2. 10:05-10:30 Informace Heleny Slivkové z DZS o programu Erasmus+ v odborném vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. 10:05-10:30 Informace Heleny Slivkové z DZS o programu Erasmus+ v odborném vzdělávání"

Transkript

1 Dušní17, Praha 1, tel: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOORDINAČNÍHO VÝBORU Datum konání: Čas konání: 10:00 h Místo konání: VOŠ a Střední průmyslová škola stavební - 1. patro, Dušní 17, Praha 1 Program: 1. 10:00 Schválení programu a časového harmonogramu jednání, kontrola zápisu Z: předsedkyně 2. 10:05-10:30 Informace Heleny Slivkové z DZS o programu Erasmus+ v odborném vzdělávání 3. 10:30-10:45 Informace předsedkyně o aktivitách od posledního jednání (účast na jednáních (MŠMT, UZS, OP VVV, Europassy ) Z: předsedkyně 4. 10:45-11:30 Diskuze nad aktuálními problémy a různé - mezinárodní projekt, statistické údaje MŠMT, příprava valné hromady, změna stanov Z: předsedkyně a členové KV AVOŠ Omluveni: PhDr. Karel Štix, PhDr. Jan Sehnal, RNDr. Jiří Homolka, Ing. Jana Vacková, Ing. Karel Dubský, Ing. Ivan Roušal, Ing. Ludvika Jakešová, PhDr. Marie Bílová, PaedDr. Josef Erhart Jednání se zúčastnil Mgr. Josef Rydlo, vedoucí oddělení odboru 21MŠMT a ředitel Vyšší odborné školy sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37a Ing. Milan Johanis. Program jednání, byl schválen beze změny. Ad2) Na jednání vystoupila vedoucí odd. DZS- Mgr. Helena Slivková a informovala o Výzvách 2014 programu Erasmus+ pro odborné vzdělávání: Leonardo da Vinci pro období Všem zúčastněným rozdala přehledné podklady a informovala o programu, který se člení na Klíčové akce a informovala o výzvách.

2 Klíčová akce 1 mobilita žáků, mobilita pracovníků, Klíčová akce 2 strategická partnerství. Podporované akce/aktivity: Klíčová akce 1 vzdělávací mobilita jednotlivců mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě, mobility pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, Klíčová akce 2 spolupráce na inovacích a výměna osvědčených postupů. Předkládání žádostí pro KA 1 je 17. březen do 12:00 hodin (bruselského času). Žádosti se předkládají pouze elektronicky, v žádosti uvádí žadatel všechny aktivity dohromady, instituce může v oblasti odborného vzdělávání a přípravy podat 1 žádost sama za sebe, současně může být partnerem nebo koordinátorem více konsorcií. Klíčová akce 2 výměna zkušeností, vzájemná inspirace, příklady dobré praxe, zvýšení kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru vzdělávání. Strategická partnerství KA 2 - předkládání žádostí je (12:00 bruselského času.) Žádost se předkládá pouze elektronicky, za partnerství předkládá žádost koordinátor Národní agentuře ve své zemi, pro partnerství se může předložit pouze 1 žádost. Novinkou je, že se vše dává do jedné přihlášky (žáci, studenti, pedagogové). Vzor smlouvy o partnerství bude zaslán Ing. Pražmové. Vystoupení Mgr. Heleny Slivkové bylo dodatkem k semináři, který se konal dne na MŠMT a kterého se za AVOŠ zúčastnila předsedkyně.dále ještě byli přítomní upozorněni na další semináře, které budou k jednotlivým KA probíhat. Podrobné informace jsou na stránkách Národní agentury pro Erasmus+ - Kontakt: Mgr. Helena Slivková, vedoucí odboru odborného vzdělávání Ad 3) Předsedkyně oslovila Ing. Souradu, NUV prostřednictvím Martiny Kaňákové,která poslala Ing Souradovi souhlas se spoluprací s AVOŠ na úpravě diplomu suplement pro všechny členské školy na základě našich požadavků a vzory původních dokumentů - pro Europassy. -Ing. Sourada vytvoří šablonu pro tisk Europassů, aby školy nemusely při vydávání používat několik sestav a překlápět data z Bakaláře. Jeho návrhy na šablony pilotuje VOŠZ Praha1 - Alšovo nábřeží, ing. Duřtová, která je v úzké spolupráci s panem Souradou. V současné době se pracuje na verzi v anglickém jazyce v českém jazyce je již vytvořený. Europass bude poskytnut členům koordinačního výboru. Případné připomínky mohou být adresovány Ing. Duřtové. Předpokládá se, že by již bylo možné vydávání takto upravených Europassů letošním absolventům. Vzhledem k tomu, že se Ing.Duřtová práci věnuje mimo rámec svého pracovního zařazení, navrhuje předsedkyně uzavřít s Ing. Duřtovou DPP. O předneseném návrhu členové koordinačního výboru hlasovali. Výsledkem hlasování je souhlas s uzavřením DPP na Kč 5.000,-. Dále na základě dřívějších konzultací předsedkyně s níže uvedenými školami, které spolupracovaly i v dotazníkovém šetření, byly vybrány zástupci k posouzení návrhů na upravený tiskopis Europassu, který před konečnou úpravou bude zaslán školám k připomínkám (pilotování). KV AVOŠ souhlasí s navrženými. - PB - Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s. r. o. - EKO, Nad Rokoskou 111/7, Praha 8, Tel.: , , Mgr. Milan Randák, IT specialista,

