Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 1 * 3. října 2004 * cena 7 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 1 * 3. října 2004 * cena 7 Kč"

Transkript

1 NOVÝ ČS. ZÁPAS 40 Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 1 * 3. října 2004 * cena 7 Kč...kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. (L 16,10b) (L 16,1-13) Proč je dobré podílet se na výstavbě domů na půl cesty Člověk, který vyrostl v rodině, si jen těžko dovede představit, že děti, vychované v ústavech, mnohdy nevědí, kde se bere chleba, jak se pere oblečení, jak se nakupuje... Neumějí hospodařit s penězi, nevědí, jak vyřídit své záležitosti na úřadech. Není to chyba těch, kteří se o ně starají, ale v rodině se prostě člověk spoustu věcí naučí zcela mimoděk jen tím, že pozoruje rodiče a pohybuje se v přirozeném prostředí. Dětský domov, který se jistě snaží zajistit, aby se děti učily, byly čisté, dobře se najedly, nemá šanci rodinu plně nahradit. A tak se stane, že po dosažení plnoletosti se mladý, ale velice nezkušený člověk ocitne na ulici a neví si rady, jak dál. Protože mu chybí kolektiv vrstevníků, narazí na nějakou partu, která ho může dovést nakonec až do vězení. Odpyká si trest a vrací se tam, odkud vyšel. Je nějaká možnost těmto lidem pomoci? Některé neziskové organizace a mezi nimi i církve přišly s nápadem domů na půl cesty. Snaží se v nich ubytovat na přechodnou dobu ty nejpotřebnější a využít jejich pobytu k tomu, aby na ně zkušení pracovníci dohlédli a mnohému je také naučili. I když se po nějaké době podaří zajistit jim zaměstnání s ubytováním, tyto dospělé děti neopouštějí, ale zvou je na různé kluby, na návštěvy i na nejrůznější kurzy. Není to tak složité, protože není třeba shánět hned celý dům. V mnoha náboženských obcích jsou nevyužité fary, nebo třeba jen jeden pokoj na faře, takže je možné pomoci. Chce to jen odvahu, vztah k lidem a chuť obětovat nějaký volný čas bližnímu, který si svou situaci rozhodně nezavinil. V mnoha náboženských obcích už s tímto druhem práce mají zkušenosti. Ty následující jsou od bratra Rostislava Kotrče, který hned na úvod napsal motto: Nemohu pomoci celému světu, ale nepomohu nikomu, dokud nezvednu prvního (Matka Tereza) I tyto děti jednou vyrostou a budou potřebovat svůj vlastní domov Kdo poslouchal v loňském roce bohoslužby naší církve v Českém rozhlase, možná zaregistroval, že Nadace Divoké Husy pořádala sbírku na Dům na půl cesty Veronika, který je zřízen v budově Náboženské obce CČSH v Kralupech nad Vltavou a byl odstartován 1. září Tento projekt vznikl částečnou přestavbou prvního patra, kde v první fázi byla zřízena 4 místa, v druhé fázi se počítá se zřízením dalších 8 míst, pro dívky odcházející z dětských domovů z důvodu plnoletosti či ukončení školního vzdělávání. Tito mladí lidé často nemají místo, kde by nalezli zázemí, a dostávají se do sociální nouze, která často vrcholí společensky problematickým chováním. Z tohoto důvodu jsme se v naší náboženské obci rozhodli pomoci a vytvořili chráněné bydlení, které je překlenovací dobou pro vstup do samostatného života. Dívky zde nejsou jen ubytovány, ale ve spolupráci s pastorační asistentkou se učí základním praktickým dovednostem v péči o domácnost, pomoc v jednání s úřady a při hledání zaměstnání. Samozřejmostí je pastorační a duchovní péče. V současné době je zde dlouhodoběji umístěna jedna klientka a jsme v jednání s dalšími dětskými domovy ve Středočeském kraji o možnosti využití těchto služeb. Chráněné bydlení bylo vytvořeno za pomoci náboženské obce, dobrovolných dárců i nadačních příspěvků, i když je pravdou, že finanční či jakákoliv pomoc je stále potřeba, a to ať k dovybavení pokojů, sociálního zařízení a kuchyně, tak i k provozu bydlení, neboť dívky hradí jen určitý příspěvek na bydlení podle svých možností. Rád bych vás touto zprávou povzbudil k pomoci lidem v nouzi, neboť i s málem, ale s pomocí Boží může učinit velké věci. Zároveň touto cestou prosím o pomoc, nejen finanční či materiální, ale i pomoc lidskou a modlitební. K připravovanému zasedání Církevního zastupitelstva čtěte na stranách 4 a 5.

