prof. Ing. Jindřich Cigánek,CSc.,doc. Ing. Alois Materna,CSc. L 8 FAST VŠB TU Ostrava BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY LIKVIDACE DOLŮ V BÁŇSKÉ LEGISLATIVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prof. Ing. Jindřich Cigánek,CSc.,doc. Ing. Alois Materna,CSc. L 8 FAST VŠB TU Ostrava BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY LIKVIDACE DOLŮ V BÁŇSKÉ LEGISLATIVĚ"

Transkript

1 prof. Ing. Jindřich Cigánek,CSc.,doc. Ing. Alois Materna,CSc. L 8 FAST VŠB TU Ostrava BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY LIKVIDACE DOLŮ V BÁŇSKÉ LEGISLATIVĚ Abstract The article deals with analysis of safety risks related to deep mine liquidation. It analysis causes of 90 registered accidents and compares safety regulations for deep mine liquidation in the United Kingdom, Germany, Poland and the Czech Republic. The analysis of occurrences of a loss showed that mine liquidation is a causative and higly dangerous activity which has resulted in death of 316 workers. The article thus focuses on the safety issue of mine liquidation, which covers choice of suitable filling materials, stability of stowing pillar, designing and safety of barrier objects, use and designing of pit plugs, designing of covering steel-concrete slabs on pit banks, safety of liquidation worwks on gassy mines, removing impacts of minig activities and evaluation of safety regulations for mine liquidation of some countries with highly developed mining industry. 1. Úvod Likvidace hlubinných dolů je poslední fází činnosti dolu, které musí být věnována zvýšená pozornost jak ze strany samých realizátorů likvidace, tak ze strany dozorujících orgánů. Její nekompetentní provedení může způsobit značné materiální ztráty a v mnoha případech i ztráty na lidských životech. Nevhodně a nesprávně uzavřený hlubinný důl navíc představuje trvalé nebezpečí pro své okolí a je trefně přirovnáván k časované bombě pro příští generace. Pro neobyčejnou závažnost této problematiky přistoupil Český báňský úřad k financování výzkumného projektu č , jehož cílem bylo teoretické a laboratorní řešení této náročné problematiky. Konečným cílem pak bylo implementovat výsledky těchto výzkumných prací do stávající báňské legislativy. V tomto příspěvku uvedeme pro informaci alespoň nejdůležitější výsledky tohoto výzkumu. 1.1 Rozbor havarijních událostí Abychom dokumentovali význam potřeby technicky korektního provedení likvidace dolu, a naopak, abychom zdůraznili nebezpečí, vyplývající z nesprávně provedených postupů, provedli jsme následující rozbor. Z technické časopisecké literatury, i z archivních materiálů, jsme na území Evropy zjistili 91 havarijních událostí, souvisejících s nesprávně provedenou likvidací hlubinných dolů. Z rozboru příčin těchto havarijních událostí vyplývá, že plné dvě třetiny havárií jsou vázány na použití nezpevněných zásypových materiálů, které jsou tak hlavním rizikových faktorem. Tab 1. Příčiny havárií Příčina havarijní události 1 Propad povrchu do nezasypané jámy (vznik povrchového kráteru) 2 Vyjetí nezpevněného zásypu do okolních důlních děl % havárií 24 % 31 % Strana 1 (celkem 9)

2 3 Propad povrchového krycího povalu jámy 7 % 4 Různé další příčiny, spojené s použitím 36 % nezpevněných zásypových materiálů 5 Výrony CH 4 a výbuchy třaskavých plynů od frikčních jisker 13% Z posuzovaných havárií bylo 31 % spojeno se ztrátami lidských životů, při kterých zahynulo 316 pracovníků. Přitom je nutno poznamenat, že se nám podařilo zachytit jen menší část skutečného počtu havárií. To proto, že tyto mimořádné havárie nepatří k událostem, kterými by se evropské státy rády chlubily v odborném tisku. 2. Bezpečnostní předpisy pro likvidaci jam Pro mimořádná nebezpečí, vyplývající z nekvalifikovaného provádění likvidace jam, přijaly některé evropské státy s vyspělým hornictvím přísné bezpečnostní předpisy. Zejména bychom chtěli vyzdvihnout bezpečnostní předpisy Spolkové republiky Německo z roku 1979 a Velké Británie z roku Obě směrnice byly později vícekrát novelizovány a upravovány, ale obě původní verze měly mimořádný význam, protože se staly vzorem pro zákonodárství mnoha jiných států. Jejich společným nedostatkem však byla okolnost, že nerozlišovaly jámy podle stupně nebezpečí, jaké představují veřejnému provozu. Mají tak stejně přísné požadavky na jámy, nacházející se uprostřed intravilánu obcí, jako na jámy v opuštěných oblastech, vyhloubených v pevném skalním masivu, které jsou dokonale stabilní i bez výztuže po mnoha staletí. 3. Kategorizace jam Moderní předpisy pro likvidaci jam musí odpovídat stupni ohrožení, jaké tyto jámy představují vůči veřejnému provozu. Dle našeho návrhu je vhodné rozlišovat 5 kategorií ohrožení podle tab. 2. Tab. 2. Kategorizace jam podle stupně ohrožení veřejného provozu Kategorie ohrožení Stupeň ohrožení veřejného provozu Možnost použití nezpevněné základky I. Velký stupeň ohrožení ne II. Střední stupeň ohrožení ne III. Malý stupeň ohrožení ne ano na základě odborného posudku IV. Velmi malý stupeň ohrožení ano V. Bez ohrožení ano Pro zařazení jámy do příslušné kategorie ohrožení jsou rozhodující následující kritéria: 3.1 Kategorie (kvalita) hornin ve kterých je jáma vyhloubena.rozlišují se horniny s velmi vysokou pevností (R1/ > 150 MPa), dále s vysokou pevností (R2/ Strana 2 (celkem 9)

