prof. Ing. Jindřich Cigánek,CSc.,doc. Ing. Alois Materna,CSc. L 8 FAST VŠB TU Ostrava BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY LIKVIDACE DOLŮ V BÁŇSKÉ LEGISLATIVĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "prof. Ing. Jindřich Cigánek,CSc.,doc. Ing. Alois Materna,CSc. L 8 FAST VŠB TU Ostrava BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY LIKVIDACE DOLŮ V BÁŇSKÉ LEGISLATIVĚ"

Transkript

1 prof. Ing. Jindřich Cigánek,CSc.,doc. Ing. Alois Materna,CSc. L 8 FAST VŠB TU Ostrava BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY LIKVIDACE DOLŮ V BÁŇSKÉ LEGISLATIVĚ Abstract The article deals with analysis of safety risks related to deep mine liquidation. It analysis causes of 90 registered accidents and compares safety regulations for deep mine liquidation in the United Kingdom, Germany, Poland and the Czech Republic. The analysis of occurrences of a loss showed that mine liquidation is a causative and higly dangerous activity which has resulted in death of 316 workers. The article thus focuses on the safety issue of mine liquidation, which covers choice of suitable filling materials, stability of stowing pillar, designing and safety of barrier objects, use and designing of pit plugs, designing of covering steel-concrete slabs on pit banks, safety of liquidation worwks on gassy mines, removing impacts of minig activities and evaluation of safety regulations for mine liquidation of some countries with highly developed mining industry. 1. Úvod Likvidace hlubinných dolů je poslední fází činnosti dolu, které musí být věnována zvýšená pozornost jak ze strany samých realizátorů likvidace, tak ze strany dozorujících orgánů. Její nekompetentní provedení může způsobit značné materiální ztráty a v mnoha případech i ztráty na lidských životech. Nevhodně a nesprávně uzavřený hlubinný důl navíc představuje trvalé nebezpečí pro své okolí a je trefně přirovnáván k časované bombě pro příští generace. Pro neobyčejnou závažnost této problematiky přistoupil Český báňský úřad k financování výzkumného projektu č , jehož cílem bylo teoretické a laboratorní řešení této náročné problematiky. Konečným cílem pak bylo implementovat výsledky těchto výzkumných prací do stávající báňské legislativy. V tomto příspěvku uvedeme pro informaci alespoň nejdůležitější výsledky tohoto výzkumu. 1.1 Rozbor havarijních událostí Abychom dokumentovali význam potřeby technicky korektního provedení likvidace dolu, a naopak, abychom zdůraznili nebezpečí, vyplývající z nesprávně provedených postupů, provedli jsme následující rozbor. Z technické časopisecké literatury, i z archivních materiálů, jsme na území Evropy zjistili 91 havarijních událostí, souvisejících s nesprávně provedenou likvidací hlubinných dolů. Z rozboru příčin těchto havarijních událostí vyplývá, že plné dvě třetiny havárií jsou vázány na použití nezpevněných zásypových materiálů, které jsou tak hlavním rizikových faktorem. Tab 1. Příčiny havárií Příčina havarijní události 1 Propad povrchu do nezasypané jámy (vznik povrchového kráteru) 2 Vyjetí nezpevněného zásypu do okolních důlních děl % havárií 24 % 31 % Strana 1 (celkem 9)

