a stanoven novení jejich Kurs IPVZ květen 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a stanoven novení jejich Kurs IPVZ květen 2008"

Transkript

1 Výběru lékůl a stanoven novení jejich úhrad v zahraničních systémech veřejn ejného zdravotního pojištění RNDr.Ing.Jiří Němec CSc. Kurs IPVZ květen 2008

2 Zdroje informací EU projekt Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information (PPRI)-Pharma Profiles (http://ppri.oebig.at) European Observatory on Health Systems and Policies Health Care Systems in Transition (http://www.euro.who.int/observatory) Regulating pharmaceuticals in Europe: striving for efficiency, equity and quality Elias Mossialos, Monique Mrazek and Tom Walley (editors) ( ) Drugs and Money M.N.G. Dukes, F.M. Haaijer-Ruskamp, C.P. de Joncheere and A.H. Rietveld (editors) ( )

3 Metody ovlivňov ování výdajů za léčival ovlivňov ování cen lékůl ovlivňov ování poptávky lékůl ovlivňov ování předepisování léčiv samotné ovlivňov ování cen není účinné

4 Léky ve statutárn rním m zdravotním pojištění Kdo rozhoduje? Registrace léku Stanovení ceny léku Jak jsou hrazené léky vymezeny? Hodnotí se přínosy léku? Kdo stanoví cenu? Rozhodnutí o úhradě léku ze ZP Stanovení ceny léku Jaká jsou pravidla stanovení ceny? Stanovení úhrady léku Jaký je to s daněmi a maržemi? Kdo stanoví úhradu? Jakým způsobem? Jak je stanovena spoluúčast? Zajištění účelného předepisování léku

5 EU kontext harmonizace procesu autorizace lékul European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA) vzájemné uznávání autorizace volný pohyb farmaceutických produktů

6 Stanovení ceny lékul

7 Proč jsou ceny lékůl vysoké? vysoké výdaje za výzkum a vývoj monopolizovaný trh s velkými bariérami rami pro vstup do odvětv tví platba za léky l třett etí stranou cenově nepružná poptávka ( vka (dokonce dokonce obrácen ceně- k dražší,, tím t m bude pro moje zdraví přínosnější) čím m je lék l dra

8 Kde lze cenu léku l ovlivnit? u výrobce u importéra ra u distributora u lékárnyl Jsou možné kombinace-nap např.. stanovení ceny u výrobce/importéra ra a fixace marží nebo stanovení konečné ceny a ponechání dohody o rozdělen lení marže e na dodavatelské straně.

9 Problém m stanovení spravedlivé ceny běžné metody jednání zákazníka a prodejce nelze aplikovat přímé přístupy k regulaci ceny kalkulace nákladn kladů (individuáln lních produktů) komparativní stanovení ceny vyjednávání o ceně farma-ekonomick ekonomické kalkulace zmažen ení (snížen ení) ) cen nepřímé přístupy omezení zisku (omezení celkového % kapitálov lové návratnosti) stanovení úhrady ze statutárn rního zdravotního pojištění volná cenotvorba-otc léky l (netýká se např. Řecka, Belgie)

10 Omezení zisku používá se jen ve Velké Británii dobrovolný systém Pharmaceutical Price Regulation Scheme (PPRS) pro dodávky léků pro Národní zdravotní službu problém m určen ení návratnosti kapitálu u nadnárodn rodních společnost ností lze ho použít t jen v případp padě, že e trh obsluhují převážně domácí výrobci

11 Komparativní určen ení ceny srovnání ceny očištěnéo od DPH v různých r zemích Holandsko od 1996, 20% pokles cen o léků, l, následovalo n Portugalsko, Rumunsko Švédsko,Finsko,Itálie spíš íše e od komparativního určen ení ceny ustoupily problémy srovnatelnost lékůl srovnatelnost cen (marže) dostupnost informací o ceně inverzní komparativní určen ení ceny pro méněm inovativní léky (Francie nejnižší cena EU) cenové snížen ení u lékůl s dobíhaj hající patentovou ochranou (Řecko)(

