O B S A H. Úvodník Blížící se vstup do Evropské unie a pár poznámek navíc... 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O B S A H. Úvodník Blížící se vstup do Evropské unie a pár poznámek navíc... 3"

Transkript

1 2 / 2003

2 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Blížící se vstup do Evropské unie a pár poznámek navíc Z předsednictva ČSDP a z činnosti sekcí Zápis ze sedmé schůze předsednictva. 4 Články Horní hranice limitu odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce dle Úmluvy CMR (V. Roubal) Judikatura Meziválečná judikatura (rozdělení zásilky a nároky z přepravní smlouvy). 9 Aktuální judikatura (nákladní list jako důkaz o přepravní smlouvě) 10 Legislativa Evropské unie Profesionální řidiči ve světle připravovaných změn legislativy EU Další projednávané návrhy na změnu EU legislativy v oblasti silniční dopravy.. 14 Nařízení o poskytování náhrad při odepření letecké přepravy. 14 Projednávané návrhy na změnu EU legislativy v oblasti letectví. 15 Různé Návrh Pravidel pro vedení seznamu mediátorů a rozhodců doporučovaných Společností pro řešení sporů z přeprav 16

3 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 3 Ú V O D N Í K Blížící se vstup do Evropské unie a pár poznámek navíc Dne 16. dubna 2003 byla v Aténách podepsána Smlouva o přistoupení České republiky (a dalších kandidátských zemí) k Evropské unii s tím, že platnosti nabude po uložení příslušných ratifikačních listin dne 1. května K tomuto datu se tak stane Česká republika jedním ze členských států Evropské unie. Tato skutečnost se významně dotkne téměř všech oblastí práva a dopravní právo v této souvislosti nebude žádnou výjimkou. I když stávající česká legislativa byla podstatným způsobem harmonizována s legislativou evropskou, v mnoha případech stále existují určité rezervy či mezery, z jejichž existence nemohou zatím vyplynout žádné zásadní důsledky. Tato situace se však zásadně změní ke dni vstupu ČR do EU, kdy se stanou přímo závazná nařízení (regulations) vydávaná příslušnými evropskými orgány, kterých se budou moci dovolávat jak občané tak stát, a zároveň ponese stát odpovědnost za implementaci směrnic (directives) do českého právního řádu. Důkladná znalost evropské právní úpravy se proto brzy stane nutností, ale zároveň i výhodou, neboť vigilantibus iura scripta sunt (bdělým náležejí práva). Dopravní problematika je v rámci primárního práva EU upravena zejména v čl Smlouvy o ES. Sekundární legislativa se pak zabývá různými aspekty dopravního práva, přičemž vzhledem k vnitrozemské poloze České republiky bude oblast námořní dopravy zřejmě méně aktuální, něž úprava dopravy silniční, železniční a letecké. Jak již je uvedeno výše, s blížícím se dnem vstupu ČR do EU je žádoucí seznámit se s některými předpisy EU týkajícími se dopravy, resp. s případnými změnami, které se v současné době připravují a do dne vstupu mohou nabýt účinnosti. Z tohoto důvodu si Vám dovolujeme v tomto čísle Bulletinu nabídnout krátké informace týkající se některých předpisů EU v oblasti letectví a silniční dopravy a jejich plánovaných změn. Z jiného soudku, než je evropská legislativa, je návrh Pravidel pro vedení seznamu rozhodců a mediátorů doporučovaných Českou společností pro dopravní právo k řešení sporů z přeprav, který je rovněž obsažen v závěru tohoto čísla Bulletinu a je určen k diskusi mezi členy Společnosti. Předsednictvo Společnosti je přitom otevřeno jakýmkoli připomínkám k jeho obsahu, které budou ze strany členů Společnosti předloženy. Závěrem mi pak dovolte zdůraznit, že Bulletin, který právě čtete, je časopisem vydávaným Společností pro své členy, přičemž stejně jako má každý člen právo Bulletin obdržet, má rovněž právo se na jeho tvorbě podílet. Cílem vydávání Bulletinu je vytvořit informační kanál, kterým se budou členové Společnosti vzájemně informovat o novinkách, problémech, svých názorech a jiných skutečnostech souvisejících s oblastí dopravního práva, protože právě různorodost zdrojů informací uveřejňovaných v Bulletinu jej bude činit zajímavým a hodnotným. Kvalita Bulletinu proto bude vždy pokulhávat, pokud se na jeho tvorbě bude podílet omezený okruh osob s omezeným přístupem k informacím. Rád bych proto využil této příležitosti a požádal všechny členy, aby přispěli ke tvorbě kvalitního informačního zdroje ve formě Bulletinu třeba jen tím, že budou zasílat jakékoli informace o různých událostech, akcích, publikovaných dokumentech, zajímavých rozsudcích a jiných podstatných skutečnostech na adresu Společnosti (poštovní či ovou). Za spolupráci předem děkujeme! září 2003

4 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 4 Z P Ř E D S E D N I C T V A Č S D P A Č I N N O S T I S E K C Í ZÁPIS ZE SEDMÉ SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA konané dne 26. června 2003 Zasedání předsednictva se dne 26. června 2003 od do hod. v sídle Společnosti zúčastnili: JUDr. Václav Roubal předseda předsednictva JUDr. Alice Bártková tajemník JUDr. Jan Čejka člen předsednictva JUDr. Milan Třebeška člen předsednictva JUDr. Miroslav Šubert - člen předsednictva Předseda předsednictva přivítal přítomné a konstatoval, že z pěti členů předsednictva jsou přítomní všichni členové a předsednictvo je tedy v souladu s čl. 8 odst. 2 stanov Společnosti usnášeníschopné. Poté předseda předsednictva navrhl, aby se přistoupilo k projednání programu předsednictva. V souladu s pozvánkami na schůzi předsednictva a zde navrženým programem schůze byly jednotlivé body programu projednány následovně: 1) Referát JUDr. Václava Roubala ze zasedání právní komise IRU konané dne v Praze: 1. Na zasedání byla probírána otázka elektronického nákladního listu CMR dle chystaného 2. Protokolu k Úmluvě CMR. 2. Dále zde byla opět řešena otázka zpracovávání přehledu o právní úpravě zákonného zástavního práva dopravce v jednotlivých signatářských státech Úmluvy CMR. 3. Jednou ze zásadních otázek probíraných na zasedání byla i otázka čl. 23 Úmluvy CMR a jeho uvádění do souladu s Protokolem k Úmluvě CMR z roku Bylo konstatováno, že ze 44 signatářských států Úmluvy CMR Protokol z roku 1978 podepsalo celkem 33 států, jedním ze států, které Protokol nepodepsaly, je Česká republika. Bylo také konstatováno, že oproti roku 1978, kdy hodnota zlatého franku, jak je zmiňován v původním znění čl. 23 Úmluvy CMR beze změn dle Protokolu z roku 1978, odpovídala v podstatě hodnotě SDR, resp. 8,33 SDR dle Protokolu odpovídalo v podstatě 25 zlatým frankům ve smyslu dřívějšího znění čl. 23 CMR, v současné době je limit odpovědnosti dopravce zjištěný výpočtem dle zlatého franku 6 x vyšší nežli limit odpovědnosti dopravce zjištění dle SDR, což v mezinárodně-obchodní vztazích v případě zemí, které Protokol z roku 1978 neratifikovaly, způsobuje značné potíže. V závislosti na toto zjištění pak JUDr. Roubal uvedl, že znovu napsal na Ministerstvo dopravy a spojů ČR dopis apelující na ratifikaci Protokolu k Úmluvě CMR z roku 1978 Českou republikou. 2) Projednání stavu dosahování cílů stanovených na 6. schůzi předsednictva ČSDP: 1. JUDr. Roubal uvedl, že znovu napsal na Ministerstvo dopravy a spojů ČR dopis apelující na ratifikaci Protokolu k Úmluvě CMR z roku 1978 Českou republikou, když tento dopis reflektuje i zjištění probírané na posledním zasedání právní komise IRU v Praze týkající se rozdílu mezi výší limitu odpovědnosti dopravce zjištěnou dle SDR a zjištěnou dle zlatých franků. 2. JUDr. Šubert uvedl, že uveřejnil v Bulletinu vydávaném Mezinárodní obchodní komorou článek týkající se problémů souvisejících s neratifikováním Protokolu k Úmluvě CMR z roku 1978 Českou republikou a ohlas na tento článek byl ze strany čtenářů (např. pak i velkých nadnárodních dopravních a spedičních firem) obrovský, vyjadřující pohoršení. Dále JUDr. Šubert uvedl, že bude usilovat o to, aby v dalším čísle citované Bulletinu byl zveřejněn další dopis JUDr. Roubala