2 3 Propad povrchového krycího povalu jámy 7 % 4 Různé další příčiny, spojené s použitím 36 % nezpevněných zásypových materiálů 5 Výrony CH 4 a výbuchy třaskavých plynů od frikčních jisker 13% Z posuzovaných havárií bylo 31 % spojeno se ztrátami lidských životů, při kterých zahynulo 316 pracovníků. Přitom je nutno poznamenat, že se nám podařilo zachytit jen menší část skutečného počtu havárií. To proto, že tyto mimořádné havárie nepatří k událostem, kterými by se evropské státy rády chlubily v odborném tisku. 2. Bezpečnostní předpisy pro likvidaci jam Pro mimořádná nebezpečí, vyplývající z nekvalifikovaného provádění likvidace jam, přijaly některé evropské státy s vyspělým hornictvím přísné bezpečnostní předpisy. Zejména bychom chtěli vyzdvihnout bezpečnostní předpisy Spolkové republiky Německo z roku 1979 a Velké Británie z roku Obě směrnice byly později vícekrát novelizovány a upravovány, ale obě původní verze měly mimořádný význam, protože se staly vzorem pro zákonodárství mnoha jiných států. Jejich společným nedostatkem však byla okolnost, že nerozlišovaly jámy podle stupně nebezpečí, jaké představují veřejnému provozu. Mají tak stejně přísné požadavky na jámy, nacházející se uprostřed intravilánu obcí, jako na jámy v opuštěných oblastech, vyhloubených v pevném skalním masivu, které jsou dokonale stabilní i bez výztuže po mnoha staletí. 3. Kategorizace jam Moderní předpisy pro likvidaci jam musí odpovídat stupni ohrožení, jaké tyto jámy představují vůči veřejnému provozu. Dle našeho návrhu je vhodné rozlišovat 5 kategorií ohrožení podle tab. 2. Tab. 2. Kategorizace jam podle stupně ohrožení veřejného provozu Kategorie ohrožení Stupeň ohrožení veřejného provozu Možnost použití nezpevněné základky I. Velký stupeň ohrožení ne II. Střední stupeň ohrožení ne III. Malý stupeň ohrožení ne ano na základě odborného posudku IV. Velmi malý stupeň ohrožení ano V. Bez ohrožení ano Pro zařazení jámy do příslušné kategorie ohrožení jsou rozhodující následující kritéria: 3.1 Kategorie (kvalita) hornin ve kterých je jáma vyhloubena.rozlišují se horniny s velmi vysokou pevností (R1/ > 150 MPa), dále s vysokou pevností (R2/ Strana 2 (celkem 9)

3 MPa), se střední pevností (R3/15 50 MPa), s nízkou pevností (R4/5 15 MPa), a s velmi s nízkou pevností (R4/ <5 MPa). 3.2 Kvalita výztuže (obezdívky) jámy. S ohledem na dlouhodobé působení důlních agresivních vod je pro zařazení jámy do příslušné kategorie důležitá nejen počáteční kvalita použitého stavebního materiálu, ale také jeho odolnost vůči případné agresivitě důlních vod. Evropská norma EN rozlišuje kvalitativní třídy betonu od C 8/10 až po C 100/115. Trvalému působení mírně agresivních důlních vod však odolávají teprve betony třídy C 30/37 a vyšší kvality. Pro agresivnější prostředí je navíc předepsán síranovzdorný cement s předepsaným dávkováním, minimálním vodním součinitelem a s minimální krychelnou pevností. 3.3 Kvalita důlních vod. Již citovaná evropská norma EN rozeznává čtyři kategorie agresivity důlních vod podle tab 3: Tab. 3. Agresivita důlního prostředí Třída XA0 XA1 XA2 XA3 Charakteristika prostředí Neagresivní prostředí Slabě agresivní prostředí Středně agresivní prostředí Vysoce agresivní prostředí Agresivita důlních vod může být zejména síranová (podle obsahu síranů v rozmezí až 6000 mg SO 4 /litr) nebo může být způsobena nežádoucí koncentrací vodíkových iontů (zejména v rudném hornictví). Podle očekávané agresivity důlních vod je také nutné volit materiál pro konstrukci bezpečnostních objektů; definují se požadavky na jeho minimální pevnost, minimální obsah cementu (a jeho kvalitu) a maximální přípustný vodní součinitel, aby bezpečnostní objekty zůstaly trvale stabilní i v důlním agresivním prostředí. 3.4 Plynodajnost. Zařazení jámy do příslušné kategorie nebezpečí ohrožení veřejného provozu významně ovlivňuje exhalace CH 4 nebo jiných nebezpečných plynů. Jednak se tím ovlivňuje vlastní technologie likvidace (nebezpečí exploze metanové směsi důsledkem frikčního jiskření) a jednak zařazení jámy do kategorie ohrožení veřejného provozu. Čím je větší exhalace metanu (nebo jiných nebezpečných plynů), tím vyšší je zařazení jámy do příslušné kategorie ohrožení veřejného provozu. Latentní ohrožení okolí jámy migrací třaskavých nebo jinak nebezpečných plynů přetrvává i po uzavření dolu, protože plyny migrují nejen přes nezpevněný zásyp jámy a přes ponechaná potrubí, ale také na kontaktu horniny a výztuže jámy. 3.5 Vliv polohy. Poloha jámy významně ovlivňuje zařazení jámy do příslušní kategorie ohrožení veřejného provozu. Nejpřísnější požadavky na bezpečnost likvidace klademe na ty jámy, které jsou v intravilánech obcí v blízkosti zástavby a v blízkosti jiné antropogenní činnosti. Bezpečnostní požadavky se mohou přiměřeně zmenšovat na perifériích intravilánu obcí, v blízkosti liniových staveb a sítí všeho druhu, zemědělsky nebo lesnicky obdělávané půdy, až ke zcela opuštěným oblastem. Pro dopravní stavby všeho druhu však platí stejně Strana 3 (celkem 9)

