FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ"

Transkript

1 FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY 2008

2 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY V ROCE ČÁST PRVNÍ: ORGANIZACE A SLOŽENÍ FAKULTY AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI FAKULTY... 6 ORGANIZACE FAKULTY A SLOŽENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ... 7 ČÁST DRUHÁ: PEDAGOGICKÁ ČINNOST OBORY BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU... 9 OBORY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU POČET A STRUKTURA STUDENTŮ FAKULTY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU ABSOLVENTI STUDIJNÍCH PROGRAMŮ ČÁST TŘETÍ: VĚDECKO VÝZKUMNÁ ČINNOST A ZAHRANIČNÍ VZTAHY VĚDECKO VÝZKUMNÁ ČINNOST SPECIFICKÝ VÝZKUM A VĚDECKÉ KONFERENCE VĚDECKO VÝZKUMNÁ ČINNOST GRANTY PUBLIKAČNÍ ČINNOST JMENOVACÍ A HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ, OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ STUDENTI VE VĚDECKÉ PRÁCI FAKULTY A MOBILITY STUDENTŮ VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ZAHRANIČNÍ VZTAHY A PROGRAMY V CIZÍM JAZYCE ČÁST ČTVRTÁ: ZPRÁVA O ČINNOSTI KATEDER KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ KATEDRA FINANCÍ A OCEŇOVÁNÍ PODNIKU KATEDRA FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A AUDITINGU KATEDRA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE A POLITIKY KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ CENTRUM PRO DYNAMICKOU EKONOMII A EKONOMETRII ČÁST PÁTÁ: ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ HOSPODAŘENÍ FAKULTY HLAVNÍ ČINNOST A VĚDA HOSPODAŘENÍ FAKULTY OSTATNÍ ZDROJE PŘÍLOHY PŘÍLOHA I: SEZNAM PRACOVNÍKŮ FAKULTY V ROCE 2008 (K ) PŘÍLOHA II: SEZNAM ABSOLVENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU V ROCE PŘÍLOHA III: SEZNAM ABSOLVENTŮ MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU V ROCE Fakulta Financí a účetnictví 2009 Foto Koudelka (kromě fotografií označených )

3 ÚVODNÍ SLOVO Děkan fakulty Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Rok 2008 lze z hlediska Fakulty financí a účetnictví hodnotit jak v oblasti pedagogické, tak i vědeckovýzkumné a publikační jako úspěšný. Důležitým ukazatelem postavení fakulty je počet uchazečů o studium. I když se jejich počet ve srovnání s rekordním rokem 2007 mírně snížil, stále počet uchazečů téměř trojnásobně převyšoval počet přijatých. V pedagogické oblasti fakulta nešla cestou vzniku nových oborů, ale zaměřila se na zkvalitnění oborů stávajících. Významný posun učinila fakulta v oblasti rozvoje a podpory jazykové vybavenosti studentů zejména s důrazem na angličtinu. Dále se rozšířil počet odborných kurzů v cizím jazyce, ať již zajišťovaných akademickými pracovníky fakulty nebo hostujícími profesory. Studenti se mohou nově v rámci své jazykové výuky zaměřit výhradně na angličtinu; Akademický senát schválil, že počínaje přijímacím řízením do akademického roku 2009/2010 bude možné skládat přijímací zkoušku do bakalářského programu výhradně z angličtiny. Všechny tyto kroky by měly směřovat ke zvýšení jazykových znalostí našich absolventů, které považujeme za nutnou podmínku jejich konkurenceschopnosti na pracovním trhu. Zejména pedagogickou oblast významně ovlivnilo zavedení nového studijního informačního systému. Přes řadu nesporných přínosů se samozřejmě objevilo nemálo problémů spojených jednak s jeho implementací, ale rovněž vyplývajících i ze specifik VŠE, na které systém nebyl plně přizpůsoben. Stále důležitější oblastí, která bude mít nejen pro prestiž, ale i pro rozvoj fakulty ve všech směrech stále větší význam, je věda a výzkum. Je třeba ocenit, že fakulta si nadále udržela své přední postavení v oblasti vědecké a publikační činnosti nejen mezi fakultami v rámci VŠE, ale i ekonomickými fakultami v ČR. Výstupy vědeckého bádání byly na fakultě spojeny především s řešením výzkumného záměru MŠMT Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Hodnocení dosažených výsledků za rok 2008 bylo shodně jako v letech předchozích velmi pozitivní. Dobrá pozice fakulty v oblasti vědeckovýzkumné činnosti se potvrdila úspěšným obhájením končících grantů GAČR i získáním grantů nových. Fakulta pokročila i v oblasti spolupráce s podnikatelskou sférou. V zájmu posílení a prohloubení této spolupráce započala budovat síť partnerských firem a společností. V této souvislosti uzavřela dohodu s firmou Deloitte, která se stala VIP partnerem fakulty. Spolupráce s praxí se promítla i do pedagogického procesu. Ve snaze umožnit studentům blíže se seznámit s aktuálními ekonomickými problémy, zahájila fakulta pořádání odborných diskusí s předními odborníky z praxe. Zájem studentů ukázal na to, že takové přednášky jsou velmi užitečným doplněním studijního programu, a proto v nich bude fakulta i nadále pokračovat. Dlouhodobou výhodou a základem úspěšné činnosti fakulty je stabilní kádr kvalifikovaných akademických pracovníků. Pozitivem roku 2008 byly opět nejen pouze velmi malé změny ve složení pracovníků fakulty, ale i zvýšení jejich kvalifikační úrovně odrážející se v dokončení jednoho profesorského řízení a šesti habilitací; pět odborných asistentů fakulty rovněž úspěšně ukončilo svoje doktorské studium. Fakulta si váží spolupracovníků, kteří s ní spojili svoji profesní kariéru. Jako ocenění přínosu k rozvoji fakulty byly v roce 2008 uděleny Pamětní medaile fakulty prof. Vladimíru Pilnému, prvnímu děkanovi fakulty, a prof. Miroslavu Tučkovi. Prof. Pilnému udělil rektor VŠE i Medaili Aloise Rašína. Trvalou připomínkou na jednu z výrazných osobností VŠE a fakulty prof. Františka Vencovského se stalo přejmenování největší auly v areálu školy jeho jménem. Přes nesporné úspěchy, kterých fakulta v roce 2008 dosáhla, je zřejmé, že budoucí období bude klást na fakultu a její pracovníky nové náročné úkoly a to jak v oblasti pedagogické, tak i vědeckovýzkumné a publikační. Věřím, že naše fakulta má potenciál se s těmito novými úkoly vyrovnat, a to i díky výsledkům, kterých dosáhla v uplynulém roce. Všem, kteří k nim přispěli akademickým a ostatním pracovníkům fakulty, studentům, ale i externím spolupracovníkům fakulty a partnerským firmám bych chtěl vyjádřit své poděkování a uznání. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY V ROCE LEDNA Fakulta uspořádala pro zájemce o studium tradiční Den otevřených dveří. 20. ÚNORA Vědecká rada fakulty na svém jednání vyslechla habilitační přednášky a schválila návrh na jmenování docentem Ing. Jitku Veselou, Ph.D. a Ing. Danu Dvořákovou, Ph.D. 7. BŘEZNA Byli slavnostně promováni absolventi navazujícího magisterského studijního programu. 4. DUBNA byli slavnostně promováni absolventi bakalářského studijního programu DUBNA Katedra veřejných financí uspořádala 13. ročník mezinárodní vědecké konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí 23. DUBNA Fakulta uspořádala v rámci rektorského sportovního dne tradiční šachový turnaj. 30. DUBNA Prof. Vladimíru Pilnému, prvnímu děkanovi fakulty, byla za jeho zásluhy o založení a rozvoj fakulty při příležitosti jeho 80. narozenin udělena Pamětní medaile fakulty. 21. KVĚTNA Vědecká rada fakulty na svém jednání vyslechla habilitační přednášky a schválila návrh na jmenování docentem Ing. Lenku Láchovou, CSc. a Ing. Leoše Vítka, Ph.D. 28. KVĚTNA Prof. Vladimír Pilný obdržel od rektora VŠE Richarda Hindlse Medaili Aloise Rašína. 28. KVĚTNA Největší aula na VŠE byla pojmenována po prof. Vencovském. 30. KVĚTNA Fakulta uspořádala 9. ročník konference studentů doktorského studia ČERVNA Na fakultě proběhly přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu. 20. ČERVNA Na fakultě proběhly přijímací zkoušky do doktorského studijního programu. 25. ČERVNA Byli slavnostně promováni absolventi navazujícího magisterského studijního programu. 27. ČERVNA byli slavnostně promováni absolventi doktorského studijního programu. 19. SRPNA Na fakultě proběhly přijímací zkoušky do navazujícího magisterského studijního programu ZÁŘÍ Katedra manažerského účetnictví uspořádala 4. ročník úspěšné mezinárodní konference Integrační perspektivy řízení výkonnosti. 18. ZÁŘÍ Do akademické obce byli na slavnostní imatrikulaci přijati noví studenti bakalářského studijního programu. 19. ZÁŘÍ Proběhl náhradní termín přijímacích zkoušek do doktorského studijního programu. 22. ŘÍJNA Vědecká rada fakulty na svém jednání schválila návrh na jmenování profesorem doc. Ing. Aleny Vačurové, Ph.D. a doc. Ing. Pavla Dvořáka, CSc 29. LISTOPADU Katedra finančního účetnictví a auditingu uspořádala 8. ročník pedagogické konference na téma Účetní výkaznictví. 30. LISTOPADU Byli slavnostně promováni absolventi navazujícího magisterského studijního programu. 10. PROSINCE Prof. Miroslavu Tučkovi byla za jeho celoživotní přínos pro rozvoj fakulty udělena Pamětní medaile. 10. PROSINCE Vědecká rada fakulty na svém jednání vyslechla habilitační přednášku a schválila návrh na jmenování docentkou Ing. Jaroslavu Holečkovou, Ph.D. 12. PROSINCE Byli slavnostně promováni absolventi bakalářského studijního programu.