12 Cenová jednání jednání mezi statutárn rním m plátcem a dodavatelem vyjednávac vací pozice závisz visí na existenci generických substitutů problém m transparence problém m paralelních exportů a přeskakující jiskry při komparativním m určen ení ceny tendry na dodávky lékůl pro omezený okruh léčivl iv pro nemocnice nebo většív centra pro americké HMO

13 Farmakologicko-ekonomick ekonomické analýzy hodnotí se přínos p léku l v širším m kontextu a jeho vztah k ceně používá se jako základnz kladní nebo doplňkový instrument Austrálie, Kanada, severské země, Holandsko citlivý zvolené předpoklady, není imunní vůči i ekonomickým a politickým tlakům

14 Globáln lní cenová opatřen ení závislost cen na objemu (Lotyšsko určuje uje marže e v závislosti z na průměru ru na pacienta) zmrazení cen (Irsko, Maďarsko) arsko) snížen ení cen (pro léky l po více v jak 15 let hrazené-belgie) platba zpět t do zdravotního fondu při p i zvýšen ení obratu (claw-back)-francie, Francie,Řecko, ecko, Maďarsko, arsko, Rakousko, Belgie dohodnuté slevy statutárn rnímu zdravotnímu pojištění- Německo

15 Způsob určen ení ceny hrazených lékůl tendr pouze registrace externí komparativní omezení zisku analýza efektivnosti vyjednávání interní komparativní Země EU origináln lní Typ léčivl generická Belgie -30 % Bulharsko Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko pro méněm inovativní Itálie -20 % Litva -30 % Lotyšsko Maďarsko arsko -30 % Země EU Německo Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká Británie origináln lní pro domácí cost plus pro domácí cost plus Typ léčivl generická -25 % -80 %

16 Cena distributora stanovení ceny pro prodej lékárnl rnám stanovení pevné marže e distributora stanovení celkové marže e a dohoda mezi lékárnami a distributory o jejím m rozdělen lení

17 Prodejní cena lékárnyl marže e lékárnyl stanovená na produkt pevná procentní marže maximáln lní marže regresivní marže stanovená na pacienta kapitační platba pevný poplatek za vydaný lékl slevy lékárny l od distributora jsou zakázány (Dánsko) podílí se na nich i plátce (claw( backs-holandsko, UK) lékárna si zvyšuje tím t m marži

18 Způsob určen ení marže statutárně neurčena pevné procento klesající procento pevný poplatek kapitace Země EU Úroveň Země EU Úroveň distributor lékárna distributor lékárna Belgie s maximem s maximem Německo zpět t rabat +3% Bulharsko Nizozemí Dánsko +pevný poplatek Norsko Estonsko Polsko Finsko Portugalsko Francie Rakousko Irsko Řecko Itálie Litva Lotyšsko Maďarsko arsko zpět t rabat Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko podle druhu a ceny lékul + pevný popl. Velká Británie

19 Variabilita ceny pevná cena pro všechny v lékárnyl variabilní cena

20 Jednotnost ceny jednotná cena hrazených lékůl Země EU Belgie Bulharsko Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Litva Lotyšsko Maďarsko arsko po určit ité období Země EU Německo Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká Británie po určit ité období

21 Zatížen ení ceny léku l daní uplatňuje uje se obvykle nejnižší sazba DPH diferencovaná sazba pro hrazené a nehrazené léky (Francie) diferencovaná sazba pro oráln lní léky a léky l s externím m použit itím m (Irsko) refundace DPH zdravotním m pojišťovn ovnám (Rakousko)

