RO 47. VÝTAH z USNESENÍ z 47. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od hod. v kanceláři starosty obce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RO 47. VÝTAH z USNESENÍ z 47. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 18.8. 2008 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 18.8."

Transkript

1 VÝTAH z USNESENÍ z 47. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, MUDr. Petr Bělan, p.marcela Košáková, MUDr. Taťána Kačmařová, Bc.Ing. Jindřich Hudeček p.olšák, p. Stařinský, a) rozhodla, na základě výzvy, vyhlášené Regionální radou soudržnosti Moravskoslezsko, podat žádost o financování rekonstrukce budovy OÚ z kapitoly 4.1. Rozvoj venkova Občanská vybavenost, veřejná prostranství. b) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti vč. potřebných příloh, a to se s.r.o. 3C SYNHALL se sídlem Ostrava Výškovice, Výškovická 634/190. RO zmocnila starostu obce podpisem smlouvy o dílo. c) rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na aktualizaci projektové dokumentace pro stavbu Stavební úpravy objektu Obecního úřadu v Ludgeřovicích se s.r.o. KANIA. RO zmocnila starostu obce podpisem smlouvy o dílo. - rozhodla, na základě žádosti, udělit žadateli souhlas, se zaústěním přípojky dešťové kanalizace z plánované stavby prodejny motocyklů s bytem do stávající obecní dešťové kanalizace. Souhlas lze použít pro účely územního a stavebního řízení stavby. Nenahrazuje vyjádření, stanoviska popř. jiná opatření orgánů státní správy, vyžadované zvláštními předpisy. - vzala na vědomí žádost o změnu územního plánu, spočívající ve změně charakteru pozemků na zónu obytnou (U-B) tak, aby na pozemcích byla možnost výstavby rodinného domu. Žadatelé v žádosti uvádějí, že veškeré náklady s pořízením změny plně uhradí. RO rozhodla předložit žádost k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, s doporučením tuto schválit. - rozhodla předložit zastupitelstvu obce k projednání záměr prodeje části obecního pozemku parc.č orná půda v k.ú. Ludgeřovice, v geometrickém plánu č /2007 ze dne označenou jako pozemek parc.č. 3222/1 orná půda o výměře 1349 m 2 (po oddělení komunikace). - vzala na vědomí informaci starosty obce, že se spolu s tajemníkem OÚ zúčastnili ve dnech na pozvání starosty družebního města Nowy Žmigród Dnů města Nowy Žmigród v Polsku. - rozhodla o uzavření Smlouvy o poskytnutí příspěvku mezi obcí Ludgeřovice a Statutárním městem Ostrava Městským obvodem Petřkovice, na základě které Statutární město Ostrava Městský obvod Petřkovice poskytne obci Ludgeřovice Strana 1 (celkem 5)

2 neinvestiční příspěvek na údržbu veřejného pohřebiště, spočívající v revitalizaci zeleně, opravě oplocení a komunikací. RO zmocnila starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí příspěvku. - rozhodla o svolání mimořádného zasedání ZO Ludgeřovice, a to dne a schválila program zasedání ve znění, předloženém starostou obce. - rozhodla o podání žádosti o bezúplatný převod vyřazeného vícemístného automobilu, popř. malého autobusu z majetku PČR pro zajištění evakuace v rámci ochrany obyvatelstva, krizového řízení a požární ochrany v obci pro jednotku požární ochrany obce Ludgeřovice. Kontrola usnesení z minulých zasedání a) rozhodla zrušit usnesení RO č. 74/8-44 ze dne b) rozhodla, na základě posouzení předloženého cenového návrhu, uzavřít, smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace parkoviště pro osobní automobily na místní komunikaci U Školky v rozsahu potřebném pro územní řízení a stavební povolení.ro zmocnila starostu obce podpisem smlouvy o dílo. a) rozhodla o uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na Opravu terasy ZŠ Ludgeřovice mezi obcí Ludgeřovice a dodavatelem Milanem Vjačkou Provádění staveb se sídlem Ludgeřovice, Markvartovická 1134/1a. Předmětem dodatku je posun termínu dokončení stavby na z důvodu delších dodacích lhůt prefabrikovaných střešních a stěnových dílců a plastových výplní okenních a dveřních otvorů. b) vzala na vědomí informaci starosty obce, že stavba Řešení havarijního stavu terasy (zastřešení) a rekonstrukce šaten pod terasou ZŠ v Ludgeřovicích probíhá v souladu se smlouvou o dílo a jejím dodatkem č.1 a harmonogramem stavebních prací. V průběhu stavby probíhají pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců investora, vedení PO ZŠ a MŠ Ludgeřovice, dodavatele a projektanta. c) rozhodla o uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo na Opravu terasy ZŠ Ludgeřovice mezi obcí Ludgeřovice a dodavatelem Milanem Vjačkou Provádění staveb se sídlem Ludgeřovice, Markvartovická 1134/1a. Předmětem dodatku je navýšení ceny dílo za vícepráce, které jsou popsány a vyčísleny v krycím listu rozpočtu víceprací, předloženém dodavatelem. RO zmocnila starostu obce podpisem Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo na Opravu terasy ZŠ Ludgeřovice v rozsahu nákladů na vícepráce, předložených dodavatelem. d) uložila vedoucí finančního úseku OÚ Ludgeřovice, aby na příští zasedání rady předložila návrh rozpočtových opatření, směřujících k zabezpečení financování stavby Řešení havarijního stavu terasy (zastřešení) a rekonstrukce šaten pod terasou ZŠ v Ludgeřovicích v návaznosti na usnesení v bodě c). e) rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo mezi obcí Ludgeřovice a Projekční kanceláří Ing. Eduard Kučera, sídlem Ostrava, Sokolská tř. 50, jejímž předmětem je autorský Strana 2 (celkem 5)

