OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11"

Transkript

1 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek dlouhodobý hmotný majetek (dhm) Vymezení Schéma účtování dhm vykazování v účetní závěrce postup u základu daně z příjmů drobný dlouhodobý hmotný majetek (ddhm) Vymezení odkoupení SHmv po skončení finančního leasingu odpisování ddhm Schéma účtování ddhm vykazování v účetní závěrce postup u základu daně z příjmů drobný hmotný majetek (drhm) Vymezení Schéma účtování drhm drhm a časové rozlišení nákladů vykazování v účetní závěrce postup u základu daně z příjmů Hmotné movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění Samostatné hmotné movité věci předměty z drahých kovů Shrnutí odlišnosti v ocenění HmotnéHo majetku v účetnictví a u daní z příjmů Shodný přístup v účetnictví a v zdp vklad majetku do obchodní korporace právní nástupce odkoupení předmětu po skončení nájmu nebo finančního leasingu odstupné za uvolnění bytu v souvislosti s technickým zhodnocením stavby technické zhodnocení staveb komponentní odpisování dlouhodobého hmotného majetku pořízení a prodej nemovité věci z účetního a daňového pohledu co je nemovitá věc nemovitá věc z účetního pohledu nemovitá věc z pohledu daňových zákonů ocenění nemovité věci účtování o prodeji nemovité věci daně z příjmů daň z přidané hodnoty daň z nabytí nemovitých věcí daň z nemovitých věcí Schematické zobrazení prodeje nemovité věci v účetnictví a daních 42

2 4 OBSAH 1.4 poměrný koeficient u dph při pořizování HmotnéHo majetku prodej automobilu a dph prodej osobního automobilu pořízeného před prodej automobilu, u něhož byl uplatněn odpočet dph v poměrné výši nákup ojetého automobilu a jeho následný prodej výkup ojetého vozidla autobazarem od plátce dph a jeho následný prodej výkup ojetého vozidla od neplátce dph a jeho následný prodej v režimu zdph zprostředkování prodeje ojetého vozidla autobazarem používání automobilu, u něhož byl uplatněn nárok na odpočet dph v poměrné výši automobily pořízené do automobily pořízené v období postup u automobilů pořízených po používání automobilu zaměstnanci a daně z příjmů příjem zaměstnance náklady zaměstnavatele technické zhodnocení nehmotného a HmotnéHo majetku podle zdp technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a HmotnéHo majetku podle pvzú technické zhodnocení drobného dlouhodobého nehmotného a HmotnéHo majetku technické zhodnocení drobného nehmotného a HmotnéHo majetku posouzení výdajů, zda Se jedná o technické zhodnocení podle zdp Finanční leasing finanční leasing z pohledu účetnictví a daní z příjmů dokumentace aneb potřebné podklady pro posouzení daňových a účetních aspektů leasingová smlouva a všeobecné smluvní podmínky Splátkový kalendář protokol o předání předmětu finančního leasingu další doklady daňové aspekty finančního leasingu vymezení finančního leasingu úplata u finančního leasingu hmotného majetku, který lze podle zdp odpisovat doba finančního leasingu co vše zahrnuje úplata u finančního leasingu kupní cena předmětu finančního leasingu zahrnutí odkoupeného předmětu do obchodního majetku finanční leasing v daňové evidenci účetní aspekty finančního leasingu podrozvahový účet leasovaný majetek podrozvahový účet u uživatele závazek z finančního leasingu postup v účetnictví údaje uváděné v příloze v účetní závěrce po dobu trvání leasingové smlouvy postup v účetnictví při řádném ukončení leasingové smlouvy odkoupení předmětu finančního leasingu předčasné ukončení finančního leasingu způsoby předčasného ukončení finančního leasingu 99

