TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz"

Transkript

1 TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel

2 STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát charakterizuje: Stále obyvatelstvo Státní území Státní moc Schopnost vstupovat do vztahů s jinými státy uznání jinými státy

3 PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST, ÚSTAVNOST Právní stát právně-filosofický koncept označující stát, založený na principu, kdy politická moc je podřízena právu. Zákonnost (legalita) tvorba, interpretace a aplikace práva probíhá v mezích a limitech stanovených státní moci Ústavnost soulad zákonů a podzákonných právních předpisů s ústavou

4 ZROZENÍ KONCEPCE PRÁVNÍHO STÁTU Starověk (Platón, Aristoteles) proto nenecháváme vládnout člověka, ale zákon, protože člověk vládne ve svůj prospěch a stává se tyranem (Aristoteles: Etika Nikomachova) Renesanční humanismus (John Locke) Zákonodárná moc má vládnout podle vyhlášených a zavedených zákonu, které nemají být měněny ve zvláštních případech, ale má být jedno pravidlo pro bohaté i chudé, pro oblíbence dvora i pro sedláka u pluhu. (Druhé pojednání o vládě, 1690)

5 ZROZENÍ KONCEPCE PRÁVNÍHO STÁTU Německá liberální teorie právního státu (Immanuel Kant) stát je morální společenství a státní moc se musí řídit ideály právního státu Albert V. Dicey základní pravidla Nikdo nesmí být trestán, pokud neporušil zákon Nikdo nestojí nad zákonem každý je subjektem práva Vláda lidu musí být založena na vládě zákona

6 LID JAKO ZDROJ A NOSITEL STÁTNÍ MOCI Lid, který svou svrchovanost projevuje zejména ve volbách a v referendech je zdrojem státní moci Výkon státní moci je lidem přenášen na státní Výkon státní moci je lidem přenášen na státní orgány (zákonodárné, výkonné a soudní)

7 PRÁVNÍ STÁT X POLICEJNÍ STÁT X TOTALITNÍ STÁT Policejní stát: Stát, ve kterém dochází k nekontrolovatelnému zneužívání státní moci (absolutní monarchie ) Totalitní stát: Odmítá liberální koncepci, která přisuzuje státu pouze vymezené úkoly a přenechává utváření způsobu života v ostatních sférách jednotlivcům. Stár je naopak absolutní hodnotou nadřízenou jedinci (fašismus, nacismus )

8 FORMÁLNÍ A MATERIÁLNÍ KONCEPCE PRÁVNÍHO STÁTU

9 FORMÁLNÍ KONCEPCE PRÁVNÍHO STÁTU Angloamerická teorie někdy označuje slovy rule of law Založena na principu nadřazenosti psaného práva nad státem Základní právní předpisy státu (ústava) jsou hodnotově neutrální. Obsah pravidel tedy není předem dán, nýbrž jsou dány pouze formy, podle kterých mohou být pravidla vytvářena.

10 MATERIÁLNÍ KONCEPCE PRÁVNÍHO STÁTU Cílem není jen dodržování práva založeného řádnou procedurou (zákonodárným procesem), ale těch norem chování, které nejsou v rozporu se základními hodnotami Znakem je bezprostřední závaznost lidských práv plynoucích z ústavy Princip nadpozitivního práva: v rámci státu nelze změnit tzv. nezměnitelná ustanovení, v podmínkách ČR podstatné náležitosti demokratického právního státu

11 ZÁKLADNÍ RYSY MATERIÁLNÍHO POJETÍ PRÁVNÍHO STÁTU 1) Vázanost státu právem 2) Dělba moci 3) Demokratický charakter státu 4) Lidská práva

12 1) VÁZANOST STÁTU PRÁVEM Ústavnost a zákonnost bránicí libovůli při výkonu pravomocí státních orgánů V podmínkách ČR: Orgány veřejné správy jsou vázány platným právem Soudy jsou vázány zákony a prameny práva vyšší právní síly Ústavní soud je vázán ústavním pořádkem

13 2) DĚLBA MOCI Teorie dělby moci (J. J. Rosseau) oddělenost, samostatnost a nezávislost státních mocí založená na základě rovnováhy a vzájemných brzd. Rozlišujeme Moc zákonodárná Moc výkonná Moc soudní Současná teorie hovoří dále o moci Kontrolní

14 3) DEMOKRATICKÝ CHARAKTER STÁTU Základní zásady: Pluralitní soutěž politických sil Respektování principu většiny Ochrana menšin Rovnost Právní jistota (předvídatelnost postupu státních orgánů ve vztahu k subjektům práva)

15 4) LIDSKÁ PRÁVA Právní stát je založen na principu, že základní lidská práva a svobody jsou Nezadatelné Nezrušitelné Nezcizitelné Nepromlčitelné avšak omezitelná (z důvodu výkonu jiných práv nebo veřejného zájmu)

