Zápis z jednání koordinačního výboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání koordinačního výboru"

Transkript

1 Dušní17, Praha 1, tel: Zápis z jednání koordinačního výboru Datum konání: Čas konání: 10:00 h Místo konání: VOŠ a Střední průmyslová škola stavební-1. patro, Dušní 17, Praha 1 Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. 10:00 Schválení programu a časového harmonogramu jednání, kontrola zápisu 2. 10:05-10:30 Organizační příprava valné hromady (program, pozvánky, hosté) 3. 10:30-10:45 Informace předsedkyně o aktivitách od posledního jednání (účast na jednáních (MŠMT,UZS,OP VVV, sněmovna) 4. 10:45-11:30 Diskuze nad aktuálními problémy a různé-( mezinárodní projekt, příprava návrhu na změnu stanov, závěrečné hodnocení připravených Europassů před distribucí inovovaného programu, přijetí nového člena AVOŠ.) a členové KV AVOŠ, ing. Johanis Ad 1)Navržený program a zápis - bez připomínek. Ad 2) Příprava valné hromady - VH se bude konat dne na MŠMT, pozvánky budou zaslány elektronicky a každá členská škola vyšle 1 zástupce, kterého uvede na návratce, kterou je potřeba vyplnit. Paní Růžičková bude evidovat návratky a připraví všechny podklady a objedná občerstvení, - na programu VH bude i změna stanov, která bude navržena v souladu s novým OZ, dále doplňující volba nového člena koordinačního výboru, předsedkyně pozve hosty Ad 3) Ing. Pražmová informovala o aktivitách od posledního jednání: se uskutečnilo jednání sekce školství UZS ČR s tímto programem:

2 - příprava programu jednání u ministra školství, kde bude představena UZS ČR jako garant pro oblast školství v rámci RHSD (tripartity) včetně delegace garantů jednotlivých segmentů vzdělávání -aktuální situace na MŠMT legislativní odbor na MŠMT (nově řídí JUDr. Katzová), -závěry pro návrhy na řešení: doporučit financování škol na bázi oborových normativů (návrh, oddělit financování ZŠ od SŠ a VOŠ, revize soustavy oborů, podpora víceoborových tříd, přijímací řízení (zkoušky) na SŠ, budoucí podoba maturitních zkoušek, problematika učitelů odborných předmětů, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady, zdravotní prohlídky žáků a studentů před zahájením praktické výuky, karierní řád, přímá podpora odborného vzdělávání, připravovaný OP VVV a situace v celoživotním vzdělávání se uskutečnilo jednání předsedkyně s paní Evou Kulišťákovou na oddělení rejstříku škol z důvodu častých dotazů členských škol AVOŠ proč mají problém se zápisem do rejstříku škol v případě žádosti o zařazení nové VOŠ nebo zvýšení kapacity stávající VOŠ v případě doporučení AK VOV k akreditaci. Dle dikce Dlouhodobého záměru MŠMT pro období může být proveden zápis pouze na základě stanoviska zřizovatele škol v případě realizace vzdělávacího programu oboru vzdělání, který má ojedinělý charakter v daném regionu nebo jehož koncepce vznikla na základě dlouhodobé společenské potřeby na trhu práce. Cílem musí být stabilizace v sektoru VOŠ. - viz dikce. Problémem je, že mnozí zřizovatelé napíší sice souhlas, ale bez zdůvodnění. Dle současných zkušeností je třeba při přípravě nového DZ upřesnit metodiku výkladu např. ve spolupráci s Asociací Jednání k tématu nového projektu Klíčová kompetence Smysl pro iniciativu a podnikavost, Tento projekt byl nabídnut v rámci OPVK ( údajně pro dočerpání evropských prostředků ). Mohou se do něho zapojit MŠ,ZŠ, SŠ,VOŠ. Návrhy na vznik např fiktivních firem. Není opět určen pro Prahu. Dle názoru předsedkyně nelze smysluplně využít VOŠ. Je vhodný spíše pro ZŠ a SŠ se uskutečnilo jednání u nového ministra školství M. Chládka, kerého se účastnili: Ing. Horecký, prezident UZS, Ing. Zajíček, viceprezident UZS, Mgr. Brabcová, viceprezidentka Asociace institucí vzdělávání dospělých, předsedkyně AVOŠ, K. Dvořák, předseda Sdružení učňovských zařízení, Ing. Jadrný, tajemník Sdružení soukromých škol, Mgr. Giebish, předseda Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Za MŠMT se jednání dále zúčastnili: náměstek ministra PhDr. Fryč, ředitel odboru Bannert, vedoucí oddělení Rydlo Na programu jednání byla prezentace UZS jako garanta pro oblast školství v rámci Rady pro hospodářskou a sociální dohodu (tripartita), programové prohlášení a legislativní plán vlády ČR v segmentu školství, reforma financování, návrh zaměstnavatelů v oblasti školství, kariérní řád učitelů, přijímací zkoušky na SŠ, podpora technických oborů vzdělávání, problematika učitelů kteří nesplňují kvalifikační předpoklady, vytvoření koncepce vzdělávání v nelékařských zdravotnických profesích na všech úrovních vzdělávání (SŠ,VOŠ,VŠ) ve spolupráci s MZ, neformální vzdělávání knihovny. Předsedkyně na tomto jednání připomněla panu ministrovi Usnesení Senátu ze dne požadavek na vytvoření nové strategie vzdělávání, jehož součástí bude plnohodnotné začlenění VOŠ do systému, upozornila, že VOV není nástavbové studium, které by nemohlo pokračovat v Bc. programech, nýbrž VOV je součásti

