Ekologická etika. 16. února. Daniel Husek. 8.A8 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekologická etika. 16. února. Daniel Husek. 8.A8 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm"

Transkript

1 16. února Ekologická etika 2011 Seminární práce poskytuje základní pojetí filosofického tématu ekologické etiky, která nám má přiblížit určitá doporučení, pravidla, zásady, podle kterých bychom jako lidé měli jednat při svém stýkání se se vším mimolidským světem. Daniel Husek 8.A8 Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

2 Osnova Strana 1) Úvod 3 2) Definice a původ ekologické etiky 4-5 3) Ekologická krize Došel žlutý lak 6-7 4) Přístupy ekologické etiky Teocentrismus 8 Antropocentrismus 9-10 Biocentrismus Ekocentrismus 13 Etika záchranného člunu ) Subjektivizující strategie etiky Hluboká ekologie Hlubinná ekologie 17 Feminismus a ekofeminismus 18 6) Objektivizující strategie etiky Hypotéza GAIA 19 Příroda a lidský živočich 20 Systémová teorie v ekologické etice 21 7) Vlastní názor 22 8) Závěr 23 9) Zdroje 24 2

3 Úvod Jako filosofické téma pro seminární práci do společenskovědního semináře pro rok 2010/2011 jsem si vybral velmi zajímavý obor ekologické etiky, někdy také nazývané etikou životního prostředí nebo environmentální etikou. Podle vzoru Erazima Koháka však ve své práci budu preferovat pojem etiky ekologické. Hlavním důvodem pro zvolení tohoto tématu je můj ekonomicko ekologický zájem o trvale udržitelný rozvoj. Angažuji se v otázkách jak to bude s lidstvem v budoucnu a čím se mu dá pomoci. Zajímám se o změnu prostředí vlivem působnosti člověka a vždy jsem se snažil dozvědět se co nejvíce o skutečném dopadu našeho bytí na všechen mimolidský život. Dosud jsem se v tomto kontextu bohužel setkával pouze s apely na lidstvo, které postrádaly jakoukoli etickou rovinu. Například u Edwarda Osborna Wilsona, amerického biologa, se v jeho publikaci The Diversity of Life setkáváme pouze s takovými odůvodněními nutného zachování biodiverzity našeho světa, které by se daly shrnout ve tvrzení: Nepodřežme si větev, na které si hovíme. Podle Edwarda. O. Wilsona je totiž nutno biodiverzitu zachovat jen kvůli pravděpodobné možnosti vyhynutí (resp. vyhubení) rostlin s léčivými látkami, které bychom jednou mohli potřebovat. Je nutné zachovat čistý vzduch, abychom v budoucnu měli co dýchat, apod. Tak mě napadá, jestli zároveň nepodřezáváme větev pod ostatním životem. Jak bychom se k tomu měli stavět? Odpověď na tuto otázku očekávám právě v této práci. Dále se v práci budu snažit shrnout obecné struktury ekologické etiky, pochopit základní pojmy a postoje, kterými se zaobírá a snad vyjádřit některé z možných řešení ekologického problému. Jako stěžejní dílo pro svou práci jsem si vybral publikaci Erazima Koháka Zelená svatozář, kapitoly z ekologické etiky. 3

4 Ekologická etika a její původ Od zrodu filosofie přicházely na svět různorodé interpretace člověka a jeho místa ve světě. Především potom jeho vztahu ke světu a ostatnímu mimolidskému přírodnímu bytí. V celých dějinách evropské duchovní kultury tak nenajdeme období, kde by nebyl vztah člověka k přírodě reflektován. Stále se ptáme na vztah specifického postavení člověka k přírodě a jeho mocenské pozice vůči přírodě. Ekologická etika reprezentovaná vztahem člověka k přírodě, k Zemi, ke všemu mimolidskému se tedy ptá na to, co musíme vědět, jak máme konat s ohledem na ekologický rozměr našeho bytí, jaký je a jaký má být náš postoj k pozemské přírodě a hlavně potom jaká je její hodnota. Podle Erazima Koháka nám má ekologická etika přiblížit určitá doporučení, pravidla, zásady, podle kterých bychom se jako lidé měli chovat při svém stýkání se se vším mimolidským světem. Ekologická etika tak představuje komplexní návod na správné chování, které nám má zjednodušit rozhodování. Je obtížné určit, kdy ekologická etika skutečně vznikla. Pravděpodobně můžeme za dobu vzniku považovat až 70. léta 20. století, kdy Arne Naess přišel se svým konceptem hlubinné ekologie. Do té doby se etika zabývala pouze mezilidskými vztahy. Alternativně potom můžeme za vznik ekologické etiky také považovat vznik budhismu, tedy dobu zhruba 5. století před naším letopočtem, protože budhismus poznává hodnoty v celé přírodě. Podle Bohuslava Binky, uznávaného českého profesora, tato disciplína procházela vývojem ve čtyřech obdobích: 1) Prehistorické období Počátek ekologické etiky je zde kladen jen výjimečně. Spadají zde texty, které uznávaly hodnotu přírody, lásku ke krajině. Jednoznačně zde ale chybí vazba s přírodou, vztah k ní se odvozoval od vztahu k Bohu. V této fázi proto tedy můžeme hledat prvotní inspirace ekologické etiky, nikoli však její původ. 2) Fáze bezprostředních předchůdců V pořadí druhou fází je fáze bezprostředních předchůdců ekologické etiky, která je charakteristická vznikem ekologických koncepcí. V tomto období se setkáme spíše než s filosofickým zaujetím člověka přírodou pohledem praktickým. Dochází k iniciaci prvních národních parků. Američtí ochranáři Gifford Pinchot a John Muir například vybudovali Yellowstonský park. Tito lidé však necítili potřebu budovat nějakou filosofickou disciplínu. Byli praktici. 4

