Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS"

Transkript

1 Zápis z 25. výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr Prezence Na VČS bylo pozváno celkem 579 řádných členů, 221 zájmových a 7 čestných. Přítomno: 77 řádných členů a 11 zájmových. Prezenční listina je součástí zápisu. 2. Zahájení schůze Schůzi z pověření výboru zahájil a řídil Ing. Václav Jungwirth - schůze byla v souladu se stanovami řádně svolána - přivítání hostů: Ing. Zdenka Majzlíková - ČPI, Ing. Zdeněk Růžička ČMSCH, a.s., Ing. Milan Boleslav SMO, Ing. Pavel Král SCHSS, Ing. Ištván Pomichal ZCHMD (Slovensko) Ing. Jaroslav Kratochvíl a Lubomír Burkoň ČMSZP a později se dostavil také Ing. Jiří Hojer (ředitel odboru živočišných komodit MZe) a náměstkyně pro oblast SZP (MZe) Ing. Jaroslava Beneš Špalková - přečtení, doplnění a schválení programu schůze Hlasování: Projednávání předneseného programu bylo schváleno jednomyslně. 3. Volba komisí - návrhová: Ing. Válek předseda komise, p. Loos, p. Farka - mandátová: Ing. Chroust předseda komise, p. Bláha, Martina Kopáčková - zapisovatel: Ing. Pavla Vydrová - ověřovatel: Eduard Kraml, Mgr. Jindřich Terč Hlasování: Schváleno jednomyslně. 4. Zpráva o činnosti ČSCHMS 2013/2014 Přednesl předseda Ing. Miroslav Vráblík Navýšení členské základny: k datu konání sdružuje Svaz 579 řádných členů (v roce ), 221 členů zájmových (v roce ) a 7 čestných (stejné) Navýšení počtu krav v KUMP: krav v kontrolním roce 2013 vers krav v kontrolním roce 2012 (nejvyšší nárůst v kategorii čistokrevných krav) Zpracování DVD videa Zpracování masa a jeho prodej ze dvora pokračování činností spojených s obchodování se skotem pod hlavičkou ČSCHMS (jatečný, plemenný i zástavový skot) Interbeef - navázána úzká spolupráce s pracovní skupinou pro mezinárodní hodnocení masného skotu (Interbeef). Financování zajišťuje Českomoravská společnost chovatelů a.s. jako oficiální člen organizace ICAR. V současné době již běží zpracování dat pro první společný odhad PH pro plemena LI a CH. Probíhá rovněž výzkumný úkol na obtížnost porodů, nově se jedná o zařazení plemene MS ICAR úspěšné obhájení certifikátu ICAR pro výkon kontroly užitkovosti a identifikace. Návštěv kontrolora z JAR => věše bez závad a bez doporučení na zlepšení Výstavy: - Ukázková expozice na Tachagru v Brně - Jihočeská beef show 2. Jihočeská angus show a 1. Jihočeská limousine show - Celkem 115 ks => AA - 64 ks - 14 chovatelů; LI - 51 ks - 17 chovatelů Aktivity junior teamu: - Uspořádání semináře Zpracování hovězího masa a jeho prodej ze dvora - Soutěž na Jihočeské beef show Informace z plemenářské oblasti (počty vydaných POP, vybraných býků, stavy v PK aj.)

