Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/ / CS EE410000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424362 / CS EE410000"

Transkript

1 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Obslužný terminál DOP11A EE41 Vydání 5/ / CS Systémová příručka

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Obsah 1 Důležitá upozornění Bezpečnostní upozornění a varování Pokyny k terminologii Použití v souladu s předpisy Okolní prostředí Bezpečnostní funkce Záruka Názvy výrobků a obchodní značky Demontáž a likvidace Bezpečnostní pokyny Všeobecné pokyny nstalace a uvedení do provozu Transport a uskladnění Pokyny k provozu Servis a údržba nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod Typové označení, typové štítky a obsah dodávky Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A Příslušenství a doplňková zařízení nstalace Pokyny pro instalaci základního přístroje nstalace v souladu s UL Připojení základního zařízení DOP11A-1 do zařízení DOP11A Připojení k PC Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) Připojení RS-485 pomocí PCS21A Připojení RS-422 přes UWS11A Připojení doplňku PFE11A ETHERNET Připojení doplňkového zařízení PFP11A PROFBUS-DP Připojení na zařízení Siemens S7 přes MP a PCM11A Uvedení do provozu Všeobecné pokyny pro uvedení do provozu Přípravné práce a pomůcky První zapnutí Funkce terminálu Provoz a servis Přenos projektu pomocí PC a softwaru HM-Builder Provozní zobrazení při startu zařízení Chybová hlášení Servis elektroniky SEW Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 3

4 Obsah 7 Programování Vytvoření projektu Komunikace se zařízeními MOVDRVE a MOVTRAC Programování pomocí programovacího softwaru Grafické zobrazení a řízení Textové zobrazení a řízení Přenos projektů Rozšiřovací karty pro ETHERNET a PROFBUS-DP Adresování indexů Funkce zařízení Message library (Knihovna zpráv) Alarm handling Správa receptů Passwords (hesla) Tisk zpráv Časové řízení Správa jazyků Unicode Kontrolky LED Funkční klávesy Trendy Makra Sít ové funkce a komunikace Komunikace Sít ová komunikace Sít ové funkce v terminálu Sít ové služby Sít ová konta Technické údaje a rozměrové listy Všeobecné technické údaje Obsazení konektorů DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A Příloha Membránová klávesnice Stažení systémového programu Rejstřík změn Změny oproti předcházející verzi ndex Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

5 Důležitá upozornění Bezpečnostní upozornění a varování 1 Systémová příručka 1 Důležitá upozornění 1.1 Bezpečnostní upozornění a varování Bezpodmínečně dodržujte zde uvedené bezpečností pokyny a varování! Nebezpečí Upozorňuje vás na možné ohrožení, které může vést k těžkému poranění nebo ke smrti. Varování Upozorňuje Vás na možné ohrožení výrobkem, které může bez dostatečné prevence vést k těžkému poranění nebo dokonce ke smrti. Tento symbol naleznete také jako varování před vznikem hmotných škod. Pozor Upozorňuje na možnou rizikovou situaci, která může vést k poškození výrobku nebo okolí. Upozornění Upozorňuje na způsob použití, např. při uvedení do provozu, a obsahuje další užitečné informace. Odkaz na dokumentaci Odkazuje na dokumentaci, např. návod k obsluze, katalogový list, nebo list technických údajů. Dodržení návodu k obsluze je podmínkou pro: bezporuchový provoz uplatnění nároků vyplývajících ze záruky Než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si nejprve návod k obsluze! Návod k obsluze obsahuje důležité servisní pokyny. Uchovávejte jej proto v blízkosti přístroje. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 5

6 1 Důležitá upozornění Pokyny k terminologii 1.2 Pokyny k terminologii Obslužné terminály řady DOP11A (Drive Operator Panel) mohou prostřednictvím různých komunikačních cest současně komunikovat s frekvenčními měniči SEW a s vybranými řídicími jednotkami s programovatelnou pamětí (SPS). V tomto dokumentu jsou obě zařízení (SPS a měnič) pro zjednodušení označována jako kontroléry. 1.3 Použití v souladu s předpisy Obslužné terminály řady DOP11A jsou zařízení pro obsluhu a diagnostiku průmyslových a podnikových systémů. Uvedení do provozu (počátek provozu v souladu s předpisy) není možné, dokud není zajištěna shoda stroje se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EWG a shoda koncového produktu se směrnicí 98/37/EG (s ohledem na EN 624). 1.4 Okolní prostředí Je zakázáno (pokud jednotka není pro dané podmínky výslovně určena): Použití v explozivním prostředí. Použití v oblastech s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření apod. Seznam přípustných materiálů naleznete v příloze. Použití v nestacionárních aplikacích, u kterých vznikají mechanická chvění a rázová zatížení, která přesahují požadavky normy EN Bezpečnostní funkce Obslužné terminály řady DOP11A nesmí bez nadřazených bezpečnostních systémů plnit bezpečnostní funkce. Použijte nadřazené bezpečnostní systémy pro zajištění ochrany strojů a osob. 6 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

