Usnesení. Masarykovo náměstí 20, Kojetín

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín"

Transkript

1 Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2. Kontrola plnění usnesení K usn. č. 127/ /5-99 nesouhlasí s postupem majetkoprávního odboru (s časovým harmonogramem) při vybírání poplatků za likvidaci komunálního odpadu od občanů, tak jak je realizován v 1. pol a ukládá majetkoprávnímu odboru, aby postupoval při vybírání poplatků (v souvislosti s termíny plateb) za svoz komunálního odpadu od občanů dle čl. 5 uzavřených smluv o dílo a informoval MR o přijatých opatřeních, ukládá odboru výstavby, ŽP a ÚP předložit najednání MR přehled o sankcích uložených občanům za porušení OZV č. 3/98 o nakládání s odpady ve městě Kojetíně. K usn. č. 136/ /5-99 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení. 3. Rozbor hospodaření firmy Technis s. r. o. za rok 1998, včetně výroku auditora (TISK R/112) 139/5-99 bere na vědomí předložený rozbor hospodaření firmy Technis s.r.o. za rok 1998, včetně výroku auditora, předloží rozbor hospodaření firmy Technis s.r.o. městskému zastupitelstvu

2 4. Výsledek hospodaření firmy Technis spol. s r.o. Kojetín s bytovým fondem v roce 1998 a návrh oprav bytového fondu v roce 1999 (TISK R/113) 140/5-99 bere na vědomí výsledek hospodaření firmy Technis spol. s r.o. Kojetín s bytovým fondem v roce 1998 a návrhem oprav bytového fondu v roce 1999, ukládá řediteli firmy Technis s.r.o. Kojetín rozšířit, ve spolupráci s investičním technikem města, výsledek hospodaření firmy Technis s. r. o. o zprávu o stavu bytového fondu a předložit ji na MZ , ukládá majetkoprávnímu odboru projednat s manželi Ryndovými záměr a získání souhlasu k záměru výstavby půdních bytů v domě č.p Se závěrem jednání seznámit MR dne Návrh rozpočtu firmy Technis s.r.o. Kojetín na rok 1999 (TISK R/114) 141/5-99 bere na vědomí návrh rozpočtu firmy Technis s.r.o. Kojetín na rok 1999 včetně připomínek, předloží tento návrh MZ , ukládá vedení firmy Technis s.r.o. připravit návrh rozšíření činnosti v oblasti přípravy obědů a jejich distribuce, v souvislosti se zrušením Závodní jídelny MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 8 k , v termínu do a uvedený návrh předložit MR Návrh na schválení pojištění majetku města na dobu pěti let u Kooperativy, moravskoslezské družstevní pojišťovny a.s. Olomouc (TISK R/97) 142/5-99 souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy na pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu u kooperativy, moravskoslezské družstevní pojišťovny a.s. Olomouc, na dobu pěti let za zvýhodněných podmínek bezplatné pojištění nemovitého majetku za ,- Kč, ukládá majetkoprávnímu odboru předložit do návrh objektů, u kterých bude hodnota přepočítána a v termínu do projednat se zástupcem Kooperativy návrh pojistné smlouvy, ukládá vedoucí majetkoprávního odboru připravit do podklady o případech likvidovaných Kooperativou za poslední dva roky.

3 7. Výhled tvorby a čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení a Povodňového fondu rozvoje bydlení do r (TISK R/98) 143/5-99 bere na vědomí předloženou zprávu o výhledu tvorby a čerpání prostředků z Fondu rozvoje bydlení a Povodňového fondu rozvoje bydlení do r. 2004, předloží uvedenou zprávu městskému zastupitelstvu Návrh na odkoupení nemovitostí do majetku města Návrh na prodej nemovitostí z majetku města (TISK R/99) 144/5-99 nesouhlasí s odkoupením násl. nemovitosti do vlastnictví města Kojetín: dům čp. 467 se stavební plochou parc. č. 505/1 o výměře 306 m2, ul. Padlých hrdinů, v obci a k.ú. Kojetín, předloží návrh MZ /5-99 souhlasí v případě, že po dobu zveřejnění nevzniknou žádné námitky s prodejem násl. nemovitostí: 1. budovu na staveb. ploše parc. č panu Ivanu Leinertovi, bytem Kojetín, Masarykovo nám. 37 a panu Michalu Zedníčkovi, bytem Kojetín, Tyršova 1226 za kupní cenu ,- Kč a náklady spojené s převodem nemovitosti dle důvodové zprávy tisku R/99 2. pozemky parc. č. st. pl o výměře 330 m2, ost. pl. 199/2 o výměře cca 900 m2, zahr. 230 o výměře cca 20 m2, ost.pl.211/1 o výměře cca 15 m2, ( vše dle nákresu), za smluvní cenu 70,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitosti dle důvodové zprávy tisku R/99, panu Ivanu Leinertovi, bytem Kojetín, Masarykovo nám. 37 a panu Michalu Zedníčkovi, bytem Kojetín, Tyršova 1226, souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, kde bude uvedeno, že kupní smlouva na pozemky bude uzavřena do jednoho měsíce po obdržení geometr. plánu a vyřešení přístupů k jednotlivým nemovitostem, předloží návrh MZ ukládá - majetkoprávnímu odboru dořešit převod souvisejících pozemků v objektu bývalého ZZN - investičnímu technikovi zjistit cenu navrhovaných demolicí. mění usnesení MR 91/3-99 takto: souhlasí s prodejem těchto nemovitostí: 1. budova na pozemku staveb. pl. p.č za kupní cenu ,- Kč a náklady spojené s převodem nemovitostí fa. Noving Morava s.r.o. se sídlem Kojetín, Nová 1402, zastoupená

