page Light fittings for cleanrooms 4 BEST CLEAN 14 LOUVRE+GLASS 22 PLEXI 38 light fittings for dental surgeries and laboratories TOOTH 54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "page Light fittings for cleanrooms 4 BEST CLEAN 14 LOUVRE+GLASS 22 PLEXI 38 light fittings for dental surgeries and laboratories TOOTH 54"

Transkript

1 IP 54 IP 65

2 2

3 OSVĚTLOVÁNÍ - ČISTÉ PROSTORY LIGHTING - CLEANROOMS BELEUCHTUNG - REINRÄUME OBSAH/ CONTENTS/ DE str. svítidla pro čisté prostory 4 BEST CLEAN 14 LOS+SKLO 22 PLEXI 38 svítidla pro stoma. ordinace a laboratoře TOOTH 54 volba krytí 7 výpočetní program 8 nouzové zdroje 9 stmívání 10 page Light fittings for cleanrooms 4 BEST CLEAN 14 LOUVRE+GLASS 22 PLEXI 38 light fittings for dental surgeries and laboratories TOOTH 54 protection selection 7 computer program 8 emergency power supplies 9 dimming 10 Seite Leuchten für Reinräume 4 BEST CLEAN 14 RASTER+GLAS 22 PLEXI 38 Leuchten für Zahnarztpraxen und Zahnlaboratorien TOOTH 54 Wahl der Schutzart 7 Berechnungsprogramm 8 Notstromquellen 9 Dimming

4 ČISTÉ PROSTORY CLEANROOMS REINRÄUME Možná se nacházíte v situaci, kdy máte navrhnout nové osvětlení operačního sálu, JIP, prostoru pro výrobu elektrotechnických součástek či léků. Ale i třeba stomatologické ordinace či laboratoře. Zkráceně řečeno potřebujete osvětlit čistý prostor. Firma ELKOVO Čepelík, jako jeden z předních českých výrobců svítidel, dnes známý i daleko za hranicemi České republiky, má mnohaleté zkušenosti i při osvětlování takto náročných prostorů. Po důkladném rozboru získaných informací jsme se rozhodli s Vámi o tyto zkušenosti podělit a pomoci Vám tak k našemu společnému cíli. Tedy ke stavu, kdy výsledná soustava svítidel bude uživatelům sloužit k plné spokojenosti, nebude je v žádném případě obtěžovat, vyhoví příslušným vyhláškám i normám a to vše vzhledem k co nejmenšímu negativnímu vlivu na životní prostředí. 4 Maybe you are in the situation when you have to design a new lighting of the operating theatre, intensive care unit, space for production of electrotechnical parts or medicines but also for instance of dental surgery or laboratory. Briefly speaking, you need to light a cleanroom. The ELKOVO Čepelík company, as one of leading Czech manufacturers of light fittings, presently known even far beyond the territory of the Czech Republic, has many years of experience also in lighting of so demanding spaces. After a thorough analysis of acquired information, we decided to share this experience with you and to help you to achieve our common goal. It means to reach the state when the resulting system of light fittings will serve for users to their complete satisfaction, it will irritate them by no means, it will meet appropriate regulations and standards and all that considering a minimum adverse impact on the environment. Vielleicht befinden Sie sich in einer Situation, wo Sie eine neue Beleuchtung für den OP, die Intensivstation oder für Räume zur Herstellung von elektrotechnischen Teilen oder Arzneimitteln entwerfen sollen. Aber auch zum Beispiel für eine Zahnarztpraxis oder ein Labor. Kurz gesagt: Es gilt, einen Reinraum beleuchten. Die Firma ELKOVO Čepelík ist einer der führenden tschechischen Hersteller von Leuchten, der heute auch weit außerhalb der tschechischen Grenzen bekannt ist. Nach einer gründlichen Analyse aller erhaltenen Informationen haben wir beschlossen diese Informationen mit Ihnen zu teilen, um Ihnen damit beim Erreichen unseres gemeinsamen Ziels hilfreich zu sein. Das Ziel ist ein Beleuchtungssystem, das die Anforderungen der Benutzer voll erfüllt, keinesfalls störend wirkt, den betreffenden Normen und Verordnungen entspricht und gleichzeitig den negativen Einfluss auf die Umwelt minimiert.

5 VYRÁBĚNÁ SVÍTIDLA MANUFACTURED LIGHT FITTINGS HERGESTELLTE LEUCHTEN BEST CLEAN - IP65 Svítidla typu Best Clean se vyznačují nejpropracovanější konstrukcí a jejich provedení zaručuje ty nejlepší parametry včetně podmínky na omezení jasu. Precision workmanship and elaborate design of Best Clean light fittings ensure the best parameters including luminance control. Eine präzise Verarbeitung und hochentwickelte Konstruktion der BEST CLEAN Leuchten gewährleisten die besten Parameter einschließlich Leuchtdichtenreduzierung. LOS + SKLO - IP54, IP65 Svítidla typu LOS+SKLO mají stejně dobré světelné vlastnosti jako svítidla BEST CLEAN, ale sklo mají drženo hliníkovým rámečkem. Jsou ekonomickou variantou svítidel BEST CLEAN Light fittings with LOUVRE and GLASS have light features of equal quality as the BEST CLEAN light fittings but their glass is secured by a small aluminum frame. They are an economical version of the BEST CLEAN light fittings. Die Leuchten des s RASTER und GLAS weisen gleich gute Leuchteigenschaften wie die Leuchten BEST CLEAN auf, nur wird die Glasscheibe mithilfe eines Alurahmens fixiert. Sie stellen gegenüber den Leuchten BEST CLEAN die wirtschaftlichere Variante dar. PLEXI - IP54, IP65 Svítidla s prizmatickým PLEXI krytem jsou tou nejlevnější variantou svítidel do čistých prostor. Vhodná jsou spíše do chodeb a prostor pro přípravu pacienta. Light fittings with prismatic plexiglass cover are the cheapest version of the light fittings for cleanrooms. They are suitable rather for corridors and rooms for patient preparation. Leuchten mit der prismatischen PLEXI-Blende sind die preisgünstigste Variante von Leuchten für Reinräume. Sie eignen sich eher in Gänge und Räume für Patientenvorbereitung. TOOTH Svítidla Tooth jsou určená především pro osvětlení ve stomatologických ordinacích a laboratořích. "Tooth light fittings are suitable mainly for lighting in dental surgeries and laboratories. "Tooth" Leuchten sind vor allem zur Beleuchtung in Zahnarztpraxen und Zahnlaboratorien geeignet

6 Než začneme - Before We Start - Bevor wir anfangen Co bychom si měli uvědomit, než se pustíme do návrhu osvětlení (normy). Platnost těchto norem může být v zahraničí odlišná. 1) norma ČSN EN Světlo a osvětlení Osvětlení pracovních prostorů Část 1: Vnitřní pracovní prostory 2) norma ČSN Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy 3) norma ČSN EN ISO Čisté prostory a příslušné řízené prostředí - Část 1: Klasifikace čistoty vzduchu 4) případné další požadavky dané např. technologií Dále přinášíme jen velmi stručný výtah těch nejdůležitějších informací. Co požaduje norma ČSN EN : Obecně nám norma předepisuje stav, který bychom měli alespoň dodržet. Tím je myšleno, že daný parametr (v našem případě hladina osvětlení, hodnoty oslnění a index barevného podání) musí být minimálně na té úrovni, kterou norma požaduje. To znamená, že osvětlení můžete udělat lepší, než požaduje norma, nikoli však horší. Pokud by došlo na soudní při, tak bude soudní znalec postupovat podle této normy. Dále uvádíme tu část normy, která je nejdůležitější pro osvětlení učeben a tělocvičen. Udržovací činitel: Doporučená osvětlenost pro každý zrakový úkol se uvádí jako udržovaná osvětlenost. Udržovací činitel závisí na provozních charakteristikách světelných zdrojů a předřadníků, svítidel, prostředí a na plánu údržby. Návrhář (projektant) musí: připravit kompletní plán údržby, včetně intervalů výměny světelných zdrojů, čištění svítidel a místností a způsobů jeho provádění. Rovnoměrnost (r): rovnoměrnost osvětlení je poměr minimální a průměrné osvětlenosti např. na lavici či tabuli - měla by být r 0,7. Energetická hlediska: Osvětlovací soustava musí vyhovovat požadavkům na osvětlení daného prostoru bez plýtvání energií. Pol. č. Ref. no. Ref. Nr. 6 Before we start a design of lighting for a classroom, we should think about lighting standards and regulations. Their validity might differ abroad. 1) ČSN EN standard: Light and Lighting - Lighting of Workplaces - Part 1: Indoor Workplaces 2) ČSN standard: Electrical installations of buildings- Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment - Common rules 3) ČSN EN ISO standard: Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of air cleanliness 4) Other possible requirements based, for instance, on technology Further we provide a brief abstract of the most important information. What does the ČSN EN standard require? Generally speaking, the standard determines a minimal condition that has to be observed - the value stated (in our case the lighting level, glare values, and colour rendering index) is the minimum value the standard requires. That means you can design the lighting better but not worse than the standard requires. If there was a lawsuit, the authorized expert would proceed in accordance with this standard. Below you can find an explanation of the part of the standard which is the most important for lighting classrooms and gymnasiums. Maintenance factor: The term maintained illuminance stands for the illuminance recommended for every visual task. The maintenance factor depends on working characteristics of the light sources, ballasts, light fittings, environment, and on the maintenance plan. The designer has to: prepare a complete maintenance plan including intervals for changing light sources, cleaning light fittings and rooms, and the cleaning methods. Illuminance uniformity (r): ratio of minimum illuminance to average illuminance e.g. on a desk or blackboard. The value should be r 0,7. Energy considerations: A lighting installation should meet the lighting requirements of a particular space without waste of energy. Druh prostoru, úkolu nebo činnosti e of interior, task or activity Art des Raumes, Aufgabe oder Tätigkeit Bevor wir anfangen Beleuchtung eines Unterrichtsraumes zu planen, sollten wir uns bewußt sein, dass die Gültigkeit von Normen im Ausland unterschiedlich sein kann. 1) ČSN EN Norm: Licht und Beleuchtung - Beleuchtung von Arbeitsstätten - Teil 1: Arbeitsstätten in Innenräumen 2) ČSN Norm: Elektrische Anlagen von Gebäuden-Teil 5-51: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Allgemeine Bestimmungen 3) ČSN EN ISO Norm: Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche Teil 1: Klassifizierung der Luftreinheit 4) eventuelle weitere, sich z.b. durch die Technologie ergebende Forderungen Im Weiteren bringen wir nur einen sehr kurzen Auszug der wichtigsten Informationen. Was erfordert die Norm ČSN EN ? Allgemein setzt die Norm einen Mindeststand fest, den man erhalten sollte. Das meint, dass derjenige Parameter (in unserem Fall das Beleuchtungsniveau, die Blendungswerte und der Farbwiedergabeindex) muss mindestens den in der Norm angegebenen Wert erreichen. Das heißt, dass die Beleuchtung besser als die Norm erfordert sein kann, aber nicht schlechter. Sollte es einen Gerichtsstreit geben, wird der Gerichtsgutachter gemäß dieser Norm fortschreiten. Unten wird derjenige Teil der Norm angeführt, der für Beleuchtung von Unterrichtsräumen und Turnhallen am wichtigsten ist. Wartungsfaktor: Die empfohlene Beleuchtungsstärke für jede Sehaufgabe ist als Wartungswert der Beleuchtungsstärke angegeben. Der Wartungsfaktor hängt vom Alterungsverhalten der Lampe und der Vorschaltgeräte, der Leuchte, der Umgebung und vom Wartungsprogramm ab einschließlich des Intervalls für den Lampenwechsel, des Intervalls für die Reinigung der Leuchten und des Raumes und der Reinigungsmethoden. Gleichmäßigkeit (r): Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke ist das Verhältnis der kleinsten Beleuchtungsstärke zur mittleren Beleuchtungsstärke z.b. auf einer Schulbank oder einer Schultafel. Es sollte r 0,7 sein. Energiebetrachtungen: Eine Beleuchtungsanlage sollte die Beleuchtungsanforderungen eines bestimmten räumlichen Bereiches erfüllen, ohne Energie zu verschwenden. ČSN EN (Výtah z normy - Extract from Standard - Normenauszug) 2.5 Chemický průmysl/ Chemical, plastics and rubber industry / Chemische Industrie, Kunststoff- und Gummiindustrie Výroba léků/ Pharmaceutical production/ Arzneimittelherstellung Elektrotechnický průmysl/ Electrical industry/ Elektro-Industrie Montážní práce - hrubé/ Assembly work - rough/ Montagearbeiten - grobe Montážní práce - jemné/ Assembly work - medium/ Montagearbeiten - mittelfeine Montážní práce - velmi jemné/ Assembly work - precision/ Montagearbeiten - feine Elektrotechnické dílny - zkoušení, justování/ Electronic workshops, testing, adjusting/ Elektronikwerkstätten, Prüfen, Justieren Ēm (lx) UGR L Ra Poznámky Notes Bemerkungen 5.7 Zdravotnická zařízení/ Health care premises/ Gesundheitseinrichtungen 7.10 Operační prostory/ Operating areas/ Operationsbereich Předoperační a pooperační místnosti/ Pre-op and recovery rooms/ Vorbereitungs- und Aufwachräume Ra = 90! Operační sál/ Operating theatre/ Operationsräume Ra = 90! 7.11 Jednotky intenzívní péče/ Intensive care unit/ Intensivstation Celkové osvětlení/ General lighting/ Allgemeinbeleuchtung Ra = 90! Vyšetřování, ošetřování/ Examination and treatment/ Untersuchung und Behandlung Ra = 90! Noční dozor/ Night watch/ Nachtüberwachung Ra = 90!

