Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ"

Transkript

1 Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 4/2010 Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží konec roku a s ním i nejkrásnější období Vánoce. Pro každého známý pocit a jasná představa krásných chvil strávených v kruhu rodiny. Vůně vánočního stolu a nazdobeného stromku jsou pro nás nezapomenutelné. Asi i proto se na Vánoce tak hodně těšíme. Prožijme tuto vzácnou vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem. Milí spoluobčané, jménem zastupitelů a celého kolektivu obecního úřadu Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí a pracovních i osobních úspěchů. napsal: Jan Machalec, starosta obce VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ Sdružení nezávislých kandidátů JMÉNO KANDIDÁTA VĚK POČ. HL. 1. Jan Machalec Josef Pončík Aleš Olšák Karla Vašťáková Taťána Hradová Náhradníci: 1. Martin Václavík Bronislav Soukup Vlastislav Potočný Jiří Pončík Sdružení pro rozvoj Janové 1. Karel Eliáš Jaroslav Tomanec Michaela Petřeková Dalibor Bártík Náhradníci: 1. Josef Halaš Lenka Filgasová Robert Martinec Kamila Kopecká Michal Řepka Nezávislý kandidát: Josef Holec Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu Zahájení Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájila paní Karla Vašťáková Přivítala přítomné členy OZ a hosty a přečetla program ustavujícího zasedání 2. Představení členů OZ a složení slibu Paní Vašťáková všem představila nově zvolené členy OZ a přečetla slib členů zastupitelstva obce, kteří tento složili pronesením slova slibuji a podpisem. 3. Schválení programu Ing. Karel Eliáš upozornil, že nově zvolené zastupitelstvo obce je vázáno usneseními a rozhodnutími předchozího zastupitelstva (do doby, než tato usnesení změní nebo zruší), tedy i jednacím řádem zastupitelstva obce. Program byl schválen 8 hlasy, 1 byl proti. 4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Ověřovateli byli ustanoveni ing. Karel Eliáš a Josef Pončík, zapisovatelem pí. Miroslava Kotrlová, účetní obce. 5. Návrhová komise byla schválena členy ZO v počtu 9 hlasů v tomto složení: 1. Michaela Petřeková - předsedkyně návrhové komise 2. Taťána Hradová - členka návrhové komise 3. Ilona Tomancová - členka návrhové komise 6. Volba starosty a místostarosty obce Jan Machalec byl zvolen všemi devíti hlasy. Na funkci místostarosty byla navržena pí. Karla Vašťáková a na návrh ing. Karla Eliáše, Michaela Petřeková DiS. Místostarostkou byla zvolena veřejnou volbou pí. Karla Vašťáková v poměru 5 hlasů pro a 4 hlasy proti. Zároveň členové ZO odsouhlasili, že starosta obce bude pro výkon funkce uvolněn a místostarostka nebude uvolněna.

2 7. Volba předsedy finančního a kontrolního výboru Členové ZO na návrh starosty obce, p. Jana Machalce, odsouhlasili veřejnou volbu předsedů kontrolní a finanční komise. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan ing. Karel Eliáš (8 hlasů pro, 1 se zdržel). Předsedkyní finančního výboru byla zvolena pí. Taťána Hradová (8 hlasů pro, 1 proti). 8. Diskuse Starosta obce poděkoval všem občanům obce Janová za projevenou důvěru ve volbách do obecního zastupitelstva a otevřel diskusi. Přihlásila se pí. Karla Vašťáková. Poděkovala všem, kteří jí dali svůj hlas a důvěru. Slíbila, že společně budou zastupitelé pokračovat v tom, co bylo započato. Budování kanalizace v obci, přípojka Hradištěk, změna územního plánu pro další výstavbu rodinných domků, další investiční akce i akce týkajících se školství, kultury, sportu a správy obce. Vše se bude odvíjet od toho, jak se nám bude dařit získávat finanční prostředky. Slíbila občanům, že svou poctivou prací se bude snažit, aby neztratila jejich důvěru, aby je nezklamala. Poděkovala předchozím členům zastupitelstva za jejich práci. Nové zastupitelstvo obce Úvodem mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za projevenou důvěru a za Vaše hlasy, které jsme obdrželi v komunálních volbách. Zvolené zastupitelstvo bylo složeno ze Sdružení nezávislých kandidátů a Sdružení pro rozvoj Janové. Pevně věřím, že najdeme společnou řeč a budeme pracovat podle Vašich představ a úkoly, které jsme si vytyčili ve volebním programu na období budou dle finančních možností obce průběžně plněny. Na ustavujícím zasedání zastupitelstva proběhly volby. Na funkci starosty byl zvolen Machalec Jan a místostarostky paní Karla Vašťáková. Za předsedu kontrolního výboru byl zvolen ing. Karel Eliáš a předsedkyní finančního výboru paní Taťána Hradová. Jako předsedkyně pro kulturu a sport byla zvolena paní Michaela Petřeková, DiS. Dalšími členy zastupitelstva jsou Josef Pončík, Aleš Olšák, ing. Jaroslav Tomanec a Dalibor Bártík. Zastupitelstvo obce je devítičlenné, což je o dva zastupitele více než v minulém volebním období. Na 2. zasedání zastupitelstva obce byl schválen volební program, který Vám zde nyní předkládám. VOLEBNÍ PROGRAM Investiční akce 1. Pokračování v budování odkanalizování obce 2. Vybudování vodovodní přípojky v části Hradištěk 3. Zajistíme opravu mostu přes Bečvu 4. Zajistíme opravu poškozených a dobudování chybějících komunikací (Hořansko, Řečiska II) 5. Pokračování v rekonstrukci veřejného osvětlení v centru obce 6. Vybudování veřejně přístupných míst pro trávení volného času pro děti a mládež (dětské hřistě, dětský koutek) 7. Protipovodňové úpravy na mostku u Hrtáňů 8. Dokončení rekonstrukce základní školy 9. Pokračovat ve změně územního plánu pro další výstavbu rodinných domů Školství, kultura, sport 1. Zajistit řádné, účelné a maximálně možné využití sportovní haly ve spolupráci s TJ 2. Podpora činnosti občanských sdružení jako jsou SDH, myslivecké sdružení, sportovci, včelaři, Sdružení janovských rodičů a další iniciativy rodičů 3. Podpoříme rozvoj a obnovení kulturních akcí a tradic v obci 4. Vytvářet podmínky pro zachování ZŠ a MŠ a větší spolupráce se zaměstnanci školy a školky Správa obce obecní úřad 1. Aktivní využívání dotačních titulů (fondy EU, ROP, MAS, Zlínský kraj a jiné) 2. Zapojení se do vyhlášených programů pro obnovu a rozvoj venkova 3. Nadále využívat možnosti nabídek Úřadu práce, zaměstnávat sezónní pracovníky na veřejně prospěšné práce a tím umožnit nezaměstnaným občanům více pracovat pro obec 4. Zajistit zimní údržbu obce 5. Podpora místních podnikatelů, řemeslníků a poskytovatelů služeb (přednostní oslovení při zadávání prací pro obec) 6. Stále aktivní zapojení, zlepšení třídění a odvoz odpadu, zachování sběrného dvora a 2x ročně svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 7. Větší spolupráce s Policií ČR na zajištění bezpečnosti a klidu v obci 8. Zlepšíme dopravní značení (oprava stávajícího a instalace nového značení) 9. Zajistíme pravidelnou údržbu obecní zeleně a veřejných prostranství (více laviček a odpadkových košů) 10. Zajistíme smysluplnější využití okolí revitalizační nádrže (spolupráce se ZŠ výchova mládeže ve vztahu k přírodě) 11. Větší aktivita vedení obce a zvýšený dohled nad prací zaměstnanců obce. Větší vstřícnost a iniciativa při hájení zájmů a potřeb občanů a řešení jejich stížností 12. Zachovat členství v Místní akční skupině Valašsko Horní Vsacko a mikroregionu Valašsko Horní Vsacko

3 Nové zastupitelstvo obce pokračování Co nás čeká v nejbližším období? V těchto dnech proběhne podpis dohody o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova na rekonstrukci veřejného osvětlení 2. etapa. Celkové výdaje projektu činí ,- Kč. Poskytnutá dotace činí ,- Kč. Předpokládaná realizace projektu připadá na měsíce březen duben Realizace navrhovaného projektu umožní komplexní dokončení záměru na celkovou obnovu veřejného osvětlení v obci. Zajistí jednotný vzhled všech částí obce a zároveň přispěje k významné úspoře nákladů na opravy a elektrickou energii. Budeme první obcí na Horním Vsacku, která využívá ekologická svítidla EKO LED. Prioritou volebního programu je samozřejmě odkanalizování obce. V současné době máme schválenou projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. Po vypršení nezbytné 30 denní lhůty pro nabytí právní moci, bychom chtěli koncem ledna 2011 vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení. Potom zbude nejtěžší úkol vybrat vhodný dotační titul z co nejmenší spoluúčastí tak, abychom mohli začít s realizací odkanalizování obce na podzim 2011 nebo na jaro Potom již bude situace se získáním finančních prostředků stále horší. Čeká nás nelehký úkol, ale věřím, že za podpory všech zastupitelů budeme tyto úkoly snáze zvládat. Na závěr bych chtěl poděkovat všem zastupitelům a zaměstnancům, kteří pracovali v minulém volebním období, a popřát jim mnoho úspěchů v jejich osobním životě. napsal: starosta obce, Jan Machalec Zápis 2. zasedání zastupitelstva obce Janová dne 19. listopadu Zahájení Starosta obce, Jan Machalec, zahájil zasedání. Přivítal členy zastupitelstva a hosty. Před schválením programu zasedání, byla vznesena připomínka ing. Karla Eliáše, který upozornil na nesoulad zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelatva obce Janová, konaného dne 9.listopadu 2010 s usnesením téhož zasedání. Požádal o opravu. Ověřený zápis z ustavujícího zasedání obsahově souhlasí s usnesením tohoto zasedání. Program byl jednohlasně schválen. 2. Sestavení jednotného volebního programu na období Návrh volebního programu přečetla místostarostka Karla Vašťáková. Volební program byl sestaven z volebních programů Sdružení nezávislých kandidátů a Sdružení pro rozvoj Janové. Pan ing. Karel Eliáš vyjádřil nesouhlas s budováním dětského hřiště na pozemku plánovaném Sdružením nezávislých kandidátů. Jako důvod uvedl nebezpečí pro děti vzhledem k blízkosti hlavní silnice. Po diskusi, bylo dohodnuto, že v textu volebního programu nebude specifikováno konkrétní místo výstavby hřiště. Poté byl jednohlasně volební program schválen. 3. Doplnění členů kontrolního a finančního výboru Předsedové kontrolního a finančního výboru byli schváleni na ustavujícím zasedání zastupitelstva 9. listopadu Ing. Karel Eliáš - předseda kontrolního výboru Taťána Hradová - předsedkyně finančního výboru K doplnění výborů byli navrženi: Kontrolní výbor Dalibor Bartík Aleš Olšák Bc. Jana Halašová Lenka Filgasová Finanční výbor Josef Pončík Ing. Jaroslav Tomanec Jiřina Grygarová Martin Václavík 4. Navržení předsedů (sportovní, kulturní) Předsedkyní výboru pro kulturu a sport byla navržena a jednohlasně schválena Michaela Petřeková, DiS. V návaznosti na výsledek hlasování oznámila, že si pro tuto práci chce vybrat další členy ze zájmových organizací, sdružení a spolků v Janové. 5. Návrh rozpočtu 2011 Účetní, Miroslava Kotrlová, předložila zastupitelům zpracovaný návrh rozpočtu na rok Rozpočet byl sestaven z podkladů schváleného rozpočtu na rok 2010 a skutečného stavu položek rozpočtového výkazu za období 1-10/2010. Ing. Karel Eliáš přítomné seznámil s možností porovnat loňský a letošní rozpočet i na webových stránkách. Paní Michaela Petřeková se dotázala, kolik činí v současné chvíli celkové zadlužení obce včetně úvěrů, úroků, nezaplacených faktur, nevyplacené dotace na tělocvičnu, apod. Paní účetní ji informovala, že tyto výsledky vzejdou z inventur. Připomínkování a návrh na schválení předloženého rozpočtu proběhne na dalším zasedání zastupitelstva Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce obecního úřadu do Naleznete jej i na webových stránkách obce - _rozpocet_2011.pdf. Paní Kotrlová rovněž zastupitelům nabídla, aby se na ni obrátili v případě nejasností k jednotlivým položkám rozpočtu. 6. Inventury 2010 Starosta obce vyhlásil fyzické inventury majetku obce Janová, které musí být provedeny do Inventarizační komise byla navržena a schválena v tomto složení : Předseda : ing. Karel Eliáš, členové : Dalibor Bartík, Aleš Olšák, Petr Pagáč, Jiří Pončík a Miroslava Kotrlová. 7. Schválení měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZO a předsedy výborů S odměnami pro neuvolněné členy ZO a předsedy výborů seznámil zastupitele starosta obce Jan Machalec. Sdělil, že výše uvedených odměn je stanovena Přílohou k směrnici o odměňování zastupitelů obcí č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Odměny dle uvedené směrnice budou vypláceny od , tedy od ustavující schůze.