3 OBSAH předčasné ukončení finančního leasingu bez odkoupení předmětu uživatelem předčasné ukončení finančního leasingu s odkoupením předmětu uživatelem postoupení finančního leasingu finanční leasing a srážková daň finanční leasing a dph definice finančního leasingu v zdph finanční leasing v tuzemsku místo plnění datum uskutečnění plnění daňový doklad základ daně Sazby daně nárok na odpočet daně předčasné ukončení finančního leasingu postoupení finančního leasingu Specifika finančního leasingu ze zahraničí do tuzemska finanční leasing z jiného členského státu do tuzemska finanční leasing z třetí země do tuzemska Specifika finančního leasingu z tuzemska do zahraničí OPeRaCe s POHleDÁVKaMi opravné položky k pohledávkám podle zor 8a opravné položky k pohledávkám podle zor 8c opravné položky k pohledávkám v cizí měně základní pravidla pro op k pohledávkám v cizí měně op k pohledávkám v cizí měně a závěrkový přepočet op k pohledávkám v cizí měně a odpis pohledávky op k pohledávkám v cizí měně a postoupení pohledávky odpis pohledávky odpis pohledávek podrozvahový účet odpis pohledávky S vytvořenou op a následné dílčí inkaso dílčí inkaso pohledávky S vytvořenou zákonnou a ostatní op postoupení pohledávky inkaso nebo dílčí inkaso pohledávky pořízené postoupením inventarizace opravných položek k pohledávkám oprava výše daně z přidané Hodnoty u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení náklady DaňOVé nedaňové škody v účetnictví a dani z příjmů co je to škoda z pohledu zdp? škoda z pohledu účetnictví účtování škody v účetnictví podnikatelů škoda a základ daně z příjmů co není v účetnictví a v daních považováno za škodu? uplatňování škod a jejich náhrad z časového hlediska škody a jejich náhrady a dph reklamní předměty dárky 168

4 6 OBSAH 4.3 neuhrazené Smluvní pokuty a úroky z prodlení neuhrazené zdravotní a Sociální pojištění postup v účetním (zdaňovacím) období, kdy nebylo pojistné uhrazeno postup v účetním (zdaňovacím) období, kdy bylo pojistné uhrazeno evidence nezaplaceného doplaceného pojistného účtování odměn a prémií vyplácených následující účetní období nápoje Spotřebované na pracovišti ochranné nápoje pitná voda nealkoholické nápoje úroky z úvěrů a zápůjček Smlouva o úvěru Smlouva o zápůjčce účetní a daňové posouzení úroků test nízké kapitalizace test na tržní výši úroků test na úhradu úroků další souvislosti s úroky daně a poplatky jako náklad daň silniční daň z nemovitých věcí daň z nabytí nemovitých věcí daně z příjmů daň z přidané hodnoty paušální výdaj na dopravu v účetnictví a daních výše paušálu na dopravu a podmínky jeho uplatnění uplatnění paušálu a krácení daňových nákladů (výdajů) postup při krácení nákladů v účetnictví postup v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob postup v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob evidence (kniha) jízd ano či ne? přenechání vozidla k používání jiné osobě možnosti použití paušálního výdaje na dopravu OPeRaCe s Cizí MěnOu kurzy pro přepočet cizí měny používané v účetnictví denní kurz pevný kurz přepočet exotické měny kurzem zveřejněným čnb kurz, za jaký byla cizí měna nakoupena nebo prodána přepočtové kurzy k okamžiku uzavírání účetních knih (ke dni zpracování účetní závěrky) přepočet cizí měny a cestovní náhrady kurzy při účtování cestovních náhrad kurzy pro výpočet cestovních náhrad kurzy u cestovních náhrad shrnutí dph a cizí měna u tuzemských plnění přepočet cizí měny podle zdph přepočet cizí měny u dodavatele plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění 227

5 OBSAH přepočet cizí měny u odběratele plátce, pro kterého se uskutečňuje zdanitelné plnění dph a cizí měna u tuzemských plnění závěr dph a cizí měna u tuzemských plnění přenesení daňové povinnosti na příjemce podle zdph 92a přepočet cizí měny při dodávkách v rámci eu a třetích zemí přepočet cizí měny při zvláštním režimu jednoho SprávníHo místa (tzv. mini one Stop SHop) registrace daňové přiznání a placení daně postup v účetnictví kurzové rozdíly a základ daně z příjmů předpisy upravující problematiku kurzových rozdílů v souvislosti se základem daně z příjmů kurzové rozdíly související s nedaňovým výnosem kurzové rozdíly SouviSející S dočasně nedaňovým nákladem kurzové rozdíly SouviSející S dočasně nedaňovým výnosem kurzové rozdíly SouviSející S dodaněnými dluhy OPeRaCe Ve VlastníM KaPitÁlu položky vykazované v rámci jiného výsledku HoSpodaření minulých let rozdíly ze změn účetních metod část odložené daně při prvním účtování o odložené dani, která Se vztahuje k předchozím účetním obdobím opravy významných chyb nákladů a výnosů minulých účetních období rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře v akciové SpolečnoSti a mezi Společníky ve SpolečnoSti S ručením omezeným zálohy na podíly na zisku ObCHODní MajeteK z POHleDu zdp definice obchodního majetku zařazení do obchodního majetku vyřazení z obchodního majetku plnění z pojištění majetku podnikání manželů SamoStatná činnost ve SpolečnoSti úroky ze zápůjčky výdaje na udržování a opravy finanční leasing HmotnéHo majetku prodej majetku zjišťování údajů z účetnictví jiného DaňOVéHO subjektu vydaná záloha v daňové evidenci a základ daně z příjmů zdanění příjmů zaměstnanců prodej majetku účetní odpisy odpis pohledávky úroky finanční leasing a nájem 278

