Petr Doležal. Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash. Bakalářská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Petr Doležal. Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash. Bakalářská práce"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petr Doležal Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash Bakalářská práce 2

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Tvorba multimediální prezentace v prostředí technologie Flash zpracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury. V Praze dne Petr Doležal

3 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá multimediální prezentací v prostředí technologie Flash. Skládá se ze dvou částí. První je teoretická, zabývající se především virtuálními prohlídkami. Předkládá doporučený postup pro jejich tvorbu. Popisuje potřebnou techniku na fotografování. Její důležitou kapitolou je popis provedené rešerše a analýzy programů souvisejících s virtuálními prohlídkami. Praktická část práce dokumentuje postup vytvoření virtuální procházky Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze. Zahrnuje fotografování, práci s programy PTGui Pro a Pano2VR a realizaci prezentace na webových stránkách. Annotation The subject of this bachelor's thesis is multimedia presentation in the technology of Flash. It consists of two parts. The first part is theoretical, aiming to virtual tours. It offers the recommended proceeding for the creation of virtual tours. It describes the necessary photographic equipment. The important chapter is about the exploration of facts and analyzis of the computer programs for virtual tours. The practical part documents the process of the creation of the virtual tour of the Higher Professional School of Information Services in Prague. It includes the taking photos, the work with computer programs PTGui Pro and Pano2VR and the realization of the presentation at the web pages.

4 Obsah Úvod Multimediální prezentace Multimédia ve vztahu k internetu Virtuální prohlídka Uživatelé virtuálních prohlídek Média pro virtuální prohlídku Výhody virtuálních prohlídek Pohodlí a rychlost Interaktivita a aktivní body Finanční a konkurenční výhody Zachycení atmosféry Informační hodnota Ochrana místa Nedostatky virtuálních prohlídek Velikost souboru Nároky na schopnosti diváka Nemožnost tisku Virtuální prohlídka není skutečnost Doporučený postup tvorby virtuální prohlídky Cílová skupina a účel prezentace Volba scén Příprava místa na realizaci Fotografování scény Použití počítačových programů Testování a prezentace virtuální prohlídky Panoramatické projekce Ekvidistantní válcová projekce Kubická projekce Příprava na fotografování Ohnisková vzdálenost objektivu Optický střed objektivu Zenit a nadir

5 5.4 Fotografické vybavení Fotoaparát Objektiv Stativ Panoramatická hlava Další fotografické vybavení Fotografie a právo na ochranu osobnosti Software v souvislosti s virtuálními prohlídkami Softwarové prohlížeče QuickTime VR Java Adobe Flash Player Rešerše programů Software na spojování fotografií Panorama Tools Hugin PTGui Panoweaver Autopano Porovnání programů a výběr Software na tvorbu virtuální prohlídky Tourweaver Pano2VR Panotour Porovnání programů a výběr Fotografování Stanovení účelu prezentace Zvolené vybavení Vlastní výroba panoramatické hlavy Nastavení panoramatické hlavy Nastavení stativu a fotoaparátu při fotografování Proces fotografování Spojování fotografií v programu PTGui Pro...49 Tvorba virtuální procházky v programu Pano2VR...5 6

6 . Principy a možnosti práce s programem Pano2VR Principy nastavení grafického vzhledu Vytvoření plánku Dokumentace konkrétního postupu tvorby Vytvoření grafického vzhledu Propojení a publikování jednotlivých scén...55 Realizace prezentace na webových stránkách Způsoby vložení Parametry vložení Testování virtuální procházky na internetu Závěr Použitá literatura Knihy Elektronické zdroje Seznam ilustrací Seznam tabulek Přílohy

7 Úvod Virtuální prohlídky se v současnosti těší velké oblibě. Stále se na ně pohlíží jako na něco nového, atraktivního, co zdaleka nemá každý. Někteří lidé by si je nechali rádi zhotovit, ale nevědí, jak je vytvořit, popř. si myslí, že by jejich vznik byl finančně příliš zatěžující. Jiní lidé přehlížejí prezentační výjimečnost virtuálních prohlídek a nejsou si vědomi jejich velikých výhod. A jsou i takoví lidé, kteří o nich nevědí vůbec nic. Před vytvořením této bakalářské práce jsem v souvislosti s virtuálními prohlídkami měl jen velmi malé zkušenosti. Vždy jsem u nich byl pouze v roli koncového uživatele, diváka. Vycházel jsem však z hypotézy, že vytvořit virtuální procházku dokáže člověk i bez dlouhodobé praxe. Stanovil jsem si tedy cíl zhotovit virtuální procházku Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze a celý svůj postup zdokumentovat. Za účelem kvalitního výsledku však bylo nezbytné nějaký čas studovat literaturu a pečlivě se teoreticky připravit. V souvislosti s tím jsem také tuto bakalářskou práci rozdělil na dvě části: teoretickou a praktickou. První část, v rozsahu šesti kapitol ( ), předkládá teoretickou základnu pro část následující. Ta, v rozsahu čtyř kapitol (8. -.), dokumentuje moji práci na vytváření virtuální procházky. 2 Multimediální prezentace Tato kapitola, obecně pojednávající o multimediální prezentaci, představuje úvod k tématu virtuálních prohlídek, což je důležité pro jejich zavedení do kontextu. Kapitola nejdříve hovoří o tom, co to vůbec multimediální prezentace je, a následně se zabývá vztahem multimédií a internetu. Prezentace něco představuje, ukazuje. Pokud je multimediální, znamená to, že kombinuje různé druhy audiovizuálních prvků. Takovými prvky jsou fotografie a jiné obrázky, hudba, řeč a jiné zvuky, animace a video, texty a hypertextové odkazy na webové stránky. Důležitá vlastnost multimédií je jejich interaktivita, což znamená, že do prezentace můžeme nějakým způsobem zasahovat a ovlivňovat tak její chování. [7] Multimédia patří k důležitým a efektním nástrojům, kterými tvůrci prezentací disponují při komunikaci s koncovými uživateli. [3, str. 96] Kromě správných informací ve správný čas nabývá totiž stále více na významu i jejich správný výstupní vzhled (forma, podoba, vzezření, tvar apod.), tj. odpovídající úroveň jejich prezentace. [2, str. 8] Velice důležitá je vizuální část prezentace. Jedním jediným obrázkem lze například za určitých okolností vyjádřit takové množství informací, k jejichž textové podobě by bylo potřeba mnoho odstavců textu, případně by je v textové formě vůbec nebylo 8