22 Rozhodnutí o úhradě léku ze statutárn rního pojištění

23 Rozhodnutí o úhradě léků ze statutárn rního pojištění Rozhoduje stát t nebo zdravotní pojišťovny ovny? Pro model Beveridge rozhoduje stát t nebo státn tní agentura pověř ěřená správou národnn rodní služby Pro model Bismarcka se používaj vají obě varianty-st stát t nebo organizace zdravotních pojišťoven oven

24 Kdo určuje uje úhradu? státní organizace pojišťovny společný výbor Země EU Belgie Bulharsko Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Litva Lotyšsko Maďarsko arsko malé úpravy pojišťoven oven HSE Země EU Německo Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká Británie

25 Jaká je lhůta po registraci pro zařazen azení léku do hrazených léčiv l? Transparency Directive (Council Directive 89/105/EEC ) stanovení ceny 90 dní stanovení úhrady 180 dní

26 Jaká je doba pobytu léku l v seznamu hrazených léčiv l? bez explicitně stanovené lhůty pevná lhůta let, potom nový proces schvalování různé fáze existence léku v seznamu s různou mírou svobody předepisování (Rakousko)

27 Jak jsou hrazené léky vymezeny? seznamy léků vymezují rozsah pojistného krytí pozitivní seznamy lékůl každý lék l k (účinn( inná látka) se musí explicitně zařadit adit obvykle se udržuj ují na úrovni generických názvn zvů negativní seznamy lékůl značná bariéra ra při p i zařazov azování do seznamu Velká Británie (129 účinných látek) l globální seznamy (WHO essential drugs )

28 Vymezení hrazených léků pozitivní seznam negativní seznam Země EU Seznam lékůl Země EU Seznam lékůl pozitivní negativní pozitivní negativní Belgie Německo Bulharsko Nizozemí Dánsko Norsko Estonsko Polsko Finsko Portugalsko? Francie Rakousko Irsko Řecko Itálie Slovensko Litva Slovinsko Lotyšsko Španělsko Maďarsko arsko Švédsko? Velká Británie

29 Počet hrazených léků,podl,podíl úhrady lékůl z veřejných ejných zdrojů Země EU Počet hrazených léků Podíl veřejn ejné úhrady Belgie % Bulharsko 2 473? Dánsko % Estonsko % Finsko % Francie % Irsko Itálie % Litva 330 (1 565) 42,7 % Lotyšsko ,3 % Maďarsko arsko % účinných látek Země EU Počet hrazených léků Podíl veřejn ejné úhrady Německo 70 % Nizozemí Norsko Polsko ,5 % Portugalsko Rakousko % Řecko 77,9 % Slovensko % Slovinsko Španělsko Švédsko % Velká Británie Údaje z roku 2004,2005, 2006

30 Stanovení výše úhrady léku l statutárn rního pojištění

31 Spoluúčast přesun esun části nákladn kladů na pacienta motivace pacienta k uvědom domění si nákladn kladů motivace pacienta k výběru cenově příznivějších alternativ varianty referenční cena pevný poplatek procentuáln lní spoluúčast franší šíza

32 Určen ení úhrady referenční cenou úhrada z veřejných ejných zdrojů by měla m odpovídat dat nejmenší ceně terapeuticky ekvivalentních lékůl podpora konkurence dodavatelů motivace lékal kařů při i předepisovp edepisování informace o alternativách pro pacienta není možné použít t pro inovativní léky bez alternativy

33 Spoluúčast na úhradě hrazených léčivl referenční cena pevný poplatek procento z ceny franšíza Země EU r.c. Typ spoluúčasti p.p % fran. Země EU r.c. Typ spoluúčasti p.p % fran. Belgie limit Německo Bulharsko Nizozemí? Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Litva? Lotyšsko Maďarsko arsko generika pro invalidy Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká Británie? v přípr.