5 3) Fáze otců zakladatelů Ve třetí fázi přichází jednotlivé koncepty ekologické etiky. Svou biocentrickou etiku uveřejňuje Albert Schweitzer, koncept ekocentrické etiky potom Aldo Leopold. Tito autoři jako první tematizují hodnoty živých bytostí a ekosystémů ve vztahu k životu. V tomto období vznikají také konkurenční koncepty zdůrazňující hodnotu přírody. 4) Vymezení, soutěže, institucionalizace Prvotním impulzem počátku posledního období jsou díla Muraje Boohehina Naše syntetické prostředí a Rachel Carsonové Mlčící jaro, které přivedly pozornost právě k ekologii. Na přelomu 60. a 70. let dochází ke vzniku environmentálního hnutí ve světě. Začínají se vyvíjet koncepty ekologické etiky a vznikají odborné časopisy Evironmental Ethics nebo Environmental values. V 80. letech se poté dominantním stává hlubinný ekologický přístup. 5

6 Ekologická krize Proč tedy vzniká ekologická oblast etiky a v čem je důležitá? Podle Erazima Koháka lidem došel žlutý lak a ocitli jsme se v době ekologické krize. V minulosti jsme se spoléhali na autoregulační schopnosti přírody, tedy, že sama příroda napraví naše chyby. V současnosti jsme však dospěli do fáze, kdy už tyto principy přestávají platit. Dochází tak ke třem úrovním ekologického ohrožení: První úroveň je spojená s bezprostředním životním prostředím člověka. Ohrožení se zde stalo nepopíratelným a střetáváme se s ním v každodenním životě, příkladem takového ohrožení jsou časté problémy smogového ovzduší v důsledku přehnaného automobilismu či průmyslové činnosti. Druhá úroveň je globální, kterou nám připomínají mezinárodní vědecká setkání jako např. konference o klimatických změnách. Často přehlíženou je třetí úroveň, úroveň osobní. V dějinném kontextu se dramaticky posunul vztah lidí mezi sebou, ke svému bližnímu a k přírodě. Většina směrů ekologické etiky konstatuje, že se lidé někdy v historii dostali na křižovatku, na které se vydali špatným směrem. Touto křižovatkou se někdy rozumí tzv. odtržení od přirozeného světa, proces, od kterého člověk přestal žít v souladu se svým prostředím a dostal se s ním do rozporu. Krize přišla ale nikoli změnou přístupu člověka k přírodě, ale samotného člověka, a to ve třech bodech. Došlo k enormním změnám v lidské společnosti. Člověk získal moc, stal se neomezeně náročným a neovladatelně roste jeho početnost. Po tisíciletí připadalo lidem samozřejmé, že budou mít a chtít jen tolik, kolik měli jejich předkové. Dnes nám připadá samozřejmé chtít a mít víc, než měla předešlá generace. 1 Skutečností je, že jsme se dnes stali nesrovnatelně náročnější než naši předkové a naše náročnost se stále stupňuje. Lidé předpokládají neomezenou spotřebu v omezeném světě! Současná vyspělá společnost hledá ve spotřebě pocit štěstí. A co víc, je přesvědčená, že na něj má nárok, ne-li přímo právo. Právě na pocit štěstí až blaženosti nás lákají reklamy. Už neslibují jen uspokojení potřeby, ale lákají na štěstí v podobě hromadění hmotných statků. Bohužel se tento pocit nedostavuje, ale lidé jsou motivováni zkoušet celý postup dokola ačkoli je podle empirických výzkumů a především Easterlinova paradoxu 2 známo, že pocit štěstí s tímto druhem statků koreluje jen minimálně. Podle Lynna Whita je chtít stále víc nepřirozené, přirozené je mít dost. Jediným reálným východiskem se tu tedy zdá být komplexní změna vnímání lidí a preference jejich hodnot. 1 Erazim Kohák Zelená svatozář, str Easterlinův paradox Easterlin dokazuje, že růst důchodu v čase nemá na štěstí člověka vliv. 6

7 Zatímco bezedná náročnost je vlastní zejména hospodářsky vyspělé společnosti, problém přelidnění je atributem třetího světě, tedy asijských a afrických států. Během 100 let se počet lidských obyvatel planety vyhoupl z 1 miliardy na šestinásobek, tento počet navíc stále roste. Co jsme ochotni obětovat pro možnost lidského množení? Na otázku, zda je náš počet neúnosný a rovný přemnožení, Erazim Kohák uplatňuje zkušenosti lesníků, kteří při hodnocení přemnožení uvažují několik aspektů. Podle těchto ukazatelů přemnožení opravdu jsme. Za prvé nežijeme pouze z přírůstku přírody, ale spotřebováváme její podstatu. Za další přestáváme sdílet svůj biotop s ostatními živočišnými druhy a vytlačujeme je pro získání vlastního životního prostoru. Třetím znakem přemnožení je pak neschopnost pečovat o svá mláďata a předávat jim schopnost přežívání. V počtu 6 miliard se tak stávají dříve nevinné, prosté činnosti člověka jako lovení ryb, nebo jiné docela skromné nároky, přímo tragickými. Právě proto se musíme zabývat ekologickou etikou. 7