4 Zápis 2. zasedání zastupitelstva pokračování Návrhy: Ing. Karel Eliáš navrhl, aby bylo usnesení napsáno podle směrnice o odměňování. Dále poukázal na možnost odměňování členů výboru. Starosta uvedl, že odměňování členů výborů toto nařízení neřeší. 8. Různé Jednací řád zastupitelstva obce Janová na rok 2011, bude opraven v bodě č. 4 v textu - v počtu 7 výtisků, bude opraveno na 9 výtisků. Jednací řád bude předložen k schválení na příštím zastupitelstvu. Byl předložen návrh, aby materiály (podklady k jednání ZO, zápisy, usnesení, atd.) k jednání zastupitelstva, byly zasílány členům zastupitelstva em k prostudování. Pouze pozvánky na zasedání zastupitelstva budou zasílány poštou. Návrh byl přijat. Starosta obce seznámil zastupitele s Dodatkem smlouvy č. 9 od firmy JOGA VALAŠSKO. Předmětem smlouvy, je její prodloužení do roku 2015 a cena svozu odpadu pro rok Celková cena za svoz, přejezdy a uložení směsného komunálního odpadu pro rok 2011 včetně svozu tříděného odpadu je navýšena pouze o inflaci na ,- Kč. Fakturace svozu bude prováděna měsíčně, a to ve výši ,- Kč. Zastupitelé diskutovali o nabídce firmy JOGA - poskytnutí kontejneru na velkoobjemový odpad s možností odvozu po naplnění, finanční nabídky atd. Ing. Karel Eliáš namítl, že srovnáním cenových nabídek na odvoz popelnic firem JOGA a Technických služeb města Vsetín (dále jen TS) vychází cenově lépe firma TS. Poněvadž u TS nejsou známy finanční nabídky za komplexní služby pro rok 2011, podal návrh, aby bylo vyvoláno jednání s firmou TS a zjištěny podmínky pro rok Starosta obce připraví podklady pro porovnání na příští zastupitelstvo. Ing. Karel Eliáš navrhl zastupitelům k projednání stanovení pevné otvírací doby dvora za obecním úřadem. Záležitost byla odložena k projednání na příštím zastupitelstvu kdy bude schválena i firma k odvozu odpadu. Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí ZO Svazu neslyšících a nedoslýchavých ve Vsetíně o poskytnutí sponzorského daru. V roce 2009 byla poskytnuta finanční částka 1.000,- Kč. V letošním roce byl jednohlasně schválen příspěvek ve stejné výši. Starosta požádal, o ustavení zástupce obce pro spolupráci s odborem územního plánování. Ing. Karlem Eliášem byl navržen starosta obce Jan Machalec. Místostarostka Karla Vašťáková navrhla Ing. Jaroslava Tomance. Ten návrh, z důvodu neznalosti problematiky, nepřijal. Zastupiteli byl jednohlasně schválen starosta obce. Starosta obce sdělil, že obdržel dva omluvné dopisy týkající se poškození majetku obce výstražné dopravní značky umístěné za mostem ve směru k prodejně Jednota. Za poškození značky viníci po dohodě s obcí zaplatili 500,- Kč. Škodní událost byla řešena přestupkovou komisí Městského úradu Vsetín. Pachateli, jenž zničil okrasné květiny, byla určena náhrada škody ve výši 2.000,- Kč. Požádal obec o poskytnutí splátkového kalendáře a to mu bylo umožněno. Ing. Karel Eliáš v dané souvisloti uvedl, že by obec měla usilovat o užší spolupráci s Policií ČR. Vašťáková Karla sdělila, že v této záležitosti již hovořila s nstržm. Jaroslavem Zajíčkem, do jehož pracovní působnosti spadá obec Janová. Upozornila na nutnost častějších kontrol, především v pátek a v sobotu, kdy po uzavření restaurací dochází k ničení obecního i soukromého majetku. Obec Janová obdržela poděkování Diakonie Broumov, za možnost uspořádání sběru humanitárního materiálu. Sběr byl proveden 2x v tomto roce a Diakonie vyslovila naději I v další vstřícnou spolupráci. V minulém volebním období byl ing. Karel Eliáš správcem webových stránek obce. Požádal pana starostu o zpětné vyplacení odměny za tuto práci ve výši ,- Kč. Poněvadž se jedná o zpětné proplacení, informoval se starosta obce o možnosti výplaty u mzdové účetní. Platbu je možné provést na Dohodu o provedení práce. S vyplacením odměny souhlasilo 6 zastupitelů, l se hlasování zdržel a 2 byli proti. Karla Vašťáková se dotázala pana Eliáše, zda bude dál dělat správce webových stránek. Ing. Karel Eliáš uvedl, že zároveň se žádostí o odměnu navrhl panu starostovi, že přepracuje stávající webové stránky obce tak, aby byly graficky i uživatelsky lepší. Zároveň uvedl, že obsluha webových stránek bude díky novému redakčnímu systému jednodušší a nemusel by ji tedy vykonávat osobně, ale případně někdo z obecního úřadu. Pokud bude zájem, bude spravovat webové stránky i nadále. Michaela Petřeková, DiS uvedla, že nesouhlasí s výší odměny a taky vyslovila nesouhlas s tím, že se odměna vyřizuje po třech letech zpětně. Podala návrh na změnu správce webových stránek obce a uvedla, že ing. Eliáš se návrhem, aby se podíleli na správě stránek i pracovníci obecního úřadu, zbavuje částečně zodpovědnosti za správu webových stránek. Martin Václavík navrhl, aby obec vyvěsila na úřední desku záměr, že hledá zájemce o správcování webových stránek obce. Radomír Dolanský k tomu uvedl, že je nutné, aby stránky, z důvodu jejich kontinuity, spravoval jeden člověk. Měl by to být někdo, kdo zvládne nejen ukládání informací, popřípadě stylizaci oznámení, ale především zájemce, který zná obec a její obyvatele a měl by k dané práci vztah. Starosta obce oznámil, že ing. Karel Eliáš v souvislosti s novým volebním obdobím rezignoval na členství ve školské radě a je zapotřebí zvolit nového zástupce obce v tomto orgánu. Byla navržena a jednomyslně schválena místostarostka Karla Vašťáková. Účetnictví školy bylo dalším bodem jednání. Poněvadž se už v průběhu minulého školního roku opakovaně vyskytovaly problémy s vyúčtováním, umožňováním kontrol a předkládáním čtvrtletních uzávěrek ZŠ a MŠ (viz zápisy z kontrol finančního výboru), rozhodlo zastupitelstvo, že je nutné stanovit nová pravidla, aby k těmto nedostatkům nedocházelo i nadále. Proto budou pro příště měsíční výkazy předkládány zřizovateli (obci) vždy do 15. dne následujícího měsíce v tištěné formě. Mgr. Jaroslava Proislová, ředitelka ZŠ a MŠ, zodpovědná za řádný chod těchto institucí, uvědomí účetní školy o požadavku obce a zajistí jeho plnění.

5 Miroslava Kotrlová, účetní obce, žádá o předložení tzv. peněžních toků, tj. náklady a příjmy za rok Vzhledem k tomu, že v zápise z 8. zasedání školské rady, v bodě č. 4 je uvedeno, (citace): Ředitelka školy informovala o pravidelných a nepravidelných nákladech školy v souvislosti s financemi, které škola dostává od obce. Tyto finance jsou na pokrytí těchto nákladů nedostatečné (konec citace). Tento výkaz bude obsahovat náklady a příjmy za rok 2010 do s uvedením jednotlivých položek, aby bylo zjevné, jak bylo s prostředky naloženo. Příjmy ze státního rozpočtu krajského úřadu, příspěvek zřizovatele OÚ a příjmy z hospodářské činnosti. Náklady musí být rozděleny na provozní a mzdové, na platy učitelů ZŠ, učitelů MŠ a personálu. Přílohou tohoto přehledu bude také filtr z účetního programu GORDIC dle výše zmíněných položek. Termín předložení byl stanoven na příští zasedání, tj Karel Eliáš upozornil, že účetní uzávěrky je škola povinna předložit zřizovateli jednou ročně (k ). Ostatní čtvrtletní uzávěrky se předkládají pouze na požádání zřizovatele. Pokud tedy obec o ně nepožádala, nic nedostala. Účetní obce panu Eliášovi potvrdila, že ředitelka školy byla o uzávěrky požádána. Michaela Petřeková, DiS konstatovala, že spolupráce se školou je špatná a její účetnictví neprůhledné. Martin Václavík uvedl, že špatné účetnictví školy vyplývá i z kontrolních zpráv finančního výboru o provedených kontrolách. Starosta obce informoval zastupitele, paní ing. Lenka Trlicová poskytla finanční dar pro Mateřskou školu Janová ve výši 3.000,- Kč. Bc. Jana Halašová, rovněž pro mateřskou školu, poskytla finanční dar ve výši 1.000,- Kč. Radomír Dolanský požádal, aby toto oznámení bylo uvedeno v zápise z jednání zastupitelstva. Karel Eliáš navrh dotaci pro školku na nákup vánočních dárků ve výši 5.000,- Kč. Na příštím jednání zastupitelstva budou řešeny změny v periodicitě vydávání Janovských listů, ale taktéž ustavení nové redakční rady. Ing. Karel Eliáš se dotázal jak pokračuje zajištění dotace na tělocvičnu. Starosta uvedl, že snad bude vyřízena v prosinci.dále pan Eliáš upozornil na nevyhovující umístění venkovních reflektorů na tělocvičně. Řešení této problematiky odsunul starosta až na příští kalendářní rok. Josef Pončík se dotázal, jak budou konkrétně řešeny reklamní plochy na tělocvičně. K tomu byl panu Pončíkovi předložen počítačově řešený návrh bývalého zastupitele, pana Josefa Holce. K umístění reklam budou do stěny tělocvičny zapuštěny kotvy a reklamy se zde umístí na ocelová lanka, takže nebude nijak porušena omítka budovy. Michaela Petřeková vznesla dotaz, zda je možné uspořádat v tělocvičně dětský karneval. Starosta obce souhlasil a odkázal paní Petřekovou na správce tělocvičny, pana Zbranka. Radomír Dolanský navrhl z důvodů stále četnějších vandalských útoků na majetek obce, aby v případě upozornění občanů kontaktovaný zastupitel neprodleně ohlásil věc na Policii ČR. Taťána Hradová, předsedkyně finančního výboru, poděkovala členům finanční komise za jejich práci v minulém volebním období. Zápis 3. zastupitelstva obce Janová dne Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Janová za rok 2010 Z předloženého rozpočtu a jeho čerpání v průběhu roku 2010 ředitelka ZŠ a MŠ, Mgr. Jaroslava Proislová zdůvodňovala otázky zastupitelů k jednotlivým položkám rozpočtu a jejich čerpání. Zastupitelé kritizovali vysoké čerpání, například telefonní hovory, plyn, elektřina, revize plynu a elektro, aktualizace počítačových programů, apod. Diskutovaly se různé možnosti úspor. Paní ředitelka vysokou spotřebu el. energie zdůvodnila zastaralým kuchyňským zařízením, které již dosluhuje. Telefonní hovory zaměřit se na snížení hovorného, vhodný výběr operátora Skloubení revizí ZŠ, MŠ, obec, aby revize prováděl vždy jeden člověk. Ohledně elektrorevizí bylo doporučeno oslovit pana Stanislava Chuděje. Dle sdělení starosty není jednoduché jednotlivé revize elektrospotřebičů skloubit. Na příští zasedání připravit podklady (faktury) pro zhodnocení, vybrat vhodného telefonního operátora, navrhnout firmy k provádění revizí plynu. Byla opět otevřena otázka DPH. Paní Kotrlová a Dziubová (účetní školy) do příštího zastupitelstva informativně propočítají z podkladů školy, které vyhotoví paní Dziubová, možnosti úspory při zaregistrování školy jako plátce DPH. Pro rok 2010 z důvodu vysokého nárůstu čerpání ZŠ a MŠ vznikl schodkový rozpočet minus Kč. Dorovnání rozpočtu bylo jednohlasně schváleno. Schválení rozpočtu obce Janová na rok 2011 Paní účetní seznámila zastupitele s úpravou návrhu rozpočtu na rok 2011 s tím, že u příjmové položky 4112 došlo k snížení o Kč na Kč. U položky financování, splátka půjčky Tatranu Janová došlo k snížení o Kč. Výdajová položka na opravy a udržování silnic byla navýšena o Kč. Po diskusi byl tento rozpočet schválen. Rovněž byly schváleny změny rozpočtových opatření v rozpočtu za rok Jednací řád zastupitelstva byl jednohlasně schválen. Je přílohou tohoto zápisu Jednací řád výborů byl jednohlasně schválen. Je přílohou tohoto zápisu Svoz komunálního odpadu v roce 2011 Starosta obce předložil cenovou nabídku Technických služeb Vsetín. Upozornil, že v porovnání s firmou JO- GA jsou TS levnější, ale přísnější v dodržování smluvních závazků. Zastupitelé se rozhodli uzavřít smlouvu na jeden rok s TS Vsetín. Schváleno jednohlasně. Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání

