Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/ / CS EE410000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424362 / CS EE410000"

Transkript

1 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Obslužný terminál DOP11A EE41 Vydání 5/ / CS Systémová příručka

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Obsah 1 Důležitá upozornění Bezpečnostní upozornění a varování Pokyny k terminologii Použití v souladu s předpisy Okolní prostředí Bezpečnostní funkce Záruka Názvy výrobků a obchodní značky Demontáž a likvidace Bezpečnostní pokyny Všeobecné pokyny nstalace a uvedení do provozu Transport a uskladnění Pokyny k provozu Servis a údržba nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod Typové označení, typové štítky a obsah dodávky Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A Příslušenství a doplňková zařízení nstalace Pokyny pro instalaci základního přístroje nstalace v souladu s UL Připojení základního zařízení DOP11A-1 do zařízení DOP11A Připojení k PC Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) Připojení RS-485 pomocí PCS21A Připojení RS-422 přes UWS11A Připojení doplňku PFE11A ETHERNET Připojení doplňkového zařízení PFP11A PROFBUS-DP Připojení na zařízení Siemens S7 přes MP a PCM11A Uvedení do provozu Všeobecné pokyny pro uvedení do provozu Přípravné práce a pomůcky První zapnutí Funkce terminálu Provoz a servis Přenos projektu pomocí PC a softwaru HM-Builder Provozní zobrazení při startu zařízení Chybová hlášení Servis elektroniky SEW Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 3

4 Obsah 7 Programování Vytvoření projektu Komunikace se zařízeními MOVDRVE a MOVTRAC Programování pomocí programovacího softwaru Grafické zobrazení a řízení Textové zobrazení a řízení Přenos projektů Rozšiřovací karty pro ETHERNET a PROFBUS-DP Adresování indexů Funkce zařízení Message library (Knihovna zpráv) Alarm handling Správa receptů Passwords (hesla) Tisk zpráv Časové řízení Správa jazyků Unicode Kontrolky LED Funkční klávesy Trendy Makra Sít ové funkce a komunikace Komunikace Sít ová komunikace Sít ové funkce v terminálu Sít ové služby Sít ová konta Technické údaje a rozměrové listy Všeobecné technické údaje Obsazení konektorů DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A Příloha Membránová klávesnice Stažení systémového programu Rejstřík změn Změny oproti předcházející verzi ndex Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

5 Důležitá upozornění Bezpečnostní upozornění a varování 1 Systémová příručka 1 Důležitá upozornění 1.1 Bezpečnostní upozornění a varování Bezpodmínečně dodržujte zde uvedené bezpečností pokyny a varování! Nebezpečí Upozorňuje vás na možné ohrožení, které může vést k těžkému poranění nebo ke smrti. Varování Upozorňuje Vás na možné ohrožení výrobkem, které může bez dostatečné prevence vést k těžkému poranění nebo dokonce ke smrti. Tento symbol naleznete také jako varování před vznikem hmotných škod. Pozor Upozorňuje na možnou rizikovou situaci, která může vést k poškození výrobku nebo okolí. Upozornění Upozorňuje na způsob použití, např. při uvedení do provozu, a obsahuje další užitečné informace. Odkaz na dokumentaci Odkazuje na dokumentaci, např. návod k obsluze, katalogový list, nebo list technických údajů. Dodržení návodu k obsluze je podmínkou pro: bezporuchový provoz uplatnění nároků vyplývajících ze záruky Než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si nejprve návod k obsluze! Návod k obsluze obsahuje důležité servisní pokyny. Uchovávejte jej proto v blízkosti přístroje. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 5

6 1 Důležitá upozornění Pokyny k terminologii 1.2 Pokyny k terminologii Obslužné terminály řady DOP11A (Drive Operator Panel) mohou prostřednictvím různých komunikačních cest současně komunikovat s frekvenčními měniči SEW a s vybranými řídicími jednotkami s programovatelnou pamětí (SPS). V tomto dokumentu jsou obě zařízení (SPS a měnič) pro zjednodušení označována jako kontroléry. 1.3 Použití v souladu s předpisy Obslužné terminály řady DOP11A jsou zařízení pro obsluhu a diagnostiku průmyslových a podnikových systémů. Uvedení do provozu (počátek provozu v souladu s předpisy) není možné, dokud není zajištěna shoda stroje se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EWG a shoda koncového produktu se směrnicí 98/37/EG (s ohledem na EN 624). 1.4 Okolní prostředí Je zakázáno (pokud jednotka není pro dané podmínky výslovně určena): Použití v explozivním prostředí. Použití v oblastech s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření apod. Seznam přípustných materiálů naleznete v příloze. Použití v nestacionárních aplikacích, u kterých vznikají mechanická chvění a rázová zatížení, která přesahují požadavky normy EN Bezpečnostní funkce Obslužné terminály řady DOP11A nesmí bez nadřazených bezpečnostních systémů plnit bezpečnostní funkce. Použijte nadřazené bezpečnostní systémy pro zajištění ochrany strojů a osob. 6 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

