Shop Magic POKLADNÍ SOFTWARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Shop Magic POKLADNÍ SOFTWARE"

Transkript

1 Shop Magic POKLADNÍ SOFTWARE Origin Soft s.r.o. Brno, 2013

2 OBSAH 1 ÚVOD HW POŢADAVKY INSTALACE PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU POKLADNA Vloţení PLU kódu Kategorie Dodatečné přecenění Zadání mnoţství Ukončení nákupu Plovoucí prodavač Přihlášení / Odhlášení obsluhy Příjem hotovosti Výdej hotovosti Nastavení ČTENÍ NÁKUPŮ DODAVATELÉ Seznam dodavatelů INVENTURA NASKLADNĚNÍ Tisk cenovek Tisk dodacích listů ODBĚRATELÉ SKLAD Tisk štítků Ceník Nastavení skladu Skladová karta SLEVY Individuální sleva ZAMĚSTNANCI SEZNAM OBRÁZKŮ

3 1 ÚVOD Shop Magic je pokladní software od společnosti Origin Soft s.r.o., který se vyznačuje jednoduchým a intuitivním ovládáním. Klíčové vlastnosti aplikace: Identifikace zboţí pomocí EAN skeneru (PS/2,RS232), umí pracovat současně s více scannery. Seznam aţ 100 nejčastěji pouţívaných PLU s moţností vloţení do 5-ti kategorií. Volné vloţení zboţí při nerozpoznání EAN kódu. Přednastavené zkratky pro identifikaci pomocí textu. Práce s otevřenými účty. Moţnost výběru zboţí ze skladových karet přehledným vyhledáním. Vytvoření výčetky peněţní hotovosti. Příjem a výdej hotovosti s moţností nastavení omezujících pravidel. Moţnost tisku na A4 tiskárně nebo bankovní tiskárně. Tisk loga. ALT mód pro scannery, které tento mód nemají a při zapojení do PC s českou klávesnicí jsou jednotlivé znaky reprezentovány diakritickými znaky. Import dat do skladu z přenosového média (USB flash disk). Vymazání a záznam jednotlivých poloţek z neukončených nákupů. Identifikace obsluh. Výpočet vratné částky. Tisk etiket při markování zboţí, které mají jako jednotky mnoţství kg. Tisk libovolného mnoţství etiket na zvolený výrobek bez nutnosti markování. Moţnost potlačení tisku, tisk pokladní stvrzenky, daňového dokladu, výdejky, faktury. Plovoucí prodavač, nákup do košíku. Moţnost nastavení slev na konkrétní výrobek. Uţivatelské rozhraní přizpůsobené jak pro dotykovou obrazovku, tak i pro obsluhu pomocí klávesnice. Velké mnoţství nastavení programu. Kontrola zahájení / ukončení letákových akcí. Moţnost vytvoření příjemky z XML dokumentu. 2

4 2 HW POŢADAVKY Shop Magic je nenáročný software, co se týče výpočetního výkonu počítače. Program bez problému funguje i na pomalejších počítačích se starším operačním systémem Windows 98/XP/WIN 7. Minimální konfigurace: Operační paměť 256MB Pevný disk 30MB Procesor Intel Pentium 4 3

5 3 INSTALACE 1) Stáhněte si instalační soubor z produktové stránky programu: 2) Rozbalte instalační soubor a spusťte instalaci. (můţe se stát, ţe Vám vyskočí varovné okno antivirového programu, ţe se jedná o software od neznámého vydavatele tuto hlášku ignorujte a spusťte instalaci). Obr. 1: Instalační soubor 3) Vyberte jazyk instalace. Obr. 2: Výběr jazyka 4

6 4) Poté co vyberete jazyk instalace, se Vám spustí uvítací obrazovka instalace programu. Obr. 3: Uvítací obrazovka instalace 5) Zvolte si umístění, kam se program nainstaluje (doporučujeme ponechat defaultní nastavení). Obr. 4: Výběr cílového umístění 5

7 6) Nyní si můţete vybrat, zda se má na ploše vytvořit zástupce programu. Obr. 5: Vytvoření zástupce 7) Samotná instalace (trvá cca 2 minuty) Obr. 6: Instalace programu 6

8 8) Poté co je instalace dokončená, se Vám zobrazí oznámení, zda si přejete spustit nainstalovaný program. Obr. 7: Dokončení instalace 7

