Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty"

Transkript

1 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty

2 Obsah 1 Všeobecné informace 2 A. Rámcová smlouva o platebních službách a smlouvy o jednorázovém poskytnutí platebních služeb 7 B. Podmínky bezhotovostního platebního styku 9 C. Mimosoudní řešení sporů a ostatní možnosti stížností 9 D. Účinnost

3 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty 1 Všeobecné informace: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ:120 21, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 7341, IČ: (dále jen banka ) je organizační složka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserplatz (Kaiserstrasse) 16, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná u obchodního rejstříku Obvodního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod číslem HR B Tyto podmínky a dále uvedená ustanovení se vztahují na využívání platebních služeb banky klientem, který není spotřebitelem ani drobným podnikatelem ve smyslu zákona o platebním styku (dále jen klient ). Pro právní vztah mezi klientem a bankou platí smlouvy o produktech (např. pro otevření účtu nebo žádost o vydání platební karty), tyto podmínky, produktové podmínky pro jednotlivé platební služby (např. podmínky pro platební karty) a navíc Všeobecné obchodní podmínky. Příslušné podmínky platí nezávisle na tom, jestli klient uzavřel s bankou rámcovou smlouvu o platebních službách nebo jestli banku pověří provedením platební transakce formou individuální smlouvy o poskytnutí platební služby. Smlouvy pro produkty banky a příslušné platné produktové podmínky upravují, jaké platební služby může klient využívat. Jestliže klient nemá běžný účet (účet platebního styku), může přesto využívat jednotlivých platebních služeb. V těchto případech vzniká individuální smlouva s klientem o poskytnutí platebních služeb.

4 2 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty A. Rámcová smlouva o platebních službách a smlouvy o jednorázovém poskytnutí platebních služeb I. Základní ustanovení 1. Rozhodné právo a smluvní jazyk Obchodní vztahy mezi bankou a klientem se řídí právním řádem České republiky, pokud nebylo s klientem dohodnuto jinak. Cizojazyčný překlad podmínek slouží pouze pro potřeby klienta. Český text těchto podmínek je ve všech ohledech závazný. V případě jakýchkoli rozporů mezi českým a cizojazyčným textem, jeho strukturou, významem nebo výkladem, je rozhodující český text, struktura, význam nebo výklad. 2. Informace o provedení platebních transakcí a informace při uzavírání smlouvy a. Základní ustanovení Informace o provedených platebních transakcích sděluje banka klientovi na výpisu z účtu. Banka sjedná s klientem formu a způsob předávání výpisů z účtu. Pokud klient využívá on-line banking, může získat informace obsažené na výpisu z účtu rovněž prostřednictvím této služby. Klient se může s bankou dohodnout také na jiném způsobu obdržení informací (např. ujednáním o vyzvedávání pošty u banky). Pokud nebude sjednáno něco jiného, jinak zašle banka klientovi výpis z účtu minimálně jednou měsíčně. Banka může požadovat úplatu za splnění informační povinnosti podle části IV hlavy I zákona o platebním styku. Banka není povinna poskytovat informace podle 79 až 93 zákona o platebním styku. 3. Výpověď ze strany klienta Odchylně od bodu 14 Všeobecných obchodních podmínek může klient vypovědět rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb (např. smlouvu o účtech) bez dodržení výpovědní lhůty pouze ke konci každého kalendářního měsíce. Dílčí výpovědi jednotlivých služeb v rámci rámcové smlouvy na poskytování platebních služeb jsou nepřípustné. Právo na okamžitou výpověď ze závažného důvodu zůstává nedotčeno. 4. Stanovení data valuty a dispozice s peněžními částkami v jiné měně než v CZK Vklady v hotovosti a. Vklady v hotovosti v měně členského státu Vkládá-li klient na běžný účet u banky hotovost v měně členského státu, ve které je účet veden, připíše banka na běžný účet peněžní prostředky neprodleně po okamžiku přijetí peněžních prostředků. V témže okamžiku nastává i den valuty a peněžní prostředky musí být majiteli účtu k dispozici. Banka přijímá vklady v hotovosti v EUR, CHF a GBP. b. Vklady v hotovosti v měně jiného než členského státu Vkládá-li klient na běžný účet u banky hotovost v jiné měně než v měně členského státu, ve které je účet veden, připíše banka na běžný účet peněžní prostředky nejpozději následující pracovní den po dni přijetí peněžních prostředků. V témže okamžiku nastává i den valuty a peněžní prostředky musí být majiteli účtu k dispozici. Banka přijímá vklady v hotovosti v USD. II. Bankovní poplatky 1. Bankovní poplatky Pro poplatky a jejich změny týkající se platebních transakcí klienta, zůstávají v platnosti ustanovení článku 12, odst. 1 až 6 Všeobecných obchodních podmínek banky. Odlišně však od ustanovení článku 12. odst. 5 Všeobecných obchodních podmínek banky se sjednává: Změny poplatků za takové služby, které klient v rámci obchodního styku obvykle trvale využívá (například vedení účtu) budou klientovi navrženy nejpozději šest týdnů před navrženým okamžikem jejich účinnosti v textové podobě. Jestliže se klient s bankou v rámci obchodního vztahu dohodl na způsobu elektronické ko-

