NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY"

Transkript

1 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY 2015 Rada kvality České republiky NÁRODNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY

2

3 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, právě se Vám dostává do ruky aktuální vydání Národního programu kvality pro rok Aktualizovaný program pravidelně každoročně vychází již od roku Cílem publikace je seznámit Vás s aktivitami realizovanými v rámci Národní politiky kvality, s činností Rady kvality ČR a s profily organizací, které jsou určitou měrou v ČR zapojeny do realizace Národní politiky kvality. V prezentacích jednotlivých organizací je patrná kontinuita a vývoj prezentovaných aktivit z let minulých až do současnosti. Stávající struktura publikace, dnes již odlišná od prvních ročníků, vychází a navazuje na Národní program kvality z předchozího roku. Jednotlivé aktivity jsou řazeny do 5 kapitol, včetně příloh. První kapitola obsahuje aktuální informace o náplni a aktivitách Odborných sekcí Rady kvality ČR, které vznikly na základě naplňování platné Strategie Národní politiky kvality v České republice. V druhé kapitole najdete Kalendář stěžejních akcí pro rok 2015, který obsahuje, jak celostátní akce zaštítěné Radou kvality ČR, tak i akce pořádané nevládními organizacemi v rámci zapojení do Národního programu kvality Třetí kapitola je složena z prezentací jednotlivých rezortů a organizací zastoupených v Radě kvality ČR, včetně kontaktů. Čtvrtá kapitola vám nabídne charakteristiky nevládních organizací, které se podílejí na realizaci Národního programu kvality. V přílohách najdete informace o Národní politice kvality, Národní ceně kvality ČR, Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost, Ceně Podnikáme odpovědně Ceně hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti a Programu Česká kvalita. Publikace je ke stažení v elektronické podobě na internetových stránkách Národní politiky kvality Věříme, že v aktuálním vydání Národního programu kvality 2015 najdete spoustu užitečných informací. Národní středisko podpory kvality 3

4

5 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 OBSAH 1. Kapitola Aktivity Odborných sekcí Rady kvality ČR Kapitola Kalendář akcí pořádaných v rámci Národního programu kvality v roce Kapitola Aktivity ústředních správních úřadů a organizací zastoupených v Radě kvality České republiky Kapitola Charakteristika a aktivity nevládních organizací, které se podílejí na realizaci Národní politiky kvality Kapitola Přílohy Příloha č. 1 Národní středisko podpory kvality (NIS-PK) Příloha č. 2 Národní cena kvality ČR Příloha č. 3 Národní cena ČR za společenskou odpovědnost Příloha č. 4 Cena Hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Příloha č. 5 Program Česká kvalita Příloha č. 6 Mediální partneři Národní politiky kvality NÁRODNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY 5

6

7 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY KAPITOLA Aktivity Odborných sekcí Rady kvality ČR NÁRODNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY 7

8

9 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 OBSAH Sekce pro kvalitu Hospodářské komory ČR...11 Kvalita v průmyslu a stavebnictví...12 Kvalita ve vzdělávání...13 Kvalita v ochraně spotřebitele...15 Sekce infrastruktury kvality...16 Kvalita cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie...18 Kvalita v životním prostředí...20 Kvalita potravin a zemědělských surovin...21 Kvalita ve zdravotnictví...22 Kvalita ve veřejné správě...23 Kvalita v obranném a bezpečnostním průmyslu...24 Sekce pro mediální podporu a propagaci...25 Sekce společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj...26 Kvalita v dopravě...27 Kvalita v obchodě...29 Kvalita v energetice...30 Kvalita služeb a sociálního začleňování...32 NÁRODNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY 9