9 4 PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU Poté co dokončíte instalaci a spustíte program, budete vyzváni ke vloţení licenčního kódu. Tento kód získáte od některého z pracovníků společnosti Origin Soft s.r.o. zasláním poţadavku na kontaktní uvedený pod tlačítky nebo na webu: Pokud nyní licenční kód nemáte, klikněte na tlačítko OK a vyuţijte 30-ti denní DEMO verzi programu Shop Magic. Obr. 8: Registrace programu V cílové sloţce (kam se program nainstaloval) můţete nalézt 9 spustitelných programů, které si nyní popíšeme. Obr. 9: Cílová sloţka s nainstalovanými programy 8

10 5 POKLADNA Pokladní software Shop Magic se vyznačuje svou jednoduchostí a přehledným uţivatelským prostředím, které je přizpůsobeno pro ovládání pomocí dotykové obrazovky nebo klávesových zkratek. Rozmístění jednotlivých prvků pracovního okna je zachyceno na následujícím obrázku. Informační panel Celková cena Kategorie Prodejní poloţky Účtenka Funkční klávesy Aktuální čas 5.1 Vloţení PLU kódu Obr. 10: Úvodní obrazovka pokladny po prvním spuštění Načtení EAN kódu pomocí čtečky čárových kódů. Volné vloţení způsob zadání zboţí nikoli naskenování, ale vloţením textu z klávesnice. Nejdříve je nutné zadat název poloţky. Potvrzením klávesou Enter se kurzor přesune do sloupce pro zadání jednotkové ceny, tedy ceny za ks, kg v tuto chvíli není moţné se vrátit k opravení názvu, vkládaní musí být dokončeno zadáním ceny. Jakmile zadáme cenu, tak akci opět potvrdím stiskem klávesy Enter Volné vloţení pomocí zkratek - je speciálním případem volného vloţení, kdy pomocí předdefinovaných zkratek lze rychle a pohodlně zadat větší mnoţství dat. Můţeme si zvolit, ţe např. písmeno m se nahradí za slovo maso s jednotkovou cenou 120Kč, sazbou DPH 21% a EAN kód 123. Tyto zkratky se nastavují v Nastavení Obecné. 9

11 5.2 Kategorie Na levé straně úvodní obrazovky je zobrazeno 5 kategorií, přičemţ v kaţdé kategorii můţe být vloţeno aţ 20 nejpouţívanějších poloţek. Dále je zde ještě záloţka SKLAD, která zobrazuje všechny poloţky skladových zásob (abecedně seřazeny). Během procesu markování má obsluha moţnost přepnout se pomocí klávesy TAB na list SKLAD. V tomto seznamu můţeme pohodlně dohledat poţadovaný výrobek pomocí názvu. Pro rychlou identifikaci lze pouţit směrové šipky nahoru a dolu či stránkové (pgdown, pgup). Po vyhledání daného produktu se výběr potvrdí klávesou Enter. Klávesa TAB slouţí v obou směrech tzn. ţe ji můţete pouţít i pro návrat do předchozí kategorie zboţí. 5.3 Dodatečné přecenění Někdy můţe dojít k situaci, ţe po namarkování je potřeba změnit prodejní cenu a z jakéhokoliv důvodu nechceme tuto situaci řešit pomocí slev, viz kapitola 12. Námi poţadovanou cenu můţeme zadat a potvrdit ji klávesou F5. Tato funkce je po instalaci potlačena a je nutno ji aktivovat v nastavení. 5.4 Zadání mnoţství Abychom nemuseli při nákupu např. 20-ti rohlíků markovat 20x stejnou poloţku, můţeme zadat násobky. Před identifikací EAN Zadáme mnoţství a potvrdíme klávesou *. Následně identifikujeme výrobek (scannerem nebo výběrem z kategorie). Zadání poţadovaného mnoţství Stisknutí klávesy * Výběr prodejní poloţky Takto zvolené mnoţství se můţe libovolně přepisovat, takţe pokud zvolím např. 20* a zjistím, ţe potřebuji mnoţství jiné, tak zvolím mnoţství jiné např. 30* a mnoţství předtím zadané se překryje. Po identifikaci EAN zvyšování / sniţování mnoţství zboţí pomoci kláves + / - Namarkování poloţky Označení poloţky na účtence POZOR tato funkce nefunguje na hmotnostní údaje Stisknutí klávesy + / - dle potřeby Hmotnostní údaje - při správném zapojení a nastavení je pokladna schopna pracovat s vybranými váhami jakoţto s externím zařízením. Je moţné naváţit větší výrobku neţ je maximální tonáţ a to pomocí klávesy / kdy pokladně říkáme, ţe se jedná o zlomkovou část a pokladna si tuto hmotnost zapamatuje. 10