7 Volba krytí Selection of Protection IP? Wahl der Schutzart Jaké má být krytí svítidel která použiji? Tak tuto otázku jsme mnohokrát slyšeli, ale bohužel na ni zřejmě neexistuje jednoznačná odpověď. Konkrétně například na otázku jaké krytí mají mít svítidla použitá na operačním sále? Na tuto otázku nám různí odborníci odpovídali velice rozdílně. Jeden extrém byl, žč IP40 stačí, a na druhé straně někteří tvrdili, že je potřeba krytí IP65 a žádné nižší. Nikdo z nich nám ale nedokázal odpovědět, zda je toto dané nějakou normou či předpisem. Obecně se krytí stanovuje na základě protokolu o vnějších vlivech. Přesněji podle normy ČSN (Elektrická instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy) je možno použít část, ve které je psáno: Tam, kde se provádí občasný nebo pravidelný oplach. Elektrická zařízení umístěná v oplachovém pásmu musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IP44. Pokud bychom se na tuto otázku podívali ze strany pohledu projektanta čistých prostorů, tak zjistíme tyto skutečnosti: Před uvedením do provozu čistého prostoru se provádí tzv. validace, kterou se potvrdí parametry dané třídou čistoty daného prostoru. V čistém prostoru se sleduje mj. nečistota daná počtem částic o definované velikosti v prostoru 1m 3 a dále přetlak. Právě otázka přetlaku je klíčová. Pokud bychom měli totiž malý prostor a v něm jedno svítidlo, dokážeme požadovaných hodnot dosáhnout např. i se svítidlem v krytí IP40. Pokud je však prostor větší, je potřeba z technických důvodů co nejvíce omezit možnosti úniku vzduchu z tohoto prostoru. Se svítidly v krytí IP40 umístěnými v podhledu se tedy požadovaných hodnot dosáhne velice špatně. Zde je mnohem výhodnější použít svítidla alespoň v krytí IP54. Z uvedených skutečností vychází odpověď na naši otázku: krytí svítidel v operačních sálech a prostorech podobných by tedy mělo být alespoň IP54. POVOLENÝ POČET ČÁSTIC (0,5 µm/m 3 ) EU Annex 1997 What shall be the protection of light fittings that I will use? We heard this question many times but obviously there is unfortunately no unambiguous answer to it. In the concrete, particular experts answered very differently for instance the question: What shall be the protection of light fittings used in the operating theatre? One extreme was that IP40 is sufficient and on the other hand, some of them claimed that the IP65 protection degree and no lower is necessary. However, none of them can answer if it is given by any standard or regulation. The protection is generally set according tu a report on external influences. To be more precise, in accordance with the ČSN standard (Electrical installations of buildings - Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment Common rules), the part containing the following text can be applied: Where an occasional or regular rinse takes place Electrical equipment placed in rinsing zone must have a degree of protection by cover at least IP44. If we considered this question from the point of view of the designer of cleanrooms, we would find out the following facts. Before the clean space is put into operation, a validation is performed by which the parameters given by the cleanliness class of the respective space will be confirmed. In a cleanroom, impurity given by the number of particles with defined size in space of 1m3 and also the excess pressure are monitored among others. The question of excess pressure is the key one. If we had a small space with one light fitting, we could achieve the required values also with a light fitting with IP40 protection. However, in the case of larger space, it is necessary for technical reasons to limit possible escape of air from this space to the minimum. Accordingly with light fittings with the IP40 protection, placed in the false ceiling, it will be very difficult to reach the required values. It is much more advantageous to use here the light fittings at least with the IP54 protection. The answer to our question is based on the mentioned facts, the protection of light fittings in operating theatres and similar spaces should be accordingly at least IP54. Třída čistoty - Cleanliness class - Reinheitsklasse ISO US 209E Welche Schutzart soll für die Leuchten gewählt werden? Also diese Frage haben wir schon häufig gehört, aber leider gibt es keine eindeutige Antwort darauf. Konkret zum Beispiel auf die Frage Welche Schutzart sollen die im OP verwendeten Leuchten haben? Diese Frage wurde uns von zahlreichen Experten sehr unterschiedlich beantwortet. Das eine Extrem hieß IP40 reicht, demgegenüber behaupteten manche, dass zu allermindest die Schutzart IP65 erforderlich sei. Keiner von ihnen konnte uns aber sagen, ob sich dies aufgrund einer Norm oder Vorschrift ergibt. Im Allgemeinen wird die Schutzart aufgrund eines Protokolls über die Umgebungsbedingungen festgelegt. Genauer gesagt aufgrund der Norm ČSN (Elektrische Anlagen von Gebäuden Teil 5-51: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel Allgemeine Bestimmungen), worin der Abschnitt angewandt werden kann, in dem es heißt: Dort, wo gelegentlich oder regelmäßig abgewaschen wird In der Abwaschzone befindliche elektrische Betriebsmittel müssen wenigstens die Schutzart IP44 aufweisen. Wenn wir diese Frage aus der Sicht des Planers von Reinräumen betrachten würden, stellen wir folgende Tatsachen fest. Vor Inbetriebnahme eines Reinraums erfolgt die sog. Validierung, in der die sich aus der Reinheitsklasse des betreffenden Raums ergebenden Parameter bestätigt werden. Im Reinraum werden u.a. die Unreinheiten verfolgt, die durch die Menge von Partikeln definierter Größe im Volumen 1 m3 gegeben ist, und des Weiteren der Überdruck. Gerade der Überdruck stellt eine Schlüsselfrage dar. Wenn man nämlich einen kleinen Raum hätte mit einer Leuchte darin, könnten wir die Sollwerte auch erreichen, wenn die Schutzart der Leuchte IP40 ist. Wenn der Raum aber größer ist, muss aus technischen Gründen das Entweichen der Luft aus diesem Raum möglichst verhindert werden. Mit in der abgehängten Decke installierten Leuchten der Schutzart IP40 werden die Sollwerte nur sehr schwer erreicht. Hier ist es viel vorteilhafter Leuchten der Schutzart wenigstens IP54 einzusetzen. Aus den genannten Tatsachen ergibt sich auch die Antwort auf unsere Frage; die Schutzart der Leuchten in Operationssälen und ähnlichen Räumen sollte zumindest IP54 betragen. Porovnávací tabulka různých norem na čistotu prostředí Comparison table of different standards of environment cleanliness Vergleichstabelle unterschiedlicher Normen zur Reinheit der Umgebung Germany VDI , , IP A IP B IP IP C IP D IP IP20 IP