6 a odstraňování komunálních odpadů Z titulu platnosti nového daňového zákona, který vstoupí v platnost od , byla vyhláška předložena k schválení. Schváleno jednohlasně. Různé Z důvodů neustálých problémů při přijímání a odesílání elektronické pošty, byla starostou obce navržena změna domény Banán za Webhosting C4. Do příštího zasedání musí zastupitelé zjistit podmínky smlouvy s Webhostingem C4, zda umožňuje zároveň provozování webových stránek obce v celkové nabídce služeb Janovské listy zastupitelé se shodli, že zpravodaj bude i nadále vycházet jako čtvrtletník. Byla navržena redakční rada: předsedkyně Michaela Petřeková, DiS., Karla Vašťáková, Zdenka Chudějová. Schváleno jednohlasně. Doby otevření sběrného dvora odloženo na příští zasedání Občanské sdružení Naděje, pobočka Vsetín, denní stacionář pro děti a mládež s kombinovanými vadami, zaslalo žádost o příspěvek na péči pro Petra Kozlovského. Finanční příspěvek ve výši Kč byl jednohlasně schválen. Byla předložena žádost Pavla Bambucha o prodloužení smlouvy o správě vodní nádrže Řečiska. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a odložilo k projednání na příští zastupitelstvo. Petice Janová Řečiska. Starosta obce seznámil zastupitele s uvedenou peticí. Informoval je o zaslání dopisu petičnímu výboru. Zastupitelé vzali na vědomí. Starosta informoval zastupitele o smlouvě o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene a práva provést stavbu s firmou Enpro Energo s.r.o., týkající se posílení el. vedení VN, na kterém mají být přidány vodiče. Hlasování: 7 pro, 1 proti, 1 se zdržel Starosta seznámil s žádostí ředitelky školy o odstranění závad zjištěných Krajskou hygienickou stanicí. Tyto nedostatky, plíseň, nelze odstranit v zimě. Doporučeno použít protiplísňové prostředky. Oprava zaizolováním bude provedena v jarních měsících. Zastupitelstvo vzalo na vědomí. Starosta předložil žádost o prodloužení již schválené smlouvy o převzetí ručitelského závazku Cyklostezka Bečva do Schváleno jednohlasně. Michaela Petřeková vznesla požadavek, aby bylo oznámeno majiteli stánku ovoce zelenina, aby si jej odstranil. Vyvstává zde nebezpečí úrazu a zastavěný chodník neplní svou funkci. Popřípadě uvědomit majitele pozemku. Radomír Dolanský upozornil na potřebu umístit k přechodu u autobusové zastávky dopravní značky Přechod pro chodce. Ing. Karel Eliáš seznámil zastupitele s dopisem Miloše Čunka, jenž byl zveřejněn na diskusním fóru na webových stránkách obce. Připomínka se týkala vyčistění Bradovského náhonu, do kterého padají stromy a zanáší jej. Zajištění nápravy přislíbil starosta. Aleš Olšák se dotazoval na podmínky umístění reklamy na tělocvičně. Oznámil, že má několik zájemců. Do příštího zastupitelstva mají zastupitelé zjistit cenové nabídky za umístění reklamy. Na návrh ing. Karla Eliáše byla jednohlasně schválena finanční dotace ve výši Kč na dárky pro děti v MŠ. Starosta ukončil zasedání ve 21:40. VOLEBNÍ MÍTINK SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ V páteční podvečer 8. října 2010 se v sále kavárny penzionu ZZJM uskutečnil volební mítink Sdružení nezávislých kandidátů. Od počátku, tedy hned od vchodu, působil veskrze valašsky. Příchozí byli vítáni štamprlkou valašské slivovice (podle získaných poznatků byla prý kvalitní), kterou nabízeli samotní kandidáti. Na stolech lákaly k zakousnutí valašské frgály a v koutě si chystal aparaturu valašský hudebník z Brumova. Na mítink se dostavilo necelých 30 občanů obce. Všechny přivítal lídr kandidátky Sdružení nezávislých kandidátů, pan Jan Machalec. Představil další kandidáty sdružení a navrhl, jelikož všichni měli na stolech volební programy, aby mítink probíhal formou diskuse. Zpočátku to vypadalo, že tím volební mítink končí, ale nakonec se několik dotazů sešlo. Pan Bena se důrazně zeptal, zda bude už konečně řešena problematika, tedy úprava průtoku, hořanského potoka. A to především v místě za školou, kde se výška břehu počítá na pouhé centimetry. Dodal, že na tuto problematiku upozorňuje již po několikáté, ale bezvýsledně. Pan Machalec na tuto otázku reagoval tak, že se snaží domluvit regulaci průtoku potoka s povodím Moravy. Paní Mikulenčáková se dotázala, kde přesně by mělo být dětské hřiště na Řečiskách, jehož výstavbu sdružení avizuje ve svém volebním programu. Toto jí bylo zodpovězeno. Pan Zajíček se dotazoval, zda a jak se bude řešit dlouhodobě nekvalitní příjem kabelového televizního signálu. Jeden z kandidátů mu doporučil, aby si koupil satelit, a tím problém vyřešil. Asi to nebyla odpověď, která by pana Zajíčka uspokojila. Ale v současné době, dokud nebude v tomto regionu zaveden digitální signál, není optimální situaci řešit, zvláště jde-li o měsíce (pozn.red.). Pan Chroust se zajímal o konkrétní řešení protipovodňových zábran na potoce u Hrtáňů, a zda se taky bude upravovat tok u mlýna. Tím byly dotazy vyčerpány. Skončila oficiální část mítinku. Na stoly byl roznesen srnčí guláš a poté již spustila muzika. Nakonec volební mítink Sdružení nezávislých kandidátů skončil tancem a všeobecným veselím. text a foto: Radomír Dolanský

7 VOLEBNÍ MÍTINK SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ JANOVÉ Na volební mítink Sdružení pro rozvoj Janové, pořádaný v sobotu 9. října 2010 v restauraci U Hromadů přišlo přes 30 občanů. Přítomní dostali volební program, zápisník a fix k pořizování poznámek. Jednotlivé body volebního programu byly promítány na stěnu, takže vše bylo přehledné a čitelné pro všechny. Slova se ujal a občany přivítal lídr kandidátky, ing. Karel Eliáš. Představil další kandidáty, omluvil nepřítomné a zahájil volební mítink. Zvolil variantu, kdy jednotlivě rozebral každou oblast, kterou mělo sdružení zahrnutou ve volebním programu, a seznámil přítomné s konkrétními body v jednotlivých sekcích. Po seznámení se záměry sdružení v každé oblasti volebního programu následoval vždy prostor pro dotazy přítomných. Takto se ozvaly nejen dotazy, ale spíše i kritika na nedostatky v obci. Paní Štiaková vznesla dotaz, jak obec zabrání průjezdu přetížených aut na místních komunikacích. Dotaz se týkal konkrétně Hořanska a nákladních automobilů se stavebním materiálem. Tazatelka argumentovala tím, že když se jí otřásá dům, tak je auto přetížené. Pan Eliáš seznámil tazatelku se skutečností, že daný problém náleží do pravomoci Policie ČR a jelikož zastupitelé nemůžou být všude, záleží rovněž na občanech, aby zastupitelstvo informovali a ti pak mohli věc řešit. Docela vzrušená debata vznikla po dotazu, jak se kandidující sdružení hodlá vyrovnat s nekvalitní prací obecní čety. Občané si v tomto případě nebrali žádné servítky, což jen dokazuje, že se jedná o dlouhodobě neřešený problém. Padaly i konkrétní stížnosti. Občané si například stěžovali, že se zaměstnanci obce v zimních měsících objeví s lopatami u autobusových zastávek většinou až poté, co si sníh prošlapou sami občané. Navíc, proč jsou vždy odházeny pouze úzké průchody a nikoliv celá zastávka (jde o kritiku minulé zimy, nikoliv stávající situace, pozn.red.)? Kritika se poté rozproudila natolik, že padl i dotaz, zda má pracovní četa tak tvrdé normy, že si nestačí naložit kolečka, když jezdí pořád sem a tam s prázdnými. O rychlosti nemluvě. K tomuto bodu citoval pan Eliáš konkrétní část volebního programu: Zajistíme větší kontrolu dodržování pracovních povinností všech zaměstnanců obce. Dotaz na řešení vzrůstajícího vandalismu v obci vznesl pan Karel Matula. Seznámil přítomné, že se jedná stále o stejné tváře, partu, která ničila svého času zařízení na hřišti, neustále znečišťuje železniční zastávku, ale i zastávky ČSAD. Nejvíce kritiky věnoval zničení okrasné zeleně a květin u autobusové zastávky. Pan Matula tímto vyzval občany, aby nebyli k takovému chování lhostejní. Přirozený respekt, vyvěrající z jeho hlasu a upřímný, konkrétní projev zaujal občany natolik, že v dané chvíli utichly veškeré debaty a v závěru tento podnětný apel vyvolal potlesk na otevřené scéně. Zasloužený potlesk! K danému problému ještě pan Matula dodal, aby obec nezapomínala opakovaně zveřejňovat a podporovat úspěchy janovské mládeže, která, jak podotkl, je v naprosté převaze těm několika záporným postavám místních nezvedenců. Nejen, že úspěšní si chválu zaslouží, ale prezentace jejich úspěchů slouží i jako vzor pro ostatní děti a mládež. Docela úporně se dotazovali pánové Bazalka a Holec, kde hodlají kandidující získat peníze na profinancování výstavby kanalizace. Především pan Bazalka zdůrazňoval, že by tak důležitou položku měli mít již podrobně naplánovanou. Zde pan Eliáš přiznal, že až takto konkrétně se situací ještě nezabývali. K věci, gentlemansky, poněvadž na probíhajícím mítinku byl jako kandidát konkurenčního sdružení, podal vysvětlení Jan Machalec. Uvedl, že v současné chvíli, kdy teprve probíhají schvalovací řízení a jednání s občany, nemůže obec žádat o finance, když nemá v rukou ještě nic konkrétního. Žádné rozhodnutí o tom, že výstavba kanalizace bude opravdu zahájena. Paní Jiřina Pěntáková se dotázala, zda a kdy bude konečně!!! řešena dosti závažná závada, kdy jí při dešti vyvěrá voda z obecní kanalizace přímo na dvoře. Uvedla, že problém oznámila již před časem starostovi obce. Pan Eliáš ji seznámil se skutečností, že tento problém nebyl zastupitelstvu řešen, ale doporučil jí, aby neprodleně podala oficiální podnět na obecní úřad. Pan Martin Václavík využil předvolebního mítinku konkurenčního sdružení, aby přítomné seznámil s neúspěšným pokusem o provedení finanční kontroly pokladny a peněžního deníku místní ZŠ a MŠ, kdy finančnímu výboru obce ředitelka, paní Mgr. Jaroslava Proislová, neumožnila provést kontrolu v den, který si stanovili, a odkázala je na jiné datum, jež pak dodatečně opět změnila. Pan Václavík požadoval, aby se jednání ředitelky do budoucna vyřešilo. Přítomní byli pak dle vlastního výběru pohoštěni domácí klobásou nebo valašskou kyselicí, takže náš krajový původ nebyl zapřen ani na tomto volebním mítinku, který byl ukončen závěrečným potleskem. text a foto: Radomír Dolanský

