SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část:"

Transkript

1 Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Hradec Králové Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: Část: HG partner s.r.o. Smetanova 200, Úvaly w w w.hgpartner.cz Tel/fax: / PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění Paré č.: Počet A4: 14 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: B Měřítko: Č. přílohy: SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B.1 Účel: Č. zakázky DPS

2 B.1 - Souhrnná technická zpráva Obsah: B.1 Popis území stavby... 2 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu B.4 Dopravní řešení B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana B.7 Ochrana obyvatelstva B.8 Zásady organizace výstavby Část: B Souhrnná technická zpráva 1/20

3 B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Řešený úsek je situován v korytě toku Vltava, mezi soutokem s řekou Labe a jezovým stupněm Vraňany v délce cca 11,5 km. Práce budou probíhat pouze na pozemku státu s právem hospodaření podniku Povodí Vltavy, státní podnik, který je investorem akce. Těžební práce budou probíhat v místě popsaném povodňovým protokolem a na základě následného zaměření dna koryta v předmětném úseku. Okolí dotčené vodní plochy lemují opevněné i neopevněné břehy s nesouvislou liniovou vegetací. b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů Technické zpracování bylo provedeno na základě zaměření předmětného úseku koryta v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému BPV. c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma Nejsou evidována. d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. Stavba se nenachází na poddolovaném a svážném území. Celá stavba je z podstaty v aktivní zóně záplavového území Vltavy. e) Vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území Území dotčené stavbou se nachází na pozemku státu s právem hospodaření podniku Povodí Vltavy, státní podnik, jenž je investorem celé akce. Využití okolních pozemků projektová dokumentace vzhledem k uvažovanému technologickému postupu lodní dopravy neuvažuje. Projektová dokumentace předpokládá dotčení okolních pozemků v minimálním nebo žádném rozsahu. V případě dočasného dotčení okolních pozemků budou po skončení prací uvedeny do původního stavu. Případné využití pozemků, ke kterým nemá Povodí Vltavy, státní podnik právo hospodařit, projedná zhotovitel s jejich majiteli sám. Stavbou budou v důsledku odstranění nánosů zlepšeny průtokové poměry v místě stavby. Okolí stavby nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu. Popis vlivu stavby na životní prostřední, okolní objekty a obyvatele je uveden kapitole B.2. Část: B Souhrnná technická zpráva 2/20

4 f) Požadavky na asanace, demolice a kácení Kácení a mýcení dřevin projektová dokumentace vzhledem k uvažovanému technologickému postupu nepředpokládá. Demolice nebo bourací práce projektová dokumentace neuvažuje. g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo PUPFL Dotčené pozemky nespadají pod ochranu ZPF nebo PUPFL. h) Územně technické podmínky Projektová dokumentace předpokládá přepravu sedimentů částečně lodní dopravou korytem toku a částečně po přilehlých pozemcích ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Řešení inženýrských sítí není součástí projektové dokumentace, případně odhalená vedení je však třeba respektovat a zamezit jejich poškození. Při realizaci prací je třeba postupovat s ohledem na tuto skutečnost. i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice Stavba nemá žádné související investice nebo navazující stavby. Předpoklad zahájení stavby je v roce Časový harmonogram zpracuje před zahájením stavby zhotovitel. B.2 Celkový popis stavby Technické řešení, zejména oprava břehových nátrží, bylo zvoleno s ohledem na studii Revitalizace Vltavy Vraňany Hořín a rehabilitace ostrova Mrkvice, která je součástí opatření Plánu oblasti Povodí Dolní Vltavy pod ID DV B.2.1 Účel užívání stavby Odtěžením nánosů ve dně dojde k obnovení průtočného profilu a kapacity koryta. B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby S ohledem na charakter stavby není řešeno. B.2.3 Celkové provozní řešení Netýká se dané stavby. Část: B Souhrnná technická zpráva 3/20

5 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby Stavba v důsledku svého charakteru není využívána veřejností a nemá vliv na bezbariérové užívání, a to ani navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací. B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby Stavba již svým charakterem není využívána veřejností a bezpečnost užívání proto není předmětem PD. B.2.6 Základní charakteristika objektů a) Stavební řešení SO01 - Odtěžení nánosů: Těžba nánosů bude probíhat ve větší části z lodi a sedimenty budou odváženy rovněž lodní dopravou. Délka tohoto úseku je závislá na vodním stavu, z provedeného zaměření se předpokládá, možnost těžby z lodi od km 0,000 po km 7,994. Místy může být třeba provést přihrnutí sedimentů podvodním dozerem zejména z břehových partií, kde není dostatečná plavební hloubka. Ve zbývajícím úseku tj. v úseku km 7,994 až 11,467 bude těžba prováděna podvodním dozerem, odvážena podél břehu po pozemcích investora a následně po veřejných komunikacích Technické řešení bylo zpracováno na základě zaměření dna koryta Vltavy před povodní K odtěžení a odvozu odtěženého materiálu předpokládá projektová dokumentace využití lodní dopravy, v horní části úseku odvoz nákladními auty. Odvoz bude probíhat po místních komunikacích, potahových stezkách a účelových komunikacích na břehu toku a to výhradně na pozemcích investora. Zhotovitel si zvolí způsob dopravy dle jeho technologického vybavení a podmínek. Po odtěžení nánosů ve dně dojde k vytyčení kontrolních profilů a ověření provedení odtěžení na požadovanou úroveň. Souřadnice kontrolních profilů jsou uvedeny v následující tabulce: Souřadnice krajního bodu na levém břehu Souřadnice krajního bodu na pravém břehu Profil Staničení X Y X Y PF , , , ,56 Část: B Souhrnná technická zpráva 4/20

