ŽAMBERSKÁ POUŤ se koná ve dnech ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. 30. a 31. srpna na Masarykově náměstí ČÍSLO

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽAMBERSKÁ POUŤ se koná ve dnech ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA. 30. a 31. srpna 2014. na Masarykově náměstí ČÍSLO 1. 8. 2014"

Transkript

1 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA ČÍSLO 13 ŽAMBERSKÁ POUŤ se koná ve dnech 30. a 31. srpna 2014 na Masarykově náměstí V sobotu 30. srpna v 16:30 hodin se v kapli sv. Rozálie uskuteční mše svatá. V neděli 31. srpna v 9:15 hodin se v kostele sv. Václava uskuteční mše svatá s doprovodem chrámového sboru. foto: archiv FIDIKO

2 2 Informace z radnice a městského úřadu Žamberské listy Zpráva o finančním zdraví města Žamberka Klíčovým údajem pro sledování finančního zdraví obce nebo města je za normálních okolností ukazatel provozního salda hospodaření, který znamená rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji. Za běžné příjmy obce označujeme všechny příjmy, vyjma kapitálových příjmů (prodejů majetku obce) a investičních dotací. Běžné výdaje jsou výdaje na běžný provoz a údržbu obce, včetně obnovy majetku (neinvestiční). Jsou to tedy všechny výdaje vyjma investic. Provozní saldo hospodaření znamená fakticky vlastní finance (bez úvěrů), které obci ročně zbývají na volnou útratu, tedy na investice, ale také na budoucí obnovu majetku obce, na splátky dluhů či na úspory a tvorbu rezerv. Provozní saldo vyjadřuje jakousi roční finanční sílu a tedy ročně generovaný potenciál pro investice, ale také pro obnovu majetku města, splácení dluhů na tvorbu finančních rezerv apod. Ideální stav by byl, kdyby byly v rozpočtu samosprávy pokryty z běžných příjmů základní provozní výdaje a obnova majetku byla řešena tvorbou finančních zdrojů na odpisy majetku, obdobně jako je tomu v podnikatelském sektoru. U měst je situace jiná, a tak Vás seznámím se základními údaji. Město Žamberk přišlo v důsledku světové finanční krize v r.2009 řádově o 15 mil. Kč na daňových příjmech. To výrazně negativně ovlivnilo hospodaření r.2009, ale město tu situaci zvládlo rychlou reakcí. Město za poslední 4 roky zlepšilo provozní hospodaření o 25 mil. Kč. Za toto období klesly běžné příjmy o 62 mil. Kč, ale běžné výdaje o 87 mil. Kč. Tím město velmi značně posílilo svou finanční kondici. Tento výsledek posunul město do kategorie excelentních měst ČR, co se finanční kondice týče. Investiční aktivita města byla od r.2009 do r.2013 zaměřena na řadu akcí, předně rekonstrukci škol a mateřských škol, výstavbu Zimního stadionu, rekonstrukci Divišova divadla, rekonstrukci silnic v Betlémě, Polsku, chodníků a mnoho dalších akcí. Město se soustředilo na obnovu majetku a od r.2009 investovalo 179 mil. Kč. Město obnovuje majetek rozumnými finančními objemy s ohledem na stav a finanční kondici. Od r.2009 do r.2013 získalo město 38 mil. Kč investiční dotace a 101 mil. Kč kapitálových příjmů. Město tedy získalo od r.2009 do r.2013 celkem 134 mil. Kč mimořádných příjmů, což je cca 22 tis. Kč na obyvatele. Dále město za posledních 10 let investovalo 448 mil. Kč, tedy celkem 74 tis. Kč na každého obyvatele. Silnými stránkami financí je především výborné provozní saldo a výtečný trend financí města, který se projevil docílením 10x lepšího provozního salda v r.2013, než jaké bylo v r.2009, a oddlužováním města. Město se dostalo do situace, kdy je schopné generovat finance na opravy svého majetku i splátky dluhů. Slabinou financí je stále existence dluhu z minulých let. Rizika jsou dané tlaky na růst běžných výdajů města. Existuje značná vnější hrozba stagnace daňových příjmů po r.2014 a růst cen nákupů spolu s tlakem na růst dotací města třetím stranám. Podklady pro tuto zprávu byly převzaté z Analýzy vývoje a stavu financí města a stavu finančního řízení a plánování financí ze dne , vypracované Ing. Luďkem Tesařem v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST s názvem projektu: Zvýšení kvality řízení města Žamberka a jeho orgánů. Zároveň byly informace z této analýzy veřejně prezentovány na jednání zastupitelstva města dne Z výše uvedeného je zřejmé, že finanční zdraví města Žamberka je na velmi dobré až výborné úrovni. S ohledem na neustálé napadání osob a příspěvků v Žamberských listech a neustálého zkreslování faktů a údajů předkládám tuto zprávu s velkou radostí všem občanům, kteří mají město rádi a těší je, že se věcí daří posouvat a realizovat. Jiří Dytrt, starosta města Rekonstrukce silnic v Žamberku pokračují V současné době byla dokončena rekonstrukce povrchu silnice I/11 na katastru města Žamberka, kterou zajišťovalo Ředitelství silnic a dálnic, neboť tato silnice je v majetku státu. Další plánované modernizace silnic II/312 z Dlouhoňovic okolo bývalého Intergalu po kruhový objezd a modernizace silnice III/31214 z Dlouhoňovic okolo vlakového nádraží po křižovatku s Penny marketem budou hrazeny z prostředků Pardubického kraje. Rada Pardubického kraje projednala zahájení realizace tří projektů silnic za 50 milionů korun. Navíc Výbor regionální rady NUTS II Severovýchod na svém jednání vyhlásil 41. kolo výzvy, pro které má kraj v zásobě další projekty. V letošním roce s přispěním evropských fondů zatím modernizujeme silnice II. a III. třídy za téměř 432 milionů korun. K tomu přibudou nyní nastartované projekty za 50 milionů a v nejbližší době zahájíme stavby za 85 milionů, řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Projekty připravované k zahájení: Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice v částce ,- Kč a modernizace silnice II/312 Dlouhoňovice - Žamberk v částce ,- Kč. Předpokládané zahájení moderniza- ce silnice II/312 Klostermannova by mělo být provedeno v druhé polovině letošního roku a po dokončení by měla být zahájena modernizace silnice III/31214 Nádražní. Město Žamberk má v rozpočtu na letošní rok připravené finanční prostředky na rekonstrukci chodníku v ulici Klostermannova ve výši 2 mil. a téměř 1 mil. korun na vybudování nového veřejného osvětlení od kruhového objezdu až po ulici Na Rozárce. U modernizace ulice Nádražní počítáme s rekonstrukcí chodníkového tělesa navazujícího od vlakového nádraží z obce Dlouhoňovice a dobudováním chodníku od ulice Zemědělská a Fučíkova v celkové částce přesahující 1,2 mil. korun. Jiří Dytrt VYHLÁŠENÍ AUKCE Město Žamberk na základě usnesení Rady města Žamberka č.109/ RADA ze dne vyhlašuje aukci neobsazené bytové jednotky ve vlastnictví města Žamberka na středu od 9:00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Žamberk, Nádražní ulice č.p. 833 s povinností složení jistoty ve výši ,-Kč. Jedná se o bytovou jednotku č. 788/3, 1+1 s podlahovou plochou s příslušenstvím 71,50 m 2 v 1. NP bytového domu č.p. 788 se spoluvlastnickým podílem 715/6579 na společných částech budovy, se spoluvlastnickým podílem 715/6579 pozemku parc.č. 764 v obci a k.ú. Žamberk za vyvolávací cenu ,- Kč s možností prohlídky bytu dne od 14:00 do 14:30 hod. Informace: Bc. Ivana Hečková OBEC ORLIČKY NABÍZÍ PRONÁJEM BYTU Adresa bytu: Orličky čp.190, velikost bytu: 3+kk, kategorie: I., nadzemní podlaží: 2, podlahová plocha bytu: 83,5 m 2. Základní nájemné (bez el.topení, vody): cca 4.000,-Kč Kontakt: tel Možnost nastěhování září 2014

3 3 Volby do zastupitelstva města Žamberka konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014 Sb., s datem rozeslání dne volby do zastupitelstev obcí, a to na pátek a sobotu 10. a 11. října 2014, kdy vlastní hlasování proběhne ve volebních místnostech tradičně v pátek od 14:00 hod. do 22:00 hod. a v sobotu od 08:00 hod. do 14:00 hod. Organizačně technickým zabezpečením voleb do zastupitelstev obcí za Městský úřad Žamberk byly starostou města pověřeny: JUDr. Jitka Kubová a Ing. Petra Řeháčková Kontaktní adresa: Městský úřad Žamberk, Masarykovo nám.166, Odbor právní (Nádražní 833), Žamberk, Základní právní úprava: Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o volbách ); vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Informace k podávání kandidátních listin pro volby do zastupitelstva města Žamberka konané ve dnech 10. a 11. října Ministerstvem vnitra registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, nebo jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů (dále jen volební strana ) mohou pro volby zastupitelstva města Žamberka podat pouze jednu kandidátní listinu, a to Městskému úřadu v Žamberku, odboru právnímu (dále jen Městský úřad ), který pro účely těchto voleb plní funkci registračního úřadu. Kandidátní listinu je třeba podat nejpozději v úterý do 16:00 hodin prostřednictvím zmocněnce volební strany nebo nezávislým kandidátem, jemuž bude městským úřadem potvrzeno její podání. Tvoří-li volební stranu sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislý kandidát, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice, a na každé její další straně, musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. Pro podporu sdružení nezávislých kandidátů kandidujících do zastupitelstva města Žamberka je potřebný počet podpisů na petici 7 % z celkového počtu obyvatel města k , tj. 424 podpisů, a pro podporu nezávislého kandidáta 3 %, tj. 182 podpisů. Náležitosti kandidátní listiny: Jsou uvedeny na internetových stránkách města Žamberka v DOPORUČENÝCH vzorech kandidátní listiny, které byly městským úřadem s využitím vzoru č. 6 vyhlášky č. 59/2002 Sb. vypracovány včetně formuláře Prohlášení kandidáta, kterým je každý kandidát povinen stvrdit skutečnost, že souhlasí se svou kandidaturou, nejsou mu známy překážky volitelnosti (popř. že tyto pominou ke dni voleb) a že nedal souhlas k uvedení jeho osoby na jiné kandidátní listině. Volební strana může na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva města Žamberka uvést maximálně 21 kandidátů. Věk kandidátů na kandidátní listině je třeba uvést platný v době podání kandidátní listiny, jeho případná aktualizace ke dni voleb na hlasovacím lístku bude zajištěna městským úřadem. Osobou oprávněnou k podpisu kandidátní listiny volební strany zaregistrované Ministerstvem vnitra je třeba rozumět osobu uvedenou ve výpisu z rejstříku politických stran a hnutí vedeného Ministerstvem vnitra, která je oprávněna za volební stranu jednat (= statutární zástupce) a zmocněnec volební strany. Osobou oprávněnou k podpisu kandidátní listiny za sdružení nezávislých kandidátů je zmocněnec volební strany. Osobou oprávněnou k podpisu kandidátní listiny nezávislého kandidáta je tento kandidát. Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem ani jeho případným náhradníkem nemůže být kandidát. Seznam obcí, ze kterých se kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, podávají pověřenému Městskému úřadu v Žamberku: Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lukavice, Pastviny, Záchlumí a Žamberk. Kandidátní listiny se předávají na Městském úřadu v Žamberku, odboru právním, ve druhém poschodí, č. dveří 37 a 38 nejpozději do 16:00 hod. dne Vzory kandidátních listin a bližší informace o volbách do zastupitelstva města Žamberka naleznete na internetových stránkách Městského úřadu - úřední deska - volby, nebo je obdržíte na odboru právním Městského úřadu Žamberk. JUDr. Jitka Kubová, vedoucí právního odboru Z pracovního kalendáře 1. místostarosty jednání zastupitelstva města, mimořádné zasedání pověření zadáním právního stanoviska Rady města k možnému porušení zákona jednání ve věci rozšíření prvků jednání s pracovníky společnosti v posilovně pod širým nebem. Pro SEVEN ve věci upřesnění koncepce občany a návštěvníky Žamberka, kteří vytápění města ještě mohou a chtějí zapracovat na předávání pamětních listů absolventům své fyzické kondici, budou v prostoru Základní školy 28. října 581 mezi autocampingem a remízkem in porada ředitelů městských organizací, stalovány posilovací konstrukce, hraznosti jednání se ředitelem společdy, žebřiny, lavice, bradla. Ekola České Libchavy, s.r.o., Ing předání staveniště pro modernizaci Davidem Černým výdejny školní jídelny vítězné kontrolní den na stavební akci stavební společnosti rekonstrukce městské ubytovny přijetí zástupců Státního fondu kontrolní den výstavby dětského rozvoje bydlení ve věci kontroly dotací hřiště mateřské školky Čtyřlístek; na byty ve střešních nástavbách. Podpis jednání Rady města objednávky technické studie na cykloturistické předání materiálů právní kanceláři propojení našeho města s Ro- pro právní analýzu možných škod kytnicí v Orlických horách způsobených městu Žamberku, na základě projednání a podpis zadání na podnětu zastupitelů. renovaci oken radnice zasedání komise pro výběr dodavatele rekonstrukce výdejny školní Přeji Vám hezké letní dny jídelny v Základní škole, 28 října 581 Ing. Petr Novotný DRÁTĚNÝ KAKTUS Kaktusy umí i z mála udělat krásu. Dobře vědí, že o život se musí tvrdě bojovat, a proto také mají ostny. Kaktus je nádherný příklad toho, že život je drsný i krásný zároveň. Zřejmě také proto si kaktus vybral jako svůj soutěžní exponát pan Vladimír Zrna pro soutěž v drátování na 22. ročníku Abilympiády v Pardubicích. Pilně trénoval, a nebudete věřit vyhrál. Vítězství pana Zrny není rozhodně náhoda, už vloni získal stříbro v disciplíně mechanická montáž. Letos byl druhý i v soutěži elektrická montáž. Pan Zrna takto úspěšně soutěží za Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Praha, ale protože je Žamberan tělem i duší, zároveň reprezentuje i naše město. Pan Zrna je nevidomý a kromě drátování se zabývá také vazbou knih, keramikou, montáží počítačů a přes svůj handicap je nesmírně šikovný a pracovitý. Za vzornou reprezentaci našeho města děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů. text a foto: Ing. Stanislav Cukor, zastupitel města Vizitku domu dotvářejí okna, dveře, ale i hezké upravené vstupy s poštovními schránkami Firma Telin & Allebacker, s.r.o., oslaví v letošním roce 20 let od svého založení. V Žamberku sídlí v areálu Orlických kasáren č.p.734 v rekonstruovaném objektu bývalé vojenské klubovny. Společnost Telin & Allebacker, s.r.o., byla založena v roce1994 a řadí se mezi přední české výrobce domovních schránek. Kromě nich nabízí i kompletní řešení domovních vchodů, domácí telefony, zvonková tabla, plastová, dřevěná i hliníková okna a dveře. Nemalý rozsah činnosti spočívá také i ve výrobě zakázkové elektroniky v oblasti automatizace. Zeptala jsem se Ing. Jana Pírka, spolumajitele firmy Telin & Allebacker, s.r.o., výrobce nejenom poštovních schránek, o možnostech nabídky z dílny jejich firmy. Škála našich výrobků, ale i barevného provedení, je opravdu široká. Zákazník si může vybrat ze 150 základních barevných odstínů a dalších 100 odstínů lze zajistit po dohodě. Používáme vzorník barev RAL, což je celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů používaný především v průmyslové výrobě. Jako novinku nabízíme náročnějším klientům i úpravu povrchu folií. I kovová poštovní schránka tak může vypadat například jako dřevěná, uzavřel krátký rozhovor. Více informací najdete na Vlasta Pavlousková