12 5.5 Ukončení nákupu Ukončení nákupu nebo neprázdný nákup lze ukončit pomocí tlačítka END. Následně je obsluha vyzvána pro zadání znaku, podle kterého je moţné vytisknout následující doklady: N - netisknout (nakup je ukončen, uloţen a nevytisknut, peněţní zásuvka se otevře), D-daňový doklad (nakup je ukončen, uloţen, vytisknut s rozepsáním dle daňových tříd), V-výdejka (zde je uţivatel povinen zadat komu je zboţí vydáváno, aby bylo jasné, komu se bude později fakturovat, pokud uţivatel nevybere odběratele tak nákup není ukončen. V případě výběru, odběratele je nákup ukončen, uloţen, vytisknut záznam o výdeji zboţí, ale neprojeví se v trţbách, neboť nebyla přijata hotovost, takţe peněţní zásuvka se neotevře). F-faktura (namarkovaný nákup se vytiskne na libovolné tiskárně ve formátu A4, toto ukončení umoţňuje identifikovat odběratele). Při stisku čehokoliv jiného se vytiskne běţná pokladní stvrzenka bez rozepsání daní. Stvrzenka můţe obsahovat název organizace, datum a čas, zakoupené mnoţství, název výrobku, jednotkovou cenu, cenu celkem, EAN kód, hodnotu bankovky, kterou bylo placeno a kolik bylo vráceno a volitelný text, který se můţe vyuţít pro poděkování za návštěvu. 5.6 Plovoucí prodavač Plovoucí prodavač vyuţívá principu otevřených účtů či nákupu do očíslovaných košíků. Princip pouţití je následující: Zvolí se číslo, které se potvrdí klávesou INS (Insert) Pokladna si ověří, zda pod tímto číslem bylo jiţ něco namarkováno a neuzavřeno. V případě ţe ano, tak tyto data nahraje, zobrazí je uţivateli a je moţno dále pracovat s takto rozmarkovaným účtem. V případě, ţe pod zadaným číslem ţádný neuzavřený účet neexistuje, tak jej pokladna zaloţí. Pokud je účet otevřen a je poţadováno přejít na jiný účet, lze tak učinit opětovným zadáním čísla účtu a stisknutím klávesy INS. Tím se původní účet uzavře a otevře se nový. Tento způsob nalezne své uplatnění při pultovém prodeji, kdy se jednotlivé prodavačky často střídají na jednotlivých pokladnách. Dále by se tento způsob vyuţil v restauracích, kdy kaţdý stůl má pevně stanovené číslo a k tomuto číslu jsou přiřazovány jednotlivé produkty. Takto rozpracované účty jsou uchovány i po výpadku elektrického napájení. Výpadek totiţ můţe ohrozit pouze ty data, která byla namarkována a nebyla řádně ukončena. Přihlášení nulového účtu, na který nelze markovat a slouţí jako událost pro uloţení účtu: 0 INS. 5.7 Přihlášení / Odhlášení obsluhy Tuto funkcionalitu vyuţijeme v případě, kdy chceme identifikovat obsluhu a tím zpětně dohledat kdo co dělat. Odhlášení obsluhy se provádí pomocí klávesy F10. Libovolnou klávesou se následně zobrazí dialog pro zadání hesla. Šipkami lze zvolit jméno obsluhy, zadané heslo se potvrdí klávesou Enter nebo tlačítkem OK 11