3 dozor na stavbě Zastřešení terasy ZŠ v Ludgeřovicích. RO zmocnila starostu obce podpisem smlouvy o dílo ve smyslu předloženého návrhu. - vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že rekonstrukce VO na ul. Malá byla realizována. Dílo bylo dodavatelem předáno objednateli (obci), který dílo převzal. - vzala na vědomi informaci, že dne se bude konat na Magistrátu města Ostravy ÚHA společné jednání o návrhu změny č. 2007/01.2 územního plánu města Ostravy. - vzala na vědomi informaci starosty obce, že dne se bude konat zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami zájemců o koupi pozemků parc.č. 2915/2,3,11a 12. Komise byla ustanovena ve smyslu usnesení zastupitelstva ze dne vzala na vědomí informaci, že dne spoluvlastníci pozemku parc.č v k.ú. Ludgeřovice ustoupili od svého původního příslibu daného starostovi obce odprodat část pozemku pro zřízení parkoviště u Společenského domu na Vrablovci. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že upomínkové předměty klíčenky s logem obce, byly obci dodavatelem dodány v požadovaném množství za nabídnutou cenu. - rozhodla, ve smyslu ustanovení 9, odst. 2, zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, vyhovět žádosti ČSCH Klub K2 chovatelů barevných a postavových kanárů o povolení uspořádat ve dnech výstavu Mistrovství Klubu barevných a postavových kanárů K2 Ostrava v chovatelském areálu v Ludgeřovicích. a) vzala na vědomí informaci starosty obce, že obec obdržela z MŽP ČR Rozhodnutí o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu Zateplení ZŠ v obci Ludgeřovice v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků SFŽP ČR. Výše zmíněným rozhodnutím byla obci Ludgeřovice přiznána dotace ve výši ,- Kč. Podmínkou pro přiznání dotace je mj. realizace akce v letech RO dále vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že ihned poté, kdy obec obdržela Rozhodnutí MŽP ČR, bylo zahájeno ve smyslu usnesení RO č. 31/3-43b) ze dne zpracování zadávacích podmínek pro výběrové řízení na dodavatele zateplení budov ZŠ. b) uložila vedoucí finančního úseku OÚ Ludgeřovice, aby na příští zasedání rady předložila návrh rozpočtových opatření, směřujících k zabezpečení financování akce Zateplení ZŠ v obci Ludgeřovice. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že ani osobním jednáním na odboru dopravy a SH MÚ v Hlučíně se mu nepodařilo dosáhnout změny stanoviska příslušného správního úřadu ve věci žádosti o povolení instalace podpůrného zábradlí podél místní komunikace ul. U Statku. Strana 3 (celkem 5)