4 jednatelem společnosti panem Tomášem Novákem 2. pozemky parc. č. st.pl o výměře 156 m2, ost.pl. 199/1 o výměře cca 1600 m2, ost.pl. 199/2 o výměře cca 1000 m2, st.pl o výměře 14 m2 s budovou, st.pl o výměře 125 m2 s budovou ( vše dle nákresu) za kupní cenu 40,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitostí fa. Noving Morava s.r.o. se sídlem Kojetín, Nová 1402, zastoupená jednatelem společnosti panem Tomášem Novákem souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, kde bude uvedeno, že kupní smlouva dle bodu 2 bude uzavřena do jednoho měsíce po obdržení geometr. plánu a vyřešení přístupů k jednotlivým nemovitostem, předloží návrh MZ souhlasí s prodejem těchto nemovitostí: pozemek parc. č. st.pl.1451 o výměře 115 m2 s budovou, ost.pl. 199/1 o výměře cca 1100 m2, ost.pl. 199/2 o výměře cca 1000 m2, ( vše dle nákresu) za kupní cenu 40,- Kč/m2 a náklady spojené s převodem nemovitostí Miloslavu Poláchovi, bytem Sadová 1295, Kojetín a Vladimíru Jurovi, bytem Sadová 1267, Kojetín souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí, kde bude uvedeno, že kupní smlouva bude uzavřena do jednoho měsíce po obdržení geometr. plánu a vyřešení přístupů k jednotlivým nemovitostem, předloží návrh MZ /5-99 schvaluje úhradu kupní ceny bytu č. 339/22 ve dvou kupních splátkách a to 50% při podpisu kupní smlouvy a 50% do jednoho roku od podpisu kupní smlouvy manželům Janu a Evě Nedešiovým, bytem Kojetín, Sladovní /5-99 nesouhlasí se zveřejněním prodeje části pozemku p. č. 516/2 st. pl. o výměře cca 500 m2 v k.ú. Kojetín za účelem výstavby garáží, případně zřízení zahrádek a ukládá majetkoprávnímu odboru zpracovat záměr na využití pozemku p. č. 516/2, 9. Návrh na pronájem nemovitostí z majetku města pozemky (TISK R/100) 148/5-99 souhlasí se zveřejněním pronájmu orné zemědělské půdy o výměře cca 5 ha v k.ú. Kovalovice, mění usn. MR č. 112/4-99 takto: schvaluje pronájem orné zemědělské půdy v k. ú. Kojetín o výměře cca 65 ha Agro-družstvu

5 Morava, se sídlem Kojetín, Komenského č. p. 1052, za účelem zemědělského obhospodařování, za cenu 3.100,- Kč/ha ročně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden rok k datu běžného roku, souhlasí se zveřejněním pronájmu pozemků p.č. st. 427/2 o výměře 23 m2, st. 428/6 o vým. 62 m2 a st. 430/6 o vým. 96 m2 v k.ú. Kojetín, v případě, že po dobu 30 dnů ke zveřejnění nebudou podány žádné námitky ze strany občanů, městská rada: souhlasí s pronájmem pozemků p.č. st. 427/2 o výměře 23 m2, st. 428/6 o vým. 62 m2 a st. 430/6 o vým. 96 m2, p. Petru Fryčarovi, za účelem provádění úkonů spojených s výstavbou rodinného domu, za výši nájemného Kč 1,40 Kč/m2 ročně dle usn. MR č. 1518/4-98, na dobu určitou. 10. Pronájem nebytových prostor v majetku města Kojetín (TISK R/101) 149/5-99 souhlasí 1. se zveřejněním pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 62 v Kovalovicích za smluvní nájemné: výčepní místnost 69,10 m2 prodejna 42,80 m2 sklad 16,40 m2 provizoria 58,20 m2 2. se zveřejněním pronájmu nebytových prostor v budově Polikliniky čp. 1337, ul. 6. května 1999 v Kojetíně: kancelář 10,20 m2 á 500, ,- Kč spol. prostory 10,00 m2 á 350, ,- Kč roční nájemné 8.600,- Kč V případě, že nebudou podány námitky k pronájmu po dobu 30 dnů ke zveřejnění, městská rada schvaluje pronájem uvedené nemovitosti za smluvní nájemné Kč 8.600,- ročně, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, firmě TREFA účetnictví s.r.o., Popůvky 10, IČO: se snížením nájmu ze 170,- Kč/m2 ročního nájemného na 150,- Kč/m2 ročního nájemného z důvodu odpojení el. energie v pronajatém objektu bývalého ZZN, panu Michalu Zedníčkovi, bytem Kojetín, Tyršova Úprava příkopu v Blanské (TISK R/102) 150/5-99