4 4 Žamberské listy Z redakční pošty Příspěvky zveřejněné v této rubrice nevyjadřují stanovisko redakční rady a mohou být redakčně kráceny. Mezi Divokou a Tichou Orlicí nebude ublíženo ani slepici, praví lidová pranostika, mající na mysli přírodní ochranu před přírodními živly nás obyvatel a našich domovů, orlického podhůří našeho Žamberska. Napovídám čtenáři, že tento příspěvek je o bydlení. Částečně reaguje na Průzkum spokojenosti obyvatel města, jehož výsledky byly zveřejněny v ŽL č. 10. Současným i nově zvoleným zastupitelům chci poukázat na případné náměty k podpoře rozvoje bydlení Města Žamberka. Dnes téměř nejcennější sociální hodnotou pro jakýkoliv region je rozvoj podnikání, průmyslu i služeb a s tím související možnost pracovního uplatnění. V tomto měřítku jsme ve srovnání se sousedním Letohradem hodně zaostalí. Rozrostlá průmyslová výstavba v areálu nového majitele společnosti BÜHLER CZ, s.r.o., přináší našemu městu naději na nová pracovní místa, s nimi posílení ekonomiky města a navazující služby. Tato příhodnost je ale také závazkem, co musíme pro budoucnost učinit, abychom tento kapitál i šířeji zhodnotili. V těchto souvislostech se nabízí otázka. Jsme schopni zajistit kvalifikovaným zájemcům, kteří získají pracovní uplatnění v Žamberku, i odpovídající bydlení? Výsledky průzkumu v oblasti bydlení konstatují, že Žamberk je přijatelné město pro rodinný život (nespokojenost pouze 7 %). Dovolím si dodat přijatelné, příjemné a vlídné. Tuto zkušenost oceňují i spoluobčané, kteří procestovali celý svět. Kdysi byla původní, ještě dřevěná plovárna na Divoké Orlici na místě dnešního koupaliště právem označována jako Vzduchové lázně s průzračným sytě kořeněným vzduchem, osvěžovaným Orlicí. Ano, Žamberk má jedinečné podmínky pro bydlení. Jako zápor průzkumu o bydlení je vnímán nedostatek možností pronájmu menších (startovacích) bytů. V r jsem měl příležitost oslovit vedení města s projektem státem dotovaných 16 startovacích bytů v lokalitě Velký Hájek. Vedení města s odborným přispěním Ing. Jiřího Šmoka dalo podnět současnému vybudování rezervní infrastruktury pro rozvoj další výstavby v této lokalitě, neboť souběžně došlo ze strany společnosti Contipro Group k vybudování dalších 18 bytů. Pro úplnost je nutno uvést, že v této lokalitě je také rezerva pro výstavbu rodinných domků, přičemž směr výstavby by směroval k rozsáhlé výstavbě rodinných domků v Dlouhoňovicích u nádraží, čímž by došlo ke spojení obou sídel v jednolitou zástavbu. Dnes není možné v katastrálním území města získat za dostupnou cenu zainvestovaný pozemek pro výstavbu rodinných domků. Dá se očekávat, že budoucí odborně kvalifikovaní, slušně vydělávající zaměstnanci rodícího se průmyslu, budou chtít i slušně bydlet v životních podmínkách, které se k tomu bez výhrad nabízí. Budou však zaskočeni realitou, která je vyčerpaná. Bezpochyby přejdou do Dlouhoňovic, Letohradu, Helvíkovic, kde podmínky pro nájemní i vlastnické bydlení jsou větší. Město má dříve zpracované projekty na pokračování dotované výstavby startovacích bytů již jednou zaplacené ve Velkém Hájku, může je opakovat, stát přidá Kč na jeden nový byt, ve kterém se bydlí za státem určeném nájemném 57,20 Kč/1m 2 obytné plochy. Ještě jedno povšimnutí průzkumu o bydlení. Vysoká domovní daň! Místní daň ve srovnání se srovnatelnými podmínkami jiných lokalit je přiměřená. Dá se však rozmělnit nárůstem počtu nových dalších bytů. Kalkulačka ekonomiky bydlení je jednoduchá bydlení je nejjistější byznys pro všechny dílčí segmenty, které se na něm podílí a které se ho účastní. V posledních 20 letech jsem se aktivně podílel na realizaci více než 80 projektech sociálního bydlení a rozvoje infrastruktury měst a obcí v několika krajích ČR. Ani jeden projekt nezkrachoval, všude se bydlí a vše prosperuje. Kdo na něm vydělal: stát na DPH za stavební materiál a daních za podíl živé práce, obce a města na dani z nemovitostí a za nově bydlící občany získáním daňové výtěžnosti, uživatelé bytů musí být zaměstnáni, aby mohli splácet nájemné a za vlastnické bydlení hypotéky. Nepochybným znakem vzrůstající a prosperující ekonomiky je, že se stavějí nové byty! Pro zajímavost uvedu ještě jeden příklad ekonomiky bydlení z pohledu energetické spotřeby tepla. V Žamberku stavíme v lokalitě Na Špitálce myslím, že první pasivní nízkoenergetický rodinný domek, který má roční úhrnnou potřebu tepla jen 4 kw na 1m 2 užitné obytné plochy. Kdo by měl nové byty a infrastrukturu pro bydlení stavět? Dříve o tom rozhodl krajský a okresní tajemník vedoucí strany a stavělo se nové sídliště. Dnešní bytové domy nájemního bydlení a nebo startovací byty se státní dotací může stavět obec nebo korporace. V těchto souvislostech nutno ocenit přínos žamberské firmy STANDEKO, s.r.o., pana Jiřího Pelinky, který přes dílčí překážky pozitivně přispívá k rozvoji bydlení v Žamberku. Rodinné domky budou stavět zmáhající se rodiny středního věku, zaměstnané nejen v nově rodícím se strojním průmyslu Žamberka, ale za podmínek, když k tomu budou vytvářeny nově zainvestované pozemky za přiměřenou cenu, neboť tito drobní stavebníci v následné ekonomice bydlení vrátí městu vložené hodnoty z obecního rozpočtu zase zpět do jeho příjmové stránky. Ještě jedna fatalistická poznámka, která s bydlením v budoucnosti souvisí. S rostoucí rolí internetu a ostatních médií se naše životy ve všech směrech virtualizují a posouvají prožívanou přítomnost do nejisté budoucnosti, která nejčastěji ve výkladech klimatologů a jiných expertů připomíná více či méně obávané katastrofické dopady nejen globálního oteplování, ale i jiných přírodních živlů. Tyto nové a nové rádoby vědecké poznatky o nejisté budoucnosti se dobře prodávají, protože lidi zajímá, čeho se mají vyvarovat. Zdravý rozum velí moc si těchto vědeckých pseudoděsů a návodů jak jim čelit, prostě nevšímat. V klidu si sednout na lavičku v parku u rozkvetlé louky, s jednoduchým potěšením ze sluníčka a tepla a pohledem na letní krásu, která chodí kolem nás jenom v ramínkách a minisukních, dokonce i bez sukní, a užívat si prožívanou přítomnost. Neboť v našem orlickém podhůří nebude ublíženo ani slepici. PhDr. Ivan Morávek PROSÍM pana PETRA JANURU původem ze Železného Brodu, aby se mi ozval na tel Sháním kontakt na Vašeho bratra Josefa, kvůli zaslání pozvánky na sraz 8.B základní školy. Děkuji. Petr Novák Luhačovice 2014 s ÚO Svazu diabetiků v Žamberku Není to dlouho, co jsme Vás, diabetiky, zvali na léčebný pobyt v lázních Luhačovice. Tentokrát se nás sešlo celkem dvacet sedm, kteří neodolali a tento zájezd absolvovali. Nikdo z účastníků nelitoval. Hezké ubytování, dobrá strava a lázeňské prostředí každému prospělo jak na těle, tak i na duši. Zájemcům byla nabídnuta možnost zakoupení různých procedur, jako například koupele nebo masáže. Bohatý byl i kulturní život v Luhačovicích. Zúčastnili jsme se vystoupení pěveckých sborů v místním kostele nebo koncertů, které byly uskutečněny na kolonádě. Měli jsme možnost navštívit místní muzeum, kde jsme se seznámili s historií a životem v Luhačovicích. Velice zajímavý byl výlet místním vláčkem na přehradu v Pozlovicích, která ochraňuje Luhačovice před povodněmi. Tímto nám bylo umožněno nejen poznání Luhačovic, ale i jejich blízkého okolí. O tom, že všichni byli spokojeni, svědčí i to, že jsme se rozhodli tento zájezd, za souhlasu všech přítomných, příští rok opakovat. text a foto Miroslav Vondřich, předseda ÚO SD v Žamberku PODĚKOVÁNÍ Děkujeme všem učitelům a pedagogickým pracovníkům Speciální školy v Žamberku za péči, porozumění a trpělivost, se kterou učili a vychovávali naše děti. Největší dík patří paní učitelce třídní Lence Mejdrové, která se dětem věnovala celých 9 let a dovedla je spolu s námi na práh dospělosti. Když jsme přišli do jejich školy, dýchala na nás přátelská a tvůrčí atmosféra, viděli jsme spokojené děti a pedagogy, kteří dětem rozumí a svou práci dělají dobře. Díky za váš čas, pochopení a ochotu, kdy jste se věnovali dětem nad rámec svých povinností a ve svém volném čase. Díky za každoroční pobyty v Neratově, v Německu, za akademie, výlety, cyklisťáky a lyžáky a všechny akce, které s vámi děti mohly zažít. Díky za to, co jste je naučili, díky za spolupráci s námi, rodiči. Víme, že to nebylo vždy lehké. Přejeme Vám všem pevné zdraví, radost z práce a hezké prázdniny. Rodiče žáků 9.A Vážení a milí organizátoři hudebního festivalu JAM FOLK V ZAHRADĚ v Žamberku 21. června Nemůžeme jinak, než před Vámi smeknout a poděkovat za tento výborný počin. Dramaturgická, organizační a pořadatelská práce byla jednoduše a prostě řečeno skvělá. Vím, o čem mluvím, neboť jsem se jako aktivní muzikant a v případě kdysi jednoho známého festivalu i jako moderátor, podobných akcí účastnil. Proto si dovedu představit, jaké to dalo úsilí, takové vynikající hudebníky do Žamberka dostat. Nechci nikoho z muzikantů zvlášť vyzdvihovat, ale vidět a slyšet naživo hrát takovou absolutní kytarovou extratřídu Luboše Andršta nebo úžasného houslistu Honzu Hrubého spolu s Michalem Prokopem byl vrcholný zážitek. Jen tak dál, hoši a děvčata! Vaši Milan Brož a Helena Votočková, Žamberk Vážení spoluobčané, členové místní organizace hnutí ANO 2011 v současné době rozvíjejí svoji činnost, a to jak na oblastní úrovni při pravidelných měsíčních setkáních se členy hnutí z celého regionu, tak především v nepravidelných, ale častějších setkáních členů místní organizace. Zájemci o spolupráci se po telefonické domluvě na tel mohou kdykoliv připojit. Návrhy a připomínky k dění v našem městě uvítáme a budeme zveřejňovat na stránkách Za členy místního hnutí v Žamberku Vladimír Středa a Zdena Šebková