8 možné prezentovat. Vizuální komunikace umožňuje nejenom pouze předat informace, vizuální komunikace umožňuje zapůsobit i smyslově a lépe tak ovlivnit vnímání informací. [3, str. 7] 2. Multimédia ve vztahu k internetu Schopnosti práce s osobními počítači a poznání uživatelů se rozšiřují [2, str. 5]. To velice prospívá možnostem něco prezentovat pomoci multimédií na počítači a na internetu. Pro efektnější, pestřejší a interaktivnější podobu stránek byly vyvinuty rozličné technologie umožňující aplikaci multimediálních prvků, například Quick Time videa, Shockwave animací a Java appletů. [3, str. 42] Jednou z těchto technologií je i Flash, na který je zaměřena tato bakalářská práce. Internet se během několika let stal v podstatě standardním komunikačním prostředkem a zařadil se mezi masmédia. Přes mnohé skeptické hlasy zůstává faktem, že i kdyby se ve vývoji zastavil na současné úrovni, jeho schopnosti mu zabezpečí klidnou existenci vedle svých konkurentů, kterými jsou noviny, časopisy, televize, rádio, telefony, pošta... Stává se tak velmi významným prostředkem komunikace s veřejností. Oproti klasickým propagačním aktivitám jsou jeho možnosti mnohem širší. [3, str. 4] Jaké jsou hlavní výhody WWW stránek? Lze si ji představit jako firemní recepci, která je otevřena 24 hodin denně, obslouží jakýkoliv počet zájemců, poskytne jim odpovědi na nejčastější otázky a přitom nevyžaduje přítomnost žádného zaměstnance. Dalšími výhodami jsou interaktivita, možnost integrace multimédií, personalizace atd. Nevýhody: žádná výhoda nemusí být naplněna, je-li zvolena špatná strategie. Diskutabilní bude zřejmě například efektivita skvělé multimediální stránky s 3D grafikou opěvující výhody pracího prášku, když prakticky žádná hospodyně nemá doma připojení na Internet. Veškeré zdroje (lidské, technické, programové apod.) vynaložené na tvorbu takové stránky jsou v tomto případě zřejmě zcela zbytečné. [3, str. 4] 3 Virtuální prohlídka Tato kapitola definuje virtuální prohlídky, seznamuje s jejich využitím a formou záznamu, dále důkladně popisuje jejich výhody a nedostatky a nakonec doporučuje kompletní posloupnost procesů potřebných k vytvoření hotové virtuální prohlídky. Virtuální prohlídka je digitální interaktivní prezentace prostoru. Umožňuje dvourozměrné zobrazení nějakého konkrétního místa, interiéru nebo exteriéru. Tento prostor je nasnímaný reálně, většinou fotoaparátem. [5] Jako počítačová aplikace je zobrazi- 9

9 telná v běžném internetovém prohlížeči. Uživatel si v ní prohlíží úsek fotografie (často veliké a pořízené spojením z několika menších fotografií) a dovoluje mu měnit tento zobrazovaný úsek tak, že přitom vzniká iluze otáčení zobrazovaného prostoru okolo diváka. Uživatel si tedy připadá, jako by se fyzicky nacházel na určitém místě, rozhlížel se kolem sebe a mohl se dívat různými směry. Plný rozhled umožňuje 36 stupňů otočení v horizontálním směru a 8 stupňů otočení ve vertikálním směru. Pro zajímavější dojem pro diváka nebo větší vypovídací hodnotu se přitom nemusí jednat o fotografie daného místa pořízené v krátkém souvislém časovém úseku. Dané místo se totiž může postupně fotografovat celý den, celý rok, při různém počasí, různých událostech, atp. Například polovina výsledné fotografie může zachycovat dané místo v létě, druhá polovina v zimě se sněhem. Věrnost iluze reality pak částečně ztrácí na významu, avšak výhodou je, že vyfotografovaný prostor se pak člověku může prezentovat velmi rychle ve všech svých (např. denních nebo ročních) podobách. Případně lze doplnit prohlídku animací deště, padajícího sněhu atp. Některé virtuální prohlídky pracují nikoli se statickou fotografií, ale s krátkým opakujícím se videem. Před vytvořením virtuální prohlídky lze fotografii upravit. Z fotografie je např. možné odstranit nežádoucí vyfocené předměty, např. čidla bezpečnostních systémů, bezpečnostní kamery a jiná zařízení, která by při své publikaci ohrozila systém ochrany místa. Pro reklamní účely lze vyretušovat nedostatky zhoršující celkový hezký dojem z vyfoceného prostoru. Prohlídku lze při vytváření libovolně rozšířit o řadu interaktivních prvků, např. o interaktivní mapu (třeba půdorys objektu). V mapě se může zobrazovat tzv. radar, což je prvek informující o tom, kterým směrem se uživatel ve virtuálním prostoru zrovna dívá (ukazatel zorného úhlu). Dalšími prvky pro rozšíření mohou být popisky, hypertextové odkazy, zvuky, vložené fotografie, vložená videa atd. Spojením více virtuálních prohlídek do série scén, mezi nimiž lze přecházet, vzniká virtuální procházka. [] Mezi jednotlivými virtuálními prohlídkami je možné volit buď klikáním na určitá místa ve fotografii (např. dveře, cesty, šipky atd.) nebo klikáním na mapku nebo jinak. 3. Uživatelé virtuálních prohlídek Oblasti rozšíření využití virtuálních prohlídek jsou díky svým výhodám velmi široké. Používají je jak různé soukromé firmy, tak i veřejné instituce. Virtuální prohlídky nalézají velkou míru uplatnění v prezentacích nemovitostí. Podle výzkumu z r. 2 Národní asociace realitních makléřů v USA odpovědělo

