V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník"

Transkript

1 V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

2 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o.: je stírání generačních a vědomostních rozdílů pracovního kolektivu. Smyslem kurzu: je rozvoj efektivní komunikace, odhad potřeb kupujících, včasné rozpoznání problémových zákazníků a zvládání konfliktů s jediným cílem neztratit žádného zákazníka. Cíle: na konci kurzu budou účastníci: Mít přehled o NOZ Mít přehled o ZOK Mít přehled o osobách dle NOZ (FO, PO včetně typologie) Vědět jak upravuje NOZ věci Vědět jak upravuje NOZ smlouvy Vědět jak upravuje NOZ smlouvy uzavírané se spotřebiteli Vědět jak upravuje NOZ zastoupení Vědět jak upravuje NOZ koupi Vědět jak upravuje NOZ dílo Vědět jak upravuje NOZ závazky z deliktů Vědět jak upravuje NOZ náhradu škody Moje cíle (aneb co chci od kurzu): Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2

3 Harmonogram Činnost Prezentace účastníků, program, objasnění cílů kurzu, osobní cíle účastníků Čas 8:30 9:30 Obecná část NOZ, ZOK, Osoby dle NOZ, Typologie právnických osob 9:30 11:30 Věci, zastoupení a čas 11:30 12:30 Přestávka na oběd 12:30 13:00 Smlouva pojem, uzavření, smlouva o smlouvě budoucí, smlouvy uzavírané se spotřebiteli 13:00 14:00 Koupě a dílo 14:00 15:30 Závazky ze smluv o přepravě, závazky z deliktů, rozsah a způsob náhrady újmy 15:30 16:30 Závěrečná reflexe, ukončení kurzu 16:30 17:00 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 3

4 Úvod Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 4

5 Obecná část NOZ Jak to bylo Jak to je Občanské právo Občanský zákoník (40/1964) Občanský zákoník (89/2012) - NOZ Zákon o rodině (94/1964), o sdružování občanů (83/1990),o vlastnictví bytů (72/1994) celkem 238 předpisů Obchodní právo Obchodní zákoník (513/1991) Zákon o obchodních korporacích (90/2012) ZOK obchodní rejstřík novým zákonem Mezinárodní právo soukromé Zákon o mezinárodním právu Zákon o mezinárodním právu soukromém soukromém (97/1963) (91/2012) NOZ Smysl Smyslem a účelem NOZ je upravit soukromá práva, povinnosti a postavení osob v jednom kodexu. NOZ se snaží o terminologickou jednoduchost, vrací se k tradičnímu vyjadřování, snaží se vyhýbat cizím slovům. Dochází tak ke změně dosavadního ustáleného pojmosloví, např: právní jednání ( ) nahrazuje pojem právní úkon, ale má širší dosah. Není definice - pouze 15 (2) stanoví, co znamená právně jednat stanoví, jaké má právní jednání následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. relativní neúčinnost ( ) nahrazuje pojem odporovatelnost svéprávnost způsobilost k právním úkonům výprosa bezplatné přenechání věci na dobu určitou právní osobnost právní subjektivita Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 5

6 Obsah NOZ Obecná část ( 1 654) o oblasti: předmět úpravy, osoby, právní zastoupení, věci, právní skutečnosti, podnikání Rodinné právo ( ) o navazuje na současné pojetí Absolutní majetková práva ( ) o oblasti: držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, správa cizího majetku, dědické právo Relativní majetková práva ( ) o oblasti: vznik závazků, obsah, zajištění a zánik, jednotlivé smluvní typy, závazky z deliktů a závazky z jiných právních důvodů (bezdůvodné obohacení a nepřikázané jednatelství k upotřebení cizí věci k prospěchu jiného) Společná přechodná závěrečná ( ) V případě, že je používána citace NOZ je třeba uvádět i konkrétní, na niž je odkazováno. ZOK Smysl a cíle Nový zákon o obchodních korporacích přebírá pouze tu část starého obchodního zákoníku, která se týká fungování obchodních společností a družstev. ZOK není nástupcem obchodního zákoníku, posiluje osobní odpovědnost za správu obchodních korporací. Nejvyšší počet změn prodělala právní úprava společnosti s ručením omezeným. Cílem je vytvořit základ pro fungování obchodních korporací, který přispěje k podnikatelsky atraktivnějšímu právnímu prostředí. Obsah ZOK Obecná část ( 1 94) oblasti: založení obchodní korporace, vklad, základní kapitál, podíl, orgány obchodní korporace, neplatnost, zrušení a zánik obchodní korporace Veřejná obchodní společnost ( ) Komanditní společnost ( ) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 6