6 PF 2 0, , , , ,92 PF 3 0, , , , ,67 PF 4 0, , , , ,48 PF 5 0, , , , ,47 PF 6 0, , , , ,16 PF 7 0, , , , ,68 PF 8 0, , , , ,14 PF 9 0, , , , ,52 PF 10 0, , , , ,71 PF 11 0, , , , ,47 PF 12 1, , , , ,42 PF 13 1, , , , ,12 PF 14 1, , , , ,84 PF 15 1, , , , ,09 PF 16 1, , , , ,83 PF 17 1, , , , ,01 PF 18 1, , , , ,72 PF 19 2, , , , ,73 PF 20 2, , , , ,42 PF 21 2, , , , ,93 PF 22 2, , , , ,41 PF 23 2, , , , ,04 PF 24 2, , , , ,81 PF 25 2, , , , ,45 PF 26 2, , , , ,77 PF 27 2, , , , ,681 PF 28 3, , , , ,58 PF 29 3, , , , ,5 PF 30 3, , , , ,65 PF 31 3, , , , PF 32 3, , , , ,22 PF 33 3, , , , ,74 PF 34 3, , , , ,53 PF 35 3, , , , ,18 PF 36 3, , , , ,78 PF 37 4, , , , ,9 PF 38 4, , , , ,994 PF 39 4, , , , ,46 PF 40 4, , , , ,59 PF 41 5, , , ,45 PF 42 5, , , , ,64 PF 43 5, , , , ,803 PF 44 5, , , , ,19 PF 45 5, , , , ,794 Část: B Souhrnná technická zpráva 5/20

7 PF 46 6, , , , ,03 PF 47 6, , , , ,53 PF 48 6, , , , ,27 PF 49 6, , , , ,971 PF 50 6, , , , ,315 PF 51 6, , , , ,36 PF 52 7, , , , ,024 PF 53 7, , , , ,24 PF 54 7, , , , ,3 PF 55 7, , , , ,55 PF 56 7, , , , ,259 PF 57 7, , , , ,526 PF 58 7, , , , ,85 PF 59 7, , , , ,802 PF 60 7, , , , ,84 PF 61 7, , , , ,76 PF 62 8, , , , ,32 PF 63 8, , , , ,5 PF 64 8, , , , ,86 PF 65 8, , , , ,24 PF 66 8, , , , ,23 PF 67 8, , , , ,486 PF 68 8, , , , ,25 PF 69 8, , , , ,38 PF 70 8, , , , ,631 PF 71 9, , , , ,919 PF 72 9, , , , ,791 PF 73 9, , , , ,881 PF 74 9, , , , ,642 PF 75 9, , , , ,47 PF 76 10, , , , ,48 PF 77 10, , , , ,373 PF 78 10, , , , PF 79 10, , , , ,12 PF 80 10, , , , ,56 PF 81 10, , , , ,67 PF 82 10, , , , ,27 PF 83 11, , , , ,842 PF 84 11, , , , ,3 PF 85 11, , , , ,88 PF 86 11, , , , ,65 PF 87 11, , , ,68 Po výpočtu kubatur dle zaměření byl objem k odvozu upřesněn na cca m 3. Část: B Souhrnná technická zpráva 6/20

8 SO 02 - oprava břehů Břehové opevnění a břehy samotné jsou poškozeny v 11 úsecích. V opravovaném úseku je část koryta opevněna dlažbou a to od jezu Vraňany po limnigraf a zbývající část kamenným záhozem. V místě kde je koryto opevněno dlažbou, bude oprava spočívat v doplnění podkladních vrstev vhodným štěrkovým materiálem, jejich vysvahováním a zhutnění. Narušená dlažba bude odtěžena, materiál přebrán a kámen použit na vyspravení kamenné patky. Zbylý materiál bude odvezen na skládku. Po posouzení je možno pro vyspravení a doplnění svahu použít materiál vytěžený ze dna. Podkladní vrstvu pod dlažbu bude tvořit drcený štěrk frakce v rozmezí 2-8 mm, s maximálním množstvím frakce jemnější než 2 mm 5 %. Dlažba bude použita žulová s tloušťkou min. 0,30 m. Sklon svahu je proměnný od 1 : 2 do 1 : 2,5. Svahy budou upraveny tak, aby plynule navazovaly na okolní neporušené opevnění. Před zakládáním dlažby bude ve spodní části vytvořena kamenná patka, o kterou se opevnění bude opírat. Patka bude prováděna pod vodní hladinou a je navržena z vytříděného materiálu odtěženého z porušené dlažby. V úseku pod limnigrafem je koryto opevněno kamenným záhozem. Ta bude v místě poškození doplněna následovně. Svah bude upraven, popřípadě dosypán do sklonu, který bude plynule navazovat na okolní koryto vhodným štěrkopískovým materiálem (po posouzení bude možno využít těžených nánosů). Kamenná zához bude provedena tl mm z kamene min. hmotnosti 200 kg. Popis jednotlivých úseků: Pravý břeh: Úseky 1 a 2 jsou na pravém břehu v těsné blízkosti limnigrafické stanice v km 10,83 10,875. Budou opraveny dlažbou, s kamennou patkou. Nátrže u limnigrafické stanice km 10,77 10,875 Část: B Souhrnná technická zpráva 7/20

9 Akce: Vltava ř.km 0,00-11,50 odstranění nánosů Nátrže u limnigrafické stanice km 10,84 10,875 Úsek 3 je na pravém břehu v km 9,75 9,98, bude opraven kamenným záhozem. Poškození původního opevnění km 9,75 9,98 Část: B Souhrnná technická zpráva 8/20