7 Důležitá upozornění Záruka Záruka Neodborná manipulace a jiná manipulace, která není v souladu s tímto návodem k obsluze, má vliv na vlastnosti výrobku. Vede proto ke ztrátě jakýchkoli nároků na záruku vůči firmě SEW-EURODRVE GmbH & Co KG. 1.7 Názvy výrobků a obchodní značky Značky a názvy produktů uvedené v tomto návodu k obsluze jsou obchodní značky resp. registrované obchodní značky náležící majitelům těchto značek. 1.8 Demontáž a likvidace Úplnou nebo částečnou recyklaci obslužného terminálu je třeba provést podle příslušných platných předpisů. Dbejte prosím na to, že následující komponenty obsahují látky, které mohou představovat nebezpečí ohrožení zdraví a životního prostředí: lithiová baterie, elektrolytické kondenzátory a obrazovka. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 7

8 2 Bezpečnostní pokyny Všeobecné pokyny 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Všeobecné pokyny Přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny. Zkontrolujte dodávku při převzetí, zda nedošlo k poškození vlivem transportu. nformujte ihned dodavatele, pokud najdete poškození. Terminál splňuje požadavky podle článku 4 směrnice EMC 89/336/EEC. Nepoužívejte terminál v prostředích, kde hrozí nebezpečí výbuchu. SEW-EURODRVE nepřebírá žádnou odpovědnost za modifikované, změněné nebo přestavěné technické vybavení. Smí být používány pouze náhradní díly a příslušenství vyrobené podle specifikací SEW-EURODRVE. Přečtěte si pečlivě návod k instalaci a obsluze, než začnete terminál instalovat, uvádět do provozu nebo opravovat. Do drážek a otvorů terminálu nesmí za žádných okolností vniknout kapalina. Mohlo by to vést ke vzniku požáru nebo k tomu, že by se zařízení stalo vodivým. Terminál smí obsluhovat pouze speciálně proškolený odborný personál. 2.2 nstalace a uvedení do provozu Terminál je navržen pro pevnou instalaci. Umístěte terminál během instalace na stabilní podložku. Pokud terminál spadne, může dojít k jeho poškození. Terminál instalujte v souladu s návodem k instalaci. Uzemněte zařízení v souladu s pokyny uvedenými v přiloženém návodu na instalaci. nstalaci musí provést speciálně proškolený odborný personál. Vysokonapět ová, signální a napájecí vedení musí být pokládána odděleně. Před připojením terminálu na zdroj proudu se ujistěte, že je připojeno správné napětí se správnou polaritou. Otvory v krytu jsou určeny k cirkulaci vzduchu a nesmí být zakrývány. Neinstalujte terminál v místech, ve kterých by byl vystaven silnému magnetickému poli. Terminál není možné montovat a provozovat na přímém slunečním záření. Doplňkové vybavení musí odpovídat způsobu použití. U některých modelů terminálů je sklo displeje opatřeno laminovanou fólií pro zamezení poškrábání. Aby nemohlo dojít k poškození terminálu vlivem statické elektřiny, je třeba tuto fólii po montáži opatrně odstranit. 8 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

9 Bezpečnostní pokyny Transport a uskladnění 2 Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům (např. EN 624 nebo EN 5178). Nutné ochranné opatření: uzemnění přístroje Nutná ochranná zařízení: ochrana proti nadproudu 2.3 Transport a uskladnění Přezkoumejte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujistěte se, zda nedošlo k případnému poškození při transportu. Toto poškození ihned oznamte společnosti zajišt ující transport. V případě poškození nesmí být obslužný terminál uveden do provozu. Pokud je to zapotřebí, použijte vhodné, dostatečně dimenzované transportní pomůcky. Nebezpečí vzniku škod kvůli chybnému skladování! Pokud nemá být obslužný terminál ihned nainstalován, uskladněte jej v suché bezprašné místnosti. 2.4 Pokyny k provozu Udržujte terminál stále čistý. Funkce nouzového zastavení a další bezpečnostní funkce nesmí být řízeny z terminálu. Dbejte na to, aby tlačítka, obrazovka atd. nepřišly do styku s ostrými předměty. Mějte na paměti, že je terminál připraven k provozu a registruje údaje zadávané přes klávesnici a dotykovou obrazovku i tehdy, pokud není v provozu osvětlení pozadí. 2.5 Servis a údržba Nároky vyplývající ze záruky jsou ošetřeny smlouvou. Obrazovku a přední stranu terminálu čistěte šetrným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem. Opravy musí provést speciálně proškolený odborný personál. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 9

