Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/ / CS EE410000

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová příručka. Obslužný terminál DOP11A. Vydání 05/2006 11424362 / CS EE410000"

Transkript

1 Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Obslužný terminál DOP11A EE41 Vydání 5/ / CS Systémová příručka

2 SEW-EURODRVE Driving the world

3 Obsah 1 Důležitá upozornění Bezpečnostní upozornění a varování Pokyny k terminologii Použití v souladu s předpisy Okolní prostředí Bezpečnostní funkce Záruka Názvy výrobků a obchodní značky Demontáž a likvidace Bezpečnostní pokyny Všeobecné pokyny nstalace a uvedení do provozu Transport a uskladnění Pokyny k provozu Servis a údržba nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod Typové označení, typové štítky a obsah dodávky Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A Příslušenství a doplňková zařízení nstalace Pokyny pro instalaci základního přístroje nstalace v souladu s UL Připojení základního zařízení DOP11A-1 do zařízení DOP11A Připojení k PC Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) Připojení RS-485 pomocí PCS21A Připojení RS-422 přes UWS11A Připojení doplňku PFE11A ETHERNET Připojení doplňkového zařízení PFP11A PROFBUS-DP Připojení na zařízení Siemens S7 přes MP a PCM11A Uvedení do provozu Všeobecné pokyny pro uvedení do provozu Přípravné práce a pomůcky První zapnutí Funkce terminálu Provoz a servis Přenos projektu pomocí PC a softwaru HM-Builder Provozní zobrazení při startu zařízení Chybová hlášení Servis elektroniky SEW Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 3

4 Obsah 7 Programování Vytvoření projektu Komunikace se zařízeními MOVDRVE a MOVTRAC Programování pomocí programovacího softwaru Grafické zobrazení a řízení Textové zobrazení a řízení Přenos projektů Rozšiřovací karty pro ETHERNET a PROFBUS-DP Adresování indexů Funkce zařízení Message library (Knihovna zpráv) Alarm handling Správa receptů Passwords (hesla) Tisk zpráv Časové řízení Správa jazyků Unicode Kontrolky LED Funkční klávesy Trendy Makra Sít ové funkce a komunikace Komunikace Sít ová komunikace Sít ové funkce v terminálu Sít ové služby Sít ová konta Technické údaje a rozměrové listy Všeobecné technické údaje Obsazení konektorů DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A DOP11A Příloha Membránová klávesnice Stažení systémového programu Rejstřík změn Změny oproti předcházející verzi ndex Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

5 Důležitá upozornění Bezpečnostní upozornění a varování 1 Systémová příručka 1 Důležitá upozornění 1.1 Bezpečnostní upozornění a varování Bezpodmínečně dodržujte zde uvedené bezpečností pokyny a varování! Nebezpečí Upozorňuje vás na možné ohrožení, které může vést k těžkému poranění nebo ke smrti. Varování Upozorňuje Vás na možné ohrožení výrobkem, které může bez dostatečné prevence vést k těžkému poranění nebo dokonce ke smrti. Tento symbol naleznete také jako varování před vznikem hmotných škod. Pozor Upozorňuje na možnou rizikovou situaci, která může vést k poškození výrobku nebo okolí. Upozornění Upozorňuje na způsob použití, např. při uvedení do provozu, a obsahuje další užitečné informace. Odkaz na dokumentaci Odkazuje na dokumentaci, např. návod k obsluze, katalogový list, nebo list technických údajů. Dodržení návodu k obsluze je podmínkou pro: bezporuchový provoz uplatnění nároků vyplývajících ze záruky Než začnete s přístrojem pracovat, přečtěte si nejprve návod k obsluze! Návod k obsluze obsahuje důležité servisní pokyny. Uchovávejte jej proto v blízkosti přístroje. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 5

6 1 Důležitá upozornění Pokyny k terminologii 1.2 Pokyny k terminologii Obslužné terminály řady DOP11A (Drive Operator Panel) mohou prostřednictvím různých komunikačních cest současně komunikovat s frekvenčními měniči SEW a s vybranými řídicími jednotkami s programovatelnou pamětí (SPS). V tomto dokumentu jsou obě zařízení (SPS a měnič) pro zjednodušení označována jako kontroléry. 1.3 Použití v souladu s předpisy Obslužné terminály řady DOP11A jsou zařízení pro obsluhu a diagnostiku průmyslových a podnikových systémů. Uvedení do provozu (počátek provozu v souladu s předpisy) není možné, dokud není zajištěna shoda stroje se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 89/336/EWG a shoda koncového produktu se směrnicí 98/37/EG (s ohledem na EN 624). 1.4 Okolní prostředí Je zakázáno (pokud jednotka není pro dané podmínky výslovně určena): Použití v explozivním prostředí. Použití v oblastech s výskytem škodlivých olejů, kyselin, plynů, par, prachu, záření apod. Seznam přípustných materiálů naleznete v příloze. Použití v nestacionárních aplikacích, u kterých vznikají mechanická chvění a rázová zatížení, která přesahují požadavky normy EN Bezpečnostní funkce Obslužné terminály řady DOP11A nesmí bez nadřazených bezpečnostních systémů plnit bezpečnostní funkce. Použijte nadřazené bezpečnostní systémy pro zajištění ochrany strojů a osob. 6 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