34 Výjimky ze spoluúčasti výjimky pro ohrožen ené skupiny roční limity závislé na příjmup jmu nezávisl vislé na sociáln lní situaci

35 Omezení spoluúčasti pevný limit příjmově závislý. limit zdravotní stav sociální status Země EU Typ omezení Země EU Typ omezení limit statut limit statut Belgie Německo 2 % příjmup Bulharsko Nizozemí Dánsko Norsko Estonsko Polsko Finsko Portugalsko Francie Rakousko 2% příjmup Irsko Řecko Itálie Slovensko Litva Slovinsko Lotyšsko Španělsko Maďarsko arsko Švédsko Velká Británie

36 Individuáln lní rabaty rozdělen lení se s pacientem o marži i (claw( claw- back)-polsko

37 Generické léky a paralelní import Úhrada generického léku l musí být obvykle stanovené % pod originálem, současn asně se snižuje cena originálu (Rakousko) Motivace k substituci v Holandsku si lékárnl rník k ponechává třetinu,v etinu,v Itálii neplatí rabat Hodnotový podíl l generických lékůl na trhu <10 % Rakousko, Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie,Portugalsko, Španělsko <40 % Dánsko, Estonsko, Holandsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Velká Británie >40 % Chorvatsko, Česko, Německo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko Povinný podíl paralelního importu na lékárnu-německo (5 %)

38 Záměna generickými léky v lékárnl rně povinnost možnost podle pokynu lékaře vyloučena Země EU Belgie Bulharsko Dánsko Estonsko Finsko Francie Irsko Itálie Litva Lotyšsko Maďarsko arsko předpis INN Země EU Německo Nizozemí Norsko Polsko Portugalsko Rakousko Řecko Slovensko Slovinsko Španělsko Švédsko Velká Británie žádné opatřen ení

39 Léky v nemocnicích ch tendry stanovené % pod stanovenou cenou pro maloobchod prodej bez marže úhrada lékůl bývá agregována do jiných plateb (za případ, p pad, za den atd.) spoluúčast na úhradu lékůl v nemocnici (Belgie-pevný poplatek za den)

40 Distribuce lékůl Internet dovolen dovolen dovolen za podmínek zakázán Země EU Druh distribuce Země EU Druh distribuce Internet lékaři Internet lékaři Belgie Německo Bulharsko Nizozemí Dánsko Norsko Estonsko Polsko Finsko Portugalsko Francie Rakousko Irsko Řecko Itálie Slovensko Litva Slovinsko Lotyšsko Španělsko Maďarsko arsko Švédsko Velká Británie

41 Děkuji za pozornost

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD

Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD Obsah Souhrn... 3 Účel a cíle studie... 4 Zdravotnictví ve vyspělých státech... 4 Způsoby financování zdravotnictví... 5 Vztahy

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

Ministerstvo financí Odbor 39

Ministerstvo financí Odbor 39 Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 829/2009-393 Pokyn D - 332 Sdělení Ministerstva financí k uplatňování mezinárodních standardů při zdaňování transakcí mezi sdruženými podniky převodní ceny Za

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ Komparace harmonizace zdanění příjmů korporací a daňové konkurence v Evropské unii a ve Spojených státech amerických

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP)

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.7.2013 COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o mezibankovních poplatcích za platební transakce založené na kartách

Více

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize. Tomáš Kozelský Jan Vlach Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize Tomáš Kozelský Jan Vlach VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc.

Více

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ

VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ Úvod Reforma veřejných výdajů: Přehled 427 VÝKLADOVÝ SLOVNÍK POJMŮ accountability osobní a institucionální odpovědnost, skládání účtů Vládní politika či koncept řízení, při jejichž uplatňování (1) politici

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

SOCIÁLNÍ FARMACIE. Zdravotnické systémy a léková politika ve vybraných postkomunistických zemích. (Maďarsko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko)

SOCIÁLNÍ FARMACIE. Zdravotnické systémy a léková politika ve vybraných postkomunistických zemích. (Maďarsko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko) Zdravotnické systémy a léková politika ve vybraných postkomunistických zemích (,,,, ) MUDr. Michal Prokeš Ve všech zemích bývalého tzv. východního bloku byl počátkem 50. let zaveden systém státního zdravotnictví