2 5. Zpráva o hospodaření ČSCHMS v hospodářském roce 2013/2014 Přednesl ředitel svazu Kamil Malát: V průběhu hospodářského roku je hospodaření svazu diskutováno a kontrolováno výborem svazu. Hospodaření se vyvíjí obdobně jako v předchozích letech, situace stabilizovaná, bilance kladná, daří se snižovat závislost na dotacích = úroveň samofinancování se zvyšuje. Letošní účetní zisk činil Kč, základ daně před úpravou Kč, po úpravách základ daně 0 Kč (odpočet do výše 300 tis. Kč u neziskových organizací), odvod daně tedy 0 Kč. Náklady i výnosy jsou vyrovnané. Kompletní zpráva je přílohou zápisu. Hlasování: Jednohlasné schválení zprávy o hospodaření za rok 2013/ Zpráva revizní komise Přednesl předseda revizní komise Ing. Václav Jungwirth: RK během uplynulého období nemusela řešit žádnou záležitost, spojenou s činností Svazu, neboť neobdržela žádný podnět, kterým by se musela zabývat. Proto se během tohoto období sešla ke společnému jednání jen jednou, a to v Brodcích nad Jizerou, v sídle účetní firmy paní Šelepové, která zpracovává účetnictví pro Svaz, ke kontrole hospodaření Svazu. Na programu tohoto jednání bylo podrobné seznámení s účetní závěrkou za uplynulé účetní období, podrobné objasnění uzavření smlouvy s firmou ALGO na nový počítačový program, informace o stavu finančních prostředků Svazu a seznamu dlužníků Svazu, o stavu členské základny a zapojení členů v KU, o průběhu výběrového řízení na nového inspektora a o účasti na výstavě ZŽ a organizačním a finančním zabezpečení přehlídky zvířat plemen AA a LI na této výstavě. Ředitel Svazu podrobně seznámil členy RK s jednotlivými položkami v hospodaření na straně příjmů i na straně výdajů, a vysvětlil u některých položek rozdíly oproti plánovanému rozpočtu. Objasnil stanovení výsledného hospodářského výsledku. K nahlédnutí byly členům RK předloženy veškeré účetní doklady. Po provedené kontrole hospodaření za uplynulý hospodářský rok a kontrole účetních dokladů, RK konstatuje, že neshledala žádných nesrovnalostí a nedostatků a doporučuje členské schůzi účetní závěrku za rok 2013/2014 ke schválení. Kompletní zpráva je přílohou zápisu. 7. Návrh rozpočtu a návrh plánu činnosti svazu na další období Přednesl ředitel svazu Kamil Malát: Návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši Kč. Rozpočet vychází z výsledků hospodaření minulých let, ale s ohledem na obchodování Svazu. Nelze odhadnout vývoj obchodu se skotem, proto se možná bude konečný výsledek na konci hospodářského roku lišit. Představen návrh plánu činnosti v okruzích s důrazem zejména na: - Aktivní účast v projektu mezinárodního odhadu plemenných hodnot (Interbeef) plemeno masný simentál - Dokončení zařazení úrovně spolehlivosti do systému PH - Pokračování ve vývoji nového počítačového programu pro vedení PK a KUMP - Bezproblémový přechod činností KUMP v souvislosti s přijetím nových pracovníků - Propagační, publikační a osvětové činnosti Kompletní zpráva je přílohou zápisu. Hlasování: VČS jednomyslně schvaluje návrh plánu činnosti a rozpočet na rok 2014/ Jmenování čestných členů Čestné členství bylo v letošním roce uděleno panu Františku Kolářovi, velmi úspěšnému chovateli masného simentála, jehož jméno znají i zahraniční chovatelé a příznivci tohoto plemene a panu Karlu Šebovi, současnému předsedovi Klubu chovatelů plemene blonde d Aquitaine, který stál u založení Svazu a za více jak dvacet let práce u této organizace si vyzkoušel pozici inspektora, ředitele svazu, ale i jeho předsedy. Za jejich práci a oddanost oboru děkujeme a přejeme jim pevné zdraví a hodně elánu do dalších let!