2 2 OZVĚNY NZ 40/04 Heslo na říjen Kde je Duch Páně, tam je svoboda. 2K 3,17 Pro lidi v západních demokraciích se svoboda stala obecným statkem. Pro nás je samozřejmé, že můžeme podle své vůle volit své partnery, své náboženství, své pracoviště, anebo utvářet své životní plány. Kdyby nám v tom chtěl někdo bránit, můžeme se odvolat na ústavu nebo na společenský konsensus. Žijeme svobodně, rozhodujeme sami o sobě. Mnohé země v našem světě mají daleko k takovým zkušenostem. U nich jsou práva pošlapávána jednotlivci nebo skupinami. Zvlášť politické nebo náboženské skupiny, k nimž patří i křesťané, trpí nesvobodou a zvůlí. Píše-li Pavel korintským obcím o svobodě zprostředkované Kristem, stojí jeho výpověď na pevném základě. Svoboda pro něj není všeobecným statkem ve vzduchoprázdném prostoru. Svoboda je spíš darem Božího Ducha. Přijetí a přivlastnění tohoto Ducha se děje ve křtu. Křest znamená přijetí do Boží obce, která se skládá z lidí všech ras, tříd a národností jako v nebi tak i na zemi. Tehdy to nebyla vůbec samozřejmost. Kristovy obce byly součástí dění, jež probíhalo v Božím lidu. Příslušnost k lidu Izraele tehdy znamenala uznání přijímacích pravidel a s tím spojených důsledků. Pavel jimi nepohrdá, ale určuje nový směr. Křest a přijetí Ducha jsou novými zárukami svobody, jež překračují hranice národností. To bylo před 2000 lety něčím novým a v žádném případě to nebylo obecně přijímáno. Přemýšlíme-li a rozjímáme-li tedy o naší svobodě, pak bychom neměli zapomenout na prvopočátky naší svobody jakožto kristovců. Jelikož je svoboda cenným statkem, není vůbec samozřejmostí tehdy ani dnes. Nikolaus Schneider Přeložil: Josef Špak JOSEF ČAPEK: NĚKOLIK MOUDROSTÍ Úcta k člověku, láska k bližnímu má být konstruktivní silou, a nikterak filantropickou slabostí. * * * Žádné "my" mne nespasí, nedal-li jsem "já" aspoň cibuli almužnou... "Já" je zároveň slovo svědomí i slovo činu. * * * Nemůžete jeden druhému důvěřovat? Pak si také nemůžete navzájem pomoci! Jak je to s našimi mecenáši Do diskuse na našich webových stránkách se přihlásil člověk, podepsaný Karel Březina s tímto příspěvkem: In margo chci poznamenat, že současná situace CČSH se lepší. Stále více poctivých lidí se spojuje duchovně i prakticky na obranu víry. Když říkám poctivých lidí, myslím tím lidi, kteří si dovedou přiznat chybu, kteří dovedou pracovat konstruktivně, kteří mají odvahu se vzepřít i těm, kteří se řadí mezi slušné, láskyplné, ba až téměř dokonalé, možná tak podle svých slov jsou, rozhodně, ale nejsou poctiví. Vaše redakce včetně vašich bohatých mecenášů k poctivým lidem rozhodně nepatří. Bůh k vám buď milostiv. Protože jsme byli na některých synodách obviněni z toho, že jsme zneužili církevní účty, odcizili peníze určené na kalendář Blahoslav apod. a protože víme, že otázky: Kdo za námi ve skutečnosti stojí a kdo nás platí leží v hlavě více lidem, pokusíme se na ně odpovědět. Největšími našimi mecenáši jsou naši předplatitelé, kteří díky tomu, že mají mezi sebou i neplatiče, neuhradí ani náklady spojené s tiskem, takže se dostáváme do nepříjemných situací, když na nás tiskárna vymáhá 18. NEDĚLE PO SVATÉM DUCHU Nemůžeme sloužit Bohu i majetku Ježíšovo podobenství vychází možná ze skutečné události známé jeho posluchačům a dosti obvyklé. Někomu se může zdát, že Ježíš neodsoudil dost přísně správcovu nepoctivost. Neschvaloval ji. To pochopíme jen pozorným přečtením veršů Podobenství však míří spíše jinam: 1. Správce myslel na důsledky svého jednání a na svou budoucnost. I my pamatujme, že budeme skládat účty ze svého hospodaření. Co nás čeká, budeme-li u Božího soudu shledáni nevěrnými? 2. Důležitější než bohatství je získat si dobré přátele. Vztahy k živým lidem musí dostat přednost před vztahem k mrtvému majetku. Peníze samy o sobě nejsou zlé. Dají se použít i k tomu, abychom jimi pomohli jiným. Možná, že i my budeme potřebovat pomoc bližního. Neztrácejme však při tom výhled na pozemské hranice, k věčnosti. V tom je poučení z podobenství (důraz je na verších 8-9). peníze za tisk a my musíme jen doufat, že se některý neplatič uvolí konečně zaplatit. Mezi těmi, co platí, jsou zase takoví členové církve, kteří pošlou peníze navíc. Na tomto místě bychom jim chtěli vyjádřit svůj velký dík. Časopis dáváme dohromady ve svém volném čase a veškeré náklady s tím spojené (internet, papíry, náplně do tiskárny, provoz počítače apod.) hradíme z vlastních prostředků stejně jako obaly na rozesílání časopisu. Poštovné hradí po celou dobu Hanka Rohlíčková, která investuje měsíčně prakticky celou výplatu. Je samozřejmé, že se asi najdou lidé, kteří tomuto vysvětlení neuvěří a stále budou bádat, kdo za námi stojí a pro koho to děláme. Těm můžeme jen odpovědět, že kromě našich čtenářů nevíme o nikom, kdo by za námi stál a nějakým způsobem ovlivňoval obsah časopisu. Dávno jsme poznali, že se (a nejen v naší církvi) vyskytují dvojí lidé - jedni, kteří jsou ochotni ze svého mála podpořit druhé, a druzí, kteří hledají cestičky, jak si přilepšit do vlastní kapsy, a ze svého by nikdy nic nedali, proto ty první neumějí pochopit. Je však zjevné, že převládne-li v naší církvi vliv těch druhých, nedopadneme dobře. (red) Z kazatelského plánu na tuto neděli 3. I my vlastně můžeme rozdávat ne ze svého vlastnictví, nýbrž z Božího. Vždyť Bohu patří všechno v tomto světě a cokoliv držíme, je nám jen svěřeno do správcovství a hospodaření. Texty: Am 8,4-7, 1Tm 2,1-10, L 16,1-13,Kaz 11,9, Jb 11,13-20 (Dt 24,10-15) Modlitba: Prosíme, Hospodine, vlož do našich srdcí pravou vděčnost za všechno, co nám z otcovské lásky dáváš. Dej nám pochopit, že tvé dary nejsou určeny pro naše sobecké uspokojení, nýbrž k tomu, ať můžeme žít na této zemi mezi svými bližními a jeden druhému pomáhat. Prosíme o pravou moudrost, která umí rozlišit věci dočasné a pomíjející od pravých hodnot podle tvých měřítek. Kéž neztrácíme naději, že při konečném účtování shledáš nás věrnými správci svěřených statků. Vhodné písně: 136, 172, 182, 300

