VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O."

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Stella Dyachkova Odraz základních principů ruské kultury z hlediska etiky vybraných služeb příjezdového cestovního ruchu České republiky Diplomová práce 2013

2 Odraz základních principů ruské kultury z hlediska etiky vybraných služeb příjezdového cestovního ruchu České republiky Diplomová práce Bc. Stella Dyachkova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra cestovního ruchu Studijní obor: Management destinace cestovního ruchu Vedoucí diplomové práce: Mgr. Monika Klímová Datum odevzdání diplomové práce: Datum obhajoby diplomové práce: Praha 2013

3 Masterˈs Dissertation The reflection of the basic principles in Russian culture from the ethical viewpoint of the selected services in the incoming tourism of Czech Republic Bc. Stella Dyachkova The Institute of Hospitality Management in Prague 8, Ltd. Department of Travel and Tourism Studies Major: Tourism Destination Management Thesis Advisor: Mgr. Monika Klímová Date of Submission: Date of Thesis Defense: Prague 2013

4 Čestné prohlášení P r o h l a š u j i, že jsem diplomovou práci na téma Odraz základních principů ruské kultury z hlediska etiky vybraných služeb příjezdového cestovního ruchu České republiky zpracovala samostatně a veškerou použitou literaturu a další podkladové materiály, které jsem použila, uvádím v seznamu použitých zdrojů a že svázaná a elektronická podoba práce je shodná. V souhlasu s 47b zákona č. 552/2005 Sb., o vysokých školách v platném znění souhlasím se zveřejněním své diplomové práce, a to v nezkrácené formě, v elektronické podobě ve veřejně přístupné databázi Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. Stella Dyachkova V Praze dne

5 Abstrakt Dyachkova Stella. Odraz základních principů ruské kultury z hlediska etiky vybraných služeb příjezdového cestovního ruchu České republiky. [Diplomová práce] Vysoká škola hotelová. Praha : stran. Tato diplomová práce je věnována analýze odrazu základních principů ruské kultury z hlediska etiky vybraných služeb příjezdového cestovního ruchu České republiky. Česká republika je významnou destinací cestovního ruchu pro ruské turisty. Ruská klientela je svým způsobem hodně specifická. Mají své zvláštní požadavky a je známá svým atypickým chováním. Práce je rozdělena do tří velkých částí: teoreticko-metodologické, analytické a návrhové. V první části je vytvořen metodický základ dalších částí. Analytická část se věnuje analýze odrazu základných principů ruské kultury z pohledu etiky vybraných služeb: ubytovacích, stravovacích, dopravních, služeb cestovních kanceláří a cestovních agentur, průvodcovských a lázeňských služeb. Návrhová část bakalářské práce je zaměřená na zlepšení propagace turismu v destinaci Česká republika na ruském trhu. Hlavním cílem dané práce je analýza odrazu základních principů ruské kultury z pohledu etiky vybraných služeb příjezdového cestovního ruchu České republiky. Práce je určena pro široký okruh čtenářů, zajímajících se o základní principy ruské kultury a zvláštní chování ruských turistů. Klíčová slova: ruská kultura, služby cestovního ruchu, destinace, cestovní kancelář

6 Abstract Stella Dyachkova. The reflection of the basic principles in Russian culture from the ethical viewpoint of the selected services in the incoming tourism of Czech Republic. [Master s Dissertation] The Institute of Hospitality Management. Prague : pages. This Master thesis focuses on the analysis of the reflection of the basic principles in Russian culture from the ethical viewpoint of the selected services in the incoming tourism of Czech Republic. Czech Republic is a famous tourism destination for Russian tourists. In a way the Russian customers are the specific ones. They have their own unusual requirements and they are known by its atypical behavior. My thesis is divided into three large parts: theoretic-methodological, analytical and propositional. In the first part I created a methodological basis for other parts. The analytical part focuses on the analysis of the reflection of the basic principles in Russian culture from the ethics side of the selected services: the accommodation, the catering, the transport, the services of the travel agencies and the tour operators, the services of the tour guides and the spa services. The propositional part of my Master thesis focuses to improve the promotion of the tourism in the Czech Republic on the Russian market. The main objective of the work is the analysis of the reflection of the basic principles in Russian culture from the ethical viewpoint of the selected services in the incoming tourism of Czech Republic. The work is intended for a wide range of readers, which are interested in Russian culture, their principles and the special behavior of the Russian tourists. Key words: Russian culture, tourism services, destination, travel agency

7 Na tomto místě bych chtěla tímto poděkovat své vedoucí diplomové práce paní Mgr. Monice Klímové za pomoc při vedení mé diplomové práce, její cenné rady a připomínky. Stella Dyachkova

8 Obsah Úvod Teoreticko-metodologická část Ruská kultura jako zvláštní druh kultury Formování základů ruské kultury v období Kyjevské Rusi Ruská kultura v období carství Ruská kultura v období komunismu Postkomunistická kultura a krize ruské kultury v současné době Služby v cestovním ruchu Charakteristika zvyků pohostinství v České republice Analytická část Odraz základních principů ruské kultury z hlediska etiky vybraných služeb příjezdového cestovního ruchu České republiky Ubytovací služby Stravovací služby Dopravní služby Služby cestovních kanceláří a cestovních agentur Průvodcovské služby Lázeňské služby Návrhová část Závěr Literatura... 76

