Petr Doležal. Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash. Bakalářská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Doležal. Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash. Bakalářská práce"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Doležal Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash Bakalářská práce 2

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Petr Doležal

3 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá multimediální prezentací v prostředí technologie Flash. Skládá se ze dvou částí. První je teoretická, zabývající se především virtuálními prohlídkami. Předkládá doporučený postup pro jejich tvorbu. Popisuje potřebnou techniku na fotografování. Její důležitou kapitolou je popis provedené rešerše a analýzy programů souvisejících s virtuálními prohlídkami. Praktická část práce dokumentuje postup vytvoření virtuální procházky Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze. Zahrnuje fotografování, práci s programy PTGui Pro a Pano2VR a realizaci prezentace na webových stránkách. Annotation The subject of this bachelor's thesis is multimedia presentation in the technology of Flash. It consists of two parts. The first part is theoretical, aiming to virtual tours. It offers the recommended proceeding for the creation of virtual tours. It describes the necessary photographic equipment. The important chapter is about the exploration of facts and analyzis of the computer programs for virtual tours. The practical part documents the process of the creation of the virtual tour of the Higher Professional School of Information Services in Prague. It includes the taking photos, the work with computer programs PTGui Pro and Pano2VR and the realization of the presentation at the web pages.

4 Obsah Úvod Multimediální prezentace Multimédia ve vztahu k internetu Virtuální prohlídka Uživatelé virtuálních prohlídek Média pro virtuální prohlídku Výhody virtuálních prohlídek Pohodlí a rychlost Interaktivita a aktivní body Finanční a konkurenční výhody Zachycení atmosféry Informační hodnota Ochrana místa Nedostatky virtuálních prohlídek Velikost souboru Nároky na schopnosti diváka Nemožnost tisku Virtuální prohlídka není skutečnost Doporučený postup tvorby virtuální prohlídky Cílová skupina a účel prezentace Volba scén Příprava místa na realizaci Fotografování scény Použití počítačových programů Testování a prezentace virtuální prohlídky Panoramatické projekce Ekvidistantní válcová projekce Kubická projekce Příprava na fotografování Ohnisková vzdálenost objektivu Optický střed objektivu Zenit a nadir

5 5.4 Fotografické vybavení Fotoaparát Objektiv Stativ Panoramatická hlava Další fotografické vybavení Fotografie a právo na ochranu osobnosti Software v souvislosti s virtuálními prohlídkami Softwarové prohlížeče QuickTime VR Java Adobe Flash Player Rešerše programů Software na spojování fotografií Panorama Tools Hugin PTGui Panoweaver Autopano Porovnání programů a výběr Software na tvorbu virtuální prohlídky Tourweaver Pano2VR Panotour Porovnání programů a výběr Fotografování Stanovení účelu prezentace Zvolené vybavení Vlastní výroba panoramatické hlavy Nastavení panoramatické hlavy Nastavení stativu a fotoaparátu při fotografování Proces fotografování Spojování fotografií v programu PTGui Pro...49 Tvorba virtuální procházky v programu Pano2VR...5 6

6 . Principy a možnosti práce s programem Pano2VR Principy nastavení grafického vzhledu Vytvoření plánku Dokumentace konkrétního postupu tvorby Vytvoření grafického vzhledu Propojení a publikování jednotlivých scén...55 Realizace prezentace na webových stránkách Způsoby vložení Parametry vložení Testování virtuální procházky na internetu Závěr Použitá literatura Knihy Elektronické zdroje Seznam ilustrací Seznam tabulek Přílohy

7 Úvod Virtuální prohlídky se v současnosti těší velké oblibě. Stále se na ně pohlíží jako na něco nového, atraktivního, co zdaleka nemá každý. Někteří lidé by si je nechali rádi zhotovit, ale nevědí, jak je vytvořit, popř. si myslí, že by jejich vznik byl finančně příliš zatěžující. Jiní lidé přehlížejí prezentační výjimečnost virtuálních prohlídek a nejsou si vědomi jejich velikých výhod. A jsou i takoví lidé, kteří o nich nevědí vůbec nic. Před vytvořením této bakalářské práce jsem v souvislosti s virtuálními prohlídkami měl jen velmi malé zkušenosti. Vždy jsem u nich byl pouze v roli koncového uživatele, diváka. Vycházel jsem však z hypotézy, že vytvořit virtuální procházku dokáže člověk i bez dlouhodobé praxe. Stanovil jsem si tedy cíl zhotovit virtuální procházku Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze a celý svůj postup zdokumentovat. Za účelem kvalitního výsledku však bylo nezbytné nějaký čas studovat literaturu a pečlivě se teoreticky připravit. V souvislosti s tím jsem také tuto bakalářskou práci rozdělil na dvě části: teoretickou a praktickou. První část, v rozsahu šesti kapitol ( ), předkládá teoretickou základnu pro část následující. Ta, v rozsahu čtyř kapitol (8. -.), dokumentuje moji práci na vytváření virtuální procházky. 2 Multimediální prezentace Tato kapitola, obecně pojednávající o multimediální prezentaci, představuje úvod k tématu virtuálních prohlídek, což je důležité pro jejich zavedení do kontextu. Kapitola nejdříve hovoří o tom, co to vůbec multimediální prezentace je, a následně se zabývá vztahem multimédií a internetu. Prezentace něco představuje, ukazuje. Pokud je multimediální, znamená to, že kombinuje různé druhy audiovizuálních prvků. Takovými prvky jsou fotografie a jiné obrázky, hudba, řeč a jiné zvuky, animace a video, texty a hypertextové odkazy na webové stránky. Důležitá vlastnost multimédií je jejich interaktivita, což znamená, že do prezentace můžeme nějakým způsobem zasahovat a ovlivňovat tak její chování. [7] Multimédia patří k důležitým a efektním nástrojům, kterými tvůrci prezentací disponují při komunikaci s koncovými uživateli. [3, str. 96] Kromě správných informací ve správný čas nabývá totiž stále více na významu i jejich správný výstupní vzhled (forma, podoba, vzezření, tvar apod.), tj. odpovídající úroveň jejich prezentace. [2, str. 8] Velice důležitá je vizuální část prezentace. Jedním jediným obrázkem lze například za určitých okolností vyjádřit takové množství informací, k jejichž textové podobě by bylo potřeba mnoho odstavců textu, případně by je v textové formě vůbec nebylo 8

