Stanovy Sdružení pro bankovní karty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy Sdružení pro bankovní karty"

Transkript

1 Stanovy Sdružení pro bankovní karty 1. Preambule Sdružení pro bankovní karty, vzniklé z Mezibankovního sdružení pro platební karty, je zájmovým sdružením právnických osob - bank, peněžních ústavů příp. jiných organizací, jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto rozvojem. Sdružení pro bankovní karty bylo zaregistrováno u Obvodního úřadu Praha 1, dne , podle 20 i, odst. 2, zák. č. 47/92Sb pod č.j. 22/ Název sdružení Členové Mezibankovního sdružení pro platební karty se rozhodli, že počínaje dnem bude sdružení používat název: Sdružení pro bankovní karty - v jazyce českém SBK - zkrácený název v jazyce českém Bank Card Association - v jazyce anglickém BCA - zkrácený název v jazyce anglickém 3. Sídlo sdružení Sídlem sdružení je Praha 1, Vodičkova Předmět činnosti Sdružení pro bankovní karty má za cíl koordinaci a podporu rozvoje platebních karet v České republice. Za tímto účelem vytváří sdružení podmínky pro vzájemně výhodnou spolupráci bank v oblasti platebních karet, pořádá pravidelná jednání sdružení řešící technické, obchodní, bezpečnostní, marketingové a další otázky. V zájmu svých členů jedná s tuzemskými i mezinárodními organizacemi, pracujícími v oblasti platebních karet. V oblasti platebních karet pořádá pro své členy školení a semináře. Zajišt'uje propagaci platebních karet, s cílem rozšíření jejich vydávání i akceptace v ČR, při zachování samostatné obchodní politiky jednotlivých členů sdružení. Pro specializované oblasti činnosti ustavuje dočasné i trvalé pracovní skupiny, výbory nebo komise. Pro zajištění koordinačních, organizačních a administrativních činností zřizuje "Kancelář SBK" pro níž najímá pracovníka do funkce výkonného ředitele SBK, event. podle potřeby další pracovníky. 5. Vznik a zánik členství Vznik členství Členství ve sdružení vzniká na základě písemné žádosti a rozhodnutím Kolegia o přijetí Druhy členství Řádný člen Řádným členem sdružení se může stát pouze banka nebo peněžní ústav, který má bankovní licenci platnou na území ČR, a který vydává a/nebo akceptuje platební karty v ČR nebo má v úmyslu vydávat a/nebo akceptovat platební karty v ČR sdružení pro bankovní karty stanovy 1

2 Pozorovatel Pozorovatelem se může stát peněžní ústav nebo jiná právnická osoba se sídlem v ČR, který má zájem podporovat rozvoj platebních karet v ČR Zánik členství Členství může zaniknout vystoupením člena ze sdružení vyloučením člena zánikem člena bez právního nástupce ztratí-li člen způsobilost být členem podle těchto stanov Vystoupení člena ze sdružení Člen může ze sdružení vystoupit i bez uvedení důvodu. Rozhodnutí ukončit své členství ve sdružení oznámí člen doporučeným dopisem předsedovi sdružení. Výpovědní lhůta činí nejméně 30 kalendářních dnů a počíná doručením oznámení. Předseda sdružení oznámí rozhodnutí vystoupení člena ostatním členům písemně s vyznačením posledního dne členství Vystoupení pozorovatele ze sdružení Pozorovatel může ze sdružení vystoupit i bez uvedení důvodu. Rozhodnutí ukončit své členství ve sdružení oznámí pozorovatel doporučeným dopisem předsedovi sdružení. Výpovědní lhůta činí nejméně 30 kalendářních dnů a počíná doručením oznámení. Předseda sdružení oznámí rozhodnutí vystupujícího pozorovatele členům sdružení písemně s vyznačením posledního dne členství Vyloučení člena Kolegium sdružení může vyloučit člena ze sdružení jen jestliže : člen hrubým způsobem porušil stanovy, člen vstoupí do likvidace nebo je prohlášen konkurs na jeho majetek nebo je pro nedostatek majetku návrh na prohlášení konkurzu zamítnut, jestliže doba nezaplacení vstupního či provozního poplatku přesáhne lhůtu 90 dnů. Vyloučení je účinné dnem přijetí rozhodnutí o něm, neurčí-li Kolegium jinak Vyloučení pozorovatele Kolegium může vyloučit pozorovatele ze sdružení jen jestliže : pozorovatel hrubým způsobem porušil stanovy pozorovatel vstoupí do likvidace nebo je prohlášen konkurs na jeho majetek nebo je pro nedostatek majetku návrh na prohlášení konkurzu zamítnut, Při zániku členství se členovi nebo pozorovateli vstupní ani provozní příspěvek nevrací. 6. Práva a povinnosti členů Práva a povinnosti členů jsou vázána na druh členství Řádný člen Řádný člen sdružení má právo : být volen a volit členy Výkonného výboru a schvalovat hospodáře sdružení předkládat návrhy, doporučení a stížnosti Kolegiu, Výkonnému výboru a předsedovi sdružení hlasovat v Kolegiu účastnit se jednání a činnosti pracovních skupin, výborů a komisí sdružení nahlížet do dokumentů sdružení a kontrolovat jeho činnost a finanční hospodaření 2010 sdružení pro bankovní karty stanovy 2