7 Společnost s ručením omezeným ( ) Akciová společnost ( ) Družstvo ( ) Osoby dle NOZ Členění na osoby fyzické (nově pojem člověk) a právnické (též stát v soukromoprávních vztazích) Právní osobnost = dříve právní subjektivita ( 15 odst. 1 NOZ) o FO - Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Člověk má právní osobnost od narození až do smrti (ochrana nenarozeného dítěte). o PO - od vzniku do zániku Svéprávnost = způsobilost k právním úkonům ( 15 odst. 2 NOZ) o FO - v plném rozsahu zletilostí (dovršení 18. roku věku), přiznáním svéprávnosti ( 37 NOZ) či uzavřením manželství nezletilí v rozsahu přiměřeném rozumové a volní vyspělosti jejich věku ( 31 NOZ) o Omezení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) - max. na 3 roky, nelze omezit jednání v běžných záležitostech každodenního života o PO - podle NOZ právnická osoba nemá svéprávnost! Jedná-li její statutární orgán, jde o zákonné zastoupení, nikoli o jednání PO samotné jako podle dosavadního práva. PO tudíž nikdy nemůže sama právně jednat a není tak svéprávná. Možnost právně jednat je omezena pouze: a) povahou právnické osoby (nemožnost právně jednat v rodinněprávních věcech, nemožnost prodat jmění pro nadaci) b) zákonem (např. zákaz převést podnik bez souhlasu společníků nebo valné hromady v 67a ObchZ) Osoba blízká ( 22 NOZ) nově výslovná úprava vztahu mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu či vlivnou osobou Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 7

8 Právnické osoby typologie NOZ právnické osoby definuje již v obecných ustanoveních o osobách (Hlava II, Díl 1). Podle 20 odst. 1 Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou. Podle 21 Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Jiný právní předpis stanoví, jak stát právně jedná. Právnická osoba je považována za umělý výtvor, který je následně vnímán a vystupuje jako právní realita (teorie přenesené reality). Z těchto ustanovení je zřejmý rozdíl oproti fyzickým osobám, kdy právnické osoby obdobné přirozené právo na vlastní právní osobnost nemají a je věcí státu přizná-li různým entitám tohoto druhu způsobilost mít práva a povinnosti Identifikační znaky jsou atributy, které umožňují odlišit jednu PO od jiné není ale vhodné hovořit o nich odděleně od znaků pojmových, protože identifikační znaky jsou samozřejmě také pojmové každá PO je musí mít, jinak nelze uvažovat o její právní existenci Identifikační znaky a) Název b) Sídlo c) Předmět činnosti Korporace tvořeny osobní složkou, v současné úpravě občanská sdružení (v NOZ spolky), obchodní společnosti a družstva ( NOZ) Obchodní společnosti nově upraveny v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) o Veřejná obchodní společnost ( ZOK) o Komanditní společnost ( ZOK) o Společnost s ručením omezeným ( ZOK) o Akciová společnost ( ZOK) Fundace tvořeny majetkem k určitému účelu, typicky nadace či nadační fondy ( NOZ) Ústavy propojení osobní a majetkové složky, např. muzea, školy, nemocnice ( NOZ) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 8

9 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 9

10 Věci pojem, rozdělení, součást a příslušenství věci Pojem Pouze hmotný předmět starý OZ NOZ 489 věcí je vše za předpokladu, že je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Rozdělení věcí a) Hmotně a nehmotné Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. Ovladatelné přírodní síly na ovladatelné přírodní síly (energie), se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně ustanovení o věcech hmotných Nehmotná věc je právo, jehož povaha to připouští a jiná věc bez hmotné podstaty (software, zaknihovaný CP, receptury, ochranné známky, obchodní tajemství) b) Movité a nemovité c) Určené individuálně a genericky d) Zastupitelné a nezastupitelné e) Zuživatelné a nezuživatelné f) Reálně dělitelné a nedělitelné Součást věci Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí (stejná def. i ve starém OZ), u věcí movitých i nemovitých. Definiční znaky hlavní věc a její součást (možná existence více součástí téže věci) nutnost odlišovat součást věci od části věci součást není samostatnou věcí v právním smyslu (neexistuje možnost samostatných právních dispozic jen se součástí, dokud trvá tento stav pokud je od sebe oddělím, stává se samostatnou věcí a je možné s ní nakládat) součást věci sdílí právní osud věci hlavní pevné (motor u auta, okno v domě) či volné (sluchátko telefonu, které není spojeno s telefonem šňůrou) spojení s hlavní věcí (hospodářská provázanost věci hlavní a součásti) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 10