4 přísná kritéria, jako pro jámy umístěné v intravilánech obcí. Propady železnic a dálnic vždy vedly k velkým ztrátám na lidských životech. 4. Časový faktor Projekt likvidace jam musí přihlížet k časovému faktoru - jámy musí zůstat bezpečné i po mnoha stoletích od uzavření Všechna navržená bezpečnostní opatření proto musí přihlížet k důlním podmínkám a musí zajistit patřičnou trvalou kvalitu betonové výztuže a kameniva i po dlouhodobém uložení v agresivním prostředí. Abychom získali představu o vlivu dlouhodobého uložení stavebních materiálů v důlním agresivním prostředí, uložili jsme na půl roku tyto materiály do agresivního 2 prostředí třídy XA3 (6000 mg ) s těmito výsledky, prezentovanými v tab. 4: SO 4 Tab. 4. Degradace materiálů po 6-ti měsících uložení v prostředí XA3 (dle Lukše) Č. vzorku Popis materiálu Počáteční pevnost [ MPa ] Pevnost po půl roce uložení [ MPa] 1 Beton s PC ND III/A 22,5 40,0 25,5 2 Beton v VPC ND III/A 22 48,0 25,1 3 Beton s SPC 53,0 24,9 4 Původní beton 40 let starý 25,6 11,4 5 Popílko-cement 2,70 1,59 6 Kamenivo, vápenec 52,35 21,71 7 Karbonské horniny 47,4 20,89 8 Krystalinikum rudný revír 73,85 16,23 9 Výpěrky z prádla - OKR 29,96 2,97! Výsledky laboratorních měření prokazují mimořádnou devastaci používaných materiálů, uložených v agresivním důlním prostředí. Zodpovědný projektant by proto měl vzít tato zjištění v úvahu a nespoléhat na to, že původní kvalita použitých stavebních materiálů zůstane i v důlních podmínkách konstantní. 5. Jámová zátka ano či ne? Snaha po zlevnění likvidačních prací vede někdy projektanty k návrhu jámových zátek. Jsou to betonové bloky zpravidla budované v nárazištích nejvyšších pater z betonu nejméně třídy C 30/37. Jejich výška se má rovnat jejich šířce a krakorcovité vyložení do patrových překopů má dosahovat poloviny hrubého průměru jámy. Prostor jámy pod zátkou se ponechává nezaložený v původním stavu a prostor jámy nad zátkou se vyplňuje zpevněnou základkou. S přihlédnutím k zjištění, uvedeným v tab. 4., jde však ve většině případů o nebezpečný způsob likvidace jámy. Prostor jámy pod zátkou se časem zaplní agresivní důlní vodou, která degraduje materiál jámové výztuže a časem i materiál samotné zátky. Strana 4 (celkem 9)

