Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty"

Transkript

1 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty

2 Obsah 1 Všeobecné informace 2 A. Rámcová smlouva o platebních službách a smlouvy o jednorázovém poskytnutí platebních služeb 7 B. Podmínky bezhotovostního platebního styku 9 C. Mimosoudní řešení sporů a ostatní možnosti stížností 9 D. Účinnost

3 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty 1 Všeobecné informace: COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ:120 21, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 7341, IČ: (dále jen banka ) je organizační složka COMMERZBANK Aktiengesellschaft, se sídlem Kaiserplatz (Kaiserstrasse) 16, Frankfurt nad Mohanem, Spolková republika Německo, zapsaná u obchodního rejstříku Obvodního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem pod číslem HR B Tyto podmínky a dále uvedená ustanovení se vztahují na využívání platebních služeb banky klientem, který není spotřebitelem ani drobným podnikatelem ve smyslu zákona o platebním styku (dále jen klient ). Pro právní vztah mezi klientem a bankou platí smlouvy o produktech (např. pro otevření účtu nebo žádost o vydání platební karty), tyto podmínky, produktové podmínky pro jednotlivé platební služby (např. podmínky pro platební karty) a navíc Všeobecné obchodní podmínky. Příslušné podmínky platí nezávisle na tom, jestli klient uzavřel s bankou rámcovou smlouvu o platebních službách nebo jestli banku pověří provedením platební transakce formou individuální smlouvy o poskytnutí platební služby. Smlouvy pro produkty banky a příslušné platné produktové podmínky upravují, jaké platební služby může klient využívat. Jestliže klient nemá běžný účet (účet platebního styku), může přesto využívat jednotlivých platebních služeb. V těchto případech vzniká individuální smlouva s klientem o poskytnutí platebních služeb.

4 2 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty A. Rámcová smlouva o platebních službách a smlouvy o jednorázovém poskytnutí platebních služeb I. Základní ustanovení 1. Rozhodné právo a smluvní jazyk Obchodní vztahy mezi bankou a klientem se řídí právním řádem České republiky, pokud nebylo s klientem dohodnuto jinak. Cizojazyčný překlad podmínek slouží pouze pro potřeby klienta. Český text těchto podmínek je ve všech ohledech závazný. V případě jakýchkoli rozporů mezi českým a cizojazyčným textem, jeho strukturou, významem nebo výkladem, je rozhodující český text, struktura, význam nebo výklad. 2. Informace o provedení platebních transakcí a informace při uzavírání smlouvy a. Základní ustanovení Informace o provedených platebních transakcích sděluje banka klientovi na výpisu z účtu. Banka sjedná s klientem formu a způsob předávání výpisů z účtu. Pokud klient využívá on-line banking, může získat informace obsažené na výpisu z účtu rovněž prostřednictvím této služby. Klient se může s bankou dohodnout také na jiném způsobu obdržení informací (např. ujednáním o vyzvedávání pošty u banky). Pokud nebude sjednáno něco jiného, jinak zašle banka klientovi výpis z účtu minimálně jednou měsíčně. Banka může požadovat úplatu za splnění informační povinnosti podle části IV hlavy I zákona o platebním styku. Banka není povinna poskytovat informace podle 79 až 93 zákona o platebním styku. 3. Výpověď ze strany klienta Odchylně od bodu 14 Všeobecných obchodních podmínek může klient vypovědět rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb (např. smlouvu o účtech) bez dodržení výpovědní lhůty pouze ke konci každého kalendářního měsíce. Dílčí výpovědi jednotlivých služeb v rámci rámcové smlouvy na poskytování platebních služeb jsou nepřípustné. Právo na okamžitou výpověď ze závažného důvodu zůstává nedotčeno. 4. Stanovení data valuty a dispozice s peněžními částkami v jiné měně než v CZK Vklady v hotovosti a. Vklady v hotovosti v měně členského státu Vkládá-li klient na běžný účet u banky hotovost v měně členského státu, ve které je účet veden, připíše banka na běžný účet peněžní prostředky neprodleně po okamžiku přijetí peněžních prostředků. V témže okamžiku nastává i den valuty a peněžní prostředky musí být majiteli účtu k dispozici. Banka přijímá vklady v hotovosti v EUR, CHF a GBP. b. Vklady v hotovosti v měně jiného než členského státu Vkládá-li klient na běžný účet u banky hotovost v jiné měně než v měně členského státu, ve které je účet veden, připíše banka na běžný účet peněžní prostředky nejpozději následující pracovní den po dni přijetí peněžních prostředků. V témže okamžiku nastává i den valuty a peněžní prostředky musí být majiteli účtu k dispozici. Banka přijímá vklady v hotovosti v USD. II. Bankovní poplatky 1. Bankovní poplatky Pro poplatky a jejich změny týkající se platebních transakcí klienta, zůstávají v platnosti ustanovení článku 12, odst. 1 až 6 Všeobecných obchodních podmínek banky. Odlišně však od ustanovení článku 12. odst. 5 Všeobecných obchodních podmínek banky se sjednává: Změny poplatků za takové služby, které klient v rámci obchodního styku obvykle trvale využívá (například vedení účtu) budou klientovi navrženy nejpozději šest týdnů před navrženým okamžikem jejich účinnosti v textové podobě. Jestliže se klient s bankou v rámci obchodního vztahu dohodl na způsobu elektronické ko-

