U P R A V E N É U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U P R A V E N É U S N E S E N Í"

Transkript

1 U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM (dle prezenční listiny) Omluveni J. Kudrlová, Ing. J. Uhlík, RSDr. J. Lejčar, Ing. arch. P. Trambová, Ing. P. Hladík PROGRAM 1) a) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu b) Schválení programu jednání 2) Informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města v 2. pololetí ) Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny č /15 4) Společná deklarace o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu chytrého města Písek (Smart Písek) 5) Žádost o poskytnutí finančního daru - Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s. 6) Záměry prodejů 7) Záměr prodeje výměníkové stanice Otavská ul. 8) Záměr prodeje výměníkové stanice Gregorova ul. 9) Záměr prodeje výměníkové stanice Švantlova ul. 10) Záměr prodeje budovy Rokycanova ul. č. p ) Jiné dispozice s majetkem města 12) Konečné schválení smluv 13) Záměr prodeje bytu a převod práv a povinností 14) Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek 15) Schválení návrhu postupu vypracování Tepelné koncepce města Písek a postupu vypracování Koncepce odpadového hospodářství města Písek 16) Návrh změny Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ve městě Písku 17) Informace z výborů 18) Různé, interpelace 19) Připomínky občanů 20) Závěr

2 JEDNÁNÍ Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. K bodu 1a) Zahájení, volba ověřovatelů zápisu U s n e s e n í č. 38/16 Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu pana MUDr. Karla Chytrého a pana Jiřího Hladkého. K bodu 1b) Schválení programu jednání U s n e s e n í č. 39/16 Zastupitelstvo města schvaluje program jednání s doplněním bodu 12) o bod 4 a bodu 13) o bod 3. K bodu 2) Informace o rozpočtových opatřeních schválených radou města v 2. pololetí 2015 Zastupitelstvo města projednalo materiál. K bodu 3) Návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny č /15 U s n e s e n í č. 40/16 Zastupitelstvo města schvaluje návrh na rozpočtová opatření rozpočtové změny č /15. Ing. L. Toman K bodu 4) Společná deklarace o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu chytrého města Písek (Smart Písek) U s n e s e n í č. 41/16 Zastupitelstvo města schvaluje nové znění dokumentů Společná deklarace o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu chytrého města Písek (Smart Písek) a původní znění společné deklarace, v souladu s usnesením ZM č. 302/15 ze dne , tímto usnesením ruší. Ing. V. Filip K bodu 5) o. p. s. Žádost o poskytnutí finančního daru - Hospic sv. Jana N. Neumanna, U s n e s e n í č. 42/16 Zastupitelstvo města poskytnutí finančního daru ve výši Kč ,-- pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Neumannova 144, Prachatice, IČO , zastoupený ředitelem PhDr. Robertem Hunešem a návrh na uzavření darovací smlouvy neschvaluje. stránka 2 (celkem 8)

3 Ing. L. Toman K bodu 6) Záměry prodejů z1) záměr prodeje části pozemku parc. č. 1549/1 k. ú. Písek Společenství vlastníků jednotek domů č. p. 1677, 1678, 1679 v Písku lokalita Písek, Karla Čapka U s n e s e n í č. 43/16 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1549/1 o výměře cca 500 m 2 k. ú. Písek Společenství vlastníků jednotek domů č. p. 1677, 1678, 1679 v Písku, IČ , se sídlem Písek, Karla Čapka 1678, za cenu 300 Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, čl. VII. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. z2) záměr prodeje části pozemku parc. č. 771/1 k. ú. Semice u Písku lokalita Semice, Obecní ulice U s n e s e n í č. 44/16 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 771/1 o výměře cca 24 m 2 k. ú. Semice u Písku žadatelům za cenu 400 Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, čl. VI. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatelů. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. z3) záměr prodeje pozemků parc. č. 112/14, parc. č. 112/15, parc. č. 112/17 a parc. č. 95/7 vše k. ú. Hradiště u Písku lokalita Hradiště, Ouvarce U s n e s e n í č. 45/16 Zastupitelstvo města neschvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 112/14 o výměře 400 m 2, části pozemku č. 112/15 o výměře cca 586 m 2, pozemku parc. č. 112/17 o výměře 400 m 2 a části pozemku parc. č. 95/7 o výměře 1158 m 2 vše k. ú. Hradiště u Písku žadatelům za cenu 70 Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, čl. VIII. Zastupitelstvo města ukládá odboru správy majetku předložit radě města návrh na pronájem požadovaných pozemků žadatelům. z4) záměr prodeje části pozemku parc. č. 606/1 a pozemku parc. č. 606/32 vše k. ú. Hradiště u Písku lokalita Hradiště, V Údolí U s n e s e n í č. 46/16 Zastupitelstvo města: 1. schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 606/1 o výměře 155 m 2 (v návrhu rozdělení parcely označen jako parc. č. 606/37) a pozemku parc. č. 606/32 o výměře 31 m 2 vše k. ú. Hradiště u Písku do vlastnictví žadatelům za cenu Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, čl. II. Geometrický stránka 3 (celkem 8)

