NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY"

Transkript

1 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY 2015 Rada kvality České republiky NÁRODNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY

2

3 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, právě se Vám dostává do ruky aktuální vydání Národního programu kvality pro rok Aktualizovaný program pravidelně každoročně vychází již od roku Cílem publikace je seznámit Vás s aktivitami realizovanými v rámci Národní politiky kvality, s činností Rady kvality ČR a s profily organizací, které jsou určitou měrou v ČR zapojeny do realizace Národní politiky kvality. V prezentacích jednotlivých organizací je patrná kontinuita a vývoj prezentovaných aktivit z let minulých až do současnosti. Stávající struktura publikace, dnes již odlišná od prvních ročníků, vychází a navazuje na Národní program kvality z předchozího roku. Jednotlivé aktivity jsou řazeny do 5 kapitol, včetně příloh. První kapitola obsahuje aktuální informace o náplni a aktivitách Odborných sekcí Rady kvality ČR, které vznikly na základě naplňování platné Strategie Národní politiky kvality v České republice. V druhé kapitole najdete Kalendář stěžejních akcí pro rok 2015, který obsahuje, jak celostátní akce zaštítěné Radou kvality ČR, tak i akce pořádané nevládními organizacemi v rámci zapojení do Národního programu kvality Třetí kapitola je složena z prezentací jednotlivých rezortů a organizací zastoupených v Radě kvality ČR, včetně kontaktů. Čtvrtá kapitola vám nabídne charakteristiky nevládních organizací, které se podílejí na realizaci Národního programu kvality. V přílohách najdete informace o Národní politice kvality, Národní ceně kvality ČR, Národní ceně ČR za společenskou odpovědnost, Ceně Podnikáme odpovědně Ceně hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti a Programu Česká kvalita. Publikace je ke stažení v elektronické podobě na internetových stránkách Národní politiky kvality Věříme, že v aktuálním vydání Národního programu kvality 2015 najdete spoustu užitečných informací. Národní středisko podpory kvality 3

4

5 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 OBSAH 1. Kapitola Aktivity Odborných sekcí Rady kvality ČR Kapitola Kalendář akcí pořádaných v rámci Národního programu kvality v roce Kapitola Aktivity ústředních správních úřadů a organizací zastoupených v Radě kvality České republiky Kapitola Charakteristika a aktivity nevládních organizací, které se podílejí na realizaci Národní politiky kvality Kapitola Přílohy Příloha č. 1 Národní středisko podpory kvality (NIS-PK) Příloha č. 2 Národní cena kvality ČR Příloha č. 3 Národní cena ČR za společenskou odpovědnost Příloha č. 4 Cena Hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Příloha č. 5 Program Česká kvalita Příloha č. 6 Mediální partneři Národní politiky kvality NÁRODNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY 5

6

7 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY KAPITOLA Aktivity Odborných sekcí Rady kvality ČR NÁRODNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY 7

8

9 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 OBSAH Sekce pro kvalitu Hospodářské komory ČR...11 Kvalita v průmyslu a stavebnictví...12 Kvalita ve vzdělávání...13 Kvalita v ochraně spotřebitele...15 Sekce infrastruktury kvality...16 Kvalita cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie...18 Kvalita v životním prostředí...20 Kvalita potravin a zemědělských surovin...21 Kvalita ve zdravotnictví...22 Kvalita ve veřejné správě...23 Kvalita v obranném a bezpečnostním průmyslu...24 Sekce pro mediální podporu a propagaci...25 Sekce společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj...26 Kvalita v dopravě...27 Kvalita v obchodě...29 Kvalita v energetice...30 Kvalita služeb a sociálního začleňování...32 NÁRODNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY 9