7 Důležitá upozornění Záruka Záruka Neodborná manipulace a jiná manipulace, která není v souladu s tímto návodem k obsluze, má vliv na vlastnosti výrobku. Vede proto ke ztrátě jakýchkoli nároků na záruku vůči firmě SEW-EURODRVE GmbH & Co KG. 1.7 Názvy výrobků a obchodní značky Značky a názvy produktů uvedené v tomto návodu k obsluze jsou obchodní značky resp. registrované obchodní značky náležící majitelům těchto značek. 1.8 Demontáž a likvidace Úplnou nebo částečnou recyklaci obslužného terminálu je třeba provést podle příslušných platných předpisů. Dbejte prosím na to, že následující komponenty obsahují látky, které mohou představovat nebezpečí ohrožení zdraví a životního prostředí: lithiová baterie, elektrolytické kondenzátory a obrazovka. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 7

8 2 Bezpečnostní pokyny Všeobecné pokyny 2 Bezpečnostní pokyny 2.1 Všeobecné pokyny Přečtěte si pečlivě bezpečnostní pokyny. Zkontrolujte dodávku při převzetí, zda nedošlo k poškození vlivem transportu. nformujte ihned dodavatele, pokud najdete poškození. Terminál splňuje požadavky podle článku 4 směrnice EMC 89/336/EEC. Nepoužívejte terminál v prostředích, kde hrozí nebezpečí výbuchu. SEW-EURODRVE nepřebírá žádnou odpovědnost za modifikované, změněné nebo přestavěné technické vybavení. Smí být používány pouze náhradní díly a příslušenství vyrobené podle specifikací SEW-EURODRVE. Přečtěte si pečlivě návod k instalaci a obsluze, než začnete terminál instalovat, uvádět do provozu nebo opravovat. Do drážek a otvorů terminálu nesmí za žádných okolností vniknout kapalina. Mohlo by to vést ke vzniku požáru nebo k tomu, že by se zařízení stalo vodivým. Terminál smí obsluhovat pouze speciálně proškolený odborný personál. 2.2 nstalace a uvedení do provozu Terminál je navržen pro pevnou instalaci. Umístěte terminál během instalace na stabilní podložku. Pokud terminál spadne, může dojít k jeho poškození. Terminál instalujte v souladu s návodem k instalaci. Uzemněte zařízení v souladu s pokyny uvedenými v přiloženém návodu na instalaci. nstalaci musí provést speciálně proškolený odborný personál. Vysokonapět ová, signální a napájecí vedení musí být pokládána odděleně. Před připojením terminálu na zdroj proudu se ujistěte, že je připojeno správné napětí se správnou polaritou. Otvory v krytu jsou určeny k cirkulaci vzduchu a nesmí být zakrývány. Neinstalujte terminál v místech, ve kterých by byl vystaven silnému magnetickému poli. Terminál není možné montovat a provozovat na přímém slunečním záření. Doplňkové vybavení musí odpovídat způsobu použití. U některých modelů terminálů je sklo displeje opatřeno laminovanou fólií pro zamezení poškrábání. Aby nemohlo dojít k poškození terminálu vlivem statické elektřiny, je třeba tuto fólii po montáži opatrně odstranit. 8 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

