1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU"

Transkript

1 TISK č. 18/5B 1. zasedání 34. synodu ČCE ( ) TISK 18/5B SOLIDARITA SBORŮ KONCEPCE STRATEGICKÝCH MÍST ZÁPŮJČKY Z PROSTŘEDKŮ PERSONÁLNÍHO FONDU 33. synod na svém 4. zasedání přijal v rámci usnesení č. 30 tato dílčí usnesení (bod 8 a 9): 8. Synod ukládá synodní radě, aby předložila 1. zasedání 34. synodu návrh úpravy stávajícího systému solidarity sborů tak, aby byl usnadněn přechod malých sborů a seniorátů k samofinancování. Synod souhlasí s ideou zavedení strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských míst a ukládá synodní radě do 1. zasedání 34. synodu připravit jejich komplexní koncepci. 9. Synod ukládá synodní radě, aby vytvořila systém půjček z prostředků PF církevním sborům na investiční účely. Podmínkou půjček je minimální úrok stanovovaný investiční komisí (investičním výborem) a dostatečné jištění prostředků zcizitelným majetkem sboru, případně jištění budoucími příjmy Jeronýmovy jednoty. Jako zdroj půjček bude možné použít pouze synodem stanovovanou část prostředků personálního fondu. Půjčky nebudou určeny na provozní účely. A) Navýšení solidárních prostředků (komise A, B, C, D) Synod ukládá synodní radě, aby předložila 1. zasedání 34. synodu návrh úpravy stávajícího systému solidarity sborů tak, aby byl usnadněn přechod malých sborů a seniorátů k samofinancování. Návrh, na kterém se shodla strategická komise a správní rada PF, spočívá ve zvýšení podílu, který je možno z částky shromážděné z odvodů do Personálního fondu v daném roce přidělit do solidárních prostředků, ze stávajících 6% na 10%. To představuje pro rok 2016 částku cca 1,9 mil. Kč. Tento návrh je zapracován do nového znění Statutu Personálního fondu, který je předkládán v rámci tohoto tisku, odd. D na str V návaznosti na to byla také upravena Pravidla hospodaření s Personálním fondem, jejichž novela je předkládána v rámci tohoto tisku, odd. E na str B) Koncepce strategických míst (komise A, B, C, D) Synod souhlasí s ideou zavedení strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských míst a ukládá synodní radě do 1. zasedání 34. synodu připravit jejich komplexní koncepci. Synodní rada po předchozí spolupráci se strategickou komisí a poradním odborem organizačním a právním předkládá synodu následující koncepci zřizování, obsazování a dalšího fungování strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských míst v ČCE. Při tvorbě koncepce vycházela synodní rada z těchto předpokladů: Existují kazatelská místa v církvi, která nemohou být podporována podle stávajících pravidel solidarity a která se církev rozhodne dlouhodobě podporovat v obnovení práce či v rozvíjení práce nové. S ohledem na dlouhodobou podporu strategického kazatelského místa z celocírkevních prostředků se na správě sboru, ve kterém je takové místo zřízeno, podílejí zástupci jmenovaní povšechným nebo seniorátním sborem. (Tato zásada nemusí být uplatněna.) Podpora strategického místa je dlouhodobá a kontrolovaná. 1

2 Koncepce strategických dlouhodobě podporovaných kazatelských míst 1. Strategické dlouhodobě podporované kazatelské místo (dále jen "strategické místo") je takové kazatelské místo, které odpovídá strategickému plánu ČCE. 2. Strategický plán schvaluje synod na návrh synodní rady, která ho připraví v souladu se základním posláním ČCE a usneseními synodu. Tvorba strategického plánu přihlíží také k současnému náboženskému, demografickému, sociálnímu a kulturnímu charakteru jednotlivých regionů. Strategický plán stanovuje priority rozvoje sborů ČCE, případně přímo vyjmenovává místa se zvláštním ohledem, která jsou pro naplňování poslání ČCE důležitá. 3. Počet, rozmístění a časový výhled jednotlivých strategických míst vychází ze strategického plánu povšechného sboru a zohledňuje požadavky seniorátních sborů. 4. Strategické místo zřizuje synod. Návrh na zřízení strategického místa podává synodní rada. K návrhu na zřízení se vyjadřuje správní rada Personálního fondu. 5. Nedílnou součást návrhu na zřízení tvoří projekt, který formuluje cíle, postup, časový harmonogram kroků nutných pro dosažení stanovených cílů a konkrétně formulovaná kritéria, kterými se dá zhodnotit dosažení stanovených cílů (např. limity udržitelnosti sborové práce, zhodnotitelné příznaky oživení či rozvoje sborové práce, nárůst zájmu o konkrétní sborové služby, stupeň kvality poskytovaných služeb, stupeň hospodářské soběstačnosti apod.) Projekt odpovídá strategickému plánu povšechného sboru a formuluje, v čem z něj vychází. Součástí projektu musí být též odhad mzdových a provozních nákladů. 6. Strategické místo se zřizuje na dobu 5 až 10 let. Synod může tuto lhůtu prodloužit na návrh synodní rady, celková doba trvání strategického místa nesmí překročit 15 let. Předpokladem prodloužení je posouzení dosaženého rozvoje sborové práce a dosavadní naplnění cílů stanovených v projektu strategického místa, dále vyjádření příslušného seniorátního výboru, projednání konventem a vyjádření správní rady Personálního fondu. 7. Správní orgán strategického místa jmenuje synodní rada. Synodní rada může během trvání strategického místa na žádost sboru vydat souhlas s volbou řádného staršovstva sboru. Virilními členy staršovstva strategického místa mohou být osoby pověřené k tomu synodní radou a příslušným seniorátním výborem. 8. Kazatele strategického místa volí synod, jeho povolávání a volba se řídí postupem stanoveným pro volbu kazatele povšechného sboru. 9. Počet strategických míst respektuje finanční možnosti solidárních prostředků PF. Správní rada Personálního fondu každoročně předkládá SR návrh maximálního počtu strategických míst. Počet strategických míst pak stanovuje na návrh synodní rady synod. 10. Odvod do Personálního fondu za strategické místo je hrazen až do plné výše ze solidárních prostředků Personálního fondu. Konkrétní výši podpory stanovuje synodní rada. 11. Provozní náklady související se zřízením a provozem strategických míst budou hrazeny v souladu s projektem. 12. Na podporu strategických míst může vyhlásit synod celocírkevní sbírku. Z výnosu sbírky budou hrazeny zejména provozní náklady. C) Zápůjčky z prostředků PF (komise C, D) Synod ukládá synodní radě, aby vytvořila systém půjček z prostředků PF církevním sborům na investiční účely. Podmínkou půjček je minimální úrok stanovovaný investiční komisí (investičním výborem) a dostatečné jištění prostředků zcizitelným majetkem sboru, případně jištění budoucími příjmy Jeronýmovy jednoty. Jako zdroj půjček bude možné použít pouze synodem stanovovanou část prostředků Personálního fondu. Půjčky nebudou určeny na provozní účely. Návrh upravující zápůjčky (terminologií předcházejícího obč. zák. půjčky) z prostředků Personálního fondu v souladu s výše uvedeným usnesením synodu připravila strategická komise a poradní odbor organizační a právní SR. 2