10

11 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 Sekce pro kvalitu Hospodářské komory ČR Sekce se v roce 2014 zaměřila na řešení hlavních témat, dle plánu práce: přiblížit členům HK ČR aktuální změny v legislativě, zejména zákon o obchodních korporacích a občanský zákoník; aktivní účast na Listopadu Měsíci kvality; pokračovat v přípravách na zavedení bezpečné ceny, průkazu kvalifikace a značky kvality HK ČR; pokračovat v aktivitách na podporu rozvoje systému celoživotního vzdělávání a národního systému kvalifikací; zapojit se do aktivit v oblasti Sociální odpovědnosti organizací (CSR) se zaměřením na MSP; spolupracovat na přípravě právní úpravy o bezpečnosti vyhrazených zařízení v provozu; spolupráce s OS RK ČR Kvalita v ochraně spotřebitele. Všechny výše uvedené aktivity byly v roce 2014 realizovány. Jejich rozsah však byl zásadně ovlivněn změnami, které nastaly v souvislosti s personálními změnami v orgánech HK ČR (květen 2014) a následně v základních pravidlech a dokumentech pro činnost těchto orgánů, které byly dokončeny v říjnu Faktická činnost sekce tak byla ve druhém pololetí 2014 omezená. Sekce kvality HK ČR byla v říjnu 2014 schválena a nově ustavena jako jeden z poradních orgánů představenstva HK ČR a nadále pokračuje také ve své činnosti jako Odborná sekce Rady kvality ČR. Z hlediska bezprostředních přínosů pro Národní politiku kvality sekce nadále plnila své poslání a úkoly, jak je uvedeno výše. Sekce se podílela na přípravě podkladů pro novelu zákona a nový zákon o veřejných zakázkách, v rámci HK ČR propagovala účast členů komory na aktivitách a akcích měsíce kvality, podílela se na zpracování podkladů do aktualizace Strategii Národní politiky kvality ČR na období Průběžně jsou též uplatňovány náměty a doporučení k rozvoji činnosti Rady kvality ČR, a to v rámci jednání Rady a jejího Předsednictva (dříve Strategické skupiny), kterých se zástupce HK ČR účastní. Zaměření činnosti sekce na rok 2015: Do roku 2015 vstupuje sekce v nové struktuře a personálním obsazení. V rámci sekce byly zřízeny 4 pracovní skupiny (PS). PS 1 se zaměří na pravidla praxe, značku kvality HK ČR, bezpečnou cenu, průkaz kvalifikace (odborné způsobilosti) a kvalitu celoživotního vzdělávání. PS 2 pro kvalitu podnikání a profesí bude propagovat a vysvětlovat systémy řízení a zlepšování výkonnosti, význam využívání infrastruktury kvality, tj. technických norem, pravidel, zkoušení, inspekce a certifikace třetími nezávislými stranami pro důvěryhodnost a kvalitu podnikání, také se bude zabývat problematikou vztahů ke spotřebitelům. PS 3 je zaměřena na společenskou odpovědnost organizací (CSR), zejména ve vztahu k MSP a etiku podnikání. PS 4 má jako prioritu kvalitu ve veřejných zakázkách a v roce 2015 podíl na přípravě nového zákona. 11

12 2015 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY Kontakt: Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz předseda OS RK ČR - Sekce kvality HK ČR člen Rady kvality ČR, místopředseda Předsednictva člen představenstva Hospodářské komory České republiky Ing. Luděk Kašpar tajemník Sekce kvality HK ČR Freyova 27/82, Praha 9 - Vysočany Kvalita v průmyslu a stavebnictví Odborná sekce Rady kvality ČR Kvalita v průmyslu a stavebnictví plně přispívá k naplňování přijaté Strategie Národní politiky kvality pro období let V širokém rozsahu své působnosti stanovuje priority, které jsou odbornou sekcí definovány a postupně řešeny. Charakter činnosti sekce je jednoznačně aplikační a informační. To znamená, že poslání vidí sekce v úzké spolupráci s podobně odborně zaměřenými sekcemi Rady, jejichž výsledky činnosti chce aplikovat v průmyslu a stavebnictví a poskytovat zpětnou vazbu a korekce jejich výstupů. V tomto směru vidí zejména důležitou spolupráci se sekcí č. 5 Sekce infrastruktury kvality, se sekcí č. 13 Společenská odpovědnost organizací, se sekcí č. 1 Sekce pro kvalitu Hospodářské komory ČR a se sekcí č. 3 Kvalita ve vzdělávání. Se sekcemi spolupráce intenzivně probíhá. Odborná sekce má stanoveny priority své činnosti, z nichž pro rok 2015 jsou aktuální: 1) Zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů v průmyslu a stavebnictví - aktivizovat Národní cenu kvality ČR, - propagovat Národní program kvality, - podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení společenské odpovědnosti podnikatelských subjektů, - informovat o podmínkách využití zdrojů strukturálních fondů EU v průmyslu a stavebnictví, - podporovat využívání kontroly jakosti nezávislou třetí stranou zejména při realizaci veřejné zakázky. Kritérium nejnižší ceny u veřejné stavební zakázky není zárukou vysoké kvality. 2) Zvýšení kvality veřejné stavební zakázky 3) Zvýšení úrovně technického vědomí v oblasti kvality 12