4 plán bude vyhotoven na náklady žadatelů. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. 2. schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 606/1 o výměře 42 m 2 (v návrhu rozdělení parcely označen jako parc. č. 606/38) vše k. ú. Hradiště u Písku do vlastnictví žadatele za cenu Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, čl. II. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatele. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. z5) záměr prodeje části pozemku parc. č. 1578/1 a části pozemku parc. č. 1580/26 vše k. ú. Písek lokalita Písek, Zborovská ulice U s n e s e n í č. 47/16 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1578/1 o výměře cca 75 m 2 a části pozemku parc. č. 1580/26 o výměře cca 75 m 2 vše k. ú. Písek žadatelům za cenu 500 Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, čl. VI. Geometrický plán bude vyhotoven na náklady žadatelů. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupní smlouvy. K bodu 7) Záměr prodeje výměníkové stanice Otavská ul. U s n e s e n í č. 48/16 Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí na příští jednání za účelem doplnění materiálu o přesné podmínky prodeje. K bodu 8) Záměr prodeje výměníkové stanice Gregorova ul. U s n e s e n í č. 49/16 Zastupitelstvo města odkládá projednání bodu na příští jednání za účelem doplnění přesných podmínek prodeje. K bodu 9) Záměr prodeje výměníkové stanice Švantlova ul. U s n e s e n í č. 50/16 Zastupitelstvo města odkládá rozhodnutí na příští jednání za účelem doplnění o přesné podmínky prodeje. K bodu 10) Záměr prodeje budovy Rokycanova ul. č. p. 227 stránka 4 (celkem 8)

5 U s n e s e n í č. 51/16 Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku KN st. parc. č. 902 o výměře 559 m 2 včetně budovy s č. p. 227 Rokycanova ulice a pozemku KN parc. č. 1740/21 - zahrada o výměře 206 m 2 vše k. ú. Písek obálkovou metodou. Otevírání obálek a hodnocení nabídek provede majetkoprávní komise. Nejnižší cena je snížena a činí minimálně Kč. Kauce je stanovena ve výši Kč. Zastupitelstvo města si vyhrazuje konečné schválení kupujícího. K bodu 11) Jiné dispozice s majetkem města d1) oprava usnesení výkup pozemků parc. č. 1055/9 a č. 1055/10 vše k. ú. Písek ze spoluvlastnictví vlastníků chodník v lokalitě Putimská Vysoká U s n e s e n í č. 52/16 Zastupitelstvo města schvaluje opravu svého usnesení č. 292/15 ze dne v tom smyslu, že se vypouští text za kupní cenu ve výši 550 Kč/m 2 a nahrazuje se textem za celkovou kupní cenu ve výši Kč ,-- K bodu 12) Konečné schválení smluv 1) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemku parc. č. 71/8 k. ú. Písek do vlastnictví SVJ Gregorova 2653 lokalita Písek, vnitroblok Gregorova U s n e s e n í č. 53/16 Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemku parc. č. 71/8, ostatní plocha zeleň o výměře 1650 m 2 (odděleného a sloučeného geometrickým plánem č /2015 z pozemků parc. č. 71/1, č. 71/4, č. 71/2 a č. 71/3) vše k. ú. Písek do vlastnictví SVJ Gregorova 2653, Písek, IČ , se sídlem Písek, Gregorova 2653, PSČ za kupní cenu 50 Kč/m 2, cena dle zásad stanovení kupních cen pozemků, které prodává město Písek, čl. VIII. Kupní cena bude navýšena o DPH v zákonné výši. ( bud) 2) Konečné znění kupní smlouvy výkup vodovodního řadu z vlastnictví investora lokalita Písek, Putimská Vysoká U s n e s e n í č. 54/16 Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy výkup stavby vodovodního řadu PE D90 vybudovaného v rámci stavby Výstavba veřejné infrastruktury pro RD na parc. č. 1056/9 k. ú. Písek na pozemku parc. č. 1056/6 k. ú. Písek od investora za celkovou kupní cenu Kč 1.000,-- včetně DPH do majetku města Písek. (sml. č INF) stránka 5 (celkem 8)

