EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích"

Transkript

1 EuroVolNet Síť pro rozvoj dobrovolnických kvalifikací ve sportovních organizacích DOPOROČENÍ A ZÁVĚRY (Příloha číslo 2 Závěrečné zprávy) Vedoucí projektu International Sport and Culture Association Tietgensgade Copenhagen V, Denmark Tel.: Fax: Projektový manažer a kontaktní osoba ISCA Project manager, Saska Benedicic Tomat, Celkový dohled nad projektem ISCA Secretary General, Jacob Schouenborg, Fakta projektu Časové období: prosinec 2010 červen 2012 spolufinancováno: Evropská komise`dg pro vzdělání a kulturu, pod Předběžnou akcí 2010 na poli sportu Dohoda číslo: EAC Rozpočet: Euro Dobrovolnictví je tvůrcem lidského a sociálního kapitálu. Dobrovolníci pomáhají sdílet Evropskou společnost. Dobrovolnictví je cestou solidarity. EuroVolNet je projekt, který reprezentuje 18 organizací sportu pro všechny a ostatní investory z celé Evropy. Celkově - potvrdit, že dobrovolnictví se stalo významným tématem na politické agendě v posledních letech a bude pokračovat založením velké národní a mezinárodní výzvy v následujících letech. Dobrovolnická výzva má na jednotlivce i na národy obrovský dopad, jak společenský, tak i finanční. Sport a jeho rozšířené organizační struktury poskytují hodnotné prostředí, kam mohou přispívat lidé k Evropské společnosti. - znovu potvrdit hodnotu spolupráce mezi organizacemi pracujícími na poli sportu pro všechny, přes hraniční spolupráci a inspiraci za účelem zvýšení kapacity pro vytvoření dobrovolnických aktivit i aktivit cíleně zaměřených na dobrovolnictví. - uvítat založení konstruktivního dialogu s investory na Evropské i národní úrovni a požadovat po Evropské komisi podpoření jejího dialogu a spolupráce se světem sportu

2 pro všechny v souvislosti s dobrovolnictvím. Konkrétně řečeno, výzva partnerů směrem k Evropské komisi, aby zahrnula sport a dobrovolnictví do svého Programu a podpořila tak mezinárodní výměnu dobré praxe, sdílení znalostí a dovedností na mezinárodní úrovni a rozvoj společných dobrovolnických iniciativ. - doporučit, že až budou přípravné aktivity skončené, podpořit strukturovaný přístup k využití získaných poznatků. Komise by měla uspořádat a vést workshop a pozvat všechny koordinátory. - doporučit, aby projekty do 3 let byly podporovány v budoucnosti. Cíle Programu by měly být nastaveny tak, aby odrážely očekávané přidané hodnoty k dobrovolnictví, posílení sítě a přístup k přidruženým (např. celoevropským) sítím - doporučit celkové rozšíření souborů příkladů dobré praxe, pokynů atd. zahrnující cílové benefity a očekávané výsledky - doporučit, aby se důraz na přidané hodnoty EU týkal všech aspektů projektu včetně aktivit zaměřených na veřejnost na lokální úrovni. Ty by se měly zakládat na osvědčené dobré praxi, aby byla jistota, že je využíváno maximum spolupráce mezi partnery sítě a že síti a jednotlivým větvím EU je dána adekvátní váha. Přidaná hodnota EU musí být jedno z nejvíce ceněných kritérií pro výběr projektů. - doporučit vytvoření více koordinovaného a aktivního přístupu k dobrovolnické politice ve sportu, založit trvalou dobrovolnickou síť, která zajistí politickou strukturu v Evropských institucích a zajistit, aby se dobrovolnictví stalo prioritou v Evropské politice. - doporučit zřízení obecného měřítka dobrovolnosti a ekonomických a sociálních hodnot. Obecná měřítka dobrovolnictví ve sportu jsou také důležitá pro to, aby umožnila sledování metod, které zahrnují ekonomické a sociální hodnoty lidského kapitálu vytvářející zdravější společnost, a které zajistí silnější vazbu na EU2020 cíle citelného, udržitelného a celkového růstů. - doporučit, aby dobrovolnictví jako spolurozhodování bylo povoleno. Dobrovolnický čas musí být zahrnut jako příspěvek v naturáliích ve finanční hodnotě EuroVolNet projektu reprezentující 18 organizací sportu pro všechny a další investory z celé Evropy. Definice dobrovolnictví Toto je pouze několik málo definic, které ukazují rozdíly a ukazují cestu pro možnosti. Většina zemí v Evropě buď používá stejnou všeobecnou definici pro dobrovolnictví, nebo neurčitě odkazují na dobrovolníky jako na lidi, kteří věnují čas sportovním organizacím, provozující aktivity na poli, které je zajímá. (toto je případ Rakouska, Bulharska, Kypru, České republiky, Dánska, Finska, Maďarska, Litvy, Malty a Polska). Tělovýchovné hnutí by mělo směřovat k obecné definici dobrovolnictví a energicky lobovat za uznání a zhodnocení dobrovolnictví ve sportu s důrazem na závislosti sportovních organizací na práci dobrovolníků. Dobrovolnictví vzdělání pro život