3 Systém zápůjček z prostředků PF vychází z těchto zásad: Zápůjčky z prostředků Personálního fondu zohledňují námitky, že prostředky uložené do akciových společností přinášejí sice výnos, při vlastním použití by však přínos těchto prostředků mohl být vyšší. Zápůjčky umožní používat prostředky PF sborům všech úrovní, nicméně musí generovat úrok, aby byla zaručena funkce Personálního fondu. Dostatečným způsobem musí být zaručena bezpečnost prostředků. Jsou vytvořena pravidla pro zápůjčky s různým typem zajištění. Mechanismus poskytování zápůjček z prostředků PF je pojednán v předkládaném novém znění Statutu Personálního fondu (viz str. 4 10). Čl. 8 Statutu PF upravuje zápůjčky sborům zajištěné zástavním právem, čl. 9 zápůjčky sborům zajištěné budoucími příjmy Jeronýmovy jednoty, čl. 10 zápůjčky Diakonii ČCE a čl. 11 použití dočasně volných prostředků PF povšechným sborem. Novelou Statutu PF se tak nahrazuje usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 60 tohoto znění: 1. Synod souhlasí, aby dočasně volné prostředky Personálního fondu byly používány na poskytování zápůjček církevním sborům ČCE na předfinancování a spolufinancování investičních dotací či grantů z fondů EU nebo z veřejných zdrojů, nebo na koupi, stavbu, opravu či modernizaci jejich nemovitostí. Zápůjčky na dobu nejvýše 10 let do částky nejvýše 10 mil. Kč pro jeden církevní sbor budou poskytovány na žádost správního orgánu církevního sboru, kterou doporučí příslušný seniorátní výbor. Přílohou žádosti bude závazná nabídka financování investičního záměru některou bankou působící v ČR. Zápůjčka bude poskytnuta pouze církevnímu sboru, který vlastní nemovitý majetek použitelný jako dostatečná záruka za zápůjčku. Církevní sbor bude za zápůjčku ručit svým nemovitým majetkem, nikoli však nezcizitelnými nemovitostmi, tj. nikoli budovami a pozemky, které vcelku nebo zčásti slouží základním funkcím církevního sboru. Úroková sazba pro zápůjčku bude stanovena v rozmezí % úrokové sazby nabízené bankou. 2. O poskytnutí zápůjčky dle odst. 1 rozhodne synodní rada, která při stanovení konkrétních podmínek přihlédne k doporučení investiční komise Personálního fondu, resp. investičního výboru. 3. Celkový objem prostředků zapůjčených církevním sborům podle tohoto usnesení ze zdrojů Personálního fondu může být nejvýše 20 mil. Kč. Ruší se rovněž usnesení 4. zasedáním 32. synodu č. 61 o podpoře financování Diakonie ČCE, které zní takto: 1. Synod souhlasí, aby dočasně volné prostředky umístěné ve fondech povšechného sboru byly používány na poskytování krátkodobých provozních půjček Diakonii ČCE pro potřeby jejích středisek. Půjčky budou poskytovány na žádost správní rady Diakonie ČCE schválenou dozorčí radou Diakonie ČCE. Diakonie ČCE za ně bude ručit svým nemovitým majetkem. Úroková sazba bude odpovídat úrokové sazbě termínovaných vkladů povšechného sboru. 2. Synod souhlasí, aby dočasně volné prostředky Personálního fondu byly používány na poskytování krátkodobých provozních půjček Diakonii ČCE pro potřeby jejích středisek nebo na poskytování krátkodobých půjček Diakonii ČCE v případech, kdy Diakonie nebo její střediska obdrží investiční dotace nebo granty z fondů EU nebo z jiných veřejných zdrojů. Půjčky budou poskytovány na žádost správní rady Diakonie ČCE schválenou dozorčí radou Diakonie ČCE. Diakonie ČCE za ně bude ručit svým nemovitým majetkem nebo majetkem střediska, pro které bude půjčka určena. Úrokovou sazbu stanoví investiční komise Personálního fondu. 3. O poskytnutí půjček dle předchozích dvou bodů bude rozhodovat synodní rada. Investiční komise Personálního fondu má právo stanovit další podmínky pro poskytnutí půjček a ručení za ně. 3