8 Zařazení zdravotnických pracovišť Classification of Health Care Facilities Einteilung medizinischer Arbeitsplätze Zařazení zdravotnických pracovišť podle třídy čistoty vzduchu dle ISO (příkladový seznam) tř. 5 Superaseptický operační sál (kostní operace, transplantace, popáleniny, hematologie, jednotky intenzívní péče tř. 7 Příslušenství superaseptických operačních sálů (příprava a probouzení pacienta), aseptický operační sál, lůžkový sál jednotky intenzívní péče, sléhárna, angiogarfie, transfúzní odběrový box tř. 8 Příslušenství aseptických operačních sálů (příprava a probouzení pacienta), zákrokový sál, novorozenecká jednotka, chodby u operačních sálů, pooperační pokoj, místnost pro aplikaci a odběr nukleární medicíny, diagnostická pracoviště odborných oddělení - bronchoskopie, laparoskopie, koloskopie Další požadavky na osvětlení 8 Classification of health care facilities by the air cleanliness class according to ISO (example list) Class 5 Superaseptic operating theatre (bone operations, transplants, burns, hematology, intensive care units Class 7 Equipment of superaseptic operating theatres (preparation and waking up of patients), aseptic operating theatre, bedroom of intensive care unit, room for women before birth, angiography, blood taking box for transfusions Class 8 Equipment of aseptic operating theatres (preparation and waking up of patients), operation room, neonatal unit, corridors at operating theatres, postoperative room, room for application and taking of samples of nuclear medicine, diagnostic workplaces of specialist departments - bronchoscopy, laparoscopy, coloscopy Further Requirements on Lighting Weitere Anforderungen an Beleuchtung Při určování vlastností osvětlovací soustavy je nutno přihlédnout i k dalším požadavků. Těmi mohou být např. požadavek na stmívání (velice častý na operačních sálech a jednotkách intenzívní péče) - viz str. 9 - nebo požadavek na nouzové zdroje - viz str. 8. V prostoru určeném pro výrobu elektrotechnických součástek a nebo třeba i ve farmacii se můžete setkat s požadavkem, že světlo nesmí obsahovat žádné ultrafialové záření. Tento požadavek lze vyřešit buď. speciálním plexi krytem ve svítidlech nebo speciálními (žlutými) zářivkami. Einteilung medizinischer Arbeitsplätze nach Luftreinheitsklasse nach ISO (Beispielsliste) Kl. 5 Hochaseptischer OP (Knochenoperationen, Transplantationen, Verbrennungen, Hämatologie, Intensivstationen) Kl. 7 Ausrüstung hochaseptischer OPs (Vorbereitung und Aufwecken des Patienten), aseptischer OP, Bettensaal der Intensivstation, Entbindungsstation, Angiographie, Transfusions-Entnahmebox Kl. 8 Ausrüstung hochaseptischer OPs (Vorbereitung und Aufwecken des Patienten), Eingriffssaal, Neugeborenenstation, Gänge an den OPs, Nachoperationszimmer, Raum für Anwendung und Entnahme von Nuklearmedizin, diagnostische Stationen der Fachabteilungen Bronchoskopie, Laparoskopie, Koloskopie VÝPOČETNÍ PROGRAM NA OSVĚTLENÍ - Wils Wils LIGHTING COMPUTER PROGRAM BERECHNUNGSSOFTWARE FÜR BELEUCHTUNG - Wils Pro výpočty osvětlení můžete s výhodou využít výpočetní program Wils, který je zdarma k dispozici na našich www stránkách Program mimo jiné poskytuje: Bodovou metodu výpočtu přímé i odražené složky. Výpočet udržovacího činitele. Výpočet činitele oslnění UGR dle Sőrensena. Možnost přímé oboustranné komunikace s AutoCADem, AutoCADem LT i IntelliCADem. When determining the features of the lighting system, also other requirements are to be taken into account. These can be, for instance, the requirement for dimming (very common in operating theatres and intensive care units) see page 9, or the requirement for emergency power supplies see page 8. In the space designed for manufacture of electrotechnical parts or for instance also in pharmacy, you can encounter the requirement that the light mustn t contain any ultraviolet radiation. This requirement can be solved either by a special plexiglass cover in light fittings or special (yellow) fluorescent lamps. You are welcome to use our Wils software for your lighting calculations. It is available for free on our website Program provides among others: Point method for calculating direct and indirect reflected components. Maintenance factor calculation. UGR glare factor calculation according to Sőrensen. Direct mutual communication with AutoCAD, AutoCAD LT, and IntelliCAD Bei Festlegung der Merkmale des Beleuchtungssystems müssen auch noch weitere Anforderungen in Betracht gezogen werden. Darunter kann z.b. die Anforderung an Dimmen (sehr häufig in OPs und Intensivabteilungen) siehe S. 9 oder die Anforderung an Notstromquellen siehe S. 8. In einem Bereich, der zur Herstellung elektrotechnischer Teile bestimmt ist, oder auch z.b. in der Pharmazie kann man der Forderung begegnen, dass das Licht keine ultraviolette Strahlung enthalten darf. Diese Forderung kann entweder mithilfe einer besonderen Blende in den Leuchten oder mithilfe besonderer (gelber) Leuchtstoffkörper. Für die Beleuchtungsberechnung können Sie gerne unser Software Wils benutzen, welches auf unserer Website kostenlos zur Verfügung ist. Das Programm bietet unter anderem: Punktmethode für Berechnung der Direkt- und Reflex- Komponente. Berechnung des Wartungsfaktors Blendungsfaktorenberechnung UGR laut Sörensen Direkte beiderseitige Kommunikation mit Auto- CAD, AutoCAD LT und IntelliCAD (Koordinatenablesung, Leuchtenauszeichnung, Isolinien...)

9 NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS) NOTSTROMQUELLEN (INVERTER) K většině svítidel nabízíme nouzový zdroj (invertér). Jedná se o elektronický modul a akumulátor zabudovaný do svítidla. Při přerušení dodávky elektrické energie zůstane ve svítidle svítit jedna zářivka na cca. 10% své nominální hodnoty. Svítidlo pracuje tedy v režimu SA (osvětlení stálé + nouzové). Nejedná se v pravém slova smyslu o nouzové svítidlo. Takovéto svítidlo neobsahuje svorkovnici či tlačítko, pomocí kterého lze svítidlo zhasnout v nouzovém režimu např. při opravách instalace. LED dioda, která signalizuje stav akumulátoru, není také na první pohled viditelná. Nouzová svítidla lze však v mnoha případech tímto způsobem nahradit. Svítidlo se připojuje pomocí čtyř (pěti) žilového kabelu - je k němu třeba přivést nevypínaný přívod (fázi) viz. schema. POZOR: Nouzový zdroj nelze montovat z prostorových důvodů do některých (malých) svítidel. PE N L Standardně/ Standard/ Standard T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h Způsob značení např./ example of coding/ Bezeichnung z.b.: ZC 418/ M598 BEST CLEAN IP65 + NZ Na přání/ On request/ Auf Bestellung T5: 14-54W - 3h Způsob značení např./ example of coding/ Bezeichnung z.b. : ZC T5 414/ M598 BEST CLEAN + NZT T5: 80W - 3h We offer an emergency power supply (inverter) for most of the light fittings. It is an electronic module and an accumulator built into the light fitting. One fluorescent lamp remains on - it maintains approximately 10% of its nominal value - in case of a power supply failure. The light fitting works in the SA mode (permanent lighting + emergency lighting). It is not a proper emergency light fitting. Such a light fitting does not contain a terminal board or a button used to switch off the light fitting in emergency mode i.e. during reparations of the installation for instance. The LED diode that indicates the condition of the accumulator is not visible at first sight either. This is a way emergency light fittings can be replaced in many cases. The light fitting must be connected with a four-core (five-core) cable - you have to connect it to uninterrupted phase - see scheme. ATTENTION: Emergency power supplies cannot be used in some (small) light fittings because of lack of space. Způsob značení např./ example of coding/ Bezeichnung z.b. : ZC T5 280/ HR BEST CLEAN + NZT Zu meisten Leuchten bieten wir eine Notstromquelle (Inverter) an. Es geht um einen elektronischen Modul und einen Akkumulator, die in der Leuchte eingebaut sind. Bei einer Stromunterbrechung bleibt eine Leuchtstoffröhre auf zirka 10% ihres Nominalwertes leuchten. Die Leuchte arbeitet also im SA Modus (Dauerleuchtung + Notausleuchtung). Es geht nicht um eine Notausleuchte im wahren Sinne. So eine Leuchte enthält keine Klemmplatte oder Taste, mit der man die Leuchte im Notfall-Modus ausschalten könnte - z.b. bei Installationsreparierung. Die LED Diode, die den Zustand des Akkumulators signalisiert, ist auf den ersten Blick auch nicht sichtbar. Notausleuchten kann man so in vielen Fällen ersetzen. Die Leuchte muss mit einem Viererkabel (Fünferkabel) angeschlossen werden und ein ununterbrochener Stromanschluss muss zugeführt werden - siehe Schema. VORSICHT: In einigen (kleinen) Leuchten können wegen Raummangel keine Notstromquellen benützt werden