5 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty 3 munikace (např. online banking), mohou být změny navrhovány také touto cestou. Platí, že klient se změnou souhlasí, jestliže klient před navrženým okamžikem účinnosti změny, nejpozději ale šest týdnů ode dne oznámení změny, neoznámí, že změny odmítá. Na tento účinek ho banka ve svém návrhu zvlášť upozorní. státy EU Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Francie, Finsko, Itálie, Irsko, Řecko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česko, Maďarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Kypr země Lichtenštejnsko, Norsko a Island. 2. Stržení poplatků z připisovaných částek Banka je oprávněna odečíst určený poplatek stanovený v Sazebníku poplatků banky za připsání došlých plateb ve prospěch účtu z došlé částky k úhradě a připsat ve prospěch účtu pouze odpovídajícím způsobem sníženou částku. Banka částku platební transakce a poplatek vykáže zvlášť. 4. Směnné kurzy U klientských transakcí v cizí měně (např. u připsaných nebo odepsaných plateb) banka při nákupu a prodeji cizí měny, neníli dohodnuto jinak, provádí zúčtování prodejním resp. nákupním kursem banky. 3. Úhrada bankovních poplatků a. Základní ustanovení U platebních transakcí, které nezahrnují směnu měny, nese příjemce platby a plátce vždy poplatky vybrané jeho poskytovatelem platebních služeb. Pro tyto případy musí být v mezinárodním platebním styku vydána instrukce SHARE. Zahrnuje-li platební transakce směnu měny, může dát klient také instrukci OUR. V takovém případě nese plátce všechny poplatky. Uvede-li klient ohledně poplatků instrukci, která není v souladu se zákonnými předpisy, pak ji banka opraví tak, aby byla s nimi v souladu, aniž by vyžadovala k tomu souhlas klienta nebo jej o tom předem informovala. Nákup a prodej cizí měny, jehož provedení již banka nemůže realizovat v rámci řádného pracovního procesu do zúčtovacího termínu, banka zúčtuje příslušným kurzem následujícího zúčtovacího termínu. Nákupní resp. prodejní kurz se stanoví s přihlédnutím k zúčtovacímu termínu na mezinárodním devizovém trhu pro kurzy příslušných obchodovaných měn. Jestliže klient podá příkaz k úhradě v jiné měně, než v jaké je veden účet, bude účet zatížen v měně účtu. Stanovení směnného kurzu bude provedeno podle výše uvedených ustanovení. Změna referenčního směnného kurzu nabývá účinnosti ihned a bez předchozího oznámení klientovi. b. Zvláštní ustanovení pro příkazy k úhradě v rámci České republiky a do jiných zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) v měnách státu ležícího mimo EHP a při převodech, u kterých se poskytovatel platebních služeb příjemce nachází mimo EHP (třetí země) Plátce může vydat následující instrukce: III. Bankovní pracovní den, doby pro přijetí platebních příkazů a prováděcí lhůty 1. Bankovní pracovní den převod s účtováním poplatků na principu OUR = plátce hradí všechny poplatky převod s účtováním poplatků na principu SHARE = plátce hradí poplatky u své banky a příjemce hradí zbývající poplatky převod s účtováním poplatků na principu BEN = příjemce hradí všechny poplatky Poskytovatelé platebních služeb podílející se na platební transakci jsou oprávněni odečíst si z částky k úhradě poplatky, které jim vznikly. Do Evropského hospodářského prostoru v současné době patří: Bankovní pracovní den je den, kdy poskytovatelé platebních služeb podílející se na provedení platební transakce vykonávají obchodní činnost potřebnou pro provádění platebních transakcí. Banka vykonává obchodní činnost nutnou pro provádění plateb po všechny pracovní dny s následujícími výjimkami: soboty a neděle, všechny zákonem stanovené svátky, i když připadají na pracovní den, pracovní dny, ve kterých má banka zavřeno ze zvláštních důvodů, s tím že toto bylo včas oznámeno ve vstupním prostoru banky a jejích expozitur.