10

11 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 Sekce pro kvalitu Hospodářské komory ČR Sekce se v roce 2014 zaměřila na řešení hlavních témat, dle plánu práce: přiblížit členům HK ČR aktuální změny v legislativě, zejména zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník; aktivní účast na Listopadu Měsíci kvality; pokračovat v přípravách na zavedení bezpečné ceny, průkazu kvalifikace a značky kvality HK ČR; pokračovat v aktivitách na podporu rozvoje systému celoživotního vzdělávání a národního systému kvalifikací; zapojit se do aktivit v oblasti Sociální odpovědnosti organizací (CSR) se zaměřením na MSP; spolupracovat na přípravě právní úpravy o bezpečnosti vyhrazených zařízení v provozu; spolupráce s OS RK ČR Kvalita v ochraně spotřebitele. Všechny výše uvedené aktivity byly v roce 2014 realizovány. Jejich rozsah však byl zásadně ovlivněn změnami, které nastaly v souvislosti s personálními změnami v orgánech HK ČR (květen 2014) a následně v základních pravidlech a dokumentech pro činnost těchto orgánů, které byly dokončeny v říjnu Faktická činnost sekce tak byla ve druhém pololetí 2014 omezená. Sekce kvality HK ČR byla v říjnu 2014 schválena a nově ustavena jako jeden z poradních orgánů představenstva HK ČR a nadále pokračuje také ve své činnosti jako Odborná sekce Rady kvality ČR. Z hlediska bezprostředních přínosů pro Národní politiku kvality sekce nadále plnila své poslání a úkoly, jak je uvedeno výše. Sekce se podílela na přípravě podkladů pro novelu zákona a nový zákon o veřejných zakázkách, v rámci HK ČR propagovala účast členů komory na aktivitách a akcích měsíce kvality, podílela se na zpracování podkladů do aktualizace Strategii Národní politiky kvality ČR na období Průběžně jsou též uplatňovány náměty a doporučení k rozvoji činnosti Rady kvality ČR, a to v rámci jednání Rady a jejího Předsednictva (dříve Strategické skupiny), kterých se zástupce HK ČR účastní. Zaměření činnosti sekce na rok 2015: Do roku 2015 vstupuje sekce v nové struktuře a personálním obsazení. V rámci sekce byly zřízeny 4 pracovní skupiny (PS). PS 1 se zaměří na pravidla praxe, značku kvality HK ČR, bezpečnou cenu, průkaz kvalifikace (odborné způsobilosti) a kvalitu celoživotního vzdělávání. PS 2 pro kvalitu podnikání a profesí bude propagovat a vysvětlovat systémy řízení a zlepšování výkonnosti, význam využívání infrastruktury kvality, tj. technických norem, pravidel, zkoušení, inspekce a certifikace třetími nezávislými stranami pro důvěryhodnost a kvalitu podnikání, také se bude zabývat problematikou vztahů ke spotřebitelům. PS 3 je zaměřena na společenskou odpovědnost organizací (CSR), zejména ve vztahu k MSP a etiku podnikání. PS 4 má jako prioritu kvalitu ve veřejných zakázkách a v roce 2015 podíl na přípravě nového zákona. 11

12 2015 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY Kontakt: Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz předseda OS RK ČR - Sekce kvality HK ČR člen Rady kvality ČR, místopředseda Předsednictva člen představenstva Hospodářské komory České republiky Ing. Luděk Kašpar tajemník Sekce kvality HK ČR Freyova 27/82, Praha 9 - Vysočany Kvalita v průmyslu a stavebnictví Odborná sekce Rady kvality ČR Kvalita v průmyslu a stavebnictví plně přispívá k naplňování přijaté Strategie Národní politiky kvality pro období let V širokém rozsahu své působnosti stanovuje priority, které jsou odbornou sekcí definovány a postupně řešeny. Charakter činnosti sekce je jednoznačně aplikační a informační. To znamená, že poslání vidí sekce v úzké spolupráci s podobně odborně zaměřenými sekcemi Rady, jejichž výsledky činnosti chce aplikovat v průmyslu a stavebnictví a poskytovat zpětnou vazbu a korekce jejich výstupů. V tomto směru vidí zejména důležitou spolupráci se sekcí č. 5 Sekce infrastruktury kvality, se sekcí č. 13 Společenská odpovědnost organizací, se sekcí č. 1 Sekce pro kvalitu Hospodářské komory ČR a se sekcí č. 3 Kvalita ve vzdělávání. Se sekcemi spolupráce intenzivně probíhá. Odborná sekce má stanoveny priority své činnosti, z nichž pro rok 2015 jsou aktuální: 1) Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů v průmyslu a stavebnictví - aktivizovat Národní cenu kvality ČR, - propagovat Národní program kvality, - podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení společenské odpovědnosti podnikatelských subjektů, - informovat o podmínkách využití zdrojů strukturálních fondů EU v průmyslu a stavebnictví, - podporovat využívání kontroly jakosti nezávislou třetí stranou zejména při realizaci veřejné zakázky. Kritérium nejnižší ceny u veřejné stavební zakázky není zárukou vysoké kvality. 2) Zvýšení kvality veřejné stavební zakázky 3) Zvýšení úrovně technického vědomí v oblasti kvality 12