8 VOLEBNÍ KOMENTÁŘE Letošní volby v Janové byly něčím naprosto nové. Poprvé v obci proběhl předvolební boj v pravém smyslu slova. V jiných městech a obcích něco naprosto běžného, místní scénu nevídaně oživilo. Někteří občané, zvyklí na poklidný, ospalý život obce, byli novinkami nepříjemně zaskočeni. Oživení na místní politické scéně zapříčinil především ing. Karel Eliáš respektive Sdružení pro rozvoj Janové. Už jen zveřejnění dosažených úspěchů uvedeného sdružení za končící volební období v Janovských listech vyvolalo nepochopitelnou bouři nevole. Mnozí zastupitelé z konkurenčního Sdružení nezávislých kandidátů považovali zveřejnění plnění volebního programu Sdružení za rozvoj Janové za ránu pod pás. Uváděli, že to není fér, když na titulní straně starosta obce vypočítává úspěchy jednotného volebního programu a o pár stránek dál spoustu těchto bodů uvádí pan Eliáš jako úspěch jejich sdružení. Jakkoliv byli zastupitelé znechuceni, jedná se o zcela přirozenou věc. Stejně jako ve vysoké politice, kde existuje programové prohlášení vlády, každá strana vládní koalice prezentuje úspěchy svého volebního programu. Chce si to jen uvědomit, že Janová není samostatná jednotka ve vesmíru, ale platí zde, nebo by platit měly, stejné zvyklosti jako v celé republice. A k tomu, možná bohužel, patří i ne vždy zrovna etické výroky zveřejněné v místním tisku v placené reklamě. Mám na mysli zveřejněný, dnes již historický výraz prasárna, v souvislosti s docházkou zastupitelů nebo využití pochybení při uzavírání smluv s trhovcem na fiktivním pozemku jako volebního trumfu (viz JL 3/2010, Blog Karla Eliáše). Toho se týkají i následná, sic pozdní, vyjádření některých zastupitelů, že volební číslo Janovských listů mělo schvalovat zastupitelstvo. Je to naprosto scestný názor. Zde je vidět, jak uzavřené politické klima v Janové existuje. Za prvé, jednalo se o placenou reklamu!!! Pokud není některým známo, tak za obsah reklamy redakce nezodpovídá a je svobodné právo plátce, co ve své reklamě uvede (samozřejmě až na výjimky). Je varující, jak rychle se dovedou lidé dotčeni kritikou, vrátit do časů, kdy zde vládla jedna strana a rozhodovala co je to svoboda projevu. A proto, i kdyby jen z tohoto důvodu, budiž pochválen prst pana Eliáše, kterým zakvedlal ve vosím hnízdě. Oživení volebního boje v Janové nebylo náhodné. S blížícími se volbami probleskovaly mezi občany zprávy, že Sdružení za rozvoj Janové, především jeho lídr, ing. Karel Eliáš, mnoho šancí nemá. Nezbývalo tedy než jít do boje o každý hlas. Nakonec, vzhledem k nelichotivým předběžným výzkumům, šlo o dobrý volební tah. I když poměrem hlasů byl rozdíl viditelný, čtyři získaná křesla z devíti je možno považovat za úspěch. Předvolební mítinky. Velké mínus obou mítinků bylo chybějící ozvučení. V atmosféře, kdy někteří přítomní diskutovali spolu navzájem, bylo mnohdy velmi nesnadné sledovat průběh debaty. O to víc zarážející u Sdružení nezávislých kandidátů, kteří vlastně měli, díky pozvanému hudebníkovi, ozvučení přímo v sále. Za nedostatek rovněž považuji neexistující zapojení přítomných kandidátů v předvolební debatě. U obou sdružení se slova ujali lídři kandidátky a jediná spoluúčast ostatních bylo povstání nebo kývnutí při představování. A třeba právě u Sdružení za rozvoj Janové byly tváře, o nichž občané, potencionální voliči, mnoho nevěděli. Naprosto zde chybělo osobní sdělení samotných kandidátů, důvod kandidatury, osobní cíle jednoho každého kandidáta v politice obce. Nedobrou reklamou byla také neúčast některých kandidátů. Je to velmi podivné, když jednou za čtyři roky nemá kandidát čas. Na vině je špatný volební zákon pro komunální volby. Aby byl pro strany a sdružení co nejpříznivější přepočet mandátů, snaží se, aby za ně kandidoval plný počet kandidátů. V případě Janové tedy devět. Proto se běžně stává, že mají sdružení kandidáty pouze do počtu. Doufejme, že během čtyř let dojde k úpravě volebního zákona a tato nedůstojná honba za hlasy se stane minulostí. Překvapivé byly dotazy přítomných hostů. Vlastně se jen v minimu případů jednalo o dotazy, jak se chce sdružení vyrovnat s tím či oním problémem. V převážné většině se na předvolebních mítincích řešily palčivé problémy občanů, s kterými se už dávno měli dostavit k řešení na zastupitelstvo. Je nepochopitelné, že na obecní úrovni, kde mají občané maximální možnost ovlivňovat politiku obce účastí na jednáních zastupitelstva, která jsou v převážné většině ze zákona veřejná, tuto možnost vůbec nevyužívají. Můžou zde vznášet vlastní připomínky, návrhy, oponentury. Většinu stížností uvedených na předvolebních mítincích by občané měli řešit právě na těchto jednáních. Z vlastních zkušeností však vím, že na jednání se, a to ještě možná, dostaví pouze občan, který chce od obce koupit pozemek nebo pokud se projednává bod týkající se jeho zájmů. Jakoby se občané pořád báli vyslovovat kritiku adresně a do očí. V davu, to jde jedna radost. Velmi zajímavá byla rovněž skladba hostů na jednotlivých mítincích. Pokud nepočítáme návštěvu kandidátů z konkurenčních sdružení, šlo o setinový zlomek procenta těch, kteří se zúčastnili obou mítinků. Výsledky voleb mnozí přijali s nepříjemným rozčarováním. Což je na jednu stranu zajímavé, protože přece nikdo jiný než občané obce o sestavení zastupitelstva nerozhodoval. A tak mnozí zklamaně konstatovali, že se v Janové opět nic nezmění, že to zase bude čtyři roky spící obec, kde se řeší problémy a žádosti po kamarádsku Prostě anonymní kritika zklamaných občanů.