3 NZ 40/04 NAD PÍSMEM Čiňte sobě přátele z mamonu... L 16, Není jisto, je-li uvedené podobenství autentické a zdali je opravdu pověděl Kristus; neboť obsahuje skoro jako chválu nebo zajisté aspoň shovívavý posudek jednání podvodného, z něhož dovozuje se napomenutí mravní: Dělejte si přátele z mamonu nepravosti, tj. hospodařte s majetkem tak, aby vám přece zbylo kus nějaké zásluhy. Moderní vykladači odmítají podobenství jako vsunuté a nepůvodní, s duchem Kristova evangelia vůbec nesrovnatelné. My nemáme za to, že je nutno podobenství o podvodném správci z evangelia vymítati. Celkový úsudek mravní o podvodech správcových dán jest prostým zařazením takového chytráctví mezi příznačné rysy synů tohoto světa, rozdílných od synů světla. A mravní ponaučení souhlasí úplně s programem Kristovým, jemuž hmotný majetek jest překážkou a balastem k dosažení království Božího pro toho, kdo v něm skládá smysl svého života. Evangelium prohlašuje dokonalým toho, kdo dovede se zříci svého majetku ve prospěch trpícího bližního (Mt 19,21). Ale neporoučí napořád od majetku utíkati. Uvedené podobenství pak konstatuje toliko, že lidé nedbající o království Boží a žijící pouze svým hmotným zájmům světským bývají chytřejší v podnikání svém a více praktičtí nežli lidé náboženští. A to je pravda. Pochvala, které dostává se v podobenství nepravému správci, míněna jest ovšem ironicky, tím spíše, že ji propovídá pán správcův, který mu na jeho podvody přišel a s výtkou velmi bezohlednou mu praví: Ty jsi chytrý! Mravní naučení, z celého podobenství čerpané a Kristu připsané, jest používati majetkovýh prostředků k dobročinnosti. Dobročinností ovšem nemíníme jen rozdávání týdenní almužny žebrákům. V porovnání se statky duchovními jest majetek hmotný něco méněcenného, málo oproti mnohocennému bohatství ducha. A kdo ani s tím nedovede rozumně hospodařiti, není schopen spravovati statků duchovních, vládnouti duší svou a míti účast na životě kultury duchovní. Veliký a nápadný nedostatek porozumění pro hmotnou obětavost a účelné vynaložení hmotných prostředků na duchovní úkoly a zájmy je znamenati odjakživa v českém snažení náboženském s výjimkou Tábora husitského prvních let jeho. Husitů, kteří dovedli zničiti dvé domy v městě Ústí Sezimově a jinde, kteří opustili všecko, své domy v požeh dali a své jmění přinesli náboženské obci táborské i se svýma pažema, kteří dali všecko své hmotné jmění pro velikou myšlenku Pravdy Boží v oběť po způsobu prvních apoštolů opustivších všecko a následujících Krista, těch nedopřáno vídati než několika málo rokům a ba spíše jenom měsícům prvního zápalu nadšeného hnutí husitského. Jindy každý zápas o duchovní a náboženskou samostatnost národa československého trpěl nedostatkem obětavosti hmotné a neporozuměním pro myšlenku jinak všude samozřejmou, že každá idea potřebuje také nákladu, má-li se udržeti a obstáti v soutěži s tím, co jest jí na odpor. Pomíjejíce epochu cyrilometodějství, které trpělo nedostatkem ideovým a nevykazuje žádných podstatných počinů svérázných, pozorujeme uvedený nedostatek jak na husitství let pozdějších, tak zejména na českých novoutrakvistických protestantech předbělohorských, kteří nedovedli ani v rozhodné době válečné ze svého mamonu dost obětovati ani důsledně sleviti ze svých nároků majetkových a třídních ve prospěch malého člověka. Dnes jsme zase v zápase ideovém. A zase naráží věc naše na neobětovnost. Majetné třídy se chytře namnoze hledí vymykati z účasti na našem zápase, protože jejich zájem jest podle jejich mínění dosti shodný se zájmy vládnoucí církve. A pokud přece musili dáti svému pokrokovému přesvědčení a hlubokému odporu proti cizí církevní nadvládě za pravdu a dali jméno své přepsati do soupisů našich, poskytují namnoze žalostnou podívanou. Tovární dělník, služka, výměnkář, pradlena, zřízenec, nádeník, důstojník atd., ti si svoji církevní daň několik korun ročně zaplatí; a bratr velkoobchodník, statkář, továrník a mnohý milionář - si zaplatí svoji církevní daň také, spravedlivě stejnou, jak ten chuďas, jenomže se musí za těch několik korun ročně hezky poděkovati a případně přiznati nárok na čestné místo v církevní obci, kdežto tam u těch se to obejde bez díků a okázalosti jako samozřejmost... Přijdou ke křtu s dítětem čeledínovým a uznale dávají k pokladně náboženské obce 20 Kč i více; přijede párem mohutných koní v kočáře křest rodiny sedláka chmelaře nebo řepaře, a s velkopanským gestem klade kmotra k pokladně církevní dar - 5 Kč. A tak zůstane v zápisech a kontrolních knihách církve naší zaznamenáno, že vyjma čestné výjimky lidé malí a nezámožní dovedli si své náboženské obce založiti a udržeti a vydržeti ze svých prostředků, kdežto obce bohatých krajů selských živořily finančně a milionáři nestyděli se platiti 5 Kč církevní daně ročně jako poslední chudá švadlena. Případů, že chudý člověk přinesl na stavbu církevního sboru 50, 100 i více Kč, je dost... Co tu však činiti? Láti majetným a zámožným? Myslím ne, nýbrž politovati jich, že nevědí, co podniknouti s majetkem svým a jak a do čeho jej investovati. A poučiti jich a i do svědomí jim promlouvati. Toho potřebí zejména nyní, když podnikáme v jednotlivých obcích stavby vlastních sborů. Za stara stavěly se mocné hrady a my se díváme, jakou ohromnou práci na ty stavby lidé vynakládali i co nákladu. Všaktě ale věděli proč a byli rádi, jen když jim mistr stavitel pověděl, jak mají stavěti. Naše sbory - toť také hrady, hrady našeho znovuvzkříšení a našeho zápasu na poli nábožensko-církevním. Je nutno pověděti všem bratřím a sestrám zámožnějším a lépe situovaným, aby nenechávali svých chudých bratří nést celou tíhu stavby obecně prospěšné. Je potřebí domluviti a ujasniti, a nutno se nadíti, že najde se i porozumění. Nyní je doba, kdy dlužno uvědomiti si povinnost investic, nákladů hmotných. Dlužno poukázati, jak zařizuje se s ohromným vynaložením svých prostředků majetkových protistrana beztak již v bohatství svém se dusící. Toho my nehodláme se domáhati. Ale nechť nám nikdo nezazlí, že jdouce na výpravu za osvobozením národa, chceme mít v ruce aspoň hůl, kterou bychom mohli zváti svým majetkem, a mošnu svou a své přístřeší. V epištole Římanům (5, 1-5) píše apoštol Pavel pěkně, jak chlubíme se nadějí slávy Boží. Věru, že bychom nepracovali na díle své církve, nebýt té naděje. Ale i soužením svým se chlubíme. A budeme se chlubiti vždycky tím, jak jsme bez prostředků a s holýma rukama podnikli zápas s velmocí římskou, s nepochopením vlastního státu svého. Ale snesli jsme to trpělivě a z té trpělivosti máme nyní zkušenosti a z těchto zkušeností podnikáme další. Kéž jen zůstane nám láska k dílu našemu tak obětavá i nadále a nechť rozleje se po srdcích všech našich příslušníků, nejen chudých, kteří nejvíce cítí potřebu díla našeho, nýbrž i těch, kteří značnějšími prostředky časnými jsou požehnáni, aby dovedli dělati sobě přátele z mamonu nepravosti a věděli, jak pomoci pojistiti budoucnost své vlasti a svých budoucích nejlépe. Neboť synové tohoto světa jsou chytřejší... Karel Farský, 1924