5 Za spolupůsobení tlaku bobtnavých jílových vrstev dojde časem k otryskání jámové výztuže a k tvorbě kaverny, do níž se po čase zátka propadne. Tento proces trvá i několik staletí, ale je zcela neúprosný a zákonitý. Dříve či později tak dojde k havárii ústí a použití zátek by proto mělo být omezeno jen na mimořádné odůvodněné případy, v prokazatelně bezpečných podmínkách. 6. Zásypový materiál Bezpečnostní předpisy států s vyspělým hornictvím konsekventně předepisují, aby jámy byly likvidovány zpevněným zásypovým materiálem. Mnohé těžební společnosti však z ekonomických důvodů hledají únikové možnosti, jak tento předpis obejít a jámu zasypat nezpevněným materiálem. V tab. 4 jsme již prokázali nevhodnost tohoto postupu, protože v důlním prostředí bude trvale docházet k degradaci použitého kameniva. Použití nezpevněného zásypového materiálu je zpravidla omlouváno tím, že je doprovázeno stavbou patrových bezpečnostních objektů, zamezujících úniku základkového materiálu do přilehlých důlních prostor (náraží). Mnohokrát se však již prokázalo, že tyto bezpečnostní objekty nejsou dostatečně bezpečné a nejsou zárukou stability zásypu jámy. Hlavní nebezpečí však spatřujeme v existenci původních hrázových objektů, oddělujících opuštěná patra od jámového prostoru. Tyto objekty, odolávající výbuchu třaskavé směsi, totiž neodolají hydrostatickému tlaku stoupajících důlních vod a po destrukci umožní vyjetí zvodnělé základkové směsi do přilehlých prostor. Nebezpečí spočívá v tom, že prudký výtok zvodnělé základky je doprovázen značnými sacími silami podle tab. 5., a zpětnými rázovými silami podle tab. 6., kterým neodolá ústí jámy, takže dochází k jeho zřícení. Tab. 5. Velikost sacích sil při výtoku zvodnělé základky Hloubka jámy Velikost sacích sil h do 100 m 0 h = 100 až 200 m 0,8 (H 100) kpa h více než 200 m 80 kpa Tab. 6. Zpětné rázové síly po výtoku zvodnělé základky Hloubka jámy h do 100 m h = 100 až 200 m h více než 200 m Zpětné rázové síly 4 kpa 0,3 (h 100) kpa 30 kpa Tyto sací zpětné rázové síly jsou jednou z hlavních příčin vzniku nebezpečných ohlubňových kráterů a proto s nimi také musí počítat projektant ohlubňových bezpečnostních povalů při jejich statickém návrhu a dimenzování.. 7. Bezpečnostní ohlubňový poval Při použití nezpevněného zásypu nelze nikdy zcela spolehlivě zaručit, že nedojde k vyjetí zvodnělého materiálu z jámy a k tvorbě povrchových kráterů. Jejich průměr běžně Strana 5 (celkem 9)

6 dosahuje rozměrů 50 až 100 m, a někdy i daleko více. V útrobách těchto kráterů pak někdy končí celé těžní věže, šachetní budovy, stroje, lidé i auta s řidiči. Jedinou ochranou je zakrytí ohlubně likvidované jámy bezpečnostním ocelobetonovým povalem patřičných dimenzí i rozměrů. Tyto povaly se dimenzují na zatížení vlastní tíhou a na nahodilá zatížení osobami a mechanismy (minimálně 33 kpa). Navíce musí vyhovět sacím a rázovým silám podle tab. 5. a 6. Jejich předepsaný minimální rozměr je Dmin 1,5 ( d + 2t), kde d je největší světlý rozměr jámy a t je tloušťka jámového zdiva. (Britské předpisy jsou přísnější a doporučují rozměr 2(d+ 2t); jejich tloušťka vyplyne ze statického posudku a musí být min. z materiálu třídy C 30/37. Ukládají se na samostatný základ, oddilatovaný od jámového zdiva, založený v nezámrzné hloubce (v našich limatických poměrech minimálně 800 mm pod úrovní terénu.). Poval je opatřen uzavíratelným kontrolním otvorem o velikosti min. 600 x 600 mm, s mříží o okatosti 100 x 100 mm. U plynujících jam je také opatřen komínkem pro odvádění škodlivých a nebezpečných plynů. 8. Zásady likvidace plynujících jam Likvidace plynujících jam je navíc doprovázena nebezpečím výbuchu třaskavých plynů od frikčních jisker. Prokázalo se, že pád pískovcového kamene na ocelovou desku z výšky 2 m spolehlivě iniciuje třaskavou směs v deseti případech z deseti pokusů. Proto musí být likvidace plynujících jam prováděna jen za níže uvedených přísných bezpečnostních opatření: Před zahájením sypání se musí zmenšit koncentrace metanu v celé výšce jámy a nesmí nikde překročit 1 % CH m pod ohlubní musí být čidlo se stálou možností kontroly a signalizace překročení tohoto limitu. Jáma musí být účinně větrána tlačným systémem. Lutny musí být perforovány nejmenší otvory pod ohlubní, největší ve spodní části. Jen tak zajištěno větrání po celou dobu zasypávání jámy. Jako poslední se má likvidovat jáma výdušná nebo jáma, která je výdušná přirozeným větráním (tj. s nejvýše položeným ústím.). Co nejdéle se má zachovat průchozí větrání přes likvidovaná patra. Při zvýšených exhalacích se má použít sypání kameniva ve vodním proudu, nebo lépe se mají používat kašovité, cemento-popílkové základkové směsi. Při nejvyšších exhalacích je nutné sypání v inertní atmosféře. Po výbuchu třaskavých plynů při likvidaci dolu Sachsen v SRN ( ) přistoupila spolková vláda k rozsáhlým výzkumům, jejichž rezultátem bylo následující zjištění: pokud intenzita toku kameniva přesáhne hodnotu 2 kg kameniva na 1 m 2 průřezu jámy a sekundu, připadá přibližně 10 m 3 čerstvých větrů na každou tunu sypaného kameniva. Dochází tak kontinuálnímu větrání plynující jámy. Kamenivo se nesmí vysypávat přímo z nákladních aut. Docházelo by tak k pístovému efektu větry by byly zatlačovány do stařin a po dopadu kameniva by opět ze stařin vystupovaly, ale obohacené o metan. Kamenivo se má sypat kontinuálně, bez přerušování. Dopravovat k jámě se má zdálky, pomocí pásových dopravníků, aby se v blízkosti jámy nemuseli pohybovat lidé. Strana 6 (celkem 9)