3 9. Změna stanov (Kamil Malát) Seznámil přítomné členy s návrhem na úpravu stanov Svazu ve vztahu k novému Občanskému zákoníku. Změny jsou spíše kosmetického charakteru s ohledem na NOZ hlavní změna je v názvu organizace Český svaz chovatelů masného skotu, z. s., kdy zkratka z. s. znamená zapsaný spolek + dochází k některých drobným zpřesněním formulací. Základní smysl a charakter stanov zůstává nezměněn.. Hlasování: VČS jednomyslně schvaluje návrh na změnu stanov. 10. Vystoupení hostů Ing. Jaroslava Beneš Špalková (náměstkyně pro oblast SZP) Informovala o průběhu jednání ohledně SZP pro další období. Seznámení s podobou I. a II. pilíře. Podpora dojeného skotu a masných telat v poměru 1:1. Kofinancování PRV ze strany ČR na úrovni 25 % (podařilo se dojednat původní výši). Redefinice LFA od roku Podpora LFA nyní u O pouze na TTP, v případě H a S na veškerou zemědělskou půdu. Animal welfare nová podpora (zatím nenotifikována). A další informace vyplývající z diskuse s přítomnými chovateli. Ing. Milan Boleslav (předseda, SMO) Promluvil o problému, který vznikl po zjištění, že budou ve II. pilíři chybět 3 miliardy Kč s tím, že EU umožňuje přesun pouze 15 % prostředků z I. do II. pilíře. Je nelogické při nárůstu vstupů a nákladů, hospodařit v roce se stejnými prostředky jako v roce Diverzifikace farem je v marginálních oblastech nereálná. Udržovat stálý podíl TTP (pastvin) byl podmínkou EU už na začátku, riziko rozorávání je ale poměrně vysoké, aby si farmáři zajistili příjmy, které jim budou snížením dotací chybět. Motivace sazbou na masné tele se mu zdá dobrá, ale to, co se odebere ze SAPSu a přesune se do II. pilíře, nebude sazbou na tele dostatečně kompenzováno. SMO, CMSZP, ČSCHMS a PROBIO organizace které bojují za společný zájem a budou i nadále spolupracovat. Je optimistou, myslí si, že by se ještě stále mohly uvolnit prostředky z Bruselu, např. z podpor, které nebudou nakonec notifikovány. Lubomír Burkoň (ČMSZP) Nevidí avizovanou podporu ŽV, tlak AK a dalších organizací byl velmi silný. Jednání s ministerstvem bylo nadějné, mělo proběhnout také jednání s premiérem Sobotkou i za účasti ČSCHMS. Na poslední chvíli bylo pozměněno složení (mělo se jednat v uzavřeném kruhu pouze s našimi organizacemi), ale nakonec bylo jednání v jiném složení a už bylo pozdě na jakoukoli zásadnější změnu. Zbyde určitý balík finančních prostředků, o kterých by se zase mělo začít jednat a snahou bude vložit tyto peníze přímo na živočišnou výrobu. Děkuje ministrovi za znovu zavedení pracovních skupin. Je rád, že se Svaz stal členem ČMSZP a pan předseda Ing. Vráblík bude s největší pravděpodobností zvolen místopředsedou a chystají se také další změny ve vedení organizace. Je třeba dál bojovat za společné zájmy. Ing. Jiří Hojer (MZe, ředitel odboru živočišných komodit) Promluvil o zpřísnění podmínek pro poskytnutí podpory na welfare, o které bude možné žádat nově také v ČR. Od minulých období se ale tento dotační titul zpřísnil. Co se týče masného skotu, tak se o podopatření na zajištění zimoviště pro skot se zpevněným výběhem. Nyní probíhají diskuse jak ohledně schválení, tak ohledně obálky dané na tuto oblast. Zootechnická legislativa pracovníci EK si uvědomili, že tato legislativa není v rámci EU jednotná a proto navrhovali jednotnou zootechnickou legislativu. Skupina členských států se snažila blokovat přijetí takovéto směrnice, která může být z pohledu menších členských států s menšími populacemi (skotu) nebezpečná. Předseda Ing. Miroslav Vráblík v průběhu diskuse potvrdil vůli a chuť dále spolupracovat při prosazování společných zájmů se spřízněnými organizacemi, protože už zdaleka nejsme nedůležitými skupinami (z pohledu členské základny), a naše slovo by mělo něco znamenat. Ing. Zdenka Majzlíková (ředitelka ČPI) Informace ohledně černé plemenitby. Zjišťování paternity u telat masného typu pro žádost o dotaci na masné tele apod. Ing. Zdeněk Růžička (ředitel ČMSCH a.s.) Zhodnotil kladně fakt, že počty masného skotu v ČR se stále zvyšují, ale dle jeho slov je třeba působit na chovatele, kteří používají černou plemenitbu.

4 11. Ing. Pavel Král (SCHČSS) Poděkoval za pozvání a vyřídil pozdravy od vedení jejich Svazu, které se nemohlo z pracovních důvodů VČS ČSCHMS zúčastnit. Ing. Ištván Pomichal, Ph.D. (ZCHMD, Slovensko) Poděkoval za pozvání a vyzdvihl spolupráci mezi ČSCHMS a slovenským svazem. Vysvětlil situaci se SZP na Slovensku. 12. Různé, diskuze (činnosti chovatelských klubů za uplynulé období) Šeba účast na konferenci v Polsku, kongres a konference chovatelů GA v Německu, přednáška v BaH, zpracování Interbeef a další informace o aktivitách do kterých se v průběhu roku aktivně zapojil. Předsedové klubů nevyužili možnosti informovat přítomné chovatele o činnostech klubu. 11. Usnesení Přednesl předseda návrhové komise Ing. Válek. Usnesení doloženo v příloze. Hlasování: Jednohlasné přijetí usnesení => schváleno všemi přítomnými oprávněnými voliči. Rozloučení s inspektorem Ing. Hubertem Herrmannem, který odchází do důchodu a poděkování za jeho práci. 12. Závěr Schůzi uzavřel předsedající Ing. Jungwirth ve 14:00. Na Skalském Dvoře dne: Zapsala: Pavla Vydrová Ověřili: Eduard Kraml, Jindřich Terč