4 4 TÉMA TÝDNE NZ 40/04 NAPLNIT SOUČASNÉ SNAŽENÍ MRAVNÍ I POZNÁNÍ VĚDECKÉ DUCHEM KRISTOVÝM V pátek a v sobotu se koná jarní Církevní zastupitelstvo Na dny 8. a 9. října svolal konečně patriarcha jarní zasedání Církevního zastupitelstva. Nejednoznačnost našich řádů totiž způsobila, že JUDr. Jiří Čáp interpretuje ustanovení o tom, že zastupitelstvo má být svoláno v prvním pololetí tak, že stačí zastupitelstvo svolat a určit termín třeba za pět let. Vzhledem k tomu, že minulé zastupitelstvo neschválilo rozpočet, je docela podivné, že si nikdo nedělá starosti s hospodařením úřadu ústřední rady. Úřad tak celý rok hospodaří podle pokynů ředitele a patriarchy a protože až minulá schůze ústřední rady si konečně aspoň vyžádala stavy účtů (což je běžná praxe každé schůze rady starších v náboženské obci), mohou se členové ústřední rady jen divit tomu, že je na nich dost málo peněz. Když si člověk pomyslí, že např. ústředí Českobratrské církve evangelické střádá peníze pro případ odluky, aby bylo na platy duchovních aspoň na rok, u nás není rezerva ani na týden. Navíc nejsou peníze ani na nutné opravy církevních domů, přestože podle bratra Karla Potočka jejich výnosy bohatě stačí na vytvoření fondu oprav i na rozumné hospodaření úřadu. On sám však na schůzi ústřední rady zdůraznil slovo rozumné, protože hospodaření úřadu příliš rozumné není. V roce 2000 totiž nebyl žádný požadavek použít výnosy na platy zaměstnanců, nárok však postupně stoupal a loni to bylo 1,5 miliónu. Požadavek na příští rok už je 2,5 milionu. Představíme-li si, že v úřadě pracuje do 30 zaměstnanců a tyto přídavky se rozhodně netýkají všech, ale možná sotva třetiny lidí, je třeba se nad tím zamyslet. Pravda je, že všechny nadúvazky schvaluje ústřední rada, ale zastupitelstvo má jistě právo tuto expanzi zastavit vydáním směrnice, podle které by se měla ústřední rada řídit. Pro rekapitulaci uvádíme citaci z naší zprávy o zastupitelstvu z č. 1/2004: Značnou pozornost vyvolaly zpráva o výsledcích hospodaření církve (ústředí) v roce 2002, informace o hospodaření v roce 2003 a zpráva Církevního revizního finančního výboru, k níž bratr Karel Potoček uvedl, že navrhuje provádět revize diecézí a dalších církevních orgánů v pravomoci CRFV každý rok, hospodaření úřadu ústřední rady čtvrtletně, včetně kontroly mezd účelem je pomoci odstranit případné nedostatky včas. Navíc na přímý dotaz br. Milana Líšky, jak by určil na stupnici od 1 do 5, kdy 1 je pořádek a 5 totální chaos, v jakém stavu hospodaření je, sdělil neochotně, že 5 a dodal, že k dispozici jsou zápisy ze všech revizí. A tady je namístě otázka: Kolik členů Církevního zastupitelstva si od té doby zápisy z revizí prohlédlo? Dále jsme v lednu v našem časopise uvedli: Na základě zjištěných nedostatků nebyl rozpočet schválen a protože bylo konstatováno (br. Milanem Líškou, který z těchto důvodů resignoval na funkci místopředsedy ústřední rady), že za současného složení ústřední rady nemá ústřední rada na hospodaření úřadu žádný vliv a není naděje na změnu, bylo přijato toto usnesení: CZ zamítá návrh rozpočtu na rok 2004 a ukládá ÚÚR, aby do jarního CZ bylo hospodařeno v rámci rozpočtového provizoria a s tím, že na nejbližším zasedání ÚR bude písemně stanoveno, co lze v rámci rozpočtového provizoria platit. Současně pověřuje člena ÚR ing. Milana Líšku kontrolou plnění rozpočtového provizoria na straně příjmů a výdajů. Od té doby zasedala ústřední rada sedmkrát, ale rozhodně nedokázala přijmout žádnou směrnici, která by určovala, co se smí v rámci rozpočtového provizoria platit. Nedokázala ani zajistit pro svého člena (ing. Milana Líšku) podmínky, aby mohl usnesení zastupitelstva splnit. Usnesení, kolem kterého byla velká diskuse a v jehož přijetí byl spatřován významný krok ke zlepšení situace v chaotickém hospodaření církve, tak bylo doslova smeteno se stolu s tím, že naše řády pojem rozpočtové provizorium stejně neznají, tak co bychom se starali. Jediným drobným úspěchem je, že po velkých debatách přikázala minulá ústřední rada svému úřadu, že 4. října musí předat ing. M. Líškovi kompletní podklady, aby mohl aspoň zpracovat pro zastupitelstvo zprávu. Ohledně hospodaření úřadu přijalo zastupitelstvo i toto usnesení, a to dokonce jednomyslně: CZ ukládá ÚR, aby prostřednictvím úřadu ústřední rady odstranila nedostatky v ekonomické oblasti známé ke dni a podala do příštího CZ včetně: pojmenování nedostatků, systémového způsobu jejich řešení, konkrétních nápravných opatření a vyvození osobní zodpovědnosti konkrétních osob. Zastupitelstvo by mělo požadovat splnění tohoto usnesení už proto, aby se nedostatky nemohly opakovat a církev nebyla vystavena možnosti sankcí ze strany státu. Už minulé zasedání Církevního zastupitelstva se sešlo především proto, aby projednalo a popř. schválilo řády, které navazují na ústavu, která byla schválena na sněmu už před dvěma lety. Ukázalo se, že nedostatky byly tak velké, že bylo přijato toto usnesení: Církevní zastupitelstvo přikazuje Řád duchovenské služby, Hospodářský řád a Organizační řád zpět sněmovním výborům k doplnění sporných bodů s tím, že ekonomický sněmovní výbor současně s Hospodářským řádem předloží i všechny související směrnice. Termín: jarní zasedání CZ. Současně prodlužuje platnost stávajících řádů. Naši bratři zastupitelé a sestry zastupitelky by měli mít na paměti, že byli do své funkce zvoleni především proto, aby dokázali

