JE Dukovany Vyhodnocení r.2012/úkoly na r NUSIM Jaroslav Vlček

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE Dukovany Vyhodnocení r.2012/úkoly na r. 2013 NUSIM 17.4.2013. Jaroslav Vlček"

Transkript

1 JE Dukovany Vyhodnocení r.2012/úkoly na r NUSIM Jaroslav Vlček

2 Strategické Priority EDU Projekt LTO EDU Projekt Bezpečně 16 TERA EDU NOVÁ VIZE ČEZ Budování firemní kultury, zaměřené na zvýšení kvality lidského výkonu personálu a dodavatelů Finanční stabilita a návratnost investovaných prostředků 1

3 Hlavní priority Jaderné elektrárny Dukovany pro rok 2012 Strategie projektu a řízení NO ze Strestestů EDU, Plnění NO z bezpečnostních nálezů MAAE a PSR, Realizace projektu Využití projektových rezerv na 2. bloku, Realizace obnovy SKŘ Modulů 3-5 (2. blok: ŘSBT, BD, ŘSBE, 2. systém, 3. blok: 3. systém, 1. blok: 2.systém a 4. blok: 3. systém), Soustavné zlepšování, implementace PDCA cyklu, Zpracování záměru stavby Projektu 1471 MWt, Plnění NO z mise OSART a Realizace mise WANO PEER REVIEW 2

4 Úkoly EDU Hlavní úkoly EDU dle PRDV 1201 splněny + Vysoká úroveň bezpečnosti Počet porušení LaP v EDU 1 + Dokončení projektu Využití projektových rezerv + Rekordní výroba MWh -/+ Odstávky Plán /Skutečnost 173 /178,4 dní, BEZPEČNOST - Soustavné zlepšování, implementace PDCA cyklu 3

5 Obnova SKŘ, moduly M3, 4, 5 STRATEGIE INSTALACE Převážná část činností souvisejících s instalací je provedena v plánovaných odstávkách B1 (DIAG) ŘSBB ŘSBN ŘSBT VPR (DIAG) ŘSBP -2 ŘSBS -2 (DIAG) ŘSBP -3 ŘSBS -3 (DIAG) ŘSBP -1 ŘSBS -1 DIAG ŘSBP -N ŘSBS -N B2 (DIAG) ŘSBB ŘSBN ŘSBT ŘSBP -2 ŘSBS VPR-2 (DIAG) ŘSBP -3 ŘSBS -3 (DIAG) ŘSBP -1 ŘSBS -1 DIAG ŘSBP -N ŘSBS -N B3 (DIAG) ŘSBB ŘSBN ŘSBT VPR (DIAG) ŘSBP -1 ŘSBS -1 (DIAG) ŘSBP -2 ŘSBS -2 (DIAG) ŘSBP -3 ŘSBS -3 DIAG ŘSBP -N ŘSBS -N B4 (DIAG) ŘSBB ŘSBN ŘSBT VPR (DIAG) ŘSBP -2 ŘSBS -2 (DIAG) ŘSBP -3 ŘSBS -3 (DIAG) ŘSBP -1 ŘSBS -1 DIAG ŘSBP -N ŘSBS -N 4

6 ZVYŠOVÁNÍ VÝKONU NA 113 % (Z 440 NA 500 MWe) Blok Blok Blok Blok Σ Zvýšení výkonu reaktoru (Gd-2M) +5,0% Nové zařízení sekundárního okruhu Nízkotlaké Rotory +3,6% Vysokotlaké Rotory +2,6% Měřící clony a další změny +1,8% Celkové zvýšení +13% 5 5

7 Výroba elektrické energie EDU v roce 2012 Plán ,396 GWh Skutečnost ,123 GWh Plnění 99,98 % Ke splnění zbývalo 0,2 blokodne Skutečná hodnota výroby 2012 je nejvyšší v historii provozu EDU. Dne v 06:15hod překročena rekordní výroba z roku 2008 (14 447,548 GWh). Dne ve 12:57hod poprvé dosažena hodnota výroby 15 TWh. Ke splnění plánu výroby 2012 zbývalo 1 hodina a 8 minut provozu čtyř bloků na plném výkonu. Očekávané hodnoty výkonu MW bylo poprvé dosaženo dne ve 23:50hod. Poskytování PpS pro dispečink ČEPS vyvolalo snížení výroby v roce 2012 ve výši MWh. 6

8 Disponibilita EDU v roce 2012 Plán 87,19 % Skutečnost 87,35 % Plnění 100,18 % Rezerva 2,3 blokodne Skutečná hodnota disponibility 2012 je desátá nejlepší v historii provozu EDU. 7

9 Objemově plánované výpadky EDU v roce 2012 Plán 0,80 % (11,7 blokodne) Skutečnost 0,22 % (3,2 blokodne) Plnění 27,50 % Rezerva 8,5 blokodne Skutečná hodnota OPV 2012 je třetí nejlepší v historii provozu EDU. Největší výpadky, které představovaly 69% z celkové hodnoty, byly na TG22 pro opravu netěsnosti na převáděcím potrubí mezi VTD a SPP (1,4blokodne) a snížení výkonu na RB2 pro drenážování TVD2 a opravu armatury (0,8blokodne) 8

10 Délky odstávek EDU v roce 2012 Blok Plán - rozpočet Skutečnost Rozdíl skutečnost - plán RB1 32 dní 30,7 dní - 1,3 dne RB2 78 dní 77,4 dní - 0,6 dne RB3 31 dní 31,1 dní 0,1 dne RB4 32 dní 39,2 dní 7,2 dne Plán 173 dní Skutečnost 178,4 dní Plnění 103,12 % Ke splnění zbývalo 5,4 dní EDU 173 dní 178,4 dní 5,4 dne Skutečná hodnota délek odstávek 2012 je šestnáctá nejlepší v historii provozu EDU realizace VPR a Obnovy SKŘ. Plnění plánu bylo negativně ovlivněno prodloužením plánované odstávky na RB4 o 7,2dne z důvodu vyhledávání cizího předmětu v reaktoru, vychlazením bloku po PTZ PG46 a řešením vzniklých závad při náběhu bloku 9