11 odnětí součásti má za následek zhoršení (zničení) věci hlavní, tj. její hospodářské, ale i estetické, vzdělávací a jiné hodnoty (motor auta). Zhoršení součásti věci není relevantní Příslušenství věci = vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo s věcí hlavní v rámci jejich hospodářského určení (trezor a klíč, auto a nářadí, TV a ovladač, auto a technický průkaz) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 11

12 Zastoupení zákonné zastoupení, opatrovnictví, smluvní zastoupení Zástupcem je ten, kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného. Zastoupení vzniká ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, dohodou o plné moci. Vychází se z přímého zastoupení (ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému). Uplatňuje se princip zjevnosti; to znamená, že musí být zjevné, že osoba jedná jménem jiného není-li zřejmé, že jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem. Zástupce vyjadřuje vůli vlastní (je to jeho vlastní právní jednání) tím se odlišuje od posla, který vyjadřuje vůli někoho jiného; zástupce může být při tvorbě této vůle výrazně smluvně limitován dohodou, kterou má se zmocnitelem Zástupcem i zastoupeným může být FO i PO. Klíčová je osoba zastoupeného (sčítají se znalosti, které má zastoupený a které zástupce získal po vzniku zastoupení). Např. zástupce je v dobré víře a zastoupený není zohlední se ta zlá víra zastoupeného a dobrá víra zástupce nemá vliv. Smluvní zastoupení (v OZ nesprávně označováno jako zastoupení na základě plné moci ) 441 Smluvní zmocněnec (1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. (2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Zastoupení vzniká na základě dohody o zastoupení (smlouvy). Jako průkaz této dohody vystaví zmocnitel plnou moc (osvědčení o existenci zastoupení, jednostranný akt). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 12

13 Čas jako právní událost lhůty, doby, promlčení Tři podoby času: Určitý okamžik den, hodina, minuta Plynutí času doba, lhůta (záruční lhůta) Dovršení určitého času dosažení zletilosti NOZ upravuje dva pojmy a) Doba časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, aniž je třeba za účelem dosažení tohoto následku zvláště právně jednat (např. smlouva uzavřená na dobu určitou) b) Lhůta časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany, jiné osoby, soudu či jiného orgánu (promlčecí lhůta věřitel má možnost uplatnit své právo u soudu k tomu, aby mu bylo právo zachováno) Promlčecí lhůty 629 Zákonná lhůta (1) Promlčecí lhůta trvá tři roky. (2) Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, ledaže zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu. Dle NOZ strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu od 1 do 15 let ( 630 odst. 1 NOZ + výjimky 630 odst. 2): a) obecná: má subsidiární povahu (všude kde není stanovena speciální), trvá 3 roky (dle NOZ platí i pro obchodní vztahy) b) speciální: jednoletá ( 634 NOZ smlouva o smlouvě budoucí) dvouleté ( právo na náhradu škody, 107 právo na vydání bezdůvodného obohacení) desetiletá (NOZ 629 odst. 2 majetková práva, 631 bylo-li zapsáno do veřejného seznamu, 635 pojistné z životního pojištění, 636 právo na náhradu škody, 367 právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 13

14 636 Právo na náhradu škody (1) Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. (2) Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. To platí i v případě vzniku škody nebo újmy porušením povinnosti v důsledku úplatkářství spočívajícího v nabídce, slibu nebo dání úplatku jiným než poškozeným nebo v přímém či nepřímém vyžádání úplatku od poškozeného. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 14

15 Smlouva pojem, uzavření, smlouva o smlouvě budoucí Pojem Smlouva = právní jednání minimálně dvou (i více) stran, jejichž vůle směřuje k zřízení obligace mezi nimi s tím, že obsah smlouvy strany zavazuje. Uzavření ( ) A. Obecný způsob uzavření Oferent (navrhovatel nabídky) učiní nabídku oblátovi (adresát nabídky), který vyjádří svůj souhlas s nabídkou akceptací (souhlasný projev vůle). Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah (obecně vzato je úprava dispozitivní = strany si mohou ujednat dle libosti, uplatňuje se princip autonomie vůle a smluvní volnosti volnost je limitována kogentními ustanoveními zákona, limitem dobrých mravů, záležitostmi osobního stavu, právem na ochranu osobnosti, viz. 1 odst. 2 NOZ) Oferta (nabídka, nebo návrh na uzavření smlouvy)=právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje: 1) podstatné náležitosti smlouvy tak, aby mohla být uzavřena jednoduchým a nepodmíněným přijetím 2) projev, z něhož plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, je-li nabídka přijata Z nabídky musí být zřejmé, že ten kdo ji činí, má úmysl uzavřít smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí. Novinkou NOZ je stanovení vyvratitelné domněnky, podle níž je ofertou i vystavení zboží s návrhem ceny ( 1732 odst. 2). NOZ ustupuje od pojetí, že nabídka musí být učiněna pouze určité osobě, protože v řadě případů to vede k situaci, kdy faktický oferent získává právní postavení toho, komu je uzavření smlouvy nabízeno, čímž se právní postavení stran paradoxně mění připouští se tedy i možnost učinit nabídku neurčitým osobám (typicky smlouvy o parkování na parkovišti) Je třeba rozlišovat mezi nabídkou odvolatelnou a neodvolatelnou zejména vzhledem k možnosti odvolání a zrušení ( 1736) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 15