3 V současné době je nejvýznamnějším aspektem dobrovolnictví jeho vzdělávací hodnota a dopad. Uznání a ohodnocení času, který občané věnují dobrovolnictví, je nezbytné jako motivační faktor, speciálně mezi mladou generací jako most mezi dobrovolnickou prací, vzděláním a trhem práce. Proto by měla být zvláštní pozornost věnována rozpoznání dovedností a kompetencí rozvinutých v rámci neformálně a neoficiálně získaných zkušeností. Role dobrovolnictví musí být plně rozpoznána a podporována v rámci národních a evropských strategií a aktivit. Právní rámec Rozporuplný a neadekvátní právní rámec pro dobrovolníky vytváří překážky spojené s daněmi, sociálním pojištěním, podporou v nezaměstnanosti, zdravotním pojištěním a trhem práce. Státy Evropy musí odstranit tyto bariéry pro dobrovolnickou práci a poskytnout dobrovolníkům právo pracovat v jasném a uznávaném právním rámci. Společenská s ekonomické hodnota dobrovolnictví Společenská a ekonomická hodnota dobrovolnictví ve sportu je čím dál více uznávána v rámci zemí EU jako vlastní náklady za sportovní zboží a investované dobrovolnické hodiny představují multi-milionovou ekonomiku. Dobrovolníci jsou úchvatnou bankou sociálního kapitálu a my potřebujeme udržovat při životě jejich investici, abychom zvýšili ekonomickou hodnotu dobrovolnictví. Management v dobrovolnictví Dobrovolníci významně přispívají k rozvoji společnosti a v současné době to vyžaduje specifické znalosti a dovednosti více, než kdy jindy. Dobrovolnictví je vážný byznys. Dobrovolnické organizace musí sami sebe prezentovat v atraktivním světle, aby mohly získat nové dobrovolníky. Proto nevládní organizace potřebují schopný a cíleně zaměřený dobrovolnický management starající se o nabírání, trénink a udržení mladých dobrovolníků. Financování dobrovolnictví Velký důraz je kladen na ohodnocení a překonstruování způsobů financování v sektoru sportu. Vlády přijímají nové formy daňových úlev, zatímco organizace objevují stále více alternativních zdrojů příjmů. Nicméně dnes je hlavním zdrojem příjmů pro sportovní základnu občan sám a příslušné místní úřady. Evropské státy by měly propagovat poctivé a doložitelné finanční mechanismy podporující zdravý rozvoj dobrovolnických organizací. Národní sportovní organizace a veřejné úřady by měly podporovat základní sportovní organizace tím, že chrání jejich příjmy zvýšeným dozorem nad finančním tokem a aktivitami tvořícími jejich příjem. Zaměření na management dobrovolníků Rozvoj rámcových podmínek, které jsou nejpodstatnější pro rozvoj dobrovolnických strategií a řízení těchto strategií na základě: 1) Nastavení vnitřních pravidel pro dobrovolnictví 2) Vybudování transparentní pracovní struktury dobrovolnictví a vnitřní komunikace 3) Nastavení náborové strategie