13 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2014 V průběhu roku 2015 bude sekce: nadále úzce spolupracovat s Odbornými sekcemi Infrastruktura kvality a Společenská odpovědnost organizací, Sekce pro kvalitu Hospodářské komory ČR a Kvalitu ve vzdělávání, zvyšovat úroveň vědomí v oblasti kvality jak u projektantů, tak i u stavbyvedoucích a zejména pak u technického personálu investorů, v rámci spolupráce s ČKAIT a Vzděláváním autorizovaných inženýrů a techniků v oblasti užití výrobků pro stavby v procesu projektování a realizace staveb dbát na zvýraznění znalostí v oblasti kvality, zvýšit propojení výrobních podniků a vzdělávacích institucí na společné platformě kvality podílet se na podpoře programu Národní politiky kvality, především Národní ceny kvality ČR a jejich programů, usilovat o vytvoření podmínek pro zvýšení kvality veřejných stavebních zakázek, zejména jejich popularizací, podporovat úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů ČR, včetně využití prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost navrhovaného do roku Kontakt: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA předseda Odborné sekce Tel.: Kvalita ve vzdělávání V období 2014 se uskutečnila už tradičně dvě zasedání naší OS. Poprvé jsme se v období 2014 sešli mimořádně, a to při příležitosti mezinárodní konference MEKO ( ) v rámci které byly prezentovány výstupy projektu MŠMT IPn Kvalita, na kterém participovala řada členů naší OS. V pořadí 16. zasedání na OS Kvalita ve vzdělávání se uskutečnilo v Ostravě ( ), hostitelskou organizací byl ČEZ Korporátní služby s.r.o. Generální ředitelka této společnosti (a současně členka naší OS) úvodem prezentovala aktivity společnosti v oblasti vzdělávání. Poté jedna z hlavních garantů projektu IPn Kvalita Zajišťování a hodnocení kvality v systému ITV zhodnotila výstupy tohoto projektu, včetně jeho následného využití a udržitelnosti. Tradičně na jednotlivých zasedáních o svých aktivitách informovali i zástupci jednotlivých pracovních skupin (Kvalita VŠ, Podpora a rozvoj technického vzdělávání a Další vzdělávání). V rámci říjnového zasedání byly diskutovány i otázky spojené s dalším zaměřením činnosti OS pro příští období (viz Návrh základních střednědobých směrů činnosti OS, září 2014). Náměty pro období 2015: 13

14 2015 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 1. Náměty pracovní skupiny Kvalita VŠ (koordinátor prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.) Formou seminářů/workshopů zabezpečit udržitelnost a šíření výstupů z projektu MŠMT CZ.1.07/4.1.00/ Zabezpečování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání. Toto téma bylo v období klíčovým tématem činností pracovní skupiny Kvalita VŠ, výstupy projektu byly v červenci t.r. předány k dispozici na MŠMT. Metodická doporučení a především možnosti využití výstupů IPN KVALITA byly hlavním tématem programu podzimního zasedání naší Odborné sekce říjen 2014 (kdy řada diskuzních příspěvků ze strany členů OS z VŠ i praxe reagovala ve smyslu jednoznačných doporučení vyšší součinnosti s příslušnými zástupci MŠMT při prosazování některých konkrétních výstupů). Proto toto téma zůstane i nadále v centru pozornosti a významnou součástí činností pracovní skupiny Kvalita VŠ. Formou dílčích/navazujících projektů realizovat průzkumy přístupů veřejných i soukromých vysokých škol v ČR k: a) definování požadavků jednotlivých skupin zákazníků na budoucí absolventy a jejich znalosti, b) práci s výstupy zpětné vazby od studentů o úrovni jejich vnímání kvality výuky. Pozn.: Realizace obou oblastí těchto aktivit by však vyžadovala uvolnění určitého objemu finančních prostředků a vyjasnění pravomocí a odpovědností jednotlivých pracovních skupin. 2. Záměry pracovní skupiny Podpora a rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání (koordinátor Ing. Hana Žufanová, PhD.) Z hlediska priorit MŠMT je v dlouhodobějším výhledu prioritní vzdělávání předškolní zde se pro pracovní skupinu TPV nabízí pro nejbližší období: zaměřit se na některé vybrané prvky technického vzdělávání v připravovaných vzdělávacích programech MŠ, na konferencích, seminářích tyto zkušenosti prezentovat a následně, formou programů či výstupů z takových akcí tyto publikovat v příslušném odborném periodiku, který MŠ odebírají a inspirovat tak další vzdělávací instituce tohoto typu. U základního a středního vzdělávání je v současnosti prioritou práce s talentovanými žáky, uvažuje se dokonce o možnostech prostupnosti vzdělávacích institucí (škol), v línii ZŠ SŠ VŠ v oblasti nadání žáka/studenta. Toto téma by mohlo být průřezovým tématem pro pracovní skupiny 1 a 2 (tzn. pro talentované žáky/studenty v přírodovědných a technických předmětech). V tomto směru se nabízí námět pilotního ověření možností spolupráce studentů SŠ a VŠ, či spolupráce nadaného žáka ZŠ na nějakém projektu studentů SŠ či VŠ a konečně též participace těch talentovaných na některých firemních zadáních. 3. Pracovní skupina Další vzdělávání (koordinátor Ing. Kristýna Kozáková) Po diskuzi v pracovní skupině se tato PS hodlá v nejbližším období soustředit na následující oblasti: primárně bude usilovat o omezení platnosti získané kvalifikace, čímž by se 14