4 - schválila obsah Písemné výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, zhotovení prováděcí dokumentace a zhotovení dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Splašková kanalizace horní Ludgeřovice II. etapa v rozsahu podle projektové dokumentace pro územní řízení. - rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na opravu povrchu ulice Boční. RO zmocnila starostu obce podpisem smlouvy o dílo. - vzala na vědomí informaci vedoucího odboru stavební úřad a silniční správní úřad, že pan X.Y. se ještě stále nevyjádřil k návrhu obce odkoupit od něho část jeho pozemku. Jmenovaný je spoluvlastníkem podílu na předmětném pozemku. Za dané situace, kdy obec je spoluvlastníkem podílu na předmětném pozemku, uložila RO starostovi obce, aby předložil ZO k projednání návrh na odkoupení podílů na předmětném pozemku od těch spoluvlastníků, kteří již svůj podíl obci nabídli k odprodeji. - rozhodla, na základě posouzení předložených cenových nabídek, o uzavření smlouvy o dílo na úpravu systému vytápění vinárny v Obecním domě. RO zmocnila starostu podpisem smlouvy o dílo. - uložila tajemníkovi OÚ, aby ve smyslu ustanovení 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejnil záměr obce pronajmout nebytové prostory v 1.p. objektu, v jehož přízemí je v současné době umístěna pošta. Objekt je k dispozici od , min. částka za pronájem uvedených nebytových prostor byla radou stanovena ve výši ,- Kč ročně. RO dále uložila tajemníkovi OÚ, aby připravil ve spolupráci s právním poradcem obce návrh nájemní smlouvy. - vzala na vědomí informaci tajemníka OÚ, že obec neobdržela v rámci vyhlášené veřejné obchodní soutěže ani jediný návrh na uzavření kupní smlouvy na odprodej přívěsu za traktor pontonu ve stanovené lhůtě. Z uvedeného důvodu RO rozhodla odprodat ponton za cenu šrotu. - vzala na vědomí informaci starosty obce, že na základě jeho osobního jednání s dodavatelem bylo ujednáno, že tento uhradí obci nový plynový ohřívač, který byl instalován v areálu fotbalového hřiště náhradou za původní, vadný ohřívač. - rozhodla udělit žadatelům souhlas s umístěním nové přípojky dešťové kanalizace do obecního pozemku a s napojením do stávajícího uličního řadu obecní dešťové kanalizace, dle schématického zákresu v kopii katastrální mapy. Tímto usnesením se doplňuje usnesení ze dne s tím, že výběr varianty napojení je ponechán na rozhodnutí žadatelů. a) vzala na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby, ŽP a údržby obce, že revizní šachtice dešťové kanalizace na ul. Na Kopečku byly dodavatelem zhotoveny. b) rozhodla, aby v návaznosti na zhotovení revizních šachtic na ul. Na Kopečku byl zhotoven i odvodňovací žlab z žulové kostky. Strana 4 (celkem 5)

5 c) rozhodla, na základě posouzení cenové nabídky, o uzavření smlouvy o dílo na zhotovení odvodňovacího žlábku z žulové kostky na ul. Na Kopečku. RO zmocnila starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Zpracoval: Bc. Ing. Jindřich Hudeček, tajemník OÚ Ludgeřovice v Ludgeřovicích, Schválili: Mgr. Daniel Havlík starosta obce Mgr. Helena Pipreková místostarostka obce Strana 5 (celkem 5)

6 Strana 6 (celkem 5)

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 74. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 19. 8. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ ze 74. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 83. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 2. 12. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 83. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 97. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 9. 6. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 97. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

RO 1 10. 11. 2014. Strana 1 (celkem 5)

RO 1 10. 11. 2014. Strana 1 (celkem 5) VÝTAH z USNESENÍ z 1. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015

Usnesení RM č. 11/2015-RADA ze dne 23.04.2015 11/2015-RADA/609-11. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 11/2015-RADA/610-11. Rada města předložený program jednání RM 11/2015-RADA/611-11. Rada města informaci tajemníka MěÚ o splněných

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice, konaného dne 17.9.2008 v kavárně nad hasičskou zbrojnicí v Ludgeřovicích 1. ZO schválilo program jednání včetně návrhu starosty obce vypustit

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.06.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Martina Chvostová, referentka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly

13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Město Úvaly ZÁPIS 13. jednání Rady města Úvaly, konané dne 11.9.2013 v 18:00 hod. Zasedací místnost,měú,pražská 276, Úvaly Přítomni: MUDr. Jan Šťastný, Ing. Michal Breda, JUDr. Ing. Petr Petržílek, Josef

Více

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013

Usnesení RM č. 89/2013-RADA ze dne 26.09.2013 89/2013-RADA/4086-89. Rada města ověřovatelem zápisu RM Ing. arch. Vladimíru Středovou 89/2013-RADA/4087-89. Rada města předložený program jednání RM 89/2013-RADA/4088-89. Rada města I. ukládá 1. Ing.

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 105/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 105. schůze Rady města Příbora konané dne 21. října 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j.:mmk/040553/2008 U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov. Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov. Martin Filipín, Pavel Benda Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Zasedací místnost Úřadu městyse Sepekov Omluveni: Ověřovatelé zápisu:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 90. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 90. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 12. srpna 2013 usnesením č. 2013/3325 1) schválila program 90. schůze rady města, konané dne 12.08.2013. usnesením č. 2013/3326 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014

ZÁPIS. z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 ZÁPIS z 137. jednání Rady města Černošice ze dne 20.10.2014 Přítomni: Mgr. Filip Kořínek, Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek, PhDr. Lenka Kalousková, PhD. (nepřítomna na 10.4), Ing. Milena Paříková

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora

MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í z 57. schůze Rady města Příbora dne 29. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011.

Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Z á p i s z 8. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 21.11.2011. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 17 Přizváni: Jan Piskač, Ing. Pavel Adámek, Mgr. Daniel Berit, Ing.

Více