Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově"

Transkript

1 Zápis Z 9. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 14. prosince v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů Omluveni: David Kříž K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Hrabal, Matoušková Zapisovatelka: Markéta Pekaříková Program: 1. Zahájení a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM b) jednání RM od posledního zasedání ZM c) seznámení se s územní studií lokalita IX.01 Slavíkovice EDP, k.ú. Rousínov u Vyškova 2. Majetkoprávní věci a) žádost o odkoupení pozemku p.č. 43/17 z majetku města b) smlouva o budoucí smlouvě darovací JMK c) kupní smlouva majetkoprávní vypořádání pozemků pod D1, p.č. 2278/3 d) darovací smlouva pozemky p.č. 820/5 a p.č. 823/2, k.ú Rousínov u Vyškova e) darovací smlouva pozemek p.č. 811/6, k.ú Rousínov u Vyškova f) žádost o odkoupení pozemku p.č. 913/3, k.ú Rousínov u Vyškova g) upsání akcií VaK Vyškov h) smlouva o započtení pohledávek VaK Vyškov i) darovací smlouva pozemek p.č. 826/2, k.ú Rousínov u Vyškova j) darovací smlouva pozemek p.č. 813/3, k.ú Rousínov u Vyškova k) vyhlášení záměru odprodeje - část p.č. 327/1, pozemek p.č. 67 a 44/6, k.ú. Kroužek l) Smlouva o poskytnutí půjčky pro MAS Společná cesta m) odkoupení pozemku p.č. 639/10, k.ú Rousínov u Vyškova n) darovací smlouva technické infrastruktury Slavíkovice o) smlouva s Vak Vyškov o zajištění provozu vodohospodářského zařízení Slavíkovice p) převod pozemku z vlastnictví PFČR do vlastnictví města r) smlouva s Vak Vyškov o zajištění provozu vodohospodářského zařízení Kanalizace ul. Nádražní 3. Rozpočet a) rozpočtové opatření RO č. 6/2011 b) zmocnění RM ke schválení posledních změn v rozpočtu 2011 c) rozpočet 2012 d) rozpočtový výhled 2013, Územní plán a) Územní studie Čechyně 5. Různé a) OZV č. 4/2011 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje 1

2 b) Plán zimní údržby c) poděkování kronikáři města panu Ing. Karlu Lochmanovi d) žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet Program byl schválen 12 hlasy: Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, Malá, proti 0, zdržel se Zahájení 9. zasedání zastupitelstva města Rousínova zahájil starosta Ing. František Havíř v 17 hodin. Předsedající konstatoval, že zápis z posledního jednání ZM byl řádně ověřen a podepsán a nebyly proti němu podány námitky. Předsedající oznámil přítomnost nadpoloviční většiny členů ZM. Zapisovatelkou jmenoval pí Markétu Pekaříkovou. Předsedající navrhuje jako ověřovatele zápisu pana Zdeňka Hrabala a paní Evu Matouškovou. Usnesení 09/01/11Z: ZM schvaluje ověřovatele zápisu z 9. řádného zasedání ZM pana Zdeňka Hrabala a paní Evu Matouškovou. Schváleno: pro 10 - Coufal, Havíř, Hašková, Julínek, Legner, Lukášek, Petřík, Švejnoha, Šedý, Malá, proti 0, zdržel se 2 - Hrabal, Matoušková Přišel pan Malý a pan Pupp a) kontrola plnění usnesení přijatých ZM Splněné úkoly z usnesení přijatých ZM byly vyřazeny. b) jednání RM od posledního zasedání ZM Diskuse: Lukášek schválen pronájem pozemku na ul. Kalouskova p. Ž. není vypořádána černá stavba je správně cena 50,- /rok ST stavební řízení je před dokončením, město chce, aby si pan Ž. pozemek pronajal a staral se o něj. Šedý občané Kr. Vážan se dotazují na úklid dřeva z veřejného prostranství. Mohou si pronajmout plochu? ST celá lokalita se zkulturnila, postavilo se hřiště, vybudovala nová komunikace, je třeba s touto plochou zacházet jako s veřejným prostranstvím, proto jsem vyzval občany, aby si dřevo uklidili. Šedý 24. RM schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor Skálova 35 panu M. K. prostor Svornosti proč si pronajímá od města prostory, které má ve výpůjčce Svornost, je to komplikované. ST před rokem přišla paní K. s návrhem provozovat baby školičku v prostorách MC Pohádka. Tyto prostory má v nájmu Svornost, pod kterou MC Pohádka spadá. Paní K. se s Pohádkou dohodla, školičku provozuje, ale teď potřebovala přepsat nájem na manžela. Šedý pronájem bezbariérového bytu ve Vážanech na 4 roky, byty v patře jsou jen na 2, proč? ST pro bezbarierový byt se nemohl najít nájemce, přihlásil se Habrovanský zámek, že bude byt pronajímat svým klientům, přednostně z Rousínova a okolí. V patře je to jiná kategorie bytů jsou to byty startovací Lukášek budovy ve vlastnictví města přehled těchto budov tato příloha není u zápisu, žádá o tuto přílohu; ST tajemnice pošle zastupitelům Lukášek - pronájem kanceláře úřadu práce není cena za kolik? TAJ zatím není schválena nájemní smlouva, bude se schvalovat na příštím zasedání RM Šedý 24. RM odkanalizování Vítovic zrušení podlimitní veřejné zakázky jaký je současný 2

3 stav? ST soutěžili jsme proto, abychom zjistili cenu, žádost na Mze byla zamítnuta pro vysoké náklady jednalo se o rozpočtové náklady. Proto jsme potřebovali znát reálné náklady, které se uvedou v nové žádosti a měli bychom se tam vejít. Šedý v zápisech z rady výsledky soutěže nebyly. ST protože soutěž byla zrušena, pracuje se na PD pro provedení stavby a pokud se podaří získat dotaci, proběhne nové výběrové řízení. Legner - dotační titul byl vypsán? St zatím ne. Šedý nová varianta řešení pro parkovací místa pro nový pavilon ZŠ? ST jedná se o změnu v projektu, hledá se nejvhodnější místo pro parkovací stání Šedý RM pověřila starostu jednat o spoluúčasti města při rekonstrukci průtahu v částce do 3 mil. Kč. Mluvilo se o částce 5,7 mil. Kč ST budu se snažit, aby částka skutečná byla co nejnižší Šedý proč se zrušil nákup varhan? ST pan varhaník se vyjádřil, že varhany jsou dobré, je potřeba jen malá oprava, ale nástroj je to velmi dobrý a bude sloužit dál. Usnesení 09/02/11Z: ZM bere na vědomí zápisy z RM v roce c) seznámení se s územní studií lokalita IX.01 Slavíkovice EDP, k.ú. Rousínov u Vyškova Zastupitelé byli na dnešním jednání seznámeni s návrhem Územní studie lokalita IX.01 Slavíkovice EDP, k.ú. Rousínov u Vyškova Usnesení 09/03/11Z: ZM bere na vědomí informace o rozpracované Územní studii lokalita IX. 01 Slavíkovice EDP, k.ú. Rousínov u Vyškova. 2. Majetkové záležitosti a) žádost o odkoupení pozemku p.č. 43/17, k.ú. Kroužek z majetku města Pan P. K. požádal o odkoupení pozemku p.č. 43/17 zahrada o výměře 733 m2 k.ú. Kroužek z majetku města. Vzhledem k tomu, že v současné době je pro danou lokalitu zpracováván GPL pro polohové určení jednotlivých pozemků, je nutno s prodejem vyčkat. Usnesení 21/03/11R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 43/17 zahrada o výměře 733 m2 k.ú. Kroužek. Schváleno pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/04/11Z: ZM zamítá vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 43/17 zahrada o výměře 733 m2 k.ú. Kroužek. b) Smlouva o budoucí smlouvě darovací JMK Město Rousínov požádalo dopisem ze dne JMK o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací pro projekt Chodníky v Královopolských Vážanech, a to část pozemku p.č. 109/11 k.ú. Královopolské Vážany z majetku JMK do majetku města. Potřebná část pozemku o výměře cca 75 m2 bude darovací smlouvou převedena z vlastnictví JMK do vlastnictví města Rousínova. Pro majetkoprávní vypořádání nechá budoucí obdarovaný tj. město Rousínov vyhotovit GPL pro rozdělení pozemku. 3