9 Bezpečnostní pokyny Transport a uskladnění 2 Ochranná opatření a ochranná zařízení musí vyhovovat platným předpisům (např. EN 624 nebo EN 5178). Nutné ochranné opatření: uzemnění přístroje Nutná ochranná zařízení: ochrana proti nadproudu 2.3 Transport a uskladnění Přezkoumejte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujistěte se, zda nedošlo k případnému poškození při transportu. Toto poškození ihned oznamte společnosti zajišt ující transport. V případě poškození nesmí být obslužný terminál uveden do provozu. Pokud je to zapotřebí, použijte vhodné, dostatečně dimenzované transportní pomůcky. Nebezpečí vzniku škod kvůli chybnému skladování! Pokud nemá být obslužný terminál ihned nainstalován, uskladněte jej v suché bezprašné místnosti. 2.4 Pokyny k provozu Udržujte terminál stále čistý. Funkce nouzového zastavení a další bezpečnostní funkce nesmí být řízeny z terminálu. Dbejte na to, aby tlačítka, obrazovka atd. nepřišly do styku s ostrými předměty. Mějte na paměti, že je terminál připraven k provozu a registruje údaje zadávané přes klávesnici a dotykovou obrazovku i tehdy, pokud není v provozu osvětlení pozadí. 2.5 Servis a údržba Nároky vyplývající ze záruky jsou ošetřeny smlouvou. Obrazovku a přední stranu terminálu čistěte šetrným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem. Opravy musí provést speciálně proškolený odborný personál. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 9

10 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod 3 nformace o zařízení, montáž, hardware 3.1 Úvod Požadavky v oblasti moderní průmyslové výroby neustále rostou. Současně roste zodpovědnost a rozsah činností, které musí vykonávat personál obsluhující stroje. Uživatel musí mít možnost získat snadno a rychle informace o stavu stroje a musí být schopen ihned flexibilně měnit nastavení. Řídicí funkce jsou stále obsáhlejší a pokročilejší. Tím je umožněno efektivní řízení komplikovaných procesů. Obslužné terminály garantují přehlednost a bezpečnost při komunikaci mezi člověkem a strojem i u vysoce komplexních výrobních procesů. Grafické obslužné terminály byly vyvinuty s cílem vyhovět požadavkům komunikace mezi člověkem a strojem při sledování a řízení procesů v nejrůznějších oblastech použití výrobní techniky. Terminál přitom usnadňuje práci obslužného personálu díky cílenému přizpůsobení na daný úkol. Díky této skutečnosti může uživatel i nadále používat známé pojmy a definice. V terminálu jsou projekty sestaveny jako strom menu nebo sekvence. Strom menu zahrnuje hlavní menu (např. s přehledným zobrazením) a řadu podmenu s detailními informacemi o příslušné oblasti. V případě regulace si uživatel zvolí menu, které se má zobrazit. Menu používaná v obslužných terminálech se označují jako bloky. Hlavní menu Recept Stav motoru Teplota Stav měniče 53717ACS 1 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

11 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod 3 Výchozí bod pro sekvenci tvoří hlavní menu. Zde uživatel vybere sekvenci, při které se bloky zobrazí v zadaném pořadí. Zpravidla probíhá řízení zobrazování bloků přes program v kontroléru. Hlavní menu Krok 1 Nastavení Krok 2 Krok 3 Krok 4 Konec programu 53719ACS Funkce obslužných terminálů umožňují grafické a textové znázornění procesů. Kromě toho jsou k dispozici další funkce: Správa alarmů Tisk Trendy Správa receptů Časové řízení Funkce se nevyznačují pouze snadným ovládáním, ale nabízejí rovněž cenové výhody oproti obvyklým řešením pomocí spínačů, indikačních kontrolek, časových relé, počitadel předvoleb a týdenních spínacích hodin. Obslužný terminál kromě toho zahrnuje funkce, které umožňují lepší využití elektroniky pohonu. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 11

12 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod Programování Obslužné terminály se programují pomocí PC se softwarem HM-Builder. 1575AXX Obslužný terminál se vyznačuje z velké části objektově orientovaným způsobem práce. Programování je tedy založeno na objektu, kterému se přiřazuje funkce. Podle tohoto principu se definují všechny druhy signálů. Naprogramovaný projekt se ukládá v obslužném terminálu Připojení terminálu na frekvenční měniče SEW Připojení terminálu na kontrolér s sebou přináší četné výhody: uživatel nemusí na existujících kontrolérech provádět žádné změny; terminálem nejsou obsazeny vstupy ani výstupy kontroléru; je optimalizována přehlednost funkcí kontroléru, např. časové řízení a správa alarmů. 12 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