3 terciárního vzdělávání s prostupnosti vertikální do Bc. a Mgr. studií na VŠ, a to po stanovení kritérií. Navrhla jednu z cest řešení - vytvoření samostatného zákona o VOV s možností poskytovat titul profesní bakalář. Pan ministr chce navrhnout, aby se VOŠ staly professional college s tím, aby absolvent měl titul profesní Bc( pověří náměstka Mlsnu přípravou-ale neví, jak to vše dopadne.?)dále pověřil náměstka Fryče připravit podklady. Pan náměstek Fryč doporučil předsedkyni, aby zaslala na odbor 23 již připravený koncepční záměr z roku 2011, který nebyl nakonec schválen VŠ. Navrhuje dopracovat původní Koncepční záměr opatření pro sektor vyššího odborného vzdělávání. Pan ministr stanovil termín předložení návrhu do konce března. Předsedkyně již záměr včetně tehdejších připomínek zaslala na odbor 23 Problematika vzdělávání ve zdravotnictví se musí také vyřešit a to v souvislosti s požadavkem vymezení kompetencí jednotlivých ministerstev. Pan ministr chce opět více kompetencí pro rozhodování. Stáhnou např. další vzdělávání pod MŠMT( nyní v gesci MMR). Budou se konat Národní kulaté stoly nad jednotlivými problémy, chce provést analýzu potřeb trhu práce kolik je potřeba absolventů jednotlivých škol.. -Informace -ředitelkou dalšího vzdělávání na MŠMT je nově PhDr. Šmídová, Ad 4)Různé: bude předsedkyně jednat s poslankyní Ivanou Dobešovou. Informace z tohoto jednání přednese předsedkyně na příštím jednání koordinačního výboru. Koordinačnímu výboru byla předsedkyní předložena přihláška nové školy do AVOŠ Obchodní akademie Tomáše Bati a VOŠ ekonomická Zlín, Nám. T.G.Masaryka 3669, Zlín. Koordinační výbor souhlasí s přijetím nové školy škola bude zařazena do ekonomické sekce (studijní programy Marketing pro střední stupeň řízení, Účetnictví a finanční řízení. - Aktuální informace o průběhu příprav aktivit projektu BEEHiVES informace podal Ing. Johanis ředitel VOŠ Praha 10 a seznámil přítomné s aktuálními otázkami týkající se mezinárodního projektu: -věcně nové informace o projektu nejsou, -projektový tým, podíl partnerů dosud není známo, -není návrh partnerské smlouvy, -zatím byla zaslána pouze mandátní smlouva, která je jednostrannou smlouvou, ve které je mnoho nejasností Návrh: -Oslovit pí. Petrovou, aby upřesnila a odpověděla na některé dotazy týkající se projektu zajistí předsedkyně ve spolupráci s Ing. Johanisem, -tento mezinárodní projekt je součástí Erasmus+, je třeba zjistit, zda škola, která bude za AVOŠ projekt realizovat se může účastnit i dalších projektů Erasmus+, -další otázkou, která vyplynula je zatím žádná informace o rozsahu a finančním zajištění projektu. Tyto otázky se jeví jako podstatné, na které však není dosud odpověď, -termín zahájení projektu je což se jeví jako termín krátký, s ohledem na skutečnost, že některé otázky zatím nebyly zodpovězeny, Dále se k projektu se vyjádřili: PhDr. Svobodová