8 možné prezentovat. Vizuální komunikace umožňuje nejenom pouze předat informace, vizuální komunikace umožňuje zapůsobit i smyslově a lépe tak ovlivnit vnímání informací. [3, str. 7] 2. Multimédia ve vztahu k internetu Schopnosti práce s osobními počítači a poznání uživatelů se rozšiřují [2, str. 5]. To velice prospívá možnostem něco prezentovat pomoci multimédií na počítači a na internetu. Pro efektnější, pestřejší a interaktivnější podobu stránek byly vyvinuty rozličné technologie umožňující aplikaci multimediálních prvků, například Quick Time videa, Shockwave animací a Java appletů. [3, str. 42] Jednou z těchto technologií je i Flash, na který je zaměřena tato bakalářská práce. Internet se během několika let stal v podstatě standardním komunikačním prostředkem a zařadil se mezi masmédia. Přes mnohé skeptické hlasy zůstává faktem, že i kdyby se ve vývoji zastavil na současné úrovni, jeho schopnosti mu zabezpečí klidnou existenci vedle svých konkurentů, kterými jsou noviny, časopisy, televize, rádio, telefony, pošta... Stává se tak velmi významným prostředkem komunikace s veřejností. Oproti klasickým propagačním aktivitám jsou jeho možnosti mnohem širší. [3, str. 4] Jaké jsou hlavní výhody WWW stránek? Lze si ji představit jako firemní recepci, která je otevřena 24 hodin denně, obslouží jakýkoliv počet zájemců, poskytne jim odpovědi na nejčastější otázky a přitom nevyžaduje přítomnost žádného zaměstnance. Dalšími výhodami jsou interaktivita, možnost integrace multimédií, personalizace atd. Nevýhody: žádná výhoda nemusí být naplněna, je-li zvolena špatná strategie. Diskutabilní bude zřejmě například efektivita skvělé multimediální stránky s 3D grafikou opěvující výhody pracího prášku, když prakticky žádná hospodyně nemá doma připojení na Internet. Veškeré zdroje (lidské, technické, programové apod.) vynaložené na tvorbu takové stránky jsou v tomto případě zřejmě zcela zbytečné. [3, str. 4] 3 Virtuální prohlídka Tato kapitola definuje virtuální prohlídky, seznamuje s jejich využitím a formou záznamu, dále důkladně popisuje jejich výhody a nedostatky a nakonec doporučuje kompletní posloupnost procesů potřebných k vytvoření hotové virtuální prohlídky. Virtuální prohlídka je digitální interaktivní prezentace prostoru. Umožňuje dvourozměrné zobrazení nějakého konkrétního místa, interiéru nebo exteriéru. Tento prostor je nasnímaný reálně, většinou fotoaparátem. [5] Jako počítačová aplikace je zobrazi- 9

9 telná v běžném internetovém prohlížeči. Uživatel si v ní prohlíží úsek fotografie (často veliké a pořízené spojením z několika menších fotografií) a dovoluje mu měnit tento zobrazovaný úsek tak, že přitom vzniká iluze otáčení zobrazovaného prostoru okolo diváka. Uživatel si tedy připadá, jako by se fyzicky nacházel na určitém místě, rozhlížel se kolem sebe a mohl se dívat různými směry. Plný rozhled umožňuje 36 stupňů otočení v horizontálním směru a 8 stupňů otočení ve vertikálním směru. Pro zajímavější dojem pro diváka nebo větší vypovídací hodnotu se přitom nemusí jednat o fotografie daného místa pořízené v krátkém souvislém časovém úseku. Dané místo se totiž může postupně fotografovat celý den, celý rok, při různém počasí, různých událostech, atp. Například polovina výsledné fotografie může zachycovat dané místo v létě, druhá polovina v zimě se sněhem. Věrnost iluze reality pak částečně ztrácí na významu, avšak výhodou je, že vyfotografovaný prostor se pak člověku může prezentovat velmi rychle ve všech svých (např. denních nebo ročních) podobách. Případně lze doplnit prohlídku animací deště, padajícího sněhu atp. Některé virtuální prohlídky pracují nikoli se statickou fotografií, ale s krátkým opakujícím se videem. Před vytvořením virtuální prohlídky lze fotografii upravit. Z fotografie je např. možné odstranit nežádoucí vyfocené předměty, např. čidla bezpečnostních systémů, bezpečnostní kamery a jiná zařízení, která by při své publikaci ohrozila systém ochrany místa. Pro reklamní účely lze vyretušovat nedostatky zhoršující celkový hezký dojem z vyfoceného prostoru. Prohlídku lze při vytváření libovolně rozšířit o řadu interaktivních prvků, např. o interaktivní mapu (třeba půdorys objektu). V mapě se může zobrazovat tzv. radar, což je prvek informující o tom, kterým směrem se uživatel ve virtuálním prostoru zrovna dívá (ukazatel zorného úhlu). Dalšími prvky pro rozšíření mohou být popisky, hypertextové odkazy, zvuky, vložené fotografie, vložená videa atd. Spojením více virtuálních prohlídek do série scén, mezi nimiž lze přecházet, vzniká virtuální procházka. [] Mezi jednotlivými virtuálními prohlídkami je možné volit buď klikáním na určitá místa ve fotografii (např. dveře, cesty, šipky atd.) nebo klikáním na mapku nebo jinak. 3. Uživatelé virtuálních prohlídek Oblasti rozšíření využití virtuálních prohlídek jsou díky svým výhodám velmi široké. Používají je jak různé soukromé firmy, tak i veřejné instituce. Virtuální prohlídky nalézají velkou míru uplatnění v prezentacích nemovitostí. Podle výzkumu z r. 2 Národní asociace realitních makléřů v USA odpovědělo

