Základy odpovědnosti států v mezinárodním právu veřejném

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základy odpovědnosti států v mezinárodním právu veřejném"

Transkript

1 Základy odpovědnosti států v mezinárodním právu veřejném Leopold Skoruša Právní následky protiprávního chování 1) oblast odpovědnosti pravidla primární upravují chování subjektů mezinárodního práva pravidla sekundární z pohledu Komise OSN pro MP upravují právní následky porušení primárních pravidel urovnávání sporů v oblasti diplomatické ochrany Komise pro mezinárodní právo OSN v 50. letech snahy o kodifikaci odpovědnostních pravidel 2) oblast donucení (sankce) Základy odpovědnosti státu jsou obsažena v obecném mezinárodním právu obyčejovém. návrh článků o odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní chování, přijatý Komisí MP v r zčásti kodifikuje právě obyčejové právo a současně obsahuje i některé prvky progresivního rozvoje, které teprve na základě praxe států nebo závazné smlouvy můžou získat právní závaznost. vychází z pojmu odpovědnost (responsibility), který zahrnuje následky protiprávního jednání státu. Je nutné terminologicky odlišit termín state responsibility od international liability, který je užíván pro odpovědnost za škodlivé následky činností nezakázaných mezinárodních právem, které ovšem nejsou obsahem mé práce. Odpovědnost státu souvisí s pojmem mezinárodně protiprávní chování. Podle čl. 1 Návrhu každé mezinárodně protiprávní chování státu vyvolává jeho mezinárodní odpovědnost. Toto ustanovení je důsledkem široké koncepce mezinárodní odpovědnosti přijaté Komisí MP a bylo potvrzeno řadou případů. Tuto zásadu potvrdil i MSD v případě Corfu Channel 1. Vznik odpovědnosti státu závisí na naplnění mezinárodně protiprávního chování. Podle čl. 2 Návrhu je toto protiprávní chování založeno na dvou prvcích a to porušení mezinárodního závazku státu někdy také označované jako objektivní prvek a přičitatelnosti chování státu, označované jako subjektivní prvek. Přičemž protiprávní chování může spočívat v konání nebo opomenutí. Z tohoto označení můžeme dovodit, že naplnění protiprávního chování musí obsahovat jak objektivní tak subjektivní část. Přičitatelnost chování státu označena jako subjektivní prvek má určitou souvislost s úmyslem státu se určitým způsobem chovat nebo jeho vědomím o takovém chování. Porušení mezinárodního závazku pak představuje porušení platného mezinárodního práva, tedy objektivní část. O tom, zda se jedná o objektivní nebo subjektivní část protiprávního chování závisí na okolnostech případu a také na obsahu primárního závazku. 1

2 Každé mezinárodně protiprávní jednání státu vyvolává jeho odpovědnost. Nicméně v teorii mezinárodního práva se ale objevovaly i jiné koncepce. První z nich představil italský pozitivista D. Anzilotti, který pojal právní následky mezinárodně protiprávního chování výlučně v civilistickém pojetí, tj. pouze jako bilaterální vtah mezi delikventem a poškozeným, kde delikvent má reparační závazek vůči poškozenému a ten má zase subjektivní právo na reparaci. Anzilotti viděl jako jediný následek protiprávního chování státu v náhradě škody. Jiný přístup je spojen s H. Kelsenem. Jako reprezentant normativismu vycházel z představy, že každý právní řád je založen na donucení. Jako hlavní právní následek protiprávního chování viděl oprávnění poškozeného státu reagovat sankcí vůči státu odpovědnému. Třetí koncepce, která nakonec při kodifikaci odpovědnosti států v Komisi MP převládla, jednoznačně souvisí se jménem Robert Ago. Ten vychází z názoru, že následky mezinárodně protiprávního chování nemohou být omezeny pouze na reparaci nebo sankci. V mezinárodním právu, jako v každém právním systému, může protiprávní chování podle okolností vyvolat různé typy právních vztahů, tedy jak náhradu škody, tak i potrestání. - podle obyčejového práva - každé právní chování státu vyvolává právní odpovědnost: porušení platného mezinárodního závazku státu otázka přičitatelnosti - takovéto chování je státu přičitatelné podle mezinárodního práva - vypadává oblast, které se říká problematika škodlivých činností státu, které nejsou MPV zakázány - jednání osoby, která jedná ve zmocnění státu = jednání státu podle MPV mohou to být osoby, společnosti, organizace (ostraha objektů, věznice) jedná se tedy nikoli o státní orgán, ale o právnickou osobu - chování povstaleckých hnutí rozlišuje se, zda takovéto hnutí nastolí novou vládu státu nebo dojde k odtržení části země a vytvoření státu nového pokud dojde k potlačení hnutí, pak se jednání povstalců státu nepřičítá; pokud má vláda možnost ovlivňovat řízení skupin, pak je možno státu činy povstaleckých skupin přičíst Okolnosti vylučující protiprávnost Každé mezinárodně protiprávní jednání státu vyvolává mezinárodní odpovědnost. Návrh však pamatuje i na okolnosti, jejichž výskyt protiprávnost vyloučí. Okolnosti vylučující protiprávnost nemají vliv na platnost a trvání mezinárodního závazku. Okolnost vylučující protiprávnost pouze pozastavuje účinky závazku vůči státu, který se okolnosti vylučující protiprávnost dovolává. To však platí jen po dobu, po níž okolnost vylučující protiprávnost trvá. Zanikne-li tato okolnost, účinnost příslušného mezinárodního závazku vůči státu se obnoví. Okolnost vylučující protiprávnost musí prokázat stát, který se prostřednictvím okolnosti vylučující protiprávnost zbavuje své odpovědnosti. Skutečnost, že se stát dovolá vyloučení protiprávnosti nevylučuje nárok postiženého státu na odškodnění hmotných ztrát, jež mu chováním jiného státu zbaveného protiprávnosti vznikly. Ovšem žádnou z okolností vylučujících protiprávnost nelze zdůvodnit porušení kogentní normy obecného mezinárodního práva.