5 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty 3 munikace (např. online banking), mohou být změny navrhovány také touto cestou. Platí, že klient se změnou souhlasí, jestliže klient před navrženým okamžikem účinnosti změny, nejpozději ale šest týdnů ode dne oznámení změny, neoznámí, že změny odmítá. Na tento účinek ho banka ve svém návrhu zvlášť upozorní. státy EU Belgie, Bulharsko, Dánsko, Německo, Estonsko, Francie, Finsko, Itálie, Irsko, Řecko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Česko, Maďarsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska a Kypr země Lichtenštejnsko, Norsko a Island. 2. Stržení poplatků z připisovaných částek Banka je oprávněna odečíst určený poplatek stanovený v Sazebníku poplatků banky za připsání došlých plateb ve prospěch účtu z došlé částky k úhradě a připsat ve prospěch účtu pouze odpovídajícím způsobem sníženou částku. Banka částku platební transakce a poplatek vykáže zvlášť. 4. Směnné kurzy U klientských transakcí v cizí měně (např. u připsaných nebo odepsaných plateb) banka při nákupu a prodeji cizí měny, neníli dohodnuto jinak, provádí zúčtování prodejním resp. nákupním kursem banky. 3. Úhrada bankovních poplatků a. Základní ustanovení U platebních transakcí, které nezahrnují směnu měny, nese příjemce platby a plátce vždy poplatky vybrané jeho poskytovatelem platebních služeb. Pro tyto případy musí být v mezinárodním platebním styku vydána instrukce SHARE. Zahrnuje-li platební transakce směnu měny, může dát klient také instrukci OUR. V takovém případě nese plátce všechny poplatky. Uvede-li klient ohledně poplatků instrukci, která není v souladu se zákonnými předpisy, pak ji banka opraví tak, aby byla s nimi v souladu, aniž by vyžadovala k tomu souhlas klienta nebo jej o tom předem informovala. Nákup a prodej cizí měny, jehož provedení již banka nemůže realizovat v rámci řádného pracovního procesu do zúčtovacího termínu, banka zúčtuje příslušným kurzem následujícího zúčtovacího termínu. Nákupní resp. prodejní kurz se stanoví s přihlédnutím k zúčtovacímu termínu na mezinárodním devizovém trhu pro kurzy příslušných obchodovaných měn. Jestliže klient podá příkaz k úhradě v jiné měně, než v jaké je veden účet, bude účet zatížen v měně účtu. Stanovení směnného kurzu bude provedeno podle výše uvedených ustanovení. Změna referenčního směnného kurzu nabývá účinnosti ihned a bez předchozího oznámení klientovi. b. Zvláštní ustanovení pro příkazy k úhradě v rámci České republiky a do jiných zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) v měnách státu ležícího mimo EHP a při převodech, u kterých se poskytovatel platebních služeb příjemce nachází mimo EHP (třetí země) Plátce může vydat následující instrukce: III. Bankovní pracovní den, doby pro přijetí platebních příkazů a prováděcí lhůty 1. Bankovní pracovní den převod s účtováním poplatků na principu OUR = plátce hradí všechny poplatky převod s účtováním poplatků na principu SHARE = plátce hradí poplatky u své banky a příjemce hradí zbývající poplatky převod s účtováním poplatků na principu BEN = příjemce hradí všechny poplatky Poskytovatelé platebních služeb podílející se na platební transakci jsou oprávněni odečíst si z částky k úhradě poplatky, které jim vznikly. Do Evropského hospodářského prostoru v současné době patří: Bankovní pracovní den je den, kdy poskytovatelé platebních služeb podílející se na provedení platební transakce vykonávají obchodní činnost potřebnou pro provádění platebních transakcí. Banka vykonává obchodní činnost nutnou pro provádění plateb po všechny pracovní dny s následujícími výjimkami: soboty a neděle, všechny zákonem stanovené svátky, i když připadají na pracovní den, pracovní dny, ve kterých má banka zavřeno ze zvláštních důvodů, s tím že toto bylo včas oznámeno ve vstupním prostoru banky a jejích expozitur.