10 ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY + STMÍVÁNÍ ELECTRONIC BALLASTS + DIMMING ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE + DIMMEN Stmívatelné elektronické předřadníky umožňují plynulou regulaci osvětlení v rozsahu 1-100% (vyjímečně 3-100%) a tím i úsporu elektrické energie. Možnosti regulace: Analogové předřadníky (1-10V) regulátorem 1-10V Možnost regulace až 50-ks předřadníků. Sepnutí je omezeno cca na 5 dvouzdrojových nebo 10 jednozdrojových předřadníků (svítidel). Více svítidel je možno spínat pomocí stykače. automaticky senzorem MIMO 2 Na konstantní úroveň osvětlení nastavitelnou v rozsahu cca lx. Tento senzor umožňuje regulovat až 15 předřadníků (svítidel). tlačítkem (tato možnost je u stmívatelných EP Helvar, nutno specifikovat při objednávce) Krátkým stisknutím tlačítka svítidla rozsvítíme nebo zhasneme, delším stisknutím ubereme nebo přidáme. S výhodou lze pro více míst ovládání použít paralelně propojených tlačítek. Pozor: po výpadku el. energie se svítidla sama rozsvítí, a to v případě, že jsou vypnuta pouze tlačítkem. Tomuto jevu se dá předejít předřazením vypínače. Počet ovládaných svítidel není technicky omezen doporučujeme však do cca 10ks a použití kvalitního tlačítka. Při provozu může dojít k nesynchronnímu stavu (některé svítidlo svítí a některé nesvítí). Svítidla sesychronizujete vypnutím jističe. Možná je i kombinace s regulátorem 1-10V či senzoru MIMO 2. Digitální předřadníky ECO tlačítkem Krátkým stisknutím tlačítka svítidla rozsvítíme nebo zhasneme, delším stisknutím ubereme nebo přidáme. Tyto předřadníky již obsahují paměť. Po výpadku el. energie se svítidla vrátí do stavu, ve kterém byla před výpadkem. S výhodou lze pro více míst ovládání použít paralelně propojených tlačítek. Počet ovládaných svítidel není technicky omezen, doporučujeme však do cca. 10ks a použití kvalitního tlačítka. Při provozu může dojít k nesynchronnímu stavu (některé svítidlo svítí a některé nesvítí). Svítidla sesychronizujete přidržením tlačítka na dobu delší než 10s. automaticky senzorem SMART LS II Na konstatní úroveň osvětlení nastavitelnou v rozsahu cca lx. Tento senzor se připevňuje na zářivku do svítidla (jeden senzor = jeden předřadník). Tato svítidla lze zapínat pomocí klasického vypínače, ale i regulovat tlačítkem. signálem DSI Pomocí řídící jednotky dálkovým ovládáním, pohybovými čidly v závislosti na denním osvětlení, ale třeba i pomocí počítače. Digitální předřadníky EXCEL Stejně jako ECO a dále pomocí řídících jednotek a signálu DALI. 10 Dimmable electronic ballasts allow continuous regulation of lighting in the range of 1-100% (3-100% exceptionally) and therefore also power saving. Methods of regulation: Analogue ballasts (1-10V) with a 1-10V contoller Up to 50 ballasts can be regulated. 5 double source or 10 single source ballasts (light fittings) can be switched. More light fittings can be switched with a contactor. automatic with MIMO 2 sensor Used for constant lighting level in the range of c lx. You can regulate up to 15 ballasts (light fittings) with this sensor. with button (for dimmable Helvar ECG, to specify in purchase order) You switch the light fittings on/off with a short press of the button. By pressing the button for a longer time you add or reduce light. Parallely connected buttons can be used for controlling several places. Attention: the light fittings switch on by themselves after a power failure if they had been switched off with a button only. You can avoid this by adding a switch in front of the controller. The amount of light fittings to be controlled is not limited technically but we recommend a maximum of 10pcs. You should also use a quality button. It might happen that the light fittings do not work in a synchronic manner (some of them are on and some of them off). You can synchronize the light fittings by switching off the circuit breaker. You can also combine the button with a 1-10V controller or a MIMO 2 sensor. Digital ECO ballasts with a button You switch the light fittings on/off with a short press of the button. By pressing the button for a longer time you add or reduce light. These ballasts contain a memory. After a power failure, the light fittings will get back to the state they were in before the failure. Parallelly connected buttons can be used for controlling several rooms. The amount of light fittings to be controlled is not limited technically but we recommend a maximum of 10pcs. You should also use a quality button. It might happen that the light fittings do not work in a synchronic manner (some of them are on and some of them off). You can synchronize the light fittings by pushing the button for more than 10 seconds. automatic with SMART LS II sensor Used for constant lighting level in the range of c lx. This sensor has to be fixed directly on the fluorescent tube in the light fitting (one sensor = one ballast). These light fittings can be switched with a conventional switch but also regulated with a button. with DSI signal Regulation using a controll unit - a remote controller, day light variation sensors or even a computer. EXCEL digital ballasts Similar as ECO but when controlled with a button, the light fittings switch on the last value (they have a memory) and they can be controlled with DALI signal. Dimmbare elektronische Vorschaltgeräte ermöglichen eine kontinuerliche Beleuchtungsregelung zwischen 1-100% (außergewöhnlich 3-100%) und dadurch auch Energieeinsparung. Regelungsarten: Analogvorschaltgeräte (1-10V) mit 1-10V Regler Regelung von bis 50 Vorschaltgeräten möglich. 5 Doppeldimmer oder 10 Einzeldimmer (Leuchten) können geschaltet werden. Mehrere Leuchten können mit einem Schaltschütz geschaltet werden. automatisch mit MIMO 2 Sensor Einrichtung auf ein stabiles Beleuchtungsniveau zwischen ca lx. Dieser Sensor kann bis 15 Vorschaltgeräte (Leuchten) regulieren. mit Taste (für dimmbare Helvar EVG, bitte im Auftrag angeben) Die Leuchten werden ein-/ausgeschaltet, wenn die Taste kurz gedrückt wird. Wenn sie länger gedrückt wird, wird das Licht stärker oder schwächer. Für Steuerung mehrerer Stellen können parallelgeschaltete Tasten benutzt werden. Vorsicht: nach einem Stromausfall schalten sich die Leuchten ein, wenn sie nur mit Taste ausgeschaltet wurden. Dies kann vermieden werden, wenn ein Schalter vor die Taste angeschlossen wird. Die Anzahl der gesteuerten Leuchten ist nicht technisch begrenzt, aber wir empfehlen max. cca10 Stück. Es sollte auch eine Qualitätstaste benutzt werden. Im Betrieb kann es passieren, daß die Leuchten nicht synchron arbeiten (einige Leuchten arbeiten und andere nicht). Die Leuchten können durch Ausschalten des Schalters synchronisiert werden. Die Tasten können auch mit einem 1-10 Regler oder MIMO 2 Sensor kombinieren werden. Digitale ECO Vorschaltgeräte mit Taste Die Leuchten werden ein-/ ausgeschaltet, wenn die Taste kurz gedrückt wird. Wenn sie länger gedrückt wird, wird das Licht stärker oder schwächer. Diese Vorschaltgeräte enthalten einen Speicher. Nach einem Stromausfall gehen die Leuchten zurück in den Stand, in dem sie sich vor dem Stromausfall fanden. Parallelgeschaltete Tasten können für Lichtsteuerung mehrerer Stellen benutzt werden. Die Anzahl der gesteuerten Leuchten ist nicht technisch begrenzt, aber wir empfehlen max. cca10 Stück. Es sollte auch eine Qualitätstaste benutzt werden. Im Betrieb kann es passieren, daß die Leuchten nicht synchron arbeiten (einige Leuchten arbeiten und andere nicht). Die Leuchten können durch einen länger als 10 sec Tastendruck synchronisiert werden. automatisch mit einem SMART LS II Sensor Für stellbare Lichtstomkonstanz zwischen lx. Der Sensor wird auf die Leuchtstofflampe in die Leuchte befestigt (ein Sensor = ein Vorschaltgerät). Die Leuchten können mit einem konventionellem Schalter geschaltet werden, aber auch mit der Taste reguliert werden. mit DSI Signal Mit einer Steuereinheit - Fernsteuerung, mit Bewegungssensoren in Abhängigkeit vom Tageslicht oder auch mit Computer. EXCEL Digital-Vorschaltgeräte Selber wie ECO - aber bei Tastensteurung werden die Leuchten auf den letzten Wert eingeschaltet (sie haben einen Speicher) und sie können durch DALI Signal gereglt werden.

11 Systém řízení světla DALI DALI Light Regulation System Lichtsteuerung mit DALI System (Digital Addressable Lighting Interface) nabízí nové možnosti. Systém DALI je definován jako Master-Slave systém, ve kterém spolu komunikují řídící moduly, které vysílají příkazy, a předřadné přístroje (svítidla), které příkazy přijímají. Celý systém je postavený pro 64 komponentů, což nemusí být jen svítidla, ale třeba i reléové moduly pro pouhé zapnutí/vypnutí čehokoli. Těchto 64 komponentů může být zařazeno až do 16 skupin, přičemž komponenty nemusí být pouze v jedné skupině. Dále je možno nastavit až 16 scén. Propojení všech svítidel je provedeno pomocí dvoužilového vodiče a veškeré nastavení se provádí až po instalaci svítidel. Z toho důvodu je v budoucnosti možno kdykoli změnit zařazení svítidel do skupin. Pak je možno např. změnit způsob rozsvěcení z jednotlivých řad na jednotlivé sloupce, nebo ovládat jedno svítidlo samostatně a pak celý zbytek. To vše bez zásahu do elektroinstalace. Základní zapojení stmívání - analog (1-10V) / Basic dimming conection - analog (1-10V) PE N L REGULÁTOR CONTROLLER 1-10V Základní zapojení stmívání - digitál / Basic dimming conection - digital PE N L TLAČÍTKO PUSH BUTTON Základní zapojení stmívání - DSI / Basic dimming conection - DSI PE N L DSI Základní zapojení stmívání - DALI / Basic dimming conection - DALI PE N L ŘÍDÍCÍ MODULY CONTROLL MODULES DALI + - C1 = + C0 = - (Digital Addressable Lighting Interface) offers new options. DALI is defined as a Master-Slave system where two controll modules communicate with each other, send out commands that are received by ballast devices (light fittings). The whole system is constructed for 64 components - i.e. non only light fittings, but also relay modules used for switching on/off anything. These 64 components can be devided into max. 16 groups. The components do not have to be just in one group. It is also possible to set up to 16 scenes. The connection of all light fittings is provided by a double-wire conductor, where all the setup is done only after the istallation of the light fittings. It is therefore possible to change the division of the light fittings into groups anytime in future. It is possible for instance to change the way of switching on of individual lines to individual columns or to controll one light fitting separately and the rest together. All these changes can be done without modifying the wiring. SVÍTIDLA LIGHT FITTINGS SVÍTIDLA LIGHT FITTINGS SVÍTIDLA LIGHT FITTINGS SVÍTIDLA LIGHT FITTINGS (Digital Addressable Lighting Interface) bietet neue Möglichkeiten. DALI System wird als ein Master-Slave System definiert, wo Steuerungsmodulen miteinander kommunizieren. Sie senden Instruktionen aus, die bei Leuchten aufgenommen werden. Das ganze Systen wurde für 64 Elementen gebaut - nicht nur Leuchten, aber auch Relaisteile für Ein/Ausschalten irgendwelcher Geräte. Diese 64 Elemente können bis 16 Gruppen bilden, wobei die Komponente nicht nur in einer Gruppe sein müssen. Es können bis 16 Lichtszenen gestellt werden. Die Verbindung aller Leuchten wird mit einem zweiadrigem Kabel versichert und die ganze Einrichtung wird nur noch nach der Leuchteninstallation ausgeführt. Deswegen kann man später die Gruppeneinteilung der Leuchten verändern. Dann kann die Anzündungart von Reihen auf Spalten gewechselt oder eine Leuchte einzeln und dann den Rest der Leuchten gesteuert werden. Allles ohne die Elektroinstallation verändern zu brauchen

12 Rozdělení podhledů Classification of False Ceilings Einteilung der abgehängten Decken Klasický podhled - Classic False ceiling - Klassische abgehängte Decke Klasický kazetový podhled s viditelným systémem nosných lišt s osovou roztečí nosných profilů 600, popř. 625mm (M600 a M625). M M625 Classic panel false ceiling with visible system of fixing strips with axial pitch of carrying sections of 600, eventually of 625 mm (M600 and M625) Sádrokarton - Plasterboard - Gipsplatte Klasický sádrokartonový podhled (plné desky, do kterých je potřeba pro montáž svítidla vyříznout otvor). PLASTER BOARD Classic plasterboard false ceiling (solid panels into which it is necessary to cut a hole in order install the light fitting). Klassische abgehängte Kassettendecke mit sichtbarem System tragender Leisten; Achsabstand der Tragprofile 600 bzw. 625 mm (M600 und M 625). Klassische abgehängte Gipskartondecke (Vollplatten, in denen zur Montage des Leuchtkörpers eine Öffnung hergestellt werden muss).

