V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník"

Transkript

1 V rámci projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o. Kurz 9 Právní minimum občanský zákoník Lektor: Kateřina Novotná Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 1

2 Smyslem projektu Kvalifikovaný pracovní tým v Auto-Poly spol. s r.o.: je stírání generačních a vědomostních rozdílů pracovního kolektivu. Smyslem kurzu: je rozvoj efektivní komunikace, odhad potřeb kupujících, včasné rozpoznání problémových zákazníků a zvládání konfliktů s jediným cílem neztratit žádného zákazníka. Cíle: na konci kurzu budou účastníci: Mít přehled o NOZ Mít přehled o ZOK Mít přehled o osobách dle NOZ (FO, PO včetně typologie) Vědět jak upravuje NOZ věci Vědět jak upravuje NOZ smlouvy Vědět jak upravuje NOZ smlouvy uzavírané se spotřebiteli Vědět jak upravuje NOZ zastoupení Vědět jak upravuje NOZ koupi Vědět jak upravuje NOZ dílo Vědět jak upravuje NOZ závazky z deliktů Vědět jak upravuje NOZ náhradu škody Moje cíle (aneb co chci od kurzu): Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2

3 Harmonogram Činnost Prezentace účastníků, program, objasnění cílů kurzu, osobní cíle účastníků Čas 8:30 9:30 Obecná část NOZ, ZOK, Osoby dle NOZ, Typologie právnických osob 9:30 11:30 Věci, zastoupení a čas 11:30 12:30 Přestávka na oběd 12:30 13:00 Smlouva pojem, uzavření, smlouva o smlouvě budoucí, smlouvy uzavírané se spotřebiteli 13:00 14:00 Koupě a dílo 14:00 15:30 Závazky ze smluv o přepravě, závazky z deliktů, rozsah a způsob náhrady újmy 15:30 16:30 Závěrečná reflexe, ukončení kurzu 16:30 17:00 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 3

4 Úvod Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 4

5 Obecná část NOZ Jak to bylo Jak to je Občanské právo Občanský zákoník (40/1964) Občanský zákoník (89/2012) - NOZ Zákon o rodině (94/1964), o sdružování občanů (83/1990),o vlastnictví bytů (72/1994) celkem 238 předpisů Obchodní právo Obchodní zákoník (513/1991) Zákon o obchodních korporacích (90/2012) ZOK obchodní rejstřík novým zákonem Mezinárodní právo soukromé Zákon o mezinárodním právu Zákon o mezinárodním právu soukromém soukromém (97/1963) (91/2012) NOZ Smysl Smyslem a účelem NOZ je upravit soukromá práva, povinnosti a postavení osob v jednom kodexu. NOZ se snaží o terminologickou jednoduchost, vrací se k tradičnímu vyjadřování, snaží se vyhýbat cizím slovům. Dochází tak ke změně dosavadního ustáleného pojmosloví, např: právní jednání ( ) nahrazuje pojem právní úkon, ale má širší dosah. Není definice - pouze 15 (2) stanoví, co znamená právně jednat stanoví, jaké má právní jednání následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. relativní neúčinnost ( ) nahrazuje pojem odporovatelnost svéprávnost způsobilost k právním úkonům výprosa bezplatné přenechání věci na dobu určitou právní osobnost právní subjektivita Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 5

6 Obsah NOZ Obecná část ( 1 654) o oblasti: předmět úpravy, osoby, právní zastoupení, věci, právní skutečnosti, podnikání Rodinné právo ( ) o navazuje na současné pojetí Absolutní majetková práva ( ) o oblasti: držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, správa cizího majetku, dědické právo Relativní majetková práva ( ) o oblasti: vznik závazků, obsah, zajištění a zánik, jednotlivé smluvní typy, závazky z deliktů a závazky z jiných právních důvodů (bezdůvodné obohacení a nepřikázané jednatelství k upotřebení cizí věci k prospěchu jiného) Společná přechodná závěrečná ( ) V případě, že je používána citace NOZ je třeba uvádět i konkrétní, na niž je odkazováno. ZOK Smysl a cíle Nový zákon o obchodních korporacích přebírá pouze tu část starého obchodního zákoníku, která se týká fungování obchodních společností a družstev. ZOK není nástupcem obchodního zákoníku, posiluje osobní odpovědnost za správu obchodních korporací. Nejvyšší počet změn prodělala právní úprava společnosti s ručením omezeným. Cílem je vytvořit základ pro fungování obchodních korporací, který přispěje k podnikatelsky atraktivnějšímu právnímu prostředí. Obsah ZOK Obecná část ( 1 94) oblasti: založení obchodní korporace, vklad, základní kapitál, podíl, orgány obchodní korporace, neplatnost, zrušení a zánik obchodní korporace Veřejná obchodní společnost ( ) Komanditní společnost ( ) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 6