4 - Erasmus+ je novým projektem, zatím informace není možné ani znát, ani organizátor nemůže dosud veškeré údaje znát, v mandátní smlouvě se bude deklarovat pouze otázka partnera, - pokyny budou vydány v okamžiku, kdy bude známo, kdo je úspěšným řešitelem projektu, -výstupem projektu je opravdu konference pro nás je to vágní, ale je to skutečný výstup z projektu. Detailně se smlouvy pro takové projekty nepojímají, - v projektu budou určitá témata, která budou plněna v jednotlivých účastnických zemích, Ing. Johanis nikde není řečeno, jestli tým by měl být pětičlenný nebo padesátičlenný, Ing. Kolářová - projekt žádá něco Německo si dá veškeré požadavky výstup bude takový, jaký bude zadán. Ing. Kolářová vidí smysl v tomto projektu. Domnívá se, že analytické výstupy, které by z projektu vyšly, by mohly mít přínos pro VOŠ. Dále Ing. Kolářová dává na zvážení, aby se k tomuto projektu vyjádřila valná hromada, garantem projektu bude AVOŠ a mělo by to být i v zápisu z valné hromady. Informace projektu by měly mít sdružené školy již před valnou hromadou, aby se o této otázce mohlo diskutovat a zaujmout stanovisko. Je třeba, aby pí. Petrová předala podklady, aby tyto informace mohly být podkladem pro projednání na VH.Rozhodnutí VH má legitimitu. Informace o projektu bude součástí zápisu z koordinačního výboru a informace bude zveřejněna také na stránkách AVOŠ. Dle předsedkyně AVOŠ definitivní rozhodnutí o účasti v projektu padne na valné hromadě. Zatím nemáme ještě objasněné některé zásadní otázky na časovou náročnost realizátora projektu a rizika, která mohou nastat pro vedení AVOŠ v průběhu projektu. Další informace: Předsedkyně informovala o závěrečné fázi přípravy poslední verze varianty úpravy formulářů Europassů, které budou zapracovány na základě pilotního ověření návrhu s aktivní spoluprací koordinátorky za AVOŠ ing. Duřtové. Předsedkyně děkuje všem osloveným zástupcům škol, kteří se podíleli na ověřování původního návrhu na svých školách. Podněty a připomínky budou zapracovány panem ing. Souradou do programu Bakaláři Výstup bude představen na valné hromadě AVOŠ PhDr. Štix informoval o mediálním vystoupení prezidentky Komory zubních techniků, která tvrdí,že je velký počet škol, které vzdělávají asistenty zubních techniků. Ředitelé zdravotnických škol se proti tomuto vystoupení ohradili. Uváděné statistiky, které prezidentka komory použila, nejsou podloženy a nejsou opodstatněné. PhDr. Svobodová informovala, že její škola Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Poděbrady, Komenského 156/III. obdržela titul nejlepší škola Středočeského kraje. Příští jednání KV se uskuteční v 9 :00 hodin v čajovně MŠMT před konáním valné hromady dne Zapsala: Růžičková