13 Rozdělení podhledů Classification of False Ceilings Einteilung der abgehängten Decken Kovový podhled - Metal False Ceiling - Abgehängte Metalldecke Těsný kovový kazetový podhled určený do čistých prostor. Osová rozteč nosných lišt 600, popř. 625mm. Svítidla do tohoto podhledu nesou označení M598 do podhledu s roztečí 600mm a M623 do podhledu s roztečí 625mm. M623 M598 Tight metal panel false ceiling intended for cleanrooms. Axial pitch of fixing strips is 600 mm, eventually 625 mm. Light fittings for this false ceiling bear the M598 mark for the false ceiling with spacing of 600 mm and M623 for the false ceiling with spacing of 625 mm. Dichte abgehängte Kassettendecke aus Metall, die für den Einsatz in Reinräumen bestimmt ist. Achsabstand der Tragprofile 600 bzw. 625 mm. Die in diese abgehängte Decke bestimme Leuchten tragen die Bezeichnung M598 in Decke mit Achsabstand 600 mm und M623 in Decke mit Achsabstand 625 mm. Jiný podhled - Different False Ceiling - Andere abgehängte Decken Kontaktujte nás, prosím, v případě, že máte jiný podhled, než jaký je uveden v výše. Věříme, že dokážeme vyrobit svítidla i do Vašeho podhledu.? Please contact us if you have a false ceiling different than the one mentioned above. We believe we can manufacture the light fittings also for your false ceiling. Wenden Sie sich bitte an uns, wenn Sie eine andere abgehängte Decke haben als eine von den angeführten. Wir sind zuversichtlich, dass wir Leuchten auch für Ihre Untersicht herstellen können

14 ik.cz Svítidla typu BEST CLEAN BEST CLEAN Light Fittings BEST CLEAN Leuchten Svítidla typu Best Clean se vyznačují nejpropracovanější konstrukcí a jejich provedení zaručuje ty nejlepší parametry včetně podmínky na omezení jasu. Omezeného jasu L<200 cd/m 2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu nad 60. Základní těleso svítidla je vyrobeno z ocelového plechu tl. 0,5mm a opatřeno bílou práškovou barvou odolnou desinfekčním a čistícím prostředkům. Standardní odstín RAL 9003, jiné odstíny např. RAL 9010, nebo RAL 9006 jsou možné po domluvě. Optický kryt z čirého tvrzeného bezpečnostního skla je ke svítidlu připevněn pomocí velice kvalitních neodymových permanentních magnetů. Sklo tedy není drženo žádným přídavným rámečkem nebo uzávěry a při čištění jsou omezena nepřístupná místa (různé spáry) na minimum. Tento kryt je ke svítidlu dále fixován pomocí bezpečnostních ocelových lanek, aby ani při výměně světelných zdrojů nemohl spadnout. Pro otevření svítidla je nutno použít přísavku (objednává se zvlášť). Stupeň krytí je IP65. Veškeré elektrokomponenty montované do svítidel i svítidla samotná jsou schválena k bezpečnému provozu. Na svítidla byl vystaven certifikát ENEC 21 a na všechna svítidla bylo ve smyslu zákona č. 22/97 Sb. dle ustanovení 13 odst. 5 v platném znění vydáno Prohlášení o shodě. Svítidla jsou vyráběna pro jmenovité napětí 230V/ 50Hz, standardně vybavena bezšroubovou svorkovnicí pro připojení přívodních vodičů s plným jádrem do průřezu 2,5mm 2. Připojení svítidla k elektrické síti je možno řešit i pomocí konektorů typu gesis popř. wago. Svítidla osazená zářivkami typu T5 (Ø 16mm) jsou standardně osazena elektronickým předřadníkem. Svítidla na zářivky typu T8 (Ø 26mm) jsou osazena tlumivkami a paralelně kompenzována, popř. je možno je osadit elektronickým předřadníkem. Všechna svítidla je možno vyrobit ve stmívatelném provedení, popř. doplnit o nouzový zdroj. Při použití nouzového zdroje zůstane při výpadku napájení svítit ve svítidle jedna zářivka na cca 10% své nominální hodnoty po dobu jedné hodiny. Dobu lze na přání prodloužit na 3 hodiny. Svítidla jsou svou konstrukcí předurčená do čistých prostor i té nejvyšší kategorie (operačních sálů, JIP, výroba léků), tedy do prostor s vysokými bezpečnostními nároky, jako jsou např. farmaceutické společnosti, nemocnice, výrobce elektronických součástek atd. 14 Precision workmanship and elaborate design of Best Clean light fittings ensure the best parameters including luminance control. Controlled luminance L<200 cd/m 2 can be reached at an emission angle above 60. The body of the light fitting is made of 0,5mm thick steel sheet. It is provided with a white powder coat finish resistant to cleaning agents and disinfectants. RAL 9003 is used by default. Other RAL colours such as RAL 9010 or RAL 9006 are available on request. An optical cover made of toughened safety glass is fixed to the light fitting with high-quality neodymium permanent magnets. No additional frame and locks are used to support the glass. The hard-to-clean surface is therefore minimized. The cover is also fixed to the light fitting with safety steel wires that prevent it from falling down while the light sources are being replaced. A suction cup is necessary for opening the light fitting (to be ordered separately). Protection: IP 65. All electro components used in the light fittings as well as the light fittings themselves have been approved for safe operation. The ENEC 21 certificate has been issued for the light fittings and a Declaration of Conformity has been issued for all light fittings pursuant to Law No. 22/97 Coll. in accordance with provisions of section 13 paragraph 5 as amended. The light fittings are intended for 230V/ 50Hz nominal voltage. They are equipped with screwless terminal boards for connection of supply conductors with solid core up to S=2,5mm 2. Connection of the light fitting to the electrical network can also be done with gesis or wago connectors. Light fittings for T5 (Ø 16mm) fluorescent lamps are equipped with electronic ballasts by default. Light fittings for T8 (Ø 26mm) fluorescent lamps are equipped with chokes and parallel compensated. They can also be equipped with electronic ballasts. All light fittings can be produced in a dimmable version and equipped with emergency power supplies. In case of a power supply failure, one fluorescent lamp remains on it maintains approximately 10% of its nominal value during roughly one hour. The time can be extended up to 3 hours. The design determines these light fittings for installation in cleanrooms (operating theatres, intensive care units, pharmaceutical factories) generally speaking for rooms with high safety requirements such as pharmaceutical companies, hospitals, producers of electronic components etc. IP65 Eine präzise Verarbeitung und hochentwickelte Konstruktion der BEST CLEAN Leuchten gewährleisten die besten Parameter einschließlich Leuchtdichtenreduzierung. Begrenzte Leuchtdichte L<200 cd/m 2 wird bei einem Ausstrahlungswinkel oberhalb 60 erreicht. Der Grundkörper der Leuchte ist aus Stahlblech Dicke 0,5mm angefertigt. Während der Anfertigung wird der Grundkörper mit weißer Farbe pulverbeschichtet, die gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln resistent ist. Standardweise wird RAL 9003 benutzt, andere RAL-Farben sind nach Vereinbarung auch möglich - z.b. RAL 9010 oder RAL Die optische Abdeckung aus klarem ESG-Sicherheitsglas wird zu der Leuchte mit hochwertigen Neodymmagneten fixiert. Das Glas wird also mit keinem Zusatzrahmen und keinen Verschlüssen fixiert und die für Reinigung schwer zugängliche Flächen (z.b. Fugen) werden dadurch mimimalisiert. Die Abdeckung wird zu der Leuchte auch mit Sicherheitstahlseilen fixiert, damit sie auch während Austausch der Leuchtstoffquellen nicht runterfallen könnte. Das Öffnen der Leuchte erfolgt mit einem Saugnapf. (muss separat bestellt werden). Schutzart: IP 65. Alle in die Leuchten montierten Elektrokomponente und auch die Leuchten selber wurden für sicheren Betrieb genehmigt. ENEC 21 Zertifikat wurde für diese Leuchten ausgestellt und eine Konformitätserklärung im Sinne des tschechischen Gesetzes Nr.22/97 SG gemäß Artikel 13 Abs. 5 in der Fassung zuletzt geändert wurde für alle Leuchten ausgestellt. Die Leuchten werden für Nennspannung 230V/ 50Hz hergestellt, und werden standardweise mit einer schraublosen Klemmleiste für Anschluss von Zuführungsdrähten mit vollem Kern bis S=2,5mm2 ausgestattet. Der Anschluss der Leuchte zu dem Stromnetz kann auch mit gesis ggf. wago Stecker gesorgt werden. Leuchten für T5 (Ø 16mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit elektronischen Vorschaltgeräten ausstatten. Leuchten für T8 (Ø 26mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit Drosseln ausgestattet und parallel kompensiert, sie können aber auch mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet werden. Alle Leuchten können als dimmbare Leuchten hergestellt werden ggf. mit einer Notstromquelle ausgestattet werden. Bei einer Stromunterbrechung bleibt eine Leuchtstofflampe auf zirka 10% ihres Nominalwertes für zirka 1 Stunde leuchten. Die Zeit kann auf Anfrage bis auf 3 Stunden verlängert werden. Diese Leuchten sind durch ihre Konstruktion für Reinräume (Operationssäle, Intensivpflegestationen, Produktionshallen für Medikamente) vorausbestimmt, also für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen wie z.b. pharmazeutische Gesellschaften, Krankenhäuser, Hersteller von elektronischen Komponenten usw.

