JE Dukovany Vyhodnocení r.2012/úkoly na r NUSIM Jaroslav Vlček

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE Dukovany Vyhodnocení r.2012/úkoly na r. 2013 NUSIM 17.4.2013. Jaroslav Vlček"

Transkript

1 JE Dukovany Vyhodnocení r.2012/úkoly na r NUSIM Jaroslav Vlček

2 Strategické Priority EDU Projekt LTO EDU Projekt Bezpečně 16 TERA EDU NOVÁ VIZE ČEZ Budování firemní kultury, zaměřené na zvýšení kvality lidského výkonu personálu a dodavatelů Finanční stabilita a návratnost investovaných prostředků 1

3 Hlavní priority Jaderné elektrárny Dukovany pro rok 2012 Strategie projektu a řízení NO ze Strestestů EDU, Plnění NO z bezpečnostních nálezů MAAE a PSR, Realizace projektu Využití projektových rezerv na 2. bloku, Realizace obnovy SKŘ Modulů 3-5 (2. blok: ŘSBT, BD, ŘSBE, 2. systém, 3. blok: 3. systém, 1. blok: 2.systém a 4. blok: 3. systém), Soustavné zlepšování, implementace PDCA cyklu, Zpracování záměru stavby Projektu 1471 MWt, Plnění NO z mise OSART a Realizace mise WANO PEER REVIEW 2

4 Úkoly EDU Hlavní úkoly EDU dle PRDV 1201 splněny + Vysoká úroveň bezpečnosti Počet porušení LaP v EDU 1 + Dokončení projektu Využití projektových rezerv + Rekordní výroba MWh -/+ Odstávky Plán /Skutečnost 173 /178,4 dní, BEZPEČNOST - Soustavné zlepšování, implementace PDCA cyklu 3

5 Obnova SKŘ, moduly M3, 4, 5 STRATEGIE INSTALACE Převážná část činností souvisejících s instalací je provedena v plánovaných odstávkách B1 (DIAG) ŘSBB ŘSBN ŘSBT VPR (DIAG) ŘSBP -2 ŘSBS -2 (DIAG) ŘSBP -3 ŘSBS -3 (DIAG) ŘSBP -1 ŘSBS -1 DIAG ŘSBP -N ŘSBS -N B2 (DIAG) ŘSBB ŘSBN ŘSBT ŘSBP -2 ŘSBS VPR-2 (DIAG) ŘSBP -3 ŘSBS -3 (DIAG) ŘSBP -1 ŘSBS -1 DIAG ŘSBP -N ŘSBS -N B3 (DIAG) ŘSBB ŘSBN ŘSBT VPR (DIAG) ŘSBP -1 ŘSBS -1 (DIAG) ŘSBP -2 ŘSBS -2 (DIAG) ŘSBP -3 ŘSBS -3 DIAG ŘSBP -N ŘSBS -N B4 (DIAG) ŘSBB ŘSBN ŘSBT VPR (DIAG) ŘSBP -2 ŘSBS -2 (DIAG) ŘSBP -3 ŘSBS -3 (DIAG) ŘSBP -1 ŘSBS -1 DIAG ŘSBP -N ŘSBS -N 4

6 ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU NA 113 % (Z 440 NA 500 MWe) Blok Blok Blok Blok Σ Zvýšení výkonu reaktoru (Gd-2M) +5,0% Nové zařízení sekundárního okruhu Nízkotlaké Rotory +3,6% Vysokotlaké Rotory +2,6% Měřící clony a další změny +1,8% Celkové zvýšení +13% 5 5

7 Výroba elektrické energie EDU v roce 2012 Plán ,396 GWh Skutečnost ,123 GWh Plnění 99,98 % Ke splnění zbývalo 0,2 blokodne Skutečná hodnota výroby 2012 je nejvyšší v historii provozu EDU. Dne v 06:15hod překročena rekordní výroba z roku 2008 (14 447,548 GWh). Dne ve 12:57hod poprvé dosažena hodnota výroby 15 TWh. Ke splnění plánu výroby 2012 zbývalo 1 hodina a 8 minut provozu čtyř bloků na plném výkonu. Očekávané hodnoty výkonu MW bylo poprvé dosaženo dne ve 23:50hod. Poskytování PpS pro dispečink ČEPS vyvolalo snížení výroby v roce 2012 ve výši MWh. 6