3 MPa), se střední pevností (R3/15 50 MPa), s nízkou pevností (R4/5 15 MPa), a s velmi s nízkou pevností (R4/ <5 MPa). 3.2 Kvalita výztuže (obezdívky) jámy. S ohledem na dlouhodobé působení důlních agresivních vod je pro zařazení jámy do příslušné kategorie důležitá nejen počáteční kvalita použitého stavebního materiálu, ale také jeho odolnost vůči případné agresivitě důlních vod. Evropská norma EN rozlišuje kvalitativní třídy betonu od C 8/10 až po C 100/115. Trvalému působení mírně agresivních důlních vod však odolávají teprve betony třídy C 30/37 a vyšší kvality. Pro agresivnější prostředí je navíc předepsán síranovzdorný cement s předepsaným dávkováním, minimálním vodním součinitelem a s minimální krychelnou pevností. 3.3 Kvalita důlních vod. Již citovaná evropská norma EN rozeznává čtyři kategorie agresivity důlních vod podle tab 3: Tab. 3. Agresivita důlního prostředí Třída XA0 XA1 XA2 XA3 Charakteristika prostředí Neagresivní prostředí Slabě agresivní prostředí Středně agresivní prostředí Vysoce agresivní prostředí Agresivita důlních vod může být zejména síranová (podle obsahu síranů v rozmezí až 6000 mg SO 4 /litr) nebo může být způsobena nežádoucí koncentrací vodíkových iontů (zejména v rudném hornictví). Podle očekávané agresivity důlních vod je také nutné volit materiál pro konstrukci bezpečnostních objektů; definují se požadavky na jeho minimální pevnost, minimální obsah cementu (a jeho kvalitu) a maximální přípustný vodní součinitel, aby bezpečnostní objekty zůstaly trvale stabilní i v důlním agresivním prostředí. 3.4 Plynodajnost. Zařazení jámy do příslušné kategorie nebezpečí ohrožení veřejného provozu významně ovlivňuje exhalace CH 4 nebo jiných nebezpečných plynů. Jednak se tím ovlivňuje vlastní technologie likvidace (nebezpečí exploze metanové směsi důsledkem frikčního jiskření) a jednak zařazení jámy do kategorie ohrožení veřejného provozu. Čím je větší exhalace metanu (nebo jiných nebezpečných plynů), tím vyšší je zařazení jámy do příslušné kategorie ohrožení veřejného provozu. Latentní ohrožení okolí jámy migrací třaskavých nebo jinak nebezpečných plynů přetrvává i po uzavření dolu, protože plyny migrují nejen přes nezpevněný zásyp jámy a přes ponechaná potrubí, ale také na kontaktu horniny a výztuže jámy. 3.5 Vliv polohy. Poloha jámy významně ovlivňuje zařazení jámy do příslušní kategorie ohrožení veřejného provozu. Nejpřísnější požadavky na bezpečnost likvidace klademe na ty jámy, které jsou v intravilánech obcí v blízkosti zástavby a v blízkosti jiné antropogenní činnosti. Bezpečnostní požadavky se mohou přiměřeně zmenšovat na perifériích intravilánu obcí, v blízkosti liniových staveb a sítí všeho druhu, zemědělsky nebo lesnicky obdělávané půdy, až ke zcela opuštěným oblastem. Pro dopravní stavby všeho druhu však platí stejně Strana 3 (celkem 9)