5 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 5 adresovaný Ministerstvu dopravy a spojů ČR a apelující opětovně na ratifikaci Protokolu k Úmluvě CMR z roku 1978 Českou republikou. 3. JUDr. Čejka uvedl, že k otázce rozšiřování členské základny ČSDP již hovořil s předsedou Dozorčí rady Svazu podnikatelů v dopravě a společně dohodli, že v některém z dalších vydání zajistí uveřejnění článku pojednávajícího o existenci ČSDP a možnosti přihlášení se za člena ČSDP. JUDr. Šubert se pak zavázal zajistit uveřejnění takovéhoto článku také v Bulletinu vydávaného Mezinárodní obchodní komorou. JUDr. Čejka a JUDr. Šubert pak za tímto účelem obdrželi od JUDr. Bártkové článek uveřejněný v předchozím roce v Bulletinu advokacie, který měl ze strany advokátů velký ohlas. 3) Jednání o námětu Sympozia k 50. výročí existence Úmluvy CMR s předpokládaným termínem konání v roce JUDr. Roubal uvedl, že již požádal Sdružení ČESMAD Bohemia o spolu součinnost a podílení se na sponzorování sympózia 2. JUDr. Roubal a JUDr. Šubert se zavázali zvážit možnost oslovení dalších případných sponzorů a tyto tedy také oslovit. 3. JUDr. Šubert se zavázal podat o chystaném Sympoziu informaci na oddělení kamionové dopravy Svazu spedice a logistiky 4. Bylo konstatováno, že je třeba již začít chystat i konkrétní program Sympozia a předběžně byly navrženy jeho následující body: - Úmluva CMR a judikatura k ní v ČR a zahraničí - referát JUDr. Roubala - Silniční doprava v rámci právní úpravy evropského práva - referát JUDr. Bártkové - Multimodální a kombinovaná doprava - referát JUDr. Šuberta - ICC Force Majeure Clause a ICC Hardship Clause - referát JUDr. Šuberta - Problémy paletizace - se žádostí o přednesení tohoto referátu bude osloven JUDr. Bauer - Problematika kabotáže - se žádostí o přednesení tohoto referátu bude osloven německý advokát Jürgen Knorre - Španělská judikatura k Úmluvě CMR - se žádostí o přednesení tohoto referátu bude osloven španělský advokát Francesco Gamborino 5. Pro potřeby zajištění reprezentativních prostor pro konání Sympozia se JUDr. Roubal zavázal oslovit členku ČSDP, prof. JUDr. Pauknerovou s dotazem na možnost pořádání Sympozia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 4) Příprava seznamu mediátorů a rozhodců vedených ČSDP - projednání podrobných pravidel: 1. K posouzení členům předsednictva byl předložen písemný návrh JUDr. Horníka nazvaný "Pravidla pro vedení seznamu rozhodců a mediátorů doporučovaných Českou společností pro dopravní právo k řešení sporů z přeprav" (dále jen "Pravidla") a bylo schváleno, že předsednictvo jednomyslně doporučuje jeho následující úpravy: - ponechat rozhodování o zápisu do seznamu i výmazu z něj pouze v pravomoci předsednictva ČSDP a podle toho upravit písemný návrh předložený JUDr. Horníkem; - rozšířit okruh gestorů na 3 zletilé osoby obecně (když v původním návrhu mohli být tzv. gestory jen 3 členové ČSDP); - v bodě 6.1. písemného návrhu doplnit na konec věty: ".v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a na vlastní náklady." 2. Bylo rozhodnuto, že návrh upravený ve smyslu odst. 1 tohoto článku bude uveřejněn k připomínkám všech členů ČSDP v dalším čísle Bulletinu ČSDP a po zvážení případných připomínek předsednictvo na další schůzi rozhodne o přijetí Pravidel. 5) Různé: 1. Tajemník ČSDP, JUDr. Bártková, informovala přítomné, že v době od bude na 10 měsíčním zahraničním studiu a proto byl pro dobu její nepřítomnosti jako zástupce tajemníka

6 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 6 jednomyslně schválen JUDr. Jan Čejka s tím, že podrobnosti týkající se jeho činnosti budou projednány na následující schůzi předsednictva ČSDP v září Závěrem konstatováno, že následující schůze předsednictva bude svolána na v 15:00 hodin. Zápis zpracovala: JUDr. Alice Bártková V Praze dne Ověřovatel zápisu: JUDr. Václav Roubal Č L Á N K Y HORNÍ HRANICE LIMITU ODPOVĚDNOSTI MEZINÁRODNÍHO SILNIČNÍHO DOPRAVCE DLE ÚMLUVY CMR JUDr. Václav Roubal I. Dokument IRU o limitu odpovědnosti dle Úmluvy CMR Koncem května tohoto roku se konalo v Praze 75. zasedání Právní komise IRU mezinárodní unie silniční dopravy. Z programových bodů tohoto zasedání poukazuji v tomto příspěvku na téma, které bylo zařazeno pod bodem různé. Z pohledu České společnosti pro dopravní právo jde však o záležitost značného dosahu, která se dotýká nejen dopravní veřejnosti, ale je nepochybně velmi důležitá pro význam právní úpravy mezinárodní silniční dopravy. V zájmu aktuálnosti příspěvku následuje pracovní překlad dokumentu IRU č.j. CAJ/G4564/WCZ, který vystihuje velmi důrazně situaci, kterou toto téma popisuje. Generální sekretariát IRU je často požadován pojišťovnami z různých zemí, aby je seznámil s listinou, která by obsahovala seznam smluvních stran Úmluvy CMR a protokolu k této Úmluvě. Není to zřejmě plané kuriózní přání z jejich strany, pro tuto zásadní informaci mají oprávněné důvody. Má jim umožnit správně zabezpečit smluvní odpovědnost dopravců při provozování mezinárodní silniční přepravy. Níže uvedený seznam, který mohou členové Právní komise shledat užitečným při informování mezinárodních dopravců v jejich zemi: Následujících 44 zemí jsou smluvními stranami Úmluvy CMR (stav k ): Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzinsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Irán, Irsko, Itálie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Moldavsko, Maroko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko a Černá hora, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Velká Británie, Uzbekistán. Následujících 30 zemí jsou smluvními stranami Protokolu 1978 k Úmluvě CMR (stav k ): Rakousko, Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Gruzinsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Irán, Irsko, Itálie, Kyrgyzstán, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Nizozemí, Norsko,

7 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 7 Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Turkmenistán, Velká Británie, Uzbekistán. Víme, že 1. Článek 23, Úmluvy CMR stanoví v odst. 3: Náhrada škody nesmí přesahovat 25 franků za kilogram chybějící hrubé váhy. Frankem se rozumí zlatý frank o váze 10/31 gramů a o ryzosti Protokol 1978 k Úmluvě CMR stanoví v čl. 2: Čl. 23 Úmluvy CMR se upravuje takto: 1) odst.3 se nahrazuje tímto textem: V žádném případě nemůže náhrada překročit 8,33 početní jednotky (Zvláštních práv čerpání) za kilogram chybějící hrubé váhy. Početní jednotka, zmíněná v této Úmluvě CMR je Zvláštní právo čerpání, jak je definováno Mezinárodním měnovým fondem. Zatímco v roce 1978 horní mezi 25 zlatých franků se rovnala 8,33 ZPČ, není tomu tak již v roce Horní mez vyjádřená ve zlatých francích je v současné době přibližně 6x vyšší než mez odpovědnosti vyjádřená ve zvláštních právech čerpání (ZPČ). Je proto tedy důležité vědět, jaká horní hranice odpovědnosti platí pro každou konkrétní mezinárodní přepravu. Podle pravidel mezinárodního práva platí: - mezinárodní dohoda je závazná pouze pro státy, které jí přijaly a ratifikovaly; - mezinárodní dohoda nevytváří ani závazky, ani práva pro třetí stát. Z toho vyplývá, že: 1. Všechny silniční přepravy mezi 30-ti zeměmi, které přistoupily a ratifikovaly Protokol 1978 k Úmluvě CMR jsou podrobeny horní hranici 8,33 ZPČ za kilogram hrubé váhy. 2. Všechny silniční přepravy mezi 14-ti zeměmi, které přistoupily a ratifikovaly Úmluvu CMR, avšak nepřijaly Protokol 1978 Úmluvy CMR, jsou podrobeny horní hranici 25 zlatých franků za kilogram hrubé váhy. 3. Všechny silniční přepravy mezi 30-ti zeměmi, které přistoupily k Protokolu 1978 Úmluvy CMR a uvedených 14 zemí nejsou podrobeny horní hranici 25 zlatých franků hrubé váhy. 4. Všechny silniční přepravy, které jsou sjednány, nebo mají svůj smluvní začátek v zemích, které nepřistoupily k Úmluvě CMR, jsou podřízeny: - horní hranici 25 zlatých franků, pokud přeprava začíná a končí v zemi, která přistoupila k úmluvě CMR, avšak nepřistoupila k Protokolu z roku horní hranici 8,33 ZPČ, pokud přeprava začíná, nebo končí v zemi, která přistoupila k protokolu 1978 Nicméně, soudy v těch zemích, které nepřistoupily k Úmluvě CMR (např. Ukrajina k datu tohoto zpracování), nejsou vázány žádným z těchto limitů a mají volnost aplikovat jejich vlastní horní hranici, nebo aplikovat neomezenou odpovědnost dopravců, jestliže jejich legislativa, nestanoví jinou horní hranici. Členové Právní komise IRU jsou žádáni, aby laskavě informovali dopravce v jejich zemích o těchto různých horních hranicích, které lze aplikovat v mezinárodních silničních přepravách, aby mohli kontrolovat, zda jejich pojistné smlouvy adekvátně pokrývají jejich odpovědnost vyplývající z Úmluvy CMR. Členové Právní komise IRU: - jejichž země přistoupila k Protokolu 1978, jsou žádáni, aby informovali kompetentní úřady v jejich zemi o shora uvedené situaci, aby tak mohly vykonávat tlak na 14 zemí, které ještě nepřistoupily k Protokolu 1978, aby tak učinily. Takovýto tlak, zejména v kandidátských zemí