6 4 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty 2. Přijetí platebních příkazů; konec příjmu A Platební příkazy v rámci České republiky a. Základní ustanovení Příchod platebních příkazů v papírové podobě se uskutečňuje doručením příkazu v obchodním místě banky, které vede účet. Nepřipadne-li okamžik doručení na pracovní den banky, považuje se platební příkaz za doručený až následující pracovní den banky. Přijde-li platební příkaz v papírové podobě později než do hodin během otvírací doby příslušné pobočky banky vedoucí účet, považuje se platební příkaz z hlediska stanovení lhůty na provedení za doručený až následující pracovní den banky. Doba otevření příslušné pobočky vedoucí účet je oznámena na vývěsce umístěné ve venkovním prostoru pobočky. K příjmu příkazů neudělených v papírové podobě v systému přímého bankovnictví online banking dochází při dojití platebního příkazu na online server banky. Dojde-li příkaz po hodině kteréhokoli obchodního dne banky, považuje se tento platební příkaz z hlediska lhůt pro provedení za došlý následující obchodní den banky. Urgentní platby musí být doručeny do hodin. Přehled lhůt pro přijetí platebních příkazů: Papírové platební příkazy hod. Urgentní platby v CZK v rámci České republiky hod. Elektronické platební příkazy hod. V případě přijetí platebního příkazu po pro daný den stanovené rozhodné době pro příjetí (CUT OFF TIME) si banka vyhrazuje právo zpracovat platební příkaz ten samý den. 3. Lhůty pro provedení platebních příkazů a. Základní ustanovení Banka je povinna zajistit, aby částka platebního příkazu došla poskytovateli platebních služeb příjemce platby nejpozději následujícím způsobem: A1 A2 A3 A4 A5 A6 Urgentní platební příkaz v CZK v rámci České republiky papírové platební příkazy T+0 elektronické platební příkazy T+0 Platební příkaz v CZK (bez konverze) papírové platební příkazy T+1 elektronické platební příkazy T+1 Platební příkaz v CZK s maximálně 1 konverzí mezi měnou EHP a CZK papírové platební příkazy T+2 elektronické platební příkazy T+2 Platební příkaz v EUR s maximálně 1 konverzí mezi měnou EUR a CZK papírové platební příkazy T+3 elektronické platební příkazy T+3 Ostatní platební příkazy v měnách EHP papírové platební příkazy T+4 elektronické platební příkazy T+4 Platební příkazy v měnách státu neležícího v EHP (třetí státy) papírové platební příkazy elektronické platební příkazy B Platební příkazy mimo Českou republiku B1 Platební příkaz v EUR s 1 konverzí v co nejkratší možné době v co nejkratší možné době papírové platební příkazy T+3 elektronické platební příkazy T+3 B2 Platební příkaz v CZK s 1 konverzí B3 B4 papírové platební příkazy T+3 elektronické platební příkazy T+3 Ostatní platební příkazy v měnách EHP v rámci EHP papírové platební příkazy T+4 elektronické platební příkazy T+4 Platební příkazy v měnách mino EHP a mimo území EHP papírové platební příkazy elektronické platební příkazy v co nejkratší možné době v co nejkratší možné době Vysvětlivka: T okamžik přijetí příkazu (tj. odepsání peněžních prostředků z účtu klienta). Banka vyvine veškeré úsilí, aby v případech, kde to bude možné, provedla platební transakci rychleji, než ve shora uvedených zákonných lhůtách.