7 Důležitá upozornění Záruka Záruka Neodborná manipulace a jiná manipulace, která není v souladu s tímto návodem k obsluze, má vliv na vlastnosti výrobku. Vede proto ke ztrátě jakýchkoli nároků na záruku vůči firmě SEW-EURODRVE GmbH & Co KG. 1.7 Názvy výrobků a obchodní značky Značky a názvy produktů uvedené v tomto návodu k obsluze jsou obchodní značky resp. registrované obchodní značky náležící majitelům těchto značek. 1.8 Demontáž a likvidace Úplnou nebo částečnou recyklaci obslužného terminálu je třeba provést podle příslušných platných předpisů. Dbejte prosím na to, že následující komponenty obsahují látky, které mohou představovat nebezpečí ohrožení zdraví a životního prostředí: lithiová baterie, elektrolytické kondenzátory a obrazovka. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 7

8 2 Bezpečnostní pokyny Všeobecné pokyny 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Všeobecné pokyny Přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny. Zkontrolujte dodávku při převzetí, zda nedošlo k poškození vlivem transportu. nformujte ihned dodavatele, pokud najdete poškození. Terminál splňuje požadavky podle článku 4 směrnice EMC 89/336/EEC. Nepoužívejte terminál v prostředích, kde hrozí nebezpečí výbuchu. SEW-EURODRVE nepřebírá žádnou odpovědnost za modifikované, změněné nebo přestavěné technické vybavení. Smí být používány pouze náhradní díly a příslušenství vyrobené podle specifikací SEW-EURODRVE. Přečtěte si pečlivě návod k instalaci a obsluze, než začnete terminál instalovat, uvádět do provozu nebo opravovat. Do drážek a otvorů terminálu nesmí za žádných okolností vniknout kapalina. Mohlo by to vést ke vzniku požáru nebo k tomu, že by se zařízení stalo vodivým. Terminál smí obsluhovat pouze speciálně proškolený odborný personál. 2.2 nstalace a uvedení do provozu Terminál je navržen pro pevnou instalaci. Umístěte terminál během instalace na stabilní podložku. Pokud terminál spadne, může dojít k jeho poškození. Terminál instalujte v souladu s návodem k instalaci. Uzemněte zařízení v souladu s pokyny uvedenými v přiloženém návodu na instalaci. nstalaci musí provést speciálně proškolený odborný personál. Vysokonapět ová, signální a napájecí vedení musí být pokládána odděleně. Před připojením terminálu na zdroj proudu se ujistěte, že je připojeno správné napětí se správnou polaritou. Otvory v krytu jsou určeny k cirkulaci vzduchu a nesmí být zakrývány. Neinstalujte terminál v místech, ve kterých by byl vystaven silnému magnetickému poli. Terminál není možné montovat a provozovat na přímém slunečním záření. Doplňkové vybavení musí odpovídat způsobu použití. U některých modelů terminálů je sklo displeje opatřeno laminovanou fólií pro zamezení poškrábání. Aby nemohlo dojít k poškození terminálu vlivem statické elektřiny, je třeba tuto fólii po montáži opatrně odstranit. 8 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

9 Bezpečnostní pokyny Transport a uskladnění 2 Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům (např. EN 624 nebo EN 5178). Nutné ochranné opatření: uzemnění přístroje Nutná ochranná zařízení: ochrana proti nadproudu 2.3 Transport a uskladnění Přezkoumejte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujistěte se, zda nedošlo k případnému poškození při transportu. Toto poškození ihned oznamte společnosti zajišt ující transport. V případě poškození nesmí být obslužný terminál uveden do provozu. Pokud je to zapotřebí, použijte vhodné, dostatečně dimenzované transportní pomůcky. Nebezpečí vzniku škod kvůli chybnému skladování! Pokud nemá být obslužný terminál ihned nainstalován, uskladněte jej v suché bezprašné místnosti. 2.4 Pokyny k provozu Udržujte terminál stále čistý. Funkce nouzového zastavení a další bezpečnostní funkce nesmí být řízeny z terminálu. Dbejte na to, aby tlačítka, obrazovka atd. nepřišly do styku s ostrými předměty. Mějte na paměti, že je terminál připraven k provozu a registruje údaje zadávané přes klávesnici a dotykovou obrazovku i tehdy, pokud není v provozu osvětlení pozadí. 2.5 Servis a údržba Nároky vyplývající ze záruky jsou ošetřeny smlouvou. Obrazovku a přední stranu terminálu čistěte šetrným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem. Opravy musí provést speciálně proškolený odborný personál. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 9

10 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod 3 nformace o zařízení, montáž, hardware 3.1 Úvod Požadavky v oblasti moderní průmyslové výroby neustále rostou. Současně roste zodpovědnost a rozsah činností, které musí vykonávat personál obsluhující stroje. Uživatel musí mít možnost získat snadno a rychle informace o stavu stroje a musí být schopen ihned flexibilně měnit nastavení. Řídicí funkce jsou stále obsáhlejší a pokročilejší. Tím je umožněno efektivní řízení komplikovaných procesů. Obslužné terminály garantují přehlednost a bezpečnost při komunikaci mezi člověkem a strojem i u vysoce komplexních výrobních procesů. Grafické obslužné terminály byly vyvinuty s cílem vyhovět požadavkům komunikace mezi člověkem a strojem při sledování a řízení procesů v nejrůznějších oblastech použití výrobní techniky. Terminál přitom usnadňuje práci obslužného personálu díky cílenému přizpůsobení na daný úkol. Díky této skutečnosti může uživatel i nadále používat známé pojmy a definice. V terminálu jsou projekty sestaveny jako strom menu nebo sekvence. Strom menu zahrnuje hlavní menu (např. s přehledným zobrazením) a řadu podmenu s detailními informacemi o příslušné oblasti. V případě regulace si uživatel zvolí menu, které se má zobrazit. Menu používaná v obslužných terminálech se označují jako bloky. Hlavní menu Recept Stav motoru Teplota Stav měniče 53717ACS 1 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