8 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 8 pro přístup do EU, je zejména aktuální, neboť řada kandidátských zemí zůstává mimo Protokol 1978, což je překážkou pro rozvoj jednotného trhu; - jejichž země nepřistoupily k Protokolu 1978, jsou žádání, aby urgovali jejich kompetentní úřady, aby přistoupily k Protokolu Silniční dopravci v těchto zemích, kteří musí pojišťovat svoji odpovědnost, podle horní hranice 25 zlatých franků pro všechny přepravy, které vykonávají, jsou z tohoto důvodu méně schopní soutěže, než ty země, které ratifikovaly Protokol II. Komentář Při uskutečňování mezinárodní silniční přepravy nákladů si dopravci pojišťují svou odpovědnost za přepravované zásilky zpravidla v rozsahu limitů stanovených v Úmluvě CMR, tzn. že dopravce po projednání se svým pojistitelem bere při sjednávání pojistné smlouvy v úvahu svůj vozový park, se kterým realizuje mezinárodní přepravy a volí takovou horní hranici svého pojistného krytí pro jednotlivé přepravy v závislosti na užitečné hmotnosti svých vozidel používaných pro tyto přepravy. Tak např. zvolený limit pojistného krytí ve výši Kč pro každou převzatou mezinárodní přepravu zásilek, zajišťuje pojistné krytí odpovědnosti dopravce přibližně na hrubou hmotnost zásilky ve výši 27 tun. Z toho je zřejmé, že nižší hmotnost zásilky a její vyšší cena, i když ani nedosahuje výši pojistného limitu, povede k tomu, že pojistná náhrada poskytovaná pojistitelem, bude odpovídat limitu stanovenému v čl. 23 Úmluvy CMR a může takto představovat jen malou část prokázané hodnoty zásilky. Situace, o níž je řeč v předchozím textu, přináší však ještě další překvapení pro účastníky přepravní smlouvy, v tomto případě spíše nepříjemně překvapen může být především dopravce, dojdeli ke ztrátě nebo poškození zásilky přepravy a nepodaří-li se dopravci zprostit se jeho odpovědnosti za přepravovanou zásilku. Nárok vůči dopravci, který je ze země, jež není signatářem protokolu k CMR č.1 z roku 1978 a tedy je podle legislativy svého státu vázán Úmluvou CMR s čl. 23 v původním znění, tj. stanovené odpovědnosti na 25 franků za kg chybějící hrubé váhy, může při přepočtu této hodnoty poškozeného plně uspokojit, uvážíme-li, že je 6x vyšší než odpovědnost určená Zvláštními právy čerpání. Česká republika ani její právní předchůdce není signatářem protokolu č.1 k Úmluvě CMR z roku Pokud tedy pojistitel odesílatele zásilky uhradil poškozenému z titulu zbožového pojištění škodu, vzniklou na zásilce v průběhu přepravy, mohl by přistoupit k vymáhání regresního nároku oproti dopravci ze země, která není signatářem protokolu č.1 k Úmluvě CMR a legislativně neprovedla příslušnou úpravu čl. 23 Úmluvy CMR. Tím ponechala v platnosti strop odpovědnosti dopravce určený 25 Zlatých franků za kg váhy chybějící zásilky. Ve svém nároku by se oprávněný mohl opírat o výpočet limitu podle platné úpravy ve státě dopravce a to by mu umožňovalo získat citelně vyšší náhradu škody (až 6-ti násobek oproti limitu, který se opírá o Zvláštní práva čerpání. Uvedené skutečnosti mají ještě další aspekt. Pojistitelé odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce v těch státech, které nepřistoupily ke zmíněnému protokolu k Úmluvě CMR, poskytují-li pojistnou ochranu z titulu pojištěné odpovědnosti dopravce v rámci a podle podmínek Úmluvy CMR, jsou na druhé straně zavázáni poskytovat škodní náhrady rovněž podle podmínek platné právní úpravy Úmluvy CMR. Je tedy žádoucí, aby právní úprava odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce byla uvedena v legislativě ČR do souladu s Protokolem v zájmu odstranění nerovnoměrnosti v míře odpovědnosti českého dopravce.

9 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 9 I. Meziválečná judikatura J U D I K A T U R A Z toho, že jednotná zásilka rozdělena byla na několik vozových nákladů a že o každém vozovém nákladu vydán byl samostatný nákladní list železniční, nelze ještě souditi, že šlo o tolikéž samostatných dopravních smluv a samostatných nároků z těchto smluv. (Rozh. Nejvyššího soudu ze dne 21.listopadu 1922, R I 1336/22, Vážného sb. č. 2026) Žalobkyně zaslala do Vídně prázdné sudy v 25 vagonech, z nichž na každý vagon byl vydán zvláštní nákladní list. Domáhajíc se na dráze vrácení přeplatku dovozného Kč a Krak., zadala žalobu na sborovém soudě, jenž o ní věcně rozhodl. Odvolací soud zrušil napadený rozsudek i s předchozím řízením a odmítl žalobu. Důvody: Žalobkyně opírá nárok svůj o nákladní smlouvu s čsl. státními drahami ohledně zaslaných do Vídně prázdných sudů. Dle 61 žel. dopr. ř. jest nákladní smlouva s dráhou sjednána, jakmile výpravna přijala ku přepravě zboží a nákladní list, na němž na znamení přijetí vytiskne výpravna denní razítko. Důkazem o nákladní smlouvě jest nákladní list opatřený razítkem dráhy. Dle vlastních tvrzení žalobkyně jde o zásilky prázdných sudů, uskutečněné v době od 24. srpna 1920 do 2. září 1920, na které se vztahuje 25 nákladních listů, předložených žalobkyní. Poněvadž tedy ohledně každé z uvedených zásilek vystaven byl zvláštní nákladní list, jde tu o 25 samostatných nákladních smluv. Na tom nemění ničeho tvrzení žalobkyně, že jednalo se o jednotnou objednávku vagonů, poněvadž objednávka ta není ještě ujednáním smlouvy nákladní a, že tu o jednotnou smlouvu nákladní nešlo, toho neklamným důkazem jest právě okolnost, že o každé jednotlivé zásilce byl vyhotoven samostatný nákladní list. Nároky z těchto smluv mohla by žalobkyně za podmínek 227 c.ř.s. uplatňovati v téže žalobě jen tehdy, kdyby dovolaný soud obchodní byl příslušným pro každý jednotlivý nárok žalobní. Tomu však v tomto případě tak není, neboť žádný z uplatňovaných nároků nečiní přes Kč, následkem čehož by jednotlivé nároky uplatňovány býti musily před příslušným soudem okresním a jest jak dle 227 c.ř.s., tak i 104 odstavec druhý j. n. naprosto vyloučeno, by žalobkyně součtem jednotlivých nároků přivodila příslušnost sborového soudu. Dle toho byl obchodní soud ku projednání této pře vůbec nepříslušným, a, když přes to v této při jednal a ji rozhodl, byl rozsudek vynesen soudem, který ani výslovným ujednáním stran pro tuto při nemohl se státi příslušným. Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení a vrátil věc odvolacímu soudu, by, nehledě k domnělé zmatečnosti, dále ve věci jednal a o ní rozhodl. Důvody: Vzhledem k námitce žalované v odvolacím řízení jest uvážiti, zda žalující strana uplatňuje několik samostatných nároků, z nichž žádný co do výše neodůvodňuje příslušnosti procesního soudu. Rekursní soud sdílí tento druhý náhled žalované strany, ve skutečnosti jde však o nárok jednotný. Ze zjištění procesního soudu vyplývá, že žalující strana dala žalovanou drahou dopraviti prázdné sudy do Vídně témuž adresátovi. Sudů těch byl tak značný počet, že nemohly býti vypraveny najednou, nýbrž mohlo by se tak státi po jednotlivých vagonových zásilkách, byla proto zásilka rozdělena na 25 vozových nákladů, z nichž každý byl doprovázen zvláštním nákladním listem. Dle 56 (2) žel. dopr. ř. je železnice oprávněna vyžádati si zvláštní nákladní list ke každému vozovému nákladu. Z několika nákladních listů, týkajících se jedné a téže zásilky, nelze souditi na stejný počet dopravních smluv. 61 žel. dopr. ř. ustanovuje ovšem, že nákladní smlouva je sjednána, jakmile výpravna přejala k dopravě zboží a nákladní list, avšak ani tím není ještě řečeno, že při jednotné zásilce, rozdělené ve více vozových nákladů a vyžadující proto více nákladních listů, činí se zvláštní smlouva ohledně každého nákladního listu. Úmysl stran, jak patrno z jednotné objednávky dopravy, směřoval k jednotnému skutkovému i právnímu podkladu, totiž k tomu, by úhrnné množství sudů dopraveno