9 Seznam zkratek apod. a podobně atd. a tak dále cca asi, cirka ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad DPH Daň z přidané hodnoty EU Evropská unie GPI Světový mírový index IATA Mezinárodní asociace leteckých dopravců KGB Výbor statní bezpečnosti LOT Polská letecká společnost MITT Mezinárodní veletrh cestovního ruchu MGU Moskevská statná univerzita MGIMO Moskevský statný institut mezinárodních vztahů MHD - Městská hromadná doprava OSN Organizace spojených národů RSÚ Ruský statistický úřad S7 Uralská letecká společnost TTCI Index konkurenceschopnosti v cestovním ruchu tj. to jest tzv. takzvaný UNWTO Světová organizace cestovního ruchu UNESCO - Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu WTTC Světová ráda cestování a cestovního ruchu

10 Úvod Jako téma mé diplomové práce jsem si zvolila Odraz základních principů ruské kultury z hlediska etiky vybraných služeb příjezdového cestovního ruchu České republiky. Důvodem zvolení tématu bylo to, že ruská klientela hraje poslední roky v turismu České republiky významnou roli. Každý rok do ČR přijíždí více a více ruských turistů. Z pohledu lidí ze západních zemí se Rusové chovají podivně a nepředvídatelně, neznají místní zvyklosti nebo tradice a tím snižují prestiž své země. Jelikož jsem se narodila a žila v Rusku, rozumím ruským tradicím a mentalitě. Navíc 3 roky žiji v České republice, kde tuto tematiku studuji. Tento problém mohu tudíž posoudit z pohledu obou stran. Ruská kultura není tak jednoduchá, skládá se z více vývojových period. Je zvláštní a ojedinělý druh kultury. Hlavním cílem mé práce je analýza odrazu základních principů ruské kultury z pohledu etiky vybraných služeb příjezdového cestovního ruchu České republiky. Ve své práci využiji následující metodologii: analýzu primárních zdrojů (pozorování, srovnávání, řízený rozhovor) a sekundárních zdrojů (statistika, výzkumy, recenze), analýzy porovnávaní a shrnutí informací, kauzální analýza, analýza SSP, metoda logických závěrů. Hlavními zdroji budou ruská a česká odborná literatura. Pro účely získání nejčerstvějších informací budu používat informační zdroj - internet. Hypotézy pro tvorbu práce jsem stanovila následovně: 1 ruští turisté očekávají od České republiky vysokou kvalitu poskytovaných služeb 2 ruští turisté mají atypické požadavky na služby (balíčky s jídlem, vaření čaje, ruské televizní pořady atd.) 3 ruští turisté se dobře domluví v České republice Tyto hypotézy se pokusím buď potvrdit, nebo vyvrátit. K tomuto účelu jsem si rozdělila práci do tří velkých celků: teoreticko-metodologické, analytické a návrhové části. Teoretická část bude rozdělena do několika velkých bloků. Zaprvé popíšu pojmy kultura a etika a pro lepší pochopení rozdělím ruskou kulturu na 5 fází: kultura Kyjevské Rusi, 10

11 kultura v období carství, kultura v období komunismu, postkomunistická kultura a kultura v dnešní době. Následně rozepíšu hlavní služby v cestovním ruchu a jejich charakteristiku. První část zakončím popisem českých tradic. V analytické části provedu analýzu odrazu základních principů ruské kultury z pohledu etiky vybraných služeb: ubytovacích, stravovacích, dopravních, služeb cestovních kanceláří a cestovních agentur, průvodcovských a lázeňských služeb. V návrhové části jsou zdůvodnění pro doporučení ke zlepšení propagace turismu v destinaci Česká republika na ruském trhu. Také uvedu svoji vlastní navrhovanou informační brožuru Česká republika doporučení k cestování, která by měla pomoc ruským klientům lépe se orientovat v ČR. 11

12 1 Teoreticko-metodologická část V této práci se zabývám analýzou základních principů ruské kultury z hlediska etiky vybraných služeb příjezdového cestovního ruchu České republiky. Pod pojmem kultura podle slovníku filosofických pojmů rozumíme souhrn dovedností, zvyků, životních norem, myšlenek a děl, který se v rámci určité společnosti pěstuje a předává učením. 1 Při vyjadřování orientace lidské činnosti a myšlení (chování a jednání) na pozitivní hodnoty, kultura začala být chápána jako ta oblast společenského života, kde se především realizuje a projevuje zlidšťování člověka v jeho způsobech vědění, myšlení, cítění a chování. Slovo kultura je chápáno jako stav nebo podmínka určité úrovně života člověka a společnosti, na níž se podílejí všechny civilizované národy světa, ačkoli jejich konkrétní kultury mohou vykazovat značné rozdíly. Definice kultury: kultura se skládá z duchovních ideálů a vzorů chování předávaných symboly, představuje rozličné výsledky lidské činnosti kultura je souhrn duchovních a materiálních činností, výtvorů a hodnot určitého společenství v prostoru a čase kultura je specificky lidský způsob existence, jenž se uskutečňuje v rovině racionálního, etického a estetického poznávání, osvojování a přetváření světa 2 Etika (z řeckého slova ethos mrav) je disciplínou praktické filozofie, která zkoumá morálku a její normy. Etika se zabývá teoretickým zkoumáním hodnot a principů, které usměrňují lidské jednání v situacích, kdy existuje možnost volby prostřednictvím svobodné vůle. Hodnotí činnost člověka z hlediska dobra a zla. Na rozdíl od morálky, která je blíže konkrétním pravidlům, se etika snaží najít společné a obecné základy, usiluje o to, jak morálku zdůvodnit. 3 Etika proniká do každé lidské činnosti, můžeme ji rozdělit na více různých disciplín: etika analytická, autonomní, deontologická, environmentální, evoluční, individuální, žurnalistická atd. 1 Filosofický slovník. 1 vyd. Praha: Knižní klub, 2009, 258 s. ISBN RYBÁŘ, R.; BUCHTOVÁ, M. Základy estetiky a kultury. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1996, 17 s. ISBN RYBÁŘ, R.; BUCHTOVÁ, M. Základy estetiky a kultury. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1996, 17 s. ISBN