8 Postoje etiky Existují různé postoje ekologické etiky resp. etiky vůbec, které zkoumají, jaké místo patří člověku na tomto světě. Liší se především svým pojetím hodnotového základu. Teocentrismus Teocentrismus nepředstavuje centralitu Boha ve svém evropském tradičním pojetí, jde spíše o centralitu posvátného přesahu a postoje posvátné úcty. Středem všeho je prožitek posvátna, pokora před posvátností přírody a pastýřská péče o ni. Teocentrismus předpokládá podřízení lidského života rytmu přírody. Člověk tu není zdrojem veškeré hodnoty. Lynn White, který vnímá náboženství spíše jako souhrn pouček než jako zdroj osobního prožívání boží přítomnosti a který se na náboženství dívá z vnějšího pohledu, ostatně tak, jako většina současných lidí, právě v náboženství nachází zdroj ekologické krize. Nachází v něm základ panského postoje člověka k přírodě, tedy postoje vykořisťovatele. Vychází z křesťanských mýtů, ve kterých Bůh klade člověku za úkol, aby se množil a podmanil si zemi. Všechno stvoření je tu jen proto, aby mu sloužilo. V tomto smyslu se setkáváme s otázkou užitečnosti člověka. Podle Jeana Paula Sartra člověk na tomto světě jen překáží a žít v souladu s přírodou jednoduše člověk není schopen. Z tohoto pohledu se nemá cenu snažit zlepšovat podmínky životního prostředí, vše je marné. Naproti tomu existuje názor, že člověk narušuje přirozený soulad s přírodou až teprve svým jednáním. K tomuto názoru se přiklání hebrejské mýty, z jejichž perspektivy člověk není nadměrným spotřebitelem nutně. Může usilovat o dost, ne o stále víc, ne o stupňovanou spotřebu, nýbrž o trvalou udržitelnost o zaměření života na úctu a péči, ne na kořistění a dobývání podle vzorce soudobé konzumní civilizace. 3 Podle tohoto názoru tedy má smysl usilovat o skromnou a trvalou udržitelnost. Smyslem náboženství je proto poukazovat na skutečné potřeby člověka jako je vlastní identita, uznání, láska a radost a vést lidi svým příkladem k ideálu skromnosti proti jejich nadměrné spotřebě. 3 Erazim Kohák Zelená svatozář, str. 72 8

9 Antropocentrismus Antropocentrismus vychází z domnění, že východiskem pro hodnocení všeho ostatního je člověk. Ten získává představu, že je smyslem všeho bytí, žije totiž ve svém minisvětě obklopen předměty, které si sám vyrobil a mají smysl jen pro něj. Vše je doprovázeno ztrátou kontaktu z přírodou a tak se není čemu divit, že tento postoj v současnosti převládá. Antropocentrická představa vzniká tam, kde se věci jeví jako bezduché, zvířata jako věci, Bůh jako iluze a člověk poté jako jediný subjekt. Člověk se tak stává jediným zdrojem smyslu a hodnoty. Antropocentrismus se ve své podstatě ale jeví jako dvojznačný. Může označovat postoj jak sobecky kořistnický, tak i o přírodu pastýřsky pečující. Pro vznik antropocentrismu v jeho prvním slova smyslu se stali klíčovými dva myslitelé René Descatres a Immanuel Kant. Z Descartova pojednání usuzujeme, že příroda sama o sobě hodnoty a smysl postrádá, jedná se jen o soubor věcí, které nabývají smyslu až lidským jednáním. Kant prý viděl základ vší svobody v rozumu a ten je podle něj to jediné, co si zaslouží úctu. Člověk svým rozumem chápe morální zákon. Tudíž by neměl týrat zvířata, protože je to nevhodné jeho rozumové schopnosti, avšak ne proto, že by měla zvířata nárok na ohled. Ať už se tento výklad jakkoli vzdaluje původním myšlenkám dvou zmíněných osobností, vyvinul se z nich obecný panský postoj evropského světa 19. století, který chápe mimolidský svět jen jako surovinu prostou smyslu a hodnoty. Kdyby se však k antropocentrismu vázal pouze tento kořistnický přístup, nezbývala by jiná naděje pro záchranu Země než ho překonat. Poté by jednoznačným cílem a potřebou ekologické etiky bylo nahradit člověka, jakožto střed vší hodnoty něčím vyšším Bohem, životem, nebo přírodou jako celkem. Lidé si ale v průběhu své historie všimli, že svým vlivem na životní prostředí škodí také sami sobě. Naproti egoistickému vykořisťování tak antropocentrismus nabírá směr altruismu ve jménu lidské budoucnosti. Mezi hlavní myslitele tohoto pohledu je anglický biolog Sir Charles Scott Sherrington, který si klade otázku, kdy vstupuje hodnota do světa. Podle Sherringtona nelze přírodě přisuzovat ani dobro ani zlo. Jediný, kdo je schopen jednat vůči přírodě dobře, je člověk. Sherrington tak tvrdí, že až s člověkem do přírody vstupuje altruismus a schopnost jednat pro její dobro. Z tohoto pojetí plyne důležitý závěr, že antropocentrismus neznamená řídit se (přirozenými) lidskými zájmy, nýbrž podřídit naše jednání výrazně lidským a to znamená morálním kategoriím. 4 4 Erazim Kohák Zelená svatozář, str. 79 9

10 K možnému řešení ekonomické krize, tedy jednoho z jejího původce konzumentarismu, kde je smyslem života mít, ne být, je z hlediska antropocentrismu podle Erazima Koháka možné dojít skrze dobrovolnou skromnost. Nejde ani tak o skromnost jako o výběrovou náročnost. Podle Koháka je potřeba vyžadovat pitnou vodu a zdravé ovzduší, je potřeba klást nároky na zdravotnictví a veřejnou dopravu. Dobrovolná skromnost není o askezi, je o výběrové náročnosti, o radosti ze života místo radosti z majetku. Je o antisnobismu. 5 5 Erazim Kohák Zelená svatozář, str

