ŽAMBERSKÁ POUŤ se koná ve dnech ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. 30. a 31. srpna na Masarykově náměstí ČÍSLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽAMBERSKÁ POUŤ se koná ve dnech ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. 30. a 31. srpna 2014. na Masarykově náměstí ČÍSLO 1. 8. 2014"

Transkript

1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ČÍSLO 13 ŽAMBERSKÁ POUŤ se koná ve dnech 30. a 31. srpna 2014 na Masarykově náměstí V sobotu 30. srpna v 16:30 hodin se v kapli sv. Rozálie uskuteční mše svatá. V neděli 31. srpna v 9:15 hodin se v kostele sv. Václava uskuteční mše svatá s doprovodem chrámového sboru. foto: archiv FIDIKO

2 2 Informace z radnice a městského úřadu Žamberské listy Zpráva o finančním zdraví města Žamberka Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví obce nebo města je za normálních okolností ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji. Za běžné příjmy obce označujeme všechny příjmy, vyjma kapitálových příjmů (prodejů majetku obce) a investičních dotací. Běžné výdaje jsou výdaje na běžný provoz a údržbu obce, včetně obnovy majetku (neinvestiční). Jsou to tedy všechny výdaje vyjma investic. Provozní saldo hospodaření znamená fakticky vlastní finance (bez úvěrů), které obci ročně zbývají na volnou útratu, tedy na investice, ale také na budoucí obnovu majetku obce, na splátky dluhů či na úspory a tvorbu rezerv. Provozní saldo vyjadřuje jakousi roční finanční sílu a tedy ročně generovaný potenciál pro investice, ale také pro obnovu majetku města, splácení dluhů na tvorbu finančních rezerv apod. Ideální stav by byl, kdyby byly v rozpočtu samosprávy pokryty z běžných příjmů základní provozní výdaje a obnova majetku byla řešena tvorbou finančních zdrojů na odpisy majetku, obdobně jako je tomu v podnikatelském sektoru. U měst je situace jiná, a tak Vás seznámím se základními údaji. Město Žamberk přišlo v důsledku světové finanční krize v r.2009 řádově o 15 mil. Kč na daňových příjmech. To výrazně negativně ovlivnilo hospodaření r.2009, ale město tu situaci zvládlo rychlou reakcí. Město za poslední 4 roky zlepšilo provozní hospodaření o 25 mil. Kč. Za toto období klesly běžné příjmy o 62 mil. Kč, ale běžné výdaje o 87 mil. Kč. Tím město velmi značně posílilo svou finanční kondici. Tento výsledek posunul město do kategorie excelentních měst ČR, co se finanční kondice týče. Investiční aktivita města byla od r.2009 do r.2013 zaměřena na řadu akcí, předně rekonstrukci škol a mateřských škol, výstavbu Zimního stadionu, rekonstrukci Divišova divadla, rekonstrukci silnic v Betlémě, Polsku, chodníků a mnoho dalších akcí. Město se soustředilo na obnovu majetku a od r.2009 investovalo 179 mil. Kč. Město obnovuje majetek rozumnými finančními objemy s ohledem na stav a finanční kondici. Od r.2009 do r.2013 získalo město 38 mil. Kč investiční dotace a 101 mil. Kč kapitálových příjmů. Město tedy získalo od r.2009 do r.2013 celkem 134 mil. Kč mimořádných příjmů, což je cca 22 tis. Kč na obyvatele. Dále město za posledních 10 let investovalo 448 mil. Kč, tedy celkem 74 tis. Kč na každého obyvatele. Silnými stránkami financí je především výborné provozní saldo a výtečný trend financí města, který se projevil docílením 10x lepšího provozního salda v r.2013, než jaké bylo v r.2009, a oddlužováním města. Město se dostalo do situace, kdy je schopné generovat finance na opravy svého majetku i splátky dluhů. Slabinou financí je stále existence dluhu z minulých let. Rizika jsou dané tlaky na růst běžných výdajů města. Existuje značná vnější hrozba stagnace daňových příjmů po r.2014 a růst cen nákupů spolu s tlakem na růst dotací města třetím stranám. Podklady pro tuto zprávu byly převzaté z Analýzy vývoje a stavu financí města a stavu finančního řízení a plánování financí ze dne , vypracované Ing. Luďkem Tesařem v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST s názvem projektu: Zvýšení kvality řízení města Žamberka a jeho orgánů. Zároveň byly informace z této analýzy veřejně prezentovány na jednání zastupitelstva města dne Z výše uvedeného je zřejmé, že finanční zdraví města Žamberka je na velmi dobré až výborné úrovni. S ohledem na neustálé napadání osob a příspěvků v Žamberských listech a neustálého zkreslování faktů a údajů předkládám tuto zprávu s velkou radostí všem občanům, kteří mají město rádi a těší je, že se věcí daří posouvat a realizovat. Jiří Dytrt, starosta města Rekonstrukce silnic v Žamberku pokračují V současné době byla dokončena rekonstrukce povrchu silnice I/11 na katastru města Žamberka, kterou zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic, neboť tato silnice je v majetku státu. Další plánované modernizace silnic II/312 z Dlouhoňovic okolo bývalého Intergalu po kruhový objezd a modernizace silnice III/31214 z Dlouhoňovic okolo vlakového nádraží po křižovatku s Penny marketem budou hrazeny z prostředků Pardubického kraje. Rada Pardubického kraje projednala zahájení realizace tří projektů silnic za 50 milionů korun. Navíc Výbor regionální rady NUTS II Severovýchod na svém jednání vyhlásil 41. kolo výzvy, pro které má kraj v zásobě další projekty. V letošním roce s přispěním evropských fondů zatím modernizujeme silnice II. a III. třídy za téměř 432 milionů korun. K tomu přibudou nyní nastartované projekty za 50 milionů a v nejbližší době zahájíme stavby za 85 milionů, řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Projekty připravované k zahájení: Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice v částce ,- Kč a modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice - Žamberk v částce ,- Kč. Předpokládané zahájení moderniza- ce silnice II/312 Klostermannova by mělo být provedeno v druhé polovině letošního roku a po dokončení by měla být zahájena modernizace silnice III/31214 Nádražní. Město Žamberk má v rozpočtu na letošní rok připravené finanční prostředky na rekonstrukci chodníku v ulici Klostermannova ve výši 2 mil. a téměř 1 mil. korun na vybudování nového veřejného osvětlení od kruhového objezdu až po ulici Na Rozárce. U modernizace ulice Nádražní počítáme s rekonstrukcí chodníkového tělesa navazujícího od vlakového nádraží z obce Dlouhoňovice a dobudováním chodníku od ulice Zemědělská a Fučíkova v celkové částce přesahující 1,2 mil. korun. Jiří Dytrt VYHLÁŠENÍ AUKCE Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č.109/ RADA ze dne vyhlašuje aukci neobsazené bytové jednotky ve vlastnictví města Žamberka na středu od 9:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení jistoty ve výši ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 788/3, 1+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 71,50 m 2 v 1. NP bytového domu č.p. 788 se spoluvlastnickým podílem 715/6579 na společných částech budovy, se spoluvlastnickým podílem 715/6579 pozemku parc.č. 764 v obci a k.ú. Žamberk za vyvolávací cenu ,- Kč s možností prohlídky bytu dne od 14:00 do 14:30 hod. Informace: Bc. Ivana Hečková OBEC ORLIČKY NABÍZÍ PRONÁJEM BYTU Adresa bytu: Orličky čp.190, velikost bytu: 3+kk, kategorie: I., nadzemní podlaží: 2, podlahová plocha bytu: 83,5 m 2. Základní nájemné (bez el.topení, vody): cca 4.000,-Kč Kontakt: tel Možnost nastěhování září 2014