6 nesouhlasí s prodejem pozemků p. č. 500 ost. pl., p. č. 5751/2 pastvina a p. č. 501/14 ost. pl. v k. ú. Kojetín, souhlasí s obnovou příkopu na pozemku p. č. 500 až k železniční trati na náklady města (rozpočet roku 2000), předloží žádosti o prodej k projednání MZ , ukládá odboru výstavby, ŽP a ÚP informovat soukromé zemědělce o možnosti využít části pozemku p.č. 485/1, 486/1, 487, 488, 489 pro vybudování zpevněné vozovky s tím, že na náklady města bude zbudován přejezd na pozemku p.č Návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena (TISK R/103) 151/5-99 souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti s vybudováním inženýrských sítí pro stavbu čerpací stanice pohonných hmot v k.ú. Kojetín (ul. Padlých hrdinů). 13. Prodloužení doby splatnosti (TISK R/104) 152/5-99 souhlasí s posunem data splácení ve smlouvě o půjčce na 20. den v měsíci: 1. manželům Pavlu a Janě Muchovým, bytem Kovalovice manželům Vladimíru a Ivetě Tomečkovým, Kojetín, Tyršova Zpráva o uplatnění reklamací na výkopech prováděných v roce 1998 na MK a plán oprav místních komunikací na rok 1999 (TISK R/105) 153/5-99 bere na vědomí zprávu o uplatnění reklamací na výkopech prováděných v roce 1998 na MK a předložený plán oprav místních komunikací v roce 1999, ukládá odboru výstavby, ŽP a ÚP věnovat zvýšenou pozornost činnosti všech firem, jejichž činnost souvisí s narušením pozemních komunikací ve městě, zabezpečit jejich řádnou opravu a po ukončení činnosti převzít protokolárně jednotlivé komunikace, ukládá odboru výstavby, ŽP a ÚP na jednání MR předložit podrobnou zprávu o uplatnění jednotlivých reklamací s uvedením jednotlivých firem a současného stavu v průběhu reklamací.

7 15. Vyhodnocení plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů za I. čtvrtletí 1999 (TISK R/106) 154/5-99 bere na vědomí předloženou zprávu o stavu plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů za I. čtvrtletí 1999, ukládá finančnímu odboru předložit MR plánovaný tok finančních prostředků na rok 1999 a v dalších letech současně s rozpočtem na daný kalendářní rok. 16. Vyhodnocení rozpočtového provizoria města Kojetína za období leden únor 1999 (TISK R/106/a) 155/5-99 bere na vědomí skutečné čerpání rozpočtového provizoria za období leden únor 1999, předloží vyhodnocení rozpočtového provizoria městskému zastupitelstvu Změna rozpočtu rozpočtové opatření č. 1/99 (TISK R/107) 156/5-99 souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/99, doporučuje ke schválení MZ dne Specifikace nedobytných pohledávek a návrh na postup při jejich vymáhání (TISK R/108) 157/5-99 bere na vědomí informaci o stavu a systému vymáhání pohledávek města, ukládá finančnímu odboru pro jednání MZ zpracovat podrobné informace o vymáhaných pohledávkách k , ukládá finančnímu odboru zpracovat na MR dne návrh na odpis konkrétních pohledávek.