10 78 procent z lidí, kteří hledali svůj nový domov na internetu, že nejdůležitější jsou při jejich výběru fotografie. V těsném závěsu následoval precizní popis a profesionálně zpracovaná virtuální prohlídka nemovitosti. Kromě realitních kanceláří a developerských firem nacházejí virtuální prohlídky své uplatnění i ve vzdělávání a školách, v různých kamenných obchodech, klientských centrech, cestovních kancelářích, na výstavách a prezentacích, ve sportu a turistice, prezentacích interiérů automobilů, lodí a jacht, v rekonstrukcích zločinů pro vyšetřovací účely policie, v evakuačních plánech, v hotelech, penzionech, restauracích, lázních a kempech. Tuto formu prezentace využívají i města, obce a kraje. Virtuální prohlídky jsou spojeny s historickými památkami a kulturními zařízeními, jako jsou galerie, muzea apod. Využití najdou všude tam, kde lze něco ukázat vizuální formou. 3.2 Média pro virtuální prohlídku Virtuální prohlídka může nabývat různých podob záznamu o různé kvalitě. Pokud se nespokojíme s uložením dat na pevném disku počítače, lze ji vložit pro prezentaci jako soubor na internetové stránky, kde se stane okamžitě dostupnou širokému publiku. Takové soubory nebývají příliš velké kvůli požadavku rychlého načítání stránky i při pomalém připojení k internetu. Se stále zvyšující se rychlostí stahování však přibývají prohlídky ve vysokém rozlišení i na internetu. Nebo může být uložena na nějakém přenosném médiu, např. multimediálním CD. Tím pak velice vzroste rychlost načítání a soubor může být daleko větší a prohlídka kvalitnější a ve větším rozlišení. Taková prohlídka je potom vhodná i k projekci na velkých plátnech a velikých monitorech (to platí i při připojení k počítači a načítání z pevného disku). Využije se tak lépe při příležitostech veletrhů, výstav, přednášek atd. Virtuální prohlídku lze optimalizovat pro různá zařízení, jako jsou iphone, ipad, ipod nebo Android smartphone. [53] Virtuální prohlídku nelze vytisknout (viz kapitola 3.4 Nedostatky virtuálních prohlídek). Ztratila by totiž část svých funkcí včetně interaktivity. 3.3 Výhody virtuálních prohlídek Do následujících podkapitol jsem shrnul hlavní přednosti virtuálních prohlídek. Výhod je oproti nevýhodám, uvedeným v následující kapitole 3.4, mnohem více Pohodlí a rychlost Virtuální prohlídky jsou efektivním nástrojem, jak oslovit milióny lidí v pohodlí jejich domova. Lidé tak ušetří čas i peníze za cestování, dokonce se mohou dostat

11 na místa, kam by se ve skutečnosti dostat vůbec nemohli. Překážkou mohou být vlastní důvody člověka, jako jsou finanční nebo fyzické bariéry. Překážkou však může být i důvod cílového místa, např. je to příliš nebezpečná lokalita nebo byl do prostoru vyhlášen omezený přístup např. pouze pro vědecké pracovníky. Objekt může být už zaniklý: zničený, zrekonstruovaný atp. Americká studie, provedená v roce 26, zjistila, že aspoň jednu virtuální prohlídku již zhlédla více než polovina dospělých Američanů. [5] Virtuální prohlídky jsou díky rychlému a pohodlnému přístupu populární Interaktivita a aktivní body Interaktivita je jednou z největších výhod virtuálních prohlídek. Návštěvník má možnost podívat se na tu stranu, kterou sám požaduje. Může si sám přiblížit místo, které ho zajímá, a naopak se nemusí zdržovat prohlížením něčeho, co sám vidět nechce. K ovládání virtuální prohlídky stačí běžná počítačová myš nebo klávesnice. V prohlídce bývá umístěno hodně aktivních bodů, které divákovi umožňují různé akce. Přesunutí na jiné místo, zobrazení popisku, spuštění hudby, přehrání zvuku, zobrazení nové HTML stránky a mnoho dalších. Interaktivita ve virtuálních prohlídkách ještě více zvyšuje poutavost a zábavnou formu prezentování Finanční a konkurenční výhody K virtuálním prohlídkám se v současné době váže velká míra atraktivity. Ještě není zcela běžné, aby instituce měla virtuální prohlídku svých prostor. Na tuto aplikaci se stále pohlíží jako na něco nového a poutavého. S ohledem na další výhody těchto prohlídek může zajistit instituci konkurenční výhodu a lepší reklamu. Na příkladu shánění nemovitosti mohu uvést, že v dnešní době zájemci velmi často vyhledávají nemovitost nejdříve on-line a pak až si ji přijedou prohlédnout osobně. Počet zájemců, kteří si vybírají nemovitost pomocí internetu, je na neustálém vzestupu. Např. podle společnosti FINEP (zpráva 2 [3]) hledá v současnosti novou nemovitost na internetu 82 procent zájemců. Proto přidání virtuálních prohlídek pomáhá upoutat pozornost potenciálních zájemců a zviditelnit se před konkurencí. Zákazníci mají rádi virtuální prohlídky, protože jim nabízí rychlý a účinný způsob, jak eliminovat nemovitosti, které se jim nelíbí. Virtuální prohlídky nemusejí přímo nahradit osobní návštěvu, ale výrazným způsobem šetří čas a náklady. Pro makléře to navíc znamená, že jim odpadne mnoho zbytečných prohlídek a získají tak mnohem více 2