4 přísná kritéria, jako pro jámy umístěné v intravilánech obcí. Propady železnic a dálnic vždy vedly k velkým ztrátám na lidských životech. 4. Časový faktor Projekt likvidace jam musí přihlížet k časovému faktoru - jámy musí zůstat bezpečné i po mnoha stoletích od uzavření Všechna navržená bezpečnostní opatření proto musí přihlížet k důlním podmínkám a musí zajistit patřičnou trvalou kvalitu betonové výztuže a kameniva i po dlouhodobém uložení v agresivním prostředí. Abychom získali představu o vlivu dlouhodobého uložení stavebních materiálů v důlním agresivním prostředí, uložili jsme na půl roku tyto materiály do agresivního 2 prostředí třídy XA3 (6000 mg ) s těmito výsledky, prezentovanými v tab. 4: SO 4 Tab. 4. Degradace materiálů po 6-ti měsících uložení v prostředí XA3 (dle Lukše) Č. vzorku Popis materiálu Počáteční pevnost [ MPa ] Pevnost po půl roce uložení [ MPa] 1 Beton s PC ND III/A 22,5 40,0 25,5 2 Beton v VPC ND III/A 22 48,0 25,1 3 Beton s SPC 53,0 24,9 4 Původní beton 40 let starý 25,6 11,4 5 Popílko-cement 2,70 1,59 6 Kamenivo, vápenec 52,35 21,71 7 Karbonské horniny 47,4 20,89 8 Krystalinikum rudný revír 73,85 16,23 9 Výpěrky z prádla - OKR 29,96 2,97! Výsledky laboratorních měření prokazují mimořádnou devastaci používaných materiálů, uložených v agresivním důlním prostředí. Zodpovědný projektant by proto měl vzít tato zjištění v úvahu a nespoléhat na to, že původní kvalita použitých stavebních materiálů zůstane i v důlních podmínkách konstantní. 5. Jámová zátka ano či ne? Snaha po zlevnění likvidačních prací vede někdy projektanty k návrhu jámových zátek. Jsou to betonové bloky zpravidla budované v nárazištích nejvyšších pater z betonu nejméně třídy C 30/37. Jejich výška se má rovnat jejich šířce a krakorcovité vyložení do patrových překopů má dosahovat poloviny hrubého průměru jámy. Prostor jámy pod zátkou se ponechává nezaložený v původním stavu a prostor jámy nad zátkou se vyplňuje zpevněnou základkou. S přihlédnutím k zjištění, uvedeným v tab. 4., jde však ve většině případů o nebezpečný způsob likvidace jámy. Prostor jámy pod zátkou se časem zaplní agresivní důlní vodou, která degraduje materiál jámové výztuže a časem i materiál samotné zátky. Strana 4 (celkem 9)

5 Za spolupůsobení tlaku bobtnavých jílových vrstev dojde časem k otryskání jámové výztuže a k tvorbě kaverny, do níž se po čase zátka propadne. Tento proces trvá i několik staletí, ale je zcela neúprosný a zákonitý. Dříve či později tak dojde k havárii ústí a použití zátek by proto mělo být omezeno jen na mimořádné odůvodněné případy, v prokazatelně bezpečných podmínkách. 6. Zásypový materiál Bezpečnostní předpisy států s vyspělým hornictvím konsekventně předepisují, aby jámy byly likvidovány zpevněným zásypovým materiálem. Mnohé těžební společnosti však z ekonomických důvodů hledají únikové možnosti, jak tento předpis obejít a jámu zasypat nezpevněným materiálem. V tab. 4 jsme již prokázali nevhodnost tohoto postupu, protože v důlním prostředí bude trvale docházet k degradaci použitého kameniva. Použití nezpevněného zásypového materiálu je zpravidla omlouváno tím, že je doprovázeno stavbou patrových bezpečnostních objektů, zamezujících úniku základkového materiálu do přilehlých důlních prostor (náraží). Mnohokrát se však již prokázalo, že tyto bezpečnostní objekty nejsou dostatečně bezpečné a nejsou zárukou stability zásypu jámy. Hlavní nebezpečí však spatřujeme v existenci původních hrázových objektů, oddělujících opuštěná patra od jámového prostoru. Tyto objekty, odolávající výbuchu třaskavé směsi, totiž neodolají hydrostatickému tlaku stoupajících důlních vod a po destrukci umožní vyjetí zvodnělé základkové směsi do přilehlých prostor. Nebezpečí spočívá v tom, že prudký výtok zvodnělé základky je doprovázen značnými sacími silami podle tab. 5., a zpětnými rázovými silami podle tab. 6., kterým neodolá ústí jámy, takže dochází k jeho zřícení. Tab. 5. Velikost sacích sil při výtoku zvodnělé základky Hloubka jámy Velikost sacích sil h do 100 m 0 h = 100 až 200 m 0,8 (H 100) kpa h více než 200 m 80 kpa Tab. 6. Zpětné rázové síly po výtoku zvodnělé základky Hloubka jámy h do 100 m h = 100 až 200 m h více než 200 m Zpětné rázové síly 4 kpa 0,3 (h 100) kpa 30 kpa Tyto sací zpětné rázové síly jsou jednou z hlavních příčin vzniku nebezpečných ohlubňových kráterů a proto s nimi také musí počítat projektant ohlubňových bezpečnostních povalů při jejich statickém návrhu a dimenzování.. 7. Bezpečnostní ohlubňový poval Při použití nezpevněného zásypu nelze nikdy zcela spolehlivě zaručit, že nedojde k vyjetí zvodnělého materiálu z jámy a k tvorbě povrchových kráterů. Jejich průměr běžně Strana 5 (celkem 9)