11 - Oprava heterogenního svaru na PG46 (Ø 1100 mm ) - CP v otevřené technologii během TGO 04/12 úspěšně dokončena oprava heterogenního svarového spoje (HSS) horkého kolektoru PG46 na základě výsledků provedených kontrol stanoven další postup v rámci problematiky heterogenních svarových spojů (Ø 1100 mm ) NALEZENÉ PŘEDMĚTY v rámci odstávky 4.RB nahlášeno uvolnění a pád součásti zavážecího stroje následně uvolněná kladka, podložka a matice (viz foto) byly vytaženy provedeny kontroly na přítomnost CP v šachtěč.1 na horních a spodních roštech bazénu skladování a tlakové nádoby reaktoru včetně vyvezených vnitroreaktorových částí - bez nálezu CHYBĚJÍCÍČEP KLADKY 10

12 Bezpečnostní ukazatele EDU dle příkazu ŘDV Bezpečnost Ukazatel Jednotka Rok 2012 Cíl 2012 Hodnocení Index QLV - 0,25 1,0 Index WANO - 92,2 92,1 Počet porušení LaP na JE Počet 1 1 Kolektivní efektivní dávka (KED) Sv 0,56 1,0 Spolehlivost bezpečnostních systémů Neprovozuschopnost TJ * hod Neprovozuschopnost TH hod Neprovozuschopnost TQ hod Neprovozuschopnost HNČ, SHNČ* hod Neprovozuschopnost DG * hod */ včetně plánované on-line údržby

13 Sledované bezpečnostní ukazatele ŘDV - EDU Rok Ukazatel Jednotka Rok 2012 Cíl 2012 Hodnocení * Procesy Požáry v areálu elektrárny počet 0 1 Poměr nevyhovujících protokolů z TK VZSN Mimořádné události dle kritérií HP Neplánované automatické ROR (UA7) ** % 2,88 6 počet 0 1 počet/blok/ 7000 hod. 0 0,5 Události INES=0*** počet 8 15 Události INES 1 a výše*** počet 1 2 Opakované události dle PRK*** počet 5 6 Kumulované roční riziko CDP / rok 8,60E-6 2,0E-5 Spolehlivost paliva ** Bq/g 0,16 1 Chemický index ** - 1 1,02

14 Sledované bezpečnostní ukazatele ŘDV - EDU Rok 2012 Lidé 13 Ukazatel Jednotka Rok 2012 Cíl 2012 Hodnocení * Pracovní úrazy zaměstnancůčez, a. s., v lokalitě Pozn. * - Hodnocení se provádí na základě porovnání aktuální hodnoty dosažené na blocích EDU za období 1-12/2012 s přepočtenou limitní hodnotou navrženou na rok 2012 (rovnoměrnéčerpání v průběhu roku). ** - ukazatel WANO *** - Zahrnuty všechny události v kalendářním roce (potvrzené PRK i předběžně navržené k projednání). Číslo udává celkový počet událostí za kalendářní rok. počet 2 1 Pracovní úrazy dodavatelů v lokalitě počet 8 8 Četnost prac. nezpůsobilostí vlivem omamných - 6 látek 4,37 Pracovní úrazovost ** - 0,21 0,13 Události INES>=0 vlivem LF*** počet 5 6 Celková kolektivní efektivní dávka (KED) ** Sv/blok /rok 0,1407 0,2 Životní prostředí Výpusti do ovzduší µsv 0,154 0,5 Aktivita plynných výpustí celkem % limitu 0,386 1,25 Aktivita kapalných výpustí celkem % limitu 29,25 40 Skladováno Ra ionexů % limitu Skladováno pevných RaO % limitu Skladováno kapal. Ra koncentrátu v % limitu % Styk s dozorem Pokuty udělené SOD mil. Kč 0,320 3 Počet neshod zjištěných při kontrolách SÚJB počet 43 40

15 JE - graf trendu počtu pracovních úrazů v EDU, ETE Vývoj úrazovosti v ČEZ, a. s., elektrárna Dukovany r r Vývoj úrazovosti v ČEZ, a. s., elektrárna Temelín r r

16 Vypořádávání neshod LL a Near Miss v OJ EDU Komise Near Miss, databáze Near Miss Vypořádáváním se zabývá Komise Near Miss, složená ze zástupců všech útvarů v lokalitě EDU (15 členů) dle dokumentace ČEZ PDA012j. Komise zasedá jednou týdně, kde se zabývá novými neshodami a kontrolou jejich řešení. Komise dále zasedá jednou za kvartál, na kterém vyhodnocuje trendy a identifikuje systémové problémy dle kódů, které byly jednotlivým neshodám Komisí přiděleny a navrhuje vedení EDU nápravná opatření. Záznamy mají možnost činit všichni zaměstnanci ČEZ, a.s. a všichni zaměstnanci dodavatelů v lokalitě EDU do všem přístupné databáze Near Miss Smyslem umožnění zápisu všem je podchycení neshod od co nejširšího spektra profesí na EDU a tím podchycení co nejširšího spektra potencionálních neshod. 15

17 WPR EDU Práce expertního týmu porovnání stavu se standardy VÝKONOVÉ CÍLE A KRITÉRIA WANO (Performance Objectives and Criteria) Změny WPR po Fukušimě (koordinace s IAEA) Finální zpráva AFI, 3 GP a 4 Strength 3 nejvýznamnější zjištění dle TL : Fundamental Worker Behaviours Chování personálu s odkazem na AFI OPS nástroje předcházení chybám a AFI MA na provádění prací + zlepšení kontrolníčinnosti vedoucích pracovníků Learning Organization Vzdělávání/učení se v rámci organizace Důraz na AFI OE (nedostatky v procesu zpětné vazby), ale patří sem i TQ a také SOERy Emergency Preparedness Havarijní připravenost -3 AFI

