V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník"

Transkript

1 V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

2 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o.: je stírání generačních a vědomostních rozdílů pracovního kolektivu. Smyslem kurzu: je rozvoj efektivní komunikace, odhad potřeb kupujících, včasné rozpoznání problémových zákazníků a zvládání konfliktů s jediným cílem neztratit žádného zákazníka. Cíle: na konci kurzu budou účastníci: Mít přehled o NOZ Mít přehled o ZOK Mít přehled o osobách dle NOZ (FO, PO včetně typologie) Vědět jak upravuje NOZ věci Vědět jak upravuje NOZ smlouvy Vědět jak upravuje NOZ smlouvy uzavírané se spotřebiteli Vědět jak upravuje NOZ zastoupení Vědět jak upravuje NOZ koupi Vědět jak upravuje NOZ dílo Vědět jak upravuje NOZ závazky z deliktů Vědět jak upravuje NOZ náhradu škody Moje cíle (aneb co chci od kurzu): Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2

3 Harmonogram Činnost Prezentace účastníků, program, objasnění cílů kurzu, osobní cíle účastníků Čas 8:30 9:30 Obecná část NOZ, ZOK, Osoby dle NOZ, Typologie právnických osob 9:30 11:30 Věci, zastoupení a čas 11:30 12:30 Přestávka na oběd 12:30 13:00 Smlouva pojem, uzavření, smlouva o smlouvě budoucí, smlouvy uzavírané se spotřebiteli 13:00 14:00 Koupě a dílo 14:00 15:30 Závazky ze smluv o přepravě, závazky z deliktů, rozsah a způsob náhrady újmy 15:30 16:30 Závěrečná reflexe, ukončení kurzu 16:30 17:00 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 3

4 Úvod Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 4

5 Obecná část NOZ Jak to bylo Jak to je Občanské právo Občanský zákoník (40/1964) Občanský zákoník (89/2012) - NOZ Zákon o rodině (94/1964), o sdružování občanů (83/1990),o vlastnictví bytů (72/1994) celkem 238 předpisů Obchodní právo Obchodní zákoník (513/1991) Zákon o obchodních korporacích (90/2012) ZOK obchodní rejstřík novým zákonem Mezinárodní právo soukromé Zákon o mezinárodním právu Zákon o mezinárodním právu soukromém soukromém (97/1963) (91/2012) NOZ Smysl Smyslem a účelem NOZ je upravit soukromá práva, povinnosti a postavení osob v jednom kodexu. NOZ se snaží o terminologickou jednoduchost, vrací se k tradičnímu vyjadřování, snaží se vyhýbat cizím slovům. Dochází tak ke změně dosavadního ustáleného pojmosloví, např: právní jednání ( ) nahrazuje pojem právní úkon, ale má širší dosah. Není definice - pouze 15 (2) stanoví, co znamená právně jednat stanoví, jaké má právní jednání následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. relativní neúčinnost ( ) nahrazuje pojem odporovatelnost svéprávnost způsobilost k právním úkonům výprosa bezplatné přenechání věci na dobu určitou právní osobnost právní subjektivita Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 5

6 Obsah NOZ Obecná část ( 1 654) o oblasti: předmět úpravy, osoby, právní zastoupení, věci, právní skutečnosti, podnikání Rodinné právo ( ) o navazuje na současné pojetí Absolutní majetková práva ( ) o oblasti: držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, správa cizího majetku, dědické právo Relativní majetková práva ( ) o oblasti: vznik závazků, obsah, zajištění a zánik, jednotlivé smluvní typy, závazky z deliktů a závazky z jiných právních důvodů (bezdůvodné obohacení a nepřikázané jednatelství k upotřebení cizí věci k prospěchu jiného) Společná přechodná závěrečná ( ) V případě, že je používána citace NOZ je třeba uvádět i konkrétní, na niž je odkazováno. ZOK Smysl a cíle Nový zákon o obchodních korporacích přebírá pouze tu část starého obchodního zákoníku, která se týká fungování obchodních společností a družstev. ZOK není nástupcem obchodního zákoníku, posiluje osobní odpovědnost za správu obchodních korporací. Nejvyšší počet změn prodělala právní úprava společnosti s ručením omezeným. Cílem je vytvořit základ pro fungování obchodních korporací, který přispěje k podnikatelsky atraktivnějšímu právnímu prostředí. Obsah ZOK Obecná část ( 1 94) oblasti: založení obchodní korporace, vklad, základní kapitál, podíl, orgány obchodní korporace, neplatnost, zrušení a zánik obchodní korporace Veřejná obchodní společnost ( ) Komanditní společnost ( ) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 6