4 D) Novela Statutu Personálního fondu Poradní odbor organizační a právní SR při zapracovávání zadání synodu plynoucích z usnesení č. 30/8 a 9 do Statutu PF dospěl k závěru, že Statut PF je třeba zcela přepracovat. Připravil proto nové znění Statutu Personálního fondu, do kterého zapracoval všechny požadavky na úpravu. Do Statutu PF se tak také promítá usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 59, kterým synod schválil nový systém správy majetku Personálního fondu, jehož principem jsou dva investiční fondy typu akciových společností s proměnným základním kapitálem, spravované (prioritně) dvěma externími správci za aktivní účasti investičního výboru synodní rady. Viz vložený čl. 2. STATUT PERSONÁLNÍHO FONDU Čl. 1 Účel Personálního fondu 1. V Personálním fondu shromažďuje povšechný sbor za podmínek stanovených tímto statutem peněžní prostředky potřebné k úhradě následujících nákladů: a) náklady na mzdy farářů, jáhnů, vikářů a jáhenských praktikantů vyplácené dle mzdového řádu schváleného synodem, jakož i na veškeré s uvedenými mzdami související daně, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a další platby, jež je ČCE jakožto zaměstnavatel dle právních předpisů povinna platit (ve statutu dále jen mzdové náklady ); b) náklady na příspěvky povšechného sboru na penzijní připojištění se státním příspěvkem, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění nebo na jiné pojištění vyplácené povšechným sborem na účty farářů, jáhnů, vikářů či jáhenských praktikantů vedené u příslušných institucí; c) část nákladů na mzdy vyplácené povšechným sborem zaměstnancům zařazeným do Ústřední církevní kanceláře, jakož i na veškeré s uvedenými mzdami související daně, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a další platby, jež je ČCE jakožto zaměstnavatel dle právních předpisů povinna platit; d) odměny členů investičního výboru synodní rady. 2. Peněžní prostředky shromážděné v Personálním fondu je v rozsahu a za podmínek stanovených tímto statutem synodní rada oprávněna použít k výplatě odměn členů investičního výboru synodní rady včetně všech případných souvisejících daní, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení a dalších plateb, jež je ČCE jakožto plátce dle právních předpisů povinna platit. Peněžní prostředky shromážděné v Personálním fondu je synodní rada oprávněna rovněž používat k úhradě dalších nákladů vznikajících v souvislosti se správou Personálního fondu. 3. Část nákladů na mzdy dle odst. 1 písm. c) shora činí v roce 2015 částku 5 milionů Kč. V jednotlivých následujících kalendářních letech pak tato část nákladů činí, nerozhodne-li pro jednotlivý kalendářní rok svým usnesením synod jinak, částku 5 miliónů Kč zvýšenou o inflaci, k níž dojde v jednotlivých předcházejících kalendářních letech počínaje rokem Inflací se pro účely tohoto statutu rozumí procentní přírůstky průměrných ročních indexů spotřebitelských cen stanovené pro jednotlivé kalendářní roky Českým statistickým úřadem. Čl. 2 Provozní a investiční část Personálního fondu 1. Synodní rada rozhoduje o použití části peněžních prostředků Personálního fondu k nákupu investičních akcií investičních fondů schválených synodem, k nákupu nemovitostí za účelem jejich pronájmu či pozdějšího prodeje prostřednictvím akciové společnosti, jejímž je povšechný sbor jediným akcionářem, anebo k poskytnutí zápůjček jednotlivým farním či seniorátním sborům anebo Diakonii ČCE za podmínek stanovených tímto statutem. 2. Investiční fondy dle odst. 1. mají formu akciových společností s proměnným základním kapitálem a jedná se o tyto akciové společnosti: a) ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ , základní kapitál ve výši Kč a b) ČCE (B), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČ , základní kapitál ve výši Kč. 4

5 3. Akciová společnost určená k nákupu nemovitostí za účelem jejich pronájmu či pozdějšího prodeje bude povšechným sborem založena s názvem ČCE Reality, a.s. a základním kapitálem ve výši Kč. 4. Veškeré prostředky shromážděné v Personálním fondu, o nichž synodní rada rozhodne postupem dle odst. 1. tohoto článku, představují investiční část Personálního fondu. Součástí investiční části Personálního fondu jsou rovněž peněžní prostředky vložené povšechným sborem do základních kapitálů akciových společností uvedených v odst. 2. a 3. shora (v textu statutu dále jen akciové společnosti ). Synodní rada je oprávněna rozhodnout o zvýšení základního kapitálu akciových společností a upsání nových akcií těchto akciových společností nebo na příplatky mimo základní kapitál akciové společnosti. 5. Peněžní prostředky shromážděné v Personálním fondu, které nejsou součástí investiční části Personálního fondu, představují provozní část Personálního fondu. 6. Synodní rada je oprávněna rozhodnout o prodeji investičních akcií nebo o snížení kapitálu či jiných fondů akciových společností dle odst. 1. shora. Peněžní prostředky získané z prodeje investičních akcií se stávají součástí provozní části Personálního fondu. 7. Zisk vyplacený povšechnému sboru akciovými společnostmi se stává součástí provozní části Personálního fondu. 8. Vrácené zápůjčky či jejich části poskytnuté ve smyslu odst. 1. tohoto článku, jakož i úrok zaplacený za poskytnutí takových zápůjček se stávají součástí provozní části Personálního fondu. 9. Peněžní prostředky shromážděné v Personálním fondu je synodní rada oprávněna dle svého rozhodnutí buď ukládat na bankovní účty anebo je použít k pořízení hodnot vymezených tímto statutem. 10. Prostředky Personálního fondu je synodní rada oprávněna použít k úhradě pouze těch nákladů, které jsou vymezeny tímto statutem. Čl. 3 Správní rada Personálního fondu 1. Provozní část Personálního fondu spravuje správní rada Personálního fondu (v textu statutu dále jen správní rada PF ). 2. Správní rada PF je tříčlenná. Alespoň jeden člen správní rady PF musí být farář nebo jáhen a alespoň jeden člen správní rady PF musí být starší ČCE. Funkční období správní rady PF je šestileté. Členy správní rady PF jmenuje a odvolává synodní rada. 3. Funkce člena správní rady PF je bezúplatná. 4. Správní rada PF vykonává svoji působnost v souladu s tímto statutem a dalšími církevními řády a řídí se přitom usneseními synodu a synodní rady. 5. Správní rada PF plní především tyto úkoly: a) prostřednictvím synodní rady navrhuje synodu výši odvodů do Personálního fondu pro budoucí období; b) prostřednictvím synodní rady navrhuje synodu podíl, který bude z provedených odvodů do Personálního fondu oddělen do tzv. solidárních prostředků Personálního fondu; c) předkládá synodní radě ve spolupráci s investičním výborem návrh rozpočtu Personálního fondu na jednotlivé kalendářní roky včetně návrhu na použití části prostředků shromážděných v Personálním fondu na nákup investičních akcií nebo na příplatky mimo základní kapitál akciové společnosti dle čl. 2 odst. 1 tohoto statutu; d) stanovuje pro každý kalendářní rok předpokládanou výši mzdových nákladů; e) kontroluje plnění rozpočtu Personálního fondu a provádění odvodů do Personálního fondu; f) navrhuje synodní radě změny mzdového řádu; g) předkládá synodní radě návrh nejvyššího možného počtu podporovaných a misijních míst. 6. Správní rada PF kontroluje investiční výbor synodní rady. 5