7 Společnost s ručením omezeným ( ) Akciová společnost ( ) Družstvo ( ) Osoby dle NOZ Členění na osoby fyzické (nově pojem člověk) a právnické (též stát v soukromoprávních vztazích) Právní osobnost = dříve právní subjektivita ( 15 odst. 1 NOZ) o FO - Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti. Člověk má právní osobnost od narození až do smrti (ochrana nenarozeného dítěte). o PO - od vzniku do zániku Svéprávnost = způsobilost k právním úkonům ( 15 odst. 2 NOZ) o FO - v plném rozsahu zletilostí (dovršení 18. roku věku), přiznáním svéprávnosti ( 37 NOZ) či uzavřením manželství nezletilí v rozsahu přiměřeném rozumové a volní vyspělosti jejich věku ( 31 NOZ) o Omezení svéprávnosti ( 55 a násl. NOZ) - max. na 3 roky, nelze omezit jednání v běžných záležitostech každodenního života o PO - podle NOZ právnická osoba nemá svéprávnost! Jedná-li její statutární orgán, jde o zákonné zastoupení, nikoli o jednání PO samotné jako podle dosavadního práva. PO tudíž nikdy nemůže sama právně jednat a není tak svéprávná. Možnost právně jednat je omezena pouze: a) povahou právnické osoby (nemožnost právně jednat v rodinněprávních věcech, nemožnost prodat jmění pro nadaci) b) zákonem (např. zákaz převést podnik bez souhlasu společníků nebo valné hromady v 67a ObchZ) Osoba blízká ( 22 NOZ) nově výslovná úprava vztahu mezi právnickou osobou a členem jejího statutárního orgánu či vlivnou osobou Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 7

8 Právnické osoby typologie NOZ právnické osoby definuje již v obecných ustanoveních o osobách (Hlava II, Díl 1). Podle 20 odst. 1 Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. Právnická osoba může bez zřetele na předmět své činnosti mít práva a povinnosti, které se slučují s její právní povahou. Podle 21 Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Jiný právní předpis stanoví, jak stát právně jedná. Právnická osoba je považována za umělý výtvor, který je následně vnímán a vystupuje jako právní realita (teorie přenesené reality). Z těchto ustanovení je zřejmý rozdíl oproti fyzickým osobám, kdy právnické osoby obdobné přirozené právo na vlastní právní osobnost nemají a je věcí státu přizná-li různým entitám tohoto druhu způsobilost mít práva a povinnosti Identifikační znaky jsou atributy, které umožňují odlišit jednu PO od jiné není ale vhodné hovořit o nich odděleně od znaků pojmových, protože identifikační znaky jsou samozřejmě také pojmové každá PO je musí mít, jinak nelze uvažovat o její právní existenci Identifikační znaky a) Název b) Sídlo c) Předmět činnosti Korporace tvořeny osobní složkou, v současné úpravě občanská sdružení (v NOZ spolky), obchodní společnosti a družstva ( NOZ) Obchodní společnosti nově upraveny v zákoně o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) o Veřejná obchodní společnost ( ZOK) o Komanditní společnost ( ZOK) o Společnost s ručením omezeným ( ZOK) o Akciová společnost ( ZOK) Fundace tvořeny majetkem k určitému účelu, typicky nadace či nadační fondy ( NOZ) Ústavy propojení osobní a majetkové složky, např. muzea, školy, nemocnice ( NOZ) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 8

9 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 9

10 Věci pojem, rozdělení, součást a příslušenství věci Pojem Pouze hmotný předmět starý OZ NOZ 489 věcí je vše za předpokladu, že je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí. Rozdělení věcí a) Hmotně a nehmotné Hmotná věc je ovladatelná část vnějšího světa, která má povahu samostatného předmětu. Ovladatelné přírodní síly na ovladatelné přírodní síly (energie), se kterými se obchoduje, se použijí přiměřeně ustanovení o věcech hmotných Nehmotná věc je právo, jehož povaha to připouští a jiná věc bez hmotné podstaty (software, zaknihovaný CP, receptury, ochranné známky, obchodní tajemství) b) Movité a nemovité c) Určené individuálně a genericky d) Zastupitelné a nezastupitelné e) Zuživatelné a nezuživatelné f) Reálně dělitelné a nedělitelné Součást věci Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a co nemůže být od věci odděleno, aniž se tím věc znehodnotí (stejná def. i ve starém OZ), u věcí movitých i nemovitých. Definiční znaky hlavní věc a její součást (možná existence více součástí téže věci) nutnost odlišovat součást věci od části věci součást není samostatnou věcí v právním smyslu (neexistuje možnost samostatných právních dispozic jen se součástí, dokud trvá tento stav pokud je od sebe oddělím, stává se samostatnou věcí a je možné s ní nakládat) součást věci sdílí právní osud věci hlavní pevné (motor u auta, okno v domě) či volné (sluchátko telefonu, které není spojeno s telefonem šňůrou) spojení s hlavní věcí (hospodářská provázanost věci hlavní a součásti) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 10