10 Akce: Vltava ř.km 0,00-11,50 odstranění nánosů Poškození původního opevnění km 9,75 9,98 Úsek 4 je poškození na pravém břehu v km 9,13 9,14 u vyústění čerpací stanice. V navázání na betonový objekt došlo k poškození opevnění, bude doplněno kamenným záhozem v šířce cca 9 m. Poškození u čerpací stanice km 9,13 9,14 Úsek 4A je poškození na pravém břehu v km 8,765 8,83 nad vyústěním potrubí či propustku. Bude doplněno štěrkopískem a kamenným záhozem. Část: B Souhrnná technická zpráva 9/20

11 Akce: Vltava ř.km 0,00-11,50 odstranění nánosů Nátrž u výtoku odvodnění km 8,765 8,83 Úsek 5 je v místě Lužeckého přívozu v km cca 8,1. Zde je poškozena dlažba, která bude v doplněna po odstranění poškozených vrstev. Bude použita dlažba do betonu v takových sklonech, aby plynule navazovala na neporušenou dlažbu. Úseky 5A a 6 se nacházejí na pravém břehu a břehy jsou zde narušeny nádržemi a svahovými deformacemi. Opevnění bude opraveno kamenným záhozem viz výše. Poškození opevnění pod horkovodem km 4,267 4,962 Poškození opevnění pod horkovodem km 4,267 4,962 Část: B Souhrnná technická zpráva 10/20

12 Akce: Vltava ř.km 0,00-11,50 odstranění nánosů Poškození opevnění u Vrbna km 3,674 3,954 V místě bývalého přívozu bude proveden provizorní sjezd, který bude zpevněn kamenným záhozem a zůstane tak pro potřeby správce toku i po stavbě. Poškození opevnění km 3,674 3,954 Poškození opevnění km 3,674 3,954 Levý břeh: Úsek 7 je poškození na levém břehu v místě analyzátorové stanice Zelčín v km cca 5,060. V patě svahu je betonový chodníček pro odběr vzorků a přístup k přívodním potrubím. Při Část: B Souhrnná technická zpráva 11/20

13 Akce: Vltava ř.km 0,00-11,50 odstranění nánosů povodni došlo k jeho podemletí a poškození opevnění. Oprava bude provedena opevněním kamenným záhozem prolitým betonem. Po jeho zatuhnutí bude betonová deska provrtána a kaverna pod ní zainjektována nízkotlakou výplňovou injektáží cementovou maltou. V místě bude provedena oprava vodočetné latě, bude použita smaltovaná. Při provádění záhozu a veškeré stavební činnosti je třeba dbát, aby nedošlo k poškození přívodních potrubí do stanice. Analyzátorová stanice Zelčín km 5,060 V úseku 8 a 9 je poškozeno opevnění na levém břehu pod jezem Vraňany. Úseku 8 o délce cca 380 m se nachází mezi limnigrafickou stanicí a sjezdem z prostoru mezi uzavírkou plavebního kanálu a jezem. Svahy zde budou opevněny dlažbou, po dosypání svahu a doplnění kamenné patky. Úsek 9 zahrnuje opravu samotného sjezdu a dlažby mezi sjezdem a betonovou zdí. b) Konstrukční a materiálové řešení Dlažby budou provedeny z přírodního kamene a to žuly. Tloušťka dlažby je navrhována 0,3 m, před pokládáním dlažby bude povrch urovnán, zhutněn a jako podsypu bude použit drcený štěrk frakce v rozmezí 2-8 mm, s maximálním množstvím frakce jemnější než 2 mm 5 %. Při provádění dlažeb budou dodržovány zásady pro její provádění, zejména bude prováděna bez průběžných spar, bude vyklínována a prosypána podsypovým štěrkem. Kamenný zához bude proveden ze žulového nebo čedičového kamene min. hmotnosti 200 kg. Před jeho ukládáním bude povrch podkladu urovnán, doplněn vhodným štěrkopískem (po posouzení je možno použít materiálu vytěženého ze dna). Povrch záhozu bude urovnán a navázán na okolní terén. c) Odolnost a stabilita Část: B Souhrnná technická zpráva 12/20

14 Vzhledem k charakteru stavby a skutečnosti, že nedochází k budování nových prvků, nejsou odolnost a stabilita řešena. B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení Součástí stavebních objektů nejsou technická a technologická zařízení. B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení Stavba již svým charakterem nevyžaduje požárně bezpečnostní řešení. B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi Stavba již svým charakterem neřeší hospodaření s energiemi. Během stavby bude voda dopravována balená či v kanystrech. Zajištění elektrické energie se předpokládá prostřednictvím generátorů. B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Během stavby dojde dočasně ke zvýšení hladiny hluku, vibrací a dopravního zatížení území. Pracovníci budou využívat ochranné pomůcky předepsané danou normou. Práce v intravilánech měst nesmí být prováděny ve večerních, nočních a brzkých ranních hodinách. Zásobování vody se předpokládá dovážením např. v kanystrech. Napojení na vodovod a zázemí stavby se nepředpokládá. B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí Stavba nevyžaduje speciální ochranu před negativními vlivy vnějšího prostředí. Stavba musí být prováděna s ohledem na vodní stav. B.3 Připojení na technickou infrastrukturu Stavba nepředpokládá napojení na zdroj vody nebo jinou technickou infrastrukturu. Telefonické spojení bude zajištěno mobilními telefony. Elektrickou energii zajistí generátor a voda bude dovážena balená či v kanystrech. Část: B Souhrnná technická zpráva 13/20