3 Návrh počítá se šesti důvody vylučující protiprávnost: Souhlas poškozeného státu jedná se o platný, předem daný, jednoznačný a skutečně vyjádřený souhlas přičitatelný státu podle mezinárodního práva s určitým chováním jiného státu. Sebeobrana (legitimní obrana) právo na sebeobranu je přirozené právo každého napadeného státu, to znamená, že napadený stát, který ať už individuálně či kolektivně vykonává sebeobranu proti agresorovi v souladu s Chartou OSN, nejedná protiprávně, tzn. nenese mezinárodní odpovědnost. Sebeobrana se připouští jako ozbrojená reakce na aktuální (přítomný, uskutečněný) ozbrojený útok a lze ji ze strany oběti agrese ihned realizovat. Není naopak dovolen jako prostředek k odvrácení pouhé hrozby takovým útokem. Protiopatření je takové chování postiženého státu, které má donutit stát, jenž se dopustil mezinárodně protiprávního chování, aby od takového chování upustil a způsobenou újmu odčinil. Protiopatření nemá působit jako prostředek potrestání škůdce. Volba protiopatření je omezena zákazem použití síly. o Stát aplikující protiopatření nesmí jednat v rozporu s principy ochrany základních lidských práv a svobod, o nesmí svým protiopatřením porušit kogentní normy ani zasáhnout proti chráněným osobám v rámci mezinárodního humanitárního práva, o nesmí směřovat ani proti diplomatickým zástupcům cizího státu, o musí být zachována a respektována nedotknutelnost diplomatických nebo konzulárních misí, prostor, archívů a dokumentů, o musí rovněž brát zřetel na zásady v oblasti ochrany životního prostředí, o u provádění protiopatření je důležitým principem proporcionalita, o protiopatření mají být úměrná závažnosti protiprávního jednání jiného státu, na které protiopatření reaguje. o před použitím protiopatření má poškozený stát povinnost vyzvat protistranu k ukončení protiprávního chování a nabídnout jednání, o protiopatření současně nesmějí poškodit zájmy třetích států, Bylo-li protiopatření zahájeno musí být následně bez zbytečného odkladu přerušeno, a to tehdy, jestliže stát sám ukončil protiprávní chování nebo pokud se spor projednává u soudu či tribunálu, který má pravomoc přijímat závazné rozhodnutí. Protiopatření se musí rovněž ukončit, splní-li svůj účel a musí být namířeno jen proti odpovědnému subjektu, protože je subjektivním právem poškozeného státu. Vyšší moc (vis maior) a nahodilost - jsou případy, kdy následkem neodvratné či nepředvídané vnější události, která existuje mimo rámec státu a bez jakéhokoli jeho přičinění, se stát sice dopustí protiprávního chování, ale v dané situaci nastanou objektivní důvody, které ho zprostí od odpovědnosti právě za toto protiprávní chování. V případě vyšší moci jsou těmito důvody působení přírodních sil, jako jsou přírodní katastrofy, povodně nebo extrémní sucho, kdy v žádném případě nemá podíl lidské zavinění. U náhodné události jde rovněž o objektivní nemožnost, která je nepředvídatelná a je mimo stát a jeho vliv, avšak je způsobena lidským