15 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 měla zvýšit motivace k dalšímu průběžnému vzdělávání, nadále bude věnovat pozornost iniciaci novely Zákona č. 179/2006 Sb., týkající se ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pozornost bude nadále věnována rovněž problematice NSK, a to zejména nesouladu mezi soustavami kvalifikací a povolání (např. pro veřejnost markantní a matoucí nejednotnost oborových zařazení, nejednotnost terminologie a místy dokonce nesoulad s dobrou praxí), snaha o získání zástupce v sektorové radě, tak aby měli vybraní členové PS možnost korigovat některé dokumenty již při jejich tvorbě. Prostřednictvím všech výše uvedených aktivit bychom tedy rádi pokračovali v nastoupeném trendu tzn. dle možností a okamžitých potřeb ovlivnit společensky závažný a přetrvávající problém současného vzdělávání v ČR a prostřednictvím výstupů z těchto aktivit zviditelnit nejen činnost OS Kvalita ve vzdělávání ale i samotnou součinnost RK ČR v této oblasti směrem k MŠMT. Kontakt: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. předsedkyně OS Tel.: Kvalita v ochraně spotřebitele Členy Odborná sekce Kvalita v ochraně spotřebitele Rady kvality České republiky (OsKOS) jsou spotřebitelské organizace, zástupci ministerstev, dozorových orgánů, profesních asociací a dalších zainteresovaných stran. Garantem činnosti OsKOS je Sdružení českých spotřebitelů, které zajišťuje předsednictví a koordinaci prací. Aktivity sekce se obecně týkají zvyšování kvality ochrany spotřebitele na vnitřním trhu účinnějším zapojením spotřebitelů do tvorby technických předpisů a technických norem, do procesů zlepšování uplatňování předpisů a norem, včetně účinného a spolehlivého využití posuzování shody třetí stranou a posilování účinnosti dozoru nad trhem atp., a včetně posilování úlohy dobrovolných samoregulačních nástrojů, značek kvality atp. Aktuálně se sekce zaměřuje např. naposilování systematické spolupráce s národním normalizačním orgánem a evropskou asociací ANEC s cílem řešení konkrétních úkolů k propagaci úlohy technické normalizace ve vztahu k ochraně spotřebitelů; sekce podporuje tvorbu národní legislativy v oblasti bezpečnosti a kvality služeb ; podporuje také spolupráci na evropské normě bezpečnost dětské obuvi či šíření značky kvality pro bezpečné hřiště a kvalitu v dalších službách (např. poštovní služby). OsKOS bude dále rozvíjet své aktivity na východiscích daných Strategií NPK. Plán 15