15 VARIANTY - MODIFICATIONS - VARIANTEN M598 M623 HR? do kovového kazetového podhledu M600 (M598) for M600 (M598) metal panel false ceilings 16 für M600 (M598) abgehängte Kassettendecke aus Metall do kovového kazetového podhledu M625 (M623) for M625 (M623) metal panel false ceilings 18 für M625 (M623) abgehängte Kassettendecke aus Metall hranatá přisazená (stropní) square surface mounted (ceiling) light fittings 20 eckige Aufsatzleuchten (Deckenleuchten) jiné provedení - na dotaz other types on request andere Ausführungen auf Anfrage 15 ik.cz

16 Svítidla BEST CLEAN do KOVOVÉHO PODHLEDU M600 BEST CLEAN Light Fittings for M600 METAL FALSE CEILINGS BEST CLEAN Leuchten für M600 ABGEHÄNGTE METALLDECKE M598 Svítidla typu Best Clean se vyznačují nejpropracovanější konstrukcí a jejich provedení zaručuje ty nejlepší parametry včetně podmínky na omezení jasu. Omezeného jasu L<200 cd/m 2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu nad 60. Tato svítidla jsou určená pro montáž do těsných kovových kazetových podhledů modulů M600. Svítidla osazená zářivkami typu T5 (Ø 16mm) jsou standardně osazena elektronickým předřadníkem. Svítidla na zářivky typu T8 (26mm) jsou osazena tlumivkami a paralelně kompenzována, popř. je možno je osadit elektronickým předřadníkem. Všechna svítidla je možno vyrobit ve stmívatelném provedení, popř. doplnit o nouzový zdroj. Tento typ svítidel je určen pro montáž do čistých prostorů té nejvyší čistoty. 16 l h Rozměry - Size - Maße w 45 RAL standard RAL na přání/ on request Precision workmanship and elaborate design of Best Clean light fittings ensure the best parameters including luminance control. Controlled luminance L<200 cd/m 2 can be reached at an emission angle above 60. These light fittings are designed for M600 tight metal panel false ceilings. Light fittings for T5 (Ø 16mm) fluorescent lamps are equipped with electronic ballasts by default. Light fittings for T8 (Ø 26mm) fluorescent lamps are equipped with chokes and parallel compensated. They can also be equipped with electronic ballasts. All light fittings can be produced in a dimmable version and equipped with emergency power supplies. This type of light fittings is designed for mounting in extra clean cleanrooms. Eine präzise Verarbeitung und hochentwickelte Konstruktion der BEST CLEAN Leuchten gewährleisten die besten Parameter einschließlich Leuchtdichtenreduzierung. Begrenzte Leuchtdichte L<200 cd/m 2 wird bei einem Ausstrahlungswinkel oberhalb 60 erreicht. Die Ausführung dieser Leuchten ist für dichte M600 abgehängte Kassettendecke aus Metall geeignet. Leuchten für T5 (Ø 16mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet. Leuchten für T8 (Ø 26mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit Drosseln ausgestattet und parallel kompensiert, sie können aber auch mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet werden. Alle Leuchten können als dimmbare Leuchten hergestellt werden ggf. mit einer Notstromquelle ausgestattet werden. Diese Leuchten sind zur Montage in höchst saubere Reinräume geeignet.

17 Svítidla BEST CLEAN do kovového podhledu M600 (M598) IP65 BEST CLEAN Light Fittings for M600 metal false ceilings e P Rozměry Size Maße typ zdroje type of lamp patice socket (W) w x l x h kg T8 IP 65 ZC 418/M598 BEST CLEAN IP65 4x x 598 x 110 T8 G13 11 ZC 236/M598 BEST CLEAN IP65 2x x 1198 x 110 T8 G13 11 ZC 436/M598 BEST CLEAN IP65 4x x 1198 x 110 T8 G13 21 T5 IP 65 ZC T5 414/M598 BEST CLEAN IP65 4x x 598 x 110 T5 G5 11 ZC T5 424/M598 BEST CLEAN IP65 4x x 598 x 110 T5 G5 11 ZC T5 228/M598 BEST CLEAN IP65 2x x 1198 x 110 T5 G5 11 ZC T5 254/M598 BEST CLEAN IP65 2x x 1198 x 110 T5 G5 11 ZC T5 428/M598 BEST CLEAN IP65 4x x 1198 x 110 T5 G5 20 ZC T5 454/M598 BEST CLEAN IP65 4x x 1198 x 110 T5 G5 20 TCL IP65 ZC TCL 336/M598 BEST CLEAN IP65 3x x 598 x 110 TCL 2G11 11 ZC TCL 355/M598 BEST CLEAN IP65 3x x 598 x 110 TCL 2G11 11 PŘÍSAVKA pro otevírání svítidla SUCTION PAD for opening of the light fitting Saugnapf zum Öffnen der Leuchte! Nutno objednat zvlášť!! It is necessary to order separately!! Muss extra bestellt werden! ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.b.: EP nestmívatelný: ZC 436/ M598 BEST CLEAN IP65 + EP EP analog (1-10V): ZC T5 454/ M598 BEST CLEAN IP65 + EPstm 1-10V digital ECO (Tridonic): ZC T5 454/ M598 BEST CLEAN IP65 + EPstm ECO... NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS) Standardně - Standard - Standard T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ M598 BEST CLEAN IP65 + NZ

18 Svítidla BEST CLEAN do KOVOVÉHO PODHLEDU M625 BEST CLEAN Light Fittings for M625 METAL FALSE CEILINGS BEST CLEAN Leuchten für M625 ABGEHÄNGTE METALLDECKE M623 Svítidla typu Best Clean se vyznačují nejpropracovanější konstrukcí a jejich provedení zaručuje ty nejlepší parametry včetně podmínky na omezení jasu. Omezeného jasu L<200 cd/m 2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu nad 60. Tato svítidla jsou určená pro montáž do těsných kovových kazetových podhledů modulů M625. Svítidla osazená zářivkami typu T5 (Ø 16mm) jsou standardně osazena elektronickým předřadníkem. Svítidla na zářivky typu T8 (26mm) jsou osazena tlumivkami a paralelně kompenzována, popř. je možno je osadit elektronickým předřadníkem. Všechna svítidla je možno vyrobit ve stmívatelném provedení, popř. doplnit o nouzový zdroj. Tento typ svítidel je určen pro montáž do čistých prostorů té nejvyší čistoty. 18 Rozměry - Size - Maße RAL standard RAL na přání/ on request Precision workmanship and elaborate design of Best Clean light fittings ensure the best parameters including luminance control. Controlled luminance L<200 cd/m 2 can be reached at an emission angle above 60. These light fittings are designed for M625 tight metal panel false ceilings. Light fittings for T5 (Ø 16mm) fluorescent lamps are equipped with electronic ballasts by default. Light fittings for T8 (Ø 26mm) fluorescent lamps are equipped with chokes and parallel compensated. They can also be equipped with electronic ballasts. All light fittings can be produced in a dimmable version and equipped with emergency power supplies. This type of light fittings is designed for mounting in extra clean cleanrooms. Eine präzise Verarbeitung und hochentwickelte Konstruktion der BEST CLEAN Leuchten gewährleisten die besten Parameter einschließlich Leuchtdichtenreduzierung. Begrenzte Leuchtdichte L<200 cd/m 2 wird bei einem Ausstrahlungswinkel oberhalb 60 erreicht. Die Ausführung dieser Leuchten ist für dichte M625 abgehängte Kassettendecke aus Metall geeignet. Leuchten für T5 (Ø 16mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet. Leuchten für T8 (Ø 26mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit Drosseln ausgestattet und parallel kompensiert, sie können aber auch mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet werden. Alle Leuchten können als dimmbare Leuchten hergestellt werden ggf. mit einer Notstromquelle ausgestattet werden. Diese Leuchten sind zur Montage in höchst saubere Reinräume geeignet. Uchycení svítidla do sádrokartonu Fastening of light fitting into plasterboard Befestigung der Leuchte in Gipsplatte

19 Svítidla BEST CLEAN do kovového podhledu M625 (M623) IP65 BEST CLEAN Light Fittings for M625 metal false ceilings e P Rozměry Size Maße typ zdroje type of lamp patice socket (W) w x l x h kg T8 IP 65 ZC 418/M623 BEST CLEAN IP65 4x x 623 x 97 T8 G13 11 ZC 236/M623 BEST CLEAN IP65 2x x 1247 x 97 T8 G13 11 ZC 436/M623 BEST CLEAN IP65 4x x 1247 x 97 T8 G13 21 T5 IP 65 ZC T5 414/M623 BEST CLEAN IP65 4x x 623 x 97 T5 G5 11 ZC T5 424/M623 BEST CLEAN IP65 4x x 623 x 97 T5 G5 11 ZC T5 228/M623 BEST CLEAN IP65 2x x 1247 x 97 T5 G5 11 ZC T5 254/M623 BEST CLEAN IP65 2x x 1247 x 97 T5 G5 11 ZC T5 428/M623 BEST CLEAN IP65 4x x 1247 x 97 T5 G5 20 ZC T5 454/M623 BEST CLEAN IP65 4x x 1247 x 97 T5 G5 20 TCL IP65 ZC TCL 336/M623 BEST CLEAN IP65 3x x 623 x 97 TCL 2G11 11 ZC TCL 355/M623 BEST CLEAN IP65 3x x 623 x 97 TCL 2G11 11 PŘÍSAVKA pro otevírání svítidla SUCTION PAD for opening of the light fitting SAUGNAPF zum Öffnen der Leuchte! Nutno objednat zvlášť!! It is necessary to order separately!! Muss extra bestellt werden! ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY A STMÍVÁNÍ - ELECTRONIC BALLASTS AND DIMMING Příklady značení: - Example of coding: - Bezeichnung z.b.: EP nestmívatelný: ZC 436/ M623 BEST CLEAN IP65 + EP EP analog (1-10V): ZC T5 454/ M623 BEST CLEAN IP65 + EPstm 1-10V digital ECO (Tridonic): ZC T5 454/ M623 BEST CLEAN IP65 + EPstm ECO... NOUZOVÉ ZDROJE (INVERTÉRY) - EMERGENCY POWER SUPPLIES (INVERTERS) Standardně - Standard - Standard T8: 18-36W - 3h, 58W - 1h, TCL: 36W - 3h, 55W - 1h, T5: 14-54W - 1-2h Způsob značení např. - Example of coding - Beispiel von Bezeichnung: ZC 418/ M623 BEST CLEAN IP65 + NZ