10 78 procent z lidí, kteří hledali svůj nový domov na internetu, že nejdůležitější jsou při jejich výběru fotografie. V těsném závěsu následoval precizní popis a profesionálně zpracovaná virtuální prohlídka nemovitosti. Kromě realitních kanceláří a developerských firem nacházejí virtuální prohlídky své uplatnění i ve vzdělávání a školách, v různých kamenných obchodech, klientských centrech, cestovních kancelářích, na výstavách a prezentacích, ve sportu a turistice, prezentacích interiérů automobilů, lodí a jacht, v rekonstrukcích zločinů pro vyšetřovací účely policie, v evakuačních plánech, v hotelech, penzionech, restauracích, lázních a kempech. Tuto formu prezentace využívají i města, obce a kraje. Virtuální prohlídky jsou spojeny s historickými památkami a kulturními zařízeními, jako jsou galerie, muzea apod. Využití najdou všude tam, kde lze něco ukázat vizuální formou. 3.2 Média pro virtuální prohlídku Virtuální prohlídka může nabývat různých podob záznamu o různé kvalitě. Pokud se nespokojíme s uložením dat na pevném disku počítače, lze ji vložit pro prezentaci jako soubor na internetové stránky, kde se stane okamžitě dostupnou širokému publiku. Takové soubory nebývají příliš velké kvůli požadavku rychlého načítání stránky i při pomalém připojení k internetu. Se stále zvyšující se rychlostí stahování však přibývají prohlídky ve vysokém rozlišení i na internetu. Nebo může být uložena na nějakém přenosném médiu, např. multimediálním CD. Tím pak velice vzroste rychlost načítání a soubor může být daleko větší a prohlídka kvalitnější a ve větším rozlišení. Taková prohlídka je potom vhodná i k projekci na velkých plátnech a velikých monitorech (to platí i při připojení k počítači a načítání z pevného disku). Využije se tak lépe při příležitostech veletrhů, výstav, přednášek atd. Virtuální prohlídku lze optimalizovat pro různá zařízení, jako jsou iphone, ipad, ipod nebo Android smartphone. [53] Virtuální prohlídku nelze vytisknout (viz kapitola 3.4 Nedostatky virtuálních prohlídek). Ztratila by totiž část svých funkcí včetně interaktivity. 3.3 Výhody virtuálních prohlídek Do následujících podkapitol jsem shrnul hlavní přednosti virtuálních prohlídek. Výhod je oproti nevýhodám, uvedeným v následující kapitole 3.4, mnohem více Pohodlí a rychlost Virtuální prohlídky jsou efektivním nástrojem, jak oslovit milióny lidí v pohodlí jejich domova. Lidé tak ušetří čas i peníze za cestování, dokonce se mohou dostat

11 na místa, kam by se ve skutečnosti dostat vůbec nemohli. Překážkou mohou být vlastní důvody člověka, jako jsou finanční nebo fyzické bariéry. Překážkou však může být i důvod cílového místa, např. je to příliš nebezpečná lokalita nebo byl do prostoru vyhlášen omezený přístup např. pouze pro vědecké pracovníky. Objekt může být už zaniklý: zničený, zrekonstruovaný atp. Americká studie, provedená v roce 26, zjistila, že aspoň jednu virtuální prohlídku již zhlédla více než polovina dospělých Američanů. [5] Virtuální prohlídky jsou díky rychlému a pohodlnému přístupu populární Interaktivita a aktivní body Interaktivita je jednou z největších výhod virtuálních prohlídek. Návštěvník má možnost podívat se na tu stranu, kterou sám požaduje. Může si sám přiblížit místo, které ho zajímá, a naopak se nemusí zdržovat prohlížením něčeho, co sám vidět nechce. K ovládání virtuální prohlídky stačí běžná počítačová myš nebo klávesnice. V prohlídce bývá umístěno hodně aktivních bodů, které divákovi umožňují různé akce. Přesunutí na jiné místo, zobrazení popisku, spuštění hudby, přehrání zvuku, zobrazení nové HTML stránky a mnoho dalších. Interaktivita ve virtuálních prohlídkách ještě více zvyšuje poutavost a zábavnou formu prezentování Finanční a konkurenční výhody K virtuálním prohlídkám se v současné době váže velká míra atraktivity. Ještě není zcela běžné, aby instituce měla virtuální prohlídku svých prostor. Na tuto aplikaci se stále pohlíží jako na něco nového a poutavého. S ohledem na další výhody těchto prohlídek může zajistit instituci konkurenční výhodu a lepší reklamu. Na příkladu shánění nemovitosti mohu uvést, že v dnešní době zájemci velmi často vyhledávají nemovitost nejdříve on-line a pak až si ji přijedou prohlédnout osobně. Počet zájemců, kteří si vybírají nemovitost pomocí internetu, je na neustálém vzestupu. Např. podle společnosti FINEP (zpráva 2 [3]) hledá v současnosti novou nemovitost na internetu 82 procent zájemců. Proto přidání virtuálních prohlídek pomáhá upoutat pozornost potenciálních zájemců a zviditelnit se před konkurencí. Zákazníci mají rádi virtuální prohlídky, protože jim nabízí rychlý a účinný způsob, jak eliminovat nemovitosti, které se jim nelíbí. Virtuální prohlídky nemusejí přímo nahradit osobní návštěvu, ale výrazným způsobem šetří čas a náklady. Pro makléře to navíc znamená, že jim odpadne mnoho zbytečných prohlídek a získají tak mnohem více 2