6 Správní rada PF je oprávněna si vyžádat od investičního výboru synodní rady veškeré informace týkající se investiční části Personálního fondu. 7. Ústřední církevní kancelář je povinna správní radě PF k její žádosti poskytnout potřebné informace, jakož i pro potřeby správní rady provést potřebné analýzy či poskytnout jinou součinnost. Čl. 4 Investiční výbor synodní rady 1. Investiční výbor synodní rady má pět členů. Funkční období členů investičního výboru synodní rady je šestileté. Čtyři členy investičního výboru synodní rady jmenuje a odvolává synodní rada; jednoho člena investičního výboru synodní rady a jednoho jeho náhradníka volí a odvolává synod. 2. Členem investičního výboru synodní rady může být pouze bezúhonná osoba s vysokoškolským vzděláním. Členové investičního výboru jmenovaní synodní radou musí mít potřebné zkušenosti pro výkon této funkce, nejméně dva z nich musí mít minimálně tříletou zkušenost s kapitálovým trhem. Členem investičního výboru synodní rady nesmí být člen synodní rady ani člen správní rady PF. 3. Pokud by se člen investičního výboru synodní rady mohl ocitnout ve střetu zájmů, je povinen o této skutečnosti písemně informovat synodní radu a investiční výbor synodní rady a nesmí se při jednání investičního výboru synodní rady vyjadřovat k návrhům ani o nich hlasovat. 4. Člen investičního výboru synodní rady se může svého členství vzdát písemnou rezignací doručenou synodní radě. 5. Investiční výbor synodní rady volí ze svých členů svého předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí zasedání investičního výboru synodní rady. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti nebo na základě jeho pověření. 6. Investiční výbor synodní rady zasedá pravidelně, nejméně jednou za čtvrtletí. Z každého zasedání investičního výboru synodní rady je pořízen zápis. Předseda investičního výboru synodní rady ihned po zasedání investičního výboru synodní rady předá jedno vyhotovení zápisu synodní radě. 7. O zasedáních investičního výboru synodní rady musí být předem informován předseda správní rady PF. Členové správní rady PF mají právo se zúčastnit zasedání investičního výboru synodní rady s hlasem poradním. 8. Investiční výbor synodní rady kontroluje nakládání s prostředky Personálního fondu vloženými do investičních fondů, vyhodnocuje výnos těchto prostředků a nakládání s nimi, řídí práci správců investičních fondů, pravidelně informuje o výsledcích práce správců investičních fondů synodní radu a správní radu PF a navrhuje synodní radě opatření, která pokládá za potřebná. Dále investiční výbor navrhuje způsob nakládání s prostředky Personálního fondu, které jsou součástí jeho provozní části. 9. Členové investičního výboru synodní rady mají nárok na odměnu za výkon své funkce. O její výši rozhoduje synodní rada, která o ní a o způsobu jejího určení každoročně informuje synod. 10. Členové investičního výboru synodní rady nemají nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s výkonem své funkce a to ani v případě, kdy jim nebude přiznán nárok na odměnu za výkon funkce dle odst Členové investičního výboru synodní rady jsou odpovědni za škody způsobené ČCE na majetku Personálního fondu, vloženém do investičních fondů nebo obstarávaném v rámci provozní části Personálního fondu, úmyslně či z nedbalosti při výkonu činnosti v investičním výboru synodní rady. 12. Podmínkou výkonu funkce člena investičního výboru synodní rady je uzavření smlouvy o výkonu této funkce s povšechným sborem ČCE. Čl. 5 Příjmy Personálního fondu 1. Příjmy Personálního fondu tvoří: a. pravidelné odvody všech církevních sborů, v nichž jsou povoláni faráři nebo jáhnové, b. výnosy provozní i investiční části Personálním fondu, c. výnosy sbírky solidarity sborů, 6