12 opravdových zájemců o jejich nabídky. Majitelé nemovitostí tento systém oceňují také z důvodu většího soukromí během prodeje. [5] Na nabídky, jejichž součástí je virtuální prohlídka, se dívá více zájemců než na nabídky bez nich. Virtuální prohlídka zvýší počet reálných zájemců, kteří přijedou na finální prohlídky nemovitostí. Virtuální prohlídka tak rozšiřuje možnosti zákazníků a zvyšuje jejich spokojenost. A samozřejmě spokojeností zákazníků roste i spokojenost prodejců. Ti, kteří používají vizuální prezentaci svých produktů, dosahují až dvakrát větší úspěšnosti v dosažení cílů než bez použití vizuální prezentace. [6] Výzkum uvádí, že multimédia a virtuální prohlídky zvětšují tržby nebo rezervace o 46 procent oproti statickým obrázkům. [49] (výzkum provedli: Yesawich, Pepperdine, Brown & Russell and Yankelovich Partners) Zachycení atmosféry Nemyslím si, že by obyčejná fotografie nedokázala zachytit atmosféru místa, náladu nebo genia loci. Každopádně však virtuální prohlídka díky svým možnostem větší iluzívnosti prostorovosti může mít v tomto směru velmi usnadněnou práci a duch místa se tak podaří zachytit mnohem snáze. Virtuální prohlídka dává zájemcům skutečný pocit, jako by v daném prostoru už jednou byli. Mnoho klientů uvádí, že je tento pocit klíčový při získávání jejich důvěry a poté při jejich rozhodnutí kontaktovat prodejce. [4] Informační hodnota Virtuální prohlídka obsahuje možnost přinést mnohem více informací než běžná fotografie. A s možností popisů může přinášet dokonce více informací, než kolik je schopný získat člověk při návštěvě skutečného prostoru. Divák si velmi rychle uvědomí prostorové vztahy daného místa, které by z jednotlivých fotografií byly o dost hůře čitelné. A to ať už se jedná jen o rozhlížení se okolo jednoho bodu nebo o celou procházku po okolí. Např. divák klikne na dveře a hned ví, že se objevil za nimi. Klikne na okno, to se otevře a divák ví, že pozoruje výhled z okna. Nebo klikne na místo v plánku a ví, na jaké pozici se nachází, je tak stále zorientován. Vyfocené objekty mohou být označené jmény, vysvětlujícími popisky atp., jejichž zobrazení lze zapnout nebo vypnout dle potřeby. Studie z University of California z Los Angeles dosáhla závěru, že prezentace zahrnující vizuální prvky pomáhají zvyšovat pozornost diváků. Studie zjistila, že 55 % 3

13 z diváků se učí přímo z vizuálních prvků. Pokud se zkombinuje vizualizace se zvukem, 93 % z obecenstva je schopné získat potřebné informace. [53] Americká studie zveřejněná v r. 25 uvádí, že 59 % návštěvníků virtuální prohlídky přiznává, že pro ně byla užitečná nebo velmi užitečná v pomoci vybrat si hotel odpovídající jejich preferencím a očekávání. [52] Virtuální prohlídky mohou mít díky spojení s mapou a GPS informacemi také vysokou cestopisnou hodnotu výhodnou i pro vzdělávání Ochrana místa V kapitole finančních a konkurenčních výhod již byla uvedena přednost toho, že potenciální zákazník nemovitosti může předem eliminovat některá místa a tím zvýšit soukromí dosavadních majitelů, popř. okolních obyvatel. Snížení návštěvnosti je však žádoucí i v jiných případech, např. když se tím zajistí větší stabilita místa. Davy proudících turistů mohou poškodit přírodní prvky, historické cennosti, umělecká díla atp. A nemusí se jednat zrovna o účelný vandalismus, protože stačí i prostá přítomnost několika tisíců turistů, aby došlo k narušení otřesy, doteky, dechem, fotografickým bleskem, znečištěním dopravou. Virtuální prohlídka může být dostačujícím prostředkem, jak nahradit skutečnou návštěvu místa, a tak ulehčit jak samotné lokalitě, tak i lokalitám, přes něž tam lidé cestují. 3.4 Nedostatky virtuálních prohlídek 3.4. Velikost souboru Virtuální prohlídky bývají často prezentovány na internetu. S tím se váže jedna nepříjemná vlastnost, a tou nárok na rychlost stažení souboru. Ačkoli se stále rozšiřuje rychlejší a rychlejší připojení, velikost přenášeného souboru je stále zásadní. Prezentace může být provedena jakkoli kvalitně a senzačně, nicméně uživatel ji brzy zavrhne, pokud musí několik minut čekat na načtení úvodního obrázku, poté čekat několik minut při každé provedené akci (přiblížení nebo přechod do jiné scény) a pokud se navíc při pohybu celá prezentace nepřirozeně trhá. Většina uživatelů pokládá právě rychlost zobrazování resp. odezvu na WWW za nejvíce nepříjemnou záležitost této jinak velmi příjemné komunikace. Tvůrce WWW prezentace se tak nachází v situaci, kdy se musí rozhodnout mezi (přirozenou) touhou vytvořit co nejefektivnější prezentaci a mezi realitou. Realita je v tomto případě určena technickými možnostmi rychlosti načtení jednotlivých stránek. 4

14 Vstupní stránky prezentace by měly být pokud možno co nejrychleji zobrazitelné, aby uživatel měl možnost se co nejrychleji seznámit se základní strukturou prezentace. [3, str. 67] Proto je vhodnější menší soubor, s menším rozlišením obrazu, avšak plynulejší. Je taky možné vytvořit dvě varianty, pro rychlé připojení a pro pomalejší. U odkazu na multimediální obsah je vhodné mít pečlivě popsaný typ multimédia a velikost souboru. Návštěvník pak může sám odhadnout, zda má pro něj načítání takového obsahu.[3, str. 96] Nároky na schopnosti diváka Nároky na schopnosti diváků jsou minimální. Přesto však uživatel s nízkou mírou informační gramotnosti a s vysokou dávkou informační nedůvěry virtuální prohlídku nikdy neocení. Virtuální prohlídka je ale většinou chápána dobře, jelikož z podstaty přináší snahu o co nejvěrnější napodobení reality, a tím je lidem velice blízká. Největším problémem tak zůstává spíše samotná realizace než idea. Virtuální prohlídka nabízí široké možnosti, jak uživatele naučit ovládat ji, jak usnadnit a zpříjemnit interakci. Zůstává tak pouze na člověku, který ji vytváří, aby těchto možností maximálně využil. Špatná realizace (s chaotickým ovládáním) nebo příliš jednoduchá realizace (s minimem ovládacích prvků a nápovědy) zvyšuje nároky na uživatele Nemožnost tisku Virtuální prohlídku nelze vytisknout. Ztratila by totiž část svých funkcí včetně interaktivity. Ve vysokém rozlišení lze však vytisknout panoramatickou fotografii, z níž virtuální prohlídka přímo vychází. Může se vystavit v interiérech jako obraz, plakát apod. Může být prezentována v katalozích nebo ve výlohách obchodů apod Virtuální prohlídka není skutečnost Ačkoli může virtuální prohlídka nabídnout velmi věrnou iluzi reality, obzvlášť na velkoplošných obrazovkách, plátnech a na prohýbaných projekčních plochách, nenahrazuje zcela skutečnost. Stále zde chybí rozšíření hmatového a čichového vnímání, virtuální slunce nás neoslní tolik, jako slunce skutečné, chybí náš stín, chybí nahodilé vlivy, počasí atp. Lze diskutovat o tom, zda v budoucnosti, při dokonalém splnění těchto chybějících prvků a při simulaci nahodilých situací, se virtuální prohlídka stane plnohodnotnou náhradou skutečnosti. To se však dostáváme spíše do oblasti filosofie, což není cílem ani obsahem této práce. 5