12 opravdových zájemců o jejich nabídky. Majitelé nemovitostí tento systém oceňují také z důvodu většího soukromí během prodeje. [5] Na nabídky, jejichž součástí je virtuální prohlídka, se dívá více zájemců než na nabídky bez nich. Virtuální prohlídka zvýší počet reálných zájemců, kteří přijedou na finální prohlídky nemovitostí. Virtuální prohlídka tak rozšiřuje možnosti zákazníků a zvyšuje jejich spokojenost. A samozřejmě spokojeností zákazníků roste i spokojenost prodejců. Ti, kteří používají vizuální prezentaci svých produktů, dosahují až dvakrát větší úspěšnosti v dosažení cílů než bez použití vizuální prezentace. [6] Výzkum uvádí, že multimédia a virtuální prohlídky zvětšují tržby nebo rezervace o 46 procent oproti statickým obrázkům. [49] (výzkum provedli: Yesawich, Pepperdine, Brown & Russell and Yankelovich Partners) Zachycení atmosféry Nemyslím si, že by obyčejná fotografie nedokázala zachytit atmosféru místa, náladu nebo genia loci. Každopádně však virtuální prohlídka díky svým možnostem větší iluzívnosti prostorovosti může mít v tomto směru velmi usnadněnou práci a duch místa se tak podaří zachytit mnohem snáze. Virtuální prohlídka dává zájemcům skutečný pocit, jako by v daném prostoru už jednou byli. Mnoho klientů uvádí, že je tento pocit klíčový při získávání jejich důvěry a poté při jejich rozhodnutí kontaktovat prodejce. [4] Informační hodnota Virtuální prohlídka obsahuje možnost přinést mnohem více informací než běžná fotografie. A s možností popisů může přinášet dokonce více informací, než kolik je schopný získat člověk při návštěvě skutečného prostoru. Divák si velmi rychle uvědomí prostorové vztahy daného místa, které by z jednotlivých fotografií byly o dost hůře čitelné. A to ať už se jedná jen o rozhlížení se okolo jednoho bodu nebo o celou procházku po okolí. Např. divák klikne na dveře a hned ví, že se objevil za nimi. Klikne na okno, to se otevře a divák ví, že pozoruje výhled z okna. Nebo klikne na místo v plánku a ví, na jaké pozici se nachází, je tak stále zorientován. Vyfocené objekty mohou být označené jmény, vysvětlujícími popisky atp., jejichž zobrazení lze zapnout nebo vypnout dle potřeby. Studie z University of California z Los Angeles dosáhla závěru, že prezentace zahrnující vizuální prvky pomáhají zvyšovat pozornost diváků. Studie zjistila, že 55 % 3

13 z diváků se učí přímo z vizuálních prvků. Pokud se zkombinuje vizualizace se zvukem, 93 % z obecenstva je schopné získat potřebné informace. [53] Americká studie zveřejněná v r. 25 uvádí, že 59 % návštěvníků virtuální prohlídky přiznává, že pro ně byla užitečná nebo velmi užitečná v pomoci vybrat si hotel odpovídající jejich preferencím a očekávání. [52] Virtuální prohlídky mohou mít díky spojení s mapou a GPS informacemi také vysokou cestopisnou hodnotu výhodnou i pro vzdělávání Ochrana místa V kapitole finančních a konkurenčních výhod již byla uvedena přednost toho, že potenciální zákazník nemovitosti může předem eliminovat některá místa a tím zvýšit soukromí dosavadních majitelů, popř. okolních obyvatel. Snížení návštěvnosti je však žádoucí i v jiných případech, např. když se tím zajistí větší stabilita místa. Davy proudících turistů mohou poškodit přírodní prvky, historické cennosti, umělecká díla atp. A nemusí se jednat zrovna o účelný vandalismus, protože stačí i prostá přítomnost několika tisíců turistů, aby došlo k narušení otřesy, doteky, dechem, fotografickým bleskem, znečištěním dopravou. Virtuální prohlídka může být dostačujícím prostředkem, jak nahradit skutečnou návštěvu místa, a tak ulehčit jak samotné lokalitě, tak i lokalitám, přes něž tam lidé cestují. 3.4 Nedostatky virtuálních prohlídek 3.4. Velikost souboru Virtuální prohlídky bývají často prezentovány na internetu. S tím se váže jedna nepříjemná vlastnost, a tou nárok na rychlost stažení souboru. Ačkoli se stále rozšiřuje rychlejší a rychlejší připojení, velikost přenášeného souboru je stále zásadní. Prezentace může být provedena jakkoli kvalitně a senzačně, nicméně uživatel ji brzy zavrhne, pokud musí několik minut čekat na načtení úvodního obrázku, poté čekat několik minut při každé provedené akci (přiblížení nebo přechod do jiné scény) a pokud se navíc při pohybu celá prezentace nepřirozeně trhá. Většina uživatelů pokládá právě rychlost zobrazování resp. odezvu na WWW za nejvíce nepříjemnou záležitost této jinak velmi příjemné komunikace. Tvůrce WWW prezentace se tak nachází v situaci, kdy se musí rozhodnout mezi (přirozenou) touhou vytvořit co nejefektivnější prezentaci a mezi realitou. Realita je v tomto případě určena technickými možnostmi rychlosti načtení jednotlivých stránek. 4

14 Vstupní stránky prezentace by měly být pokud možno co nejrychleji zobrazitelné, aby uživatel měl možnost se co nejrychleji seznámit se základní strukturou prezentace. [3, str. 67] Proto je vhodnější menší soubor, s menším rozlišením obrazu, avšak plynulejší. Je taky možné vytvořit dvě varianty, pro rychlé připojení a pro pomalejší. U odkazu na multimediální obsah je vhodné mít pečlivě popsaný typ multimédia a velikost souboru. Návštěvník pak může sám odhadnout, zda má pro něj načítání takového obsahu.[3, str. 96] Nároky na schopnosti diváka Nároky na schopnosti diváků jsou minimální. Přesto však uživatel s nízkou mírou informační gramotnosti a s vysokou dávkou informační nedůvěry virtuální prohlídku nikdy neocení. Virtuální prohlídka je ale většinou chápána dobře, jelikož z podstaty přináší snahu o co nejvěrnější napodobení reality, a tím je lidem velice blízká. Největším problémem tak zůstává spíše samotná realizace než idea. Virtuální prohlídka nabízí široké možnosti, jak uživatele naučit ovládat ji, jak usnadnit a zpříjemnit interakci. Zůstává tak pouze na člověku, který ji vytváří, aby těchto možností maximálně využil. Špatná realizace (s chaotickým ovládáním) nebo příliš jednoduchá realizace (s minimem ovládacích prvků a nápovědy) zvyšuje nároky na uživatele Nemožnost tisku Virtuální prohlídku nelze vytisknout. Ztratila by totiž část svých funkcí včetně interaktivity. Ve vysokém rozlišení lze však vytisknout panoramatickou fotografii, z níž virtuální prohlídka přímo vychází. Může se vystavit v interiérech jako obraz, plakát apod. Může být prezentována v katalozích nebo ve výlohách obchodů apod Virtuální prohlídka není skutečnost Ačkoli může virtuální prohlídka nabídnout velmi věrnou iluzi reality, obzvlášť na velkoplošných obrazovkách, plátnech a na prohýbaných projekčních plochách, nenahrazuje zcela skutečnost. Stále zde chybí rozšíření hmatového a čichového vnímání, virtuální slunce nás neoslní tolik, jako slunce skutečné, chybí náš stín, chybí nahodilé vlivy, počasí atp. Lze diskutovat o tom, zda v budoucnosti, při dokonalém splnění těchto chybějících prvků a při simulaci nahodilých situací, se virtuální prohlídka stane plnohodnotnou náhradou skutečnosti. To se však dostáváme spíše do oblasti filosofie, což není cílem ani obsahem této práce. 5