16 B. Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy Reflektují požadavky praxe, kdy ne vždy dochází ke klasické kontraktaci 1) dražba 2) veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku převzetí úpravy ObchZ (obchodní veřejná soutěž) Ten, kdo vyhlásí neurčitým osobám soutěž o nejvhodnější nabídku, činí tím výzvu k podávání nabídek. Vyhlašovatel v písemné formě vymezí předmět plnění, zásady dalšího obsahu, určí způsob podávání nabídek, lhůtu pro podávání nabídek a také lhůtu pro oznámení vybrané nabídky to všechno vhodným způsobem zveřejní. Uveřejněné podmínky se nemohou měnit nebo rušit, leda by si to vyhlašovatel vyhradil. Vyhlašovatel vybírá nejvhodnější z nabídek a oznamuje její přijetí způsobem a ve lhůtě určené v podmínkách soutěže. Pokud vyhlašovatel přijme nabídku po lhůtě, smlouva nevznikne, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu sdělí vyhlašovateli, že přijetí nabídky odmítá jako opožděné Vyhlašovatel může odmítnout všechny nabídky, pokud si to vyhradil v podmínkách soutěže. Vyhlašovatel je povinen bez zbytečného odkladu po skončení soutěže vyrozumět navrhovatele, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky odmítá 3) veřejná nabídka (dle ObchZ) Je to projev vůle navrhovatele, kterým se obrací na neurčité osoby s návrhem uzavření smlouvy. Pokud nejsou naplněny požadavky nabídky, jako to upravuje 1732 odst. 1, považuje se takový projev vůle za výzvu k podávání nabídek. Veřejnou nabídku lze odvolat, pokud navrhovatel učiní odvolání nabídky před jejím přijetím a to způsobem, jakým byla nabídka zveřejněna. Smlouva je uzavřena s tím, kdo včas a v souladu s ní, nejdříve oznámí navrhovateli, že smlouvu přijímá. Pokud je přijata najednou více osobami, pak je uzavřena s tím, koho si navrhovatel zvolí. Pokud není stanovena lhůta pro přijetí nabídky, platí lhůta přiměřená povaze veřejné nabídky. Navrhovatel vyrozumí příjemce bez odkladu o uzavření smlouvy, ostatním oznámí, že neuspěli. Pokud to určuje veřejná nabídka výslovně, je smlouva uzavřena s určitým počtem osob, případně se všemi, kdo veřejnou nabídku přijali ve lhůtě. Pokud navrhovatel nesplní oznamovací povinnost, je vázán všemi přijetími veřejné nabídky, jejichž původcům výsledek neoznámil Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 16

17 Obchodní podmínky (OP): Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, tyto jsou buď připojeny k nabídce, nebo jsou stranám známy. Platí, že odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami. Změny OP ( 1752) řeší praktické potíže, které vznikají u dlouhodobých smluvních závazků s opakujícím se plněním. Možnost změny OP v přiměřeném rozsahu během trvání závazku je za zákonem stanovených podmínek. Smlouva o smlouvě budoucí ( ) Touto smlouvou se nejméně jedna ze stran zavazuje uzavřít budoucí smlouvu. NOZ činí v úpravě několik změn, oproti OZ nevyžaduje, aby byly v přípravné smlouvě vymezeny podstatné náležitosti smlouvy budoucí. Přejímá se tedy konstrukce z ObchZ + možnost soudní ochrany. Také zde není stanoven požadavek písemné smlouvy, je na stranách jakou formu si zvolí, případně zda budou na písemné formě trvat ( 1758) Tuto budoucí smlouvu je strana povinna uzavřít po vyzvání buď ve sjednané lhůtě, nebo do jednoho roku. Další podmínkou je, že obsah smlouvy musí být ujednán alespoň obecným způsobem. Zavázané straně vznikne povinnost smlouvu uzavřít bezodkladně poté, co je k tomu vyzvána druhou stranou. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 17

