Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově"

Transkript

1 Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Hrabal, Matoušková Zapisovatelka: Markéta Pekaříková Program: 1. Zahájení a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM b) jednání RM od posledního zasedání ZM c) seznámení se s územní studií lokalita IX.01 Slavíkovice EDP, k.ú. Rousínov u Vyškova 2. Majetkoprávní věci a) žádost o odkoupení pozemku p.č. 43/17 z majetku města b) smlouva o budoucí smlouvě darovací JMK c) kupní smlouva majetkoprávní vypořádání pozemků pod D1, p.č. 2278/3 d) darovací smlouva pozemky p.č. 820/5 a p.č. 823/2, k.ú Rousínov u Vyškova e) darovací smlouva pozemek p.č. 811/6, k.ú Rousínov u Vyškova f) žádost o odkoupení pozemku p.č. 913/3, k.ú Rousínov u Vyškova g) upsání akcií VaK Vyškov h) smlouva o započtení pohledávek VaK Vyškov i) darovací smlouva pozemek p.č. 826/2, k.ú Rousínov u Vyškova j) darovací smlouva pozemek p.č. 813/3, k.ú Rousínov u Vyškova k) vyhlášení záměru odprodeje - část p.č. 327/1, pozemek p.č. 67 a 44/6, k.ú. Kroužek l) Smlouva o poskytnutí půjčky pro MAS Společná cesta m) odkoupení pozemku p.č. 639/10, k.ú Rousínov u Vyškova n) darovací smlouva technické infrastruktury Slavíkovice o) smlouva s Vak Vyškov o zajištění provozu vodohospodářského zařízení Slavíkovice p) převod pozemku z vlastnictví PFČR do vlastnictví města r) smlouva s Vak Vyškov o zajištění provozu vodohospodářského zařízení Kanalizace ul. Nádražní 3. Rozpočet a) rozpočtové opatření RO č. 6/2011 b) zmocnění RM ke schválení posledních změn v rozpočtu 2011 c) rozpočet 2012 d) rozpočtový výhled 2013, Územní plán a) Územní studie Čechyně 5. Různé a) OZV č. 4/2011 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje 1

2 b) Plán zimní údržby c) poděkování kronikáři města panu Ing. Karlu Lochmanovi d) žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet Program byl schválen 12 hlasy: Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, Malá, proti 0, zdržel se Zahájení 9. zasedání zastupitelstva města Rousínova zahájil starosta Ing. František Havíř v 17 hodin. Předsedající konstatoval, že zápis z posledního jednání ZM byl řádně ověřen a podepsán a nebyly proti němu podány námitky. Předsedající oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů ZM. Zapisovatelkou jmenoval pí Markétu Pekaříkovou. Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Zdeňka Hrabala a paní Evu Matouškovou. Usnesení 09/01/11Z: ZM schvaluje ověřovatele zápisu z 9. řádného zasedání ZM pana Zdeňka Hrabala a paní Evu Matouškovou. Schváleno: pro 10 - Coufal, Havíř, Hašková, Julínek, Legner, Lukášek, Petřík, Švejnoha, Šedý, Malá, proti 0, zdržel se 2 - Hrabal, Matoušková Přišel pan Malý a pan Pupp a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM Splněné úkoly z usnesení přijatých ZM byly vyřazeny. b) jednání RM od posledního zasedání ZM Diskuse: Lukášek schválen pronájem pozemku na ul. Kalouskova p. Ž. není vypořádána černá stavba je správně cena 50,- /rok ST stavební řízení je před dokončením, město chce, aby si pan Ž. pozemek pronajal a staral se o něj. Šedý občané Kr. Vážan se dotazují na úklid dřeva z veřejného prostranství. Mohou si pronajmout plochu? ST celá lokalita se zkulturnila, postavilo se hřiště, vybudovala nová komunikace, je třeba s touto plochou zacházet jako s veřejným prostranstvím, proto jsem vyzval občany, aby si dřevo uklidili. Šedý 24. RM schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor Skálova 35 panu M. K. prostor Svornosti proč si pronajímá od města prostory, které má ve výpůjčce Svornost, je to komplikované. ST před rokem přišla paní K. s návrhem provozovat baby školičku v prostorách MC Pohádka. Tyto prostory má v nájmu Svornost, pod kterou MC Pohádka spadá. Paní K. se s Pohádkou dohodla, školičku provozuje, ale teď potřebovala přepsat nájem na manžela. Šedý pronájem bezbariérového bytu ve Vážanech na 4 roky, byty v patře jsou jen na 2, proč? ST pro bezbarierový byt se nemohl najít nájemce, přihlásil se Habrovanský zámek, že bude byt pronajímat svým klientům, přednostně z Rousínova a okolí. V patře je to jiná kategorie bytů jsou to byty startovací Lukášek budovy ve vlastnictví města přehled těchto budov tato příloha není u zápisu, žádá o tuto přílohu; ST tajemnice pošle zastupitelům Lukášek - pronájem kanceláře úřadu práce není cena za kolik? TAJ zatím není schválena nájemní smlouva, bude se schvalovat na příštím zasedání RM Šedý 24. RM odkanalizování Vítovic zrušení podlimitní veřejné zakázky jaký je současný 2

3 stav? ST soutěžili jsme proto, abychom zjistili cenu, žádost na Mze byla zamítnuta pro vysoké náklady jednalo se o rozpočtové náklady. Proto jsme potřebovali znát reálné náklady, které se uvedou v nové žádosti a měli bychom se tam vejít. Šedý v zápisech z rady výsledky soutěže nebyly. ST protože soutěž byla zrušena, pracuje se na PD pro provedení stavby a pokud se podaří získat dotaci, proběhne nové výběrové řízení. Legner - dotační titul byl vypsán? St zatím ne. Šedý nová varianta řešení pro parkovací místa pro nový pavilon ZŠ? ST jedná se o změnu v projektu, hledá se nejvhodnější místo pro parkovací stání Šedý RM pověřila starostu jednat o spoluúčasti města při rekonstrukci průtahu v částce do 3 mil. Kč. Mluvilo se o částce 5,7 mil. Kč ST budu se snažit, aby částka skutečná byla co nejnižší Šedý proč se zrušil nákup varhan? ST pan varhaník se vyjádřil, že varhany jsou dobré, je potřeba jen malá oprava, ale nástroj je to velmi dobrý a bude sloužit dál. Usnesení 09/02/11Z: ZM bere na vědomí zápisy z RM v roce c) seznámení se s územní studií lokalita IX.01 Slavíkovice EDP, k.ú. Rousínov u Vyškova Zastupitelé byli na dnešním jednání seznámeni s návrhem Územní studie lokalita IX.01 Slavíkovice EDP, k.ú. Rousínov u Vyškova Usnesení 09/03/11Z: ZM bere na vědomí informace o rozpracované Územní studii lokalita IX. 01 Slavíkovice EDP, k.ú. Rousínov u Vyškova. 2. Majetkové záležitosti a) žádost o odkoupení pozemku p.č. 43/17, k.ú. Kroužek z majetku města Pan P. K. požádal o odkoupení pozemku p.č. 43/17 zahrada o výměře 733 m2 k.ú. Kroužek z majetku města. Vzhledem k tomu, že v současné době je pro danou lokalitu zpracováván GPL pro polohové určení jednotlivých pozemků, je nutno s prodejem vyčkat. Usnesení 21/03/11R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 43/17 zahrada o výměře 733 m2 k.ú. Kroužek. Schváleno pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/04/11Z: ZM zamítá vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 43/17 zahrada o výměře 733 m2 k.ú. Kroužek. b) Smlouva o budoucí smlouvě darovací JMK Město Rousínov požádalo dopisem ze dne JMK o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací pro projekt Chodníky v Královopolských Vážanech, a to část pozemku p.č. 109/11 k.ú. Královopolské Vážany z majetku JMK do majetku města. Potřebná část pozemku o výměře cca 75 m2 bude darovací smlouvou převedena z vlastnictví JMK do vlastnictví města Rousínova. Pro majetkoprávní vypořádání nechá budoucí obdarovaný tj. město Rousínov vyhotovit GPL pro rozdělení pozemku. 3

