PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA"

Transkript

1 PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady Seznámení s prostředím školní řád, řád učeben IT, legislativa ČR dotýkající se oblasti ICT přihlašování, popis systému a školní sítě a webu, školní účty morální rozvoj hodnoty, postoje (počítačové pirátství, autorská práva, ) ovládá myš a klávesnici zná jednotlivé části klávesnice používá základní klávesové zkratky Práce s myší a klávesnicí práce s myší + používané pojmy práce s klávesnicí oblasti klávesnice znaková(speciality české klávesnice), číselná, kurzorová, funkční orientuje se v základním prostředí Windows ovládá nabídku Start, okna, nabídky programů pracuje s více okny najednou používá pojmy týkající se ovládacího prostředí Windows Základní ovládací prostřdí Windows hlavní obrazovka nabídka Start základní ovládání okna práce v nabídkách roletách základní ovládání dialogového panelu bezpečně manipuluje se soubory vyhledává soubory na discích Práce se soubory položka, adresář, názvy, práce s programy pro správu souborů označování více objektů vyhledávání souborů orientuje se v prostředí internetu za použití prohlížeče zařizuje novou ovou schránku komunikuje pomocí internetu posílá, přijímá i s přílohou využívá služeb internet. portálů Prohlíţeč webových stránek, základy sluţeb internetu práce s prohlížečem portály domovská stránka vyhledávání, katalogy získávání obrázku z internetu vytváří a edituje text v jednoduchém textovém editoru tiskne dokument přiměřeně používá pojmy týkající se problematiky textu ovládá práci s textovým editorem a využívá vhodných aplikací Základní editace textu pravidla pro psaní textu označení, přesun, smazání kopírování textu formátování písma formátování odstavce typografická pravidla tabulátory obrázky, jejich atributy kontrola pravopisu tisk Č psaní textů, dopisu C text v cizím jazyce

2 získává digitální fotografie z fotoaparátu, skeneru nebo internetu ovládá základní funkce digitální techniky v přiměřené míře upravuje digitální fotografie dovede popsat základní součásti počítače a jeho přídavných zařízení dovede objasnit základní funkce hardware a software ovládá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Základy počítačové grafiky základní informace získání obrázku digitální fotoaparát, skener, internet základní úpravy fotografií Počítač hlavní součásti počítačové skříně vstupní a výstupní zařízení počítače jak počítač pracuje programové vybavení osobnostní rozvoj rozvoj schopnosti poznávání osobnostní rozvoj - kreativita VV kompozice, retuše PROJEKT OV, Č, D, IVT Poznáváme naše město OV správní budovy ve městě Č - pověsti z Děčína a okolí D - nejvýznamnější historické památky IVT vyhledávání a zpracování informací Formy: historická exkurze grafické a výtvarné zpracování práce ve skupinách

3 PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: SEKUNDA ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost Práce s informací vývojové trendy IT on-line zdroje - rozcestníky, vyhledávání, informační systémy na internetu ověřování a hodnocení informací, rozptyl, relevance metody a nástroje jejich ověřování hodnoty, postoje, praktická etika uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem Práce s texty formátování písma, typografická pravidla tabulky, úseky stejným písmem, obrázky, jejich atributy, kontrola pravopisu kooperace a kompetice tvorba Č - typografická pravidla pravopisu vytváří jednoduchou rastrovou grafiku získává obrázky z fotoaparátu, skeneru nebo internetu v přiměřené míře upravuje digitální fotografie ovládá práci s grafickými editory kreslí a upravuje obrázky v prostředí vektorové grafiky dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením Počítačová grafika Rastry základní funkce graf. editoru kreslení křivek, barva, tloušťka psaní textu do grafiky výběr oblasti a práce s výběrem získání obrázku digitální fotoaparát, skener, internet základní úpravy fotografií VV práce s barvami, kreslení čar a objektů Vektory tvorba označování, přesun a změny objektů, kreslení čar úpravy tvarů a seskupování objektů psaní textů, vkládání rastrových obrázků vkládá jednoduché vzorce do buněk rozumí číselnému formátu buňky, relativním a absolutním adresám buněk ve vzorcích ovládá práci s tabulkovými editory uplatňuje základní principy činnosti tabulkového procesoru Práce s tabulkami tabulka a buňka velikost a adresa buňky vzorce a výpočty psaní vzorců, chyby ve vzorcích a jejich opravy funkce formát buňky kopírování buněk pojmenování buněk kooperace a kompetice při tvorbě M matematické vzorce, rovnice

