JE Dukovany Vyhodnocení r.2012/úkoly na r NUSIM Jaroslav Vlček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE Dukovany Vyhodnocení r.2012/úkoly na r. 2013 NUSIM 17.4.2013. Jaroslav Vlček"

Transkript

1 JE Dukovany Vyhodnocení r.2012/úkoly na r NUSIM Jaroslav Vlček

2 Strategické Priority EDU Projekt LTO EDU Projekt Bezpečně 16 TERA EDU NOVÁ VIZE ČEZ Budování firemní kultury, zaměřené na zvýšení kvality lidského výkonu personálu a dodavatelů Finanční stabilita a návratnost investovaných prostředků 1

3 Hlavní priority Jaderné elektrárny Dukovany pro rok 2012 Strategie projektu a řízení NO ze Strestestů EDU, Plnění NO z bezpečnostních nálezů MAAE a PSR, Realizace projektu Využití projektových rezerv na 2. bloku, Realizace obnovy SKŘ Modulů 3-5 (2. blok: ŘSBT, BD, ŘSBE, 2. systém, 3. blok: 3. systém, 1. blok: 2.systém a 4. blok: 3. systém), Soustavné zlepšování, implementace PDCA cyklu, Zpracování záměru stavby Projektu 1471 MWt, Plnění NO z mise OSART a Realizace mise WANO PEER REVIEW 2

4 Úkoly EDU Hlavní úkoly EDU dle PRDV 1201 splněny + Vysoká úroveň bezpečnosti Počet porušení LaP v EDU 1 + Dokončení projektu Využití projektových rezerv + Rekordní výroba MWh -/+ Odstávky Plán /Skutečnost 173 /178,4 dní, BEZPEČNOST - Soustavné zlepšování, implementace PDCA cyklu 3

5 Obnova SKŘ, moduly M3, 4, 5 STRATEGIE INSTALACE Převážná část činností souvisejících s instalací je provedena v plánovaných odstávkách B1 (DIAG) ŘSBB ŘSBN ŘSBT VPR (DIAG) ŘSBP -2 ŘSBS -2 (DIAG) ŘSBP -3 ŘSBS -3 (DIAG) ŘSBP -1 ŘSBS -1 DIAG ŘSBP -N ŘSBS -N B2 (DIAG) ŘSBB ŘSBN ŘSBT ŘSBP -2 ŘSBS VPR-2 (DIAG) ŘSBP -3 ŘSBS -3 (DIAG) ŘSBP -1 ŘSBS -1 DIAG ŘSBP -N ŘSBS -N B3 (DIAG) ŘSBB ŘSBN ŘSBT VPR (DIAG) ŘSBP -1 ŘSBS -1 (DIAG) ŘSBP -2 ŘSBS -2 (DIAG) ŘSBP -3 ŘSBS -3 DIAG ŘSBP -N ŘSBS -N B4 (DIAG) ŘSBB ŘSBN ŘSBT VPR (DIAG) ŘSBP -2 ŘSBS -2 (DIAG) ŘSBP -3 ŘSBS -3 (DIAG) ŘSBP -1 ŘSBS -1 DIAG ŘSBP -N ŘSBS -N 4

6 ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU NA 113 % (Z 440 NA 500 MWe) Blok Blok Blok Blok Σ Zvýšení výkonu reaktoru (Gd-2M) +5,0% Nové zařízení sekundárního okruhu Nízkotlaké Rotory +3,6% Vysokotlaké Rotory +2,6% Měřící clony a další změny +1,8% Celkové zvýšení +13% 5 5

7 Výroba elektrické energie EDU v roce 2012 Plán ,396 GWh Skutečnost ,123 GWh Plnění 99,98 % Ke splnění zbývalo 0,2 blokodne Skutečná hodnota výroby 2012 je nejvyšší v historii provozu EDU. Dne v 06:15hod překročena rekordní výroba z roku 2008 (14 447,548 GWh). Dne ve 12:57hod poprvé dosažena hodnota výroby 15 TWh. Ke splnění plánu výroby 2012 zbývalo 1 hodina a 8 minut provozu čtyř bloků na plném výkonu. Očekávané hodnoty výkonu MW bylo poprvé dosaženo dne ve 23:50hod. Poskytování PpS pro dispečink ČEPS vyvolalo snížení výroby v roce 2012 ve výši MWh. 6