7 d. paušální finanční náhrada a příspěvek na podporu činnosti vyplacené ČCE státem dle zák. č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu vymezeném Řádem hospodaření církve, e. dary tuzemských a zahraničních fyzických a právnických osob. 2. Synod stanovuje pro jednotlivý kalendářní rok či několik kalendářních roků výši odvodu připadajícího na jedno kazatelské místo s plným pracovním úvazkem. 3. Pokud synod pro určitý kalendářní rok nestanoví výši odvodu do Personálního fondu, jsou sbory povinny provést odvod do Personálního fondu ve výši stanovené pro poslední kalendářní rok, pro který synod výši odvodu do Personálního fondu stanovil. Čl. 6 Povinnosti církevních sborů a orgánů při provádění odvodů do Personálního fondu 1. Sbory jsou povinny provádět odvody do Personálního fondu podle těchto pravidel: a. Sbor, v němž pracuje farář nebo jáhen, odvádí roční odvod do Personálního fondu ve výši, která odpovídá rozsahu jeho pracovního úvazku. b. Sbory tvořící sdružení sborů odvádějí plný roční odvod společně jako jeden sbor. Každý z nich vede samostatnou účetní evidenci o částkách, jimiž se na odvodu podílí. c. Seniorátní sbory provádějí odvod do Personálního fondu podle počtu farářů a jáhnů seniorátního sboru ve výši, která odpovídá rozsahu jejich pracovních úvazků. d. Administrované sbory, v nichž je kazatelské místo obsazeno jáhnem, odvádějí plný roční odvod stanovený synodem. Ostatní administrované sbory přispívají sboru administrátora částkou, která činí nejméně 20 % ročního odvodu stanoveného synodem. Na tento příspěvek není možné žádat podporu ze solidárních prostředků. e. Sbor, v němž kazatel působí jen po část roku, odvádí poměrnou část ročního odvodu. f. Za dobu pracovní neschopnosti faráře nebo jáhna kratší než 3 měsíce odvádí sbor plný odvod stanovený synodem. 2. Povšechný sbor přispívá sboru, jehož farář je náměstkem synodního seniora, částkou, která činí 50 % ročního odvodu stanoveného synodem. 3. Sbory jsou povinny provádět odvod do Personálního fondu bezhotovostním převodem na stanovený účet povšechného sboru v pololetních splátkách, první splátku vždy nejpozději do konce května a druhou splátku vždy nejpozději do konce října daného roku. První pololetní splátka musí být odvedena vždy ve výši odpovídající nejméně polovině celkového ročního odvodu do Personálního fondu. 4. Ocitne-li se farní sbor nečekaně v krátkodobé finanční tísni, může prostřednictvím seniorátního výboru předložit správní radě PF návrh splátkového kalendáře. Návrh splátkového kalendáře musí být správní radě PF doručen s doporučením seniorátního výboru nejpozději do konce října toho roku, za který má být odvod do Personálního fondu splácen. Schválí-li na návrh správní rady PF synodní rada splátkový kalendář, je sbor povinen ho dodržet. 5. Synodní rada je povinna každoročně zajistit provedení inventury mezd, které jsou prostřednictvím církve vypláceny farářům, jáhnům a pracovníkům ÚCK, poskytnout její výsledky správní radě PF a předložit je synodu. Inventura musí zřetelně rozlišovat jednotlivé zdroje, z nichž jsou mzdy hrazeny. Čl. 7 Solidarita sborů 1. Farní sbor, který se ocitl ve finanční tísni a není schopen provést povinný odvod do Personálního fondu, může požádat o příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků. Ze solidárních prostředků je hrazen rovněž odvod za podporované a misijní místo, pokud synod nestanoví jinak. 2. Solidární prostředky pro pomoc sborům v tísni se skládají ze sbírky solidarity a synodem stanovené solidární části výběru Personálního fondu. 3. Na základě návrhu správní rady PF podaného prostřednictvím synodní rady stanoví synod, jaká část prostředků shromážděných z odvodů do Personálního fondu bude přidělena do solidárních prostředků. Z prostředků vybraných v roce předcházejícím zasedání synodu (X - 7

8 1) se oddělí část stanovená synodem a použije se jako část solidárních prostředků v roce následujícím po zasedání synodu (X + 1). 4. Část prostředků Personálního fondu přidělená do solidárních prostředků nesmí být vyšší než 10 % částky shromážděné z odvodů do Personálního fondu v daném roce (X - 1). 5. Nejsou-li solidární prostředky v daném roce plně vyčerpány, zůstávají součástí solidárních prostředků pro další rok. 6. Farní sbor může obdržet příspěvek na odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků v případě, že v uplynulých devíti letech obdržel tento příspěvek nejvýše třikrát. První období pro tento výpočet počíná běžet od roku Měl-li by sbor obdržet příspěvek ze solidárních prostředků počtvrté, musí o žádosti rozhodnout synod. Příspěvek na roční odvod do Personálního fondu ze solidárních prostředků může být farnímu sboru poskytnut nejvýše do 80 % částky, kterou je tento sbor povinen odvést v daném roce. 7. Příspěvky ze solidárních prostředků jsou evidovány a započítávány od roku 2005 včetně. 8. Žádost o příspěvek podává sbor prostřednictvím příslušného seniorátního výboru. Podmínkou kladného vyřízení žádosti je její písemné zdůvodnění a doporučení seniorátního výboru. 9. V žádosti musí sbor doložit a seniorát potvrdit, že sbor nemá ekonomické zdroje, které by mohly pokrýt příspěvek do Personálního fondu. 10. V případě, kdy věc nesnese odkladu, může sbor podat žádost i v průběhu roku. Na základě takové žádosti připraví správní rada PF návrh pro synodní radu do nejbližšího zasedání. 11. Žádosti o příspěvky ze všech seniorátů pro rok X + 1 shromažďuje synodní rada nejpozději do 30. listopadu roku X. Nejpozději do 31. prosince roku X předloží správní rada PF synodní radě návrh na rozdělení solidárních prostředků. Synodní rada potvrdí rozdělení solidárních prostředků a sdělí své rozhodnutí do 31. ledna roku X + 1 žádajícím sborům. Výsledek tohoto rozhodnutí jsou sbory povinny zapracovat do svých rozpočtů pro rok X Všechny farní sbory jsou povinny vykonat Sbírku solidarity sborů do 30. června a odvést její výnos na účet Personálního fondu nejpozději do 30. července daného roku. 13. Farnímu sboru, který v daném roce nevykonal nebo neodvedl Sbírku solidarity sborů, nesmí být po následujících pět let poskytnut příspěvek na odvod do Personálního fondu. 14. Neprovede-li farní sbor odvod do Personálního fondu v plné výši po dva roky po sobě jdoucí, zahájí s ním seniorátní výbor jednání o jeho další perspektivě. Čl. 8 Zápůjčky sborům zajištěné zástavním právem 1. Synodní rada může seniorátním a farním sborům za podmínek stanovených tímto článkem poskytnout z prostředků provozní části Personálního fondu zápůjčky za účelem předfinancování nebo spolufinancování dotací či grantů, nákupů, oprav či modernizací nemovitostí. Maximální výše všech zápůjček poskytnutých dle tohoto článku všem sborům nesmí v žádném okamžiku překročit 12 miliónů Kč. 2. Podmínkou poskytnutí zápůjčky dle tohoto článku je zajištění zápůjčky zástavním právem zřízeným ve prospěch povšechného sboru k nemovitostem, jejichž hodnota dosahuje 100% výše zápůjčky. Zástavou nemohou být nezcizitelné nemovitosti. 3. Maximální výše zápůjčky či zápůjček poskytnutých jednomu sboru nesmí v součtu v jednom okamžiku překročit 5 miliónů Kč. Pod podmínkou souhlasu ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty, správní rady PF a investičního výboru synodní rady může být limit dle předcházející věty zvýšen až na 10 miliónů Kč. 4. Nepředloží-li sbor synodní radě závaznou nabídku banky na poskytnutí úvěru, týkající se předmětného záměru, nesmí maximální výše zápůjčky překročit Kč. Pod podmínkou souhlasu ústředního představenstva Jeronýmovy jednoty, správní rady PF a investičního výboru synodní rady může být limit dle předcházející věty zvýšen až na 1 milion Kč. 5. Předloží-li sbor synodní radě závaznou nabídku banky na poskytnutí úvěru, týkající se předmětného záměru, je synodní rada oprávněna sboru zápůjčku poskytnout za úrok ve výši 70 až 90 % úroku nabídnutého sboru bankou. 8