8 19. Založení Sdružení obcí mikroregionu střední Haná (TISK R/109) 158/5-99 bere na vědomí předloženou zprávu o založení Sdružení obcí mikroregionu střední Haná, předloží tuto zprávu na jednání MZ dne , bere na vědomí informaci o záměru vzniku obecně prospěšné společnosti v okresu Přerov a předloží jej MZ Organizační zajištění zasedání městského zastupitelstva (TISK R/110) 159/5-99 schvaluje organizační zajištění 6. zasedání městského zastupitelstva dne Zpráva o činnosti živnostenského odboru za r (TISK T/111) 160/5-99 bere na vědomí zprávu o činnosti živnostenského odboru za r Schválení zpracovatelů projektové dokumentace pro stavby Kojetín půdní vestavby 1204, 1205, 1320, 1321, Kojetín DPS 6. května a Kojetín přístavba učeben ISŠ (TISK R/115) 161/5-99 schvaluje zpracovatelem projektové dokumentace Kojetín půdní vestavby 1204, 1205, 1320, 1321 CAD Projekt Prostějov, Kojetín DPS 6. května A Atelier Olomouc, Kojetín přístavba učeben ISŠ Wachal Kroměříž. 23. Dodavatel 12 PC pro MěÚ (TISK R/116) 162/5-99

9 souhlasí s rozhodnutím komise pro posouzení a hodnocení veřejné zakázky na dodavatele 12 ks PC pro MěÚ, schvaluje dodavatele 12 ks PC pro MěÚ I. F.T. Progres spol. s r. o. 24. Ekologický fond města (TISK R/117) 163/5-99 souhlasí s výdajem ,-Kč z ekologického fondu na nákup zeleně. 25. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/1999 o zrušení vyhlášky- Hřbitovní řád (TISK R/118) 164/5-99 bere na vědomí návrh OZV č. 3/1999 o zrušení vyhlášky Hřbitovní řád, doporučuje městskému zastupitelstvu OZV č. 3/1999 o zrušení vyhlášky Hřbitovní řád schválit. 26. Projednání námětů, připomínek členů MR, došlá pošta 26/A. Kontrolní komise zprávy o provedených kontrolách 165/5-99 bere na vědomí předložené zprávy o výsledcích kontroly Kontrolní komise. 26/C. Usnesení komisí MR, které jednaly v průběhu dubna května 166/5-99 bere na vědomí zprávu o činnosti komisí MR v měsíci dubnu květnu /D. Informace starosty o nabídce odkupu akcií 167/5-99 bere na vědomí informaci starosty, Ing. Haupta, o nabídce odkupu akcií SME a ukládá starostovi předložit tuto informaci městskému zastupitelstvu

10 26/G. Žádost o finanční příspěvek Hasičský sbor Kojetín 168/5-99 schvaluje poskytnutí příspěvku Hasičskému sboru Kojetín Župní hasičská jednota Kalovského ve výši 2.000,- Kč z rezervy ponechané po přidělení finančních příspěvků zájmovým sdružením v Kojetíně. 26/H. ZŠ nám. Míru žádost o povolení úhrady sankcí 169/5-99 žádosti ZŠ nám. Míru schvaluje proúčtování částky ,- Kč z rezervního fondu. 26/I. Opatření komise pro občanské záležitosti 170/5-99 ukládá Komisi pro občanské záležitosti zprostředkovávat přijetí občanů, kteří se dožívají významného životního jubilea u starosty města a z plánu činnosti komise vypustit osobní návštěvy u těchto občanů. 26/J. Oprava značení názvů ulic 171/5-99 ukládá odboru výstavby, ŽP a ÚP prověřit do stav značení názvů ulic ve městě a zajistit potřebná opatření ke zlepšení stávajícího stavu. Zápis provedla: Michaela Salašová V Kojetíně dne Ing. Mojmír Haupt starosta Ing. Jiří Šírek zástupce starosty

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í R 951/11-08

U S N E S E N Í R 951/11-08 U S N E S E N Í z 47. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 18. listopadu 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 59. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 5. března 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 15. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 27. března 2001 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín, nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Usnesení. z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 11. zasedání Městského zastupitelstva v Kojetíně, konaného dne 28. března 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny na nám. Republiky v Kojetíně

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE. USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE USNESENÍ z jednání 22. schůze zastupitelstva města konaného dne 27.1.2005 v klubovně tělocvičny v Městě Albrechticích Termín zodpovídá 22/96 Zastupitelstvo volí a) návrhovou komisi

Více

Datum jednání. Číslo URM. Usnesení RM. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč.

Datum jednání. Číslo URM. Usnesení RM. Zodpovídá Termín Hlasování Ukonč. 48-3/15 RM schvaluje program s těmito změnami: Z programu se stahují body: - Plán výchovy a péče o dítě v dětské skupině - Vnitřní pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Nově

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Soubor usnesení - 9/ZM/2010

Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Soubor usnesení - 9/ZM/2010 Konáno dne: 22.12.2010 Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 9/433/ZM/10 - Návrhová komise

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006

U S N E S E N Í. z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 U S N E S E N Í z jednání 1.schůze rady města konané dne 9.11.2006 Přítomno: 7 členů rady Omluven: 0 Tajemník: Ing.Vavera Hynek Hosté: p. Berkovec Stanislav-jednatel Služeb obce M.Albrechtice s.r.o. Číslo

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 13/2011 které se konalo ve středu 23. 11. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více