11 Biocentrismus Biocentrismus jako jediný vznikl jako jeden ucelený filosofický systém. Jedná se o filosofii úcty k životu, která počíná prožitkem údivu nad životem. Tento postoj nalézá hodnotu ve všem živém. Biocentrismus ve 20. století nachází své kořeny zejména v práci Alberta Schweitzera. Schweitzer odmítá Descartovo východisko. Vychází z přesvědčení, že lidská víra ve vlastní výlučnost je neoprávněná. Co je skutečně prvotně dané prý není vědomí, že myslím, ale vědomí, že jsem život, který žiji a že žiji uprostřed společenství života, který chce žít. Základním smyslem života, tím, co propojuje všechen život, je podle něj tajemné naplnění radosti a hrůza ze zničení a bolesti. Hlavní myšlenkou etiky Alberta Schweitzera se tak stává prokazování stejné úcty všemu životu jako životu vlastnímu. Pro pochopení svého myšlení však předpokládá osobní prožití, jako se zjevilo jemu samotnému nebo řekněme jisté citové souznění s přírodou. Naše sympatie k přírodě, jako část lidské přirozenosti, ale nikdy nemůže znamenat závaznost určité etiky. Aby se stala etika závaznou, musí apelovat na náš rozum. Proto snad přišel Paul Taylor s pohledem na biocentrismus založeném čistě na formálních kantovských základech. Co Kant vyjádřil úctou k morálnímu zákonu, Taylor použil pro vyjádření platného důvodu pro přijetí biocentrické etiky a přišel s pojmem čisté a bezpodmínečné úcty k přírodě. Jakkoli odlišně motivovaná etika by prý podléhala náhodnosti světa a nebyla by závazná. Z autorova pojmosloví usuzujeme rozdíl mezi antropocentrismem, ze kterého můžeme vyvodit pouze závazky vztažené k lidem a biocentrismem, který uznává závazky vůči veškerému životu, resp. dobru živých tvorů, a to na základě jejich vlastní hodnoty. Paul Taylor se dále zabývá otázkami stanovení dobra a hodnoty živých tvorů. Protože je obtížné až nemožné stanovit konkrétně, co je pro živé tvory obecně dobré, Taylor přichází s formální definicí dobra, kdy říká, že pro jednotlivého živočicha dobro znamená možnost plně prožít svůj život tak, jak odpovídá jeho druhu. 6 Hodnotu živočichů pak Taylor nachází v nich samotných, jednoduše v tom, že jsou. Připadá nám totiž samozřejmé, že člověk má hodnotu sám o sobě, aniž by musel být k něčemu dobrý. To však také platí o všech ostatních bytostech. Aby Taylor předešel negativnímu pochopení biocentrismu, jako nadměrné lásce k přírodě nebo vyzdvihování života okolního nad život lidský, přichází se čtyřmi tezemi upřesňujícími biocentrický postoj. 6 Erazim Kohák Zelená svatozář, str

12 Prvním přesvědčením biocentrismu je rovnoprávnost členů společenství všech bytostí. Lidem z důvodu jejich krátké existence na planetě přísluší skromnost. Zároveň druh hommo sapiens sapiens představuje pro svět ohromnou zátěž a z bohaté přírody, kterou zajisté bylo prostředí světa před dvěmi sty lety, člověk vytvořil přírodu zbídačenou. Druhým přesvědčením je představa Země jako soustavy vzájemných závislostí. Vše, co konáme, je spjaté se vším ostatním a ovlivňuje vše v globálním měřítku. Je proto zapotřebí mít vždy dobrý důvod, než přispěji k zatížení života na Zemi. Třetím biocentrickým přesvědčením je uznání vlastní hodnoty každého člena biotického společenství, už tím, že je. Každá bytost tak má svůj vlastní smysl. Poslední biocentrický závěr vychází z předešlých tří. Jedná se o přesvědčení, že představa lidské nadřazenosti je jen výrazem lidského rasismu. Známky odlišnosti mezi živočichy není možno brát jako kritérium nadřazenosti. Pokud by se něco dalo brát jako známka nadřazenosti resp. podřazenosti, měla by to být zásluha v obecném dobru pro život. A tady by asi lidé neobstáli. Paul Taylor tak přichází s biocentrismem jako postojem vyjadřujícím rovnoprávnost všeho živého, rovnoprávnost v odlišnosti. Jednotliví členové biotopu nejsou stejní, podle biocentrismu jsou však rovnoprávní. 12

13 Ekocentrismus Ekocentrismus, nebo také etika Země, se narozdíl od biocentrického pojetí etiky už nepotýká jen s úctou k životu, ale až s úctou k předpokladům života, k celému společenství všeho života a k podmínkám jeho udržitelnosti. Tento směr etiky pochází od, podle Erazima Koháka, snad nejvlivnějšího ekologického myslitele Aldo Leopolda. Podle něj musí ekolog myslet jako hora, ve smyslu péče o rovnováhu života. Hodnotu neodvozuje ani od člověka, ani od života. Původcem hodnot je rovnováha celého ekosystému. Řečeno původními Leopoldovými slovy: Správné je to, co přispívá k zachování integrity, stability a krásy celého společenství života. Nesprávné je všechno, co vede k opaku. 7 Narozdíl od biocentrické úcty k životu, která se zaobírá radostí a utrpením jednotlivých jedinců, v etice Země jde o celkovou rovnováhu. Podle Leopoldových myšlenek, jak je chápe John Baird Callicot, je součástí již zmíněné integrity, stability a krásy celého společenství života však i utrpení. Proto podle Leopolda nemusí být utrpení vždy amorální, naopak, pokud má za cíl udržet rovnováhu, je žádoucí. Bylo by přece nebezpečné chránit přemnožený druh býložravce, naproti tomu je potřeba chránit často kruté dravce, kteří se nacházejí na pokraji vyhynutí, protože zajišťují rovnováhu v ekosystému. V ekocentrické etice tak celek stojí nad individualitou. Zatímco se Schweitzer v biocentrickém pojetí etiky snaží obejít smrt, kterou považuje za špatnou, Leopold ji naproti tomu chápe jako součást života, beze smrti života není. 7 Aldo Leopold A sand county almanac 13