3 3 Volby do zastupitelstva města Žamberka konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., s datem rozeslání dne volby do zastupitelstev obcí, a to na pátek a sobotu 10. a 11. října 2014, kdy vlastní hlasování proběhne ve volebních místnostech tradičně v pátek od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do 14:00 hod. Organizačně technickým zabezpečením voleb do zastupitelstev obcí za Městský úřad Žamberk byly starostou města pověřeny: JUDr. Jitka Kubová a Ing. Petra Řeháčková Kontaktní adresa: Městský úřad Žamberk, Masarykovo nám.166, Odbor právní (Nádražní 833), Žamberk, Základní právní úprava: Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách ); vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Informace k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva města Žamberka konané ve dnech 10. a 11. října Ministerstvem vnitra registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, nebo jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů (dále jen volební strana ) mohou pro volby zastupitelstva města Žamberka podat pouze jednu kandidátní listinu, a to Městskému úřadu v Žamberku, odboru právnímu (dále jen Městský úřad ), který pro účely těchto voleb plní funkci registračního úřadu. Kandidátní listinu je třeba podat nejpozději v úterý do 16:00 hodin prostřednictvím zmocněnce volební strany nebo nezávislým kandidátem, jemuž bude městským úřadem potvrzeno její podání. Tvoří-li volební stranu sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislý kandidát, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice, a na každé její další straně, musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Pro podporu sdružení nezávislých kandidátů kandidujících do zastupitelstva města Žamberka je potřebný počet podpisů na petici 7 % z celkového počtu obyvatel města k , tj. 424 podpisů, a pro podporu nezávislého kandidáta 3 %, tj. 182 podpisů. Náležitosti kandidátní listiny: Jsou uvedeny na internetových stránkách města Žamberka v DOPORUČENÝCH vzorech kandidátní listiny, které byly městským úřadem s využitím vzoru č. 6 vyhlášky č. 59/2002 Sb. vypracovány včetně formuláře Prohlášení kandidáta, kterým je každý kandidát povinen stvrdit skutečnost, že souhlasí se svou kandidaturou, nejsou mu známy překážky volitelnosti (popř. že tyto pominou ke dni voleb) a že nedal souhlas k uvedení jeho osoby na jiné kandidátní listině. Volební strana může na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva města Žamberka uvést maximálně 21 kandidátů. Věk kandidátů na kandidátní listině je třeba uvést platný v době podání kandidátní listiny, jeho případná aktualizace ke dni voleb na hlasovacím lístku bude zajištěna městským úřadem. Osobou oprávněnou k podpisu kandidátní listiny volební strany zaregistrované Ministerstvem vnitra je třeba rozumět osobu uvedenou ve výpisu z rejstříku politických stran a hnutí vedeného Ministerstvem vnitra, která je oprávněna za volební stranu jednat (= statutární zástupce) a zmocněnec volební strany. Osobou oprávněnou k podpisu kandidátní listiny za sdružení nezávislých kandidátů je zmocněnec volební strany. Osobou oprávněnou k podpisu kandidátní listiny nezávislého kandidáta je tento kandidát. Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem ani jeho případným náhradníkem nemůže být kandidát. Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, podávají pověřenému Městskému úřadu v Žamberku: Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí a Žamberk. Kandidátní listiny se předávají na Městském úřadu v Žamberku, odboru právním, ve druhém poschodí, č. dveří 37 a 38 nejpozději do 16:00 hod. dne Vzory kandidátních listin a bližší informace o volbách do zastupitelstva města Žamberka naleznete na internetových stránkách Městského úřadu - úřední deska - volby, nebo je obdržíte na odboru právním Městského úřadu Žamberk. JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru Z pracovního kalendáře 1. místostarosty jednání zastupitelstva města, mimořádné zasedání pověření zadáním právního stanoviska Rady města k možnému porušení zákona jednání ve věci rozšíření prvků jednání s pracovníky společnosti v posilovně pod širým nebem. Pro SEVEN ve věci upřesnění koncepce občany a návštěvníky Žamberka, kteří vytápění města ještě mohou a chtějí zapracovat na předávání pamětních listů absolventům své fyzické kondici, budou v prostoru Základní školy 28. října 581 mezi autocampingem a remízkem in porada ředitelů městských organizací, stalovány posilovací konstrukce, hraznosti jednání se ředitelem společdy, žebřiny, lavice, bradla. Ekola České Libchavy, s.r.o., Ing předání staveniště pro modernizaci Davidem Černým výdejny školní jídelny vítězné kontrolní den na stavební akci stavební společnosti rekonstrukce městské ubytovny přijetí zástupců Státního fondu kontrolní den výstavby dětského rozvoje bydlení ve věci kontroly dotací hřiště mateřské školky Čtyřlístek; na byty ve střešních nástavbách. Podpis jednání Rady města objednávky technické studie na cykloturistické předání materiálů právní kanceláři propojení našeho města s Ro- pro právní analýzu možných škod kytnicí v Orlických horách způsobených městu Žamberku, na základě projednání a podpis zadání na podnětu zastupitelů. renovaci oken radnice zasedání komise pro výběr dodavatele rekonstrukce výdejny školní Přeji Vám hezké letní dny jídelny v Základní škole, 28 října 581 Ing. Petr Novotný DRÁTĚNÝ KAKTUS Kaktusy umí i z mála udělat krásu. Dobře vědí, že o život se musí tvrdě bojovat, a proto také mají ostny. Kaktus je nádherný příklad toho, že život je drsný i krásný zároveň. Zřejmě také proto si kaktus vybral jako svůj soutěžní exponát pan Vladimír Zrna pro soutěž v drátování na 22. ročníku Abilympiády v Pardubicích. Pilně trénoval, a nebudete věřit vyhrál. Vítězství pana Zrny není rozhodně náhoda, už vloni získal stříbro v disciplíně mechanická montáž. Letos byl druhý i v soutěži elektrická montáž. Pan Zrna takto úspěšně soutěží za Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Praha, ale protože je Žamberan tělem i duší, zároveň reprezentuje i naše město. Pan Zrna je nevidomý a kromě drátování se zabývá také vazbou knih, keramikou, montáží počítačů a přes svůj handicap je nesmírně šikovný a pracovitý. Za vzornou reprezentaci našeho města děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů. text a foto: Ing. Stanislav Cukor, zastupitel města Vizitku domu dotvářejí okna, dveře, ale i hezké upravené vstupy s poštovními schránkami Firma Telin & Allebacker, s.r.o., oslaví v letošním roce 20 let od svého založení. V Žamberku sídlí v areálu Orlických kasáren č.p.734 v rekonstruovaném objektu bývalé vojenské klubovny. Společnost Telin & Allebacker, s.r.o., byla založena v roce1994 a řadí se mezi přední české výrobce domovních schránek. Kromě nich nabízí i kompletní řešení domovních vchodů, domácí telefony, zvonková tabla, plastová, dřevěná i hliníková okna a dveře. Nemalý rozsah činnosti spočívá také i ve výrobě zakázkové elektroniky v oblasti automatizace. Zeptala jsem se Ing. Jana Pírka, spolumajitele firmy Telin & Allebacker, s.r.o., výrobce nejenom poštovních schránek, o možnostech nabídky z dílny jejich firmy. Škála našich výrobků, ale i barevného provedení, je opravdu široká. Zákazník si může vybrat ze 150 základních barevných odstínů a dalších 100 odstínů lze zajistit po dohodě. Používáme vzorník barev RAL, což je celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů používaný především v průmyslové výrobě. Jako novinku nabízíme náročnějším klientům i úpravu povrchu folií. I kovová poštovní schránka tak může vypadat například jako dřevěná, uzavřel krátký rozhovor. Více informací najdete na Vlasta Pavlousková

