Měsíčník členů a přátel sboru

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měsíčník členů a přátel sboru"

Transkript

1 Měsíčník členů a přátel sboru Ten, který v nás působí svou mocí, je schopen učinit nesrovnatelně mnohem více než cokoli, oč prosíme nebo si představujeme. Efeským 3:20, B21 strana 1 - květen 2014

2 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Zpráva předsedy pro Konferenci CB v Trutnově (D. Fajfr) 4 Mládežníci jdou do toho (A. Navrátil) 4 Rybkování (A. Navrátil) 5 Foto - sborový víkend (P. Vilém) 6 Náměty k modlitbám 7 Oznámení, inzeráty a pozvánky 7 Narozeniny 8 Pravidelná setkání, informace o sboru Na přední straně i uvnitř Měsíčníku tento měsíc malá připomínka sborového víkendu. Nafotil Petr Vilém, fotky brzy budou k prohlédnutí a stažení na sborovém webu. Tiráž Redakce Měsíčníku Barbora Telferová Kšírova Brno - Horní Heršpice tel Příspěvky a připomínky k Měsíčníku Toto čáslo neprošlo jazykovou korekturou. Cena kopírování odpovídá počtu stran x 1 Kč. Pokud byste navíc měli zájem dostávat plnou verzi Měsíčníku přímo do Vaší ové schránky, stačí dát vědět barczi, a to nejlépe na její Pokud máte zájem napsat pro Měsíčník nějaký článek (zážitek, komentář, inzerát), neváhejte a pošlete jej na tentýž . Vaše články co nejdřív otiskneme. Měsíčník je Váš a pro Vás - bez Vás to tedy nejde. Příští Měsíčník vyjde v neděli 8. června. Uzávěrka pro toto číslo bude ve středu 4. června. Církev bratrská je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce. Přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života. Členem se může stát každý, kdo vyznává víru v Ježíše a jeho život tomu odpovídá. Chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a slyšet biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky. Svůj úkol vidí ve vyznávání křesťanské víry, ve vedení k této víře, ve vytváření společenství věřících a v pomoci potřebným. květen strana 2