5 Zpráva revizní komise RK během uplynulého období nemusela řešit žádnou záležitost, spojenou s činností našeho Svazu, neboť neobdržela žádný podnět, kterým by se musela zabývat. Proto se během tohoto období sešla ke společnému jednání jen jednou, a to v Brodcích nad Jizerou, v sídle účetní firmy paní Šelepové, která zpracovává účetnictví pro Svaz, ke kontrole hospodaření Svazu. Na programu tohoto jednání bylo podrobné seznámení s účetní závěrkou za uplynulé účetní období, podrobné objasnění uzavření smlouvy s firmou ALGO na nový počítačový program, informace o stavu finančních prostředků Svazu a seznamu dlužníků Svazu, o stavu členské základny a zapojení členů v KU, o průběhu výběrového řízení na nového inspektora a o účasti na výstavě ZŽ a organizačním a finančním zabezpečení přehlídky zvířat plemen AA a LI na této výstavě. Ředitel Svazu podrobně seznámil členy RK s jednotlivými položkami v hospodaření na straně příjmů i na straně výdajů, a vysvětlil u některých položek rozdíly oproti plánovanému rozpočtu. Objasnil stanovení výsledného hospodářského výsledku. K nahlédnutí byly členům RK předloženy veškeré účetní doklady. Po provedené kontrole hospodaření za uplynulý hospodářský rok a kontrole účetních dokladů, RK konstatuje, že neshledala žádných nesrovnalostí a nedostatků a doporučuje členské schůzi účetní závěrku za rok 2013/2014 ke schválení. Následně ředitel Svazu podrobně objasnil členům RK uzavření smlouvy s firmou ALGO na nový počítačový program pro vedení PK, KU, odchoven plemenných býků a plemenných hodnot. Jedná se o největší investici v dosavadní činnosti Svazu, a proto RK požadovala podrobné informace o skutečnostech, které předcházely uzavření smlouvy, včetně jejího financování a termínu realizace. RK může konstatovat, že bylo postupováno vždy v souladu s rozhodnutím Výboru Svazu, odborně, s nejvyšší obezřetností a neshledala žádných pochybení. Se stavem finančních prostředků Svazu ke konci účetního období, tj. k , byli členové RK seznámeni ředitelem Svazu. Během posledního účetního období nedošlo k žádným změnám ve vedení účtů Svazu a Svaz disponuje dostatečnými finančními prostředky k zabezpečení své činnosti. V seznamu dlužníků, který byl členům RK předložen, se nejvíce objevovala položka za nevyzvednuté POP, které je zasíláno na dobírku. Rovněž byly zaznamenány případy, kdy Česká pošta nepřevedla platby vybrané za dobírky včas na účet Svazu. Největší objem neuhrazených faktur je z roku 2014, takže je předpoklad jejich uhrazení do konce roku a není zatím nutné přistupovat k ráznějším opatřením na jejich vymáhání. RK kladně přijala informaci o stálém nárůstu členské základny Svazu a o nárůstu zvířat zapojených v KU a celkový nárůst zvířat chovaných v systému chovu krav bez tržní produkce mléka. S odchodem p. Herrmanna do důchodu, vypsal Svaz výběrové řízení na pozici inspektora Svazu. Pan ředitel seznámil členy RK s průběhem výběrového řízení, s přihlášenými kandidáty a předběžným výběrem s tím, že konečné rozhodnutí udělá v průběhu září. RK doporučila panu řediteli zabývat se, vzhledem k nárůstu počtu chovů a zvířat zapojených do KU, přerozdělením rajonů jednotlivých inspektorů, případně zvážit navýšení počtu inspektorů o dalšího pracovníka. Pan ředitel sdělil, že se již touto problematikou zabývá a bude ji v nejbližším budoucnu řešit. Posledním bodem jednání byla informace o účasti Svazu na výstavě ZŽ a přípravě a zabezpečení přehlídky zvířat plemen AA a LI, která v rámci této výstavy proběhla. RK po provedené kontrole hospodaření Svazu a po vysvětlujících informacích ředitelem Svazu k projednávaným otázkám, nemá žádných doplňujících ustanovení do usnesení z dnešního jednání členské schůze. RK s potěšením může konstatovat, že je Svaz z pozice předsedy, ředitele i ostatních zaměstnanců veden vysoce profesionálně a odborně, což slouží k jeho dobrému jménu a postavení. Na závěr mé zprávy chci poděkovat všem činovníkům Svazu za jejich práci v uplynulém období a všem chovatelům hodně úspěchů ve své práci, stálé zdraví a pohodu v osobním životě. Za RK předseda Ing. Václav Jungwirth