11 odnětí součásti má za následek zhoršení (zničení) věci hlavní, tj. její hospodářské, ale i estetické, vzdělávací a jiné hodnoty (motor auta). Zhoršení součásti věci není relevantní Příslušenství věci = vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo s věcí hlavní v rámci jejich hospodářského určení (trezor a klíč, auto a nářadí, TV a ovladač, auto a technický průkaz) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 11

12 Zastoupení zákonné zastoupení, opatrovnictví, smluvní zastoupení Zástupcem je ten, kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného. Zastoupení vzniká ze zákona, rozhodnutím státního orgánu, dohodou o plné moci. Vychází se z přímého zastoupení (ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému). Uplatňuje se princip zjevnosti; to znamená, že musí být zjevné, že osoba jedná jménem jiného není-li zřejmé, že jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem. Zástupce vyjadřuje vůli vlastní (je to jeho vlastní právní jednání) tím se odlišuje od posla, který vyjadřuje vůli někoho jiného; zástupce může být při tvorbě této vůle výrazně smluvně limitován dohodou, kterou má se zmocnitelem Zástupcem i zastoupeným může být FO i PO. Klíčová je osoba zastoupeného (sčítají se znalosti, které má zastoupený a které zástupce získal po vzniku zastoupení). Např. zástupce je v dobré víře a zastoupený není zohlední se ta zlá víra zastoupeného a dobrá víra zástupce nemá vliv. Smluvní zastoupení (v OZ nesprávně označováno jako zastoupení na základě plné moci ) 441 Smluvní zmocněnec (1) Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. (2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Zastoupení vzniká na základě dohody o zastoupení (smlouvy). Jako průkaz této dohody vystaví zmocnitel plnou moc (osvědčení o existenci zastoupení, jednostranný akt). Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 12

13 Čas jako právní událost lhůty, doby, promlčení Tři podoby času: Určitý okamžik den, hodina, minuta Plynutí času doba, lhůta (záruční lhůta) Dovršení určitého času dosažení zletilosti NOZ upravuje dva pojmy a) Doba časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, aniž je třeba za účelem dosažení tohoto následku zvláště právně jednat (např. smlouva uzavřená na dobu určitou) b) Lhůta časový úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany, jiné osoby, soudu či jiného orgánu (promlčecí lhůta věřitel má možnost uplatnit své právo u soudu k tomu, aby mu bylo právo zachováno) Promlčecí lhůty 629 Zákonná lhůta (1) Promlčecí lhůta trvá tři roky. (2) Majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, ledaže zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu. Dle NOZ strany si mohou ujednat kratší nebo delší promlčecí lhůtu od 1 do 15 let ( 630 odst. 1 NOZ + výjimky 630 odst. 2): a) obecná: má subsidiární povahu (všude kde není stanovena speciální), trvá 3 roky (dle NOZ platí i pro obchodní vztahy) b) speciální: jednoletá ( 634 NOZ smlouva o smlouvě budoucí) dvouleté ( právo na náhradu škody, 107 právo na vydání bezdůvodného obohacení) desetiletá (NOZ 629 odst. 2 majetková práva, 631 bylo-li zapsáno do veřejného seznamu, 635 pojistné z životního pojištění, 636 právo na náhradu škody, 367 právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 13

14 636 Právo na náhradu škody (1) Právo na náhradu škody nebo jiné újmy se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. (2) Byla-li škoda nebo újma způsobena úmyslně, promlčí se právo na její náhradu nejpozději za patnáct let ode dne, kdy škoda nebo újma vznikla. To platí i v případě vzniku škody nebo újmy porušením povinnosti v důsledku úplatkářství spočívajícího v nabídce, slibu nebo dání úplatku jiným než poškozeným nebo v přímém či nepřímém vyžádání úplatku od poškozeného. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 14