9 Vlnu emocí ještě zvedl požadavek Sdružení pro rozvoj Janové, aby post místostarostky obsadila Michaela Petřeková, DiS. (diplomovaný specialista, titul, který udělují vyšší odborné školy, pozn. red.). Je to poměrně častá politická etika, kdy si dvě nejsilnější strany (sdružení) rozdělí post předsedy a místopředsedy. Ale není to zákon ani pravidlo. Mnoho lidí kritizovalo zpátečnický, dávno přežitý názor, že paní Petřeková je mladá a bez zkušeností. Zůstává otázkou, jaký věk je v Janové vhodný na obsazení takového místa? A zkušenosti? Uvádím zde několik příkladů, které staví zastánce těchto přežitých názorů do docela trapné situace. Zastupitelé: Vojtěch Sládek, Záhorčice 18 let, Ondřej Bitel, Bítov 21 let, Marek Svačina Velké Albrechtice 22 let. JUDr. Michal Bortel byl již v DEVATENÁCTI!!! letech člen Pracovní skupiny pro regionální rozvoj při Radě vlády pro neziskové organizace a o dva roky později, tedy v jednadvaceti letech se stal asistentem poslance a zastupitelem Městské části Brno střed. Ptám se tedy: Kolik let a jaké zkušenosti potřebuje zastupitel kandidující v malé vesničce Janová, aby mohl být místostarostou? Z pohledu nezávislého pozorovatele to vypadá, že zklamání z volebních výsledků neunesl ing. Karel Eliáš, který odstoupil téměř ze všech funkcí a dokonce se původně odmítl účastnit vytvoření jednotného volebního programu zastupitelstva vyjádřením když jste to vyhráli, tak si to udělejte sami. Takový přístup rozladil i jeho spolukandidáty ze Sdružení pro rozvoj Janové. Nepříjemným překvapením pro některé zastupitele byl i jeho požadavek, nechat si zpětně po třech letech proplatit správcování obecních webových stránek, který mu byl schválen. Navíc, porovná-li občan například, a nejen vzhledově, a Hlas lidu se v tomto smyslu objevil i v diskusním fóru na obecních stránkách. Občan pod přezdívkou Xindl se ptá: Doufám, že s novým zastupitelstvem se změní i vzhled webových stránek a aktuálnější dění. Je to hrůza! Občanům obce nezbývá než doufat, že šlo pouze o povolební šok a pan Eliáš se opět plně zapojí do práce v zastupitelstvu. V obecní politice se dá mnoho věcí dokázat, i pokud je zastupitel v opozici. Pokud lze vůbec v tak malé obci mluvit o nějaké opozici. text a foto: Radomír Dolanský Zápis finančního výboru z pokusu o kontrolu stavu pokladní knihy a pokladny ZŠ a MŠ Janová Finančnímu výboru ke dni nebylo umožněno provést kontrolu pokladní knihy a pokladny Základní a Mateřské školy Janová s odůvodněním, že ředitelka neví, kde má školní účetní požadované věci uschovány. Paní ředitelka, Mgr. Jaroslava Proislová, navrhla kontrolu provést Později telefonicky termín ještě odložila až na Doporučení: Zaměřit se na včasné předávání účetních uzávěrek zřizovateli školy, tj. OÚ Janová, stanovit přesná pravidla při kontrolách pokladny a pokladní knihy výše zmíněných ZŠ a MŠ. finanční výbor zastupitelstva obce OBEC PRÝ NEDOSTATEČNĚ FI- NANČNĚ PODPORUJE ŠKOLU! Rozruch na 2. zasedání zastupitelstva obce způsobil zápis respektive jediná jeho věta z 8. zasedání školské rady. Paní ředitelka, Mgr. Jaroslava Proislová si zde stěžuje, že finanční podpora ZŠ a MŠ je nedostatečná. Přesto, že zápis pochází z měsíce května 2010, projednávalo jej zastupitelstvo teprve nyní, poněvadž byl založen, aniž by s ním bylo ZO seznámeno. Zastupitelstvo obce schválilo v minulém, i na počátku letošního školního roku, všechny finanční požadavky ředitelky Proislové! To se týká i plateb, jež byly požadovány až po provedení úkonů, například oprav, s nimiž nebyl zřizovatel (obec) seznámen předem. Tudíž nemohl ovlivnit výslednou cenu například oslovením firmy s levnější nabídkou. Obec vycházela vždy požadavkům paní ředitelky Proislové vstříct. A to i přesto, že paní ředitelka téměř výhradně komunikovala pouze se starostou obce a ten její požadavky reprodukoval posléze zastupitelstvu. Osobně se paní ředitelka Proislová v roce 2010 zúčastnila zasedání zastupitelstva obce pouze jednou!!! 22. dubna Podruhé navštívila zasedání 15. prosince tohoto roku, a to na požádání nového zastupitelstva, aby mohli zastupitelé projednat další postupy v komunikaci obec škola a rozpočet ZŠ a MŠ na rok Na 3. zasedání zastupitelstva oznámila paní ředitelka Proislová, že je letošní rozpočet ZŠ a MŠ ve schodku ,- Kč. Aniž by nárůst deficitu oznámila obci již při jeho vzniku, aniž by se hledaly cesty úspor. Společně se zastupiteli se shodla na skutečnosti, že například výdaje za telefony jsou velmi vysoké. Všichni se shodli, že je zapotřebí najít operátora s nejvýhodnějšími tarify. Ale kdo to má zajišťovat, ne-li vedení instituce (ZŠ)??? Úspory začínají třeba již u docela obyčejného sešitu, kde se zapisují telefonáty a jejich zdůvodnění, které se pak porovnají s měsíční sjetinou hovorů. Možná by pak leckoho překvapilo, kolik se ušetří za telefon! Nárůst spotřeby elektrické energie nelze omlouvat zastaralými elektrickými spotřebiči. Ano, staré spotřebiče mají mnohem vyšší spotřebu než novinky na trhu. Ale tím není řečeno, že se spotřeba energie u spotřebiče markantně zvyšuje s ohledem na jeho stáří. Zastaralé elektrické spotřebiče nezvyšují skokově svoji vlastní spotřebu!!! A už vůbec ne řádově o desítky procent během roku. Komunikace mezi školou a obcí nefunguje zrovna nejlépe. Snad vše směřuje k nápravě. Stávající zástupce obce ve školské radě odstoupil a nové zastupitelstvo hodlá systém komunikace změnit. Jak se jim to povede, nebo spíše, jak nekompromisně tyto zásady budou vyžadovat a stát si za svými rozhodnutími, ukáže budoucnost. Pod článkem přinášíme veškeré platby poskytnuté v roce 2010 ZŠ a MŠ Janová. text: Radomír Dolanský

10 FINANČNÍ INVESTICE OÚ JANOVÁ DO ZŠ A MŠ V ROCE 2010 z rozpočtu obce Nad rámec rozpočtu: zakoupení koberce úprava osvětlení výměna bojleru oprava podlahy výtěžnost z VHP doplatek MŠ (provoz) dotace pro MŠ letní školka: obědy mzdy doplatek schodku: CELKEM ,- Kč 6.426,- Kč 8.818,- Kč 5.563,- Kč 3.570,- Kč ,-Kč 8.000,- Kč 5.000,- Kč 1.950,- Kč ,-Kč ,-Kč ,- Kč Od září 2010 došlo k navýšení příspěvku na mzdy o 2.000,- Kč/měsíc vzhledem k prodloužení pracovní doby v mateřské škole. Základní škola dostala v roce 2010 od obce dotaci na školní kroužky ve výši ,- Kč. Jedná se o výtěžnost z výherních hracích přístrojů v obci. Celkový rozpočet obce na rok 2010 je ,- Kč a finance na ZŠ a MŠ činí cca 11,6% z rozpočtu obce. POROVNÁNÍ: Obec Janová má 741 obyvatel, rozloha katastru činí 922 ha a její rozpočet na rok 2010 byl ,- Kč. ZŠ a MŠ Janová má 19 a 24 dětí, 10 zaměstnanců, z nichž část pracuje na částečné úvazky, a její rozpočet, včetně financí od obce, činil v roce ,- Kč, tj. 47,7% obecního rozpočtu. K tomu, paní ředitelka Mgr. Jaroslava Proislová, žádala od obce pro rok 2011 navýšení rozpočtu ještě cca o Kč!!! text: Radomír Dolanský PETICE OBČANŮ Z ŘEČISEK Oprávněný zástupce petičního výboru ve složení Radoslav Korytář a Pavla Ficková předal starostovi obce, Janu Machalcovi, petici za místní část Janové, Řečiska, v níž občané požadují okamžité vybudování komunikací v lokalitě Janová Řečiska II, změnu umístění dopravního značení na silnici II/487 za zastavěnou část obce Janová směrem k obci Hovězí a zahájení jednání s firmou Vsacko Hovězí, a.s. o přemístění skládky hnoje dále od obydlené části obce. Starosta obce, Jan Machalec, uvedl k možnosti vybudování komunikace tolik, že se s výstavbou počítá zároveň s pokládáním kanalizace, poněvadž kdyby byla vybudována dříve, výstavbou kanalizace by se opětovně narušila. Ale i kdyby se pominul tento aspekt, obec vzhledem k vyrovnanému rozpočtu, splácení úvěrů předešlých investičních akcí a očekávání zahájení výstavby kanalizace, nebude mít v roce 2011 prostředky k uskutečnění této akce. Přesto zastupitelstvo problém nebere na lehkou váhu a bude se snažit nejhorší části komunikace vyspravit násypem šotoliny. Jak podotkl ing. Karel Eliáš, především v horní části Řečisek se již nejedná ani tak o komunikaci jako o bahnitý terén připomínající tankodrom. Změny v umístění dopravních značek jsou v kompetenci dopravního inspektorátu a vlastníka dané komunikace. Žádost je v řešení a obec nepouští úkol ze zřetele. Ne každá úřední liknavost lze vyřešit opakovanými urgencemi. O možnosti přesunu skládky chlévské mrvy již starosta obce jednal se zástupcem firmy Vsacko Hovězí, a.s. Po dohodě zemědělci posunuli skládku od obydlené části, hned vedle prostoru pro letecké modeláře. Jestliže je výstavba komunikace opomíjena již sedm let, jde o naprosté selhání zastupitelů již dvou volebních období. Každopádně, logicky, je přístupová komunikace po dostavbě inženýrských sítí dalším krokem výstavby každé části obce nebo města. V Janové je, jak vidno, postup zcela opačný. Obyvatelé místní části Řečiska II, nemají to štěstí jako místní část Kúta, kde díky výstavbě cyklostezky již nemají podobné problémy. Je smutné, že obyvatelé Řečisek, vítají zimu, sníh a mrazy asi stejně jako děti Vánoce. Pokud občané Řečisek argumentují překročením hygienických hlukových limitů, měla by být součástí petice zpráva dokazující výše uvedené tvrzení. Jak zjistily Janovské listy, pod peticí jsou podepsány i děti předškolního věku, školáci a občané s trvalým bydlištěm mimo obec Janovou. Například Valašské Meziříčí, Pržno, Vsetín Rokytnice, Vsetín Sychrov, apod. Jsou zde podepsáni občané, kteří zde nebydlí, ani zde nevyvíjí aktivity spojené s lokalitou. Tímto se petice stává právně neplatnou, jelikož z hlediska zákona pod ní můžou být podepsáni pouze občané s trvalým bydlištěm v obci a občané právně způsobilí, jinými slovy zletilí. Starosta obce, Jan Machalec, sdělil Janovským listům, že zastupitelstvo tuto skutečnost pomine a odpoví na petici jako na právně platnou. Plné znění petice přinášíme pod článkem. text: Radomír Dolanský PETICE JANOVÁ ŘEČISKA podle 1zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním My, níže podepsaní, prostřednictvím této peticepožadujeme po zastupitelstvu Janová: 1. Okamžité vybudování místních komunikací v lokalitě Janová Řečiska II Odůvodnění: Stávající komunikace jsou z větší části pouze vyježděné cesty v poli. Na nekonečné ústní urgence obec nereaguje, pouze na základě písemné žádosti zajistí zasypání děr drtí, která se však po prvním dešti vyjezdí a stav komunikace je stejný jako před opravou. Aktuální stav je naprosto kritický. Při sjíždění nebo najíždění na silnici II/487 je třeba jet minimální rychlostí, protože nájezd je naprosto rozbitý a již několik z nás si poškodilo podvozek auta o silnici. Tuto informaci je nutno sdělit všem návštěvám, protože jinak by si při běžné rychlosti poškodili auto. Některé úseky jsou za sucha sjízdné pouze s vyšším terénním vozem, za mokra musí mít mít i pohon všech kol.