11 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod 3 Výchozí bod pro sekvenci tvoří hlavní menu. Zde uživatel vybere sekvenci, při které se bloky zobrazí v zadaném pořadí. Zpravidla probíhá řízení zobrazování bloků přes program v kontroléru. Hlavní menu Krok 1 Nastavení Krok 2 Krok 3 Krok 4 Konec programu 53719ACS Funkce obslužných terminálů umožňují grafické a textové znázornění procesů. Kromě toho jsou k dispozici další funkce: Správa alarmů Tisk Trendy Správa receptů Časové řízení Funkce se nevyznačují pouze snadným ovládáním, ale nabízejí rovněž cenové výhody oproti obvyklým řešením pomocí spínačů, indikačních kontrolek, časových relé, počitadel předvoleb a týdenních spínacích hodin. Obslužný terminál kromě toho zahrnuje funkce, které umožňují lepší využití elektroniky pohonu. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 11

12 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod Programování Obslužné terminály se programují pomocí PC se softwarem HM-Builder. 1575AXX Obslužný terminál se vyznačuje z velké části objektově orientovaným způsobem práce. Programování je tedy založeno na objektu, kterému se přiřazuje funkce. Podle tohoto principu se definují všechny druhy signálů. Naprogramovaný projekt se ukládá v obslužném terminálu Připojení terminálu na frekvenční měniče SEW Připojení terminálu na kontrolér s sebou přináší četné výhody: uživatel nemusí na existujících kontrolérech provádět žádné změny; terminálem nejsou obsazeny vstupy ani výstupy kontroléru; je optimalizována přehlednost funkcí kontroléru, např. časové řízení a správa alarmů. 12 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

13 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod Zobrazení stavu a řízení Uživatel je již seznámen s indikačními kontrolkami a s analogovým a digitálním zobrazením stavu, nebot je tento způsob zobrazení v dnešní době používán v mnoha aplikacích. Platí to stejnou měrou pro ovládací prvky, jako jsou tlačítka, otočné spínače a přepínače. Náhrada těchto funkčních celků jediným terminálem umožňuje sloučení všech prvků pro zobrazení stavu a ovládacích prvků do jedné jednotky. Uživatel pak může jednoduchým způsobem zobrazit a ovlivnit parametry systému. Kromě toho je schopen zobrazit přehled všech signálů, které se týkají určitého objektu, např. čerpadla nebo pohonové jednotky. Tato vlastnost ještě více usnadňuje práci. Je to umožněno tím, že veškerá výměna informací probíhá přes tzv. bloky v terminálu. Může se přitom jednat o textové bloky, které zahrnují výhradně textové informace. Grafické bloky naproti tomu obsahují grafická zobrazení. Obslužné terminály jsou vybaveny funkčními tlačítky pro přímé řízení. Jednotlivým funkčním tlačítkům jsou přiřazeny určité příkazy. Na základě tohoto přiřazení může probíhat řízení. Při použití většího množství bloků se může uživatel pohybovat mezi různými bloky prostřednictvím příkazů pro skoky. Tímto způsobem je vytvořen strom menu a tedy strukturovaná aplikace. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 13

14 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod nstalace obslužného terminálu Aby bylo možné optimálně využít rozsah funkcí, měl by být terminál nainstalován v bezprostřední blízkosti pracovního místa. Uživatel má tak stále k dispozici všechny potřebné informace a může efektivně pracovat. Terminál je třeba namontovat do správné výšky, aby na něj uživatel bez problémů viděl a mohl ho dobře používat. Viditelnost obrazovky se řídí odstupem, výškou, úhlem, dopadem světla a výběrem barev. Sledování, řízení a údržbu je možné vykonávat vzdáleně, např. z jiného stanoviště v budově nebo z jiného místa. Komunikace může v takovém případě probíhat přes LAN (Local Area Network), internet nebo modem. U dlouhých výrobních linek s mnoha pracovními místy je možné vzájemně propojit více terminálů s jedním nebo několika kontroléry do sítě. 1553AXX 14 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

15 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod Kompaktní řešení Externí zařízení, jako snímače čárových kódů, vážicí zařízení, modemy atd. mohou být přes terminál spojeny s kontrolérem. Pro připojení zařízení je zapotřebí pouze rozhraní RS-232 a komunikační protokol ASC. Data, která dorazí do terminálu, jsou ukládána v registrech. Připojení paralelně pracující jednotky je rovněž možné. Může se přitom jednat o další terminál nebo o PC se softwarem MOVTOOLS k programování měničů. Prostřednictvím terminálu je rovněž možné programovat kontrolér a komunikovat s ním. Při připojení SPS a měniče na terminál (dvojité ovladače v terminálu) může mezi zařízeními probíhat výměna dat (analogové a digitální signály). PL C - Protokol RS-485 MOVLNK 53758ACS Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 15