9 Úrokovou sazbu synodní rada stanoví na návrh investičního výboru synodní rady. 6. Nepředloží-li sbor synodní radě závaznou nabídku banky na poskytnutí úvěru, týkající se předmětného záměru, stanoví výši úroku synodní rada na návrh investičního výboru synodní rady. 7. Splatnost zápůjčky stanoví synodní rada na návrh investičního výboru synodní rady. Stanovená doba splatnosti zápůjčky nesmí překročit 10 let. Čl. 9 Zápůjčky sborům zajištěné budoucími příjmy Jeronýmovy jednoty 1. Ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty může seniorátním a farním sborům za podmínek stanovených tímto článkem a na základě souhlasu správní rady PF a investičního výboru synodní rady poskytnout z prostředků provozní části Personálního fondu zápůjčky za účelem předfinancování nebo spolufinancování dotací či grantů, nákupů, oprav či modernizací nemovitostí anebo jiných smysluplných stavebních projektů. Maximální výše všech zápůjček poskytnutých dle tohoto článku všem sborům nesmí v žádném okamžiku překročit 12 miliónů Kč. Smlouvu o poskytnutí zápůjčky uzavírá s příslušným seniorátním či farním sborem jménem povšechného sboru synodní rada. 2. Úrokovou sazbu stanoví ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty na základě návrhu investičního výboru synodní rady. 3. Splatnost zápůjčky stanoví ústřední představenstvo Jeronýmovy jednoty po dohodě se správní radou PF a investičním výborem synodní rady. Stanovená doba splatnosti zápůjčky nesmí překročit 5 let. 4. Veškeré splátky zápůjček poskytnutých dle tohoto článku, s jejichž zaplacením se sbor dostane do prodlení, budou do Personálního fondu vráceny z prostředků Jeronýmovy jednoty, a to vždy nejpozději do 6 měsíců po splatnosti každé jednotlivé splátky. 5. Postupem dle odst. 4 tohoto článku lze z prostředků Jeronýmovy jednoty do Personálního fondu v každém kalendářním roce poskytnout maximálně 15 % sbírky darů vybrané v předcházejícím kalendářním roce. 6. Sbor, za který Jeronýmova jednota vrátila splátku či splátky zápůjčky Personálnímu fondu postupem dle odst. 4 tohoto článku, je povinen částku odpovídající takto vrácené splátce či splátkám zaplatit povšechnému sboru na účet Jeronýmovy jednoty, a to včetně úroku sjednaného v rámci poskytnutí výpůjčky. 7. Po dobu, po kterou je sbor v prodlení se splněním svých dluhů dle odst. 4 tohoto článku, sbor nesmí obdržet žádnou jinou zápůjčku, dar či jiné plnění z žádných prostředků povšechného sboru anebo příslušného seniorátního sboru a nesmí mu být poskytnuty ani žádné příspěvky ze solidárních prostředků. 8. Po dobu, po kterou je vyčerpán limit dle odst. 5 tohoto článku anebo vyčerpání tohoto limitu hrozí, nesmí být poskytovány žádné nové zápůjčky dle tohoto článku. Čl. 10 Zápůjčky Diakonii ČCE 1. Synodní rada může Diakonii ČCE za podmínek stanovených tímto článkem poskytnout z prostředků provozní části Personálního fondu zápůjčky za účelem financování provozu Diakonie ČCE nebo některého ze středisek Diakonie ČCE anebo za účelem financování investičních projektů, na které Diakonie ČCE či některé z jejích středisek získá dotaci z fondů Evropské unie či jiných veřejných orgánů nebo institucí. 2. Podmínkou poskytnutí zápůjčky dle tohoto článku je zajištění zápůjčky zástavním právem zřízeným ve prospěch povšechného sboru k nemovitostem anebo movitým věcem, jejichž hodnota dosahuje 100% výše zápůjčky. 3. Žádost o poskytnutí zápůjčky je synodní radě oprávněna předložit správní rada Diakonie ČCE po jejím schválení dozorčí radou Diakonie ČCE. 4. Úrokovou sazbu, délku splatnosti, jakož i případné další podmínky zápůjčky stanoví synodní rada na základě návrhu investičního výboru synodní rady. Čl. 11 Použití dočasně volných prostředků Personálního fondu povšechným sborem 9