4 4 Žamberské listy Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a mohou být redakčně kráceny. Mezi Divokou a Tichou Orlicí nebude ublíženo ani slepici, praví lidová pranostika, mající na mysli přírodní ochranu před přírodními živly nás obyvatel a našich domovů, orlického podhůří našeho Žamberska. Napovídám čtenáři, že tento příspěvek je o bydlení. Částečně reaguje na Průzkum spokojenosti obyvatel města, jehož výsledky byly zveřejněny v ŽL č. 10. Současným i nově zvoleným zastupitelům chci poukázat na případné náměty k podpoře rozvoje bydlení Města Žamberka. Dnes téměř nejcennější sociální hodnotou pro jakýkoliv region je rozvoj podnikání, průmyslu i služeb a s tím související možnost pracovního uplatnění. V tomto měřítku jsme ve srovnání se sousedním Letohradem hodně zaostalí. Rozrostlá průmyslová výstavba v areálu nového majitele společnosti BÜHLER CZ, s.r.o., přináší našemu městu naději na nová pracovní místa, s nimi posílení ekonomiky města a navazující služby. Tato příhodnost je ale také závazkem, co musíme pro budoucnost učinit, abychom tento kapitál i šířeji zhodnotili. V těchto souvislostech se nabízí otázka. Jsme schopni zajistit kvalifikovaným zájemcům, kteří získají pracovní uplatnění v Žamberku, i odpovídající bydlení? Výsledky průzkumu v oblasti bydlení konstatují, že Žamberk je přijatelné město pro rodinný život (nespokojenost pouze 7 %). Dovolím si dodat přijatelné, příjemné a vlídné. Tuto zkušenost oceňují i spoluobčané, kteří procestovali celý svět. Kdysi byla původní, ještě dřevěná plovárna na Divoké Orlici na místě dnešního koupaliště právem označována jako Vzduchové lázně s průzračným sytě kořeněným vzduchem, osvěžovaným Orlicí. Ano, Žamberk má jedinečné podmínky pro bydlení. Jako zápor průzkumu o bydlení je vnímán nedostatek možností pronájmu menších (startovacích) bytů. V r jsem měl příležitost oslovit vedení města s projektem státem dotovaných 16 startovacích bytů v lokalitě Velký Hájek. Vedení města s odborným přispěním Ing. Jiřího Šmoka dalo podnět současnému vybudování rezervní infrastruktury pro rozvoj další výstavby v této lokalitě, neboť souběžně došlo ze strany společnosti Contipro Group k vybudování dalších 18 bytů. Pro úplnost je nutno uvést, že v této lokalitě je také rezerva pro výstavbu rodinných domků, přičemž směr výstavby by směroval k rozsáhlé výstavbě rodinných domků v Dlouhoňovicích u nádraží, čímž by došlo ke spojení obou sídel v jednolitou zástavbu. Dnes není možné v katastrálním území města získat za dostupnou cenu zainvestovaný pozemek pro výstavbu rodinných domků. Dá se očekávat, že budoucí odborně kvalifikovaní, slušně vydělávající zaměstnanci rodícího se průmyslu, budou chtít i slušně bydlet v životních podmínkách, které se k tomu bez výhrad nabízí. Budou však zaskočeni realitou, která je vyčerpaná. Bezpochyby přejdou do Dlouhoňovic, Letohradu, Helvíkovic, kde podmínky pro nájemní i vlastnické bydlení jsou větší. Město má dříve zpracované projekty na pokračování dotované výstavby startovacích bytů již jednou zaplacené ve Velkém Hájku, může je opakovat, stát přidá Kč na jeden nový byt, ve kterém se bydlí za státem určeném nájemném 57,20 Kč/1m 2 obytné plochy. Ještě jedno povšimnutí průzkumu o bydlení. Vysoká domovní daň! Místní daň ve srovnání se srovnatelnými podmínkami jiných lokalit je přiměřená. Dá se však rozmělnit nárůstem počtu nových dalších bytů. Kalkulačka ekonomiky bydlení je jednoduchá bydlení je nejjistější byznys pro všechny dílčí segmenty, které se na něm podílí a které se ho účastní. V posledních 20 letech jsem se aktivně podílel na realizaci více než 80 projektech sociálního bydlení a rozvoje infrastruktury měst a obcí v několika krajích ČR. Ani jeden projekt nezkrachoval, všude se bydlí a vše prosperuje. Kdo na něm vydělal: stát na DPH za stavební materiál a daních za podíl živé práce, obce a města na dani z nemovitostí a za nově bydlící občany získáním daňové výtěžnosti, uživatelé bytů musí být zaměstnáni, aby mohli splácet nájemné a za vlastnické bydlení hypotéky. Nepochybným znakem vzrůstající a prosperující ekonomiky je, že se stavějí nové byty! Pro zajímavost uvedu ještě jeden příklad ekonomiky bydlení z pohledu energetické spotřeby tepla. V Žamberku stavíme v lokalitě Na Špitálce myslím, že první pasivní nízkoenergetický rodinný domek, který má roční úhrnnou potřebu tepla jen 4 kw na 1m 2 užitné obytné plochy. Kdo by měl nové byty a infrastrukturu pro bydlení stavět? Dříve o tom rozhodl krajský a okresní tajemník vedoucí strany a stavělo se nové sídliště. Dnešní bytové domy nájemního bydlení a nebo startovací byty se státní dotací může stavět obec nebo korporace. V těchto souvislostech nutno ocenit přínos žamberské firmy STANDEKO, s.r.o., pana Jiřího Pelinky, který přes dílčí překážky pozitivně přispívá k rozvoji bydlení v