3 vystoupit ze sdružení Řádný člen sdružení je povinen dodržovat Stanovy sdružení, rozhodnutí jeho orgánů a další jeho předpisy účastnit se jednání Kolegia a Výkonného výboru ( je-li jeho členem) na požádání Kolegia, Výkonného výboru nebo předsedy sdružení poskytnout organizaci pověřené zpracováním statistické informace v dohodnuté struktuře, podklady a informace pro společná řešení v oblasti prevence podvodů, případně další informace související se společnými postupy, výhodnými pro členy sdružení, při zachování samostatnosti jejich obchodní politiky. statistická data za kalendářní čtvrtletí předávat nejpozději do posledního dne následujícího kalendářního měsíce organizaci pověřené jejich zpracováním. Souhrnná statistika bude pověřenou organizací zveřejněna do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce. platit včas poplatky stanovené Kolegiem sdružení 6.2. Pozorovatel Pozorovatel sdružení má právo : účastnit se činností orgánů sdružení, pracovních skupin, výborů a komisí ke kterým byl rozhodnutím Výkonného výboru přizván, předkládat návrhy, doporučení a stížnosti Kolegiu, Výkonnému výboru a předsedovi sdružení, nahlížet do dokumentů sdružení na základě souhlasu Výkonného výboru. vystoupit ze sdružení, Pozorovatel sdružení je povinen : dodržovat Stanovy sdružení, rozhodnutí jeho orgánů a další jeho předpisy platit včas poplatky stanovené Kolegiem sdružení 7. Orgány sdružení a vymezení jejich působnosti Orgány sdružení jsou : Kolegium Výkonný výbor Předseda sdružení Kancelář sdružení a výkonný ředitel sdružení Zástupci členů mohou pracovat v orgánech sdružení, pracovních skupinách, výborech a komisích na základě plné moci člena sdružení. V této plné moci může být uvedeno jmenovitě více pověřených osob. Člen může rovněž jmenovat zástupce ad hoc ( např. pro splnění určitého úkolu ). Plná moc se předává předsedovi sdružení, resp. vedoucímu pracovní skupiny, výboru či komise Kolegium sdružení Nejvyšším orgánem sdružení je Kolegium. Kolegium je tvořeno všemi řádnými členy. Pozorovatelé mohou být rozhodnutím Kolegia a/nebo výkonného výboru k jednání přizváni Kolegium svolává předseda sdružení nejméně 2x do roka. Může však být svoláno i z podnětu některého člena sdružení, souhlasí-li s tím třetina všech řádných členů sdružení Jednání Kolegia řídí předseda sdružení Kolegium je oprávněno jednat a rozhodovat o všech otázkách souvisejících s činností sdružení. Jsou to zejména : 2010 sdružení pro bankovní karty stanovy 3