18 Obsah budoucí smlouvy se určuje podle účelu, který má uzavření budoucí smlouvy sledovat. Přitom se vychází z návrhů stran a přihlíží se okolnostem, za jakých byla smlouva uzavřena, a dále k tomu aby byly práva a povinnosti stran poctivě uspořádány. Pokud není povinná strana vyzvána k uzavření smlouvy včas, pak smlouva zaniká. Smlouvy uzavírané se spotřebiteli Spotřebitel = člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. zisku) každá osoba zapsaná v obchodním rejstříku = fikce x vyvratitelná domněnka = má-li oprávnění živnostenské či jiné Obecná ochrana spotřebitele ( 1810) Spotřebitelská smlouvy (consumer contract) = neoznačuje smluvní typ, ale smlouvu uzavíranou mezi specifickými subjekty, přičemž důraz se klade na spotřebitele a na jeho ochranu. Lepší označení je smlouvy uzavírané se spotřebitelem, spotřebitelská smlouva nemá být právním pojmem, ale legislativní zkratkou. Informační povinnost Sdělení vůči spotřebiteli musí být v jazyce v jakém se uzavírá smlouva. Podnikatel sdělí: a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj, b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností, c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění, e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány, f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 18

19 h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy. To se nevztahuje na smlouvy: 1. uzavíranou za účelem vyřizování záležitostí každodenního života, pokud má dojít k vzájemnému plnění bezprostředně po jejím uzavření, a 2. o dodání digitálního obsahu, pokud byl dodán na hmotném nosiči. Zakázaná ujednání Má se za to, že zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem. V praxi tedy nutno nejprve posoudit rovnováhu práv a povinností stran. Zvláště se zakazují ujednání, která: a) vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy, b) spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli, c) umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní odstoupí, d) zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli, e) zakládají podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního zřetele bez přiměřené výpovědní doby, f) zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy, g) dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran, h) odkládají určení ceny až na dobu plnění, i) umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit, j) zbavují spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek či mu v uplatnění takového práva brání, nebo ukládají spotřebiteli povinnost uplatnit právo výlučně u rozhodčího soudu nebo rozhodce, který není vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele, Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 19

20 k) přenášejí na spotřebitele povinnost prokázat splnění povinnosti podnikatele, kterou mu ukládají ustanovení o smlouvě o finanční službě, nebo l) zbavují spotřebitele jeho práva určit, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen. Cena hrazená z úvěru či zápůjčky Podnikatel nesmí požadovat další platbu než jakou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud nedal výslovný souhlas. provedení směrnice o ochraně spotřebitele. Upozornění musí být v hlavní smlouvě nikoli až například v obchodních podmínkách! Zvláštní forma textová 1819 = umožnění opakovaného zobrazení Výjimka: obecně platí, že projev vůle má účinky až dojde do sféry osoby, jíž je určen ALE ve shodě s komunitárním právem postačí, že spotřebitel oznámení, alespoň ODEŠLE obecná úprava odstoupení od smlouvy (žádné důvody, žádné sankce, procesněprávní charakter lhůty k odstoupení od smlouvy) důsledky odstoupení od smlouvy na úvěr x zákon o spotřebitelském úvěru ( 14 zákona o spotřebitelských úvěrech vázané úvěry) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 20

21 Koupě Povinnost prodávajícího odevzdat věc a převést vlastnické právo k ní. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a převzít věc. Není předepsána písemná forma. Nová systematika: 1. obecná ustanovení 2. koupě movité věci 3. koupě nemovité věci (přiměřená aplikace úpravy movitých věcí ( 2131), 4. vedlejší ujednání při kupní smlouvě 5. prodej zboží v obchodě - odkazuje se na použití obecných ustanovení o kupní smlouvě 6. zvláštní ustanovení o koupi závodu 1. Obecná ustanovení Kupní smlouva x Dílo Koupě: vždy pokud věc již existuje (i součást nemovité věci, pokud ji má podle smlouvy nabýt po oddělení od nemovitosti jako věc movitou) zboží má být teprve vyrobeno dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit (např. smontování skříňky z IKEA) Dílo: zhotovení určité věci, pokud to nespadá pod kupní smlouvu zboží má být teprve vyrobeno + ten, komu má být dodáno se zavázal předat podstatnou část věci potřebné k výrobě (hledisko materiální) údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem (hledisko práce) Kupní cena: = peníze (pokud jiná věc = směna) x věc zvláštního druhu (pohledávka, prominutí dluhu, obchodní podíl) = aplikace zvláštních pravidel pro jejich přechod x činnost, požívací právo, užívací právo = princip směnné smlouvy a aplikace odpovídající smluvního typu podle charakteru dluhu určení: pevná částka NOVĚ: ujednán způsob určení ceny (např. znalecký posudek) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 21