5 NZ 40/04 hájit zájmy církve, když konečné verze řádů, které by měly být schváleny, se nedostaly do náboženských obcí k celocírkevní diskusi, což je vážné porušení jednoho ze základních principů, na kterých naše církev stojí. Je to neomluvitelné nedostatkem času, protože už dva roky církev bez těchto řádů existuje a kdyby v jejich tvorbě nehrály roli různé osobní zájmy, bylo by na diskusi v náboženských obcích času dost. Už na minulém zastupitelstvu uváděl slovenský biskup Jan Hradil, že řády jsou koncipovány pro mnohem větší církev, než je ta naše, a navíc jsou čím dál komplikovanější. Nebudeme asi daleko od pravdy, když napíšeme, že je to možná záměrné, protože potřebují-li nějaké řády výklad, slouží to pouze k tomu, že si je každý vykládá tak, jak se mu to hodí. Zasedání jarního zastupitelstva v říjnu je toho důkazem. Nestálo by za úvahu začít pracovat na takových řádech, včetně nové ústavy, které by lépe vyjadřovaly situaci v církvi a nepotřebovaly by odborný právnický rozklad každého ustanovení? V naší zemi existuje řada církví a náboženských společností, od kterých se můžeme snadno poučit a navíc i naše církev měla už ve své více než osmdesátileté historii mnohokrát řády jednodušší a jednoznačnější. Co se za téměř rok změnilo Na minulém zastupitelstvu se například sestra Alena Naimanová ptala, zda Kulturní rada vypracovala, jak jí bylo uloženo, nový návrh grafického zpracování informačního letáku o naší církvi, protože ten, který byl vydán a zcela rozebrán byl právě ze strany Kulturní rady podroben zdrcující kritice a ústřední rada uložila předložit novou verzi na prosincovou schůzi. Bylo odpovězeno, že vzhledem k tomu, že bratr Jiří Vaníček se náhle zranil a není na zastupitelstvu přítomen, není možné na tuto otázku odpovědět. V tuto chvíli není nový informační leták dosud vytištěn. Ty, kteří na něj netrpělivě čekají, je možné potěšit aspoň tím, že na minulé schůzi ústřední rady byla konečně předložena verze, která byla s drobnou úpravou schválena k tisku. Zájemci si ji mohou prohlédnout na webových stránkách naší církve (www.ccsh.cz). Vezmeme-li v úvahu, že bývalý tiskový odbor měl od schválení textů k vytištění hotové verze sotva dva týdny (minulý propagační materiál musel být k dispozici do Betlémské kaple 6. července 2003), bude jistě zajímavé sledovat, kdo bude volán k odpovědnosti, když nová verze není hotová ani za deset měsíců. Na zastupitelstvu se někteří členové vyjadřovali i k obsahu nultého čísla Nového čs. zápasu, které bylo rozesláno do náboženských obcí. Patriarcha tehdy na dotazy, které se zajímaly o pravdivost obsahu, odpověděl, že to bude předmětem několika trestních oznámení. Můžeme potvrdit, že trestní oznámení byla skutečně podána. Postarali se o ně nejen patriarcha, ale i ing. Miroslav Zahrádka a Jolana Hršelová. Policie však po prošetření žádné obvinění nevznesla. 5 Proč se zajímat o kolej Maximální kapacita bohoslovecké koleje v 6. patře v budově ÚÚR je 15 studentů. Dnešní stav je takový, že byly zabaveny dva pokoje pro zaměstnance úřadu (jeden dvoulůžkový, kde bydlí ředitel úřadu ing. M. Zahrádka, a jeden čtyřlůžkový, kde bydlí zaměstnankyně VIII. odboru pro vnější vztahy Mgr. Daniela Šeremetová). Na koleji tedy může být ubytováno pouze 9 studentů. Pokud chce mít naše církev aspoň minimální dohled nad výchovou budoucích farářů, je to skutečně trochu málo. Navíc byla na koleji vybudována i vlastní modlitebna, která tak je zcela nevyužitá. Nehledě k tomu, že cena, kterou by za tyto pokoje platili studenti, je za čtyřlůžkový pokoj 2800 Kč a za dvoulůžkový pokoj 2000 Kč měsíčně. Také se tento rok několikrát stalo, že o důležitých věcech, které se týkají koleje či přímo studentů nerozhodovala kolejní rada, kde je přítomen zástupce studentů (prefekt) a která je k těmto účelům zřízena, ale že rozhodovala ústřední rada, která si žádného studenta na jednání ani nepozvala. Když se jednalo o vyhození dvou studentů z koleje (o jednom informoval spirituál a o druhém patriarcha), nebyl dotyčný student ani pozván na zasedání ústřední rady, aby se mohl hájit. Další věcí, o které rozhodovala ústřední rada týden po zasedání kolejní rady, bylo právě zabrání čtyřlůžkového pokoje pro zaměstnankyni úřadu ústřední rady. K čemu je tedy kolejní rada? Má smysl ji mít, když stejně o všem podstatném rozhoduje ústřední rada? A má tedy smysl při postupném zařizování ubytovny zaměstnanců v tomto patře dále udržovat kolej? Studenti se domnívají, že podmínka, že spirituál koleje musí být farářem v Dejvicích, může mít vliv na nezávislost spirituála ve výkonu funkce. Neřídí-li se totiž přáním a požadavky patriarchy, může být z funkce spirituála odvolán, což by znamenalo, že přijde také o místo faráře? Je velice pravděpodobné, že problémy koleje budou odloženy s tím, že není v kompetenci zastupitelstva o této věci jednat. Stejně tak podle názoru patriarchy a JUDr. J. Čápa není zastupitelstvo kompetentní v mnoha jiných věcech. Spory o kompetence? Sestra Alena Naimanová, farářka z Rychnova nad Kněžnou, nám k minulému zastupitelstvu napsala: V církevním zastupitelstvu pracuji za naši (královéhradeckou) diecézi v druhém období. Nějaké zkušenosti s prací v něm mám. Překvapilo mne proto, když nám bylo dr. Čápem sděleno, že nejsme kompetentní k tomu, abychom zasahovali do dění na ústředí a do kompetencí ústřední rady. Myslím, že článek 55 naší církevní ústavy v odstavci 1 (o kompetencích církevního zastupitelstva) nám k tomu oprávnění dává - ve druhém řádku - "rozhoduje všechny zásadní věci církve jako celku, pokud nejsou vyhrazeny sněmu" a v předposledním řádku - "pečuje o celkové zájmy církve". Pokud církevní zastupitelstvo nemůže vyjádřit svou nespokojenost se stavem v úřadu ústřední rady nebo svou nespokojenost s prací ústřední rady - ptám se, kdo v naší církvi stojí nad ústřední radou a může ji volat k zodpovědnosti? Je to sněm? Nebo ani ten ne? Nebudeme-li si některých nepravostí všímat nebo se necháme odradit tím, že není v ničí kompetenci se o ně zajímat, může se snadno stát, že jednoho krásného dne například přijdeme o církevní dům. Na minulém zasedání ústřední rady se jen na poslední chvíli podařilo zabránit tomu, aby si úřad vzal úvěr. Co by se stalo, kdyby církev nemohla splácet, si asi každý umí představit. Nebudou-li stanovena přesná pravidla odměňování, vždycky se budou dít na úřadě nespravedlnosti, když výše platu nebude závislá na množství a kvalitě odvedené práce, ale i na domnělé loajalitě k vedení. Nebudou-li se členové zastupitelstva zajímat o to, kdo a za jakých podmínek může v úřadu pracovat, bude se jen zhoršovat už tak tíživá situace, kdy jeden odbor, a to pro církev jeden z nejdůležitějších - odbor sociální - není obsazen, další odbor - naukový - nemá přednostu, přednosta archivního odboru byl odvolán, aniž se mohl na ústřední radě obhájit. Do sekretariátu patriarchy byla přijata už sedmá sekretářka - tentokrát římská katolička, protože se zdá, že členové naší církve ztratili zájem v úřadu ústřední rady pracovat. Ústřední rada dnes funguje tak, že nezasáhne-li zastupitelstvo, rozpadne se úřad úplně. Možná by pomohlo prosadit do jednacího řádu, aby se aspoň o personálních otázkách rozhodovalo třípětinovou většinou. Připravily: Helena Bastlová a Hana Rohlíčková