4 Zastupitelstvo JMK schválilo smlouvu o budoucí smlouvě darovací na část pozemku p.č. 109/11 k.ú. Kr. Vážany na zasedání dne Usnesení 21/04/11R: RM projednala a doporučuje ZM schválení smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu s názvem Chodníky v Královopolských Vážanech. Jedná se o část pozemku ve vlastnictví JMK - p.č. 109/11 ostatní plocha silnice k.ú. Královopolské Vážany. Část pozemku bude darovací smlouvou převedena z vlastnictví JMK Brno do vlastnictví města Rousínova. Pro majetkoprávní vypořádání nechá budoucí obdarovaný tj. Město Rousínov vyhotovit GPL pro rozdělení pozemků. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/05/11Z: ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě darovací pro stavbu s názvem Chodníky v Královopolských Vážanech. Jedná se o část pozemku ve vlastnictví JMK - p.č. 109/11 ostatní plocha silnice k.ú. Královopolské Vážany. Část pozemku bude darovací smlouvou převedena z vlastnictví JMK do vlastnictví města Rousínova. Pro majetkoprávní vypořádání nechá budoucí obdarovaný tj. město Rousínov vyhotovit GPL pro rozdělení pozemků. c) kupní smlouva majetkoprávní vypořádání pozemků pod D1, p.č. 2278/3 Odbor HS předkládá radě města návrh kupní smlouvy majetkoprávní vypořádání k pozemkům pod provozovanou dálnicí D1. Jedná se o pozemek zastavěný dálnicí D1 p.č. 2278/3 o výměře 143 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Navrhovaná kupní cena činí 100,- Kč/m2. Usnesení 24/06/11R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemku p.č. 2278/3 o výměře 143 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z majetku města. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/06/11Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemku p.č. 2278/3 o výměře 143 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z majetku města. d) darovací smlouva pozemky.č. 820/5 a p.č. 823/2, k.ú. Rousínov Odbor HS předkládá RM v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě darovací ze dne a dodatku č. 1 smlouvu darovací bezúplatný převod pozemku p.č. 820/5 orná půda o výměře 23 m2 a p.č. 823/2 zahrada o výměře 93 m2 obě k.ú. Rousínov u Vyškova. Jedná se o pozemek, na kterém provedla firma Trasko a.s. Vyškov dílo dle schválené projektové dokumentace s názvem Novostavba rodinných domů ETAPA 2., Rousínov-Rousínovec-komunikace a výstavba IS. Dílo bylo dokončeno a v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí darovací nyní dárce - vlastník pozemku pí. A. D. převádí bezúplatně pozemky p.č. 820/5 orná půda o výměře 23 m2 a p.č. 823/2 zahrada o výměře 93 m2 obě k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města Rousínova. Usnesení 24/07/11R: RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy o bezplatném převodu nemovitostí - pozemků p.č. 820/5 orná půda o výměře 23 m2 a p.č. 823/2 zahrada o výměře 93 m2 obě k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví pí. A. D. do vlastnictví města Rousínova. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/07/11Z: ZM schvaluje darovací smlouvu o bezplatném převodu nemovitostí - pozemků p.č. 820/5 orná půda o výměře 23 m2 a p.č. 823/2 zahrada o výměře 93 m2 obě k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví pí A.D. do vlastnictví města Rousínova. e) darovací smlouva pozemek p.č. 811/6, k.ú. Rousínov Odbor HS předkládá RM v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě darovací ze dne a dodatku č. 1 smlouvu darovací bezúplatný převod pozemku p.č. 811/6 orná půda o výměře 99 4

5 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Jedná se o pozemek, na kterém provedla firma Trasko a.s. Vyškov dílo dle schválené projektové dokumentace s názvem Novostavba rodinných domů ETAPA 2., Rousínov-Rousínovec-komunikace a výstavba IS. Dílo bylo dokončeno a v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí darovací nyní dárci - vlastníci pozemku p. K.K. a pí E.K. převádí bezúplatně pozemek p.č. 811/6 orná půda o výměře 99 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města Rousínova. Usnesení 24/08/11R: RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy o bezplatném převodu nemovitosti - pozemku p.č. 811/6 orná půda o výměře 99 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví p. K.K. a E.K. do vlastnictví města Rousínova. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/08/11Z: ZM schvaluje darovací smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti - pozemku p.č. 811/6 orná půda o výměře 99 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví p. K.K. a E.K. do vlastnictví města Rousínova. f) žádost o odkoupení pozemku p.č. 913/3, k.ú Rousínov u Vyškova Paní I.K. požádala o odprodej pozemku p.č. 913/3 o výměře 3 m2 zastavěná plocha a nádvoří z majetku města Rousínova. Pozemek je částí domu č.p. 1116, který je ve vlastnictví žadatelky. RM odkládá projednávání bodu do příští RM Prodej nemovitosti je v nabídce realitní kanceláře za cenu 990 tis. Kč. Usnesení 17/33/11R: RM doporučuje ZM vyhlásit záměr prodeje pozemku p.č. 913/3, k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 3 m2 zastavěná plocha a nádvoří. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 07/04/11Z: ZM vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 913/3 zast. plocha a nádvoří k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, Malý, proti 0, zdržel se 0. Záměr prodeje pozemku p.č. 913/7 byl zveřejněn na úřední desce v době od do Připomínky z řad občanů nebyly k záměru prodeje vzneseny. Cena v čase a místě obvyklá činila ve stejné době v obdobném případě 1 000, ,- Kč/m2. Usnesení 24/09/11R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 913/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 3 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z majetku města Rousínova pí I. K. za cenu 1.000,- Kč/m2 s podmínkou splatností celé kupní ceny nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/09/11Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 913/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 3 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z majetku města Rousínova pí I. K. za cenu 1.000,- Kč/m2 s podmínkou splatností celé kupní ceny nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. g) upsání akcií VaK Vyškov Představenstvo společnosti VaK Vyškov, a.s. přijalo dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající částky ,- Kč o částku ,- Kč a to upsáním nových akcií. Nově vydané akcie nabízí městu Rousínovu, a to ve výši: ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, 5