8 Disponibilita EDU v roce 2012 Plán 87,19 % Skutečnost 87,35 % Plnění 100,18 % Rezerva 2,3 blokodne Skutečná hodnota disponibility 2012 je desátá nejlepší v historii provozu EDU. 7

9 Objemově plánované výpadky EDU v roce 2012 Plán 0,80 % (11,7 blokodne) Skutečnost 0,22 % (3,2 blokodne) Plnění 27,50 % Rezerva 8,5 blokodne Skutečná hodnota OPV 2012 je třetí nejlepší v historii provozu EDU. Největší výpadky, které představovaly 69% z celkové hodnoty, byly na TG22 pro opravu netěsnosti na převáděcím potrubí mezi VTD a SPP (1,4blokodne) a snížení výkonu na RB2 pro drenážování TVD2 a opravu armatury (0,8blokodne) 8

10 Délky odstávek EDU v roce 2012 Blok Plán - rozpočet Skutečnost Rozdíl skutečnost - plán RB1 32 dní 30,7 dní - 1,3 dne RB2 78 dní 77,4 dní - 0,6 dne RB3 31 dní 31,1 dní 0,1 dne RB4 32 dní 39,2 dní 7,2 dne Plán 173 dní Skutečnost 178,4 dní Plnění 103,12 % Ke splnění zbývalo 5,4 dní EDU 173 dní 178,4 dní 5,4 dne Skutečná hodnota délek odstávek 2012 je šestnáctá nejlepší v historii provozu EDU realizace VPR a Obnovy SKŘ. Plnění plánu bylo negativně ovlivněno prodloužením plánované odstávky na RB4 o 7,2dne z důvodu vyhledávání cizího předmětu v reaktoru, vychlazením bloku po PTZ PG46 a řešením vzniklých závad při náběhu bloku 9

11 - Oprava heterogenního svaru na PG46 (Ø 1100 mm ) - CP v otevřené technologii během TGO 04/12 úspěšně dokončena oprava heterogenního svarového spoje (HSS) horkého kolektoru PG46 na základě výsledků provedených kontrol stanoven další postup v rámci problematiky heterogenních svarových spojů (Ø 1100 mm ) NALEZENÉ PŘEDMĚTY v rámci odstávky 4.RB nahlášeno uvolnění a pád součásti zavážecího stroje následně uvolněná kladka, podložka a matice (viz foto) byly vytaženy provedeny kontroly na přítomnost CP v šachtěč.1 na horních a spodních roštech bazénu skladování a tlakové nádoby reaktoru včetně vyvezených vnitroreaktorových částí - bez nálezu CHYBĚJÍCÍČEP KLADKY 10

12 Bezpečnostní ukazatele EDU dle příkazu ŘDV Bezpečnost Ukazatel Jednotka Rok 2012 Cíl 2012 Hodnocení Index QLV - 0,25 1,0 Index WANO - 92,2 92,1 Počet porušení LaP na JE Počet 1 1 Kolektivní efektivní dávka (KED) Sv 0,56 1,0 Spolehlivost bezpečnostních systémů Neprovozuschopnost TJ * hod Neprovozuschopnost TH hod Neprovozuschopnost TQ hod Neprovozuschopnost HNČ, SHNČ* hod Neprovozuschopnost DG * hod */ včetně plánované on-line údržby

13 Sledované bezpečnostní ukazatele ŘDV - EDU Rok Ukazatel Jednotka Rok 2012 Cíl 2012 Hodnocení * Procesy Požáry v areálu elektrárny počet 0 1 Poměr nevyhovujících protokolů z TK VZSN Mimořádné události dle kritérií HP Neplánované automatické ROR (UA7) ** % 2,88 6 počet 0 1 počet/blok/ 7000 hod. 0 0,5 Události INES=0*** počet 8 15 Události INES 1 a výše*** počet 1 2 Opakované události dle PRK*** počet 5 6 Kumulované roční riziko CDP / rok 8,60E-6 2,0E-5 Spolehlivost paliva ** Bq/g 0,16 1 Chemický index ** - 1 1,02