5 ČÁST PRVNÍ ORGANIZACE A SLOŽENÍ FAKULTY Sídlo fakulty AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI FAKULTY ORGANIZACE FAKULTY A SLOŽENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

6 AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI FAKULTY POČET AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA FAKULTĚ Fakulta disponuje stabilním kádrem zkušených akademických pracovníků. V průběhu roku ukončili svůj pracovní poměr na fakultě 4 akademičtí pracovníci a naopak na fakultu nastoupili 4 noví pracovníci. K 31. prosinci 2008 tak fakulta zaměstnávala celkem 86,76 akademických pracovníků (přepočtených dle výše pracovního úvazku). Základ fakulty tvoří i nadále akademičtí pracovníci v hlavním pracovním poměru na VŠE, které při zabezpečení výuky doplňují přední odborníci z praxe spolupracujících s fakultou na základě částečného pracovního úvazku či dohod o provedení práce. KVALIFIKAČNÍ STRUKTURA V důsledku úspěšně dokončených habilitačních (6) a profesorských jmenovacích řízení (1) se v průběhu roku dále zvýšil podíl akademických pracovníků s těmito vědecko-pedagogickými hodnostmi na celkovém počtu akademických pracovníků fakulty a přesáhl 53%. Situace na jednotlivých katedrách zůstala v tomto směru značně diferencovaná. V roce 2008 byli jmenováni na fakultě pro obor Finance dva noví profesoři prof. Ing. Alena Vančurová, PhD. z katedry veřejných financí a prof. Ing. Petr Marek, CSc. z katedry financí a oceňování podniku (jeho řízení proběhlo již ke konci roku 2007, prezident jej jmenoval profesorem až v roce 2008). Na základě úspěšného habilitačního řízení rektor jmenoval pět nových docentů: pro obor Finance doc. Ing. Jitku Veselou, PhD., z katedry bankovnictví a pojišťovnictví, doc. Ing. Lenku Láchovou, CSc. A doc. Ing. Leoše Vítka PhD. Z katedry veřejných financí; pro obor Účetnictví a finanční řízení podniku doc. Ing. Danu Dvořákovou, PhD. z katedry finančního účetnictví a auditingu a doc. Ing. Jaroslavu Holečkovou z katedry financí a oceňování podniku. Doc. Ing. Pavel, PhD. Byl jmenován docentem na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kvalifikační struktura akademických pracovníků Odborný asistent a sistent 47% Profesor 21% Docent 32% Kvalifikační struktura akademických pracovníků na jednotlivých katedrách KVF KMÚ KMTP KFÚA KFOP KDEP KBP 2, ,5 3,5 9 0,5 2,75 4,1 VĚKOVÁ STRUKTURA Věková struktura akademických pracovníků se v průběhu roku 2008 prakticky nezměnila, k malým změnám došlo pouze z důvodu jmenování nových profesorů a docentů. Věková struktura akademických pracovníků (přepočtený počet pracovníků) Věk od 30 od 40 do 30 do 40 do 50 Kategorie let let let 1 od 50 do 60 let nad 60 let Profesor ,3 8 Docent 0 4,1 9,5 8 6,8 Odborný asistent 3,3 8,5 9 1,4 1,8 Asistent Vědecký pracovník 0 1, , ,7 15,9 7,73 3,5 2 1,5 1,75 0% 20% 40% 60% 80% 100% Profesor Docent Odb. asistent a asistent Průměrný věk akademických pracovníků ,2 57,7 59,9 53,9 52,7 51,6 45,7 44,7 46,5 Profesor Docent Odborný asistent 29,3 28,6 29,9 Asistent ,2 42,5 50,9 Vědecký pracovník Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