8 Disponibilita EDU v roce 2012 Plán 87,19 % Skutečnost 87,35 % Plnění 100,18 % Rezerva 2,3 blokodne Skutečná hodnota disponibility 2012 je desátá nejlepší v historii provozu EDU. 7

9 Objemově plánované výpadky EDU v roce 2012 Plán 0,80 % (11,7 blokodne) Skutečnost 0,22 % (3,2 blokodne) Plnění 27,50 % Rezerva 8,5 blokodne Skutečná hodnota OPV 2012 je třetí nejlepší v historii provozu EDU. Největší výpadky, které představovaly 69% z celkové hodnoty, byly na TG22 pro opravu netěsnosti na převáděcím potrubí mezi VTD a SPP (1,4blokodne) a snížení výkonu na RB2 pro drenážování TVD2 a opravu armatury (0,8blokodne) 8

10 Délky odstávek EDU v roce 2012 Blok Plán - rozpočet Skutečnost Rozdíl skutečnost - plán RB1 32 dní 30,7 dní - 1,3 dne RB2 78 dní 77,4 dní - 0,6 dne RB3 31 dní 31,1 dní 0,1 dne RB4 32 dní 39,2 dní 7,2 dne Plán 173 dní Skutečnost 178,4 dní Plnění 103,12 % Ke splnění zbývalo 5,4 dní EDU 173 dní 178,4 dní 5,4 dne Skutečná hodnota délek odstávek 2012 je šestnáctá nejlepší v historii provozu EDU realizace VPR a Obnovy SKŘ. Plnění plánu bylo negativně ovlivněno prodloužením plánované odstávky na RB4 o 7,2dne z důvodu vyhledávání cizího předmětu v reaktoru, vychlazením bloku po PTZ PG46 a řešením vzniklých závad při náběhu bloku 9

11 - Oprava heterogenního svaru na PG46 (Ø 1100 mm ) - CP v otevřené technologii během TGO 04/12 úspěšně dokončena oprava heterogenního svarového spoje (HSS) horkého kolektoru PG46 na základě výsledků provedených kontrol stanoven další postup v rámci problematiky heterogenních svarových spojů (Ø 1100 mm ) NALEZENÉ PŘEDMĚTY v rámci odstávky 4.RB nahlášeno uvolnění a pád součásti zavážecího stroje následně uvolněná kladka, podložka a matice (viz foto) byly vytaženy provedeny kontroly na přítomnost CP v šachtěč.1 na horních a spodních roštech bazénu skladování a tlakové nádoby reaktoru včetně vyvezených vnitroreaktorových částí - bez nálezu CHYBĚJÍCÍČEP KLADKY 10

12 Bezpečnostní ukazatele EDU dle příkazu ŘDV Bezpečnost Ukazatel Jednotka Rok 2012 Cíl 2012 Hodnocení Index QLV - 0,25 1,0 Index WANO - 92,2 92,1 Počet porušení LaP na JE Počet 1 1 Kolektivní efektivní dávka (KED) Sv 0,56 1,0 Spolehlivost bezpečnostních systémů Neprovozuschopnost TJ * hod Neprovozuschopnost TH hod Neprovozuschopnost TQ hod Neprovozuschopnost HNČ, SHNČ* hod Neprovozuschopnost DG * hod */ včetně plánované on-line údržby

13 Sledované bezpečnostní ukazatele ŘDV - EDU Rok Ukazatel Jednotka Rok 2012 Cíl 2012 Hodnocení * Procesy Požáry v areálu elektrárny počet 0 1 Poměr nevyhovujících protokolů z TK VZSN Mimořádné události dle kritérií HP Neplánované automatické ROR (UA7) ** % 2,88 6 počet 0 1 počet/blok/ 7000 hod. 0 0,5 Události INES=0*** počet 8 15 Události INES 1 a výše*** počet 1 2 Opakované události dle PRK*** počet 5 6 Kumulované roční riziko CDP / rok 8,60E-6 2,0E-5 Spolehlivost paliva ** Bq/g 0,16 1 Chemický index ** - 1 1,02