5 5 Pletené pelíšky od pacientů potěší pejsky v Psím útulku Ve čtvrtek 19. června proběhlo slavnostní předání pletených pelíšků do psího útulku Voříšek v Žamberku. ZO SPCCH v Žamberku Vás zve na fyzicky nenáročný ZÁJEZD do oblasti BROUMOVSKO ADRŠPACH, který se uskuteční ve středu 20. srpna Slavnostní otevření nového areálu 3D FITNESS Pelíšky vyrobili pacienti na oddělení psychiatrie v rámci léčebné ergoterapie. Protože se díky dárcům nahromadilo mnoho nepotřebných vlněných klubíček, pacienti pod dohledem ergoterapeutky upletli a následně sešili přes třicet kusů krásných barevných pelíšků. Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk, je zdravotnické zařízení, příspěvková organizace Pardubického kraje. Cílovou skupinou jsou pacienti s plicní diagnózou (oddělení plicní), dále dlouhodobě a chronicky nemocní (oddělení LDN) a pacienti s psychickým onemocněním (oddělení psychiatrie). Součástí léčby na oddělení psychiatrie je i ergoterapie (laicky léčba prací), která se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím zaměstnávání. Hotové výrobky z terapeutických dílen jsou velmi rozmanité (textilní hračky, zavinovačky, pantofle, košíky, keramika atd.) a dělají radost lidem i pejskům v širokém okolí Žamberka. Hana Kroulíková, ergoterapeutka Vážení přátelé zahrádkáři Z důvodu věku a nemoci končím činnost Pěstitelské pálenice v Dlouhoňovicích. Chci Vám, kteří jste mi pomáhali 13 let zvládnout veškeré práce upřímně poděkovat. V současné době je pálenice k prodeji. Informace na tel Ing. Miroslav Hlaváč PODĚKOVÁNÍ Dovolte mi, abych prostřednictvím ŽL poděkovala pracovnicím domácí péče v Žamberku, které ošetřovali mého muže po dobu jeho těžké nemoci. Mé díky jim patří za jejich profesionální péči, ochotu a vstřícnost a především za to, že umožnili mému manželovi odchod ze života důstojně a s maximální úctou. Ludmila Trnková Náš nevýslovný dík patří i mamince, která o tatínka pečovala a byla s ním do jeho poslední chvíle. dcery Ludmila a Milada Vážím si Vás! Ráda touto cestou s vděčností děkuji všem hodným sestřičkám z oddělení domácí péče na poliklinice v Žamberku za jejich odbornou profesionální péči, lidský postoj a psychickou podporu nám, nemocným pacientům. Moc přeji všem sestřičkám, aby jim jejich přístup k jejich nelehké práci ještě dlouho vydržel. Krejčová Věra, Dlouhoňovice Odjezd z Masarykova nám. v Žamberku v 7 hod. (návrat po 18 hod.) PŘIHLÁŠKY SE SLOŽENÍM ZÁLOHY SE PŘIJÍMAJÍ ve dnech srpna na podatelně Městského úřadu v Žamberku Nádražní ul. 833 I. poschodí v dopoledních hodinách v běžné pracovní době. Cena: 100,-Kč/člen SPCCH, ostatní: 200,-Kč. Bližší informace: tel , Marek Rybár, vedoucí zájezdu Pozorně čtěte! Klub důchodců v Žamberku ve spolupráci se ZO SPCCH zve všechny své členy na celodenní zájezd do skanzenu na Veselý kopec u Hlinska, který se uskuteční v sobotu 6. září Odjezd autobusu v 7:30 hod. od Penzionu a 7:45 hod. z Masarykova náměstí. Program: 10:00 až 15:00 hod. proběhne posvícení, bohatý kulturní program, přehlídka řemesel,ochutnávka posvícenských koláčů, atd., ve 14:00 hod. odjezd do Hlinska, kde se uskuteční prohlídka muzea betlémů. Cena: členové 150,- Kč, ostatní 200,- Kč. Hlásit se můžete 13. srpna od 13:30 do 15:00 hod. v Penzionu ve společenské místnosti nebo 1. září od 13:00 hod. tamtéž. Dagmar Zezulková, předsedkyně Klubu Služba pro nedoslýchavé v Centru sociálních služeb Žamberk se uskuteční 14. srpna 2014 od 8:00 do 11:30 hod. Za poradenské středisko pro nedoslýchavé Král Vladimír Tak a je to tady! Po několika měsíční intenzivní práci přišel den, kdy jsme si mohli říci: Máme hotovo. V sobotu 7. června 2014 jsme slavnostně za účasti kamarádů, řemeslníků, zaměstnanců a všech příznivců naší společnosti otevřeli nový areál a sídlo firmy 3D FITNESS. Nový areál se nachází v prostorách bývalých kasáren v Žamberku. Z bývalých stavebnin, které jsme zakoupili k a stavebně začali upravovat 20.ledna 2014, jsme během pár měsíců vytvořili zázemí pro všechny naše činnosti. Na ploše více než m 2 jsme realizovali naše dlouhodobé plány. Projekt byl rozdělen do tří stěžejních částí a bylo na našich architektech ve spojení s projektanty, jak se daného úkolu zhostí. Potřebovali jsme vytvořit zázemí pro naši školící 3D FITNESS ACADEMY. Atraktivní řešení kanceláří a komplexního zázemí pro naši obchodní činnost. Rozsáhlé a plně funkční skladovací prostory. Náš obchodní tým a grafici mají k dispozici několik vzdušných kanceláří s technickým zázemím, kuchyňkou, odpočinkovou místností a zasedacím sálem. Účastníci školení a místní milovníci pohybu bezesporu ocení nové prostory akademie. Multifunkční fitness centrum nabízí kardio zónu, silovou zónu osazenou základní skladbou posilovacích strojů a samozřejmě s rozsáhlou funkční zónou. GRAVITY, TRX, ViPR, Gun Ex a mnohé další vychytávky funkčního tréninku jsou všem plně k dispozici. Dominantou sálu skupinových lekcí je 12 metrová závěsná konstrukce na TRX osazená extra hrazdou pro ručkování. Více než 120 m 2 cvičební plochy nabízí veškerý komfort nejen pro školení, ale rovněž pro většinu skupinových lekcí realizovaných v rámci studia Žamberk. Milujeme prostor a příjemné posezení s přáteli. Z tohoto důvodu jsme vytvořili prostornou recepci s barem a spoustou místa pro příjemné posezení po dobrém tréninku. Vše nové je potřeba oslavit. A to jsme také udělali. V sobotu navečer jsme se sešli se všemi kamarády, stavebníky, sportovci a VIP hosty. V nové skladovací hale jsme vytvořili atraktivní raut plný výborného jídla a pití z dílny stylové restaurace Imrvere. Prostor jsme naplnili hudební produkcí a zejména skvělými lidmi. Bylo nám potěšením setkat se se všemi, kteří se na projektu nového sídla firmy podíleli. Přišli všichni naši bývalí zaměstnanci, kteří si užívají krásnou dobu na mateřské dovolené. Přijeli naši reprezentanti, jako Ondřej Moravec a mnozí další z naší biatlonové špičky. Přivítali jsme masérky z BALI a užili si perfektní masáž. S nadšením jsme pozdravili naše členy 3D FITNESS RACE týmu, kteří se v sobotu zúčastnili Czechman Triatlonu. Protančili jsme celý večer a protáhli ho až do časných ranních hodin. Novým prostorám jsme vdechli život. Velmi rádi se setkáme i s Vámi. Navštivte naše studio, využijte nabídky fitness kurzů v naší 3DFA, nebo se zastavte na šálek dobrého čaje. Vždy Vás rádi uvidíme. Milujeme práci ve fitness, těšíme se na Vás a děkujeme za spolupráci. Míra Jirčík a 3D FITNESS tým Kontakt studio 3D FITNESS: Eva Hemalová, tel Tímto bychom rádi pozvali širokou veřejnost na Den otevřených dveří:

6 6 Žamberské listy 100 let od vypuknutí první světové války v Žamberku 2. část - Vyhlášení války Srbsku Rakousko Uhersko vyhlašuje v poledne 28. července Srbsku válku. Opět zápis z městské kroniky: 26. červenec, den to vyvěšení mobilizačních vyhlášek, celé město ohromil a působil zdrcujícím dojmem. Již bylo všem zřejmo, že válka je nevyhnutelná. Tu noc mnoho občanů nespalo, loučili se se známými a příbuznými a chystali se a většinou již druhý den odjížděli ti, na něž se mobilisace vztahovala, ke svým plukům. Na nádraží docházelo k srdcervoucím scénám mezi manželkami a dětmi narukovavších. Po vyhlášení Všeobecné mobilizace dne 31. července rukovali žamberští záložníci většinou do Vysokého Mýta k 98. pěšímu pluku (Infanterie regiment Nr. 98) a k zeměbraneckému 30. pěšímu pluku (Landwehr Infanterie Regiment Nr. 30 Hohenmauth), do jehož doplňovacího obvodu žamberský okres patřil. Pluk byl dále doplňován ze sousedních okresů jako Lanškroun, Vysoké Mýto, Litomyšl, Rychnov nad Kněžnou, dále Pardubice, Nové Město nad Metují a Náchod. Již v srpnu byl pluk odeslán na ruskou frontu, kde byl okamžitě nasazen do bojů. Na železnici začal platit válečný jízdní řád. Žamberkem projížděly plné vlaky záložníků, kdo chtěl z civilistů v době mobilizace cestovat vlakem, musel mít povolení od okresního hejtmanství. V poledne 28. července vyhlásilo Rakousko Uhersko válku Srbsku. Druhý den došlo k prvnímu střetnutí války, když R-U válečné loďstvo ostřelovalo Bělehrad. Německo 31. července vyhlásilo všeobecnou mobilizaci a jako rakousko uherský spojenec vyhlásilo 1. srpna válku Rusku, 3. srpna Francii a 4. srpna Belgii. Velká Británie jako spojenec Francie a Ruska vyhlašuje 4. srpna válku Německu. Dne 5. srpna vyhlašuje R-U válku Rusku. Ve stejný den Černá Hora, udržující se Srbskem blízké vztahy, vyhlašuje válku Rakousku Uhersku. Dále 6. srpna vyhlašuje Srbsko válku Německu. Do týdne vstoupily do války proti Rakousko Uhersku i Francie a Velká Británie. Itálie jako spojenec R-U a Německa z Trojspolku vyhlásila neutralitu. Italská vláda totiž tvrdila, že rakousko uherský útok na Srbsko neodpovídá stanovám spojenecké smlouvy. Ozbrojenou neutralitu dále vyhlásilo Rumunsko. Z asijských zemí vstoupilo do války po boku Dohody 23. srpna Japonsko. Osmanská říše vstoupila do války po boku Německa a Rakousko Uherska 29. října. U většiny žamberského obyvatelstva zůstává prorakouský postoj, který se postupem doby začíná měnit, a to příkladem prvních vlastenců, zejména příslušníků Sokolské organizace. K podpoře mobilizace pořádá hudební sbor v Žamberku velký zahradní koncert,,sen rakouského záložníka. Jednalo se o velký hudební obraz s kanonádou a ohňostrojem. Ve městě začínají první projevy nesouhlasu s válkou. V městské kronice je zapsána tato událost: Žamberské dámy vybíraly po vypuknutí války na Červený kříž. Přišly také k Josefu Brklovi, náměstku starosty (pozn. Josef Brkl byl zvolen jako tzv. první obecní starší při volbách do obecního zastupitelstva). Ten odřekl pomoc se slovy:,,odpusťte, dámy, já jsem proti válce, a proto na Červený kříž nic nedám. Dámy to vyprávěly v Panském domě, kde to slyšel také přednosta berní správy F. Přílepek a udal to četnictvu a také soudu. Soud nařídil zatčení Brkla. Jelikož šlo o náměstka starosty, telefonoval velitel stanice švagru Brklovu, aby tento odešel ihned sám k soudu a hlásil se u dozorce vězňů. Po několika dnech strávených ve vyšetřovací vazbě byl soudem viny zproštěn. Pokračování příště. Pro ŽL zpracoval Mgr. Petr Hažmuka Použitá literatura a prameny: Petr HAŽMUKA,Dopad válečných událostí na život obyvatel Žamberka v letech (Diplomová práce), Hradec Králové Universita Hradec Králové. Fakulta filosofická. SOkA Ústí nad Orlicí, f. Archiv města Žamberk. Jiří JUNEK, Vysokomýtský 30. pěší pluk v bojích o Slovensko v letech , Vy soké Mýto 2002, 83 s., ISBN XIV. ročník Svátků dřeva je minulostí Letos v netradičním termínu června se představil v pořadí už XIV. ročník Svátků dřeva. Netradiční bylo také téma tradičně dřevařského víkendu. Dřevo v kuchyni slibovalo mnoho možností a pořadatelé sáhli k tomu nejzajímavějšímu. Ale je třeba rekapitulovat vše pěkně po pořádku. Pro školy připravený páteční program byl v letošním roce zpestřen vystoupením kapely Dead killers, složené ze žáků SŠ OŘS Zámek Žamberk. Děti se mohly vyfotit ve fotokoutku s Jackem Sparow nebo házet sudem v parku. Fronty se stály také na zatloukání hřebíků nebo vytváření ptačích budek. Ty dětmi vytvořené byly po celý víkend vystaveny na zámku. U kováře měly děti možnost vytvořit si vlastní hřebík, zajímavou podívanou připravil také pan František Havlík, který předváděl výrobu naběraček a vařeček. Sobotní den poznamenala nepřízeň počasí, ale ti, co se nebáli deště ani větru, jistě nelitovali. Na pět a čtyřicet vystavovatelů ukázalo své umění. Dřevo proměněné na kuchyňské náčiní provonělo celý zámek. Zajímavá byla ukázka práce s motorovou pilou Martina Kučery v Zámeckém parku, uvnitř budovy například vyřezávání miniaturních zvířátek z rukou Petra Novotného. Podívat se na práci řezbářů bylo možné také na plátně, promítán byl totiž videodokument Josefa Hradeckého o Janu Machovi z Krušlova. Žáci Střední školy obchodu, řemesel a služeb si připravili bohatě nazdobené tabule, cukrářské výrobky a krásně vyřezávané ovoce. Ti nejmenší si v jejich dílničce mohli vyrobit marcipánové figurky, anebo ochutnat flambované palačinky. Slavnostní zahájení obohatila ukázka molekulární gastronomie, kterou návštěvníkům přiblížil Petr Koukolíček. Tato forma přípravy pokrmu a stravování, která nás možná za několik málo let čeká, byla nejen velmi chutná, ale také velmi koukavá. Kouřící drink nebo nitro kapučíno patřily právě k těm pokrmům s vizuálním efektem. Největší úspěch měl štrúdl v kostce, po kterém se opravdu zaprášilo. Svátky dřeva jsou známé také bohatým doprovodným programem. Již zmiňovaná molekulární gastršou byla velikým lákadlem, ale v nabídce bylo také vystoupení dechovky ZUŠ P. Ebena nebo nedělní vystoupení dechové souhry ZUŠ Králíky. Odpoledne se nad Žamberkem zatáhly mraky, a tak návštěvníci viděli pouze vystoupení letohradských tanečnic ze studia Ká. Naštěstí se počasí umoudřilo a koncertům v rámci festivalu FošnaFest nic nebránilo. Pěvecký sbor Campanula z Dolní Dobrouče se představil v zámecké kapli, na nádvoří pokračovala pražská kapela My3.avi, hosté ze Slovenska Roman a Ika, tedy Romanika a zakončili ústečtí PPS. Dřevo je s gastronomií propojenou natolik, že pro ty, co se jim nechtělo ještě končit, jsme pokračovali degustací vína v muzeu. Pár odvážlivců tak zakončilo den příjemným posezením s hudebním doprovodem na harmoniku pana Macháčka z Kunvaldu. O víně vyprávěla Veronika Nezkusilová z Letohradu. Závěrečný den už se počasí umoudřilo a navodilo příjemnější atmosféru, vystoupení Alabamy, která přítomné učila country tancům, už zpříjemňoval sluneční svit. Šermířské vystoupení skupiny historického šermu Tartas z České Třebové v odpoledních hodinách naučilo nejednoho kluka, jak je těžké být rytířem. Po skončení ukázky se však rádi odebrali do pohodlí měkkých křesel divadla, kde pomyslnou tečku za XIV. ročníkem Svátků dřeva udělalo interaktivní vystoupení divadla D21 s pohádkou Kubula a Kuba Kubikula. Ten, kdo z Vás byl na slavnostním zahájení, jistě slyšel několikrát a z různých úst slova díků všem těm, co Svátky dřeva podporují. Nelze tedy jinak, než abych ohlédnutí za uplynulým ročníkem zakončila poděkováním všem firmám, které nás finančně podpořily. Ten největší dík patří firmě Dřevomateriál, s.r.o., která je generálním partnerem celé akce. Děkujeme také všem, kteří se přišli podívat do budovy Střední školy OŘS. Už teď se můžete těšit na ročník příští, kde se s Vámi rádi uvidíme. Za pořadatele Lucie Raliková