13 1.1 Ruská kultura jako zvláštní druh kultury V původní historické charakteristice ruské kultury se odráží hraniční poloha Ruska mezi dvěma kontinenty Evropou a Asií, Východem a Západem. Toto umístění stale ovlivňovalo dějiny Ruska v kulturním rozkolu mezi vládnoucí a pracující třídou, ve vnitřní politice - od reformních pokusů ke konzervatismu a v zahraniční politice - od těsnější spolupráce se západem ke konfrontaci. K odlišným vlastnostem ruské kultury patří protiklady: individualismus - kolektivismus, pokora - vzpoura, přirozená spontánnost a klášterní asketizmus, milosrdnost- krutost, obětavost - sobectví. Velký ruský historik V. Kljičevskij ve své knize Kurz ruských dějin (1923, s. 36) napsal, že příroda a poloha hrály významnou roli v dějinách Ruska, které výrazně ovlivnily vznik zvláštního antropologického typu člověka a jeho kultury. Drsné podnebí Ruské roviny, otevřené severní větry, lesy, pouště a řeky a nekonečné pole ovlivnily základ národní kultury a vytvořily: jiný světonázor, charakter osídlení, typ obchodní činnosti, povahu zemědělství, postoj k práci, folklor a filozofii lidí. 4 Křesťanství byzantského modelu - pravoslaví - vytvořilo duchovní jádro starého Ruska a následné kultury. Přijetí nového moderního náboženství se stalo rozhodujícím faktorem. Pod vlivem pravoslaví byly vytvořeny morální hodnoty, duchovní obraz ruské osoby, hlavní rysy jeho archetypu. Po staletí hlavní obchodní jednotkou v Rusku bylo Společenství s kolektivním využíváním půdy a vnitřní samosprávou. Existují různé způsoby, jak řešit úlohu Společenství (kladné nebo záporné) v hospodářském rozvoji Ruska, ale jeho dopad na hodnoty ruské kultury je nepopiratelný. Mezi ně patří: přednost kolektivního vědomí nad osobním, vzájemná pomoc, soucit a milosrdenství jako morální normy, pohostinství. Geopolitický faktor hodně ovlivnil formování ruské kultury. Rusko se nachází mezi východní a západní civilizací. Toto způsobilo vznik kultury, která je na jedné straně nezávislá na všech známých kulturách a na druhé straně měla možnost pro rozmanitý kulturní rozvoj. Ruská kultura má hodně podob západní a východní kultury, ale je od nich odlišná. Můžeme říct, že ruská kultura je zvláštní druh kultury. 4 KLJIČEVSKIJ, V; SHATZ M. A course in Russian history: the time of Catherine the Great. Armonk, NY: M.E. Sharpe, 1997, 104 s. ISBN

14 Ruský národ nebyl natolik národem kultury, jako národy západní Evropy, byl spíše národem intuice a inspirace, neznal míru a snadno upadal do extrémů. 5 Podle N. Berďjajeva ruský národ je národem krajně rozporným, je sloučením protikladů. Může nás okouzlit i rozčarovat, vždy nás může překvapit, je schopen v nejvyšší míře vyvolat vášnivou lásku i zavilou nenávist. U západních národů proto vzbuzuje neklid. Svou rozporností a protikladností je ruský národ srovnatelný pouze s národem židovským. 6 Rozvoj Ruské kultury můžeme rozdělit na pět fází: kultura Kyjevské Rusi, kultura v období carství, kultura v období komunismu, postkomunistická kultura a kultura v dnešní době Formování základů ruské kultury v období Kyjevské Rusi V dějinách ruského státu a kultury má období od 9. do 17. století zvláštní místo. V tomto období byly založeny především hranice státu, položené etnické základy pro budoucnost národů a jazyků, pro ortodoxní křesťanské sociální ideály a hodnoty, vyvíjela se bohatá ruská kultura. Dějiny staroruského státu lze rozdělit do třech etap. První z nich je relativně dlouhá doba spojování východoslovanských zemí. To se táhne z 80-tých let 9. století až do konce 10. století. Druhá etapa je existence jednotného feudálního státu - Kyjevská Rus, od doby vládnutí knížete Vladimíra I. až do 20-tých let 13. století, kdy se rozpadla na nezávislé knížectví. A třetí etapou je feudální nadvláda od 20-tých let 13. století, až do mongolské invaze 30-tých až 40-tých let 13. století. Kyjevská Rus byla nejstarším státem, který se v století konstituoval ve slovanském prostředí východní Evropy. V 9. století začíná proces sběru slovanských kmenů vojenskou silou pod knížecí mocí, aby se narodil mladý silný stát. Zachování kmenových náboženství bránilo skutečnému sjednocení kmenů. Pokus kníže Vladimíra vytvořit jednotný Pantheon z nejvíce uctívaných bohů, vedený bohem Perunem pro posílení knížecí moci, nebyl úspěšný. Poté kníže vypravil poselstva do okolních říší, aby se seznámila s různými monoteistickými systémy. Toto vyprávění se nepochybně opírá o historický základ. Vždyť ruský stát se formoval v sousedství bulharských muslimů a Chazarů, vyznávajících judaismus. Byl v neustálém kontaktu s ortodoxní Byzancí, ale i se severskými zeměmi Švédskem a Norskem, které byly dosud pohanské, a prostřednictvím misií z říše byli Rusové seznamováni také s 5 BERDJAJEV, N. A. Ruská idea: základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. 1 vyd. Praha: Oikoymenh, 2003, 8 s. ISBN BERDJAJEV, N. A. Ruská idea: základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. 1 vyd. Praha: Oikoymenh, 2003, s. ISBN