4 změna, doplnění nebo zrušení Stanov sdružení a předpisů sdružení volba a odvolání členů Výkonného výboru, schválení návrhu ročního rozpočtu a výsledků hospodaření sdružení, schválení hospodáře sdružení stanovení směru dalšího rozvoje sdružení přijímání nových členů sdružení vylučování členů ze sdružení schválení ročního provozního členského příspěvku, včetně řešení škod, vytváření a rušení orgánů sdružení atd Výkonný výbor Výkonný výbor je pověřen řízením činnosti mezi zasedáními Kolegia a zabezpečením plnění odborných, operativních a dalších úkolů stanovených Kolegiem Výkonný výbor je tvořen sedmi řádnými členy, volenými kolegiem z řad řádných členů na dvouleté funkční období Činnost výkonného výboru řídí předseda sdružení. Jeho zasedání svolává nejméně. 4x ročně. Může však být svoláno i z podnětu některého jeho člena, souhlasí-li s tím alespoň tři další členové výkonného výboru Výkonný výbor je oprávněn jednat zejména v těchto věcech : návrh ročního rozpočtu a zpracování výsledků ročního hospodaření sdružení návrh na hospodáře sdružení návrh na přijetí pracovníka/pracovníků Kanceláře sdružení návrh technických a provozních podmínek pro mezibankovní použití platebních karet, peněžních automatů a pokladních terminálů návrh mezibankovních poplatků řešení otázek bezpečnosti a prevence podvodů návrh na přijetí nebo odmítnutí žádosti o přijetí za člena nebo pozorovatele sdružení návrh na vyloučení člena nebo pozorovatele ze sdružení návrh na výši členského vstupního poplatku sdružení návrh na výši a periodicitu členského provozního příspěvku sdružení návrh směru dalšího rozvoje sdružení návrh způsobu řešení škod sdružení plnění úkolů stanovených Výkonnému výboru Kolegiem 7.3. Předseda sdružení Předsedu volí Výkonný výbor ze svého středu na svém prvním zasedání. Funkční období předsedy je dvouleté Předseda zastupuje sdružení navenek, řídí a kontroluje činnost všech orgánů sdružení. Kontroluje plnění úkolů stanovených Kolegiem a Výkonným výborem V případě nepřítomnosti předsedy plní jeho úkoly v plném rozsahu místopředseda, volený stejným způsobem ze zvolených členů Výkonného výboru na dvouleté funkční období Kancelář SBK a Výkonný ředitel SBK Pro zajištění koordinačních, organizačních a administrativních činností zřizuje sdružení "Kancelář SBK". Kancelář je na základě smlouvy o pronájmu umístěna na adrese Vodičkova 28, Praha 1, která je současně sídlem sdružení Pro řízení provozu Kanceláře SBK Výkonný výbor najímá a jmenuje Výkonného ředitele SBK na 2010 sdružení pro bankovní karty stanovy 4

5 smluvním základě. Ve smlouvě stanoví pracovní náplň, podmínky a další náležitosti v souladu s platnou legislativou Pro výkon administrativních činností může Výkonný výbor najmout administrativní sílu, její pracovní a mzdové podmínky stanoví po dohodě s Výkonným ředitelem SBK v souladu s platnou legislativou Výkonný výbor stanovuje dlouhodobé i krátkodobé cíle činnosti Kanceláře SBK v Plánu činnosti a kontroluje pravidelně jeho plnění. Na návrh Výkonného ředitele SBK schvaluje rozpočet Kanceláře SBK a nejméně dvakrát ročně kontroluje jeho čerpání. 8. Hlasování a volby Všechna rozhodnutí uvedená v odst těchto Stanov musí být potvrzena hlasováním Kolegia Všechna rozhodnutí a návrhy uvedené v odst těchto Stanov musí být potvzena hlasováním Výkonného výboru Ve všech orgánech sdružení může hlasování navrhnout kterýkoliv řádný člen. Hlasování pak musí být provedeno Každý řádný člen má 1 hlas. K tomuto hlasu získává další jeden hlas za každých i započatých 5% svého podílu na celkovém počtu "aktivních" platebních karet sdružení mezinárodních kartových společností v posledním sledovaném období, pro které jsou dostupné příslušné statistické podklady. Aktivní karty jsou karty, vedené vydavatelem jako způsobilé k provedení transakcí k ultimu sledovaného období. za každých i započatých 5% svého podílu na celkovém počtu bankomatů členů sdružení, zapojených do systému/ů mezinárodní/ch kartových společností v posledním sledovaném období, pro které jsou dostupné příslušné statistické podklady. za každých i započatých 5% svého podílu na celkovém objemu transakcí obchodníků, akceptujících platební karty mezinárodních společností v posledním sledovaném období, pro které jsou dostupné příslušné statistické podklady. Maximální možný počet hlasů člena je 11. Pozorovatelé nehlasují Kolegium je usnášení schopné, je-li přítomna nadpoloviční většina členů kteří reprezentují nadpoloviční počet možných hlasů Rozhodnutí Kolegia je právoplatné, hlasovala-li pro něj alespoň nadpoloviční většina všech možných hlasů. Výjimku tvoří: hlasování o vyloučení člena ze sdružení změna, doplnění nebo zrušení Stanov sdružení a předpisů sdružení stanovení směru dalšího rozvoje sdružení hlasování o ukončení činnosti sdružení hlasování o výši členského vstupního a provozního příspěvku sdružení Rozhodnutí Kolegia ve výše uvedených bodech jsou právoplatná, hlasovala-li pro ně alespoň dvoutřetinová většina hlasů Výkonný výbor je usnášení schopný, jsou-li přítomni alespoň 4 jeho členové, z nichž jeden je předseda nebo místopředseda sdružení pro bankovní karty stanovy 5