10 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 10 bylo žalovanou drahou na místo žalobkyní určené. Nezáleží na tom, zda zásilka z technických důvodů rozdělena byla na 25 vozových nákladů a dála se proto postupně, neboť i v tomto případě šlo o jednotnou zásilku. Jednotnost této zásilky uznala i žalovaná strana tím, že z každého vozového nákladu předepsala žalobkyni totéž dovozné bez ohledu na skutečnou jeho váhu, tvrdíc, že objednávka všech vozů stala se k výhradnému použití jich. Nárok uplatňovaný na základě této jednotné zásilky je proto jednotným, a neprávem rozdělil jej odvolací soud na větší počet samostatných nároků, shodný s počtem nákladních listů. II. Aktuální judikatura Nákladní list je důkazem nejenom o uzavření přepravní smlouvy, ale též i důkazem o jejím obsahu, jehož součástí (náležitostí) je též označení odesílatele jeho jménem a adresou. Tvrdí-li dopravce, že odesílatelem zásilky je jiná osoba, než která je jako odesílatel označena v nákladním listě, spočívá důkazní břemeno o tomto tvrzení na dopravci. (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 29 Odo 799/2001, ze dne 23. října 2002) Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Štenglové a soudců JUDr. Miroslava Galluse a JUDr. Pavla Vosečka v právní věci žalobkyně Č. d., s. o., proti žalované R., v. o. s., zastoupené JUDr. S. F., advokátem, o zaplacení 1, ,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. 23 Cm 761/95, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 13. září 2001, č.j. 12 Cmo 381/ , takto. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 13. září 2001, čj. 12 Cmo 381/ , se zrušuje a věc se vrací touto soudu k dalšímu řízení. O d ů v o d n ě n í: Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 6. dubna 2000, č.j. 23 Cm 761/95-24, zamítl žaloby o zaplacení ,10 Kč s příslušenstvím, ,60 Kč s příslušenstvím, ,10 Kč s příslušenstvím a ,50 Kč s příslušenstvím, které usnesením ze dne 10. března 2000, č.j. 23 Cm 857/95, 23 Cm 805/95, 23 Cm 804/95, spojil ke společnému projednání a rozhodnutí, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Soud prvního stupně dospěl po zhodnocení provedeného dokazování k závěru, že žalobkyně svůj nárok na zaplacení přepravného za úseky tratí cizích železnic vůči žalované, kterého se domáhala s ohledem na záznam ve sloupci 24 Mezinárodního nákladního listu CIM, neprokázala. Vycházeje z článku 15 1 přílohy č. 3 Přípojku B k vyhlášce č. 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), označených jako Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) /dále jen Úmluva /, podle něhož přepravné platí buď odesílatel nebo příjemce, dále z 2 téhož článku Úmluvy, (chce-li odesílatel vzít na sebe přepravné zcela nebo zčásti, musí to vyznačit v nákladním listu jedním ze záznamů určeným v tomto ustanovení) a z článku 18 Úmluvy (za správnost údajů v nákladním listu odpovídá odesílatel, jehož stihnou všechny případné následky v důsledku údajů nesprávných, nepřesných, neúplných nebo zapsaných na jiném místě než pro ně určeném). V posuzovaném případě soud zjistil, že žalovaná je v nákladním listu označena jako plátce a to navíc ve sloupci pro označení zboží, když z Úmluvy, jejíž ustanovení jsou kogentní, nelze dovodil možnost přenesení platební povinnosti přepravného na jiný subjekt, než je odesílatel. Ze sloupce 24 Mezinárodního nákladního listu CIM, rubriky v něm zatržené a článku 15 Úmluvy soud dovodil, že povinnost zaplatit přepravné má pouze odesílatel, přičemž za odesílatele ve všech posuzovaných mezinárodních nákladních listech CIM soud považoval subjekt odlišný od žalované. Skutečnost, že byla žalovaná jako plátce odesílatelem označena, shledal soud pro uložení povinnosti žalované zaplatit přepravné jako nedostačující. Ale i kdyby tato skutečnost byla podložena právním vztahem mezi žalovanou a odesílatelem, což se v předmětném sporu žalobkyni prokázat nepodařilo, není s ohledem na Úmluvu možné, aby přepravné platil odlišný subjekt od odesílatele, když případné použití

11 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 11 vnitrostátního práva, konkrétně příslušných ustanovení občanského zákoníku o převzetí závazku nebo přistoupení k dluhu, podle názoru soudu nepřichází v úvahu. K odvolání žalobkyně odvolací soud shora označeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni ,10 Kč s 15% úrokem z prodlení od do zaplacení, ,60 Kč s 15% úrokem z prodlení od do zaplacení, ,10 Kč s 15% úrokem z prodlení od do zaplacení a ,50 Kč s 15% úrokem z prodlení od do zaplacení. Odvolací soud rovněž rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů. Odvolací soud při přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně vyšel z jeho skutkových zjištění, ale dospěl k jinému právnímu posouzení věci. Shodně se soudem prvního stupně vztah mezi žalobkyní a žalovanou posuzoval ve smyslu ustanovení 756 obchodního zákoníku podle Úmluvy, na rozdíl od něj však dospěl k závěru, že odesílatelem zásilek byla žalovaná, která byla v souladu s uzavřenými přepravními smlouvami plátcem přepravného za úseky cizích tratí, a proto žalobkyni vzniklo vůči žalované právo na zaplacení ceny přepravy ve výši uplatněné žalobou. Tento svůj právní závěr odvolací soud vyvodil z obsahu příslušných mezinárodních nákladních listů CIM, na základě nichž žalobkyně provedla přepravu zboží z místa nakládky V. d. J. a J. s.r.o., T. pro příjemce v Bulharsku. Těmito dokumenty je podle odvolacího soudu osvědčeno, že žalovaná jako odesílatel zásilek předepsala do nákladních listů přepravní cestu a pro nedostatek místa s pokračováním v kolonce 31 mezinárodních nákladních listů CIM uvedla, že plátcem úseku MÁV a CFR je: R. v.o.s.. Námitky žalované zpochybňující její pasivní legitimaci ve sporu nejsou podle odvolacího soudu důvodné a jsou obsahem přepravních smluv vyvráceny. Skutečnost, že v kolonce č. 10 nákladních listů je jako odesílatel uveden jiný subjekt odlišný od žalované, svědčí v daném případě podle odvolacího soudu pouze o tom, že u tohoto subjektu byla prováděna nakládka zboží, když ve smyslu příslušných ustanovení Úmluvy byla odesílatelem zásilky, tedy tím, kdo přepravu u žalobce objednal, podal zásilky železnici k přepravě a uzavíral se železnicí přepravní smlouvy, žalovaná, kterou stíhá i odpovědnost za zapsání nesprávných údajů do nákladních listů, tedy i za nesprávné zapsání údaje o odesílateli zásilky. Žalovaná jednala se žalobkyní při uzavírání přepravních smluv jako nepřímý příkazce, který smlouvu o přepravě uzavírá podle ustanovení o zasilatelské smlouvě vlastním jménem jako odesílatel, a to pro svého příkazce společnost VOD J. a J.T. s. r. o. T. Proti rozsudku odvolacího soudu v celém rozsahu podala žalovaná dovolání odkazujíc v jeho přípustnosti na ustanovení 237 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu a v jeho důvodnosti na ustanovení 241a odst. 2 písm. a) a b) a 241a odst. 3 téhož právního předpisu. Namítá, že odvolací soud nesprávně aplikoval příslušné předpisy, tj. Přípojek B k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a vycházel ze skutkového zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování. Podle názoru dovolatelky opřel odvolací soud svůj závěr, že odesílatelem byla žalovaná, pouze o tvrzení žalobkyně, že s ní žalovaná jednala o zajištění předmětných přeprav, to však prokázáno nebylo. Poukazuje na to, že naopak z přepravních smluv se dokládá, že odesílatelem nebyla žalovaná, ale společnosti VOD J. a J. T. s. r. o., které jsou uvedeny jako odesílatel v mezinárodních nákladních listech CIM, které byly předloženy jako důkaz o vzniku a obsahu přepravních smluv. Namítá i nesprávnou aplikaci ustanovení 601 obchodního zákoníku o zasílatelské smlouvě na jednání žalované odvolacím soudem. Žalovaná trvá na své námitce nedostatku pasivní věcné legitimace na své straně. To, že jednotliví odesílatelé uvedli žalovanou v nákladních listech jako plátce úseků cizích železnic, nemůže mít podle jejího názoru za následek vznik její platební povinnosti hradit přepravné, když dále v této věci poukazuje i na to, že podle článku 13 3 Přípojku B k Úmluvě jsou tyto údaje pro železnici nezávazné. Podle dovolatelky vzali na sebe povinnost uhradit přepravné záznamem ve sloupci 24 mezinárodních nákladních listů odesílatelé, kteří také uhradili přepravné žalobkyni za přepravu na území České republiky. Protože podle ní spočívá rozhodnutí odvolacího soudu na nesprávném právním posouzení věci a vychází ze skutkových zjištění, která nemají oporu v provedeném dokazování, navrhla, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Podle bodu 17., hlavy I., části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle

12 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 12 dosavadních právních předpisů (tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném před 1. lednem 2001 dále též jen o. s. ř. ). O takový případ jde i v této věci, jelikož odvolací soud věc ve shodě s bodem 15., hlavy I. části dvanácté, zákona č. 30/2000 Sb. rovněž projednal podle dosavadního znění občanského soudního řádu, jak sám výslovně zmínil v důvodech rozsudku. Dovolání je v této věci přípustné podle 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř., neboť směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl změněn rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé a je i důvodné. Vady uvedené v 237 odst. 1 o.s. ř., jakož i jiné vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, k nimž podle 242 odst. 2 věty druhé o. s. ř. přihlíží dovolací soud z úřední povinnosti, žalovaná ve svém dovolání, ačkoliv odkazovala též na 241a odst. 2 písm. a) o.s. ř. ve znění účinném od , obsahově nijak nevymezila a Nejvyšší soud je z obsahu spisu neshledal. Dovolacímu přezkumu ve smyslu 242 odst. 3 věty prvé o. s. ř. byl podroben dovolatelkou napadený závěr odvolacího soudu o její věcné legitimaci, tedy o tom, že je odesílatelem předmětných zásilek a tím i plátcem přepravného. Při posouzení této otázky odvolací soud sice správně vyšel z ustanovení čl. 11, 13 a 15 Přípojku B k Úmluvě, která však nesprávně vyložil a na daný případ nesprávně aplikoval. Podle čl. 11, 1 Přípojku B k Úmluvě přepravní smlouva je uzavřena, jakmile odesílací železnice přijala k přepravě zboží s nákladním listem. Podle 3 téhož článku nákladní list opatřený datovým razítkem nebo strojovým účtovacím označením je důkazem o uzavření a obsahu přepravní smlouvy. Podle čl. 13, 1 písm. h) téhož předpisu nákladní list musí vždy obsahovat též jméno a adresu odesílatele. Konečně podle čl. 15, 1 uvedeného předpisu přepravné zaplatí buď odesílatel nebo příjemce podle dále uvedených ustanovení, a podle 2 téhož článku chce-li odesílatel vzít na sebe přepravné zcela nebo z části, musí to vyznačit v nákladním listu jedním ze záznamů dále předepsaných v tomto paragrafu. Z těchto ustanovení, zejména ze čl. 15 Přípojku B Úmluvě, jednoznačně vyplývá, že povinnost platit přepravné nemůže stíhat jinou osobu než odesílatele nebo příjemce. Proto k naplnění podmínky věcné legitimace žalované je nezbytným předpokladem to, že ve smyslu citovaných ustanovení byla odesílatelem těchto zásilek. Nákladní list je důkazem nejenom o uzavření přepravní smlouvy, ale též i důkazem o jejím obsahu, jehož součástí (náležitostí) je též označení odesílatele jeho jménem a adresou. Tvrdí-li proto dopravce, že odesílatelem zásilky je jiná osoba, než která je jako odesílatel označena v nákladním listě, spočívá důkazní břemeno o tomto tvrzení na dopravci, tedy v daném případě na žalobkyni. Skutečnosti, že žalovaná je v nákladním listě uvedena jako plátce, že se žalobkyní jednala jako s dopravcem, resp. že obstarávala přepravy pro svého příkazce, samy o sobě postavení žalované jako odesílatele nemohou prokazovat a údaje uvedené v nákladním listě o odesílateli vyvracet, jak nesprávně dovodil odvolací soud, vycházeje přitom z ničím neodůvodněného výkladu, že údaje o subjektu v kolonce 10 nákladních listů, ve které má být označen odesílatel zásilky, se týkají pouze místa nakládky zásilky. V důsledku těchto nesprávných resp. neúplných zjištění a jejich právního posouzení pak odvolací soud uzavřel, že námitky žalované zpochybňující její pasivní legitimaci ve sporu nejsou důvodné, neboť jsou obsahem přepravních smluv vyvráceny, čímž nepřípustně přesunul shora zmíněné důkazní břemeno na žalovanou. Zjištění odvolacího soudu nemají v podstatné části oporu v provedeném dokazování (nekorespondují s údaji uvedenými v nákladním listu) a vycházejí rovněž z nesprávného právního posouzení věci. Tím došlo k naplnění dovolatelkou uplatněných dovolacích důvodů podle 241 odst. 3 písm. c) a d) o. s. ř. Protože rozhodnutí odvolacího soudu není správné, Nejvyšší soud je zrušil a vrátil věc tomuto soudu k dalšímu řízení ( 243b odst. 1, část věty za středníkem, 243b odst. 2, věta první o. s. ř.). Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud (soud prvního stupně) závazný. O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém rozhodnutí o věci ( 243d odst. 1, věta druhá a třetí o. s. ř.). Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

13 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 13 L E G I S L A T I V A E V R O P S K É U N I E Profesionální řidiči ve světle připravovaných změn legislativy EU V současné době je projednáván v Evropském parlamentu návrh na přijetí nové právní úpravy v oblasti harmonizace sociálně-právní legislativy. Zároveň již bylo ukončeno projednávání návrhu nové právní úpravy podmínek pro výkon práce profesionálních řidičů. Cílem obou těchto návrhů je především zlepšit pracovní podmínky řidičů, čímž by mělo být dosaženo i větší bezpečnosti při výkonu jejich práce. V současné době je harmonizace sociálně-právní legislativy řešena nařízením Rady č. 3820/85 ze dne 20. prosince 1985 o harmonizaci některých sociálně právních předpisů v silniční dopravě (dále jen harmonizační nařízení ). Dílčí problematika úpravy pracovní doby profesionálních řidičů je ponechána na vnitrostátní legislativě, která však musí být přijímána jednak v souladu s rámcovou právní úpravou pracovní doby obsaženou ve směrnici Rady č. 93/104 ze dne 23. listopadu 1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby, a dále pak v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2002/15 ze dne 11. března 2002 o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. Podle návrhu projednávaného v Evropském parlamentu by mělo být nahrazeno harmonizační nařízení zcela novou úpravou, a to zejména z důvodu stávajících interpretačních a aplikačních problémů. Základním cílem nové úpravy tak bude zpřehlednit, vyjasnit a zaktualizovat předmětnou právní úpravu, aby byla srozumitelnější a lépe vynutitelná. K základním principů nové úpravy by pak mělo zejména patřit: b) přesnější stanovení, kdy se použije Dohoda AETR a bližší specifikace kategorie vozidel, na které se bude směrnice vztahovat (tj. vozidla nad 3,5 a pro přepravu více jak 9 osob), přičemž Evropský parlament navrhl, aby se nařízení vztahovalo i na všechna vozidla kurýrních a expresních dopravních společností bez ohledu na jejich celkovou hmotnost; c) rozšíření působnosti dané právní úpravy prostřednictvím aktualizace stávajících výjimek (např. by měla být zrušena stávající výjimka, kdy u příležitostné mezinárodní dopravy osob může být týdenní doba odpočinku posunuta až o 13 dnů od předcházející doby odpočinku); d) zrušení stávajícího systém náhrad za zkrácené denní a týdenní doby odpočinku, který se neosvědčil, a jeho nahrazení novým systémem, který je stejně flexibilní, avšak přehlednější se stanovením jasných hranic; e) zvýšení standardních denních dob odpočinku a předem stanovený časový rámec pro zkrácené doby odpočinku, přičemž tato úprava je vyvážena možností bez náhrady zkrátit některé denní a týdenní doby odpočinku; f) poskytnutí snadno spočitatelných údajů, které budou snadno aplikovatelné i pro potřeby nového digitálního tachografu. Stávající evropská legislativa v oblasti školení profesionálních řidičů je poměrně tristní, když ve své podstatě neexistuje povinnost řidičů absolvovat odborný výcvik nebo školení (povinná školení jsou uzákoněna pouze v některých zemích EU). Některá ustanovení o školení řidičů obsahuje výše uvedené harmonizační nařízení (čl. 5), ale jde pouze o minimální požadavky na věk řidiče a držení osvědčení o odborné způsobilosti. Směrnice Rady č. 76/914 ze dne 16. prosince 1976 o minimální úrovni školení řidičů pro některé řidiče v silniční dopravě je pak hlavně nástrojem pro zajištění uznávání národních osvědčení o odborné způsobilosti, přičemž pro školení, na jejichž základě má být profesní osvědčení řidičů získáno jsou stanoveny pouze základní minimální požadavky. Nová právní úprava podmínek pro výkon povolání profesionálních řidičů již byla schválena ve formě nové směrnice a v současné době se čeká na publikaci směrnice v Úředním věstníku ES. Jejím cílem je nahradit výše uvedenou stávající nedostatečnou úpravu. K základním principům nové právní úpravy patří zejména: a) směrnice se použije na řidiče s řidičským oprávněním pro vybrané kategorie vozidel (C+D+E) v silniční dopravě s určitými taxativně vymezenými výjimkami, přičemž se