15 Smlouva pojem, uzavření, smlouva o smlouvě budoucí Pojem Smlouva = právní jednání minimálně dvou (i více) stran, jejichž vůle směřuje k zřízení obligace mezi nimi s tím, že obsah smlouvy strany zavazuje. Uzavření ( ) A. Obecný způsob uzavření Oferent (navrhovatel nabídky) učiní nabídku oblátovi (adresát nabídky), který vyjádří svůj souhlas s nabídkou akceptací (souhlasný projev vůle). Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah (obecně vzato je úprava dispozitivní = strany si mohou ujednat dle libosti, uplatňuje se princip autonomie vůle a smluvní volnosti volnost je limitována kogentními ustanoveními zákona, limitem dobrých mravů, záležitostmi osobního stavu, právem na ochranu osobnosti, viz. 1 odst. 2 NOZ) Oferta (nabídka, nebo návrh na uzavření smlouvy)=právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje: 1) podstatné náležitosti smlouvy tak, aby mohla být uzavřena jednoduchým a nepodmíněným přijetím 2) projev, z něhož plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, je-li nabídka přijata Z nabídky musí být zřejmé, že ten kdo ji činí, má úmysl uzavřít smlouvu s osobou, vůči níž nabídku činí. Novinkou NOZ je stanovení vyvratitelné domněnky, podle níž je ofertou i vystavení zboží s návrhem ceny ( 1732 odst. 2). NOZ ustupuje od pojetí, že nabídka musí být učiněna pouze určité osobě, protože v řadě případů to vede k situaci, kdy faktický oferent získává právní postavení toho, komu je uzavření smlouvy nabízeno, čímž se právní postavení stran paradoxně mění připouští se tedy i možnost učinit nabídku neurčitým osobám (typicky smlouvy o parkování na parkovišti) Je třeba rozlišovat mezi nabídkou odvolatelnou a neodvolatelnou zejména vzhledem k možnosti odvolání a zrušení ( 1736) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 15

16 B. Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy Reflektují požadavky praxe, kdy ne vždy dochází ke klasické kontraktaci 1) dražba 2) veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku převzetí úpravy ObchZ (obchodní veřejná soutěž) Ten, kdo vyhlásí neurčitým osobám soutěž o nejvhodnější nabídku, činí tím výzvu k podávání nabídek. Vyhlašovatel v písemné formě vymezí předmět plnění, zásady dalšího obsahu, určí způsob podávání nabídek, lhůtu pro podávání nabídek a také lhůtu pro oznámení vybrané nabídky to všechno vhodným způsobem zveřejní. Uveřejněné podmínky se nemohou měnit nebo rušit, leda by si to vyhlašovatel vyhradil. Vyhlašovatel vybírá nejvhodnější z nabídek a oznamuje její přijetí způsobem a ve lhůtě určené v podmínkách soutěže. Pokud vyhlašovatel přijme nabídku po lhůtě, smlouva nevznikne, pokud navrhovatel bez zbytečného odkladu sdělí vyhlašovateli, že přijetí nabídky odmítá jako opožděné Vyhlašovatel může odmítnout všechny nabídky, pokud si to vyhradil v podmínkách soutěže. Vyhlašovatel je povinen bez zbytečného odkladu po skončení soutěže vyrozumět navrhovatele, kteří v soutěži neuspěli, že jejich nabídky odmítá 3) veřejná nabídka (dle ObchZ) Je to projev vůle navrhovatele, kterým se obrací na neurčité osoby s návrhem uzavření smlouvy. Pokud nejsou naplněny požadavky nabídky, jako to upravuje 1732 odst. 1, považuje se takový projev vůle za výzvu k podávání nabídek. Veřejnou nabídku lze odvolat, pokud navrhovatel učiní odvolání nabídky před jejím přijetím a to způsobem, jakým byla nabídka zveřejněna. Smlouva je uzavřena s tím, kdo včas a v souladu s ní, nejdříve oznámí navrhovateli, že smlouvu přijímá. Pokud je přijata najednou více osobami, pak je uzavřena s tím, koho si navrhovatel zvolí. Pokud není stanovena lhůta pro přijetí nabídky, platí lhůta přiměřená povaze veřejné nabídky. Navrhovatel vyrozumí příjemce bez odkladu o uzavření smlouvy, ostatním oznámí, že neuspěli. Pokud to určuje veřejná nabídka výslovně, je smlouva uzavřena s určitým počtem osob, případně se všemi, kdo veřejnou nabídku přijali ve lhůtě. Pokud navrhovatel nesplní oznamovací povinnost, je vázán všemi přijetími veřejné nabídky, jejichž původcům výsledek neoznámil Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 16

17 Obchodní podmínky (OP): Část obsahu smlouvy lze určit odkazem na obchodní podmínky, tyto jsou buď připojeny k nabídce, nebo jsou stranám známy. Platí, že odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami. Změny OP ( 1752) řeší praktické potíže, které vznikají u dlouhodobých smluvních závazků s opakujícím se plněním. Možnost změny OP v přiměřeném rozsahu během trvání závazku je za zákonem stanovených podmínek. Smlouva o smlouvě budoucí ( ) Touto smlouvou se nejméně jedna ze stran zavazuje uzavřít budoucí smlouvu. NOZ činí v úpravě několik změn, oproti OZ nevyžaduje, aby byly v přípravné smlouvě vymezeny podstatné náležitosti smlouvy budoucí. Přejímá se tedy konstrukce z ObchZ + možnost soudní ochrany. Také zde není stanoven požadavek písemné smlouvy, je na stranách jakou formu si zvolí, případně zda budou na písemné formě trvat ( 1758) Tuto budoucí smlouvu je strana povinna uzavřít po vyzvání buď ve sjednané lhůtě, nebo do jednoho roku. Další podmínkou je, že obsah smlouvy musí být ujednán alespoň obecným způsobem. Zavázané straně vznikne povinnost smlouvu uzavřít bezodkladně poté, co je k tomu vyzvána druhou stranou. Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 17