6 Rozhodnutí Výkonného výboru je právoplatné, hlasovala-li pro něj alespoň nadpoloviční většina všech přítomných členů. 9. Členský příspěvek Řádní členové a pozorovatelé sdružení se podílejí na zajištění chodu sdružení finančně formou členského vstupního a provozního příspěvku Členský vstupní příspěvek Každá organizace přijatá za řádného člena nebo pozorovatele je povinna uhradit členský vstupní příspěvek ve prospěch běžného účtu sdružení a to do 30 kalendářních dnů od obdržení oznámení o přijetí. Oznámení provádí písemnou formou předseda sdružení. Výši členského vstupního příspěvku navrhuje Výkonný výbor a schvaluje Kolegium. Členský vstupní poplatek je nevratný Členský provozní příspěvek Každá organizace, která je řádným členem nebo pozorovatelem sdružení se podílí na materiálním zajištění sdružení formou provozního příspěvku. Jeho výši a periodicitu navrhuje Výkonný výbor sdružení a schvaluje Kolegium. Členové jsou povinni provést úhradu členského provozního příspěvku ve prospěch běžného účtu sdružení a to do 30 kalendářních dnů po obdržení oznámení jeho nároku a výše. Oznámení provádí písemnou formou předseda sdružení, na základě schválení provozního příspěvku Kolegiem. Členský provozní poplatek je nevratný. 10. Hospodaření sdružení Příjmy a výdaje sdružení Sdružení je neziskovou organizací. Veškeré finanční prostředky získává prostřednictvím: členských vstupních příspěvků členských provozních příspěvků příspěvků, získaných v rámci spolupráce s mezinárodními kartovými asociacemi MasterCard, VISA event. dalšími Veškeré výdaje sdružení jsou používány na činnost sdružení a to především pro organizaci a zajišťování seminářů a školení členů sdružení, za účelem získání nových poznatků v oblasti platebních karet zajišťování společné propagace členů sdružení na podporu rozvoje platebních karet pořádání zasedání Kolegia a jiných společných akcí členů sdružení, za účelem vzájemné výměny zkušeností a zlepšení spolupráce zajišťování společných akcí (školení, seminářů, marketingových akcí a propagace) sdružení s mezinárodními kartovými asociacemi Europay, MasterCard, VISA apod. provoz Kanceláře sdružení Hospodář sdružení Výkonný výbor navrhuje a Kolegium schvaluje hospodáře sdružení na dvouleté období. Hospodář sdružení zodpovídá za vedení běžného účtu, příp. jiných účtů, vystavuje faktury a předkládá je k podpisu členům Výkoného výboru, dohlíží na placení pohledávek sdružení, zajišťuje vedení účetnictví sdružení, předkládá Výkonému výboru a Kolegiu zprávy o hospodaření a návrh rozpočtu sdružení na příslušné období Disponování s prostředky sdružení 2010 sdružení pro bankovní karty stanovy 6

7 Právo disponování s prostředky na běžném účtu sdružení mají všichni členové Výkonného výboru a výkonný ředitel SBK, vždy však musí dispozice podepisovat dva oprávnění pracovníci současně. K použití prostředků přímého bankovnictví (Internet banking) je oprávněn předseda, hospodář a výkonný ředitel na základě předchozího schválení platby dalším oprávněným pracovníkem Veškeré výdaje sdružení nad ,- Kč musí být schváleny Výkonným výborem Zprávu o výsledcích hospodaření a návrh rozpočtu na příslušné období připravuje hospodář sdružení ve spolupráci s výkonným ředitelem SBK, předkládá Výkonný výbor a schvaluje Kolegium. 11. Řešení škod a ztrát Způsobí-li sdružení jako celek škodu některému svému členovi nebo jiné fyzické nebo právní osobě nebo utrpí-li ztrátu, podílejí se členové sdružení na likvidaci poměrem počtu hlasů (bod ) Pozorovatelé se na uhrazení škody nepodílejí. Finanční likvidaci provede hospodář neprodleně po schválení Kolegiem sdružení Za účelem řešení škod a ztrát může Kolegium podle potřeby ustanovit Škodní výbor jako svůj poradní orgán Vypořádání sdružení při zániku Na likvidačním zůstatku nebo ztrátě se podílejí pouze řádní členové a to v poměru počtu hlasů (bod ) v období před zánikem sdružení. 12. Ustanovení závěrečná Tyto Stanovy jsou nedílnou součástí Smlouvy o sdružení a jsou pro všechny členy sdružení závazné Stanovy SBK vstoupily v platnost dne a mohou být podle potřeby novelizovány rozhodnutím Kolegia sdružení na návrh Výkonného výboru. Toto znění, schválené Kolegiem sdružení dne 1. prosince 2009 nahrazuje předchozí platné znění ze dne 10. května sdružení pro bankovní karty stanovy 7