14 Etika záchranného člunu Diskuse k této etice se datuje až k roku 1966, kdy Kenneth Ewert Boulding poprvé použil metafor kovbojské etiky a etiky kosmické lodi. Boulding se tímto snažil poukázat na postoj americké společnosti k přírodě, která se blíží bezohledným kovbojům. Ti byli zvyklí plýtvat, znečišťovat a pustošit. Vždy počítali s tím, že se za čas sbalí a přesunou na nové území. Tento postoj byl možný z hlediska tehdejší představy nekonečné neomezené Země, kde se veškeré zdroje zdály být nevyčerpatelnými. Vlivem objevů a rychlosti rozvoje techniky jsme ale zjistili, že je zemské bohatství omezené. Boulding limitovanou Zemi připodobnil kosmické lodi. Paralela se světem je zřejmá. Stejně jako na palubě kosmické lodi jsou použitelné zdroje omezené a na palubě také zůstává všechen námi vyprodukovaný odpad. Při jakékoli výrobě je tak potřeba myslet na způsob pozdější likvidace výrobku. Je také potřeba bojovat proti tzv. rozevírání nůžek v sociální struktuře, protože v kosmické lodi není prostor pro hýřivé plýtvání první třídy ani prostor v podpalubí pro ubohé hladové, kteří by svým jednáním mohli zapříčinit zkázu lodi. 8 Na, v mnohém ohledu velmi přesvědčivou, etiku kosmické lodi navazuje později Garrett James Hardin, který za základního nositele hodnot předpokládá boj. Hardin nalézá problém v chybějícím kapitánovi na kosmické lodi, která tak postrádá společný řád. V závislosti na této problematice Hardin přichází s metaforou tragédie obecné pastviny. Zjednodušeně řečeno v ní jde o myšlenku, že dokud budou nároky jednotlivých členů společenství vytvářet společně sdílené škody a rizika, potom se jimi jednotliví členové nebudou zabývat, protože pro ně existuje výhodný poměr užitku ku riziku neudržitelnosti. V reakci na enormní růst nároků, např. automobilismu, nachází Hardin řešení v omezení dostupnosti zdrojů. V takovém případě by šly využít ekonomické nástroje, jako zdanění aut na úrovni neúnostnosti, povolování koupi auta na základě zásluh či potřeby, nebo by nová auta mohla být dostupná například jen pro vylosované, jak ostatně tento systém již funguje například v Čínském Pekingu. 9 Podle Hardina tato opatření nestačí a je potřeba přijít se cela novým přístupem, proto vytváří etiku záchranného člunu. Země zde představuje skupinu lodí, které člověku v širém moři poskytují nejen prostory pro přežití, ale i pohodlí kulturního zázemí, jež si člověk za dobu své existence vybudoval. Na moři však plují také dvě třetiny lodí, které se rozpadají a jejich posádky tonou. Etika záchranného člunu zde řeší otázku, jak se má k těmto tonoucím postavit osazenstvo luxusních lodí. 8 Erazim Kohák Zelená svatozář, str ihned.cz - Ekonomika,

15 Bohužel je třeba si uvědomit, že je i kapacita luxusních lodí - tedy metaforicky řečeny možnosti vyspělých zemí - omezená a záchrana tonoucích by způsobila zkázu i pro celou loď. Proto etika záchranného člunu vyžaduje trochu darwinovské přežití silnějších, nebo chceme-li uzpůsobenějších. Štědrost povede k tragédii. Proto nepomáhejme nikomu, jen zajistěme, že své výsady užijeme k zachování kulturních hodnot, nejen osobní spotřeby. 10 Hardin považuje skutečnosti snižující počet obyvatel, jako válku, mor, zemětřesení, za požehnání pro přelidněné národy. Každý zachráněný život vede k dalšímu zatížení životního prostředí a znamená zbídačení příštích generací a Zemi jako celku. Na otázku, jestli je tento přístup spravedlivý, Hardin odpovídá, že život spravedlivý není. Je tedy potřeba nastolit vládu pevné ruky, která přestane zachraňovat životy a začne zachraňovat ekosystémy. 10 Erazim Kohák Zelená svatozář, str