14 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 14 vztahuje i na řidiče z nečlenských států EU, pokud jsou zaměstnáváni podnikatelem se sídlem v EU; b) profesionální řízení příslušných vozidel podléhá povinnému úvodnímu výcviku a následnému povinnému pravidelnému školení, přičemž obě fáze jsou ukončovány vydáním osvědčení o odborné způsobilosti; c) pravidelným školením by měl řidič procházet každých 5 let, přičemž zvláštní důraz má být kladen na bezpečnost silničního provozu a ekonomiku provozu vozidla (spotřeba paliva). Další projednávané návrhy na změnu EU legislativy v oblasti silniční dopravy V legislativním procesu EU jsou v současné době rovněž projednávány zejména následující návrhy nové evropské legislativy: 1. návrh nařízení, kterým se na rok 2004 zavádí systém ekobodů pro těžká nákladní vozidla projíždějící Rakouskem, který má být ve své podstatě prodloužením účinnosti stávajícího nařízení Komise č. 3298/94 ze dne 21. prosince 1994, kterým se stanoví podrobné pravidla týkající se systému tranzitních práv (Ekobody) pro těžká nákladní vozidla projíždějící přes Rakousko, ve znění jeho pozdějších změn; 2. návrh směrnice, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/62 ze dne 17. června 1999 o zpoplatnění užívání vybrané dopravní infrastruktury těžkými nákladními vozidly, přičemž základní myšlenkou navrhovaných změn je skutečnost, že zpoplatnění využívání vybrané dopravní infrastruktury se musí odrazit v kvalitě poskytovaných služeb. V této souvislosti je nutné podotknout, že jednou ze změn je i změna působnosti stávající směrnice tak, že se má vztahovat na vozidla již od 3,5 t celkové hmotnosti (nyní od 12 t). Nařízení o poskytování náhrad při odepření přepravy, zrušení letu a zpoždění Na počátku července schválil Evropský parlament návrh nařízení, kterým se stanoví společná pravidla o poskytnutí náhrady a pomoci cestujícím v případě odepření přepravy, zrušení letu nebo jeho velkého zpoždění (dále jen návrh ), které by mělo nahradit již nevyhovující nařízení Rady č. 259/91 ze dne 4. února 1991, kterým se stanoví společná pravidla systému náhrad za odepření zaknihovaného místa v pravidelné letecké dopravě. Cílem návrhu je zejména vylepšit postavení cestujících ve vztahu k leteckým dopravcům, když k hlavním bodům návrhu lze zařadit stanovení výše náhrad, na které má cestující nárok v případě odepření přepravy (zejména v případě tzv. over-booking ), zrušení letu nebo při zpoždění. Pokud návrh schválí i Rada, bude legislativní proces jeho přijímání završen a nové nařízení bude moci být publikováno v Ústředním věstníku ES, přičemž účinnosti by mělo nabýt až 12 měsíců po svém zveřejnění. V této souvislosti je nutné podotknout, že na půdě Evropského parlamentu probíhala v rámci debaty o návrhu rovněž debata o obecných principech odškodňování cestujících. Závěrem této debaty byl jednoznačný závěr, že je nezbytné přijmout stejná pravidla náhrady i pro ostatní druhy dopravy, aby nebyl žádný druh dopravy, resp. konkrétní dopravce, zvýhodněn oproti dopravci provozujícímu jiný druh dopravního prostředku, přestože působí na stejném trhu (např. přepravují cestující mezi stejnými místy) a cestující se zároveň mohli u všech druhů dopravy domáhat stejných nebo obdobných práv. Do jaké míry se podaří tuto myšlenku zrealizovat ukáže teprve čas.

15 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 15 Projednávané návrhy na změnu EU legislativy v oblasti letectví V současné době jsou v legislativním procesu projednávány rovněž následující návrhy na změnu evropské legislativy: 1. Projekt tzv. jednotného evropského nebe ( Single European Sky ), který se skládá z (i) návrhu nařízení, kterým se stanoví pravidla pro vytvoření jednotného evropského nebe (tzv. rámcové nařízení), (ii) návrhu nařízení o organizaci a využití leteckého prostoru jednotného evropského nebe (tzv. nařízení o leteckém prostoru), (iii) návrhu nařízení o poskytování leteckých navigačních služeb na jednotném evropském nebi (tzv. nařízení o poskytování služeb), a (iv) návrhu nařízení o univerzalitě evropské sítě řízení letového provozu (tzv. nařízení o univerzalitě) - cílem projektu je lepší využití stávajícího leteckého prostoru a zlepšení bezpečnosti provozu. 2. návrh nařízení o vyjednávání a realizaci dohod o letecké dopravě mezi členskými státy a třetími státy, jehož cílem je vytvořit právní rámec navazující na rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 5. prosince 2002, ve kterém soud mj. judikoval, že některé oblasti upravované dvojstrannými dohodami mezi členskými a třetími státy spadají do výlučné kompetence Společenství a členské státy si je nemohou vyjednávat separátně ve dvojstranných dohodách. 3. návrh směrnice o zajištění bezpečného provozu letadel třetích států, která používají letiště umístěná v členských státech Evropských společenství, jehož cílem je přispět k zajištění bezpečnosti leteckého provozu prověřováním bezpečnosti provozu letadel třetích států. 4. návrh nařízení o zrušení nařízení č. 3975/87 a změně nařízení č. 3976/87 a nařízení č. 1/2003, přičemž v daném případě jde zejména o změnu úpravy posuzování letecké dopravy mezi EU a třetími státy. Informace připravil: Jiří Horník

16 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 16 R Ů Z N É Na 7. zasedání předsednictva Společnosti bylo rozhodnuto o předložení členům Společnosti k diskusi návrh pravidel pro vedení seznamu mediátorů a rozhodců doporučovaných Společnosti k řešení sporů z přeprav. Uvedený návrh uveřejňujeme níže a vyzýváme členy Společnosti, aby neváhali a sdělili nám svoje připomínky k návrhu. Všechny došlé podněty a připomínky budou řádně prostudovány a předsednictvo následně rozhodne, zda budou v návrhu zohledněny. PRAVIDLA PRO VEDENÍ SEZNAMU ROZHODCŮ A MEDIÁTORŮ DOPORUČOVANÝCH ČESKOU SPOLEČNOSTÍ PRO DOPRAVNÍ PRÁVO K ŘEŠENÍ SPORŮ Z PŘEPRAV VZHLEDEM K TOMU, ŽE: A) cílem České společnosti pro dopravní právo (dále jen Společnost ) zakotveným v čl. 2 odst. 1 Stanov Společnosti je podpora rozvoje českého a mezinárodního dopravního práva v zájmu vědy, právní a podnikatelské praxe a všech subjektů zúčastněných na dopravě; B) problematika dopravního práva je značně specifická a obsáhlá; C) řešení sporů soudní cestou může být pro dotčené strany časově náročné a málo flexibilní, přičemž pro mnoho soudů jsou jednotlivé aspekty dopravního práva málo známé; D) existují dobré zkušenosti s rolí rozhodců a mediátorů při řešení obchodních sporů; E) předsednictvo Společnosti rozhodlo dne 22. dubna 2003 na svém 6. zasedání o vedení seznamu rozhodců a mediátorů doporučovaných Společností pro řešení sporů z přeprav; F) je nezbytné stanovit transparentní pravidla pro vedení uvedeného seznamu, včetně způsobu a podmínek zápisu jednotlivých osob do seznamu a následného nahlížení do seznamu; ROZHODLO PŘEDSEDNICTVO SPOLEČNOSTI O PŘIJETÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PRAVIDEL PRO VEDENÍ SEZNAMU ROZHODCŮ A MEDIÁTORŮ DOPORUČOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ K ŘEŠENÍ SPORŮ Z PŘEPRAV: 1. Předmět pravidel 1.1. Společnost vede seznam rozhodců a mediátorů doporučovaných Společností pro řešení sporů z přeprav (dále jen Seznam ). Vedení Seznamu nezakládá pro Společnost žádná práva ani povinnosti ve vztahu k třetím osobám, ani si Společnost vedením Seznamu neosobuje právo vystupovat jako rozhodčí soud Seznam je seznamem osob, u nichž jejich odborné zkušenosti v oblasti dopravní problematiky zaručují vysokou odbornou úroveň jejich působení v roli mediátora nebo rozhodce ve sporech z přeprav Tato pravidla upravují podmínky vedení Seznamu, zejména pak stanoví údaje, které se uvádějí v Seznamu, podmínky za kterých jsou jednotlivé osoby zapisovány do Seznamu a podmínky nahlížení do Seznamu (dále jen Pravidla ).