3 Zpráva předsedy pro Konferenci Církve bratrské 2014 v Trutnově Milí bratři, milé sestry! Je mnoho věcí, kterými může církev přispět ke společnému prospěchu naší společnosti. Zcela zásadní je misijní a evangelizační poslání místního sboru. Svědectví o trojjediném Bohu je nezastupitelné, a proto se nestává jen prioritou církve, ale její samotnou podstatou. Zlásky kbohu pak vychází zájem obližního, který se projevuje konkrétnípomocí na nejrůznějších úrovních.od nabídnuté pomocné ruky, sborové pastorace, přes pestrou nabídku sociálních a zdravotnických služeb, až po sofistikovaný provoz škol, školek, vzdělávacích a poradenských středisek. Je vzájmu každého sborového staršovstva, aby se zvěst evangelia šířila znašich modliteben, jak jen to je možné. Existují ale ještě jiné formy, kterými církev slouží společnosti a nepřímo tak ovlivňuje veřejný život. Jedním zcela zásadním a důležitým příspěvkem občanské společnosti jsou fungující rodiny. Vdobě, kdy je manželství, rodina, a výchova dětí ktradičním konzervativním hodnotám vystavena morálnímu relativismu a stavěna na stejnou rovinu snejrůznějšími alternativními formami soužití, má tato nejstarší Bohem zřízená instituce stále co nabídnout. Situace však není jednoduchá a je zřejmé, že křesťanská manželství a rodiny to nemají lehké, ani ty kazatelské. Letošní předsednickou zprávu chci proto věnovat problémům, které se přímo nebo i nepřímo dotýkají problematiky křesťanské rodiny. Zaměřím se na rodinu, tak jak ji chápeme vnašem porozumění Písma a jak jsme ji převzali v tradici od našich otců. Rodina v církvi a ve společnosti Není to tak dávno, když platilo, že rodina je základem státu. Všeobecná deklarace lidských práv říká: Rodina je přirozenou a základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu ze strany společnosti a státu. Někdy se ovšem ukazuje, že význam rodiny bývá nejen nedoceněn, ale přímo podceňován. Normy lidského chování, které byly ještě před desítkami roků všeobecně závazné a respektované, pozbývají svoji platnost. Přesto nepřestává platit, že tam kde jsou vytvářeny podmínky pro zdravý rozvoj rodin, tam je dobrý předpoklad, že ztoho bude mít prospěch i celá společnost.můžeme to říci ale i opačně: ohrožená rodina rovná se ohrožená společnost. Důsledky podceňování a umenšování významu rodiny jsou zřejmé. Západní společnost je výrazně ovlivněna individualismem.představa, že by měl někdo omezovat moje možnosti volby, se stává nepřijatelná. Například vloňském roce se u nás poprvé narodilo více prvorozených dětí mimo manželství než manželům. Mnoho dětí je tak pro život poznamenáno jistou nestabilitou životního stylu rodičů nebo dysfunkčními či všelijak havarovanými rodinami. Ne, že by si člověk později v životě neporadil, ale vstupní deficit poznamenává člověka na celý život. Ještě zásadnější význam mají zdravé rodiny pro život církve. Zde bych si dokonce odvážil tvrdit, že pro budování živého společenství místního sboru jsou dobře fungující rodiny zcela zásadním předpokladem. Pokud použijeme pavlovský obraz těla, potom bychom mohli rodiny přirovnat k buňkám, kde platí, že zdravé buňky jsou podmínkou pro zdravý rozvoj těla církve. Křesťanská rodina je křehké společenství vystavené mnoha tlakům a problémům. Nepřekvapuje nás proto, že novozákonní epištoly adresované první generaci křesťanů, řešily také praktické záležitosti jako je vztah mezi manžely a zdůrazňovaly potřebu budování pěkných rodinných vztahů. Podívejme se tedy na některé problémy a výzvy související s křesťanskou rodinou. Daniel Fajfr (zbytek zprávy najdete na sborovém webu) strana 3 - květen 2014