4 4) Kvalifikace a trénink dobrovolníků 5) Zachování a podpora kultury 6) Rozpoznání vhodných forem propagace a marketingových strategií 7) Zajištění a rozšíření forem financování Řízení musí být systematické, dlouhodobé a zaměřené na dlouhodobý rozvoj dobrovolnictví. Řízení musí zajistit postupný rozvoj strategie na základě dostupných zdrojů a akceptace zúčastněných stran. Nezbytná je politická vůle, poctivé plánování (action plan), definování kroků pro implementaci hodnotícího systému v dobrovolnictví. Shrnutí 1) Dobrovolnický management je velice komplexní proces, který potřebuje extra personální a finanční zdroje 2) Doporučuje se vyčlenit specialistu (v rámci jednotlivých organizaci), který se bude věnovat pouze tomuto tématu 3) Pro implementaci dobrovolnických strategií do praxe, je nutné zajisti odpovídající rozpočet 4) Tyto investice by měly zajistit dlouhodobý a udržitelný rozvoj zúčastněných organizací Dobrovolnictví Celoživotní vzdělávání Dobrovolnictví je silně spojené s formálním i neformálním vzděláváním. Dobrovolnictví napomáhá osobnostnímu rozvoji, rozvíjí schopnosti a kompetence a tím zlepšuje možnosti zaměstnatelnosti jednotlivých účastníků. Neformální a celoživotní vzdělávání jsou důležitými elementy EU2020 strategie, pro rozvoj udržitelného a na vzdělání založeném růstu. Sportovní sektor, který je převážně založený na dobrovolnictví, je nejrozšířenější civilní společenské hnutí. Ke vzdělávání dochází jak na hřištích/sportovních halách/stadionech, tak mimo ně. Díky tomu miliony Evropanů prochází neformálním vzděláváním ve sportovních organizacích. Doporučení 1. Základní pravidla (manuál) rozvoje Evropského vzdělávaní v dobrovolnictví a sportovních organizacích založený na: Specifických cílech dobrovolnické organizace - Existují zásadní rozdíly mezi servisní organizací (poskytuje služby za peníze) a dobrovolnickou organizací (členové vytvářejí kolektivní aktivity) - Dobrovolnictví je nevýdělečné, ale přesto produkuje tzv. kolektivní dobro (např. demokracii, toleranci a občanství) Brát v potaz specifika lidských zdrojů v dobrovolnických organizacích

5 - Dobrovolnictví mohou lidé věnovat jen omezený čas, a proto není možné je vzdělávat formálně - Dobrovolnictví většinou není celoživotní aktivita (častá výměna lidských zdrojů) - Jednotlivé dobrovolnické organizace mají obrovské zkušeností a znalostí, které se přenášejí na nové dobrovolníky - Dobře zaplacený personál v dobrovolnických organizacích zvyšuje množství a kvalitu nových dobrovolníků. Zajistit vyšší přísun dobrovolníků do sportovního sektoru - Mapovat základní role, které zajišťují dobrovolníci v rámci sportovních organizací - Mapovat a formalizovat (přes emanuály) základní kompetence - Sdílet znalosti a kompetence jednotlivých dobrovolnických organizací - Profesionalizaci dobrovolníků (rozvoj jejich kompetencí) přes různé mentorské a studijní komunity 2. Role EU a členských států - Po EU a členských státech, je požadováno zrevidovat a upravit zákony a legislativu na podporu a rozpoznání dobrovolnických schopností a kompetencí - Předpokládá se podpora EU jednotlivým strategiím, které existují v členských státech - Nastavit Evropskou Agendu hodnocení neformálního a formálního vzdělávání (VNFIL) a její podpora od EU a členských státům. 3. Role sportovních organizací - Vyhledávat nové cesty rozpoznání a rozvoje schopností a kompetencí. Sportovní organizace musí mít přímý vliv na definici strategií formálního a neformálního vzdělávání 4. Co mohou sportovní organizace udělat - Lobovat - Sdílet informace a zkušenosti - Networking (nové technologie mohou mít zásadní vliv internet, sociální sítě) - Rozvoj jejich kapacit (dovednosti, znalosti, zkušenosti), pro zvýšení efektivnosti náboru a podpory dobrovolníků - Tlačit na rozpoznání/uznání neformálního a formálního vzdělávání Z anglického originálu přeložily: Mgr. Martina Mlýnková a Mgr. Jitka Hozáková, členky komise mezinárodních vztahů VV ČASPV