15 křesťanstvím západního ritu. Rozhodujícím impulsem pro přijetí křesťanství na Rusi se nakonec staly její politické vztahy s Konstantinopolí. 7 Křesťanství zrušilo divoké pohanské tradice oběť, pálení, pomsta za vraždu příbuzného, jsou nabízené nové morální standarty, mezi něž patří - láska k bližnímu. Na první místo umístila křesťanská církev lásku k Bohu. Nová víra byla založena na strachu, strachu před Bohem, který vidí vše a za všechno může soudit. Křesťanské myšlenky pronikly hluboko do národního vědomí. Ve stejné době Kyjevské Rusko vnímá inovace selektivně. Odmítá byzantský asketismus, absolutní podřízenost k Bohu a vládci. Slovanům se podařilo udržet svou relativní svobodu. S přijetím křesťanství v Rusku se začíná šířit psaný jazyk. Církevní slovanský psaný jazyk z Byzantské říše a Bulharska se stal základem pro vývoj ruské literatury a starého ruského literárního jazyku. Tak církev položila základ národní ruské kultuře. Cyril a Metoděj se stali prvními Slovanskými pedagogy a kazateli křesťanství. Období před mongolskou invazí bylo Zlatým věkem počátku ruské kultury, který se odrazil v dalším rozvoji ruského folkloru, umění, architektury, literatury atd. Etapa Mongolské invaze je charakterizována pozoruhodným úpadkem ve všech oblastech kultury. Tři staletí Rusko bojovalo proti Zlaté Hordě. 8 Rusko do značné míry zaostalo za zeměmi západní Evropy, ve kterých se již tvořil vnitřní trh, obchodování a sdružení řemeslníků. Rusko bylo odříznuté od Byzantské říše a od svých západních sousedů. Škody, které zapříčinila Zlatá Horda, byly obrovské: desítky zničených měst, mnoho lidí odvedených do otroctví, vysoká ordynská daň (roční poplatky Hordě), kterou vybíralo nashromážděné vojsko. Dvě stě padesát let Mongolské nadvlády definovalo asijský začátek, který se potom obrátil k těžkému nevolnictví a krutému císařství v Rusku Ruská kultura v období carství Ruské carství můžeme rozdělit na dvě etapy: první etapa století - období vlády monarchy s Bojarskou dumou 10 a druhá etapa století - období absolutní monarchie. Prvním ruským carem, který byl korunován jako car celého Ruska, car Boží milosti, se stal Ivan IV Vasilyevič Hrozný. Car se stává božím vyvoleným, který dostal vládu od Boha. Ivan Hrozný jako samovládce začal rychlé reformování struktury života 7 GUMILEV, L. N. Od Rusi k Rusku. 1 vyd.. Praha: Dauphin, 2012, 66 s. Ethnos (Dauphin). ISBN V ruských pramenech Zlatá Horda je rozsáhlý státní útvar, který vznikl roku 1242 jako součást mongolské veleříše na ohromném prostoru východní Evropy a Sibiře. 9 SCHWARZ, M. Mongolsko. 1. vyd. Praha: Libri, 2010, 100 s. ISBN Pod pojmem Bojarská duma rozumíme radu knížete v Rusku 15