6 4 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty 2. Přijetí platebních příkazů; konec příjmu A Platební příkazy v rámci České republiky a. Základní ustanovení Příchod platebních příkazů v papírové podobě se uskutečňuje doručením příkazu v obchodním místě banky, které vede účet. Nepřipadne-li okamžik doručení na pracovní den banky, považuje se platební příkaz za doručený až následující pracovní den banky. Přijde-li platební příkaz v papírové podobě později než do hodin během otvírací doby příslušné pobočky banky vedoucí účet, považuje se platební příkaz z hlediska stanovení lhůty na provedení za doručený až následující pracovní den banky. Doba otevření příslušné pobočky vedoucí účet je oznámena na vývěsce umístěné ve venkovním prostoru pobočky. K příjmu příkazů neudělených v papírové podobě v systému přímého bankovnictví online banking dochází při dojití platebního příkazu na online server banky. Dojde-li příkaz po hodině kteréhokoli obchodního dne banky, považuje se tento platební příkaz z hlediska lhůt pro provedení za došlý následující obchodní den banky. Urgentní platby musí být doručeny do hodin. Přehled lhůt pro přijetí platebních příkazů: Papírové platební příkazy hod. Urgentní platby v CZK v rámci České republiky hod. Elektronické platební příkazy hod. V případě přijetí platebního příkazu po pro daný den stanovené rozhodné době pro příjetí (CUT OFF TIME) si banka vyhrazuje právo zpracovat platební příkaz ten samý den. 3. Lhůty pro provedení platebních příkazů a. Základní ustanovení Banka je povinna zajistit, aby částka platebního příkazu došla poskytovateli platebních služeb příjemce platby nejpozději následujícím způsobem: A1 A2 A3 A4 A5 A6 Urgentní platební příkaz v CZK v rámci České republiky papírové platební příkazy T+0 elektronické platební příkazy T+0 Platební příkaz v CZK (bez konverze) papírové platební příkazy T+1 elektronické platební příkazy T+1 Platební příkaz v CZK s maximálně 1 konverzí mezi měnou EHP a CZK papírové platební příkazy T+2 elektronické platební příkazy T+2 Platební příkaz v EUR s maximálně 1 konverzí mezi měnou EUR a CZK papírové platební příkazy T+3 elektronické platební příkazy T+3 Ostatní platební příkazy v měnách EHP papírové platební příkazy T+4 elektronické platební příkazy T+4 Platební příkazy v měnách státu neležícího v EHP (třetí státy) papírové platební příkazy elektronické platební příkazy B Platební příkazy mimo Českou republiku B1 Platební příkaz v EUR s 1 konverzí v co nejkratší možné době v co nejkratší možné době papírové platební příkazy T+3 elektronické platební příkazy T+3 B2 Platební příkaz v CZK s 1 konverzí B3 B4 papírové platební příkazy T+3 elektronické platební příkazy T+3 Ostatní platební příkazy v měnách EHP v rámci EHP papírové platební příkazy T+4 elektronické platební příkazy T+4 Platební příkazy v měnách mino EHP a mimo území EHP papírové platební příkazy elektronické platební příkazy v co nejkratší možné době v co nejkratší možné době Vysvětlivka: T okamžik přijetí příkazu (tj. odepsání peněžních prostředků z účtu klienta). Banka vyvine veškeré úsilí, aby v případech, kde to bude možné, provedla platební transakci rychleji, než ve shora uvedených zákonných lhůtách.