6 6 AKTUÁLNĚ NZ 40/04 Bibličtí proroci jako investigativní novináři II. část Podle některých moderních psychologů naše podvědomí obsahuje nejen všechny informace, které kdy tento vesmír vytvořil, ale i všechny možné permutace, které se vytvořit dají. O tom by se dalo polemizovat do nekonečna, aniž by se to dalo potvrdit nebo vyvrátit. V každém případě jde o informace, k nimž si po většinu času upíráme přístup, protože nám nedávají smysl, nepotřebujeme je, nejsou relevantní a v daném kontextu by nám mohly být i na překážku. Duševní choroby jako schizofrenie se vyznačují právě oslabením nebo schopností tříbit informace do srozumitelnosti a smysluplnosti, takže škraloup povrchového vědomí roztává v široký nesrozumitelný tok nesouvislých informací. Z toho pro nás vyplývá několik důležitých poznatků: * Nikdo z nás nikdy ani na zlomek vteřiny, ani náhodou, nevnímá realitu takovou, jaká skutečně je, nýbrž jen jako její nepatrný výběr, který nám osobně v dané době dává smysl. * Každý z nás vnímá trochu jiný nepatrný výběr, protože máme každý jiné zkušenosti, zážitky, výchovu, vzdělání, kulturní rámec, předsudky, domněnky, názory, přesvědčení, hodnoty, vnímavost, touhy a cíle. * Každý z nás pokládá svůj výběr za ten pravdivý a skutečný a diví se, když jiní vnímají tutéž událost jinak. * Absolutně kompletní a pravdivá realita je tudíž lidskou myslí nepoznatelná, pravděpodobně nezaznamenatelná a určitě nesdělitelná. * Veškeré sdělování reality je nutně subjektivní, zkreslené a neúplné. * Kdo věří, že poznal celou pravdu, ztratil schopnost rozlišování. * Kdo hlásá, že pravda vítězí, dělá si z nás srandu. * Každý máme schopnost ten svůj výběr vnímané reality přetvářet, jak se nám to hodí. * Objektivita ve sdělování neznamená pravdivost, nýbrž schopnost brát na vědomí několik odlišných vnímání téže události. * Civilizace a kultura spočívá ve schopnosti vytvořit u skupiny lidí dostatečně podobný významový rámec, kterým celá skupina vnímanou realitu filtruje tak, aby jí dávala společný smysl a význam. * Takový významový rámec se dá vytvářet a přetvářet podle libosti. * Skupinové vytváření a přetváření významového rámce a jeho manipulace se jmenuje politika. * Vytvářením, přetvářením a manipulací skupinových významových rámců získáváme nad skupinami moc. * Manipulace významových skupinových rámců je činnost, která mimořádně silně láká padouchy. * Ne každý, kdo vytváří, přetváří a manipuluje skupinový významový rámec, je nutně padouch. * Padouchem se stává teprve ten, kdo významový rámec manipuluje se záměrem připravit manipulované o svobodu volit si z jiných významových rámců. Kde se neví, v co věřit, tam je snadné přesvědčit kdekoho o kdečem. V naší postmoderní době relativizace hodnot, ztráty víry v soustavu věčných hodnot, absence prorockého ducha a nezájmu o vyšší univerzální princip tvoření, má novinář těžký ale důležitý úkol. Jak neustále nacházet nějaký kompas, který by sloužil k plnění jeho funkce ozdravování společnosti. Pokusme se zde nějaký takový kompas zkonstruovat. U každého média chybí málo, aby přeskočilo z informací na dezinformace a zamlčování, z vysvětlování na zamlžování, z vzdělávání na ohlupování, z propagace na propagandu. Proto se za ta léta vytvořila jakási pomyslná hranice, které se říká nezaujatost či objektivita. Říkám schválně pomyslná proto, že objektivita neexistuje a ani existovat nemůže. Jednak proto, že i kdyby existovala, byla by příšerně nudná, jednak proto, že novinařinu nedělají žádné objekty, nýbrž subjekty, z nichž každý je svým způsobem subjektivní. A jednak proto, že nikdo nikdy není schopný posbírat naprosto kompletní informace a kontext té které události. Ví to odjakživa i třeba to proslulé objektivní BBC, které míří na co nejširší průřez čehosi, čemu se říká veřejnost. S vědomím, že objektivní informace jsou neproveditelná iluze, se BBC alespoň snaží řídit zásadou, že novinařina by měla být fair a usilovat o nestrannost, či při nejmenším jakousi názorovou rovnováhu. Jestliže ale dáme stejnou informační a propagační podporu zloději jako okrádanému, je to sice nestranné - ale je to fair? Nedáváme tím automaticky větší šanci zloději a nebylo by víc fair dát silnější podporu okrádanému? Toto morální dilema si novináři kladou od samého vzniku novinařiny. Ten bychom mohli datovat až k biblickým prorokům, kteří se jako reportéři a komentátoři stavěli jednoznačně na stranu bezmocných a proti mocným. Z toho pak v anglosaské novinařině vznikla zásada, podle níž je účelem novinářské práce toto: To comfort the afflicted and to afflict the comfortable. Česky nejspíš: Pohodu postiženým, postih pohodlným. A stojí za to se k této zásadě znovu a znovu vracet, až do omrzení, protože konkrétně znamená: Bezmocným, oloupeným, ustrkovaným a pokořovaným poskytovat naději, že i když jim třeba nemůžeme pomoci, alespoň na ně někdo nezapomíná, někomu na nich záleží, někdo se jich zastává. Že nespravedlivost páchaná vůči nim není stav normální a nemusí trvat věčně. Mocné, hrabivé, nabubřelé a diktátorské z pohodlí vyrušovat tím, že na ně svítíme, odhalujeme jejich kejkle, upozorňujeme, že jim to nemusí pokaždé projít. Že nespravedlnost páchaná jimi není stav normální a nemusí trvat věčně. Chceme-li být fair, nemůžeme a nesmíme na obě strany brát rovné měřítko. I za cenu rizika, že se zmýlíme. A za cenu nebezpečí, že nám někdo z mocných bude chtít ublížit. Ztratí-li k tomu odvahu novinařina, samotný pojem fair by mohl zmizet z lidského podvědomí. Teprve až nám tato zásada bude proudit v žilách a stane se nám samozřejmostí, budeme schopni rozlišovat, co je fair a co je nefair. A teprve až z novinařiny uděláme vlivného partnera v nikdy nekončícím tažení za mojžíšovské osvobozování z otroctví, budeme ji moci povýšit z prodejného řemesla na historické poslání. Jestliže tuto zásadu chápeme a neřídíme se jí, automaticky straníme mocným proti bezmocným, stáváme se vědomě spolupachateli zla, spolutvůrci nespravedlnosti, spolustrůjci diktatury. Pak samotné zásadě svobody informací kopeme hrob, a byli bychom užitečnější, kdybychom nestranně a objektivně prodávali sardinky. Benjamin Kuras (přednáška na teologické konferenci)