7 ORGANIZACE FAKULTY A SLOŽENÍ JEJÍCH ORGÁNŮ VĚDECKÁ RADA DĚKAN AKADEMICKÝ SENÁT INTERNÍ ČLENOVÉ prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. katedra bankovnictví a pojišťovnictví doc. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. katedra měnové teorie a politiky doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. vedoucí katedry didaktiky ek. předmětů doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. děkan Fakulty financí a účetnictví prof. Ing. Pavel Dvořák, CSc. Fakulta managementu (od ) prof. Ing. Fibírová, CSc. katedra manažerského účetnictví prof. Ing. Richard Hindls, CSc. rektor Vysoké školy ekonomické prof. RNDr. Ing. Kodera, CSc. katedra měnové teorie a politiky prof. Ing. Dana Kovanicová, CSc. katedra finančního účetnictví prof. Ing. Bohumil Král, CSc. vedoucí katedry manažerského účetnictví prof. Ing. Květa Kubátová, CSc. katedra veřejných financí prof. Ing. Martin Mandel, CSc. katedra měnové teorie a politiky prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. vedoucí katedry financí a oceň. podniku doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. vedoucí katedry fin. účetnictví a auditingu doc. Ing. Marie Míková, CSc. proděkanka pro studijní a ped. činnost prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. proděkan pro vědu, výzkum a dokt. studium prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. katedra veřejných financí (od ) prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. vedoucí katedry měnové teorie a politiky prof. Ing. Josef Valach, CSc. katedra financí a oceňování podniku doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. vedoucí katedry veřejných financí (do ) EXTERNÍ ČLENOVÉ Ing. Hana Černochová ekonomická ředitelka DP města Brna doc. Dr. Ing. Dana Dluhošová děkanka EF VŠB - TU Ostrava doc. Ing. Doležal, CSc. ředitel BDO CS s.r.o. prof. Ing. Jiří Fárek, CSc. Hospodářská fakulta TU v Liberci doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc. vedoucí katedry rozp. politiky a managementu veřejnho sektoru, VSFS Ing. Otakar Hora, CSc. partner v oblasti auditu, KPMG Ing. Milena Horčicová, CSc. ředitelka odboru Finanční politiky, MFČR doc. Ing. Milan Hrdý, Ph.D. děkan Fakulty ekonomické ZČU v Plzni prof. Ing. Jozef Kráľovič, CSc. vedoucí katedry podnikových financií, EU Bratislava doc. Ing. Karel Půlpán, CSc. vedoucí katedry financí a kapitálových trhů FSV UK Ing. Pavel Štěpánek, CSc. Evropská banka pro obnovu a rozvoj prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Vedoucí katedry, VŠFS Ing. Petr Zahradník, MSc. manažer EU Office, Česká spořitelna a.s. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. PRODĚKAN PRO VĚDU, VÝZKUM A DOKTORSKÉ STUDIUM STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE DĚKANA prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. PRODĚKANKA PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKOU ČINNOST doc. Ing. Marie Míková, CSc. PRODĚKANKA PRO ZAHRANIČNÍ VZTAHY doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. UČITELSKÁ KURIE prof. Ing. Petr Marek, CSc. předseda senátu Ing. Václav Černý, Ph.D. místopředseda senátu Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. tajemnice senátu Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Ing. Karel Brůna, Ph.D. prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. Ing. Bohuslava Knapová, CSc. doc. PhDr. Trnka, CSc. STUDENTSKÁ KURIE Ing. Molín místopředseda senátu Ing. Nadir Baigarin Bc. Jaromír Chaloupka (do ) Bc. Alexander Novák (do ) Ing. David Prušvic (do ) Miroslav Haško (od ) Zuzana Pospišová (od ) Martin Komínek (od ) TAJEMNICE FAKULTY JUDr. Eva Vachulková DISCIPLINÁRNÍ KOMISE PEDAGOGICKÁ RADA KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. KATEDRA FINANCÍ A OCEŇOVÁNÍ PODNIKU prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. KATEDRA FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ A AUDITINGU doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. KATEDRA MANAŽERSKÉHO ÚČETNICTVÍ prof. Ing. Bohumil Král, CSc. KATEDRA MĚNOVÉ TEORIE A POLITIKY prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. KATEDRA VEŘEJNÝCH FINANCÍ prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. CENTRUM PRO DYNAMICKOU EKONOMIII A EKONOMETRII prof. RNDr. Ing. Kodera, CSc. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

8 ČÁST DRUHÁ PEDAGOGICKÁ ČINNOST Výuka v posluchárně OBORY BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU OBORY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU POČET A STRUKTURA STUDENTŮ FAKULTY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU ABSOLVENTI STUDIJNÍCH PROGRAMŮ Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

9 OBORY BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Proděkanka pro studijní a pedagogickou činnost Doc. Ing. Marie Míková, CSc. OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU V rámci bakalářského studijního programu Finance a účetnictví probíhala výuka na fakultě v letním semestru akademického roku 2007/2008 v rámci čtyř bakalářských oborů: Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Zdanění a daňová politika. Od zimního semestru 2008/2009 k nim přibyl nový bakalářský obor Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání, na který získala fakulta akreditaci. Všechny obory bakalářského studijního programu jsou uskutečňovány v prezenční formě a v českém jazyce. Obsahovou náplň každého oboru garantují příslušné katedry, jejich spolupráci koordinuje garant oboru jmenovaný děkanem fakulty. OBORY MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Fakulta v rámci navazujícího magisterského studijního programu Finance a účetnictví realizovala šest hlavních specializací (oborů): Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Učitelství ekon. předmětů pro střední školy a Zdanění a daňová politika, Bankovnictví a pojišťovnictví, Finance a oceňování podniku. VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE V rámci magisterského studijního programu fakulta nabízela sedm vedlejších specializací: Controlling, Oceňování podniku a jeho majetku, Peněžní ekonomie a bankovnictví Účetnictví a finanční řízení podniku, Učitelství odborných ekonomických předmětů, Veřejné finance, Zdanění a daňová politika. Obory bakalářského studijního programu Obor Garant Garantující katedry katedra bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. katedra měnové teorie a politiky katedra bankovnictví a pojišťovnictví katedra financí a oceňování podniku Finance prof. Ing. Martin Mandel, CSc. katedra měnové teorie a politiky katedra veřejných financí katedra financí a oceňování podniku Účetnictví a finanční řízení podniku prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu katedra manažerského účetnictví Učitelství praktického vyučování v ekon. vzdělávání katedra didaktiky ekonomických předmětů Zdanění a daňová politika doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. katedra veřejných financí Hlavní specializace magisterského studijního programu Finance prof. Ing. Martin Mandel, CSc. katedra bankovnictví a pojišťovnictví katedra financí a oceňování podniku katedra měnové teorie a politiky katedra veřejných financí Účetnictví a finanční řízení podniku prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc. katedra financí a oceňování podniku katedra finančního účetnictví a auditingu katedra manažerského účetnictví Učitelství ek. předmětů pro střední školy Ing. Alena Králová, Ph.D. katedra didaktiky ekonomických předmětů Zdanění a daňová politika prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. katedra veřejných financí katedra bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. katedra měnové teorie a politiky Finance a oceňování podniku prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. katedra financí a oceňování podniku Vedlejší specializace magisterského studijního programu Teorie vyučování ek. předmětů doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. katedra didaktiky ekonomických předmětů Controlling prof. Ing. Bohumil Kál, CSc. katedra manažerského účetnictví Oceňování podniku a jeho majetku prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. katedra financí a oceňování podniku Peněžní ekonomie a bankovnictví prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., katedra bankovnictví a pojišťovnictví prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. katedra měnové teorie a politiky Účetnictví a finanční řízení podniku prof. Ing. Bohumil Král, CSc. katedra manažerského účetnictví Učitelství odborných ek. předmětů prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. katedra didaktiky ekonomických předmětů Veřejné finance prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. katedra veřejných financí Zdanění a daňová politika doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. katedra veřejných financí Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