13 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2014 V průběhu roku 2015 bude sekce: nadále úzce spolupracovat s Odbornými sekcemi Infrastruktura kvality a Společenská odpovědnost organizací, Sekce pro kvalitu Hospodářské komory ČR a Kvalitu ve vzdělávání, zvyšovat úroveň vědomí v oblasti kvality jak u projektantů, tak i u stavbyvedoucích a zejména pak u technického personálu investorů, v rámci spolupráce s ČKAIT a Vzděláváním autorizovaných inženýrů a techniků v oblasti užití výrobků pro stavby v procesu projektování a realizace staveb dbát na zvýraznění znalostí v oblasti kvality, zvýšit propojení výrobních podniků a vzdělávacích institucí na společné platformě kvality podílet se na podpoře programu Národní politiky kvality, především Národní ceny kvality ČR a jejich programů, usilovat o vytvoření podmínek pro zvýšení kvality veřejných stavebních zakázek, zejména jejich popularizací, podporovat úsilí o zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů ČR, včetně využití prostředků Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost navrhovaného do roku Kontakt: prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA předseda Odborné sekce Tel.: Kvalita ve vzdělávání V období 2014 se uskutečnila už tradičně dvě zasedání naší OS. Poprvé jsme se v období 2014 sešli mimořádně, a to při příležitosti mezinárodní konference MEKO ( ) v rámci které byly prezentovány výstupy projektu MŠMT IPn Kvalita, na kterém participovala řada členů naší OS. V pořadí 16. zasedání na OS Kvalita ve vzdělávání se uskutečnilo v Ostravě ( ), hostitelskou organizací byl ČEZ Korporátní služby s.r.o. Generální ředitelka této společnosti (a současně členka naší OS) úvodem prezentovala aktivity společnosti v oblasti vzdělávání. Poté jedna z hlavních garantů projektu IPn Kvalita Zajišťování a hodnocení kvality v systému ITV zhodnotila výstupy tohoto projektu, včetně jeho následného využití a udržitelnosti. Tradičně na jednotlivých zasedáních o svých aktivitách informovali i zástupci jednotlivých pracovních skupin (Kvalita VŠ, Podpora a rozvoj technického vzdělávání a Další vzdělávání). V rámci říjnového zasedání byly diskutovány i otázky spojené s dalším zaměřením činnosti OS pro příští období (viz Návrh základních střednědobých směrů činnosti OS, září 2014). Náměty pro období 2015: 13

14 2015 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 1. Náměty pracovní skupiny Kvalita VŠ (koordinátor prof. Ing. Jaroslav Nenadál, CSc.) Formou seminářů/workshopů zabezpečit udržitelnost a šíření výstupů z projektu MŠMT CZ.1.07/4.1.00/ Zabezpečování a hodnocení kvality v systému terciárního vzdělávání. Toto téma bylo v období klíčovým tématem činností pracovní skupiny Kvalita VŠ, výstupy projektu byly v červenci t.r. předány k dispozici na MŠMT. Metodická doporučení a především možnosti využití výstupů IPN KVALITA byly hlavním tématem programu podzimního zasedání naší Odborné sekce říjen 2014 (kdy řada diskuzních příspěvků ze strany členů OS z VŠ i praxe reagovala ve smyslu jednoznačných doporučení vyšší součinnosti s příslušnými zástupci MŠMT při prosazování některých konkrétních výstupů). Proto toto téma zůstane i nadále v centru pozornosti a významnou součástí činností pracovní skupiny Kvalita VŠ. Formou dílčích/navazujících projektů realizovat průzkumy přístupů veřejných i soukromých vysokých škol v ČR k: a) definování požadavků jednotlivých skupin zákazníků na budoucí absolventy a jejich znalosti, b) práci s výstupy zpětné vazby od studentů o úrovni jejich vnímání kvality výuky. Pozn.: Realizace obou oblastí těchto aktivit by však vyžadovala uvolnění určitého objemu finančních prostředků a vyjasnění pravomocí a odpovědností jednotlivých pracovních skupin. 2. Záměry pracovní skupiny Podpora a rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání (koordinátor Ing. Hana Žufanová, PhD.) Z hlediska priorit MŠMT je v dlouhodobějším výhledu prioritní vzdělávání předškolní zde se pro pracovní skupinu TPV nabízí pro nejbližší období: zaměřit se na některé vybrané prvky technického vzdělávání v připravovaných vzdělávacích programech MŠ, na konferencích, seminářích tyto zkušenosti prezentovat a následně, formou programů či výstupů z takových akcí tyto publikovat v příslušném odborném periodiku, který MŠ odebírají a inspirovat tak další vzdělávací instituce tohoto typu. U základního a středního vzdělávání je v současnosti prioritou práce s talentovanými žáky, uvažuje se dokonce o možnostech prostupnosti vzdělávacích institucí (škol), v línii ZŠ SŠ VŠ v oblasti nadání žáka/studenta. Toto téma by mohlo být průřezovým tématem pro pracovní skupiny 1 a 2 (tzn. pro talentované žáky/studenty v přírodovědných a technických předmětech). V tomto směru se nabízí námět pilotního ověření možností spolupráce studentů SŠ a VŠ, či spolupráce nadaného žáka ZŠ na nějakém projektu studentů SŠ či VŠ a konečně též participace těch talentovaných na některých firemních zadáních. 3. Pracovní skupina Další vzdělávání (koordinátor Ing. Kristýna Kozáková) Po diskuzi v pracovní skupině se tato PS hodlá v nejbližším období soustředit na následující oblasti: primárně bude usilovat o omezení platnosti získané kvalifikace, čímž by se 14