7 7 Generál četnictva Josef Ježek Začátkem srpna uplyne 130 let od jeho narození v rodině ředitele měšťanské školy v Žamberku. Životopis protektorátního ministra vnitra popsal v Žamberských listech č. 13 z roku 2009 kpt. Bc. Radek Galaš. Pan Krčmář doplnil v čísle 15 výpisy z kroniky Žamberka. Oba články dnes doplňuji informacemi, získanými studiem dokumentů v Národním archivu Praha, fond Národní soud, sign. TNS 16/46. Cituji z elektronické knihy Občané Žamberka ve světových válkách: Jednou se stalo, že při Mandově příchodu do kanceláře byl přítomen jiný důstojník. Když se vůči nim ohradil, že úřední řečí je němčina, Ježek se k Mandovi naklonil a tlumeným hlasem mu řekl: Víte co, Mando, ať nás má rád tam, kde si myslíme, my ale přes to budeme mluviti tak, jak nás naše maminka naučila. Další příhoda svědčí o tom, že rytmistr Ježek věděl o přechodech špionů přes frontu a nadřízeným nic nehlásil. Tehdejší hejtman Dašek se chtěl oženit, ale nedostal povolení. Po svém zranění si v nemocnici vyprosil přímluvu u jisté šlechtičny. Jenže než povolení k sňatku dostal, Rusové postoupili a nevěsta se ocitla na nepřátelském území. Pomohl mu rytmistr Ježek, když požádal o pomoc špionku Karpiukovou. Ta nevěstu na druhé straně fronty vyhledala, bez úhony převedla přes frontu a předala šťastnému ženichovi. Špionka Bukowiecká zase spolehlivě přenášela přes frontu dopisy a zprávy příbuzným. Při výslechu 8. února 1946 v přípravném řízení před Národním soudem vypověděl, že ho předseda vlády telefonicky vyzval ke schůzce, která se uskutečnila v autě cestou na Pražský hrad. Rozhovor popsal slovy:... naznačil mi, že potřebuje nutně mých služeb a že se rozhodl navrhnouti mne za ministra vnitra. Vysvětloval jsem mu, že jsem se politikou prakticky nikdy nezabýval, že jsem celý život věnoval jen výstavbě četnictva. Generál Eliáš mně na to odpověděl asi toto: Já Tě na to místo potřebuji, jsi jediný, který nosí uniformu, umíš perfektně německy, což já neumím. Nemajíce vlastního vojska, potřebujeme udržeti za všech okolností četnický sbor, který může tvořiti jedinou ochranu našeho obyvatelstva na našem venkově. Četnictvo bude v budoucnosti jediným naším spolehlivým bezpečnostním sborem. Já Tě znám, že budeš s to čeliti Němcům, slyšel jsem již o Tvém energickém vystoupení na poradě civilní správy německého vojenského velitelství. Po zatčení generála Eliáše pozval ministra Ježka do své vily služebně K. H. Frank. Josef Ježek o tom nechal při výslechu 9. února 1946 zaprotokolovat tuto výpověď (německé věty jsem přeložil): Vstal jsem z křesla, se zkříženě sepjatýma rukama šel jsem kolem dlouhého stolu až těsně ke K. H. Frankovi a vznesl jsem na něho prosbu slovy: Pane státní tajemníku, prosím Vás, věnujte se tomu, zapřísahám Vás, zadržte a nemstěte se českému lidu. Nato vstal Frank ze svého křesla, vida, že mně vyhrkly slzy, uchopil mne jakoby přátelsky pod pravou paži a odváděl mne až ke dveřím, při čemž na má prosebná slova odpověděl: Pane ministře, politika není věcí msty. Politika zde znamená dělat všechno proto, abyste se už nemohli obnovit. Po těchto slovech mne propustil. Při výslechu 12. února 1946 popsal Josef Ježek incident s říšským protektorem Heydrichem, když před rekonstrukcí vlády po zatčení gen. Eliáše fakticky odmítl složit slib loajality Velkoněmecké říši jako ministr. Zajímavé je srovnání s Heydrichovou verzí incidentu, jak ji popsal v projevu 4. února 1942 pro úzký kruh pozvaných v německém domě v Praze. Opis projevu je uložen v dokumentech Národního soudu a záměrně opět cituji obšírně: Ve staré vládě byli lidé, požívající obzvláštní důvěry státního prezidenta, pan ministr Ježek a ministr spravedlnosti a předseda, tehdejší ministerský předseda vlády Ježek podle mého přesvědčení jasně věděl o mnoha věcech, pro něž byl Eliáš odsouzen k smrti, a Ježek nebyl námi sebrán a postaven ke zdi z jistě taktických důvodů. Kdybychom byli chtěli sebrati všechny, kteří o tom věděli, byli bychom jich musili vzít podstatně víc a já vybral jen klíčová postavení a jinak ty, kteří přece o tom věděli, jsem nechal a tvářil se, jako bych nic nepozoroval, poněvadž jsem nepovažoval za odůvodněné tento prostor vyčistit do hola; to by jich nebylo zbylo mnoho, aby zde mohli pracovat. Začátkem r.1965 Josef Ježek požádal o přezkoumání rozsudku Nejvyššího soudu, protože vůči němu použily vyšetřovací orgány ministerstva vnitra násilí a on proto podepsal nepravdivé protokoly. Hlavní vojenský prokurátor žádost postoupil k prověření Inspekci ministra vnitra. Ta ve zprávě z 18. listopadu 1965 konstatuje, že Josef Ježek byl zatčen na základě výslechů svědků, kteří jej usvědčovali z vyzvědačství. Všichni... byli znovu vyslechnuti... Jeho trestnou činnost znovu potvrdili, při čemž se odvolávají na své původní výpovědi z roku Vyšetřovatelé samozřejmě použití násilí popřeli a všichni vyšetřovaní potvrdili, že s nimi bylo jednáno slušně a korektně... Naopak, Ježek trestnou činnost v průběhu vyšetřování popíral, v důsledku čehož byl usvědčován výpověďmi společníků, což je patrno z protokolů, které jsou založeny v jeho vyšetřovacím svazku. Pavel Svědiroh Vojáčkovy sady v Žamberku Karel Vojáček (* ) Kdo by neznal Vojáčkovy sady? Zkuste se někoho zeptat a zjistíte, že mnoho lidí, kteří žijí v Žamberku, ani neví, kdo byl Karel VOJÁČEK. Ministerský rada Karel Vojáček působil v Žamberku v letech , tedy dlouhých 17 let, a během své služební doby se snažil všemožně okres jak hmotně, tak intelektuálně pozvednout. Politický úřad za jeho řízení nebyl byrokratickou úřadovnou, ale jakousi poradnou pro obyčejný lid, který zde našel poučení, rady i pomoci a ve stejném směru úřadovali i přidělení funkcionáři. Využíval škod a nehod, jež stíhaly tento chudý okres, aby vymohl značné státní subvence na vybudování nedostatečných komunikací. Nechal vybudovat na 70km komunikací v tomto okresu bohatém na přírodní krásy, aby jej otevřel cizineckému a obchodnímu ruchu. Snažil se lidem zaopatřit práci, propagoval radou i skutkem ovocnářství, zelinářství, výrobu ovocného vína, pěstování vrb pro košíkářství, králikářství, houbařství, zařídil nakupovat lepší osivo pro horskou polohu, hleděl povznést školství zejména v českém okresu zaváděním polévkových ústavů i pořizováním obuvi pro chudé žactvo, čímž se zlepšila velice nejen školní docházka, ale i zdravotní stav zdejších dítek. Zařizováním a doplňováním školních i lidových knihoven hlavně knihami národohospodářskými, hospodářskými, ale i kuchařskými pozvedal úroveň lidového života. Vojáček měl zásadní podíl na založení Školní lidové umělecké galerie v Kyšperku (nyní Letohrad). Ve spolupráci s ředitelem měšťanské školy v Kyšperku Josefem Trejtnarem a s obecním zastupitelstvem v čele se starostou MUDr. Josefem Vepřekem byla v září 1904 u příležitosti posvěcení školy otevřena školní obrazárna skládající se většinou z reprodukcí vynikajících mistrů, jež tehdy bylo možno za poměrně levný peníz pořídit. Tímto významným kulturním počinem předběhli Kyšperští řadu jiných, dnes daleko známějších, uměleckých center našeho státu. O Vojáčkově širokém záběru svědčí i to, že pomýšlel na sběr a pěstování aromatických a léčivých rostlin, čeho se teprve později ujalo ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy a zřídilo komitét z odborníků a vynikajících botaniků. Založil z darů a příspěvků továrníků a zámožných lidí privátní fond, z něhož pod- poroval dle možnosti, co bylo potřeba, neboť některé věci bylo radno tajit přímo před vládou, aby nezasáhla negativně, např. do zakládání a doplňování knihoven, zakládání školních galerií i při různých podporách na kurzy atd. Upadající krajkářství v českém okresu vzkřísil rada Vojáček posíláním industriálních učitelek do krajských kursů do Vídně, Prahy i Vamberka. Vymohl též zřizování kurzů v okrese a docílil zavedení krajkářství do dvaceti škol obecných. Starost vlády platila hlavně původně nejchudšímu okresu rokytnickému, ale radovi Vojáčkovi se podařilo dokázat, aby byl do nouzového kraje zařazen celý okres, který čítal 59 obcí a byl účasten státních podpor, jež obnášely některý rok pětinu až třetinu státních podpor pro celé Čechy. Dokázal využít svého vlivu i vlivu svého bratra, zvěčnělého vicepresidenta Jindřicha Vojáčka k tomu, aby okres a na posledním místě český okres povznesl hmotně i intelektuálně a vzbudil k tomuto cíli pozornost průmyslníků, aby zakládali v okrese továrny, které by zaměstnávaly lid, aby se nestěhoval houfně do ciziny. Na růžích ustláno zrovna neměl, neboť v okrese byli lidé, kteří nepřáli jeho snahám, jež nevyšly z jejich hlavy, kteří hleděli zkřížit jeho plány, jež prohlašovali za škodlivé okresu, podceňovali jeho práci a zesměšňovali ji. Vojáčkovy sady poskytují krásné posezení na lavičkách. V tomto parku je proti bývalé Orlovně (Panorama) umístěn památník, který byl zřízen městem Žamberkem za přispění několika jednotlivců. Věnován je padlým, válečnými útrapami zemřelým a nezvěstným vojínům žamberským. Odhalen byl 28. října Druhý pomník byl na opačné straně zbudovaný péčí Spolku berních úředníků v Čechách a místním komitétem z příspěvků místních občanů. Tento pomník je věnován legionáři Bedřichu Havlenovi, který položil život na italské frontě. Bedřich Havlena byl před válkou asistentem u berního úřadu. Monumentální pomník byl vybudován r.1924 ze žulových kvádrů, byl v r.1941 z nařízení německých úřadů rozbořen a znovu obnoven v r Za zmínku stojí ještě železný kříž asi v jedné třetině parku umístěný zde na památku zesnulým, neboť v těchto místech býval původně druhý hřbitov, než byl přemístěn naproti kasárnám. S použitím Adresáře města Žamberka a materiálu muzea v Letohradě připravil J.Merganc, Žamberk