11 S tím, jak si nijak nezpevněná komunikace stále sedá, vystupuje kanalizace tak, že se nedá přejet vůbec. Při snaze ji objet si odřete disk kola. Komunikace je jedna díra za druhou. Pokud je mokro, jdete bahnem, takže je zde nemožné udržet čisté auto. Dále je nemožné dojít pěšky po této jediné přístupové komunikaci do obce, například na autobus, s čistou obuví. Malé děti jsou špinavé celé. Za sucha komunikace působí jako velmi silný zdroj prachu. I přes skutečnost, že mnozí z nás zde bydlí již sedm let, obec stále nebyla schopna vybudovat přiměřenou komunikaci. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem považujeme tuto situaci dále za naprosto nepřijatelnou. 2. Změnu umístění dopravního značení (I512a obec), (I512b konec obce) na silnici II/487, a to za zastavěnou část obce Janová směrem k obci Hovězí Odůvodnění: Domníváme se, že kolem našich domů by se mělo jezdit rychlostí přípustnou pro obec. Navíc zde často dochází k nebezpečným situacím, protože většina řidičů jedoucí směrem na Hovězí zde začíná předjíždět i několik automobilů před sebou a je velmi riskantní zde začít odbočovat vlevo. Aktuálně tuto situaci ještě zhoršuje katastrofický stav sjezdu ze silnice, kdy musíte při odbočování téměř zastavit. Toto dokazuje již několik dopravních nehod. Dalším, neméně důležitým faktorem je překročení hygienických hlukových limitů. 3. Zahájení jednání s ZD Vsacko Hovězí o přemístění skládky hnoje dále od obydlené části obce Odůvodnění: Tato skládka významně zhoršuje kvalitu bydlení v lokalitě Řečiska, kromě estetického hlediska je zde hlavně velmi intenzivní zápach několik týdnů v roce a celoročně zvýšený výskyt hmyzu (much). SVATOMARTINSKÁ VYCHÁZKA Sdružení janovských rodičů připravilo pro děti na pátek 12. listopadu Svatomartinskou vycházku se světýlky. Děti se i s rodiči sešli v hojném počtu před obecním úřadem. Cesta se světýlky vedla po janovské cyklostezce směrem k Ústí. Ještě před obecním úřadem dobrovolnice v dobovém kostýmu seznámila děti i rodiče s legendou o svatém Martinovi a už se mohlo vyrazit. Cesta byla lemována světýlky a lidovými pranostikami. Na děti čekala dvě zastavení s úkoly, za jejichž splnění byly odměněny sladkostmi a malým dárečkem - podkovičkou pro štěstí. Vycházka byla završena táborákem, u kterého na děti čekal svatý Martin na bílém koni a dětem rozdával svatomartinské rohlíčky. Kdo chtěl, mohl si opéct špekáček, pro děti byl připraven čaj a pro rodiče svařené víno. Svatý Martin také dodatečně předal u ohně dětem ceny a diplomy za letní výtvarně literární soutěž. Oceněny byly práce těchto dětí: 1. místo Klára Katrušáková, 2. místo Klára Eliášová, 3. místo Natálie Dřevojánková. Zvláštní cenu obdrželi Andrea Filgasová a František Spurný. O úspěšné zvládnutí svatomartinské vycházky se zasloužilo několik dobrovolných nadšenců, kterým tímto děkuji. Také děkuji firmám Lipta TDP a.s., Vsetín Rokytnice za zapůjčení kostýmů a KVD s.r.o. Hovězí za poskytnutí materiálu na zhotovení koně. Zvláštní poděkování pak Karolíně Papšíkové za namalování koně. Všechny již nyní zveme na příští svatomartinskou vycházku se světýlky. Fotografie z akce najdete na za SJR napsala: Michaela Petřeková, předsedkyně sdružení PODĚKOVÁNÍ V roce 2010 darovaly paní ing. Lenka Trlicová a paní Jana Halašová finanční dary pro Mateřskou školu Janová. Paní Trlicová tak činí již druhým rokem a finanční dar poukázala na vánoční nákup hraček pro děti v mateřské škole. Paní Jana Halašová svým darem přispěla na nákup matraček. Jejich dary nabývají na ceně o to víc v době, kdy celá společnost šetří a snižuje náklady. K poděkování a pokloně Janovských listů se za Mateřskou školu Janová připojuje vedoucí učitelka, paní Jana Kaňůrková, s velkým poděkováním za všechny děti. Moc si této pomoci vážíme, uvedla paní Kaňůrková. text: Radomír Dolanský OMLUVA V minulém čísle Janovských listů (3/2010) byli občané mylně informováni o jménu autorky berana z letošního Vodění barana. Došlo k nepatrné změně jména, ale velké záměně osob. Berana vytvořila paní Karolína Papšíková (nikoliv Karla Papšíková, jak bylo uvedeno původně). Tímto jí náleží omluva za nepřesnou informaci. Budiž Vám útěchou a poděkováním, že spousta občanů Janové přijala tuto inovaci velmi kladně a při vzpomínce se chechtají ještě dnes. text: Radomír Dolanský

12 VYÚČTOVÁNÍ ZA SBĚR PAPÍRU V ZŠ Poněvadž se rodiče žáků ZŠ již delší dobu zajímají o vyúčtování finančních částek získaných sběrem starého papíru, poskytla škola Janovským listům níže uvedený přehled. Pokud by rodiče chtěli vidět vyúčtování podložené doklady o provedených platbách, je určitě možné požádat vedení ZŠ a MŠ o nahlédnutí nebo se obrátit na finanční výbor obce, který provede kontrolu požadovaného vyúčtování. PŘÍJMY KČ VÝDAJE KČ Sběr 5/ cena za sběr 5/ Sběr 11/ Mezinár. den dětí odměny 275 zdravot. soutěž odměny 139 doplatek autobus Zlín, Lešná 410 pomoc v kroužku zdravotník 105 zdravot. celostátní odměny 316 fotky 2009/ laminátka 539 Den stromů vlak 22 Vizovické pečivo jarmark 240 papírák zápisníky zůstatek k ceny za sběr 328 materiál jarmark 351 čokolády za sběr 131 magnetofon materiál jarmark 76 převod do MŠ 552 divadlo Hovězí 450 zůstatek k TVORBA ŠKOLÁKŮ V KROUŽCÍCH ZŠ JANOVÁ Paní učitelka, Bc. Ludmila Spitzerová, vedoucí zájmových kroužků na místní základní škole, zaslala Janovským listům výběr z tvorby žáků. Neutuchající zájem školáků o mimoškolní činnost je z jejich článků a kreseb více než patrný. Chodíme většinou do lesa, ale někdy si zahrajeme hry i na školním hřišti (například na pytláka a stromy). Chodím tam moc rád a doufám, že do něj bude chodit více dětí. Je to výborný kroužek. napsal: Vít Kopecký PŘÍRODOVĚDNÁ VYCHÁZKA Jednou jsme šli na přírodovědnou vycházku. Nejdříve jsme se rozdělili do skupin. Jak jsme se rozdělili, šli jsme ven. V každé skupině byl jeden velký a ten musel těm malým pořád opakovat, jaké stromy jsme už viděli. Každou chvíli se paní učitelka ptala, třeba co je to za strom nebo keř. A to se pořád opakovalo až ke škole. Hráli jsme při cestě spoustu her, proto si myslím, že se to všem líbilo. napsal: Štěpán Pospíšil, V. třída TOMÍCI Do Tomíků chodím druhým rokem, a jsem strašně rád, protože se tam učíme co dělat v přírodě. Například zapálit oheň ve sněhu nebo určovat zvířata podle okousaných šišek. Vede ho paní učitelka Spitzerová a paní učitelka

13

14 JANOVSKÁ ZABIJAČKA JIŽ V LEDNU Již 22. ledna 2011 se labužníci a příznivci vepřových pochoutek v Janové opět dočkají svého dne D. Firma ZZJM, s.r.o. jako každoročně pořádá domácí zabijačku s následným prodejem výrobků či ochutnávkou přímo na místě činu. Všichni jste srdečně zváni. text: Radomír Dolanský VÁNOČNÍ JARMARK V úterý se uskutečnil v podvečer další ročník vánočního jarmarku pořádaného Sdružením janovských rodičů a Základní a Mateřkou školou Janová. Přítomní si mohli zakoupit výrobky dětí a rodičů především s vánoční tematikou. V nabídce se objevily taktéž různé druhy vánočního pečiva od maminek nebo kuchařek školy. Nabídka výrobků byla vystavena v hasičské zbrojnici. Krátce po půl páté, po přivítání všech přítomných se rozsvítil vánoční stromeček před obecním úřadem. Se zpěvy a koledami vystoupily děti ze základní a mateřské školy. Krásné vystoupení dirigovala jako vždy paní učitelka, Bc. Ludmila Spitzerová, duše snad všech kroužků mimoškolní výchovy. Dostatečné zásoby čerstvě napadaného sněhu, jiskřivý mrazík a modravé světlo svíček na vánočním stromku, to vše navodilo krásnou předvánoční atmosféru. Dospělí i děti si tohoto hezkého podvečera zajisté užili plnou měrou. text a foto: Radomír Dolanský

15 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V neděli, 5. prosince 2010, uspořádala restaurace U Hromadů respektive provozovatelé Kateřina Surá a Richard Slámka, společně se Sdružením janovských rodičů velmi, velmi (to není chyba, napsal jsem to úmyslně 2x, pozn red.) úspěšnou akci Mikulášskou besídku. Ve tři hodiny odpoledne restaurace U Hromadů praskala doslova ve švech. Děti ve velkém počtu pro tohle odpoledne obsadily, jinak zapovězené, království dospělých. Jejich přítomnost byla doslova cítit ve vzduchu byl prost cigaretového kouře. Děti si ještě ani nestačily sundat bundy s čepicemi a již začalo veliké vrtění v tanečním rytmu. Dětská diskotéka. Hned poté následovala spousta zábavných soutěží, při kterých děti sbíraly spousty sladkostí a malých dárečků. Například lovení andílků a čertů na udice nebo Škatule, škatule hýbejte se. V sále to hučelo jako při poplachu ve vosím hnízdě. Až nastalo to, co nastat muselo. Děti, rozčertěné na nejvyšší míru, v okamžiku ztuhly jako máslo v mrazáku, když se na scéně objevili dva nádherně oškliví čerti. Jejich hlasité bu, bu, bu, se jim od některých dětí vracelo jako bůůůů. Ano, jak už to bývá, čert je tady od toho, že straší, a to se dařilo. Anděl, jehož naducaná tvářička, andělská křídla a dlouhý zlatý vlas u dětí vyvolával pocit bezpečí před nebezpečnými čerty, otevřel knihu, v níž měl zapsány všechny hříchy přítomných dětí. Začalo celoroční účtování. Před svaté i rohaté se postavil suverénní hrdina. Anděl začal předčítat: Mám tady napsáno, že jsi celý rok zlobil rodiče, ve škole jsi vyrušoval a nechoval ses hezky k ostatním dětem. V té chvíli už vyletěl čert, s nosem jako jelito, a zahulákal: Tak ty budeš zlobit tatínka a maminku?, zahudroval. Ne-e, zakoktal školák a hrdinství bylo v tu ránu fuč. Pak k němu vážným hlasem promluvil Mikuláš: A slibuješ zde, přede všemi, že se polepšíš? Slibuji, vyhrkl chlapec a do očí mu vhrkly slzy. A že to opravdu myslí vážně, zdvihl pravici se dvěma vztyčenými prsty. Pak ještě musel dětem a rodičům odrecitovat říkanku a za odměnu si vysloužil pytlík dobrot. Takto předstupovaly další a další děti, vyvolávány andělem, strašeny čerty a zpovídány Mikulášem. Je nutno podotknout, že anděl ani na chvíli nezapomínal na svoji ochranitelskou povinnost, a když v jednu chvíli čert tak mocně zahudroval, že dítě o několik kroků couvlo, anděl ihned zareagoval slovy: Nestraš ho tak, vole! A mezitím, co brečeli před trojicí respektive čtveřicí zpovědníků i páťáci, zatoulal se mamince, Karolíně Papšíkové, malý Kryštof, a naprosto v klidu se vybavoval s čerty a vyvracel tvrzení, že s nimi nejsou žerty. I samotní čerti byli celí nesví, že se jich takový prďola nebojí. Avšak ani malý Kryštof nemohl pochopit, jak je to možné, že ten vysoký pán v červeném ornátu s bílým vousem a mitrou na hlavě má stejný hlas jako jeho tatínek. Dnešním dnem počínaje mají hosté restaurace U Hromadů oficiálně zdokladováno a povoleno prohlašovat, že: NAŠE HOSPODSKÁ JE ANDĚL. Krásné odpoledne, za které pořadatelům zcela určitě patří velké poděkování. text a foto: Radomír Dolanský