22 NOVĚ: vůle stran uzavřít smlouvu bez uvedení kupní ceny cena obvyklá v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek ( 2085/2) Přechod nebezpečí škody na věci Dle 2082 nebezpečí škody na věci přechází současně s nabytím vlastnického práva, nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci => prodávající má povinnosti schovatele ( 2403) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 22

23 movitá věc: speciální úprava 2121 převzetím věci kupující nepřevezme, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat předáním prvnímu dopravci věc určená podle druhu = nejdříve oddělením a odlišením od věcí téhož druhu význam: pro práva z vad pro riziko škody (škodu na věci po přechodu nebezpečí nese kupující, ledaže ji způsobil prodávající porušení své povinnosti) pro placení kupní ceny (škoda na věci po přechodu nebezpečí nemá vliv na placení kupní ceny 2125) 2. Koupě movité věci každá koupě, jejímž předmětem není nemovitost i koupě součásti nemovitosti, má-li ji po oddělení nabýt jako movitou věc (např. materiál ze stavby nebo lomu) věc: již existuje nebo má být teprve vyrobena za podmínek 2086 Povinnosti prodávajícího: odevzdat věc i doklady ( 2094) + umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou odevzdání věci: o prodávající umožní kupujícímu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí o při odeslání: odevzdání věci dopravci, je-li věc zjevně a dostatečně označena jako zásilka pro kupujícího Povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu a převzít věc nemusí platit kupní cenu, dokud nemá možnost si věc prohlédnout povinnost prohlídky věci po přechodu nebezpečí škody na věci Předmět koupě ( 2095) množství, jakost, provedení o ujednané nejsou ujednané = vhodné pro účel patrný ze smlouvy nelze = pro účel obvyklý jakost a provedení podle předlohy liší se vzorek/předloha od smlouvy = přednost má smlouva Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

24 rozdílné (nikoli rozporné) určení = věc odpovídá smlouvě i vzorku/předloze zabalení, opatření pro přepravu o ujednáno podle zvyklostí nejsou zvyklosti = způsob potřebný pro uchování věci a její ochranu množství určeno přibližně (podle smlouvy, povahy předmětu koupě) přesné množství určí prodávající vyvratitelná domněnka, že nesmí překročit 5% množství určeného ve smlouvě A) Práva z vadného plnění: Nově se opouští hledisko opravitelných a neopravitelných vad a nahrazuje se hlediskem intenzity, jakou vadnost plnění porušuje smlouvu = vady podstatné x vady nepodstatné (představuje-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, rozšiřují se práva kupujícího). vada = věc nemá stanovené množství (ne pokud to plyne z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání), jakost, provedení, neodpovídá vzorku nebo předloze ( 2099), plnění jiné věci, vady v dokladech nutných pro užívání věci. Prodávající odpovídá za: vady, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se projeví později později vzniklou vadu, která je důsledkem porušení povinnosti prodávajícího vadu způsobilo použití věcí, které kupující předal prodávajícímu (liberace prodávajícího: prodávající kupujícího na nevhodnost upozornil a kupující na jejím použití trval; nemohl nevhodnost předané věci ani s vynaložením dostatečné péče nemohl rozpoznat) prodávající neodpovídá: kupující mohl vadu s vynaložením obvyklé pozornosti již při uzavření smlouvy 2103 (ne: prodávající ho výslovně ujistil, že je zboží bez vad, zastřel vadu lstivě) druhy vad: zjevné vady (vady zjistitelné při uzavření smlouvy s vynaložením obvyklé pozornosti) neodpovídá se za ně (to neplatí, pokud Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 24

25 ho prodávající výslovně ujistil, že je věc bez vady, nebo vadu zastřel lstivě) vada zjistitelná při běžné prohlídce ( 2104 povinnost věc prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci, možnost odložit prohlídku pokud je věc odesílána- 2105) 2112 pokud vadu neoznámí bez zbytečného odkladu po prohlídce, právo z vad se promlčí (prodávající nemůže uplatnit námitku promlčení, pokud je vada důsledkem skutečnosti o které prodávající věděl nebo musel vědět v době odevzdání věci) vady skryté ( 2112) oznámení bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil/mohl zjisti při dostatečné péči, nejpozději do 2 let, pokud neučiní = promlčí se (stejné jako předchozí) Nároky z vad: a) vada znamená podstatné porušení smlouvy (podle intenzity jakou vadnost porušuje smlouvu) odstranění vady dodáním nové věci/ dodáním chybějící věci odstranění vady opravou přiměřená sleva z kupní ceny odstoupení od smlouvy kupující si mezi nimi zvolí při notifikaci vad, nebo bez zbytečného dokladu poté (pokud nezvolí: má práva jako by se jednalo o nepodstatné porušení) volbu nemůže bez souhlasu prodávajícího měnit (x zvolil opravu ukáže se jako neopravitelná = možnost zvolit mezi přiměřenou slevou z kupní ceny, odstoupení od smlouvy) b) nepodstatné porušení smlouvy odstranění vady přiměřená sleva z kupní ceny kupující si vybere mezi odstraněním vad a slevou z kupní ceny nedojde k odstranění vady včas nebo prodávající to odmítne = možnost odstoupit od smlouvy zádržné = 2108 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 25