4 uplatňuje zásady pro zpracování počítačové prezentace zpracovává a prezentuje sdělení informace na uživatelské úrovni pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví Počítačová prezentace tvorba prezentace - osnova prezentace, pozadí a návrh snímků, vkládání textů a obrázků oživení prezentace - přechody snímků, animace objektů, spouštění prezentace ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright práce v realizačním týmu - utváření týmu, si cíle, časového plánu kritické čtení a vnímání mediálních sdělení tvorba prezentací tvorba mediálního sdělení - tvorba projektů hodnoty, postoje, praktická etika - počítače a společnost, autorská práva OV autorský zákon Rastry základní funkce graf. editoru kreslení křivek, barva, tloušťka psaní textu do grafiky výběr oblasti a práce s výběrem ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost Práce s informací vývojové trendy IT on-line zdroje - rozcestníky, vyhledávání, informační systémy na internetu ověřování a hodnocení informací, rozptyl, relevance metody a nástroje jejich ověřování hodnoty, postoje, praktická etika uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem Práce s texty formátování písma, typografická pravidla tabulky, úseky stejným písmem, obrázky, jejich atributy, kontrola pravopisu kooperace a kompetice tvorba Č - typografická pravidla pravopisu vytváří jednoduchou rastrovou grafiku získává obrázky z fotoaparátu, skeneru nebo internetu v přiměřené míře upravuje digitální fotografie ovládá práci s grafickými editory kreslí a upravuje obrázky v prostředí vektorové grafiky dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy při práci s digitální technikou Počítačová grafika Rastry základní funkce graf. editoru kreslení křivek, barva, tloušťka psaní textu do grafiky výběr oblasti a práce s výběrem získání obrázku digitální fotoaparát, skener, internet VV práce s barvami, kreslení čar a objektů

5 ošetřuje digitální techniku a chrání ji před poškozením základní úpravy fotografií Vektory tvorba označování, přesun a změny objektů, kreslení čar úpravy tvarů a seskupování objektů psaní textů, vkládání rastrových obrázků vkládá jednoduché vzorce do buněk rozumí číselnému formátu buňky, relativním a absolutním adresám buněk ve vzorcích ovládá práci s tabulkovými editory uplatňuje základní principy činnosti tabulkového procesoru Práce s tabulkami tabulka a buňka velikost a adresa buňky vzorce a výpočty psaní vzorců, chyby ve vzorcích a jejich opravy funkce formát buňky kopírování buněk pojmenování buněk kooperace a kompetice při tvorbě M matematické vzorce, rovnice uplatňuje zásady pro zpracování počítačové prezentace zpracovává a prezentuje sdělení informace na uživatelské úrovni pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví Počítačová prezentace tvorba prezentace - osnova prezentace, pozadí a návrh snímků, vkládání textů a obrázků oživení prezentace - přechody snímků, animace objektů, spouštění prezentace ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright práce v realizačním týmu - utváření týmu, si cíle, časového plánu kritické čtení a vnímání mediálních sdělení tvorba prezentací tvorba mediálního sdělení - tvorba projektů OV autorský zákon hodnoty, postoje, praktická etika - počítače a společnost, autorská práva

6 PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: TERCIE vytváří a upravuje grafy řeší jednoduché úlohy pomocí vzorců a funkcí Práce s tabulkami složitější vzorce, funkce grafy tvorba a úpravy grafů grafy funkcí kooperace a kompetice - tvorba M matematické vzorce, rovnice, funkce, grafy funkcí provádí jednoduchá statistická šetření a zapisuje jejich výsledky formou tabulek nebo je vyjadřuje pomocí diagramů Základy statistiky základní statistické pojmy aritmetický průměr, modus, medián diagramy M základy statistiky základní statistické pojmy, diagramy provádí složitější úpravy obrázků s použitím nástrojů grafického editoru (klonovací razítko, výběr, vrstva) používá umělecký nebo odstavcový text importuje rastrové obrázky vytváří jednoduchou animaci Grafika pro pokročilé rastrové editory úpravy fotografií práce s výběry a vrstvami v graf. editoru jednoduchá koláž vektorové editory práce s textem a tabulkami import obrázků a objektů barvy, pera, výplně a stíny animace pomocí klíčových snímků kreativita - vynalézavost, pružnost nápadů, originalita kooperace a kompetice - při tvorbě VV práce s barvami, kreslení čar a objektů zpracovává a prezentuje výsledky své práce s využitím pokročilých funkcí aplikačního software a multimediálních technologií Multimédia přehrávání a editace zvuku zvukové formáty, přehrávače hudby, programy na úpravu zvuku přehrávání a editace videa video formáty, editace videa multimediální přehrávače práce v realizačním týmu - utváření týmu, si cíle, časového plánu kritické čtení a vnímání mediálních sdělení tvorba webových stránek tvorba mediálního sdělení - tvorba projektů HV hudba jako doprovodná umělecká složka F zvuk, záznam a úprava zvuku vytváří webové stránky pomocí HTML nebo WYSIWYG editoru používá základní terminologii, navrhne jednoduchý dokument obsahující mimo textu obrázek, tabulku a hypertextový odkaz Tvorba webových stránek seznámení s editorem webových stránek kostra HTML dokumentu prostředí editoru webových stránek vkládání obrázků barevné pozadí odkazy mezi webovými stránkami oživení webové stránky umístění stránky na Internet rozvoj schopnosti poznávání, psychohygiena, kreativita, poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace (projekt) Projekt Mapování Děčínska ve spolupráci se Z, D a B