15 B.4 Dopravní řešení Přístup na stavbu je vzhledem k technologickému postupu předpokládán po vodě a po místních komunikacích. Jejich využití a případné vstupy na pozemky jiných subjektů, nežli investora projedná zhotovitel sám. B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav V rámci stavby se nepředpokládá s mýcením vegetace (náletových dřevin a ruderálního porostu) ani s náhradní výsadbou. V případě nutnosti bude mýcení a kácení provedeno v nejmenším možném rozsahu. Stavbou nevznikají nové terénní úpravy. Profil koryta bude po odtěžení odpovídat původnímu stavu. B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana a) Vliv na životní prostředí V průběhu stavby bude docházet ke zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Riziko poškození stromů podél koryta v případě dodržení technologického postupu není. Existuje i možnost havárie s negativními důsledky pro řeku i půdu - unik NEL. Po dokončení stavby nevznikají nová rizika pro životní prostředí, mírně se naopak snižuje riziko poškození životního prostředí v důsledku povodní. Po provedení stavby nevznikají nároky na využívání pitné vody, nedochází ke spotřebě energií, ani k produkci odpadních vod či jiných odpadů. Z hlediska ohrožení ekologie úpravou toku se při stavbě nepoužívají žádné zvláště nebezpečné technologie. Dodavatel zpracuje havarijní plán stavby, který bude specifikovat opatření pro předcházení haváriím i postupy při jejich případném odstraňování, zejména z hlediska možného ohrožení čistoty vod ropnými produkty. Stavba respektuje stávající koryto řeky. Vodních zdrojů a léčebných pramenů se nedotkne. Trvalé přínosy pro životní prostředí jsou lépe udržovatelné koryto vodního toku, zvyšující se ochrana území, osob i majetku v důsledku snížení nebezpečí povodní. Lze uvést, že přínosy převyšují jednorázová rizika i negativní dopady při provádění stavby a stavba nemá trvalý vliv na životní prostředí. b) Vliv na přírodu a krajinu Během stavby by nemělo dojít k mýcení a kácení dřevin. V případě nutnosti bude mýcení a kácení provedeno v nejmenším možném rozsahu. Část: B Souhrnná technická zpráva 14/20

16 Dlouhodobý negativní vliv na přírodu a krajinu není. c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 Staveniště se nenachází na chráněném území soustavy Natura d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. V rámci projektové dokumentace nebylo zjišťovací řízení nebo stanovisko EIA vyžadováno a provedeno. e) Navrhovaná ochranná a bezpečností pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. V souvislosti se stavbou nevznikají ochranná a bezpečnostní pásma. Současně nevznikají další omezení či podmínky ochrany dle jiných právních předpisů. B.7 Ochrana obyvatelstva Případné omezení obyvatel budou dočasného charakteru a kladný vliv stavby negativa převyšuje. Nutnost ohraničení stavby projektová dokumentace nepředpokládá. B.8 Zásady organizace výstavby a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění Trvalé deponie se nepředpokládají. Mezideponie a dočasné uskladnění materiálu stavby jsou uvažovány v korytě toku u břehů, tedy na stejných pozemcích, jako vlastní stavba. Nakládání se sedimenty bude podřízeno platným vyhláškám a nařízením. Sediment nebude mít charakter odpadu. Projektová dokumentace uvažuje jeho odprodej zhotoviteli. V případě vzniku dalších odpadů ze stavby bude odpad likvidován dle zákona o odpadech, např. odvezen na nejbližší vhodnou skládku. b) Odvodnění staveniště zachována. Odtokové poměry stavbou nebudou změněny, všechna vyústění vedoucí do toku zůstanou c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu Část: B Souhrnná technická zpráva 15/20

17 Přístup mechanizace předpokládá projektová dokumentace zčásti po vodě a to v úseku od soutoku s Labí po toku až tam, kam to umožní vodní stav. V úseku nad přívozem v Lužci nad Vltavou km 7,90 se předpokládá vyhrnutí sedimentů podvodním dozerem a jejich odtěžení ze břehu a odvoz po břehu Vltavy po pozemcích investora a po místních komunikací. Projednání a návrh tras není předmětem projektové dokumentace. Pro dopravu sedimentů po břehu bude třeba provést zpevnění povrchu terénu. Na tento účel se předpokládá využití vytěžených sedimentů. Napojení na technickou infrastrukturu se nepředpokládá. d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky Stavba je navržena tak, aby byl vliv na okolní pozemky minimální. V případě dotčení okolních pozemků budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu. e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin Během stavby by nemělo dojít k mýcení a kácení náletové vegetace a dřevin. V případě nutnosti bude mýcení a kácení provedeno v nejmenším možném rozsahu. Demolice a asanace projektová dokumentace neuvažuje. Zhotovitel stavebních prací je při pohybu mechanizace minimalizovat případné nežádoucí poškození okolních pozemků nebo vegetace. f) Maximální zábory pro staveniště Stavbou nevznikají trvalé zábory nebo dočasné zábory, manipulační prostorem se předpokládá plocha dotčených pozemků ve vlastnictví investora stavby. g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace S veškerými odpady včetně sedimentů bude nakládáno v souladu s platnou legislativou, tj. zejména v souladu se zákonem O odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcími vyhláškami č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění, 294/2005 Sb. O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. O veškerých produkovaných odpadech a nakládání s nimi bude vedena evidence. Odpady budou v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 16 přednostně využívány, odpady, které nebude možné využít, budou předávány oprávněným osobám k dalšímu nakládání. Oprávněnost příjemců odpadů do svého Část: B Souhrnná technická zpráva 16/20