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

(a) označuje se v těchto VOP hmotný předmět díla sjednaný ve Smlouvě jako Zboží,

(a) označuje se v těchto VOP hmotný předmět díla sjednaný ve Smlouvě jako Zboží, Všeobecné obchodní podmínky (dodavatelské) TESLA Mladá Vožice a.s. se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 28953126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo

Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo Newsletter SPECIÁL Rekodifikace soukromého práva: kupní smlouva a smlouva o dílo Dne 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). NOZ ruší 238 zákonů, vyhlášek

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Článek I. Úvodní ustanovení

Článek I. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.motivationbelt.com Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. A. občanské právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. A. občanské právo NÁKLADNÍ DOPRAVA A. občanské právo 1. Zahrnuje povinnost nahradit jinému újmu také újmu na jmění? a) ne b) nelze odpovědět, pokud není uvedeno, o jaký případ se jedná c) ano, ale jen stanoví-li tak zákon

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě WWW.TMV.CZ provozovaného společností Tiskárna MV, p.o. od 01.01. 2015. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LACH-NER, S.R.O 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto všeobecné obchodní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží (dále jen předmětu

Více

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014

Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 Obchodní podmínky e-shopu VseProStavbu.cz společnosti VPS CZ s. r. o. účinné od 1. 1. 2014 E- shop provozuje společnost: VPS CZ s. r. o., ul. Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25963805, DIČ:CZ25963805,

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající )

zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134 (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky Petra Peška Sídlo: Kameničky 40, PSČ 539 41 Identifikační číslo: 02289512 DIČ: CZ6107130227 zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlinsko, č. j.žú118420134

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.

Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape. Obchodní podmínky internetového obchodu FIXTAPE.CZ pro uzavírání veškerých smluv prostřednictvím internetového obchodu www.fixtape.cz Provozovatel: FIXTAPE s.r.o., sídlo Náměstí 17/19, Velké Meziříčí,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KOMEXTHERM Praha, spol. s r.o., IČ: 41188896, se sídlem Augustova 236/1, 163 00 Praha 6 Řepy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Článek I - úvodní ustanovení

Článek I - úvodní ustanovení Kompletní znění obchodních podmínek Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYTVORTE ˇ SI SVÉ VLASTNÍ KARTY Obchodní podmínky, str. 1/5 Obchodní podmínky obchodní společnosti Hrací karty, s. r. o. se sídlem Huťská 1788/16, Praha 4 Záběhlice, 141 00 identifikační číslo: 26977729 zapsané v obchodním rejstříku

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ Obchodní podmínky pro velkoodběratele Všeobecné obchodní podmínky prodeje zboží na www.magic-outlet.cz podnikatelským subjektům (pro velkoobchody) Firma Nákupní Galerie s.r.o. místem podnikání Stolín 51,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového obchodu www.projektyarchon.cz

Více

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406

Obchodní podmínky. Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 Obchodní podmínky Jana Dubcová, Charvátce 16, 29445 Jabkenice, IČ: 63819406 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese www.rybarskepotrebylabe.cz. 1. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO

Více

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D.

Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy. JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Dopady rekodifikace soukromého práva na nákupní procesy JUDr. Daniel Weinhold, Ph. D. Rekodifikace 2014 - systematika Současný stav Po rekodifikaci 2014 Občanské právo Občanský zákoník (40/1964 Sb.) Občanský

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. Základní ustanovení 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky [dále jen VOP ] upravují smluvní vztahy při dodávce zboží společnosti ONEMS s.r.o., se sídlem Bocanovice č.p. 60,

Více

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží

Reklamační řád. I. Všeobecná ustanovení. II. Odpovědnost Prodávajícího. III. Práva z odpovědnosti za vady Zboží Reklamační řád společnosti Tiskárna MV, p.o., se sídlem Bartůňkova 1159/4, 149 01 Praha 4, IČ: 60498005, zapsané v živnostenském rejstříku pod č. j. 1036/95/prav (dále jen tmv.cz nebo Prodávající ). I.