8 8 Žamberské listy INFORMACE: telefon: program srpen srpna pátek ve 21:30 hod. Letní kino na Pěší zóně Revival 2D ČR-komedie česky / přístupný / 116 min. / zdarma (v případě nepřízně počasí promítáme v Divišově divadle za vstupné 30,-Kč) 2. srpna sobota ve 20:00 hod. 20. srpna středa ve 20:00 hod. Zejtra napořád 2D ČR-romantická road movie česky / přístupný / 98 min. / 120,-Kč 3. srpna neděle v 17:00 hod. 7. srpna čtvrtek v 17:00 hod. 10. srpna neděle v 17:00 hod. Letadla2: Hasiči a záchranáři 3D USA-animovaný česky / přístupný / 84 min. / 155,-Kč děti 135,-Kč 3. srpna neděle ve 20:00 hod. 13. srpna středa ve 20:00 hod. Hercules 3D USA-akční fantasy česky / od 15 let / 97 min. / 140,- Kč 5. srpna úterý ve 20:00 hod. Hvězdy nám nepřály 2D - USA-romantický titulky / od 12 let / 125 min. / 110,- Kč 6. srpna středa ve 20:00 hod. Díra u Hanušovic 2D ČR-komedie česky / od 12 let / 102 min. / 120,-Kč 7. srpna čtvrtek ve 20:00 hod. 24. srpna neděle ve 20:00 hod. Parádně pokecal 2D ČR-komediální drama česky / přístupný / 75 min. 8. srpna pátek ve 21:30 hod.- Letní kino na Pěší zóně Gangster Squad: Lovci mafie USA-akční titulky / od 15 let / 113 min. / zdarma (v případě nepřízně počasí promítáme v Divišově divadle za vstupné 30,-Kč) 9. srpna sobota ve 20:hod. Očista: Anarchie 2D USA-horor titulky / od 15 let / 98 min. / 110,- Kč 10. srpna neděle ve 20:00 hod. Kouzlo měsíčního svitu 2D USA-romantická komedie titulky / od 12 let / 109 min. / 110,- Kč 12. srpna úterý ve 20:00 hod. Ostře sledované vlaky 2D ČR-komediální drama česky / od 12 let / 92 min. / 80,- Kč 13. srpna středa v 17:00 hod. 20. srpna středa v 17:00 hod. Útěk z planety Země 3D USA-animovaný česky / přístupný / 89 min. / 130,-Kč 14. srpna čtvrtek v 17:00 hod. Jak vycvičit draka 2 3D USA-animovaný česky / přístupný / 105 min. 14. srpna čtvrtek ve 20:00 hod. 16. srpna sobota ve 20:00 hod. Strážci galaxie 3D USA-dobrodružný česky / od 12 let / 122 min. / 155,-Kč děti 135,-Kč 15. srpna pátek ve 21:30 hod. Letní kino na Pěší zóně Kocour v botách USA-animovaný česky / přístupný / 87 min. / zdarma (v případě nepřízně počasí promítáme v Divišově divadle za vstupné 30,-Kč) 16. srpna sobota ve 22:00 hod. - NOČNÍ KINO Chraň nás od zlého 2D USA-horor titulky / od 15 let / 119 min. / 80,-Kč 17. srpna neděle v 17:00 hod. 21. srpna čtvrtek v 17:00 hod. 28. srpna čtvrtek v 17:00 hod. Tři bratři 2D ČR-pohádka česky / přístupný / 86 min. / 130,-Kč 17. srpna neděle ve 20:00 hod. 31. srpna neděle ve 20:00hod. V oku tornáda 2D USA-katastrofický thriller titulky / od 12 let / 90 min. / 100,-Kč 19. srpna úterý ve 20:00 hod. Sex, drogy a daně 2D Dánsko-životopisný titulky / od 15 let / 110 min. / 90,-Kč 21. srpna čtvrtek ve 20:00 hod. Expendables 3 2D USA-akční titulky / od 12 let / 126 min. / 110,-Kč 22. srpna pátek ve 21:30 hod. Letní kino na Pěší zóně Let s Dance:Revolution USA-hudební titulky / přístupný / 93 min. / zdarma 23. srpna sobota ve 20:00 hod. Lucy 2D Francie-akční sci-fi titulky / od 15 let / 90 min. / 120,- Kč 24. srpna neděle v 17:00 hod. 31. srpna neděle v 17:00 hod. Želvy Ninja 2D USA-dobrodružný česky / přístupný 90 min. 120,- Kč 26. srpna úterý ve 20:00 hod. Fair Play 2D ČR-drama titulky / od 12 let / 100 min. / 80,-Kč Orlická brána po osmé horko a spokojenost. Třetí červencový víkend se areál Na Rozálce v Žamberku zaplnil návštěvníky osmého ročníku festivalu Orlická brána. Vyšlo krásné, v sobotu chvílemi až moc horké letní počasí. Pro mne to byl pátý ročník, který jsem měl tu čest dělat, a musím říci, že nejkrásnější. V první řadě patří velký dík především Vám, publiku. Vy jste duchem festivalu a tvoříte jeho atmosféru. Nás, všechny organizátory, ohromně těší ohlasy a chvála, kterými jste nešetřili už na místě. Dále díky městu Žamberku, které nás nechá dělat naši práci podle našeho nejlepšího přesvědčení a je to, doufám, vidět. Osobně chci poděkovat osazenstvu FIDIKA i DÍRA POD ROZHLEDNOU Nová načernalá komedie Miroslava Krobota Díra u Hanušovic bere kina útokem! Přijďte si ji vychutnat na unikátní projekci pod širým nebem, společně s půllitrem správně natočené Holby! Promítání se uskuteční v areálu u Tyršovy rozhledny v Žamberku.NA MÍSTĚ PRODEJ PIVA HOLBA ZA DOTOVANOU CENU! pondělí 25. srpna od 21:00, areál u Tyršovy rozhledny Žamberk, vstup: 30,-Kč Akci pořádá MKP FIDIKO Žamberk a Pivovar Holba, a.s. 27. srpna středa ve 20:00 hod. Hráč 2D Lotyšsko-thriller titulky / od 15 let / 109 min. / 80,-Kč 28. srpna čtvrtek ve 20:00 hod. Fakjů, pane učiteli 2D Německo-komedie titulky / od 12 let / 118 min. / 120,- Kč 29. srpna pátek ve 21:30 hod. Letní kino na Pěší zóně Bathory ČR-historický česky / od 12 let / 138 min. / zdarma 30. srpna sobota ve 20:00hod. Let s Dance:All In USA-hudební titulky / od 12 let / 112 min. / 110,- Kč ANIMA a všem spolupořádajícím, za nasazení a vypětí, jež taková akce vyžaduje. Za sebe si myslím, že jsme po těch společných pěti letech našli ten správný tvar a koncept, který stojí za to držet a dál rozvíjet. Snad jsem i já Vás přesvědčil, že to dělám rád, a doufám dobře. Ještě jednou dík a mějte pěkné léto, Dan Kubelka, ředitel FIDIKA

9 9 Milí Žamberští, po roce je tu pro Vás divadelní festival Ejhle, loutka. Jeho chvíle opět přichází na samém sklonku prázdnin, tentokráte srpna. Sedmý ročník začne opět v pátek zahřívacím večerem v idustriálních prostorech bývalé textilky Vonwiller a spol., které v 19 hodin ožijí rozličnými uměleckými aktivitami při divadelní prohlídce. Následovat bude představení divadla DNO AUTO LÁSKA a koncert oceňované pražské kinder-jazzové kapely Fanfán Tulipán. V automobilové tématice budeme pokračovat s divadlem Bufet, které sice letos nepřiveze svůj autobus, zato ale představí zbrusu novou inscenaci Škoda Sobotní ráno zahájíme již tradičním průvodem mířícím do areálu u kapličky Pod Suticí, kde začne v jednu hodinu program pro nejmenší diváky a jejich rodiče. Můžete se opět těšit na pohádky studia DAMÚZA, Divadla Dobré Kávy atd. Žonglérské duo Bratři v tricku přiveze nový Prasečí cirkus a divadlo DNO zase dětskou tančírnu ANDR-SEN. Macbeth divadla DNO o šesté podvečerní započne divadelně hudební maraton pro dospělé diváky. Ty čeká mimo jiné koncert nejkrásnější pražské pánské kapely Střídmí klusáci v kulisách višní či exkluzivní premiéra divadla Športniki. A protože si jistě dovedete představit, že jít spát se slepicemi se jen tak někomu chtít nebude, celý festival vyvrcholí divokým tanečním setem, který bude mít pod palcem extatický DJ Dalec. Nejen jako odpočinek od divadla pak budou sloužit výtvarné dílny, výstavy, filmová budka, čajovna či bohaté občerstvení. Podrobnosti k programu jsou k nahlédnutí na či na facebooku a zájemci o účinkování na páteční divadelní prohlídce nechť se ozvou na cz. Budeme se na Vás těšit ! Za pořádající Lay.no, o. s., Johana Vaňousová Společenská rubrika Dne v 11:00 hod. uzavřeli manželství v Žamberku v kapli sv. Rosálie: Rostislav Špika, Rudoltice 246 Petra Komárková, Rudoltice 246 Dne ve 14:30 hod. uzavřeli manželství v Žamberku u Myslivecké chaty Pod Suticí: David Blecha, Lukavice 45 Markéta Kalcasová, Žamberk Bc. Petra Šulcová, matrika BLAHOPŘEJEME Marie Šourková 93 let Božena Zbořilová 87 let Marie Kalousková 87 let Věra Smutná 86 let Karel Chlupsa 85 let Milada Filipová 85 let Vlastimil Štěpánek 84 let Marie Zezulková 83 let Růžena Kotyzová 83 let Jaromíra Jegorová 83 let Josef Motl 83 let Miroslav Vondřich 83 let Marie Vlčková 81 let Jaromír Keprta 81 let Mária Chramostová 80 let VZPOMÍNÁME Věra Zámečníková 58 let Pionýrů Milan Červ 71 let 28. října Růžena Flekrová 87 let Polní Karel Jedlička 77 let Spišská Milada Plundrová 78 let Albertova Ludmila Slezáková 74 let U Polikliniky 1056 Bc. Edita Pálková, evidence obyvatel VZPOMÍNÁME 3.srpna 2014 vzpomeneme 5. výročí úmrtí pana Karla Chodce ze Žamberka. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku. Děkuji, manželka Naděžda VZPOMÍNÁME 17.srpna 2014 tomu bude 25 let, co náhle zemřel pan Jaromír Houdek (Jája) ze Žamberka, řidič ČSAD. Kdo jste ho znali, tiše vzpomeňte s námi. Děkujeme. Manželka Marta a syn David Vzpomínáme dne 24. srpna 2014 si připomeneme 100.výročí narození pana Ferdinanda Pazourka ze Žamberka. Dny plynou jak tiché řeky proud, ale vzpomínky na dobrého člověka se nedají zapomenout. Kdo jste ho znali, věnujte mu v tento den, společně s námi, tichou vzpomínku. Děkujeme. Věra, Mirek a Láďa, děti s rodinami VZPOMÍNÁME 16.srpna 2014 vzpomeneme 5.výročí úmrtí pana Zdeňka Strnada, který byl jednatelem rozsáhlé finanční sbírky na nové zvony v kostele sv.václava v Žamberku (1999). Děkujeme zejména jemu a jeho úsilí, kdy tehdy biskup Dominik Duka mohl nové zvony v Žamberku v r.2001 vysvětit. Zdeněk Strnad byl velmi milý a oblíbený člověk, výborný zpěvák, herec, skaut. Marta Motlová Děkujeme všem, kteří se dne přišli naposledy rozloučit s panem Josefem Vychytilem. Ing. Radomír Vychytil, Jitka Hiršová předávání vysvědčení Slavností předávání výučních listů, vysvědčení a pamětních listů na radnici Dne 13. a 24. června 2014 se v obřadní síni městské radnice v Žamberku uskutečnily čtyři obřady, kde byly slavnostně předány výuční listy absolventům Speciální střední školy a základní školy Žamberk a Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Celkem výuční list obdrželo 53 studentů. Dne 26. a 27. června 2014 se v obřadní síni městské radnice v Žamberku uskutečnily čtyři obřady, kde byly slavnostně předány pamětní listy a vysvědčení absolventům Speciální střední školy a základní školy Žamberk, Základní školy Žamberk, 28. října 581 a Základní školy Žamberk, Nádražní 743. Povinnou školní docházku ukončilo 93 žáků. Vedení města, ředitelé a zástupci zmíněných škol popřáli absolventům mnoho úspěchů v dalším studiu, práci i životě, uvědomění si hodnot přátelství a nezapomnění na studijní léta. Za SPOZ Lucie Charfreitagová Kurz tance a společenského chování září prosinec 2014 Informace a přihlášky: Hana Michaličková tel Michal Brůna tel Petra Brůnova tel Cena kurzu Kč. BLAHOPŘEJEME Dne 11. srpna 2014 oslaví své významné životní jubileum paní Jaroslava Sukaná ze Žamberka. Do dalších let jí přejeme pevné zdraví, štěstí a pohodu. Dcera Dagmar s rodinou BLAHOPŘEJEME Pan Miroslav Vondřich, předseda ÚO DIA v Žamberku oslaví 25. srpna 2014 své životní jubileum. Do dalších let Ti, milý Mirku, přejeme stálé zdraví a chuť do práce nejen pro Územní organizaci Svazu diabetiků v Žamberku, ale i pro organizaci Svazu postižených civilizačními chorobami, jíž si místopředsedou. Členové výboru ÚO Svazu diabetiků a ZO SPCCH v Žamberku Potřebujete informace o sociálních službách v Žamberku? Potřebujete pomoc a nevíte, kdo Vám pomůže? Město Žamberk ve spolupráci s poskytovateli sociálních a doprovodných služeb v Žamberku a blízkém okolí Vás zvou na 4. VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, který se koná ve čtvrtek 4. září 2014 od 9 17 hodin v Centru sociální péče ( Penzion ), Albertova 357, Žamberk Těšíme se na setkání s Vámi. Za realizační tým Mgr. Dagmar Ducháčková, vedoucí SOCZ