4 Zastupitelstvo JMK schválilo smlouvu o budoucí smlouvě darovací na část pozemku p.č. 109/11 k.ú. Kr. Vážany na zasedání dne Usnesení 21/04/11R: RM projednala a doporučuje ZM schválení smlouvy o budoucí smlouvě darovací pro stavbu s názvem Chodníky v Královopolských Vážanech. Jedná se o část pozemku ve vlastnictví JMK - p.č. 109/11 ostatní plocha silnice k.ú. Královopolské Vážany. Část pozemku bude darovací smlouvou převedena z vlastnictví JMK Brno do vlastnictví města Rousínova. Pro majetkoprávní vypořádání nechá budoucí obdarovaný tj. Město Rousínov vyhotovit GPL pro rozdělení pozemků. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/05/11Z: ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě darovací pro stavbu s názvem Chodníky v Královopolských Vážanech. Jedná se o část pozemku ve vlastnictví JMK - p.č. 109/11 ostatní plocha silnice k.ú. Královopolské Vážany. Část pozemku bude darovací smlouvou převedena z vlastnictví JMK do vlastnictví města Rousínova. Pro majetkoprávní vypořádání nechá budoucí obdarovaný tj. město Rousínov vyhotovit GPL pro rozdělení pozemků. c) kupní smlouva majetkoprávní vypořádání pozemků pod D1, p.č. 2278/3 Odbor HS předkládá radě města návrh kupní smlouvy majetkoprávní vypořádání k pozemkům pod provozovanou dálnicí D1. Jedná se o pozemek zastavěný dálnicí D1 p.č. 2278/3 o výměře 143 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Navrhovaná kupní cena činí 100,- Kč/m2. Usnesení 24/06/11R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemku p.č. 2278/3 o výměře 143 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z majetku města. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/06/11Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemku p.č. 2278/3 o výměře 143 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z majetku města. d) darovací smlouva pozemky.č. 820/5 a p.č. 823/2, k.ú. Rousínov Odbor HS předkládá RM v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě darovací ze dne a dodatku č. 1 smlouvu darovací bezúplatný převod pozemku p.č. 820/5 orná půda o výměře 23 m2 a p.č. 823/2 zahrada o výměře 93 m2 obě k.ú. Rousínov u Vyškova. Jedná se o pozemek, na kterém provedla firma Trasko a.s. Vyškov dílo dle schválené projektové dokumentace s názvem Novostavba rodinných domů ETAPA 2., Rousínov-Rousínovec-komunikace a výstavba IS. Dílo bylo dokončeno a v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí darovací nyní dárce - vlastník pozemku pí. A. D. převádí bezúplatně pozemky p.č. 820/5 orná půda o výměře 23 m2 a p.č. 823/2 zahrada o výměře 93 m2 obě k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města Rousínova. Usnesení 24/07/11R: RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy o bezplatném převodu nemovitostí - pozemků p.č. 820/5 orná půda o výměře 23 m2 a p.č. 823/2 zahrada o výměře 93 m2 obě k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví pí. A. D. do vlastnictví města Rousínova. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/07/11Z: ZM schvaluje darovací smlouvu o bezplatném převodu nemovitostí - pozemků p.č. 820/5 orná půda o výměře 23 m2 a p.č. 823/2 zahrada o výměře 93 m2 obě k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví pí A.D. do vlastnictví města Rousínova. e) darovací smlouva pozemek p.č. 811/6, k.ú. Rousínov Odbor HS předkládá RM v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě darovací ze dne a dodatku č. 1 smlouvu darovací bezúplatný převod pozemku p.č. 811/6 orná půda o výměře 99 4

5 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Jedná se o pozemek, na kterém provedla firma Trasko a.s. Vyškov dílo dle schválené projektové dokumentace s názvem Novostavba rodinných domů ETAPA 2., Rousínov-Rousínovec-komunikace a výstavba IS. Dílo bylo dokončeno a v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí darovací nyní dárci - vlastníci pozemku p. K.K. a pí E.K. převádí bezúplatně pozemek p.č. 811/6 orná půda o výměře 99 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města Rousínova. Usnesení 24/08/11R: RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy o bezplatném převodu nemovitosti - pozemku p.č. 811/6 orná půda o výměře 99 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví p. K.K. a E.K. do vlastnictví města Rousínova. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/08/11Z: ZM schvaluje darovací smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti - pozemku p.č. 811/6 orná půda o výměře 99 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví p. K.K. a E.K. do vlastnictví města Rousínova. f) žádost o odkoupení pozemku p.č. 913/3, k.ú Rousínov u Vyškova Paní I.K. požádala o odprodej pozemku p.č. 913/3 o výměře 3 m2 zastavěná plocha a nádvoří z majetku města Rousínova. Pozemek je částí domu č.p. 1116, který je ve vlastnictví žadatelky. RM odkládá projednávání bodu do příští RM Prodej nemovitosti je v nabídce realitní kanceláře za cenu 990 tis. Kč. Usnesení 17/33/11R: RM doporučuje ZM vyhlásit záměr prodeje pozemku p.č. 913/3, k.ú. Rousínov u Vyškova o výměře 3 m2 zastavěná plocha a nádvoří. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 07/04/11Z: ZM vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. 913/3 zast. plocha a nádvoří k.ú. Rousínov u Vyškova. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, Malý, proti 0, zdržel se 0. Záměr prodeje pozemku p.č. 913/7 byl zveřejněn na úřední desce v době od do Připomínky z řad občanů nebyly k záměru prodeje vzneseny. Cena v čase a místě obvyklá činila ve stejné době v obdobném případě 1 000, ,- Kč/m2. Usnesení 24/09/11R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej pozemku p.č. 913/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 3 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z majetku města Rousínova pí I. K. za cenu 1.000,- Kč/m2 s podmínkou splatností celé kupní ceny nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/09/11Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 913/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 3 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z majetku města Rousínova pí I. K. za cenu 1.000,- Kč/m2 s podmínkou splatností celé kupní ceny nejpozději v den podpisu kupní smlouvy. g) upsání akcií VaK Vyškov Představenstvo společnosti VaK Vyškov, a.s. přijalo dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající částky ,- Kč o částku ,- Kč a to upsáním nových akcií. Nově vydané akcie nabízí městu Rousínovu, a to ve výši: ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, 5