Více

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA

ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA EVROPSKÝ PARLAMENT GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKU ODBOR POLITIKY HOSPODÁŘSKÁ A VĚDECKÁ POLITIKA A hospodářská a měnová politika zaměstnanost a sociální věci životní prostředí, veřejné zdraví

Více

Budoucnost pracovišť Projekt

Budoucnost pracovišť Projekt Budoucnost pracovišť Projekt Zajišťování vysoce kvalitních moderních a udržitelných pracovních míst v rámci místní a regionální samosprávy Téma 1 Financování místní a regionální správy: Klíčové úkoly,

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

Čisté náklady PUS DPH jako přínos/zátěž. PTS (Švédsko) a AGCOM (Itálie)

Čisté náklady PUS DPH jako přínos/zátěž. PTS (Švédsko) a AGCOM (Itálie) Název pracovní skupiny (PS) Název projektu Předseda PS, NRO Čisté náklady PUS DPH jako přínos/zátěž Implementace povinnosti poskytovat univerzální službu v sektoru poštovních služeb s ohledem na vývoj

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Mzdové účetnictví Bc. Jana Kubištová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a

Více

NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR

NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR NÁKLADY PRÁCE A VLIV JEJICH VÝŠE NA PŘÍLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC DO ČR Úřad vlády České republiky Odbor analýz a informací Obsah Obsah... 2 Seznam použitých zkratek... 3 Předmluva... 4 Definice...

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

Sociální dialog v místním a regionálním správním sektoru: Přehled

Sociální dialog v místním a regionálním správním sektoru: Přehled Sociální dialog v místním a regionálním správním sektoru: Přehled Za finanční podpory Evropské komise Duben 2009 OBSAH 1) Úvod... 1 2) Definice sociálního dialogu... 3 3) Sociální dialog na úrovni EU...

Více

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání

Daňová problematika. 7) Spotřební daně funkce a struktura spotřebních daní plátce, poplatní, předmět daně, sazby daňové povinnosti, daňové přiznání Daňová problematika 1) Funkce a struktura daňové soustavy funkce a struktura daňové soustavy daně a státní rozpočet charakteristika daňové soustavy druhy daní 2) Sociální pojištění charakteristika jednotlivých

Více

Co se zdravotnictvím- tendence v EU. Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe

Co se zdravotnictvím- tendence v EU. Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe Co se zdravotnictvím- tendence v EU Ing. Miroslav Zámečník Boston Venture Central Europe Evropské zdravotnictví- velký byznys 2 ČR není mimo normu Závislost v?dajù na zdravotnictví na celkovém hospodáøském

Více

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY

VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY VLIV VELKÝCH FIREM NA EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Vysoká škola ekonomická v Praze Milan Damborský, Taťána Hornychová Obsah Manažerské shrnutí... 2 1. Úvod... 5 2. Hodnocení role velkých společností v ekonomice...

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic

Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Vztahy mezi státem a železnicí Vliv evropských direktiv 91/440/EHS, 95/18 EHS, 95/19 EHS na právní prostředí a vnitřní strukturu evropských železnic Členové projektového týmu Projektu 1: Monica Buga (CFR),

Více

Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006

Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006 Úroveň a pohyb nákladů práce, nominálních a reálných mezd v ČR a vybraných členských státech EU v letech 2000 a 2006 (monografie zaměřená na mezinárodní komparaci) Ivo Baštýř VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Publikace

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM. Informační společnost a ICT. Josef Basl, Jan Pour. Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM Informační společnost a ICT Working Paper CES VŠEM N o 9/2005 Josef Basl, Jan Pour Abstrakt: Informační a

Více

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech

Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví ve vybraných evropských státech 1. Evropská bytová politika Přestože je bytová politika v Evropské unii (EU) ponechána plně v působnosti

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více