6 dosahuje rozměrů 50 až 100 m, a někdy i daleko více. V útrobách těchto kráterů pak někdy končí celé těžní věže, šachetní budovy, stroje, lidé i auta s řidiči. Jedinou ochranou je zakrytí ohlubně likvidované jámy bezpečnostním ocelobetonovým povalem patřičných dimenzí i rozměrů. Tyto povaly se dimenzují na zatížení vlastní tíhou a na nahodilá zatížení osobami a mechanismy (minimálně 33 kpa). Navíce musí vyhovět sacím a rázovým silám podle tab. 5. a 6. Jejich předepsaný minimální rozměr je Dmin 1,5 ( d + 2t), kde d je největší světlý rozměr jámy a t je tloušťka jámového zdiva. (Britské předpisy jsou přísnější a doporučují rozměr 2(d+ 2t); jejich tloušťka vyplyne ze statického posudku a musí být min. z materiálu třídy C 30/37. Ukládají se na samostatný základ, oddilatovaný od jámového zdiva, založený v nezámrzné hloubce (v našich limatických poměrech minimálně 800 mm pod úrovní terénu.). Poval je opatřen uzavíratelným kontrolním otvorem o velikosti min. 600 x 600 mm, s mříží o okatosti 100 x 100 mm. U plynujících jam je také opatřen komínkem pro odvádění škodlivých a nebezpečných plynů. 8. Zásady likvidace plynujících jam Likvidace plynujících jam je navíc doprovázena nebezpečím výbuchu třaskavých plynů od frikčních jisker. Prokázalo se, že pád pískovcového kamene na ocelovou desku z výšky 2 m spolehlivě iniciuje třaskavou směs v deseti případech z deseti pokusů. Proto musí být likvidace plynujících jam prováděna jen za níže uvedených přísných bezpečnostních opatření: Před zahájením sypání se musí zmenšit koncentrace metanu v celé výšce jámy a nesmí nikde překročit 1 % CH m pod ohlubní musí být čidlo se stálou možností kontroly a signalizace překročení tohoto limitu. Jáma musí být účinně větrána tlačným systémem. Lutny musí být perforovány nejmenší otvory pod ohlubní, největší ve spodní části. Jen tak zajištěno větrání po celou dobu zasypávání jámy. Jako poslední se má likvidovat jáma výdušná nebo jáma, která je výdušná přirozeným větráním (tj. s nejvýše položeným ústím.). Co nejdéle se má zachovat průchozí větrání přes likvidovaná patra. Při zvýšených exhalacích se má použít sypání kameniva ve vodním proudu, nebo lépe se mají používat kašovité, cemento-popílkové základkové směsi. Při nejvyšších exhalacích je nutné sypání v inertní atmosféře. Po výbuchu třaskavých plynů při likvidaci dolu Sachsen v SRN ( ) přistoupila spolková vláda k rozsáhlým výzkumům, jejichž rezultátem bylo následující zjištění: pokud intenzita toku kameniva přesáhne hodnotu 2 kg kameniva na 1 m 2 průřezu jámy a sekundu, připadá přibližně 10 m 3 čerstvých větrů na každou tunu sypaného kameniva. Dochází tak kontinuálnímu větrání plynující jámy. Kamenivo se nesmí vysypávat přímo z nákladních aut. Docházelo by tak k pístovému efektu větry by byly zatlačovány do stařin a po dopadu kameniva by opět ze stařin vystupovaly, ale obohacené o metan. Kamenivo se má sypat kontinuálně, bez přerušování. Dopravovat k jámě se má zdálky, pomocí pásových dopravníků, aby se v blízkosti jámy nemuseli pohybovat lidé. Strana 6 (celkem 9)

7 Před zahájením sypání se má pokud možno sejmout šachetní budova a odstrojit mřížoví mezi lezním.oddělením a těžní zátyní. 9. Zvláštnosti likvidace zatopených jam Jámy se mají zásadně likvidovat bezprostředně po ukončení těžby, pokud ještě nejsou zaplaveny důlní vodou. Přesto se však nevyhneme situacím, kdy musíme likvidovat stará a opuštěná důlní díla, anebo jámy z větší části zatopená důlní vodou. Použití zpevněné základky nepřichází v úvahu, protože by při pádu do vody došlo k vymývání hydraulického tmelu. Jediným způsobem relativně bezpečné likvidace je v takovém případě použití štětových bází v nárazištích na všech patrech likvidované jámy, které zamezí vyjetí zvodnělé základky do přilehlých důlních děl v náražích. Štětem rozumíme ostrohranné lomové kamenivo frakce mm, které svou dilatancí zajistí potřebnou stabilitu. Problém však spočívá v tom, že při pádu štětu jámou dochází k degradaci štětu na štěrk, protože se tříští o jámové rozpony (kterých je v jámě několik set). Štěrk není schopen zajistit potřebnou stabilitu báze. Štět je proto nutné usměrnit při pádu asi 3 až 6 m dlouhými svislými deflektory, umístěnými ve středu největší těžní zátyně. Aby se zajistila dlouhodobá stabilita štětové báze, je nutné zajistit splnění těchto podmínek podle obr Štětová báze musí být vytvořena na každém patře likvidované jámy 10.2 Musí být vytvořena spolehlivá výška štětové báze nad příslušným paterem, aby štětová báze byla plně funkční i při poklesu základkového materiálu pod patrem. Tento pokles dosahuje hodnot cca 5 až 7 % výšky založeného úseku, ale může být i větší (známe případy, kdy po dobu 40 let postupně docházelo k pronikání základky do lezního oddělení, původně odděleného mříží). Aby k tomu nedošlo, požaduje se, aby přesah štětové báze nad náražím činil minimálně: Pětinásobek světlého průměru jámy u jam hlubokých do 200 m U jam hlubších než 200 m musí přesah nad patrem P činit ( h 200) 5 + d S [ m], kde P h - hloubka jámy [m] d - světlý průměr jámy [m] S - očekávané sedání níže ležících úseků jámy vyplněných nezpevněným zásypovým materiálem (min 5 % ze l podle obr. 1). Úseky zaplněné štětem se nezapočítávají štět nesedá [m] Varujeme před neuváženou snahou nahradit lomový štět hlušinami z odvalů příslušného dolu kdykoliv k tomu došlo, pak prakticky ve Strana 7 (celkem 9)