18 vlastnictví bude před předáním v souladu s 12 zákona 185/2001 Sb. původcem (zhotovitelem stavby) ověřována. h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin Podrobná tabulka bilance zemin je obsažena v příloze F.3 - Tabulka výpočtů objemů. Trvalé deponie nebo mezideponie se nepředpokládají. i) Ochrana životního prostředí při výstavbě Nebezpečné látky včetně ropných produktů nesmí být skladovány v blízkosti toku. j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práce na staveniště, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů Dle zákona č. 309/2006 Sb., o dalších podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají povinnost zřídit funkci koordinátora BOZP na staveništi a uzavřít s ním smluvní vztah všichni vlastníci, investoři nebo stavebníci u staveb, na které bude vydáno pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, a kterou bude realizovat více než jeden zhotovitel a bude rozsah prací přesahovat 500 tzv. osobodní, které představují 3750 normohodin (NH). Navrhovaná stavba bude realizována běžnými technologickými postupy. Při provádění stavby je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a učinit všechna dostupná opatření nutná pro ochranu pracovníků stavby. Plán BOZP není součástí projektové dokumentace. řešena. k) Úpravy pro bezbariérové využívání výstavbou dotčených staveb Vzhledem k charakteru stavby nejsou bezbariérová využívání v projektové dokumentaci l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření Způsob dopravy sedimentů je uveden v odstavci c). Projektová dokumentace neřeší detailní dopravní opatření. Pro odvoz materiálu auty z horní části řešeného úseku, tj. km 7,9 11,5 je možno využít přilehlých pozemků ve správě investora. Odvoz po levém břehu je možný pouze s ohledem na únosnost mostů přes laterální kanál Vraňany Hořín, tj. pouze jednotlivými auty. m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) Provádění stavby bude probíhat s ohledem na vodní stav a s ohledem na jeho predikci. Stavba se nachází v AZ stanoveného záplavového území a pro její realizaci je třeba zpracovat Část: B Souhrnná technická zpráva 17/20

19 povodňový plán, s náležitostmi dle příslušné legislativy. Povodňový plán není součástí této dokumentace. n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny Nutnost pasportizace dotčených ploch a objektů projektová dokumentace nepředpokládá. V případě dočasného dotčení budou okolní pozemky uvedeny do původního stavu. K případné přítomnosti dalších nadzemních a podzemních sítí a jejich ochranných pásem je třeba přihlížet a zamezit jejich ohrožení i v případě provádění prací a pohybu v manipulačních prostorech stavby. Mechanizmy musí být zabezpečeny proti samovolnému pohybu vhodným prostředkem. Po dobu provádění stavby je třeba dále zajistit dodržování závazných bezpečnostních předpisů ve stavebnictví a nařízení, zejména pak: zákony 1. Zákon č.309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb. 3. Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů 4. Zákoník práce 5. Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami, ve znění zákona č. 258/2000 Sb. nařízení vlády 6. Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb. 7. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů 8. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 9. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 10. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků Část: B Souhrnná technická zpráva 18/20

20 11. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, které nabylo účinnosti od Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, které nabylo účinnosti od vyhlášky 13. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a ve znění vyhlášky č. 207/1991 Sb. 14. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích 15. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 16. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb. a ve znění vyhlášky č. 551/1990 Sb. 17. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. 18. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. 19. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. 20. Vyhláška ČÚBP č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par 21. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 22. Vyhláška MZd č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění vyhl. č. 185/1998 Sb. 23. Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru - Institut technické inspekce Praha 24. Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 110/1975 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/1990 Sb. a vyhláška č. 204/1994 Sb., ve znění vyhlášky č. 279/1998 Sb. Část: B Souhrnná technická zpráva 19/20

21 Při provádění stavby je bezpodmínečně nutno dodržovat vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. "O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Zajištění bezpečnosti práce je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a provádění stavby. Při vlastním provádění stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat platné bezpečnostní předpisy a související normy, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, která svým smyslem odpovídají charakteru prováděných prací podle tohoto projektu. Dále je nutno dodržovat tato ustanovení: U pracovníků provést školení, seznámení a přezkoušení z bezpečnostních předpisů, všichni pracovníci musí být vybaveni bezpečnostními a ochrannými pomůckami a dbát, aby tyto pomůcky byly používány v provozuschopném stavu. Pracovníci musí dodržovat provozní, bezpečnostní a hygienické předpisy. Zvláštní důraz je kladen na dodržování protipožárních předpisů při práci s otevřeným ohněm v blízkosti plynovodních zařízení s médiem. Pracovníci pracující se strojními mechanismy musí být seznámeni s provozem, údržbou a předpisy pro jednotlivá zařízení. Elektrická zařízení včetně osvětlení, jejich kontrola a údržba musí vyhovovat příslušným technickým normám. Veškeré odpojované a vytahované silnoproudé a jiné kabely musí být odpojeny v součinnosti s ČSL. Detailní bezpečnostní předpisy a pracovní postupy jsou věcí a zodpovědností dodavatele stavby. Poznámka: V přílohách C jsou v situaci vyneseny plochy, ze kterých se budou nánosy těžit. Situace jsou vykresleny na podkladu jednak plavebních map jednak vodohospodářských map. V situaci na podkladu plavební mapy se jeví, že nánosy jsou těženy mimo koryto toku, což je dáno nepřesností podkladu. Rozsah těžby je evidentní z příčných profilů, kde je okótován od krajních bodů daných souřadnicemi viz tabulka výše. Část: B Souhrnná technická zpráva 20/20

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby...