6 Usnesení 24/12/11R: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o upsání akcií města Rousínova společnosti VaK Vyškov a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov, a to: ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč). Schváleno 4, pro, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 09/10/11Z: ZM schvaluje smlouvu o upsání akcií města Rousínova společnosti VaK Vyškov a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov, a to: ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč). h) smlouva o započtení pohledávek VaK Vyškov Představenstvo společnosti VaK Vyškov, a.s. přijalo dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající částky ,- Kč o částku ,- Kč a to upsáním nových akcií. Nově vydané akcie nabízí Městu Rousínov, a to ve výši: ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč. Představenstvo vyslovilo souhlas se započtením peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti celkem ve výši ,- Kč. - souhlas se započtením pohledávky upisovatele ve výši ,- Kč ze smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne (Vítovice) - souhlas se započtením pohledávky upisovatele ve výši ,- Kč ze smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne (kanalizace Kroužek) - souhlas se započtením pohledávky upisovatele ve výši ,- Kč ze smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne (kanalizace Kroužek) - souhlas se započtením pohledávky upisovatele ve výši ,- Kč ze smlouvy o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací ze dne (kanalizace Kroužek) Město Rousínov vzhledem k výše uvedeným skutečnostem k datu podpisu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek má za společností pohledávky ve výši ,- Kč. Započtením vzájemných pohledávek zanikají pohledávky města Rousínova ve výši ,- Kč. Pohledávky společnosti ve výši ,- Kč zanikají započtením dle této smlouvy rovněž v celém rozsahu. Usnesení 24/13/11R: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o započtení vzájemných pohledávek ve výši ,- Kč města Rousínov za společností VaK Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov a společnosti za městem Rousínov v téže výši. Schváleno 4, pro, proti 0, zdržel se 0. Usnesení 09/11/11Z: ZM schvaluje smlouvu o započtení vzájemných pohledávek ve výši ,- Kč města Rousínova za společností VaK Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov a společnosti za městem Rousínov v téže výši. i) darovací smlouva pozemek p.č. 826/2, k.ú. Rousínov u Vyškova Odbor HS předkládá RM v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě darovací ze dne a dodatku č. 1 smlouvu darovací bezúplatný převod pozemku p.č. 826/2 orná půda o výměře 86 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Jedná se o pozemek, na kterém provedla firma Trasko a.s. Vyškov dílo dle schválené projektové dokumentace s názvem Novostavba rodinných domů ETAPA 2., 6

7 Rousínov-Rousínovec-komunikace a výstavba IS. Dílo bylo dokončeno a v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí darovací nyní dárce - vlastník pozemku p. R. H. převádí bezúplatně pozemek p.č. 826/2 orná půda o výměře 86 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města Rousínova. Usnesení 24/24/11R: RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy o bezplatném převodu nemovitosti- pozemku p.č. 826/2 orná půda o výměře 86 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví p. R.H. do vlastnictví města Rousínova. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/12/11Z: ZM schvaluje darovací smlouvu o bezplatném převodu nemovitostipozemku p.č. 826/2 orná půda o výměře 86 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví p. R. H. do vlastnictví města Rousínova. j) darovací smlouva pozemek p.č. 813/3, k.ú Rousínov u Vyškova Odbor HS předkládá RM v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě darovací ze dne a dodatku č. 1 smlouvu darovací bezúplatný převod pozemku p.č. 813/3 orná půda o výměře 100 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Jedná se o pozemek, na kterém provedla firma Trasko a.s. Vyškov dílo dle schválené projektové dokumentace s názvem Novostavba rodinných domů ETAPA 2., Rousínov-Rousínovec-komunikace a výstavba IS. Dílo bylo dokončeno a v souladu se smlouvou o smlouvě budoucí darovací nyní dárce- vlastník pozemku pí D.U. převádí bezúplatně pozemek p.č. 813/3 orná půda o výměře 100 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města Rousínova. Usnesení 24/25/11R: RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy o bezplatném převodu nemovitosti- pozemku p.č. 813/3 orná půda o výměře 100 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví pí D.U. do vlastnictví města Rousínova. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/13/11Z: ZM schvaluje darovací smlouvu o bezplatném převodu nemovitostipozemku p.č. 813/3 orná půda o výměře 100 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví pí D.U. do vlastnictví města Rousínova. k) vyhlášení záměru odprodeje - část p.č. 327/1, pozemek p.č. 67 a 44/6, k.ú. Kroužek Manželé J. vlastní v k.ú. Kroužek nemovitost, a to dům a pozemek st. p.č. 94 zast. plocha a nádvoří. Původní dům, který vlastníci zakoupili v r byl řadový, bez proluky. Nyní, při uvažovaném prodeji majitelé zjistili, že mezi jejich pozemkem p.č. 94 a sousedním p.č. 118 je proluka, a to část pozemku p.č. 327/1, který je ve vlastnictví města. Z tohoto důvodu nechali vypracovat GPL č /2011, ze kterého vyplynulo, že po oddělení příslušné části se jedná o díl a o výměře 21 m2. Vzhledem ke skutečnosti, že manželé koupili nemovitost v dobré víře a nemají žádný podíl na vzniklé situaci, prosí o zvážení možnosti provést úpravu majetkoprávního vypořádání bez cenového vyrovnání. Usnesení 20/02/11R: RM bere na vědomí žádost manželů J. o část pozemku p.č. 327/1 k.ú. Kroužek o výměře 21 m2 pod jejich domem a ukládá vedení města jednat s manželi J. o odkoupení pozemků p.č. 67 a 44/6, oba k.ú. Kroužek, které jsou přístupné pouze z nemovitosti manželů J. T: Schváleno pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 07/21/11Z: ZM bere na vědomí informaci o postupu vedení města při vyřizování žádosti manželů J. o část pozemku p.č. 327/1 k.ú. Kroužek o výměře 21 m2 pod jejich domem. Schváleno: pro 14 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, Malý, proti 0, zdržel se 0. Po jednání s pí J. o odkoupení pozemků p.č. 67 a 44/6, oba k.ú. Kroužek, které jsou přístupné pouze z nemovitosti manželů J., lze doporučit ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemků, a to část p.č. 327/1 - díl a o výměře 21 m2 pod domem žadatelů a díl b o výměře 38 m2, dále p.č. 67 o výměře 253 m2 a p.č. 44/6 o výměře 350 m2, vše k.ú. Kroužek. Usnesení 22/03/11R: RM doporučuje ZM vyhlášení záměru odprodeje pozemků, a to část p.č. 327/1 - díl a o výměře 21 m2 a díl b o výměře 38 m2, p.č. 67 o výměře 253 m2 a p.č. 44/6 o výměře 350 m2, vše k.ú. Kroužek. 7