10 1. O použití dočasně volných prostředků Personálního fondu povšechným sborem rozhoduje na návrh synodní rady synod v rámci schvalování rozpočtu povšechného sboru. Synodní rada si vyžádá pro rozhodnutí synodu doporučení investičního výboru SR a správní rady PF. Podmínky použití a jejich zpětné zapojení do dočasně volných prostředků Personálního fondu stanovuje na základě doporučení investičního výboru SR synod. 2. Synod zmocňuje synodní radu v mimořádných případech k rozhodnutí o použití dočasně volných prostředků Personálního fondu povšechným sborem do výše 5 milionů Kč v období mezi zasedáními synodu. Podmínkou rozhodnutí o použití dočasně volných prostředků Personálního fondu je souhlasné stanovisko investičního výboru SR a správní rady PF. Podmínky použití a jejich zpětné zapojení do dočasně volných prostředků Personálního fondu stanovuje investiční výbor SR. Synodní rada podá o takovémto rozhodnutí zprávu nejbližšímu zasedání synodu. Čl. 12 Závěrečná ustanovení 1. Tento Statut Personálního fondu nabývá účinnosti vyhlášením usnesení 1. zasedání 34. synodu synodní radou a v plném rozsahu nahrazuje dosud platný Statut Personálního fondu. 2. Ruší se usnesení č. 60 přijaté 4. zasedáním 33. synodu Půjčky církevním sborům ze zdrojů Personálního fondu a usnesení č. 61 přijaté 4. zasedáním 32. synodu Podpora financování Diakonie. E) Novela Pravidel hospodaření s prostředky PF Pro hospodaření s Personálním fondem byla zástupci ÚCK, správní rady PF a SR vytvořena nová pravidla pro operativní hospodaření s prostředky PF. Pravidla reflektují skutečnost, že vzniká jednotný mzdový systém, který přestává rozlišovat zdroj mzdových prostředků. Dosud byly prostředky státní dotace a Personálního fondu odděleny. Synodní rada zásady pravidel přijala a postoupila je poradnímu odboru organizačnímu a právnímu SR k dopracování. Dle názoru POOP je k vydávání těchto pravidel oprávněna synodní rada, neboť jde o dokument shrnující ustanovení Řádu hospodaření církve a Statutu PF. Synodní rada však tento názor nesdílí a předkládá Pravidla hospodaření s prostředky PF, s ohledem na jejich důležitost, synodu ke schválení. PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ S PROSTŘEDKY PERSONÁLNÍHO FONDU Čl. 1 Příjmy roční bilance Personálního fondu a) Příspěvek státu na podporu činnosti církve daného roku X 1. Fixní položka daná zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi 2. Na vstupu se odečítá - příspěvek na provoz ÚCK fixní položka = kompenzace za výpadek nájmu za budovu v Černé ulici, která byla prodána - příspěvek JJ = fixní položka b) Výběr Personálního fondu v roce X-1 = skutečná částka vybraná od sborů (variabilní položka) 1. Je tvořena součtem těchto plateb za daný rok X-1: - odvodů sborů, - příspěvků poskytnutých sborům, podporovaným a misijním místům ze solidárních prostředků, - splátky dluhů na odvodech do Personálního fondu za předchozí roky, - kompenzacemi za nevydatelný majetek uhrazený oprávněným sborům z prostředků na kompenzace. 2. Na vstupu se odečítá příspěvek do solidárních prostředků ve výši stanovené synodem na základě návrhu správní rady Personálního fondu. c) Prostředky finanční náhrady státu za nevydatelný majetek v roce X = fixní položka daná zákonem o majetkovém vyrovnání s církvemi. Na vstupu se odčítají tyto částky: - příspěvek na diakonické a rozvojové projekty určený synodem v souladu s vybraným modelem, 10

11 - prostředky na kompenzace = celková částka schválených kompenzací sborům za nevydatelný majetek v roce X-1. Výsledná část zdrojů dle tohoto písmena je základem pro příspěvek do investiční části Personálního fondu v daném roce. - Výnosy investičního majetku Personálního fondů X-1= variabilní položka, která se stanoví ke konci roku jako součet výnosů z nájmů, úroků z termínovaných vkladů, výnosů z realizovaných prodejů podílových vkladů a dalších výnosů. - Dary fyzických a právnických osob = variabilní položka. Čl. 2 Výdaje roční bilance Personálního fondu a) Prostředky na mzdy kazatelů 1. tarifní mzda = povinná složka daná mzdovým řádem s ročním růstem o 1% nad míru inflace roku X-1, 2. příplatek za další práci v církvi = povinná složka daná mzdovým řádem. Jednotlivé příplatky lze měnit jednou za 5 let, 3. osobní příplatek na základě rozhodnutí nadřízeného správního orgánu = nepovinná složka daná mzdovým řádem, 4. prostředky na roční odměny synodního seniora a jeho náměstků = povinná slož daná usnesením synodu. b) Prostředky na výplatu odměn a příplatků v aktuálním roce = nepovinná složka. c) Prostředky na výplatu odměn prostřednictvím seniorátních výborů a SR = povinná složka, rovná se 2% ze součtu příjmů v čl. 1 písm. a) a b) po odpočtu příspěvku do solidárních prostředků. d) Příspěvek na personální náklady ÚCK = povinná, fixní složka, výchozí částka 5 mil. Kč je stanovená dle skutečnosti roku 2014 s ročním nárůstem o inflaci. e) Benefity 1. příspěvek na životní pojištění nebo penzijní připojištění = povinná, fixní složka daná usnesením synodu. Úhrnná částka 650,- Kč na jeden plný pracovní úvazek, určí se na základě počtu poskytovaných příspěvků kazatelům, kteří mají uzavřenou smlouvu, 2. stravenky nebo finanční náhrady za stravenky = nepovinná variabilní složka. f) Odvod sociálního a zdravotního pojištění = povinná složka daná mzdovými předpisy. g) Prostředky na odvod do státního rozpočtu za nesplnění požadovaného počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením = povinná složka daná zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, hradí se jednou ročně v roce X za rok X-1. h) Zákonné úrazové pojištění = povinná složka, stanovuje se na základě vyhlášky MF ČR č. 125/1993 Sb. ve znění pozdější předpisů, hradí se čtvrtletně. i) Rezerva = povinná, fixní složka. j) Prostředky na výplatu odměn členů investičního výboru = povinná variabilní složka. Čl. 3 Pravidla pro sestavení roční bilance Personálního fondu a) Roční bilanci Personálního fondu sestavuje správní rada PF ve spolupráci s ekonomickým a personálním oddělením ÚCK a investičním výborem synodní rady. b) Bilance Personálního fondu je součástí rozpočtu povšechného sboru a schvaluje ji synod. c) Při sestavování bilance Personálního fondu se správní rada PF řídí Řádem hospodaření církve, Statutem Personálního fondu, Mzdovým řádem, usnesením synodu a rozhodnutím synodní rady. d) Postup sestavení bilance 1. Na základě známých skutečností se vyčíslí všechny položky příjmů uvedené v čl. 1 těchto pravidel. 2. Stanoví se hodnoty odečítané od jednotlivých příjmů na vstupu a provede se jejich odpočet. 3. Stanoví se uvolněná část příjmů = součet příjmových položek mimo částky stanovené jako základ pro příspěvek do investiční části Personálního fondu v daném roce. 4. Stanoví se všechny povinné položky výdajové strany bilance a návrhem na příděl prostředků do nepovinných položek tak, aby součet výdajových položek bilance nepřekročil uvolněnou část příjmů. 5. Je-li součet povinných výdajových položek vyšší než uvolněná část příjmů, bude doplněna ze základu pro příspěvek do investiční části Personálního fondu v daném roce. Na základě 11