15 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 měla zvýšit motivace k dalšímu průběžnému vzdělávání, nadále bude věnovat pozornost iniciaci novely Zákona č. 179/2006 Sb., týkající se ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, pozornost bude nadále věnována rovněž problematice NSK, a to zejména nesouladu mezi soustavami kvalifikací a povolání (např. pro veřejnost markantní a matoucí nejednotnost oborových zařazení, nejednotnost terminologie a místy dokonce nesoulad s dobrou praxí), snaha o získání zástupce v sektorové radě, tak aby měli vybraní členové PS možnost korigovat některé dokumenty již při jejich tvorbě. Prostřednictvím všech výše uvedených aktivit bychom tedy rádi pokračovali v nastoupeném trendu tzn. dle možností a okamžitých potřeb ovlivnit společensky závažný a přetrvávající problém současného vzdělávání v ČR a prostřednictvím výstupů z těchto aktivit zviditelnit nejen činnost OS Kvalita ve vzdělávání ale i samotnou součinnost RK ČR v této oblasti směrem k MŠMT. Kontakt: prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. předsedkyně OS Tel.: Kvalita v ochraně spotřebitele Členy Odborná sekce Kvalita v ochraně spotřebitele Rady kvality České republiky (OsKOS) jsou spotřebitelské organizace, zástupci ministerstev, dozorových orgánů, profesních asociací a dalších zainteresovaných stran. Garantem činnosti OsKOS je Sdružení českých spotřebitelů, které zajišťuje předsednictví a koordinaci prací. Aktivity sekce se obecně týkají zvyšování kvality ochrany spotřebitele na vnitřním trhu účinnějším zapojením spotřebitelů do tvorby technických předpisů a technických norem, do procesů zlepšování uplatňování předpisů a norem, včetně účinného a spolehlivého využití posuzování shody třetí stranou a posilování účinnosti dozoru nad trhem atp., a včetně posilování úlohy dobrovolných samoregulačních nástrojů, značek kvality atp. Aktuálně se sekce zaměřuje např. naposilování systematické spolupráce s národním normalizačním orgánem a evropskou asociací ANEC s cílem řešení konkrétních úkolů k propagaci úlohy technické normalizace ve vztahu k ochraně spotřebitelů; sekce podporuje tvorbu národní legislativy v oblasti bezpečnosti a kvality služeb ; podporuje také spolupráci na evropské normě bezpečnost dětské obuvi či šíření značky kvality pro bezpečné hřiště a kvalitu v dalších službách (např. poštovní služby). OsKOS bude dále rozvíjet své aktivity na východiscích daných Strategií NPK. Plán 15

16 2015 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY priorit na rok 2015 je k dispozici na webu Národní politiky kvality (www.npj.cz). Ze širšího spektra aktivit sekce vybíráme následující akci: Pod záštitou OsKOS bude zajištěna příprava a vydání publikace k tématu aplikace nové evropské a národní legislativy pro alternativní řešení spotřebitelských sporů (mimosoudní urovnání), včetně on-line řešení takovýchto sporů. Kontakt: Ing. Libor Dupal předseda Odborné sekce Rady kvality pro Kvalitu v ochraně spotřebitele Tel.: Sekce infrastruktury kvality Odborná sekce se rozhodla pokračovat ve společně rozpracovaném úkolu z předchozích let. Tento úkol navazuje na definované strategické záměry Národní politiky kvality a je v souladu se Strategií Národní politiky kvality v České republice na období let 2011 až Společný strategický úkol: Priorita: Prosazovat posuzování shody třetí nezávislou stranou Uvedený úkol bude zapracován do činnosti jednotlivých členů sekce tak, aby společný harmonizovaný přístup vedl k nárůstu zájmu průmyslu, zemědělství, obchodu, MSP, veřejné správy k využívání posuzování shody třetí stranou. Přehled navržených aktivit sekce za jednotlivé oblasti: Technická normalizace: Zvýšíme počet aktivních uživatelů ČSN online. Zrealizujeme aktivní politiku na poli nelegálního šíření technických norem. Podpoříme činnost českých expertů v technických komisích ENO a MNO. Budeme pokračovat v provozování systému Veřejné připomínkování návrhů technických norem a jeho postupné rozšiřování. Začleníme předmět technické normalizace do vzdělávacích programů odborných SŠ/VŠ v návaznosti na získanou akreditaci od MŠMT. Metrologie metrologické zabezpečení Dokončíme zpracování souboru opatření obecné povahy v oblasti legální metrologie v první platné verzi. Připravíme překlad nové normy ISO Statistické metody ve vyhodnocování PT, která bude využita při vyhodnocování MPZ a DMPZ (projednaná součást plánu tvorby norem na r. 2015). Vyhlásíme minimálně 3 nové státní etalony pro pokrytí potřeb českého průmyslu. Zkušebnictví využívání v regulované i neregulované oblasti Přispějeme ke zpracování materiálů, prezentací, publikací apod. v rámci OS. 16