10 10 Žamberské listy DĚTSKÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ Přijďte strávit odpoledne do knihovny a zavzpomínat na prázdniny. Zahrajeme si jednoduchý příběh a pak si ho přečteme v knížce. Dále jsou pro účastníky připraveny soutěže, hádanky, doplňovačky, křížovky a omalovánky na téma PIRÁTI. Celé odpoledne budete za své dovednosti a správné odpovědi sbírat zlaťáky a nakreslíte si mapu k vlastnímu pokladu. V případě pěkného počasí může část programu proběhnout venku. Vzhůru na palubu, stateční námořníci! Vítáme hlavně členy posádky v pruhovaných tričkách. čtvrtek 4. září 2014 od 13 do 16 hodin Přihlášky na u tel či přímo v knihovně. Startovné čtenáři MěK 20,- Kč, ostatní 30,- Kč. Program je určen pro děti ve věku 7 11 let. Družinové děti vyzvedne knihovnice a odvede do knihovny. Rodiče si je vyzvednou v 16 hodin v knihovně. Počet míst je omezen. Ing.Jana Hlaváčová, ředitelka MěK Galavečer ČESKÉ RUČIČKY 2014 Brno Slavnostní okamžik ročníku 2013/ 2014 nastal dne 18. června Galavečer se poprvé konal v sále Rotunda historické budovy pavilonu A na brněnském výstavišti. Na počest nejlepších juniorských mistrů republiky ve vybraných oborech se do Brna sjelo 430 hostů. Kromě nominovaných laureátů a zástupců škol přijali pozvání také představitelé cechů a společenství. V hledišti zasedli i zástupci odborné veřejnosti a společenského života. V úvodu večera zazněla zdravice od prezidenta republiky pana Miloše Zemana. Programem provázeli moderátoři České televize Petra Polzerová a Jaromír Šallé, účinkovaly kapely Fčeličky a Hrdza, která Slovensko reprezentovala v Eurovizi, speciální číslo na motivy Českých ručiček zatančila skupina CreDance - účastník Česko - Slovensko má talent. Kromě loňské hymny Českých ručiček byl hostům představen další song ušitý na míru: Óda na řemesla z dílny Víta Šujana a Romana Veverky. K převzetí ocenění se dostavilo všech 22 laureátů ročníku 2013/2014 osobně. Doprovázeli je učitelé OV nebo ředitelé škol. Za naši školu byl oceněn žák 3. ročníku oboru instalatér Pavel Skalický za celostátní soutěž Instalatér 2014, které se zúčastnilo 28 zástupců z 13 krajů České republiky. Soutěž probíhala v oblasti teoretické formou testu, v praktické části byly pro soutěžící připraveny úkoly z oblasti svařování kovů, opracování mědi a plastů, montáž zařizovacích předmětů. V celostátní konkurenci obsadil Pavel Skalický ze SŠ OŘS Žamberk v praktické i teoretické části této náročné dvoudenní soutěže 1. místo. Družstvo Pardubického kraje obsadilo 2. místo. Všichni ocenění na galavečeru obdrželi čestná uznání s perokresbou akademického malíře Františka Hanáčka a samozřejmě zlatou plaketu ČESKÉ RUČIČKY Pro nás všechny bylo příjemné osobní setkání se senátorem ČR Ing. Stanislavem Juránkem. PhDr. Zuzana Pecháčková, ředitelka školy Ve dnech se v Praze na Václavském náměstí v divadle Palace uskutečnil VIII. ročník mezinárodního filmového festivalu MENTAL POWER PRAGUE FILM FESTIVAL. MENTAL POWER je mezinárodní filmový festival (ne)herců s mentálním a kombinovaným postižením. Domov pod hradem Žampachem se festivalu zúčastnil se soutěžním filmovým snímkem Lásku hory přináší. Film byl porotou nominován na udělení čtyř cen a nakonec si získal cenu za hlavní ženskou roli. Markéta Novotná, spoluautorka filmu Filmový snímek k náhledu: Ekologická exkurze do ručních papíren, Velké Losiny Ráno jsme vyjeli v 8:00 hodin za deštivého počasí do Ručních papíren ve Velkých Losinách.V10:00 hodin nás paní průvodkyně přivítala a nejprve nám ukázala muzeum-historickou část výroby ručního papíru, potom jsme zhlédli film, jak se ruční papír vyrábí, a nakonec jsme se mohli jít podívat do provozu. Během výkladu jsme vyplňovali připravené otázky a teď už víme, ve kterém městě byla založena první Ruční papírna, kdo byl zakladatelem Ruční papírny ve Velkých Losinách, co se stalo s papírnicí Barborou v době inkvizičních procesů, Odměnou nám bylo kromě nových znalostí i něco sladkého. Nakonec jsme navštívili i zámek a krásnou zámeckou zahradu ve Velkých Losinách. I přes nepřízeň počasí se nám exkurze líbila a děkujeme městu Žamberku za finanční podporu. Žáci Speciální střední školy a základní školy Žamberk Start Airshow se blíží! Již necelý měsíc zbývá do startu letošní Airshow na žamberském letišti, a proto bychom Vás rádi seznámili s aktuálními novinkami, na které se v sobotu 23. srpna od 13 hodin můžete těšit. Armáda ČR nám potvrdila svoji účast na této akci, a tak kromě vrtulníku Mi-17, který přilétne na začátku show z pardubické základny a bude k vidění na stojánce letadel, předvedou letovou ukázku stíhači Jas-39 Grippen, kteří k nám premiérově zamíří z Čáslavi. Airshow bude na našem letišti předcházet Mezinárodní slet historických větroňů POTK Část programu je připravena jako pocta československému plachtění od jeho kořenů až po současnost, neboť plachtařský sport a výroba kluzáků je pevně spojena s naším krajem již od konce druhé světové války. V historickém exkurzu uvidíte letové ukázky od raritních větroňů Šohaj, Luňák a Pionýr až po supermoderní výkonné kluzáky schopné startovat s vlastním pomocným pohonem. Jako perličku jsme si připravili průlet kluzáku Shark s pomocným tryskovým motorem. Pohledem do blízké budoucnosti bude ukázka letounu Phoenix elektro, který je poháněn elektrickými bateriemi. Tento unikátní letoun je experimentálně vyvíjen firmou Phoenix Air sídlící v Ústí n. O. Na své si samozřejmě přijdou i milovníci klasického motorového létání. Uvidí hasení vodou speciálem Z-37 T Agro Turbo, který již v minulých ročnících sklidil potlesk nadšených diváků. Následovat bude ukázka malého dopravního letounu Piper Meridian a průlet letounů L-200 Morava a L-40 Meta Sokol. Z Moravské Třebové přilétne historický dvouplošník Aero C-104, který jste, díky jeho unikátnímu vzhledu, mohli vidět v mnoha českých i zahraničních filmech. Vrcholem programu budou ukázky akrobacie jak motorové, tak bezmotorové. Předvedou nám ji špičky ve svém oboru. Jan Rolínek pravidelně končí na medailových pozicích světových šampionátů v bezmotorové akrobacii, s akrobatickým kluzákem Fox předvede s dýmovnicemi upevněnými na koncích křídel vzdušný balet, který je oslavou tichého letu. Jan Rozlivka, mistr světa v motorové akrobacii z loňského roku, pak ukáže pravý opak tichého opojení. Se svým Suchojem SU-26 rozjede takový nebeský rokenrol, že se Vám možná zatočí hlava i s nohama pevně na zemi. Nuda nebude ani mezi letovými ukázkami. Připravujeme bohatou tombolu, kde vedle věcných cen můžete vyhrát vyhlídkový let vrtulníkem, motorovým letounem či větroněm. Hlavní cenou, kterou nám věnovala společnost Smart wings, jsou zpáteční letenky do Říma pro dvě osoby! Pro malé diváky bude připraven doprovodný program a skákací hrad, který bude na dohled stánků s občerstvením. Bezplatné parkování bude zajištěno v prostoru letiště. Již v sobotu 23. srpna se ve 13 hodin těšíme na Vaši návštěvu! Jan Václavík, předseda aeroklubu

11 11 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ CEMA ŽAMBERK PŘINÁŠÍ TROCHU RADOSTI A ODREAGOVÁNÍ DĚTEM V ORLICKOÚSTECKÉ NEMOCNICI DOMOV NA SKALÁCH AZYLOVÝ DŮM & KRIZOVÁ POMOC V květnu 2013 jsme začali spolupracovat Kontaktní s Orlickoústeckou osoba: Bc. Dagmar nemocnicí Jansová na Adresa: ČSA 728, Žamberk Kontakt: společném projektu, který vznikl díky pracovnici naší organizace Ladislavě Občanské sdružení CEMA Žamberk Stejskalové a paní učitelce Mgr. Stanislavě Myšákové. V rámci projektu sídlo organizace: Nádražní 22, Žamberk s názvem Pořádání výtvarných dílen Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby Azylový pro dům děti je spolufinancován a mládež Evropským sociálním hospitalizované fondem a státním rozpočtem České v republiky Orlickoústecké nemocnici usnadňujeme dětem pobyt v tomto prostředí a vytváříme tak radostnější atmosféru. Konzumu. Výtěžek ze sbírky i dar byl použit na nákup výtvarného materiálu a pomůcek. VÍTÁNÍ PRÁZDNIN Poslední školní den 27. června se v areálu Pod Černým lesem v Žamberku konalo Vítání prázdnin pro děti. Akci jsme pořádali ve spolupráci s panem Jiřím Kašparem BOWLING-KARO- LINA, který zajistil i skvělé občerstvení a zmrzlinu zdarma pro soutěžící. Návštěvnost byla veliká, přišlo cca 600 návštěvníků, děti si mohly zkusit zajímavé soutěže a disciplíny, jako například chození na chůdách, minigolf, ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 v ZUŠ PETRA EBENA v Žamberku: Hudební obor v pondělí ve 13:00 v sále Taneční obor v pondělí 1.9. od 14:00 do 16:00 Výtvarný obor v úterý od 14:00 Paličkování v úterý v 15:00 LDO v úterý v 15:00 Kromě hudebního oboru mají všechny ostatní v daný den a hodinu i zápis nových žáků. Srdečně Vás zveme! PhDr.Hana Chvátilová, ředitelka školy Náš rozhovor Základní umělecká škola Petra Ebena v Žamberku slaví v tomto roce 35. výročí svého založení. V pátek 6. června 2014 jsem navštívila mimořádný závěrečný koncert žáků a učitelů této školy, který se konal od 18 hod. v Divišově divadle. Na- HCH: Za poslední roky výrazně stoupl počet žáků a aktivity výtvarného oboru, k němu se druží i naše jedinečná ručně paličkovaná krajka. Taneční obor má svoji kapacitu omezenu prostorami a vede si dobře. Nejmenší, ale procentuálně daleko nejúspěšnější, je obor literárně dramatický. Do školy každoročně nastoupí zhruba 70 dětí a ukončí ji (v I. nebo II. stupni studia) asi 40. Takže kolem 60 procent jich zůstává až do samého závěru. ŽL: Na jaká významná místa absolventi ZUŠ Petra Ebena dosáhli a jaký vztah posléze ke škole mají? HCH: Z hudebníků vzpomenu Jolanku Saidlovou (Hlochovou), dnes skladatelku působící na pardubické konzervatoři. A klarinetistu Vojtu Nýdla. A tanečníka Petra Strnada, člena baletního souboru Národního divadla. Johanku Vaňousovou, která teď zakotvila v loutkovém divadle Drak v Hradci Králové. A spoustu architektů, kteří prošli naším výtvarným oborem. A také učitelů výtvarné a hudební výchovy, Před více jak rokem mě oslovila paní učitelka Myšáková z nemocnice v Ústí n.or. s tím, že si koupila na jarmarku v Žamberku výrobek od nás z dílny a jestli bych výrobu takových věciček nenaučila malé pacienty. Neváhala jsem ani chvilku. Vím, jak v nemocnici pomalu ubíhá čas a ráda se o své dovednosti podělím. Slovo dalo slovo a z první návštěvy se stala pravidelnost, vzpomíná Laďka a dodává děkuji všem, kteří přispěli a pomohli tak dětem zpříjemnit mnohdy traumatizující pobyt a zároveň jim umožnili naučit se zajímavé výtvarné techniky. Díky projektu Společně za úsměv, grantovému programu Konzumu, obchodního družstva v Ústí n.o. a veřejné sbírce, s jehož pomocí náš projekt vznikl, výtvarné dílny v Orlickoústecké nemocnici pokračují i v tomto roce. Děti si tak mohou vyzkoušet nejrůznější umělecké dovednosti jako je drátkování, pletení z pedigu, malování na kamínky a na skleničky, vyrábění kytiček či panenek z filcu, výrobky z papíru aj. Na tento projekt bylo získáno ,- Kč ze sbírky a 9.736,- Kč, dar bowling a mnohé další. Děkujeme všem sponzorům: Generali Pojišťovna, a.s., Kosmas, s.r.o., Restaurace BABETA, Město Žamberk, PINK REALITY, s.r.o., Hypocentrum Modré pyramidy, Capri-sonne a Svět zdraví, kteří tuto akci podpořili, Městské policii Žamberk, pracovníkům a dobrovolníkům našeho sdružení a BOWLING-KAROLINA, kteří nám ochotně pomáhali, panu Kulhánkovi, který umožnil vstup do kempu a na minigolf, ale také všem zúčastněným, kteří akci navštívili a dobrovolným vstupným přispěli. Provoz RC pohoda, Klubu bez klíče a Macešky zahájíme v novém školním roce v pondělí 1. září Nabídku našich volnočasových aktivit kroužků pro děti i dospělé najdete na našich webových stránkách v sekci Centrum pro rodinu / RC Pohoda / Pravidelný program. Za Občanské sdružení CEMA Žamberk MgA. Zuzana Mitvalská plněné hlediště aplaudovalo desítkám žáků, kteří veřejně předvedli získané znalosti ve svých oborech, a tím ocenilo nejen je, ale také kvalitní práci jejich učitelů. Při této příležitosti jsem požádala ředitelku školy, paní PhDr.Hanu Chvátilovou, která tuto školu vede od jejího vzniku, o krátký rozhovor. ŽL: Jak dlouho se program připravuje a kolik lidí se na něm podílí? HCH: Základní koncepce koncertu vznikla už po Novém roce a upřesňovala se prakticky po celé druhé pololetí. Na koncertě se v podstatě podíleli všichni učitelé, všechny obory, pomáhali i provozní zaměstnanci. ŽL: Porovnejte šikovnost dětí dnes a např. před 20 lety, domníváte se, že technika (např. počítače apod.) ovlivňuje zájmy dětí? HCH: Nebudu porovnávat šikovnost, ale trpělivost a soustředěnost dětí. Ta byla před 20 lety výrazně větší. Těžší je děti zaujmout a přimět k pochopení, že všechno nejde hned a rychle. Na tom mají svůj podíl počítače, sdělovací technika a styl života. ŽL : O jaký obor je největší zájem? HCH: Stále o hudební. Ačkoliv je nejdražší, klade daleko největší požadavky na domácí přípravu a vyžaduje každý rok postupové zkoušky a jiné lahůdky. ŽL: Vyhodnoťte počet žáků ostatních oborů a kolik % žáků školu ukončí? kteří se v potu tváře snaží dát životu svých žáků onen třetí rozměr. Mnozí se vracejí a jsme s nimi v kontaktu. A bomba na závěr z 26 učitelů bylo v letošním roce 15 našich bývalých žáků, kteří vystudovali a vrátili se. Pro mne je to velmi příjemný pocit! Děkujeme za rozhovor. Ptala se: Vlasta Pavlousková Pozn.redakce: Závěrem Ve foyer Divišova divadla byla při příležitosti oslavy uspořádána výstava k 35. výročí školy a k 25. výročí vzniku literárně dramatického oboru ZUŠ. Na vystavených snímcích jsme mj. mohli zhlédnout osobnosti, které vychovaly několik generací hudebníků a nejsou již mezi námi. S velkou nostalgií se mnoho návštěvníků zastavilo a zavzpomínalo. Děkujeme proto autorům této jedinečné výstavy, že jsme si tyto osobnosti tímto mohli znovu připomenout.