16 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Typové označení, typové štítky a obsah dodávky 3.2 Typové označení, typové štítky a obsah dodávky Příklad typového označení DOP 11A 1 Verze A Generace Provedení 1 = textový displej 2 x 2 znaků s funkčními klávesami 2 = grafický displej 24 x 64 bodů s funkčními klávesami 3 = dotyková obrazovka 32 x 24 bodů 4 = grafický displej 32 x 24 bodů s funkčními klávesami 5 = dotyková obrazovka 64 x 48 bodů Typ: DOP = Drive Operator Panel Obr. 1: Typové označení 53648ACS Příklad typového štítku Ze strany je na zařízení umístěn typový štítek. Obr. 2: Typový štítek zařízení 533AXX Rozsah dodávky V dodávce jsou obsaženy: Obslužný terminál DOP11A Montážní materiál s montážní šablonou Návod k obsluze a pokyny pro montáž a instalaci Konektor Phoenix COMBCON pro DC 24 V, 5 mm, 3pólový (kromě DOP11A-5) 16 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

17 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-1 Katalogové číslo: [1] [2] [4] [3] Obr. 3: DOP11A AXX [1] Displej [2] Funkční klávesy [3] Navigační klávesy [4] Numerické klávesy Textový displej LCD (monochromatický), 2 x 2 znaků s podsvětlením Napájecí napětí: DC 24 V, 2 ma 3 sériová rozhraní (RS-232 a RS-422/RS-485); možnost použít 2 současně Fóliová klávesnice P65 s navigačními klávesami, blokem numerických znaků a 3 funkčními klávesami Pamět flash-eeprom 64 kb Vnější rozměry 142 x 9 x 46,5 mm Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 17

18 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-2 Katalogové číslo: [1] [5] [2] [3] [6] [4] Obr. 4: DOP11A AXX [1] Kontrolky LED červené / zelené [2] Displej [3] Funkční klávesy [4] Navigační klávesy [5] Popisovací pole [6] Numerické klávesy Grafický displej LCD (monochromatický), 24 x 64 obrazových bodů s podsvětlením Napájecí napětí: DC 24 V, 45 ma 2 sériová rozhraní (RS-232 a RS-422); možnost použít 2 současně Fóliová klávesnice P65 s navigačními klávesami, blokem numerických znaků a 8 funkčními klávesami 16 kontrolek LED (dvě barvy, červená / zelená) 1 rozšiřovací konektor Pamět flash-eeprom 4 kb Vnější rozměry 214 x 194 x 75 mm 18 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

19 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-3 Katalogové číslo: Obr. 5: DOP11A AXX Dotyková obrazovka ¼ VGA (256 barev, STN, 5,7"), 32 x 24 obrazových bodů s podsvětlením Napájecí napětí: DC 24 V, 45 ma 3 sériová rozhraní (RS-232, RS-422 a RS-485); možnost použít 2 současně P65 Montáž v horizontální nebo vertikální poloze 1 rozšiřovací konektor Pamět flash-eeprom 4 kb Vnější rozměry 2 x 15 x 74 mm Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 19

20 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-4 Katalogové číslo: [5] [1] [2] [6] [3] [5] [1] [4] Obr. 6: DOP11A AXX [1] Kontrolky LED červené / zelené [2] Navigační klávesy [3] Numerické klávesy [4] Displej [5] Funkční klávesy [6] Popisovací pole Grafický displej ¼ VGA (256 barev, STN, 5,7"), 32 x 24 obrazových bodů s podsvětlením Napájecí napětí: DC 24 V, 55 ma 2 sériová rozhraní (RS-232 a RS-422); možnost použít 2 současně Fóliová klávesnice P65 s navigačními klávesami, blokem numerických znaků a 16 funkčními klávesami 16 kontrolek LED (dvě barvy, červená / zelená) 2 rozšiřovací konektory Pamět flash-eeprom 4 kb Vnější rozměry 276 x 194 x 92,3 mm 2 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

21 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-5 Katalogové číslo: Obr. 7: DOP11A AXX Dotyková obrazovka VGA, 64 x 48 obrazových bodů (256 barev, 1,4") s podsvětlením Napájecí napětí: AC V, 35 ma 2 sériová rozhraní (RS-232 a RS-422); možnost použít 2 současně P65 2 rozšiřovací konektory Pamět flash-eeprom 16 kb 29 x 247 x 114 mm Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 21

22 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Příslušenství a doplňková zařízení 3.8 Příslušenství a doplňková zařízení Kabel k programování obslužného terminálu DOP11A a pro komunikaci mezi obslužným terminálem a zařízením MOVDRVE. PCS11A (Panel Cable Serial) Spojovací kabel mezi obslužným terminálem (RS-232, max. 57,6 kbit/s) a PC (RS-232) pro programování obslužného terminálu. Pevná délka 3 m PCS11A PCS21A (Panel Cable Serial) Komunikační kabel mezi obslužným terminálem (RS-485, max. 57,6 kbit/s) a frekvenčními měniči SEW (RS-485, RJ-1). Pevná délka 5 m PCS21A PCM11A (Panel Cable MP) Komunikační kabel mezi obslužným terminálem (RS-232, max. 57,6 kbit/s) a řízením SMATC S7 přes MP (max. 12 Mbit/s). Pevná délka 3 m PCM11A PCC11A (Panel Cable Converter) Komunikační kabel mezi obslužným terminálem (RS-422, max. 57,6 kbit/s) a převodníkem rozhraní UWS11A nebo USS21A (RS-232). Pro komunikaci s frekvenčními měniči SEW. Pevná délka 3 m PCC11A 22 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