18 Obsah budoucí smlouvy se určuje podle účelu, který má uzavření budoucí smlouvy sledovat. Přitom se vychází z návrhů stran a přihlíží se okolnostem, za jakých byla smlouva uzavřena, a dále k tomu aby byly práva a povinnosti stran poctivě uspořádány. Pokud není povinná strana vyzvána k uzavření smlouvy včas, pak smlouva zaniká. Smlouvy uzavírané se spotřebiteli Spotřebitel = člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. zisku) každá osoba zapsaná v obchodním rejstříku = fikce x vyvratitelná domněnka = má-li oprávnění živnostenské či jiné Obecná ochrana spotřebitele ( 1810) Spotřebitelská smlouvy (consumer contract) = neoznačuje smluvní typ, ale smlouvu uzavíranou mezi specifickými subjekty, přičemž důraz se klade na spotřebitele a na jeho ochranu. Lepší označení je smlouvy uzavírané se spotřebitelem, spotřebitelská smlouva nemá být právním pojmem, ale legislativní zkratkou. Informační povinnost Sdělení vůči spotřebiteli musí být v jazyce v jakém se uzavírá smlouva. Podnikatel sdělí: a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj, b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností, c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků, d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění, e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány, f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv, g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou, Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 18

19 h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy. To se nevztahuje na smlouvy: 1. uzavíranou za účelem vyřizování záležitostí každodenního života, pokud má dojít k vzájemnému plnění bezprostředně po jejím uzavření, a 2. o dodání digitálního obsahu, pokud byl dodán na hmotném nosiči. Zakázaná ujednání Má se za to, že zakázaná jsou ujednání, která zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele. To neplatí pro ujednání o předmětu plnění nebo ceně, pokud jsou spotřebiteli poskytnuty jasným a srozumitelným způsobem. V praxi tedy nutno nejprve posoudit rovnováhu práv a povinností stran. Zvláště se zakazují ujednání, která: a) vylučují nebo omezují spotřebitelova práva z vadného plnění nebo na náhradu újmy, b) spotřebitele zavazují plnit, zatímco podnikateli vznikne povinnost plnit splněním podmínky závislé na jeho vůli, c) umožňují, aby podnikatel nevydal spotřebiteli, co mu spotřebitel vydal, i v případě, že spotřebitel smlouvu neuzavře či od ní odstoupí, d) zakládají podnikateli právo odstoupit od smlouvy bez důvodu, zatímco spotřebiteli nikoli, e) zakládají podnikateli právo vypovědět závazek bez důvodu hodného zvláštního zřetele bez přiměřené výpovědní doby, f) zavazují spotřebitele neodvolatelně k plnění za podmínek, s nimiž neměl možnost seznámit se před uzavřením smlouvy, g) dovolují podnikateli, aby ze své vůle změnil práva či povinnosti stran, h) odkládají určení ceny až na dobu plnění, i) umožňují podnikateli cenu zvýšit, aniž bude mít spotřebitel při podstatném zvýšení ceny právo od smlouvy odstoupit, j) zbavují spotřebitele práva podat žalobu nebo použít jiný procesní prostředek či mu v uplatnění takového práva brání, nebo ukládají spotřebiteli povinnost uplatnit právo výlučně u rozhodčího soudu nebo rozhodce, který není vázán právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele, Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 19

20 k) přenášejí na spotřebitele povinnost prokázat splnění povinnosti podnikatele, kterou mu ukládají ustanovení o smlouvě o finanční službě, nebo l) zbavují spotřebitele jeho práva určit, který závazek má být poskytnutým plněním přednostně uhrazen. Cena hrazená z úvěru či zápůjčky Podnikatel nesmí požadovat další platbu než jakou je spotřebitel povinen uhradit na základě hlavního smluvního závazku, pokud nedal výslovný souhlas. provedení směrnice o ochraně spotřebitele. Upozornění musí být v hlavní smlouvě nikoli až například v obchodních podmínkách! Zvláštní forma textová 1819 = umožnění opakovaného zobrazení Výjimka: obecně platí, že projev vůle má účinky až dojde do sféry osoby, jíž je určen ALE ve shodě s komunitárním právem postačí, že spotřebitel oznámení, alespoň ODEŠLE obecná úprava odstoupení od smlouvy (žádné důvody, žádné sankce, procesněprávní charakter lhůty k odstoupení od smlouvy) důsledky odstoupení od smlouvy na úvěr x zákon o spotřebitelském úvěru ( 14 zákona o spotřebitelských úvěrech vázané úvěry) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 20