Žamberku. Rodinné domky budou stavět zmáhající se rodiny středního věku, zaměstnané nejen v nově rodícím se strojním průmyslu Žamberka, ale za podmínek, když k tomu budou vytvářeny nově zainvestované pozemky za přiměřenou cenu, neboť tito drobní stavebníci v následné ekonomice bydlení vrátí městu vložené hodnoty z obecního rozpočtu zase zpět do jeho příjmové stránky. Ještě jedna fatalistická poznámka, která s bydlením v budoucnosti souvisí. S rostoucí rolí internetu a ostatních médií se naše životy ve všech směrech virtualizují a posouvají prožívanou přítomnost do nejisté budoucnosti, která nejčastěji ve výkladech klimatologů a jiných expertů připomíná více či méně obávané katastrofické dopady nejen globálního oteplování, ale i jiných přírodních živlů. Tyto nové a nové rádoby vědecké poznatky o nejisté budoucnosti se dobře prodávají, protože lidi zajímá, čeho se mají vyvarovat. Zdravý rozum velí moc si těchto vědeckých pseudoděsů a návodů jak jim čelit, prostě nevšímat. V klidu si sednout na lavičku v parku u rozkvetlé louky, s jednoduchým potěšením ze sluníčka a tepla a pohledem na letní krásu, která chodí kolem nás jenom v ramínkách a minisukních, dokonce i bez sukní, a užívat si prožívanou přítomnost. Neboť v našem orlickém podhůří nebude ublíženo ani slepici. PhDr. Ivan Morávek PROSÍM pana PETRA JANURU původem ze Železného Brodu, aby se mi ozval na tel Sháním kontakt na Vašeho bratra Josefa, kvůli zaslání pozvánky na sraz 8.B základní školy. Děkuji. Petr Novák Luhačovice 2014 s ÚO Svazu diabetiků v Žamberku Není to dlouho, co jsme Vás, diabetiky, zvali na léčebný pobyt v lázních Luhačovice. Tentokrát se nás sešlo celkem dvacet sedm, kteří neodolali a tento zájezd absolvovali. Nikdo z účastníků nelitoval. Hezké ubytování, dobrá strava a lázeňské prostředí každému prospělo jak na těle, tak i na duši. Zájemcům byla nabídnuta možnost zakoupení různých procedur, jako například koupele nebo masáže. Bohatý byl i kulturní život v Luhačovicích. Zúčastnili jsme se vystoupení pěveckých sborů v místním kostele nebo koncertů, které byly uskutečněny na kolonádě. Měli jsme možnost navštívit místní muzeum, kde jsme se seznámili s historií a životem v Luhačovicích. Velice zajímavý byl výlet místním vláčkem na přehradu v Pozlovicích, která ochraňuje Luhačovice před povodněmi. Tímto nám bylo umožněno nejen poznání Luhačovic, ale i jejich blízkého okolí. O tom, že všichni byli spokojeni, svědčí i to, že jsme se rozhodli tento zájezd, za souhlasu všech přítomných, příští rok opakovat. text a foto Miroslav Vondřich, předseda ÚO SD v Žamberku PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem učitelům a pedagogickým pracovníkům Speciální školy v Žamberku za péči, porozumění a trpělivost, se kterou učili a vychovávali naše děti. Největší dík patří paní učitelce třídní Lence Mejdrové, která se dětem věnovala celých 9 let a dovedla je spolu s námi na práh dospělosti. Když jsme přišli do jejich školy, dýchala na nás přátelská a tvůrčí atmosféra, viděli jsme spokojené děti a pedagogy, kteří dětem rozumí a svou práci dělají dobře. Díky za váš čas, pochopení a ochotu, kdy jste se věnovali dětem nad rámec svých povinností a ve svém volném čase. Díky za každoroční pobyty v Neratově, v Německu, za akademie, výlety, cyklisťáky a lyžáky a všechny akce, které s vámi děti mohly zažít. Díky za to, co jste je naučili, díky za spolupráci s námi, rodiči. Víme, že to nebylo vždy lehké. Přejeme Vám všem pevné zdraví, radost z práce a hezké prázdniny. Rodiče žáků 9.A Vážení a milí organizátoři hudebního festivalu JAM FOLK V ZAHRADĚ v Žamberku 21. června Nemůžeme jinak, než před Vámi smeknout a poděkovat za tento výborný počin. Dramaturgická, organizační a pořadatelská práce byla jednoduše a prostě řečeno skvělá. Vím, o čem mluvím, neboť jsem se jako aktivní muzikant a v případě kdysi jednoho známého festivalu i jako moderátor, podobných akcí účastnil. Proto si dovedu představit, jaké to dalo úsilí, takové vynikající hudebníky do Žamberka dostat. Nechci nikoho z muzikantů zvlášť vyzdvihovat, ale vidět a slyšet naživo hrát takovou absolutní kytarovou extratřídu Luboše Andršta nebo úžasného houslistu Honzu Hrubého spolu s Michalem Prokopem byl vrcholný zážitek. Jen tak dál, hoši a děvčata! Vaši Milan Brož a Helena Votočková, Žamberk Vážení spoluobčané, členové místní organizace hnutí ANO 2011 v současné době rozvíjejí svoji činnost, a to jak na oblastní úrovni při pravidelných měsíčních setkáních se členy hnutí z celého regionu, tak především v nepravidelných, ale častějších setkáních členů místní organizace. Zájemci o spolupráci se po telefonické domluvě na tel mohou kdykoliv připojit. Návrhy a připomínky k dění v našem městě uvítáme a budeme zveřejňovat na stránkách Za členy místního hnutí v Žamberku Vladimír Středa a Zdena Šebková