18 NO - WPR EDU nejvýznamnější oblasti Chování lidí: NO OPS, MA a ke komunikaci (+ dokončit NO z průzkumu firemní kultury) ustavena pracovní skupina (zástupci útvarů EDU, CPP, KSŘ, Bezp.) která připravuje zavedení metody Pozorování a koučinku v EDU (stanovení rozsahu, periodicity, školení pro účastníky), příprava školení do ½ r.2013, realizace školení a pilotní nasazení v druhé polovině 2013 a plná realizace metody v r nabídka WANO na benchmarking -Slovensko, Anglie Learning organization : NO v oblastech OEF, TQ a OA, OZ vznik CPP např. Komise pro přípravu a kvalifikaci personálu JE nabídka WANO na přípravu TSM na toto téma a plánujeme je na ½ 2014, tak abychom ještě před FU WPR (cca říjen 2014) mohli případně něco korigovat) Havarijní připravenost : na BV EDU bylo potvrzeno, že bude řešeno v rámci strestestů OZ útvaru Bezpečnost nový útvar havarijní připravenosti a požární ochrany nabídka k benchmarkingu s Pařížským centrem WANO. Tato nabídka byla předána útvaru bezpečnost (I. Novotný) OZ_Bezpečnost

19 Střednědobá strategie EDU Provoz za rok 2015 LTO Bezpečnost projektu EDU (PSR, stress testy) Zvyšování výkonnosti (B16T, VPR2, údržba, ) Každý den bezpečně

20 Pilíře strategie LTO realizace v zadaném termínu, v odpovídající kvalitě za přiměřenou cenu (programy řízeného stárnutí zařízení, obnova personálu, PSR, report o zdraví systému. Implementace nápravných opatření z auditu projektu-oblast optimalizace řízení projektu- nasazení personálních zdrojů atd. Bezpečnost projektu EDU realizace opatření ze stress testů, PSR, Přenos nejlepší praxe v bezpečnosti a provozu v projektu VVER. Zvyšování výkonnosti B16T VPR2 Údržba JMA CAPEX, OPEX Projekty zvyšování výkonnosti nesmí ohrozit bezpečnost a program LTO

21 Každý den bezpečně 1. Výkon činností každého jednotlivce (kvalita lidského výkonu) - dle stanovených postupů, používání dokumentace, dodržování bezpečnostních standardů (akční plán na minimalizaci LaP) Výkon útvarů jako celku (všech útvarů nejen v přímé podřízenosti ředitele JE) Chování lidí (dohled a zpětná vazba od vedoucích) Připravenost na odezvu na mimořádné stavy 2. Princip neustálého zlepšování (Kultura Bezpečnosti) aktivní zapojení vedoucích na všech úrovních PDCA spolupráce s útvarem kvality, zaměření se na C-kontrola a A-návrhy opatření Zpětná vazba (poruchová komise, near miss, procesní zpětné vazby ) Učící se organizace Sebehodnocení jako zdroj pro zlepšování 3. Hospodárnost (finance) Finančnířízení aktivit v JE dle zadání (rozpočtu, plánů disponibility apod.) + Nová vize 4. Personál Dostatek kvalifikovaného personálu pro normální i abnormální provoz, Knowledge management Příprava rezerv na pozice manažerů-horizont přípravy v pozicích D-2 cca 3 roky Řízení optimalizace PM zejména oblast provozu-příprava operátorů Přechod pracovníků z BD do ranních útvarů 5. Komunikace Vertikální přenos informací od manažerů k pracovníkům a zpětná vazba Horizontální přenos informací mezi útvary (a také na dodavatele), specifický přístup útvarů CI, AMvyhodnocení funkce, akční plán Využití uložišť informací intranet apod. Akceptovatelnost JE (v regionu, ČR, mezinárodně)

22 LTO EDU licencovaný provoz LTO + 10 let LTO + 20 let optimalizace LTO Příprava OU EDU, zadní část cyklu rok

23 Rozsah projektu LTO V LTO jsou zahrnuty: NO z PSR po 20 letech, NO z bezpečnostních nálezů MAAE (Safety issues) Akce ze zhodnocení připravenosti EDU na LTO dle mise MAAE na LTO Nově zahrnutá NO v LTO ze stress testů. PSR BN LTO ST **** *** ** III II I SALTO a kabeláž NO ze stress testů ROZSAH PROJEKTU LTO

24 Rozsah projektu LTO Program zvyšování bezpečnosti JE Dukovany 2013_2016 Zodolnění projektu, záložní a alternativní prostředky Obyvatelnost BD dokončení 2016 Ventilátorové věže Dodatečný SBO DG Havarijní odezva Kapacity personálu pro víceblokové havárie Nezbytné technické prostředky, ochrana personálu a techniky (24h/7d) Dokumentace a analýzy Systém verifikace a validace SAMG Návody na zvládání těžkých havárií v odstavených stavech

25 Stress testy realizace v r.2013 NO ze stresstestů s termínem realizace 2013 Oblast Č. Název AP ČEZ Stav 6834 Doplňování reaktoru a BSVP při SBO v r realizace na 1. RB Zodolnění projektu Alternativní zdroj pro napájení ZN1 + vybrané spotřebiče ZN2 Zodolnění vstupů do EK proti záplavám extrémní dešťové srážky v r realizace na 1. RB 2013 Splnění je reálné 6917 Zodolnění vstupů do DGS proti záplavám extrémní dešťové srážky 2013 Splnění je reálné Zodolnění C Zabezpečit funkční systém komunikace a varování při mimořádných podmínkách v lokalitě 2013 Splnění je reálné HO D Zabezpečit zdroje HZSp pro podporu při zvládání mimořádných podmínek v lokalitě 2013 Splnění je reálné Dokumentace A AP ČEZ 74. Vydat nový předpis pro zvládání extrémních podmínek v lokalitě JE (vítr, teplota, sníh, zemětřesení) Analýza odolnosti resp. možnosti zodolnění linek vnějšího napájení 2013 Splnění je reálné 2013 Splnění je reálné 24