7 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty 5 IV. Lhůta pro připsání peněžních prostředků na platební účet příjemce VII. Služby třetích osob resp. změny v technické/organizační oblasti Banka připíše částku platební transakce na platební účet příjemce neprodleně poté, kdy byla připsána na účet banky, nebo jedná-li se o platební transakci v měně jiného než členského státu EHP nebo o platební účet vedený v měně jiného než členského státu EHP, do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byla připsána na účet banky. Přitom platí, že došlé platby, které nejdou přes zúčtovací centrum České národní banky mohou být z technických důvodů připsány na konto klienta ten samý den pouze do hodin. Pro všechny platby, které nejdou přes zúčtovací centrum České národní banky a dojdou později než do hodin, platí, že došly následující pracovní den a budou připsány na účet klienta s odpovídající valutou. V. Použitelný finanční limit Klient může udělovat příkazy k provedení platebních transakcí pouze v rámci aktiv na svém účtu nebo v rámci předem poskytnutého úvěru pro daný účet. I kdyby klient tyto limity u svých příkazů k úhradě nedodržel, je banka oprávněna požadovat náhradu výdajů vzniklých z provedení příkazu k úhradě. Bude-li zaúčtováním částky z platební transakce a/nebo zaúčtováním poplatků na účtu překročen úvěrový rámec nebo povede-li zaúčtování k zápornému zůstatku, aniž byl poskytnut úvěr, nebude mít provedení platebních transakcí za následek ani poskytnutí úvěru, ani navýšení dříve poskytnutého úvěru, nýbrž vznikne nepovolené přečerpání účtu, za které je banka oprávněna požadovat vyšší úrokovou sazbu za nepovolené přečerpání účtu. Kromě toho může banka klientovi navíc vyúčtovat zvláštní poplatek za provedení takových platebních transakcí. VI. Důkazní břemeno Odlišně od ustanovení zákona o platebním styku se stanoví: Popírá-li klient, že platební transakce byla řádně provedena, má povinnost to prokázat ( 118 a 120 odst.1) zákona o platebním styku).. 1. Externí služby a. Typické zapojení třetích osob do poskytování služby Při poskytování služeb v platebním styku jsou zapojeny třetí osoby, kterých je pro poskytnutí služby nezbytně zapotřebí, např. jiné banky pro provedení platebních příkazů nebo SWIFT pro zprostředkování předání zpráv v platebním styku. Práva a povinnosti ve vztahu k zapojení těchto osob se řídí příslušnými ujednáními s klientem, např. Všeobecnými obchodními podmínkami čl.3 odst.2. b. Outsourcing Kromě toho je banka i v jiných případech oprávněna, např. za účelem technického vypořádání platebního styku v rámci banky, zapojit externí poskytovatele služeb. Banka bude takového poskytovatele služeb vybírat a kontrolovat s náležitou péčí a odpovídá za jeho činnost. Takový poskytovatel je vázán pokyny platnými v rámci banky pro provádění platebního styku a spadá pod pravomoci banky, jakož i pod její kontrolu (vnitřní revizi). Banka je povinna dodržovat předpisy bankovního dohledu pro využívání služeb třetích osob bankou. Banka zaváže takového poskytovatele služeb a jeho zaměstnance mlčenlivostí ohledně klientských dat. Údaje o klientech podléhají bankovnímu tajemství. Kromě toho jsou jak banka tak poskytovatel služeb včetně svých zaměstnanců povinni dodržovat předpisy na ochranu osobních údajů. Pokud banka takového třetího poskytovatele služeb zapojí, sdělí toto klientovi nejméně dva měsíce dopředu. Pokud klient nesdělí své odmítavé stanovisko ve lhůtě dvou měsíců od sdělení banky, platí že s tímto souhlasí. c. Podstatné změny v technické případně organizační oblasti Se zřetelem na řádný průběh spolupráce si banka vyhrazuje změny v technické resp. organizační oblasti, které jsou založeny na všeobecné, v obchodě běžné změně technických standardů, požadavcích pro provádění úvěrování, nebo zákonných požadavcích či důsledkem nařízení orgánů dohledu. Změnu poskytovatele služeb nebo technickou resp. organizační změnu banka klientovi sdělí včas dva měsíce (příp. šest týdnů) před navrženým okamžikem účinnosti změny. Platí, že klient se změnou souhlasí, jestliže neoznámí své odmítnutí před navrženým okamžikem účinnosti změny. Klient také může produkt příp. službu,