16 Subjektivizující strategie Zde se konečně dostáváme k formám, jakými lze ovlivnit naše zásahy do biosféry. Jednou z nich je tzv. hluboká ekologie, se kterou přišel v roce 1973 norský filosof Arne Naess. Hluboká ekologie Tento termín začal Arne Naess používat jako protiváhu k dosavadní mělké (shallow) ekologii. Podle něj se dosavadní pokusy o řešení ekologické krize zabývaly pouze následky lidského jednání a nikoli jeho příčinami. Dosavadní ekologie zůstávala jaksi na povrchu a nešla ke kořenům problému, hlavně proto ji Naess nazval ekologií mělkou. Podle hluboké ekologie je třeba zkoumat lidské postoje, které jsou důvodem ekologické katastrofy. Lidé jsou často přesvědčeni, že za zničené životní prostředí může ekologicky nešetrná, nedokonalá, technika. Podle Naesse je však na vině jedině člověk se svými postoji a jednáním. Řešení ekologické krize nespočívá ve stále dokonalejší technice, nýbrž v méně náročném lidstvu. Naess, ač si toho nejspíš nebyl vůbec vědom, opakoval základy biocentrické etiky, když vyzvedával vnitřní hodnotu všeho bytí samu o sobě a další vědomí pro spolucítění s jinými bytostmi. Naess myšlení hluboké ekologie shrnul do 8 principů: 1) Dobro a rozkvět lidského i mimolidského Života na Zemi mají hodnotu o sobě (jinými slovy vlastní hodnotu, niternou hodnotu). Tato hodnota je nezávislá na užitečnosti mimolidského světa pro lidské účely. 2) Bohatost a rozmanitost životních forem přispívají k uskutečnění těchto hodnot a jsou samy hodnotou o sobě. 3) Lidé nemají právo ochuzovat tuto bohatost a rozmanitost, pokud nejde o zachování života. 4) Rozkvět lidského života a kultur je slučitelný s podstatným snížením lidské početnosti. Rozkvět mimolidského života si vyžaduje takové snížení. 5) Současné lidské zásahy do mimolidského světa jsou nadbytečné a situace se rychle zhoršuje. 6) Proto potřebujeme nové strategie. Tyto strategie ovlivňují základní ekonomické, technologické a ideologické struktury. Následný stav bude do hloubi jiný než dnešní. 7) Ideologická změna sestává hlavně v tom, že si budeme vážit hodnoty života (přebývání v situacích vlastní hodnoty), místo abychom trvali na stále vyšší životní úrovni. Dosáhneme hlubokého vědomí rozdílu mezi hmotnou a duševní velikostí. 16

17 8) Ti, kdo se drží předcházejících bodů, mají povinnost přímo a nepřímo usilovat o prosazení potřebných změn. 11 V praxi hluboká ekologie, resp. její představitelé, podporují decentralizaci, místní autonomii a rozvrácení průmyslu v jeho současné podobě. Podporují tak maximální lokální soběstačnost, jsou proti plýtvání globalizací a ekologickou praxi považují za součást celkového ekologického úsilí. Hlubinná ekologie Pojem hlubinné ekologie je do jisté míry odvozen od Carl Gustav Jungovy hlubinné psychologie, v níž Jung pojednává o kolektivním vědomí a nevědomí. K patologickým jevům zde dochází odcizením vědomí a nevědomých hlubin. Stejně potom hlubinní ekologové považují za kořen ekologické krize naše odcizení od hlubin našeho přirozeného bytí. Podle hlubinné ekologie se člověk svým myšlením, reflexí, vyčleňuje ze základní jednoty našeho života. Svým kritickým rozumem se citově odcizuje všemu bytí, což vede ke tragédii pro člověka, i celou Zemi. Člověk, zajat v rozumu, se proto ocitá v nekonečném kruhu konzumní racionality. 12 V přesvědčení, že rozum je to, co nás odcizuje, hlubinní ekologové v čele s Johnem Seedem přicházejí s příručkou Myslet jako hora, která člověka osvobozuje od individuálního reflektivního sebe-vědomí a učí ho skutečně citovému návratu k původnímu já. V pojetí Johna Seeda já znamená jednotu všeho života. Skrze tento návod člověk prožívá pocit vzniku lidstva a dokonce může prožít i osud chovného zvířete nebo mokřadu zatopeného naftou. Hlubinná ekologie však už dále nezodpovídá kritické otázky, zda je člověk kořistnický a panovačný právě kvůli svému rozumu, nebo zda zatratíme-li rozum, nebude to znamenat nechat člověka na pospas citům, ke kterým zákonitě patří i ty špatné jako hněv, zášť nebo závist..? 11 Erazim Kohák Zelená svatozář, str Erazim Kohák Zelená svatozář, str

18 Ekofeminismus Narozdíl od hlubinné ekologie ekofeminismus nenalézá problém ve všem lidském rozumu, ale specificky v tom mužském. Vychází z feminismu jako z boje za osvobození žen z druhořadého postavení ve společnosti, a to na nejen na základě demokratické rovnoprávnosti. Ono druhořadé postavení feminismus navíc považuje za výraz celkového panského postoje naší společnosti nesoucího s sebou útlak a vykořisťování. Ten ale podle feminismu lidem není přirozený a vstupuje do společnosti až v momentě vzpoury proti matriarchátu. Podle Carla Gustava Junga není lidstvo jednoduše rozdělitelné na muže a ženy. Každý se skládá z mužské a ženské části. Feminismus tak bojuje za osvobození ženskosti v nás všech a při úspěchu poté předpokládá konec všeho útlaku a vykořisťování. Hlavním bodem feminismu pro boj proti panskému postoji je boj proti utlačující patriarchální pojmové soustavě, a to ve 3 jeho rysech, jak je pojímá Karen J. Warrenová. Prvním je hierarchické myšlení, podle kterého máme přirozenou potřebu skutečnosti srovnávat a hodnotit jako lepší a horší. Nejsme schopni přijmout, že jsou jen různé. Příkladem může být britská a kanadská angličtina, jsou různé, ale ani jedna není ta správná. 13 Podobně jsou ženy a muži různí, ne lepší a horší. Druhým rysem útlaku, proti kterému feminismus bojuje je dualismus hodnot, který chápe různé skutečnosti jako nutně nerovné ve své hodnotě. Příkladem je konflikt rozumu a citu. V patriarchálním pojmové soustavě je z páru vždy cennější to mužské, tady rozum. Třetím rysem je pak logika útlaku, která není ospravedlnitelná ani strukturou dávné společnosti lovců, kde ženy zastávaly snad i těžší práci než muži. Je to jen návyk umocněný také celými dějinami filosofie. Ekofeminismus je poté rozšířením boje proti útlaku žen o úsilí za osvobození přírody a zabývá se spojitostí útlaku žen a přírody. 13 Erazim Kohák Zelená svatozář, str