17 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO Definice 2.1. Pro účely vedení Seznamu se rozumí: (a) (b) mediátorem osoba, kterou si strany určují, aby vedla jednání o konsensuálním řešení mezi nimi vzniklého sporu nebo sporu, který mezi nimi může v budoucnosti vzniknout; rozhodcem osoba, kterou si strany v souladu s platnými právními předpisy určují, aby rozhodla mezi nimi vzniklý spor nebo spor, který mezi nimi může v budoucnosti vzniknout, přičemž rozhodnutí takové osoby o daném sporu je pro strany závazné a je v souladu s příslušnými právními předpisy vykonatelné. 3. Vedení Seznamu a údaje v něm obsažené 3.1. Seznam vede tajemník Společnosti (dále jen Tajemník ), který do něj zapíše osoby, o jejichž zápisu rozhodne předsednictvo Společnosti Seznam se vede v elektronické a písemné podobě, přičemž elektronickou podobou seznamu se rozumí taková jeho forma, která umožňuje jeho zaslání prostřednictvím elektronické pošty Seznam se dělí na dvě části, a to následovně: (a) (b) Část A: Doporučovaní mediátoři; Část B: Doporučovaní rozhodci Jedna osoba může být zároveň zapsána v obou částech Seznamu U každé osoby zapsané do Seznamu (dále jen Zapsaná osoba ) musí být uvedeno: (a) (b) (c) (d) (e) (f) jméno a příjmení; akademické nebo jiné tituly, které byly Zapsané osobě uděleny; dosažené vzdělání (ve strukturované podobě počínaje vzděláním středoškolským); dosavadní profesní praxe (ve strukturované podobě); jazykové znalosti; oblasti sporů z přeprav, pro jejichž rozhodování má být daná osoba doporučována V Seznamu mohou být rovněž uvedeny další údaje, které mohou být rozhodné pro posouzení odborné způsobilosti Zapsané osoby (např. přehled publikační činnosti, přednášková činnost, apod.) Došlo-li ke změně údajů uvedených v čl. 3.5 Pravidel, je o tom Zapsaná osoba povinna neprodleně vyrozumět Tajemníka nebo jiného člena předsednictva Společnosti.

18 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO Podmínky zápisu do Seznamu 4.1. Do seznamu lze zapsat pouze osobu, o jejímž zápisu rozhodlo předsednictvo Společnosti O zápisu rozhoduje předsednictvo Společnosti, přičemž k zápisu je třeba hlasů všech členů předsednictva O zapsání do seznamu rozhoduje příslušný orgán Společnosti na základě písemného doporučení (dále jen Doporučení ). Doporučení se podává ve prospěch osoby, která má být do seznamu zapsána (dále jen Kandidát ) Doporučení podávají alespoň tři zletilé osoby(dále Gestoři ), a to k rukám Tajemníka Doporučení musí obsahovat: (a) (b) (c) všechny údaje, které se zapisují do Seznamu podle čl. 3.5 Pravidel, případně údaje dle čl. 3.6 Pravidel; podpis Kandidáta, kterým vyjadřuje svůj souhlas s tím být veden v Seznamu a kterým dává Společnosti svolení ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů; podpisy Gestorů nebo osob oprávněných jednat jejich jménem Tajemník může stanovit, že Doporučení se podává na jednotném formuláři zpracovaném Společností Kandidát se stává Zapsanou osobou dnem, kdy příslušný orgán Společnosti rozhodl o jeho zápisu. Rozhodl-li příslušný orgán Společnosti, že Kandidát nebude do Seznamu zapsán, může být nové Doporučení ohledně stejného Kandidáta podáno nejdříve jeden rok po takovém rozhodnutí. 5. Výmaz Zapsané osoby 5.1. Zapsanou osobu lze ze Seznamu vymazat: (a) (b) (c) na vlastní žádost; rozhodne-li tak předsednictvo Společnosti; pokud Zapsaná osoba zemřela Předsednictvo Společnosti rozhodne o výmazu Zapsané osoby, pokud se prokáže, že: (a) (b) (c) Zapsaná osoba byla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin; údaje uvedené v Doporučení jsou nepravdivé; Zapsaná osoba není dlouhodobě schopna, zejména ze zdravotních důvodů, vykonávat činnost mediátora nebo rozhodce.

19 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO Výmaz ze Seznamu provádí Tajemník nebo jím pověřený člen předsednictva Společnosti. Tajemník vymaže Zapsanou osobu ze Seznamu nejpozději v den následující po dni, kdy: (a) (b) (c) obdržel žádost Zapsané osoby o provedení výmazu; se dozvěděl, že Zapsaná osoba zemřela; obdržel nebo mu bylo oznámeno rozhodnutí předsednictva Společnosti o výmazu Zapsané osoby ze Seznamu. 6. Nahlížení do Seznamu 6.1. Seznam je veřejně přístupný a každý je do něj oprávněn nahlížet a pořizovat si z něj výpisy nebo kopie v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na vlastní náklady Tajemník umožní přístup k Seznamu každému, kdo o to požádá, a to i bez udání důvodů. Dle obsahu žádosti Tajemník buď žadateli poskytne pouze jím určené údaje nebo zpřístupní celý Seznam, a to v písemné nebo elektronické podobě Nahlížení do Seznamu je bezplatné. Předsednictvo Společnosti však může rozhodnout, že za nahlížení do Seznamu, poskytování informací ze Seznamu nebo poskytování celého Seznamu hradí žadatelé, kteří nejsou členy Společnosti, manipulační poplatek. Rozhodnutí podle předchozí věty a rozhodnutí o výši poplatku činí předsednictvo Společnosti všemi hlasy členů předsednictva.

20 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 20 * * * Bulletin České společnosti pro dopravní právo je vydáván výhradně v elektronické podobě a zdarma zasílán členům České společnosti pro dopravní právo a podle potřeby i jejím příznivcům nebo zájemcům o členství. Toto číslo bylo distribuováno mezi členy a příznivce České společnosti pro dopravní právo dne 3. září Případné příspěvky do Bulletinu zasílejte na jakékoli z níže uvedených spojení. Na stejná spojení adresujte rovněž Váš zájem o případnou inzerci v Bulletinu. * * * ČESKÁ SPOLEČNOST PRO DOPRAVNÍ PRÁVO BENEŠOVSKÁ PRAHA 10 IČO: TELEFON: FAX:

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti

29 Odo 414/2003 - Rozhodování o odměňování členů představenstva společnosti USNESENÍ - CODEXIS Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2007 Souhlas valné hromady k převodu obchodního podílu sp. zn./č. j.: 29 Odo 1278/2005 Související legislativa ČR: 37 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb. 115

Více

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem

3 Ads 102/ Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem www.iudictum.cz Exportováno: 7. 2. 2017, 09:46 3 Ads 102/2006 - Důchodové pojištění: žádost o přiznání invalidního důchodu; rozlišování mezi plným a částečným invalidním důchodem 28. 2. 2007, Nejvyšší

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 145/2016-20 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Miloslava Výborného a Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 95/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn.: 33 Cdo 847/98 Smlouvou o nájmu dopravního prostředku se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci dopravní prostředek k dočasnému užívání a nájemce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Ads 10/2003-86 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Petra Příhody

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Právní věta: Speciální právní úprava jednání podnikatele ( 13, 15, 16 obch. zák.) obsažená v obchodním zákoníku platí nejen v obchodněprávních vztazích, ale i v případě, že je podnikatel subjektem občanskoprávních

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

USNESENÍ. t a k t o :

USNESENÍ. t a k t o : Konf 55/2012-21 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad

Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Poštovní věstník Český telekomunikační úřad Částka 11 Ročník 2008 Praha 6. listopadu 2008 OBSAH: SDĚLENÍ ČESKÉHO TELEKOMUNIKAČNÍHO ÚŘADU 60 Vyslovení souhlasu se změnou poštovních podmínek 61 Změna poštovních

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 45/2006-87 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 59/2006-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Azs 212/2016-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Filipa

Více

ROZSUDEK Nejvyššího soudu ČR ze dne Odporovatelnost právních úkonů. Osoby blízké. sp. zn. 21 Cdo 2192/2001

ROZSUDEK Nejvyššího soudu ČR ze dne Odporovatelnost právních úkonů. Osoby blízké. sp. zn. 21 Cdo 2192/2001 ROZSUDEK Nejvyššího soudu ČR ze dne 1. 8. 2002 Odporovatelnost právních úkonů. Osoby blízké sp. zn. 21 Cdo 2192/2001 20, 42a, 116, 117, 853 zákona č. 40/1964 Sb. zákon č. 30/2000 Sb. 237, 238, 239, 240,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 A 53/2002-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 19/2005-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a

Více

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY

V Bruselu dne COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 7.9.2015 COM(2015) 424 final ANNEX 1 PŘÍLOHY návrhu rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a vládou Bangladéšské lidové republiky o některých aspektech leteckých

Více

II. ÚS 2924/13. Text judikátu. Exportováno: , 16: , Ústavní soud

II. ÚS 2924/13. Text judikátu.  Exportováno: , 16: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 17. 3. 2017, 16:43 II. ÚS 2924/13 7. 10. 2014, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Jiřího

Více

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád Jednání právnických osob v občanském soudním řízení (1) V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle 21 odst. 2 o. s. ř., 70 odst. 3 a 72 obch.