7 Před zahájením sypání se má pokud možno sejmout šachetní budova a odstrojit mřížoví mezi lezním.oddělením a těžní zátyní. 9. Zvláštnosti likvidace zatopených jam Jámy se mají zásadně likvidovat bezprostředně po ukončení těžby, pokud ještě nejsou zaplaveny důlní vodou. Přesto se však nevyhneme situacím, kdy musíme likvidovat stará a opuštěná důlní díla, anebo jámy z větší části zatopená důlní vodou. Použití zpevněné základky nepřichází v úvahu, protože by při pádu do vody došlo k vymývání hydraulického tmelu. Jediným způsobem relativně bezpečné likvidace je v takovém případě použití štětových bází v nárazištích na všech patrech likvidované jámy, které zamezí vyjetí zvodnělé základky do přilehlých důlních děl v náražích. Štětem rozumíme ostrohranné lomové kamenivo frakce mm, které svou dilatancí zajistí potřebnou stabilitu. Problém však spočívá v tom, že při pádu štětu jámou dochází k degradaci štětu na štěrk, protože se tříští o jámové rozpony (kterých je v jámě několik set). Štěrk není schopen zajistit potřebnou stabilitu báze. Štět je proto nutné usměrnit při pádu asi 3 až 6 m dlouhými svislými deflektory, umístěnými ve středu největší těžní zátyně. Aby se zajistila dlouhodobá stabilita štětové báze, je nutné zajistit splnění těchto podmínek podle obr Štětová báze musí být vytvořena na každém patře likvidované jámy 10.2 Musí být vytvořena spolehlivá výška štětové báze nad příslušným paterem, aby štětová báze byla plně funkční i při poklesu základkového materiálu pod patrem. Tento pokles dosahuje hodnot cca 5 až 7 % výšky založeného úseku, ale může být i větší (známe případy, kdy po dobu 40 let postupně docházelo k pronikání základky do lezního oddělení, původně odděleného mříží). Aby k tomu nedošlo, požaduje se, aby přesah štětové báze nad náražím činil minimálně: Pětinásobek světlého průměru jámy u jam hlubokých do 200 m U jam hlubších než 200 m musí přesah nad patrem P činit ( h 200) 5 + d S [ m], kde P h - hloubka jámy [m] d - světlý průměr jámy [m] S - očekávané sedání níže ležících úseků jámy vyplněných nezpevněným zásypovým materiálem (min 5 % ze l podle obr. 1). Úseky zaplněné štětem se nezapočítávají štět nesedá [m] Varujeme před neuváženou snahou nahradit lomový štět hlušinami z odvalů příslušného dolu kdykoliv k tomu došlo, pak prakticky ve Strana 7 (celkem 9)