16 2015 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY priorit na rok 2015 je k dispozici na webu Národní politiky kvality (www.npj.cz). Ze širšího spektra aktivit sekce vybíráme následující akci: Pod záštitou OsKOS bude zajištěna příprava a vydání publikace k tématu aplikace nové evropské a národní legislativy pro alternativní řešení spotřebitelských sporů (mimosoudní urovnání), včetně on-line řešení takovýchto sporů. Kontakt: Ing. Libor Dupal předseda Odborné sekce Rady kvality pro Kvalitu v ochraně spotřebitele Tel.: Sekce infrastruktury kvality Odborná sekce se rozhodla pokračovat ve společně rozpracovaném úkolu z předchozích let. Tento úkol navazuje na definované strategické záměry Národní politiky kvality a je v souladu se Strategií Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až Společný strategický úkol: Priorita: Prosazovat posuzování shody třetí nezávislou stranou Uvedený úkol bude zapracován do činnosti jednotlivých členů sekce tak, aby společný harmonizovaný přístup vedl k nárůstu zájmu průmyslu, zemědělství, obchodu, MSP, veřejné správy k využívání posuzování shody třetí stranou. Přehled navržených aktivit sekce za jednotlivé oblasti: Technická normalizace: Zvýšíme počet aktivních uživatelů ČSN online. Zrealizujeme aktivní politiku na poli nelegálního šíření technických norem. Podpoříme činnost českých expertů v technických komisích ENO a MNO. Budeme pokračovat v provozování systému Veřejné připomínkování návrhů technických norem a jeho postupné rozšiřování. Začleníme předmět technické normalizace do vzdělávacích programů odborných SŠ/VŠ v návaznosti na získanou akreditaci od MŠMT. Metrologie metrologické zabezpečení Dokončíme zpracování souboru opatření obecné povahy v oblasti legální metrologie v první platné verzi. Připravíme překlad nové normy ISO Statistické metody ve vyhodnocování PT, která bude využita při vyhodnocování MPZ a DMPZ (projednaná součást plánu tvorby norem na r. 2015). Vyhlásíme minimálně 3 nové státní etalony pro pokrytí potřeb českého průmyslu. Zkušebnictví využívání v regulované i neregulované oblasti Přispějeme ke zpracování materiálů, prezentací, publikací apod. v rámci OS. 16

17 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 Konkrétně se bude jednat zejména o návrh Pozičního dokumentu k problematice kvality v zakázkách financovaných z veřejných zdrojů. Budeme se aktivně podílet na tvorbě nové legislativy v oblasti posuzování shody. Zejména se jedná o nový zákon o posuzování shody stanovených výrobků podle NLF a soustavu navazujících nařízení vlády. O vývoji budeme informovat své členy (formou semináře, atd.). Budeme pokračovat v propagaci značky Osvědčeno pro stavbu na konferencích, seminářích atd. V souvislosti se zavedením nařízení Evropského parlamentu č. 305/2011, tento certifikát umožní výrobcům jednoduší vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních materiálů. Rozšíříme spolupráci s Hospodářskou komorou ČR s cílem propagace využívání zkušebnictví, inspekce a certifikace prováděných třetí nezávislou stranou u podnikatelských subjektů členů HK ČR. Bude provedena aktualizace technických pokynů pro některé výrobky, kde je nezbytné doplnit požadavky nových evropských harmonizovaných norem. Budou obnoveny licenční smlouvy na již vydaná osvědčení. Budeme propagovat v neregulované sféře posuzování systémů managementu třetí nezávislou stranou (ISO 9001, ISO atd.) na seminářích. Akreditace využívání akreditace Nadále budeme rozvíjet komunikaci s jednotlivými stakeholdery i akreditovanými subjekty s využitím elektronických nástrojů, propagaci aktivit RK ČR, uspořádáme odborné semináře. Ochrana spotřebitele využívání třetí nezávislé strany v aktivitách na ochranu spotřebitelů Priorita se bude v r zaměřovat na podporu a zviditelňování nástrojů, které spotřebitelům a uživatelům výrobků a služeb poskytují spolehlivé informace o kvalitě a bezpečnosti výrobku či služby. Konkrétně se realizace bude týkat oblasti dětských hřišť a poplachových systémů. Konkrétně: Realizátor předpokládá formou regionálních seminářů dále zviditelnit úlohu třetí nezávislé strany a značky kvality při kontrolách hřišť a sportovišť s cílem zvyšovat důvěru v bezpečnost jejich provozu. Realizátor zamýšlí připravit tiskem publikaci (příručku) zaměřenou na spotřebitelské posouzení kvality bezpečnostních a poplachových systémů. Na základě našich zkušeností při zakoupení a instalaci těchto systémů zákazník, spotřebitel má očekávání, které nabízený či již zakoupený systém často nesplňuje a o čemž ho dodavatel neinformuje. Příručka včetně checklistů podá základní informace a návody pro správné postupy a vyhodnocení nabídky. Pro tuto aktivitu bude realizátor žádat podporu z RK prostřednictví této OS. Plánované podpůrné akce: Revize norem ISO 9001 a ISO a využití metod zlepšování SM v praxi, Národní technická knihovna v Praze (CQS Sdružení pro certifikaci systémů jakosti) Systém kvality, BVV Brno, Kongresové centrum Hotelu Olšanka (Český institut pro akreditaci, o.p.s.) Nový zákon o posuzování shody stanovených výrobků, seminář AAAO, Křtiny, (Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací). 17