10 OBORY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. CHARAKTER DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU NA FAKULTĚ Studijní program Finance a účetnictví ve studijních oborech Finance a Účetnictví a finanční řízení podniku probíhá v českém a anglickém jazyce, ve studijním oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů probíhá výuka pouze v českém jazyce. Všechny tři obory jsou uskutečňovány v prezenční a kombinované formě. Zásadní odlišnost mezi prezenční a kombinovanou formou je zejména ve vyšší míře zapojení prezenčních studentů doktorského studia do pedagogického procesu. OBORY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Obor Finance je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí absolventů magisterského stupně studia, kteří budou působit v oblasti univerzitního vzdělávání, výzkumné či analytické činnosti, resp. ve finanční sféře. Hlavní důraz je kladen na zvládnutí moderních kvantitativních metod výzkumu, na absolvování pokročilých kurzů hlavních finančních předmětů, řešení specializovaných výzkumných úkolů a na prezentaci jejich výsledků na odborných konferencích a seminářích s budoucím využitím v praktickém působení ve výše uvedených sférách. Obor má velmi dobré renomé ve finanční oblasti, o jehož zachování fakulta usiluje nejen soustavnou aktualizací informací předávaných studentům a volbou témat disertačních prací, ale i na základě spolupráce s renomovanými odborníky ve finanční sféře. Studium v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku je zaměřeno na speciální prohloubení vědomostního základu absolventa magisterského studijního programu. Toto prohloubení je orientováno především k osvojení metod vědeckovýzkumné práce v oboru a posílení znalostní báze v oblasti teorie. Hlavní důraz se klade na běžnou práci kvantitativními metodami výzkumu, na absolvování vyšších kursů hlavních předmětů vědního oboru a jejich doplnění z volitelných předmětů tak, aby student bez problémů dovršil zpracování disertační práce. Absolventi zaujímají jak místa akademických pracovníků na vysokých školách, tak také vědeckých pracovníků v ekonomickém výzkumu; v neposlední řadě jsou příslušníky vrcholového managementu ve velkých společnostech a organizacích státní správy. Obor Teorie vyučování ekonomických předmětů zabezpečuje vědeckou přípravu učitelů ekonomických předmětů v systému jejich dalšího vzdělávání. Jako forma vědecké výchovy je určen pro zájemce, kteří ve své dosavadní činnosti projevili hluboký zájem o problematiku vzdělávání a výchovy v ekonomických vědách. Cílem je umožnit další profesní osobnostní růst a zajistit u části učitelů také vědeckou kvalifikaci v návaznosti na pregraduální vzdělávání. Absolventi doktorského studia se podílejí na vědecké práci zejména v oblasti tvorby učebnic, v oblasti organizace a řízení pedagogických procesů, školního managementu, ekonomiky vzdělávání atd. Uplatnění najdou i v oblasti zajišťování celoživotního vzdělávání učitelů středních škol. V roce 2008 byla rozhodnutím MŠMT prodloužena akreditace oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů do Obory doktorského studijního programu Obor Garant Garantující katedry Finance Účetnictví a finanční řízení podniku Teorie vyučování ekonomických předmětů doc. Ing. Jitka Koderová, CSc. prof. Ing. Miloslav huba, CSc. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. katedra bankovnictví a pojišťovnictví katedra financí a oceňování podniku katedra měnové teorie a politiky katedra veřejných financí katedra finančního účetnictví a auditingu katedra manažerského účetnictví katedra financí a oceňování podniku katedra didaktiky ekonomických předmětů Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

11 POČET A STRUKTURA STUDENTŮ FAKULTY 100% POČET STUDENTŮ K 31. říjnu 2008 studovalo na Fakultě financí a účetnictví v bakalářských, pětiletých magisterských, dvouletých navazujících magisterských a doktorských studijních programech celkem 3101 studentů, což představuje ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pouze malý nárůst o 200 studentů, v relativním vyjádření to je o necelých 7%. STRUKTURA STUDENTŮ Podíly studentů v jednotlivých studijních programech zůstaly praktický shodné jako v předchozím roce. Největší podíl připadal na studenty v bakalářském studijním programu (66 %), podíl studentů v magisterských studijních programech činil celkem 28%, ve srovnání s předcházejícím rokem se tento podíl mírně zvýšil v důsledku vyššího počtu absolventů bakalářského studia přecházejících do studia magisterského; v rámci struktury magisterských programů došlo k dalšímu poklesu významu programu pětiletého, protože do tohoto programu již nejsou noví studenti přijímáni (podíl studentů v tomto programu nedosáhl ani jednoho procenta). Nejmenší podíl studentů je zapsán v doktorském studijním programu (necelých 5%), který má výběrový charakter a omezený počet studentů je dán i potřebou mnohem individuálnější práce se studenty doktorského programu; vzhledem k nezměněnému počtu studentů v doktorském studiu a nárůstu počtu studentů v ostatních programech se podíl oproti předchozímu roku mírně snížil. Struktura studentů dle jednotlivých studijních programů 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Doktorský studijní program Magisterský pětiletý studijní program Navazující magisterský studijní program Bakalářský studijní program PODÍLY ČESKÝCH A ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ I v roce 2008 bylo v jednotlivých českých studijních programech významné zastoupení studentů ze zahraničí. Jejich podíl na celkovém počtu studentů fakulty představoval necelých 17% a ve srovnání s rokem předchozím se tento podíl prakticky nezměnil. Počty českých a zahraničních studentů celkem Cizinci Češi Z hlediska jednotlivých programů zůstává vyšší podíl zahraničních studentů v bakalářském studijním programu než v navazujícím magisterském programu (údaje za pětiletý magisterský program jsou již ovlivněny celkově nízkým počtem studentů v tomto programu). Počty českých a zahraničních studentů v jednotlivých programech Doktorské studium Pětileté magisterské studium Navazující magisterské studium Bakalářské studium Cizinci Češi Cizinci Češi Cizinci Češi Cizinci Češi Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