5 5 Pletené pelíšky od pacientů potěší pejsky v Psím útulku Ve čtvrtek 19. června proběhlo slavnostní předání pletených pelíšků do psího útulku Voříšek v Žamberku. ZO SPCCH v Žamberku Vás zve na fyzicky nenáročný ZÁJEZD do oblasti BROUMOVSKO ADRŠPACH, který se uskuteční ve středu 20. srpna Slavnostní otevření nového areálu 3D FITNESS Pelíšky vyrobili pacienti na oddělení psychiatrie v rámci léčebné ergoterapie. Protože se díky dárcům nahromadilo mnoho nepotřebných vlněných klubíček, pacienti pod dohledem ergoterapeutky upletli a následně sešili přes třicet kusů krásných barevných pelíšků. Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk, je zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Pardubického kraje. Cílovou skupinou jsou pacienti s plicní diagnózou (oddělení plicní), dále dlouhodobě a chronicky nemocní (oddělení LDN) a pacienti s psychickým onemocněním (oddělení psychiatrie). Součástí léčby na oddělení psychiatrie je i ergoterapie (laicky léčba prací), která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Hotové výrobky z terapeutických dílen jsou velmi rozmanité (textilní hračky, zavinovačky, pantofle, košíky, keramika atd.) a dělají radost lidem i pejskům v širokém okolí Žamberka. Hana Kroulíková, ergoterapeutka Vážení přátelé zahrádkáři Z důvodu věku a nemoci končím činnost Pěstitelské pálenice v Dlouhoňovicích. Chci Vám, kteří jste mi pomáhali 13 let zvládnout veškeré práce upřímně poděkovat. V současné době je pálenice k prodeji. Informace na tel Ing. Miroslav Hlaváč PODĚKOVÁNÍ Dovolte mi, abych prostřednictvím ŽL poděkovala pracovnicím domácí péče v Žamberku, které ošetřovali mého muže po dobu jeho těžké nemoci. Mé díky jim patří za jejich profesionální péči, ochotu a vstřícnost a především za to, že umožnili mému manželovi odchod ze života důstojně a s maximální úctou. Ludmila Trnková Náš nevýslovný dík patří i mamince, která o tatínka pečovala a byla s ním do jeho poslední chvíle. dcery Ludmila a Milada Vážím si Vás! Ráda touto cestou s vděčností děkuji všem hodným sestřičkám z oddělení domácí péče na poliklinice v Žamberku za jejich odbornou profesionální péči, lidský postoj a psychickou podporu nám, nemocným pacientům. Moc přeji všem sestřičkám, aby jim jejich přístup k jejich nelehké práci ještě dlouho vydržel. Krejčová Věra, Dlouhoňovice Odjezd z Masarykova nám. v Žamberku v 7 hod. (návrat po 18 hod.) PŘIHLÁŠKY SE SLOŽENÍM ZÁLOHY SE PŘIJÍMAJÍ ve dnech srpna na podatelně Městského úřadu v Žamberku Nádražní ul. 833 I. poschodí v dopoledních hodinách v běžné pracovní době. Cena: 100,-Kč/člen SPCCH, ostatní: 200,-Kč. Bližší informace: tel , Marek Rybár, vedoucí zájezdu Pozorně čtěte! Klub důchodců v Žamberku ve spolupráci se ZO SPCCH zve všechny své členy na celodenní zájezd do skanzenu na Veselý kopec u Hlinska, který se uskuteční v sobotu 6. září Odjezd autobusu v 7:30 hod. od Penzionu a 7:45 hod. z Masarykova náměstí. Program: 10:00 až 15:00 hod. proběhne posvícení, bohatý kulturní program, přehlídka řemesel,ochutnávka posvícenských koláčů, atd., ve 14:00 hod. odjezd do Hlinska, kde se uskuteční prohlídka muzea betlémů. Cena: členové 150,- Kč, ostatní 200,- Kč. Hlásit se můžete 13. srpna od 13:30 do 15:00 hod. v Penzionu ve společenské místnosti nebo 