14 Sledované bezpečnostní ukazatele ŘDV - EDU Rok 2012 Lidé 13 Ukazatel Jednotka Rok 2012 Cíl 2012 Hodnocení * Pracovní úrazy zaměstnancůčez, a. s., v lokalitě Pozn. * - Hodnocení se provádí na základě porovnání aktuální hodnoty dosažené na blocích EDU za období 1-12/2012 s přepočtenou limitní hodnotou navrženou na rok 2012 (rovnoměrnéčerpání v průběhu roku). ** - ukazatel WANO *** - Zahrnuty všechny události v kalendářním roce (potvrzené PRK i předběžně navržené k projednání). Číslo udává celkový počet událostí za kalendářní rok. počet 2 1 Pracovní úrazy dodavatelů v lokalitě počet 8 8 Četnost prac. nezpůsobilostí vlivem omamných - 6 látek 4,37 Pracovní úrazovost ** - 0,21 0,13 Události INES>=0 vlivem LF*** počet 5 6 Celková kolektivní efektivní dávka (KED) ** Sv/blok /rok 0,1407 0,2 Životní prostředí Výpusti do ovzduší µsv 0,154 0,5 Aktivita plynných výpustí celkem % limitu 0,386 1,25 Aktivita kapalných výpustí celkem % limitu 29,25 40 Skladováno Ra ionexů % limitu Skladováno pevných RaO % limitu Skladováno kapal. Ra koncentrátu v % limitu % Styk s dozorem Pokuty udělené SOD mil. Kč 0,320 3 Počet neshod zjištěných při kontrolách SÚJB počet 43 40

15 JE - graf trendu počtu pracovních úrazů v EDU, ETE Vývoj úrazovosti v ČEZ, a. s., elektrárna Dukovany r r Vývoj úrazovosti v ČEZ, a. s., elektrárna Temelín r r

16 Vypořádávání neshod LL a Near Miss v OJ EDU Komise Near Miss, databáze Near Miss Vypořádáváním se zabývá Komise Near Miss, složená ze zástupců všech útvarů v lokalitě EDU (15 členů) dle dokumentace ČEZ PDA012j. Komise zasedá jednou týdně, kde se zabývá novými neshodami a kontrolou jejich řešení. Komise dále zasedá jednou za kvartál, na kterém vyhodnocuje trendy a identifikuje systémové problémy dle kódů, které byly jednotlivým neshodám Komisí přiděleny a navrhuje vedení EDU nápravná opatření. Záznamy mají možnost činit všichni zaměstnanci ČEZ, a.s. a všichni zaměstnanci dodavatelů v lokalitě EDU do všem přístupné databáze Near Miss Smyslem umožnění zápisu všem je podchycení neshod od co nejširšího spektra profesí na EDU a tím podchycení co nejširšího spektra potencionálních neshod. 15

17 WPR EDU Práce expertního týmu porovnání stavu se standardy VÝKONOVÉ CÍLE A KRITÉRIA WANO (Performance Objectives and Criteria) Změny WPR po Fukušimě (koordinace s IAEA) Finální zpráva AFI, 3 GP a 4 Strength 3 nejvýznamnější zjištění dle TL : Fundamental Worker Behaviours Chování personálu s odkazem na AFI OPS nástroje předcházení chybám a AFI MA na provádění prací + zlepšení kontrolníčinnosti vedoucích pracovníků Learning Organization Vzdělávání/učení se v rámci organizace Důraz na AFI OE (nedostatky v procesu zpětné vazby), ale patří sem i TQ a také SOERy Emergency Preparedness Havarijní připravenost -3 AFI

18 NO - WPR EDU nejvýznamnější oblasti Chování lidí: NO OPS, MA a ke komunikaci (+ dokončit NO z průzkumu firemní kultury) ustavena pracovní skupina (zástupci útvarů EDU, CPP, KSŘ, Bezp.) která připravuje zavedení metody Pozorování a koučinku v EDU (stanovení rozsahu, periodicity, školení pro účastníky), příprava školení do ½ r.2013, realizace školení a pilotní nasazení v druhé polovině 2013 a plná realizace metody v r nabídka WANO na benchmarking -Slovensko, Anglie Learning organization : NO v oblastech OEF, TQ a OA, OZ vznik CPP např. Komise pro přípravu a kvalifikaci personálu JE nabídka WANO na přípravu TSM na toto téma a plánujeme je na ½ 2014, tak abychom ještě před FU WPR (cca říjen 2014) mohli případně něco korigovat) Havarijní připravenost : na BV EDU bylo potvrzeno, že bude řešeno v rámci strestestů OZ útvaru Bezpečnost nový útvar havarijní připravenosti a požární ochrany nabídka k benchmarkingu s Pařížským centrem WANO. Tato nabídka byla předána útvaru bezpečnost (I. Novotný) OZ_Bezpečnost