7 Společnost s ručením omezeným ( ) Akciová společnost ( ) Družstvo ( ) Osoby dle NOZ Členění na osoby fyzické (nově pojem člověk) a právnické (též stát v soukromoprávních vztazích) Právní osobnost = dříve právní subjektivita ( 15 odst. 1 NOZ) o FO - Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Člověk má právní osobnost od narození až do smrti (ochrana nenarozeného dítěte). o PO - od vzniku do zániku Svéprávnost = způsobilost k právním úkonům ( 15 odst. 2 NOZ) o FO - v plném rozsahu zletilostí (dovršení 18. roku věku), přiznáním svéprávnosti ( 37 NOZ) či uzavřením manželství nezletilí v rozsahu přiměřeném rozumové a volní vyspělosti jejich věku ( 31 NOZ) o Omezení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) - max. na 3 roky, nelze omezit jednání v běžných záležitostech každodenního života o PO - podle NOZ právnická osoba nemá svéprávnost! Jedná-li její statutární orgán, jde o zákonné zastoupení, nikoli o jednání PO samotné jako podle dosavadního práva. PO tudíž nikdy nemůže sama právně jednat a není tak svéprávná. Možnost právně jednat je omezena pouze: a) povahou právnické osoby (nemožnost právně jednat v rodinněprávních věcech, nemožnost prodat jmění pro nadaci) b) zákonem (např. zákaz převést podnik bez souhlasu společníků nebo valné hromady v 67a ObchZ) Osoba blízká ( 22 NOZ) nově výslovná úprava vztahu mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu či vlivnou osobou Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 7

8 Právnické osoby typologie NOZ právnické osoby definuje již v obecných ustanoveních o osobách (Hlava II, Díl 1). Podle 20 odst. 1 Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou. Podle 21 Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Jiný právní předpis stanoví, jak stát právně jedná. Právnická osoba je považována za umělý výtvor, který je následně vnímán a vystupuje jako právní realita (teorie přenesené reality). Z těchto ustanovení je zřejmý rozdíl oproti fyzickým osobám, kdy právnické osoby obdobné přirozené právo na vlastní právní osobnost nemají a je věcí státu přizná-li různým entitám tohoto druhu způsobilost mít práva a povinnosti Identifikační znaky jsou atributy, které umožňují odlišit jednu PO od jiné není ale vhodné hovořit o nich odděleně od znaků pojmových, protože identifikační znaky jsou samozřejmě také pojmové každá PO je musí mít, jinak nelze uvažovat o její právní existenci Identifikační znaky a) Název b) Sídlo c) Předmět činnosti Korporace tvořeny osobní složkou, v současné úpravě občanská sdružení (v NOZ spolky), obchodní společnosti a družstva ( NOZ) Obchodní společnosti nově upraveny v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) o Veřejná obchodní společnost ( ZOK) o Komanditní společnost ( ZOK) o Společnost s ručením omezeným ( ZOK) o Akciová společnost ( ZOK) Fundace tvořeny majetkem k určitému účelu, typicky nadace či nadační fondy ( NOZ) Ústavy propojení osobní a majetkové složky, např. muzea, školy, nemocnice ( NOZ) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 8

9 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 9

10 Věci pojem, rozdělení, součást a příslušenství věci Pojem Pouze hmotný předmět starý OZ NOZ 489 věcí je vše za předpokladu, že je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Rozdělení věcí a) Hmotně a nehmotné Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. Ovladatelné přírodní síly na ovladatelné přírodní síly (energie), se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně ustanovení o věcech hmotných Nehmotná věc je právo, jehož povaha to připouští a jiná věc bez hmotné podstaty (software, zaknihovaný CP, receptury, ochranné známky, obchodní tajemství) b) Movité a nemovité c) Určené individuálně a genericky d) Zastupitelné a nezastupitelné e) Zuživatelné a nezuživatelné f) Reálně dělitelné a nedělitelné Součást věci Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí (stejná def. i ve starém OZ), u věcí movitých i nemovitých. Definiční znaky hlavní věc a její součást (možná existence více součástí téže věci) nutnost odlišovat součást věci od části věci součást není samostatnou věcí v právním smyslu (neexistuje možnost samostatných právních dispozic jen se součástí, dokud trvá tento stav pokud je od sebe oddělím, stává se samostatnou věcí a je možné s ní nakládat) součást věci sdílí právní osud věci hlavní pevné (motor u auta, okno v domě) či volné (sluchátko telefonu, které není spojeno s telefonem šňůrou) spojení s hlavní věcí (hospodářská provázanost věci hlavní a součásti) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 10

11 odnětí součásti má za následek zhoršení (zničení) věci hlavní, tj. její hospodářské, ale i estetické, vzdělávací a jiné hodnoty (motor auta). Zhoršení součásti věci není relevantní Příslušenství věci = vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo s věcí hlavní v rámci jejich hospodářského určení (trezor a klíč, auto a nářadí, TV a ovladač, auto a technický průkaz) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 11

12 Zastoupení zákonné zastoupení, opatrovnictví, smluvní zastoupení Zástupcem je ten, kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného. Zastoupení vzniká ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, dohodou o plné moci. Vychází se z přímého zastoupení (ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému). Uplatňuje se princip zjevnosti; to znamená, že musí být zjevné, že osoba jedná jménem jiného není-li zřejmé, že jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem. Zástupce vyjadřuje vůli vlastní (je to jeho vlastní právní jednání) tím se odlišuje od posla, který vyjadřuje vůli někoho jiného; zástupce může být při tvorbě této vůle výrazně smluvně limitován dohodou, kterou má se zmocnitelem Zástupcem i zastoupeným může být FO i PO. Klíčová je osoba zastoupeného (sčítají se znalosti, které má zastoupený a které zástupce získal po vzniku zastoupení). Např. zástupce je v dobré víře a zastoupený není zohlední se ta zlá víra zastoupeného a dobrá víra zástupce nemá vliv. Smluvní zastoupení (v OZ nesprávně označováno jako zastoupení na základě plné moci ) 441 Smluvní zmocněnec (1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. (2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Zastoupení vzniká na základě dohody o zastoupení (smlouvy). Jako průkaz této dohody vystaví zmocnitel plnou moc (osvědčení o existenci zastoupení, jednostranný akt). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 12