NOVÝ ČS. ZÁPAS 5. Když se obyčejní lidé rozhodnou pomáhat. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12)

NOVÝ ČS. ZÁPAS 5. Když se obyčejní lidé rozhodnou pomáhat. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12) NOVÝ ČS. ZÁPAS 5 Týdeník členů Církve československé husitské * ročník 2 * 30. ledna 2005 * cena 7 Kč Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích... (Mt 5,12a) (Mt 5,1-12) Když se obyčejní

Více

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus

PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus UNIVERSITA KARLOVA HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA MAGISTERSKÁ PRÁCE NA TÉMA: ROLE JANA ROKYCANY PŘI SJEDNÁVÁNÍ KOMPAKTÁT The role of Jan Rokycana at concluding Compactatus MILAN ŠIMEK 2005 Dejž Bože vprostřed

Více

Český zápas MINULOU SOBOTU SE KONALO 82. ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍ RADY NĚCO MÁLO Z DĚTSKÝCH LET O TGM SLOVO K ÚČASTNÍKŮM VARHANICKÉHO KURZU

Český zápas MINULOU SOBOTU SE KONALO 82. ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍ RADY NĚCO MÁLO Z DĚTSKÝCH LET O TGM SLOVO K ÚČASTNÍKŮM VARHANICKÉHO KURZU Český zápas Týdeník Církve československé husitské Ročník 87 číslo 38 16. září 2007 Cena: 6 Kč MINULOU SOBOTU SE KONALO 82. ZASEDÁNÍ ÚSTŘEDNÍ RADY Praze - Dejvicích se minulou sobotu konalo 82. zasedání

Více

Monarchistický zpravodaj

Monarchistický zpravodaj Monarchistický zpravodaj Zpravodaj Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) Číslo 34/2011 DEUS REX PATRIA www.korunaceska.cz Z obsahu čísla: Vyznání pravdoláskaře 2 390. výročí popravy

Více

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14

Kdo bude jako dítě. Důvěru nevzdávejme synodní senior Joel Ruml 14 1 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 cena 25 Kč roční předpatné 290 Kč Kdo bude jako dítě Být jako dítě znamená umět přijímat, ať je to pomoc a služba nebo odpuštění a nová životní možnost. Prostě brát,

Více

Jan Žižka z Trocnova. sborník projevů a přednášek

Jan Žižka z Trocnova. sborník projevů a přednášek Jan Žižka z Trocnova sborník projevů a přednášek 2012 Jan Žižka z Trocnova Sborník projevů pronesených na slavnostním setkání u příležitosti 587. výročí úmrtí Jana Žižky, husitského vojevůdce, které se

Více

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně

Církev - teologie - sněm. Soubor přednášek z teologické konference v Brně Církev - teologie - sněm Soubor přednášek z teologické konference v Brně Červen 2014 Obsah: Slovo na úvod................................................. 3 (ThDr. Tomáš Butta) Dokončit reformaci českou.