13 5.8 Příjem hotovosti Příjem hotovosti do pokladny není nijak omezován a slouţí pro záznam hotovostního vkladu do pokladny, kdy tento příjem není kompenzován výdejem zboţí. Dialog pro vloţení hotovosti se vyvolá klávesou F3, zde je moţné zadat jméno vkladatele. Po uloţení se zadaná data vloţí do seznamu všech dosud vkládaných peněţních částek. Tento seznam se můţe zobrazovat v dialogu pro vkládání hotovosti, pro kontrolu zda zadávaná hodnota jiţ nebyla vloţena. Obr. 11: Dialog pro příjem hotovosti První poloţku seznamu přijaté hotovosti tvoří počáteční stav, který je roven finanční hotovosti z předešlého dne. Tento příjem se vytváří automaticky při spuštění pokladny. 5.9 Výdej hotovosti Výdej hotovosti z pokladny slouţí k evidenci vydávané hotovosti. Dialog se vyvolá klávesou F4 a je graficky naprosto stejný jako u vkladu hotovosti. Oproti příjmu je výdej hotovosti choulostivější na transakce, proto je moţné jej omezit na: Výdej komukoli do kolonky Vybírající lze zadat libovolný text bez omezení. Výdej dodavatelům do kolonky Vybírající lze vybrat pouze z přednastavených dodavatelů Výdej není povolen v tomto případě se vůbec nezobrazí dialog pro zadání vydávané částky, ale zobrazí se informační text, ţe výdej není povolen či ţádoucí. Tento text je moţné změnit. Obr. 12: Dialog pro výdej hotovosti 12

14 5.10 Nastavení Nastavení ovlivňuje chování a vzhled celého programu. Funkcionalita jednotlivých sekcí je jasně patrná z názvů a popisků, proto níţe naleznete pouze obrázky nastavení. Obr. 13: Obecné nastavení Obr. 14: Nastavení tisku 13

15 Obr. 15: Nastavení PLU kódů do jednotlivých kategorií Obr. 16: Nastavení váhy 14

16 Obr. 17: Nastavení financí Obr. 18: Nastavení čtečky EAN kódů 15

17 6 ČTENÍ NÁKUPŮ Jedná se o administrátora účtenek, kdy na pravé straně vidíte čas jednotlivých nákupů včetně seznamu prodaných poloţek, a na levé straně vidíte přehled trţeb, statistik prodejů, informace o Příjmu / Výběru hotovosti nebo hlášení prodejce. Přehledy si můţeme vyfiltrovat dle období nebo pobočky. Obr. 19: Přehled prodejů a účtenek Chceme-li zjistit počet, kolik se prodalo určitého zboţí, můţeme vyuţít políčko Vloţte EAN na záloţce Přehled. Kdyţ do tohoto políčka zapíšeme EAN zboţí, tak se nám zobrazí kolikrát se dané zboţí prodalo + dojde k jeho zvýraznění v pravé části obrazovky. Pomocí tlačítka Tisk si můţeme daný přehled jednoduše vytisknout. 16

18 7 DODAVATELÉ Jedná se o adresář, který obsahuje kontaktní a adresní údaje dodavatelů. Nového dodavatele přidáme pomocí tlačítka na pravé straně. Ke kaţdému dodavateli můţeme rovněţ přidat poznámku nebo neomezený počet poboček. 7.1 Seznam dodavatelů Kliknutím na tlačítko se nám zobrazí seznam dodavatelů s adresami, kde si můţeme dále vyfiltrovat buď aktivní dodavatele nebo jiţ vyřazené dodavatele. Obr. 20: Přidání nového dodavatele 17

19 8 INVENTURA Pomocí této aplikace se vytvářejí jednotlivé inventury. Při prvotním spuštění je seznam zcela prázdný. Novou inventuru zaloţíme kliknutím na tlačítko. Po zaloţení inventury se nám automaticky načte seznam všech skladových poloţek. Zadání aktuálních stavů zásob probíhá následovně: 1. Pomocí scanneru načteme kód zboţí. Tím se nám dané zboţí nalezne v seznamu. 2. Zadáme zjištěné mnoţství. 3. Uloţíme Obr. 21: Zaloţení inventury 18

20 9 NASKLADNĚNÍ Tato aplikace slouţí jako příjemka zboţí na sklad a zároveň také pro tisk cenovek a dodacích listů. Po stisknutí tlačítka můţeme příjemku nahrát i z jiného XML dokumentu. Pokud XML dokument nemáme, vytvoříme příjemku klasickým způsobem. Postup: 1. Vybereme dodavatele zboţí. 2. Vloţíme EAN zboţí (manuálně nebo pomocí scanneru). Tím se nám automaticky vyplní Název, Popis, Kategorie, DPH a Prodejní cena, kterou si můţeme upravit. 3. Zadáme, zda zboţí nakupujeme Bez DPH nebo S DPH. 9.1 Tisk cenovek Obr. 22: Vytvoření příjemky Po kliknutí na tlačítko se nám otevře náhled cenovek s moţností tisku nebo úpravy. Defaultně je zde zobrazen Název zboţí, Prodejní cena a EAN. Pokud zde klikneme na tlačítko Data, tak si můţeme definovat velikost okrajů nebo počet a rozloţení řádků a sloupců. 19