Přepouštěcí kanál jezero Sadská zak. č. 15/2015 B. Souhrnná technická zpráva DSP 09/2015. B.1 Popis území stavby...2. B.2 Celkový popis tavby... OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby...2 B.2 Celkový popis tavby...3 B.3 Připojení na technickou infrastrukturu...5 B.4 Dopravní řešení...6 B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Janýr Vypracoval: Ing. Pavel Lupoměch B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - strana 1/12 Obsah: B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - B. HG partner s.r.o. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960. PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 06 05 04 03 02 01 00 Dokumentace pro provedení stavby 02. 2016 Popis revize Datum Poznámka C O D E, s. r. o. Computer Design IČO 492 86 960 PARDUBICE Na Vrtálně 84 tel. 466 612 411, fax 466 612 428 Projektant

Více

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko:

±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. REKONSTRUKCE HŘIŠTĚ VE ZLATNÍKÁCH Měřítko: ±0,000=358,938 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247 www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz Hlavní inženýr

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TEXTOVÁ ČÁST PD dle 2,3 vyhl. 499/2006 Sb. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY PAVILONU PRIMÁTŮ ZOO HODONÍN Vypracoval: PROST Hodonín s.r.o. Brněnská 3497, Hodonín Datum: prosinec 2015

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ U Lípy Svobody - projekt hřiště a zahrady U Lípy Svobody 3 Brno 620 00 A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby MŠ U Lípy Svobody

Více

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu

DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu DOLNÍ LUKOVSKÝ RYBNÍK oprava hráze a bezpečnostního přelivu v k.ú. Lukov u Zlína Dokumentace k realizaci stavby A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva Datum: 11/2012 Vypracoval: Ing. Marek Krčma

Více

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBAH : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. OUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. ITUACE C.1. Přehledná mapa 1 : 10 000 C.2. Mapa katastru nemovitosti 1 : 1 000 C.3. Podrobná situace tůň I. 1 : 200 C.4. Podrobná situace tůň II.

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ENVIGEST PRO s.r.o. Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě IČO: 29319382 www.envigest.cz envigest@envigest.cz 566 616 825 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Označení stavby: Investor: Příslušný stavební úřad: Oprava

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) charakteristika stavebního pozemku Rozsah území je vyznačen na situaci, jedná se o okraj zastavěného území obce. Svah je situován severně od komunikace

Více

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA...

NÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 2.2. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.3. LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY... 4 2.4. ODOLNOST A ZABEZPEČENÍ

Více

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. REKONSTRUKCE OSVĚTLOVACÍ SOUSTAVY HLAVNÍ PLOCHY V OBJEKTU ČEZ ARÉNA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby Obsah projektové dokumentace :

Více

REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY JEVIŠOVKY

REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY JEVIŠOVKY REVITALIZACE ÚDOLNÍ NIVY JEVIŠOVKY v k.ú. Jevišovka Dokumentace k provádění stavby E. Zásady organizace výstavby Datum: 03/2013 Vypracoval: Ing. Magdalena Sladkovská Číslo zakázky: 52/2012 Obsah: a) informace

Více

w w w.hgpartner.cz PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění

w w w.hgpartner.cz PŠ Vltava, ř.km 0,0-11,3 Vraňany - soutok Mělník, nánosy a oprava opevnění Investor: Povodí Vltavy, státní podnik, Závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 Odpovědný projektant: Ing. František Glac Datum: 07/2014 Vypracoval: Ing. František Glac Změna: - Akce: Název části:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II.

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

A.1. Průvodní a technická zpráva

A.1. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní a technická zpráva Vypracoval: Jaroslav Hvězda Schválil: Ing. Pavel Kuttelwascher 1. Identifikační údaje stavby Strana 1 (celkem 6) Název stavby: Rybník Za prádelnou - rekonstrukce Stupeň

Více

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba

KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B. LBK 2B novostavba A. Průvodní zpráva A.a) Identifikační údaje stavby 1.1 Základní údaje Název stavby : KPÚ Krásno polní cesta HPC 19 a lokální biokoridor LBK 2B Místo stavby: k.ú. Krásno nad Teplou. 673811 Okres: Sokolov

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ ÚPRAVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH U VSTUPU DO AREÁLU DOPRAVNÍHO PODNIKU MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Adr: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové IČ: 70890005 (doručeno DS dbyt8g2) Ostatní

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA. B.1 Popis území stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby a) Stavba se nachází na pozemcích parc. č. 307/6, 307/7, 307/1, 305/57. Pozemky leží v okrajové části zastavěného území sídelního útvaru k.ú. Ďáblice.

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9

Zastínění jihozápadní fasády budovy ÚMČ P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 P14 Bratří Venclíků 1073 198 21 Praha 9 Dokumentace pro provedení stavby Paré B Souhrnná technická zpráva Dokument: 179-5.B Razítko Datum: 4/2014 Obsah zprávy 1. Popis území stavby 4 1.1 Charakteristika

Více

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice

Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice Objednatel: Statutární Město Teplice Náměstí Svobody 2/2 41501 Teplice Parkovací záliv v ul. Libušina-Teplice SO 01 Parkovací záliv SO 02 Přeložka veřejného osvětlení Dokumentace pro vydání rozhodnutí

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava historické zdi u Zvonice, budova Krajské knihovny v Pardubicích, č.p. 79 strana 1 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1 Popis území stavby B.2 Celkový popis stavby B.2.1 Účel užívání stavby, základní

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA MODERNIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ VE VOJKOVICÍCH zak. č. 01/2016 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA kreslil/psal : Ing. Marek Papoušek projektant : Ing. Marek Papoušek vedoucí projektu : Ing. Eduard Přívara ČKAIT

Více

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz

ZEMPOLA- sdružení. 739 53 H n o j n í k č. 136 m.konecny@zempola.cz, www.zempola.cz ZEMPOLA- sdružení RNDr. Miroslav KONEČNÝ,CSc. 739 53 H n o j n í k č. 136 Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 62/20013 Sb. - (novely vyhlášky č. 499/2006

Více

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah

PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 ZOV. Obsah Obsah 1. Všeobecné údaje... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 1.2. Zdůvodnění stavby... 2 1.3. Základní údaje o křížení... 2 2. Provádění... 3 2.1. Průběh rekonstrukce mostu... 3 2.2. Harmonogram...