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy sdružení Korektní podnikání

Stanovy sdružení Korektní podnikání Stanovy sdružení Korektní podnikání schválené ustavující valnou hromadou sdružení Korektní podnikání, která se konala dne 5. prosince 2003 v Praze. Tyto stanovy vymezují charakter, postavení, úkoly a organizaci

Více

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení

1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET. Článek I. Základní ustanovení 1 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ POP BALET Článek I. Základní ustanovení Založení a vznik a) Občanské sdružení POP BALET (dále v textu jen sdružení, nebo PB). b) Sdružení bylo založeno ustavující valnou hromadou,

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy

Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka. Stanovy Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka Stanovy Preambule: Níže uvedení zakladatelé (přípravný výbor) se dohodli na založení spolku s názvem Spolek rodičů a přátel Základní školy L. Coňka a přijali

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A

ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A ČESKÝ VÝBOR PRO UNICEF S T A N O V Y P R A H A Č E S K Á R E P U B L I K A 1 O B S A H S T A N O V Oddíl I. Úvodní ustanovení Preambule, Název, Sídlo Oddíl II. Činnost Výboru Úkoly a cíle Výboru, Vedlejší

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku

SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku SPOLEČENSTVÍ VDOV A VDOVCŮ, Z.S. Stanovy Spolku ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení Odst.I.1. Název spolku: Společenství vdov a vdovců, z.s. Odst.I.2. Sídlo spolku: Divadelní 3242/VI, 760 01 Zlín Odst.I.3. Společenství

Více

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..)

Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Stanovy Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (schválené dne..) Preambule Sdružení cestovního ruchu Klastr Amerika (případně Klastr Karlštejnsko) - je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé,

Více

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S.

STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. STANOVY HOVAWART KLUBU ČR, O.S. OBSAH ČLÁNEK 1: ZALOŽENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ... 1 ČLÁNEK 2: NÁZEV A SÍDLO... 1 ČLÁNEK 3: PŘEDMĚT ČINNOSTI KLUBU... 1 ČLÁNEK 4: TRVÁNÍ KLUBU... 1 ČLÁNEK 5: JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ

Více

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR

Stanovy spolku. Asociace MISA ČR Stanovy spolku Asociace MISA ČR STANOVY spolku Asociace MISA ČR Anglický ekvivalent názvu: Massage in Schools Association Česká republika. Dále jen Asociace MISA ČR Pod zastřešením mezinárodní asociace

Více

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s.

STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. STANOVY ASOCIACE ČESKÝCH CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR, o. s. 1 Název, sídlo a působnost Asociace 1) Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, o.s. (dále jen AČCKA nebo Asociace) je dobrovolným

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR

stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR stanovy Čl. 1. Název, sídlo a logo Název: Svaz Chovatelů Fjordských Koní v ČR, o. s. (dále jen sdružení ) používaná zkratka SChFjK ČR Sídlo: Dlouhomilov 6, 789 76 Dlouhomilov Logo: sdružení používá logo,

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení

STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě. Preambule. Č1. 1. Název a sídlo sdružení STANOVY Občanského sdružení CESTA se sídlem v Náchodě Preambule Na setkání občanů - rodičů dětí s kombinovanými vadami - dne 15. 12. 1993 byl přijat návrh založit občanské sdružení Cesta - organizaci se

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s.

Stanovy. Hovawart klub ČR, z.s. Stanovy Hovawart klub ČR, z.s. ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Hovawart klub ČR, z.s. (dále jen klub) je nepolitický spolek, sdružující majitele, chovatele a příznivce psů plemene hovawart, s působností

Více

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení

STANOVY ORLA. ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ. Úvodní ustanovení STANOVY ORLA ze dne 23.11.2013 ČÁST PRVNÍ 1 Úvodní ustanovení 1) Název spolku je Orel. 2) Orel je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ). 3) Orel je zapsaným

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 23. 5. 2013 I. Základní ustanovení Článek 1 1. Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice 2. Sídlo družstva: České Budějovice,

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1

S T A N O V Y. Centrum mezistátních úhrad. čl. 1 S T A N O V Y Centrum mezistátních úhrad čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zdravotní pojišťovny působící v České republice vytvářejí Centrum mezistátních úhrad, které plní úkoly styčného orgánu pro provádění

Více