5

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání Dne 28. března 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. do 12:30 hod. Přítomni

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání

Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání Reforma školství, učňovské a technické vzdělávání V Praze dne 15. července 2014 Předkládací zpráva Výkonná místopředsedkyně RHSD ČR a ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová na základě

Více

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2012 ------------------------------------------------------------- 6. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Praha, 9. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 8 členů Výboru Hosté: Anna Vilímová (Vedoucí odboru řízení operačních programů MMR), Jaroslava Saifrtová (Přemyslovské střední Čechy), Olga Špiková

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2012 6. volební období. Kontrolní výbor

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2012 6. volební období. Kontrolní výbor Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2012 6. volební období Kontrolní výbor Z Á P I S z 21. schůze Kontrolního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která se konala dne 23. února 2012 v budově

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování...

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování... 1 2 Vytvořeno v Koordinačním centru pro EQF při Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) [do července 2011 Národní ústav

Více

A1 Vzdělávací politika ČR

A1 Vzdělávací politika ČR Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! A Role projektového řízení ve vzdělávací politice A1 Vzdělávací politika ČR Autorka: Mgr. Jana Ostrýtová Anotace tématu: Téma uvede účastníky

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.),

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Zápis z 1. jednání Národního kulatého stolu k odbornému vzdělávání

Zápis z 1. jednání Národního kulatého stolu k odbornému vzdělávání Zápis z 1. jednání Národního kulatého stolu k odbornému vzdělávání Zemědělské Datum jednání: 7. 1. 2015, 13:00-16:30 h Místo jednání: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, budova C 081 Přítomní účastníci za Ministerstvo,

Více

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu

Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Zpráva o činnosti Českomoravského odborového svazu pracovníků školství od V. sjezdu Vydal: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství Praha 2011 Usnesení V. sjezdu Českomoravského odborového svazu

Více

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Místo konání: Zahájení a ukončení jednání: Předsedající: Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: DM a ŠJ Písek 9.10.2014-15,30 hod. 10.10.2014

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ČR (2011-2015) MŠMT 2011 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2011 (dále jen Dlouhodobý záměr ČR) navazuje

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015.

Špiková informovala o návrhu zajištění a s tím spojených změn s pořádáním Valné hromady NS MAS v roce 2015. Konstantinovy Lázně, 15. října 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Charouzek, Lahoda Jednání zahájeno v 12:15 společným obědem. Florian informoval o organizačních

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům

Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Stránka č. 1 z 11 Tato stránka byla vytištěna 10:33:39 ze serveru www.mpsv.cz Zpět na původní stránku Návrh koncepce celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a výchovy k lidským právům Článek z kategorie:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Helena Šebková INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Helena Šebková Dokumenty Ústeckého kraje v souvislosti v souvislosti s výsledky řízených rozhovorů s učiteli středních škol a vyšší odborné školy Obalky brozura Sebkova

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK

Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Zápis z 8. schůze SK RVŠ 19. 21. října 2012, Praha UK Přítomni: /18/ Delegáti a delegátky: /15/ Petr Baierl (ZČU), Dominik Dvořák (UJEP), Marek Hodulík (UPOL), Miroslav Jašurek (UK), Aneta Kozáková (OU),

Více

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání

již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání již 10 let jsme s vámi národní institut pro další vzdělávání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZÁKLADNÍ INFORMACE PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012

VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 III. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 ZA OBDOBÍ 2. A 3. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 3. listopadu 2011 Úvodem Současná

Více