Vytváření geoinformačních kapacit v období rozšiřování EU: Doporučení

Vytváření geoinformačních kapacit v období rozšiřování EU: Doporučení GINIE: Geographic Information Network in Europe IST-2000-29493 Souhrnná zpráva Vytváření geoinformačních kapacit v období rozšiřování EU: Doporučení D 3.8.2 (a) Leden 2004 Koordinátor projektu: University

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz

srpen 2009 Otevřená společnost o. p. s. Seifertova 47 130 00 Praha 3 http://www.proculture.cz Analýza stávajících strategických dokumentů České republiky a jednotlivých programů strukturálních fondů z pohledu jejich využití pro oblast kulturních a kreativních průmyslů realizovaná v rámci projektu

Více

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty

Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství. Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce strategií a další zainteresované subjekty Zakládání a rozvoj národních fór pro celoživotní poradenství Příručka pro tvůrce

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2011) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2011) 2 OBSAH ÚVOD.... 5 ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI...6 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu

Více

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011

VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 VÝBĚR Z PŘEHLEDU vnitřních kontrolních systémů ve veřejném sektoru členských států EU Evropská komise 2012 ČIIA SEKCE VEŘEJNÉ SPRÁVY European Union, 2011 1 Tento výběr obsahuje pouze vybrané části přehledu:

Více

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES)

DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY ze dne 18. prosince 2006 o klíčových kompetencích pro celoživotní učení (2006/962/ES) EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY

DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA DIDAKTIKA PODNIKATELSKÉ VÝCHOVY Doc. PhDr. Josef Malach, CSc., PhDr. Lukáš Durda Ostrava 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Regionální politika EU 2007 13

Regionální politika EU 2007 13 CS Milý čtenáři, ráda bych vám představila novou regionální politiku Evropské unie, která se opírá o rozmanitost, úkoly a možnosti evropských regionů. Plných 43 % hospodářské produkce a 75 % investic do

Více

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010)

Evropská komise. Průvodce programem Mládež v akci. (platný od 1. ledna 2010) Evropská komise Průvodce programem Mládež v akci (platný od 1. ledna 2010) 2 OBSAH ČÁST A VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU MLÁDEŽ V AKCI... 4 1. Jaké jsou cíle, priority a důležité vlastnosti programu Mládež

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ UNECE Evropská hospodářská komise OSN STRATEGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ přijatá na Zasedání na vysoké úrovni ministerstev školství a životního prostředí Vilnius, březen 2005 Pracovní materiál

Více

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Zdravotnictví a sociální péče. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Zdravotnictví a sociální péče Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí

Více

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru

Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Boj proti demografickým problémům v pojišťovacím sektoru Výběr iniciativ v Evropě Společný projekt evropských sociálních partnerů v pojišťovacím sektoru Insurance Europe je evropskou federací pojišťoven

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání

Globální vzdělávání. v České republice. Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Globální vzdělávání v České republice Evropský proces vzájemného hodnocení globálního vzdělávání Národní zpráva o globálním vzdělávání v České republice GENE GLOBAL EDUCATION NETWORK EUROPE 1 Obsah Použité

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2149(INI) 3.3.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro kulturu a vzdělávání 2014/2149(INI) 3.3.2015 NÁVRH ZPRÁVY na cestě k integrovanému přístupu ke kulturnímu dědictví pro Evropu (2014/2149(INI)) Výbor pro kulturu a

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE

NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE POMOC EVROPSKÉ UNIE ZAMĚŘENÁ NA ZAMĚSTNANOST A LIDSKÉ ZDROJE STRUČNÝ PRŮVODCE EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM URČENÝ PRO BUDOUCÍ ČLENSKÉ STÁTY Employment and European Social Fund European Commission Directorate-General

Více

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání

Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Evropské aktivity v oblasti odborného vzdělávání Výběr z dokumentů Evropské unie Hana Čiháková, Martina Kaňáková, Miloš Rathouský Vydal Národní ústav odborného

Více

Ostatní služby. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností

Ostatní služby. Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Ostatní služby Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Ostatní služby Scénáře, důsledky a možnosti předvídání budoucích potřeb znalostí a dovedností Publikace Ostatní

Více