6 8 OBSAH 8.8 odpisy změna osoby poplatníka Silniční daně spojené OsOby Spojené osoby u daní z příjmů Spojené osoby u dph Srovnání vymezení SpojenýcH osob z pohledu zdp a zdph zaměstnanecké benefity aneb Plnění zaměstnavatele PRO zaměstnance zaměstnanec a zaměstnavatel náklady zaměstnavatele příjem zaměstnance povinná plnění pro zaměstnance nepovinná plnění pro zaměstnance benefity bezplatné poskytnutí motorového vozidla i pro Soukromé potřeby zaměstnance příspěvky na Stravování zaměstnanců poskytování nápojů pro zaměstnance na pracovišti platba zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění zaměstnance vzdělávání zaměstnanců příspěvky Hrazené za zaměstnance zajištění odvozu zaměstnanců do a ze zaměstnání příspěvky na kulturu, Sport, rekreaci apod plnění pro zaměstnance a dph pořízení dlouhodobého majetku, který je zaměstnanci využíván nebo bezúplatně převeden k soukromým účelům pořízení jiného než dlouhodobého majetku, který je zaměstnanci využíván nebo bezúplatně převeden k soukromým účelům pořízení služby, kterou zaměstnanec využívá k soukromým účelům zálohy na Daň z PříjMů záloha na daň zdaňovací období období, za které Se podává daňové přiznání, které není zdaňovacím obdobím zálohové období výše záloh a jejich periodicita zaokrouhlování Snížení záloh na žádost poplatníka zálohy na daň z příjmů fyzických osob zálohy na daň z příjmů právnických osob 319 příloha č. 1 účtování nákladů a výnosů na syntetické účty základní členění z pohledu zdp 323 příloha č. 2 přepočet cizí měny u dph 331 příloha č. 3 Seznam zkratek použitých v publikaci 333 příloha č. 4 zaokrouhlování v daňových a souvisejících předpisech 334 příloha č. 5 Seznam účtů pro potřeby publikace 337

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2015 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2015 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2015 Vydala

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Katalog PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH únor 2012 červenec 2012 5981 - ICU-Katalog 2012.indd 1 30.1.2012 11:03:00 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU ROČNÍK 2011 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2010 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010

SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 SEMINÁŘE ZÁŘÍ PROSINEC 2010 RNDr. Ivana Hexnerová BOVA POLYGON Agentura BOVA Platónova 11, 143 00 PRAHA 4 IČ: 11213175 DIČ: CZ5651091028 Vydáno ŽO MÚ měst. části Praha 12, ev. č. 310012-7660-01 tel.: 241

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 5 DANĚ PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového zadání: testové otázky,

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla...

Seznam autorů... 3 Tematické okruhy... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 12 Úvod... 15. 1 Pořízení vozidla... Seznam autorů........................................................ 3 Tematické okruhy...................................................... 9 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.......................

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 1. DAŇ DĚDICKÁ, DAŇ DAROVACÍ A DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ REJSTŘÍK FINANČNÍHO, DAŇOVÉHO A ÚČETNÍHO BULLETINU - ROČNÍK 2005 ŘAZENÍ OBORŮ 1. Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí 2. Daň z přidané hodnoty 3. Daň z příjmů 4. K odpisům a majetku 5. Cestovní

Více

5xx ÚČTOVÁ TŘÍDA 5. I. Charakteristika. II. Účtové skupiny. 50x Spotřebované nákupy. Účetní souvztažnosti v kostce 2011 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTŮ

5xx ÚČTOVÁ TŘÍDA 5. I. Charakteristika. II. Účtové skupiny. 50x Spotřebované nákupy. Účetní souvztažnosti v kostce 2011 OBSAHOVÉ VYMEZENÍ ÚČTŮ Ukázka z části ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 I. Charakteristika Náklad je v nejobecnějším vyjádření účelné a účelové vynaložení prostředků a práce ve vztahu k určitým výkonům. Náklad tedy znamená účelový úbytek prostředků

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS )

Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen ČÚS ) Účetní souvztažnosti v kostce 2009 PRAKTICKÉ INFORMACE Ukázka z části 1 Praktické informace Přehled Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění

Více