20 Svítidla BEST CLEAN PŘISAZENÁ SURFACE MOUNTED BEST CLEAN Light Fittings BEST CLEAN AUFSATZleuchten HR Svítidla typu Best Clean se vyznačují nejpropracovanější konstrukcí a jejich provedení zaručuje ty nejlepší parametry včetně podmínky na omezení jasu. Omezeného jasu L<200 cd/ m 2 je dosaženo při vyzařovacím úhlu nad 60. Tato přisazená svítidla jsou určená pro montáž na strop. Svítidla osazená zářivkami typu T5 (Ø 16mm) jsou standardně osazena elektronickým předřadníkem. Svítidla na zářivky typu T8 (26mm) jsou osazena tlumivkami a paralelně kompenzována, popř. je možno je osadit elektronickým předřadníkem. Všechna svítidla je možno vyrobit ve stmívatelném provedení, popř. doplnit o nouzový zdroj. Tento typ svítidel je určen pro montáž do čistých prostorů té nejvyší čistoty. 20 Umístění otvorů pro přívodní vodiče Placing of holes for supply conductors Position der Löcher für Zuführungsdrähte RAL standard RAL na přání/ on request Precision workmanship and elaborate design of Best Clean light fittings ensure the best parameters including luminance control. Controlled luminance L<200 cd/ m 2 can be reached at an emission angle above 60. These surface mounted light fittings are designed for mounting on the ceiling. Light fittings for T5 (Ø 16mm) fluorescent lamps are equipped with electronic ballasts by default. Light fittings for T8 (Ø 26mm) fluorescent lamps are equipped with chokes and parallel compensated. They can also be equipped with electronic ballasts. All light fittings can be produced in a dimmable version and equipped with emergency power supplies. This type of light fittings is designed for mounting in extra clean cleanrooms. 53 (3x28..80W) Eine präzise Verarbeitung und hochentwickelte Konstruktion der BEST CLEAN Leuchten gewährleisten die besten Parameter einschließlich Leuchtdichtenreduzierung. Begrenzte Leuchtdichte L<200 cd/m 2 wird bei einem Ausstrahlungswinkel oberhalb 60 erreicht. Diese Leuchten sind für Montage auf Decke geeignet. Leuchten für T5 (Ø 16mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet. Leuchten für T8 (Ø 26mm) Leuchtstofflampen werden standardweise mit Drosseln ausgestattet und parallel kompensiert, sie können aber auch mit elektronischen Vorschaltgeräten ausgestattet werden. Alle Leuchten können als dimmbare Leuchten hergestellt werden ggf. mit einer Notstromquelle ausgestattet werden. Diese Leuchten sind zur Montage in höchst saubere Reinräume geeignet. Rozměry a umístění upevňovacích otvorů Proportions and placing of fastening holes Maße und Position der Befestigungslöcher a c b l 6.2 c 85 w

Leuchten mit Gitter und Glas IP65 für Kassetten- Unterdecken M600

Leuchten mit Gitter und Glas IP65 für Kassetten- Unterdecken M600 DEXXTER 600 IP65 light fittings with louvre and glass for M600 panel false ceilings Recessed luminaires for fluorescent lamps designed for mounting in extra clean cleanrooms Designed for mounting into

Více

[mm] Central modul Průchozí modul. [mm]

[mm] Central modul Průchozí modul. [mm] GLRRE LED Design LED luminaires with direct and indirect lighting, intended for suspended installation or mounting on wall Possibility of forming light sets or infinite light lines Body made of anodized

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

[mm] Central modul Průchozí modul. [mm]

[mm] Central modul Průchozí modul. [mm] STELLR LED Design LED luminaire Possibility of forming light sets or infinite light lines Surface mounted or suspended design Luminaire body made of powdercoated aluminium profile Reflector made of anodized

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

MODUS SPMA. Podhledová vestavná svítidla / Recessed downlight SPMA

MODUS SPMA. Podhledová vestavná svítidla / Recessed downlight SPMA MODUS SPMA SPMA Celoplastová předřadníková skříň, plastový bílý krycí rámeček Metalizovaný polykarbonátový reflektor EPSA EP analogově stmívatelný 1 10 V vestavné asvítidlo do minerálního nebo sádrokartonového

Více

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND

GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY DR2 1800 * 900 DR2 1800 * 900 DR1 1600 * 800 DR1 1600 * 800 DZ 1600 * 900 DZ 1600 * 900 SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND KANCELÁŘSKÉ STOLY PRAVÁ SESTAVA F SKLADEBNOST SYSTÉMU GRAND LEVÁ SESTAVA F D D C C PŘÍSEDOVÉ VARIANTY NESENÉ NA VYLOŽENÉ KONZOLE PODNOŽE B E B E A A DR2 1 * DR2 1 * DR1 * DZ * DR1 * DZ * DESKY ZÁKLADNÍ

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

14.1. nouzová. svítidla emergency lighting

14.1. nouzová. svítidla emergency lighting 14.1 nouzová svítidla emergency lighting NOUZOVÁ ZÁŘIVKOVÁ SVÍTIDLA Emergency Fluorescent Lighting Série SONJA IP20 SONJA Nouzové svítidlo SONJA je určeno k zajištění osvětlení při výpadku elektrického

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO

VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO VESTAVBOVÝ RÁM - ROLLO JUMBO Montageanleitung / Mounting Instruction / Montážní návod Nur von Erwachsenen zu bedienen! Kinder nicht an der Bildwand spielen lassen! Operation by adults only! Do not let

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST GILOTINA VLO DIMENSIONAL SHEET VLO MASSBLATT VERTIKALER BESCHLAG VLO МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ВОРОТ СИСТЕМЫ ГИЛЬОТИНА ВЛО CZ VOLNÝ PROSTOR PRO POHYBUJÍCÍ SE VRATA EN FREE SPACE FOR THE DOORMOVEMENT DE FREIRAUM FÜR DIE BEWEGUNGSABLÄUFE RU РАЗМЕРЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОРОТ CZ A - šířka otvoru B - výška otvoru C - nadpraží

Více

40 % 60 % Low direct/indirect pendant luminaires Elegant all-steel square luminaires with visible height only 35 mm.

40 % 60 % Low direct/indirect pendant luminaires Elegant all-steel square luminaires with visible height only 35 mm. T5 SLIM2 - TENKÁ ZÁVĚSNÁ SVÍTIDLA PŘÍMO/NEPŘÍMÁ T5 "SLIM2" - LOW DIRECT/INDIRECT PENDANT LUMINAIRES T5 "SLIM2" - NIEDRIGE DIREKT/INDIREKTE PENDELLEUCHTEN 230 V 50 Hz t a 25 ºC 40 % 60 % RAL 9003 - standard

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

DEOS.CZ, s.r.o., Na Slanici 379, 763 02 Zlín, Czech Republic tel: +420 577 195 280, fax: +420 577 195 290 info@deos.cz, deos@deos.cz. 2015 www.deos.

DEOS.CZ, s.r.o., Na Slanici 379, 763 02 Zlín, Czech Republic tel: +420 577 195 280, fax: +420 577 195 290 info@deos.cz, deos@deos.cz. 2015 www.deos. DEOS.CZ, s.r.o., Na Slanici 379, 763 02 Zlín, Czech Republic tel: +420 577 195 280, fax: +420 577 195 290 info@deos.cz, deos@deos.cz 2015 www.deos.cz LED 2015 LED 2015 Jako ryze český výrobce jsme se v

Více

OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD A TĚLOCVIČEN - LIGHTING OF CLASSROOMS AND GYMNASIUMS - BELEUCHTUNG VON KLASSEN UND TURNHALLEN

OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD A TĚLOCVIČEN - LIGHTING OF CLASSROOMS AND GYMNASIUMS - BELEUCHTUNG VON KLASSEN UND TURNHALLEN 2 OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD A TĚLOCVIČEN LIGHTING OF CLASSROOMS AND GYMNASIUMS BELEUCHTUNG VON KLASSEN UND TURNHALLEN OBSAH/ CONTENTS/ DE str. učebny 4 tělocvičny 16 elektronické předřadníky 19 možnosti

Více

Kancelářský systém ICE

Kancelářský systém ICE ICE HANDBOOK Kancelářský systém ICE Úvod ICE ( Inspiring Contemporary Environments v překladu inspirující současné prostředí ) je jedním z nejnovějších přírůstků do našeho portfolia TECHO. Díky hliníkovým

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

11.1. indukční světelné. zdroje induction lighting sources

11.1. indukční světelné. zdroje induction lighting sources 11.1 indukční světelné zdroje induction lighting sources ÚVOD Indukční zdroj světla se skládá z elektronického předřadníku a světelného výbojového zdroje. Indukční fluorescenční zdroj světla bez elektrod

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Training Board TB series 3. SolderBoard

Training Board TB series 3. SolderBoard Training Board TB series 3 SolderBoard Elektronická stavebnice SOLDERBOARD byla speciálně navržena pro účely praktické výuky ručního osazování a pájení desek plošných spojů v technologii SMT. Je levným

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

MINNI DOWN. DSI DIM 0 - EVG 2 - DALI 3 - Analog 1-10V 4 - DSI 5 - SwitchDim 1-10V DIM

MINNI DOWN. DSI DIM 0 - EVG 2 - DALI 3 - Analog 1-10V 4 - DSI 5 - SwitchDim 1-10V DIM MINNI Design surface mounted or suspended luminaires for T5 fluorescent lamps Direct and indirect kinds ody made of aluminium profile MINNI, anodized or powder coated Reflector made of white powder coated

Více

ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY + STMÍVÁNÍ ELECTRONIC BALLASTS + DIMMING ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE + DIMMEN

ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY + STMÍVÁNÍ ELECTRONIC BALLASTS + DIMMING ELEKTRONISCHE VORSCHALTGERÄTE + DIMMEN EEKTROICKÉ PŘEDŘADÍKY + STMÍVÁÍ EECTROIC BAASTS + DIMMIG EEKTROISCHE VORSCHATGERÄTE + DIMME Použít elektronický předřadník = šetřit elektrickou energii, získat větší komfort osvětlení a prodloužit životnost