8 Schváleno pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 08/04/11Z: ZM vyhlašuje záměr odprodeje pozemků, a to část p.č. 327/1 - díl a o výměře 21 m2 a díl b o výměře 38 m2, p.č. 67 o výměře 253 m2 a p.č. 44/6 o výměře 350 m2, vše k.ú. Kroužek. Schváleno: pro 12 - Coufal, Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Kříž, Lukášek, Matoušková, Petřík, Švejnoha, Šedý, Malý, proti 0, zdržel se 0. Záměr prodeje pozemků byl zveřejněn na úřední desce v době od do Žádný další zájemce se nepřihlásil, ani nebyly vzneseny z řad občanů žádné námitky. Cena v čase a místě obvyklá činí dle znalce z oboru u pozemku p.č. 327/1 cena 600, ,- Kč, p.č. 67 a p.č. 44/6 cena 150,- -200,- Kč/m2. Pozemky dle GPL (přepracován po vyhlášení záměru) byly rozděleny takto: p.č. 371/4 ost. plocha o výměře 38 m2, pozemek st. p.č. 187 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2, p.č. 67 zahrada o výměře 253 m2, p.č. 44/6 zahrada o výměře 350 m2 vše k.ú. Kroužek Usnesení 24/28/11R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odprodej nemovitostí z vlastnictví města a to: p.č. 371/4 ost. plocha o výměře 38 m2, pozemek st. p.č. 187 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 obě k.ú. Kroužek za cenu 600 Kč/m2 a dále p.č. 67 zahrada o výměře 253 m2, p.č. 44/6 zahrada o výměře 350 m2, obě k.ú. Kroužek za cenu 150 Kč/m2 manželům J. s tím, že celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. Schváleno, pro 4. proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/14/11Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odprodej nemovitostí z vlastnictví města a to: p.č. 371/4 ost. plocha o výměře 38 m2, pozemek st. p.č. 187 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 obě k.ú. Kroužek za cenu 600 Kč/m2 a dále p.č. 67 zahrada o výměře 253 m2, p.č. 44/6 zahrada o výměře 350 m2, obě k.ú. Kroužek za cenu 150 Kč/m2 manželům J. s tím, že celá kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy. l) Smlouva o poskytnutí půjčky pro MAS Společná cesta Město Rousínov spolupracuje s MAS Společná cesta na projektu Najdi poklad ve svém regionu financovaný z prostředků obcí a PRV prioritní osa IV.2.1. Pro Rousínov se jedná o realizaci informačně orientačního značení v Rousínově. Z tohoto důvodu je ZM předložena ke schválení Smlouva o půjčce finančních prostředků z rozpočtu města Rousínova, dle které město půjčí MAS ,- Kč potřebných k realizaci společného projektu. Usnesení 23/05/11R: RM schvaluje poskytnutí dotace pro MAS Společná cesta ve výši Kč na akci Najdi poklad ve svém regionu realizace informačně orientačního značení v Rousínově. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 23/06/11R: RM doporučuje ZM schválit poskytnutí půjčky pro MAS Společná cesta ve výši Kč na akci Najdi poklad ve svém regionu realizace informačně orientačního značení v Rousínově. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 23/07/11R: RM doporučuje ZM schválit v RO č. 6/2011 přesun mezi položkami tak, aby mohla být MAS Společná cesta poskytnuta dotace a půjčka na projekt Najdi poklad ve svém regionu realizace informačně orientačního značení v Rousínově. Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/15/11Z: ZM schvaluje poskytnutí půjčky pro MAS Společná cesta ve výši Kč na akci Najdi poklad ve svém regionu realizace informačně orientačního značení v Rousínově. 8

9 m) odkoupení pozemku p.č. 639/10, k.ú. Rousínov u Vyškova Odbor HS předkládá nabídku manželů K. k odkoupení pozemku p.č. 639/10 ost. komunikace o výměře 40 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova. Jedná se o majetkoprávní vypořádání k pozemku pod místní komunikací. Usnesení 25/02/11R: RM doporučuje ZM schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemku p.č. 639/10 ost. komunikace o výměře 40 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města Rousínova od manželů K. za celkovou kupní cenu ,- Kč. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/16/11Z: ZM schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p.č. 639/10 ost. komunikace o výměře 40 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova do vlastnictví města Rousínova od manželů K. za celkovou kupní cenu ,- Kč. n) darovací smlouva technické infrastruktury Slavíkovice Odbor HS předkládá návrh darovací smlouvy pro převod stavby Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích městu Rousínovu. p. R. S. a p. J. A. oznámili ukončení kolaudací stavby technické infrastruktury, a to v souladu se smlouvou o budoucí darovací smlouvě, kde se budoucí dárce zavázal, že vybuduje vodovod pro zásobování pitnou vodou novostavby RD pana S. a plánované novostavby pana A. Vodovod je z materiálu HDPE, profilu DN80 a jedná se o jednu větev. Větev začíná v nápojném bodě-stávající vodovod LT DN100 v asf. komunikaci ul. Velešovická. Toto napojení vodovodu se nachází v křižovatce ul. Velešovická a ul. kolmé směrem k toku Rousínovec. Větev končí u parcely č (p. Studený a bude zakončená podzemním hydrantem DN80. Délka větve 117,90m. Potrubí je uloženo podél asfaltové komunikace v zeleném pruhu. Kolaudační souhlas s užíváním stavby je pro Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích v hodnotě díla dle projektanta ,00 Kč. Usnesení 25/10/11R: RM doporučuje ZM schválení darovací smlouvy pro převod dokončené stavby- Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích do vlastnictví města Rousínova v hodnotě díla ,- Kč. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/17/11Z: ZM schvaluje darovací smlouvu pro převod dokončené stavby - Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích, vybudované p. R. S. a p. J. A. do vlastnictví města Rousínova v hodnotě díla ,- Kč. o) Smlouva s Vak Vyškov o zajištění provozu vodohospodářského zařízení Slavíkovice Odbor HS předkládá RM návrh smlouvy o zajištění provozu vodohospodářského zařízení. Jedná se o vodní dílo Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích - řad HDPE, DN 80 délka 119,50 m, umístěné na pozemcích KN p.č. 2266/2, 2266/25, 2334 k.ú. Rousínov u Vyškova. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od , nájemné činí 300,- Kč ročně. Vlastník město Rousínov, provozovatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Usnesení 27/01/11R: RM doporučuje ZM schválení smlouvy o zajištění provozu vodohospodářského zařízení. Jedná se vodní dílo Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích - řad HDPE, DN 80 délka 119,50 m, umístěné na pozemcích KN p.č. 2266/2, 2266/25, 2334 k.ú. Rousínov u Vyškova. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od , nájemné činí 300,- Kč ročně. Vlastník město Rousínov, provozovatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Schváleno, pro 3, proti 0, zdržel se 0 9