26 Klíčové projekty a programy 2013 Projekt LTO EDU Soustavné zlepšování, implementace PDCA cyklu, zavedení metody pozorování a koučinku Realizace projektů a NO z Programu zvyšování bezpečnosti JE Dukovany, Plnění NO z mise OSART a mise WANO PEER REVIEW, Realizace obnovy SKŘ Modulů 3-5 (3. blok: Nesystém, a 4. blok: 1. systém), 25

27 STRESS TESTY Zformování 4 zásahových skupin : Provozní skupina (část směny pro rekognoskaci stavu + identifikace kudy se dále ubírat, monitorování situace) Technická skupina (kvalifikovaný personál = mix HZS těžká technika / část směny pro uklizení trasy, přesun, připojení a obsluhu alternativních mobilních prostředků pro zajišťování technologických bezpečnostních funkcí = cca 15 osob na směnu / na lokalitu), Záchranná skupina (kvalifikovaný personál doplnění z G4S = dopady do smluv), 5 pracovníků G4S ve skupině pro každou lokalitu Požární skupina (kvalifikovaný personál v rámci 2 družstev na směně HZSp) 26

28 STRESS TESTY Personální požadavky 1x SEZ a 1x PEB na každé směně (+ 12 PM na každé lokalitě v letech 2013/2014) 3x hasič / řidič těžké techniky na každé směně (+ 12 PM / lokalita, 2013/2014) rozšíření kvalifikace G4S pro zajišťování činností záchranných skupin pracovníky Požadavky na nákupy technologických i netechnologických prostředků těžká technika nakladač, nákladní vozidlo, cisterna PHM, v letech 2013/2014 čerpací mobilní technika pro doplňování PG hadicový vůz, vozidlo s čerpadlem FOX záložní Ra monitorování prostředí, dávek, detekce úniku, mobilní prostředky pro alternativní způsoby řešení (elektrocentrály, flexibilní trasy a přípoje, filtroventilace, apod.) 27

29 STRESS TESTY REALIZOVÁNO zabezpečena záložní spojová a komunikační technika pro prov. personál a POHO HŘS/TPS a kryty pro ukrytí personálu zabezpečeny proti vniku vody zvenku nácviky použití stávající mobilní techniky HZSp pro technologické potřeby zajištění přímého spojení mezi JE a KŘ HZS zajištěna svítící technika pro potřeby členů POHO, IOHO, a zásahových týmů (čelovky, svítidla, pracovní LED lampy do havarijních středisek) přímá info pro SI o zaznamenaných otřesech ze seismického monitorovacího systému (od MUNI, Ústav fyziky Země) 28

30 STRESS TESTY - Další opatření v přípravě specifikace zadání pro záložní řídící centra doplnění 3 funkcí do POHO (technolog TPS 2, dozimetrista a řidič RMMS2), rozšíření skupiny SAMG na 5 osob nákupy satelitních telefonů, příprava pro použití polních telefonů smluvní zajišťování informací pro SI od ČHMÚ k prognózám vývoje meteo podmínek v lokalitách JE certifikační školení pro členy skupiny SAMG (únor a březen), příprava kurzů pro školení SAMG pro směny 29

31 30 Význam EDU v ČEZ a energetické síti ČR

32 31

33 Děkuji za Vám za pozornost!

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY Vladimír Černý, Petr Velebil

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY Vladimír Černý, Petr Velebil OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Vladimír Černý, Petr Velebil ÚVOD Když něco nebo vše selže, je třeba minimalizovat možné škody Fukušima - nový přístup, skoro nic nefungovalo a přesto je třeba

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Oblast SKŘ. Antonín Mlynář, Stanislav Nováček

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Oblast SKŘ. Antonín Mlynář, Stanislav Nováček OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Oblast SKŘ Antonín Mlynář, Stanislav Nováček OBSAH 1. Doplnění měření do Pohavarijního monitorovacího systému PAMS 2. Vazba SKŘ na ostatní akce - opatření 3.

Více

Stress testy EU JE Dukovany Bezpečnostní rada kraje Vysočina. Tomáš Žák,

Stress testy EU JE Dukovany Bezpečnostní rada kraje Vysočina. Tomáš Žák, Stress testy EU JE Dukovany Bezpečnostní rada kraje Vysočina Tomáš Žák, 23. 2. 2012 OBSAH Bezpečnost elektrárny jako dlouhodobý cíl Stress testy EDU 1 Bezpečnost elektrárny Doplnění původního projektu

Více

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti. ing. mgr. Vladimír HLAVINKA

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti. ing. mgr. Vladimír HLAVINKA Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti ing. mgr. Vladimír HLAVINKA CO ZNAMENAJÍ POJMY JAKO BEZPEČNOST NEBO KULTURA BEZPEČNOSTI Co je to bezpečnost? schopnost zajistit, aby rizika

Více

Seminář OBK. Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Jiří Kostelník, Pavel Nechvátal, Michal Zoblivý

Seminář OBK. Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Jiří Kostelník, Pavel Nechvátal, Michal Zoblivý Seminář OBK Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Jiří Kostelník, Pavel Nechvátal, Michal Zoblivý OBSAH - Japonsko - základní nedostatek v projektu - umístění - Neakceptovaná historická zkušenost - Důsledky

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Bořivoj Ţupa, Vladimír Košíček

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Bořivoj Ţupa, Vladimír Košíček OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Bořivoj Ţupa, Vladimír Košíček OBSAH Elektřina v elektrárně - Pro měření a zobrazení měřených veličin - Pro dálkové ovládání zařízení + osvětlení - Pro funkci