14 Sledované bezpečnostní ukazatele ŘDV - EDU Rok 2012 Lidé 13 Ukazatel Jednotka Rok 2012 Cíl 2012 Hodnocení * Pracovní úrazy zaměstnancůčez, a. s., v lokalitě Pozn. * - Hodnocení se provádí na základě porovnání aktuální hodnoty dosažené na blocích EDU za období 1-12/2012 s přepočtenou limitní hodnotou navrženou na rok 2012 (rovnoměrnéčerpání v průběhu roku). ** - ukazatel WANO *** - Zahrnuty všechny události v kalendářním roce (potvrzené PRK i předběžně navržené k projednání). Číslo udává celkový počet událostí za kalendářní rok. počet 2 1 Pracovní úrazy dodavatelů v lokalitě počet 8 8 Četnost prac. nezpůsobilostí vlivem omamných - 6 látek 4,37 Pracovní úrazovost ** - 0,21 0,13 Události INES>=0 vlivem LF*** počet 5 6 Celková kolektivní efektivní dávka (KED) ** Sv/blok /rok 0,1407 0,2 Životní prostředí Výpusti do ovzduší µsv 0,154 0,5 Aktivita plynných výpustí celkem % limitu 0,386 1,25 Aktivita kapalných výpustí celkem % limitu 29,25 40 Skladováno Ra ionexů % limitu Skladováno pevných RaO % limitu Skladováno kapal. Ra koncentrátu v % limitu % Styk s dozorem Pokuty udělené SOD mil. Kč 0,320 3 Počet neshod zjištěných při kontrolách SÚJB počet 43 40

15 JE - graf trendu počtu pracovních úrazů v EDU, ETE Vývoj úrazovosti v ČEZ, a. s., elektrárna Dukovany r r Vývoj úrazovosti v ČEZ, a. s., elektrárna Temelín r r

16 Vypořádávání neshod LL a Near Miss v OJ EDU Komise Near Miss, databáze Near Miss Vypořádáváním se zabývá Komise Near Miss, složená ze zástupců všech útvarů v lokalitě EDU (15 členů) dle dokumentace ČEZ PDA012j. Komise zasedá jednou týdně, kde se zabývá novými neshodami a kontrolou jejich řešení. Komise dále zasedá jednou za kvartál, na kterém vyhodnocuje trendy a identifikuje systémové problémy dle kódů, které byly jednotlivým neshodám Komisí přiděleny a navrhuje vedení EDU nápravná opatření. Záznamy mají možnost činit všichni zaměstnanci ČEZ, a.s. a všichni zaměstnanci dodavatelů v lokalitě EDU do všem přístupné databáze Near Miss Smyslem umožnění zápisu všem je podchycení neshod od co nejširšího spektra profesí na EDU a tím podchycení co nejširšího spektra potencionálních neshod. 15

17 WPR EDU Práce expertního týmu porovnání stavu se standardy VÝKONOVÉ CÍLE A KRITÉRIA WANO (Performance Objectives and Criteria) Změny WPR po Fukušimě (koordinace s IAEA) Finální zpráva AFI, 3 GP a 4 Strength 3 nejvýznamnější zjištění dle TL : Fundamental Worker Behaviours Chování personálu s odkazem na AFI OPS nástroje předcházení chybám a AFI MA na provádění prací + zlepšení kontrolníčinnosti vedoucích pracovníků Learning Organization Vzdělávání/učení se v rámci organizace Důraz na AFI OE (nedostatky v procesu zpětné vazby), ale patří sem i TQ a také SOERy Emergency Preparedness Havarijní připravenost -3 AFI

