U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích 1. ZO schválilo program jednání včetně návrhu starosty obce vypustit z programu jednání bod č.6 - prodej restaurace v Obecním domě s tím, že namísto tohoto bodu bude zařazena informace starosty o záměru výstavby zařízení na separaci biologického odpadu v areálu hlučínské cihelny. ZO rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně. 2. a) ZO schválilo zapisovatelkou p. Vlastu Bortlíkovou Sčítáním hlasů pověřilo: Bc.Ing.Jindřicha Hudečka Ověřovatelé zápisu z dnešního zasedání : MUDr.Jana Kaniová, Ing. Přemysl Havlík b) ZO vzalo na vědomí platnost zápisu ze zasedání ZO č.12 konaného dne ZO schválilo zprávu tajemníka OÚ o kontrole usnesení zastupitelstva obce č. 21,17, 4, 6,7, 8, 9,10 a a) Starosta obce vyhlásil osobnosti obce za rok 2007 spisovatelku p.mgr.evu Tvrdou, které předal pamětní list a finanční dar. b) Starosta obce předal pamětní list ZO a finanční dar Petru Coufalovi a Lukáši Rakovi. 5.1 a) ZO rozhodlo o prodeji pozemku parc.č zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 47 m 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, vypracovaným Ing. Erichem Havlíkem v 08/2008, tj ,- Kč za celou výměru. b) ZO zmocnilo starostu obce k podpisu kupní smlouvy prodeje pozemku dle bodu č. ZO 5.1 a) tohoto usnesení. 5.2 a) ZO rozhodlo o záměru bezúplatného převodu části pozemku parc.č.3617/1 ostatní plocha, ostatní komunikace, v geometrickém plánu č /2008 ze dne , označené jako parc.č. 3617/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 328 m 2 v k.ú. Ludgeřovice, z majetku Moravskoslezského kraje, ve správě nemovitosti Správy a údržby silnic MSK, do majetku obce. b) ZO zmocnilo starostu obce k podání žádosti o bezúplatný převod pozemku uvedeného pod bodem ZO 5.2 a) tohoto usnesení, u Správy a údržby silnic Moravskoslezského krajem, střediska Opava (vykonávajícího správu majetku). 5.3 a) ZO rozhodlo o záměru prodeje části obecního pozemku parc.č orná půda v katastrálním území Ludgeřovice, v geometrickém plánu č /2007 ze dne označenou jako pozemek parc.č. 3222/1 orná půda o výměře 1349 m 2, za minimální prodejní cenu 350,- Kč/m 2. 1

2 b) ZO pověřilo starostu obce ke zveřejnění záměru prodeje dle bodu ZO 5.3 a) tohoto usnesení na úřední desce s tím, že výběrové řízení bude provedeno obálkovou metodou, každá politická strana, zastoupená v ZO, jmenuje do komise pro otevírání obálek jednoho člena, a to do , termín pro podání nabídek se stanoví do do hod. Osobně doručované žádosti budou přijímány v pracovních dnech a v pracovní době na podatelně OÚ Ludgeřovice. Nabídky budou podávány v zalepené obálce s označením Neotvírat a Prodej pozemku parc.č. 3222/ a) ZO rozhodlo o odkoupení vlastnických podílů pozemku parc.č ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 440 m 2 v katastrálním území Ludgeřovice od: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vlastnický podíl 2/12 za cenu 2 200,- Kč xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx b)zo zmocnilo starostu obce k podpisu kupních smluv dle bodu 5.4 a) tohoto usnesení. 6. ZO vzalo na vědomí informaci starosty obce o záměru výstavby zařízení na separaci biologického odpadu v areálu hlučínské cihelny a vyjadřuje k tomuto záměru rozhodný nesouhlas. ZO ukládá starostovi obce a RO využít všechny zákonné prostředky k prosazení neuskutečnění záměru výstavby zařízení na separaci biologického odpadu na katastru města Hlučína ( areál bývalé cihelny). 7. a) ZO rozhodlo o pořízení územního plánu obce Ludgeřovice změny č. 5, v rozsahu uvedeném v důvodové zprávě. Náklady na pořízení změny územního plánu plně uhradí žadatelé o změnu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. b) ZO rozhodlo pořízení územního plánu obce Ludgeřovice změny č. 5 uplatnit u pověřeného pořizovatele obecního úřadu s rozšířenou působností, kterým pro obec Ludgeřovice je MěÚ Hlučín, odbor výstavby. Zpracovatelem ÚP změny č. 5 bude Urbanistické středisko Ostrava. c) ZO rozhodlo, že osnovou úkolu pro zpracování ÚP obce Ludgeřovice změny č. 5 je grafická příloha se zákresem pozemků parc.č. 1712/9, 1712/12, 1712/8, 1712/13 v k.ú. Ludgeřovice, změnou dotčených. 9. ZO rozhodlo vyhovět žádosti Charity Hlučín o odpuštění části dluhu ve výši ,-Kč. Uvedená částka byla vynaložena na sanaci zdiva v DPS sv.mikuláše, jehož je obec většinovým spoluvlastníkem. 2