16 Moskevské společnosti: bylo provedeno konečné rozdělení státu na okresy, vznikly nové centrální úřady, došlo k reformě armády, čímž se zvýšil její početní stav, k vojenské službě byla donucena šlechta. Reformní kroky Ivana IV. nebyly nikdy natolik radikální, aby v moskevském státě způsobily opravdu podstatné změny. Doba jeho vládnutí patří k nejtemnějším v ruské historii. Zřízení opričniny 11, řádění Ivanovy družiny a trestná výprava proti Novgorodu to jsou jen některé mezníky krvavé cesty Ivana Hrozného. Ale abychom byli spravedliví, musíme vládě Ivana IV. přiznat i některé pro Rusko prospěšné momenty. Právě za jeho vlády se Rusko stalo velmocí, jehož rozloha sahala od Severního ledového oceánu až ke Kaspickému moři a zahrnovala území západní Sibiře, Kazaňského a Astrachaňského chanátu. Ivan IV. posílil mezinárodní prestiž Ruska, rozšířil obchodní a kulturní styky s evropskými a asijskými státy a nastolil cestu samoděržavné monarchie, po které se Rusko obíralo až na počátek 20. století století je století velkých změn nejen v hospodářství Ruska a v sociálních vztazích, ale i v sociálním myšlení a kultuře Ruska. Významným impulsem pro to bylo období carství Petra Velikého. Celkově byly reformy Petra Velikého namířeny na upevnění ruského státu a orientace vládnoucí třídy obyvatelstva k západoevropské kultuře se současným upevněním absolutní monarchie. Na sklonku panování Petra I. bylo vytvořeno mocné Ruské impérium, v jehož čele stál imperátor, požívající absolutní moci. V důsledku reforem byla překonána technicko-ekonomická zaostalost Ruska oproti ostatním evropským státům, byl vydobyt přístup k Baltskému moři, provedeny dalekosáhlé změny ve všech sférách života ruského obyvatelstva. Současně však byly zcela vyčerpány národní prostředky, rozrostl se úřednický aparát, byly vytvořeny předpoklady pro případ krize vlády, vedoucí k epoše palácových převratů. 13 Byly provedené reformy na úrovni školství a kultury: změna životního stylu šlechty a bohatých měšťanů podle západních vzorů (obydlí, oděv, zábava), zakládání odborných škol, výchova státních úředníků, důstojníků, inženýrů, vojenské učiliště, zavedení juliánského kalendáře, byla zjednodušena ruská azbuka, zřízena první nemocnice, muzeum, byli zváni cizí umělci a vědci. Petr Veliký obecně platí za krutého a nemilosrdného vladaře, ale v kontextu doby ani jiný být nemohl. Díky jemu Rusko vstoupilo mezi skutečné evropské velmoci. Po smrti Petra Velikého 11 Pod pojmem Opričnina rozumíme přímou carovu doménu, která byla spravována novou služebnou šlechtou (opričnici) a zahrnovala hospodářsky a strategicky nejvýznamnější oblasti země 12 ARMÁDY A HISTORIE: Ivan IV. Hrozný car vší Rusi a stvořitel samoděržaví. Vojsko.net [online] [cit ]. Dostupné z: 13 Petr I. Veliký: životopis. Osobnosti.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: 16

17 nastala těžká doba kulturního a politického života v Rusku. Opoziční síly se snažily vrátit zpět do starých časů. Byly aktivní zejména v letech vládnutí Anny Ioannovny. Nicméně tyto pokusy byly neúspěšné. Práce Petra nejen přežila, ale dále se také rozvíjely reformy v různých sférách ruského života, například v oblasti kultury. Tyto změny se staly nevratnými. Mimořádně příznivé pro další krok směrem k reformám Petra Velikého se ukázalo být vládnutí Petrovy dcery Alžbety I. Panování Alžbety I. a pak Kateřiny II vešly do historie jako Zlatý věk šlechty. Kateřina II. se zajímala o všechno. Od dětství náboženství a víra vladařku nudily, ale uvědomila si, jakou mají v Rusku sílu. Využila ochrany pravoslaví k rozpoutání války s Turky a snažila se ho rozšířit do katolického Polska. Osvobodila šlechtu od povinnosti doživotní služby státu, aby se mohla lépe postarat o své statky, což vedlo k utužení nevolnictví. V roce 1785 vydala Listinu práv, svobod a výsad ruského panstva potvrdila zostření podmínek pro rolníky a odsoudila volnomyšlenkářství. Samotní nevolníci byli nuceni pracovat v manufakturách, případně je verbovala do armády. Kateřina věděla, že by toto otrokářství mělo být zrušeno, ale nechtěla si tím proti sobě poštvat zástupce šlechty, s jejichž pomocí se dostala na trůn. Za vlády Kateřiny II. nastalo pro ruskou kulturu období hojnosti a rozvoje. Carevna pozvala do Ruska nejvýznamnější představitele zahraniční inteligence, aby jejímu dvoru ukázali, jak to funguje v západní Evropě. Do Zimního paláce, postaveného za Alžběty I., umisťovala nakoupené obrazy světových mistrů. Dnes její sbírka zabírá téměř celou budovu a zahrnuje okolo čtyř tisíc obrazů. Otevřela nové university a odborné školy, Petrohradská akademie vzkvétala pod vedením Michaila Lomonosova. 14 V zahraniční politice si Kateřina II. počínala výborně. Ve válce s Tureckem získala Krym a přístup k Černému moři. Těžila z mezinárodních střetů kolem Polska, které Rusku přinesly nemalé územní zisky. Snem Kateřiny bylo obnovení východořímské říše. Za své cíle bojovala tvrdě a statečně. Po její smrti v roce 1796 bylo Rusko už evropskou velmocí. V 18. století ruské myšlení ještě nebylo originální. Můžeme říct, že 19. století bylo stoletím originálního myšlení a stoletím sebeuvědomění. Je zlatým stoletím literatury, které stvořilo celou generaci talentovaných básníků v čele s V. Žukovským, A.Puškinem, M.Lermontovem, L. Tolstým, I. Gončarovem atd. Je to století vnitřní revoluce: proti realitě a proti imperátorskému Rusku. N.Berďajev ve své knize Prameny a smysl ruského komunismu (2012, s. 26) psal, že velká část ruské šlechty a úřednictva byla velmi 14 Kateřina II. Veliká: Sofie Anhaltsko-Zerbstská (Kateřina II. Veliká). Palba.cz: osobnosti a dynastie [online] [cit ]. Dostupné z: 17