13 Čas jako právní událost lhůty, doby, promlčení Tři podoby času: Určitý okamžik den, hodina, minuta Plynutí času doba, lhůta (záruční lhůta) Dovršení určitého času dosažení zletilosti NOZ upravuje dva pojmy a) Doba časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, aniž je třeba za účelem dosažení tohoto následku zvláště právně jednat (např. smlouva uzavřená na dobu určitou) b) Lhůta časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany, jiné osoby, soudu či jiného orgánu (promlčecí lhůta věřitel má možnost uplatnit své právo u soudu k tomu, aby mu bylo právo zachováno) Promlčecí lhůty 629 Zákonná lhůta (1) Promlčecí lhůta trvá tři roky. (2) Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, ledaže zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu. Dle NOZ strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu od 1 do 15 let ( 630 odst. 1 NOZ + výjimky 630 odst. 2): a) obecná: má subsidiární povahu (všude kde není stanovena speciální), trvá 3 roky (dle NOZ platí i pro obchodní vztahy) b) speciální: jednoletá ( 634 NOZ smlouva o smlouvě budoucí) dvouleté ( právo na náhradu škody, 107 právo na vydání bezdůvodného obohacení) desetiletá (NOZ 629 odst. 2 majetková práva, 631 bylo-li zapsáno do veřejného seznamu, 635 pojistné z životního pojištění, 636 právo na náhradu škody, 367 právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 13

14 636 Právo na náhradu škody (1) Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. (2) Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. To platí i v případě vzniku škody nebo újmy porušením povinnosti v důsledku úplatkářství spočívajícího v nabídce, slibu nebo dání úplatku jiným než poškozeným nebo v přímém či nepřímém vyžádání úplatku od poškozeného. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 14

15 Smlouva pojem, uzavření, smlouva o smlouvě budoucí Pojem Smlouva = právní jednání minimálně dvou (i více) stran, jejichž vůle směřuje k zřízení obligace mezi nimi s tím, že obsah smlouvy strany zavazuje. Uzavření ( ) A. Obecný způsob uzavření Oferent (navrhovatel nabídky) učiní nabídku oblátovi (adresát nabídky), který vyjádří svůj souhlas s nabídkou akceptací (souhlasný projev vůle). Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah (obecně vzato je úprava dispozitivní = strany si mohou ujednat dle libosti, uplatňuje se princip autonomie vůle a smluvní volnosti volnost je limitována kogentními ustanoveními zákona, limitem dobrých mravů, záležitostmi osobního stavu, právem na ochranu osobnosti, viz. 1 odst. 2 NOZ) Oferta (nabídka, nebo návrh na uzavření smlouvy)=právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje: 1) podstatné náležitosti smlouvy tak, aby mohla být uzavřena jednoduchým a nepodmíněným přijetím 2) projev, z něhož plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, je-li nabídka přijata Z nabídky musí být zřejmé, že ten kdo ji činí, má úmysl uzavřít smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí. Novinkou NOZ je stanovení vyvratitelné domněnky, podle níž je ofertou i vystavení zboží s návrhem ceny ( 1732 odst. 2). NOZ ustupuje od pojetí, že nabídka musí být učiněna pouze určité osobě, protože v řadě případů to vede k situaci, kdy faktický oferent získává právní postavení toho, komu je uzavření smlouvy nabízeno, čímž se právní postavení stran paradoxně mění připouští se tedy i možnost učinit nabídku neurčitým osobám (typicky smlouvy o parkování na parkovišti) Je třeba rozlišovat mezi nabídkou odvolatelnou a neodvolatelnou zejména vzhledem k možnosti odvolání a zrušení ( 1736) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 15

16 B. Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy Reflektují požadavky praxe, kdy ne vždy dochází ke klasické kontraktaci 1) dražba 2) veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku převzetí úpravy ObchZ (obchodní veřejná soutěž) Ten, kdo vyhlásí neurčitým osobám soutěž o nejvhodnější nabídku, činí tím výzvu k podávání nabídek. Vyhlašovatel v písemné formě vymezí předmět plnění, zásady dalšího obsahu, určí způsob podávání nabídek, lhůtu pro podávání nabídek a také lhůtu pro oznámení vybrané nabídky to všechno vhodným způsobem zveřejní. Uveřejněné podmínky se nemohou měnit nebo rušit, leda by si to vyhlašovatel vyhradil. Vyhlašovatel vybírá nejvhodnější z nabídek a oznamuje její přijetí způsobem a ve lhůtě určené v podmínkách soutěže. Pokud vyhlašovatel přijme nabídku po lhůtě, smlouva nevznikne, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu sdělí vyhlašovateli, že přijetí nabídky odmítá jako opožděné Vyhlašovatel může odmítnout všechny nabídky, pokud si to vyhradil v podmínkách soutěže. Vyhlašovatel je povinen bez zbytečného odkladu po skončení soutěže vyrozumět navrhovatele, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky odmítá 3) veřejná nabídka (dle ObchZ) Je to projev vůle navrhovatele, kterým se obrací na neurčité osoby s návrhem uzavření smlouvy. Pokud nejsou naplněny požadavky nabídky, jako to upravuje 1732 odst. 1, považuje se takový projev vůle za výzvu k podávání nabídek. Veřejnou nabídku lze odvolat, pokud navrhovatel učiní odvolání nabídky před jejím přijetím a to způsobem, jakým byla nabídka zveřejněna. Smlouva je uzavřena s tím, kdo včas a v souladu s ní, nejdříve oznámí navrhovateli, že smlouvu přijímá. Pokud je přijata najednou více osobami, pak je uzavřena s tím, koho si navrhovatel zvolí. Pokud není stanovena lhůta pro přijetí nabídky, platí lhůta přiměřená povaze veřejné nabídky. Navrhovatel vyrozumí příjemce bez odkladu o uzavření smlouvy, ostatním oznámí, že neuspěli. Pokud to určuje veřejná nabídka výslovně, je smlouva uzavřena s určitým počtem osob, případně se všemi, kdo veřejnou nabídku přijali ve lhůtě. Pokud navrhovatel nesplní oznamovací povinnost, je vázán všemi přijetími veřejné nabídky, jejichž původcům výsledek neoznámil Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 16