19 Objektivizující strategie Objektivizující strategie se o těch subjektivizujících liší tím, že se zpětně nevztahují k lidským rozhodnutím a snaží se pojmout problematiku ekologie, problém ekologické krize, z hlediska zákonitostí, na kterých se člověk nepodílí a existují bez jeho účasti. Hypotéza GAIA Příkladem objektivizace v ekologii je hypotéza GAIA Sira Jamese Ephraima Lovelocka, se kterou přichází jako s vědeckým výzkumem, kde GAIA, matka Země, značí organismus všeho života. Lovelock byl krom své geochemické profese ekolog kritizující ekoaktivisty a podporující rozvoj jaderné energie. Nezáleželo mu na lidech, ale na zdraví Gaie, nebo slovy Alda Leopolda, na stabilitě, integritě a kráse všeho života na Zemi. V tomto směru zdůrazňuje, že jaderná energie ohrožuje jen skupiny lidí na určitých místech, zatímco alternativní spalování fosilních paliv ohrožuje celou Gaiu. Svými úvahami a studiemi o podobenství, respektive rozdílnosti, životabujné Země, kamenně pusté Venuši a ledového Marsu, Lovelock dospěl k závěru, že se Země chová jako organismus, který pečuje o svou sebezáchovu. Fungují v něm cykly, které propojují Zemi se vším živým organismem. Hypotéza Gaia je modelem planetárního života, ve kterém lidé nehrají nejdůležitější roli. Ačkoli Lovelock dospívá k názoru, že je lidstvo schopné systém autoregulace Země ochromit natolik, že nebude schopná zajistit předpoklady života - navíc k tomu prý dokonce lidstvo spěje - nepovažuje možnost zničení Země lidmi za aktuální. Daleko přítomnější je podle něj ohrožení lidí samotných. Za lidskou činnost vedoucí ke vlastní zkáze považuje zvyšování nároků, které shrnuje ve svých třech C cars, cattle and chainsaws auta, dobytek a motorové pily. Ekologie není otázkou jednání, je jen otázkou poznané nutnosti. Vše je v rukou Gaie jako neviditelné ruky evoluce. Ekologickému osudu nelze čelit, co je, má být. Lidský rozvoj a s ním i devastace krajiny je součástí života Gaie, lze však změnit své osobní jednání a cítění a lze tak žít v harmonii s Gaiou. 19

20 Příroda a lidský živočich Dalším představitelem, který si dělá nárok na objektivní pravdu je Edward Osborne Wilson. Tento biolog, profesor na Harvard University, je považován za zakladatele vědního oboru sociobiologie, ve kterém jde o využití metodologie a poznání z přírodních věd, zejména pak z biologie, v oblasti zkoumaní společnosti. Sociobiologie se snaží o poznání a předpovědi chování organismu a jejich společenství na základě analýzy populací a porozumění projevům chovaní vzniklých evolucí a předávaných pomocí genetického kódu. V jistém smyslu se jedná o nový stupeň etologie Edwarda Nortona Lorenze, která je založena také na evolučním přizpůsobování chování - ne však na jeho genetické podstatě. Ve své knize Rozmanitost života Wilson rozebírá vývoj biodiverzity a její funkce a upozorňuje, že kvůli lidským zásahům v současnosti prožíváme již šesté období prudkého vymírání biologických druhů v historii Země. Z hlediska vývoje Země by tak byl současný stav přirozený. Navíc ale vymírání probíhá několikatisíckrát rychleji, než bylo přirozené před rozvojem lidských civilizací a také mnohokrát rychleji, než je tyto druhy evoluce schopna nahrazovat novými. Wilson poukazuje, že představa, že lidé mohou prosperovat odděleně od zbytku přírody, 14 je zcela iluzorní. Přesto lidstvo živou přírodu hromadně ničí. 15 Podle Wilsona bychom nikdy neměli vědomě dopustit vyhynutí jakéhokoli druhu nebo odrůdy a nejaktuálnějším úkolem lidstva je tak domyslet následky svého počínání. Dosud jsme prý vše nechávali na samoregulačních principech neviditelné ruky přírody, dnes je potřeba přebrat zodpovědnost na sebe. Dle názorů Erazima Koháka je potřeba chápat sociobiologický přínos ekologii jako pokus o pochopení našich přirozených sklonů. Ty však ještě neznamenají jistou předurčenost našeho jednání a neospravedlňují ho. Zdůrazňuje také, že to, co je přirozené, není nutně dobré. Obrazně řečeno to, že jsme se vyvíjeli v polygamní společnosti ještě neospravedlňuje manželskou nevěru. Podobně tak obranný reflex vůči cizímu druhu nebo skupině, který kdysi patřil k pudům sebezáchovy dnes ještě neurčuje diskriminaci nebo rasismus. Sociobiologie nás tak informuje o tom, k čemu máme z naší genetické paměti sklony, nezprošťuje nás však potřeby kriticky zkoumat dopady našeho jednání. Díky získané informovanosti nám ale poznatky sociobiologie poskytují prostor pro sofistikovanější rozhodování v našem, nejen ekologickém, jednání. 14 Wilson op. cit., str Erazim Kohák Zelená svatozář, str

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Plán EVVO ZŠ Heřmanice u Oder na školní rok 2009/2010 Heřmanice u Oder 27.8.2009 Mgr. Moravec Kamil, ředitel ZŠ Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Průřezové téma Environmentální výchova

Průřezové téma Environmentální výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Počet hodin : 33 Průřezové téma Environmentální výchova Učební texty : Ekologická a environmentální výchova, Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o.