16 GENERACE LIDSKÝCH PRÁV 1) První generace proklamována v 18. století např. právo na život, osobní svobodu, vlastnictví, soukromí 2) Druhá generace politická práva např. volební právo 3) Třetí generace sociální hospodářská a kulturní práva, např. právo na vzdělání, na zdravotní péči 4) Čtvrtá generace právo na příznivé životní prostředí

17 KLASIFIKACE LIDSKÝCH PRÁV Základní lidská práva např. právo na život, zdraví, majetek, osobní svobodu, soukromý a rodinný život Politická práva např. právo na svobodu projevu, petiční právo, shromažďovací právo, právo být volen a volit

18 KLASIFIKACE LIDSKÝCH PRÁV II Práva národnostních, etnických a jiných menšin např. právo na rovné zacházení Hospodářská, sociální a kulturní práva např. právo na vzdělání, lékařskou péči, zabezpečení ve stáří

19 LIDSKÁ PRÁVA MEZINÁRODNÍ PRÁVO Všeobecná deklarace lidských práv (1948) (OSN) Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (Rada Evropy) Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (OSN) Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (OSN)

20 ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST - ZÁRUKY

21 DŮSLEDKY NEZÁKONNOSTI Vadné a nicotné právní akty (normativní nebo individuální). Jejich náprava prostřednictvím zrušení sistace (pozastavení výkonu) Vadné a nicotné soukromoprávní jednání neplatnost (absolutní x relativní) odporovatelnost

22 KONTROLA, DOZOR A DOHLED Prostřednictvím zákonodárné moci Vyslovení důvěry (nedůvěry) vládě Proces projednávání a schvalování návrhů normativních právních aktů Schvalování státního rozpočtu Interpelace Prostřednictvím soudů Obecné soudnictví (zejm. správní) Ústavní soudnictví (abstraktní a konkrétní kontrola zákonnosti a ústavnosti)

23 KONTROLA, DOZOR A DOHLED Prostřednictvím Nejvyššího kontrolního úřadu (nezávislý orgán kontrolující zejména hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu) Prostřednictvím správních orgánů (zejm. ministerstva,česká obchodní inspekce, atd.) Správní soudnictví Ústavní soudnictví (abstraktní a konkrétní kontrola)

24 KONTROLA, DOZOR A DOHLED Prostřednictvím podání občanů Stížnosti Petice Prostřednictvím Veřejného ochránce práv Sděluje závěrečná stanoviska s návrhem opatření k nápravě

25 ŘEŠENÍ SPORŮ

26 SOUDNÍ ROZHODOVÁNÍ Autoritativní řešení sporů mezi subjekty práva je v České republice svěřeno zásadně orgánům veřejné moci, a to soudům. Právo připouští z různých důvodů také Právo připouští z různých důvodů také alternativní řešení sporů

27 ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ Rozhodčí řízení (arbitráž) - výsledkem řízení obvykle vynutitelný rozhodčí nález - probíhá na základně zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů Mediace - výsledkem procesu obvykle dohoda - je připravován zákon o mediaci Další (např. konciliace, negociace, atd.)

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana.

Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor právo a právní věda Katedra právní teorie Diplomová práce Základní lidská práva a svobody a jejich procesní ochrana. Lucie Dufková 2011/2012 Prohlašuji, ţe

Více

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková

Lidská práva. MáM svá práva. ing. Mgr. Hana Janiková Lidská práva MáM svá práva ing. Mgr. Hana Janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Lidská

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

TEORIE PRÁVA I. (zimní semestr akademického roku 2007/2008) přednášel prof. A. Gerloch Literatura: J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch. Teorie práva. 2. vydání. Praha 2004. A. Gerloch. Teorie práva. 4. vydání.

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD

Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ. předsednictva České národní rady. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD Usnesení č. 2/1993Sb. USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění zákona č.

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD. Hlava první USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 Text Úmluvy je předkládán ve znění novelizovaném ustanoveními

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 3725/13 ze dne 10. 4. 2014 Bankovní poplatky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jana Filipa (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

KAPITOLA 3 Východiskové ústavněprávní instituty

KAPITOLA 3 Východiskové ústavněprávní instituty KAPITOLA 3 Východiskové ústavněprávní instituty 3.1 Ústavněprávní úskalí pojetí lidu Demokracie jako vláda (moc) lidu znamená ve svém výkladu, že lid určuje charakter moci, politiku, cíle zákonodárné či

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod Wagnerová / Šimíček Langášek / Pospíšil a kolektiv Listina základních práv a svobod Komentář Vzor citace: Wagnerová, E.; Šimíček, V.; Langášek, T.; Pospíšil, I. a kol. Listina základních práv a svobod.

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

www.komunistickepravo.cz

www.komunistickepravo.cz Bobek, M. - Molek, P. - Šimíček, V. (eds.) KOMUNISTICKÉ PRÁVO V ČESKOSLOVENSKU Kapitoly z dějin bezpráví Vzor citace: Anna Šabatová OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD V TEORII A V PRAXI (1945 1989) Šabatová,

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více