8 6 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty které/-ho se změna dotkne, před navrženým okamžikem účinnosti změny ihned a bezplatně vypovědět. Na souhlasný účinek a možnost vypovězení ho banka ve svém oznámení zvlášť upozorní. VIII. Ustanovení týkající se odpovědnosti banky a klienta Za zavinění institucí, které banka zapojila do provádění platebního příkazu, banka neodpovídá. V těchto případech se odpovědnost banky omezuje na pečlivý výběr a na poučení první instituce zapojené do provádění platebního příkazu (postoupený příkaz) Vyloučení odpovědnosti a námitek Odpovědnost banky podle bodů a je vyloučena: 1.1. Nároky klienta na vrácení platby a nároky na náhradu škody Neautorizované platby V případě neautorizované platby je banka povinna klientovi poté, co jí klient tuto skutečnost oznámil, neprodleně vrátit částku platební transakce, a pokud byla částka odepsána z účtu klienta, uvést účet opět do takového stavu, v jakém by se nacházel, pokud by neautorizovaná platba nebyla z účtu odepsána. V případě, že vrácení účtu do původního stavu nepřipadá v úvahu, je banka povinna vrátit klientovi částku platební transakce. V případě neautorizované platební transakce nese klient v plném rozsahu odpovědnost za ztrátu, která byla způsobena použitím ztraceného nebo odcizeného platebního prostředku nebo jeho zneužitím, která vznikla před tím, než klient oznámil bance ztrátu, odcizení nebo zneužití nebo neautorizované použití platebního prostředku v souladu s příslušnou smlouvou o poskytnutí bankovní služby. Pod pojmem platební prostředek se rozumí zařízení nebo soubor postupů dohodnutých mezi bankou a klientem, které se týkají klienta, kterými klient dává platební příkaz. Platebním prostředkem však není zejména příkaz doručený bance v papírové podobě Neprovedený nebo nesprávně provedený autorizovaný platební příkaz V případě neprovedení nebo nesprávného provedení autorizovaného platebního příkazu může klient od banky požadovat bezodkladné a plné vrácení částky uvedené v platebním příkazu, pokud platba neproběhla nebo byla chybná. Jestliže byla částka odepsána z účtu klienta, uvede banka tento opět do stavu, v jakém by se nacházel bez neprovedené nebo nesprávně provedené platební transakce. jestliže banka klientovi prokáže, že částka k úhradě došla poskytovateli platebních služeb příjemce včas a v plné výši nebo pokud byl příkaz k úhradě proveden v souladu s chybnou identifikací příjemce platby, kterou uvedl klient. V tomto případě však může klient od banky požadovat, aby se v rámci svých možností snažila o to, aby částku k úhradě znovu vyreklamovala. Za úkony s tím spojené účtuje banka poplatek vykázaný v Sazebníku poplatků banky. V případě platební transakce z podnětu příjemce, jestliže poskytovatel příjemce nesplnil povinnost řádně a včas předat platební příkaz bance nebo neprovedení nebo chybné provedení příkazu bylo způsobeno poskytovatelem, kterého zapojil do platební transakce poskytovatel příjemce. Nároky klienta podle výše uvedených ustanovení a námitky klienta vůči bance na základě neprovedených nebo chybně provedených platebních příkazů nebo na základě neautorizovaných plateb jsou vyloučeny, jestliže klient neoznámí bance neautorizovanou nebo nesprávně provedenou platební transakci bez zbytečného odkladu po té, co se o ní dozvěděl, nejpozději 13 měsíců ode dne odepsání neautorizované nebo částky chybně provedené platby z účtu klienta. Lhůta začne běžet v případě, že banka klienta informovala o odepsání částky z účtu klienta způsobem dohodnutým pro podávání informací o stavu účtu nejpozději ve lhůtě do jednoho měsíce po odepsání částky z účtu; jinak je pro začátek lhůty rozhodující den informování. Ustanovení 103 zákona o platebním styku týkající se vrácení částky autorizované platební transakce se neaplikuje. Nároky klienta jsou také vyloučeny, jestliže okolnosti zakládající nárok: Spočívá-li chybné provedení v tom, že částka k úhradě došla poskytovateli platebních služeb (bance) příjemce platby až po uplynutí lhůty pro provedení (zpoždění), jsou nároky dle odstavce a vyloučeny. Jestliže klientovi kvůli zpoždění vznikla škoda, odpovídá banka za vlastní zavinění. Jestliže klient svým jednáním přispěl ke vzniku škody, určí se podle míry spoluzavinění, v jakém rozsahu musí banka a klient nést škodu. vycházejí z neobvyklé a nepředvídatelné události, na kterou banka nemá vliv a jejímž důsledkům nebylo možné zabránit nebo byly způsobeny bankou na základě povinnosti vyplývající ze zákona.