12 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU POČTY UCHAZEČŮ Celkový počet uchazečů přihlášených ke studiu v akademickém roce 2008/2009 do oborů v bakalářském studijním programu se ve srovnání s předchozím rokem snížil o více než 11% (což v absolutním vyjádření představovalo méně o 415 uchazečů). Počátek studia je spojen se slavnostní imatrikulací Vývoj počtu uchazečů na FFÚ Studenti byli přijímáni do bakalářského studijního programu na obory Finance, Účetnictví a finanční řízení podniku, Zdanění a daňová politika, Bankovnictví a pojišťovnictví a poprvé i na obor Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k poklesu počtu uchazečů u všech oborů. Počet uchazečů do jednotlivých oborů Zdanění a daňová politika Učitelství ek. předmětů pro střední školy Účetnictví a finanční řízení podniku Finance Bankovnictví a pojišťovnictví bodového limitu došlo u oboru Zdanění a daňová politika, kde byl v roce 2007 limit na minimální úrovni. Vzhledem k nízkému počtu uchazečů byl limit na minimálním počtu bodů potřebném ke složení přijímací zkoušky u nového oboru Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání. BODOVÉ LIMITY PRO PŘIJETÍ Obor Bodový limit rok 2006 rok 2007 rok 2008 Bankovnictví a pojišťovnictví Finance Účetnictví a fin. řízení podniku Učitelství praktického vyučování v ek. vzdělávání Zdanění a daňová politika POČTY PŘIJATÝCH STUDENTŮ Fakulta přijala ke studiu celkem 1165 studentů, což představuje 37% z celkového počtu přihlášených uchazečů (o jeden procentní bod více než v předchozím roce). Počet přijatých studentů byl vyšší než kolik činily plánované počty přijímaných studentů na jednotlivé obory, protože každoročně určitá část z přijatých studentů ke studiu nenastoupí. Z hlediska jednotlivých oborů je patrný relativně vysoký podíl u přijatých u oboru Zdanění a daňová politika (84%), na ostatních oborech se pohyboval počet přijatých kolem jedné třetiny z přihlášených uchazečů. BODOVÉ LIMITY Bodové limity pro přijetí korespondovaly s počtem uchazečů a počty přijímaných studentů na jednotlivé obory. Z tohoto důvodu zůstal i přes pokles o pět bodů nejvyšší bodový limit na oboru Bankovnictví a pojišťovnictví, kde byl počet uchazečů vzhledem k počtu přijatých nejvyšší. K poklesu bodového limitu došlo u oboru Finance, u oboru Účetnictví a finanční řízení podniku se bodový limit nezměnil. K nárůstu POČTY PŘIJATÝCH STUDENTŮ Počet přijatých Obor rok 2008 rok 2007 rok 2008 v % z přihlášených Bankovnictví a pojišťovnictví % Finance % Účetnictví a fin. řízení podniku % Učitelství praktického vyučování v ek. vzdělávání % Zdanění a daňová politika % Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

13 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO A DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU OBSAH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU Největší část studentů přijatých do navazujícího studijního programu představují absolventi bakalářského studijního programu Fakulty financí a účetnictví, kteří jsou pokud řádně ukončí studium bakalářského studijního programu do osmého semestru přijímáni bez přijímacích zkoušek. Ostatní uchazeči konají přijímací zkoušky z ekonomie a odborného předmětu dle hlavní specializace, do které se hlásí. Přijímací řízení ke studiu pro akademický rok 2008/2009 proběhlo v srpnu POČTY UCHAZEČŮ Počty uchazečů se ve srovnání s předchozím rokem významně nezměnily. Jako každoročně se k přijímacím zkouškám dostavilo relativně málo uchazečů z těch, kteří se ke studiu přihlásili, v roce 2008 to bylo 53%, což je jen o málo více než v roce předcházejícím (tam to bylo pouze 46% z přihlášených). Počet uchazečů do jednotlivých oborů Zdanění a daňová politika Učitelství ek. předmětů pro SŠ Účetnictví a finanční řízení podniku Finance a oceňování podniku Finance Bankovnictví a pojišťovnictví POČTY PŘIJATÝCH Z uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám do navazujícího studijního programu, jich úspěšně složilo obě části zkoušky 41% (zkoušku z ekonomie složilo 54% a zkoušku z odborného předmětu 59% uchazečů), což představuje takřka shodný výsledek jako v roce Na základě výsledků u přijímacích zkoušek bylo přijato celkem 37 studentů, což představuje 41% z počtu uchazečů, kteří se dostavili k přijímacím zkouškám. POČTY UCHAZEČŮ, KTEŘÍ SE DOSTAVILI K PŘ. ZKOUŠCE DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU Počet Obor přihlášených dostavilo se v % z přihlášených Bankovnictví a pojišťovnictví % Finance % Finance a oceňování podniku % Účetnictví a fin. řízení podniku % Učitelství ek. předmětů pro SŠ % Zdanění a daňová politika % POČTY UCHAZEČŮ, KTEŘÍ SLOŽILI PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU Prospělo Obor odborný z obou ekonomie předmět předmětů Bankovnictví a pojišťovnictví Finance Finance a oceňování podniku Účetnictví a fin. řízení podniku Učitelství ek. předmětů pro SŠ Zdanění a daňová politika POČTY PŘIJATÝCH STUDENTŮ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU Obor Přijato celkem v % z dostavených Bankovnictví a pojišťovnictví 4 29% Finance 18 56% Finance a oceňování podniku 7 41% Účetnictví a fin. řízení podniku 3 21% Učitelství ek. předmětů pro SŠ 1 50% Zdanění a daňová politika 4 36% PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA DOKTORSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM Přijímací řízení je shodné pro prezenční i kombinovanou formu studia. Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí: zkoušky z odborného předmětu, zkoušky z anglického jazyka. Současně s přihláškou musí uchazeč odevzdat vědeckou esej na vyhlášené téma. Přijímací zkoušky proběhly ve dvou termínech, první se konal v květnu, náhradní termín potom v září Fakulta na základě výsledků přijímacího řízení přijala ke studiu celkem 43 studentů (Finance 24, Účetnictví a finanční řízení podniku 16, Teorie vyučování ekonomických předmětů 3), což je o 8 více než v roce předchozím. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