15 3.5 Doporučený postup tvorby virtuální prohlídky Na ilustraci č. je znázorněný diagram obecného pracovního postupu za účelem prezentace virtuální prohlídky. Uvažuje se v něm postup člověka nebo týmu, který již má nakoupené vybavení pro fotografování a má nakoupené licence k potřebnému softwaru. V jiném případě by musela (ideálně v druhém kroku) předcházet úvaha o finančním rozpočtu ve spojitosti s účelem prezentace, výběr vhodného vybavení na fotografování a výběr potřebných programů. Dále se v postupu uvažuje, že fotograf je dostatečně zkušený a fotografování zvládá natolik dobře, že po její realizaci má již dostatečně kvalitní materiál pro vytvoření panorámatu a nemusí se vracet zpět na místo znovu fotografovat. Takový návrat je stejně často dost obtížný, ať už z důvodu nutnosti získání povolení, velké vzdálenosti, proběhlé rekonstrukci, nežádoucímu projevu neprofesionality atd. Při tvorbě virtuální prohlídky probíhá testování, je zde velké riziko skrytých závad prezentace. Pokud se virtuální prohlídka implementuje na webových stránkách, testuje se i po této realizaci. Během celého postupu je samozřejmě možná (a důležitá) průběžná konzultace se zailustrace : Diagram obecného pracovního postupu za účelem prezentace virtuální prohlídky Zdroj: vlastní tvorba davatelem, pokud je jím někdo jiný než tvůrce. Jednotlivé etapy vývoje jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách. 6

16 3.5. Cílová skupina a účel prezentace V první fázi úvah nad budoucí prezentací je nutno se zamyslet nad tím, komu, co a v jaké podobě má být prostřednictvím konkrétní prezentace prezentováno. V celém procesu navrhování a tvorby prezentace je nutno mít neustále na paměti cílovou skupinu příjemců informací, které budou v dané prezentaci (...). Výsledkem této úvahy je okruh příjemců prezentace a specifikace skupiny, na kterou bude prezentace primárně zaměřena. S touto úvahou úzce souvisí i specifikace cíle sdělení a následně i důvodu, proč bude určitá stránka navštívena. Budou-li takto specifikovány hlavní cíle, které mají být splněny vytvořením a zveřejněním konkrétní prezentace, budou usnadněny i všechny následné rozhodovací procesy. [3, str. 63] Volba scén Dále je vhodné si rozmyslet přibližný počet scén a určit, které to budou. Volba počtu scén a jejich případná provázanost zároveň určuje vhodný způsob prezentace. Scény (jednotlivá panorámata) mohou být rozmístěny tak, že je návštěvníkovi stránek umožněno plynulých přechodů z jedné scény do druhé. Vzniká tak velice silný dojem reálné přítomnosti v objektu nebo areálu. Tato forma, kterou nazýváme virtuální procházka, předpokládá v ideálním případě rozmístění scén i do uzlových bodů objektu, jako jsou chodby, schodiště, vstupy do objektů apod., aby bylo navázání co nejplynulejší.[2] Jinou volbou je zobrazení jen těch nejzajímavějších míst objektu, bez vzájemné přímé návaznosti mezi jednotlivými scénami. Do jednotlivých scén se pak uživatel dostane kliknutím na náhled nebo oblast v plánku objektu či mapě. Počet prohlídek je v takovém případě dán počtem prezentovaných míst. [2] Příprava místa na realizaci Jestliže se bude místo fotografovat v interiéru, je pravděpodobně žádoucí, v souladu s účelem prezentace, uvést prostory do vyhovujícího stavu. Pokud má prohlídka působit reprezentativně, je třeba provést důkladný úklid. Na prohlídkách s vysokým rozlišením lze při přiblížení pozorovat i malá smítka a prach. Velká část nemovitostí vypadá dobře, pokud působí vzdušným a prostorným dojmem. [22] Ale uklízet se vyplatí nejen pro získání dojmu krásy. Např. odstranění přebytečného nábytku ze scény může vést k lepší orientaci ve virtuálních procházkách a k většímu soustředění diváka na věci důležité. 7