10 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod 3 nformace o zařízení, montáž, hardware 3.1 Úvod Požadavky v oblasti moderní průmyslové výroby neustále rostou. Současně roste zodpovědnost a rozsah činností, které musí vykonávat personál obsluhující stroje. Uživatel musí mít možnost získat snadno a rychle informace o stavu stroje a musí být schopen ihned flexibilně měnit nastavení. Řídicí funkce jsou stále obsáhlejší a pokročilejší. Tím je umožněno efektivní řízení komplikovaných procesů. Obslužné terminály garantují přehlednost a bezpečnost při komunikaci mezi člověkem a strojem i u vysoce komplexních výrobních procesů. Grafické obslužné terminály byly vyvinuty s cílem vyhovět požadavkům komunikace mezi člověkem a strojem při sledování a řízení procesů v nejrůznějších oblastech použití výrobní techniky. Terminál přitom usnadňuje práci obslužného personálu díky cílenému přizpůsobení na daný úkol. Díky této skutečnosti může uživatel i nadále používat známé pojmy a definice. V terminálu jsou projekty sestaveny jako strom menu nebo sekvence. Strom menu zahrnuje hlavní menu (např. s přehledným zobrazením) a řadu podmenu s detailními informacemi o příslušné oblasti. V případě regulace si uživatel zvolí menu, které se má zobrazit. Menu používaná v obslužných terminálech se označují jako bloky. Hlavní menu Recept Stav motoru Teplota Stav měniče 53717ACS 1 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

11 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod 3 Výchozí bod pro sekvenci tvoří hlavní menu. Zde uživatel vybere sekvenci, při které se bloky zobrazí v zadaném pořadí. Zpravidla probíhá řízení zobrazování bloků přes program v kontroléru. Hlavní menu Krok 1 Nastavení Krok 2 Krok 3 Krok 4 Konec programu 53719ACS Funkce obslužných terminálů umožňují grafické a textové znázornění procesů. Kromě toho jsou k dispozici další funkce: Správa alarmů Tisk Trendy Správa receptů Časové řízení Funkce se nevyznačují pouze snadným ovládáním, ale nabízejí rovněž cenové výhody oproti obvyklým řešením pomocí spínačů, indikačních kontrolek, časových relé, počitadel předvoleb a týdenních spínacích hodin. Obslužný terminál kromě toho zahrnuje funkce, které umožňují lepší využití elektroniky pohonu. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 11

12 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod Programování Obslužné terminály se programují pomocí PC se softwarem HM-Builder. 1575AXX Obslužný terminál se vyznačuje z velké části objektově orientovaným způsobem práce. Programování je tedy založeno na objektu, kterému se přiřazuje funkce. Podle tohoto principu se definují všechny druhy signálů. Naprogramovaný projekt se ukládá v obslužném terminálu Připojení terminálu na frekvenční měniče SEW Připojení terminálu na kontrolér s sebou přináší četné výhody: uživatel nemusí na existujících kontrolérech provádět žádné změny; terminálem nejsou obsazeny vstupy ani výstupy kontroléru; je optimalizována přehlednost funkcí kontroléru, např. časové řízení a správa alarmů. 12 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

13 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod Zobrazení stavu a řízení Uživatel je již seznámen s indikačními kontrolkami a s analogovým a digitálním zobrazením stavu, nebot je tento způsob zobrazení v dnešní době používán v mnoha aplikacích. Platí to stejnou měrou pro ovládací prvky, jako jsou tlačítka, otočné spínače a přepínače. Náhrada těchto funkčních celků jediným terminálem umožňuje sloučení všech prvků pro zobrazení stavu a ovládacích prvků do jedné jednotky. Uživatel pak může jednoduchým způsobem zobrazit a ovlivnit parametry systému. Kromě toho je schopen zobrazit přehled všech signálů, které se týkají určitého objektu, např. čerpadla nebo pohonové jednotky. Tato vlastnost ještě více usnadňuje práci. Je to umožněno tím, že veškerá výměna informací probíhá přes tzv. bloky v terminálu. Může se přitom jednat o textové bloky, které zahrnují výhradně textové informace. Grafické bloky naproti tomu obsahují grafická zobrazení. Obslužné terminály jsou vybaveny funkčními tlačítky pro přímé řízení. Jednotlivým funkčním tlačítkům jsou přiřazeny určité příkazy. Na základě tohoto přiřazení může probíhat řízení. Při použití většího množství bloků se může uživatel pohybovat mezi různými bloky prostřednictvím příkazů pro skoky. Tímto způsobem je vytvořen strom menu a tedy strukturovaná aplikace. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 13