13 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod Zobrazení stavu a řízení Uživatel je již seznámen s indikačními kontrolkami a s analogovým a digitálním zobrazením stavu, nebot je tento způsob zobrazení v dnešní době používán v mnoha aplikacích. Platí to stejnou měrou pro ovládací prvky, jako jsou tlačítka, otočné spínače a přepínače. Náhrada těchto funkčních celků jediným terminálem umožňuje sloučení všech prvků pro zobrazení stavu a ovládacích prvků do jedné jednotky. Uživatel pak může jednoduchým způsobem zobrazit a ovlivnit parametry systému. Kromě toho je schopen zobrazit přehled všech signálů, které se týkají určitého objektu, např. čerpadla nebo pohonové jednotky. Tato vlastnost ještě více usnadňuje práci. Je to umožněno tím, že veškerá výměna informací probíhá přes tzv. bloky v terminálu. Může se přitom jednat o textové bloky, které zahrnují výhradně textové informace. Grafické bloky naproti tomu obsahují grafická zobrazení. Obslužné terminály jsou vybaveny funkčními tlačítky pro přímé řízení. Jednotlivým funkčním tlačítkům jsou přiřazeny určité příkazy. Na základě tohoto přiřazení může probíhat řízení. Při použití většího množství bloků se může uživatel pohybovat mezi různými bloky prostřednictvím příkazů pro skoky. Tímto způsobem je vytvořen strom menu a tedy strukturovaná aplikace. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 13

14 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod nstalace obslužného terminálu Aby bylo možné optimálně využít rozsah funkcí, měl by být terminál nainstalován v bezprostřední blízkosti pracovního místa. Uživatel má tak stále k dispozici všechny potřebné informace a může efektivně pracovat. Terminál je třeba namontovat do správné výšky, aby na něj uživatel bez problémů viděl a mohl ho dobře používat. Viditelnost obrazovky se řídí odstupem, výškou, úhlem, dopadem světla a výběrem barev. Sledování, řízení a údržbu je možné vykonávat vzdáleně, např. z jiného stanoviště v budově nebo z jiného místa. Komunikace může v takovém případě probíhat přes LAN (Local Area Network), internet nebo modem. U dlouhých výrobních linek s mnoha pracovními místy je možné vzájemně propojit více terminálů s jedním nebo několika kontroléry do sítě. 1553AXX 14 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

15 nformace o zařízení, montáž, hardware Úvod Kompaktní řešení Externí zařízení, jako snímače čárových kódů, vážicí zařízení, modemy atd. mohou být přes terminál spojeny s kontrolérem. Pro připojení zařízení je zapotřebí pouze rozhraní RS-232 a komunikační protokol ASC. Data, která dorazí do terminálu, jsou ukládána v registrech. Připojení paralelně pracující jednotky je rovněž možné. Může se přitom jednat o další terminál nebo o PC se softwarem MOVTOOLS k programování měničů. Prostřednictvím terminálu je rovněž možné programovat kontrolér a komunikovat s ním. Při připojení SPS a měniče na terminál (dvojité ovladače v terminálu) může mezi zařízeními probíhat výměna dat (analogové a digitální signály). PL C - Protokol RS-485 MOVLNK 53758ACS Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 15

16 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Typové označení, typové štítky a obsah dodávky 3.2 Typové označení, typové štítky a obsah dodávky Příklad typového označení DOP 11A 1 Verze A Generace Provedení 1 = textový displej 2 x 2 znaků s funkčními klávesami 2 = grafický displej 24 x 64 bodů s funkčními klávesami 3 = dotyková obrazovka 32 x 24 bodů 4 = grafický displej 32 x 24 bodů s funkčními klávesami 5 = dotyková obrazovka 64 x 48 bodů Typ: DOP = Drive Operator Panel Obr. 1: Typové označení 53648ACS Příklad typového štítku Ze strany je na zařízení umístěn typový štítek. Obr. 2: Typový štítek zařízení 533AXX Rozsah dodávky V dodávce jsou obsaženy: Obslužný terminál DOP11A Montážní materiál s montážní šablonou Návod k obsluze a pokyny pro montáž a instalaci Konektor Phoenix COMBCON pro DC 24 V, 5 mm, 3pólový (kromě DOP11A-5) 16 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

17 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-1 Katalogové číslo: [1] [2] [4] [3] Obr. 3: DOP11A AXX [1] Displej [2] Funkční klávesy [3] Navigační klávesy [4] Numerické klávesy Textový displej LCD (monochromatický), 2 x 2 znaků s podsvětlením Napájecí napětí: DC 24 V, 2 ma 3 sériová rozhraní (RS-232 a RS-422/RS-485); možnost použít 2 současně Fóliová klávesnice P65 s navigačními klávesami, blokem numerických znaků a 3 funkčními klávesami Pamět flash-eeprom 64 kb Vnější rozměry 142 x 9 x 46,5 mm Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 17