Více

H O D N O C E N Í souboru

H O D N O C E N Í souboru H O D N O C E N Í souboru B E Z P E Č N O S T N Í C H U K A Z A T E L Ů Příloha č. 7 Národní zprávy ČR 1/1 č.j:1366/./1 OBSAH:. ÚVOD 1. VÝSLEDKY HODNOCENÍ SOUBORU BEZPEČNOSTNÍCH UKAZATELŮ PRO JE DUKOVANY

Více

Možnosti bezpečnostních vylepšení projektu EDU ve vazbě na zátěžové testy JE

Možnosti bezpečnostních vylepšení projektu EDU ve vazbě na zátěžové testy JE Možnosti bezpečnostních vylepšení projektu EDU ve vazbě na zátěžové testy JE Jarní seminář ČNS, CYG, WIN a OBK ČEZ, a.s. JE Dukovany 19.4.2012, Hrotovice Úvod SBO: UHS: ztráta všech pracovních (TG, 400

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚJB NA ROK 2016 SEKCE JADERNÉ BEZPEČNOSTI. Strana 1/9

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚJB NA ROK 2016 SEKCE JADERNÉ BEZPEČNOSTI. Strana 1/9 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI SÚJB NA ROK 2016 SEKCE JADERNÉ BEZPEČNOSTI Strana 1/9 Plán kontrolní činnosti SÚJB na jaderných zařízeních na rok 2016 Obsah Obsah... 2 ČEZ, a. s. centrální útvary... 2 ČEZ, a.

Více

Postupová zpráva. Program obnovy zařízení JE Dukovany MORAVA. příloha 4. Úsek jaderných elektráren lokalita JE Dukovany. ČEZ-UJE duben 2004

Postupová zpráva. Program obnovy zařízení JE Dukovany MORAVA. příloha 4. Úsek jaderných elektráren lokalita JE Dukovany. ČEZ-UJE duben 2004 příloha 4 Úsek jaderných elektráren lokalita JE Dukovany Program obnovy zařízení JE Dukovany MORAVA Postupová zpráva ČEZ-UJE duben 2004 Příloha 4 Národní zprávy ČR 1/6 č.j. 9347/3.2/2004 Pozadí Již v průběhu

Více

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti

Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín závazek do budoucnosti JARNÍ SEMINÁŘ ČNS, CYG, WIN A OBK RADIM HONČARENKO, ČEZ, a.s., JB a HP 19. 4. 2012, HROTOVICE CO ZNAMENAJÍ POJMY JAKO BEZPEČNOST NEBO KULTURA

Více

NOVÉ JADERNÉ ZDROJE PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY VŠB 6.5.2014. Pavel Štěpánek. pavel.stepanek01@cez.cz

NOVÉ JADERNÉ ZDROJE PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY VŠB 6.5.2014. Pavel Štěpánek. pavel.stepanek01@cez.cz NOVÉ JADERNÉ ZDROJE PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY VŠB 6.5.2014 Pavel Štěpánek pavel.stepanek01@cez.cz NOVÉ JADERNÉ ZDROJE - OBSAH PREZENTACE Aktuální situace v energetice v ČR Jaderné lokality ČEZ Stav přípravy

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany

Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Současná situace z pohledu regionu Jaderné elektrárny Dukovany Vítězslav Jonáš, předseda Energetické Třebíčsko a zástupce Jaderné regiony ČR Seminář PSP, 25. 11. 2014 Lokalita Dukovany technické parametry

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Program obnovy zařízení JE Dukovany MORAVA Postupová zpráva SHRNUTÍ ČEZ-EDU červenec 2001

Program obnovy zařízení JE Dukovany MORAVA Postupová zpráva SHRNUTÍ ČEZ-EDU červenec 2001 Program obnovy zařízení JE Dukovany MORAVA Postupová zpráva SHRNUTÍ ČEZ-EDU červenec 2001 Příloha č. 5 Národní zprávy ČR 1/6 č.j. 10366/2.0/2001 Již v prùbìhu uvádìní jednotlivých blokù jaderné elektrárny

Více

Radiační ochrana v JE Dukovany

Radiační ochrana v JE Dukovany Seminář 11.4.2011 Radiační ochrana v JE Dukovany Vladimír Kulich Státní legislativa Zákon č. 18/19987 Sb. v platném znění (Atomový zákon) Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění vyhlášky

Více

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE

příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE příloha 2 Stav plnění bezpečnostních doporučení MAAE Stav řešení bezpečnostních nálezů JE s VVER-440/213 v JE Dukovany Označ. Název bezpečnostních nálezů Kat. Stav G VŠEOBECNÉ PROBLÉMY G01 Klasifikace

Více

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý

OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011. Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBK - Odezva EDU 2012 na STRESS TESTY 2011 Josef Obršlík, Michal Zoblivý OBSAH - V čem je problém (tepelný výkon reaktoru za provozu a po odstavení) - Kritické Bezpečnostní funkce - Podkritičnost - Chlazení

Více

Bohdan Zronek, ŘOJ ETE

Bohdan Zronek, ŘOJ ETE ŘÍZENÍ STÁRNUTÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍPRAVA LTO ETE 12.5.2016 Bohdan Zronek, ŘOJ ETE POVOLENÍ K PROVOZU 1.A 2.RB JE TEMELÍN Platnosti stávajících povolení SÚJB podle AZ 9, odst. 1, písm. d) 1. blok do 12.10.2020

Více

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN

JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN BEZPEČNĚ, ČISTĚ A LEVNĚ VYRÁBÍME 20 PROCENT ČESKÉ SPOTŘEBY ELEKTŘINY JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN 2013 Pavel Šimák OBSAH Energetický mix ČR Představení JE Temelín Projekt Bezpečně 15TERA Bezpečnost je hlavní

Více

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Jaderná energetika pod lupou dozorného orgánu Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Proč se oživuje diskuse o jaderné energetice? Globální oteplování Energetická bezpečnost Nárůst populace Tlak