14 ABSOLVENTI STUDIJNÍCH PROGRAMŮ POČTY ABSOLVENTŮ Během roku 2008 úspěšně ukončilo studium na Fakultě financí a účetnictví celkem 606 studentů, z toho 420 studentů v bakalářském studijním programu, 224 studentů v magisterském studijním programu a 10 studentů v doktorském studijním programu. Ve srovnání s rokem předchozím to představuje nepatrný nárůst - o 28 studentů (+4,8%). Ten byl způsoben vyšším počtem absolventů bakalářského studijního programu (+86), naopak počet absolventů magisterského studijního programu se meziročně o 54 snížil. Počet absolventů bakalářských oborů Pojišťovnictví Finance Účetnictví a finanční řízení podniku Zdanění a daňová politika Počet absolventů magisterských oborů Bankovnictví a pojišťovnictví Finance OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ V roce 2008 bylo v rámci třech oborů doktorského studijního programu Finance a účetnictví, které jsou na fakultě akreditovány, obhájeno celkem 16 disertačních prací, z toho 5 na oboru Finance, 10 na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku a 1 na oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů. 3 Finance a oceňování podniku Účetnictví a finanční řízení podniku 1 Učitelství ek. předmětů pro SŠ Zdanění a daňová politika Obhájené disertační práce na oboru Finance Autor Téma práce Školitel Ing. David Prušvic Pravidla fiskální politiky prof. Izák Ing. Kamil Dybczak Vliv demografických změn na reálnou úrokovou míru a kapitálové toky prof. Kodera Ing. Vladimír Dobiáš Arbitrage-Free Yield Curve prof. Kodera Ing. Říhová Výnosy korporátní daně v zemích OECD a faktory, které je ovlivňují prof. Kubátová Mgr. Kholnazar Amonov Vytváření atraktivních investičních podmínek pro zahraniční investory na základě zdokonalování měnové politiky prof. Tuček Obhájené disertační práce na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku Ing. David Procházka Účetní a ekonomické pojetí zisku ve vzájemných souvislostech prof. huba Ing. Tomáš Krabec Standardizace oceňování v mezinárodní komparaci: teoreticko-institucionální pohled prof. Mařík Ing. Ondřej Matyáš Manažerské řídící systémy jako nástroj implementace strategie firmy prof. Fibírová Ing. Michal Menšík Modelování jako prostředek zobrazení podnikatelského procesu v manažerském účetnictví prof. Král Ing. Michal Hora Historie a vývoj účetních záznamů prof. Kovanicová Ing. Libor Vašek Akcie a jejich oceňování ve finančním účetnictví doc. Roubíčková Ing. Jaroslav Filinger Účetní výkaznictví profesionálních sportovních klubů prof. huba Ing. Jahodová Plánování v rámci oceňování podniku s důrazem na míru růstu a na investovaný kapitál prof. Mařík Ing. Věra Levičková Právní a účetní aspekty insolvenčního řízení prof. Vomáčková Ing. Růžena Kotlářová Teoretické koncepce postupu oddělování výnosů a nákladů do jednotlivých období prof. huba Obhájené disertační práce na oboru Účetnictví a finanční řízení podniku Ing. Moravcová Návrh optimalizace ekon. znalostí absolventů VOŠ vzhledem k potřebám praxe se speciálním zaměřením na dopravní obory prof. Asztalos Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

15 ČÁST TŘETÍ VĚDECKOVÝZUKUMNÁ ČINNOST A ZAHRANIČNÍ VZTAHY Knihovna VŠE VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST SPECIFICKÝ VÝZKUM, INTERNÍ GRANTY A VĚDECKÉ KONFERENCE VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST VÝZKUMNÝ ZÁMĚR PUBLIKAČNÍ ČINNOST NA FAKULTĚ STUDENTSKÉ AKTIVITY NA FAKULTĚ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM A HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ ZAHRANIČNÍ VZTAHY FAKULTY Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

16 VĚDECKO VÝZKUMNÁ ČINNOST SPECIFICKÝ VÝZKUM A VĚDECKÉ KONFERENCE Proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. ZAMĚŘENÍ VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI Vědecko-výzkumná činnost Fakulty financí a účetnictví v roce 2008 navázala na dosavadní prestižní postavení fakulty v oblasti domácího finančně-účetního výzkumu a zaměřila se na propojení pedagogické činnosti s vědou a výzkumem, širokou spolupráci s finanční, účetní, bankovní a investiční praxí, práci s velkým počtem výzkumně orientovaných studentů doktorského studia a na dlouhodobou a stabilní poradenskou a expertizní spolupráci s vládními a soukromými institucemi. POŘÁDÁNÍ VĚDECKÝCH KONFERENCÍ Fakulta financí a účetnictví a její katedry pokračovaly v organizaci vědeckých konferencí a uspořádaly v roce 2008 čtyři odborné konference: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (katedra veřejných financí, Praha ), Koncepce a praxe řízení výkonnosti (katedra manažerského účetnictví, Praha ) 8. ročník pedagogické konference na téma Účetní výkaznictví (katedra finančního účetnictví a auditingu, Praha ), 9. ročník konference studentů doktorského studia na Fakultě financí a účetnictví VŠE v Praze (Praha, ). Prof. Vančurová na konferenci Teoretické a praktické aspekty veřejných financí SPECIFICKÝ VÝZKUM V rámci specifického výzkumu bylo vytvořeno sedm společných výzkumných týmů akademických pracovníků a studentů, které se zabývaly vždy určitým vědeckým tématem: Výsledkem specifického výzkumu byla zejména obhajoba 16 disertačních prací, dále odborné semináře a celá řada publikací v podobě článků do odborných časopisů a vystoupení na mezinárodních vědeckých konferencí. Třicet dva příspěvků bylo uveřejněno ve sborníku z IX. konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví VŠE, která se konala dne 30. května SPOLEČNÉ VÝZKUMNÉ TÝMY AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ A STUDENTŮ V RÁMCI SPECIFICKÉHO VÝZKUMU 1. Analýza stavu českého finančního trhu tým 10 akademických pracovníků a 3 doktorandů pod vedením doc. RNDr. Jarmily Radové, Ph.D 2. Analýza tržní hodnoty podniku tým 8 akademických pracovníků a 6 doktorandů pod vedením prof. Ing. Miloše Maříka, CSc. 3. Vývoj IFRS po , tým 20 akademických pracovníků a 3 doktorandů pod vedením doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. 4. Modelování dopadu úrokových sazeb na makroekonomické veličiny tým 10 akademických pracovníků a 7 doktorandů pod vedením prof. Ing. Zbyňka Revendy, CSc. 5. Tvorba a využití manažersky orientovaných informačních systémů tým 6 akademických pracovníků a 3 doktorandů pod vedením prof. Ing. Bohumila Krále, CSc. 6. Reforma veřejných financí v kontextu globální finanční krize tým 13 akademických pracovníků a 10 doktorandů pod vedením prof. Ing. Aleny Vančurové, Ph.D. 7. Zkvalitňování přípravy učitelů odborných předmětů pro střední školy ve vazbě na změny v obsahu ekonomických předmětů tým 4 akademických pracovníků a 2 doktorandů pod vedením doc. Ing. Miloslava Rotporta, CSc. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