16 Obec Seninka, Sdružení obcí Hornolidečska a obce Jasenná a Liptál P O Z V Á N K A NA SETKÁNÍ U ROZHLEDNY NA VARTOVNI v neděli 2. ledna 2011 mezi 10:00-11:00 hodinou na Vartovni Srdečně Vás zveme na hvězdicový výstup k rozhledně na Vartovnu po všech dostupných turistických trasách Informujeme příchozí, že pořadatelé nezajišťují na Vartovně občerstvení. Obec Ústí u Vsetína zajišťuje autobusovou dopravu (zdarma): Janová - Ústí Seninka(točna): odjezd z Janové z autobusové zastávky v 9:00 hodin Vrchol Vartovna (651 m. n. m.), je významná křižovatka turistických tras, na který se dostanete: - po žluté ze Seninky Kulturní dům cca 2,5 km, ze Syrákova cca 3 km, - po modré z Leskovce, Prlova, a Pozděchova cca 4 7 km - po zelené z Liptálu Lůžka, kde je i zastávka ČSAD cca 4 km

17 STŘÍPKY Z TĚLOCVIČNY Tělocvična v Janové slouží již několik měsíců veřejnosti. S povděkem ji přijali v hojném počtu místní občané, kteří zde hrají fotbálek, volejbal nebo chodí na oblíbenou zumbu a fitball. Zima prověřuje vytápění, které zatím bez jakýchkoliv problémů funguje a bude připraveno i na mrazy dlouhodobějšího charakteru. Jak uvádíme na jiném místě, v tělocvičně proběhl maraton v pokusu o vytvoření nového světového rekordu v držení míče na hlavě. Podle předběžných informací Sdružení janovských rodičů chystá v tělocvičně pravděpodobně na měsíc únor dětský maškarní bál s doprovodným programem a občerstvením. Východisko z mnohem složitější situace budou hledat zastupitelé. Na počátku příštího roku provedou revizi současného nastavení výše platby pronájmu tělocvičny. Z dosavadních zjištění vyplývá, že při současné výtěžnosti by si tělocvična nevydělala ani na polovinu předpokládaných celoročních nákladů na provoz ( Kč). Ale pokud zastupitelé zvýší pronájem, avizují některé subjekty, že z janovské tělocvičny odejdou. Správce tělocvičny, Jaromír Zbranek, již musí řešit první závady způsobené návštěvníky tělocvičny. Jde například o dvě desky protihlukových zábran, prolomené nastřeleným míčem. Jedná se o běžné, neúmyslně způsobené závady, přesto se již setkal s dětinským přístupem k způsobené škodě typu: To my ne, to ti před námi. A když trval na svém, bylo mu řečeno, že už se v tělocvičně kolektiv víckrát neobjeví. I taková jednání musí pan Zbranek přetrpět. Zbývá už jen několik dnů, kdy bude muset obec, podle znění dodatku smlouvy, firmě Renostav vyplatit první splátku bezúročné půjčky (JL 3/2010, Tělocvična dotace stále v nedohlednu!!!). Podle sdělení starosty obce, Jana Machalce, pokud dotace na tělocvičnu do konce roku nebude poukázána na bankovní účet obce, musí s firmou Renostav vejít v jednání, poněvadž obec nemá v současné době finance na plnění smluvního závazku. Finanční výtěžnost tělocvičny za měsíc listopad 2010 V současné době má v tělocvičně nasmlouvaný pronájem 11 subjektů. V průměru činí pronájem tělocvičny 18 hodin týdně. V listopadu to bylo konkrétně 72 hodin. Z toho 48 hodin za pronájem 400 Kč/hod. a 24 hodin za 200 Kč/hod. Celkový příjem z pronájmu tělocvičny za měsíc listopad činí Kč. text a foto: Radomír Dolanský FITBALL I ZUMBA V OBLIBĚ Fitball, tedy cvičení s velkým balónem, ale i zumba, taneční prvky spojené s aerobikem, jsou velmi oblíbené i v janovské tělocvičně. Více o zumbě jako takové se můžete dozvědět v rozhovoru s jednou z lektorek na blogu idnes.cz v článku: Důležité upozornění: Zumba bude v tělocvičně v Janové pokračovat od ve stejný čas, tj. v úterý od 18:30 do 19:30. Došlo také k snížení ceny: pro předplatitele, tedy za permanentku zaplatí zájemce 80,- Kč za návštěvu, jednorázová návštěva 90,- Kč. Fitball navštěvují v Janové ženy a dívky velmi širokého věkového složení a vůbec nikomu to nečiní žádné potíže. Cvičí zde seniorky i školačky. I když při cvičení se určitě nikdo nenudí, připravila pro své kolegyně jedna z cvičenek, paní Zdenka Chudějová, nečekané překvapení. Na hodinu cvičení s balónem přišel Mikuláš s čertem. Návštěva byla příjemným zpestřením večera. Lucka Piskláková dokonce vylovila z paměti říkanku a za to byla Mikulášem odměněna čokoládovými eurocenty a dalšími pamlsky. To Natálka Dřevojánková okamžitě prohlásila, že si žádnou básničku nepamatuje, ale poněvadž uhlí podražilo, dostala nakonec taktéž sladkosti. Ženy, které nebyly autem, dostaly dárek od čerta slivovici. Byl to ďábelsky vhodný dar po ztrátě kalorií a vzhledem k tomu, že venku chumelilo. Přijďte i vy strávit příjemnou hodinku v janovské tělocvičně. V příštím roce od vždy v pátek od 17:30 do 18:30. Foto naleznete na /mikulas/&page=all text a foto: Radomír Dolanský Elektronické adresy Na těchto adresách najdete aktuální informace o dění v obci, můžete se zapojit do diskuse nebo posílat vlastní příspěvky k otištění v Janovských listech. - diskusní fórum, zasedání zastupitelstva, úřední deska, aktuální informace pro zasílání dotazů, ohlasů, komentářů, příspěvků do Janovských listů.

18 OPRAVA MOSTU NEBO VÝSMĚCH? V závěru roku 2010 se občané Janové po roce urgencí u zastupitelstva obce konečně!!! dočkali nástupu pracovní čety silničářů k slíbené opravě chodníků na mostě. I když počáteční naděje byly veliké, takřka nic víc se neudálo. Silničáři, údajně vůli zdržení na předchozích opravách a čerpání dovolené, nastoupili v pozdním termínu i v Janové. Ale i přesto jim ještě několik týdnů vycházelo počasí vstříct. Ovšem nebylo, kdo by uvedené přízně využil. Z počáteční invaze více než deseti zaměstnanců Správy údržby silnic se velmi brzy stali dva tři dělníci s lopatami, víceméně bezcílně bloumající po mostě (pokud tam vůbec byli). Již od počátku mohli být občané obce Janová i náhodní kolemjdoucí svědky nebývale slabé pracovní morálky silničářů. Ihned po příjezdu následovala svačina, která nebyla časově nikterak skoupá. Poté se opravdu pracovalo. Pracovníci, rozděleni po skupinkách, v nichž jeden pracoval, a ostatní sledovali. Nu, a pak byl oběd. Takto probíhala hra na opravy se snižujícím se počtem pracovníků. Naopak přibývalo dnů, kdy se vůbec nedostavili, až je milosrdně zachránil padající sníh. Janové zůstaly uzavřené chodníky, silničářům práce na příští rok, a za všechno může počasí. Jak je vidět, mít finance na provedení opravy, v českém rádoby tržním hospodářství, zdaleka ještě nestačí. Bude někdo tuto situaci řešit, budou se dělat rázná opatření, která povedou k okamžité nápravě? Nebo se opět jen bude krčit rameny a přehazovat si horký brambor zodpovědnosti: To my ne, to oni! text a foto: Radomír Dolanský UPOZORNĚNÍ OBČANŮM!!! Od platí nové jízdní řády ČD i ČSAD. Pokud mají občané zájem o odjezdy vlaků i autobusů z Janové v obou směrech, můžou si je vyžádat na obecním úřadě u paní místostarostky, Karly Vašťákové. ZEMĚDĚLCI ZNEČISTILI MÍSTNÍ KOMUNIKACI Na přelomu října a listopadu začali zaměstnanci firmy Vsacko Hovězí, a. s. navážet na svá pole mezi Janovou a Vsetínem chlévskou mrvu. Při navážení byla značně znečistěna místní komunikace a nedocházelo k následnému čistění. Dle zákona je povinností firmy, která znečistí komunikaci, tuto uvést na vlastní náklady do původního stavu. Neučiní-li tak, může být sankcionována. Navíc družstvo začalo s navážením ve dnech kolidujících s Památkou zesnulých a navážka se uskutečňovala právě po cestě vedoucí kolem hřbitova. Z výše uvedených důvodů se starosta osobně dostavil do firmy Vsacko Hovězí, a. s., aby zmíněnou situaci řešil. Vedení družstva přiznalo, že skutečnost právě probíhajících dušiček jim unikla. Proto, alespoň pro další dny, navážení ihned zastavilo a dodatečně se omluvilo. Co se týkalo znečistěného povrchu komunikace, informovalo vedení firmy Vsacko Hovězí, a.s. starostu obce, že mají nepojízdný postřikový vůz, a proto vyšlou alespoň zaměstnance s lopatami, kteří odstraní největší nečistoty. Zaměstnanci odstranili opravdu jen největší nečistoty a tak vozovka zůstala poměrně značně znečistěná a voňavá až do nejbližších dešťů. Obecní zaměstnanci omyli vodou povrch vozovky před obecním úřadem a kavárnou ZZJM, tedy před nejdůležitějšími budovami v obci. text: Radomír Dolanský VANDAL POTRESTÁN Jak jsme vás informovali v minulém čísle Janovských listů 3/2010, dne se starosta obce, Jan Machalec, zúčastnil přestupkového řízení při projednávání poškození majetku ve vlastnictví obce (článek V obci opět úřadoval vandalismus, JL 3/2010), vedenému proti občanu Janové. Jednalo se především o poničení květinové výzdoby v parčíku u autobusové zastávky. Za přestupek byl viník potrestán pokutou ve výši 500,- Kč a povinností zaplatit obci způsobenou škodu, která byla odhadnuta ve výši 2.000,- Kč. Viník se rozhodnutí nevyhýbá. Jelikož není výdělečně činný, dohodl se na splátkovém kalendáři a první splátku již splatil. Nadále pak ještě Policie ČR řeší trestný čin poškození dopravní značky v obci, který byl spáchán stejného dne. Případ není ukončen a obec k němu nemá bližší informace. Zjištění viníci zaslali obci omluvné dopisy. Jelikož jsou naprosto identické, otiskujeme jejich znění v jednom: (gramaticky upraveno) Vážený pane starosto, tímto bych se chtěl omluvit za událost ze dne na , kdy jsem se zúčastnil na zlomení dopravní zákazové značky. Toho, co se stalo, lituji, a za vzniklé následky zodpovídám. Viníci se s obcí dohodli na zaplacení způsobené škody, která ji odhadla, vzhledem k stáří značky, na 500,- Kč. text: Radomír Dolanský