21 Mnohem lepší je zvolit tisk cenovek rovnou ze skladu, viz kapitola 11. Obr. 23: Tisk etiket 9.2 Tisk dodacích listů Po stisknutí tlačítka vytisknout. se nám zobrazí náhled dodacího listu, který si můţeme následně Obr. 24: Tisk dodacích listů 20

22 10 ODBĚRATELÉ Rozloţení jednotlivých sekcí je naprosto stejné jako v případě Dodavatelů, viz kapitola 7. Pro kaţdého odběratele zde můţeme rovněţ vloţit adresní údaje a definovat mu neomezený počet poboček. Nově zde však přibyly tyto funkcionality: Cenová hladina kaţdého odběratele můţeme přiřadit do jiné cenové hladiny. Číslo karty číslo zákaznické karty, na kterou se přičítají jednotlivé body za nákup zboţí. Body celkový součet získaných bodů. Tlačítko - tímto se spustí editor tiskových sestav, kde si můţeme navrhnout a následně vytisknout libovolnou tiskovou sestavu či přehled. Obr. 25: Vytvoření nového odběratele 21

23 11 SKLAD Jak jiţ název napovídá, tak zde se přidávají a vytváří nové skladové karty a eviduje se zde mnoţství a ceny jednotlivých poloţek. Obr. 26: Zobrazení skladových zásob Pomocí funkčních kláves můţeme vytvořit, editovat či smazat skladové karty. Zároveň je zde integrovaná nápověda a tlačítko, které provede zálohu skladových poloţek. V horní části se nalézá vyhledávač s vestavěným filtrem, pomocí kterého můţeme ve skladu vyhledávat. Po stisknutí tlačítka se nám zobrazí informace o nákupních a prodejních cenách, dále aktuální mnoţství poloţek ve skladových zásobách. Obr. 27: Přehled nákupních a prodejních cen a skladových zásob 22

24 11.1 Tisk štítků Jakmile stiskneme tlačítko tak se nám zobrazí dialog, pro zadání počátečního a koncového EAN kódu. Následně se otevře náhled štítků s vybranými etiketami. Nastavení rozloţení probíhá pomocí tlačítka Data obdobně jako v programu Naskladnění Ceník Obr. 28: Tisk cenovek a etiket Pokud stiskneme tlačítko tak se nám zobrazí dialog, pro zadání počátečního a koncového EAN kódu. Následně se otevře náhled Ceníku (nabídkového listu), pro zvolený rozsah poloţek. Obr. 29: Ceník 23

25 11.3 Nastavení skladu Zde se provádí nejdůleţitější nastavení programu. Definuje se zde např. sazby DPH, jednotlivé kategorie zboţí, prefix pro EAN. Zároveň se zde přidávají připojené váhy a nastavují defaultní jednotky. Moţnosti různého nastavení zobrazuje obrázek níţe. Obr. 30: Nastavení skladu 11.4 Skladová karta Po rozkliknutí určité poloţky ve skladu se zobrazí její skladová karta. Zde se definují základní údaje pro konkrétní skladovou kartu, jako jsou: EAN kód, Název a Popis, Nákupní / Prodejní cena a Sazby DPH, Měrné jednotky a počty na skladě, Datum spotřeby, Sloţení a obrázek, Dodavatel A mnoho dalších 24

26 Obr. 31: Detail skladové karty 25

27 12 SLEVY Zde se dají dočasně sníţit nebo i zvýšit ceny jednotlivých poloţek. Tyto ceny se ihned a zcela automaticky promítnou do Skladu Obr. 32: Změna ceny na konkrétní letákovou akci Postup: 1. Zadáme EAN kód poloţky, které chceme měnit cenu. 2. V kolonce Nová cena zadáme novou cenu. 3. Nastavíme datum odkdy má cena platit a kdy má končit (vrátí se stará cena). 4. Klikneme na tlačítko Změnu cen je moţné samozřejmě kdykoli odebrat nebo změnit rozkliknutím daného řádku Individuální sleva Individuální sleva závisí na rozhodnutí prodávající osoby. Taková sleva se projeví jako další poloţka nákupu s označením sleva x% s příslušnou peněţní hodnotou a záporným znaménkem. Hodnotu slevy lze volit dvěma způsoby: 1. výběrem z přednastavených slev 10,15,20 % nebo 2. zadáním procentuální hodnoty, kterou chceme aplikovat na daný výrobek. 26