9 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty 7 B. Podmínky bezhotovostního platebního styku Pro provádění převodních příkazů klientů platí navíc následující podmínky. 1. Obecné informace 1.5. Odvolání převodního příkazu Po příchodu převodního příkazu do banky jej již klient nemůže odvolat. Až do tohoto okamžiku je možné odvolat příkaz prohlášením vůči bance Hlavní znaky převodu včetně trvalého příkazu k úhradě Klient může dát bance příkaz, aby formou bezhotovostního převodu předala peněžní částky ve prospěch příjemce poskytovali platebních služeb příjemce. Klient může dát také bance příkaz, aby vždy k určitému opakujícímu se datu poukazovala stejnou částku na stejný účet příjemce (trvalý platební příkaz) Klientské identifikační znaky Banka provádí příkazy k převodu /trvalé platební příkazy podle identifikačních znaků klienta uvedených uživatelem platebních služeb. Klient musí použít svůj klientský identifikační znak (číslo účtu klienta a směrový kód banky nebo jeho IBAN kód) a klientské identifikační znaky příjemce (číslo účtu příjemce a směrový kód banky příjemce nebo IBAN kód příjemce a kód BIC (nebo jinou identifikaci) poskytovatele platebních služeb příjemce). Jestliže klient nemá u banky svůj platební účet, postačí, když uvede identifikační znaky příjemce platby Udělení příkazu k převodu a autorizace Klient udělí bance příkaz k převodu pomocí formuláře schváleného bankou nebo jiným způsobem dohodnutým s bankou (např. prostřednictvím online bankingu) a uvede potřebné údaje. Jestliže si banka a klient dohodli určitý termín pro provedení převodu, může klient převod resp. trvalý příkaz odvolat do konce bankovního pracovního dne před dohodnutým dnem provedení. Po včasném příchodu odvolání trvalého platebního příkazu do banky již nebudou na základě dosavadního trvalého platebního příkazu prováděny žádné další převody. Po časových limitech uvedených v odstavcích 1.1. a 1.2. může být převodní příkaz odvolán pouze, když se na tom klient a banka dohodli. Dohoda se stává účinnou, jestliže se bance podaří zabránit provedení nebo získat zpět částku převodního příkazu. Za zpracování takového odvolání požadovaného klientem si banka účtuje poplatek uvedený v Sazebníku poplatků banky Provedení převodního příkazu Banka provede příkaz klienta k převodu, jestliže jsou k dispozici potřebné údaje a způsobem, jakým bylo dohodnuto, klient příkaz autorizoval a je k dispozici dostatek peněžních prostředků na účtu v měně příkazu nebo byl poskytnut dostatečný úvěr. Provedení příkazu nesmí porušovat jiné právní předpisy. Banka a další poskytovatelé platebních služeb podílející se na provedení převodu jsou oprávněni provést převod výlučně dle identifikačních znaků příjemce, které uvedl klient. Klient musí dbát na čitelnost, úplnost a správnost údajů. Nečitelné, neúplné nebo chybné údaje mohou vést ke zpoždění a chybnému převedení částek u bankovních převodů; klientovi z toho může vzniknout škoda. V případě nečitelných, neúplných nebo chybně uvedených údajů může banka provedení převodu odmítnout. Považuje-li klient za nutné, aby převod byl proveden obzvlášť rychle, musí to bance zvlášť sdělit. U převodů předávaných na formuláři musí být toto sdělení provedeno mimo formulář, pokud formulář sám žádné takové sdělení nepředpokládá Odmítnutí provedení Jestliže nejsou splněny podmínky pro provedení příkazu, může banka provedení převodního příkazu odmítnout. Banka o tom bude klienta při nejbližší příležitosti ve lhůtách stanovených zákonem o platebním styku informovat. Toto je možné provést i způsobem dohodnutým pro informování klienta o stavu jeho účtu. Banka přitom, pokud to bude možné, uvede důvody odmítnutí i možnosti, jak lze opravit chyby, které vedly k odmítnutí. To neplatí, pokud by uvedení důvodů porušilo jiné právní předpisy. Klient autorizuje převodní příkaz podpisem nebo jiným s bankou dohodnutým způsobem (například prostřednictvím podpisového certifikátu pro online banking) Příchod převodního příkazu do banky Platí výše uvedená ustanovení o bankovním pracovním dni a o příchodu platebních příkazů. Jestliže je zřejmé, že banka nemůže klientem uvedené klientské identifikační znaky přiřadit k žádnému příjemci, žádnému platebnímu účtu nebo žádnému poskytovateli platebních služeb, poskytne dohodnutým způsobem ve lhůtách stanovených v zákoně o platebním styku klientovi a případně mu vydá převáděnou částku.