17 Obchodní podmínky (OP): Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, tyto jsou buď připojeny k nabídce, nebo jsou stranám známy. Platí, že odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami. Změny OP ( 1752) řeší praktické potíže, které vznikají u dlouhodobých smluvních závazků s opakujícím se plněním. Možnost změny OP v přiměřeném rozsahu během trvání závazku je za zákonem stanovených podmínek. Smlouva o smlouvě budoucí ( ) Touto smlouvou se nejméně jedna ze stran zavazuje uzavřít budoucí smlouvu. NOZ činí v úpravě několik změn, oproti OZ nevyžaduje, aby byly v přípravné smlouvě vymezeny podstatné náležitosti smlouvy budoucí. Přejímá se tedy konstrukce z ObchZ + možnost soudní ochrany. Také zde není stanoven požadavek písemné smlouvy, je na stranách jakou formu si zvolí, případně zda budou na písemné formě trvat ( 1758) Tuto budoucí smlouvu je strana povinna uzavřít po vyzvání buď ve sjednané lhůtě, nebo do jednoho roku. Další podmínkou je, že obsah smlouvy musí být ujednán alespoň obecným způsobem. Zavázané straně vznikne povinnost smlouvu uzavřít bezodkladně poté, co je k tomu vyzvána druhou stranou. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 17

18 Obsah budoucí smlouvy se určuje podle účelu, který má uzavření budoucí smlouvy sledovat. Přitom se vychází z návrhů stran a přihlíží se okolnostem, za jakých byla smlouva uzavřena, a dále k tomu aby byly práva a povinnosti stran poctivě uspořádány. Pokud není povinná strana vyzvána k uzavření smlouvy včas, pak smlouva zaniká. Smlouvy uzavírané se spotřebiteli Spotřebitel = člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. zisku) každá osoba zapsaná v obchodním rejstříku = fikce x vyvratitelná domněnka = má-li oprávnění živnostenské či jiné Obecná ochrana spotřebitele ( 1810) Spotřebitelská smlouvy (consumer contract) = neoznačuje smluvní typ, ale smlouvu uzavíranou mezi specifickými subjekty, přičemž důraz se klade na spotřebitele a na jeho ochranu. Lepší označení je smlouvy uzavírané se spotřebitelem, spotřebitelská smlouva nemá být právním pojmem, ale legislativní zkratkou. Informační povinnost Sdělení vůči spotřebiteli musí být v jazyce v jakém se uzavírá smlouva. Podnikatel sdělí: a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj, b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností, c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění, e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány, f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 18

19 h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy. To se nevztahuje na smlouvy: 1. uzavíranou za účelem vyřizování záležitostí každodenního života, pokud má dojít k vzájemnému plnění bezprostředně po jejím uzavření, a 2. o dodání digitálního obsahu, pokud byl dodán na hmotném nosiči. Zakázaná ujednání Má se za to, že zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem. V praxi tedy nutno nejprve posoudit rovnováhu práv a povinností stran. Zvláště se zakazují ujednání, která: a) vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy, b) spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli, c) umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní odstoupí, d) zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli, e) zakládají podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního zřetele bez přiměřené výpovědní doby, f) zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy, g) dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran, h) odkládají určení ceny až na dobu plnění, i) umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit, j) zbavují spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek či mu v uplatnění takového práva brání, nebo ukládají spotřebiteli povinnost uplatnit právo výlučně u rozhodčího soudu nebo rozhodce, který není vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele, Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 19

20 k) přenášejí na spotřebitele povinnost prokázat splnění povinnosti podnikatele, kterou mu ukládají ustanovení o smlouvě o finanční službě, nebo l) zbavují spotřebitele jeho práva určit, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen. Cena hrazená z úvěru či zápůjčky Podnikatel nesmí požadovat další platbu než jakou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud nedal výslovný souhlas. provedení směrnice o ochraně spotřebitele. Upozornění musí být v hlavní smlouvě nikoli až například v obchodních podmínkách! Zvláštní forma textová 1819 = umožnění opakovaného zobrazení Výjimka: obecně platí, že projev vůle má účinky až dojde do sféry osoby, jíž je určen ALE ve shodě s komunitárním právem postačí, že spotřebitel oznámení, alespoň ODEŠLE obecná úprava odstoupení od smlouvy (žádné důvody, žádné sankce, procesněprávní charakter lhůty k odstoupení od smlouvy) důsledky odstoupení od smlouvy na úvěr x zákon o spotřebitelském úvěru ( 14 zákona o spotřebitelských úvěrech vázané úvěry) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 20