17 VĚDECKO VÝZKUMNÁ ČINNOST GRANTY GRANTY OD GAČR Paralelně s výzkumnými aktivitami zahrnutými do výzkumného záměru FFÚ se na většině fakultních pracovištích rozvíjela vědecká a výzkumná činnost financovaná z externích grantů. GRANTY Z GAČR ÚSPĚŠNĚ UKONČENÉ V ROCE Model efektivní regulace finančního trhu v ČR v kontextu EU reg. č. 402/06/0700, řešitel: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., doba řešení Udržitelnost veřejných financí reg. č. 402/06/0187, řešitel: doc. Ing. Vratislav Izák, CSc., doba řešení Kreditní riziko a kreditní deriváty reg. č. 402/06/0890, řešitel: doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D., doba řešení Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé reg. č. 402/06/0209, řešitel: prof. Ing. Martin Mandel, CSc., doba řešení Analýza incidence veřejných rozpočtů v České republice reg. č. 402/07/0823, řešitel: Ing. Barbora Slintáková, Ph.D., doba řešení GRANTY Z GAČR POKRAČUJÍCÍ V ROCE Využití nástrojů a metod manažerského účetnictví v rámci Corporate Governance reg. č. 402/07/0153, řešitel: doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D., doba řešení GRANTY Z GAČR ZAHÁJENÉ V ROCE Regulace transferových cen reg. č. 402/08/0271, řešitel: doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr., doba řešení Analýza nákladů a přínosů přechodu na IFRS v českých veřejně obchodovaných společnostech reg. č. 402/08/0748, řešitel: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., doba řešení Analýza oceňování a vykazování cenných papírů kótovanými a nekótovanými společnostmi v České republice reg. č. 402/08/P024, řešitel: Ing. Jiří Strouhal, Ph.D., doba řešení INTERNÍ GRANTY Na fakultě se v období od 16. července 2007 do 27. září 2008 řešily čtyři projekty na základě podpory Interní grantové agentury VŠE. Tyto granty byly úspěšně ukončeny závěrečnou obhajobou dne 11. listopadu Na období od 21. července 2008 do 30. září 2009 získala fakulta dva granty GRANTY OD INTERNÍ GRANTOVÉ AGENTURY VŠE 1. Vyhodnocení a analýza generátorů hodnoty reg. č 1/07, řešitel: Ing. Jahodová 2. Nové přístupy k vykazování výnosů ve světě a možnosti jejich aplikace v ČR reg. č. 2/07, řešitel: Ing. David Procházka 3. Defraudace a kreativní účetnictví možnosti a meze účetní legislativy a auditu reg. č. 3/07, řešitel: Ing. Jiří Pelák, Ph.D. 4. Účetní výkaznictví malých a středních podniků ve světle mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS/IAS reg. č. 4/07, řešitel Ing. Jiří Strouhal, Ph.D 5. Transferové ceny služeb a nehmotných statků reg. č 1/08, řešitel: Ing. Tomáš Brabenec 6. Politicko-ekonomický cyklus na úrovni obcí v ČR reg. č. 2/08, řešitel: Ing. Sedmihradská, Ph.D. Výstupy grantů jsou prezentovány na mezinárodních konferencích, doc. Mejzlík a členové řešitelského týmu na konferenci EAA v Rotterdamu Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

18 PUBLIKAČNÍ ČINNOST PUBLIKAČNÍ ČINNOST V ROCE 2008 Integrální součástí vědecko-výzkumné činnosti fakulty je publikační činnost akademických pracovníků. Všechny povinné celoškolské a fakultní kurzy, zajišťované katedrami jsou zabezpečeny vlastními učebnicemi učitelů kateder, event. jejich speciálními publikacemi. Tyto učebnice a publikace jsou rovněž hojně využívány nejen ostatními ekonomickými fakultami v ČR, ale i na Slovensku. V roce 2008 bylo akademickými pracovníky fakulty publikováno celkem 18 knižních publikací a 3 učebnice, 7 článků v časopisech s pozitivním impakt faktorem, 96 recenzovaných článků, 132 nerecenzovaných článků a 266 ostatních příspěvků. Základním cílem fakulty však není kvantitativní přístup k publikační činnosti, ale v centru pozornosti zejména stojí kvalitativní úroveň vydaných publikací. CELOŠKOLSKÉ PUBLIKAČNÍ SOUTĚŽE V 9. ročníku soutěže o cenu rektora VŠE ocenění získali prof. Mandel a doc. Tomšík. Prorektorka pro vědu a výzkum VŠE a Česká spořitelna, a.s., ve spolupráci s redakční radou časopisu Prague Economic Papers vyhlásily v roce 2008 druhý ročník soutěže o nejlepší odborný článek mladého českého ekonoma napsaný v anglickém jazyce. Ocenění získali studenti doktorského studia Fakulty financí a účetnictví ing. Žďárek a ing. Finardi. CELOŠKOLSKÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ ČLÁNEK a) kategorie nejlepší článek s oponentním řízením 1. místo prof. Ing. Martin Mandel, CSc. a doc. PhDr., Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. za článek External Balance in a Transition Economy (The Role of Foreign Direct Investments), Eastern European Economics, roč. 46, č. 4, str. 5-26, ISSN /2008 b) kategorie nejlepší odborný článek mladého českého ekonoma napsaný v anglickém jazyce FAKULTNÍ SOUTĚŽE S cílem podpořit vysokou kvalitu knižních publikací a recenzovaných článků vyhlásil v roce 2008 děkan fakulty 9. ročník soutěže o nejlepší knižní publikaci, o nejlepší článek v časopise s oponentním řízením a o nejlepší publikační činnost studentů doktorského studia na fakultě. Vítěze v jednotlivých kategoriích vyhlásil děkan na základě návrhu hodnotící komise fakulty složené ze všech profesorů fakulty a stali se jimi ing. Maříková a prof. Mařík v kategorii knižních publikací, prof. Mandel a doc. Tomšík v kategorii článku v časopise s oponentním řízením a ing. Brabenec za publikační činnost studentů doktorského studia. FAKULTNÍ PUBLIKAČNÍ SOUTĚŽ a) kategorie knižní publikace Ing. Pavla Maříková, CSc. a prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. za publikaci Diskontní míra pro výnosové oceňování podniku, 1. vydání, Praha, Nakladatelství Oeconomica, Institut oceňování majetku, 2007, s. 242, ISBN b) kategorie nejlepší článek v časopise s oponentním řízením prof. Ing. Martin Mandel, CSc. a doc. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. za článek External Balance in a Transition Economy (The Role of Foreign Direct Investments), Eastern European Economics (impakt faktor 0,413), 2008, roč. 46, č. 4, str. 5-26, ISSN c) kategorie publikační činnost studentů doktorského studia Ing. Tomáš Brabenec za článek Transferové ceny v manažerském a daňovém rozhodování, Oceňování, 2008, roč.1, č. 1, str. 3-15, ISSN Prof. Mandel předává Savině Finardi cenu za nejlepší odborný článek mladého českého ekonoma napsaný v anglickém jazyce 1. místo Ing. Václav Žďárek, za článek Some Thoughts on Nominal Convergence, its Drivers and Determinants for the New EU Member States Preparing the Euro Adoption 3. místo Ing. Savina Finardi, která byla spoluautorkou statě A Small Open Economy and its Entrance into the European Area: the Case of Czech Republic Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