14 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod nstalace obslužného terminálu Aby bylo možné optimálně využít rozsah funkcí, měl by být terminál nainstalován v bezprostřední blízkosti pracovního místa. Uživatel má tak stále k dispozici všechny potřebné informace a může efektivně pracovat. Terminál je třeba namontovat do správné výšky, aby na něj uživatel bez problémů viděl a mohl ho dobře používat. Viditelnost obrazovky se řídí odstupem, výškou, úhlem, dopadem světla a výběrem barev. Sledování, řízení a údržbu je možné vykonávat vzdáleně, např. z jiného stanoviště v budově nebo z jiného místa. Komunikace může v takovém případě probíhat přes LAN (Local Area Network), internet nebo modem. U dlouhých výrobních linek s mnoha pracovními místy je možné vzájemně propojit více terminálů s jedním nebo několika kontroléry do sítě. 1553AXX 14 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

15 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod Kompaktní řešení Externí zařízení, jako snímače čárových kódů, vážicí zařízení, modemy atd. mohou být přes terminál spojeny s kontrolérem. Pro připojení zařízení je zapotřebí pouze rozhraní RS-232 a komunikační protokol ASC. Data, která dorazí do terminálu, jsou ukládána v registrech. Připojení paralelně pracující jednotky je rovněž možné. Může se přitom jednat o další terminál nebo o PC se softwarem MOVTOOLS k programování měničů. Prostřednictvím terminálu je rovněž možné programovat kontrolér a komunikovat s ním. Při připojení SPS a měniče na terminál (dvojité ovladače v terminálu) může mezi zařízeními probíhat výměna dat (analogové a digitální signály). PL C - Protokol RS-485 MOVLNK 53758ACS Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 15

16 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Typové označení, typové štítky a obsah dodávky 3.2 Typové označení, typové štítky a obsah dodávky Příklad typového označení DOP 11A 1 Verze A Generace Provedení 1 = textový displej 2 x 2 znaků s funkčními klávesami 2 = grafický displej 24 x 64 bodů s funkčními klávesami 3 = dotyková obrazovka 32 x 24 bodů 4 = grafický displej 32 x 24 bodů s funkčními klávesami 5 = dotyková obrazovka 64 x 48 bodů Typ: DOP = Drive Operator Panel Obr. 1: Typové označení 53648ACS Příklad typového štítku Ze strany je na zařízení umístěn typový štítek. Obr. 2: Typový štítek zařízení 533AXX Rozsah dodávky V dodávce jsou obsaženy: Obslužný terminál DOP11A Montážní materiál s montážní šablonou Návod k obsluze a pokyny pro montáž a instalaci Konektor Phoenix COMBCON pro DC 24 V, 5 mm, 3pólový (kromě DOP11A-5) 16 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

17 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-1 Katalogové číslo: [1] [2] [4] [3] Obr. 3: DOP11A AXX [1] Displej [2] Funkční klávesy [3] Navigační klávesy [4] Numerické klávesy Textový displej LCD (monochromatický), 2 x 2 znaků s podsvětlením Napájecí napětí: DC 24 V, 2 ma 3 sériová rozhraní (RS-232 a RS-422/RS-485); možnost použít 2 současně Fóliová klávesnice P65 s navigačními klávesami, blokem numerických znaků a 3 funkčními klávesami Pamět flash-eeprom 64 kb Vnější rozměry 142 x 9 x 46,5 mm Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 17