4 Mládežníci jdou do toho Příští neděli, tedy konkrétně , bude mít mládež na starosti historicky již druhé shromáždění. Je to opět příležitost nějak společně sloužit a také se modlit za společnou věc. Jsem moc vděčný za všechny, kteří se do toho zapojují, chválami počínaje a slovíčkem pro děti konče. Nevím, jaká je realita v jiných sborech, ale když byli naši mládežníci osloveni s prosbou o pomoc při přípravě, ochotně souhlasili. Osobně to vnímám jako milost. Určitě jsem ovlivněn pohledem našeho kazatele Davida Kubíčka, kterého znám jako člověka, který umí být vděčný za každého ochotného pomocníka. Není to vůbec samozřejmé. Služba je náročná věc a díky Bohu za každého, kdo do toho jde, i když to není snadné. Věřím, že Bůh si toho cenní. A zde se mi to pojí s jedním slovem, které jsem nedávno slyšel. Bylo to o známém vinném kmeni a ratolestech v Janově evangeliu. Onen kazatel vyzýval, abychom si na tento obraz vzpomněli pokaždé, když půjdeme kolem nějakého stromu. Kristus je ten kmen a my jsme větve. Větve se samy neuživí. Větve samy nic neudělají a samy o sobě nepřežijí. Větve samy ze sebe nevytvoří plody, potřebují sílu kmene. Potřebujeme Krista, který v nás působí svým svatým Duchem. A tak jsem si to uvědomil i u naší mládeže. Já ani nikdo jiný nejsme ti, kdo drží ostatní pohromadě. Já jsem větev. To Kristus sám je kmen. A když Boží Duch vane a vede druhé k dílu, tak díky Bohu za to. A musím dosvědčit, že je to poznat, když druhé oslovíte. Jestli jednají, protože je ukecáte nebo protože jim Bůh dá touhu udělat něco k jeho oslavě. A já viděl, že oni jdou do toho, protože chtějí, ne že musí. A tak mě tato společná služba učí více spoléhat na Boha, který je živý, než na sebe nebo na umluvení druhých. Na závěr prosím o modlitby, aby si Bůh použil naše snažení a abychom se s ním mohli příští neděli všichni setkat. Navíc se již hlásí mládežníci na obědy, a tak bude prostor pro všechny, kdo budou chtít strávit společný čas i po shromáždění. Aleš Navrátil Rybkování Tak se nám pomalu blíží tábor. Jako malou ochutnávku podnikla Rybka Survival, který všichni zdárně přežili, ačkoliv na ně horlivě pršelo téměř po celou dobu. Nálada v mužstvu byla podle všeho dobrá a je jisté, že se akce v budoucnu zopakuje. Dá-li Pán, tak za vlídnějšího počasí. Nejaktuálnějším tématem v Rybce je nyní dotváření systému dovedností, kterým se děti budou moci v rámci hry učit. To znamená, že jim vyrobíme nějakou součást kostýmu, třeba nátepník, na který si budou moci poznačit, jakou dovednost zvládli (např. uzlování, poznávání květin nebo šerm), a pak je na nich, jestli tyto dovednosti budou udržovat nebo ne pravidelným měsíčním opakováním. Spíše se to blíží ke skautu než k čemukoliv jinému s tím rozšířením, že se bude dávat také důraz na ctnosti (odvaha, pravdomluvnost, věrnost...). Jsou ještě hodnotnější než dovednosti a není snadné získat odznak ctnosti. Vše je totiž v rámci rytířského řádu a my jsme zvědaví, jak se to uchytí. Rádi bychom totiž děti motivovali i k hlubším skutečnostem a toto by mohl být způsob jak. A aby to mělo i praktický rozměr, tak je před námi i vyrábění nějakých drobností a možná i větších věcí, díky kterým může být hra ještě zajímavější. Největším inspirátorem v tomto je klučina Honza, který do Rybky chodí již delší čas. S dě- květen strana 4

5 dou vyrobil lžíci, vak i prsten a je skvělé, že vidíme, jak tyto činnosti děti baví. Zároveň je to ale hledání a běh za společným pastýřem, a tak bych rád zmínil, že se k nám v poslední době přidali noví pomocníci, kteří nám moc pomáhají. Je to Tomáš a Verča z mládeže a skvělá Anička, kteří si nacházejí čas, aby se s námi věnovali dětem. Díky Bohu za ně. Máme tak naději, že program bude ještě bohatší a děti budou mít možnost se seznámit s více lidmi z našeho sboru. Aleš Navrátil Sborový víkend Velká Lhota, strana 5 - květen 2014

6 Náměty k modlitbám 1) SBOR: za kazatele Davida Kubíčka, za staršovstvo, za diakony, za vedoucí skupinek. Vyprošujme jim moudrost, sílu a odvahu víry při službě Bohu i lidem; za vztahy v našem sboru. Prosme, ať se naučíme povzbuzovat jedni druhé a žehnat si navzájem; za pracovní skupiny ve sboru, které se věnují např. domečku, informovanosti, liturgii, a za vznik skupinky pro pastoraci; za sborový dům na KP74 za dostatek financí i za to, abychom ho dokázali využít k Boží slávě. Taky za pravidelné brigády a ochotu lidí se jich účastnit. 2) AKCE SBORU: nedělní bohoslužby, modlitební setkání, klub Rybka, mládež, domácí skupinky; večerní bohoslužby na Skleněné louce. 3) NEMOCNÉ: Anežku Hlavičkovou, Marii Novotnou, Lýdii Luklovou, Davida Kubíčka ml., Karla Nováka... 4) POTŘEBNÉ: za Vlaďku Matýzkovou a její dceru Evu; Nikolu Kutnohorskou; Tomáše a Radku Studené; nedávno narozeného Otíka Mesároše i jeho rodiče. 5) NAŠE OKOLÍ: za Brno, aby bylo více otevřené víře a zažilo probuzení; za naše sousedy, kolegy, přátele a příbuzné; za bratry a sestry, kteří jsou pro svou víru pronásledováni; za Izrael. Bohu díky za všechny vyslyšené modlitby. Víte-li o dalších modlitebních tématech, prosím neváhejte a sdělte je Norice Veselé kdykoli a jakkoli osobně po nedělní bohoslužbě, telefonicky nebo smskou nebo písemně na u Kontaktovat můžete i barczu, jak je uvedeno v tiráži. Tato výzva platí nepřetržitě. Prostor pro vaše modlitební předměty: květen strana 6