6 3) Konečné znění kupní smlouvy - výkup pozemků a lesních cest v areálu bývalého vojenského cvičiště Oldřichov - ČR Ministerstvo obrany U s n e s e n í č. 55/16 Zastupitelstvo města schvaluje: 1. výkup pozemků v areálu bývalého vojenského cvičiště Oldřichov parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 1851 m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 266 m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 1595/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 1599/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 2042/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, parc. č. 2042/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 827 m 2, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 503 m 2, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, parc. č lesní pozemek o výměře m 2 vše k. ú. Mladotice u Drhovle, parc. č. 1617/1 lesní pozemek o výměře 99 m 2 k. ú. Oldřichov u Písku a parc. č. 404/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2 a parc. č. 414/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2 vše k. ú. Nepodřice od ČR Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha - Hradčany za kupní cenu ve výši Kč + daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 % z kupní ceny. 2. konečné znění kupní smlouvy dle přílohy - výkup pozemků parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 1851 m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 266 m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 1595/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 1599/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 2042/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, parc. č. 2042/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 827 m 2, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 503 m 2, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, parc. č lesní pozemek o výměře m 2 vše k. ú. Mladotice u Drhovle, parc. č. 1617/1 lesní pozemek o výměře 99 m 2 k. ú. Oldřichov u Písku a parc. č. 404/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2 a parc. č. 414/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2 vše k. ú. Nepodřice od ČR Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha - Hradčany za kupní cenu ve výši ,- Kč parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 1851 m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře 266 m 2, parc. č ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 1595/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 1599/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2, parc. č. 2042/2 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, parc. č. 2042/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 827 m 2, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 503 m 2, parc. č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře m 2, parc. č lesní pozemek o výměře m 2 vše k. ú. Mladotice u Drhovle, parc. č. 1617/1 lesní pozemek o výměře 99 m 2 k. ú. Oldřichov u Písku a parc. č. 404/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2 a parc. č. 414/1 ostatní plocha jiná plocha o výměře m 2 vše k. ú. Nepodřice od ČR Ministerstva obrany, Tychonova 221/1, Praha - Hradčany za kupní cenu ve výši Kč + daň z nabytí nemovitosti ve výši 4 % z kupní ceny. 4) Konečné znění kupní smlouvy prodej pozemků parc. č. 596/44 a č. 597/4 vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů - lokalita Písek, průmyslová zóna U s n e s e n í č. 56/16 Zastupitelstvo města schvaluje konečné znění kupní smlouvy dle přílohy prodej pozemků parc. č. 596/44, trvalý travní porost o výměře 2856 m 2 (odděleného geometrickým plánem č. stránka 6 (celkem 8)