23 nformace o zařízení, montáž, hardware Příslušenství a doplňková zařízení 3 PFE11A (Panel Fieldbus - ETHERNET) PFP11A (Panel Fieldbus PROFBUS) Karta doplňkového zařízení ETHERNET TCP/P (1 Mbit/s) Pro připojení obslužného terminálu DOP11A na počítačovou sít na straně uživatele. S použitím doplňkové karty ETHERNET jsou umožněny následující funkce: Provoz softwaru HM-Builder k programování obslužných terminálů přes ETHERNET (rychlý upload a download projektů). Použití integrovaného webového serveru pro obsluhu a řízení obslužného terminálu přes nternet Explorer. Provoz softwaru MOVTOOLS přes ETHERNET a využití funkce Pass-through. Je zapotřebí doplňkový software pro převedení komunikačního portu PC (Com 1 až Com 9) na ETHERNETOVOU P adresu obslužného terminálu. Rozhraní PROFBUS DP Pro připojení obslužného terminálu DOP11A na rozhraní průmyslové sběrnice PROFBUS na straně uživatele. Obslužný terminál je v systému PROFBUS připojen jako slave a je propojen s monitorováním procesu na řízení PLC. Vstupní/výstupní rozsah: B Přenosová rychlost: 9,6 kbit/s Mbit/s dentity code: 12 Karta doplňkového zařízení PROFBUS DP Možnost výměny dat mezi řízením a obslužným terminálem nezávislá na SPS. Přes sériové rozhraní je zároveň možná komunikace s komponentami techniky pohonu. UWS11A Převodník rozhraní pro montáž na profilovou lištu RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 23

24 4 nstalace Pokyny pro instalaci základního přístroje 4 nstalace 4.1 Pokyny pro instalaci základního přístroje Při instalaci bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 2! Oddělené kabelové kanály Výkonové kabely a kabely elektroniky veďte v oddělených kabelových kanálech Průřezy Napájecí napětí: Průřez podle vstupního jmenovitého proudu. Vedení elektroniky: 1 žíla na svorku,2...,75 mm 2 (AWG ) 2 žíly na svorku,2...,75 mm 2 (AWG ) Stínění a uzemnění Používejte pouze stíněné signální kabely. Stínění pokládejte nejkratší možnou cestou s plošným kontaktem na kostru po obou stranách. Aby nemohly vzniknout zemní smyčky, je možné konec stínění uzemnit přes odrušovací kondenzátor (22 nf / 5 V). U dvojitě odstíněného vedení uzemňujte vnější stínění na straně kontroléru a vnitřní stínění na druhém konci. 755BXX Obr. 8: Příklady správného připojení stínění s kovovou objímkou (svorka stínění) nebo kovovým šroubením PG. 24 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

25 nstalace nstalace v souladu s UL 4 Pokládání vedení v uzemněných plechových kanálech nebo kovových trubkách může být použito také k odstínění. Výkonová a řídicí vedení by přitom měla být pokládána odděleně. Uzemnění zařízení je zajištěno konektorem pro připojení napájecího napětí 24 V nebo 24 V. 4.2 nstalace v souladu s UL Pro instalaci v souladu s nároky UL dbejte na dodržení následujících pokynů: Pro připojení používejte pouze měděné kabely s teplotním rozsahem 6 / 75 C. Elektrické připojení musí být provedeno podle metod popsaných v třídě 1, odstavec 2 (Article 51-4(b) podle National Electric Code NFPA7). Jako externí zdroj napětí pro DC 24 V používejte pouze vyzkoušená zařízení s omezeným výstupním napětím (U max = 3 V DC) a výstupním proudem ( 8 A). Certifikace UL neplatí pro provoz v napět ových sítích s neuzemněným nulovým bodem (sítě T). Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 25

26 4 nstalace Připojení základního zařízení DOP11A-1 do zařízení DOP11A Připojení základního zařízení DOP11A-1 do zařízení DOP11A Napájecí napětí Při připojení dbejte na správnou polaritu. Pokud dojde k záměně, přístroj se poškodí. Ujistěte se, že obslužný terminál a kontrolér mají stejné elektrické uzemnění (referenční hodnota napětí). V opačném případě může docházet k chybám komunikace. DOP 11A-1, DOP11A-2 & DOP11A-4 DOP 11A-3 DOP 11A-5 Externí napájení DOP11A-1 až DOP11A-4 [1] Uzemnění [2] V [3] +24 V [1] [2] [3] [3] [2] [1] 5331AXX [1] Externí napájení DOP11A-5 (AC V) 5363AXX 26 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

27 nstalace Připojení k PC Připojení k PC DOP11A PCS11A RS-232 RS-232 Obr. 9: Připojení k PC 534AXX Programování obslužného terminálu se provádí pomocí programovacího softwaru HM-Builder. K programování obslužného terminálu je zapotřebí komunikační kabel PCS11A. Přívod napětí musí být při propojení jednotek oddělený. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 27