7 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty 5 IV. Lhůta pro připsání peněžních prostředků na platební účet příjemce VII. Služby třetích osob resp. změny v technické/organizační oblasti Banka připíše částku platební transakce na platební účet příjemce neprodleně poté, kdy byla připsána na účet banky, nebo jedná-li se o platební transakci v měně jiného než členského státu EHP nebo o platební účet vedený v měně jiného než členského státu EHP, do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byla připsána na účet banky. Přitom platí, že došlé platby, které nejdou přes zúčtovací centrum České národní banky mohou být z technických důvodů připsány na konto klienta ten samý den pouze do hodin. Pro všechny platby, které nejdou přes zúčtovací centrum České národní banky a dojdou později než do hodin, platí, že došly následující pracovní den a budou připsány na účet klienta s odpovídající valutou. V. Použitelný finanční limit Klient může udělovat příkazy k provedení platebních transakcí pouze v rámci aktiv na svém účtu nebo v rámci předem poskytnutého úvěru pro daný účet. I kdyby klient tyto limity u svých příkazů k úhradě nedodržel, je banka oprávněna požadovat náhradu výdajů vzniklých z provedení příkazu k úhradě. Bude-li zaúčtováním částky z platební transakce a/nebo zaúčtováním poplatků na účtu překročen úvěrový rámec nebo povede-li zaúčtování k zápornému zůstatku, aniž byl poskytnut úvěr, nebude mít provedení platebních transakcí za následek ani poskytnutí úvěru, ani navýšení dříve poskytnutého úvěru, nýbrž vznikne nepovolené přečerpání účtu, za které je banka oprávněna požadovat vyšší úrokovou sazbu za nepovolené přečerpání účtu. Kromě toho může banka klientovi navíc vyúčtovat zvláštní poplatek za provedení takových platebních transakcí. VI. Důkazní břemeno Odlišně od ustanovení zákona o platebním styku se stanoví: Popírá-li klient, že platební transakce byla řádně provedena, má povinnost to prokázat ( 118 a 120 odst.1) zákona o platebním styku).. 1. Externí služby a. Typické zapojení třetích osob do poskytování služby Při poskytování služeb v platebním styku jsou zapojeny třetí osoby, kterých je pro poskytnutí služby nezbytně zapotřebí, např. jiné banky pro provedení platebních příkazů nebo SWIFT pro zprostředkování předání zpráv v platebním styku. Práva a povinnosti ve vztahu k zapojení těchto osob se řídí příslušnými ujednáními s klientem, např. Všeobecnými obchodními podmínkami čl.3 odst.2. b. Outsourcing Kromě toho je banka i v jiných případech oprávněna, např. za účelem technického vypořádání platebního styku v rámci banky, zapojit externí poskytovatele služeb. Banka bude takového poskytovatele služeb vybírat a kontrolovat s náležitou péčí a odpovídá za jeho činnost. Takový poskytovatel je vázán pokyny platnými v rámci banky pro provádění platebního styku a spadá pod pravomoci banky, jakož i pod její kontrolu (vnitřní revizi). Banka je povinna dodržovat předpisy bankovního dohledu pro využívání služeb třetích osob bankou. Banka zaváže takového poskytovatele služeb a jeho zaměstnance mlčenlivostí ohledně klientských dat. Údaje o klientech podléhají bankovnímu tajemství. Kromě toho jsou jak banka tak poskytovatel služeb včetně svých zaměstnanců povinni dodržovat předpisy na ochranu osobních údajů. Pokud banka takového třetího poskytovatele služeb zapojí, sdělí toto klientovi nejméně dva měsíce dopředu. Pokud klient nesdělí své odmítavé stanovisko ve lhůtě dvou měsíců od sdělení banky, platí že s tímto souhlasí. c. Podstatné změny v technické případně organizační oblasti Se zřetelem na řádný průběh spolupráce si banka vyhrazuje změny v technické resp. organizační oblasti, které jsou založeny na všeobecné, v obchodě běžné změně technických standardů, požadavcích pro provádění úvěrování, nebo zákonných požadavcích či důsledkem nařízení orgánů dohledu. Změnu poskytovatele služeb nebo technickou resp. organizační změnu banka klientovi sdělí včas dva měsíce (příp. šest týdnů) před navrženým okamžikem účinnosti změny. Platí, že klient se změnou souhlasí, jestliže neoznámí své odmítnutí před navrženým okamžikem účinnosti změny. Klient také může produkt příp. službu,