28 13 ZAMĚSTNANCI Zde se přidávají jednotliví pracovníci a zároveň se jim definují příslušná oprávnění. Samotné povolení pomocí přihlášení se provádí v nastavení pokladního softwaru Shop Magic. Obr. 33: Vytvoření nového zaměstnance 27

29 14 SEZNAM OBRÁZKŮ Obr. 1: Instalační soubor... 4 Obr. 2: Výběr jazyka... 4 Obr. 3: Uvítací obrazovka instalace... 5 Obr. 4: Výběr cílového umístění... 5 Obr. 5: Vytvoření zástupce... 6 Obr. 6: Instalace programu... 6 Obr. 7: Dokončení instalace... 7 Obr. 8: Registrace programu... 8 Obr. 9: Cílová sloţka s nainstalovanými programy... 8 Obr. 10: Úvodní obrazovka pokladny po prvním spuštění... 9 Obr. 11: Dialog pro příjem hotovosti Obr. 12: Dialog pro výdej hotovosti Obr. 13: Obecné nastavení Obr. 14: Nastavení tisku Obr. 15: Nastavení PLU kódů do jednotlivých kategorií Obr. 16: Nastavení váhy Obr. 17: Nastavení financí Obr. 18: Nastavení čtečky EAN kódů Obr. 19: Přehled prodejů a účtenek Obr. 20: Přidání nového dodavatele Obr. 21: Zaloţení inventury Obr. 22: Vytvoření příjemky Obr. 23: Tisk etiket Obr. 24: Tisk dodacích listů Obr. 25: Vytvoření nového odběratele Obr. 26: Zobrazení skladových zásob Obr. 27: Přehled nákupních a prodejních cen a skladových zásob Obr. 28: Tisk cenovek a etiket Obr. 29: Ceník Obr. 30: Nastavení skladu Obr. 31: Detail skladové karty Obr. 32: Změna ceny na konkrétní letákovou akci Obr. 33: Vytvoření nového zaměstnance

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Sklad a práce s ním. 1. Sklad najdeme v úrovni manažera. 2. Možnosti skladové karty jsou následující.

Sklad a práce s ním. 1. Sklad najdeme v úrovni manažera. 2. Možnosti skladové karty jsou následující. 1. Sklad najdeme v úrovni manažera. Sklad a práce s ním 2. Možnosti skladové karty jsou následující. Obrazovka Skladu - Tisk vytisknutí zoobrazených skladových karet a informace dle nastavení sloupců viz.bod

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

ANS orientace v aplikaci a pokladně

ANS orientace v aplikaci a pokladně ANS orientace v aplikaci a pokladně Rožnov pod Radhoštěm 756 61 BÚ:86-2201060287/0100 číslo spisu C.26504 1 1. Vyhledávání a třídění v ANS 1.1.1. Třídění: Scroll dokladů si můžeme pro snadnější vyhledávání

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2015

Nové funkcé programu TRIFID 2015 Nové funkcé programu TRIFID 2015 Popis rozdílů verze 6.30 oproti verzi 6.20 Třetí sazba DPH V případě potřeby je možné nastavit program pro použití třech sazeb DPH (pro rok 2015 jsou do druhé snížené sazby

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky

Integrovaný modul DeCe SKLAD, verze 2014 DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, ledn 2014. I. Obsah příručky I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚVODNÍ INFORMACE...II-2 III. OVLÁDÁNÍ MODULU...III-3 Sklad evidence zboží...iii-3 Fak.př. faktury přijaté...iii-10 Odb. + Dod. odběratelé nebo dodavatelé...iii-12

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy

www.ansystems.cz SW pokladna s intuitivním ovládáním, jednoduchým nastavením a rychlým zaškolením obsluhy Celkem před slevou Přehled prodeje za doklad Editační pole pro práci zadávání informací o prodeji Numerická klávesnice libovolné informace na skladové kartě - Artikl, EAN, MATCH, Cena, Název, Značka SW

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy 1 Obsah: 1. Úvod 2. Instalace a požadavky na výkon PC 3. Ovládání programu 3.1. Přihlášení do aplikace 3.2. Okno hledání 3.3. Funkce tisk

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688

Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 Peněžní šuplík a tržby Materiál pro samostudium +1688 22.11.2012 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.8.2015 2 Peněžní šuplík a tržby Peněžní šuplík a tržby Obsah Peněžní šuplík... 3 Logika nastavení...