17 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 Konkrétně se bude jednat zejména o návrh Pozičního dokumentu k problematice kvality v zakázkách financovaných z veřejných zdrojů. Budeme se aktivně podílet na tvorbě nové legislativy v oblasti posuzování shody. Zejména se jedná o nový zákon o posuzování shody stanovených výrobků podle NLF a soustavu navazujících nařízení vlády. O vývoji budeme informovat své členy (formou semináře, atd.). Budeme pokračovat v propagaci značky Osvědčeno pro stavbu na konferencích, seminářích atd. V souvislosti se zavedením nařízení Evropského parlamentu č. 305/2011, tento certifikát umožní výrobcům jednoduší vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních materiálů. Rozšíříme spolupráci s Hospodářskou komorou ČR s cílem propagace využívání zkušebnictví, inspekce a certifikace prováděných třetí nezávislou stranou u podnikatelských subjektů členů HK ČR. Bude provedena aktualizace technických pokynů pro některé výrobky, kde je nezbytné doplnit požadavky nových evropských harmonizovaných norem. Budou obnoveny licenční smlouvy na již vydaná osvědčení. Budeme propagovat v neregulované sféře posuzování systémů managementu třetí nezávislou stranou (ISO 9001, ISO atd.) na seminářích. Akreditace využívání akreditace Nadále budeme rozvíjet komunikaci s jednotlivými stakeholdery i akreditovanými subjekty s využitím elektronických nástrojů, propagaci aktivit RK ČR, uspořádáme odborné semináře. Ochrana spotřebitele využívání třetí nezávislé strany v aktivitách na ochranu spotřebitelů Priorita se bude v r zaměřovat na podporu a zviditelňování nástrojů, které spotřebitelům a uživatelům výrobků a služeb poskytují spolehlivé informace o kvalitě a bezpečnosti výrobku či služby. Konkrétně se realizace bude týkat oblasti dětských hřišť a poplachových systémů. Konkrétně: Realizátor předpokládá formou regionálních seminářů dále zviditelnit úlohu třetí nezávislé strany a značky kvality při kontrolách hřišť a sportovišť s cílem zvyšovat důvěru v bezpečnost jejich provozu. Realizátor zamýšlí připravit tiskem publikaci (příručku) zaměřenou na spotřebitelské posouzení kvality bezpečnostních a poplachových systémů. Na základě našich zkušeností při zakoupení a instalaci těchto systémů zákazník, spotřebitel má očekávání, které nabízený či již zakoupený systém často nesplňuje a o čemž ho dodavatel neinformuje. Příručka včetně checklistů podá základní informace a návody pro správné postupy a vyhodnocení nabídky. Pro tuto aktivitu bude realizátor žádat podporu z RK prostřednictví této OS. Plánované podpůrné akce: Revize norem ISO 9001 a ISO a využití metod zlepšování SM v praxi, Národní technická knihovna v Praze (CQS Sdružení pro certifikaci systémů jakosti) Systém kvality, BVV Brno, Kongresové centrum Hotelu Olšanka (Český institut pro akreditaci, o.p.s.) Nový zákon o posuzování shody stanovených výrobků, seminář AAAO, Křtiny, (Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací). 17