8 6 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty které/-ho se změna dotkne, před navrženým okamžikem účinnosti změny ihned a bezplatně vypovědět. Na souhlasný účinek a možnost vypovězení ho banka ve svém oznámení zvlášť upozorní. VIII. Ustanovení týkající se odpovědnosti banky a klienta Za zavinění institucí, které banka zapojila do provádění platebního příkazu, banka neodpovídá. V těchto případech se odpovědnost banky omezuje na pečlivý výběr a na poučení první instituce zapojené do provádění platebního příkazu (postoupený příkaz) Vyloučení odpovědnosti a námitek Odpovědnost banky podle bodů a je vyloučena: 1.1. Nároky klienta na vrácení platby a nároky na náhradu škody Neautorizované platby V případě neautorizované platby je banka povinna klientovi poté, co jí klient tuto skutečnost oznámil, neprodleně vrátit částku platební transakce, a pokud byla částka odepsána z účtu klienta, uvést účet opět do takového stavu, v jakém by se nacházel, pokud by neautorizovaná platba nebyla z účtu odepsána. V případě, že vrácení účtu do původního stavu nepřipadá v úvahu, je banka povinna vrátit klientovi částku platební transakce. V případě neautorizované platební transakce nese klient v plném rozsahu odpovědnost za ztrátu, která byla způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo jeho zneužitím, která vznikla před tím, než klient oznámil bance ztrátu, odcizení nebo zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku v souladu s příslušnou smlouvou o poskytnutí bankovní služby. Pod pojmem platební prostředek se rozumí zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi bankou a klientem, které se týkají klienta, kterými klient dává platební příkaz. Platebním prostředkem však není zejména příkaz doručený bance v papírové podobě Neprovedený nebo nesprávně provedený autorizovaný platební příkaz V případě neprovedení nebo nesprávného provedení autorizovaného platebního příkazu může klient od banky požadovat bezodkladné a plné vrácení částky uvedené v platebním příkazu, pokud platba neproběhla nebo byla chybná. Jestliže byla částka odepsána z účtu klienta, uvede banka tento opět do stavu, v jakém by se nacházel bez neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce. jestliže banka klientovi prokáže, že částka k úhradě došla poskytovateli platebních služeb příjemce včas a v plné výši nebo pokud byl příkaz k úhradě proveden v souladu s chybnou identifikací příjemce platby, kterou uvedl klient. V tomto případě však může klient od banky požadovat, aby se v rámci svých možností snažila o to, aby částku k úhradě znovu vyreklamovala. Za úkony s tím spojené účtuje banka poplatek vykázaný v Sazebníku poplatků banky. V případě platební transakce z podnětu příjemce, jestliže poskytovatel příjemce nesplnil povinnost řádně a včas předat platební příkaz bance nebo neprovedení nebo chybné provedení příkazu bylo způsobeno poskytovatelem, kterého zapojil do platební transakce poskytovatel příjemce. Nároky klienta podle výše uvedených ustanovení a námitky klienta vůči bance na základě neprovedených nebo chybně provedených platebních příkazů nebo na základě neautorizovaných plateb jsou vyloučeny, jestliže klient neoznámí bance neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci bez zbytečného odkladu po té, co se o ní dozvěděl, nejpozději 13 měsíců ode dne odepsání neautorizované nebo částky chybně provedené platby z účtu klienta. Lhůta začne běžet v případě, že banka klienta informovala o odepsání částky z účtu klienta způsobem dohodnutým pro podávání informací o stavu účtu nejpozději ve lhůtě do jednoho měsíce po odepsání částky z účtu; jinak je pro začátek lhůty rozhodující den informování. Ustanovení 103 zákona o platebním styku týkající se vrácení částky autorizované platební transakce se neaplikuje. Nároky klienta jsou také vyloučeny, jestliže okolnosti zakládající nárok: Spočívá-li chybné provedení v tom, že částka k úhradě došla poskytovateli platebních služeb (bance) příjemce platby až po uplynutí lhůty pro provedení (zpoždění), jsou nároky dle odstavce a vyloučeny. Jestliže klientovi kvůli zpoždění vznikla škoda, odpovídá banka za vlastní zavinění. Jestliže klient svým jednáním přispěl ke vzniku škody, určí se podle míry spoluzavinění, v jakém rozsahu musí banka a klient nést škodu. vycházejí z neobvyklé a nepředvídatelné události, na kterou banka nemá vliv a jejímž důsledkům nebylo možné zabránit nebo byly způsobeny bankou na základě povinnosti vyplývající ze zákona.