18 NO - WPR EDU nejvýznamnější oblasti Chování lidí: NO OPS, MA a ke komunikaci (+ dokončit NO z průzkumu firemní kultury) ustavena pracovní skupina (zástupci útvarů EDU, CPP, KSŘ, Bezp.) která připravuje zavedení metody Pozorování a koučinku v EDU (stanovení rozsahu, periodicity, školení pro účastníky), příprava školení do ½ r.2013, realizace školení a pilotní nasazení v druhé polovině 2013 a plná realizace metody v r nabídka WANO na benchmarking -Slovensko, Anglie Learning organization : NO v oblastech OEF, TQ a OA, OZ vznik CPP např. Komise pro přípravu a kvalifikaci personálu JE nabídka WANO na přípravu TSM na toto téma a plánujeme je na ½ 2014, tak abychom ještě před FU WPR (cca říjen 2014) mohli případně něco korigovat) Havarijní připravenost : na BV EDU bylo potvrzeno, že bude řešeno v rámci strestestů OZ útvaru Bezpečnost nový útvar havarijní připravenosti a požární ochrany nabídka k benchmarkingu s Pařížským centrem WANO. Tato nabídka byla předána útvaru bezpečnost (I. Novotný) OZ_Bezpečnost

19 Střednědobá strategie EDU Provoz za rok 2015 LTO Bezpečnost projektu EDU (PSR, stress testy) Zvyšování výkonnosti (B16T, VPR2, údržba, ) Každý den bezpečně

20 Pilíře strategie LTO realizace v zadaném termínu, v odpovídající kvalitě za přiměřenou cenu (programy řízeného stárnutí zařízení, obnova personálu, PSR, report o zdraví systému. Implementace nápravných opatření z auditu projektu-oblast optimalizace řízení projektu- nasazení personálních zdrojů atd. Bezpečnost projektu EDU realizace opatření ze stress testů, PSR, Přenos nejlepší praxe v bezpečnosti a provozu v projektu VVER. Zvyšování výkonnosti B16T VPR2 Údržba JMA CAPEX, OPEX Projekty zvyšování výkonnosti nesmí ohrozit bezpečnost a program LTO

21 Každý den bezpečně 1. Výkon činností každého jednotlivce (kvalita lidského výkonu) - dle stanovených postupů, používání dokumentace, dodržování bezpečnostních standardů (akční plán na minimalizaci LaP) Výkon útvarů jako celku (všech útvarů nejen v přímé podřízenosti ředitele JE) Chování lidí (dohled a zpětná vazba od vedoucích) Připravenost na odezvu na mimořádné stavy 2. Princip neustálého zlepšování (Kultura Bezpečnosti) aktivní zapojení vedoucích na všech úrovních PDCA spolupráce s útvarem kvality, zaměření se na C-kontrola a A-návrhy opatření Zpětná vazba (poruchová komise, near miss, procesní zpětné vazby ) Učící se organizace Sebehodnocení jako zdroj pro zlepšování 3. Hospodárnost (finance) Finančnířízení aktivit v JE dle zadání (rozpočtu, plánů disponibility apod.) + Nová vize 4. Personál Dostatek kvalifikovaného personálu pro normální i abnormální provoz, Knowledge management Příprava rezerv na pozice manažerů-horizont přípravy v pozicích D-2 cca 3 roky Řízení optimalizace PM zejména oblast provozu-příprava operátorů Přechod pracovníků z BD do ranních útvarů 5. Komunikace Vertikální přenos informací od manažerů k pracovníkům a zpětná vazba Horizontální přenos informací mezi útvary (a také na dodavatele), specifický přístup útvarů CI, AMvyhodnocení funkce, akční plán Využití uložišť informací intranet apod. Akceptovatelnost JE (v regionu, ČR, mezinárodně)

22 LTO EDU licencovaný provoz LTO + 10 let LTO + 20 let optimalizace LTO Příprava OU EDU, zadní část cyklu rok

23 Rozsah projektu LTO V LTO jsou zahrnuty: NO z PSR po 20 letech, NO z bezpečnostních nálezů MAAE (Safety issues) Akce ze zhodnocení připravenosti EDU na LTO dle mise MAAE na LTO Nově zahrnutá NO v LTO ze stress testů. PSR BN LTO ST **** *** ** III II I SALTO a kabeláž NO ze stress testů ROZSAH PROJEKTU LTO