21 Koupě Povinnost prodávajícího odevzdat věc a převést vlastnické právo k ní. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a převzít věc. Není předepsána písemná forma. Nová systematika: 1. obecná ustanovení 2. koupě movité věci 3. koupě nemovité věci (přiměřená aplikace úpravy movitých věcí ( 2131), 4. vedlejší ujednání při kupní smlouvě 5. prodej zboží v obchodě - odkazuje se na použití obecných ustanovení o kupní smlouvě 6. zvláštní ustanovení o koupi závodu 1. Obecná ustanovení Kupní smlouva x Dílo Koupě: vždy pokud věc již existuje (i součást nemovité věci, pokud ji má podle smlouvy nabýt po oddělení od nemovitosti jako věc movitou) zboží má být teprve vyrobeno dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit (např. smontování skříňky z IKEA) Dílo: zhotovení určité věci, pokud to nespadá pod kupní smlouvu zboží má být teprve vyrobeno + ten, komu má být dodáno se zavázal předat podstatnou část věci potřebné k výrobě (hledisko materiální) údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem (hledisko práce) Kupní cena: = peníze (pokud jiná věc = směna) x věc zvláštního druhu (pohledávka, prominutí dluhu, obchodní podíl) = aplikace zvláštních pravidel pro jejich přechod x činnost, požívací právo, užívací právo = princip směnné smlouvy a aplikace odpovídající smluvního typu podle charakteru dluhu určení: pevná částka NOVĚ: ujednán způsob určení ceny (např. znalecký posudek) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 21

22 NOVĚ: vůle stran uzavřít smlouvu bez uvedení kupní ceny cena obvyklá v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek ( 2085/2) Přechod nebezpečí škody na věci Dle 2082 nebezpečí škody na věci přechází současně s nabytím vlastnického práva, nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci => prodávající má povinnosti schovatele ( 2403) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 22

23 movitá věc: speciální úprava 2121 převzetím věci kupující nepřevezme, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat předáním prvnímu dopravci věc určená podle druhu = nejdříve oddělením a odlišením od věcí téhož druhu význam: pro práva z vad pro riziko škody (škodu na věci po přechodu nebezpečí nese kupující, ledaže ji způsobil prodávající porušení své povinnosti) pro placení kupní ceny (škoda na věci po přechodu nebezpečí nemá vliv na placení kupní ceny 2125) 2. Koupě movité věci každá koupě, jejímž předmětem není nemovitost i koupě součásti nemovitosti, má-li ji po oddělení nabýt jako movitou věc (např. materiál ze stavby nebo lomu) věc: již existuje nebo má být teprve vyrobena za podmínek 2086 Povinnosti prodávajícího: odevzdat věc i doklady ( 2094) + umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou odevzdání věci: o prodávající umožní kupujícímu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí o při odeslání: odevzdání věci dopravci, je-li věc zjevně a dostatečně označena jako zásilka pro kupujícího Povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu a převzít věc nemusí platit kupní cenu, dokud nemá možnost si věc prohlédnout povinnost prohlídky věci po přechodu nebezpečí škody na věci Předmět koupě ( 2095) množství, jakost, provedení o ujednané nejsou ujednané = vhodné pro účel patrný ze smlouvy nelze = pro účel obvyklý jakost a provedení podle předlohy liší se vzorek/předloha od smlouvy = přednost má smlouva Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

24 rozdílné (nikoli rozporné) určení = věc odpovídá smlouvě i vzorku/předloze zabalení, opatření pro přepravu o ujednáno podle zvyklostí nejsou zvyklosti = způsob potřebný pro uchování věci a její ochranu množství určeno přibližně (podle smlouvy, povahy předmětu koupě) přesné množství určí prodávající vyvratitelná domněnka, že nesmí překročit 5% množství určeného ve smlouvě A) Práva z vadného plnění: Nově se opouští hledisko opravitelných a neopravitelných vad a nahrazuje se hlediskem intenzity, jakou vadnost plnění porušuje smlouvu = vady podstatné x vady nepodstatné (představuje-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, rozšiřují se práva kupujícího). vada = věc nemá stanovené množství (ne pokud to plyne z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání), jakost, provedení, neodpovídá vzorku nebo předloze ( 2099), plnění jiné věci, vady v dokladech nutných pro užívání věci. Prodávající odpovídá za: vady, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se projeví později později vzniklou vadu, která je důsledkem porušení povinnosti prodávajícího vadu způsobilo použití věcí, které kupující předal prodávajícímu (liberace prodávajícího: prodávající kupujícího na nevhodnost upozornil a kupující na jejím použití trval; nemohl nevhodnost předané věci ani s vynaložením dostatečné péče nemohl rozpoznat) prodávající neodpovídá: kupující mohl vadu s vynaložením obvyklé pozornosti již při uzavření smlouvy 2103 (ne: prodávající ho výslovně ujistil, že je zboží bez vad, zastřel vadu lstivě) druhy vad: zjevné vady (vady zjistitelné při uzavření smlouvy s vynaložením obvyklé pozornosti) neodpovídá se za ně (to neplatí, pokud Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 24