10 8 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty Za informování o oprávněném odmítnutí si banka účtuje poplatek vykázaný v Sazebníku poplatkků banky Předání údajů převodu V rámci provádění převodu banka předává údaje obsažené v převodním příkazu (údaje převodu) poskytovateli platebních služeb příjemce přímo nebo za účasti institucí zapojených do provedení převodu. Poskytovatel platebních služeb příjemce může údaje převodu, k nimž patří také číslo účtu resp. Mezinárodní číslo bankovního spojení (IBAN) plátce, poskytnout příjemci platby jako celek nebo jen částečně. U přeshraničních převodů a u spěšných převodů v tuzemsku mohou být údaje převodu předány poskytovateli platebních služeb příjemce prostřednictvím systému pro dálkový přenos dat Společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) se sídlem v Belgii. Z důvodů zabezpečení systému ukládá SWIFT údaje o převodech dočasně ve svých počítačových centrech v Evropské unii, ve Švýcarsku a v USA Oznámení o neautorizovaných nebo chybně provedených převodech Klient musí neprodleně po zjištění neautorizovaného nebo chybně provedeného převodního příkazu informovat banku Oznamovací povinnosti Klient musí dodržovat oznamovací povinnosti v případě, že to vyžadují právní předpisy (devizové předpisy). 2. Převody v rámci České republiky a do jiných zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) v CZK nebo v jiných měnách EHP 2.1. Nezbytné údaje Klient musí v převodním příkazu uvést následující údaje: jméno příjemce platby, číslo účtu příjemce a směrový kód nebo název poskytovatele platebních služeb (banky) příjemce nebo mezinárodní číslo bankovního spojení (IBAN) příjemce platby a bankovní identifikační kód (BIC) poskytovatele platebních služeb příjemce, měnu (případně ve zkrácené podobě), částku, jméno klienta, číslo účtu a bankovní směrový kód nebo IBAN klienta Maximální lhůta pro provedení příkazu Délka lhůty Banka je povinna zajistit, aby převáděná částka došla poskytovateli platebních služeb příjemce ve lhůtě určené pro provedení Začátek lhůty určené pro provedení příkazu Lhůta pro provedení příkazu počíná běžet v souladu s výše uvedenými ustanoveními o bankovních pracovních dnech a o příchodu platebních příkazů. Dohodnou-li se banka a klient, že provedení převodu má začít v určitý den nebo na konci určitého období nebo v den, kdy klient bance poskytl potřebnou peněžní částku v měně převodního příkazu, je pro začátek lhůty určené pro provedení příkazu rozhodující termín uvedený v příkaze nebo dohodnutý jinak. Nepřipadneli dohodnutý termín na bankovní pracovní den, začíná lhůta pro provedení běžet následující bankovní pracovní den. 3. Převody v rámci České republiky a do jiných zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) v měnách státu ležícího mimo EHP (měna třetí země) a při převodech, u kterých se poskytovatel platebních služeb příjemce nachází mimo EHP (třetí země) 3.1. Nezbytné údaje Klient musí pro provedení převodu uvést následující údaje: jméno příjemce platby, mezinárodní číslo bankovního spojení (IBAN) resp. číslo účtu příjemce, identifikační kód banky (BIC); není-li BIC známo, je třeba při převodech v rámci České republiky udat směrový kód banky a při převodech do jiných zemí plné jméno a adresu poskytovatele platebních služeb příjemce, cílovou zemi, měnu, částku, jméno klienta, číslo účtu klienta a směrový kód banky nebo IBAN klienta Lhůta pro provedení Převody budou provedeny co nejdříve.

11 Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty C. Mimosoudní řešení sporů a ostatní možnosti stížností K rozhodování sporů mezi bankou a klientem při poskytování platebních služeb je příslušný též finanční arbitr, pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu. Právo klienta obrátit se na soud zůstává tímto nedotčeno. Klient má možnost podat stížnost k orgánu dohledu, kterým je pro platební styk Česká národní banka. D. Účinnost Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem

12 Vaše pobočka Commerzbank: Commerzbank Aktiengesellschaft pobočka Praha Jugoslávská Praha 2 Telefon: Fax:

Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty

Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty Obsah 1 Všeobecné informace 2 A. Rámcová smlouva o platebních službách a smlouvy o jednorázovém poskytnutí platebních služeb 7 B.

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU 1 LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ TUZEMSKÉHO PLATEBNÍHO STYKU prioritní převod (na účet u jiného v ČR) plátce v ČSOB plátce u jiného v ČR svolení k inkasu 2 do ČSOB

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Lhůty v platebním styku

Lhůty v platebním styku Lhůty v platebním styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské vesničky Realizace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s.

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Úvodní ustanovení Banka a Klient se dohodli, že Banka bude Platební transakce provádět v níže sjednaných Bankovních pracovních dnech a mezních

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ STYK

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ STYK Stránka 1 z 6 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ STYK 1. Tyto Technické podmínky upravují postup Equa bank a. s., (dále jen Banka ) při provádění platebních služeb na platebních účtech vedených Bankou pro

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002

Věstník ČNB částka 18/2002 ze dne 4. prosince 2002 Příloha VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Leden 2003 VZOROVÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PLATEBNÍCH PROSTŘEDKŮ Česká národní

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Poskytování platebních služeb

Poskytování platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz http://www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 6239/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Zvláštní podmínky pro bezhotovostní platební styk Stav říjen 2009

Zvláštní podmínky pro bezhotovostní platební styk Stav říjen 2009 Zvláštní podmínky pro bezhotovostní platební styk Stav říjen 2009 Pro provedení příkazů k úhradě platí následující podmínky. 1 Všeobecné 1.1 Důleité znaky příkazu k úhradě, včetně trvalého Klient můe pověřit

Více

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty

Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Podmínky pro vydávání a používání platebních karet MasterCard pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání karty a její ochrana 3 4. Platnost karty 3 5.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Základní ujednání 1 Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Oznámení. Equa bank a. s., o podmínkách provádění platebního styku. (dále jen Oznámení )

Oznámení. Equa bank a. s., o podmínkách provádění platebního styku. (dále jen Oznámení ) Oznámení Equa bank a. s., o podmínkách provádění platebního styku (dále jen Oznámení ) 1. Toto Oznámení upravuje postup Equa bank a. s., (dále jen Banka ) při provádění platebních služeb na platebních

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. 1. Obecné podmínky I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1.1 Klient je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na účtu na základě písemného platebního

