Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění"

Transkript

1 Finanční účetnictví Přednáška Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací vztahy aktivní i pasivní -Závazky ke společníkům a členům družstva ze závislé činnosti, resp Ostatní pohledávky za společníky jiné než pro zaměstnance účet 331-Zaměstnanci - Nárok zaměstnanců na odměnu - je zúčtováván zpravidla měsíčně, po skončení měsíce, kdy je známa velikost odvedené práce každého ze zaměstnanců a vypočítána jeho hrubá mzda. - Podkladem pro výpočet hrubé mzdy jsou různé prostředky k evidenci množství odvedené práce (úkolové lístky, evidence docházky, aj.), které se odvíjejí od formy mzdy (úkolová, časová, podílová). Pro účetní jednotku je vypočtená hrubá mzda všech zaměstnanců nákladem evidovaným na účtu 521-Mzdové náklady a zároveň závazkem evidovaným na účtu Dvě zákonné srážky - srážka sociálního a zdravotního pojištění (v souhrnu 12,5 % z hrubé mzdy) a - srážku daně z příjmu ze závislé činnosti, a hradí je za zaměstnancepoplatníka příslušným institucím. Částka daně z příjmu ze závislé činnosti - z daňového základu, do něhož se promítá - zaplacený příspěvek na sociální a zdravotní pojištění, - nezdanitelný základ a - odčitatelné částky. Do výše částky daně se dále promítá - srážka na dani z příjmu v případě vyživovaných dětí (500,-/dítě/měsíc). - srážky ve prospěch třetích osob výživné, pojištění, spoření, úhrada půjček apod. - a - srážky ve prospěch zaměstnavatele na úhradu zaviněných mank a škod. Tyto srážky představují snížení závazků účetní jednotky vůči zaměstnancům (MD 331) a zároveň představují až do doby peněžní úhrady z běžného účtu

2 závazky vůči různým subjektům: institucím SZP (účet 336-D), peněžním institucím a dalším subjektům (účet 379-D). Srážky ve prospěch zaměstnavatele snižují pohledávku za zaměstnancem (na účtu -D). dávky nemocenského pojištění, hradí instituce sociálního a zdravotního pojištění. - zúčtování i výplatu provádí zaměstnavatel-účetní jednotka - zúčtovaný nárok pracovníka na dávky nemocenského pojištění zvyšují závazek na účtu 331-Zaměstnanci a představují zároveň pohledávku vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění (účet 336-MD). Zaměstnavatel (35 % ze zúčtovaných hrubých mezd) - příspěvek na pojištění zaměstnanců dalším nákladem (kromě hrubé mzdy), a který se eviduje na účtu 524-Zákonné sociální pojištění, s jehož zúčtováním mu vzniká další závazek vůči institucím sociálního a zdravotního pojištění. V praxi je uhrazován rozdíl mezi objemem dlužného pojistného a nárokovanými dávkami nemocenského pojištění. Dokladem pro měsíční zúčtování mezd je zúčtovací a výplatní listina. Důležitá je analytická evidence k účtu 331-Zaměstnanci, která má podobu mzdových listů.

3 Schéma účtování mezd: MD336-Zúčtování s org.szp D MD 331-Zaměstnanci D MD 521-Mzdové nákl.d PZ. Dlužné SZP srážka soc.a zdrav.poj nárok zaměstnanců ze mzdy zaměstnanců na mzdu nárok zaměstnanců na dávky nem.pojištění MD524-Zákonné ZP..D příspěvek zaměstnavatele na SZP zaměstnanců MD 342-Ostatní přímé daně D PZ daň z příjmu srážka daně z příjmu zam. sleva na dani za vyž.děti MD Jiné závazky D PZ.. spoření, srážky ve prospěch třetích výživné osob (spoření, výživné,aj.) MD -Pohledávky za zam. D PZ.. srážky ve prospěch zaměstnavatele (úhrada manka) MD 211- Pokladna D MD 221- Běžný účet D PZ. výplata zálohy a doplatku (hotovosti nebo z b.účtu) úhrada SZP,daně, spoření, výživného Příklad: Zúčtování mezd zaměstnanců podle zúčtovací a výplatní listiny Č. T e x t Částka MD D 1 Hrubé mzdy , Přiznané dávky nemocenského pojištění zaměstnancům , Pojistné na sociální a zdrav. pojištění hrazené zaměstnanci , Daň ze mzdy zaměstnanci (včetně srážky na vyživované děti) , Zákonné sociální a zdrav. pojištění hrazené zaměstnavatelem , Odvod sociálního a zdrav. pojištění /pol.3+5-2/ , Odvod daně z příjmů od zaměstnanců , Výplata dobírky zaměstnancům (pol ) , Pozn.: Bude-li účetní jednotka vyplácet mzdy na sporožirový či jiný bankovní účet, bude položka 8. účtována na MD a D - 221, tj. přímo z bankovního účtu bude mzda převedena na účty jednotlivých zaměstnanců