10 Usnesení 09/18/11Z: ZM schvaluje smlouvu o zajištění provozu vodohospodářského zařízení. Jedná se vodní dílo Prodloužení vodovodu v Rousínově ve Slavíkovicích - řad HDPE, DN 80 délka 119,50 m, umístěné na pozemcích KN p.č. 2266/2, 2266/25, 2334 k.ú. Rousínov u Vyškova. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od , nájemné činí 300,- Kč ročně. Vlastník město Rousínov, provozovatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. p) převod pozemku z vlastnictví PFČR do vlastnictví města Odbor HS předkládá RM návrh na bezúplatný převod pozemku p.č. 805/39 orná půda o výměře 2532 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rousínova. Uvedený pozemek se nachází v trati Hrubé kusy a je dle ÚPN určen jako plocha pro sport a rekreaci. Město zde hodlá vybudovat parkový les. Usnesení 26/11/11R: RM doporučuje ZM schválení bezúplatného převodu p.č. 805/39 orná půda o výměře 2532 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rousínova. Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/19/11Z: ZM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu p.č. 805/39 orná půda o výměře 2532 m2 k.ú. Rousínov u Vyškova z vlastnictví PF ČR do vlastnictví města Rousínova. r) smlouva s Vak Vyškov o zajištění provozu vodohospodářského zařízení Kanalizace ul. Nádražní Odbor HS předkládá ZM návrh smlouvy o zajištění provozu vodohospodářského zařízení. Jedná se o vodní dílo Město Rousínov Kanalizace ulice Nádražní. SO 01 Stoka S stoka splašková, SO 02 Výtlak V, SO 03 Čerpací stanice typová. - řad PVC SN 12, DN 250, délka 244,7 m - výtlak PE 100, DN 90, délka 8,7 m Umístěné na pozemcích KN p.č. 1672/3, 4, 5, 6,7,8,9,10, k.ú. Rousínov u Vyškova. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od , nájemné činí 2.000,- Kč ročně. Vlastník město Rousínov, provozovatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Usnesení 09/20/11Z: ZM schvaluje smlouvu o zajištění provozu vodohospodářského zařízení. Jedná se vodní dílo Město Rousínov Kanalizace ulice Nádražní. SO 01 Stoka S stoka splašková, SO 02 Výtlak V, SO 03 Čerpací stanice typová. - řad PVC SN 12, DN 250, délka 244,7 m - výtlak PE 100, DN 90, délka 8,7 m umístěné na pozemcích KN p.č. 1672/3, 4, 5, 6,7,8,9,10, k.ú. Rousínov u Vyškova. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, s účinností od , nájemné činí 2.000,- Kč ročně. Vlastník město Rousínov, provozovatel Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 10

11 3. Rozpočet a) rozpočtové opatření č. 6/2011 Příjmy: a) navýšení o 1.138,1 tis. Kč příjmy vratky půjček NNO z minulých let, MPSV navýšení dotace na sociální dávky, neinvestiční dotace z EU Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov, JMK dotace na akceschopnost JSDH, dary pro CVČ, dotace na Ošetření vybraných stromů (EU a SR) b) snížení o 229 tis. Kč snížení příjmů u darů na výtah dle skutečnosti a vrácení zálohy na dotaci Mládež v akci Výdaje: a) snížení o 40 tis. Kč. občerstvení otevírání haly b) navýšení o 949,5 tis. Kč navýšení výdajů příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc, neinvestiční příspěvek ZŠ na energie a bezbariérové úpravy, pokuta statistické hlášení, neinvestiční příspěvek MS na výrobu a instalaci zábradlí k ZUŠ, oprava boční zdi u schodiště k ZŠ a spotřebu plynu a el. Energie ve sportovní hale, dále navýšení položky na půjčku farnosti Rousínov dotace MAS Přesuny mezi položkami: Přesun mezi položkami oprava položky u výdajů na nákup auta, přesun výdajů z půjčky MAS na investiční příspěvek MAS na akci Informačně orientační značení v Rousínově, snížení položky občerstvení otevírání haly se současným navýšením výdajů na věcné dary otevírání haly a občerstvení mezinárodní spolupráce, oprav položky u výdajů na ZŠ příspěvek, oprava položky věcné dary, doplnění ORG u výdajů na ČEZ zeleň ul. Trávníky, přesuny na položkách JSDH (navýšení u položek opravy a udržování, PHM a materiál se současným snížením na položkách nákupy ostatních služeb, DHDM, ochranné pomůcky, zdr. a soc. pojištění), snížení výdajů na akci Cestou necestou u DoPP se současným navýšením výdajů na materiál, oprava ORG u výdajů z dotace JMK na akceschopnost JSDH PHM a školení, snížení položek na pečovatelské službě pohoštění, nákup materiálu se současným navýšení na opravy a udržování, u výdajů na zastupitelstvo snížení položky PHM na se současným navýšením položek na opravy a udržování a cestovné, dále přesuny na místní správě: snížení položek knihy a tisk, DHDM, opravy a udržování, ochranné pomůcky se současným navýšením položky služby telekomunikací, přesun položky neinvestiční příspěvek MŠ na neinvestiční příspěvek MS za služby konané v MŠ Rousínov, snížení výdajů na stavbu Haly u ZŠ se současným navýšením zařízení v Hale u ZŠ Financování zvýšení financování o 0,4 tis. Kč (financování z přijatých dotací 2011) Usnesení 27/02/11R: RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 6/ viz. příloha, které řeší: Příjmy: a) navýšení o 1.138,1 tis. Kč příjmy vratky půjček NNO z minulých let, MPSV navýšení dotace na sociální dávky, neinvestiční dotace z EU Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov, JMK dotace na akceschopnost JSDH, dary pro CVČ, dotace na Ošetření vybraných stromů (EU a SR) b) snížení o 229 tis. Kč snížení příjmů u darů na výtah dle skutečnosti a vrácení zálohy na dotaci Mládež v akci Výdaje: a) snížení o 40 tis. Kč. občerstvení otevírání haly b) navýšení o 949,5 tis. Kč navýšení výdajů příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc, neinvestiční příspěvek ZŠ na energie a bezbariérové úpravy, pokuta statistické hlášení, neinvestiční příspěvek MS na výrobu a instalaci zábradlí k ZUŠ, oprava boční zdi u schodiště k ZŠ a spotřebu plynu a el. Energie ve sportovní hale, dále navýšení položky na půjčku farnosti Rousínov dotace MAS Přesuny mezi položkami: Přesun mezi položkami oprava položky u výdajů na nákup auta, přesun výdajů z půjčka MAS na investiční příspěvek MAS na akci Informačně orientační značení v Rousínově, snížení položky občerstvení otevírání haly se současným navýšením výdajů na věcné dary otevírání haly a občerstvení mezinárodní spolupráce, oprav položky u výdajů na ZŠ příspěvek, oprava položky věcné dary, doplnění ORG u výdajů na ČEZ zeleň ul. 11