3 - Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno HUM, Husova 10, Brno, Tel.: , , Mgr. Petr Polášek, DiS., zástupce ředitele, tel , - Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická TECH, Božetěchova 3, Olomouc, Tel.: , - Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy TECH Budějovická 421, Sezimovo Ústí, , 103, Roubal Jiří, Ing. PhD, , - Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská - Kroměříž ZEM, Štěchovice 4176, Kroměříž, , 937, Ing. Mgr. Michal Pospíšil, zástupce ředitele, , kl. 102, - Česká zahradnická akademie Mělník, střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace ZEM, Na Polabí 411, Mělník, PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D. zástupce ředitele pro VOŠ, , Dne se předsedkyně zúčastnila jednání k projektu VVV - průřezové téma: SC 5 Smysl pro iniciativu a podnikavost pro VOŠ - pilotní projekt na téma spolupráce školy a praxe - studentská společnost - obdoba fiktivních firem na SŠ; témata je třeba předkládat do konce června. K tomuto tématu podal další informace Mgr.Josef Rydlo: - výzva by měla být neomezená, měla by se týkat i pražských škol. Dle úvodního jednání by se měly projekty předkládat od roku Další informace přednesené Mgr. Rydlem: - VOŠ nadále spadají do odboru 21, - informace o části věnované vzdělávání v programovém prohlášení vlády, - požadavek na změnu v systému financování finance v různých krajích se liší i o 15 tis. Kč na jednoho žáka, - má se analyzovat vysokoškolské vzdělávání, kariérní systém, požadavek navýšení finančních prostředků na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků, - je zřízeno vojenské lyceum (nařízením vlády), - stále se jedná o zdravotních prohlídkách pro žáky a studenty zdravotnických škol musí být MZ vydán prováděcí předpis. Ad 4) Dne se konalo předsednictvo UZS informace podala předsedkyně Ing. Pražmová. - na základě konkurzu byl novým ředitelem jmenován Bc. Vít Jásek -Předsedkyně informovala o statistických údajích, které jsou zveřejněny na stránkách MŠMT o počtu VOŠ, studentů nově přijatých, počtu absolventů v časové řadě od roku Vše na Vybrané informace pro šk. rok 2013/14: - počet VOŠ počet studentů celkem nově přijatí denní forma (z toho AVOŠ 6 688) - ostatní formy (z toho AVOŠ 2 732)