Více

V e l i k o n o č n í

V e l i k o n o č n í V e l i k o n o č n í 2014 Českobratrská církev evangelická, sbor Mšeno u Mělníka Není-li Boha Není-li Boha, pak je vše dovoleno, říká Ivan Karamazov ve světoznámém románu F.M.Dostojevského. I když citát

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

02/2011. Zpr vy z farnosti

02/2011. Zpr vy z farnosti Zpr vy z farnosti 02/2011 Římskokatolická farnost, Husovo nám. 99/13, 405 02 Děčín IV, 412 531 582 e-mail: rkf.dc.podmokly@seznam.cz, web: http://rkf.dc.podmokly.sweb.cz/ strana 2 Úmysly Apoštolátu modlitby

Více

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne

Církevní řád. Církve adventistů sedmého dne Církevní řád Církevní řád Církve adventistů sedmého dne 18. revidované vydání z roku 2010 CÍRKEVNÍ ŘÁD Vydala Církev adventistů sedmého dne Česko-Slovenská unie Londýnská 30, Praha 2-Vinohrady Praha 2011

Více

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY

OHLASY OSLAV VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 V Praze dne 28. 2. 2009 Číslo 1 OBSAH: ČLÁNKY, KOMENTÁŘE: 28. říjen a dnešek (J. Žitná) K ZAMYŠLENÍ: Využije Sokol myšlenky z konference k 90. výročí republiky? Možné závěry proběhnuvší konference

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

CÍRKEVNÍ RESTITUCE HORKÝ PODZIMNÍ BRAMBOR

CÍRKEVNÍ RESTITUCE HORKÝ PODZIMNÍ BRAMBOR 4/12 CÍRKEVNÍ RESTITUCE HORKÝ PODZIMNÍ BRAMBOR speciál Přijetí či nepřijetí zákona o navrácení církevního majetku zabaveného komunistickým režimem je v současné době tématem, kterým žijí jak církve, tak

Více

Je církev pro silné, nebo pro slabochy?

Je církev pro silné, nebo pro slabochy? 4 2 Evangelický měsíčník ročník 85/2009 88/2012 cena 25 Kč roční www.ceskybratr.cz předpatné 290 Kč Je církev pro silné, nebo pro slabochy? Naše sbory zahrnují a přijímají dosti lidí nemocných, neúspěšných,

Více

SLÁNSKÉ ROZHOVORY. reformace. historie. osobnosti. teologie. umění

SLÁNSKÉ ROZHOVORY. reformace. historie. osobnosti. teologie. umění SLÁNSKÉ ROZHOVORY Českáhusitská reformace 2010 historie teologie osobnosti umění KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ 2011 KRÁLOVSKÉ MĚSTO SLANÝ SLÁNSKÉ ROZHOVORY Českáhusitská reformace 2010 historie teologie osobnosti

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 10/2009 Ročník XIX Říjen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Duch Svatý a církev u sv. Pavla Pokání vtesané do kamene Jiří Vitvar Když je radost s kým sdílet Světový den Hospicové a paliativní

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2003 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE o radě, unii a farizejství a co zdraví? střechy a stříšky situace v české republice střecha zbytečnost, možnost nebo nutnost? střecha na

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

Náš cíl je v nebi. Blahoslavený Karel Spinola 07 Volby 2013 Vítězství nečitelných 09 Dítě na okraji společnosti. Bankéři a dítě 10. Žízeň po živé vodě

Náš cíl je v nebi. Blahoslavený Karel Spinola 07 Volby 2013 Vítězství nečitelných 09 Dítě na okraji společnosti. Bankéři a dítě 10. Žízeň po živé vodě Res Claritatis MONITOR publicistický čtrnáctideník ročník X., číslo 21 10. 11. 2013 / neprodejné Z OBSAHU O společenství svatých. Katecheze Svatého otce Františka 04 Náš cíl je v nebi. Blahoslavený Karel

Více

Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938. Jakub Šlouf

Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938. Jakub Šlouf Projekt stavby Korandova sboru v Plzni 1918-1938 (Českobratrský evangelický východní sbor v Plzni, Karel Machotka, Karel Kindl, Bohumír Kozák, Jan Gillar a Jaroslav Fišer) Jakub Šlouf (Publikováno ve sborníku

Více

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014

měsíčník Roztok a Žalova 1/2014 1/2014 Rozpočet na rok 2014 byl řádně schválen (str. 8) Mýty a fakta o projektu v Nádražní ulici (str. 12) Když skauti tančí (str. 15) Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku (str. 16) Masopust v Roztokách

Více

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker

Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker Českobratrská církev evangelická... průvodce čili baedeker ed. Ondřej Macek Tento text požívá veškeré ochrany autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá autorská práva jednotlivých

Více

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny

IKD. Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro rodiny IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 6 Dvacet let církevního školství v diecézi Rozhovor s Jiřím Vojáčkem Na návštěvě: Farnost Ústí nad Orlicí Šance pro rodinu - nová pomoc pro

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

Soudce PROFESNÍ SVĚT:

Soudce PROFESNÍ SVĚT: 6 Evangelický měsíčník ročník 89/2013 cena 25 Kč www.ceskybratr.cz PROFESNÍ SVĚT: Soudce Rozhovor se státním zástupcem Kdo je přísedící a co řeší pastýřská rada Ve Žďáře nad Sázavou vyšli ven Diakonie:

Více

Slovo starosty. Vážení čtenáři chlumeckých listů,

Slovo starosty. Vážení čtenáři chlumeckých listů, INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU Slovo starosty Vážení čtenáři chlumeckých listů, v příštím měsíci, konkrétně osmého června tohoto roku, otevřeme veřejnosti generálně opravenou Loretu, která je v Chlumci nad

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 2/2009 Ročník XIX Únor 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Galatským Kamil Novák Karuzošou rozezpívala Ledeč už popáté Letem, světem...mládeže Tříkrálové aktuality Liturgický oděv

Více