28 4 nstalace Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) 4.5 Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) Pomocí rozhraní RS-485 je možné na jeden obslužný terminál připojit až 31 zařízení MOVDRVE. Připojení zařízení DOP11A na frekvenční měnič typu MOVDRVE přímo přes RS-485: DOP11A-1 přes 25pólový konektor Sub-D DOP11A-2 přes 25pólový konektor Sub-D (od verze HW1.1) DOP11A-3 přes zasouvací svorkovou lištu Phoenix Schéma zapojení rozhraní RS-485 DOP11A-3 RS-485 Obr. 1: Spojení přes RS AXX 28 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

29 nstalace Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) 4 MOVTRAC MOVDRVE DOP11A-3 DGND RS485 - RS485 + X44 S1 S2 ON OFF Řídicí hlava "/blokování regulátoru" Vpravo/stop* Vlevo/stop* Uvolnění/rychlé zastavení* n11/n21* n12/n22* Vzt ah X13:DØØ...D Ø5 +24 V-Výstup Vztažný potenciál binárních signálů RS-485+ RS-485- X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST FSC11B..... X45 X46 HL Stínicí plech příp. stínicí svorka Obr. 11: Obsazení svorek DOP11A ACS MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 FSC11B MOVDRVE Řídicí hlava "/blokování regulátoru" Vpravo/stop* Vlevo/stop* Uvolnění/rychlé zastavení* n11/n21* n12/n22* Vztah X13:DØØ...DØ5 +24 V-Výstup Vztažný potenciál binárních signálů RS RS X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-1, DOP11A-2 Propojka mezi 6 a 19, pro aktivaci uzavření sběrnice. RS-422 / RS pól. stínicí svorka Sub 14 X45 X46 HL Stínicí plech příp. stínicí svorka Obr. 12: Obsazení konektorů zařízení DOP11A ACS Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 29

30 4 nstalace Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) Specifikace kabelu Používejte 2 x dvoužilový, zkroucený a stíněný měděný kabel (kabel pro přenos dat stíněný měděným opletením). Kabel musí splňovat následující specifikace: průřez žíly,5...,75 mm 2 (AWG ) odpor vedení Ω při 1 MHz měrná kapacita 4 pf/m při 1 khz Vhodný je např. následující kabel: Fa Lappkabel, UNTRONC BUS CAN, 2 x 2 x,5 mm 2. Zapojení stínění Stínění pokládejte oboustranně naplocho na stínicí svorku elektroniky kontroléru a na kryt 25pólového konektoru Sub-D obslužného terminálu. Konce stínění nespojujte s DGND! Délka vedení Přípustná celková délka vedení je 2 m. Zakončovací odpor V kontroléru a převodníku rozhraní UWS11A jsou pevně zabudovány dynamické zakončovací odpory. V tomto případě nepřipojujte žádné externí zakončovací odpory! Jestliže je obslužný terminál DOP11A-1 spojen s frekvenčními měniči přes RS-485, aktivujte v 25pólovém konektoru Sub-D zařízení DOP11A-1 zakončovací odpor (můstek mezi piny 6 a 19), pokud je obslužný terminál připojen jako první nebo poslední prvek. Mezi zařízeními, která jsou spojena s rozhraním RS-485, nesmí dojít k posunutí potenciálů. Zabraňte posunutí potenciálů pomocí vhodných opatření, např. spojením koster zařízení (GND) zvláštním vedením, propojením napájení (24 V) apod. 3 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

31 nstalace Připojení RS-485 pomocí PCS21A Připojení RS-485 pomocí PCS21A PCS21A 58774AXX Zapojení stínění Stínění pokládejte plošně na stínicí svorku elektroniky kontroléru. V tělese 25pólového konektoru Sub-D jednotky PCS21A je stínění již zapojeno. V žádném případě nespojujte konce stínění s kontaktem DGND! Zakončovací odpor V kontroléru jsou pevně zabudovány dynamické zakončovací odpory. V žádném případě nepřipojujte externí zakončovací odpory! Zakončovací odpor v 25pólovém konektoru Sub-D zařízení DOP11A je již aktivován díky propojce mezi piny 6 a 19. Mezi zařízeními, která jsou spojena s rozhraním RS-485, nesmí dojít k posunutí potenciálů. Zabraňte posunutí potenciálů pomocí vhodných opatření, např. spojením koster zařízení (GND) zvláštním vedením, propojením napájení (24 V) apod. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 31

32 4 nstalace Připojení RS-422 přes UWS11A 4.7 Připojení RS-422 přes UWS11A Připojení zařízení DOP11A na frekvenční měnič typu MOVDRVE přes UWS11A. PCC11A UWS11A RS-485 Obr. 13: Připojení přes sériové spojení (UWS11A) 5878AXX MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 MOVDRVE Řídicí hlava +24 V DC GND RS+ RS- GND "/blokování regulátoru" Vpravo/stop * Vlevo/stop * Uvolnění/rychlé zastavení * n11/n21* n12/n22* Vztah X13:DØØ...DØ5 +24 V-Výstup Vztažný potenciál binárních signálů RS-485+ RS-485- X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST UWS11A X2: RS FSC11B UWS X45 X46 HL Stínicí plech příp. stínicí svorka Obr. 14: Obsazení svorek UWS11A 58787ACS Přípojka RS-485 Specifikace kabelu viz kapitola 4.5, "Připojení RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3)". 32 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