21 Koupě Povinnost prodávajícího odevzdat věc a převést vlastnické právo k ní. Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a převzít věc. Není předepsána písemná forma. Nová systematika: 1. obecná ustanovení 2. koupě movité věci 3. koupě nemovité věci (přiměřená aplikace úpravy movitých věcí ( 2131), 4. vedlejší ujednání při kupní smlouvě 5. prodej zboží v obchodě - odkazuje se na použití obecných ustanovení o kupní smlouvě 6. zvláštní ustanovení o koupi závodu 1. Obecná ustanovení Kupní smlouva x Dílo Koupě: vždy pokud věc již existuje (i součást nemovité věci, pokud ji má podle smlouvy nabýt po oddělení od nemovitosti jako věc movitou) zboží má být teprve vyrobeno dodání spotřebního zboží, které je nutné sestavit nebo vytvořit (např. smontování skříňky z IKEA) Dílo: zhotovení určité věci, pokud to nespadá pod kupní smlouvu zboží má být teprve vyrobeno + ten, komu má být dodáno se zavázal předat podstatnou část věci potřebné k výrobě (hledisko materiální) údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem (hledisko práce) Kupní cena: = peníze (pokud jiná věc = směna) x věc zvláštního druhu (pohledávka, prominutí dluhu, obchodní podíl) = aplikace zvláštních pravidel pro jejich přechod x činnost, požívací právo, užívací právo = princip směnné smlouvy a aplikace odpovídající smluvního typu podle charakteru dluhu určení: pevná částka NOVĚ: ujednán způsob určení ceny (např. znalecký posudek) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 21

22 NOVĚ: vůle stran uzavřít smlouvu bez uvedení kupní ceny cena obvyklá v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek ( 2085/2) Přechod nebezpečí škody na věci Dle 2082 nebezpečí škody na věci přechází současně s nabytím vlastnického práva, nabude-li kupující vlastnické právo před odevzdáním věci => prodávající má povinnosti schovatele ( 2403) Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 22

23 movitá věc: speciální úprava 2121 převzetím věci kupující nepřevezme, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat předáním prvnímu dopravci věc určená podle druhu = nejdříve oddělením a odlišením od věcí téhož druhu význam: pro práva z vad pro riziko škody (škodu na věci po přechodu nebezpečí nese kupující, ledaže ji způsobil prodávající porušení své povinnosti) pro placení kupní ceny (škoda na věci po přechodu nebezpečí nemá vliv na placení kupní ceny 2125) 2. Koupě movité věci každá koupě, jejímž předmětem není nemovitost i koupě součásti nemovitosti, má-li ji po oddělení nabýt jako movitou věc (např. materiál ze stavby nebo lomu) věc: již existuje nebo má být teprve vyrobena za podmínek 2086 Povinnosti prodávajícího: odevzdat věc i doklady ( 2094) + umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci v souladu se smlouvou odevzdání věci: o prodávající umožní kupujícímu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí o při odeslání: odevzdání věci dopravci, je-li věc zjevně a dostatečně označena jako zásilka pro kupujícího Povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu a převzít věc nemusí platit kupní cenu, dokud nemá možnost si věc prohlédnout povinnost prohlídky věci po přechodu nebezpečí škody na věci Předmět koupě ( 2095) množství, jakost, provedení o ujednané nejsou ujednané = vhodné pro účel patrný ze smlouvy nelze = pro účel obvyklý jakost a provedení podle předlohy liší se vzorek/předloha od smlouvy = přednost má smlouva Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

24 rozdílné (nikoli rozporné) určení = věc odpovídá smlouvě i vzorku/předloze zabalení, opatření pro přepravu o ujednáno podle zvyklostí nejsou zvyklosti = způsob potřebný pro uchování věci a její ochranu množství určeno přibližně (podle smlouvy, povahy předmětu koupě) přesné množství určí prodávající vyvratitelná domněnka, že nesmí překročit 5% množství určeného ve smlouvě A) Práva z vadného plnění: Nově se opouští hledisko opravitelných a neopravitelných vad a nahrazuje se hlediskem intenzity, jakou vadnost plnění porušuje smlouvu = vady podstatné x vady nepodstatné (představuje-li vadné plnění podstatné porušení smlouvy, rozšiřují se práva kupujícího). vada = věc nemá stanovené množství (ne pokud to plyne z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o předání), jakost, provedení, neodpovídá vzorku nebo předloze ( 2099), plnění jiné věci, vady v dokladech nutných pro užívání věci. Prodávající odpovídá za: vady, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, i když se projeví později později vzniklou vadu, která je důsledkem porušení povinnosti prodávajícího vadu způsobilo použití věcí, které kupující předal prodávajícímu (liberace prodávajícího: prodávající kupujícího na nevhodnost upozornil a kupující na jejím použití trval; nemohl nevhodnost předané věci ani s vynaložením dostatečné péče nemohl rozpoznat) prodávající neodpovídá: kupující mohl vadu s vynaložením obvyklé pozornosti již při uzavření smlouvy 2103 (ne: prodávající ho výslovně ujistil, že je zboží bez vad, zastřel vadu lstivě) druhy vad: zjevné vady (vady zjistitelné při uzavření smlouvy s vynaložením obvyklé pozornosti) neodpovídá se za ně (to neplatí, pokud Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 24