24 Rozsah projektu LTO Program zvyšování bezpečnosti JE Dukovany 2013_2016 Zodolnění projektu, záložní a alternativní prostředky Obyvatelnost BD dokončení 2016 Ventilátorové věže Dodatečný SBO DG Havarijní odezva Kapacity personálu pro víceblokové havárie Nezbytné technické prostředky, ochrana personálu a techniky (24h/7d) Dokumentace a analýzy Systém verifikace a validace SAMG Návody na zvládání těžkých havárií v odstavených stavech

25 Stress testy realizace v r.2013 NO ze stresstestů s termínem realizace 2013 Oblast Č. Název AP ČEZ Stav 6834 Doplňování reaktoru a BSVP při SBO v r realizace na 1. RB Zodolnění projektu Alternativní zdroj pro napájení ZN1 + vybrané spotřebiče ZN2 Zodolnění vstupů do EK proti záplavám extrémní dešťové srážky v r realizace na 1. RB 2013 Splnění je reálné 6917 Zodolnění vstupů do DGS proti záplavám extrémní dešťové srážky 2013 Splnění je reálné Zodolnění C Zabezpečit funkční systém komunikace a varování při mimořádných podmínkách v lokalitě 2013 Splnění je reálné HO D Zabezpečit zdroje HZSp pro podporu při zvládání mimořádných podmínek v lokalitě 2013 Splnění je reálné Dokumentace A AP ČEZ 74. Vydat nový předpis pro zvládání extrémních podmínek v lokalitě JE (vítr, teplota, sníh, zemětřesení) Analýza odolnosti resp. možnosti zodolnění linek vnějšího napájení 2013 Splnění je reálné 2013 Splnění je reálné 24

26 Klíčové projekty a programy 2013 Projekt LTO EDU Soustavné zlepšování, implementace PDCA cyklu, zavedení metody pozorování a koučinku Realizace projektů a NO z Programu zvyšování bezpečnosti JE Dukovany, Plnění NO z mise OSART a mise WANO PEER REVIEW, Realizace obnovy SKŘ Modulů 3-5 (3. blok: Nesystém, a 4. blok: 1. systém), 25

27 STRESS TESTY Zformování 4 zásahových skupin : Provozní skupina (část směny pro rekognoskaci stavu + identifikace kudy se dále ubírat, monitorování situace) Technická skupina (kvalifikovaný personál = mix HZS těžká technika / část směny pro uklizení trasy, přesun, připojení a obsluhu alternativních mobilních prostředků pro zajišťování technologických bezpečnostních funkcí = cca 15 osob na směnu / na lokalitu), Záchranná skupina (kvalifikovaný personál doplnění z G4S = dopady do smluv), 5 pracovníků G4S ve skupině pro každou lokalitu Požární skupina (kvalifikovaný personál v rámci 2 družstev na směně HZSp) 26

28 STRESS TESTY Personální požadavky 1x SEZ a 1x PEB na každé směně (+ 12 PM na každé lokalitě v letech 2013/2014) 3x hasič / řidič těžké techniky na každé směně (+ 12 PM / lokalita, 2013/2014) rozšíření kvalifikace G4S pro zajišťování činností záchranných skupin pracovníky Požadavky na nákupy technologických i netechnologických prostředků těžká technika nakladač, nákladní vozidlo, cisterna PHM, v letech 2013/2014 čerpací mobilní technika pro doplňování PG hadicový vůz, vozidlo s čerpadlem FOX záložní Ra monitorování prostředí, dávek, detekce úniku, mobilní prostředky pro alternativní způsoby řešení (elektrocentrály, flexibilní trasy a přípoje, filtroventilace, apod.) 27

29 STRESS TESTY REALIZOVÁNO zabezpečena záložní spojová a komunikační technika pro prov. personál a POHO HŘS/TPS a kryty pro ukrytí personálu zabezpečeny proti vniku vody zvenku nácviky použití stávající mobilní techniky HZSp pro technologické potřeby zajištění přímého spojení mezi JE a KŘ HZS zajištěna svítící technika pro potřeby členů POHO, IOHO, a zásahových týmů (čelovky, svítidla, pracovní LED lampy do havarijních středisek) přímá info pro SI o zaznamenaných otřesech ze seismického monitorovacího systému (od MUNI, Ústav fyziky Země) 28