25 ho prodávající výslovně ujistil, že je věc bez vady, nebo vadu zastřel lstivě) vada zjistitelná při běžné prohlídce ( 2104 povinnost věc prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci, možnost odložit prohlídku pokud je věc odesílána- 2105) 2112 pokud vadu neoznámí bez zbytečného odkladu po prohlídce, právo z vad se promlčí (prodávající nemůže uplatnit námitku promlčení, pokud je vada důsledkem skutečnosti o které prodávající věděl nebo musel vědět v době odevzdání věci) vady skryté ( 2112) oznámení bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil/mohl zjisti při dostatečné péči, nejpozději do 2 let, pokud neučiní = promlčí se (stejné jako předchozí) Nároky z vad: a) vada znamená podstatné porušení smlouvy (podle intenzity jakou vadnost porušuje smlouvu) odstranění vady dodáním nové věci/ dodáním chybějící věci odstranění vady opravou přiměřená sleva z kupní ceny odstoupení od smlouvy kupující si mezi nimi zvolí při notifikaci vad, nebo bez zbytečného dokladu poté (pokud nezvolí: má práva jako by se jednalo o nepodstatné porušení) volbu nemůže bez souhlasu prodávajícího měnit (x zvolil opravu ukáže se jako neopravitelná = možnost zvolit mezi přiměřenou slevou z kupní ceny, odstoupení od smlouvy) b) nepodstatné porušení smlouvy odstranění vady přiměřená sleva z kupní ceny kupující si vybere mezi odstraněním vad a slevou z kupní ceny nedojde k odstranění vady včas nebo prodávající to odmítne = možnost odstoupit od smlouvy zádržné = 2108 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 25

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1.

89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník. Závazky ze smluv o přepravě. Přeprava osob a věcí. Přeprava osoby. Základní ustanovení. Díl 7. Oddíl 1. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník Díl 7 Závazky ze smluv o přepravě Oddíl 1 Přeprava osob a věcí Pododdíl 1 Přeprava osoby 2550 Základní ustanovení Smlouvou o přepravě osoby se dopravce zavazuje přepravit

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Obchodní závazkové vztahy I. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

Ochrana spotřebitele

Ochrana spotřebitele Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ) Ochrana spotřebitele Mgr. Ivana Svozilová Ochrana spotřebitele je zakotvena v: + definici spotřebitele x podnikatele ( 419 a 420 NOZ) obecná ustanovení,

Více

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách

1.18. Druhy obchodněprávních smluv smlouva kupní, o dílo, o dopravních službách Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 4. ledna 2013 Ročník: druhý Předmět

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Dílo, přeprava, zájezd, péče o zdraví, kontrolní činnost

Dílo, přeprava, zájezd, péče o zdraví, kontrolní činnost Dílo, přeprava, p zájezd, z péče p e o zdraví,, kontrolní činnost 2521 2661 NOZ Dílo-základní ustanovení 2586 NOZ NOZ nově stanoví povinnost dílo převzít Stanoveno, že zhotovitel zhotovuje dílo na svůj

Více

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující (spotřebitel) může odstoupit od smlouvy podle 1861 NOZ do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob

Více

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě

Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Nový občanský zákoník a prodej zboží v obchodě Jiří Gaňo Ministerstvo spravedlnosti jgano@msp.justice.cz Kulatý stůl k bezpečnosti výrobků a ochraně spotřebitele 17. 4. 2013 Ochrana spotřebitele v OZ 1964

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena

k uzavření kupní smlouvy je nabídkou, pokud je činěno písemně, obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy tak, aby kupní smlouva mohla být uzavřena Obchodní podmínky pro dodávky zboží společnosti SOLAR, spol.s.r.o.,, se sídlem Palackého 163, Jaroměř, PSČ 551 01, IČ 47473584, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové

Více

2104 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

2104 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství. Předmět koupě 2095 Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Základy práva, 2. února 2015

Základy práva, 2. února 2015 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta práva, 2. února 2015 Přehled přednášky Zástupce ten, kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného Práva a povinnosti vznikají přímo zastoupenému

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů ( 2894-3014 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Základní koncepce hradí se majetková újma (škoda) nemajetková újma

Více

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní a smluvní podmínky firmy GRAITEC s. r.o. Platné od: 15/08/2014 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ A1. Tyto všeobecné obchodní a smluvní podmínky (dále jen VOP") upravují vztah mezi společností

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím on-line elektronického obchodu umístěného na internetové adrese www.fler.cz 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích. Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smlouvy v elektronických komunikacích Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz Nová právní úprava od 1. 1. 2014 (nový) občanský zákoník č. 89/2012 Sb. (NOZ) zákon o

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Právní důsledky vad, reklamace a spory

Právní důsledky vad, reklamace a spory Právní důsledky vad, reklamace a spory JUDr. David Uhlíř www.lawoffice.cz Vady díla Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě. Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky. Řádné plnění bez

Více

Základy práva, 13. dubna 2015

Základy práva, 13. dubna 2015 a a Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 13. dubna 2015 právních Přehled přednášky a právních právních Náhrada Vždy se nahrazuje újma na jmění (škoda) Nemajetková újma

Více

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Reklamační řád. součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz Reklamační řád součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz I. Všeobecná ustanovení Tento reklamační řád jakožto nedílná součást Obchodních podmínek internetového prodeje www.family-nabytek.cz