3 10. a) ZO schválilo zpracování a podání žádosti o dotaci v programu ROP NUTS II prioritní osa 4, oblast podpory 4.1. Rozvoj venkova, ostatní občanská vybavenost na akci: Stavební úpravy objektu OÚ v Ludgeřovicích v celkové výši nákladů ,- Kč. Hlasování pro: 15 proti: 1 zdržel se: 0 b) ZO schválilo profinancování celkové výše nákladů před poskytnutím dotace z vlastních zdrojů. Dotace tvoří 92,5 % z výše uvedených celkových nákladů, tj ,- Kč, podíl vlastních zdrojů činí 7,5%, tj ,- Kč. Hlasování pro: 15 proti: 1 zdržel se: ZO vzalo na vědomí obsah dopisu prvního náměstka hejtmana MSK Pavola Lukši, ve kterém se jmenovaný vyjadřuje k návrhu obce k vedení trasy přeložky silnice I/56 a k žádosti o poskytnutí finančních prostředků v souvislosti s přípravou trasy. 12. ZO vzala na vědomí finanční analýzu nákladů na vybudování technické a dopravní infrastruktury v souvislosti se zamyšleným prodejem pozemků par.č.3088/6 a 3088/ ZO vzalo na vědomí zprávu starosty o průběhu jednání 13.zasedání ZO Ludgeřovice. Seznam návrhů, které zastupitelstvo projednalo, ale hlasováním nebylo přijato žádné usnesení : 5.3 ZO rozhodlo o záměru prodeje části obecního pozemku parc.č.3222 orná půda v katastrálním území Ludgeřovice, v geometrickém plánu č /2007 ze dne označenou jako pozemek parc.č.3222/1 orná půda o výměře m2, jako dva stavební pozemky za minimální prodejní cenu 350,- Kč/m 2. Hlasování pro: 4 proti: 6 zdržel se:6 8. ZO rozhodlo o převodu části obchodního podílu ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., se sídlem Na Hradbách 1440/16, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ , a to: a) statutárnímu městu Ostrava, se sídlem na adrese Prokešovo nám.8, Ostrava- Moravská Ostrava, IČ , části v rozsahu 13/920 a za kupní cenu ,-Kč. a b) Moravskoslezskému kraji, se sídlem na adrese 28.října 117, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ , část v rozsahu 12/920 a za kupní cenu ,-Kč. a o uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu se statutárním městem Ostrava, se sídlem na adrese Prokešovo nám.8, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ a s Moravskoslezským krajem, se sídlem na adrese 28.října 117, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ dle přílohy č.1 předloženého materiálu. Hlasování pro : 3 proti: 6 zdržel se: 7 3

4 Na jednání bylo dle prezenční listiny přítomno celkem: 16 členů zastupitelstva obce. Omluveni: Ing.Tomáš Chorovský, p.marcela Košáková, Mgr.Petr Kolarz, Ing.Jiří Hofrichter p.kamil Bunček Neomluveni: -- v Ludgeřovicích Mgr.Daniel Havlík v.r. starosta obce Mgr.Helena Pipreková v.r. místostarostka obce Za správnost : A. Fialová v.r. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Evidenční číslo písemnosti: 127/2008 4

5 5

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

RO 1 10. 11. 2014. Strana 1 (celkem 5)

RO 1 10. 11. 2014. Strana 1 (celkem 5) VÝTAH z USNESENÍ z 1. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín konaného dne 17. 12. 2009 1 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.4.2007 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 07.11.2007 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě Úherce Přítomni:Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Matoušek, Blaţek, Holý, Karlová Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Anna Mrázková,

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 13.11.2012 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 13.11.2012 1. Zpráva o jednání s fy. Woodface a p.tuláčkem 2. Zpráva o ukončení elektr.aukce

Více

Z Á P I S. z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014

Z Á P I S. z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014 1 Z Á P I S z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008

USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 17.9.2008 USNESENÍ z 14. zasedání zastupitelstva dne 17.9.2008 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Clubu Kino, Fügnerova ul. 18 zastupitelů dle prezenční listiny Jan Prskavec, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr.

Více