15 3.5 Doporučený postup tvorby virtuální prohlídky Na ilustraci č. je znázorněný diagram obecného pracovního postupu za účelem prezentace virtuální prohlídky. Uvažuje se v něm postup člověka nebo týmu, který již má nakoupené vybavení pro fotografování a má nakoupené licence k potřebnému softwaru. V jiném případě by musela (ideálně v druhém kroku) předcházet úvaha o finančním rozpočtu ve spojitosti s účelem prezentace, výběr vhodného vybavení na fotografování a výběr potřebných programů. Dále se v postupu uvažuje, že fotograf je dostatečně zkušený a fotografování zvládá natolik dobře, že po její realizaci má již dostatečně kvalitní materiál pro vytvoření panorámatu a nemusí se vracet zpět na místo znovu fotografovat. Takový návrat je stejně často dost obtížný, ať už z důvodu nutnosti získání povolení, velké vzdálenosti, proběhlé rekonstrukci, nežádoucímu projevu neprofesionality atd. Při tvorbě virtuální prohlídky probíhá testování, je zde velké riziko skrytých závad prezentace. Pokud se virtuální prohlídka implementuje na webových stránkách, testuje se i po této realizaci. Během celého postupu je samozřejmě možná (a důležitá) průběžná konzultace se zailustrace : Diagram obecného pracovního postupu za účelem prezentace virtuální prohlídky Zdroj: vlastní tvorba davatelem, pokud je jím někdo jiný než tvůrce. Jednotlivé etapy vývoje jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách. 6

16 3.5. Cílová skupina a účel prezentace V první fázi úvah nad budoucí prezentací je nutno se zamyslet nad tím, komu, co a v jaké podobě má být prostřednictvím konkrétní prezentace prezentováno. V celém procesu navrhování a tvorby prezentace je nutno mít neustále na paměti cílovou skupinu příjemců informací, které budou v dané prezentaci (...). Výsledkem této úvahy je okruh příjemců prezentace a specifikace skupiny, na kterou bude prezentace primárně zaměřena. S touto úvahou úzce souvisí i specifikace cíle sdělení a následně i důvodu, proč bude určitá stránka navštívena. Budou-li takto specifikovány hlavní cíle, které mají být splněny vytvořením a zveřejněním konkrétní prezentace, budou usnadněny i všechny následné rozhodovací procesy. [3, str. 63] Volba scén Dále je vhodné si rozmyslet přibližný počet scén a určit, které to budou. Volba počtu scén a jejich případná provázanost zároveň určuje vhodný způsob prezentace. Scény (jednotlivá panorámata) mohou být rozmístěny tak, že je návštěvníkovi stránek umožněno plynulých přechodů z jedné scény do druhé. Vzniká tak velice silný dojem reálné přítomnosti v objektu nebo areálu. Tato forma, kterou nazýváme virtuální procházka, předpokládá v ideálním případě rozmístění scén i do uzlových bodů objektu, jako jsou chodby, schodiště, vstupy do objektů apod., aby bylo navázání co nejplynulejší.[2] Jinou volbou je zobrazení jen těch nejzajímavějších míst objektu, bez vzájemné přímé návaznosti mezi jednotlivými scénami. Do jednotlivých scén se pak uživatel dostane kliknutím na náhled nebo oblast v plánku objektu či mapě. Počet prohlídek je v takovém případě dán počtem prezentovaných míst. [2] Příprava místa na realizaci Jestliže se bude místo fotografovat v interiéru, je pravděpodobně žádoucí, v souladu s účelem prezentace, uvést prostory do vyhovujícího stavu. Pokud má prohlídka působit reprezentativně, je třeba provést důkladný úklid. Na prohlídkách s vysokým rozlišením lze při přiblížení pozorovat i malá smítka a prach. Velká část nemovitostí vypadá dobře, pokud působí vzdušným a prostorným dojmem. [22] Ale uklízet se vyplatí nejen pro získání dojmu krásy. Např. odstranění přebytečného nábytku ze scény může vést k lepší orientaci ve virtuálních procházkách a k většímu soustředění diváka na věci důležité. 7