12 12 Žamberské listy Fotbalový oddíl 1. FC Žamberk v letošním roce slaví 45 let od založení. V r.1969 byl v Žamberku založen civilní fotbalový klub. K tomuto výročí uspořádal fotbalový oddíl pro své fanoušky atraktivní fotbalové utkání, kde se na místním stadionu ve čtvrtek od 18:00 hod. uskutečnilo přípravné mezinárodní utkání na novou sezónu mezi FC Baník Ostrava, účastníkem Synot ligy, a MFK Ružomberok, účastníkem Corgoń ligy. Bylo to první mezinárodní utkání na našem stadionu mezi ligovými mužstvy bývalého Československa. Vzhledem k tomu, že fanoušci Baníku nemají velmi dobré jméno na fotbalových stadionech, probíhala před tímto utkáním velmi důkladná opatření. Děkujeme panu starostovi Jiřímu Dytrtovi, Policii ČR a Městské policii Žamberk za dobrou přípravu na toto utkání. Velký dík patří také panu Cikrlemu, který s naší spoluprací tato mužstva do Žamberka dovedl. Utkání začalo nástupem obou klubů, kde se všemi hráči šli na hrací plochu naše nejmenší fotbalové naděje. Před zraky 550 diváků, kteří si našli na stadion cestu, vyhrál FC Baník Ostrava nad MFK Ružomberok 4:2 (3:0). Divákům se představili ligoví hráči, viděli 6 branek a utkání se jim muselo líbit. Poděkování patří také všem našim funkcionářům, trenérům a hráčům, kteří se na tomto utkání podíleli pořadatelskou službou, a věřím, že to nebylo poslední takové utkání na našem stadionu. Takovéto akce dělají našemu městu a zvláště sportovnímu areálu Pod Černým lesem velkou reklamu. Jaroslav Ramba, předseda 1.FC Žamberk Závody v orientačním běhu Oddíl orientačního běhu (dále OB ) T.J. SOKOL Žamberk, který má téměř 50 členů všech věkových kategorií a obou pohlaví pořádal dne deváté kolo závodů v OB pro Východočeskou oblast. Závod jsme situovali za hranice v Polské republice nedaleko Českých Petrovic. Proč zrovna do Polska? Zajedno jsme zde měli připravenou speciální mapu v pěkném, ale těžkém prostoru a rovněž i jednání s polskými orgány k povolení závodů je daleko pružnější než u nás. Závodu se zúčastnilo téměř 600 závodníků. Velmi dobré podmínky pro centrum jsme našli na Kašparově chatě. Chladné a deštivé počasí, často s přívalovými srážkami, důkladně prověřilo nejen závodníky, ale i pořadatele. Opět se ukázalo, že orientační běh není pro žádné citlivky, ale o to více je pěkný a přitažlivý. Uspořádat takovýto závod, na rozdíl od prostého přespoláku, předpokládá 3 měsíce přípravy pro několik málo osob a následně i pro 3 desítky osob v daný den D. Přesvědčili jsme se, že třetinu hodnocení v tomto sportu dělá počasí, přesto závod dopadl velmi dobře a město Žamberk jsme reprezentovali se ctí. Na závěr děkuji všem organizátorům a sponzorům a ostatním vzkazuji, že brána do oddílu OB Žamberk je stále otevřená všem bez rozdílu věku. vf MISTROVSTVÍ EVROPY V KANOISTICE PAŘÍŽ Na své první mistrovství Evropy juniorů se nominoval z kanoistického oddílu SK Žamberk Jakub Stejskal. Startoval na K4 na trati m. Vzhledem k tomu, že to byl jejich první velký závod, nevedli si špatně. V rozjíždce se umístili na 5. místě a postoupili do semifinále. V semifinále dojeli na 6. místě a kousíček je dělil od postupu do finale. vkal LABSKO-ORLICKÝ POHÁR Pardubice 22. června 2014 Motto závodu bylo Krajem Pernštýnů. Musím zde vyzvednout zejména benjamíny a benjamínky Žamberka, pro které to byl první závod v životě a přesto si někteří vedli velmi dobře. Dostál, S. Alex bci K1 222 m 1. místo K1 2 km 1. místo Indrák D. Petr bci K1 222 m 2. místo K1 2 km 2. místo K2 222 m 1. místo K2 2 km 1. místo Stejskal Jan bci K1 222 m 1. místo K1 2 km 2. místo K2 222 m 1. místo K2 2 km 1. místo Krausová K. bky K1 222 m 2. místo K1 2 km 2. místo Černohousová M. žky K1 222 m 2. místo K2 222 m 2. místo Kubíčková N. žky K1 222 m 5. místo K1 2 km 4. místo K2 222 m 2. místo K2 2 km 2. místo Stejskal Jakub dci K1 222 m 1. místo K1 3 km 1. místo K2 222 m 1. místo K2 3 km 1. místo Procházka V. dci K1 222 m 3. místo K1 3 km 2. místo K2 222 m 1. místo K2 3 km 1. místo Kubíček Patrik dci K1 222 m 4. místo K1 3 km 3. místo K2 222 m 2. místo K2 3 km 2. místo Vencl Viktor dci K1 222 m 6. místo K1 3 km 7. místo K2 222 m 2. místo K2 3 km 2. místo Procházka O. jun K1 222 m 3. místo K1 3 km 3.místo vkal MČR veteránů v atletice V sobotu se za krásného slunečného počasí konalo Mistrovství České republiky veteránů v atletice v Děčíně. Tohoto Mistrovství se také zúčastnil Štěpán Michalovič ze Žamberka. Výsledky, dosažené na tomto závodě (časy přepočtené koeficientem stáří od 35 let): 100m 11:91 s - v kategorii 1. místo (celkově 6. místo), 200m 24:20 s - v kategorii 1. místo (celkově 5. místo), 400m - 53,42 s - v kategorii 2. místo (celkově 3. místo!). -vm- MISTROVSTVÍ EVROPY V MARATONU - PIEŠŤANY Ve dnech se ve slovenských Piešťanech konalo mistrovství Evropy v kanoistickém maratonu. Z české republiky se ho zúčastnila početná výprava, jejímž členem byl i náš závodník Jiří Strnad. Na závodech byly dost tvrdé podmínky. Panovala tropická vedra a závodníkům chyběla na občerstvení voda. Závodník si podle pravidel musí vodu vézt sám v lodi. Další může přijmout pouze na přebězích. Tyto přeběhy byly zrušeny a náhradní občerstvení nebylo zřízeno. Bylo takové vedro, že dokonce pádla lepená epoxidovou pryskyřicí se rozlepovala. Výsledky: C1 maraton 3. místo C2 maraton 1. místo JIRKOVI STRNADOVI GRATULUJEME! vkal REGIONEM ORLICKA PŘES ŽAMBERK SKP Duha Lanškroun připravuje na dny srpna 28. ročník cyklistického etapového závodu juniorů s mezinárodní účastí Regionem Orlicka. Startovat budou závodníci kategorie Juniorů, ti nejlepší z kategorie Kadetů a pořadatel pozval i závodníky ze sousedních států. V loňském roce se na startu sešlo 150 závodníků ze sedmi zemí. O letošní start už projevily zájem týmy ze Slovenska, Německa, Rakouska a Belgie. V pátek 8. srpna startuje I. etapa v Lanškrouně, v sobotu 9. srpna II. etapa v Lanškrouně ISCAREX CUP Běh na Kozlovský kopec se konal na trati dlouhé 5,2 km s převýšením 234 metrů. Muži A 20. Živný Marek 23:59 Muži B 03. Fajfr František 20: Belobrad Ivan 26:22 Muži C 08. Kalous Tomáš 26:02 Juniorky 03. Belobradová Karolína 39:10 Ženy A 04. Kalousová Alena 26:04 a III. etapa v Jablonném nad Orlicí. Neděle 10. srpna bude patřit IV. etapě, vedoucí i přes Žamberk. Zde je průjezdový čas plánován okolo desáté hodiny dopoledne. Závod bude probíhat za běžného silničního provozu, regulace dopravy bude prováděna příslušníky policie ČR a pořadateli na motorkách. Prosíme tedy účastníky silničního provozu, kteří se potkají s konvojem závodu, aby uposlechli pokynů policie a pořadatelů. Pořadatelé zvou všechny příznivce cyklistiky ke zhlédnutí hodnotné sportovní podívané. Petra Brůnová, kultura a propagace města Pekelný kilometr Dne se v České Třebové běžel 3. Pekelný kilometr Ženy A 1. Kalousová Alena 07:14 Ženy B 1. Fojtíková Hana 07:31 Knířovský běh Dne se v Knířově u Vysokého Mýta konal závod na 6,5 km. Ženy A 1. Kalousová Alena 29:30 Ženy B 5. Fojtíková Hana 31:52 TK

13 13 O pohár města Žamberka Moravský pohár Olimpex Rok se s rokem sešel a v Žamberku, o svátečním červencovém víkendu, vládla cyklistika v podobě tradičního tří-etapového závodu O Pohár města Žamberka, který uspořádala firma Cyklo Janoušek ve spolupráci s Městem Žamberkem. Tentokrát se jel již 23. ročník v rámci seriálu závodů Moravského poháru amatérských cyklistů Olimpex. Soutěžního klání se zúčastnilo přes 70 účastníků, z toho jen 59 absolvovalo všechny etapy. Tradiční časovka o délce 11,5 km proběhla na trase Žamberk Kunvald a zpět a již od počátku profilovala favority pro další boje na cílové pásce. Odpolední kritérium městem se jelo za velkého zájmu veřejnosti, k čemuž dopomohlo i velmi pěkné ( pro cyklistiku příjemné) slunečné počasí s drobnými dešťovými přeháňkami mezi závody. Favorité se snažili hlídat své pozice, přesto se pořadí přelévalo a při nástupu do horské etapy nebylo zcela jasné, kdo si tentokrát vavříny vítězství odnese. Velké poděkování v letošním roce patří všem obyvatelům středu města, kde se městské okruhy jely. Dále pak návštěvníkům závodů a to za ukázněnost a pochopení při uzavření trasy závodu, které bylo nutno provést pro zvýšení bezpečnosti jak cyklistů, tak i diváků. V nedělním dopoledni čekala všechny již závěrečná horská etapa, která se jela již podruhé na upraveném rozsahu tratě dle kategorií. Oproti předpokladům i ve vyšších polohách Orlických hor vládlo horké počasí, takže trať byla náročná a dala zabrat i zkušeným harcovníkům. I přesto byly jednotlivé kategorie obohaceny o nástupy i uniky z pelotonu, což dodávalo průběhu etapy to správné cyklistické koření. Do cíle dojeli všichni v pořádku, jen někteří s drobnými problémy technického rázu, a tak lze konstatovat, že v podstatě za předvedené výkony zaslouží účastníci nejen potlesk přihlížejících, ale i obdiv k jejich výkonům. Samozřejmě, že horská etapa odpověděla na to, jak to vše dopadlo a v některých kategoriích to byl i urputný boj na cílové pásce. Po vydatném nedělním obědě již započalo slavnostní vyhlášení výsledků a představení nejlepších na Masarykově náměstí v Žamberku. Celý ceremoniál otevřeli tradičně mažoretky ze ZŠ Nádražní pod vedením pí učitelky Krčálové, a po ukončení účastnické tomboly se závodníci spokojeně rozjeli do svých blízkých i vzdálených domovů. Výsledky celkem: Kategorie B 1. Jan Svoboda (YOGI Racing Ostrava) - 4:01:31 2. Oldřich Tesař (SK Orbea Czech Masters) - 4:04:11 3. Libor Meišner (Cycling Brno) - 4:05:58 Kategorie C 1. Stanislav Prokeš (Prokesteam o.s.) - 3:24:30 2. Pavel Kuda (SC Mirva Svitavy) - 3:24:41 3. Libor Homola (Cykloracing Team A) - 3:24:49 Kategorie D 1. Zdeněk Moravčík (SK Orbea Czech Masters) - 2:45:48 2. Robert Skřeček (Cycling Brno) - 2:46:37 3. Ladislav Vlček (BMC) - 2:46:56 Kategorie E 1. Jaroslav Šenk (Silný team Uničov I) - 2:59:23 2. Vladimír Fišer (HaPe Brno) - 3:01:08 3. Stanislav Petraš (CykloProfi Holice) - 3:01:26 Kategorie Ž 1. Eva Pláničková (SKC Tufo Prostějov) - 3:01:01 2. Ladislava Třasáková (CykloProfi Holice) - 3:02:13 3. Naďa Voráčová (C.S.C. Šumperk) - 3:11:44 Za Cyklo - Janoušek team: Vladimír Fabián TJ Sokol Žamberk oddíl odbíjené Vás zve na 42. ročník hřiště u Sokolovny sobota 2. srpna 2014 Přihlášky: písemně na adresu: Martin Cvik, Družstevní 1402, Žamberk Losování v 8:30 hod. na místě turnaje Stravování zajištěno přímo na hřišti, tradiční speciality z udírny. Vklad za družstvo činí 600,- Kč a musí být zaplacen před zahájením turnaje. RELAX DOVOLENÁ Treky Via ferraty VHT Turistika Ledovcové výstupy Parta nadšenců ze Žamberka pořádá v roce 2014 desetidenní poznávací výlet na treky a ferraty, tentokráte s podtitulem: Masív Mont Blancu každý den jinak aneb poznejme krásu tohoto divu přírody ze všech světových stran. Val di Veni - Val Ferret - Valleé de Chamonix - Vallée des Contamines-Montjoie - Itálie Švýcarsko Francie. V okolí malebného Chamonix se dá strávit nádherná týdenní dovolená s výlety, na které bude člověk dlouho vzpomínat. Vydejte se s námi do světa horských velikánů, lanovek a ozubnicových železničních tratí, které nemají jinde v Evropě obdoby. Termín: Odjezd pátek odpoledne (cca hod.) a návrat neděle dopoledne. Cena: 9.000,- zahrnuje: dopravu do Francie a zpět moderním autobusem, 7x ubytování v penzionu, organizační zajištění a místopisné materiály. Ubytování: bude zajištěno ve středisku Saint Gervais les Bains. Styl apartmánů pro 6-8 lidí. Každý apartmán má perfektní vybavení, vlastní sociální zařízení a zařízenou kuchyň + venkovní bazén. V ceně pobytová taxa. Lanovky: použijeme kvůli velkému převýšení, ať si usnadníme a zpříjemníme den. Lístky nakoupíme společné, zlevněné. Stravování: z vlastních zásob ve vybavených kuchyňkách apartmánů, občerstvení v restauracích či u řidiče. Kontakt: Martin Fojtík Pod Karlovicemi 1222, Žamberk tel Pokud byste chtěli mrknout na nějaké foto z let minulých, tak zde: Zveme Vás na 1. ročník extrémního horského závodu tříčlenných družstev: Orlická 24. Družstva musí překonat několik etap, a to předepsaným způsobem - na kole, pěšky (běh nebo chůze), na lodi v celkovém limitu 24 hodin. V každé etapě je několik kontrolních bodů, kde se musí členové družstva vyfotografovat a musí projít všechny kontrolní body, aby mohli nastoupit do další etapy závodu. Trasa není pevně stanovena, je na každém týmu, jakou cestu daným kontrolním bodům zvolí. Kontrolní body jsou tajné a zveřejní se při prezentaci 2 hodiny před startem závodu. Závod se uskuteční se startem v 0:00 v areálu Sokolovny v Žamberku, instruktáž k závodu a zveřejnění jednotlivých tras závodu a všech kontrolních bodů proběhne ve 22:00 tamtéž. Závod se bude konat v okolí města Žamberka a v přilehlých Orlických horách. Více informací naleznete na internetových stránkách závodu - https://sites.google.com/site/orlicka24/home popř. na tel Za realizační tým Jan Hovádek Myslivecké sdružení Kunvald pořádá XXV. ročník LOUČENÍ S LÉTEM 16. srpna 2014 na myslivecké chatě v Kunvaldu prodej grilovaných kuřat od 16:00 hodin prodej zvěřinových specialit od 17:00 hodin k tanci a poslechu hraje od 20:00 hodin skupina Free s vstupné dobrovolné Těšíme se na Vaši návštěvu Kadeřnický salon STYL Věra Schreiberová OZNAMUJE PŘEMÍSTĚNÍ provozovny z ulice Vrchlického 161 do nových prostor v ulici Nádražní 26 (u městské knihovny) v Žamberku. Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení, které se uskuteční v pátek 1. srpna 2014 v 17:00 hod. Můžete se těšit na: ukázku revoluční regenerace vlasů Steam pod nové profesionální služby Beach Waves (Plážové vlny) aj. zajímavosti. Na Vaši návštěvu se těší Schreiberová Věra, tel a Kacálková Daniela, tel