18 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-2 Katalogové číslo: [1] [5] [2] [3] [6] [4] Obr. 4: DOP11A AXX [1] Kontrolky LED červené / zelené [2] Displej [3] Funkční klávesy [4] Navigační klávesy [5] Popisovací pole [6] Numerické klávesy Grafický displej LCD (monochromatický), 24 x 64 obrazových bodů s podsvětlením Napájecí napětí: DC 24 V, 45 ma 2 sériová rozhraní (RS-232 a RS-422); možnost použít 2 současně Fóliová klávesnice P65 s navigačními klávesami, blokem numerických znaků a 8 funkčními klávesami 16 kontrolek LED (dvě barvy, červená / zelená) 1 rozšiřovací konektor Pamět flash-eeprom 4 kb Vnější rozměry 214 x 194 x 75 mm 18 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

19 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-3 Katalogové číslo: Obr. 5: DOP11A AXX Dotyková obrazovka ¼ VGA (256 barev, STN, 5,7"), 32 x 24 obrazových bodů s podsvětlením Napájecí napětí: DC 24 V, 45 ma 3 sériová rozhraní (RS-232, RS-422 a RS-485); možnost použít 2 současně P65 Montáž v horizontální nebo vertikální poloze 1 rozšiřovací konektor Pamět flash-eeprom 4 kb Vnější rozměry 2 x 15 x 74 mm Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 19

20 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-4 Katalogové číslo: [5] [1] [2] [6] [3] [5] [1] [4] Obr. 6: DOP11A AXX [1] Kontrolky LED červené / zelené [2] Navigační klávesy [3] Numerické klávesy [4] Displej [5] Funkční klávesy [6] Popisovací pole Grafický displej ¼ VGA (256 barev, STN, 5,7"), 32 x 24 obrazových bodů s podsvětlením Napájecí napětí: DC 24 V, 55 ma 2 sériová rozhraní (RS-232 a RS-422); možnost použít 2 současně Fóliová klávesnice P65 s navigačními klávesami, blokem numerických znaků a 16 funkčními klávesami 16 kontrolek LED (dvě barvy, červená / zelená) 2 rozšiřovací konektory Pamět flash-eeprom 4 kb Vnější rozměry 276 x 194 x 92,3 mm 2 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

21 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-5 Katalogové číslo: Obr. 7: DOP11A AXX Dotyková obrazovka VGA, 64 x 48 obrazových bodů (256 barev, 1,4") s podsvětlením Napájecí napětí: AC V, 35 ma 2 sériová rozhraní (RS-232 a RS-422); možnost použít 2 současně P65 2 rozšiřovací konektory Pamět flash-eeprom 16 kb 29 x 247 x 114 mm Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 21

22 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Příslušenství a doplňková zařízení 3.8 Příslušenství a doplňková zařízení Kabel k programování obslužného terminálu DOP11A a pro komunikaci mezi obslužným terminálem a zařízením MOVDRVE. PCS11A (Panel Cable Serial) Spojovací kabel mezi obslužným terminálem (RS-232, max. 57,6 kbit/s) a PC (RS-232) pro programování obslužného terminálu. Pevná délka 3 m PCS11A PCS21A (Panel Cable Serial) Komunikační kabel mezi obslužným terminálem (RS-485, max. 57,6 kbit/s) a frekvenčními měniči SEW (RS-485, RJ-1). Pevná délka 5 m PCS21A PCM11A (Panel Cable MP) Komunikační kabel mezi obslužným terminálem (RS-232, max. 57,6 kbit/s) a řízením SMATC S7 přes MP (max. 12 Mbit/s). Pevná délka 3 m PCM11A PCC11A (Panel Cable Converter) Komunikační kabel mezi obslužným terminálem (RS-422, max. 57,6 kbit/s) a převodníkem rozhraní UWS11A nebo USS21A (RS-232). Pro komunikaci s frekvenčními měniči SEW. Pevná délka 3 m PCC11A 22 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

23 nformace o zařízení, montáž, hardware Příslušenství a doplňková zařízení 3 PFE11A (Panel Fieldbus - ETHERNET) PFP11A (Panel Fieldbus PROFBUS) Karta doplňkového zařízení ETHERNET TCP/P (1 Mbit/s) Pro připojení obslužného terminálu DOP11A na počítačovou sít na straně uživatele. S použitím doplňkové karty ETHERNET jsou umožněny následující funkce: Provoz softwaru HM-Builder k programování obslužných terminálů přes ETHERNET (rychlý upload a download projektů). Použití integrovaného webového serveru pro obsluhu a řízení obslužného terminálu přes nternet Explorer. Provoz softwaru MOVTOOLS přes ETHERNET a využití funkce Pass-through. Je zapotřebí doplňkový software pro převedení komunikačního portu PC (Com 1 až Com 9) na ETHERNETOVOU P adresu obslužného terminálu. Rozhraní PROFBUS DP Pro připojení obslužného terminálu DOP11A na rozhraní průmyslové sběrnice PROFBUS na straně uživatele. Obslužný terminál je v systému PROFBUS připojen jako slave a je propojen s monitorováním procesu na řízení PLC. Vstupní/výstupní rozsah: B Přenosová rychlost: 9,6 kbit/s Mbit/s dentity code: 12 Karta doplňkového zařízení PROFBUS DP Možnost výměny dat mezi řízením a obslužným terminálem nezávislá na SPS. Přes sériové rozhraní je zároveň možná komunikace s komponentami techniky pohonu. UWS11A Převodník rozhraní pro montáž na profilovou lištu RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 23