17 3.5.4 Fotografování scény Vlastní nafocení místa je celkem rychlý proces, fotograf však už musí mít zkušenosti a musí vědět, co dělat. Pokud se jedná o běžnou scénu, jsou nejlepší podmínky na fotografování přes den s dostatkem světla. [22] Scény jsou následně fotografovány ze stativu, nejlépe pomocí digitální zrcadlovky s širokoúhlým objektivem (nebo speciálním objektivem typu "rybí oko"). [2] Bližší popis fotografického vybavení je popsán v kapitole 5.4 Fotografické vybavení. Fotograf pak v závislosti na výbavě k focení a na používané technologii udělá požadovaný počet snímků. Může stačit jedna, dvě fotografie. V extrémním případě na druhé straně, největší interiérová fotografie na světě, vytvořená v premonstrátském klášteře na Strahově, vznikla složením z fotografií a sestavil ji Jeffrey Martin. Fotil asi pět dní a její rozlišení je přibl. 4 miliard obrazových bodů. [23] Opět se tedy objevuje nutnost uvědomění, pro jaký účel je prezentace určena. V nejčastějších případech se jedná o počet do desítky, příp. stovky fotografií, záleží také na komplikovanosti světelných podmínek. Tento materiál se pak použije jako základ pro vytvoření interaktivní virtuální prohlídky. [22] Při focení v proměnlivém prostředí bývá zásadní rychlost. To je důležité zejména v exteriérech, kdy změny intenzity světla (zakrývání slunce mraky) mohou snímání dost pokazit. V případě nemovitostí určených k prodeji, pak bývá častým požadavkem i měření objektu a náčrt půdorysu. [2] Jestliže lze nějakým způsobem získat již hotový půdorys, pak je samozřejmě práce usnadněná Použití počítačových programů Tento krok bývá v celém procesu časově i technicky nejnáročnější. Vyžaduje několik různých speciálních počítačových programů, které fotografie nejdříve spojí, poté vyretušují nebo jinak upraví, poté z nich vytvoří virtuální prohlídku (popř. virtuální procházku), přidá k ní grafické ovládací rozhraní (tzv. skin), které by mělo v případě webové prezentace vzhledem odpovídat již stávající podobě prostředí webových stránek, a nakonec ji vybaví některými dalšími funkcemi vyžadujícími speciální software (např. kresba mapky). Může být vytvořeno několik variant, z kterých se pak vybere ta nejlepší, a to zejména v situaci, kdy tvůrcem je někdo jiný než zadavatel projektu Testování a prezentace virtuální prohlídky Hotová virtuální prohlídka se nejdříve testuje a když vše funguje, jak má, konečně se exportuje na požadované médium, ať už se jedná o internetové stránky, multimediální CD či jiné. Tam by se měla znovu otestovat. 8

18 4 Panoramatické projekce Každý, kdo chce vytvářet virtuální prohlídky, musí mít aspoň základní znalosti o tom, co jsou to panoramatické projekce a jaké jsou jejich druhy. Zabývá se tím následující krátká kapitola. Základní problém prostorového zobrazení spočívá v tom, že z definice nemá žádné hranice. Připomíná spíše kouli, která vše obaluje kolem zorného bodu. Ovšem dvojrozměrný obraz hranice má a je vždy plošným obdélníkem. Takže musíme obklopující kouli rozbalit, podobně jako pečlivě oloupaný pomeranč. Tomuto procesu se říká panoramatické promítnutí (projekce). Existují různé způsoby, jak to provést, a každý je svým způsobem určitým kompromisem. Musí být, neboť vyjadřujeme trojrozměrný prostor pomocí dvojrozměrného obrazu. [2, str ] A právě tyto různé způsoby projekce jsou popsány v následujících kapitolách. Druhů promítání je několik, přičemž jsem vybral dva základní: ekvidistantní a kubický. Existují i další, poněkud složitější, projekce neboli mapování. Např. válcová, stereografická, hyperbolická,... Nejsou však tolik rozšířené a některé slouží kvůli zajímavé deformaci k ryze zábavným účelům. Často je také zmiňovaná cylindrická projekce, která je však v podstatě projekcí ekvidistantní (chybí jí pouze vrchní a spodní část, místo kulové plochy je tedy k dispozici pouze její část, tzv. kulový pás, nepřesně označovaný jako válec viz následující kapitola). 4. Ekvidistantní válcová projekce Tento typ projekce je také nazýván jako sférické mapování. Jedná se o nejčastější způsob obalení imaginární obklopující koule. Všimněte si, že všechny tři názvy se týkají naprosto stejného formátu. Snadno jej lze rozpoznat podle typického poměru 2: a odpovídá transformaci glóbu na jednoduchou mapu světa. Geografické souřadnice zeměpisné šířky a délky jsou považovány přímo za souřadnice XY daného pixelu. Obzorová čára takového panoramatického snímku odpovídá rovníku. Prochází přesně středem obrazu a je mapována bez jakékoliv deformace. Na druhou stranu póly odpovídají bodům zenitu (nadhlavníku) a nadiru (podnožníku). Při extrémní deformaci se rozmáznou přes celou šířku obrazu. Tyto speciální body tvoří první a poslední řadu pixelů. Na to je třeba při úpravě takového obrazu pamatovat. Zmatek v oblasti horní a dolní hranice vede k závažným chybám, neboť se sbíhají do jednoho bodu. Architektonické linie, které prochází svisle, zůstanou rovné. Správnými orientačními body jsou rohy budov, sloupy a pouliční lampy. Ovšem vodorovné architekto- 9

19 nické linie jsou vždy ohnuty, podobně jako při deformaci způsobené objektivem typu rybí oko. Je tomu tak proto, že projekční mřížka se sbíhá tím více, čím více se blíží k bodům zenitu a nadiru. Co na mapě vypadá jako svislé ohnutí rovných čtverců, se na projekční kouli promění v kruhovou výseč. Pokud manipulujete s obrázkem promítnutým pomocí ekvidistantní válcové projekce, musíte věnovat mimořádnou pozornost liniím ve švu. Levý a pravý okraj k sobě musí perfektně pasovat. Toho lze dosáhnout vodorovným rozvinutím obrazu, což odpovídá otočení glóbu podél svislé osy. [2, str ] 4.2 Kubická projekce Dovolím si ocitovat delší část z knihy od Christiana Blocha, jelikož je velmi dobře napsaná, a pochopení kubické projekce, stejně jako ekvidistantní, je důležité: Místo obklopující koule můžeme použít i krychli. Pokud se náš zorný bod nachází přesně uprostřed, není mezi koulí a krychlí prakticky žádný vizuální rozdíl. Jedinou věcí, s níž je nutno počítat, je, že každému pozorovacímu úhlu musí odpovídat správný obrázek. Tato projekce je velmi efektivní pro účely zobrazení virtuální reality. Výpočty nejsou nijak složité, neboť vyžadují pouze šest převodních funkcí pro XYZ souřadnice ve virtuálním prostoru. Matematicky nelze virtuální objekt popsat jednodušším způsobem. Proto je kubická mapa nativním formátem, který používá QuickTime VR, stejně jako většina počítačových her. Moderní grafické karty dokonce disponují speciální hardwarovou akcelerací pro renderování libovolných pohledů z kubické mapy. Existuje mnoho různých variant této projekce. Může existovat v podobě šesti samostatných obrázků, všech obrázků v jednom dlouhém pruhu nebo obrázky mohou být uspořádány do vodorovného nebo svislého kříže. Konečný výstup záleží na tom, co prohlížecí software očekává. Je-li tato projekce použita jako výměnný formát pro úpravu a vylepšení, preferovaným formátem je vodorovný kříž. Je stejný jako svislý kříž s výjimkou umístění zadních stěn krychle. Kreslení do obrázku, který je vzhůru nohama, je poněkud nepohodlné, v případě vodorovného kříže máme všechny čtyři pohledy umístěny pěkně vedle sebe. Velkou výhodou této projekce je, že nevytváří žádné přehnané deformace. Každá strana krychle je hezky plochá a odpovídá prostému zobrazení v daném směru. Vlastně přesně odpovídá čtvercovému oříznutí fotografie pořízené vysoce kvalitním 3,3 mm objektivem s pevnou ohniskovou vzdáleností, který disponuje zorným polem 9 stupňů ve vodorovném a svislém směru. Rovné architektonické linie zůstanou rovné a hustota 2