4 faktorem. Tady se řadí případy související s válečnými událostmi nebo ztráta územní výsosti v důsledku válečné okupace nebo činnosti povstaleckého hnutí. Jako důvod vylučující protiprávnost slouží vyšší moc pouze v případě, že stav vyšší moci nebyl chování dotyčného státu vyvolán a stát nemohl výskyt tohoto stavu předpokládat. Tíseň - jedná se o situace krajního nebezpečí, kdy osoba v postavení státního orgánu či obdobného orgánu jedná v rozporu se závazkem svého státu, protože v daném okamžiku nemůže pro svou záchranu či záchranu jí svěřených osob vykonat něco jiného, např. pilot přistane s letadlem na území jiného státu pro poruchu. Obdobně jako v situacích vyšší moci platí, že stav tísně nesmí být výsledkem jednání dotyčného státního orgánu a protiprávní jednání s cílem zachránit život nesmí vyvolat srovnatelné či dokonce větší nebezpečí. Krajní nouze podle tradičního práva byl stát oprávněn dovolat se stavu krajní nouze vždy, když nabyl přesvědčení, že jsou aktuálně dotčeny či jen ohroženy jeho životní zájmy. Z titulu krajní nouze mohl stát kdykoliv jednat v rozporu s kteroukoli normou mezinárodního práva, a tím zasáhnout do právní sféry druhého státu. Stát se nemůže dovolávat stavu nouze v případě, že se jedná o mezinárodní závazek, který sám vylučuje tuto možnost nebo kdy stát dovolávající se stavu nouze, sám ať už z nedbalosti nebo úmyslně přispěl k tomuto stavu. Stejně tak jsou stanoveny podmínky, za kterých se stát může dovolat stavu nouze, jednak musí jít o podstatný zájem státu, států nebo mezinárodního společenství jako celku, kdy tento zájem je širší než existenční a zároveň se jedná o jediný způsob, jak se stát chrání proti vážné a bezprostřední hrozbě. výkon práva, které reaguje na předchozí protiprávní jednání jiného státu případ sebeobrany protiopatření (represálie) reaguje na jakékoli mezinárodněprávní protiprávní chování, jedná se o výkon práva, nejde o protiprávní chování souhlas poškozeného státu vylučuje protiprávnost chování vis maior a náhodná událost z objektivních důvodů není možné, aby stát jednal v souladu s mezinárodním závazkem, př. přírodní katastrofa, zemětřesení, povodeň; náhodná událostnemusí být způsobena přírodními silami např. povstání na části jeho území, které stát neovládá tíseň případy, kdy původce chování (orgán státu) nemá jinou možnost pro záchranu svého života nebo životů jiných osob, které jsou mu svěřeny do péče př. velitel vojenské lodi bez povolení zaplul do vod jiného státu, protože hrozilo nebezpečí katastrofy (ztroskotání) stav krajní nouze poslední prostředek, nebezpečí, které státu hrozí státu jako celku, stát volí mezi nebezpečím a porušením mezinárodního závazku Právní důsledky protiprávního jednání primární závazek nezaniká, ale nadále trvá reparační povinnost stát je povinen provést plnou reparaci za jakoukoliv způsobeno škodu protiprávním chováním státu, 3 formy reparace:

5 1 restituce = obnovení stavu před protiprávním jednáním státu, pokud je to možné 2 kompenzace = pokud není možná restituce, jakákoliv finančně způsobená škoda včetně ušlého zisku 3 satisfakce = způsob odčinění nehmotné morální újmy, různé projevy uznání, vyjádření lítosti, omluva, rozhodnutí arbitrážního orgánu, jiné způsoby potrestání konkrétních osob, které způsobily vznik odpovědnosti státu - z hlediska podstaty se rozlišuje běžné protiprávní jednání (porušení dispozitivních závazků) a porušení závazků ius cogens (dříve mezinárodní zločin státu) Porušení závazků státu bilaterální smlouvy multilaterální smlouvy otázka protiopatření, které státy mohou uplatňovat Odpovědnost jiných subjektů mezinárodního práva odpovědnost mezinárodních organizací střetává se několik koncepcí, které vychází pojetí subjektivity mezinárodních organizací; odpovídají za své mezinárodní závazky; rozdíly z hlediska velikosti jednotný model pro mezinárodní organizace je složitý odpovědnost státu nezbavuje odpovědnosti osob, které způsobily porušení mezinárodního práva odpovědnost jednoho nevylučuje odpovědnost druhého Mezinárodní odpovědnost za škodlivé následky činností není mezinárodním právem NEZAKÁZANÁ odpovědnost je povinností založená primárními závazky, není to odpovědnost vyplývající ex lege či ex contractu jediná známá mezinárodní smlouva 1972 Úmluva o odpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty absolutní odpovědnost státu za objekty, které vyšle ekologické škody, používání jaderné energie, přeprava ropy po moři řeší to způsobem občanskoprávní odpovědnosti provozovatelů státy přijímají úmluvy, kterými sjednocují pravidla občanskoprávní odpovědnosti