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov

Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Městský úřad Turnov odbor životního prostředí Antonína Dvořáka 335 511 22 Turnov Číslo jednací: OZP/15/3257/HOJ R 65 Vyřizuje: Houžvička V Turnově dne 11.11.2015 Věc: Stavba Jizera, Turnov, zvýšení ochrany

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva Zakázka číslo: 2015-010985-HecL B. Souhrnná technická zpráva OPRAVA ŠIKMÉ STŘECHY OBJEKTU POLICIE ČR Zjednodušená dokumentace pro opravu střechy Skladová hala při PČR Závodní 386/100 360 06 Karlovy Vary

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Projektování vodohospodářských staveb s.r.o. Pražská 1655, 393 01 Pelhřimov PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE k provedení stavby Akce: Rekonstrukce hráze a manipulačních objektů na rybníce Dolní Kladiny po havárii

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú.

Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice. Stávající veřejně přístupná plocha při ulici Jana Zajíce p.č. 409/34 kat. ú. A Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A1.1 Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Dětské hřiště pro parkour u ZŠ Dubina Pardubice Stávající veřejně přístupná plocha při ulici

Více

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zakázkové číslo : 2014-48-02 Počet stran : 8 INVESTOR : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim OBJEDNATEL : Město Kuřim Jungmannova 968, 664 34 Kuřim STAVBA : INSTALACE MOBILNÍ TRIBUNY FC KUŘIM DOKUMENTACE

Více

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Město Klimkovicemos. Klimkovice. Město Klimkovice. vlastnické právo: Česká republika, Povodí Odry s.p. koryto vodního toku přirozené nebo upravené - 2 - E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění Jedná se o členité území. Staveniště je určeno základní náplní stavby a tou je úprava povrchu vozovky.

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing.

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice. Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK. Projektant: Ing. A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA Akce: Zastřešení balkónů DSP Hodonice Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav POLÁČEK Projektant: Ing. Petr GABRIEL 1. Identifikační údaje název stavby stavebník Zastřešení balkónů

Více

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP

Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Projekt energetických úspor rekuperační a filtrační zařízení tavírny B Souhrnná technická zpráva UR+DSP Investor: Vypracoval: Constellium Extrusions Děčín s.r.o. Ústecká 751/37 405 02 Děčín V. Rozbělesy

Více

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ

REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ Projektová a inženýrská činnost v oboru stavby vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU A PPO KŘENOVICE- MEZIVODÍ SO 02 REVITALIZACE MLÝNSKÉHO NÁHONU F.3.1 TECHNICKÁ

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO Městský úřad Černošice odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství Podskalská 1290/19 120 00 Praha 2 zivotni@mestocernosice.cz Dle rozdělovníku Vyřizuje: Dana Čechová Telefon: 221 982 386 E-mail:

Více

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB

A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB A.3 Průvodní zpráva DLE VYHLÁŠKY 146/2008 SB., O ROZSAHU A OBSAHU PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE DOPRAVNÍCH STAVEB OBSAH: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 2 1.2 STAVEBNÍK NEBO OBJEDNATEL STAVBY...

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

Suchá retenční nádrž - Topolany

Suchá retenční nádrž - Topolany Suchá retenční nádrž - Topolany Údaje o společném zařízení Suchá retenční nádrž Topolany byla zbudována jižně od obce, v údolí Lukového potoka. Její hráz je umístěna napříč údolí cca 90 m pod soutokem

Více

DSP. Technická zpráva. Obsah

DSP. Technická zpráva. Obsah Technická zpráva DSP Obsah 1. Identifikační údaje objektu... 2 1.1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Popis objektu... 2 3. Návrh technického řešení... 2 3.1. Odstranění dřevin... 3 3.2. Směrové poměry...

Více

Technická zpráva. Obsah

Technická zpráva. Obsah Technická zpráva Obsah 1 Základní údaje...3 1.1 Identifikační údaje stavby...3 1.2 Účastníci výstavby...3 1.2.1 Investor...3 1.2.2 Projektant...3 1.2.3 Zhotovitel stavby...3 1.3 Další údaje...3 1.3.1 Účel

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě Seznam příloh: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy

Více

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a.

B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. - 1 - Akce: Modernizace farmy Dolní Branná Místo stavby: Dolní Branná - společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení - B. S o u h r n n á t e c h n i c k á z p r á v a. V Brně, září 2015

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ MěÚ Horní Slavkov, odbor výstavby a ŽP Dlouhá 634/12 357 31 Horní Slavkov V... dne...... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č. 183/2006

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí

Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Rekonstrukce II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí Dokumentace pro provádění stavby 01. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Škroupova 18 306 13 Plzeň 03/2014 01.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU TECHNICKÁ ZPRÁVA PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ČÁSTEČNÁ OPRAVA BYTU č.p. 226/8, NA UL. NÁDRAŽNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADH. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název stavby: Místo stavby:

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství Adresátům dle rozdělovníku VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA/E-MAIL LIBEREC 18.12. 2013 KULK 8380/2014 OŽPZ 1626/2013

Více

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele

Náhrada zdrojové bilance Jablunkovska sanace stávajícího mostu přes řeku Olši DPS. Přílohy: Informace o dotčené parcele 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2. ÚVOD... 3 3. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 4 4. VLIV SANACE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A OPATŘENÍ... 7 6. ZÁVĚR... 9 Přílohy: Informace o dotčené parcele

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení Částka 28 Sbírka zákonů č. 62 / 2013 Strana 491 10. Za přílohu č. 4 se vkládají nové přílohy č. 5 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí: Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah

Více

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2

OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 OBSAH: 1. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY...2 1.A CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ...2 1.B OBVOD STAVENIŠTĚ...2 1.C ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ...2 1.D NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ STAVBY...2 1.E SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY...3 1.F

Více

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ)

F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) F1. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty nebo provozní soubory samostatně v členění: Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ Město Husinec HUSINEC - PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ PD k ÚŘ HYDROPROJEKT CZ a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD ČESKÉ BUDĚJOVICE z.č. 411009-2-01 Srpen 2011 Husinec protipovodňová opatření PD k UŔ 2 A. Textová část... 4 1.