24 4 nstalace Pokyny pro instalaci základního přístroje 4 nstalace 4.1 Pokyny pro instalaci základního přístroje Při instalaci bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 2! Oddělené kabelové kanály Výkonové kabely a kabely elektroniky veďte v oddělených kabelových kanálech Průřezy Napájecí napětí: Průřez podle vstupního jmenovitého proudu. Vedení elektroniky: 1 žíla na svorku,2...,75 mm 2 (AWG ) 2 žíly na svorku,2...,75 mm 2 (AWG ) Stínění a uzemnění Používejte pouze stíněné signální kabely. Stínění pokládejte nejkratší možnou cestou s plošným kontaktem na kostru po obou stranách. Aby nemohly vzniknout zemní smyčky, je možné konec stínění uzemnit přes odrušovací kondenzátor (22 nf / 5 V). U dvojitě odstíněného vedení uzemňujte vnější stínění na straně kontroléru a vnitřní stínění na druhém konci. 755BXX Obr. 8: Příklady správného připojení stínění s kovovou objímkou (svorka stínění) nebo kovovým šroubením PG. 24 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

25 nstalace nstalace v souladu s UL 4 Pokládání vedení v uzemněných plechových kanálech nebo kovových trubkách může být použito také k odstínění. Výkonová a řídicí vedení by přitom měla být pokládána odděleně. Uzemnění zařízení je zajištěno konektorem pro připojení napájecího napětí 24 V nebo 24 V. 4.2 nstalace v souladu s UL Pro instalaci v souladu s nároky UL dbejte na dodržení následujících pokynů: Pro připojení používejte pouze měděné kabely s teplotním rozsahem 6 / 75 C. Elektrické připojení musí být provedeno podle metod popsaných v třídě 1, odstavec 2 (Article 51-4(b) podle National Electric Code NFPA7). Jako externí zdroj napětí pro DC 24 V používejte pouze vyzkoušená zařízení s omezeným výstupním napětím (U max = 3 V DC) a výstupním proudem ( 8 A). Certifikace UL neplatí pro provoz v napět ových sítích s neuzemněným nulovým bodem (sítě T). Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 25

26 4 nstalace Připojení základního zařízení DOP11A-1 do zařízení DOP11A Připojení základního zařízení DOP11A-1 do zařízení DOP11A Napájecí napětí Při připojení dbejte na správnou polaritu. Pokud dojde k záměně, přístroj se poškodí. Ujistěte se, že obslužný terminál a kontrolér mají stejné elektrické uzemnění (referenční hodnota napětí). V opačném případě může docházet k chybám komunikace. DOP 11A-1, DOP11A-2 & DOP11A-4 DOP 11A-3 DOP 11A-5 Externí napájení DOP11A-1 až DOP11A-4 [1] Uzemnění [2] V [3] +24 V [1] [2] [3] [3] [2] [1] 5331AXX [1] Externí napájení DOP11A-5 (AC V) 5363AXX 26 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

27 nstalace Připojení k PC Připojení k PC DOP11A PCS11A RS-232 RS-232 Obr. 9: Připojení k PC 534AXX Programování obslužného terminálu se provádí pomocí programovacího softwaru HM-Builder. K programování obslužného terminálu je zapotřebí komunikační kabel PCS11A. Přívod napětí musí být při propojení jednotek oddělený. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 27

28 4 nstalace Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) 4.5 Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) Pomocí rozhraní RS-485 je možné na jeden obslužný terminál připojit až 31 zařízení MOVDRVE. Připojení zařízení DOP11A na frekvenční měnič typu MOVDRVE přímo přes RS-485: DOP11A-1 přes 25pólový konektor Sub-D DOP11A-2 přes 25pólový konektor Sub-D (od verze HW1.1) DOP11A-3 přes zasouvací svorkovou lištu Phoenix Schéma zapojení rozhraní RS-485 DOP11A-3 RS-485 Obr. 1: Spojení přes RS AXX 28 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