8 všech případech došlo také k vyjetí základkové výplně. Lomový štětový kámen je tak pro svou dilatanci pro tento účel nenahraditelný Nezatopený prostor jámy, nacházející se nad nezpevněnou základkou, vždy zaplňujeme zpevněnou základkovou směsí. 10. Závěry I sebezodpovědněji provedená likvidace dolu nemusí být zárukou, že v blízké či daleké budoucnosti nedojde k haváriím ústí likvidované jámy, nebo jejího širšího okolí, popř. zda u plynujících dolů nedojde k výbuchu třaskavé směsi. Na nejbližší okolí jámy proto musí být vyhlášena stavební uzávěra a potenciální investoři by měli být poučeni o nebezpečích, která jsou spojená s danou lokalitou. Mimořádný důraz také klademe na etickou a mravní úroveň projektantů, kteří musí dbát na trvalou bezpečnost likvidovaného dolu a nesmí se nechat zviklat vidinami úspor likvidačních nákladů, docílených na úkor kvalifikovaně provedených likvidačních prací. Těch 316 mrtvých (jen na území Evropy), kteří přišli o život při nesprávně prováděných likvidačních pracích, nechť je nám všem dostatečným poučením. Poděkování: Autoři považují za svou milou povinnost poděkovat Státní báňské správě za finanční podporu, díky níž mohl být řešen tento výzkumný a vývojový projekt. Strana 8 (celkem 9)

9 Obr. 1. Schéma konstrukce štětových bází při likvidaci zatopených jam Strana 9 (celkem 9)

Technologie zásypu hlubokých jam, zatopených důlní vodou

Technologie zásypu hlubokých jam, zatopených důlní vodou Technologie zásypu hlubokých jam, zatopených důlní vodou Petr Kříž DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM Dolní Rožínka, Dolní Rožínka Anotace: Likvidace hlavních důlních děl ústících na povrch v průběhu

Více

1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN

1.2.102 DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.2.102 DOPRAVNÍ

Více

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč

Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2. OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Zmáhání závalů na stavbě tunelu Jablunkovský č.2 OSTRAVA, 25. ZÁŘÍ 2013 Ing. Petr Středula Ing. Pavel Ďurkáč Mimořádná událost ze dne 15.11 a 17.11.2009 Zával části tunelu v délce 120 m vyraženého primární

Více

SANACE ŠTOL V BLÍZKOSTI POVRCHU PROJEKT A REALIZACE ZAJIŠŤOVACÍCH PRACÍ

SANACE ŠTOL V BLÍZKOSTI POVRCHU PROJEKT A REALIZACE ZAJIŠŤOVACÍCH PRACÍ SANACE ŠTOL V BLÍZKOSTI POVRCHU PROJEKT A REALIZACE ZAJIŠŤOVACÍCH PRACÍ SANACE ŠTOL V BLÍZKOSTI POVRCHU PROJEKT A REALIZACE ZAJIŠŤOVACÍCH PRACÍ Ing. Alena Orlíková technik bezpečnosti hornické krajiny

Více

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Objednatel: Hutní projekt Ostrava, a.s. Stavba: Město Ostrava Plošná kanalizace Michálkovice Objekt: Posouzení trasy z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů Stupeň: DSP Zakázka: G-3403 Datum: 06/2003

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon (odvětvová studie č. 22) Zpracováno v rámci projektu Posilování

Více

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK

SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM CENTRU MĚSTA FULNEK Ing. Karel Polach, Ing. Zdeněk Cigler Carbotech-Bohemia s.r.o., Lihovarská 10, 716 04 Ostrava Radvanice, Tel.: 596 232 803 Fax: 596 232 994, E-mail: grouting@carbotech.cz SANACE OPĚRNÝCH ZDÍ V HISTORICKÉM

Více

9. cvičení. Demolice. Trhací práce na lomech

9. cvičení. Demolice. Trhací práce na lomech 9. cvičení Demolice Trhací práce na lomech Demolice Demolice Obecné vzorce pro výpočet destrukce Konstrukce z prostého betonu nebo zdiva Q = ( w 2 + w) c t kde Q hmotnost nálože [kg] w záběr nálože [m]

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Schéma návrhu složení betonu 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz Informativní příklady