4 Pohledávky a závazky, které nevyplývají ze zúčtování mezd - účty 33. skupiny Ostatní závazky vůči zaměstnancům, který se používá pro zúčtování např. nároku pracovníků na úhradu cestovních výloh, a účet - -Pohledávky za zaměstnanci, který se používá k evidenci pohledávek za zaměstnanci při poskytnutých zálohách (na služební cesty, na nákup v drobném apod.) a při předpisu mank a škod zaviněných zaměstnanci k úhradě viz účtování např. zásob či manka v pokladně. Příklad: Zúčtování poskytnuté zálohy zaměstnanci, která je evidována až do vyúčtování na účtu - Pohledávky za zaměstnanci. Jde o účet aktivní, pohledávkový. Č. T e x t Kč MD D 1 Zaměstnanci poskytnuta záloha na drobná vydání Předloženo k vyúčtování: a) nákup kancelářských potřeb b) úhrada kolků c) cestovné MHD d) výroba klíčů e) nákup benzinu f) parkovné Vyúčtování zálohy, zbytek - vrácen do pokladny Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině v účtové skupině 35 Pohledávky ke společníkům a sdružení v účtové skupině 36 Závazky ke společníkům a sdružení. - mezi podniky jedné finanční skupiny - tyto údaje mají význam zejména pro konsolidaci účetních závěrek, 351-Pohledávky k podnikům ve skupině a 361-Závazky k podnikům ve skupině. - ke společníkům v obchodních společnostech, tj. ke spolumajitelům. - pohledávky za upsaný vlastní kapitál za upisovateli v obchodních společnostech a družstvech a dále - závazky z upsaných (viz dále kapitola o účtování na kapitálových účtech) a nesplacených cenných papírů a vkladů, - závazky ke společníkům ve společnostech s ručením omezeným a komanditistům v komanditních společnostech a družstvech

5 vyplývajících z jejich závislé činnosti v účetní jednotce, - pohledávky z poskytnutých krátkodobých půjček společníkům a závazky z přijatých krátkodobých půjček od společníků obchodních společností, - vztahy účetní jednotky ke společníkům při zúčtování hospodářského výsledku: Příklad Účtování pohledávek a závazků ke společníkům a podnikům ve skupině : Pol. Transakce Kč MD D 1 Z běžného účtu poskytnuta společníkovi půjčka , Ztráta běžného roku předepsána k úhradě společníkům , Z běžného účtu poskytnuta půjčka podniku ve fin.skupině , Na běžný účet přijata půjčka od podniku ve fin.skupině , V hotovosti přijata půjčka od společníka , Z běžného účtu úhrada půjčky od společníka , Na běžný účet přijata splátka půjčky poskytnuté společníku , Na běžný účet přijata úhrada ztráty od společníků , Zúčtování příjmů společníků ze závislé činnosti v účetní jednotce a/ zúčtování hrubých mezd b/ srážka sociálního a zdravotního pojištění c/ srážka daně z příjmu ze závislé činnosti d/ přiznání dávek nemocenského pojištění e/ srážka spoření , , , , , Výplata mezd společníkům převodem z bankovního účtu , Zisk běžného roku byl zčásti přidělen na výplatu společníkům (např. ve formě dividend) , Výplata dividend v hotovosti a/ částka zisku k výplatě b/ srážka daně z příjmu c/ vyplacená částka , , ,