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

TRIFID 2011. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.83 oproti verzi 5.74 (TRIFID 2010)

TRIFID 2011. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.83 oproti verzi 5.74 (TRIFID 2010) TRIFID 2011 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 5.83 oproti verzi 5.74 (TRIFID 2010) (c) 2011 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz Dodatek

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace

Vytvoření tiskové sestavy kalibrace Tento návod popisuje jak v prostředí WinQbase vytvoříme novou tiskovou sestavu, kterou bude možno použít pro tisk kalibračních protokolů. 1. Vytvoření nového typu sestavy. V prvním kroku vytvoříme nový

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Nové funkcé programu TRIFID 2016

Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkcé programu TRIFID 2016 Nové funkce související s Kontrolním hlášením Od 1.1.2016 mají plátci DPH povinnost evidovat prodeje nad částku 10 000 Kč včetně DPH, uskutečněné dalším plátcům DPH a nahlásit

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze

Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Příručka k programu Wkasa Obchodní verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní prodej...9

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1

Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 Co je nového v systémech DUNA, DUNA/ÚČTO, DUNA/OBCHOD 2009.1 V Přerově, 2.2.2009 Účetnictví Při vypnutém automatickém účtování dokladů (Nastavení základní konfigurace Účetnictví záložka Účetní období a

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití KADATEC s.r.o. Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze

Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Příručka k programu Wkasa Restaurační verze Obsah : I. Instalace...3 1. Instalace...3 II. Objednávka ostré verze, licence...7 III. Příručka obsluhy...9 1. Spouštění programu, přihlášení...9 2. Základní

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Vlastnosti dokumentu/stránky

Vlastnosti dokumentu/stránky Vlastnosti dokumentu/stránky Formát stránky papíru pro tisk V záložce Rozložení stránky na pásu karet najdeme vše potřebné pro přípravu dokumentu před tiskem. 1) Záložka Rozložení stránky 2) Změna Orientace

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití (c) 2H C.S. s.r.o. 2003-2005 poslední změny dne: 29.9.2005 autor: Tomáš Halász - info@faktury.cz 1/35 Obsah Popis modulu skladové evidence...3

Více

TMEGadget. by TMESolutions

TMEGadget. by TMESolutions TMEGadget by TMESolutions Obsah 1 Instalace... 1 2 Prvotní přihlášení do gadgetu... 6 2.1 Registrace uživatele... 6 2.2 Přihlášení uživatele... 7 2.3 Zapomenuté heslo... 7 3 Popis funkcí... 9 3.1 Banner...

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!!

Novinky programu POSKA. !!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky programu POSKA!!! Před nasazením verze nejprve ukončete všechny rozpracované objednávky!!! Novinky verze POS 1.00.44 k 2.2.2014 Pro prodejnu 530 ve Velkém Meziříčí je možné zakládat pohyby, které

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

M E T O D I K A W I K I

M E T O D I K A W I K I M E T O D I K A W I K I STŘEDNÍ ŠKOLY INFORMATIKY A SPOJŮ, BRNO, ČICHNOVA 23 NÁPOVĚDA OBSAH Webové stránky Střední školy informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23... 3 Moje stránka... 6 Přihlášení... 6 Po

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Obaly Příručka uživatele JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 1 / 12 JAZZ OBALY (SQL) Příručka uživatele 2002-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Obaly (SQL) pro Windows ve verzi 6.0 Příručka popisuje funkčnost

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Objednávka... 3 2.1 Nepersonalizovaná objednávka... 3 2.1.1 Import nepersonalizované objednávky... 3 2.1.2 Objednávka

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

CO JE VODAFONE EPOKLADNA?

CO JE VODAFONE EPOKLADNA? CO JE VODAFONE EPOKLADNA? Elektronický prodejní systém využívající různé platební metody. Řešení pro živnostníky, drobné obchodníky a prodejny. Vodafone epokladna : Hlavní strana VÝHODY V KOSTCE: Elektronicky

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka

Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka Systém KITCHEN MINDER 2 Referenční příručka Černobílé a barevné jednotky Kitchen Minder 1 se změnily na Kitchen Minder 2 s barevným dotykovým displejem, novým vzhledem a několika změnami interních součástí,

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více