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

Článek II - Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží A) objednávka zboží 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je

Článek II - Uzavření kupní smlouvy a dodávka zboží A) objednávka zboží 1. Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je Obchodní podmínky Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serverů shop.ok-net.cz mezi prodávajícím Romanem Pleslem,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863

Obchodní podmínky. internetového obchodu www.autolockpick.cz. Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 Obchodní podmínky internetového obchodu www.autolockpick.cz Podnikatel Martin Lahodný Němčany 267 684 01 Slavkov u Brna IČ: 01659863 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ, ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY Výtažek z obchodních podmínek pro rychlou orientaci: Cena dopravy Pro tuto akci je doprava zdarma. Reklamace Všem zákazníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Pokud se na zboží objeví jakákoliv vada,

Více

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost ASPEKO s.r.o., IČ: 03480763, DIČ: CZ03480763, se sídlem Praha, Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TOPSTONE s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TOPSTONE s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti TOPSTONE s.r.o. 1. Rozsah platnosti 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti TOPSTONE s.r.o. (dále jen VOP) upravují na území ČR práva a povinnosti smluvních

Více

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti.

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím a upřesňují jejich práva a povinnosti. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Ogroup s.r.o., se sídlem Rokelská 50, Družec, 273 62. od 1.1. 2014. Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je:

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.conexfit-shop.cz je: Obchodní podmínky CONEXFIT-SHOP.CZ 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SVP Invest s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, Žižkov, 130 00 identifikační číslo: 24687774 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy

! Informace poskytované před uzavřením smlouvy ! Informace poskytované před uzavřením smlouvy, IČO: 27115411, se sídlem Milady Horákové 2774, Kladno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl.č. 97385, tel tel+420 776

Více

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum

Předvánoční nákupy po internetu bez obav. Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Předvánoční nákupy po internetu bez obav Mgr. Tomáš Večl Evropské spotřebitelské centrum Základy ochrany spotřebitele v rámci EU Převládá úprava směrnicemi s minimální harmonizací společný evropský základ,

Více

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

e-baan Net s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti e-baan Net s.r.o. se sídlem Tovární 537/8, 709 00 Ostrava identifikační číslo: 268 67 257 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (ZOK) zákon o

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami.

2.Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s dodacími a záručními podmínkami. Všeobecná ustanovení 1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

OSOBNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo OSOBNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Od kdy má fyzická osoba právní osobnost? a) ode dne 18. narozenin b) od prvního dne po 18. narozeninách c) od narození d) ode dne 15. narozenin 2. Kdy se člověk stane

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Freezone czech s.r.o. 1. Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek je zejména bližší úprava, vymezení a upřesnění smluvního vztahu mezi obchodní společností

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. I. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. EcoStep s.r.o., IČO: 24799599, se sídlem K cementárně 234/6, 153 00 Praha 5 - Radotín, zapsaná obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.

Obchodní podmínky. Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik. Obchodní podmínky Provozovatelem internetového obchodu elotechnik.cz je společnost ELO Toman Divišova 1520 564 01 Žamberk Email: info@elotechnik.cz IČO: 60148101 DIČ: CZ470907163 1. Všeobecná ustanovení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pirueta.cz/obchod 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky )

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Stolařství-Avrat s.r.o., U ovčárny 10, Krnov 794 01, IČO: 29445884, DIČ: CZ29445884

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Sportvital Nutrition s.r. o., se sídlem Mokropeská 1799, 252 28 Černošice, identifikační číslo:

Více

Rozlišujeme zastoupení:

Rozlišujeme zastoupení: Zastoupení Rozlišujeme zastoupení: smluvní, zákonné a opatrovnictví Zastoupení v NOZ je rozděleno dle právního důvodu jeho vzniku. Všeobecná ustanovení NOZ vymezují rámec zastoupení a základní pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.mrlee.cz je Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 11322853 Provozovatel internetového portálu canidia.cz Milan Zajíc Wolkerova 1217 393 01 Pelhřimov IČ 113 22853 info@mrlee.cz Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Zapsaného spolku XB1 FANS IČ: 036 07 682, se sídlem Sokolovská 1278/156, Libeň, 180 00 Praha 8 1. Úvod Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále i VOP) platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY č. 1/2015 společnosti HABARTline s.r.o., IČO: 45797218 (dále jako Společnost ), 1. PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více

ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ. Převedení věci do vlastnictví jiného

ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ. Převedení věci do vlastnictví jiného ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ Převedení věci do vlastnictví jiného Darování 2055 Darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví

Více