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

JE Dukovany v roce 2016 z pohledu divize výroba a Skupiny ČEZ. Ladislav Štěpánek Valeč, listopad 2016

JE Dukovany v roce 2016 z pohledu divize výroba a Skupiny ČEZ. Ladislav Štěpánek Valeč, listopad 2016 JE Dukovany v roce 2016 z pohledu divize výroba a Skupiny ČEZ Ladislav Štěpánek Valeč, listopad 2016 AGENDA Tradiční energetika v nových podmínkách Výkonnost tradiční energetiky Chybí jasná politická rozhodnutí

Více

Jaderná elektrárna Dukovany ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ VNĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ EXTRÉMNÍ VÍTR

Jaderná elektrárna Dukovany ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ VNĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ EXTRÉMNÍ VÍTR ČEZ, a. s. EGP Invest, spol. s r.o. Jaderná elektrárna Dukovany ŘEŠENÍ NÁSLEDKŮ VNĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ EXTRÉMNÍ VÍTR Autor prezentace: Ing. Radek Pazdera, Ing. Michaela Blahová Datum: 4.10.2010 OBSAH 1. Úvod

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Souhrn průběhu nehody v JE Fukušima Dai-ichi

Souhrn průběhu nehody v JE Fukušima Dai-ichi Souhrn průběhu nehody v JE Fukušima Dai-ichi Prvotní příčinou jaderné havárie Fukushima-Daiichi bylo zemětřesení, které vzniklo dne 11.3.2011 ve 14.46 hod s epicentrem ve vzdálenosti cca 150km od východního

Více

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly)

Měření při najíždění bloku. (vybrané kapitoly) Měření při najíždění bloku (vybrané kapitoly) 1 Reaktor VVER 1000 typ V320 Heterogenní reaktor Palivo nízce obohacený kysličník uraničitý Moderátor a chladivo roztok kyseliny borité v chemicky čisté vodě

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ČEZ ENERGOSERVIS SPOL. S R.O.

ČEZ ENERGOSERVIS SPOL. S R.O. ČEZ ENERGOSERVIS SPOL. S R.O. Leden 2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Sídlo: IČO: DIČ: Vlastník: Základní kapitál: Předmět podnikání: Jednatelé: ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. Bráfova 1371/16, Horka Domky, 674

Více

ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO

ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO Zpráva SÚRAO Evidenční označení : SÚRAO 2007-503 ÚRAO DUKOVANY PLNĚNÍ LIMITŮ A PODMÍNEK BEZPEČNÉHO PROVOZU V ROCE 2006 Útvar Jméno Datum Podpis Připravil 500 Ing. Soňa Konopásková, CSc. 17.3.2007 Schválil

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

ATOMEX 25-26.10.2011 Praha. ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s.

ATOMEX 25-26.10.2011 Praha. ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s. ATOMEX 25-26.10.2011 Praha ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s. ČESKÁ REPUBLIKA & JADERNÝ PRŮMYSL Česká republika je jednou z evropských zemí, která je schopná projektovat, konstruovat a bezpečně provozovat jaderné

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

Jaderná elektrárna Dukovany

Jaderná elektrárna Dukovany Jaderná elektrárna Dukovany 0 PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VYUŽÍVÁNÍM SYSTÉMU PRO MONITOROVÁNÍ A DIAGNOSTIKU NC3/PowerOPTI V EDU 23. 5. 2016 Libor Věžník, Vladimír Beer, Jiří Smíšek OBSAH Potřeba začít využívat

Více

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost VÝBĚR A HODNOCENÍ PROJEKTOVÝCH A NADPROJEKTOVÝCH UDÁLOSTÍ A RIZIK PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY bezpečnostní návod JB-1.7 SÚJB Prosinec 2010 Jaderná bezpečnost

Více

24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU

24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU 24 OPTIMALIZACE PRACÍ NA OBNOVĚ ELEKTRIZAČNÍCH SÍTÍ PŘI NADPROJEKTOVÉ HAVÁRII V EDU Michal Ptáček Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Katedra elektroenergetiky

Více

Národní zpráva. Zátěžové zkoušky. JE Dukovany a JE Temelín Česká republika

Národní zpráva. Zátěžové zkoušky. JE Dukovany a JE Temelín Česká republika Národní zpráva Zátěžové zkoušky JE Dukovany a JE Temelín Česká republika Hodnocení bezpečnosti a bezpečnostních rezerv ve světle havárie JE Fukushima Státní úřad pro jadernou bezpečnost Česká republika

Více

Nápravná opatření ze stress testů a zvyšování bezpečnosti pohled v evropském kontextu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Nápravná opatření ze stress testů a zvyšování bezpečnosti pohled v evropském kontextu. Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Nápravná opatření ze stress testů a zvyšování bezpečnosti pohled v evropském kontextu Dana Drábová Státní úřad pro jadernou bezpečnost Pochybnosti Media Pochybnosti Veřejnost Důvěra (?) Dozor Hodnocení

Více

ČEZ ENERGOSERVIS SPOL. S R.O.

ČEZ ENERGOSERVIS SPOL. S R.O. ČEZ ENERGOSERVIS SPOL. S R.O. Září 2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: ČEZ ENERGOSERVIS spol. s r.o. Sídlo: Bráfova 1371/16, Horka Domky, 674 01 Třebíč IČO: 60698101 DIČ: CZ60698101 Vlastník: ČEZ, a.s., 100% vlastník

Více

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství

Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA Vyřazování zahraničních jaderných elektráren z provozu příležitosti pro české strojírenství Karel Jindřich Státní úřad pro Jadernou bezpečnost Česká republika Ostrava květen Vyřazování

Více

Systém Krizové Komunikace SKK

Systém Krizové Komunikace SKK Systém Krizové Komunikace SKK Systém pro společnosti a instituce s povinností nebo potřebou řešit následující problémy Jak oslovit velkou skupinu lidí v co nejkratším možném čase a několika komunikačními