18 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-2 Katalogové číslo: [1] [5] [2] [3] [6] [4] Obr. 4: DOP11A AXX [1] Kontrolky LED červené / zelené [2] Displej [3] Funkční klávesy [4] Navigační klávesy [5] Popisovací pole [6] Numerické klávesy Grafický displej LCD (monochromatický), 24 x 64 obrazových bodů s podsvětlením Napájecí napětí: DC 24 V, 45 ma 2 sériová rozhraní (RS-232 a RS-422); možnost použít 2 současně Fóliová klávesnice P65 s navigačními klávesami, blokem numerických znaků a 8 funkčními klávesami 16 kontrolek LED (dvě barvy, červená / zelená) 1 rozšiřovací konektor Pamět flash-eeprom 4 kb Vnější rozměry 214 x 194 x 75 mm 18 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

19 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-3 Katalogové číslo: Obr. 5: DOP11A AXX Dotyková obrazovka ¼ VGA (256 barev, STN, 5,7"), 32 x 24 obrazových bodů s podsvětlením Napájecí napětí: DC 24 V, 45 ma 3 sériová rozhraní (RS-232, RS-422 a RS-485); možnost použít 2 současně P65 Montáž v horizontální nebo vertikální poloze 1 rozšiřovací konektor Pamět flash-eeprom 4 kb Vnější rozměry 2 x 15 x 74 mm Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 19

20 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-4 Katalogové číslo: [5] [1] [2] [6] [3] [5] [1] [4] Obr. 6: DOP11A AXX [1] Kontrolky LED červené / zelené [2] Navigační klávesy [3] Numerické klávesy [4] Displej [5] Funkční klávesy [6] Popisovací pole Grafický displej ¼ VGA (256 barev, STN, 5,7"), 32 x 24 obrazových bodů s podsvětlením Napájecí napětí: DC 24 V, 55 ma 2 sériová rozhraní (RS-232 a RS-422); možnost použít 2 současně Fóliová klávesnice P65 s navigačními klávesami, blokem numerických znaků a 16 funkčními klávesami 16 kontrolek LED (dvě barvy, červená / zelená) 2 rozšiřovací konektory Pamět flash-eeprom 4 kb Vnější rozměry 276 x 194 x 92,3 mm 2 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

21 nformace o zařízení, montáž, hardware Konstrukce zařízení DOP11A Konstrukce zařízení DOP11A-5 Katalogové číslo: Obr. 7: DOP11A AXX Dotyková obrazovka VGA, 64 x 48 obrazových bodů (256 barev, 1,4") s podsvětlením Napájecí napětí: AC V, 35 ma 2 sériová rozhraní (RS-232 a RS-422); možnost použít 2 současně P65 2 rozšiřovací konektory Pamět flash-eeprom 16 kb 29 x 247 x 114 mm Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 21

22 3 nformace o zařízení, montáž, hardware Příslušenství a doplňková zařízení 3.8 Příslušenství a doplňková zařízení Kabel k programování obslužného terminálu DOP11A a pro komunikaci mezi obslužným terminálem a zařízením MOVDRVE. PCS11A (Panel Cable Serial) Spojovací kabel mezi obslužným terminálem (RS-232, max. 57,6 kbit/s) a PC (RS-232) pro programování obslužného terminálu. Pevná délka 3 m PCS11A PCS21A (Panel Cable Serial) Komunikační kabel mezi obslužným terminálem (RS-485, max. 57,6 kbit/s) a frekvenčními měniči SEW (RS-485, RJ-1). Pevná délka 5 m PCS21A PCM11A (Panel Cable MP) Komunikační kabel mezi obslužným terminálem (RS-232, max. 57,6 kbit/s) a řízením SMATC S7 přes MP (max. 12 Mbit/s). Pevná délka 3 m PCM11A PCC11A (Panel Cable Converter) Komunikační kabel mezi obslužným terminálem (RS-422, max. 57,6 kbit/s) a převodníkem rozhraní UWS11A nebo USS21A (RS-232). Pro komunikaci s frekvenčními měniči SEW. Pevná délka 3 m PCC11A 22 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