6 Usnesení z Výroční členské schůze Českého svazu chovatelů masného skotu konané dne 24. září 2014 ve Skalském dvoře I. Konstatuje: 1. schůze byla řádně svolána dle stanov Svazu 2. k datu konání sdružuje Svaz 579 řádných členů, 224 členů zájmových a 7 čestných 3. schůze se zúčastnilo 77 členů řádných s hlasovacím právem a 11 členů zájmových a čestných II. Výroční členská schůze bere na vědomí: 1. Zprávu o činnosti svazu za hospodářský rok 2013/ Zprávu o činnosti chovatelských klubů a asociací 3. Zprávu revizní komise 4. Diskusní příspěvky všech hostů a členů ČSCHMS 5. Jmenování čestných členů ČSCHMS: Karel Šeba, František Kolář III. Výroční členská schůze schvaluje: 1. Zprávu o hospodaření svazu za hospodářský rok 2013/ Návrh rozpočtu na hospodářský rok 2014/ Návrh plánu činnosti svazu na období 2014/ v souvislosti s NOZ změnu názvu organizace na Český svaz chovatelů masného skotu, z. s. 5. změnu stanov ČSCHMS 6. pro potřeby zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem potvrzuje ve funkcích předsedu svazu a členy revizní komise dle výsledků voleb konaných na VČS v roce 2013 IV. Výroční členská schůze ukládá: 1. Pokračovat ve vývoji nového počítačového programu pro vedení PK a KUMP 2. Nadále rozvíjet obchod s plemennými zvířaty a aktivně vyhledávat nové trhy 3. Pověřuje předsedu a ředitele zabezpečením všech změn souvisejících s aktualizací zápisu ČSCHMS ve spolkovém rejstříku Ve Skalském dvoře dne 24. září 2014 Ing. Miloslav Válek předseda návrhové komise