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Dekorativní svítidla MODUS Interior decorative light fittings

Dekorativní svítidla MODUS Interior decorative light fittings Dekorativní svítidla MODUS Interior decorative light fittings nové možnosti světla Q DECO SKY Q DECO SKY vytváří realistický obraz oblohy na stropě vaší místnosti. Slučuje osvětlení a dekoraci v jeden

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel

Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel Vybavení šaten Kovový nábytek Cloakroom Equipment Steel Furniture Ausstattung von Umkleideräumen Metallmöbel Šatní skříňky Kombinace ocelový plech a laminovaná dřevotříska Clother lockers Steel sheet and

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

www.alumia.cz www.klusdesign.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU ARCHITECTURAL LED FIXTURES

www.alumia.cz www.klusdesign.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU ARCHITECTURAL LED FIXTURES www.alumia.cz PROFILY DO SÁDROKARTONU www.klusdesign.cz ARCHITECTURAL LED FIXTURES PROFILY DO SÁDROKARTONU - ZÁKLADNÍ INFORMACE ARCHITECTURAL PROFILES FOR LED FIXTURES - BASIC INFORMATION ZAPUŠTĚNÉ PROFILY

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control

NOVINKA. [Řada System 2] Dynamic Electronic Control MADE IN ITALY NOVÝ elektrický lineární hřebenový pohon s technologií DEC NEW Electrical linear rack actuator DEC technology: Technology DEC Dynamic Electronic Control Vyšší životnost pohonu a okna Automatické

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA

DEMATECH PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA PREISANGEBOT / CENOVÁ NABÍDKA Maschinenart / Druh stroje: Anlage zum Pelletieren / Pellet line / Peletovací linka Marke und Typ / Značka a typ: MGL 400 Baujahr / Rok výroby: 2011 Hersteller / Výrobce:

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

elektronické předřadníky

elektronické předřadníky elektronické předřadníky a transformátory elektronické předřadníky pro lineární a kompaktní zářivky elektronické předřadníky pro HID výbojky elektronické transformátory electronic ballasts and transformers

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology

topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter AKTIVNÍ OCHRANA Leading Electrotechnology topter Aktivní ochrana Průmyslové zásuvky IP44, IP66/IP67 P TECHNICKÉ PARAMETRY e shodě s normami EN 60309- IEC 60309- EN 60309-2 IEC 60309-2 EN 60529 IEC

Více

KTM Battery Charger KTM Устройство для заряда батарей КТМ Usměrňovač a nabíječ Ftz Gleichrichter und Ladegerät Ftz

KTM Battery Charger KTM Устройство для заряда батарей КТМ Usměrňovač a nabíječ Ftz Gleichrichter und Ladegerät Ftz Usměrňovač a nabíječ KTA Gleichrichter und Ladegerät KTA Rectifier and Batterey Charger KTA Устройство для заря батарей KTA Usměrňovač a nabíječ KTZ Gleichrichter und Ladegerät KTZ Rectifer and Batterey

Více

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG

POUŽITÍ USABILITY VERWENDUNG / IM-1-115-0,8 - IM-9-1-1 EN 12413 12644 ompany ertified iso 9001:00 Made in Italy POUŽITÍ USILITY VERWENDUNG Řezné, brusné a lamelové kotouče nejvyšší kvality. Kotouče jsou určeny pro ruční i stacionární

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

H2shop.cz. english česky

H2shop.cz. english česky návod Řídící elektronika HHO generátoru english česky Řídící jednotka slouží k uživatelskému nastavení impulzního proudu protékajícího HHO generátorem. Po nastavení jednotka sama udržuje konstantní nastavený

Více

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide

obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide obal manuálu, asi něco podobného jako u LC 100 asi by to chtělo lepší obrázek!!! FYTOSCOPE FS130 Instruction Guide možná tohle trochu zmenšit a dát sem i to varování LED RADIATION co je na další straně

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené

20 ka / 1 s (dle typu cívky) přirozené KATALOG CATALOGUE 051/03/2013 VÝKONOVÝ REAKTOR NN, NASTAVITELNÝ LOW VOLTAGE POWER REACTOR COIL, ADJUSTABLE pro napětí do 1000 V for voltages up to 1000V TYP LNN ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 VŠEOBECNĚ Výkonový

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

TR 311 TR 319, TR 331 TR 356

TR 311 TR 319, TR 331 TR 356 TR 311 TR 319, TR 331 TR 356 menovité zatížení P N při 25 C typový přehled Nominal load P N at 25 C types summary P N P NED=1% 3W 4W 45W 45W 6W 7W 8W 1W 12W 75W 1W 15W 2W 25W 3W 1W TR 311 125W TR 312 TR

Více

11.12. 100 ΕΙΣΟΔΟΣ = E / ENTRANCE = E = = 1174 550 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΥ = 2000 (ΕΠΙΛΟΓΗ: 2100) / CH STANDARD = 2000 (OPTIONAL: 2100) 243 50 ΚΥ/CH + 293 ΚΥ/CH +103 100 ΚΥ /CH 6 11 6 20 100 0,25 ΚΑ (CO) + 45

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC

BLANC CUARTA. Identification. Product Classifi cation. x y w z. Name. suspension lamp (C) Type Collection Line Designed by Description BLANC x y w z PC105 150 1000 500 112 Identification Type Collection Line Designed by Description BLANC CUARTA suspension lamp (C) BLANC Standard Line Ismael Sugranes Features Technology The lamps of this collection

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

interiérová svítidla vestavná

interiérová svítidla vestavná interiérová svítidla vestavná interior recessed luminaires Interieureinbauleuchten Interiérová svítidla vestavná určená k osvětlení prodejních, kancelářských a společenských prostor, chodeb, bytů a multifunkčních

Více

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use

AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia. Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ Harvia Návod na instalaci a použití instructions for installation and Use 15122011 CZ EN 1. OBECNÉ INFORMACE 1. GENEraL Účelem Harvia automatického dávkovače je aplikovat vodu a směs

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

www.svcgroup.cz Volkswagen Touran SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 100kg 2260 kg

www.svcgroup.cz Volkswagen Touran SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 100kg 2260 kg SVC Náchod A2 / 5 Montážní návod Fitting instruction Montageanleitung Classe A50-X ES 94/20 e27-00-0034 Typ:VTZ 001-070 8/03 Volkswagen Touran T5 + CrossTouran 2003-> 2011-> Typ: VTZ 001-070 Volkswagen

Více

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS

Kapitola 2 Dokumentace č. 11 103 CS Kapitola Dokumentace č. 0 CS Přívod oleje kanálový Sortimentní číslo výrobku 0088-6-5-70040 Ortlinghaus-Werke GmbH Postfach 4 40 4907 Wermelskirchen Kenkhauser Str. 5 499 Wermelskirchen Deutschland Tel.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium Havlíčkův Brod Zákazník : Jiří Javůrek Vypracoval : ing. Petr Martinkovič Následující hodnoty vycházejí z přesných výpočtů kalibrovaných světelných zdrojů, svítidel a jejich rozmístění. V praxi

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

Automatika na dávkování chemie automatic dosing

Automatika na dávkování chemie automatic dosing Automatika na dávkování chemie automatic dosing Swimmingpool Technology Autodos 700 Automatické dávkování Autodos Autodos automatic dosing Autodos 700 je jedno-kanálové zaøízení, pro mìøení a dávkování.

Více

Světelné zdroje Žárovky pro automobily a motocykly Indukční zdroje Svítidla Předřadníky a transformátory Příslušenství

Světelné zdroje Žárovky pro automobily a motocykly Indukční zdroje Svítidla Předřadníky a transformátory Příslušenství Světelné zdroje Žárovky pro automobily a motocykly Indukční zdroje Svítidla Předřadníky a transformátory Příslušenství Katalog 2011 O FIRMĚ Společnost NARVA Lichtquellen GmbH + Co. KG byla založena v Německu

Více

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007

Stříkací pistole. Striekacia pištoľ 10.25-007 Stříkací pistole Profi-Farbpistole Striekacia pištoľ 10.25-007 CZ 7 6 2 4 5 3 1 1) rychloupínací konektor 2) regulace množství barvy 3) regulace množství vzduchu 4) nastavení stříkacího modulu 5) spoušť

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory

glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory glass radiators GLASS RADIATORS skleněné radiátory ABOUT JOY / O PRODUKTU JOY ISAN JOY has its own style and is intended for all people wanting to change the look of their interiors. ISAN JOY is characterized

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Push-in Fittings ada BU 50000 / BU 50000 Series ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0,099 1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -20 C +80 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any

Více

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS

ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ELEKTROMOTORY SÉRIE CHT CHT ELECTRIC MOTORS ÚVOD CHT série elektromotor byla vyvinuta pro p ipojení na p evodovky a z tohoto d vodu mají veškeré mechanické a elektrické charakteristiky p izp sobeny práv

Více

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series

Nástrãné roubení - kovové / Socket Screw joints - Metallic ada BU 50000 / BU 50000 Series Technické údaje / Technical data: Rozsah tlaku / Pressure range 0-1,5 MPa Rozsah teplot / Temperature range -18 C +70 C Pracovní poloha / Working position libovolná/any Pfiipojovací závit Válcov - s tûsnícím

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer

Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Dvojitá lišta SASILplus 1000A pro připojení jednoho spotřebiče Double strip SASILplus for 1000A for connection of one consumer Ve spínacích kombinacích rozvodů nn bývají často požadovány 3pólové vývody

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Přisazená a závěsná svítidla

Přisazená a závěsná svítidla Přisazená a závěsná svítidla Tilia 02-01 12 Orion 03-01 14 Mira 04-01 17 Sirius 05-00 18 Sirius 05-01 19 Cubus 07-04 21 Canes 09-01 22 Gemma 11-01 24 Gemini 12-01 29 Pavo 13-01 32 Avior 15-01 36 Avior

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015

MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 Tschechische & Deutsche Version / FAQs auf Deutsch MODELOVÁ ŘADA A CENÍK KOČÁRKŮ KOLOFOGO OD 1. 7. 2015 MODEL / KOMPONENTY JENDA SOUČÁST VÝBAVY STANDA SOUČÁST VÝBAVY TONDA SOUČÁST VÝBAVY Tlumič Brzda Sklápěcí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více