25 ho prodávající výslovně ujistil, že je věc bez vady, nebo vadu zastřel lstivě) vada zjistitelná při běžné prohlídce ( 2104 povinnost věc prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci, možnost odložit prohlídku pokud je věc odesílána- 2105) 2112 pokud vadu neoznámí bez zbytečného odkladu po prohlídce, právo z vad se promlčí (prodávající nemůže uplatnit námitku promlčení, pokud je vada důsledkem skutečnosti o které prodávající věděl nebo musel vědět v době odevzdání věci) vady skryté ( 2112) oznámení bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil/mohl zjisti při dostatečné péči, nejpozději do 2 let, pokud neučiní = promlčí se (stejné jako předchozí) Nároky z vad: a) vada znamená podstatné porušení smlouvy (podle intenzity jakou vadnost porušuje smlouvu) odstranění vady dodáním nové věci/ dodáním chybějící věci odstranění vady opravou přiměřená sleva z kupní ceny odstoupení od smlouvy kupující si mezi nimi zvolí při notifikaci vad, nebo bez zbytečného dokladu poté (pokud nezvolí: má práva jako by se jednalo o nepodstatné porušení) volbu nemůže bez souhlasu prodávajícího měnit (x zvolil opravu ukáže se jako neopravitelná = možnost zvolit mezi přiměřenou slevou z kupní ceny, odstoupení od smlouvy) b) nepodstatné porušení smlouvy odstranění vady přiměřená sleva z kupní ceny kupující si vybere mezi odstraněním vad a slevou z kupní ceny nedojde k odstranění vady včas nebo prodávající to odmítne = možnost odstoupit od smlouvy zádržné = 2108 Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 25

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZÁKLADY PRÁVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník ZÁVAZKOVÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Literatura Dražka, Š, Darovací smlouva podle nového občanského

Více

Nový občanský zákoník, obsah. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012. ČÁST ČTVRTÁ Relativní majetková práva. Hlava II Závazky z právních jednání

Nový občanský zákoník, obsah. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012. ČÁST ČTVRTÁ Relativní majetková práva. Hlava II Závazky z právních jednání Nový občanský zákoník, obsah Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 ČÁST ČTVRTÁ Relativní majetková práva Hlava II Závazky z právních jednání Oddíl 2 Koupě Pododdíl 1 Obecná ustanovení 2079 Základní

Více

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích

Zákon. občanský zákoník. ze dne 3. února 2012. 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích 1 Zákon č. 89/2012 - Občanský zákoník - Relativní majetková práva - Všeobecná ustanovení o závazcích Část čtvrtá Relativní majetková práva Hlava I: Všeobecná ustanovení o závazcích Díl 1: Vznik závazků

Více

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013

Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900 Olomouc, v Brně roku 2013 1 Smlouvy podle nového občanského zákoníku 1. vydání, 2013 JUDr. Ing. Radovan Dávid, PhD. Bc. Michal Hanych Mgr. Aleš Koubek Mgr. Marcel Moštěk Michal Novotný Vydal Michal Hanych, Masarykova 28, 77900

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku

Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Postup při uzavírání smluv a podstatné náležitosti jednotlivých smluvních typů dle občanského a obchodního zákoníku Ing. Renata Rydvalová V Liberci, 26.9.2009 Obsah Úvod... 4 1 Uzavírání smluv dle zákona

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 4 A.2

Více

Občanské právo hmotné IV

Občanské právo hmotné IV Občanské právo hmotné IV Generováno 2. 6. 2015 A Okruh A.......................................................... 4 A.1 Pojem a funkce závazkového práva......................................... 4 A.2

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964

Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 26. února 1964 Text úpln. zn. předpisu č. 40/1964 Sb. (4014/2002 Sb.p), s úč. 1.1.2002 40 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník č. 40/1964 Sb.; ve znění zákona č. 58/1969 Sb.; zákona č.

Více

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů

HLAVA PRVNÍ HLAVA DRUHÁ. Občanskoprávní vztahy a jejich ochrana. Účastníci občanskoprávních vztahů ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení 40/1964 Sb. Občanský zákoník [47/92 Sb.] - znění dle 264/06 Sb. 40/1964 Sb. ZÁKON Občanský zákoník ze dne 26. února 1964 ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č.