4 - počet studentů na školu 162,8 - absolventi 2012/ (z toho DS 4819,ostatní 1 618) - Upozornění na články: - Newsletter - VOŠS Ostrava (č. 3 - lze se seznámit na OA a VOŠ sociální Ostrava - Mariánské Hory se stala členem asociace Konceptu snoezelen ČR a otevřela jedinečnou odbornou učebnu tohoto typu na půdě vyššího odborného školství - nový časopis - Sociální práce s příspěvkem za AVOŠ od PhDr. Bílové - UN usnesení AK o uznávání předchozího studia absolventů VOŠ - čtvrtletník Národního ústavu pro vzdělávání č. 4/ V souvislosti s novým Občanským zákonem se AVOŠ musí do šesti měsíců transformovat na spolek. Z toho i vyplývá provést změnu stanov. Nové stanovy bude třeba odsouhlasit na valné hromadě, která se bude konat 15. dubna Toto téma bude na programu jednání příštího koordinačního výboru. - Nabídka účásti AVOŠ v zahraničním projektu pod názvem BEEHiVES - Boosting European Exchange on HigherVET and Employer Involvement in Education Structures v rámci Erasmus+. Předsedkyně oslovila k výše uvedenému projektu jednotlivé členy koordinačního výboru, kteří zastupují školy s touto nabídkou a na základě hlasování per rolam, zazněl většinový souhlas se zapojením AVOŠ s tím, že samotní členové nemohou aktivně projekt koordinovat. Zájem o organizační a pracovní zajištění projektu projevila Vyšší odborná škola sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37a ze sekce humanitních škol. Tato škola byla tedy KV AVOŠ schválena a bude zastupovat naší asociaci s tím, že bude jednat jménem AVOŠ. Bližší informace o projektu podal ředitel školy Ing. Johanis: - účastnit by se mělo 5 zemí, - účast na projektu by měla mít vliv na rozvoj VOŠ, - bylo by možné zapojit i šikovné studenty, - významná by měla být záštita AVOŠ, - součinnost vidí jako potřebnou, - zatím se nepodařilo rozklíčovat jednotlivé fáze projektu, - pokud by byly projektem získány prostředky, tak by např. UZS mohla pomáhat v šetřeních, - spolupráce s partnery by měla být stěžejní, - podle jeho názoru se zatím vůbec nespolupracuje se zaměstnavateli, jaké dovednosti by měli studenti mít, jaké obory trh práce potřebuje. - mezinárodní kontex by měl přispět ke zviditelnění AVOŠ. K přednesenému se vyjádřili přítomní členové koordinačního výboru: PhDr. Svobodová domnívá se, že se jedná o práci pro několik lidí na plný úvazek, v projektu se deklaruje spolupráce se zaměstnavateli, partneři musejí mít znalost v oblasti odborných škol a VOV, měla by se zainteresovat i ministerstva, tabulky vypadají velmi pěkně, ale osobně se nedomnívá, že by se na výsledky slyšelo. PhDr. Svobodová má o projektu pochybnosti. PhDr. Sitná: domnívá se, že by byl takovýto projekt potřebný, neřekla by, že by pro VOŠ zdravotnické nebyl přínosem, nebrání se spolupracovat na vyšší úrovni, domnívá se, že stojí za to do tohoto projektu jít.

5 Ing. Kolářová: podporuje slova pana ředitele Johanise, projekt nepřinese lepší náhled na prostupnost, ale domnívá se, že na evropské úrovni se problémy daných zemí řeší, projekt by byl užitečný, protože bychom získali argumenty pro další jednání, domnívá se však, že by neměla být zapojena jen jediná škola. Dále vidí na projektu i zviditelnění VOV a domnívá se, že by bylo škoda odmítnout projekt hned v začátku. Závěr: Předsedkyně konstatuje, že návrh v této fázi akceptujeme - odmítnout by se mohlo až v případě, pokud budou známé podmínky, které nebudou moci být splněny. Návrh předsedkyně: Kooptovat do koordinačního výboru ředitele Vyšší odborné školy sociálně právní, Praha 10, Jasmínová 3166/37a ze sekce humanitních škola a v současné fázi je třeba odpovědět, že se výše uvedeného projektu zúčastníme. Valná hromada se bude konat na MŠMT ve velkém sále C 081. Pozvánky budou včas zaslány. Zapsala pí Růžičková ZMĚNA data příštího jednání 25.březen 2014 (místo )

Zápis z jednání koordinačního výboru

Zápis z jednání koordinačního výboru Dušní17, 110 00 Praha 1, tel:+420 222 333 137 e-mail:prazmova@seznam.cz Zápis z jednání koordinačního výboru Datum konání: 18. 03. 2014 Čas konání: 10:00 h Místo konání: VOŠ a Střední průmyslová škola

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ

PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ UJAK PRAHA, CSVŠ PŘÍRUČKA PRO ZAHRANIČNÍ MOBILITU VYSOKOŠKOLSKÝCH PRACOVNÍKŮ Tato příručka byla zpracována v rámci projektu Zahraniční mobilita vysokoškolských pracovníků (Foreign Mobility of Universities