12 Trávníky, přesuny na položkách JSDH (navýšení u položek opravy a udržování, PHM a materiál se současným snížením na položkách nákupy ostatních služeb, DHDM, ochranné pomůcky, zdr. a soc. pojištění), snížení výdajů na akci Cestou necestou u DoPP se současným navýšením výdajů na materiál, oprava ORG u výdajů z dotace JMK na akceschopnost JSDH PHM a školení, snížení položek na pečovatelské službě pohoštění, nákup materiálu se současným navýšení na opravy a udržování, u výdajů na zastupitelstvo snížení položky PHM na se současným navýšením položek na opravy a udržování a cestovné, dále přesuny na místní správě: snížení položek knihy a tisk, DHDM, opravy a udržování, ochranné pomůcky se současným navýšením položky služby telekomunikací, přesun položky neinvestiční příspěvek MŠ na neinvestiční příspěvek MS za služby konané v MŠ Rousínov, snížení výdajů na stavbu Haly u ZŠ se současným navýšením zařízení v Hale u ZŠ Financování zvýšení financování o 0,4 tis. Kč (financování z přijatých dotací 2011) Švejnoha co to bylo za pokutu? Řehořová pokuta za pozdní statistické hlášení Usnesení 09/21/11Z: ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/ viz. příloha, které řeší: Příjmy: a) navýšení o 1.138,1 tis. Kč příjmy vratky půjček NNO z minulých let, MPSV navýšení dotace na sociální dávky, neinvestiční dotace z EU Obnova československé vzájemnosti Podbranč Rousínov, JMK dotace na akceschopnost JSDH, dary pro CVČ, dotace na Ošetření vybraných stromů (EU a SR) b) snížení o 229 tis. Kč snížení příjmů u darů na výtah dle skutečnosti a vrácení zálohy na dotaci Mládež v akci Výdaje: a) snížení o 40 tis. Kč. občerstvení otevírání haly b) navýšení o 949,5 tis. Kč navýšení výdajů příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc, neinvestiční příspěvek ZŠ na energie a bezbariérové úpravy, pokuta statistické hlášení, neinvestiční příspěvek MS na výrobu a instalaci zábradlí k ZUŠ, oprava boční zdi u schodiště k ZŠ a spotřebu plynu a el. Energie ve sportovní hale, dále navýšení položky na půjčku farnosti Rousínov dotace MAS Přesuny mezi položkami: Přesun mezi položkami oprava položky u výdajů na nákup auta, přesun výdajů z půjčka MAS na investiční příspěvek MAS na akci Informačně orientační značení v Rousínově, snížení položky občerstvení otevírání haly se současným navýšením výdajů na věcné dary otevírání haly a občerstvení mezinárodní spolupráce, oprav položky u výdajů na ZŠ příspěvek, oprava položky věcné dary, doplnění ORG u výdajů na ČEZ zeleň ul. Trávníky, přesuny na položkách JSDH (navýšení u položek opravy a udržování, PHM a materiál se současným snížením na položkách nákupy ostatních služeb, DHDM, ochranné pomůcky, zdr. a soc. pojištění), snížení výdajů na akci Cestou necestou u DPP se současným navýšením výdajů na materiál, oprava ORG u výdajů z dotace JMK na akceschopnost JSDH PHM a školení, snížení položek na pečovatelské službě pohoštění, nákup materiálu se současným navýšení na opravy a udržování, u výdajů na zastupitelstvo snížení položky PHM na se současným navýšením položek na opravy a udržování a cestovné, dále přesuny na místní správě: snížení položek knihy a tisk, DHDM, opravy a udržování, ochranné pomůcky se současným navýšením položky služby telekomunikací, přesun položky neinvestiční příspěvek MŠ na neinvestiční příspěvek MS za služby konané v MŠ Rousínov, snížení výdajů na stavbu Haly u ZŠ se současným navýšením zařízení v Hale u ZŠ Financování zvýšení financování o 0,4 tis. Kč (financování z přijatých dotací 2011) 12

13 b) zmocnění RM ke schválení posledních změn v rozpočtu 2011 Odbor HS předkládá RM návrh řešení změn rozpočtu města v závěru roku 2011 (po ZM ) s ohledem na předpokládané změny dosud nezahrnuté do rozpočtu. Pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání skutečného čerpání na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2011 od posledního ZM, do je navrhováno zmocnit RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku Následně bude rozpočtové opatření předloženo ke schválení na prvním zasedání ZM v roce Usnesení 26/13/10R: RM doporučuje ZM zmocnit RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2011 pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání skutečného čerpání prostředků na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2011 od posledního ZM do Následně bude rozpočtové opatření předloženo ke schválení na prvním zasedání ZM v roce Schváleno, pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/22/11Z: ZM zmocňuje RM ke schválení rozpočtového opatření v závěru roku 2011 pro případ zajištění profinancování případné dotace z Jihomoravského kraje, dalších poskytovatelů dotací, narovnání skutečného čerpání prostředků na jednotlivých položkách a paragrafech rozpočtu 2011 od posledního ZM do Následně bude rozpočtové opatření předloženo ke schválení na prvním zasedání ZM v roce c) návrh rozpočtu 2012, objem mzdových prostředků MS a MěÚ ZM je předkládán návrh rozpočtu na rok 2012 viz příloha. Návrh rozpočtu byl projednán v RM a zveřejněn na úřední desce Předložený návrh rozpočtu je schodkový, to znamená, že příjmy 2012 jsou částečně dokryty volnými finančními prostředky z let předchozích. Návrh příjmů je ve výši Kč viz příloha č I. ze dne v členění a položka dle rozpočtové skladby. Návrh výdajů ve výši Kč viz příloha č II. ze dne v členění dle oddílů a pododdílů rozpočtové skladby. Návrh rozpočtu byl sestaven v souladu s 11 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p. Usnesení 25/11/11R: RM doporučuje předložit ZM ke schválení návrh rozpočtu města na rok 2012: Příjmy: Kč v členění dle a položek viz příloha č I Výdaje: Kč v členění dle oddílů a pododdílů (závazné ukazatele) viz příloha č II Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 - objem mzdových prostředků pro MS na rok 2012 objem mzdových prostředků ,- Uklízečka sportovní hala ,- Pracovník na správě sportovní haly 2 měsíce + odměny ,- Nárůsty platů ve třídách ,- Celkem ,- Usnesení 25/12/11 R: RM navrhuje ZM schválit objem mzdových prostředků na platy pracovníků MS na rok 2012 v objemu tis. Kč. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Šedý pracovník na hale za 2 měsíce 88 tis. jaké odměny? 13