Více

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V

Občanský zákoník. ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964. Čl. I. Čl. II. Čl. III. Čl. IV. Čl. V ZÁKON 40/1964 Sb. ze dne 26. února 1964 Občanský zákoník ve znění zákonů č. 58/1969 Sb., č. 146/1971 Sb., č. 131/1982 Sb., č. 94/1988 Sb., č. 188/1988 Sb., č. 87/1990 Sb., č. 105/1990 Sb., č. 116/1990

Více

Díl čtvrtý Závazkové právo

Díl čtvrtý Závazkové právo Díl čtvrtý Závazkové právo Závazkové právo obecná část Pojem a charakteristika závazkových vztahů Závazkovým právem rozumíme velkou skupinu občanskoprávních vztahů, které nazýváme závazky. Svou povahou

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně)

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Základy práva. Učební texty k semináři. Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Základy práva Učební texty k semináři Autoři: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (Masarykova univerzita v Brně) Datum: 12. 3. 2010 Centrum pro rozvoj výzkumu pokročilých řídicích

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.

VYBRANÁ USTANOVENÍ. (1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. VYBRANÁ USTANOVENÍ 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 13 (1) Fyzická

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015

Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Všeobecné podmínky pro prodej zboží platné od 1. 5. 2015 Obsah 1. Základní ustanovení... 2 2. Sdělení v souvislosti s uzavíráním smlouvy prostředky komunikace na dálku... 2 3. Systém objednávání... 3 4.

Více

PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO

PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO PRÁVO 2PR1O1 OKRUHY KE ZKOUŠCE OBCHODNÍ PRÁVO xposs04 01 Obchodní právo a obchodní zákoník 02 Podnikání a obchodní firma 03 Jednání podnikatele 04 Základní pojmy obchodního práva 05 Právní podmínky podnikání

Více

Právo a podnikání 2/2012

Právo a podnikání 2/2012 Právo a podnikání 2/2012 Téma vydání 2 2013: Rekodifikace civilního práva I. část Obecný výklad V příštím vydání v dohledné době připravujeme: Rekodifikace civilního práva II. část (Hlavní změny v oblasti

Více

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011

Vstupní výukové soustředění. JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Základy práva Vstupní výukové soustředění JUDr. Petr Zima VŠEM 2011 Obecné informace Kontakt pzima@svabzima.cz, tel. 221 001 610 Seminární práce https://www.vsem.cz/data/data/sis-soubory/sp.pdf soubory/sp.pdf

Více

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014

Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 1. ÚVOD Téze k dopadům NOZ a ZOK na členy HK ČR aj. 20. 2. 2014 Tento dokument obsahuje pouze upozornění na některé aspekty, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ), zákona č. 90/2012 Sb.,

Více

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

MINIMUM PRÁVNÍ. Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček Krok k pochopení další vzdělávání pracovníků v sociálních službách, reg. č.: CZ.1.07/3.2.13/03.0029 PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček PRÁVNÍ MINIMUM Mgr. Ladislav Baše Mgr. Michal Holeček

Více

Ochrana spotřebitele. v ČR. Unlock Your Potential

Ochrana spotřebitele. v ČR. Unlock Your Potential Ochrana spotřebitele v ČR Unlock Your Potential Obsah: Ochrana spotřebitele v ČR Brožura byla zpracována v květnu 2014, text vychází z právního stavu platnému k 1. květnu 2014. Autor: JUDr. Daniel Houdek

Více

Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění

Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění Nový občanský zákoník (NOZ od 1. 1. 2014) Oblast pojištění Hlavní a podstatné změny, které nová právní úprava přináší v oblasti pojištění změny v právní úpravě po 1. lednu 2014 Finlearning.cz interní materiál

Více

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku)

1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) 1) Prameny obch. práva (obecně, v evr.právu a č. právu, působnost obch.zákoníku) O českém právním systému a obecně i o celém kontinentálním právu lze říci, že se jedná o psané právo, protože za prameny

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi

Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ a jiných výhod neziskovými organizacemi Některé právní otázky získávaní a poskytování finančních prostředkŧ JUDr. Karel Pešta, Václav Hodonický Realizováno v rámci Projektu Posilování kapacit NNO v oblasti fundraisingu a dlouhodobého plánování

Více

Smlouva o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky Bankovní institut vysoká škola Praha Smlouva o postoupení pohledávky Bakalářská práce Zdena Brandová Duben 2015 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Smlouva o postoupení pohledávky Bakalářská

Více

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 06 LEDEN JANUARY 2014. REKODIFIKACE Změny ve smlouvě o nájmu podle nového občanského zákoníku

INSIGHT INSIGHT Č. NO. 06 LEDEN JANUARY 2014. REKODIFIKACE Změny ve smlouvě o nájmu podle nového občanského zákoníku INSIGHT INSIGHT Č. NO. 06 LEDEN JANUARY 2014 REKODIFIKACE Změny ve smlouvě o nájmu podle nového občanského zákoníku EDITORIAL OBSAH 03 Změny ve smlouvě o nájmu podle nového občanského zákoníku Vážení klienti,

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více