1. září od 13:00 hod. tamtéž. Dagmar Zezulková, předsedkyně Klubu Služba pro nedoslýchavé v Centru sociálních služeb Žamberk se uskuteční 14. srpna 2014 od 8:00 do 11:30 hod. Za poradenské středisko pro nedoslýchavé Král Vladimír Tak a je to tady! Po několika měsíční intenzivní práci přišel den, kdy jsme si mohli říci: Máme hotovo. V sobotu 7. června 2014 jsme slavnostně za účasti kamarádů, řemeslníků, zaměstnanců a všech příznivců naší společnosti otevřeli nový areál a sídlo firmy 3D FITNESS. Nový areál se nachází v prostorách bývalých kasáren v Žamberku. Z bývalých stavebnin, které jsme zakoupili k a stavebně začali upravovat 20.ledna 2014, jsme během pár měsíců vytvořili zázemí pro všechny naše činnosti. Na ploše více než m 2 jsme realizovali naše dlouhodobé plány. Projekt byl rozdělen do tří stěžejních částí a bylo na našich architektech ve spojení s projektanty, jak se daného úkolu zhostí. Potřebovali jsme vytvořit zázemí pro naši školící 3D FITNESS ACADEMY. Atraktivní řešení kanceláří a komplexního zázemí pro naši obchodní činnost. Rozsáhlé a plně funkční skladovací prostory. Náš obchodní tým a grafici mají k dispozici několik vzdušných kanceláří s technickým zázemím, kuchyňkou, odpočinkovou místností a zasedacím sálem. Účastníci školení a místní milovníci pohybu bezesporu ocení nové prostory akademie. Multifunkční fitness centrum nabízí kardio zónu, silovou zónu osazenou základní skladbou posilovacích strojů a samozřejmě s rozsáhlou funkční zónou. GRAVITY, TRX, ViPR, Gun Ex a mnohé další vychytávky funkčního tréninku jsou všem plně k dispozici. Dominantou sálu skupinových lekcí je 12 metrová závěsná konstrukce na TRX osazená extra hrazdou pro ručkování. Více než 120 m 2 cvičební plochy nabízí veškerý komfort nejen pro školení, ale rovněž pro většinu skupinových lekcí realizovaných v rámci studia Žamberk. Milujeme prostor a příjemné posezení s přáteli. Z tohoto důvodu jsme vytvořili prostornou recepci s barem a spoustou místa pro příjemné posezení po dobrém tréninku. Vše nové je potřeba oslavit. A to jsme také udělali. V sobotu navečer jsme se sešli se všemi kamarády, stavebníky, sportovci a VIP hosty. V nové skladovací hale jsme vytvořili atraktivní raut plný výborného jídla a pití z dílny stylové restaurace Imrvere. Prostor jsme naplnili hudební produkcí a zejména skvělými lidmi. Bylo nám potěšením setkat se se všemi, kteří se na projektu nového sídla firmy podíleli. Přišli všichni naši bývalí zaměstnanci, kteří si užívají krásnou dobu na mateřské dovolené. Přijeli naši reprezentanti, jako Ondřej Moravec a mnozí další z naší biatlonové špičky. Přivítali jsme masérky z BALI a užili si perfektní masáž. S nadšením jsme pozdravili naše členy 3D FITNESS RACE týmu, kteří se v sobotu zúčastnili Czechman Triatlonu. Protančili jsme celý večer a protáhli ho až do časných ranních hodin. Novým prostorám jsme vdechli život. Velmi rádi se setkáme i s Vámi. Navštivte naše studio, využijte nabídky fitness kurzů v naší 3DFA, nebo se zastavte na šálek dobrého čaje. Vždy Vás rádi uvidíme. Milujeme práci ve fitness, těšíme se na Vás a děkujeme za spolupráci. Míra Jirčík a 3D FITNESS tým Kontakt studio 3D FITNESS: Eva Hemalová, tel Tímto bychom rádi pozvali širokou veřejnost na Den otevřených dveří:

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č.15 14. září 2012 2 Zprávy z radnice ZÁKLADNÍ REGISTRY JSOU V PROVOZU Smysl a účel základních registrů Smyslem a účelem základních registrů (ZR)

Více

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013

č.9 ŽAMBERSKÉ 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. května 2013 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ŽAMBERKU Více na straně 6. Foto: David Müller DNES V LISTECH: SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ SBĚRNÝ DVŮR CENA

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 16.2.2009 č.3 Město Žamberk ve spolupráci s DDM ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 28. června 2013 DNES V LISTECH: foto J. Kulhánek Krásné prožití letních měsíců, vydařenou dovolenou a mnoho zážitků přeje čtenářům

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.16 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 30. září 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice 67. výročí příchodu zpravodajské skupiny BARIUM do Žamberka Ve čtvrtek

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

1. červen - Mezinárodní den dětí

1. červen - Mezinárodní den dětí www.zamberk.cz 1 1. 6. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 10 foto: D. Kerschbaum 1. červen - Mezinárodní den dětí 2 ZPRÁVY Z RADNICE A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERSKÉ LISTY Koordinační tým sleduje a vyhodnocuje

Více

.zamberk.cz ROČNÍK XIX.

.zamberk.cz ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz.zamberk.cz 11 ROČNÍK XIX. Dnes v listech: Pozvánka na zastupitelstvo Běh naděje Největší kniha na světě v Žamberku JUNÁK a sbírka KAPKA ve dnech 20.-22.6. 2008 Letecký den

Více

2. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 2

2. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 2 www.zamberk.cz 1 2. 2. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 2 ZVEME VÁS NA ŽAMBERSKÝ MASOPUST v sobotu 7. února 2015 (program na str. 6) archivní foto: Radoslav Cibulka 2 Zprávy z radnice a Městského úřadu

Více

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům

Kniha SEMILY byla slavnostně pokřtěna a představena čtenářům Ročník XVIII. Číslo 6 Středa 30. června 2010 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Jak jsme volili... 4 Provoz nemocnice o prázdninách... 10 Rozhovor s Václavem Brádlem... 12