17 3.5.4 Fotografování scény Vlastní nafocení místa je celkem rychlý proces, fotograf však už musí mít zkušenosti a musí vědět, co dělat. Pokud se jedná o běžnou scénu, jsou nejlepší podmínky na fotografování přes den s dostatkem světla. [22] Scény jsou následně fotografovány ze stativu, nejlépe pomocí digitální zrcadlovky s širokoúhlým objektivem (nebo speciálním objektivem typu "rybí oko"). [2] Bližší popis fotografického vybavení je popsán v kapitole 5.4 Fotografické vybavení. Fotograf pak v závislosti na výbavě k focení a na používané technologii udělá požadovaný počet snímků. Může stačit jedna, dvě fotografie. V extrémním případě na druhé straně, největší interiérová fotografie na světě, vytvořená v premonstrátském klášteře na Strahově, vznikla složením z fotografií a sestavil ji Jeffrey Martin. Fotil asi pět dní a její rozlišení je přibl. 4 miliard obrazových bodů. [23] Opět se tedy objevuje nutnost uvědomění, pro jaký účel je prezentace určena. V nejčastějších případech se jedná o počet do desítky, příp. stovky fotografií, záleží také na komplikovanosti světelných podmínek. Tento materiál se pak použije jako základ pro vytvoření interaktivní virtuální prohlídky. [22] Při focení v proměnlivém prostředí bývá zásadní rychlost. To je důležité zejména v exteriérech, kdy změny intenzity světla (zakrývání slunce mraky) mohou snímání dost pokazit. V případě nemovitostí určených k prodeji, pak bývá častým požadavkem i měření objektu a náčrt půdorysu. [2] Jestliže lze nějakým způsobem získat již hotový půdorys, pak je samozřejmě práce usnadněná Použití počítačových programů Tento krok bývá v celém procesu časově i technicky nejnáročnější. Vyžaduje několik různých speciálních počítačových programů, které fotografie nejdříve spojí, poté vyretušují nebo jinak upraví, poté z nich vytvoří virtuální prohlídku (popř. virtuální procházku), přidá k ní grafické ovládací rozhraní (tzv. skin), které by mělo v případě webové prezentace vzhledem odpovídat již stávající podobě prostředí webových stránek, a nakonec ji vybaví některými dalšími funkcemi vyžadujícími speciální software (např. kresba mapky). Může být vytvořeno několik variant, z kterých se pak vybere ta nejlepší, a to zejména v situaci, kdy tvůrcem je někdo jiný než zadavatel projektu Testování a prezentace virtuální prohlídky Hotová virtuální prohlídka se nejdříve testuje a když vše funguje, jak má, konečně se exportuje na požadované médium, ať už se jedná o internetové stránky, multimediální CD či jiné. Tam by se měla znovu otestovat. 8

18 4 Panoramatické projekce Každý, kdo chce vytvářet virtuální prohlídky, musí mít aspoň základní znalosti o tom, co jsou to panoramatické projekce a jaké jsou jejich druhy. Zabývá se tím následující krátká kapitola. Základní problém prostorového zobrazení spočívá v tom, že z definice nemá žádné hranice. Připomíná spíše kouli, která vše obaluje kolem zorného bodu. Ovšem dvojrozměrný obraz hranice má a je vždy plošným obdélníkem. Takže musíme obklopující kouli rozbalit, podobně jako pečlivě oloupaný pomeranč. Tomuto procesu se říká panoramatické promítnutí (projekce). Existují různé způsoby, jak to provést, a každý je svým způsobem určitým kompromisem. Musí být, neboť vyjadřujeme trojrozměrný prostor pomocí dvojrozměrného obrazu. [2, str ] A právě tyto různé způsoby projekce jsou popsány v následujících kapitolách. Druhů promítání je několik, přičemž jsem vybral dva základní: ekvidistantní a kubický. Existují i další, poněkud složitější, projekce neboli mapování. Např. válcová, stereografická, hyperbolická,... Nejsou však tolik rozšířené a některé slouží kvůli zajímavé deformaci k ryze zábavným účelům. Často je také zmiňovaná cylindrická projekce, která je však v podstatě projekcí ekvidistantní (chybí jí pouze vrchní a spodní část, místo kulové plochy je tedy k dispozici pouze její část, tzv. kulový pás, nepřesně označovaný jako válec viz následující kapitola). 4. Ekvidistantní válcová projekce Tento typ projekce je také nazýván jako sférické mapování. Jedná se o nejčastější způsob obalení imaginární obklopující koule. Všimněte si, že všechny tři názvy se týkají naprosto stejného formátu. Snadno jej lze rozpoznat podle typického poměru 2: a odpovídá transformaci glóbu na jednoduchou mapu světa. Geografické souřadnice zeměpisné šířky a délky jsou považovány přímo za souřadnice XY daného pixelu. Obzorová čára takového panoramatického snímku odpovídá rovníku. Prochází přesně středem obrazu a je mapována bez jakékoliv deformace. Na druhou stranu póly odpovídají bodům zenitu (nadhlavníku) a nadiru (podnožníku). Při extrémní deformaci se rozmáznou přes celou šířku obrazu. Tyto speciální body tvoří první a poslední řadu pixelů. Na to je třeba při úpravě takového obrazu pamatovat. Zmatek v oblasti horní a dolní hranice vede k závažným chybám, neboť se sbíhají do jednoho bodu. Architektonické linie, které prochází svisle, zůstanou rovné. Správnými orientačními body jsou rohy budov, sloupy a pouliční lampy. Ovšem vodorovné architekto- 9

19 nické linie jsou vždy ohnuty, podobně jako při deformaci způsobené objektivem typu rybí oko. Je tomu tak proto, že projekční mřížka se sbíhá tím více, čím více se blíží k bodům zenitu a nadiru. Co na mapě vypadá jako svislé ohnutí rovných čtverců, se na projekční kouli promění v kruhovou výseč. Pokud manipulujete s obrázkem promítnutým pomocí ekvidistantní válcové projekce, musíte věnovat mimořádnou pozornost liniím ve švu. Levý a pravý okraj k sobě musí perfektně pasovat. Toho lze dosáhnout vodorovným rozvinutím obrazu, což odpovídá otočení glóbu podél svislé osy. [2, str ] 4.2 Kubická projekce Dovolím si ocitovat delší část z knihy od Christiana Blocha, jelikož je velmi dobře napsaná, a pochopení kubické projekce, stejně jako ekvidistantní, je důležité: Místo obklopující koule můžeme použít i krychli. Pokud se náš zorný bod nachází přesně uprostřed, není mezi koulí a krychlí prakticky žádný vizuální rozdíl. Jedinou věcí, s níž je nutno počítat, je, že každému pozorovacímu úhlu musí odpovídat správný obrázek. Tato projekce je velmi efektivní pro účely zobrazení virtuální reality. Výpočty nejsou nijak složité, neboť vyžadují pouze šest převodních funkcí pro XYZ souřadnice ve virtuálním prostoru. Matematicky nelze virtuální objekt popsat jednodušším způsobem. Proto je kubická mapa nativním formátem, který používá QuickTime VR, stejně jako většina počítačových her. Moderní grafické karty dokonce disponují speciální hardwarovou akcelerací pro renderování libovolných pohledů z kubické mapy. Existuje mnoho různých variant této projekce. Může existovat v podobě šesti samostatných obrázků, všech obrázků v jednom dlouhém pruhu nebo obrázky mohou být uspořádány do vodorovného nebo svislého kříže. Konečný výstup záleží na tom, co prohlížecí software očekává. Je-li tato projekce použita jako výměnný formát pro úpravu a vylepšení, preferovaným formátem je vodorovný kříž. Je stejný jako svislý kříž s výjimkou umístění zadních stěn krychle. Kreslení do obrázku, který je vzhůru nohama, je poněkud nepohodlné, v případě vodorovného kříže máme všechny čtyři pohledy umístěny pěkně vedle sebe. Velkou výhodou této projekce je, že nevytváří žádné přehnané deformace. Každá strana krychle je hezky plochá a odpovídá prostému zobrazení v daném směru. Vlastně přesně odpovídá čtvercovému oříznutí fotografie pořízené vysoce kvalitním 3,3 mm objektivem s pevnou ohniskovou vzdáleností, který disponuje zorným polem 9 stupňů ve vodorovném a svislém směru. Rovné architektonické linie zůstanou rovné a hustota 2