6 Usnesení 24/12/11R: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o upsání akcií města Rousínova společnosti VaK Vyškov a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov, a to: ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč). Schváleno 4, pro, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 09/10/11Z: ZM schvaluje smlouvu o upsání akcií města Rousínova společnosti VaK Vyškov a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov, a to: ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč). h) smlouva o započtení pohledávek VaK Vyškov Představenstvo společnosti VaK Vyškov, a.s. přijalo dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající částky ,- Kč o částku ,- Kč a to upsáním nových akcií. Nově vydané akcie nabízí Městu Rousínov, a to ve výši: ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč. Představenstvo vyslovilo souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti celkem ve výši ,- Kč. - souhlas se započtením pohledávky upisovatele ve výši ,- Kč ze smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne (Vítovice) - souhlas se započtením pohledávky upisovatele ve výši ,- Kč ze smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne (kanalizace Kroužek) - souhlas se započtením pohledávky upisovatele ve výši ,- Kč ze smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne (kanalizace Kroužek) - souhlas se započtením pohledávky upisovatele ve výši ,- Kč ze smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne (kanalizace Kroužek) Město Rousínov vzhledem k výše uvedeným skutečnostem k datu podpisu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek má za společností pohledávky ve výši ,- Kč. Započtením vzájemných pohledávek zanikají pohledávky města Rousínova ve výši ,- Kč. Pohledávky společnosti ve výši ,- Kč zanikají započtením dle této smlouvy rovněž v celém rozsahu. Usnesení 24/13/11R: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o započtení vzájemných pohledávek ve výši ,- Kč města Rousínov za společností VaK Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov a společnosti za městem Rousínov v téže výši. Schváleno 4, pro, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 09/11/11Z: ZM schvaluje smlouvu o započtení vzájemných pohledávek ve výši ,- Kč města Rousínova za společností VaK Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov a společnosti za městem Rousínov v téže výši. i) darovací smlouva pozemek p.č. 826/2, k.ú. Rousínov u Vyškova Odbor HS předkládá RM v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě darovací ze dne a dodatku č. 1 smlouvu darovací bezúplatný převod pozemku p.č. 826/2 orná půda o výměře 86 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Jedná se o pozemek, na kterém provedla firma Trasko a.s. Vyškov dílo dle schválené projektové dokumentace s názvem Novostavba rodinných domů ETAPA 2., 6

7 Rousínov-Rousínovec-komunikace a výstavba IS. Dílo bylo dokončeno a v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí darovací nyní dárce - vlastník pozemku p. R. H. převádí bezúplatně pozemek p.č. 826/2 orná půda o výměře 86 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města Rousínova. Usnesení 24/24/11R: RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy o bezplatném převodu nemovitosti- pozemku p.č. 826/2 orná půda o výměře 86 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví p. R.H. do vlastnictví města Rousínova. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/12/11Z: ZM schvaluje darovací smlouvu o bezplatném převodu nemovitostipozemku p.č. 826/2 orná půda o výměře 86 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví p. R. H. do vlastnictví města Rousínova. j) darovací smlouva pozemek p.č. 813/3, k.ú Rousínov u Vyškova Odbor HS předkládá RM v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě darovací ze dne a dodatku č. 1 smlouvu darovací bezúplatný převod pozemku p.č. 813/3 orná půda o výměře 100 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Jedná se o pozemek, na kterém provedla firma Trasko a.s. Vyškov dílo dle schválené projektové dokumentace s názvem Novostavba rodinných domů ETAPA 2., Rousínov-Rousínovec-komunikace a výstavba IS. Dílo bylo dokončeno a v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí darovací nyní dárce- vlastník pozemku pí D.U. převádí bezúplatně pozemek p.č. 813/3 orná půda o výměře 100 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města Rousínova. Usnesení 24/25/11R: RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy o bezplatném převodu nemovitosti- pozemku p.č. 813/3 orná půda o výměře 100 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví pí D.U. do vlastnictví města Rousínova. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/13/11Z: ZM schvaluje darovací smlouvu o bezplatném převodu nemovitostipozemku p.č. 813/3 orná půda o výměře 100 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví pí D.U. do vlastnictví města Rousínova. k) vyhlášení záměru odprodeje - část p.č. 327/1, pozemek p.č. 67 a 44/6, k.ú. Kroužek Manželé J. vlastní v k.ú. Kroužek nemovitost, a to dům a pozemek st. p.č. 94 zast. plocha a nádvoří. Původní dům, který vlastníci zakoupili v r byl řadový, bez proluky. Nyní, při uvažovaném prodeji majitelé zjistili, že mezi jejich pozemkem p.č. 94 a sousedním p.č. 118 je proluka, a to část pozemku p.č. 327/1, který je ve vlastnictví města. Z tohoto důvodu nechali vypracovat GPL č /2011, ze kterého vyplynulo, že po oddělení příslušné části se jedná o díl a o výměře 21 m2. Vzhledem ke skutečnosti, že manželé koupili nemovitost v dobré víře a nemají žádný podíl na vzniklé situaci, prosí o zvážení možnosti provést úpravu majetkoprávního vypořádání bez cenového vyrovnání. Usnesení 20/02/11R: RM bere na vědomí žádost manželů J. o část pozemku p.č. 327/1 k.ú. Kroužek o výměře 21 m2 pod jejich domem a ukládá vedení města jednat s manželi J. o odkoupení pozemků p.č. 67 a 44/6, oba k.ú. Kroužek, které jsou přístupné pouze z nemovitosti manželů J. T: Schváleno pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 07/21/11Z: ZM bere na vědomí informaci o postupu vedení města při vyřizování žádosti manželů J. o část pozemku p.č. 327/1 k.ú. Kroužek o výměře 21 m2 pod jejich domem. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, Malý, proti 0, zdržel se 0. Po jednání s pí J. o odkoupení pozemků p.č. 67 a 44/6, oba k.ú. Kroužek, které jsou přístupné pouze z nemovitosti manželů J., lze doporučit ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemků, a to část p.č. 327/1 - díl a o výměře 21 m2 pod domem žadatelů a díl b o výměře 38 m2, dále p.č. 67 o výměře 253 m2 a p.č. 44/6 o výměře 350 m2, vše k.ú. Kroužek. Usnesení 22/03/11R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemků, a to část p.č. 327/1 - díl a o výměře 21 m2 a díl b o výměře 38 m2, p.č. 67 o výměře 253 m2 a p.č. 44/6 o výměře 350 m2, vše k.ú. Kroužek. 7

8 Schváleno pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 08/04/11Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemků, a to část p.č. 327/1 - díl a o výměře 21 m2 a díl b o výměře 38 m2, p.č. 67 o výměře 253 m2 a p.č. 44/6 o výměře 350 m2, vše k.ú. Kroužek. Schváleno: pro 12 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, Malý, proti 0, zdržel se 0. Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce v době od do Žádný další zájemce se nepřihlásil, ani nebyly vzneseny z řad občanů žádné námitky. Cena v čase a místě obvyklá činí dle znalce z oboru u pozemku p.č. 327/1 cena 600, ,- Kč, p.č. 67 a p.č. 44/6 cena 150,- -200,- Kč/m2. Pozemky dle GPL (přepracován po vyhlášení záměru) byly rozděleny takto: p.č. 371/4 ost. plocha o výměře 38 m2, pozemek st. p.č. 187 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, p.č. 67 zahrada o výměře 253 m2, p.č. 44/6 zahrada o výměře 350 m2 vše k.ú. Kroužek Usnesení 24/28/11R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej nemovitostí z vlastnictví města a to: p.č. 371/4 ost. plocha o výměře 38 m2, pozemek st. p.č. 187 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 obě k.ú. Kroužek za cenu 600 Kč/m2 a dále p.č. 67 zahrada o výměře 253 m2, p.č. 44/6 zahrada o výměře 350 m2, obě k.ú. Kroužek za cenu 150 Kč/m2 manželům J. s tím, že celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Schváleno, pro 4. proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/14/11Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej nemovitostí z vlastnictví města a to: p.č. 371/4 ost. plocha o výměře 38 m2, pozemek st. p.č. 187 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 obě k.ú. Kroužek za cenu 600 Kč/m2 a dále p.č. 67 zahrada o výměře 253 m2, p.č. 44/6 zahrada o výměře 350 m2, obě k.ú. Kroužek za cenu 150 Kč/m2 manželům J. s tím, že celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. l) Smlouva o poskytnutí půjčky pro MAS Společná cesta Město Rousínov spolupracuje s MAS Společná cesta na projektu Najdi poklad ve svém regionu financovaný z prostředků obcí a PRV prioritní osa IV.2.1. Pro Rousínov se jedná o realizaci informačně orientačního značení v Rousínově. Z tohoto důvodu je ZM předložena ke schválení Smlouva o půjčce finančních prostředků z rozpočtu města Rousínova, dle které město půjčí MAS ,- Kč potřebných k realizaci společného projektu. Usnesení 23/05/11R: RM schvaluje poskytnutí dotace pro MAS Společná cesta ve výši Kč na akci Najdi poklad ve svém regionu realizace informačně orientačního značení v Rousínově. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 23/06/11R: RM doporučuje ZM schválit poskytnutí půjčky pro MAS Společná cesta ve výši Kč na akci Najdi poklad ve svém regionu realizace informačně orientačního značení v Rousínově. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 23/07/11R: RM doporučuje ZM schválit v RO č. 6/2011 přesun mezi položkami tak, aby mohla být MAS Společná cesta poskytnuta dotace a půjčka na projekt Najdi poklad ve svém regionu realizace informačně orientačního značení v Rousínově. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/15/11Z: ZM schvaluje poskytnutí půjčky pro MAS Společná cesta ve výši Kč na akci Najdi poklad ve svém regionu realizace informačně orientačního značení v Rousínově. 8