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553).

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. června 1999, sp. zn. 21 Cdo 487/99 (publikovaný v časopise Právní rozhledy č. 10/1999, str. 553). Rozvázal-li pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem někdo, kdo nebyl účastníkem tohoto právního vztahu, může se zaměstnanec (zaměstnavatel) žalobou podle 80 písm. c) OSŘ domáhat, aby bylo určeno,

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 49/2015-42 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 3 Afs 14/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Ads 153/2015-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE Směrnice (ES) 2888/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2000 o rozdělení povolení pro těžká nákladní vozidla cestující Švýcarskem (Regulation (EC) 2888/2000 of the European Parliament

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 23/2004 73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr.

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 256/2015-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Ondřeje

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 2. května 2016 Řádné opravné Přehled přednášky Řádné opravné Řádné opravné Druhy Řízení nalézací směřuje k vydání, kterým bude zjištěno

Více

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 66/2010-10 Spis Konf 66/2010 byl spojen se spisem číslo Konf 59/2010 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: Konf 59/2010-12 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb.,

Více

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění:

(dle rozhodnutí předsedy Rady ČTÚ ze dne , čj. ČTÚ / ) Z odůvodnění: Pokud poskytovatel služeb elektronických komunikací uzavírá se spotřebitelem smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací na dobu určitou, nesmí tato doba při prvním uzavření smlouvy pro danou

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

I. ÚS 230/08. Text judikátu. Exportováno: , 00: , Ústavní soud

I. ÚS 230/08. Text judikátu.  Exportováno: , 00: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 7. 3. 2017, 00:45 I. ÚS 230/08 9. 6. 2008, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Ivany Janů a soudců Františka Duchoně a Vojena Güttlera

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147

Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Příloha usnesení vlády ze dne 17. února 2016 č. 147 Vyjádření vlády České republiky k návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na zrušení ustanovení 3 odstavce 1 písmeno b), 3 odstavce 3, 5 odstavce 1 a 7 odstavce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 82/2009-28 Spis 1 As 82/2009 byl spojen se spisem 1 As 81/2009 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto: 1 As 81/2009-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 21/2013-8 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 99/2013-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 12 Cmo 288/2012-147 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Marcely Tuscanyové a soudců JUDr. Marty Chrastilové a JUDr. Evy Hodanové

Více

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Z předložených soudních spisů vyplynuly následující skutečnosti:

USNESENÍ. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Z předložených soudních spisů vyplynuly následující skutečnosti: Konf 54/2010-9 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Marie Žiškové, JUDr. Romana

Více

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014

ADR a rozhodčí řízení. Přednáška 7-8 VŠFS 2014 ADR a rozhodčí řízení Přednáška 7-8 VŠFS 2014 Určení práva pro rozhodování sporů Vnitrostátní spory Podle příslušné smlouvy Obchodní zvyklosti Mezinárodní spory Smlouva Mezinárodní obchodní zvyklosti a

Více

Datum rozhodnutí: 10/27/2010 Spisová značka: 23 Cdo 2244/2008 ECLI:CZ:NS:2010:23.CDO ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Datum rozhodnutí: 10/27/2010 Spisová značka: 23 Cdo 2244/2008 ECLI:CZ:NS:2010:23.CDO ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 10/27/2010 Spisová značka: 23 Cdo 2244/2008 ECLI: ECLI:CZ:NS:2010:23.CDO.2244.2008.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Smlouva zasilatelská Dotčené předpisy: předpisu

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97. ze dne 9. října 1997. o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2027/97 ze dne 9. října 1997 o odpovědnosti leteckého dopravce v případě nehod RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 84

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 7 9. funkční období 7 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 11/2006-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Michaely Židlické, soudkyně Vlasty Formánkové a soudce zpravodaje Miloslava Výborného o ústavní

Více

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/

U S N E S E N Í. Číslo jednací: 20Co 235/ Číslo jednací: - 110 U S N E S E N Í Krajský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Evy Dlouhé a soudkyň JUDr. Ivany Muchové a JUDr. Pavly Havlíkové ve věci oprávněného: Finanční

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : Konf 33/2013-12 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Michala Mazance, JUDr.

Více

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.

Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26. Pracovní překlad Úmluva o ochraně finančních zájmů Evropských společenství uzavřená na základě článku K.3 Evropské unie (ze dne 26.července 1995) VYSOKÉ SMLUVNÍ STÁTY, členské státy Evropské unie, S odvoláním

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 7823 66 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 20. února 2008 byl v Ženevě přijat Dodatkový protokol k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 64/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ

SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj NEAKTUÁLNÍ SPOJENÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Metodické doporučení odboru územního plánování a odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj Podle ustanovení 78 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

U s n e s e n í. t a k t o :

U s n e s e n í. t a k t o : 3 UL 21/2014 KSBR 38 INS 34673/2013 U s n e s e n í Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Ivany Waltrové a soudců JUDr. Ladislava Bognára a JUDr. Ivo Lajdy ve věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 67/2005-69 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 23 Sbírka zákonů č. 60 / 2014 Strana 703 60 ZÁKON ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,

Více

Reg. č Nejvyšší správní soud ČR rozsudek čj. 9 As 18/ ze dne

Reg. č Nejvyšší správní soud ČR rozsudek čj. 9 As 18/ ze dne Reg. č. 156 Nejvyšší správní soud ČR rozsudek čj. 9 As 18/2016-46 ze dne 16. 6. 2016 Použitelnost koeficientů při stanovení výše základní úhrady léčivých přípravků Předpisy: zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 24/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád

Jednotný rozhodčí a poplatkový řád Jednotný rozhodčí a poplatkový řád I. Preambule 1. Základním účelem rozhodčího řízení před podepsanými rozhodci je efektivní, nezávislé a nestranné řešení majetkového sporu mezi účastníky. Rozhodci postupují

Více

U S N E S E N Í. t a k t o :

U S N E S E N Í. t a k t o : Konf 65/2012-14 U S N E S E N Í Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 37/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a

Více

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY

Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY Zn. 256/10, 266/11, 271/11, 272/11, 275/11, 349/12, 350/12, 453/13, 456/13, 457/13, Město Česká Lípa ca. VETT a.s. AKTUÁLNÍ SOUDNÍ A SPRÁVNÍ SPORY 1. Žaloba (dle soudního řádu správního) ze dne 31. prosince

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov

Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Směrnice čo 1/2004 Zásady pro poskytování informací pro Obecní úřad Jindřichov Tyto Zásady pro poskytování informací blíže rozvádí a upravuje podle podmínek Obecního úřadu Jindřichov ( dále jen úřad) ustanovení

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 47/2010-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 67/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/26/2013 Spisová značka: 29 Cdo 1212/2012 ECLI:CZ:NS:2013:29.CDO Typ rozhodnutí: ROZSUDEK

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/26/2013 Spisová značka: 29 Cdo 1212/2012 ECLI:CZ:NS:2013:29.CDO Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 11/26/2013 Spisová značka: 29 Cdo 1212/2012 ECLI: ECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.1212.2012.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Jednatel Neplatnost právního úkonu Osoba blízká

Více

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1

Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Jednací řád rozkladové komise České národní banky po změně č. 1 Článek 1 Předmět úpravy 1) Tento jednací řád upravuje v souladu s 134 odst. 5 a 152 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2Ad 72/2010-16 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Věrou Balejovou v právní věci žalobkyně L.Š., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihočeského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 26/2011-103 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX006UV4H* UOHSX006UV4H PŘEDSEDA ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-R408/2014/VZ-7667/2015/323/MOd Brno 15. května 2015 Ve správním řízení o rozkladu ze dne 24. 11. 2014,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 A 111/2002-39 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Milana

Více

USNESENÍ. Konf 66/2012-14

USNESENÍ. Konf 66/2012-14 Konf 66/2012-14 USNESENÍ Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Milady Tomkové, JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 76/2016-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/29/2004 Spisová značka: 21 Cdo 2207/2003 ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/29/2004 Spisová značka: 21 Cdo 2207/2003 ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 01/29/2004 Spisová značka: 21 Cdo 2207/2003 ECLI: ECLI:CZ:NS:2004:21.CDO.2207.2003.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Dotčené předpisy: 80 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 As 17/2004-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Číslo řídícího dokumentu: Druh řídícího dokumentu: 741.01.0-SM-2016-RMO vnitřní předpis SMĚRNICE MĚSTA OTROKOVICE PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Zpracoval: Schválil (vydal): Datum nabytí účinnosti dokumentu:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. února 2014 (OR. en) 18140/13 Interinstitucionální spis: 2013/0428 (NLE) ASILE 65 N 14 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Ujednání mezi Evropskou unií a Norským královstvím

Více