7 NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI SVAZU PRO HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014/2015 PLEMENÁŘSKÉ A ŠLECHTITELSKÉ ČINNOSTI 1) aktivní účast v projektu mezinárodního odhadu plemenných hodnot (Interbeef) plemeno masný simentál 2) dokončení zařazení úrovně spolehlivosti do systému PH 3) pokračování ve vývoji nového počítačového programu pro vedení PK a KUMP 4) bezproblémový přechod činností KUMP v souvislosti s přijetím nových pracovníků 5) příprava a realizace základních výběrů býčků na odchovnách, při odchovu u chovatelů a při dovozu zvířat v souladu s novými termíny jednotlivých turnusů a novými pravidly pro selekci 6) zajištění výpočtu a zveřejňování plemenných hodnot včetně dalšího zdokonalování systému výpočtu 7) práce na vývoji odhadu plemenné hodnoty pro masnou produkci (SEUROP) 8) rozbory a průběžné vyhodnocování plnění ŠP dle potřeb jednotlivých klubů 9) provádění kontroly užitkovosti v zapojených chovech 10) poradenská činnost v chovech, kde je prováděna KU 11) řádné vedení plemenných knih v rozsahu oprávnění uděleného MZe 12) správa a další rozvoj webového portálu webkump kontrola užitkovosti on-line 13) zpracování šlechtitelských programů a řádů plemenných knih pro nová masná plemena a jejich uznání Ministerstvem zemědělství 14) práce na dalším zdokonalování systému šlechtění masného skotu, evidence a zpracování dat v kontextu současných podmínek ve snaze je lépe přiblížit chovatelské veřejnosti (pracovní komise pro šlechtění) PROPAGAČNÍ, PUBLIKAČNÍ, OSVĚTOVÉ A VÝSTAVNÍ ČINNOSTI 1) příprava výstav s účastí ČSCHMS a klubů a asociací (národní výstava Brno 2015) 2) příprava a realizace dalších akcí v rámci Junior teamu ČSCHMS 3) zpracování, výroba a distribuce 4 čísel svazového zpravodaje 4) publikování plemenných hodnot, uzávěrek KU a zprávy plemenných knih, výroba osvětových letáků masných plemen skotu a dalších propagačních materiálů masného skotu 5) publikování odborných a informativních článků v zemědělském tisku a ostatních i neodborných periodikách 6) aktualizace a případná další doplnění internetových stránek a aplikací svazu a jednotlivých klubů (www.cschms.cz, MaSkot) 7) účast na výstavách se zemědělskou tématikou 8) ve spolupráci s ostatními zainteresovanými subjekty aktivní propagace hovězího masa (tiskové konference, výroba tištěných materiálů, prezentace kvalitního hovězího masa formou prodeje steaků na výstavách) LEGISLATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI 1) aktivní účast v orgánech partnerských organizací a vpracovních komisích při SZIF (komoditní výbor pro hovězí maso), Unii chovatelů, ČMSCH a.s., zdravotní a jiných komisí mající přímou návaznost na činnosti vykonávané ČSCHMS 2) připomínkování novel zákonů, vyhlášek a jiných právních předpisů mající vztah k činnostem svazu a jeho členů 3) spolupráce s ostatními chovatelskými svazy EKONOMICKÉ ČINNOSTI 1) řádné zpracování a administrace dotací podávaných prostřednictvím ČSCHMS a dotací jejichž žadatelem je přímo ČSCHMS 2) ve spolupráci s účetní firmou vytvářet předpoklady pro úspěšné hospodaření svazu 3) maximálně využívat možností získat prostředky ze státních fondů

8 4) aktivně řešit otázky pohledávek a vytvářet účinná opatření k jejich snižování 5) průběžná informovanost výboru a revizní komise o vývoji hospodaření MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 1) zapojení ČSCHMS a chovatelských klubů a asociací do evropských a mezinárodních chovatelských uskupení a aktivní spolupráce s těmito organizacemi 2) propagace masného skotu v zahraničí formou účastí na mezinárodních akcích (výstavy, semináře apod.) 3) ve spolupráci s odbornými firmami zajišťovat možnost účasti na mezinárodních výstavách a veletrzích a návštěv u chovatelů OBCHODNÍ ČINNOSTI 1) další rozvoj vlastních aktivit ve spojení s prodejem plemenného, zástavového a jatečného skotu Zpracoval: Kamil Malát

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS

Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Zápis z výroční členské schůze ČSCHMS Skalský Dvůr 9.10.2008 1. prezence Na VČS bylo pozváno celkem 386 řádných členů, 203 zájmových a 5 čestných. Přítomno: 85 řádných členů, 16 zájmových, 7 hostů. Prezenční

Více

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva

2. Zpráva o činnosti svazu za období od posledního zasedání předsednictva Zápis z jednání předsednictva a dozorčí rady Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů konaného dne 21. 5. 2015 v Trutnově (Penzionu U Pěti Buků) Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Vinohradník

Více

ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen 2003 - číslo 2

ZPRAVODAJ ČSCHMS. ročník 10 srpen 2003 - číslo 2 ZPRAVODAJ ČSCHMS Občasník Českého svazu chovatelů masného skotu Praha Adresa: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel.: 221 812 865 fax: 222 221 424 číslo účtu: 0123459399 / 0800 E-mail: CSCHMS.Praha@IOL.CZ webové

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Obsah: PŘÍLOHA č. 5/2012

Obsah: PŘÍLOHA č. 5/2012 PŘÍLOHA č. 5/2012 Ročník 65 (146) Obsah: Upozornění 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV o. s., k 31. prosinci 2011 3 Změna chovatelského řádu 20 Prodej medu do výkupu a povinnost registrace zájmového

Více

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven

z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven sdružení zaměstnavatelů v bankovnictví a pojišťovnictví ve smyslu 9a zák. 83/1990 Sb. DIČ: CZ 45249334 Na Příkopě 33, 110 00 Praha 1 www.sbap.cz Z á p i s z 23. valné hromady Svazu bank a pojišťoven Místo