7 6424-9/2016 z pozemku parc. č. 596/1) a parc. č. 597/4, orná půda o výměře 6456 m 2 (odděleného geometrickým plánem č /2016 z pozemku parc. č. 597/1) vše k. ú. Písek do vlastnictví žadatelů za cenu 200 Kč/m 2, cena dle zásad prodeje městských pozemků určených územním plánem k podnikatelské činnosti nezasíťovaný pozemek. Kupní cena bude navýšena o DPH v zákonné výši. (sml. č ) K bodu 13) Záměr prodeje bytu a převod práv a povinností U s n e s e n í č. 57/16 1. Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje bytu č. 1 v čp. 1501, Harantova, Písek se stavební parcelou č. 2364, k. ú. Písek žadatelům, oba bytem Harantova 1501, Písek. Cena nechť je stanovena znaleckým posudkem. 2. Zastupitelstvo města schvaluje převod práv a povinností vyplývající ze Smlouvy o záloze a o smlouvách budoucích na byt č. 4C v čp. 449/18, Čechova ul., Písek, z žadatelky, Čechova 449/18, Písek na příjemce, Vodní 1356, Strakonice. 3. Zastupitelstvo města schvaluje převod práv a povinností vyplývající ze Smlouvy o záloze a o smlouvách budoucích na byt č. 4A v čp. 449, Čechova ul., Písek, z převádějícího Ing. Martina Kováře, bytem Čechova 449, Písek, na nabyvatele, bytem Hlinecká 1637/1, České Budějovice a nabyvatelku, bytem Dlouhá 387, Borovany. Ing. Z. Šartnerová K bodu 14) Návrhy na pořízení změny územního plánu Písek U s n e s e n í č. 58/16 Zastupitelstvo města odkládá své rozhodnutí a postupuje k rozhodnutí zastupitelstvu města na jednání dne , v jehož rámci bude v souladu s usnesením č. 280/15, bod 5/ ze dne rozhodováno o pořízení první změny územního plánu Písek. Ing. J. Jambura K bodu 15) Schválení návrhu postupu vypracování Tepelné koncepce města Písek a postupu vypracování Koncepce odpadového hospodářství města Písek U s n e s e n í č. 59/16 Zastupitelstvo města: 1. bere na vědomí informace ke studii možností Energetického využití odpadů (dále jen EVO), stanovisko Dozorčí rady spol. Teplárna Písek, a. s. a odpověď předsedy představenstva společnosti k plánovaným investicím ekologizace zdrojů teplárny a EVO; 2. ukládá odboru investic a rozvoje zajistit vypracování dokumentu Tepelná koncepce města Písek, odboru životního prostředí zajistit vypracování dokumentu Koncepce odpadového hospodářství města Písek, které se stanou podkladovou součástí strategie energetického rozvoje města Písek, dále ukládá radě města připravit podmínky výběrového řízení na zpracovatele těchto dokumentů; stránka 7 (celkem 8)

8 3. schvaluje ustanovení expertní pracovní skupiny pro EVO, tepelné a odpadové hospodářství na území města Písku, která bude spolupracovat na dokumentech Tepelná koncepce města Písek a Koncepce odpadového hospodářství města Písek a pověřuje 1. místostarostu jmenováním jejích členů dle předloženého návrhu s doplněním: Ing. J. Šimoník, Ing. J. Žlábek, M. Anděl. 4. bere na vědomí návrh časového harmonogramu dalšího postupu. Ing. V. Filip K bodu 16) Písku Návrh změny Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích ve městě U s n e s e n í č. 60/16 Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místních poplatcích ve městě Písku, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místních poplatcích ve městě Písku. Ing. L. Toman K bodu 17) Informace z výborů U s n e s e n í č. 61/16 Zastupitelstvo města: 1. projednalo informaci z jednání výborů zastupitelstva, 2. projednalo protokol o výsledku kontroly kontrolního výboru: číslo 01/2016/KV Kontrola střet zájmů ve veřejné správě, 3. volí Bc. Oldřicha Vlka členem kontrolního výboru od do prvního dne voleb do zastupitelstev obcí. Ing. J. Votýpka K bodu 18) Různé, interpelace K bodu 19) Připomínky občanů K bodu 20) Závěr V Písku dne stránka 8 (celkem 8)

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 21.06.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 03.11.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.01.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 11.08.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.05.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 25.05.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.01.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 23 členů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 29.06.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 08.03.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 19.01.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 26.05.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 13.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 16.08.2018 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 22 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 13.06.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů ZM

Více

Ing. V. Gavlasz, Ing. P. Hladík, J. Kudrlová, Ing. Z. Kulič, Ing. M. Sládek, Ing. arch. P. Trambová, Ing. J. Uhlík