23 nformace o zařízení, montáž, hardware Příslušenství a doplňková zařízení 3 PFE11A (Panel Fieldbus - ETHERNET) PFP11A (Panel Fieldbus PROFBUS) Karta doplňkového zařízení ETHERNET TCP/P (1 Mbit/s) Pro připojení obslužného terminálu DOP11A na počítačovou sít na straně uživatele. S použitím doplňkové karty ETHERNET jsou umožněny následující funkce: Provoz softwaru HM-Builder k programování obslužných terminálů přes ETHERNET (rychlý upload a download projektů). Použití integrovaného webového serveru pro obsluhu a řízení obslužného terminálu přes nternet Explorer. Provoz softwaru MOVTOOLS přes ETHERNET a využití funkce Pass-through. Je zapotřebí doplňkový software pro převedení komunikačního portu PC (Com 1 až Com 9) na ETHERNETOVOU P adresu obslužného terminálu. Rozhraní PROFBUS DP Pro připojení obslužného terminálu DOP11A na rozhraní průmyslové sběrnice PROFBUS na straně uživatele. Obslužný terminál je v systému PROFBUS připojen jako slave a je propojen s monitorováním procesu na řízení PLC. Vstupní/výstupní rozsah: B Přenosová rychlost: 9,6 kbit/s Mbit/s dentity code: 12 Karta doplňkového zařízení PROFBUS DP Možnost výměny dat mezi řízením a obslužným terminálem nezávislá na SPS. Přes sériové rozhraní je zároveň možná komunikace s komponentami techniky pohonu. UWS11A Převodník rozhraní pro montáž na profilovou lištu RS-232 RS X X1: RS X2: RS-232 UWS Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 23

24 4 nstalace Pokyny pro instalaci základního přístroje 4 nstalace 4.1 Pokyny pro instalaci základního přístroje Při instalaci bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 2! Oddělené kabelové kanály Výkonové kabely a kabely elektroniky veďte v oddělených kabelových kanálech Průřezy Napájecí napětí: Průřez podle vstupního jmenovitého proudu. Vedení elektroniky: 1 žíla na svorku,2...,75 mm 2 (AWG ) 2 žíly na svorku,2...,75 mm 2 (AWG ) Stínění a uzemnění Používejte pouze stíněné signální kabely. Stínění pokládejte nejkratší možnou cestou s plošným kontaktem na kostru po obou stranách. Aby nemohly vzniknout zemní smyčky, je možné konec stínění uzemnit přes odrušovací kondenzátor (22 nf / 5 V). U dvojitě odstíněného vedení uzemňujte vnější stínění na straně kontroléru a vnitřní stínění na druhém konci. 755BXX Obr. 8: Příklady správného připojení stínění s kovovou objímkou (svorka stínění) nebo kovovým šroubením PG. 24 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

25 nstalace nstalace v souladu s UL 4 Pokládání vedení v uzemněných plechových kanálech nebo kovových trubkách může být použito také k odstínění. Výkonová a řídicí vedení by přitom měla být pokládána odděleně. Uzemnění zařízení je zajištěno konektorem pro připojení napájecího napětí 24 V nebo 24 V. 4.2 nstalace v souladu s UL Pro instalaci v souladu s nároky UL dbejte na dodržení následujících pokynů: Pro připojení používejte pouze měděné kabely s teplotním rozsahem 6 / 75 C. Elektrické připojení musí být provedeno podle metod popsaných v třídě 1, odstavec 2 (Article 51-4(b) podle National Electric Code NFPA7). Jako externí zdroj napětí pro DC 24 V používejte pouze vyzkoušená zařízení s omezeným výstupním napětím (U max = 3 V DC) a výstupním proudem ( 8 A). Certifikace UL neplatí pro provoz v napět ových sítích s neuzemněným nulovým bodem (sítě T). Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 25

26 4 nstalace Připojení základního zařízení DOP11A-1 do zařízení DOP11A Připojení základního zařízení DOP11A-1 do zařízení DOP11A Napájecí napětí Při připojení dbejte na správnou polaritu. Pokud dojde k záměně, přístroj se poškodí. Ujistěte se, že obslužný terminál a kontrolér mají stejné elektrické uzemnění (referenční hodnota napětí). V opačném případě může docházet k chybám komunikace. DOP 11A-1, DOP11A-2 & DOP11A-4 DOP 11A-3 DOP 11A-5 Externí napájení DOP11A-1 až DOP11A-4 [1] Uzemnění [2] V [3] +24 V [1] [2] [3] [3] [2] [1] 5331AXX [1] Externí napájení DOP11A-5 (AC V) 5363AXX 26 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

27 nstalace Připojení k PC Připojení k PC DOP11A PCS11A RS-232 RS-232 Obr. 9: Připojení k PC 534AXX Programování obslužného terminálu se provádí pomocí programovacího softwaru HM-Builder. K programování obslužného terminálu je zapotřebí komunikační kabel PCS11A. Přívod napětí musí být při propojení jednotek oddělený. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 27