Návod k obsluze. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424753 / CS GE410000

Návod k obsluze. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424753 / CS GE410000 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Obslužný terminál DOP11A GE410000 Vydání 05/2006 11424753 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world

Více

Systémová příručka. Obslužné terminály DOP11B. Vydání 02/2007 11502762 / CS

Systémová příručka. Obslužné terminály DOP11B. Vydání 02/2007 11502762 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Obslužné terminály DOP11B Vydání 2/27 1152762 / CS Systémová příručka SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

Návod k obsluze. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 03/2004 11227257 / CS A6.J75

Návod k obsluze. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 03/2004 11227257 / CS A6.J75 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Technika pohonů \ Automatizační, pohonové prvky \ Služby Obslužný terminál DOP11A A6.J75 Vydání 03/2004 11227257 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the

Více

Bezpečnostní pokyny a stručné informace. Obslužné terminály DOP11B. Vydání 11/2008 16642953 / CS

Bezpečnostní pokyny a stručné informace. Obslužné terminály DOP11B. Vydání 11/2008 16642953 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Obslužné terminály DOP11B Vydání 11/2008 16642953 / CS Bezpečnostní pokyny a stručné informace SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

Provozní návod. Operátorské panely DOP11B. Vydání 02/2007 11503157 / CS

Provozní návod. Operátorské panely DOP11B. Vydání 02/2007 11503157 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Operátorské panely DOP11B Vydání 02/2007 11503157 / CS Provozní návod SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Obslužné terminály DOP11B Vydání 11/28 Systémová příručka 16666968 CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5

Více

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179 Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC

Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Programovatelné kanálové konvertory série 905-PC Kanálové konvertory série 905 PC jsou určeny ke konverzi digitálního nebo analogového TV kanálu v pásmu UHF. Konvertory jsou programovatelné a v rámci pásma

Více

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX

PXM10. Ovládací panel. Siemens Building Technologies DESIGO PX 9 230 DESIGO PX Ovládací panel PXM10 Místní ovládací panel pro monitorování a ovládání kompaktních nebo modulárních podstanic DESIGO PX LCD displej s nastavitelným kontrastem Jednoduché ovládání pomocí

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou

TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP. Popis výrobku Technická data Návod k obsluze. Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou TW15 KONCOVÝ PRVEK MSKP Popis výrobku Technická data Návod k obsluze Technologie 2000 s.r.o., Jablonec nad Nisou Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA... 3 2. TECHNICKÉ PARAMETRY... 4 2.1 VÝROBCE:... 4 3. POPIS TW15ADAM...

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus PC link - Software Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Programovatelný domovní zesilovač

Programovatelný domovní zesilovač Programovatelný domovní zesilovač ref. 532740 Programovatelný zesilovač AVANT3 ref. 532740 je určen ke zpracování a zesílení digitálního nebo analogového TV a FM signálu pro domovní rozvody ITA a STA.

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DÉLKY typ DEL 2115C 1. Obecný popis Měřicí zařízení DEL2115C je elektronické zařízení, které umožňuje měřit délku kontinuálně vyráběného nebo odměřovaného materiálu a provádět jeho

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Joystick III Stav: V2.20141208 3032258305-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL

AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL AXR-300i UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah: Popis zařízení... 3 AXR-300i po sejmutí vrchního krytu... 3 Dodávané příslušenstí... 3 Doporučené příslušenstí (nutno objednat samostatně)... 4 Popis programovacích režimů...

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Autonomní zámek LOG2

Autonomní zámek LOG2 Autonomní zámek LOG2 Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware LOG3.6 popis LOG2-6.doc - strana 1 (celkem 9) Popis funkce Modul LOG2 slouží pro ovládání a kontrolu vstupů pomocí

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD

SB485. Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422. s galvanickým oddělením. Převodník SB485. RS485 nebo RS422 USB. přepínače PWR TXD RXD Převodník rozhraní USB na linku RS485 nebo RS422 s galvanickým oddělením Převodník SB485 PWR USB K1 TXD RXD K2 RS485 nebo RS422 přepínače POPIS Modul SB485 je určen pro převod rozhraní USB na linku RS485

Více

BOOK Programovatelný zesilovač

BOOK Programovatelný zesilovač BOOK Programovatelný zesilovač Programovatelný zesilovač BOOK slouží k přímému zesílení DB-T, DAB, FM a analogových signálů v hlavních stanicích menších STA. 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Rychlé a jednoduché

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál

KEYBPTZ3DL8VGA. uživatelský manuál KEYBPTZ3DL8VGA uživatelský manuál Obecné informace Klávesnice je univerzálním ovládacím prvkem pro PTZ kamery a zobrazovací matice, řízení se provádí ve spojení sběrnicí RS-485, je podporována většina

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka

CON-LAN. Komunikační převodník tf hit <-> Ethernet. Kompletní příručka CON-LAN Komunikační převodník tf hit Ethernet Kompletní příručka 2004 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

MCS-08. Kabel k MI200 pro VW RNS510. umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax

MCS-08. Kabel k MI200 pro VW RNS510. umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax Kabel k pro VW RNS510 umožňuje připojení 2 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Volkswagen MFD3/RNS510 Škoda Columbus Seat Trinax Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Funkce adaptéru

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485

AD4RS. měřící převodník. 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma. komunikace linkami RS232 nebo RS485 měřící převodník 4x vstup pro měření unifikovaného signálu 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma komunikace linkami RS232 nebo RS485. Katalogový list Vytvořen: 4.5.2007 Poslední aktualizace: 15.6 2009 09:58 Počet stran:

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ

Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma. Ref: 23022004 BZ " Uživatelský manuál Adash 3900 Převodník hodnot vibrací na proudovou smyčku 4-20 ma Aplikace:! Měření vibrací pro řízení a regulaci! Měření vibrací pro ochranu strojů (vypnutí při překročení limitu)!