29 nstalace Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) 4 MOVTRAC MOVDRVE DOP11A-3 DGND RS485 - RS485 + X44 S1 S2 ON OFF Řídicí hlava "/blokování regulátoru" Vpravo/stop* Vlevo/stop* Uvolnění/rychlé zastavení* n11/n21* n12/n22* Vzt ah X13:DØØ...D Ø5 +24 V-Výstup Vztažný potenciál binárních signálů RS-485+ RS-485- X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST FSC11B..... X45 X46 HL Stínicí plech příp. stínicí svorka Obr. 11: Obsazení svorek DOP11A ACS MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 FSC11B MOVDRVE Řídicí hlava "/blokování regulátoru" Vpravo/stop* Vlevo/stop* Uvolnění/rychlé zastavení* n11/n21* n12/n22* Vztah X13:DØØ...DØ5 +24 V-Výstup Vztažný potenciál binárních signálů RS RS X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-1, DOP11A-2 Propojka mezi 6 a 19, pro aktivaci uzavření sběrnice. RS-422 / RS pól. stínicí svorka Sub 14 X45 X46 HL Stínicí plech příp. stínicí svorka Obr. 12: Obsazení konektorů zařízení DOP11A ACS Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 29

30 4 nstalace Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) Specifikace kabelu Používejte 2 x dvoužilový, zkroucený a stíněný měděný kabel (kabel pro přenos dat stíněný měděným opletením). Kabel musí splňovat následující specifikace: průřez žíly,5...,75 mm 2 (AWG ) odpor vedení Ω při 1 MHz měrná kapacita 4 pf/m při 1 khz Vhodný je např. následující kabel: Fa Lappkabel, UNTRONC BUS CAN, 2 x 2 x,5 mm 2. Zapojení stínění Stínění pokládejte oboustranně naplocho na stínicí svorku elektroniky kontroléru a na kryt 25pólového konektoru Sub-D obslužného terminálu. Konce stínění nespojujte s DGND! Délka vedení Přípustná celková délka vedení je 2 m. Zakončovací odpor V kontroléru a převodníku rozhraní UWS11A jsou pevně zabudovány dynamické zakončovací odpory. V tomto případě nepřipojujte žádné externí zakončovací odpory! Jestliže je obslužný terminál DOP11A-1 spojen s frekvenčními měniči přes RS-485, aktivujte v 25pólovém konektoru Sub-D zařízení DOP11A-1 zakončovací odpor (můstek mezi piny 6 a 19), pokud je obslužný terminál připojen jako první nebo poslední prvek. Mezi zařízeními, která jsou spojena s rozhraním RS-485, nesmí dojít k posunutí potenciálů. Zabraňte posunutí potenciálů pomocí vhodných opatření, např. spojením koster zařízení (GND) zvláštním vedením, propojením napájení (24 V) apod. 3 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

31 nstalace Připojení RS-485 pomocí PCS21A Připojení RS-485 pomocí PCS21A PCS21A 58774AXX Zapojení stínění Stínění pokládejte plošně na stínicí svorku elektroniky kontroléru. V tělese 25pólového konektoru Sub-D jednotky PCS21A je stínění již zapojeno. V žádném případě nespojujte konce stínění s kontaktem DGND! Zakončovací odpor V kontroléru jsou pevně zabudovány dynamické zakončovací odpory. V žádném případě nepřipojujte externí zakončovací odpory! Zakončovací odpor v 25pólovém konektoru Sub-D zařízení DOP11A je již aktivován díky propojce mezi piny 6 a 19. Mezi zařízeními, která jsou spojena s rozhraním RS-485, nesmí dojít k posunutí potenciálů. Zabraňte posunutí potenciálů pomocí vhodných opatření, např. spojením koster zařízení (GND) zvláštním vedením, propojením napájení (24 V) apod. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 31

32 4 nstalace Připojení RS-422 přes UWS11A 4.7 Připojení RS-422 přes UWS11A Připojení zařízení DOP11A na frekvenční měnič typu MOVDRVE přes UWS11A. PCC11A UWS11A RS-485 Obr. 13: Připojení přes sériové spojení (UWS11A) 5878AXX MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 MOVDRVE Řídicí hlava +24 V DC GND RS+ RS- GND "/blokování regulátoru" Vpravo/stop * Vlevo/stop * Uvolnění/rychlé zastavení * n11/n21* n12/n22* Vztah X13:DØØ...DØ5 +24 V-Výstup Vztažný potenciál binárních signálů RS-485+ RS-485- X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST UWS11A X2: RS FSC11B UWS X45 X46 HL Stínicí plech příp. stínicí svorka Obr. 14: Obsazení svorek UWS11A 58787ACS Přípojka RS-485 Specifikace kabelu viz kapitola 4.5, "Připojení RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3)". 32 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