18 nekulturní, nevzdělaná a neměla žádné vyšší zájmy. To byla ta lůza, o které mluvil A.Puškin. Postava Čackého v Hoři z rozumu zobrazuje osamělost nejlepších, nejinteligentnějších a nejkulturnějších lidí té doby. Na začátku 19. Století, za vlády Alexandra I., prožilo Rusko kulturní renesanci. Byl to zlatý věk ruské poezie, éra mystických směrů a hnutí děkabristů. Samotný Alexander I. byl car-intelektuál, který po celý život hledal pravdu a jako mladý byl nepřítelem samoděržaví a nevolnictví, byl to však člověk rozdvojený a nikoli silný. Začátek 19. Století byl dobou rozvolnění ruské duše ruská duše se stala vnímavou k různým idejím, k duchovním a sociálním proudům. Byla to doba univerzalismu, éra interkonfesionálních křesťanských sdružení. A tehdy se začala utvářet ruská všelidskost, charakteristická pro 19. století. Prostřednictvím napoleonských válek Rusko vstoupilo do bezprostředního styku se Západem. Ruští důstojníci se po pobytu v Evropě vrátili s rozšířenými obzory. 15 Radikální názory dělili myslitelé na: slavjanofilství, západnictví, nihilismus, narodnictví apod. každý z nich chtěl nabídnout své způsoby řešení ruských problémů, například vládní reformy, zrušení nevolnictví. Ruská kulturní vrstva se ocitla nad propastí, drcená dvěma hlavními silami: samoděržavnou monarchií shora a nevzdělanou masou rolníků zdola. Ruské myšlení, neukotvené a buřičské, bylo v 19. století vnitřně svobodné a odvážné, nebylo spojené bolestnou minulostí s tradicí, střetávalo se však s vnějšími obtížnými podmínkami a bylo často pronásledované. Nemožnost přímé sociální práce za daných politických podmínek vedla k tomu, že veškerá aktivita se přesunula do literatury a myšlení, kde se všechny otázky pokládaly a řešily velmi radikálně. Celé ruské myšlení 19. století, zaujaté všeobecnými světonázorovými otázkami, bylo západnické nebo slavjanofilské, tj. řešilo problém, zda má být Rusko Západem nebo Východem, zda se má vydat v Petrových šlépějích, nebo se má vrátit k předpetrovské, moskevské Rusi. 16 Porážka Ruska v Krymské válce v roce 1856 ukázala, že zachování nevolnictví se stalo hlavní příčinou vojensko-technické a ekonomické zaostalosti Ruska. Ve vládních kruzích ruské společnosti vnímali nutnost zrušení nevolnictví, aby přerušili trend zvyšování zpoždění Ruska oproti západní Evropě. Proto Aleksandr II. v roce 1861 carským výnosem zrušil nevolnictví (tento krok znamenal svobodu pro více než dvacet milionů ruských rolníků). O tři roky později byla zavedena soustava zemstev a regionálních vlád, které rozhodovaly o místních záležitostech. Došlo též k reformě právního a soudního systému, 15 BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Prameny a smysl ruského komunismu. 1 vyd. Praha: Prostor, 2012, s., ISBN BERDJAJEV, Nikolaj Aleksandrovič. Prameny a smysl ruského komunismu. 1 vyd. Praha: Prostor, 2012, 35 s., ISBN

19 který byl oddělen od výkonné moci, značnou proměnou. Základy ruského samoděržaví ale odstraněny nebyly - všechna moc i nadále zůstala v rukou cara. Parlamentní systém byl pro Rusko zatím zcela v nedohlednu. Většina ruské vesnické společnosti přivítala tyto reformy netečně, protože jim ani nerozuměla. Vzdělanější vrstvy byly s rozsahem reforem nespokojeny a domnívaly se, že by Rusko mělo pokračovat v reformách podle vzoru západních států. Nejradikálnější složky se pak sdružovaly v tajných revolučních organizacích a násilně se snažily odstranit cara a vyvolat revoluci. Vlády syna Aleksandra II. Alexandra III. a také vnuka Mikuláše II. se snažily o návrat k tradičnímu konzervativnímu pojetí samoděržaví, které vidělo v gosudaru-imperátorovi a jeho neomezené moci jedinou záruku politické stability a existence Ruska. Tyto snahy se dostávaly do konfliktu s politickými i sociálními změnami uvnitř ruské společnosti. 17 Můžeme mluvit o úpadku Ruského impéria na konci 19. století. Nízká míra vzdělanosti nižších vrstev obyvatelstva, absolutismus, zaostalost vesnice a zemědělské výroby, dědictví nevolnictví, národnostní otázka a nacionalismus a konečně obecně pomalá modernizace země, vedly k prohlubování vnitřní krize Ruska. Na počátku 20. století začaly sociálně-politické problémy, se kterými se Rusko potýkalo, eskalovat. Říše se ocitla v hluboké sociálně-politické krizi, jejímiž hlavními jmenovateli byly sílící snahy především středních vrstev a dělnického hnutí o uvolnění režimu a rostoucí odpor neruských národů (Poláci, Čuvaši, Litevci, Finové) proti stále agresívnější rusifikaci. Následné dvě ruské revoluce v roce 1905 a 1917 ukázaly na hlubokou krizi samoděržaví, despocie, tyranie, krutovlády (carský režim je považován za nejhorší té doby) a celého sociálního a politického uspořádání Ruska. Poslední ranou pro Impérium byla první světová válka, která naplno odhalila jeho nefunkční společenské uspořádání a technologickou zaostalost. Poslední car Nikolaj II. nebral ohledy na nikoho, jeho násilná vláda znamenala otřesy, země byla zaostalá, během války se ruská carská armáda rozložila a Ruská říše společensky, ekonomicky i vojensky zkolabovala. Oslabený carský režim padl ve víru druhé revoluce a rozvrácenou zemi nakonec, po letech občanské války, ovládli bolševici GUMILEV, L. N. Od Rusi k Rusku. 1 vyd. Praha: Dauphin, 2012, 114 s. Ethnos (Dauphin). ISBN BERDJAJEV, N. A. Ruská idea: základní otázky ruského myšlení 19. a počátku 20. století. 1 Vyd. Praha: Oikoymenh, 2003, 56 s. Oikúmené, sv. 93. ISBN