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD SIKO KOUPELNY a.s. Slouží k informování spotřebitelů o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady spotřebních výrobků (dále jen věc ). Tento reklamační řád byl vypracován

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti EC PROFIT s.r.o. 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti EC PROFIT s.r.o. se sídlem Koldínova 1145/4, 130 00 Praha 3 Žižkov, IČO: 24247413, zapsané

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

Pojem a zařazení smlouvy

Pojem a zařazení smlouvy Kupní smlouva 2006 2007 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu Pojem a zařazení smlouvy Jedna z nejčastějších smluv uzavíraných podnikateli Smlouva týkající se movitých věcí /zboží/ Smyslem je předání zboží

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní skutečnosti Obsah: právní skutečnosti právní jednání relativní

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Obchodní závazkové vztahy III. Označení materiálu: Datum vytvoření:

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Změny ve zvláštní části Nové smluvní typy Sjednocení úpravy

Více

Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Zasílatelství, přeprava Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Zasílatelství, přeprava 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního vzdělání nástavbové studium 1.ročník

Více

Dílo, smlouva o dílo Nový občanský zákoník 89/2012 Sb.

Dílo, smlouva o dílo Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. Dílo, smlouva o dílo Nový občanský zákoník 89/2012 Sb. ANOTACE 1. Dílo, smlouva o dílo 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby duben 2013 4. Obor středního vzdělání nástavbové studium 1.ročník 5.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004

téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 téma č. 3: SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - SMLOUVA O DÍLO V OBČANSKÉM ZÁKONÍKU (OZ) Realizace staveb III. VERONIKA HYNKOVÁ ZS 2004 ÚVODEM Konkrétní x vzorová smlouva Občanský (OZ) i obchodní (ObchZ)

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu manufaktura.cz 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.manufaktura.cz. Obchodní podmínky upravují v souladu s

Více

Obchodní podmínky prodejce

Obchodní podmínky prodejce Obchodní podmínky prodejce Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem 89/2012 v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Kupující zasláním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku

OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku OBCHODNÍ PODMÍNKY vydané ve smyslu 273 obchodního zákoníku Prodávající: SAMPRO, s.r.o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21507 Zastoupena: Pavlem Krajčírem jednatelem společnosti

Více

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world

1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád vztahující se pouze k internetovému obchodu prodejce Gem world 1.2. Zákazníkem může být a) spotřebitel, nebo b) jiná osoba (zejm.

Více

Práva z vadného plnění Záruka za jakost Pavla Stavinohová

Práva z vadného plnění Záruka za jakost Pavla Stavinohová Práva z vadného plnění Záruka za jakost Pavla Stavinohová Práva z vadného plnění a záruka za jakost (S)plnění a práva z vadného plnění Záruka za jakost Povinnosti kupujícího Stránka č. 2-11.11.2015 (S)plnění

Více

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím.

OBCHODÍ PODMÍKY. 2. Tyto obchodní podmínky a ustanovení v nich obsažená jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím. OBCHODÍ PODMÍKY EUROSTOCK Czech Republic s.r.o. IČ: 293 70 825 se sídlem Pražská 674/156, 642 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 76227 (dále jako prodávající

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží na

Obchodní podmínky pro nákup zboží na Obchodní podmínky pro nákup zboží na www.mimispi.cz I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při prodeji zboží v internetovém obchodě na webových

Více

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1

Obsah. O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 O autorce... X Seznam použitých zkratek... XI Úvod... XIII Část první OBECNĚ O SMLOUVÁCH A ZÁVAZCÍCH JIMI ZALOŽENÝCH... 1 I. Smlouva pojem, vznik... 1 II. Předsmluvní odpovědnost... 3 III. Uzavření smlouvy...

Více

Petra Nováková. Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat

Petra Nováková. Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat Petra Nováková Vadné zhotovení veřejného osvětlení jak postupovat Obsah přednášky Povaha smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení Právní režim smlouvy o zhotovení veřejného osvětlení Řešení vad u smluv

Více

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice

Rozsah platnosti. Související dokumenty. Vymezení pojmů. Nr.:KCZ.DIR.O.0002.0 Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Organizační směrnice Reklamační řád Strana 1 (celkem 7) Rozsah platnosti Reklamační řád platí pro prodej zboží přes internetový obchod provozovaný společností KAYSER, s.r.o. na internetové stránce eshop.kayser.cz. Reklamační

Více

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o.

Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Obchodní podmínky pro dodávku zboží společnosti Anterix s.r.o. Tyto obchodní podmínky vycházejí ze vzorových obchodních podmínek vydaných společností dtest pro rok 2014 - viz tento odkaz zde 1. Kontaktní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

Reklamační řád. 1.3.3. vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti), Reklamační řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tento reklamační řád (dále jen reklamační řád ) obchodní společnosti LTRADE STORES s.r.o., se sídlem Na Svobodě 3152/80, 723 00 Ostrava - Martinov, identifikační

Více

kupní smlouvu: Prohlášení prodávajících

kupní smlouvu: Prohlášení prodávajících KUPNÍ SMLOUVA jméno, příjmení: Jan Hányš, Jaroslava Hányšová datum narození: 1949,.1951 bydliště: Zvole, Zábřeh 789 01 (dále jen jako prodávající ) a název: Obec Zvole IČ: 00303666 sídlo: Zvole č. 123,