30 STRESS TESTY - Další opatření v přípravě specifikace zadání pro záložní řídící centra doplnění 3 funkcí do POHO (technolog TPS 2, dozimetrista a řidič RMMS2), rozšíření skupiny SAMG na 5 osob nákupy satelitních telefonů, příprava pro použití polních telefonů smluvní zajišťování informací pro SI od ČHMÚ k prognózám vývoje meteo podmínek v lokalitách JE certifikační školení pro členy skupiny SAMG (únor a březen), příprava kurzů pro školení SAMG pro směny 29

31 30 Význam EDU v ČEZ a energetické síti ČR

32 31

33 Děkuji za Vám za pozornost!

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti

O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost O POŽADAVCÍCH NA PROJEKT JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti bezpečnostní

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty

4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty 4 POSTUPY K UVÁŽENÍ PRO URČOVÁNÍ BAT 4.1 Obecné postupy použitelné na jatkách a zařízeních zpracujících vedlejší živočišné produkty Příloha IV Směrnice IPPC uvádí seznam aspektů, které musí být vzaty do

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014

Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON. Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Č.j.: TACR/3984/2014 Podrobný popis cílů NPOV jednotlivých rezortů EPSILON Cíle pro 1. veřejnou soutěž programu EPSILON byly vybrány po dohodě s relevantními

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010

Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010 červenec 2011 Seznam nejpoužívanějších zkratek ERÚ MPO OTE ČEPS PXE EEX SEI ÚOHS APG CEER ENTSO ERGEG PDS PZP SAIDI SAIFI CAIDI

Více

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS...

2.4. Havárie spojené s únikem nebezpečných látek (dále jen havárie )... 20 2.4.1. Dopad havárií... 21 2.4.2. Činnost zabezpečovaná složkami IZS... Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného systému Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ

Operační program Životní prostředí 2014-2020. Verze 5 - MPŘ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 5 - MPŘ Obsah: 1. Strategie pro příspěvek operačního programu ke strategii Unie zaměřené na inteligentní a udržitelný růst podporující sociální začlenění

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 9 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

Radiační ochrana DOPORUČENÍ

Radiační ochrana DOPORUČENÍ Radiační ochrana DOPORUČENÍ Způsob zavedení systému jakosti podle vyhlášky 132/2008 Sb., při používání zdrojů ionizujícího záření v průmyslových a lékařských aplikacích SÚJB 2009 RADIAČNÍ OCHRANA DOPORUČENÍ

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7

Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 7 Obsah: 1 Strategie, na jejímž základě bude operační program přispívat ke strategii Unie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění a k

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014

TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 TISKOVÁ KONFERENCE K VÝSLEDKŮM HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ ZA ROK 2014 Auditované konsolidované výsledky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) Praha, 3. března 2015 PROGRAM Hlavní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH

NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH NOVÝ ZDROJ FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ VE STRAKONICÍCH SBORNÍK KONFERENCE 4. 9. 2014 hrad Strakonice 1 2 KONFERENCE Nový zdroj fluidního spalování ve Strakonicích 4. 9. 2014 od 11:00 hod. v Rytířském sále na strakonickém

Více

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl

Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006. Jeden tým, jeden cíl Společná environmentální zpráva Skupiny UNIPETROL za rok 2006 Jeden tým, jeden cíl 1 tým Společná environmentální zpráva Stovky lidí, desítky profesí, pět společností práce každého je potřebná ke společnému

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

??? Výroční zpráva za rok 2013

??? Výroční zpráva za rok 2013 I.??? 1 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 3 II. Základní identifikační údaje účetní jednotky 5 III. Organizační struktura společnosti 7 1.

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice

PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE. ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho. odstranění v České republice PLÁN OPATŘENÍ PRO STAV NOUZE ke zmírnění dopadu narušení dodávek plynu a jeho odstranění v České republice Prosinec 2014 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 1 Obsah: 1. Úvod 2. Legislativa

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit

Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Město Mikulov Strategie rozvoje školství a volnočasových aktivit Města Mikulov pro děti a mládež do 26 let (Zkráceně: Strategie školství ) Říjen 2011 Zhotovitel: CS-PROJECT spol. s r. o. Ing. Ondřej Antoš,

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více