Více

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN

PX]HXP ÕDPEHUN D 6SROHN www.zamberk.cz 1 LISTY 1. MASOPUST 2 www.zamberk.cz Zprávy z radnice Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro rok 2012

Více

Žamberské listy www. zamberk. cz

Žamberské listy www. zamberk. cz Žamberské listy www. zamberk. cz 1 17 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŽAMBERK ROČNÍK XVI. ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ 14. ŘÍJNA 2005 Působení této významné jednotky v Žamberku nemělo dlouhého trvání. Již k 1.7. 1997

Více

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH:

č.16 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: ŽAMBERSKÉ 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. října 2013 DNES V LISTECH: Zámecký park foto archiv: Pavel Morávek Zprávy z radnice a Městského úřadu Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Humanitární

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013. Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013. Foto F. Jedlička a archiv školy

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013. Akademie. Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013. Foto F. Jedlička a archiv školy Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. dubna 2013 Akademie Speciální střední a základní školy Žamberk 12. března 2013 Více na str. 7 foto: F. Jedlička Foto F. Jedlička

Více

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7).

č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.15 ŽAMBERSKÉ POŠTĚ JE 175 LET! repro foto: Kunštát - konečná stanice žamberské pošty (více na str. 6 a 7). Akce v září 2011 konané u příležitosti výročí 100 let založení

Více

č.14 Dnes v Listech: www.zamberk.cz čtrnáctideník města žamberka ročník XIX. POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO VOLBY TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 PŘÍLOHA

č.14 Dnes v Listech: www.zamberk.cz čtrnáctideník města žamberka ročník XIX. POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO VOLBY TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2008 PŘÍLOHA 1 ročník XIX. se koná ve dnech 6. a 7. září 2008 na Masarykově náměstí v Žamberku. 6. září v 16.30 hod. se v kapli sv. Rozálie uskuteční mše svatá. 7. září v 9.15 hod. se v kostele sv. Václava uskuteční

Více

č.3 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku

č.3 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 v pondělí 21. února 2011 od 18 hodin v Divišově divadle v Žamberku Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.3 Město Žamberk ve spolupráci se SVČ ANIMO Žamberk, Městským kulturním podnikem FIDIKO, ZUŠ Petra Ebena Žamberk a SpZŠ Žamberk srdečně zve rodiče, trenéry i všechny další

Více

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ

ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ ŽAMBERSKÉ LISTY WWW.ZAMBERK.CZ 1 Žamberské ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15.1.2009 č.1 ROČNÍK XX. LISTY foto: archiv ZUŠ Dne 22. ledna 2009 si připomeneme nedožité 80. narozeniny hudebního skladatele, žamberského

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 Žamberské LISTY ŽAMBERSKÉ www.zamberk.cz 1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2. prosince 2013 DNES V LISTECH: Elektronická komunikace Předvánoční akce Pozvánka na Divadelní ples TECHNOhrátky v Žamberku Informace

Více

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX.

č.6 DNES V LISTECH: www.zamberk.cz ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XIX. ŽAMBERSKÉ LISTY www.zamberk.cz 1 ROČNÍK XIX. Zámecký rybník, foto: Pavel Morávek DNES V LISTECH: POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO MOBILNÍ SVOZ ODPADŮ LIDOVÝ DŮM - OREL VZPOMÍNKA NA RADOVANA LUKAVSKÉHO ČTRNÁCTIDENÍK

Více

15. 5. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 9

15. 5. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 9 www.zamberk.cz 1 15. 5. 2015 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA č. 9 70 let od konce II. světové války V pátek 8. května 2015 se konala vzpomínková akce u příležitosti 70. výročí konce II. světové války v Žamberku.

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.18. foto: Miloš Jansa Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.18 foto: Miloš Jansa ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. listopadu 2011 2 Zprávy z radnice Vážení spoluobčané, níže Vám podáváme informaci ve věci aktuálního rozhodnutí předsedy

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.6

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.6 Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1 č.6 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 1. dubna 2011 2 www.zamberk.cz Žamberské LISTY Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19.

Více

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006

ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 21 2006 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ROČNÍK XVII. 15. PROSINCE 2006 Průtah městem III. etapa - Divišova ulice Když před dvěma lety v dubnu začala I. etapa průtahu městem Žamberkem směrem na Letohrad, bylo

Více

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč

Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk. slavnosti. pohádka. vstupné 149,- Kč Žamberské LISTY www.zamberk.cz w. 1 č.5 Městský kulturní podnik FIDIKO Žamberk amberské JARNÍ slavnosti 2011 20. března neděle v 16:00 hod. Divadelní kroužek při SVČ ANIMO Žamberk Princezna Rozmařilka

Více

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy

Žamberské. Žamberské. č.18/2012. 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. www.zamberk.cz. listy Žamberské Žamberské listy 1 č.18/2012 1. listopadu 2012 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 2 Žamberské listy Zprávy z radnice Vážení občané, zveme Vás k jednání nad strategickým plánem města Žamberka ve čtvrtek

Více

Informace z radnice a městského úřadu

Informace z radnice a městského úřadu 2 Informace z radnice a městského úřadu POZOR - VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ! Vážení občané, kdo vlastníte řidičské průkazy (ŘP) vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, jste povinni do 31. prosince 2013

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více