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ Výukový modul VÝZNAM, PŘEHLED A CELKOVÉ VYUŽITÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ ZELENÝ MOST MEZI ŠKOLOU A PRAXÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ MODULY PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ CZ.1.07/1.1.00/14.0153 1 V rámci projektu

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

Téma IV-V. Environmentální sociologie

Téma IV-V. Environmentální sociologie Environmentální sociologie. Téma IV-V Environmentální diskurz: proměny a typologie environmentálního diskurzu, mocenské vztahy a environmentální (ne)spravedlnost Diskurz Diskurz - je určitým souborem příběhů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Střední škola strojní stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace OP Vzdělávání pro konkurence schopnost Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím ŠVP a kurikula

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu

4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty. 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu 4.10. Další zavedené povinné a volitelné předměty 4.10.1. Globální výchova Charakteristika předmětu Vyučovací obor Globální výchova je zaveden jako povinný v 7. 9.ročníku s časovou dotací 1 hodina týdně.

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů

Zkoumání přírody. Myšlení a způsob života lidí vyšší nervová činnost odlišnosti člověka od ostatních organismů Předmět: PŘÍRODOPIS Ročník: 9. Časová dotace: 1 hodina týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Přesahy, poznámky Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web:www.spzs-skutec.cz Program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Školní rok 2014/ 2015 Environmentální

Více

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ 2. TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ http://cs.wikipedia.org/wiki/trvale_udr%c5%beiteln%c3%bd_rozvoj OBECNÉ SOUVISLOSTI V SOUČASNÉ DOBĚ ŽIJE VĚTŠÍ ČÁST LIDSTVA V PRO NÁS NEPŘEDSTAVITELNÉ CHUDOBĚ A OBYVATELÉ TZV.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 5. Mezilidské vztahy, komunikace Mezilidské vztahy, komunikace ZÁŘÍ Práva a povinnosti žáků školní řád, BOZ 13. vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje pravidla pro soužití ve škole, mezi

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2012-2013 Počet žáků: 50. Ředitelka školy : Mgr.Ivana Pfefrová, zastupuje Mgr.Petra Procházková Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala : Ludmila Kroupová

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života

Úrovně identity. Poznámky k psychologii duchovního života Úrovně identity Poznámky k psychologii duchovního života Základní předpoklad: každá lidská bytost má potřebu mít pozitivní sebepojetí (identitu) není-li pocit inferiority vztahové komplikace I. úroveň

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami

Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Výukové environmentální programy s mezipředmětovými vazbami Ekologie, krajina a životní prostředí, ochrana životního prostředí, geologie a pedologie, praxe (Ing. Lenka Zámečníková) I) pracovní listy, poznávačky,

Více

Akční plán Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín)

Akční plán Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín) Mgr. František Brauner, Ph.D. (Gymnázium Hejčín) Šestileté gymnázium nižší i vyšší stupeň Y2,Y3,Y4 Biologie Y2, Biology Y3, Y4 2 hodiny týdně Měsíc říjen prosinec květen květen květen červen červen Y2

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících

V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících V. Průřezová témata a jejich zastoupení v ročnících Osobnostní a sociální výchova - (1.-5. ročník) Osobnostní rozvoj Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 31 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a atlasy 34 založí jednoduchý pokus,

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ GLOBÁLNÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Globální problémy životního prostředí V této kapitole se dozvíte: Co je to globalizace a globální problémy. Jaké jsou výhody a nevýhody

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Přírodopis 9. ročník Zpracovala: RNDr. Šárka Semorádová Neživá příroda objasní vliv jednotlivých sfér Země na vznik a trvání popíše planetu jako zemské těleso, stavbu,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A JEHO SVÉT PRVOUKA Mgr. Lucie Krausová Vyučovací předmět Prvouka je zařazen samostatně v 1. - 3. ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně.

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION -

MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - MANIFEST FONDAZIONE ROMUALDO DEL BIANCO - CZECH VERSION - HODNOTY SPOLEČENSTVÍ A JEJICH ZNOVUOBJEVOVÁNÍ VE SPECIÁLNÍCH VÝZKUMNÝCH CENTRECH 1 ÚVOD Poslání Nadace Romualdo Del Bianco je přispívat k rozvoji

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Biologická praktika Období: 3. období Počet hodin ročník: 8. 9. ročník 33 33 Učební texty: A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Gender. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gender MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 2 Název materiálu: Gender Ročník: 3. Identifikace

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Životní prostředí. ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 192 3. ročník: 33 týdnů

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Radovana Suchánka a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Životní prostředí. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Učební osnova předmětu Životní prostředí Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: ochrana životního prostředí Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 225 3. ročník: 33 týdnů

Více

Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci.

Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci. Sdílené genetické poradenství - nový trend v genetické ambulanci. Filozofické pozadí nové genetiky a její sociální dopady. Paternalismus versus partnerství v medicíně a genetice zvlášť. Nedirektivní genetické

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

společně pro přírodu výroční zpráva 2008

společně pro přírodu výroční zpráva 2008 společně pro přírodu výroční zpráva 28 KDO JSME Obecně prospěšná společnost Česká krajina je celostátní nezisková organizace působící v oblasti ochrany přírody, krajiny a životního prostředí. Naším hlavním

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více