7 Oznámení a pozvánky na akce Příští staršovstvo se bude konat v úterý v 18:00 na Domečku Konference CB Trutnov víkendovka s Rybkou vizitace English Camp, Dlouhý Tábor s Rybkou - Příchod krále Effata pro děti ******************************* NÚMENOR Chlébské Milí přátelé, pojďte s námi prožít podivuhodné příběhy na motivy oblíbeného spisovatele J. R. R. Tolkiena! Tentokráte nedaleko Brna na skautské základně Chlébské. Užijeme spoustu dobrodružství nejrůznějšího druhu. Pojeďte s námi! Vyplňte prosím online přihlášku na sborových webových stránkách. Dobře prohlédněte seznam věcí, které je potřeba s sebou vzít. Cena: 520 Kč Sraz: Brno Janáčkovo divadlo 15:50 (odjezd 16:08) Návrat: Brno Hlavní vlakové 17:52 Narozeniny Všem vyprošujeme hodně Boží milosti a požehnání do dalších let jejich života Květoslav Krejčí 60 let Miriam Turoňová 4 roky Jindřiška Nešpůrková Karolína Janoušková 4 roky Renata Řezníčková Jana Studená 4 roky Alžběta Kubešová 18 let Barbora Telferová Radka Láznická Lýdie Kubíčková 10 let Radka Pospíšilová Jitka Zobačová Zbyněk Veselý Daniela Petlanová Jakub Raus Jakub Urban 14 let Jiří Lukl 8 let strana 7 - květen 2014

8 Shromáždění Rubínek, Poznaňská 10, neděle 10: bohoslužba - slouží mládež bohoslužba bohoslužba večerní bohoslužba, 19:00, Skleněná louka bohoslužba bohoslužba bohoslužba bohoslužba Pravidelná setkání v týdnu Úterý 18:00 - základy víry (sudé týdny) Středa 17:00 - Rybka - klub pro děti Středa 19:00 - mládež Všechna setkání se konají ve sborovém domě v Královopolské. Podrobnější informace sledujte na webu sboru v sekci Kalendář. O sboru na internetu: Na stránkách naleznete například: - aktuality - program týdne - sborový kalendář - záznam kázání - měsíčník v elektronické podobě - fotogalerii Stránky mládeže našeho sboru Bankovní účty sboru běžný provozní účet / 2010 spořící účet (na splátky domečku) / 2010 Kazatel sboru David Kubíček Kontakt na sbor Královopolská Brno-Žabovřesky tel květen strana 8

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 6 2013 Měsíčník členů a přátel sboru A to je láska: žít podle Božích přikázání; to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle něho žít. 2. Janův 6 strana 1 - květen 2013 Obsah 2 Obsah,

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 1 2015 Měsíčník členů a přátel sboru Spravedlivému, Hospodine, žehnáš, jako pavézou ho obklopuješ přízní. Žalm 5:13, verš pro Církev bratrskou do roku 2015 strana 1 - leden 2015 Obsah 2 Obsah, tiráž 3

Více

Měsíčník členů a přátel sboru

Měsíčník členů a přátel sboru 4 2013 Měsíčník členů a přátel sboru Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen. Lukáš 24:5-6 strana 1 - duben 2013 Obsah 2 Obsah, tiráž 3 Úvodník D. Kubíčka 4 Zápis ze schůze staršovstva

Více

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2

ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 ZPRÁVA O STAVU SBORU CB-P2 PRO VÝROČNÍ ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ konané v neděli 21. března 2010 od 15h v Římské 43, Praha2 Milí bratři, milé sestry, opět po roce hodnotíme uplynulé období pomocí výroční zprávy

Více

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí...

Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE.... na pomoc evangelizace dětí... Zpravodaj DĚTSKÉ MISIE... na pomoc evangelizace dětí... 2/2010 O DĚTSKÉ MISII Co je Dětská misie Dětská misie je součástí světové organizace Child Evangelism Fellowship, která působí ve více než 160 zemích

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 7-8/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK POUZE DOBRÝ ZVYK? Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. Žalm 122,1 Uvěřil jsem před více než třiceti

Více

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz

KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014. Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz KRISTEM PROMĚNĚNÉ ŽIVOTY ALMANACH 2013/2014 Na Žertvách 23 / 180 00 / Praha 8 / tel: 284 822 294 / praha@kaes.cz / www.kspraha.cz 3 / SBOR KS PRAHA KRISTEM PROMÌNÌNÉ ŽIVOTY SBOR KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

Více

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015

www 1. února - septuagesimae 10. ročník 2/2015 www. Nedělní listy. 1. února - septuagesimae operace mobilizace OM Česká republika Kancelář: Kolářská 2176 /2, 370 07 České Budějovice IČ 14498634 E mail: info.cz@om.org Tel: 387 312 730 www.cz.om.org

Více

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1

IKD. Křesťan a Facebook. Rozhovor s Jiřím Zajícem. 20 Kč. Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec. Zaměstnavatel: biskupství 1 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a Facebook Rozhovor s Jiřím Zajícem Po diecézi Havlíčkův Brod a Humpolec Zaměstnavatel: biskupství 1 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Květen 2013 Duchovní plodnost Proč je na světě dosti věřících lidí, kteří vynikají zbožností, a přesto se zdají být jaksi nevýrazní, nepůsobiví, neužiteční nebo nezajímaví,

Více

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

NEHEMIA INFO JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ ŽIVÉ? PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ Nadační fond Nehemia, Selská 29, Havířov Bludovice www.nehemia.cz office@nehemia.cz tel. 595 173 715 DUBEN ČERVEN 2013 NEHEMIA INFO PŘINÁŠÍME ZMĚNU DO LIDSKÝCH ŽIVOTŮ JSOU KOŘENY MORAVSKÝCH BRATŘÍ JEŠTĚ

Více

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30

Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Nedělní listy 2/2013 8. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji. 3. února - sexagesimae Čtení: jer 1,4-10; Ž 71, 1-6, 1.kor 13,1-13; l 4,21-30 Slovo editora Podvolujte se jeho

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby

Dobrá značka se prodává sama. Jaký má církev kredit v naší společnosti? Pomoc Ukrajině. S Ježíšem do buddhistických klášterů. Peníze novozákonní doby cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Pomoc Ukrajině Rozhovor str. 6 S Ježíšem do buddhistických klášterů Cestopis str. 26 Peníze novozákonní doby Nový seriál str. 37 Foto FLICKR, design Ondřej Košťák

Více

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Začátek nového občanského roku je přede dveřmi... My ho vidíme pod zorným úhlem právě prožívaného vánočního období. Je

Více

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011

NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 NEDĚLNÍ LISTY 2. číslo, 6. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 20. února 2011 Čtení: Mt 8, 1-13; Ř 12, 16-21; Ž 67, 2 POMOC NEPATRNÝM Král odpoví a řekne jim: Amen, pravím

Více

Sbor Církve bratrské v Havířově

Sbor Církve bratrské v Havířově Roč. 9, číslo 1/2006 Sbor Církve bratrské v Havířově Toto praví Hospodin: "Dodržujte právo, jednejte spravedlivě, protože má spása se už přiblížila, už se zjevuje má spravedlnost. Iz 56:1 Verše na rok