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva 3e - PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s. r. o. PRAŽSKÁ 455 393 01 PELHŘIMOV PROJEKTOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH STAVEB s.r.o. EKOLOGIE EKONOMIKA ESTETIKA Rekonstrukce rybníka Podlesník v k.ú. Radňov B. Souhrnná

Více

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings.

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení IČ : 261 891. Škroupova 1059 430 01 Chomutov. tel./fax : 474 626 074 e-mail : sings@sings. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A AUTORA PROJEKTU Název a umístění stavby : k.ú.chomutov I p.p.č. 1991/15, 1993, 2009/73, 4695/13, 4695/16, 4695/20, 4695/21, 4700/70, 4701/1, 4701/22,

Více

Technická zpráva - stoky

Technická zpráva - stoky VŘESKOVICE SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV Dokumentace pro stavební řízení Technická zpráva - stoky Obsah a) Popis inženýrského objektu, jeho funkční a technické řešení 1 b) Požadavky na vybavení 3 c) Napojení

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í. Povodí Vltavy, státní podnik, se sídlem Holečkova 106/8, 150 24 Praha 5, IČ: 70889953 Městský úřad Trhové Sviny odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství a rybářství Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Vyřizuje: Ing. Zuzana Žohová Tel.: 386 301 451 fax: 386 301 430 E-mail:

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

Dokumentace. pro stavební povolení

Dokumentace. pro stavební povolení Dokumentace pro stavební povolení Obsah: A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy C1 Situace širších vztahů C2 Celková situace stavby D. Dokumentace objektů Technická zpráva

Více

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6

OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 OBNOVA SCHODIŠTĚ KE KOSTELU MLADÉ BUKY p.p.č. 175/6 TEXTOVÁ ČÁST 05/2015 Tektum spol. s r.o. Horská 72, 541 01 Trutnov IČ 47454024 DIČ CZ47454024 tel.: 499811229 e-mail: tektum@tektum.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz

Městský úřad Vlašim. Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Městský úřad Vlašim Odbor životního prostředí Jana Masaryka 302, 258 14 Vlašim, tel. 313039313, e-mail:podatelna@mesto-vlasim.cz Č.j.: ZIP 2736/16-1204/2016BaR Ve Vlašimi 8.4.2016 oprávněná úřední osoba

Více

Kraj Okres Obec Katastrální území

Kraj Okres Obec Katastrální území Název akce Morava, Olomouc Černovír, ochranná hráz LB Investor Povodí Moravy, s. p.; Dřevařská 11; 60175 Brno Povodí Vodní tok Číslo hydrologického pořadí Morava od Třebůvky po Bečvu Morava, Trusovický

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), Příloha č. 3 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Dokumentace obsahuje části: A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva C Situační výkresy D Výkresová

Více

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje

Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva zak.č. ZP 13/2015 str.1 A Průvodní zpráva A.1 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby Sanace vlhkosti kostela sv. Jakuba Staršího ve Spálově - Venkovní drenáž b)

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje stavby. Městská část Praha Vinoř, k. ú. Vinoř. Stupeň dokumentace: Termín realizace: předpoklad v roce 2014

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje stavby. Městská část Praha Vinoř, k. ú. Vinoř. Stupeň dokumentace: Termín realizace: předpoklad v roce 2014 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: MČ Vinoř Revitalizace území u ul. V Podskalí 2. část Název objektu: Místo stavby: Městská část Vinoř, k. ú. Vinoř Charakter stavby: rekonstrukce,

Více

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí:

(PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: Most ev. č. 19117-2 Kokořov 1 Most ev. č. 19117-2 Kokořov (PDPS) C0/ Bourání stávajících konstrukcí: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST... 1 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU... 1 1.2 ÚČEL BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ...

Více

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1. ÚVOD, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Předkládaná dokumentace pro žádost o vodoprávní rozhodnutí a povolení k nakládání s povrchovými vodami byla zpracována na základě smlouvy č.2/2008 mezi zhotovitelem projektové

Více

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 - OBSAH: 1 Identifikační údaje... 3 2 Podklady... 3 3 Základní údaje charakterizující stavbu... 3 3.1 Úvod... 3 3.2 Údaje o provozu... 4 3.3 Základní údaje o stavbě... 4 3.4

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projekt DSP strana1 (celkem 14) Revitalizace bytového domu Amforová 1922 1928, 155 00 Praha 5 Stodůlky B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA v rozsahu podle přílohy č.4 vyhl. 499/2006 Sb. Dokumentace pro vydání

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

Souhrnná technická zpráva. B.1 Popis území stavby. B.2 Celkový popis stavby

Souhrnná technická zpráva. B.1 Popis území stavby. B.2 Celkový popis stavby B Souhrnná technická zpráva B.1 Popis území stavby a) Charakteristika stavebního pozemku Jedná se o pozemek zapsaný v katastru nemovitostí p.č.1746, zastavěná plocha a nádvoří 423 m 2. Jedná objekt kotelny

Více

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb.

590/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 19. prosince 2002. o technických požadavcích pro vodní díla. Změna: 367/2005 Sb. 590/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2002 o technických požadavcích pro vodní díla Změna: 367/2005 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle 143 odst. 4 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb., o územním

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty 1 A : PRŮVODNÍ ZPRÁVA k dokumentaci provedení novostavby přístřešku pro cyklisty a) identifikace : stavba : novostavba přístřešku pro cyklisty investor - stavebník : Město Paskov Nádražní 700 73921 Paskov

Více