19 Střednědobá strategie EDU Provoz za rok 2015 LTO Bezpečnost projektu EDU (PSR, stress testy) Zvyšování výkonnosti (B16T, VPR2, údržba, ) Každý den bezpečně

20 Pilíře strategie LTO realizace v zadaném termínu, v odpovídající kvalitě za přiměřenou cenu (programy řízeného stárnutí zařízení, obnova personálu, PSR, report o zdraví systému. Implementace nápravných opatření z auditu projektu-oblast optimalizace řízení projektu- nasazení personálních zdrojů atd. Bezpečnost projektu EDU realizace opatření ze stress testů, PSR, Přenos nejlepší praxe v bezpečnosti a provozu v projektu VVER. Zvyšování výkonnosti B16T VPR2 Údržba JMA CAPEX, OPEX Projekty zvyšování výkonnosti nesmí ohrozit bezpečnost a program LTO

21 Každý den bezpečně 1. Výkon činností každého jednotlivce (kvalita lidského výkonu) - dle stanovených postupů, používání dokumentace, dodržování bezpečnostních standardů (akční plán na minimalizaci LaP) Výkon útvarů jako celku (všech útvarů nejen v přímé podřízenosti ředitele JE) Chování lidí (dohled a zpětná vazba od vedoucích) Připravenost na odezvu na mimořádné stavy 2. Princip neustálého zlepšování (Kultura Bezpečnosti) aktivní zapojení vedoucích na všech úrovních PDCA spolupráce s útvarem kvality, zaměření se na C-kontrola a A-návrhy opatření Zpětná vazba (poruchová komise, near miss, procesní zpětné vazby ) Učící se organizace Sebehodnocení jako zdroj pro zlepšování 3. Hospodárnost (finance) Finančnířízení aktivit v JE dle zadání (rozpočtu, plánů disponibility apod.) + Nová vize 4. Personál Dostatek kvalifikovaného personálu pro normální i abnormální provoz, Knowledge management Příprava rezerv na pozice manažerů-horizont přípravy v pozicích D-2 cca 3 roky Řízení optimalizace PM zejména oblast provozu-příprava operátorů Přechod pracovníků z BD do ranních útvarů 5. Komunikace Vertikální přenos informací od manažerů k pracovníkům a zpětná vazba Horizontální přenos informací mezi útvary (a také na dodavatele), specifický přístup útvarů CI, AMvyhodnocení funkce, akční plán Využití uložišť informací intranet apod. Akceptovatelnost JE (v regionu, ČR, mezinárodně)

22 LTO EDU licencovaný provoz LTO + 10 let LTO + 20 let optimalizace LTO Příprava OU EDU, zadní část cyklu rok

23 Rozsah projektu LTO V LTO jsou zahrnuty: NO z PSR po 20 letech, NO z bezpečnostních nálezů MAAE (Safety issues) Akce ze zhodnocení připravenosti EDU na LTO dle mise MAAE na LTO Nově zahrnutá NO v LTO ze stress testů. PSR BN LTO ST **** *** ** III II I SALTO a kabeláž NO ze stress testů ROZSAH PROJEKTU LTO

24 Rozsah projektu LTO Program zvyšování bezpečnosti JE Dukovany 2013_2016 Zodolnění projektu, záložní a alternativní prostředky Obyvatelnost BD dokončení 2016 Ventilátorové věže Dodatečný SBO DG Havarijní odezva Kapacity personálu pro víceblokové havárie Nezbytné technické prostředky, ochrana personálu a techniky (24h/7d) Dokumentace a analýzy Systém verifikace a validace SAMG Návody na zvládání těžkých havárií v odstavených stavech

25 Stress testy realizace v r.2013 NO ze stresstestů s termínem realizace 2013 Oblast Č. Název AP ČEZ Stav 6834 Doplňování reaktoru a BSVP při SBO v r realizace na 1. RB Zodolnění projektu Alternativní zdroj pro napájení ZN1 + vybrané spotřebiče ZN2 Zodolnění vstupů do EK proti záplavám extrémní dešťové srážky v r realizace na 1. RB 2013 Splnění je reálné 6917 Zodolnění vstupů do DGS proti záplavám extrémní dešťové srážky 2013 Splnění je reálné Zodolnění C Zabezpečit funkční systém komunikace a varování při mimořádných podmínkách v lokalitě 2013 Splnění je reálné HO D Zabezpečit zdroje HZSp pro podporu při zvládání mimořádných podmínek v lokalitě 2013 Splnění je reálné Dokumentace A AP ČEZ 74. Vydat nový předpis pro zvládání extrémních podmínek v lokalitě JE (vítr, teplota, sníh, zemětřesení) Analýza odolnosti resp. možnosti zodolnění linek vnějšího napájení 2013 Splnění je reálné 2013 Splnění je reálné 24