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 119 20. 6. 2012 Milí přátelé, úvodník píši v den, kdy mi umřela ve věku 88 roků maminka. Zemřela pokojně a smířeně a její úmrtí jsme vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu očekávali. Přesto prožívám silné

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 106 Advent 2014.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 106 Advent 2014. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 106 Advent 2014 Z obsahu Zprávy z farnosti Setkání Taizé Tříkrálová sbírka Kronika Pro děti

Více

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE

ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE ZE ŽIVOTA SBORU (A CÍRKVE) OČIMA JEHO SPRÁVCE MILÉ SESTRY, MILÍ BRATŘI, VÁŽENÍ ČTENÁŘI! I TENTOKRÁT NABÍZÍM NEJPRVE REKAPITULACI TOHO, CO JSME PROŽÍVALI MINULÝ MĚSÍC. Bohumiličtí se po mnoha letech, kdy

Více

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007

sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007 sborový list OBČASNÍK SBORU CÍRKVE BRATRSKÉ V PARDUBICÍCH 09-10/2007 2 Úvodník Žák a učitel. Dítě a rodič. Teenager a důchodce. Dva různé světy. Odlišné jazyky, jiné starosti, rozdílná perspektiva, různé

Více

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008

NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 NEDĚLNÍ LISTY 8. číslo, 3. ročník Nezávislé noviny sboru a.v. ČCE v Českém Těšíně Na Rozvoji 24. srpna 2008 DŮCHODCEM Z BOŽÍ MILOSTI Tu řekly ženy Noemi: Požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechává

Více

Mít stejnou službu jako Pán

Mít stejnou službu jako Pán 5 2013 Milí čtenáři našeho zpravodaje, bratři a sestry, přejeme Vám všem požehnaný začátek nového školního roku, ať už jste žáci či studenti pozemských škol nebo jejich absolventi, vždyť všichni jsme učedníky

Více

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35

Nezávislé noviny sboru ČCE a. v. v Českém Těšíně Na Rozvoji sk 2,14a, 36-41; ž 116,1-4, 12-19; 1.pt 1,17-23; lk 24,13-35 www. Nedělní listy. 4. května 2014 - misericordias domini křesťanská misijní společnost Křesťanská misijní společnost Primátorská 41 180 00 Praha 8 IČ: 539 147 DIČ: CZ00539147 Telefon: 284 841 922 E-mail:

Více

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94. Projekt Winton Train. Představujeme ČEA. Den modliteb. Bible, Žalm 19, 1. Svátek sousedů Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 94 Projekt Winton Train Představujeme ČEA Den modliteb Bible, Žalm 19, 1 Svátek sousedů Na úvod Ke komu jít? Ke komu jít, komu se svěřit? Je tak málo lidí, kterým můžeš

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč

Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč Časopis sboru Církve bratrské v Havířově Roč.12, číslo 7/2009 náklad/číslo: 22 Kč ČEHO JSEM NIKDY NELITOVAL NEDĚLNÍ MODLITEBNÍ CHVÍLE POZNÁMKY K PROROCKÝM KNIHÁM TÁBOR ETHERNA ANGLIČTINA AŤ ZŮSTÁVÁME VĚRNI,

Více

NejenInformátor. Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. červen 2010 ročník 11, číslo 2

NejenInformátor. Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně. červen 2010 ročník 11, číslo 2 NejenInformátor Sboru Církve bratrské v Českém Těšíně z obsahu: Poznání Boží vůle Volby Konference naší církve Oslavy 100. výročí Izrael aktuálně Manželské večery Prázdninové akce a něco dalšího... červen

Více

zpravodaj sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě CYRIL A METODĚJ

zpravodaj sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě CYRIL A METODĚJ 2013 6 zpravodaj sboru Českobratrské církve evangelické v Ostravě CYRIL A METODĚJ zpravodaj Biblický úvodník Podoba tohoto světa pomíjí. C írkevní otec Augustin (354-430) žil v době, kdy se tehdejší římská

Více