14 14 Žamberské listy Loučíme se s prázdninami v Orlických horách a Podorlicku aneb oslava 5. narozenin destinační společnosti OHP. Termín: , hod. Místo: Areál hotelu Studánka, moderuje Jan Dušek Hlavní program: 14:00 16:00 - Den pro rodiny s dětmi putování po soutěžních stanovištích a sběr výherních známek za splněné úkoly. Během soutěžení se návštěvníci mohou svést v rodinných Matrix vozech či na koloběžkách. Vyzkouší si trampolíny, softball a minigolf. Potkají Kryštůfka záchranáře či zámeckou paní z Potštejna. Připraveny budou informační stánky s nabídkou pro tipy na výlety a cestování ve východních Čechách hod. - Koncert pop-rockové skupiny W. A. F z Vysokého Mýta hod. Koncert finalisty Superstar Martina Haricha a Musitany Hope, autogramiáda. Mediální partner: Rádio Magic, Michaela Janková KAMNÁŘSTVÍ Filip DIAN a Jana CHROMÁ Nabízíme stavbu kachlových kamen, sporáků, krbů, pecí. Dále rekonstrukce a repase historických kamen, revize, opravy, čištění topidel. Osobní konzultace, kalkulace cen, individuální návrhy designového řešení pro dané objekty. Kontakt: MORAVSKÝ KARLOV 49, Červená Voda tel: , , Důležitá je pro nás kvalitně a důsledně odvedená práce = spokojenost zákazníka! MAĎARSKO TERMÁLY ZALAKAROS (5 dní) Nejkvětnatější město Maďarska vodní plochy o rozloze 5.000m 2 Indikace: onemocnění pohybového ústrojí. KOŽNÍ CHOROBY: lupenka, exem, chronické pocení. Ubytování: HOTEL DAMONA**** SUPERIOR (dvoulůžk.pokoje bio postele, klimatizace, TV, Wi-Fi, koupelna, zapůjčení županu a ručníku do lázní). Polopenze formou bohatého bufetu. Vlastní kryté termální lázně AQUALAND (plav.bazén, zážit.bazén, termál.bazén, perlivé koupele) Saunový park finská sauna, bio sauna, parní lázeň, ponor.bazény, zážitkové sprchy. V přímém sousedství léčebných lázní GRÁNIT vstup v ceně pobytu. DOPRAVA ZE ŽAMBERKA, CENA: 5.649,- Kč (pobyt.taxa 410 forintů/noc/os.od 18 let celkem forintů za pobyt cca 148,-Kč). V ceně pobytu: doprava, ubytování s polopenzí, AQUALAND, léčebné lázně GRÁNIT. VOLEJTE CA Atlas Tour Žamberk, tel , video na SHÁNÍM středně velký byt z důvodu změny zaměstnání. Kontakt: tel Firma ZEZ SILKO nabízí volné kapacity nakladače KRAMER 550 PRODÁM ucelený soubor historických zemědělských strojů a nářadí. Kontakt: tel Příslušenství: Lžíce o objemu 0,6 m 3 Paletizační vidle Radlice na sníh Kontakt: ZEZ SILKO Žamberk, Pod Černým lesem 683 tel , mob PRONAJMU RESTAURACI v Žamberku naproti kostelu sv. Václava. Dohoda jistá. Kontakt: tel DOUČÍM ZÁJEMCE - mám státní jazykovou zkoušku z angličtiny. Kontakt: tel PRONAJMU 2+kk v nové výstavbě v Žamberku. Kuchyň zařízená, nájem včetně energií Kč. Kauce 2 nájmy. Kontakt: tel PRONAJMU Byt 1+1 na sídlišti U Žirafy v Žamberku. Kontakt: tel KOUPÍM větší RD pro svůj podnikatelský záměr. I v okrajové části. Kontakt: tel

15 15 Hledáme vhodného kandidáta na pracovní pozici vedoucí manažer Polikliniky v Žamberku. Předpokládaný termín nástupu dle dohody. Vaší náplní práce bude: vedení společnosti včetně personální agendy, zajišťování provozu Požadavky na kandidáta: SŠ nebo VŠ ekonomického nebo technického směru, praxe na srovnatelné pozici min. 5 let výhodou Nabízíme: - odpovídající fin. ohodnocení - práci v Žamberku - prac. poměr na dobu neurčitou Více na K. Vojta, jednatel Hostinec U Jelena Helvíkovice Vás zve na sobotní akce v srpnu g Vepřová žebra 75,- Kč ks Makrela nebo pstruh 70,- Kč g Vepřové špízy 75,- Kč g Vepřové a kuřecí steaky 75,- Kč (v ceně chléb, hořčice, dresink ) Informace a objednávky na tel PRODEJ PŘES ULICI MOŽNÝ od 15:00 hod. KOOP_inzerce-zamberk_142x80_02.indd 1 l PRODÁM staročeskou chalupu s pozemkem m2 v centru Mistrovic. Možno geometricky oddělit. Kontakt: tel l PRODÁM Škodu Felicii GLXI Combi z r. 1997, včetně zimních pneu s disky. STK do 10/2015, najeto 250 tis. km. Kontakt: tel HLEDÁME KONZULTANTA/KU DO PRODEJNY T-MOBILE :18 místo výkonu: Žamberk, Česká Třebová Popis práce: aktivní nabídka a prodej služeb společnosti T-Mobile. Požadujeme: min. středoškolské vzdělání s maturitou, cit pro prodej a příjemné vystupování, výborné argumentační dovednosti, velmi dobré schopnosti jednat se zákazníky, energická osobnost, zodpovědnost, loajalita. Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení při plnění cílů, mladý kolektiv, příjemné prostředí, získání zkušeností z oblasti telekomunikací. Životopisy s motivačním dopisem zasílejte na Nástup možný ihned.

16 16 INZERCE Žamberské listy PROVÁDÍ veškeré malířské a natěračské práce tel.: KADEŘNICTVÍ Romana Koutná (Tomšová) Na Rozárce, Žamberk Objednávky na tel HLEDÁM starší paní na občasné hlídání 5letého syna. Zn.seriozní jednání podmínkou. Kontakt: tel ORION - ulice Pionýrů 1495, Žamberk pro Vás připravil prázdninovou akci. Marcipánová tvořítka 6 druhů: 54,- Kč ušetříte 20,- Kč za kus. Navíc při nákupu nad 299,- Kč dostanete u pokladny slevový kupon ve výši - 20% na Váš příští nákup. Slevový kupon má platnost do 31. října Farma Kratochvíl Kameničná nabízí k prodeji: med křepelčí vejce český česnek (bjetin) - prodej česneku od srpna každou sobotu mrkev samosběr brambor (září) Informace a objednávky na tel SERVIS KLIMATIZACÍ autoopravna diagnostika lakovna pneuservis odtahová služba prodej autobaterií dovoz automobilů ze SRN nová geometrie RAVAGLIOLI výměna autoskel po dobu opravy zapůjčení náhradního vozidla ZDARMA PŘESTAVBA VOZIDEL NA E85 CEBIA ověření vozidel a pískování skel JOSEF VESELÝ Nádražní 945, Žamberk tel./fax: mobil: PŘIJMEME LAKÝRNÍKA S PRAXÍ INFORMACE Pozor! Otevřeli jsme pro Vás v Žamberku novou prodejnu ZE STATKŮ, kde Vám nabízíme zemědělské produkty, vyrobené na statku Lichkovský dvůr, s.r.o., a dalších statcích z okolí Žamberka i širšího okolí východních Čech, středních Čech a Vysočiny. V nabídce jsou: kozí, ovčí, kravské sýry a další mléčné výrobky. K dobrým sýrům patří popíjet dobré víno nebo pivo, které u nás rovněž zakoupíte. Přijďte ochutnat a nakoupit do prodejny, umístěné na Masarykově náměstí v Žamberku v průjezdu budovy čp.86 (společný vchod se vstupem do cukrárny). Otevřeno: po pá 8 17, so 8-12 hod. Informace na tel Uzávěrka ŽL č. 14/ do 10:00 hod., vyjdou ŽAMBERSKÉ LISTY - čtrnáctideník, řídí Redakční rada, šéfredaktorka Vlasta Pavlousková, povoleno MK ČR E Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydavatel: Město Žamberk, Masarykovo nám. 166, Žamberk, IČO: Náklad 950 ks, cena 15,- Kč. Redakce tel , Tiskárna Kerschbaum, tel

a) Kandidátní listiny volebních stran dle typu:

a) Kandidátní listiny volebních stran dle typu: VZORY kandidátních listin, prohlášení kandidáta a petice podporující kandidaturu pro volby do zastupitelstev obcí podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného od 19:00 hodin dne OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Naše č. j.: OBCR/364/2016 Vyřizuje: Vencl Počet listů: 6 Počet příloh: 8/9 Datum: 04. 08. 2016 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být: - registrované politické strany a politická hnutí,

Více

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014.

Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. Aktuální informace o volbách do zastupitelstev obcí konané v pátek 10. října a sobotu 11. října 201 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva)

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) vzor KANDIDÁTNÍ LISTINY POLITICKÉ STRANY / POLITICKÉHO HNUTÍ podle 22 odst. 1 zák. o volbách do ZO KANDIDÁTNÍ LISTINA Kandidáti: Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany (název politické

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Kandidáti: 2. 3. *) Zmocněnec volební strany: (název politické strany / které je registrována(-o) u Ministerstva vnitra) kandidátní listiny) / nečlení-li

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Číslo vyhlášky: 1/2016 Vydání č.: 01 Výtisk č.: 01 Platnost od: 25.04.2016 Účinnost od :

Více

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S

Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, které se konalo dne 11.4.2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti Přítomni: Omluveni: Nepřítomni:

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 07 konaného 10. října 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 07 konaného 10. října 2016 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 07 konaného 10. října 2016 Přítomní členové zastupitelstva města: Ponocná Jana (01) Málek Karel, Ing. (07) Hejkrlík Martin, Mgr. (02) Krabec Dušan,

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 101/ RM dne Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 101/ RM dne Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.03. 2014 Schváleno: 101/2014 - RM dne 27.3. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 72 376 17 276 55 100 24 DPFO - závislá činnost 15 432 3 757

Více

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany

Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městské části)... (název zastupitelstva) konané ve dnech... Volební obvod:... (uvede se v případě, že volební obvody jsou vytvořeny)

Více

rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 28.02. 2014 Schváleno: 32/2014 - ZAST dne 26.2. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 72 376 11 427 60 949 16 DPFO - závislá činnost 15 432 2 719

Více

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li

Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li Volby do zastupitelstev obcí dne 10. Informace k podání kandidátní li l1xijn n 1 Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev obcí rozhodnutím ze dne 12. června 2014 č. I 12/2014 a stanovil dny

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce

Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce Vzor Kandidátní listiny volební strany pro volby do zastupitelstva obce Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva obce... název volební strany název volební strany a označení, o jaký typ volební strany

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček

ZÁPIS. Josef Kolář, Bohuslava Šlapáková, Ing. Pavla Savincová Milan Huml, Ing. Roman Karásek, Jana Urxová, Pavel Mráček ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 14. října 2016 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka)

Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Pozvánka pro všechny obyvatele částí Města Stárkova (Bystré, H. Dřevíč, Chlívce, Stárkov, Vápenka) Na 9. setkání obcí s názvem Bystré Setkání se uskuteční ve dnech 5.9. 7.9. 2014 v Bystrém u Poličky Na

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11/2016 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 7. 11. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková,

Více

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva)

KANDIDÁTNÍ LISTINA pro volby do zastupitelstva obce (města, městského obvodu, městyse)... (název zastupitelstva) konané ve dnech... Politická strana nebo Politické hnutí Typ volební strany Kandidáti: - nečlení-li se obec na části - název obce Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem,

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách.

Usnesení č. 5. ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 v budově Obecního úřadu ve Slatinách. Usnesení č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce Slatiny konaného dne 13. 1. 2011 Schvaluje: - Rozpočtové opatření obce Slatiny č. 7/2010 - Podání žádosti o dotaci na MMR z Programu podpory bydlení- podprogram

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s ze 4. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 18. dubna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 1. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 28. 01. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014. Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014. Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014 Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 70 861 44 374 26 487 63 DPFO - závislá činnost 15 432 7 239

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne , od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 4/2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 24. 9. 2014, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, František Strnadel,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více