Více

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012 ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období Vážený pane ministře, vážení páni senátoři a poslanci, vážení hosté, vážení

Více

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka

Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení a účetní závěrka byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č. 239/2012 Sb., ze dne 12. června 2012, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

7/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ

7/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 7/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com Členové

Více

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu

Program shromáždění: K jednání shromáždění k jednotlivým bodům programu Program shromáždění: 1. Zahájení shromáždění představitelů SDH 2. Volba zapisovatele, ověřovatele zápisu, návrhové a mandátové komise 3. Zpráva o činnosti OSH Sokolov za uplynulé období 4. Zprávy okresních

Více

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ

Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Vyhodnocení hlavních směrů činnosti ČMMJ po III. sjezdu A) ÚSEK KULTURNĚ-PROPAGAČNÍ Výchova a vzdělávání a) Dbát na dodržování mysliveckých zvyků a tradic, etickou kulturní úroveň členů. b) Informovat

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011

Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Zpravodaj bytového družstva DRUŽBA v Ústí nad Labem Ročník 19 Číslo 4/2011 Zpráva předsedy představenstva na podzimní SD dne 6. 12. 2011 Po krátkém úvodu a uvítání přítomných byly zrekapitulovány obvodové

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 1/2012 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 1/2012 e d i t o r i a l 3 Vážení naši čtenáři, v téměř každém loňském vydání časopisu Potravinářská Revue jsem se ve svém editorialu

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Městského úřadu Kojetín za rok 2013 Obsah: str. 1) Úvodní slovo tajemnice 3 5 Organizační struktura 6 2) Organizační záležitosti 2.1. Organizační změny a počty pracovníků 7-8

Více

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR

č. 200 1/ 2015 Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR 1/ 2015 č. 200 www.spov.org www.nsmascr.cz Měsíčník Spolku pro obnovu venkova ČR a Národní sítě Místních akčních skupin ČR Ledový začátek zimy. Na začátku prosince nás zaskočil nebývalý mrznoucí déšť,

Více

BIOPRODEJNY PRO-BIO. Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr.

BIOPRODEJNY PRO-BIO. Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc. Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr. BIOPRODEJNY PRO-BIO Aktuální kontakty a adresa RC/pobočky: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Správce RC/pobočky v roce 2009: Mgr. Iva Buriánková Informace o členech (počet členů v RC/pobočce, aktivity členů):

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

OBSAH. Úvod. Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM. Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok 2011. Inkaso za rok 2011

OBSAH. Úvod. Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM. Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok 2011. Inkaso za rok 2011 Zpravodaj OBSAH 3 4 5 12 13 16 17 18 19 30 31 30 35 41 44 45 47 48 Úvod Zpráva o činnosti výboru společnosti INTERGRAM Výroční zpráva společnosti INTERGRAM za rok 2011 Inkaso za rok 2011 Zpráva o roční

Více

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR.

Úkol 1/28: Rozpracování koncepce výstav a navrhnout variantní řešení Výboru NS MAS ČR. Hanušovice, 30.1.2012 Přítomni: dle prezenční listiny Hosté: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: V. Pošmurný, P. Kulíšek Jednání zahájeno v 10:00 Pořízen audio záznam Zahájení jednání provedl předseda

Více

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen>

Obsah O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! SPektrum 5/2006 květen> O ÚSPĚŠNÉ BUDOUCNOSTI FIRMY SE ROZHODUJE DNES! Vstup do EU otevřel českým podnikatelským subjektům přístup k řadě nových příležitostí, současně je však vystavil dalším konkurenčním hrozbám. Vyrovnat se

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně

Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Z Á P I S z 10. zasedání Rady Asociace krajů České republiky v jejím 3. funkčním období, konaného dne 15. ledna 2009 v Brně Přítomní členové Rady AKČR : 1. Mgr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Více

AUDITOR 6/2010. Politici se zajímají o účetnictví. Obsah

AUDITOR 6/2010. Politici se zajímají o účetnictví. Obsah AUDITOR 6/2010 Obsah AKTUALITY Připomínkové řízení k návrhům aplikačních doložek a auditorských standardů...3 Setkání auditorů a asistentů v Českých Budějovicích (Libuše Šnajdrová)...5 Prioritní téma nové

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více