14 Hůlka částka se skládá z 2 měsíčních platů a 12 měsíčních odměn, které jsme neměli v loňském roce odměnu získá podle naplnění haly - objem mzdových prostředků MěÚ na rok 2012 Podle 3 Nařízení vlády 447/2000 se výše prostředků na platy územního samosprávného celku pro kalendářní rok usměrňuje v rámci peněžních prostředků rozpočtu územního samosprávného celku stanovením objemu prostředků na platy v absolutní výši. Objem prostředků na platy zaměstnanců územního samosprávného celku stanoví příslušný orgán územního samosprávného celku. Tajemnice předkládá požadavek na schválení objemu mzdových prostředků pro rok 2012 ve výši tis. Kč. Pro rok 2011 byl ZM schválen objem mzdových prostředků ve výši tis. Kč. V loňském roce se zvýšil počet pracovníků o 2 úvazky městský strážník a jedna pečovatelka, v roce 2012 bude v souvislosti se změnami v oblasti soc. služeb zrušeno jedno místo sociální pracovnice (delimitace pod Úřad práce). Usnesení 25/13/11R: RM v souladu s 3 NV č. 447/2000 Sb., (o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny ) navrhuje ZM schválit objem mzdových prostředků pro pracovníky MěÚ Rousínov pro rok 2012 v absolutní výši tis. Kč. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Šedý je možné získat tabulku s přehledem platů 3 roky zpětně, protože tato částka narůstá ST částka na platy nenarůstá, pouze při zvýšení počtu pracovníků. Bude vypracována tabulka s porovnáním objemu mzdových prostředků a počtu pracovníků úřadu. Lukášek požaduje uvést kolik je pracovníků v které třídě. - dohody o provedení práce a pracovní činnosti MěÚ Rousínov Pro zabezpečení chodu města jsou každým rokem uzavírány dohody o provedení práce (v rozsahu do 300 hodin ročně) a dohody o pracovní činnosti (v rozsahu do ½ pracovní doby). Jedná se o práce na různé činnosti (činnost JSDH, řešení právních věcí, kronikář města, zajišťování pravidelné údržby automobilů města, přednes a hudba na obřadech, hlášení místním rozhlasem, provoz pobočkových knihoven mimo Rousínov, dohledy a správa Záložna, distribuce zpravodaje, CVČ, technické výpomoci a jiné služby vyplácené formou dohod) v objemu tis. Kč. Usnesení 25/14/11R: RM doporučuje ZM schválit objem uzavíraných dohod o provedení práce a o pracovní činnosti na rok 2012 ve výši tis. Kč. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Lukášek kolik byl objem na dohody loni? TAJ vycházíme z reálného stavu podle letošního roku Návrh pana Šedého na usnesení: ZM ukládá starostovi města vypracovat analýzu provozních nákladů včetně mzdových za poslední 3 roky u MS, DCHB a MěÚ. Neschváleno: Pro 3 Šedý,Lukášek, Julínek, proti 0, zdržel se: 11: Švejnoha, Malá, Malý, Coufal, Pupp, Petřík, Havíř, Legner, Hrabal, Hašková, Matoušková ST veškerá čísla budou opět uvedena ve výroční zprávě MS, která bude zveřejněna, detailnější vyčíslení pak v rozborech hospodaření, které jsou na vyžádání k nahlédnutí na MěÚ. Usnesení 09/23/11Z: ZM schvaluje objem mzdových prostředků na platy pracovníků MS na rok 2012 v objemu tis. Kč. Usnesení 09/24/11Z: ZM schvaluje v souladu s 3 NV č. 447/2000 Sb., (o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny ) objem mzdových prostředků pro pracovníky MěÚ Rousínov pro rok 2012 v absolutní výši tis. Kč. 14

15 Usnesení 09/25/11Z: ZM schvaluje objem uzavíraných dohod o provedení práce a o pracovní činnosti na rok 2012 ve výši tis. Kč. Jednání o rozpočtu: Švejnoha - Finanční výbor projednal rozpočet na r a rozpočtový výhled na 1013 a Rozpočet je konzervativní. FV doporučil rozpočet ke schválení tak, aby byl vyrovnaný. Zápis z FV již projednala RM. FV projednával rekonstrukce kotelny v ZŠ úvaha o výměně kotlů. ST v souč. době nejsou finance v rozpočtu na kotle v ZŠ, pokud se podaří nějaká dotace, zařadíme do rozpočtu dodatečně. Rozpočet není vyrovnaný, je schodkový, dofinancovaný zůstatky z minulých let. Lukášek dofinancování letošního rozpočtu z minulých let z jakých peněz? Daňové příjmy klesají, mandatorní výdaje by neměly být vyšší než tyto příjmy. ST stále ještě mandatorní výdaje nedosahují daňových příjmů, nechtěli jste sestavovat rozpočet tak, jako v minulých letech, v mé tabulce je to jasně vidět. Lukášek - rozpočet by měl být rozdělen na dvě části investiční a neinvestiční, stále se zvyšuje částka na provoz - kultura, komunální služby, bezpečnost a pořádek atd. ST MS dělají už i práce, které dříve byly dělány dodavatelsky Pupp vše, co se vybuduje, se promítne v čerpání provozních nákladů (hala, AT, DCHB) Občan Ch. má dojem, že zastupitelé nemají informace, které mají pracovníci MěÚ Občanka M. každý manažer musí mít analytické podklady, zastupitelé potřebují mít zpracovány podklady. ST veškeré podklady k rozpočtu byly zastupitelům předány návrh rozpočtu jednotlivých odborů i příspěvkových organizací - vše rozepsané do položek. Šedý to je v pořádku, jenom bych žádal, aby tabulky měly stejný vzhled Lukášek měly by být všechny zpracovány v Excelu Šedý příspěvek tělovýchovným jednotám je nižší než loni ST není, je stejný jako loni, ale chybí v rozpočtu částka na dofinancování získaných dotací. Pokud některá NNO dotaci získá, musí se během roku přijmout rozpočtové opatření. Občanka H. zda se plánují vybudovat chodníky a VO Nad školou? VO které tam je, nefunguje. ST slíbil, že MS uvedou VO do pořádku, nový chodník v rozpočtu není. Hašková chtěla bych vyslovit pochvalu za to, že jsme letos byli dobře a podrobně seznámeni s návrhem rozpočtu. Usnesení 09/26/11Z: ZM schvaluje rozpočet města Rousínova na rok 2012: Příjmy: Kč v členění dle a položek viz příloha č I Výdaje: Kč v členění dle oddílů a pododdílů (závazné ukazatele) viz příloha č. II Lukášek příští rozpočet by měl být sestaven jinak, vzorem by mohl být rozpočet Pohořelic. Rozpočet by měl víc plavat, náklady na provoz by neměly přesáhnout daňové příjmy, ST dnes jsme schvalovali rozpočtové opatření č. 6, nevím jak víc by mohl rozpočet plavat. Návrh usnesení p. Lukáška s úpravou pana starosty: Usnesení 09/27/11Z: ZM ukládá RM dbát při sestavování příštího rozpočtu na to, aby daňové příjmy byly vyšší než mandatorní výdaje. Schváleno: pro 13 - Havíř, Hašková, Hrabal, Julínek, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, Malý, Malá, proti 0, zdržel se 1 - Coufal. 15