Ing. V. Gavlasz, Ing. P. Hladík, J. Kudrlová, Ing. Z. Kulič, Ing. M. Sládek, Ing. arch. P. Trambová, Ing. J. Uhlík U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 10.08.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 20 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 27.11.2014 od 13:00 hodin ve 4. patře Sladovny, v sále Bílé trámy, Velké náměstí 113 v Písku Přítomni 26 členů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 30.06.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku 20.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.03.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 07.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 14.02.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 27 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 28.01.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů zastupitelstva

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 09.11.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 23 členů ZM

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku 09.05.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 16.05.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu plnění

Více

Mgr. Drnec, Ing. Krejča, p. Reichl, Ing. Trambová, Ing. Uhlík, Ing. Gavlasz

Mgr. Drnec, Ing. Krejča, p. Reichl, Ing. Trambová, Ing. Uhlík, Ing. Gavlasz U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 24.05.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 21 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 05.10.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 27 členů ZM

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 28.04.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů zastupitelstva

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku, DBS města Písku V Písku dne: 07.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Změna zásad prodeje nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 01.06.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.06.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Zprostředkování prodeje realitní kancelář RE/MAX návrhy smluv NÁVRH USNESENÍ 1. Rada města

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 02.08.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 15.08.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 15.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 02.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje výměníkové stanice Gregorova ul. parcely č.st. 4904 o výměře

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 13.11.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.12.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje budovy čp. 57 Chelčického ulice, Písek včetně

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Č. j.: MUCH 76336/2015

Č. j.: MUCH 76336/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH Č. j.: MUCH 76336/2015 ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 13. schůze Rady města Chebu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 22.02.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 08.03.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smluv NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje výměníkové stanice Otavská ul. - parcely č. st. 3520/1 o

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 31.03.2016 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 24 členů zastupitelstva

Více

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Domovní a bytová správa města Písku V Písku dne: 11.01.2016 UPRAVENÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.01.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Prodej bytů a nebytového prostoru. NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 22.11.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje pozemků NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 05.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.01.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry prodejů NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta

Více

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny

Usnesení č. 12/11Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Změnu zřizovací listiny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 02.03.2017 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů ZM

Více

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594

kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 3. Prodej pozemků - investiční záměr 1. PRIVATIZACE NEMOVITOSTÍ kat. území: Vratislavice nad Nisou pozemek p.č. 570/1, 585/1, 586, 587/1, 589, 594 druh pozemku / využití: orná půda, zahrada, trvalý travní

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 02.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.10.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh

Usnesení č. 13/15Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 11.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 14.04.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 8/2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 8/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 8/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na ukončení vyhlášeného

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne 18.11.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 01.12.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

Informace o přijatých usneseních. z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016

Informace o přijatých usneseních. z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016 z 16. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 15. prosince 2016 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a rozhodlo: a) zvolit návrhovou komisi

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 5. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 05.03.2015 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 25 členů zastupitelstva

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

U P R A V E N É U S N E S E N Í

U P R A V E N É U S N E S E N Í U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání rady města, které se konalo ve čtvrtek 20.11.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Písek, Velké náměstí 114 Přítomni Mgr. Vanžurová, JUDr.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne Číslo jednání: JedNZ3-14/2016 Datum jednání: 22.09.2016 3) Program jednání (USN-Z3-257/2016) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva ověřovatelů zápisu z minulého zasedání 3. Program jednání 4. Volba návrhové komise

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 9. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 19. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 10. května 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu

2.2/8/2018 ZM schvaluje, že členové výborů, kteří nejsou členy ZM, vykonávají funkci bez nároku na odměnu MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 2 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 28. listopadu 2018 ve vzdělávacím centru

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 8 ze dne 17.07.2019 Jedná se o upravenou (tj. částečně anonymizovanou) verzi z důvodu omezení rozsahu zveřejňovaných informací v souladu s článkem 5 Nařízení

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 15.03.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.03.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 16.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing.