6 Zúčtování daní a dotací Tato skupina zúčtovacích vztahů zahrnuje vztahy k: - finančnímu úřadu, - státnímu rozpočtu, - správním orgánům, - jiným osobám. K evidenci těchto vztahů je určena 34. skupina účtů ve 3. třídě: Účet 341-Daň z příjmů souvztažně 591-Daň z příjmu z běžné činnosti splatná 593-Daň z příjmu z mimořádné činnosti splatná 595-Dodatečné odvody daně z příjmu. 2 operace : a) předpis daně b) peněžní úhrada Účet 342-Ostatní přímé daně - účetní jednotka je plátcem daně, není však poplatníkem. - poplatníkem je jiný subjekt, Účet 343-Daň z přidané hodnoty - pro zjištění daňové povinnosti či nároku ze zúčtování tohoto typu daně. Účet 345-Ostatní daně a poplatky - ostatní daně: spotřební, silniční, z nemovitostí, dědické, darovací a z převodu nemovitostí. vznik závazku D- (souvztažně s nákladovými účty 531,532,538) a úhrada daňové povinnosti MD (souvztažně s účty peněžních prostředků 211,221). Účty 346-Dotace ze státního rozpočtu a 347-Ostatní dotace, Dotace představují nenávratný příděl peněžních prostředků - ze státního rozpočtu, - ze státních účelových fondů, popř. - z rozpočtů regionálních měst a obcí. Přijetí dotace = vznik závazku (D) - souvztažně s účty peněžních prostředků (MD). Použití dotace = snížení závazku, rozhodující účel, na který je dotace poskytována

7 Účel: a) příspěvek na úhradu provozních nákladů souvztažný je účet 648-Ostatní provozní výnosy, b) příspěvek na úhradu investičních nákladů souvztažný účet 041,042, c) příspěvek na kapitálové dovybavení souvztažný účet 413-Ostatní kapitálové fondy. Nevyužitou dotaci je třeba vrátit poskytovateli, což je zúčtováno na vrub účtu dotací (MD 346,347) a ve prospěch bankovního účtu (D 221). Příklad Účtování dotace na pořízení čističky odpadních vod: Pol. Transakce Částka MD D Počáteční zůstatek na účtu , Na běžný účet přijata dotace ze státního rozpočtu na pořízení dlouhodobého majetku čističky odpadních vod , Zúčtování dotace na úhradu investičních nákladů , Předání čističky do užívání , Zúčtován první odpis čističky ve výši 2,15% z , , Oznámení o poskytnutí dotace z regionálního rozpočtu na úhradu nákladů , Přijetí prostředků dotace na bankovní účet , Oznámení o přidělení dotace na kapitálové dovybavení z rozpočtu místních orgánů samosprávy , Přijetí prostředků z dotace na bankovní účet , Pozn.: Účtování ve prospěch účtu 221 znamená vlastně placení. Pořadí účtování může být i opačné : nejprve použití dotace spolu se vznikem pohledávky za subjektem (představující nárok na dotaci), který dotaci poskytuje - poté je účtováno přijetí dotace MD 221, D 346,347.

8 Jiné pohledávky a závazky Pro pohledávky a závazky ke třetím subjektům, jejichž vznik je nepravidelný a které nelze evidovat na některém z jiných účtů 3. účtové třídy, jsou vymezeny účty ve 37. skupině účtů. Tyto subjekty, resp. příčiny vzniku těchto vztahů jsou velmi různorodé účty této skupiny jsou určeny pro účtování: - pohledávek a závazků z prodeje či koupě podniku (371,372), - pohledávek z pronájmu (374), - pohledávek z emitovaných dluhopisů (375), - pohledávek z koupě a prodeje opcí (376,377), - závazků k jiným subjektům (379): - závazků vůči celnímu úřadu při dovozu majetku ze zahraničí (stanovené clo a DPH), - závazků z odpovědnosti za způsobenou škodu (souvztažně na MD 548-Ostatní provozní náklady), - závazků vůči peněžním ústavům vyplývajících ze sraženého spoření zaměstnanců (souvztažně MD 331) - z přijaté upisovací jistiny při nové emisi akcií, - předpis pojistného - předpis úroků z poskytnutých půjček a obchodních úvěrů - přefakturace výnosů jiným subjektům - tantiémy členům správní a dozorčí rady - předpis náhrady k odstranění ekonomické újmy - pohledávek k jiným subjektům (378): - pohledávka za pojišťovnou při přiznané náhradě škody /souvzt.na D 648, resp.688/ - pohledávky z poskytnuté upisovací jistiny při nákupu emitovaných akcií - pohledávky za náhradu mank a škod proti právnickým i fyzickým osobám (kromě zaměstnanců a společníků ) - přefakturace výdajů jiným subjektům