9 m) odkoupení pozemku p.č. 639/10, k.ú. Rousínov u Vyškova Odbor HS předkládá nabídku manželů K. k odkoupení pozemku p.č. 639/10 ost. komunikace o výměře 40 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Jedná se o majetkoprávní vypořádání k pozemku pod místní komunikací. Usnesení 25/02/11R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 639/10 ost. komunikace o výměře 40 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města Rousínova od manželů K. za celkovou kupní cenu ,- Kč. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/16/11Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 639/10 ost. komunikace o výměře 40 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města Rousínova od manželů K. za celkovou kupní cenu ,- Kč. n) darovací smlouva technické infrastruktury Slavíkovice Odbor HS předkládá návrh darovací smlouvy pro převod stavby Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích městu Rousínovu. p. R. S. a p. J. A. oznámili ukončení kolaudací stavby technické infrastruktury, a to v souladu se smlouvou o budoucí darovací smlouvě, kde se budoucí dárce zavázal, že vybuduje vodovod pro zásobování pitnou vodou novostavby RD pana S. a plánované novostavby pana A. Vodovod je z materiálu HDPE, profilu DN80 a jedná se o jednu větev. Větev začíná v nápojném bodě-stávající vodovod LT DN100 v asf. komunikaci ul. Velešovická. Toto napojení vodovodu se nachází v křižovatce ul. Velešovická a ul. kolmé směrem k toku Rousínovec. Větev končí u parcely č (p. Studený a bude zakončená podzemním hydrantem DN80. Délka větve 117,90m. Potrubí je uloženo podél asfaltové komunikace v zeleném pruhu. Kolaudační souhlas s užíváním stavby je pro Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích v hodnotě díla dle projektanta ,00 Kč. Usnesení 25/10/11R: RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy pro převod dokončené stavby- Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích do vlastnictví města Rousínova v hodnotě díla ,- Kč. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/17/11Z: ZM schvaluje darovací smlouvu pro převod dokončené stavby - Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích, vybudované p. R. S. a p. J. A. do vlastnictví města Rousínova v hodnotě díla ,- Kč. o) Smlouva s Vak Vyškov o zajištění provozu vodohospodářského zařízení Slavíkovice Odbor HS předkládá RM návrh smlouvy o zajištění provozu vodohospodářského zařízení. Jedná se o vodní dílo Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích - řad HDPE, DN 80 délka 119,50 m, umístěné na pozemcích KN p.č. 2266/2, 2266/25, 2334 k.ú. Rousínov u Vyškova. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od , nájemné činí 300,- Kč ročně. Vlastník město Rousínov, provozovatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Usnesení 27/01/11R: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o zajištění provozu vodohospodářského zařízení. Jedná se vodní dílo Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích - řad HDPE, DN 80 délka 119,50 m, umístěné na pozemcích KN p.č. 2266/2, 2266/25, 2334 k.ú. Rousínov u Vyškova. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od , nájemné činí 300,- Kč ročně. Vlastník město Rousínov, provozovatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0 9

10 Usnesení 09/18/11Z: ZM schvaluje smlouvu o zajištění provozu vodohospodářského zařízení. Jedná se vodní dílo Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích - řad HDPE, DN 80 délka 119,50 m, umístěné na pozemcích KN p.č. 2266/2, 2266/25, 2334 k.ú. Rousínov u Vyškova. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od , nájemné činí 300,- Kč ročně. Vlastník město Rousínov, provozovatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. p) převod pozemku z vlastnictví PFČR do vlastnictví města Odbor HS předkládá RM návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 805/39 orná půda o výměře 2532 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rousínova. Uvedený pozemek se nachází v trati Hrubé kusy a je dle ÚPN určen jako plocha pro sport a rekreaci. Město zde hodlá vybudovat parkový les. Usnesení 26/11/11R: RM doporučuje ZM schválení bezúplatného převodu p.č. 805/39 orná půda o výměře 2532 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rousínova. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/19/11Z: ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu p.č. 805/39 orná půda o výměře 2532 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rousínova. r) smlouva s Vak Vyškov o zajištění provozu vodohospodářského zařízení Kanalizace ul. Nádražní Odbor HS předkládá ZM návrh smlouvy o zajištění provozu vodohospodářského zařízení. Jedná se o vodní dílo Město Rousínov Kanalizace ulice Nádražní. SO 01 Stoka S stoka splašková, SO 02 Výtlak V, SO 03 Čerpací stanice typová. - řad PVC SN 12, DN 250, délka 244,7 m - výtlak PE 100, DN 90, délka 8,7 m Umístěné na pozemcích KN p.č. 1672/3, 4, 5, 6,7,8,9,10, k.ú. Rousínov u Vyškova. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od , nájemné činí 2.000,- Kč ročně. Vlastník město Rousínov, provozovatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Usnesení 09/20/11Z: ZM schvaluje smlouvu o zajištění provozu vodohospodářského zařízení. Jedná se vodní dílo Město Rousínov Kanalizace ulice Nádražní. SO 01 Stoka S stoka splašková, SO 02 Výtlak V, SO 03 Čerpací stanice typová. - řad PVC SN 12, DN 250, délka 244,7 m - výtlak PE 100, DN 90, délka 8,7 m umístěné na pozemcích KN p.č. 1672/3, 4, 5, 6,7,8,9,10, k.ú. Rousínov u Vyškova. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od , nájemné činí 2.000,- Kč ročně. Vlastník město Rousínov, provozovatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 10