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY 3.11.2015 Ing. Martin Uhlíř, MBA Martin.uhlir@cez.cz PŘEDČASNÉMU ODSTAVENÍ EDU JIŽ V 2025, ZNAMENÁ NARUŠENA BEZPEČNOST DODÁVEK V ČR Diagram vývoje spotřeby a nabídky

Více

Mgr. Martina Krišková Útvar psychologická diagnostika

Mgr. Martina Krišková Útvar psychologická diagnostika PSYCHOLOGIE V OBLASTI JADERNÉ ENERGETIKY, ČEZ. A. S. 24.3.2016 Mgr. Martina Krišková Útvar psychologická diagnostika ÚTVAR PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Centrální útvar v divizi Výroba Aktuální počet psychologů:

Více

NOVINKY V PORTFOLIU ZEPPELIN CZ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Připravme se na Blackout! Karel Kuchta Zeppelin CZ s.r.o., Energetické systémy

NOVINKY V PORTFOLIU ZEPPELIN CZ ENERGETICKÉ SYSTÉMY. Připravme se na Blackout! Karel Kuchta Zeppelin CZ s.r.o., Energetické systémy NOVINKY V PORTFOLIU ZEPPELIN CZ ENERGETICKÉ SYSTÉMY Připravme se na Blackout! Karel Kuchta Zeppelin CZ s.r.o., Energetické systémy 21. září, 2016 JADERNÁ ENERGETIKA V ČR JE Dukovany 4 x VVER 440 MW JE

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 2009 zařazeno provedení 12 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 15 tematických

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU

Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany Martin Uhlíř Manažer řízení projektu NJZ EDU 19. 11. 2015 AGENDA Státní energetická koncepce a Národní akční plán rozvoje JE Aktuální stav projektu NJZ EDU EIA SEK:

Více

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD

Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost: RANUS - TD http://www.ranus-td.cz/ PID:TE01020445 Anglický název: Radiation and nuclear safety technologies development center: RANUS - TD

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh

Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh Téma dizertační práce - Strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh - Spolupráce při stanovování dlouhodobé strategie ŠKODA AUTO pro čínský trh se zaměřením na produktový management - Analýza současné pozice ŠKODA

Více

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu

Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu Zajištění spolehlivosti dodávek zemního plynu pro hlavní město Prahu VÁŠ TRADIČNÍ DISTRIBUTOR PLYNU 365 dní v roce 7 dní týdnu 24 hodin denně Snímek 1 Copyright Pražská plynárenská Distribuce, a.s. ZÁKLADNÍ

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Automatizace pro jadernou energetiku

Automatizace pro jadernou energetiku Automatizace pro jadernou Karel Stočes Zákaznický den 2015 Co děláme? Dodáváme systém kontroly a řízení pro jaderné elektrárny Realizovali jsme a realizujeme řadu projektů nejen v České republice, ale

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Zkušenosti s provozem kalibračních tratí. Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s.

Zkušenosti s provozem kalibračních tratí. Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s. Zkušenosti s provozem kalibračních tratí Ing. Vladislav Šmarda ENBRA, a. s. Zkušební zařízení v AMS a kalibračních laboratořích zkušební zařízení pro zkoušky a ověřování měřidel proteklého množství vody

Více

INFORMACE Z JADERNÉ ENERGETIKY JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN. Pavel Šimák

INFORMACE Z JADERNÉ ENERGETIKY JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN. Pavel Šimák INFORMACE Z JADERNÉ ENERGETIKY JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN Pavel Šimák VÝROBA ELEKTŘINY V ČR V ROCE 2010 V roce 2010 bylo v ČR vyrobeno - 85,91 TWh elektřiny Z toho je podíl JE Temelín a Dukovany 32,58

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Řízení pracovního výkonu

Řízení pracovního výkonu Řízení pracovního výkonu Účel řízení pracovního výkonu Zhodnotit výkon Motivovat Formulovat pracovní cíle Aktivně řešit problémy Řízení pracovního výkonu o Systematický proces zlepšování pracovního výkonu

Více

Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy

Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy Radiační monitorovací síť současná praxe a příprava nové legislativy Hana Bílková, Eva Šindelková SÚJB Radiologické metody v hydrosféře Buchlovice 14.-15.6.2013 RMS - současný stav legislativy Zákon 18/1997

Více

JADERNÁ PŘÍPRAVA V ČEZ, a. s.

JADERNÁ PŘÍPRAVA V ČEZ, a. s. JADERNÁ PŘÍPRAVA V ČEZ, a. s. 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU SEKCE III - Technické vzdělávání pro jadernou energetiku Tomáš Polák, ředitel útvaru centrum přípravy personálu, divize výroba, ČEZ, a. s. 12.

Více

Práce na otevřeném technologickém

Práce na otevřeném technologickém Práce na otevřeném technologickém zařízení v EDU (ČEZ_ME_0617, rev.7) Verze 15.1 Brno, srpen 2015 Obsah: 1. Předmluva... 2 2. Základní pojmy a zkratky... 2 3. Závaznost, seznámení a oprávnění... 5 4. Pravomoci

Více

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015

Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany. Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Využití benchmarkingu ke zkvalitnění práce útvaru interního auditu MěÚ Říčany Setkání interních auditorů Praha 17.2.2015 Benchmarking v pojetí iniciativy BI 2005 Využití v benchmarking v praxi MěÚ Říčany

Více

Energetický management na Vašem objektu

Energetický management na Vašem objektu Energetický management na Vašem objektu Úkolem Energetického managementu je dosažení optimalizace provozu budov a areálu s dosažením co nejnižších nákladů na energie v souladu s platným energetickým zákonem

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PROJEKT. Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje. OP Infrastruktura

PROJEKT. Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje. OP Infrastruktura PROJEKT Analytická studie dopravní obsluhy a zátěže města Vsetín z hlediska udržitelného rozvoje OP Infrastruktura Operační program Infrastruktura 2004-2006 Priorita 2 Snížení negativních důsledků dopravy

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008

TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 TISKOVÁ KONFERENCE OČEKÁVANÉ HOSPODAŘENÍ SKUPINY ČEZ V ROCE 2007 A 2008 Praha, 20. prosince 2007 PROGRAM Očekávané výsledky roku 2007 a 2008 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel Obchodní

Více

ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb.

ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb. Strana 1 z 1 27/3/2002 Detekční systém nebezpečných plynů v provozních budovách ve smyslu zákonů 352 a 353/99Sb a následných vyhlášek MŽP ČR zejména č. 8/2000Sb. Vnější havarijní systémy pro rozsáhlé provozy

Více

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 27. června 2014

Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK Praha, 27. června 2014 Příloha 1: ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ČEZ, a.s., A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2013 Praha, 27. června 2014 KRIZI EVROPSKÉ ENERGETIKY ČELÍ SKUPINA ČEZ LÉPE NEŽ KONKURENCE ČEZ JE JEDNOU

Více

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY

VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY VY_32_INOVACE_06_III./10._JADERNÉ ELEKTRÁRNY Jaderné elektrárny Jak fungují jaderné elektrárny Schéma Informace Fotografie úkol Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín Schéma jaderné elektrárny Energie vzniklá

Více

Specifikace předmětu zakázky

Specifikace předmětu zakázky Specifikace předmětu zakázky Příloha č. 3a: První dílčí část: Procesní a bezpečnostní audit Procesní audit - identifikace průběhu současných procesů, rezerv v současném průběhu a identifikace rizik - vytvoření

Více

Praktické ukázky plánovitosti v oblasti hospodaření s energií

Praktické ukázky plánovitosti v oblasti hospodaření s energií Praktické ukázky plánovitosti v oblasti hospodaření s energií Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákonem č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Název zadavatele: Sídlo zadavatele: OBEC SOVĚTICE Sovětice

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005

P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem. na rok 2005 INSPEKTORÁT BEZPEČNOSTI PRÁCE pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem Č.j. : 5551/7.10/2004/11.2 P r o g r a m č i n n o s t i Inspektorátu bezpečnosti práce v Ústí nad Labem na rok

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje Činnost jednotek požární ochrany při povodních plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 1 Bezpečnost komplexně Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků

Více

1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent

1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent 1. Jaderná elektrárna Dukovany 1.1 Schéma bloku jaderné elektrárny s vyznačením hlavních komponent Schéma jaderné elektrárny Dukovany je na obrázku 1-1. Jsou v něm vyznačeny následující hlavní komponenty:

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Profil firmy Úvodní slovo generálního ředitele Společnost TES s. r. o. byla založena již v roce 1992 jako nezávislá inženýrská firma, která se od samého počátku orientovala na jadernou energetiku. Cílem

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA

193/2005 Sb. VYHLÁŠKA 193/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. května 2005 o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností

Více

Výkon státního požárního dozoru

Výkon státního požárního dozoru Výkon státního požárního dozoru a) kontrolní činnost Do plánu kontrolní činnosti bylo na územním odboru Tachov na rok 28 zařazeno provedení 2 komplexních a 68 tematických požárních kontrol. 2 tematických

Více

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště

Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště Strategie postupu výběru lokality pro hlubinné úložiště RNDr. Jiří Slovák zástupce ředitele Tunelářské odpoledne, Masarykova kolej, Praha, 16. 5. 2012 ČR kde vznikají radioaktivní odpady a vyhořelé jaderné

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

SW pro správu a řízení bezpečnosti

SW pro správu a řízení bezpečnosti Integrační bezpečnostní SW pro správu a řízení bezpečnosti Systém je vlastním produktem společnosti Integoo. Trvalý vývoj produktu reflektuje požadavky trhu a zákazníků. Ať už je velikost vaší organizace

Více

11/2015 Ondřej Povalač ČEZ, a.s.

11/2015 Ondřej Povalač ČEZ, a.s. ÚDRŽBA V ČEZ 11/2015 Ondřej Povalač ČEZ, a.s. PORTFOLIO VÝROBNÍCH ZDROJŮ ČEZ Portfolio výrobních zdrojů ČEZ Jaderné elektrárny Uhelné elektrárny Vodní elektrárny Ostatní (CCGT, FV, Wind,..) Členění zdrojů

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016

Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016 Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR do roku 2025 ČEPS 08/2016 Hodnocení výrobní přiměřenosti ES ČR (MAF CZ) Na základě Nařízení EP a Rady (ES) č. 714/2009 ENTSO-E vypracovává Evropské hodnocení výrobní

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2004. ČEZ, a. s., Úsek jaderná energetika. www.cez.cz

ROČNÍ ZPRÁVA 2004. ČEZ, a. s., Úsek jaderná energetika. www.cez.cz ROČNÍ ZPRÁVA ČEZ, a. s., Úsek jaderná energetika www.cez.cz JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JADERNÁ ELEKTRÁRNA DUKOVANY České jaderné elektrárny Dukovany a Temelín jsou dnes velmi dobře konkurenceschopné. Aby

Více

Aplikace Denní příprava provozu EDU

Aplikace Denní příprava provozu EDU Aplikace Denní příprava provozu EDU RNDr. Zdeněk Machát Setkání jaderných elektráren, Hrotovice 2016 OBSAH ÚČEL APLIKACE ZDROJE DAT IMPLEMENTACE POSTUP VÝPOČTU 2 ÚČEL APLIKACE VYTVOŘENÍ PREDIKCE PLÁNU

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2014 1. Identifikace provozovatele Obchodní firma nebo název/ Titul,

Více

Jaderná energetika v ČR

Jaderná energetika v ČR Jaderná energetika v ČR Provozovatel JEZ, jeho postavení a zodpovědnosti v oblastech zadní část palivového cyklu a vyřazování elektráren z provozu. Karel Křížek Bratislava 20.10.2004 Čerstvé jaderné palivo

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více