Trestně právní a správní zodpovědnost

Trestně právní a správní zodpovědnost Trestně právní a správní zodpovědnost Trestní právo je jedním z odvětví veřejného práva. Rozlišujeme - trestní právo hmotné (materiální), které stanoví, co je trestným činem a jaký trest lze za něj uložit

Více

Náhrada škody při porušení autorských práv

Náhrada škody při porušení autorských práv Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Práva Náhrada škody při porušení autorských práv diplomová práce Autor: Tomáš Chrastil Finance, Evropská unie Vedoucí práce: JUDr. Jiří Matzner, Ph.D. Praha

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 Text Úmluvy je předkládán ve znění novelizovaném ustanoveními

Více

TEORIE PRÁVA I. (zimní semestr akademického roku 2007/2008) přednášel prof. A. Gerloch Literatura: J. Boguszak, J. Čapek, A. Gerloch. Teorie práva. 2. vydání. Praha 2004. A. Gerloch. Teorie práva. 4. vydání.

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu

PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI PRÁVNÍ OCHRANA ETNICKÝCH MENŠIN V ČR Závěrečná zpráva z výzkumu Odpovědná řešitelka výzkumu: PhDr. Markéta Štěchová Spoluřešitelé: Mgr. Petr Kotulan Mgr. Jan

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži

Šárka Machanová. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Šárka Machanová Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci na téma Trestná činnost

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod Analýza mezinárodní i vnitrostátní právní úpravy a praxe

Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod Analýza mezinárodní i vnitrostátní právní úpravy a praxe Otázka náprav protiprávních zásahů veřejné moci do základních práv a svobod Analýza mezinárodní i vnitrostátní právní úpravy a praxe Tuto publikaci podpořila nadace CEE Trust Otázka náprav protiprávních

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus)

Úvod do právního systému ČR. www.pravodoskol.cz. K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) www.pravodoskol.cz Úvod do právního systému ČR K čemu jsou dobré zákony pouhé, chybí-li mravnost? (Quintus Horatius Flaccus) Tato brožura vznikla během realizace projektu Vytvoření středoškolského vzdělávacího

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková

Právní postavení seniorů v České republice. JUDr. Romana Křenková Právní postavení seniorů v České republice JUDr. Romana Křenková Název projektu Proměna sociálního obsahu kategorie generace seniorů. Příspěvek k sociologii třetího věku. Projekt 2D06021 Číslo aktivity:

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu Ivany Janů a soudců Jaroslava Fenyka a Vojena Güttlera o ústavní stížnosti stěžovatelky

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. ombudsman STANOVISKA. Pohřebnictví VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ombudsman STANOVISKA 10 Pohřebnictví STANOVISKA 10 POHŘEBNICTVÍ STANOVISKA 10 Pohřebnictví Sborník stanovisek veřejného ochránce práv POHŘEBNICTVÍ Autorský kolektiv: JUDr. Pavel Varvařovský

Více

Šestá kapitola MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO

Šestá kapitola MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO Šestá kapitola 6.0. Cíl prezentace Definovat pojem mezinárodní humanitární právo, charakterizovat základní odvětví MHP a principy, na kterých je zaloţeno. Načrtnout hlavní historické události, které vedly

Více

Náhrada újmy v novém občanském zákoníku

Náhrada újmy v novém občanském zákoníku Náhrada újmy v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III

SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III SKRIPTA K SEMINÁŘI OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV V RÁMCI VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU FILMY NEJSOU ZADARMO III Úvod Porušování autorského práva je současnou společností všeobecně tolerováno a pro mnohé se stalo běžnou

Více

s policistou a strážníkem

s policistou a strážníkem Jak si počínat v kontaktu s policistou a strážníkem P o l i c e j n í p r á v o v o t á z k á c h a o d p o v ě d í c h E d i c e M a n u á l y Z u z a n a C a n d i g l i o t a K r i s t ý n a F o u k

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více