26 Klíčové projekty a programy 2013 Projekt LTO EDU Soustavné zlepšování, implementace PDCA cyklu, zavedení metody pozorování a koučinku Realizace projektů a NO z Programu zvyšování bezpečnosti JE Dukovany, Plnění NO z mise OSART a mise WANO PEER REVIEW, Realizace obnovy SKŘ Modulů 3-5 (3. blok: Nesystém, a 4. blok: 1. systém), 25

27 STRESS TESTY Zformování 4 zásahových skupin : Provozní skupina (část směny pro rekognoskaci stavu + identifikace kudy se dále ubírat, monitorování situace) Technická skupina (kvalifikovaný personál = mix HZS těžká technika / část směny pro uklizení trasy, přesun, připojení a obsluhu alternativních mobilních prostředků pro zajišťování technologických bezpečnostních funkcí = cca 15 osob na směnu / na lokalitu), Záchranná skupina (kvalifikovaný personál doplnění z G4S = dopady do smluv), 5 pracovníků G4S ve skupině pro každou lokalitu Požární skupina (kvalifikovaný personál v rámci 2 družstev na směně HZSp) 26

28 STRESS TESTY Personální požadavky 1x SEZ a 1x PEB na každé směně (+ 12 PM na každé lokalitě v letech 2013/2014) 3x hasič / řidič těžké techniky na každé směně (+ 12 PM / lokalita, 2013/2014) rozšíření kvalifikace G4S pro zajišťování činností záchranných skupin pracovníky Požadavky na nákupy technologických i netechnologických prostředků těžká technika nakladač, nákladní vozidlo, cisterna PHM, v letech 2013/2014 čerpací mobilní technika pro doplňování PG hadicový vůz, vozidlo s čerpadlem FOX záložní Ra monitorování prostředí, dávek, detekce úniku, mobilní prostředky pro alternativní způsoby řešení (elektrocentrály, flexibilní trasy a přípoje, filtroventilace, apod.) 27

29 STRESS TESTY REALIZOVÁNO zabezpečena záložní spojová a komunikační technika pro prov. personál a POHO HŘS/TPS a kryty pro ukrytí personálu zabezpečeny proti vniku vody zvenku nácviky použití stávající mobilní techniky HZSp pro technologické potřeby zajištění přímého spojení mezi JE a KŘ HZS zajištěna svítící technika pro potřeby členů POHO, IOHO, a zásahových týmů (čelovky, svítidla, pracovní LED lampy do havarijních středisek) přímá info pro SI o zaznamenaných otřesech ze seismického monitorovacího systému (od MUNI, Ústav fyziky Země) 28

30 STRESS TESTY - Další opatření v přípravě specifikace zadání pro záložní řídící centra doplnění 3 funkcí do POHO (technolog TPS 2, dozimetrista a řidič RMMS2), rozšíření skupiny SAMG na 5 osob nákupy satelitních telefonů, příprava pro použití polních telefonů smluvní zajišťování informací pro SI od ČHMÚ k prognózám vývoje meteo podmínek v lokalitách JE certifikační školení pro členy skupiny SAMG (únor a březen), příprava kurzů pro školení SAMG pro směny 29

31 30 Význam EDU v ČEZ a energetické síti ČR

32 31

33 Děkuji za Vám za pozornost!

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE Stav řešení bezpečnostních nálezů JE s VVER-440/213 v JE Dukovany Označ. Název bezpečnostních nálezů Kat. Stav G VŠEOBECNÉ PROBLÉMY G01 Klasifikace

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU

24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU 24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU Michal Ptáček Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Katedra elektroenergetiky

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2004. ČEZ, a. s., Úsek jaderná energetika. www.cez.cz

ROČNÍ ZPRÁVA 2004. ČEZ, a. s., Úsek jaderná energetika. www.cez.cz ROČNÍ ZPRÁVA ČEZ, a. s., Úsek jaderná energetika www.cez.cz JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY České jaderné elektrárny Dukovany a Temelín jsou dnes velmi dobře konkurenceschopné. Aby

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002

Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2002 Obsah Úvodní slovo. 4 1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 7 2.