7 VOLITELNÝ PŘEDMĚT: PROGRAMOVÁNÍ PRO DĚTI ROČNÍK: SEKUNDA orientuje se v prostředí Imagine Logo ovládá základní práci s vytvořenými soubory uložení, otevření, přejmenování pracuje s grafickými objekty využívá zásady strukturovaného programování Imagine Logo seznámení s prostředím (spuštění/ukončení programu, popis obrazovky, uložení na disk, otevření) Objekty práce s objekty (želvy, grafická plocha, tlačítka) kooperace a kompetice - rozvoj ind. a soc. dovedností pro kooperaci kreativita - vynalézavost, pružnost nápadů, originalita M geometrické tvary, postupy při jejich vykreslování naprogramuje algoritmus kresby jednoduchých obrázků naprogramuje jednoduché animace tvoří vlastní projekty Události definice událostí programy řízené událostmi animovaná tvary a procesy Multimédia práce s multimediálními formáty pro zvuky a melodie práce v realizačním týmu - utváření týmu, si cíle, časového kritické čtení a vnímání mediálních sdělení tvorba prezentací tvorba mediálního sdělení - tvorba projektů VV barvy a barevná kompozice

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie 5.11. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Informatika

Více

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

INFORMATIKA. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 5. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informatika je realizován v 5. 9. ročníku s časovou dotací 1 hodiny týdně v každém ročníku. V

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu:

Vzdělávací předmět: Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Charakteristika předmětu: Vzdělávací předmět: Informatika Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu: 1.Obsahové vymezení Vyučovací předmět Informatika je vyučován od 5. do 9. ročníku ZŠ. Jeho

Více

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět:

Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA. Vyučovací předmět: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie INFORMATIKA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační

Více

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium

Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Informatika a výpočetní technika nižší gymnázium Obsahové vymezení Předmět Informatika a výpočetní technika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie z ZV a

Více

5.3.2 Informatika - 2. stupeň

5.3.2 Informatika - 2. stupeň 5.3.2 Informatika - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Informatika umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie

Předmět: Informatika. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie. 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie 5.3 Oblast: 5.3.1 Obor: Předmět: Informatika Charakteristika předmětu informatika 2. stupeň Předmět Informatika spadá do vzdělávacího oboru. Předmět zaměřen na aktivní využívání informačních technologií

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň

Informatika / Svět informatiky. Charakteristika předmětu druhý stupeň Informatika / Svět informatiky Charakteristika předmětu druhý stupeň Dovednosti získané ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňují žákům aplikovat výpočetní techniku s bohatou

Více

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA

Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Název předmětu: INFORMATIKA Blok předmětů: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název předmětu: INFORMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem vyučovacího předmětu Informatika je naplňování vzdělávacího obsahu stanoveného

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet

Více

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y

M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y M A T U R I T N Í O K R U H Y Z I N F O R M A T I K Y 1 Základy informatiky a teorie informace 1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky, převody

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače.

1. Základy informatiky, informační zdroje. 2. Digitální technologie kolem nás. 3. Hardwarová konfigurace počítače. 1. Základy informatiky, informační zdroje. historie výpočetní techniky oblasti použití výpočetní techniky základní pojmy (bit, byte, hardware, software,... ) ukládání dat na pevný disk, CD, DVD, paměťové

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

Základní struktura výuky informatiky na naší škole

Základní struktura výuky informatiky na naší škole Základní struktura výuky informatiky na naší škole ročník oblast ročníkové práce 1. Význam PC pro lidstvo výkres - význam PC pro lidstvo 2. Počítačová učebna výkres-koutek s počítačem u mne doma nebo ve

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací

Deskriptory pro MZI. 1 Základy informatiky a teorie informace. ..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací Deskriptory pro MZI 1 Základy informatiky a teorie informace..1.1 Digitální reprezentace a přenos informací..1.1.1 definovat jednotky informace bit a byte a jejich násobné jednotky;..1.1.2 rozlišit analogová

Více

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň

5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika a její aplikace 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v matematice je především zaměřeno na výchovu přemýšlivého člověka, který umí používat

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva)

Informace a informační zdroje (etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Referát č. 1 Informace a informační zdroje (Informace a její charakter, informační zdroje a jejich kvalita, metainformace, etické zásady a právní normy související s informatikou, autorská práva) Vysvětlit

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP...

ICT SID 1. Úvodní hodina [1] Hardware [10] Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... Anotace anotace TP... anotace TP... anotace TP... základní informace o koncepci TP a celoročním způsobu výuky. Učební zdroje literatura Já. Kniha velká. vydavatel ISBN Úvodní hodina [1] - provozní řád

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Gebauerova 8 Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA GEBAUEROVA 8 OSTRAVA-PŘÍVOZ Motto Když nevíte, kam jdete, tak vás

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více