12 toho správní rada Personálního fondu připraví návrh na navýšení odvodu do PF od roku X+1 ve schváleném modelu. 6. Je-li součet výdajových položek vyšší než uvolněná část příjmů, může správní rada PF požádat prostřednictvím synodní rady synod o doplnění ze základu pro příspěvek do investiční části Personálního fondu v daném roce. Současně správní rada PF připraví návrh na navýšení odvodu do PF od roku X+1 ve schváleném modelu. 7. Nevyužitá část rezervy bilance bude převedena do odměn. 8. Nevyužitá část příspěvku do investiční části bude převedena do investiční části. Pravidla hospodaření s prostředky Personálního fondu ilustruje následující schéma 12

TISK č. 19 (Komise C, D)

TISK č. 19 (Komise C, D) NOVÝ ZPŮSOB SPRÁVY MAJETKU PERSONÁLNÍ FONDU ČCE TISK č. 19 (Komise C, D) 1) Výchozí situace ČCE bude na základě Zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a NS a smlouvy o vypořádání mezi

Více

Českobratrská církev evangelická

Českobratrská církev evangelická Českobratrská církev evangelická Synodní rada, poštovní přihrádka 466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9 tel.: 224 999 211, fax: 224 999 219, e-mail: e-cirkev@e-cirkev.cz; www.e-cirkev.cz Všem sborům a kazatelským

Více

ZÁKONA ze dne 2013 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

ZÁKONA ze dne 2013 o pravidlech rozpočtové odpovědnosti Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 2013 VII. volební období Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského a Františka Laudáta na vydání ZÁKONA ze dne 2013 o pravidlech

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické

ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické OBSAH: ŘÁD DIAKONICKÉ PRÁCE Českobratrské církve evangelické Preambule Oddíl I. Obecná ustanovení Čl. 1. Cíl diakonické práce Čl. 2. Okruhy diakonické práce ČCE Čl. 3. Odpovědnost za diakonickou práci

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

METODICKÝ POKYN 2014-2020

METODICKÝ POKYN 2014-2020 MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A JEJICH VYKAZOVÁNÍ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 1.0 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách

Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách Současné postavení a činnost zdravotních pojišťoven provádějících veřejné zdravotní pojištění jsou upraveny zejména zákonem č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 2000 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 250/2000 Sb. - poslední stav textu Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna:

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IVa DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje tzv. druhý fondový důchodový pilíř na základě vládou schválených Hlavních principů pokračování

Více

ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Vznik společnosti

ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Vznik společnosti ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha 4, Olbrachtova 1929/62,

Více

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

250/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. (část), 562/2004 Sb. Změna: 635/2004 Sb. Změna: 342/2005 Sb. Změna: 245/2006 Sb.

Více

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY

PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY UČEBNÍ TEXT Č. 8 PROBLEMATIKA ODMĚŇOVÁNÍ A FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH VÝDAJŮ A DALŠÍCH ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD (BENEFITŮ) V ORGANIZACÍCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SPRÁVY 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Helena Čornejová AUTOŘI

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VII. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

MERO ČR, a. s. Stanovy společnosti MERO ČR, a.s. (úplné znění) ke dni 27. června 2014

MERO ČR, a. s. Stanovy společnosti MERO ČR, a.s. (úplné znění) ke dni 27. června 2014 MERO ČR, a. s. Stanovy společnosti MERO ČR, a.s. (úplné znění) ke dni 27. června 2014 STANOVY MERO ČR, a. s. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení a vznik společnosti 1. Akciová společnost MERO

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 7. prosince 2006

Více

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ POSKYTOVÁNÍ PODPORY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ METODIKA STÁTNÍ FOND ROZVOJE BYDLENÍ 1 OBSAH: 1 ÚVOD. 3 2 ZÁKLADNÍ POJMY. 3 3 PŘÍJEMCE PODPORY BYTOVÉ DRUŽSTVO... 5 4 PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ A VYUŽITÍ

Více

Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s.

Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. Stanovy Burzy cenných papírů Praha, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti (1) Burza cenných papírů Praha, a.s. (dále jen burza ) byla založena zakladatelskou smlouvou ze dne

Více

Statut Fondu základního jmění

Statut Fondu základního jmění Statut Fondu základního jmění Fond základního jmění slouží k peněžnímu vyjádření souhrnu peněžitého i nepeněžitého majetku povšechného sboru. Je součástí vlastního kapitálu a slouží jako zdroj krytí dlouhodobého

Více

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5586 Sbírka zákonů č. 426 / 2011 Částka 149 426 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011 o důchodovém spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Základní ustanovení

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv Část první

Více

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska

DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska DODATEK ČÍSLO 3 ke STANOVÁM dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska Tímto Dodatkem číslo 3 se ruší text Stanov dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska ve znění Dodatku

Více