Více

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Pomáháme odborným školám s reformou. Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání Pomáháme odborným školám s reformou Informace o projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání obsah 3 Zkratky 4 obsah Informace o projektu 5 Pomoc

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility

Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility Program Leonardo da Vinci Zpráva o hodnocení kvality projektů mobility generace 2001 Česká republika Kontakty: Adresa Národní agentury programu Národní agentura programu Leonardo da Vinci Národní vzdělávací

Více

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování

1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky práce určené k dalšímu rozpracování IV. Zpráva o postupu prací na systému finanční pomoci studentům v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, realizovaných od 8. 5. 2009 do 31. 3. 2010 1. Dosavadní organizační zajištění a výsledky

Více

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY

Moravskoslezský kraj 1. KOLO VÝZVY VYHLAŠOVATEL Moravskoslezský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II.

INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. INFORMACE O NAPLŇOVÁNÍ DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 V ROCE 2012 II. 1. ÚVOD... 3 2. DEKÁDA ROMSKÉ INKLUZE NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI... 4 2.1 ŘÍDICÍ STRUKTURY DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE... 4 2.2 PŘEDSEDNICTVÍ

Více

Zápis z 1. jednání Národního kulatého stolu k odbornému vzdělávání

Zápis z 1. jednání Národního kulatého stolu k odbornému vzdělávání Zápis z 1. jednání Národního kulatého stolu k odbornému vzdělávání Zemědělské Datum jednání: 7. 1. 2015, 13:00-16:30 h Místo jednání: MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1, budova C 081 Přítomní účastníci za Ministerstvo,

Více

Aktuální programová nabídka NIDV ke stažení na: www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/132/132.pdf

Aktuální programová nabídka NIDV ke stažení na: www.nidv.cz/cs/titulka/docs/pn/132/132.pdf Bulletin Národního institutu pro další vzdělávání Elektronický zpravodaj NIDV 2013 ročník II. číslo 2 VÁŠ PARTNER V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ VE VŠECH KRAJÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Aktuální programová nabídka NIDV ke

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období

P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A. ------------------------------------------------------------- 6. volební období P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 2012 ------------------------------------------------------------- 6. volební období výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam.

Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila tajemnice pouze pro zpracování zápisu audio záznam. Praha, 14. dubna 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů Výboru Hosté: Špiková, Dvořáková, Pošíková, Sršeň, Hora Ověřovatelé zápisu: Zemanová, Ondráčková Jednání zahájeno v 10:10. Z jednání pořídila

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování...

Obsah... 4 Shrnutí... 7 1 Úvod... 15. 1.1 Účel a význam zprávy... 15. 1.2 Právní dokumenty a proces přiřazování... 16. 1.3 Proces přiřazování... 1 2 Vytvořeno v Koordinačním centru pro EQF při Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV) [do července 2011 Národní ústav

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 0 Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ČINNOSTI ROKU 2008... 13 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 25 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA...

Více

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti České zahradnické akademie Mělník, střední školy a vyšší odborné školy,

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1554/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-1554/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-1554/10-B Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4 Adresa: Přemyslovců

Více

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. V návaznosti na Akční plán podpory odborného vzdělávání, dále jen AP OV, který schválila Vláda ČR dne 16. prosince 2008 pod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Školní rok 2010/2011 Zpracoval: Josef Plesník, Mgr. ředitel školy Č.j.: OUKR/967/2011 Spis. sk.: 1.5. A10 Obsah: 1. Základní

Více

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů

1. Zahájení zhodnocení usnášeníschopnosti, určení ověřovatelů Olomouc, 14. července 2015 Přítomni: dle prezenční listiny 11 členů Výboru, 1 náhradník (Jitka Doubnerová MAS Frýdlantsko, z.s.) Hosté: Markéta Dvořáková (Brdy Vltava o.p.s.), Ivana Vanická (Orlicko z.s.),

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Spolupráce škol a zaměstnavatelů 2.10.2014 Ing. Petra Vacková Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím

Více

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č.

Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. Zápis ze zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, které se konalo 28. listopadu 2014 od 11:30 h v zasedací místnosti č. 140 Přítomni: Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D., Mgr. Jiří Dienstbier,

Více