20 pixelů je na celém povrchu krychle neměnná. To z jednotlivých stěn krychle dělá impozantní plátno, které lze upravovat a vylepšovat. Ovšem musíte si uvědomit, že perspektiva se v hranách rapidně mění. Také mnoho čtverců je spojených,třebaže jsou v obraze vzájemně odděleny. Abyste zachovali spojitost ve švech, veškeré úpravy obrazu by měly být provedeny uvnitř každého čtverce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat při použití globálních obrazových filtrů, jako jsou filtr rozostření nebo zostření. Stinnou stránkou je, že kříž využívá pouze polovinu dostupného prostoru obrazu. I když na disku mohou být černé oblasti díky libovolnému druhu bezztrátové komprese zmenšeny na pouhých několik bajtů, stále zdvojnásobují množství paměti vyžadované k otevření obrázku. To může dělat značný rozdíl, protože panorámata jsou už sama o sobě notoricky obrovské obrázky. Proto se objevily další varianty, kdy jsou všechny stěny krychle uloženy jako speciálně pojmenované samostatné soubory nebo jednoduše umístěny vedle sebe do dlouhého pásu. V tomto případě se pořadí a směr stěn v každém programu liší, takže jde skutečně o na míru ušitý způsob kubického mapování (též mapování na krychli), který vůbec není dobrým výměnným formátem. [2, str. 237] Ekvidistantní projekce Kubická projekce Poměr stran 2: 4:3 Deformace malá na horizontu velká na pólech malá Zlomy v obraze dva póly, jeden spoj osm spojů Využití prostoru % 5 % Navržené kroky úpravy obrazu filtry velkých měřítek, opatrné retušování dodatečné úpravy možné v jednotlivých stěnách krychle Tabulka : Shrnutí a srovnání dvou základních projekcí Zdroj: [2, str. 24], upraveno 5 Příprava na fotografování Před samotným fotografováním je důležité seznámit se s teorií a dovědět se tak, jakým způsobem snímky zhotovovat. Fotografie jsou základním materiálem pro celý proces vytváření virtuální prohlídky, přípravu je tedy nesmírně důležité nepodcenit. Následující kapitola se zabývá právě touto problematikou. Ke vzniku kvalitního výsledku fotografování je zapotřebí splnit 3 předpoklady.. fotografované úseky se musí překrývat (dostačující překrytí je 25% [2, str. 259]) 2

Panoramatická fotografie

Panoramatická fotografie Panoramatická fotografie Jan Hnízdil xhnij08@vse.cz VŠE Praha Fakulta informatiky a statistiky Panoramatická fotografie p.1/37 Osnova Panoramatická fotografie, jak jí vytvořit, programy na tvorbu panoramatických

Více

Virtuální prohlídky RESTAURACE HOTELY. moderní a efektní propagace do vašeho vlastnictví bez skrytých nákladů. představujeme naše řešení pro

Virtuální prohlídky RESTAURACE HOTELY. moderní a efektní propagace do vašeho vlastnictví bez skrytých nákladů. představujeme naše řešení pro Virtuální prohlídky moderní a efektní propagace do vašeho vlastnictví bez skrytých nákladů představujeme naše řešení pro RESTAURACE HOTELY Co je virtuální prohlídka? Co s virtuální prohlídkou získáte?

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013

Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013 Studentská tvůrčí a odborná činnost STOČ 2013 VIRTUÁLNÍ PRŮVODCE II. ZÁKLADNÍ ŠKOLY BOŽENY NĚMCOVÉ V ZÁBŘEHU Nikol KOMENDOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Nad Stráněmi

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole

INFORMATIKA. Grafické studio ve škole INFORMATIKA Grafické studio ve škole LUKÁŠ RACHŮNEK Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc V současné době školy všech typů často potřebují grafické práce. Jedná se například o prezentaci školy ve formě brožur,

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

Multimediální systémy. 07 Animace

Multimediální systémy. 07 Animace Multimediální systémy 07 Animace Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Animace historie, současnost Formáty, přístupy Sprite animace Warping, morphing Animace Vytváření iluze

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Kurz digitální fotografie blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Úvod Mgr. Tomáš Slavíček redaktor časopisu DIGIfoto externí učitel Digitální fotografie na FI MU e-mail: tslavicek@gmail.com

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_08 Sada: Digitální fotografie Téma: Krajina, panorama Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT

VY_32_INOVACE_INF.10. Grafika v IT VY_32_INOVACE_INF.10 Grafika v IT Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 GRAFIKA Grafika ve smyslu umělecké grafiky

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY

KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY KAPITOL A 3 FOTO GRAFUJEME PODKL AD OVÉ SNÍMKY K1655_CMYK.indd 35 10.3.2009 13:41:01 Podkladové fotografie jsou alfou a omegou pro vytváření panoramatických záběrů Proces tvorby digitálních panoramat začíná