Více

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107

Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 Multifunkční Modul Čítače Pulsů VM107 PROPOJENÍ DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že souhlasí úroveň a polarita napájecího napětí POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1. Čelní Panel 2. Horní Kryt 3. Tlačítka 4. Deska Plošného Spoje

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah

Převodník tlaku PM50. Návod k použití odborný výtah Process and Machinery Automation Převodník tlaku PM50 Návod k použití odborný výtah PROFESS spol. s r.o. Květná 5, 326 00 Plzeň Tel: 377 454 411, 377 240 470 Fax: 377 240 472 E-mail: profess@profess.cz

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2

LED ovládání. Návod k montáži a použití V 1.2 LED ovládání Návod k montáži a použití V 1.2 getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu Obsah 1. Všeobecné pokyny...4 1.1 Bezpečnostní

Více

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0

DS-1002KI/1003KI klávesnice uživatelský manuál V1.0 DS-002KI/003KI klávesnice uživatelský manuál V.0 Poznámky: LCD displej se může snadno poškodit. Nevystavujte jej slunečnímu záření ani ničím nezatěžujte. Joystick se také může nesprávným používání poškodit.

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů HGG Dotykový displej5.7 inch Všestranné použití, velmi jasný LCD displej K dostání s rozhraním (0/00BASE-T) a dalšími komunikačními protokoly. Barva krytu: stříbrná Barva krytu: světle šedá Barva krytu:

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze Digitální luxmetr Sonel LXP-1 Návod k obsluze Přístroj je určen k měření osvětlení ve vnitřních a venkovních prostorách. Naměřené hodnoty osvětlení lze odečítat v jednotkách osvětlení lux nebo fotokandela.

Více

MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) docházkový snímač

MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) docházkový snímač MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Rozměry snímače... 4 3 Používání snímače... 5 3.1 Základní používání snímače... 5 3.2 Popis klávesnice... 5 3.2.1 ISD COMBI...

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Návod k obsluze. Barevný displej TFT 1286..

Návod k obsluze. Barevný displej TFT 1286.. Návod k obsluze Barevný displej TFT 1286.. Popis přístroje Barevný displej TFT patří ke vstupnímu komunikačnímu systému Gira a slouží krozšíření bytových stanic. Menu 2 Aktivní barevný displej TFT 1,8"

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

5 V= (z jednotky Motor Controller) 50 ma 433,42 MHz Kapacita paměti

5 V= (z jednotky Motor Controller) 50 ma 433,42 MHz Kapacita paměti animeo IB+ Karta dálkového ovládání RTS NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností karty dálkového ovládání RTS, přečtěte si prosím pečlivě tento návod. Návod uschovejte pro pozdější

Více

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie

4.1 Binární vstupní modul 07 DI 92 32 binárních vstupů 24 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 4.1 Binární vstupní modul 07 DI 9 3 binárních vstupů 4 V DC, galvanicky oddělených po skupinách, CS31 - linie 1 3 4 1 Obr. 4.1-1: Binární vstupní modul 07 DI 9 Obsah Účel použití... 4.1-1 Zobrazovací a

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

ATEUS - Helios displej

ATEUS - Helios displej ATEUS - Helios displej obj. č. 9135240 Popis Vestavný set ATEUS - Helios displej Vám umožní rozšířit jakoukoliv základní jednotku dveřního komunikátoru ATEUS - Helios o grafický displej, zobrazující telefonní

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody

Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití. Vlastnosti a výhody Sekce katalogu Informace o výrobku Datum vydání Řízení teploty RS-9100 19/100CZ Rev. Elektronické teplotní snímače a převodníky RS-9100 pro vnitřní použití Úvod Výstup z elektronických teplotních snímačů

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

OBSAH. Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH Volitelný port RS232 UŽIVATELSKÝ MANUÁL POUŽITÉ SYMBOLY Použité symboly Nebezpečí důležité upozornění, které může mít vliv na bezpečí osoby nebo funkčnost přístroje. Pozor upozornění na možné problémy,

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k instalaci VR 900. Návod k instalaci. Pro servisního technika. Komunikační jednotka. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci VR 900 Komunikační jednotka CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 4.7-1: Binární vstupní / výstupní modul 07 DC 91 4.7 Binární vstupní / výstupní modul 16 binárních vstupů, 8 binárních výstupů, 8 konfigurovatelných binárních vstupů / výstupů, 4 V DC, CS31 - linie 1 3 Advant Controller 31 I/O Unit ERR Test 4 1 Obr.

Více