11 3. Rozpočet a) rozpočtové opatření č. 6/2011 Příjmy: a) navýšení o 1.138,1 tis. Kč příjmy vratky půjček NNO z minulých let, MPSV navýšení dotace na sociální dávky, neinvestiční dotace z EU Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov, JMK dotace na akceschopnost JSDH, dary pro CVČ, dotace na Ošetření vybraných stromů (EU a SR) b) snížení o 229 tis. Kč snížení příjmů u darů na výtah dle skutečnosti a vrácení zálohy na dotaci Mládež v akci Výdaje: a) snížení o 40 tis. Kč. občerstvení otevírání haly b) navýšení o 949,5 tis. Kč navýšení výdajů příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc, neinvestiční příspěvek ZŠ na energie a bezbariérové úpravy, pokuta statistické hlášení, neinvestiční příspěvek MS na výrobu a instalaci zábradlí k ZUŠ, oprava boční zdi u schodiště k ZŠ a spotřebu plynu a el. Energie ve sportovní hale, dále navýšení položky na půjčku farnosti Rousínov dotace MAS Přesuny mezi položkami: Přesun mezi položkami oprava položky u výdajů na nákup auta, přesun výdajů z půjčky MAS na investiční příspěvek MAS na akci Informačně orientační značení v Rousínově, snížení položky občerstvení otevírání haly se současným navýšením výdajů na věcné dary otevírání haly a občerstvení mezinárodní spolupráce, oprav položky u výdajů na ZŠ příspěvek, oprava položky věcné dary, doplnění ORG u výdajů na ČEZ zeleň ul. Trávníky, přesuny na položkách JSDH (navýšení u položek opravy a udržování, PHM a materiál se současným snížením na položkách nákupy ostatních služeb, DHDM, ochranné pomůcky, zdr. a soc. pojištění), snížení výdajů na akci Cestou necestou u DoPP se současným navýšením výdajů na materiál, oprava ORG u výdajů z dotace JMK na akceschopnost JSDH PHM a školení, snížení položek na pečovatelské službě pohoštění, nákup materiálu se současným navýšení na opravy a udržování, u výdajů na zastupitelstvo snížení položky PHM na se současným navýšením položek na opravy a udržování a cestovné, dále přesuny na místní správě: snížení položek knihy a tisk, DHDM, opravy a udržování, ochranné pomůcky se současným navýšením položky služby telekomunikací, přesun položky neinvestiční příspěvek MŠ na neinvestiční příspěvek MS za služby konané v MŠ Rousínov, snížení výdajů na stavbu Haly u ZŠ se současným navýšením zařízení v Hale u ZŠ Financování zvýšení financování o 0,4 tis. Kč (financování z přijatých dotací 2011) Usnesení 27/02/11R: RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6/ viz. příloha, které řeší: Příjmy: a) navýšení o 1.138,1 tis. Kč příjmy vratky půjček NNO z minulých let, MPSV navýšení dotace na sociální dávky, neinvestiční dotace z EU Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov, JMK dotace na akceschopnost JSDH, dary pro CVČ, dotace na Ošetření vybraných stromů (EU a SR) b) snížení o 229 tis. Kč snížení příjmů u darů na výtah dle skutečnosti a vrácení zálohy na dotaci Mládež v akci Výdaje: a) snížení o 40 tis. Kč. občerstvení otevírání haly b) navýšení o 949,5 tis. Kč navýšení výdajů příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc, neinvestiční příspěvek ZŠ na energie a bezbariérové úpravy, pokuta statistické hlášení, neinvestiční příspěvek MS na výrobu a instalaci zábradlí k ZUŠ, oprava boční zdi u schodiště k ZŠ a spotřebu plynu a el. Energie ve sportovní hale, dále navýšení položky na půjčku farnosti Rousínov dotace MAS Přesuny mezi položkami: Přesun mezi položkami oprava položky u výdajů na nákup auta, přesun výdajů z půjčka MAS na investiční příspěvek MAS na akci Informačně orientační značení v Rousínově, snížení položky občerstvení otevírání haly se současným navýšením výdajů na věcné dary otevírání haly a občerstvení mezinárodní spolupráce, oprav položky u výdajů na ZŠ příspěvek, oprava položky věcné dary, doplnění ORG u výdajů na ČEZ zeleň ul. 11

12 Trávníky, přesuny na položkách JSDH (navýšení u položek opravy a udržování, PHM a materiál se současným snížením na položkách nákupy ostatních služeb, DHDM, ochranné pomůcky, zdr. a soc. pojištění), snížení výdajů na akci Cestou necestou u DoPP se současným navýšením výdajů na materiál, oprava ORG u výdajů z dotace JMK na akceschopnost JSDH PHM a školení, snížení položek na pečovatelské službě pohoštění, nákup materiálu se současným navýšení na opravy a udržování, u výdajů na zastupitelstvo snížení položky PHM na se současným navýšením položek na opravy a udržování a cestovné, dále přesuny na místní správě: snížení položek knihy a tisk, DHDM, opravy a udržování, ochranné pomůcky se současným navýšením položky služby telekomunikací, přesun položky neinvestiční příspěvek MŠ na neinvestiční příspěvek MS za služby konané v MŠ Rousínov, snížení výdajů na stavbu Haly u ZŠ se současným navýšením zařízení v Hale u ZŠ Financování zvýšení financování o 0,4 tis. Kč (financování z přijatých dotací 2011) Švejnoha co to bylo za pokutu? Řehořová pokuta za pozdní statistické hlášení Usnesení 09/21/11Z: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/ viz. příloha, které řeší: Příjmy: a) navýšení o 1.138,1 tis. Kč příjmy vratky půjček NNO z minulých let, MPSV navýšení dotace na sociální dávky, neinvestiční dotace z EU Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov, JMK dotace na akceschopnost JSDH, dary pro CVČ, dotace na Ošetření vybraných stromů (EU a SR) b) snížení o 229 tis. Kč snížení příjmů u darů na výtah dle skutečnosti a vrácení zálohy na dotaci Mládež v akci Výdaje: a) snížení o 40 tis. Kč. občerstvení otevírání haly b) navýšení o 949,5 tis. Kč navýšení výdajů příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc, neinvestiční příspěvek ZŠ na energie a bezbariérové úpravy, pokuta statistické hlášení, neinvestiční příspěvek MS na výrobu a instalaci zábradlí k ZUŠ, oprava boční zdi u schodiště k ZŠ a spotřebu plynu a el. Energie ve sportovní hale, dále navýšení položky na půjčku farnosti Rousínov dotace MAS Přesuny mezi položkami: Přesun mezi položkami oprava položky u výdajů na nákup auta, přesun výdajů z půjčka MAS na investiční příspěvek MAS na akci Informačně orientační značení v Rousínově, snížení položky občerstvení otevírání haly se současným navýšením výdajů na věcné dary otevírání haly a občerstvení mezinárodní spolupráce, oprav položky u výdajů na ZŠ příspěvek, oprava položky věcné dary, doplnění ORG u výdajů na ČEZ zeleň ul. Trávníky, přesuny na položkách JSDH (navýšení u položek opravy a udržování, PHM a materiál se současným snížením na položkách nákupy ostatních služeb, DHDM, ochranné pomůcky, zdr. a soc. pojištění), snížení výdajů na akci Cestou necestou u DPP se současným navýšením výdajů na materiál, oprava ORG u výdajů z dotace JMK na akceschopnost JSDH PHM a školení, snížení položek na pečovatelské službě pohoštění, nákup materiálu se současným navýšení na opravy a udržování, u výdajů na zastupitelstvo snížení položky PHM na se současným navýšením položek na opravy a udržování a cestovné, dále přesuny na místní správě: snížení položek knihy a tisk, DHDM, opravy a udržování, ochranné pomůcky se současným navýšením položky služby telekomunikací, přesun položky neinvestiční příspěvek MŠ na neinvestiční příspěvek MS za služby konané v MŠ Rousínov, snížení výdajů na stavbu Haly u ZŠ se současným navýšením zařízení v Hale u ZŠ Financování zvýšení financování o 0,4 tis. Kč (financování z přijatých dotací 2011) 12