8 všech případech došlo také k vyjetí základkové výplně. Lomový štětový kámen je tak pro svou dilatanci pro tento účel nenahraditelný Nezatopený prostor jámy, nacházející se nad nezpevněnou základkou, vždy zaplňujeme zpevněnou základkovou směsí. 10. Závěry I sebezodpovědněji provedená likvidace dolu nemusí být zárukou, že v blízké či daleké budoucnosti nedojde k haváriím ústí likvidované jámy, nebo jejího širšího okolí, popř. zda u plynujících dolů nedojde k výbuchu třaskavé směsi. Na nejbližší okolí jámy proto musí být vyhlášena stavební uzávěra a potenciální investoři by měli být poučeni o nebezpečích, která jsou spojená s danou lokalitou. Mimořádný důraz také klademe na etickou a mravní úroveň projektantů, kteří musí dbát na trvalou bezpečnost likvidovaného dolu a nesmí se nechat zviklat vidinami úspor likvidačních nákladů, docílených na úkor kvalifikovaně provedených likvidačních prací. Těch 316 mrtvých (jen na území Evropy), kteří přišli o život při nesprávně prováděných likvidačních pracích, nechť je nám všem dostatečným poučením. Poděkování: Autoři považují za svou milou povinnost poděkovat Státní báňské správě za finanční podporu, díky níž mohl být řešen tento výzkumný a vývojový projekt. Strana 8 (celkem 9)

9 Obr. 1. Schéma konstrukce štětových bází při likvidaci zatopených jam Strana 9 (celkem 9)

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR INFRASTRUKTURY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL. 2.2 ODVODNĚNÍ SCHVÁLENO MD - OI č.j. 629/08-910 - IPK/1 ZE DNE 18.7.2008 S ÚČINNOSTÍ OD 1. srpna 2008 MINISTERSTVO

Více

Obsah. Aktuality. Podzemní stavby. Dopravní stavby

Obsah. Aktuality. Podzemní stavby. Dopravní stavby Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P. O. Box 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz http://www.zakladani.com

Více

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1.

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1. DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II Realizace staveb pozemních komunikací (1. SEMINÁŘ) 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ 2(45) Vzděláváním ke kvalitě

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ JAN MASOPUST, VĚRA GLISNÍKOVÁ NÁZEV PŘEDMĚTU MODUL M01 ZAKLÁDÁNÍ STAVEB STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Obsah Jan Masopust,

Více

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. E. Sequens, Ing. E. Hlasová a kolektiv

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE. Ing. E. Sequens, Ing. E. Hlasová a kolektiv EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE Ing. E. Sequens, Ing. E. Hlasová a kolektiv 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, rozhodnutí vlády ze dne 21.července 1999, kterým ministři jednoznačně

Více

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina

Firma VODOVODY spol. s r.o. provozuje kanalizaci v následujících obcích: Litomyšl, Cerekvice nad Loučnou, Hrušová a Bučina TECHNICKÉ STANDARDY - KANALIZACE 1. Úvod Technické standardy pro síť veřejné kanalizace (dále jen standardy) jsou zpracovány jako závazný podklad projektantům, investorům a dodavatelským firmám pro navrhování

Více

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY

2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2 PASIVNÍ POŽÁRNÍ OCHRANA V RÁMCI STÁVAJÍCÍ PANELOVÉ BYTOVÉ VÝSTAVBY 2.1 ÚVOD Požární ochrana staveb je založena na dvou základních přístupech, kterými jsou: a) pasivní požární ochrana tj. řešení stavby

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

Matematické modelování biodegradačních procesů

Matematické modelování biodegradačních procesů MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí Matematické modelování biodegradačních procesů Bc. Jiří Kalina DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří

Více

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II

PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 2 VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, v.v.i. PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK DÍL II 2009 Tato publikace je jedním z výstupů výzkumného

Více

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav

3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav 3 Dodatečné zřizování otvorů v nosných stěnách panelových domů malorozponových soustav Cílem této části příručky není podat detailní teoretický rozbor chování stěnových konstrukcí panelových budov, k tomu

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY

CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY KRITICKÁ INFRASTRUKTURA A ZÁSADY PRO JEJÍ BEZPEČNOST DANA PROCHÁZKOVÁ CRITICAL INFRASTRUCTURE AND PRINCIPLES FOR THEIR SAFETY ABSTRAKT: Článek shrnuje poznatky důležité pro bezpečnost kritické infrastruktury.