28 4 nstalace Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) 4.5 Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) Pomocí rozhraní RS-485 je možné na jeden obslužný terminál připojit až 31 zařízení MOVDRVE. Připojení zařízení DOP11A na frekvenční měnič typu MOVDRVE přímo přes RS-485: DOP11A-1 přes 25pólový konektor Sub-D DOP11A-2 přes 25pólový konektor Sub-D (od verze HW1.1) DOP11A-3 přes zasouvací svorkovou lištu Phoenix Schéma zapojení rozhraní RS-485 DOP11A-3 RS-485 Obr. 1: Spojení přes RS AXX 28 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

29 nstalace Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) 4 MOVTRAC MOVDRVE DOP11A-3 DGND RS485 - RS485 + X44 S1 S2 ON OFF Řídicí hlava "/blokování regulátoru" Vpravo/stop* Vlevo/stop* Uvolnění/rychlé zastavení* n11/n21* n12/n22* Vzt ah X13:DØØ...D Ø5 +24 V-Výstup Vztažný potenciál binárních signálů RS-485+ RS-485- X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST FSC11B..... X45 X46 HL Stínicí plech příp. stínicí svorka Obr. 11: Obsazení svorek DOP11A ACS MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 FSC11B MOVDRVE Řídicí hlava "/blokování regulátoru" Vpravo/stop* Vlevo/stop* Uvolnění/rychlé zastavení* n11/n21* n12/n22* Vztah X13:DØØ...DØ5 +24 V-Výstup Vztažný potenciál binárních signálů RS RS X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST DOP11A-1, DOP11A-2 Propojka mezi 6 a 19, pro aktivaci uzavření sběrnice. RS-422 / RS pól. stínicí svorka Sub 14 X45 X46 HL Stínicí plech příp. stínicí svorka Obr. 12: Obsazení konektorů zařízení DOP11A ACS Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 29

30 4 nstalace Přípojka RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3) Specifikace kabelu Používejte 2 x dvoužilový, zkroucený a stíněný měděný kabel (kabel pro přenos dat stíněný měděným opletením). Kabel musí splňovat následující specifikace: průřez žíly,5...,75 mm 2 (AWG ) odpor vedení Ω při 1 MHz měrná kapacita 4 pf/m při 1 khz Vhodný je např. následující kabel: Fa Lappkabel, UNTRONC BUS CAN, 2 x 2 x,5 mm 2. Zapojení stínění Stínění pokládejte oboustranně naplocho na stínicí svorku elektroniky kontroléru a na kryt 25pólového konektoru Sub-D obslužného terminálu. Konce stínění nespojujte s DGND! Délka vedení Přípustná celková délka vedení je 2 m. Zakončovací odpor V kontroléru a převodníku rozhraní UWS11A jsou pevně zabudovány dynamické zakončovací odpory. V tomto případě nepřipojujte žádné externí zakončovací odpory! Jestliže je obslužný terminál DOP11A-1 spojen s frekvenčními měniči přes RS-485, aktivujte v 25pólovém konektoru Sub-D zařízení DOP11A-1 zakončovací odpor (můstek mezi piny 6 a 19), pokud je obslužný terminál připojen jako první nebo poslední prvek. Mezi zařízeními, která jsou spojena s rozhraním RS-485, nesmí dojít k posunutí potenciálů. Zabraňte posunutí potenciálů pomocí vhodných opatření, např. spojením koster zařízení (GND) zvláštním vedením, propojením napájení (24 V) apod. 3 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

31 nstalace Připojení RS-485 pomocí PCS21A Připojení RS-485 pomocí PCS21A PCS21A 58774AXX Zapojení stínění Stínění pokládejte plošně na stínicí svorku elektroniky kontroléru. V tělese 25pólového konektoru Sub-D jednotky PCS21A je stínění již zapojeno. V žádném případě nespojujte konce stínění s kontaktem DGND! Zakončovací odpor V kontroléru jsou pevně zabudovány dynamické zakončovací odpory. V žádném případě nepřipojujte externí zakončovací odpory! Zakončovací odpor v 25pólovém konektoru Sub-D zařízení DOP11A je již aktivován díky propojce mezi piny 6 a 19. Mezi zařízeními, která jsou spojena s rozhraním RS-485, nesmí dojít k posunutí potenciálů. Zabraňte posunutí potenciálů pomocí vhodných opatření, např. spojením koster zařízení (GND) zvláštním vedením, propojením napájení (24 V) apod. Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A 31