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje

Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Jaderné reaktory a jak to vlastně vše funguje Lenka Heraltová Katedra jaderných reaktorů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze 1 Výroba energie v České republice Typy zdrojů elektrické energie

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení

Jaderná elektrárna. Osnova předmětu. Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Osnova předmětu 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Úvod Energetika Technologie přeměny Tepelná elektrárna a její hlavní výrobní zařízení Ostatní tepelné elektrárny Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Energy Performance Contracting

Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting dobré dělají dobré přátele Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2010, Banská Bystrica, 13. 10. 2010 Proces EPC 1. fáze Zákazník = vlastník nebo správce

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování dat z monitorování radiační situace v ČR 1. část Michaela Boďová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Úvod prezentace je první v pořadí

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami

11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami 11.3. 2011, ostrov Honšú Situace na jaderných elektrárnách v regionu postiženém silným zemětřesením následovaným vlnou tsunami Vznik a vývoj havárie na jaderné elektrárně Fukushima Dai-ichi Silné zemětřesení

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

Nařízení REMIT a jeho implementace

Nařízení REMIT a jeho implementace Nařízení REMIT a jeho implementace 9. února 2015 Obsah Registrace účastníků trhu a organizovaných tržních míst Reporting dat Monitoring velkoobchodního trhu 1 REMIT dokumenty 1 st level Nařízení REMIT

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC. Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Nabídka Inovačních voucherů MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha,

Projekt MIR.1200. Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín. Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, Projekt MIR.1200 Dostavba 3 a 4 bloku JE Temelín Konference VVER 2010 Experience and Perspectives 1.-3.11.2010, Praha, KONSORCIUM MIR.1200 Dne 14.10.2009 založeno mezinárodní česko-ruské sdružení - Konsorcium

Více

Radiační monitorovací systém RMS

Radiační monitorovací systém RMS Radiační monitorovací systém RMS Radiační monitorovací systém RMS je modulárním a standardizovaným systémem pro monitorování radiační situace. Do systému může být zapojeno velké množství různých monitorů,

Více

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v

KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v KONFERENCE 31.5.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst, obcí,

Více

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Stres v jádře, jádro ve stresu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Otázky k zamyšlení: K čemu člověk potřebuje energii, jak a kde ji pro své potřeby vytváří? Nedostatek energie; kdy, jak

Více

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele

OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ. Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele : HD-002 OZNAČENÍ SLUŽBY ITSM/HELPDESK-PROVOZ TYP KL: PAUŠÁLNÍ Název služby Služba zajištění obsluhy HelpDesku Objednatele VYMEZENÍ SLUŽBY Prostředí Cílová skupina Zkrácený popis služby PRODUKČNÍ Pracovníci

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

GPS Monitor. Zbyněk Filip

GPS Monitor. Zbyněk Filip GPS Monitor Zbyněk Filip GPS Monitor Systém je určen k zabezpečení motorových vozidel s on-line přenosem přesné polohy vozidla a poplachových a provozních hlášení prostřednictvím mobilních sítí GSM. Systém

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy

Změna: 315/2002 Sb. Předmět úpravy 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Dana Drábová předsedkyně SÚJB

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Dana Drábová předsedkyně SÚJB ZPRÁVA O V SLEDCÍCH âinnosti SÚJB P I V KONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEâNOSTÍ JADERN CH ZA ÍZENÍ A RADIAâNÍ OCHRANOU ZA ROK 1999 Praha 2000 ÚVODNÍ SLOVO Základním cílem aktivit SÚJB je ochrana

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2. Název veřejné zakázky: Česká republika Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Zajištění provozu HelpDesku a Dohledu infrastruktury a informačních systémů MZe Sídlem: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 Nové Město

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Plánování a řízení zdrojů Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti

OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 4 1.1. Informace o postavení úřadu a oblastech jeho působnosti... 4 1.2. Informace o způsobilosti ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI STÁTNÍHO ÚŘADU PRO JADERNOU BEZPEČNOST PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU V ROCE 2008 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Národní zpráva České republiky