9 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty 7 B. Podmínky bezhotovostního platebního styku Pro provádění převodních příkazů klientů platí navíc následující podmínky. 1. Obecné informace 1.5. Odvolání převodního příkazu Po příchodu převodního příkazu do banky jej již klient nemůže odvolat. Až do tohoto okamžiku je možné odvolat příkaz prohlášením vůči bance Hlavní znaky převodu včetně trvalého příkazu k úhradě Klient může dát bance příkaz, aby formou bezhotovostního převodu předala peněžní částky ve prospěch příjemce poskytovali platebních služeb příjemce. Klient může dát také bance příkaz, aby vždy k určitému opakujícímu se datu poukazovala stejnou částku na stejný účet příjemce (trvalý platební příkaz) Klientské identifikační znaky Banka provádí příkazy k převodu /trvalé platební příkazy podle identifikačních znaků klienta uvedených uživatelem platebních služeb. Klient musí použít svůj klientský identifikační znak (číslo účtu klienta a směrový kód banky nebo jeho IBAN kód) a klientské identifikační znaky příjemce (číslo účtu příjemce a směrový kód banky příjemce nebo IBAN kód příjemce a kód BIC (nebo jinou identifikaci) poskytovatele platebních služeb příjemce). Jestliže klient nemá u banky svůj platební účet, postačí, když uvede identifikační znaky příjemce platby Udělení příkazu k převodu a autorizace Klient udělí bance příkaz k převodu pomocí formuláře schváleného bankou nebo jiným způsobem dohodnutým s bankou (např. prostřednictvím online bankingu) a uvede potřebné údaje. Jestliže si banka a klient dohodli určitý termín pro provedení převodu, může klient převod resp. trvalý příkaz odvolat do konce bankovního pracovního dne před dohodnutým dnem provedení. Po včasném příchodu odvolání trvalého platebního příkazu do banky již nebudou na základě dosavadního trvalého platebního příkazu prováděny žádné další převody. Po časových limitech uvedených v odstavcích 1.1. a 1.2. může být převodní příkaz odvolán pouze, když se na tom klient a banka dohodli. Dohoda se stává účinnou, jestliže se bance podaří zabránit provedení nebo získat zpět částku převodního příkazu. Za zpracování takového odvolání požadovaného klientem si banka účtuje poplatek uvedený v Sazebníku poplatků banky Provedení převodního příkazu Banka provede příkaz klienta k převodu, jestliže jsou k dispozici potřebné údaje a způsobem, jakým bylo dohodnuto, klient příkaz autorizoval a je k dispozici dostatek peněžních prostředků na účtu v měně příkazu nebo byl poskytnut dostatečný úvěr. Provedení příkazu nesmí porušovat jiné právní předpisy. Banka a další poskytovatelé platebních služeb podílející se na provedení převodu jsou oprávněni provést převod výlučně dle identifikačních znaků příjemce, které uvedl klient. Klient musí dbát na čitelnost, úplnost a správnost údajů. Nečitelné, neúplné nebo chybné údaje mohou vést ke zpoždění a chybnému převedení částek u bankovních převodů; klientovi z toho může vzniknout škoda. V případě nečitelných, neúplných nebo chybně uvedených údajů může banka provedení převodu odmítnout. Považuje-li klient za nutné, aby převod byl proveden obzvlášť rychle, musí to bance zvlášť sdělit. U převodů předávaných na formuláři musí být toto sdělení provedeno mimo formulář, pokud formulář sám žádné takové sdělení nepředpokládá Odmítnutí provedení Jestliže nejsou splněny podmínky pro provedení příkazu, může banka provedení převodního příkazu odmítnout. Banka o tom bude klienta při nejbližší příležitosti ve lhůtách stanovených zákonem o platebním styku informovat. Toto je možné provést i způsobem dohodnutým pro informování klienta o stavu jeho účtu. Banka přitom, pokud to bude možné, uvede důvody odmítnutí i možnosti, jak lze opravit chyby, které vedly k odmítnutí. To neplatí, pokud by uvedení důvodů porušilo jiné právní předpisy. Klient autorizuje převodní příkaz podpisem nebo jiným s bankou dohodnutým způsobem (například prostřednictvím podpisového certifikátu pro online banking) Příchod převodního příkazu do banky Platí výše uvedená ustanovení o bankovním pracovním dni a o příchodu platebních příkazů. Jestliže je zřejmé, že banka nemůže klientem uvedené klientské identifikační znaky přiřadit k žádnému příjemci, žádnému platebnímu účtu nebo žádnému poskytovateli platebních služeb, poskytne dohodnutým způsobem ve lhůtách stanovených v zákoně o platebním styku klientovi a případně mu vydá převáděnou částku.