19 V JANOVSKÉ TĚLOCVIČNĚ PADL REKORD V sobotu 11. prosince 2010 proběhl v tělocvičně v Janové desetihodinový maraton v balancování s míčem na hlavě. Boj o rekord podstoupil Bursas Charalambos alias Karel Fokos žijící v nedalekých Brankách u Valašského Meziříčí. Dosáhl svými rekordy 20 zápisů do Guinessovy knihy rekordů. Osmapadesátiletý žonglér svým výkonem vytvořil novou disciplínu. V Janové dosáhl již svého jednadvacátého rekordu.tentokrát se však nejednalo o rekord s nepřetržitým balancováním. Žonglér mohl svůj pokus přerušovat a rozhodčí jen zastavili stopky. Rekord, to byl čistý čas s balonem na hlavě. Což taky mnohé návštěvníky překvapilo, neřku-li doslova zklamalo. Co zklamalo pořadatele, byla asi mizivá návštěvnost. Nedostavily se ani avizované televizní kamery. Všichni se omluvili z důvodu nepřízně počasí. VANDALSKÁ DEMENCE OPĚT V AKCI! V noci z 12. na byl vhozen stojan se směrovou deskou, sloužící jako bezpečnostní zábrana, z mostu do řeky Bečvy. Bohužel, akce inteligenčně omezených individuí se dala očekávat, jak se stává v Janové zvykem. Jakmile se především na trase restaurace směr vlakové nádraží objeví objekt, který není zabetonován, přivařen či přišroubován, je nabíledni, že místním partám výrostků nedají spát. Vhození směrové desky do Bečvy, její váha s podstavcem a vzdálenost od mostu či břehu i laikovi napoví, že se nejednalo o vandala jednotlivce. Poněvadž se situace s ničením veřejného i soukromého majetku nezlepšuje a začíná připomínat svým rozsahem spíše městské páteční vandalské útoky, byl na zasedání zastupitelstva obce podán požadavek, aby veškeré ničení dopravního značení a dalšího majetku obce bylo hlášeno Policii ČR. Nejen proto, že se jedná se o trestný čin obecného ohrožení (u dopravních značek, pozn. red.), ale především, aby těmito orgány byla věc zaznamenána pro den, kdy budou viníci dopadeni. Situaci je nutné řešit a k tomu je zapotřebí využít všech zákonných prostředků, které se obci nabízí. Hned další noc, z 13. na vandalové vyrvali na dětském minihřišti u restaurace U Hromadů, z upevnění skluzavku. SVOZ ODPADU V ROCE 2011 Pozor, mění se den svozu odpadu na pátek!!! Komunální odpad , , , , , , , 6. 5., , 3. 6., , 1. 7., , , , , 9. 9., , , , , , , , Tříděný odp.- Plasty , , , , , , , Tříděný odp.- Papír , , , Tříděný odp. Sklo , 3. 6., , Sběr a likvidace nebezpečného a objemného odpadu bude řešen formou MOBILNÍHO SVOZU (datum bude předem oznámen) ROZPOČET OBCE NA ROK 2011 PŘÍJMY v tis. Kč Daň z příjmů FO - závislá činnost 1000 Daň z příjmů FO - SVČ 300 Daň z příjmů FO - kapitálové výnosy 80 Daň z příjmů PO 1500 DPH 2000 Poplatky za uložení odpadu 5 Poplatky za likvidaci kom. odpadu 250 Poplatek ze psů 24 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 Poplatek ze vstupného 1 Poplatek za ubytovací kapacity 15 Poplatek z provozovaný VHP 40

20 rozpočet na rok pokračování Odvod výtěžku z loterií 10 Správní poplatky 30 Daň z nemovitostí 300 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 50 Neinvestiční transfery ze SR 213 Lesní hospodářství - těžba 300 Lesní hospodářství - pronájem pozemků 0 Rozhlas a televize - kabelovka 17 Janovské listy - reklama 1 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 100 Bytové hospodářství - nájmy bytů 53 Pohřebnictví - nájem hrobových míst 7 Komunální služby - pronájem pozemků 5 Sběr a svoz odpadů - služby 6 Sběr a svoz odpadů - prodej zboží 7 Sběr a svoz odpadů - tříděný odpad 20 Péče o vzhled obce - sečení 5 Činnost místní správy - služby 0 Obecné příjmy - úroky 1 Ostatní nedaňové příjmy - dlužný nájem 23 CELKEM 6365 VÝDAJE v tis. Kč Příspěvek - včelaři 3 Pěstební činnost - materiál 25 Produkční činnost - les-ochranné pom. 1 Produkční činnost - les -oděv, obuv 3 Les - materiál 3 Les - PHM 10 Les - poradenské a právní služby 58 Les - nákup ostatních služeb 50 Lesní hospodářství - OLH 17 Příspěvek - myslivecké sdružení 5 Silnice - materiál 10 Silnice - úroky vlastní 0 Silnice - opravy a udržování 15 Silnice - nákup ostatních služeb 70 Cyklostezka - nájemné za půdu 2 Pozemní komunikace - obslužnost 52 Vzorky odpadních vod 3 Kanalizace 744 Základní školy - dojíždějící Vsetín 157 ZŠ Hovězí 13 ZŠ Janová 600 Knihovna - OON 10 Knihovna - knihy 3 Knihovna - materiál 0 Kabelova - elektrická energie 8 Kabelovka - nákup ostatních služeb 6 Kabelovka - opravy a udržování 10 Janovské listy - DPP 15 Janovské listy - materiál 4 Janovské listy - nákup ostatních služeb 1 Kultura - věcné dary - jubilanti 15 Tělocvična - zaplacené úroky 171 Sport. zaříz. V majetku obce Tělocvična 379 TJ TATRAN JANOVÁ - příspěvek 0 Dětské hřiště - materiál 13 Dětské hřiště - nákup ostatních služeb 2 Příspěvek - Sdružení janovských rodičů 10 Bytové hospodářství - služby 1 Bytové hospodářství - opravy 1 Veřejné osvětlení - elektrická energie 150 Veřejné osvětlení - n kup služeb 40 Veřejné osvětlení - opravy a udržování 20 Pohřebnictví - OON 10 Pohřebnictví - materiál 5 Pohřebnictví - služby 0 Územní rozvoj - JDTMZK 2 Svoz nebezpečných odpadů 60 Svoz komunálních odpadů - nádoby 10 Svoz komunálních odpadů - pytle 5 Svoz komunálních odpadů - služby 250 Péče o vzhled obce - materiál 20 Péče o vzhled obce - PHM 15 Péče o vzhled obce - služby 30 Péče o vzhled obce - opravy 10 Požární ochrana - materiál 5 Požární ochrana - PHM 5 Požární ochrana - neinv.transfery o.s. 5 Zastupitelstva obcí - odměny členů 730 ZO - sociální pojištění 130 ZO - zdravotní pojištění 80 ZO - pohoštění 5 Volby - FV 5 Činnost místní správy - platy 640 ČMS - soc. poj. 130 ČMS - zdrav. Poj. 70 ČMS - prádlo, oděv, obuv 1 ČMS - tisk 10 ČMS - materiál 30 ČMS - studená voda 10 ČMS - plyn 170 ČMS - elektrická energie 60 ČMS - PHM 15 ČMS - služby pošt 5 ČMS - telefon 50 ČMS - služby peněžních ústavů 25 ČMS - právní a poradenské služby 10 ČMS - školení a vzdělávání 2 ČMS - zpracování mezd 30 ČMS - nákup ostatních služeb 50 ČMS - opravy a udržování 20 ČMS - cestovné 1 ČMS - přestupky 7 ČMS - daně a poplatky 15 Pojištění 15 Charitativní činnost + postižení 10 Ostatní příspěvky 5 Mikroregiony 5 CELKEM 5448 FINANCOVÁNÍ Splátka dlouhodobého úvěru 567 Splátka půjčky TJ Tatran Janová 350 CELKEM 917

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 19. listopadu 2010 v kanceláři starosty obce.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 19. listopadu 2010 v kanceláři starosty obce. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 19. listopadu 2010 v kanceláři starosty obce. Přítomni : Jan Machalec, Karla Vašťáková, Dalibor Bartík, Ing. Karel Eliáš, Taťána Hradová, Aleš

Více

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne )

86/02 Dětské hřiště bod jednání programu č. 3 splněno (Usnesení 5/02 ze dne ) Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Janová Den konání: 22. února 2012 Začátek jednání: 17,00 hod. Místo konání: kancelář starosty obce Přítomni: viz. prezenční listina Konec jednání: 18,50 hod. 1.

Více

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva

Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne na Obecním úřadě ve Třebovli. Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis L.B. 14.12.2016 24.12.2016 Strana 1(celkem8) Zápis č. 8/2016 Ze zasedání Zastupitelstva obce Třebovle konaného dne 14.12.2016 na Obecním úřadě ve Třebovli Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Martin Rak, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová,

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Martin Rak, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS z 8. zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 05. 11. 2014 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p. Zdeněk

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádná připomínka Obec Kojetice, se sídlem Lipová 155, 250 72 Kojetice Zastupitelstvo obce Kojetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kojetice, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 3/2016 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 9. 3. 2016, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce: Bauer

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš

Ing. Milan Hruban Josef Kalaš Zápis č 12-2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 7 12 2011 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr Martina Vedralová Ing Pavel Churáček Zdeňka

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle

Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Z Á P I S A U S N E S E N Í č. 11/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle Strana 1 Č.j. 899/02/2016 konaného dne 19.12.2016 v 17.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Přítomni: Ladislav

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing.

Zápis č. 5/2009. Petr Slezák, Ing. Eliška Kopřivová, Mgr. Petr Antoš, Tomáš Stávek, Jaroslav Stávek, Pavel Stávek, Jana Hádlíková, Ing. Zápis č. 5/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 18. června 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 27. 9. 2016 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Špetláková J., Skála M., Drahovzalová V., Vízner M., Kalfiřt R., Omluveni: Bízek Z., Řepa

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.11.2014 od 18.00 hod Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny)

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 6 hostů (dle přiložené prezenční listiny) Zápis z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 1. listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 15.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Březnice konaného dne: 7.11.2014 od: 18:00 hod. na obecním úřadě v Březnici Zasedání zastupitelstva obce Březnice bylo zahájeno v 18:01 hod., dne: 7.11.2014

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kornatice 9/2016 konaného dne 21.9.2016 Přítomní zastupitelé: J. Šustr, A Šustrová, I. Lavičková, L. Bouchner, M. Neumaierová P.Skála a J. Sýkora 1) Zahájení

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 6. listopadu 2014 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Vlkoš Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš

Vlkoš Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš Vlkoš Zastupitelstvo obce Vlkoš Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Vlkoš Den a místo konání: 26. listopadu 2015 zasedací místnost OÚ Vlkoš 95 Hodina zahájení: 18:00 hod. Počet přítomných členů: 7

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 4.11. 2014 od 19.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Jiří Jeff Calda, Eva Nosková, Pavel Pouček, Josef Beran

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 1. 9. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtové opatření č. 2/2015 3. Zpráva o hospodaření

Více

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne 8. 11. 2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce p. Petr Hlaváček jako předsedající zahájil

Více

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice.

Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne , od hodin v budově hasičské zbrojnice. Zápis z 06/2016 zasedání zastupitelstva Obce Olešnice v Orlických horách, konaného dne 10. 08. 2016, od 18.00 hodin v budově hasičské zbrojnice. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 16.12.2014 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Petr Holeček, Robert Korsa, František Čečil, Luboš

Více

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně.

Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Zápis ze 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce Velká Buková, které se konalo dne 26.4.2016 od 18:00 hodin v hospůdce Na Kovárně. Členové zastupitelstva: Přítomni: Ing. Pavel Moucha, Petr Matějovský,

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Zápis č.6/2013. konaného dne v hod. Hostinec Na Klokočné

Zápis č.6/2013. konaného dne v hod. Hostinec Na Klokočné Zápis č.6/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 9.10.2013 v 18.00 hod. Hostinec Na Klokočné Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 24. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 24. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne v hod. Obec Třanovice Zápis z 24. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 16.6. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 14 členů ZO Třanovice, 1 omluveni 6 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva.

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva. Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ Vítězná v souladu s 91 Zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění dne 10.11.2010 Pan Műhl přivítal přítomné

Více

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu 20. zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 15. 12. 2016 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Mgr. Petr Řezníček zahájil

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 4/12 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 16.04.2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety

Z Á P I S č. 2/2016. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Z Á P I S č. 2/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rpety, které se konalo dne 21. 4. 2016 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Rpety Přítomno: 6 členů zastupitelstva obce Rpety dle prezenční listiny

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 5/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 5/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 6, konaného dne 20. 5. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více