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

IKT MS Office POČÍTAČOVÁ GRAFIKA ÚVOD. www.zlinskedumy.cz ING. BOHUSLAVA VITEKEROVÁ

IKT MS Office POČÍTAČOVÁ GRAFIKA ÚVOD. www.zlinskedumy.cz ING. BOHUSLAVA VITEKEROVÁ IKT MS Office POČÍTAČOVÁ GRAFIKA ÚVOD ING. BOHUSLAVA VITEKEROVÁ www.zlinskedumy.cz Anotace Autor Materiál se zabývá základními pojmy z oblasti počítačové grafiky, musí být doplněn výkladem. Umožňuje použití

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_13_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Video natáčení / střih

Video natáčení / střih Video natáčení / střih Podle posledních průzkumů lidé na webových stránkách spíše scanují očima, nežli čtou. Video forma přichází jako dokonalý marketingový doplněk omnichannelu, ať už pro novou akvizici

Více

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Třída: I4.A Školní rok: 2012/2013 Autor: Lukáš Zuzaňák Prohlášení autora: Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Jednoduché stříhání videa

Jednoduché stříhání videa Pátek 23. listopadu Jednoduché stříhání videa Máte-li v projektu vložený alespoň jeden videozáznam, objeví se pod náhledem ovládací tlačítka pro spuštění (respektive zastavení) přehrávání a posun vpřed

Více

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC Semestrální práce předmětu Tvorba uživatelského rozhraní Y39TUR Vypracoval: Kontakt: Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7

je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Live Movie Maker je aplikace určená k editaci videozáznamu, funguje v operačních systémech Windows Vista a Windows7 Importovat video Klepněte na prozatím jediné aktivní tlačítko Přidat videa a fotografie

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR Pravidla pro publicitu projektů podpořených z prostředků TA ČR 1. ÚVOD Pravidla pro publicitu (dále jen Pravidla) stanovují povinné náležitosti v oblasti zajištění propagace projektů a jejich výsledků

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí

Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí Vítejte na Zemi... multimediální ročenka životního prostředí SPOUŠTĚNÍ CD Prezentace se spouští dvojklikem na soubor index.html. Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer. V

Více

11 Zobrazování objektů 3D grafiky

11 Zobrazování objektů 3D grafiky 11 Zobrazování objektů 3D grafiky Studijní cíl Tento blok je věnován základním algoritmům zobrazení 3D grafiky. Postupně budou probrány základní metody projekce kolmé promítání, rovnoběžné promítání a

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

IntraVUE 2.0.3 Co je nového

IntraVUE 2.0.3 Co je nového IntraVUE 2.0.3 Co je nového Michal Tauchman Pantek (CS) s.r.o. Červen 2008 Strana 2/8 Úvod IntraVUE je diagnostický a podpůrný softwarový nástroj pro řešení komunikačních problémů, vizualizaci a dokumentaci

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

S CAPTCHA Help doplňkem o krok dál

S CAPTCHA Help doplňkem o krok dál S CAPTCHA Help doplňkem o krok dál Americká 23, 120 00 Praha 2 DIČ CZ67985726 M +420 602 684 316 www.nic.cz 1/7 Obsah S CAPTCHA Help doplňkem o krok dál... 1 Registrace... 3 Instalace... 3 Natavení...

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8

Úvod 7. Komu je kniha určena 7. Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Komu je kniha určena 7 Kapitola 1 Specifika astronomické fotografie 8 Čím se liší fotografování noční oblohy od běžného fotografování 10 Nejlepším prostředím je černočerná tma 10 I ta nejjasnější

Více

Fotoaparáty a vybavení

Fotoaparáty a vybavení 10 Technická kritéria / Fotoaparáty a vybavení Fotoaparáty a vybavení Jaký druh fotoaparátu potřebujete? Ačkoliv mnoho technik, o kterých pojednává tato kniha, zvládnete s jakýmkoliv fotoaparátem, fotíte-li

Více

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 2. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 2. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Animace a geoprostor První etapa: Animace 2. přednáško-cvičení Jaromír Landa jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Náplň přednáško-cvičení - Flamingo Prostředí Nekonečná rovina

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ

STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ 1 STRUČNÝ POPIS REKLAMNÍCH PRODUKTŮ CHYTRÉHO BYDLENÍ PR ČLÁNEK délka článku: počet znaků neomezen počet fotek: neomezen počet zpětných odkazů: neomezen umístění: mezi redakčními články v příslušné rubrice,

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 2 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

2. Fotografie tiskneme sami... 10

2. Fotografie tiskneme sami... 10 Tištěné fotoalbum OBSAH 1. Tištěné fotoalbum... 3 2. Fotografie tiskneme sami... 10 2.1 Snímky jsou uloženy v paměti fotoaparátu... 10 2.2 Snímky jsou uloženy na paměťové kartě... 10 2 1. TIŠTĚNÉ FOTOALBUM

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Jakub Wagner wagnejak@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Cílem práce bude otestovat výukovou aplikaci angličtiny na DVD pro základní školy. Aplikace je cílena pro ovládání

Více

Základy informatiky část 10

Základy informatiky část 10 Základy informatiky část 10 Ing. Vladimír Beneš vedoucí K-101 MSIT 4. patro, místnost č. 414 e-mail: vbenes@bivs.cz Ing. Bohuslav Růžička, CSc. tajemník K-108 MSIT 2. patro, místnost č. 215 e-mail: bruzicka@bivs.cz

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Tisk deníku příjmů a výdajů na jednu stranu

Tisk deníku příjmů a výdajů na jednu stranu - 1/13 - Tisk deníku příjmů a výdajů na jednu stranu v programu KALKUL1 V09 (V91 s drobnými odlišnostmi) Revize: 12.02.2005. Od verze V09.43-11 je pro uživatele, kteří mají k dispozici laserovou tiskárnu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 4 6 1 U k á z k a k n i h

Více

Struktura seminární práce

Struktura seminární práce Struktura seminární práce Úvodní strana Velikost písma zde užíváte podle vlastního uvážení. Důležité je, aby největší byl nadpis pro práci, druhý největší byl název školy a menší písmo je dobré použít

Více