20 pixelů je na celém povrchu krychle neměnná. To z jednotlivých stěn krychle dělá impozantní plátno, které lze upravovat a vylepšovat. Ovšem musíte si uvědomit, že perspektiva se v hranách rapidně mění. Také mnoho čtverců je spojených,třebaže jsou v obraze vzájemně odděleny. Abyste zachovali spojitost ve švech, veškeré úpravy obrazu by měly být provedeny uvnitř každého čtverce. Zvláštní pozornost je třeba věnovat při použití globálních obrazových filtrů, jako jsou filtr rozostření nebo zostření. Stinnou stránkou je, že kříž využívá pouze polovinu dostupného prostoru obrazu. I když na disku mohou být černé oblasti díky libovolnému druhu bezztrátové komprese zmenšeny na pouhých několik bajtů, stále zdvojnásobují množství paměti vyžadované k otevření obrázku. To může dělat značný rozdíl, protože panorámata jsou už sama o sobě notoricky obrovské obrázky. Proto se objevily další varianty, kdy jsou všechny stěny krychle uloženy jako speciálně pojmenované samostatné soubory nebo jednoduše umístěny vedle sebe do dlouhého pásu. V tomto případě se pořadí a směr stěn v každém programu liší, takže jde skutečně o na míru ušitý způsob kubického mapování (též mapování na krychli), který vůbec není dobrým výměnným formátem. [2, str. 237] Ekvidistantní projekce Kubická projekce Poměr stran 2: 4:3 Deformace malá na horizontu velká na pólech malá Zlomy v obraze dva póly, jeden spoj osm spojů Využití prostoru % 5 % Navržené kroky úpravy obrazu filtry velkých měřítek, opatrné retušování dodatečné úpravy možné v jednotlivých stěnách krychle Tabulka : Shrnutí a srovnání dvou základních projekcí Zdroj: [2, str. 24], upraveno 5 Příprava na fotografování Před samotným fotografováním je důležité seznámit se s teorií a dovědět se tak, jakým způsobem snímky zhotovovat. Fotografie jsou základním materiálem pro celý proces vytváření virtuální prohlídky, přípravu je tedy nesmírně důležité nepodcenit. Následující kapitola se zabývá právě touto problematikou. Ke vzniku kvalitního výsledku fotografování je zapotřebí splnit 3 předpoklady.. fotografované úseky se musí překrývat (dostačující překrytí je 25% [2, str. 259]) 2

Virtuální prohlídky RESTAURACE HOTELY. moderní a efektní propagace do vašeho vlastnictví bez skrytých nákladů. představujeme naše řešení pro

Virtuální prohlídky RESTAURACE HOTELY. moderní a efektní propagace do vašeho vlastnictví bez skrytých nákladů. představujeme naše řešení pro Virtuální prohlídky moderní a efektní propagace do vašeho vlastnictví bez skrytých nákladů představujeme naše řešení pro RESTAURACE HOTELY Co je virtuální prohlídka? Co s virtuální prohlídkou získáte?

Více

Panoramatická fotografie

Panoramatická fotografie Panoramatická fotografie Jan Hnízdil xhnij08@vse.cz VŠE Praha Fakulta informatiky a statistiky Panoramatická fotografie p.1/37 Osnova Panoramatická fotografie, jak jí vytvořit, programy na tvorbu panoramatických

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti

SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY. Využití a vlastnosti SOFTWARE NAVIGAČNÍ SYSTÉMY Využití a vlastnosti - Seznam objektů dělený do kategorií - Půdorys objektu - Systém trasování - Zvukové komentáře - Jazykové mutace - Propojení s virtuálními prohlídkami - Virtuální

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_19 Sada: Digitální fotografie Téma: Panorama, redukce šumu, zaostření snímku, chromatická vada, vinětace Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK

Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Popis ovládání aplikace - Mapový klient KÚPK Úvodní informace K využívání této aplikace musíte mít ve Vašem internetovém prohlížeči nainstalovaný plugin Adobe Flash Player verze 10 a vyšší. Mapová aplikace

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA

MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA MATURITNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU GRAFIKA A MULTIMEDIA Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Třída: I4.A Školní rok: 2012/2013 Autor: Lukáš Zuzaňák Prohlášení autora: Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa...

Videosekvence. vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... Videosekvence vznik, úpravy, konverze formátů, zachytávání videa... VIDEOSEKVENCE (VIDEO) Sekvence obrázků rychle po sobě jdoucích (např. 60 snímků za sekundu) tak, že vznikne pro diváka iluze pohybu.