9 Příklad Účtování vzniku jiných pohledávek a závazků: Č Transakce Kč MD D 1 Vyúčtování celního úřadu při nákupu materiálu ze zahraničí-celní oblasti : a) clo b) DPH 19 % (z nákupní ceny + clo) , , Pojišťovna přiznala náhradu škody , Předání souboru movitých a nemovitých věcí do pronájmu: a/budovy pořizovací cena ,- 021 oprávky zůstatková cena , , b/ zařízení pořizovací cena , oprávky - zůstatková cena , , Srážka spoření (v rámci zúčtovací a výplatní listiny) 2 000, Na běžný účet přijata upisovací jistina na připravovanou emisi akcií , Z běžného účtu uhrazena upisovací jistina na nákup akcií z připravované emise , Emise dlouhodobých dluhopisů dosud neprodány ,

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách

a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách 8. přednáška Zúčtovací vztahy a) Pohledávky a závazky z obchodního styku v cizích měnách b) Postoupení pohledávek, odpis pohledávek, opravné položky c) Zúčtování se zaměstnanci d) Zúčtování s podniky ve

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn.

Analytické účty a případně AE je třeba vést podle jednotlivých dlužníků a věřitelů a podle jednotlivých měn. ZÚČTOVACÍ VZTAHY Učebnice 5.1 = účtová třída 3 pohledávky: krátkodobé, dlouhodobé závazky: krátkodobé (dlouhodobé účtová třída 4) 11. hodina Zachycují se zúčtovací vztahy vůči: obchodní partnerům (odběratelům,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1.1 Nabytí majetku Bezúplatné nabytí majetku od nevybrané účetní jednotky. Majetek bezúplatně nabytý od nevybrané účetní jednotky se oceňuje reprodukční pořizovací

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy

3. Účtová třída - zúčtovací vztahy 3. Účtová třída - zúčtovací vztahy Zúčtovací vztahy - představují vztahy podniku k vnějšímu světu, které mají formu pohledávek nebo závazků. Členění umožňuje sledovat pohledávky a závazky z obchodního

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Daňové právo České republiky

Daňové právo České republiky Daňové právo České republiky Součástí právního rámce podnikání je bezesporu i daňové právo, reprezentované příslušnými daňovými zákony, upravujícími jednotlivé druhy státem vybíraných daní. Tyto zákony,

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 0XX Dlouhodobý majetek

Více

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost

ČÁST PRVNÍ Předmět úpravy a působnost 505/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které

Více

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy:

PŘÍKLAD Č. 1. AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: PŘÍKLAD Č. 1 AB-EXPORT, a. s., plátce DPH, obchoduje se zahraničím. Na počátku účetního období má na vybraných účtech následující počáteční stavy: 311/2 Zahraniční pohledávky FAV A... 6 500,- - FAV B...

Více

Ztráta a její vypořádání

Ztráta a její vypořádání Ztráta a její vypořádání Ztráta a) nebude uhrazována v běžném účetním období - může být převedena neuhrazena do dalších let - účet 429 - Neuhrazená ztráta minulých let, na kterém je ztráta evidována- strana

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1

Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace. verze (stav práva) 2012.1 Finanční účetnictví letní semestr 2011 2012 2. konzultace verze (stav práva) 2012.1 Plán 2. konzultace (18. 5. 2012) Účtování nákladů a výnosů Zachycení tuzemské DPH v účetnictví Některé běţné účetní případy

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více