Národní zpráva České republiky Národní zpráva České republiky pro účely Září 2001 Obsah Úvod...4 Seznam zkratek...4 1. Existující jaderná zařízení - Článek 6 Úmluvy...6 1.1 Popis situace... 6 1.1.1 Existující jaderná zařízení v České

Více

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ INTELIGENTNÍ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. SEVEn 2. Současný stav a efektivita VO v ČR 3. Silné a slabé stránky českého veřejného osvětlení 4. Inteligentní veřejné osvětlení 11. 11. 2014, EKOLOGICKY A EKONOMICKY

Více

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB

Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti. Přemysl Pazderka NCKB Návrh vyhlášky k zákonu o kybernetické bezpečnosti Přemysl Pazderka NCKB Východiska ISO/IEC 27001:2005 Systémy řízení bezpečnosti informací Požadavky ISO/IEC 27002:2005 Soubor postupů pro management bezpečnosti

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR.

Informační podpora. TRINS, Databáze nebezpečných látek. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR. MV generální ředitelství HZS ČR Školní a výcvikové zařízení HZS ČR www.medistyl.info Informační podpora TRINS, Databáze nebezpečných látek Vlastimil Svoboda www.medistyl.info TRINS Transportní a informační

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Odbor informatiky a provozu informačních technologií

Odbor informatiky a provozu informačních technologií POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR Odbor informatiky a provozu informačních technologií Příloha č. 1 a) název zakázky, Technická podpora software pro systém NS-VIS a VISMAIL b) předmět a rozsah plnění veřejné zakázky

Více

Detektory úniku plynu

Detektory úniku plynu Detektory úniku plynu Pro rychlý přehled testo 317-2 testo 316-1 testo 316-2 testo gas detector testo 316-Ex CH 4 C 3 H 2 Kontrola úniku plynu Stále znovu dochází díky netěsným plynovým potrubím k ničivým

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti

Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 Změny ve vzoru žádosti Ondřej Skoba Odbor životního prostředí a zemědělství Oddělení hodnocení ekologických rizik Praha, 11.09.2014 Struktura prezentace

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren

Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Projekt MIR.1200 a aktuální požadavky na bezpečnost jaderných elektráren Seminář Temelínský den 10. ledna 2012, ČVUT Praha Prezentuje Ing. Jan Zdebor, CSc. - technický ředitel ŠKODA JS a.s. Prezentace

Více

Ochrana před následky kybernetických rizik

Ochrana před následky kybernetických rizik ztráta zisku ztráta důvěry poškození dobrého jména ztráta dat Ochrana před následky kybernetických rizik Co jsou kybernetická rizika? Kybernetická rizika jsou součástí našeho života ve světě plném informací

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha

Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti. Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Standardy/praktiky pro řízení služeb informační bezpečnosti Doc. Ing. Vlasta Svatá, CSc. Vysoká škola ekonomická Praha Služby informační bezpečnosti Nemožnost oddělit informační bezpečnost od IT služeb

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel

Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel Satelitní vyhledávání a monitorování vozidel www.carloc.cz Měnící se potřeby a přání klientů spolu s rozvojem techniky, inovací produktů a vývojem legislativy vytvářejí základ pro strategii naší společnosti.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015. Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity v Ostravě pro rok 2015 Předkládá: Jiří Močkoř / rektor Institucionální rozvojové projekty Ostravské univerzity 2015 Předkládá: Jiří Močkoř rektor 1 1.

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Nový jaderný blok v Čechách

Nový jaderný blok v Čechách Strojírenství Ostrava 2011 Česká republika- země špičkových jaderných technologií Nový jaderný blok v Čechách Těšení, příleţitosti, rizika Aleš John UJV Řeţ 22.4.2011 1 O čem bude řeč Poznámky ke slovu

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH

ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH DOPRAVNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY VE MĚSTECH Řídit dopravu ve městě znamená mít systém složený z částí, které si vzájemně rozumí. ? Dáváte si za cíl zlepšit plynulost dopravy a snížit tvorbu kolon? Snažíte

Více

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ

ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ZÁSADY A POSTUPY PROJEKTOVÁNÍ, FÁZE PROJEKTOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno

Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Prim. MUDr. Petr Nestrojil, CSc. Klinika úrazové chirurgie LF MU a TC FN Brno Mechanizmus civilní ochrany ES Vytvoření mechanizmu civilní ochrany ES - rozhodnutí rady ES ze dne 8. listopadu 2007 Obecný

Více