18 2015 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2 konference pro kalibrační laboratoře a AMS a několik specializovaných seminářů (České kalibrační sdružení). Kontakt: Ing. Jiří Růžička, MBA, člen Rady kvality ČR předseda odborné sekce Tel.: Kvalita cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie Rozvoj kvality cestovního ruchu je předmětem činnosti odborné sekce Rada kvality Kvalita cestovního ruchu, hotelnictví, lázeňství a gastronomie Cíle odborné sekce: Další rozvoj a podpora Českého systému kvality služeb v České republice. Zvýšení konkurenceschopnosti odvětví cestovního ruchu prostřednictvím zvyšování kvality služeb. Zajištění vnímaní kvality poskytovaných služeb jako nástroje k zvýšení konkurenceschopnosti subjektů cestovního ruchu zvýšení důvěryhodnosti standardizace a následných certifikací. Komplexní ochrana klienta v cestovním ruchu transparentnost trhu cestovního ruchu v celém spektru nabízených služeb, která zajistí jednotlivým spotřebitelům snadnou orientaci. Profesionalizace řízení subjektů cestovního ruchu využívání moderních nástrojů managementu kvality Posílení významu profesních sdružení v cestovním ruchu. Realizace trvalého partnerství mezi státem (MMR ČR) a profesními sdruženími působícími a spotřebitelskými organizacemi v cestovním ruchu. Spolupracující organizace: Příslušné profesní organizace v cestovním ruchu Svaz obchodu a cestovního ruchu Komise Rady pro cestovní ruch AK ČR Organizace destinačního managementu V roce 2014 byly dobudovány všechny základní součásti ČSKS, a to zejména: Centrum pro školení a regionální koordinaci Hodnotitelské centrum Vytvoření webových stránek a komunikačního rozhraní Zahájení vybraných komunikačních aktivit ČSKS v souladu s komunikační strategií Administrativní záležitosti (příprava smluv, technické zabezpečení procesu certifikace atd.) Počátkem roku pokračovala hlavní aktivita tohoto projektu, která byla zahájena koncem roku 2013 a kterou je certifikace subjektů cestovního ruchu v rámci 18

19 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 Českého systému kvality služeb. Projekt byl v březnu na 6 měsíců zastaven a obnoven až Celkem byly do konce roku 2014 zaregistrovány do systému ČSKS 1832 provozoven, bylo proškoleno 1356 trenérů a certifikováno 161 provozoven, které zvládly požadavky systému. Plán činnosti na rok 2015 únor září zasedání odborné sekce Rady kvality ČR pokračování realizaci projektu odboru cestovního ruchu MMR s názvem Národní systém kvality služeb cestovního ruchu, jehož předmětem je vytvoření Českého systému kvality služeb. Certifikace organizace cestovního ruchu a navazujících služeb Budování povědomí o značce ČSKS a navazující komunikační aktivity včetně podílu na pořádání měsíce kvality ve spolupráci s Radou kvality ČR Pokračování v záměru vstupu ČSKS do Programu Česká kvalita podpora členské základny odborné sekce Kontakt: Ing. Alena Pacalová, tajemnice odborné sekce Odbor cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj Staroměstské náměstí 6, Praha 1 Tel: , Fax:

20 2015 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY Kvalita v životním prostředí Jedním ze strategických záměrů Národní politiky kvality je vedle dalších také ochrana životního prostředí, s prioritním zaměřením na následující oblasti: energetická a materiálová účinnost, odpady (snižování produkce, znovuvyužití, recyklace), vodní hospodářství, odpadní vody, ovzduší, snižování environmentálních dopadů výrobků a služeb (ekoznačení, ekodesign). Činnost odborné sekce se zaměřuje především na následující oblasti: Podpora zavádění systémů environmentálního managementu (ISO 14001, EMAS), včetně podpory souvisejících projektů. Podpora environmentálního značení v ČR (nové výrobky a výrobkové skupiny, propagace, publicita předávání certifikátů). Podpora Národního programu čistší produkce (semináře, podpora projektů). Spolupráce s dalšími pracovními skupinami a organizacemi: Česká inspekce životního prostředí, Česká obchodní inspekce, Národní středisko podpory kvality. Podpora environmentálního vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. Podpora uplatňování akreditace v oblasti životního prostředí. Rozšiřování spolupráce a zapojování podnikatelské sféry do činností realizovaných odbornou sekcí. Předsedou odborné sekce je Mgr. Daniel Hájek, oddělení dobrovolných nástrojů a spolupráce s NNO MŽP. V sekci dále působí mimo jiných zástupci Hospodářské komory ČR, Ministerstva průmyslu, Českého institutu pro akreditaci, České společnosti pro jakost, Národního střediska podpory kvality, poradenských společností. Kontakt: Mgr. Daniel Hájek Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, Praha 10 Tel.:

21 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 Kvalita potravin a zemědělských surovin Bezpečné, dobré a kvalitní potraviny pro všechny je základním mottem všech opatření, kterými se sekce pro kvalitu potravin a zemědělských surovin zabývá. Pro rok 2015 a další období se jedná se o následující tematické okruhy, které bude odborná sekce řešit: Kvalitativní schémata v rámci EU (ZTS, CHZO, CHOP) prioritní projekt OS Značka kvality KLASA Regionální potraviny Potravinové právo a jeho harmonizace Dozorová činnost Bezpečnost potravin, systém RASFF Jednání odborné sekce pro kvalitu potravin a zemědělských surovin je plánováno dle aktuální potřeby. Prioritní je implementace schémat kvality pro potraviny EU v podmínkách ČR (ZTS, CHZO, CHOP) a dále udělování značky kvality KLASA, kdy jmenovaná Hodnotitelská komise ustavená při Sekci potravinářských výrob Úřadu pro potraviny MZe a složená ze zástupců MZe, potravinářských svazů, kontrolních orgánů, výzkumných pracovišť a odborných škol, doporučuje panu ministru zemědělství vybrané potravinářské výrobky k udělení značky kvality KLASA. Značka garantuje, že jsou nabízeny skutečně kvalitní a zdravotně nezávadné potraviny. Kontakt: MUDr. Viera Šedivá vrchní ředitelka sekce potravinářských výrob Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 Tel.:

22 2015 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY Kvalita ve zdravotnictví Hlavní body pracovní činnosti sekce v roce 2015: Snaha o propagaci činnosti odborné sekce s cílem zvýšit povědomí o možnostech a významu dobrovolnictví ve zdravotnictví. Podpora a rozvoj dobrovolnictví ve zdravotnictví. Specifický cíl: Zvýšit a udržet odpovídající informovanost o významu dobrovolnických programů v oblasti zdravotní péče mezi klíčovými pracovníky zdravotnických zařízení a zajistit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků zodpovídajících za kvalitní a bezpečné řízení dobrovolnického programu ve zdravotnickém zařízení. Nástroje: Legislativa - spolupráce s Ministerstvem vnitra a MŠMT v rámci novely zákona dobrovolnictví Vzdělávání: a. Vytvoření koncepce a systému vzdělávání a následné podpory rozvoje pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních (tj. základní kurz pro koordinátory dobrovolníků ve zdravotnických zařízeních, vzdělávací workshopy). b. Aktualizace metodických doporučení MZ pro implementaci a evaluaci dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních v souladu s výše uvedeným novým konceptem realizace dobrovolnických programů. c. Příprava a realizace akce Informační den o změnách v dobrovolnictví ve zdravotnictví. Kontakt: Mgr. Milena Kalvachová, MZ ČR předsedkyně Odborné sekce Oddělení kvality zdravotních služeb Palackého nám. 4, Praha 2 Tel.: ; Fax:

23 NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2015 Kvalita ve veřejné správě Odborná sekce Kvalita ve veřejné správě je jednou z Odborných sekcí Rady kvality ČR, vznikla v rámci naplňování přijaté Strategie Národní politiky kvality a jejím základním úkolem je realizovat tuto Strategii v oblasti veřejné správy. Složení Odborné sekce Předsedou Odborné sekce je Mgr. Jan Roneš, vedoucí oddělení veřejné správy, člen Rady kvality ČR za Ministerstvo vnitra. Členy Odborné sekce jsou zástupci orgánů státní správy, územních samosprávných celků, nestátních neziskových organizací a osoby s praxí ve veřejné správě. Hlavní aktivity Odborné sekce podílí se na realizaci Strategie Národní politiky kvality ČR na období v oblasti veřejné správy a pravidelně ji hodnotí dle Radou kvality ČR schválených indikátorů plnění; navrhuje Radě kvality ČR za veřejnou správu prioritní směry zaměření Národního programu kvality ČR na jednotlivé roky; dává podněty k dalšímu rozvoji kvality ve veřejné správě, dále navrhuje řešení, dále navrhuje řešení k odstranění naléhavých problémů ve veřejné správě a předkládá je k projednání Radě kvality ČR; působí jako poradní orgán ředitelky odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra; vypracovává pro Radu kvality ČR Výroční zprávu o činnosti Odborné sekce, ve které hodnotí vývoj kvality ve veřejné správě, míru plnění Strategie Národní politiky kvality ČR ve veřejné správě a navrhuje změny Strategie pro následující období. Plán činnosti Odborné sekce pro rok 2015 a) obnovení činnosti Odborné sekce a její personální doplnění o zástupce jednotlivých resortů v kontextu naplňování Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období (zejména Specifický cíl 1.3 Rozšíření metod kvality ve veřejné správě); b) změna Statutu Odborné sekce; c) zapojení členů Odborné sekce do realizace Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období Kontakt: Mgr. Jan Roneš, předseda Odborné sekce Kvalita ve veřejné správě a člen Rady kvality ČR, vedoucí oddělení veřejné správy, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstvo vnitra náměstí Hrdinů 3, Praha 4 Tel.:

1. Zaměření odborných sekcí

1. Zaměření odborných sekcí 1. Zaměření odborných sekcí Odborné sekce Rady 1. Sekce pro kvalitu HK ČR 2. Kvalita v průmyslu a stavebnictví 1. Gestor 2. Předseda 3. Místopředseda 4. Tajemník 1. HK ČR 2. František Holec (HK ČR) 3.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2015 2016 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 2016 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 19. prosince 2014 Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha

Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Setkání Ministerstva vnitra se zástupci univerzit věnujících se oblasti veřejné správy 14. července, Praha Ing. Mgr. David Sláma Ředitel odboru Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Zapojení spotřebitelů do standardizace

Zapojení spotřebitelů do standardizace Zapojení spotřebitelů do standardizace Libor Dupal (Předseda SČS, člen ANEC General Assembly a ANEC Steering Committee) L. Dupal, říjen 2009 1 Obsah prezentace Standardizace a očekávání spotřebitelů Příklady

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Kritéria MA21 pro města a obce

Kritéria MA21 pro města a obce Kritéria pro města a obce KATEGORIE ZÁJEMCI KRITÉRIUM UKAZATEL LIMIT i Zájem o zápis do evidence Vyplnění registračního formuláře do Databáze ii Kontaktní osoba Stanovení kontaktní osoby - zástupce právnické

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY

NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2014 NÁRODNÍ PROGRAM KVALITY 2014 Rada kvality České republiky NÁRODNÍ INFORMAČNÍ STŘEDISKO PODPORY KVALITY NÁRODNÍ POLITIKA KVALITY 2014 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, právě se Vám

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR

Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR Úprava regulace oboru vodovodů a kanalizací v ČR Ing. Jiří Duda Odbor vodovodů a kanalizací Ministerstvo zemědělství ČR 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY KANALIZACE, 19. - 21. května 2015 Praha,

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních

Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací. Revize Technických kvalitativních Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Revize Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací, Kapitoly 1 Všeobecně Ing. Jaroslav Vodička 1 Historie řešení otázek kvality

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005

PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 PARAGRAFY A DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Setkání se zástupci krajů * Velké Meziříčí 2005 ZÁKON O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ přijatý (?) vládou 20.dubna 2005 Zákon o celoživotním učení Zákon o dalším vzdělávání Zákon o uznávání

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2011 Aspose Pty Ltd. VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. května 2008 č. 540 k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Národní poradenské fórum

Národní poradenské fórum Národní poradenské fórum Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy VIP Kariéra -II Strategie celoživotního učení ČR Poradenství v ČR Národní poradenské fórum (NPF) Uskupení subjektů působících

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Předběžný harmonogram výzev 015 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Typ výzvy Termín výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Předpokládané

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO):

EUROLAB-CZ 2015. Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO): EUROLAB-CZ 2015 Členové: Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací (AAAO) Sdružení českých zkušeben a laboratoří (SČZL) Svaz zkušeben pro výstavbu (SZV) Řídicí výbor: Asociace akreditovaných

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE WWW.KHKPCE.CZ Krajská hospodářská komora Pardubického kraje (Khk Pk) vznikla na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Setkání regionálních partnerů HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Regionální stálá konference podtitulek Královéhradeckého kraje 20. června 2014 ve 12:30 hod. PROGRAM Aktuální informace o stavu přípravy čerpání

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Etikou podnikání a s technickými normami k funkčnímu trhu. Ing. Libor Dupal, předseda SČS

Etikou podnikání a s technickými normami k funkčnímu trhu. Ing. Libor Dupal, předseda SČS Etikou podnikání a s technickými normami k funkčnímu trhu Ing. Libor Dupal, předseda SČS Platón: Aby se chovali rozumně, dobří lidé zákony nepotřebují; špatní lidé si vždy najdou způsob, jak zákony obejít.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc

Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc Výzva k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Technická pomoc 1. Identifikace výzvy Prioritní osa Specifický cíl 1 Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství 1.1 - Vytvořit podmínky

Více

majetku státu s možností využití metody EPC

majetku státu s možností využití metody EPC Seminář Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC 14. října 2014 MPO SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ CÍL 18: PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ DO ROKU 2010 ZAJISTIT, ABY ODBORNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ I ZAMĚSTNANCI DALŠÍCH ODVĚTVÍ ZÍSKALI ODPOVÍDAJÍCÍ VĚDOMOSTI, POSTOJE A DOVEDNOSTI K OCHRANĚ A ROZVOJI ZDRAVÍ

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více