Více

USNESENI ze zasedání Zastupitelstva města č. 9/2016

USNESENI ze zasedání Zastupitelstva města č. 9/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENI ze zasedání Zastupitelstva města č. 9/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na vyhlášení záměru na

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 28.05.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.06.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Uspořádání vnitrobloku Gregorova ulice NÁVRH USNESENÍ

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE k bodu 10) Výkupy Odbor správy majetku Písek 20.04.2018 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 k bodu 10) Výkupy MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ

Více

U S N E S E N Í. z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne

U S N E S E N Í. z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne U S N E S E N Í z 34. zasedání Zastupitelstva města Stříbra konaného dne 23.05.2018 Zastupitelstvo města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: Zprávu o kontrole plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva města Stříbra

Více

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána.

Usnesení č. 4/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého. 8. zasedání s tím, že námitka již byla vypořádána. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 12/2017

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 12/2017 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 12/2017 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na vyhlášení záměru

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Přítomni. 26 členů ZM (dle prezenční listiny) Omluveni. JUDr. Ing. Čapek PROGRAM

Přítomni. 26 členů ZM (dle prezenční listiny) Omluveni. JUDr. Ing. Čapek PROGRAM U P R A V E N É U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města, které se konalo ve čtvrtek 28.03.2019 od 13:00 hodin ve velkém sále Kulturního domu, nábřeží 1. máje 1605 v Písku Přítomni 26 členů ZM

Více

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 12.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.04.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Využití objektu čp. 85 Alšovo náměstí NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města

Více

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 20. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. července 2018 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne

Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice dne 4.6.2018 Zastupitelstvo města pod číslem usnesení: 17/3/352 bere na vědomí plnění usnesení zastupitelstva města, rady města, usnesení

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 42 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne v hod v Kulturním domě Rohatec Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného dne 20. 4. 2016 v 17.00 hod v Kulturním domě Rohatec Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008

Zápis č.24. z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zápis č.24 z 24. zasedání Zastupitelstva města Prachatice ze dne 25.8.2008 Zastupitelstvo města po projednání a hlasování ne zveřejnění záměru prosté směny bez doplatku a to části parcely KN číslo 961/5

Více

Výpis ze zápisu č. 5. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 24. června 2015

Výpis ze zápisu č. 5. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 24. června 2015 Výpis ze zápisu č. 5 ze zasedání Zastupitelstva města Broumov konaného dne 24. června 2015 1 Volba návrhové komise 1/1 ZM volí návrhovou komisi ve složení pan, MUDr. Ladislav Růžička a paní Jitku Nigrinovou

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 2. zasedání zastupitelstva města,

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny

Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne od hodin v sále sokolovny Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva Obce Hovorany konaného dne 13. 6. 2017 od 17.00 hodin v sále sokolovny Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV

MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV MĚSTO KAMENICKÝ ŠENOV Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012, fax: 487 712 000 Usnesení ze zasedání č. 19 Zastupitelstva města Kamenický Šenov 27. února 2017 ve vzdělávacím centru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172)

U S N E S E N Í. 7. Nakládání s majetkem města prodej bytu 3+1 na ul. Sv. Čecha 1205/3 (tisk Z/172) 1 U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 18. června 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 15.02.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Snížení minimální kupní ceny při prodeji pozemku st. parc. č. 590, jehož

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 06.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.č. 5718 včetně stavby vodojemu bez č.p., pozemku

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Zastupitelstva města Doksy dne 12. června 2019 Z 52/19 Z 53/19 Schválení programu jednání zastupitelstva města schvaluje program jednání Zastupitelstva města Doksy dne 12. 06. 2019

Více

Město Blovice Zastupitelstvo města Blovice

Město Blovice Zastupitelstvo města Blovice Město Blovice Zastupitelstvo města Blovice Usnesení č. 03/18 ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.08.2018 v zasedací místnosti radnice od 17:00 hodin Usnesení obsahuje: 8 strany, body č. 1-39

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů USNESENÍ Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město Děčín USNESENÍ z 9. zasedání zastupitelstva města, které se konalo

Více

Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku

Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Komise majetkoprávní V Písku dne 09.09.2015 Přítomni Z Á P I S č. 05/2015 z jednání, které se konalo dne 08.09.2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti městského úřadu, Velké náměstí 114 v Písku Ing. Zdeněk

Více