Více

2 Kotvení stavebních konstrukcí

2 Kotvení stavebních konstrukcí 2 Kotvení stavebních konstrukcí Kotvení stavebních konstrukcí je velmi frekventovanou metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos tahových sil z konstrukce do horninového prostředí, případně slouží

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU

PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU Ing.Rudolf Ziegler Minova Bohemia s.r.o, Lihovarská 10, 716 03 Ostrava Radvanice, tel.: +420 596 232 801, fax: +420 596 232 944, email: rudolf.ziegler@minovaint.com PŘEDPROJEKČNÍ PŘÍPRAVA SANACE TUNELU

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu GEOTECHNICKÝ ENGINEERING & SERVICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o inženýrskogeologickém průzkumu Název úkolu : Krchleby, rekonstrukce mostu ev. č. 18323-1 (most přes Srbický potok) Číslo úkolu : 2014-1 - 072 Odběratel

Více

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou GRANISOL Dekorativní vymývané betonové plochy... inspirace přírodou GraniSol je unikátní systém provádění dekorativních betonových ploch s vymývaným povrchem, který zvýrazní přírodní charakter použitého

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE

HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. HAVÁRIE PŘI RAŽBĚ KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE TD 3-11/2010 CTA ITA/AITES Přehled devíti očividných neúspěchů podzemního

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Sanace kaple Navštívení Panny Marie, Hostišová okr. Zlín ZADAVATEL ZHOTOVITEL Obecní úřad Hostišová 100 763 01 Mysločovice ING. JOSEF KOLÁŘ PRINS Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov I - Město EVIDENČNÍ ÚŘAD:

Více

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11.

Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. Návrh metodiky pro stanovení bezpečnostních rizik plynovodů Zvýšení efektivnosti provozu a údržby potrubních systémů Nitra 15-16.11. 2011 Ing. Petr Bebčák, Ph.D. K.B.K. fire, s.r.o. Ostrava VŠB TU Ostrava

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost)

Starý důlní odval EMA v Ostravě (Součastnost a budoucnost) J. Hájovský SG Geoinženýring, s.r.o. Sídlo : 28 října 150, Moravská Ostrava Odborné informace a konzultace : Ing. Jiří Hájovský, CSc. t.č. 00 420 606 564 269 Důlní odvaly úložná místa těžebního odpadu

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část:

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

MOŽNOSTI LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL VÝM MATERIÁLEM

MOŽNOSTI LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL VÝM MATERIÁLEM VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Projekt vědy a výzkumu ČBÚ č. 36-05 MOŽNOSTI LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL NEZPEVNĚNÝM ZÁSYPO- VÝM MATERIÁLEM Závěrečná zpráva OSTRAVA, 31. 3. 2007

Více

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika

WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi. Školení DEKSOFT Tepelná technika WiFi: název: InternetDEK heslo: netdekwifi Školení DEKSOFT Tepelná technika Program školení 1. Blok Legislativa Normy a požadavky Představení aplikací pro tepelnou techniku Představení dostupných studijních

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ

VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ VII. VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ Horninové prostředí jako jedna ze základních složek životního prostředí ovlivňuje svojí stavbou a vlastnostmi využití řešeného území prostřednictvím těchto faktorů: zdroje

Více

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum:

REGISTR RIZIK REGISTR RIZIK - STAVBA BOURACÍ PRÁCE. společnost: Zpracoval: Podpis: Datum: Schválil: Podpis: Datum: REGISTR RIZIK - hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně identifikace nebezpečí, hodnocení a řízení rizik pro: STAVBA BOURACÍ PRÁCE společnost: Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň

Více

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR

VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY. ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR VYZTUŽOVÁNÍ STRUKTURY BETONU OCELOVÝMI VLÁKNY Karel Trtík ČVUT Fakulta stavební, katedra betonových konstrukcí a mostů, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, ČR Abstrakt Článek je zaměřen na problematiku vyztužování

Více

Vývoj stínicích barytových směsí

Vývoj stínicích barytových směsí Vývoj stínicích barytových směsí Fridrichová, M., Pospíšilová, P., Hoffmann, O. ÚVOD I v začínajícím v 21. století nepříznivě ovlivňuje životní prostředí nejenom intenzivní a z hlediska ekologických důsledků

Více

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK

Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Stavba : Rampa ke garážím, Šrámkova ul. Severní terasa, Ústí nad Labem Část projektu : Stavební a statická STAVEBNĚ TECHNICKÝ A STATICKÝ POSUDEK Teplice 05/2013 Vypracoval : Ing. Jan Slavata 2 1.Výchozí

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

PROBLEMATIKA SANACE ZLATOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU

PROBLEMATIKA SANACE ZLATOHORSKÉHO RUDNÍHO REVÍRU Ing. Vladimír Vranka 1) Ing. Radovan Kukutsch, Ph.D. 2 Z 14 1) Diamo, s.p., o.z. GEAM, středisko RD Jeseník, 793 76 Zlaté Hory 2) Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava, Studentská 1768, 708 00 Ostrava -