Více

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ODVODNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno: MD-OPK č.j. 11/2014-120-TN/1 ze dne 6.2.2014 s účinností od 1.3.2014 se současným zrušením TP

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2

REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE HAVARIJNÍ ODLEHČOVACÍ STOKY V UL. RYBÁŘSKÁ KOLÍN 2 STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Dokumentace pro výběr zhotovitele DATUM: 04/2015 VODOS, S.R.O. Sweco Hydroprojekt

Více

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací

Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor infrastruktury TP 76 Část C Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů pozemních komunikací Schváleno MD - OI čj. 1084/07-910-IPK/1 ze dne 5.12.07 s účinností od

Více

C.3 Bydlení. C.3.1 Charakteristika. C.3.2 Stav a trendy vývoje

C.3 Bydlení. C.3.1 Charakteristika. C.3.2 Stav a trendy vývoje C.3 Bydlení C.3.1 Charakteristika Bydlení plní základní potřebu lidské společnosti při uspokojování životních potřeb člověka při regeneraci a reprodukci lidských sil. Bydlení uspokojuje nároky fyziologické,

Více

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011 ULTRA-RIB 2 Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476 květen 2011 Katalog výrobků a montážní předpis Obsah I. POUŽITÍ 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE Ultra-Rib 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 III. MONTÁŽ

Více

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2

Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATALOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁL. Ultra Rib 2 Systém žebrovaného kanalizačního potrubí z PP KATAOG VÝROBKŮ TECHNICKÝ MANUÁ Ultra Rib 2 Obsah Charakteristika a výhody systému..................... 4 Ultra RIB 2 SN 16...................................

Více

Oceňování nemovitostí poškozených nehodou / mimořádným zatížením

Oceňování nemovitostí poškozených nehodou / mimořádným zatížením Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Oceňování nemovitostí poškozených nehodou / mimořádným zatížením Bakalářská práce Autor: Tereza Svobodová Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012

JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 JOURNAL LAFARGE CEMENT 1/2012 obsah str. 4 5 str. 10 13 str. 14 15 str. 16 17 str. 20 21 LAFARGE CEMENT JOURNAL číslo 1/2012. ročník 9 vychází 2x ročně, toto číslo vychází 25. 5. 2012 vydavatel: Lafarge

Více

POŽADAVKY, INDIKÁTORY VHODNOSTI A KRITÉRIA VÝBĚRU LOKALIT PRO UMÍSTĚNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ

POŽADAVKY, INDIKÁTORY VHODNOSTI A KRITÉRIA VÝBĚRU LOKALIT PRO UMÍSTĚNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Technická zpráva 2/2015 POŽADAVKY, INDIKÁTORY VHODNOSTI A KRITÉRIA VÝBĚRU LOKALIT PRO UMÍSTĚNÍ HLUBINNÉHO ÚLOŽIŠTĚ Autoři: Antonín Vokál Ilona Pospíšková Lukáš Vondrovic Miloš Kováčik Lucie Steinerová

Více

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice

Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice Technické standardy pro kanalizační zařízení ve správě Technických služeb Hostivice PROJECT ISA s.r.o. září 2010 účinnost od 01.10. 2010 Obsah: 1 Úvod...4 1.1 Definice pojmů...5 1.2 Použité zkratky...8

Více

Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR

Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR Technická zpráva Výběr lokality a staveniště HÚ v ČR Analýza území ČR Fáze regionálního mapování Zpráva část A ENERGOPRŮZKUM PRAHA, spol. s r.o. J. Piskač, P. Šimůnek, I. Prachař, D. Tucauerová, B. Romportl,

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U vodárny 137, 537 01 Chrudim email:smutek@vz.cz

Více

13. Evropská konference SMGE v Praze 2. Konference Zakládání staveb Brno 2003 12 Ing. František Peč, Zakládání staveb, a. s.

13. Evropská konference SMGE v Praze 2. Konference Zakládání staveb Brno 2003 12 Ing. František Peč, Zakládání staveb, a. s. Časopis ZAKLÁDÁNÍ vydává: Zakládání staveb, a. s. K Jezu 1, P. O. Box 21 143 01 Praha 4 - Modřany tel.: 244 004 111 fax: 241 773 713 E-mail: propagace@zakladani.cz http://www.zakladani.cz http://www.zakladani.com

Více