Více

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty

PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty PODMÍNKY pro vydávání a používání platebních karet MasterCard COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha pro firemní klienty Obsah 2 1. Všeobecné informace 2 2. Druhy platebních karet 2-3 3. Vydání

Více

SEPA INKASO SEPA DIRECT DEBIT. Novinky v zahraničním platebním styku

SEPA INKASO SEPA DIRECT DEBIT. Novinky v zahraničním platebním styku SEPA INKASO SEPA DIRECT DEBIT Novinky v zahraničním platebním styku OBSAH KAPITOLA 01 SEPA inkaso obecné informace KAPITOLA 02 SEPA inkaso strana plátce KAPITOLA 03 SEPA inkaso strana příjemce KAPITOLA

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

1.6. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb.

1.6. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb. Strana 1 z 10 PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Podmínky platebního styku (dále jen Podmínky ) upravují postup (dále jen Banka ) při provádění Platebních služeb na Platebních účtech

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Změny/návrh změn Oznámení o provádění platebního styku

Změny/návrh změn Oznámení o provádění platebního styku Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za Vaši přízeň a zájem o služby Komerční banky, a.s. Rádi bychom Vás informovali o změnách v Oznámení o provádění, které vstoupí v účinnost dne 25.4.2015.

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

1.4. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb.

1.4. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb. Strana 1 z 10 PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Podmínky platebního styku (dále jen Podmínky ) upravují postup a.s. (dále jen Banka ) při provádění Platebních služeb na Platebních

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA BURZE CENNÝCH PAPÍRŮ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2. OBSTARÁNÍ OBCHODU NA MIMOBURZOVNÍM TRHU A NA ZAHRANIČNÍCH

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT

SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT SMLOUVA O VYDÁNÍ MEZINÁRODNÍ PLATEBNÍ KARTY DINERS CLUB ROAD ACCOUNT Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Společnost: Diners Club Czech, s.r.o. Se sídlem: Široká 5, č. p. 36, 110 00

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Komerční bankovnictví 2

Komerční bankovnictví 2 Komerční bankovnictví 2 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Komerční bankovnictví 2 Obsah: Neutrální

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Obsah 2 1. Oblast působnosti a změny těchto obchodních podmínek a zvláštních podmínek pro jednotlivé obchodní vztahy 2 2. Bankovní tajemství a bankovní informace 2-3 3. Odpovědnost

Více

SDĚLENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA K PLATEBNÍM SLUŽBÁM A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU

SDĚLENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA K PLATEBNÍM SLUŽBÁM A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU SDĚLENÍ ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA K PLATEBNÍM SLUŽBÁM A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla

Více

Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí:

Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí: Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí: název společnosti: STS-směnárna s.r.o. sídlo společnosti: Na Výsluní 201/13, Praha 10 Strašnice IČ: 26165716 registrace:

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb

Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Základní ujednání Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb (dále jen Podmínky

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr. F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz N á l e z Evidenční číslo: 6346/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO

PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY. mezi společnostmi. Air Telecom a.s. OLO PŘÍLOHA 2 SLUŽBY A CENY SMLOUVY O PROPOJENÍ VEŘEJNÝCH KOMUNIKAČNÍCH SÍTÍ mezi společnostmi Air Telecom a.s. a OLO OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ Strana 1 (celkem 7) Obecně Ceny za propojení platí ode dne nabytí účinnosti

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Smlouva o poskytnutí dat

Smlouva o poskytnutí dat Smlouva o poskytnutí dat Subjekt Lesy České republiky, s.p. se sídlem: Hradec Králové, Přemyslova 1106, PSČ 501 68 zapsaný: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Centrum pro restaurování a památkovou péči,o.p.s. 57001 LITOMYŠL, CZ. soudem v Hradci Králové oddíl O,vložka 245

Centrum pro restaurování a památkovou péči,o.p.s. 57001 LITOMYŠL, CZ. soudem v Hradci Králové oddíl O,vložka 245 ~KB Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen "Banka,") a právnická

Více

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ

Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu a používání nepřenosné zákaznické karty číslo../ KFŘ Smlouva o prodeji a koupi stlačeného zemního plynu číslo../ KFŘ Pražská plynárenská, a. s. Praha 1 Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00 IČ 60193492 DIČ CZ60193492 zastoupená Tomášem Ratajem dle plné moci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SÍTĚ TECHCOM 1 PŘEDMĚT VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Předmětem těchto všeobecných obchodních podmínek jsou podmínky, na základě kterých budou poskytovány

Více

VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE

VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE VŠE O B E C NÉ OBCHO D NÍ P O D M Í NK Y PRO DROB NÉ PODNI K AT E L E A SPOTŘEBITELE E VROP SK O -RUSK Á BANK A, A. S. OBECNÁ ČÁST ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky Evropsko-ruské

Více