20 1.1.3 Ruská kultura v období komunismu 19 Kultura a politika vždy byly a budou spojené. Tragický příklad - osud ruské kultury 20. století: snad poprvé v dějinách lidstva této obrovské země, která prošla ničivými válkami, krvavými revolucemi a nejkrutějším terorem, tak dlouho trval soustředěný experiment celkové politizace kulturního života. Podle N.Berďajeva ruský komunismus je těžké pochopit vzhledem k jeho dvojakému charakteru. Na jedné straně je to jev světový a mezinárodní, na druhé straně je to jev ruský a národní. Marxismus, systém neruského původu a neruské povahy, získal ruský styl. Komunismus vytváří despotický a byrokratický stát, povolaný vládnout celému národu, nejenom tělu, ale i duši národa, v souladu s tradicemi Ivana Hrozného a carské vládní moci. Neslýchaná tyranie, kterou představuje sovětské zřízení, podléhá mravnímu soudu. Ruský komunistický stát je dnes ve světě jediným typem totalitního státu, založeného na diktatuře světonázoru, na ortodoxní doktríně, která je závazná pro celý národ. Komunismus v Rusku přijal formu krajního etatismu, jenž železným objetím svírá život ohromné země, což je bohužel v úplném souladu se starými tradicemi ruské státnosti. Sovětská komunistická říše se svou duchovní strukturou velmi podobá moskevské pravoslavné říši. Panuje v ní stejný dusivý pocit. Devatenácté století v Rusku nebylo celistvé, bylo rozdvojené, bylo to století svobodného hledání a revoluce. Revoluce stvořila totalitní komunistickou říši a v této říši pohasl revoluční duch, vymizelo svobodné hledání. 20 Prvních post-revolučních deset let hrály významnou roli při vzniku nové sovětské kultury. Byly položeny základy nového světového systému, zformovala se celá skupina mladých umělců, na komunistických ideálech byla vychována první generace. Došlo k rozsáhlé politizaci společnosti, boj s negramotností, rozvoj knižního vydavatelství. V kulturním vývoji století se srazily dva směry: první - revoluční nápor, kvantitativní růst; druhý - jiné chápání odlišností a rozpornosti rozhodujícího času. Cena revoluce pro Rusko a ruskou kulturu je však velmi vysoká. Mnoho tvůrců kultury bylo nuceno opustit Rusko. Ruská emigrace 20. století dala obrovský přínos světové kultuře a vědě. Můžeme uvést hodně jmen lidí, kteří vytvořili celé směry a školy ve fyzice, chemii, biologii, literatuře atd. Jedním z hlavních úkolů sovětského umění bylo vytvoření obrazu kladného hrdiny, který je obětavě oddaný komunistické straně a státu, ke kterému by vzhlížel celý sovětský lid, zejména mladí lidé. 19 Ve všech ruských zdrojích, které jsem použila při zpracování diplomové práce, můžeme najít jenom pojem komunizmus, i když idea komunizmu v Rusku nebyla dotažená do reality, měli jsme přechodnou etapu socializmu. 20 BERDJAJEV, N. A. Prameny a smysl ruského komunismu. 1 vyd. Překlad Jakub Šedivý. Praha: Prostor, 2012, 9-15 s. ISBN

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Pauserová. Dostupné z www.soes.cz. Číslo projektu Název školy Předmět Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0852 Střední škola cestovního ruchu, s. r. o., Benešov Technika cestovního ruchu Technika poskytování služeb cestovního ruchu Téma Ročník

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ RUSKO VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_03 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor:

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. VERONIKA VLČKOVÁ Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích Diplomová práce 2013 Založení nové gastronomické provozovny v Horních Počernicích

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20

POLITICKÉ POMĚRY ročník oboru ZA, ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/ /01/6-20 POLITICKÉ POMĚRY Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Dějepis, CJL 1. - 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01 D/CJL/ZA+SC/01+02+03+04/01/6-20 Mgr. Marcela Domalípová

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Člověk a společnost. 13. Etika. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Etika. Etika Etika Strana: 1 CZ.1.07/1.5.00/34.