10 8 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty Za informování o oprávněném odmítnutí si banka účtuje poplatek vykázaný v Sazebníku poplatkků banky Předání údajů převodu V rámci provádění převodu banka předává údaje obsažené v převodním příkazu (údaje převodu) poskytovateli platebních služeb příjemce přímo nebo za účasti institucí zapojených do provedení převodu. Poskytovatel platebních služeb příjemce může údaje převodu, k nimž patří také číslo účtu resp. Mezinárodní číslo bankovního spojení (IBAN) plátce, poskytnout příjemci platby jako celek nebo jen částečně. U přeshraničních převodů a u spěšných převodů v tuzemsku mohou být údaje převodu předány poskytovateli platebních služeb příjemce prostřednictvím systému pro dálkový přenos dat Společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) se sídlem v Belgii. Z důvodů zabezpečení systému ukládá SWIFT údaje o převodech dočasně ve svých počítačových centrech v Evropské unii, ve Švýcarsku a v USA Oznámení o neautorizovaných nebo chybně provedených převodech Klient musí neprodleně po zjištění neautorizovaného nebo chybně provedeného převodního příkazu informovat banku Oznamovací povinnosti Klient musí dodržovat oznamovací povinnosti v případě, že to vyžadují právní předpisy (devizové předpisy). 2. Převody v rámci České republiky a do jiných zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) v CZK nebo v jiných měnách EHP 2.1. Nezbytné údaje Klient musí v převodním příkazu uvést následující údaje: jméno příjemce platby, číslo účtu příjemce a směrový kód nebo název poskytovatele platebních služeb (banky) příjemce nebo mezinárodní číslo bankovního spojení (IBAN) příjemce platby a bankovní identifikační kód (BIC) poskytovatele platebních služeb příjemce, měnu (případně ve zkrácené podobě), částku, jméno klienta, číslo účtu a bankovní směrový kód nebo IBAN klienta Maximální lhůta pro provedení příkazu Délka lhůty Banka je povinna zajistit, aby převáděná částka došla poskytovateli platebních služeb příjemce ve lhůtě určené pro provedení Začátek lhůty určené pro provedení příkazu Lhůta pro provedení příkazu počíná běžet v souladu s výše uvedenými ustanoveními o bankovních pracovních dnech a o příchodu platebních příkazů. Dohodnou-li se banka a klient, že provedení převodu má začít v určitý den nebo na konci určitého období nebo v den, kdy klient bance poskytl potřebnou peněžní částku v měně převodního příkazu, je pro začátek lhůty určené pro provedení příkazu rozhodující termín uvedený v příkaze nebo dohodnutý jinak. Nepřipadneli dohodnutý termín na bankovní pracovní den, začíná lhůta pro provedení běžet následující bankovní pracovní den. 3. Převody v rámci České republiky a do jiných zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) v měnách státu ležícího mimo EHP (měna třetí země) a při převodech, u kterých se poskytovatel platebních služeb příjemce nachází mimo EHP (třetí země) 3.1. Nezbytné údaje Klient musí pro provedení převodu uvést následující údaje: jméno příjemce platby, mezinárodní číslo bankovního spojení (IBAN) resp. číslo účtu příjemce, identifikační kód banky (BIC); není-li BIC známo, je třeba při převodech v rámci České republiky udat směrový kód banky a při převodech do jiných zemí plné jméno a adresu poskytovatele platebních služeb příjemce, cílovou zemi, měnu, částku, jméno klienta, číslo účtu klienta a směrový kód banky nebo IBAN klienta Lhůta pro provedení Převody budou provedeny co nejdříve.