13 b) zmocnění RM ke schválení posledních změn v rozpočtu 2011 Odbor HS předkládá RM návrh řešení změn rozpočtu města v závěru roku 2011 (po ZM ) s ohledem na předpokládané změny dosud nezahrnuté do rozpočtu. Pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání skutečného čerpání na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2011 od posledního ZM, do je navrhováno zmocnit RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku Následně bude rozpočtové opatření předloženo ke schválení na prvním zasedání ZM v roce Usnesení 26/13/10R: RM doporučuje ZM zmocnit RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2011 pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání skutečného čerpání prostředků na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2011 od posledního ZM do Následně bude rozpočtové opatření předloženo ke schválení na prvním zasedání ZM v roce Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/22/11Z: ZM zmocňuje RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2011 pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání skutečného čerpání prostředků na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2011 od posledního ZM do Následně bude rozpočtové opatření předloženo ke schválení na prvním zasedání ZM v roce c) návrh rozpočtu 2012, objem mzdových prostředků MS a MěÚ ZM je předkládán návrh rozpočtu na rok 2012 viz příloha. Návrh rozpočtu byl projednán v RM a zveřejněn na úřední desce Předložený návrh rozpočtu je schodkový, to znamená, že příjmy 2012 jsou částečně dokryty volnými finančními prostředky z let předchozích. Návrh příjmů je ve výši Kč viz příloha č I. ze dne v členění a položka dle rozpočtové skladby. Návrh výdajů ve výši Kč viz příloha č II. ze dne v členění dle oddílů a pododdílů rozpočtové skladby. Návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s 11 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p. Usnesení 25/11/11R: RM doporučuje předložit ZM ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2012: Příjmy: Kč v členění dle a položek viz příloha č I Výdaje: Kč v členění dle oddílů a pododdílů (závazné ukazatele) viz příloha č II Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 - objem mzdových prostředků pro MS na rok 2012 objem mzdových prostředků ,- Uklízečka sportovní hala ,- Pracovník na správě sportovní haly 2 měsíce + odměny ,- Nárůsty platů ve třídách ,- Celkem ,- Usnesení 25/12/11 R: RM navrhuje ZM schválit objem mzdových prostředků na platy pracovníků MS na rok 2012 v objemu tis. Kč. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Šedý pracovník na hale za 2 měsíce 88 tis. jaké odměny? 13

14 Hůlka částka se skládá z 2 měsíčních platů a 12 měsíčních odměn, které jsme neměli v loňském roce odměnu získá podle naplnění haly - objem mzdových prostředků MěÚ na rok 2012 Podle 3 Nařízení vlády 447/2000 se výše prostředků na platy územního samosprávného celku pro kalendářní rok usměrňuje v rámci peněžních prostředků rozpočtu územního samosprávného celku stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem prostředků na platy zaměstnanců územního samosprávného celku stanoví příslušný orgán územního samosprávného celku. Tajemnice předkládá požadavek na schválení objemu mzdových prostředků pro rok 2012 ve výši tis. Kč. Pro rok 2011 byl ZM schválen objem mzdových prostředků ve výši tis. Kč. V loňském roce se zvýšil počet pracovníků o 2 úvazky městský strážník a jedna pečovatelka, v roce 2012 bude v souvislosti se změnami v oblasti soc. služeb zrušeno jedno místo sociální pracovnice (delimitace pod Úřad práce). Usnesení 25/13/11R: RM v souladu s 3 NV č. 447/2000 Sb., (o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny ) navrhuje ZM schválit objem mzdových prostředků pro pracovníky MěÚ Rousínov pro rok 2012 v absolutní výši tis. Kč. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Šedý je možné získat tabulku s přehledem platů 3 roky zpětně, protože tato částka narůstá ST částka na platy nenarůstá, pouze při zvýšení počtu pracovníků. Bude vypracována tabulka s porovnáním objemu mzdových prostředků a počtu pracovníků úřadu. Lukášek požaduje uvést kolik je pracovníků v které třídě. - dohody o provedení práce a pracovní činnosti MěÚ Rousínov Pro zabezpečení chodu města jsou každým rokem uzavírány dohody o provedení práce (v rozsahu do 300 hodin ročně) a dohody o pracovní činnosti (v rozsahu do ½ pracovní doby). Jedná se o práce na různé činnosti (činnost JSDH, řešení právních věcí, kronikář města, zajišťování pravidelné údržby automobilů města, přednes a hudba na obřadech, hlášení místním rozhlasem, provoz pobočkových knihoven mimo Rousínov, dohledy a správa Záložna, distribuce zpravodaje, CVČ, technické výpomoci a jiné služby vyplácené formou dohod) v objemu tis. Kč. Usnesení 25/14/11R: RM doporučuje ZM schválit objem uzavíraných dohod o provedení práce a o pracovní činnosti na rok 2012 ve výši tis. Kč. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Lukášek kolik byl objem na dohody loni? TAJ vycházíme z reálného stavu podle letošního roku Návrh pana Šedého na usnesení: ZM ukládá starostovi města vypracovat analýzu provozních nákladů včetně mzdových za poslední 3 roky u MS, DCHB a MěÚ. Neschváleno: Pro 3 Šedý,Lukášek, Julínek, proti 0, zdržel se: 11: Švejnoha, Malá, Malý, Coufal, Pupp, Petřík, Havíř, Legner, Hrabal, Hašková, Matoušková ST veškerá čísla budou opět uvedena ve výroční zprávě MS, která bude zveřejněna, detailnější vyčíslení pak v rozborech hospodaření, které jsou na vyžádání k nahlédnutí na MěÚ. Usnesení 09/23/11Z: ZM schvaluje objem mzdových prostředků na platy pracovníků MS na rok 2012 v objemu tis. Kč. Usnesení 09/24/11Z: ZM schvaluje v souladu s 3 NV č. 447/2000 Sb., (o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny ) objem mzdových prostředků pro pracovníky MěÚ Rousínov pro rok 2012 v absolutní výši tis. Kč. 14

15 Usnesení 09/25/11Z: ZM schvaluje objem uzavíraných dohod o provedení práce a o pracovní činnosti na rok 2012 ve výši tis. Kč. Jednání o rozpočtu: Švejnoha - Finanční výbor projednal rozpočet na r a rozpočtový výhled na 1013 a Rozpočet je konzervativní. FV doporučil rozpočet ke schválení tak, aby byl vyrovnaný. Zápis z FV již projednala RM. FV projednával rekonstrukce kotelny v ZŠ úvaha o výměně kotlů. ST v souč. době nejsou finance v rozpočtu na kotle v ZŠ, pokud se podaří nějaká dotace, zařadíme do rozpočtu dodatečně. Rozpočet není vyrovnaný, je schodkový, dofinancovaný zůstatky z minulých let. Lukášek dofinancování letošního rozpočtu z minulých let z jakých peněz? Daňové příjmy klesají, mandatorní výdaje by neměly být vyšší než tyto příjmy. ST stále ještě mandatorní výdaje nedosahují daňových příjmů, nechtěli jste sestavovat rozpočet tak, jako v minulých letech, v mé tabulce je to jasně vidět. Lukášek - rozpočet by měl být rozdělen na dvě části investiční a neinvestiční, stále se zvyšuje částka na provoz - kultura, komunální služby, bezpečnost a pořádek atd. ST MS dělají už i práce, které dříve byly dělány dodavatelsky Pupp vše, co se vybuduje, se promítne v čerpání provozních nákladů (hala, AT, DCHB) Občan Ch. má dojem, že zastupitelé nemají informace, které mají pracovníci MěÚ Občanka M. každý manažer musí mít analytické podklady, zastupitelé potřebují mít zpracovány podklady. ST veškeré podklady k rozpočtu byly zastupitelům předány návrh rozpočtu jednotlivých odborů i příspěvkových organizací - vše rozepsané do položek. Šedý to je v pořádku, jenom bych žádal, aby tabulky měly stejný vzhled Lukášek měly by být všechny zpracovány v Excelu Šedý příspěvek tělovýchovným jednotám je nižší než loni ST není, je stejný jako loni, ale chybí v rozpočtu částka na dofinancování získaných dotací. Pokud některá NNO dotaci získá, musí se během roku přijmout rozpočtové opatření. Občanka H. zda se plánují vybudovat chodníky a VO Nad školou? VO které tam je, nefunguje. ST slíbil, že MS uvedou VO do pořádku, nový chodník v rozpočtu není. Hašková chtěla bych vyslovit pochvalu za to, že jsme letos byli dobře a podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu. Usnesení 09/26/11Z: ZM schvaluje rozpočet města Rousínova na rok 2012: Příjmy: Kč v členění dle a položek viz příloha č I Výdaje: Kč v členění dle oddílů a pododdílů (závazné ukazatele) viz příloha č. II Lukášek příští rozpočet by měl být sestaven jinak, vzorem by mohl být rozpočet Pohořelic. Rozpočet by měl víc plavat, náklady na provoz by neměly přesáhnout daňové příjmy, ST dnes jsme schvalovali rozpočtové opatření č. 6, nevím jak víc by mohl rozpočet plavat. Návrh usnesení p. Lukáška s úpravou pana starosty: Usnesení 09/27/11Z: ZM ukládá RM dbát při sestavování příštího rozpočtu na to, aby daňové příjmy byly vyšší než mandatorní výdaje. Schváleno: pro 13 - Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, Malý, Malá, proti 0, zdržel se 1 - Coufal. 15