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430

TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ. zak. č.141/10/2011. 739 91 Jablunkov. Písečná 42 739 91 Jablunkov IČ: 70632430 DIČ: CZ70632430 zak. č.141/10/2011 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO TECHNICKÁ ZPRÁVA DEŠŤOVÁ KANALIZACE A DRENÁŽ Název stavby: Místo stavby: Investor: Zhotovitel projektových prací: Rekonstrukce Kulturního domu

Více

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci

Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Příloha k výzvě pro podání nabídky za zakázku Revitalizace zázemí pro výuku lesního školkařství na stanici Truba Specifikace prací a pokyny pro cenovou kalkulaci Investor: Česká zemědělská univerzita v

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO KONKRÉTNÍ ROZBOR TEPELNĚ TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ PRO VYBRANĚ POROVNÁVACÍ UKAZATELE Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY příklady z praxe Ing. Milan Vrtílek,

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

Betonová dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů

Betonová dlažba. typy dlažeb. technické listy. vlastnosti a charakteristika. barevné a povrchové úpravy. colormix - kombinace pigmentů Betonová dlažba typy dlažeb technické listy vlastnosti a charakteristika barevné a povrchové úpravy colormix - kombinace pigmentů vzorové skladby dlažeb pokládka betonové dlažby CSB - KOST AS01 Technické

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Transport nebezpečných látek a odpadů Další zdroje informací o nebezpečných vlastnostech látek a předmětů Ing. Hana Věžníková, Ph.D. Proč další informace? Dohoda

Více

Spárování drenážovaných a vysoce zatížených venkovních kamenných dlažeb

Spárování drenážovaných a vysoce zatížených venkovních kamenných dlažeb Zásady Zpevňování povrchů silnic, cest a ploch dlažebními kostkami nebo deskami patří k nejstarším stavebním technikám. Používá se hojně i v současnosti v silničním a cestním stavitelství. Při projektování

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Sanace nosných konstrukcí

Sanace nosných konstrukcí ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace nosných konstrukcí Buštěhrad Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie objektu jednotlivé části

Více

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa

Zakázka: D111029 Stavba: Sanace svahu Olešnice poškozeného přívalovými dešti v srpnu 2010 I. etapa Identifikační údaje mostu... 2 1.1 Stavba... 2 1.2 Investor... 2 1.3 Projektant... 2 1.4 Ostatní... 2 2 Zdůvodnění stavby a její umístění... 3 2.1 Zdůvodnění stavby... 3 2.2 Umístění stavby... 3 2.3 Rozsah

Více

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice

Jaderné elektrárny. Těžba uranu v České republice Jaderné elektrárny Obrovské množství energie lidé objevili v atomu a naučili se tuto energii využívat k výrobě elektrické energie. Místo fosilních paliv se v atomových elektrárnách k ohřívání vody využívá

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P

C. Stavební část. Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice - I. etapa TECHNICKÁ ZPRÁVA C-101 D S P C. Stavební část Změny c b a Navrhl / vypracoval Ing. NOVÁK Zbyněk Obec : Objednatel : Akce : Příloha : HEŘMANOVICE Zodp. projektant Ing. NOVÁK Zbyněk Kraj : Chodníky podél silnice II/453 v obci Heřmanovice

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. ÚVOD... 3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 4. VLIV SANACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ... 7 6. ZÁVĚR... 9 Přílohy: Informace o dotčené parcele

Více

Průzkum rizika havárií podzemních staveb

Průzkum rizika havárií podzemních staveb Průzkum rizika havárií podzemních staveb Autor: Jan Pruška, ČVUT v Praze Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci projektu Centrum

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

P O V O D Í L A B E, státní podnik

P O V O D Í L A B E, státní podnik P O V O D Í L A B E, státní podnik ZÁMĚR OPRAVY VD Dolní Beřkovice, oprava napojení dolních svodidel a betonových hran MPK Zpracoval : dne: 10.4. 2015 Jaroslav Jungman referent IČ DL Předložil : dne: Ing.

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Ing. Antonín Strung V 10 PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ

Ing. Antonín Strung V 10 PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ Ing. Antonín Strung V 10 VVUÚ, a.s. Ostrava - Radvanice PRVKY SEPARÁTNÍHO VĚTRÁNÍ V přednášce budou prezentovány především flexibilní lutny používané v hlubinných dolech a v podmínkách podzemního stavitelství.

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

Důlní vody rosicko-oslavanské uhelné pánve

Důlní vody rosicko-oslavanské uhelné pánve Důlní vody rosicko-oslavanské uhelné pánve Co ukázalo 22 let sledování vývoje? Josef Zeman Masarykova univerzita, Brno Rosicko-oslavanská pánev Dobývací prostor Historie modrá 1. sloj červená 2. sloj Grycz

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva str. 1/6 B. Souhrnná technická zpráva Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř, Tyršova 256, 583 01 Chotěboř

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Investor stavby: Statutární město Teplice odbor dopravy a životního prostředí D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro stavební povolení Obsah: D.1. Základní údaje o stavbě... 2 D.2. Návrh technického řešení...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Číslo projektu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Oslzlý František VY_32_Inovace_14_OV-Z_BOZP_Práce

Více

Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP

Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP /Bezpečnost /Normy a předpisy /Správné použití bezpečnostního skla Směrnice S03/2015 ČKLOP 4.2.2015 Miroslav Sázovský Bezpečnost/ Normy a předpisy