16 l) rozpočtový výhled na 2013, 2014 ZM je předkládán návrh rozpočtového výhledu na roky 2013 a 2014 viz příloha č. III a IV. Usnesení 25/15/11R: RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled na roky 2013 a Výhled: 2013 příjmy + z minulých let 54,7 mil., výdaje 54.7 mil příjmy 53,7 mil, výdaje 53,7 mil. Schváleno: pro 5, proti 0, zdržel se 0 Odešel p. Hrabal Usnesení 09/28/11Z: ZM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014 Výhled: 2013 příjmy + z minulých let 54,7 mil., výdaje 54.7 mil příjmy 53,7 mil, výdaje 53,7 mil. Schváleno: pro 13 - Coufal, Havíř, Hašková, Julínek, Legner, Lukášek, Matoušková, Petřík, Pupp, Švejnoha, Šedý, Malý, Malá, proti 0, zdržel se 0. Přišel p. Hrabal. 4. Územní plán a) pořízení Územní studie lokalita Čechyně I. Z důvodu zájmu o výstavbu RD v lokalitě Čechyně I., je potřeba pořídit územní studii, která bude sloužit jako podklad pro vydávání územních rozhodnutí na umisťování staveb. Usnesení 25/23/11R: RM doporučuje ZM schválit pořízení územní studie lokalita Čechyně I. Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/29/11Z: ZM schvaluje pořízení územně plánovací studie Čechyně I. Pořizovatelem určuje Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje. Ke spolupráci s pořizovatelem pověřuje pana Jiřího Petříka, místostarostu města. 5. Různé a) OZV č. 4/2011 o provozování VHP Na základě požadavku státního dozoru MF nad sázkovými hrami a loteriemi je potřeba doplnit v OZV č. 2/2011 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje, paragraf, který specifikuje výherní hrací přístroje. Vzhledem k tomu, že OZV má pouze dva články, doporučujeme vydat novou OZV č. 4/2011. Usnesení 27/21/11R: RM doporučuje ZM vydat OZV č. 4/2011 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. Tato vyhláška v plném rozsahu zruší OZV č. 2/2011. Usnesení 09/30/11Z: ZM vydává OZV č. 4/2011 o stanovení míst, ve kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. b) Plán zimní údržby MS předkládají plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v zimním období Usnesení 24/37/11R: RM doporučuje ZM schválit plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v zimním období Schváleno: pro 4, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/31/11Z: ZM schvaluje Plán zimní údržby místních komunikací a chodníků v zimním období

17 c) poděkování kronikáři města panu Ing. Karlu Lochmanovi Na dnešní zasedání ZM byl pozván kronikář města pan Ing. Karel Lochman, který chce svoji činnost kronikáře ukončit. Funkci kronikáře vykonával Ing. Karel Lochman 9 let. Usnesení 09/32/11Z: ZM vyjadřuje poděkování kronikáři města panu Ing. Karlu Lochmanovi za obětavou práci pro město Rousínov. d) žádost o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet Občanské sdružení LUNGTA, Dlouhá 2, Praha 1 žádá o projednání možnosti připojit se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března 2012 a vyjádřit tak solidaritu s tibetským lidem. Cílem je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. Usnesení 27/20/11R: RM nedoporučuje ZM připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne Schváleno, pro 5, proti 0, zdržel se 0 Usnesení 09/33/11Z: ZM neschvaluje připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením tibetské vlajky dne Diskuse: Lukášek věžní hodiny na kostele M. Magdaleny jsou prý majetkem města proč je městský majetek umístěn v majetku cizím? MS vyčleňují na údržbu věžních hodin 10 tis. Kč, to je v pořádku, proti tomu nic nemám, ale majetkově by se to mělo vypořádat. Tajemnice - nejprve by se mělo ověřit, zda jsou hodiny skutečně v majetku města. Lukášek minule to tady bylo tak řečeno. Návrh usnesení p. Lukáška: Usnesení 09/34/11Z: ZM ukládá RM projednat s vlastníkem kostela M. Magdaleny převod věžních hodin z městského majetku. T: červen 2012 Schváleno: Pro 10 - Šedý, Malá, Coufal, Pupp, Petřík, Legner, Lukášek, Hrabal, Hašková, Matoušková, proti 3 Julínek, Švejnoha, Havíř, zdržel se 1 Malý Hašková připomínám propadený chodník v parku Hůlka je opraven Hašková a světla v Čechyni na Trávníkách, pořád nesvítí ST pokud někde nebude svítit světlo, hned volat p. Hůlkovi Lukášek navrhuje očíslovat sloupy VO, aby mohli občané hlásit konkrétní sloup Šedý co pařez ve Vážanech? Hůlka je odfrézován Šedý co se provede s keřem a blokem betonu na chodníku u zrcadla? ST řešení by bylo postříkat keř v době vegetace Švejnoha rozporné datování v návrhu rozpočtu Řehořová souvisí s datem vyvěšení a aby bylo zřejmé, z jakého data to pochází TAJ dotaz ohledně školení zastupitelů všem nevyhovuje ani jeden termín, školení bude dojednáno na s tím, že budou přizváni i zastupitelé okolních obcí 17

18 Občané: Občan Ch. dotaz na cyklokoordinátora, co se děje? ST jednal jsem na SFDI, bylo přislíbeno financování stavby Čechyňská II, je podepsaná smlouva se SFDI, tak i s dodavatelem stavby na cyklostezku z Čechyně po ulici Lípovou, betonová stezka není možná, musí být asfaltová, pokud by byl otevřen ROP, snažili bychom se udělat kus cyklostezky kolem DCHB a židovského hřbitova k ul. U náhonu. Občan Ch. zimní údržba v loňském roce se stalo, že chodník k MŠ nebyl uklizen. ST apel na vedoucího MS. Občan M. pohyb dětí na parkovišti u obchodu děti se pohybují po parkovišti, nedávají pozor na auta apel na MP a školy, udělat osvětu ST strážník začal s osvětou v ZŠ Ověřovatelé zápisu:.... Ing. František Havíř starosta města Rousínova V Rousínově, Zapsala: Pekaříková 18

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 13. února 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 15 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Gabriela

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: Brtník František, MVDr. Malý Václav K zápisu je přiložena

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 24. června 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 24. června 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 24. června 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 14 zastupitelů, chybí Ing. Chromý K zápisu je přiložena prezenční listina. 6.

Více

Zápis. ze 13. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 16. července 2012 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. ze 13. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 16. července 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis ze 13. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 16. července 2012 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů K zápisu je přiložena presenční listina. Ověřovatelé: Zdeněk

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p.

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne. 29.07.2015 v 18:00. v počítačové učebně č.p. MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS (anonymizovaná verze) 18. řádné jednání rady města, konané dne 29.07.2015 v 18:00 v počítačové učebně č.p. 56 Přítomni Bc. Nekolný, Mgr. Janík, Mgr. Klinecký, MVDr. Talacko, MUDr.

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 17, které se konalo dne 10.3.2014 v 18,00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., Ing. Radek Březina, Jaroslav

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005

MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 26/2005 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 25. 04. 2005 Přítomni: podle prezenční listiny přítomno 24 členů ZM Omluven: p. Hadrava 26. zasedání zastupitelstva města bylo

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání: Řádné zasedání rady města RM 121 (ve volebním období 21. zasedání), ze dne: 20.8.2007 - kancelář starosty od 15:00:00 Účast na jednání RM 121 : 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání Řádné zasedání rady města RM 111 (ve volebním období 11. zasedání), ze dne 19.3.2007 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 111 1 Mgr. Bronislava Malijovská

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007

Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zápis z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne 4. 12. 2007 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 7. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS

Město Nové Město nad Metují Pro schválení zápisu ZÁPIS Pro schválení zápisu ZÁPIS z jednání zasedání rady města RM 145 (ve volebním období 45. zasedání), ze dne 18.8.2008 - kancelář starosty od 150000 Účast na jednání RM 145 1 Mgr. Bronislava Malijovská Starostka

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa

PROGRAM: Strana 1 (celkem 50) Město Česká Lípa z 28. zasedání Zastupitelstva města, které Strana 1, zahájila 28. zasedání zastupitelstva města, které bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Dále starostka města konstatovala, že zápis z předchozího

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 23. června 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman,

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý Program: ZÁPIS jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Nedílnou

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více