Člověk a společnost. 13. Etika. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.  Etika. Etika Etika Strana: 1 CZ.1.07/1.5.00/34. Člověk a společnost 13. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Integrovaná Integrovaná střední střední škola škola polygrafická, polygrafická, Brno, Brno, Šmahova Šmahova 110 110 Šmahova Šmahova

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Plzeňsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: IV. - rozlišuje hlavní orgány státní moci, některé jejich zástupce, symboly státu a jejich význam - chápe vztah vlast vs. cizina - chápe pojmy prezident, parlament, premiér, volby apod. - zná důležité

Více

Cestovní ruch. Podmínky. Literatura. Obsah CESTOVNÍ RUCH. Základní pojmy a definice Historický vývoj

Cestovní ruch. Podmínky. Literatura. Obsah CESTOVNÍ RUCH. Základní pojmy a definice Historický vývoj CESTOVNÍ RUCH Cestovní ruch Ing. Lenka Červová, Ph.D. katedra marketingu EF TUL kanc. H643 (5. patro) konzultace: kdykoli po dohodě e-mailem lenka.cervova@tul.cz studijní materiály na multiedu Podmínky

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severozápadní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE

POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE POUTNÍ TURISMUS JAKO PŘÍLEŽITOST PRO OBNOVU PAMÁTEK I KOMUNIKACI CÍRKVE Štěpán Sittek Arcibiskupství olomoucké Církev a turismus Poslání Církve: uchovávat a vykládat zjevené pravdy Boží, hlásat evangelium,

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5.

Zpracování digitálního učebního materiálu bylo financováno z projektu OPVK, Výzva 1.5. Autor: Ladislava Městková Datum: 20. 5. 2013 Ročník: 7. ročník osmiletého gymnázia Vzdělávací oblast: Dějepis; Člověk a společnost Tematický okruh: Novověk Téma: Červencová revoluce a její ohlas v Evropě

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 7. ročník KŘESŤANSTVÍ A STŘEDOVĚKÁ EVROPA D-9-4-01 popíše podstatnou změnu evropské situace, která nastala v důsledku příchodu nových etnik, christianizace a vzniku států - určí časově příchod nových etnik na evropské

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 8. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_16 Název materiálu: CESTOVNÍ RUCH Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podstatu a členění cestovního ruchu

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Listopad 2012 / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 2012 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní ruch ČR - podrobné výsledky za Q 2012 -

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA ČLOVĚK V DĚJINÁCH RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo D-9-1-01 uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Květen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. čtvrtletí 204 a rok 203 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry

Více

5.5.2 Dějepis povinný předmět

5.5.2 Dějepis povinný předmět 5.5.2 Dějepis povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 2 2 2 Předmět Dějepis je vyučován v dotaci 8 hodin

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120

4. REAKCE JAPONSKA VŮČI ZÁPADU 119 Vliv Západu 119 Počáteční nátlak 119 Reakce Japonska 120 OBSAH 1. RANÉ JAPONSKO: PŘIJETI ČÍNSKÉ CIVILIZACE 5 Země a lidé 5 Geografické vlivy 5 Rasový a kulturní původ 7 Starověká japonská společnost 10 Rané záznamy 10 Systém rodů udži 11 Šintoismus 12 Přijetí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Markéta Turicová Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce 2014 Profesní příprava pracovníků pro obor hotelnictví Diplomová práce

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005)

Korejská republika. 1. Základní údaje o zemi. 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Korejská republika 1. Základní údaje o zemi 1.1. Obyvatelstvo (odhad pro rok 2005) Obyvatelstvo (mil.) 48,42 Přírůstek obyvatelstva 0,38 % Populace - do 14 let 19,4 % - 15 64 let 72,0 % - nad 65 let 8,6

Více

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy)

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) TNS Aisa exkluzivně pro CzechTourism _ 30. 10. 2014 Segmentace trhu ve vybraných strategických zemích 2 Pozadí a cíle výzkumu

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali SICILIE Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Digitální

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Umělecko-historická příprava Název: Řecko - Athény Autor: Mgr. Iva Chauturová Datum, třída: 31. 5. 2012, 1.D-UK

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vzdělávací obor Dějepis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací obor dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD)

Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST. Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Aleš Binar, Ph.D. MODERNÍ OBČANSKÁ SPOLEČNOST Rozšiřující studijní text k předmětu Vybrané kapitoly světových a českých dějin (VKD) Vznik moderní občanské společnosti Předmětem zájmu VKD je vývoj moderní

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 Dělení států Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.6 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: listopad 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková

Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje Mgr. Vladimíra Vyhnálková Příprava Koncepce CR Jihočeského kraje 2014-2020 Mgr. Vladimíra Vyhnálková Kdo tvoří koncepci cestovního ruchu Jihočeského kraje? Kdo ji píše? KOLEGIUM CESTOVNÍHO RUCHU poradní orgán hejtmana Jčk, rozšířené

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s.

Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Hospitality & Tourism Summit 2007 Současnost a budoucnost českého hotelnictví a gastronomie Bc. Václav Stárek Současnost Relativně poklidná atmosféra Nekalá

Více

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb

Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Předpoklady pro rozvoj CR - charakteristika potřeb Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Školská, Karviná - Ráj Určeno pro 7., 9. ročník? Sekce Předmět Téma /

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.20.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

Státy východní Evropy

Státy východní Evropy Východní Evropa Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více