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Palivová soustava Steyr 6195 CVT

Palivová soustava Steyr 6195 CVT Tisková zpráva Pro více informací kontaktujte: AGRI CS a.s. Výhradní dovozce CASE IH pro ČR email: info@agrics.cz Palivová soustava Steyr 6195 CVT Provoz spalovacího motoru lze řešit mimo používání standardního

Více

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis:

ŽD M-Sm 1 HAVARIJNÍ PLÁN. Účinnost od 1.7.2012. Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: HAVARIJNÍ PLÁN Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing. Pavel Čechák / 3.5.2012 Podpis: ROZDĚLOVNÍK: Držitel verze počet kusů 1. Archiv tištěná a elektronická

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 4. cvičení Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí. Definice a základní pojmy Zatížení je jakýkoliv jev, který vyvolává změnu stavu napjatosti

Více

Dlažba je krytová vrstva na pozemní komunikace a dopravní plochy vytvořená z dlažebních prvků

Dlažba je krytová vrstva na pozemní komunikace a dopravní plochy vytvořená z dlažebních prvků Dlážděné vozovky Historicky lze považovat dlážděné vozovky za první vozovky s bezprašným povrchem. Nejdříve se objevily dlažby z přírodního kamene, archeologové je nacházejí v blízkosti nejstarších staveb.

Více

T E R M I N O L O G I E

T E R M I N O L O G I E 800-2 Zvláštní zakládání objektů T E R M I N O L O G I E A Armokoš pro provázání betonových konstrukcí je výztuž, která není staticky posuzována z hlediska únosnosti vlastní piloty a slouží pro spojení

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

Výrobek. Vlastnosti. Použití

Výrobek. Vlastnosti. Použití Výrobek Vlastnosti Použití Je samolepicí modifikovaná živičná těsnící páska s povrchovou úpravou posypu, modifikovaná elastomery "SBR. Průmyslově předem připravená, konstruovaná a vyvinutá pro efektivní

Více

T E C H N I C K Á Z P R Á V A

T E C H N I C K Á Z P R Á V A Ing. Petr Šafář Projektová a inženýrská kancelář 572 01 POLIČKA, Nová 205 tel., fax 461724398 T E C H N I C K Á Z P R Á V A DÍLČÍ OPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ TYLOVA DOMU POLIČKA, VRCHLICKÉHO 53 INVESTOR:

Více

Ochrana vod závadné látky

Ochrana vod závadné látky 19.02.2015 Ochrana vod závadné látky Jan Klír Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Praha - Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Závadné látky Nakládání se závadnými látkami

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ

SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ Inovace studijního oboru Geotechnika reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 SILNIČNÍ A GEOTECHNICKÁ LABORATOŘ podklady do cvičení PŮDNÍ OBJEMOVÝ DENZITOMETR Ing. Marek Mohyla Místnost: C 315 Telefon: 597 321 362

Více

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ Charakteristiky zatížení a jejich stanovení Charakteristikami zatížení jsou: a) normová zatížení (obecně F n ), b) součinitele zatížení (obecně y ), c) výpočtová zatížení

Více

Technická zpráva SO 03

Technická zpráva SO 03 HL. INŽ. ZODP. PROJ. VYPRACOVAL INVESTOR ST. ÚŘAD AKCE OBSAH Ing. Karel Brož Ing. Karel Brož Ing. P. Lopaurová, Ing. T. Kreutzer Petr Ficek, Žďárská 281, 592 14 Nové Veselí Žďár nad Sázavou OBEC Nové Veselí

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Sanace betonu. Zásady

Sanace betonu. Zásady Zásady Beton jako stavební hmota se díky svým zvláštním vlastnostem osvědčil ve všech oblastech stavebnictví jako spolehlivý a neopominutelný materiál. I přesto, že je beton velmi odolný materiál, který

Více

Pískový filtr řady ZIF

Pískový filtr řady ZIF řady ZIF POUŽITÍ Plastový zemní filtr řady ZIF slouží jako druhý stupeň čištění odpadních vod, který je zařazen za tří-komorovým septikem SEV. Filtr je navržen dle ČSN 756402, s účinností dle ČSN EN 12

Více

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty

F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty F. DOKUMENTACE STAVBY pozemní objekty 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 1.1 ÚČEL STAVBY: rozšíření stávajícího hřbitova a nové oplocení stávajícího a nového hřbitova a zřízení parkovacích

Více

PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA

PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA PŘÍKLADY POUŽITÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH METOD PŘI LOKALIZACI HLAVNÍHO DŮLNÍHO DÍLA EXAMPLES OF USING ELECTROMAGNETIC METHODS FOR LOCALIZATION OF THE MAIN SHAFT Jiří Nedvěd 1 Abstrakt V předkládaném příspěvku

Více

Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod

Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod Rizikovéčinnosti ovlivňující vodárenské využívání podzemních vod RNDr. Svatopluk Šeda OHGS s.r.o. Při posuzování rizikových činností patří mezi klíčové úlohy hydrogeologů definovat místo výskytu vodárensky

Více