32 4 nstalace Připojení RS-422 přes UWS11A 4.7 Připojení RS-422 přes UWS11A Připojení zařízení DOP11A na frekvenční měnič typu MOVDRVE přes UWS11A. PCC11A UWS11A RS-485 Obr. 13: Připojení přes sériové spojení (UWS11A) 5878AXX MOVTRAC S1 S2 ON OFF X44 MOVDRVE Řídicí hlava +24 V DC GND RS+ RS- GND "/blokování regulátoru" Vpravo/stop * Vlevo/stop * Uvolnění/rychlé zastavení * n11/n21* n12/n22* Vztah X13:DØØ...DØ5 +24 V-Výstup Vztažný potenciál binárních signálů RS-485+ RS-485- X13: DØØ DØ1 DØ2 DØ3 DØ4 DØ5 DCOM** VO24 DGND ST11 ST UWS11A X2: RS FSC11B UWS X45 X46 HL Stínicí plech příp. stínicí svorka Obr. 14: Obsazení svorek UWS11A 58787ACS Přípojka RS-485 Specifikace kabelu viz kapitola 4.5, "Připojení RS-485 (pouze DOP11A-1, DOP11A-2 od verze HW1.1 a DOP11A-3)". 32 Systémová příručka Obslužný terminál DOP11A

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS

Příručka. Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO. Vydání 09/2007 11614366 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby Rozhraní pro průmyslovou sběrnici DFE32B PROFINET IO Vydání 09/2007 11614366 / CS Příručka SEW-EURODRIVE Driving

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS

Příručka. MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe. Vydání 04/2008 11616369 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVIDRIVE MDX61B Rozhraní DFS22B průmyslové sběrnice PROFINET IO s bezpečnostním protokolem PROFIsafe Vydání 04/2008 11616369 / CS Příručka

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS

Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC. Návod k obsluze. Vydání 10/2008 11662751 / CS Technika pohonů \ elektronika pohonů \ systémová integrace \ servis MOVIFIT -SC Vydání 10/2008 11662751 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world Obsah 1 Všeobecné pokyny... 5 1.1 Použití návodu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Control MPC Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Control MPC, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48

Obsah. 1 Úvod 3. 2 Bezpečnost 9. 3 Mechanická instalace 14. 4 Elektrická instalace 20. 5 Uvedení do provozu a příklady aplikací 48 Obsah Obsah 1 Úvod 3 1.1.1 Autorská práva, omezení odpovědnosti a práva na změny 4 2 Bezpečnost 9 2.1.2 Varování před vysokým napětím 9 2.1.4 Před prováděním oprav 10 2.1.5 Speciální podmínky 10 2.1.7

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

IED řady 630 Návod pro obsluhu

IED řady 630 Návod pro obsluhu IED řady 630 Power and productivity for a better world Ô Č. dokumentu: 1MRS757074 Vydáno: 30.08.2013 Revize: C Verze výrobku: 1.2 Tento dokument je překladem anglického originálu 1MRS756509 vydaného 29.08.2012,

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k pouţití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS

BL-NET. Bootloader. Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer. Verze 2.15 CS BL-NET Verze 2.15 CS Hotline: Sunpower tel.: 603 516 197 ; e-mail: office@sunpower.cz ; fax: 384 388 167 Bootloader Obsluha Winsol Memory Manager TA-Designer CS Obsah 2 Hardware / Všeobecné informace...

Více

AKD Návod na instalaci

AKD Návod na instalaci AKD Návod na instalaci Vydání: F, říjen 2011 Platný pro hardwarovou revizi C Číslo dílu 903-200003-00 Původní dokument Patenty přihlášeny Uchovávejte všechny návody jako součást produktu po dobu životnosti

Více

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty

Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty Nové laboratorní úlohy pro předmět Programovatelné automaty New laboratory tasks for the course Programmable automates Martin Sobolík Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky,

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

MEDTRONIC CARELINK 2090

MEDTRONIC CARELINK 2090 MEDTRONIC CARELINK 2090 Programátor Referenční příručka MEDTRONIC CARELINK 2090 Referenční příručka Příručka pro nastavení a používání programátoru Medtronic CareLink 2090 Následující seznam uvádí ochranné

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

Programování PLC Simatic S7-300

Programování PLC Simatic S7-300 Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Školní 101 Programování PLC Simatic S7-300 Zpracovali: Jan Kafka Petr Tesař 2005-1 - Obsah: Strana 1. Úvodní slovo... 4 Používaný hardware.

Více

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ

DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava DIAGNOSTIKA A TESTOVÁNÍ AUTOMOBILŮ učební text Petr Kočí Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D.. Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. Název:

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více