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

1) Videokamery 2) Webkamery

1) Videokamery 2) Webkamery 1) Videokamery 2) Webkamery Videokamera je elektronické zařízení, sloužící k zachycení pohyblivého obrazu a synchronního zvuku. Rozdělení: Analogové dnes jsou na ústupu a téměř se nevyrábí. Minulé systémy:

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač

Obsah. Úvod do virtuální třídy. Další možnosti. Možnosti virtuální třídy. Technické požadavky na váš počítač Úvod do virtuální třídy Co je to virtuální třída Výčet funkcí Technické požadavky Pravidla užívání Obsah Úvod do virtuální třídy Rychlý start Zvuk a video Prezentace Tabule Co je to virtuální třída Virtuální

Více

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem

Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem Metodika výuky multimediálního vzdělávání odborných pracovníků Práce s webem 1. blok Teorie tvorby www Základní technologie Vlastnosti různých softwarů Základy webové grafiky V prvním bloku se účastníci

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje

Obsah. Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Grafy v MS Excel Obsah Funkce grafu Zdrojová data pro graf Typ grafu Formátování prvků grafu Doporučení pro tvorbu grafů Zdroje Funkce grafu Je nejčastěji vizualizací při zpracování dat z různých statistik

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Ekonomický systém WinStrom 10

Ekonomický systém WinStrom 10 IT Strategie Ekonomický systém WinStrom 10 Miloš Grásgruber WinStrom je ekonomický systém, který má na českém trhu dlouhou historii. V případě verze WinStrom 10 se však jedná o zcela novou generaci systému,

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel

Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE. Webové stránky na téma škola. Třída. Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Střední průmyslová škola Ostrov ROČNÍKOVÁ PRÁCE Webové stránky na téma škola Studijní obor Informační technologie Třída I2 Školní rok 2014/2015 Daniel Snášel Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto

Více

Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie

Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie Tvorba 3D výukových aplikací pomocí technologie Microsoft Silverlight Martin Tribula, Martin Vavrek, Michal Otčenášek Abstrakt V dnešním moderním světě je virtuální realita považovaná za rozvíjející se

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 2. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 2. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Animace a geoprostor První etapa: Animace 2. přednáško-cvičení Jaromír Landa jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Náplň přednáško-cvičení - Flamingo Prostředí Nekonečná rovina

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE - princip digitalizace obrazu, části fotoaparátů, ohnisková vzdálenost, expozice, EXIF data, druhy digitálních fotoaparátů Princip vzniku digitální fotografie digitální fotoaparáty

Více

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva

Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Jak pořídit, zpracovat a šířit záznamy ze zasedání zastupitelstva Co budete k natáčení potřebovat? - kameru, nebo jiné zařízení schopné zaznamenávat video) - externí mikrofon - stativ - náhradní baterie

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

GeoGebra Prostředí programu

GeoGebra Prostředí programu GeoGebra Prostředí programu Po instalaci a spuštění programu uvidí uživatel jediné škálovatelné okno hlavní okno programu. Podle toho, zda otevíráte okno ve standardní konfiguraci (obr. 1) nebo v konfiguraci

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se

Web je bezesporu nejrychleji měnícím se médiem, do kterého se váš nový WEB Vážený zákazníku, velice si vážím vašeho zájmu o moje služby. Každý profesionál se snaží udělat zadanou práci co nejlépe. K tomu používá svoje osvědčené nástroje a získané Know-how. Věřím,

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2)

SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) SYLABUS Digitální fotografie, Úpravy a vylepšení digitálních fotografií 1.0 (DF2) Upozornění: Oficiální znění Sylabu Digitální fotografie 1.0 je publikováno na webových stránkách pracovní skupiny ECDL-CZ

Více

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky

Co je ireceptář.cz. ireceptář.cz přináší užitečné informace pro zájemce o témata: Rubriky Prezentace Co je ireceptář.cz ireceptář.cz je aktuálně druhým nejčtenějším internetovým hobby portálem v České republice. Navazuje na dlouholetou tradici nejprodávanějšího tištěného hobby časopisu Receptář.

Více

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita

Základní pojmy. Multimédia. Multimédia a interaktivita Základní pojmy Multimédia Jedná se o sloučení pohyblivého obrazu, přinejmenším v televizní kvalitě, s vysokou kvalitou zvuku a počítačem, jako řídícím systémem. Jako multimediální systém se označuje souhrn

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Terestrické 3D skenování

Terestrické 3D skenování Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. Metoda bezkontaktního

Více

Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní

Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní Vizualizace v ArConu (3.část) Ostatní Už víte jak nastavit světla, textury a materiály. Stále však existují možnosti, jak výsledný efekt vizualizace vylepšit. Nastavení pohledu Stejně důležité jako nastavení

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010

Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o.: Maturitní okruhy z odborných předmětů 2010 NAW WEBOVÉ STRÁNKY 1 Barevné modely (nejen v oblasti webdesignu), fyzikální podstata barvy 2 Zacházení s barvou v oblasti webdesignu a její účinek na psychiku 3 Tvar vizuálních prvků webdesignu, vliv na

Více

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Tisková zpráva CES, Las Vegas 9. ledna 2012 Malé fotoaparáty s velkým výkonem Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Nová funkce 360 Sweep Panorama pro kompletní

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM

DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM DIDAKTICKÁ POČÍTAČOVÁ HRA SPOLUPRACUJÍCÍ S EXTERNÍM REÁLNÝM SYSTÉMEM EDUCATIONAL COMPUTER GAME COOPERATING WITH EXTERNAL REAL SYSTEM Martin KUČERA, Ondřej ZELA Resumé Spojení flashových didaktických počítačových

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.18 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta

Zefektivnění přechodu absolventů UPOL do praxe, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0049 Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Vědeckotechnický park Univerzity Palackého Přednáška Jana Linharta Představení moderních nástrojů internetového marketingu Internet je považován za největší fenomén moderní doby. Je tedy přirozené, že

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty.

Úvodní příručka. Zobrazení nebo přepnutí mezi online účty Kliknutím na identifikátor účtu můžete změnit nastavení nebo přepnout účty. Úvodní příručka Microsoft OneNote 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přepnutí mezi ovládáním dotykem a myší Pokud

Více

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání. Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou Datum: 1. 12. 2013 Projekt: Registrační číslo: Číslo DUM: Škola: Jméno autora: Název sady: Název práce: Předmět: Ročník: Obor: Časová dotace: Vzdělávací cíl: Pomůcky: Využití ICT techniky především v uměleckém

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více