16 l) rozpočtový výhled na 2013, 2014 ZM je předkládán návrh rozpočtového výhledu na roky 2013 a 2014 viz příloha č. III a IV. Usnesení 25/15/11R: RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na roky 2013 a Výhled: 2013 příjmy + z minulých let 54,7 mil., výdaje 54.7 mil příjmy 53,7 mil, výdaje 53,7 mil. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Odešel p. Hrabal Usnesení 09/28/11Z: ZM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014 Výhled: 2013 příjmy + z minulých let 54,7 mil., výdaje 54.7 mil příjmy 53,7 mil, výdaje 53,7 mil. Schváleno: pro 13 - Coufal, Havíř, Hašková, Julínek, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, Malý, Malá, proti 0, zdržel se 0. Přišel p. Hrabal. 4. Územní plán a) pořízení Územní studie lokalita Čechyně I. Z důvodu zájmu o výstavbu RD v lokalitě Čechyně I., je potřeba pořídit územní studii, která bude sloužit jako podklad pro vydávání územních rozhodnutí na umisťování staveb. Usnesení 25/23/11R: RM doporučuje ZM schválit pořízení územní studie lokalita Čechyně I. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/29/11Z: ZM schvaluje pořízení územně plánovací studie Čechyně I. Pořizovatelem určuje Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje. Ke spolupráci s pořizovatelem pověřuje pana Jiřího Petříka, místostarostu města. 5. Různé a) OZV č. 4/2011 o provozování VHP Na základě požadavku státního dozoru MF nad sázkovými hrami a loteriemi je potřeba doplnit v OZV č. 2/2011 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, paragraf, který specifikuje výherní hrací přístroje. Vzhledem k tomu, že OZV má pouze dva články, doporučujeme vydat novou OZV č. 4/2011. Usnesení 27/21/11R: RM doporučuje ZM vydat OZV č. 4/2011 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. Tato vyhláška v plném rozsahu zruší OZV č. 2/2011. Usnesení 09/30/11Z: ZM vydává OZV č. 4/2011 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. b) Plán zimní údržby MS předkládají plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v zimním období Usnesení 24/37/11R: RM doporučuje ZM schválit plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v zimním období Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/31/11Z: ZM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v zimním období

17 c) poděkování kronikáři města panu Ing. Karlu Lochmanovi Na dnešní zasedání ZM byl pozván kronikář města pan Ing. Karel Lochman, který chce svoji činnost kronikáře ukončit. Funkci kronikáře vykonával Ing. Karel Lochman 9 let. Usnesení 09/32/11Z: ZM vyjadřuje poděkování kronikáři města panu Ing. Karlu Lochmanovi za obětavou práci pro město Rousínov. d) žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet Občanské sdružení LUNGTA, Dlouhá 2, Praha 1 žádá o projednání možnosti připojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2012 a vyjádřit tak solidaritu s tibetským lidem. Cílem je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Usnesení 27/20/11R: RM nedoporučuje ZM připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/33/11Z: ZM neschvaluje připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne Diskuse: Lukášek věžní hodiny na kostele M. Magdaleny jsou prý majetkem města proč je městský majetek umístěn v majetku cizím? MS vyčleňují na údržbu věžních hodin 10 tis. Kč, to je v pořádku, proti tomu nic nemám, ale majetkově by se to mělo vypořádat. Tajemnice - nejprve by se mělo ověřit, zda jsou hodiny skutečně v majetku města. Lukášek minule to tady bylo tak řečeno. Návrh usnesení p. Lukáška: Usnesení 09/34/11Z: ZM ukládá RM projednat s vlastníkem kostela M. Magdaleny převod věžních hodin z městského majetku. T: červen 2012 Schváleno: Pro 10 - Šedý, Malá, Coufal, Pupp, Petřík, Legner, Lukášek, Hrabal, Hašková, Matoušková, proti 3 Julínek, Švejnoha, Havíř, zdržel se 1 Malý Hašková připomínám propadený chodník v parku Hůlka je opraven Hašková a světla v Čechyni na Trávníkách, pořád nesvítí ST pokud někde nebude svítit světlo, hned volat p. Hůlkovi Lukášek navrhuje očíslovat sloupy VO, aby mohli občané hlásit konkrétní sloup Šedý co pařez ve Vážanech? Hůlka je odfrézován Šedý co se provede s keřem a blokem betonu na chodníku u zrcadla? ST řešení by bylo postříkat keř v době vegetace Švejnoha rozporné datování v návrhu rozpočtu Řehořová souvisí s datem vyvěšení a aby bylo zřejmé, z jakého data to pochází TAJ dotaz ohledně školení zastupitelů všem nevyhovuje ani jeden termín, školení bude dojednáno na s tím, že budou přizváni i zastupitelé okolních obcí 17

18 Občané: Občan Ch. dotaz na cyklokoordinátora, co se děje? ST jednal jsem na SFDI, bylo přislíbeno financování stavby Čechyňská II, je podepsaná smlouva se SFDI, tak i s dodavatelem stavby na cyklostezku z Čechyně po ulici Lípovou, betonová stezka není možná, musí být asfaltová, pokud by byl otevřen ROP, snažili bychom se udělat kus cyklostezky kolem DCHB a židovského hřbitova k ul. U náhonu. Občan Ch. zimní údržba v loňském roce se stalo, že chodník k MŠ nebyl uklizen. ST apel na vedoucího MS. Občan M. pohyb dětí na parkovišti u obchodu děti se pohybují po parkovišti, nedávají pozor na auta apel na MP a školy, udělat osvětu ST strážník začal s osvětou v ZŠ Ověřovatelé zápisu:.... Ing. František Havíř starosta města Rousínova V Rousínově, Zapsala: Pekaříková 18

Usnesení. zastupitelstva města Rousínova z 2. zasedání dne 15.prosince 2010

Usnesení. zastupitelstva města Rousínova z 2. zasedání dne 15.prosince 2010 Usnesení zastupitelstva města Rousínova z 2. zasedání dne 15.prosince 2010 1. Zastupitelstvo města Rousínova schválilo: a) ověřovatele zápisu z 2. řádného zasedání ZM paní Vladimíru Haškovou a paní Evu