Systémová příručka. Obslužné terminály DOP11B. Vydání 02/2007 11502762 / CS

Systémová příručka. Obslužné terminály DOP11B. Vydání 02/2007 11502762 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Obslužné terminály DOP11B Vydání 2/27 1152762 / CS Systémová příručka SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. Obslužné terminály DOP11B. Systémová příručka. Vydání 11/2008 16666968 CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby Obslužné terminály DOP11B Vydání 11/28 Systémová příručka 16666968 CS SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů

Nový displej s dotykovou obrazovk 320 x 240 pixelů HGG Dotykový displej5.7 inch Všestranné použití, velmi jasný LCD displej K dostání s rozhraním (0/00BASE-T) a dalšími komunikačními protokoly. Barva krytu: stříbrná Barva krytu: světle šedá Barva krytu:

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce

-V- novinka. Jednotky motoru MTR-DCI 2.2. motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením. kompaktní konstrukce Jednotky motoru MTR-DCI motor s integrovaným ovladačem, převodovkou a řízením kompaktní konstrukce ovládání prostřednictvím vstupů/výstupů stupeň krytí IP54 2006/10 změny vyhrazeny výrobky 2007 5/-1 hlavní

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000

EL4. Použití. Vlastnosti HC 9140 4/2004. Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy. Nahrazuje HC 9140 4/2000 Digitální zesilovače pro proporcionální ventily a uzavřené regulační systémy EL4 HC 9140 4/2004 Nahrazuje HC 9140 4/2000 Použití Karta zesilovače EL4 slouží k: Řízení spojitých ventilů s elektrickou vazbou

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging

Řada DVR1 Digitální videorekordéry. Dodatek. Philips Communication, Security & Imaging Řada DVR1 Digitální videorekordéry CZ Dodatek Philips Communication, Security & Imaging 2 1 RYCHLÝ PRŮVODCE STALACÍ REO... 4 1.1 Úvod... 4 1.2 Požadovaná verze software... 4 1.3 Instalace... 4 1.3.1 Připojení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o.

LA GARD & MECHATRONIC s.r.o. NÁVOD K OBSLUZE LG 39E Multi User Combogard Klávesnice 3035, 3750 nebo 3750K se čtecím kontaktem Zámek 6040-39E (v1.01) LED Kontakt protokolu Všeobecně Každé zmáčknutí tlačítka je potvrzeno signálem (zvukovým

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Řídicí bloky CPX-CM-HPP

Řídicí bloky CPX-CM-HPP Nové možnosti nepřímého řízení techniky pohonů Díky řídicímu bloku CPX-CM-HPP je veškerá elektrická technika pohonů Festo kompatibilní se všemi průmyslovými komunikačními rozhraními. Blok CPX-CM-HPP je

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Logické řízení s logickým modulem LOGO!

Logické řízení s logickým modulem LOGO! Logické řízení s logickým modulem LOGO! Cíl: Seznámit se s programováním jednoduchého programovatelného automatu (logického modulu) LOGO! a vyzkoušet jeho funkčnost na konkrétních zapojeních. Úkol: 1)

Více

mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí

mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí mark320 mark220 DDC regulátory Shrnutí DDC (Direct digital control) regulátory mark320 a mark220 jsou volně programovatelné podstanice s MPC5200 procesorem a OS Linux. Jsou vhodné pro řízení velkých aplikací

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

RFU30. Uživatelská příručka

RFU30. Uživatelská příručka RFU30 Uživatelská příručka Návod k použití přijímací jednotka RFU30 Obsah Úvod...3 Balení obsahuje:...3 Příprava zařízení pro používání...3 Instalace softwaru...4 Spuštění...4 Postup...4 Popis rozhraní...6

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

SW-01 Převodník RS485 na USB

SW-01 Převodník RS485 na USB SW-01 Převodník RS485 na USB Technické parametry Konektory (PC, RP-02) USB a RJ-4 Napájení USB kabel Délka dodaného USB kabelu 2 m Délka propojovacího kabelu k ústředně 1 m Prodloužení kabelů je možné:

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více