18 2015 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2 konference pro kalibrační laboratoře a AMS a několik specializovaných seminářů (České kalibrační sdružení). Kontakt: Ing. Jiří Růžička, MBA, člen Rady kvality ČR předseda odborné sekce Tel.: Kvalita cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie Rozvoj kvality cestovního ruchu je předmětem činnosti odborné sekce Rada kvality Kvalita cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie Cíle odborné sekce: Další rozvoj a podpora Českého systému kvality služeb v České republice. Zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu prostřednictvím zvyšování kvality služeb. Zajištění vnímaní kvality poskytovaných služeb jako nástroje k zvýšení konkurenceschopnosti subjektů cestovního ruchu zvýšení důvěryhodnosti standardizace a následných certifikací. Komplexní ochrana klienta v cestovním ruchu transparentnost trhu cestovního ruchu v celém spektru nabízených služeb, která zajistí jednotlivým spotřebitelům snadnou orientaci. Profesionalizace řízení subjektů cestovního ruchu využívání moderních nástrojů managementu kvality Posílení významu profesních sdružení v cestovním ruchu. Realizace trvalého partnerství mezi státem (MMR ČR) a profesními sdruženími působícími a spotřebitelskými organizacemi v cestovním ruchu. Spolupracující organizace: Příslušné profesní organizace v cestovním ruchu Svaz obchodu a cestovního ruchu Komise Rady pro cestovní ruch AK ČR Organizace destinačního managementu V roce 2014 byly dobudovány všechny základní součásti ČSKS, a to zejména: Centrum pro školení a regionální koordinaci Hodnotitelské centrum Vytvoření webových stránek a komunikačního rozhraní Zahájení vybraných komunikačních aktivit ČSKS v souladu s komunikační strategií Administrativní záležitosti (příprava smluv, technické zabezpečení procesu certifikace atd.) Počátkem roku pokračovala hlavní aktivita tohoto projektu, která byla zahájena koncem roku 2013 a kterou je certifikace subjektů cestovního ruchu v rámci 18

19 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 Českého systému kvality služeb. Projekt byl v březnu na 6 měsíců zastaven a obnoven až Celkem byly do konce roku 2014 zaregistrovány do systému ČSKS 1832 provozoven, bylo proškoleno 1356 trenérů a certifikováno 161 provozoven, které zvládly požadavky systému. Plán činnosti na rok 2015 únor září zasedání odborné sekce Rady kvality ČR pokračování realizaci projektu odboru cestovního ruchu MMR s názvem Národní systém kvality služeb cestovního ruchu, jehož předmětem je vytvoření Českého systému kvality služeb. Certifikace organizace cestovního ruchu a navazujících služeb Budování povědomí o značce ČSKS a navazující komunikační aktivity včetně podílu na pořádání měsíce kvality ve spolupráci s Radou kvality ČR Pokračování v záměru vstupu ČSKS do Programu Česká kvalita podpora členské základny odborné sekce Kontakt: Ing. Alena Pacalová, tajemnice odborné sekce Odbor cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Tel: , Fax:

20 2015 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY Kvalita v životním prostředí Jedním ze strategických záměrů Národní politiky kvality je vedle dalších také ochrana životního prostředí, s prioritním zaměřením na následující oblasti: energetická a materiálová účinnost, odpady (snižování produkce, znovuvyužití, recyklace), vodní hospodářství, odpadní vody, ovzduší, snižování environmentálních dopadů výrobků a služeb (ekoznačení, ekodesign). Činnost odborné sekce se zaměřuje především na následující oblasti: Podpora zavádění systémů environmentálního managementu (ISO 14001, EMAS), včetně podpory souvisejících projektů. Podpora environmentálního značení v ČR (nové výrobky a výrobkové skupiny, propagace, publicita předávání certifikátů). Podpora Národního programu čistší produkce (semináře, podpora projektů). Spolupráce s dalšími pracovními skupinami a organizacemi: Česká inspekce životního prostředí, Česká obchodní inspekce, Národní středisko podpory kvality. Podpora environmentálního vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. Podpora uplatňování akreditace v oblasti životního prostředí. Rozšiřování spolupráce a zapojování podnikatelské sféry do činností realizovaných odbornou sekcí. Předsedou odborné sekce je Mgr. Daniel Hájek, oddělení dobrovolných nástrojů a spolupráce s NNO MŽP. V sekci dále působí mimo jiných zástupci Hospodářské komory ČR, Ministerstva průmyslu, Českého institutu pro akreditaci, České společnosti pro jakost, Národního střediska podpory kvality, poradenských společností. Kontakt: Mgr. Daniel Hájek Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, Praha 10 Tel.:

21 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 Kvalita potravin a zemědělských surovin Bezpečné, dobré a kvalitní potraviny pro všechny je základním mottem všech opatření, kterými se sekce pro kvalitu potravin a zemědělských surovin zabývá. Pro rok 2015 a další období se jedná se o následující tematické okruhy, které bude odborná sekce řešit: Kvalitativní schémata v rámci EU (ZTS, CHZO, CHOP) prioritní projekt OS Značka kvality KLASA Regionální potraviny Potravinové právo a jeho harmonizace Dozorová činnost Bezpečnost potravin, systém RASFF Jednání odborné sekce pro kvalitu potravin a zemědělských surovin je plánováno dle aktuální potřeby. Prioritní je implementace schémat kvality pro potraviny EU v podmínkách ČR (ZTS, CHZO, CHOP) a dále udělování značky kvality KLASA, kdy jmenovaná Hodnotitelská komise ustavená při Sekci potravinářských výrob Úřadu pro potraviny MZe a složená ze zástupců MZe, potravinářských svazů, kontrolních orgánů, výzkumných pracovišť a odborných škol, doporučuje panu ministru zemědělství vybrané potravinářské výrobky k udělení značky kvality KLASA. Značka garantuje, že jsou nabízeny skutečně kvalitní a zdravotně nezávadné potraviny. Kontakt: MUDr. Viera Šedivá vrchní ředitelka sekce potravinářských výrob Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 Tel.:

22 2015 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY Kvalita ve zdravotnictví Hlavní body pracovní činnosti sekce v roce 2015: Snaha o propagaci činnosti odborné sekce s cílem zvýšit povědomí o možnostech a významu dobrovolnictví ve zdravotnictví. Podpora a rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví. Specifický cíl: Zvýšit a udržet odpovídající informovanost o významu dobrovolnických programů v oblasti zdravotní péče mezi klíčovými pracovníky zdravotnických zařízení a zajistit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků zodpovídajících za kvalitní a bezpečné řízení dobrovolnického programu ve zdravotnickém zařízení. Nástroje: Legislativa - spolupráce s Ministerstvem vnitra a MŠMT v rámci novely zákona dobrovolnictví Vzdělávání: a. Vytvoření koncepce a systému vzdělávání a následné podpory rozvoje pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních (tj. základní kurz pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních, vzdělávací workshopy). b. Aktualizace metodických doporučení MZ pro implementaci a evaluaci dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních v souladu s výše uvedeným novým konceptem realizace dobrovolnických programů. c. Příprava a realizace akce Informační den o změnách v dobrovolnictví ve zdravotnictví. Kontakt: Mgr. Milena Kalvachová, MZ ČR předsedkyně Odborné sekce Oddělení kvality zdravotních služeb Palackého nám. 4, Praha 2 Tel.: ; Fax:

23 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 Kvalita ve veřejné správě Odborná sekce Kvalita ve veřejné správě je jednou z Odborných sekcí Rady kvality ČR, vznikla v rámci naplňování přijaté Strategie Národní politiky kvality a jejím základním úkolem je realizovat tuto Strategii v oblasti veřejné správy. Složení Odborné sekce Předsedou Odborné sekce je Mgr. Jan Roneš, vedoucí oddělení veřejné správy, člen Rady kvality ČR za Ministerstvo vnitra. Členy Odborné sekce jsou zástupci orgánů státní správy, územních samosprávných celků, nestátních neziskových organizací a osoby s praxí ve veřejné správě. Hlavní aktivity Odborné sekce podílí se na realizaci Strategie Národní politiky kvality ČR na období v oblasti veřejné správy a pravidelně ji hodnotí dle Radou kvality ČR schválených indikátorů plnění; navrhuje Radě kvality ČR za veřejnou správu prioritní směry zaměření Národního programu kvality ČR na jednotlivé roky; dává podněty k dalšímu rozvoji kvality ve veřejné správě, dále navrhuje řešení, dále navrhuje řešení k odstranění naléhavých problémů ve veřejné správě a předkládá je k projednání Radě kvality ČR; působí jako poradní orgán ředitelky odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra; vypracovává pro Radu kvality ČR Výroční zprávu o činnosti Odborné sekce, ve které hodnotí vývoj kvality ve veřejné správě, míru plnění Strategie Národní politiky kvality ČR ve veřejné správě a navrhuje změny Strategie pro následující období. Plán činnosti Odborné sekce pro rok 2015 a) obnovení činnosti Odborné sekce a její personální doplnění o zástupce jednotlivých resortů v kontextu naplňování Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období (zejména Specifický cíl 1.3 Rozšíření metod kvality ve veřejné správě); b) změna Statutu Odborné sekce; c) zapojení členů Odborné sekce do realizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období Kontakt: Mgr. Jan Roneš, předseda Odborné sekce Kvalita ve veřejné správě a člen Rady kvality ČR, vedoucí oddělení veřejné správy, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstvo vnitra náměstí Hrdinů 3, Praha 4 Tel.:

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015

Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až 2015 Strategie NPK 2011-15 Strana 1 (celkem 14) 1. Východiska Národní politika podpory jakosti (dnes Národní politika kvality-npk)

Více

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh)

Program předcházení vzniku odpadů ČR. (návrh) III. Program předcházení vzniku odpadů ČR (návrh) Ministerstvo životního prostředí Praha, září 2013 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1. Postup přípravy dokumentu...3 2. STRATEGICKÝ A PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

STUDIE Srovnávací studie pro přenos firemních nástrojů v oblasti řízení

STUDIE Srovnávací studie pro přenos firemních nástrojů v oblasti řízení Projekt: Kvalitní management ve vzdělávání - cesta k úspěchu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.07/11.0002 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR STUDIE

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí... 1 1. Úvod... 2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR... 3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje

Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Koncepce environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Olomouckého kraje Stručná verze koncepce a Přehled organizací zabývajících se EVVO Olomoucký kraj 1 Fotografie: Jindřich Chlápek, SCHKO Jeseníky (podtisk

Více

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU

POLITIKA BYDLENÍ A ROZVOJ DOMOVNÍHO BYTOVÉHO FONDU Závěrečný účet kapitoly 317 MMR za rok 2009 1. Základní charakteristika činnosti Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen ministerstvo) bylo zřízeno zákonem č. 272/1996 Sb., s účinností od 1. 11. 1996.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013

Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 II. Výroční zpráva Rady vlády pro udržitelný rozvoj za rok 2013 Vznik Rady: Rada byla zřízena usnesením vlády č. 778 ze dne 30. července 2003. Statut Rady byl schválen usnesením vlády č. 1111 ze dne 27.

Více

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY

SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY SME FIT: Business Support Programme II. SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY 1 QMS pro malé a střední podniky Koncepce managementu kvality Historie a současné koncepce řízení kvality Historie

Více

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

Financování environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve vzdělávání pedagogických pracovníků, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.00/14.0075 Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriela

Více

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015

Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 I I I. Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 Je lépe zločinu předcházet než jej trestat! Cesare Beccaria (1738 1794), O zločinech a trestech 1 OBSAH 1. Úvod 2. Vize cílového

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Obchod doména spotřebitele 24. května 2006, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR TEZE Obchod v České republice v polovině první dekády 21. století (po vstupu do EU); rozhodující makroekonomické souvislosti

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006

III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 III. Národní akční plán zaměstnanosti na léta 2004 2006 1 I. Souvislosti a cíle národní politiky zaměstnanosti Hlavním hospodářským cílem vlády České republiky je podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III.

NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. NÁRODNÍ PLÁN VYTVÁŘENÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA OBDOBÍ 2010 2014 III. OBSAH Úvod... 3 1. Rovné zacházení a ochrana před diskriminací... 6 2. Ženy se zdravotním postižením...

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více