Více

Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011

Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011 Přijatá usnesení z 25. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23. listopadu 2011 Usnesení 25/01/11R: RM ukládá vedení města jednat o prodeji id. ½ pozemku p.č. 1741/1 orná půda o celkové výměře 603

Více

Zápis. z 18. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 4. února 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 18. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 4. února 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 4. února 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 12. zastupitelů Omluveni: Ing. Chromý, Malá, Šedý K zápisu je přiložena presenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 26. září v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. ze 7. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 26. září v malém sále Záložny v Rousínově Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 26. září v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Ing. Pavel Švejnoha,

Více

Zápis. z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 1. srpna v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 1. srpna v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 1. srpna v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Václav Malý, Gabriela Malá, Pavel Švejnoha, Zdeněk Šedý K zápisu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Přijatá usnesení ze 17. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18. července 2012

Přijatá usnesení ze 17. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18. července 2012 Přijatá usnesení ze 17. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 18. července 2012 Usnesení 17/01/12R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcných břemen - realizace stavby podzemního komunikačního vedení

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Přijatá usnesení z 24. Rady města Rousínova konané dne 7. prosince 2016

Přijatá usnesení z 24. Rady města Rousínova konané dne 7. prosince 2016 Přijatá usnesení z 24. Rady města Rousínova konané dne 7. prosince 2016 Usnesení 24/01/16R: RM souhlasí s přijetím finančního daru pro Základní školu Rousínov, okres Vyškov, ve výši 4 494,22 Kč od Klubu

Více

Přijatá usnesení z 5. zasedání Rady města Rousínova konaného dne

Přijatá usnesení z 5. zasedání Rady města Rousínova konaného dne Přijatá usnesení z 5. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 23.2.2011 Usnesení: 05/01/11R: RM souhlasí s podpisem smlouvy o právu provést stavbu s pozdějším majetkoprávním vyrovnáním na akci KPÚ v

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Přijatá usnesení z 31. Rady města Rousínova konaného dne 13. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 31. Rady města Rousínova konaného dne 13. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 31. Rady města Rousínova konaného dne 13. listopadu 2013 Usnesení 31/01/13R: RM doporučuje ZM zrušit usnesení č. Usnesení 22/05/13Z ze dne26.6.2013, v plném rozsahu. Usnesení 31/02/13R:

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod.

Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne od hod. Zápis č. 1/2016 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 5.1.2016 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------------- Neomluveni:

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

KONANÉ DNE

KONANÉ DNE Z Á P I S Z 16. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC - - VRATISLAVICE N/N, KONANÉ DNE 10. 10. 2016 Přítomni: Lukáš Pohanka starosta Ing. Jiří Mejsnar - místostarosta Ing. Vladislav Krušina člen rady

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 19.12. 2012 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 14.12.2015 v 19:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Daniel Stráský, Stanislav Slouka, Martin Kružík,

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Poděkování za povodně (ústně) U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 22. června 2010 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Poděkování za

Více

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Němec, Johánková

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Němec, Johánková Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 5. května 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne

z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne USNESENÍ z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 14. 12. 2016 Přítomni: Hosté: Omluveni: Zasedání zahájeno: Zasedání ukončeno: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Tomáš Hlaváček, Mgr. Šimon Hradilek,

Více

Zápis č. 5/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodi

Zápis č. 5/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodi Zápis č. 5/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 2. 11. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě

Zápis č. 3/2015. z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Zápis č. 3/2015 z veřejného jednání zastupitelstva městyse, konaného dne 22. 09. 2015 v 18 hod. v zasedacím sále ÚM v Želetavě Přítomni: 11 členů ZM dle prezenční listiny Omluveni: Jan Berka, Karel Vrbka,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne

Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne Zápis č. 2/2016 ze zasedání ZO Choustník dne 27. 04. 2016 Místo jednání: Začátek jednání: Přítomno: Omluvena: Ověřovatelé: Zapisovatel: Družstevní dům Choustník 19.00 hodin 8 členů Veronika Jakeš František

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. prosince 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: 10 Členů ZO 1 dle presenční listiny Neomluveni: - Jednání řídí

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 15.12. 2011 (usnesení č. 60/7 72/7) 60/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 6/2016. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 6/2016 ze zasedání ZO Malotice ze dne 12. 12. 2016 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: František Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová

Více

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice

Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Obec Tismice Zastupitelstvo obce Tismice Zápis 9/2012 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Tismice, konaného dne 14.12.2012, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích.

Zápis č. 4/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích. Program: Zápis č. 4/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 5. 9. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 19. prosince 2016 v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne v Domě služeb II, Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice (dále

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 12. 12. 2015 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. Vašák, Ing. Jan Koudelka, Vlastimil Krejčí,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 13. veřejného zasedání OZ dne

Zápis z 13. veřejného zasedání OZ dne Zápis z 13. veřejného zasedání OZ dne 13.12.2016 Zahájeno v 19:05 hodin Přítomni : Prexl, Voráček, Frančík, Johánek, Kotlan, Plánička Omluven :-- 1) Zahájení s odkazem na ustanovení 92 odst. 3) zákona

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2016. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: Zápis č. 6/2016 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 12. 12. 2016 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 58. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 2.12. 2013 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 12/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. února 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 19. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 12. 10. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012

USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 USNESENÍ z 42. zasedání Rady města Jirkova ze dne 3. prosince 2012 1/42/RM/2012 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č. 13/34/RM/2012, 25/39/RM/2012, 3/40/RM/2012, 4/40/RM/2012,

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne

U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 26. 3. 2014 Bod 1 programu Schválení programu jednání RM Program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Námitka pana P. Baštýře k zápisu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 12. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 17.12.2009 Usnesení č. 243 /09-267 /09 243/09 Volba návrhové komise 244/09 Schválení programu 245/09 Kontrola usnesení ZM 246/09

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat.

Starosta nechal o schválení programu po jeho rozšíření a změně pořadí projednání bodů hlasovat. MCPNE 00668/2015 Zápis č. 5 z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 29.04.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Bosák,

Více

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin

Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne v 19:00 hodin Z Á P I S č. 7 / 2016 z jednání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 11. 2016 v 19:00 hodin Přítomni: Smolíková A., Bc. Halbich V., Pokorná V., Sůrová E., Šafařík F., Špatenka K., Štumrová B. Hosté:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Přijatá usnesení ze 12. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 16.května 2012

Přijatá usnesení ze 12. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 16.května 2012 Přijatá usnesení ze 12. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 16.května 2012 Usnesení 12/01/12R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje budovy Čechyně č.p. 82, z majetku města. Usnesení 12/02/12R:

Více

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 22.6.2009 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 22.6.2009 se konalo 18. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne od hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 16.5.2013 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 16.5.2013 se konalo 12. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

U S N E S E N Í. K bodu č. 1 Zahájení

U S N E S E N Í. K bodu č. 1 Zahájení U S N E S E N Í ze zasedání zastupitelstva města č. 6/2015, konaného dne 30. září 2015 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Náměšti nad Oslavou K bodu č. 1 Zahájení ZM schvaluje pozměněný program

Více

Přijatá usnesení z 8. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 6.4.2011

Přijatá usnesení z 8. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 6.4.2011 Přijatá usnesení z 8. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 6.4.2011 Usnesení 08/01/11R: RM vyhlašuje záměr na pronájem části prostranství zadního traktu Záložna na dobu určitou do 31.12.2014. Usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více