Více

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz

NOZ Závazkové právo Vybrané otázky. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz NOZ Závazkové právo Vybrané otázky JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. Katedra občanského práva PF UK elischer@prf.cuni.cz Systematika a pojmosloví Část čtvrtá : Relativní majetková práva Hlava I Všeobecná

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Generální kupní smlouva

Generální kupní smlouva Zapsaná ochranná známka u UPV Praha č. 177680 Obchodní firma Josef Vašina - Terno Třebíč, V. Nezvala 9, Třebíč IČ 10084908, DIČ 330-420711475 Zapsán v OR KS Brno oddíl, vložka A.85 Generální kupní smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vokoun & Pokorný s.r.o.,

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vokoun & Pokorný s.r.o., Všeobecné obchodní podmínky společnosti Vokoun & Pokorný s.r.o., IČ 26170337, se sídlem Podnikatelská 595, Běchovice, 190 11 Praha 9, spisová značka C 76585 vedená u Městského soudu v Praze Článek I Úvodní

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kridla-stromu.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: David Valach IČ: 87582406

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. 1. Úvodní ustanovení Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

Více

Právní vztahy a právní skutečnosti

Právní vztahy a právní skutečnosti Právní vztahy a právní skutečnosti INTRO Realizace práva tvorba, aplikace, kontrola zákonnosti vytváření právních vztahů Právní vztah vztah mezi dvěma případně více subjekty, který je regulovaný právem,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY

LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY LETECKÉ AKROBATICKÉ CENTRUM ČR OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz. Článek I - úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.trade-zone.cz Článek I - úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP, upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky

Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky Všeobecné obchodní podmínky B+J Power s.r.o. dodavatelské podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost B+J Power s.r.o., se sídlem v Táboře, Údolní 501,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD. Reklamační řád společnosti KOPLAST spol. s r.o. Reklamační řád společnosti. S t r á n k a 1 Obsah 1. Účel a platnost... 3 2. Všeobecné ustanovení, legislativa... 3 3. Neuplatnitelnost záruky vady... 4 4. Postup při uplatňování reklamace kupující spotřebitel...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Tento dokument upravuje všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti PROPEC spol. s r.o., se sídlem Pražská 691, Úvaly u Prahy, PSČ: 250 82, IČ: 489 51 609, společnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Kontaktní údaje prodávajícího Název: Afro-Bohemia s.r.o. Sídlo: Nová 10/888, 184 00 Praha 8 Dolní Chabry IČO: 63073331 DIČ: CZ63073331 Mobil +420 777 347 662, +420 724 142

Více

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE REKLAMAČNÍ PODMÍNKY PRO STŔEDISKO REPASE Společnost EMOS spol. s r. o. se sídlem Přerov, Přerov I Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČ : 190 14 104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Díl 4. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. Oddíl 1. Obecná ustanovení

Díl 4. Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem. Oddíl 1. Obecná ustanovení Díl 4 Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem Oddíl 1 Obecná ustanovení 1810 Ustanovení tohoto dílu se použijí na smlouvy, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel (dále jen spotřebitelské

Více

(a) označuje se v těchto VOP hmotný předmět díla sjednaný ve Smlouvě jako Zboží,

(a) označuje se v těchto VOP hmotný předmět díla sjednaný ve Smlouvě jako Zboží, Všeobecné obchodní podmínky (dodavatelské) TESLA Mladá Vožice a.s. se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Poděbradská 56/186, PSČ 180 66, IČ: 28953126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti SCHMACHTL CZ, spol. s r. o., IČ: 45797897, se sídlem 252 42 Vestec, Vídeňská 185, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ

VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ VY_32_INOVACE_2A18 SMLOUVY V DOPRAVĚ Učební text Smlouvy v dopravě Závazkové vztahy, které vznikají při provozování dopravy, včetně přepravních vztahů upravuje občanský zákoník i obchodní zákoník. Podrobnější

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Právní skutečnosti Subjektivní Právní jednání Protiprávní jednání Objektivní Události (obvykle právní) Stavy (obvykle protiprávní) NOZ upravuje soukro

Právní skutečnosti Subjektivní Právní jednání Protiprávní jednání Objektivní Události (obvykle právní) Stavy (obvykle protiprávní) NOZ upravuje soukro Právní skutečnosti soukromého práva JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Právní skutečnosti Subjektivní Právní jednání Protiprávní jednání Objektivní Události (obvykle právní) Stavy (obvykle protiprávní) NOZ upravuje

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD

REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD REKLAMAČNÍ A SERVISNÍ ŘÁD společnosti TECHNOPARK CZ s.r.o., IČ 49433776, Hudcova 78b, Brno, PSČ 612 00 I. Všeobecná ustanovení 1. Prodávajícím se pro účely tohoto řádu rozumí obchodní společnost TECHNOPARK

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. A. občanské právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. A. občanské právo NÁKLADNÍ DOPRAVA A. občanské právo 1. Zahrnuje povinnost nahradit jinému újmu také újmu na jmění? a) ne b) nelze odpovědět, pokud není uvedeno, o jaký případ se jedná c) ano, ale jen stanoví-li tak zákon

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu a online služeb na webové stránce www.creativepeople.cz Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodu, který je

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky (pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě na serveru www.fullsport.cz) Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.fullsport.cz. Podmínky blíže

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více