11 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty C. Mimosoudní řešení sporů a ostatní možnosti stížností K rozhodování sporů mezi bankou a klientem při poskytování platebních služeb je příslušný též finanční arbitr, pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu. Právo klienta obrátit se na soud zůstává tímto nedotčeno. Klient má možnost podat stížnost k orgánu dohledu, kterým je pro platební styk Česká národní banka. D. Účinnost Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem

12 Vaše pobočka Commerzbank: Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha Jugoslávská Praha 2 Telefon: Fax:

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Obsah 2 1. Oblast působnosti a změny těchto obchodních podmínek a zvláštních podmínek pro jednotlivé obchodní vztahy 2 2. Bankovní tajemství a bankovní informace 2-3 3. Odpovědnost

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání karty a její ochrana 3 4. Platnost karty 3 5.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím

Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot hypoteční banky a.s. pro účty a vklady fyzických osob nepodnikatelů s přímým bankovnictvím Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 podmínky Všeobecné obchodní podmínky Wüstenrot

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Maleč 49, 582 76 Maleč, IČ: 150 58 751, DIČ: CZ 150 58 751 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Základní ustanovení Společná ustanovení 1, Maleč 49, 582 76 Maleč, IČ: 150 58 751, DIČ: CZ 150 58 751,, vydává tyto

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin.

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin. Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo ,, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou DR, vložka 4607 Obsah Všeobecné obchodní

Více

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank Obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů v mbank Účinnost od 26. 1. 2013 Část I Zásady vedení účtů Kapitola I Obecná ustanovení 1 1. Podmínky upravují zřizování a vedení bankovních účtů BRE BANK

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 informace Předsmluvní informace poskytované

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení......................................................... 3 2. Pravidla jednání s

Více

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/1e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY Commercial Bank VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY VYDÁNÍ 2014 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA 2 OBSAH A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI BANKOU

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení........................................................... 3 2. Pravidla jednání

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY)

PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) Strana 1 z 11 PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY, TERMÍNOVANÉ VKLADY A DEBETNÍ KARTY EQUA BANK a.s. (FYZICKÉ OSOBY) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Produktové podmínky pro běžné Účty, Termínované vklady a debetní

Více

I. ČÁST - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro bankovní služby Účinnost od 15.10.2014

I. ČÁST - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro bankovní služby Účinnost od 15.10.2014 Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro bankovní služby Účinnost od 15.10.2014 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Nás Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více