19 JMENOVACÍ A HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ, OBHAJOBY DISERTAČNÍCH PRACÍ NOVÁ KRITERIA PRO HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ V roce 2008 schválila Vědecká rada VŠE nová kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Tato kriteria kladou značný důraz na kvalitu publikační činnosti (zejména příspěvky v impaktovaných a recenzovaných časopisech) a uznání odbornou veřejností (citace v publikacích jiných autorů). Fakulta bude podle těchto kriterií postupovat pro řízení zahájená po 26. únoru ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM Na zasedáních vědecké rady fakulty se uskutečnily v rámci profesorského řízení v roce 2008 dvě přednášky. Návrh na jmenování profesorem doc. Ing. Aleny Vačurové, Ph.D. a doc. Ing. Pavla Dvořáka, CSc. pro obor Finance byl Vědeckou radou Vysoké školy ekonomické schválen a předán na MŠMT. V roce 2008 bylo zahájeno řízení ke jmenování profesorem doc. PhDr. Ing. Vladimíru Tomšíkovi, Ph.D. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ V rámci habilitačního řízení se uskutečnilo pět přednášek. Na základě úspěšného habilitačního řízení jmenoval rektor tyto nové docenty z faulty: Ing. Jitka Veselá, Ph.D., Ing. Láchová, CSc. a Ing. Leoš Vítek, Ph.D. byli jmenováni docenty pro obor Finance, Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. a Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. byly jmenovány docenty pro obor Účetnictví a finanční řízení. Kromě výše uvedených habilitačních řízení dokončil úspěšně habilitační řízení na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy Univerzity v Brně ing. Pavel, Ph.D. z katedry veřejných financí. V roce 2008 bylo zahájeno habilitační řízení Ing. Pavla Mariniče, Ph.D., MBA, Ing. Aleny Staňkové, CSc. a Ing. y Ištvánfyové, Dr. Rektor předává dekret doc. Jaroslavě Holečkové ÚSPĚŠNÁ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM V ROCE 2008 doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. Cíle a výsledky daňových reforem od 80 let minulého století se zaměřením na přímé daně doc. Ing. Pavel Dvořák, CSc Dluhový problém a finanční krize Prezident republiky jmenuje doc. Alenu Vančurovou profesorkou pro obor Finance ÚSPĚŠNÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ V ROCE 2008 Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. Současnost a vývojové tendence oceňování ve finančním výkaznictví se zvláštním zřetelem na oblast zemědělství Ing. Jitka Veselá, Ph.D. Stanovení vnitřní hodnoty akcie při změně trendu na trhu Ing. Láchová, CSc. Fiskální význam daní z nemovitostí Ing. Leoš Vítek, Ph.D. Ekonomická analýza zdanění příjmů Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. Vliv zadluženosti podniku na jeho rentabilitu a hodnotu Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

20 STUDENTI VE VĚDECKÉ PRÁCI FAKULTY A MOBILITY STUDENTŮ STUDENTSKÁ ODBORNÁ SOUTĚŽ A ESOP Veřejná obhajoba prací přihlášených do dalšího kola studentské odborné soutěže na finančně-účetní téma organizované Fakultou financí a účetnictví VŠE proběhla v květnu 2008: Těchto pět prací bylo současně oceněno v rámci soutěže ESOP jako nejlepší seminární práce na fakultě. Práce Saviny Finardi byla navíc oceněna firmou Ernst & Young. KONFERENCE STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA Fakulta uspořádala již 9. ročník konference studentů doktorského studia. Tak jako i v minulých ročnících proběhla ve spolupráci s auditorskou, daňovou, účetní a poradenskou firmou BDO v rámci konference soutěž o prezentaci nejlepšího příspěvku. Jako nejlepší byly vyhodnoceny příspěvky y Tepperové a Jiřího Přibyla, Andrey Heglasové a y Skálové. STUDENTSKÁ ODBORNÁ SOUTĚŽ SOS 1. místo Savina Finardi: Návratnost investic do lidského kapitálu z pohledu daně z příjmu fyzických osob 2. místo Markéta Horáková: Daňová incidence ekologických daní v ČR 3. místo Radek Moravec: Analýza počtu bankomatů provozovaných vybranými českými bankami 4. místo Josef Matura: Po stopách Economic Order Quantity Martina Tatárová: Analýza procesu harmonizace daňového systému Chorvatska s právem ES NEJLEPŠÍ PŘÍSPĚVKY V RÁMCI KONFERENCE STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA Sekce 1: Finance a měnová teorie a politika Tepperová, Jiří Přibyl: Mezinárodní smlouvy v oblasti zdanění pracovních příjmů Sekce 2: Podnikové finance a oceňování podniku Andrea Heglasová: Spin-off efekty Sekce 3: Teorie vyučování ekonomických předmětů a Účetnictví a auditing Skálová: Nová výzva pro české účetnictví příhraniční fúze Prof. Musílek, ing. Procházka a ing. Hokr (BDO) vyhlašují výsledky soutěže o nejlepší příspěvek CENA REKTORA ZA EXCELENTNÍ PRÁCI Cenu rektora za excelentní diplomovou práci získalo 6 studentů FFÚ a 3 studenti za excelentní bakalářskou práci. CENA REKTORA za excelentní diplomovou práci Petr Vítek: Balanced Scorecard: Teorie a aplikace v českém prostředí Tomáš Jindřich: Behavioral Finance Martina Šťavíková: Analytical CRM: A Tool How To Manage Company s Profitability (tato práce byla vyhodnocena jako nejlepší fakultní práce) Vilímková: Konvergence ČR k EU a perspektiva přijetí eura, Petr Píša: Úpadek společnosti ve vztahu k účetnictví a oceňování Štekl: Hypotéční a kreditní krize v USA, její příčiny a důsledky. za excelentní bakalářskou práci Tomaník: Oceňování opcí binomickým modelem (tato práce byla vyhodnocena jako nejlepší fakultní práce), Novotný: Časová hodnota peněz v účetnictví Pražáková: Vlastní kapitál v obchodní společnosti, Česká republika versus Slovenská republika MOBILITY STUDENTŮ V roce 2008 studovalo na zahraničních partnerských univerzitách v semestrálním výměnném programu Erasmus celkem 20 studentů, z nichž v LS akademického roku 2007/08 (jaro 2008) studovalo v zahraničí 13 studentů. Výběrové řízení pro studium v zahraničí na akademický rok 2008/09 proběhlo začátkem roku 2008 z Fakulty financí a účetnictví se přihlásilo 49 studentů a bylo vybráno 24 studentů. Na základě výsledků výše uvedeného výběru v ZS akademického roku roku 2008/09 (podzim 2008) z vybraných 21 studentů studovalo v zahraničí 7 studentů. Zbývajících 17 vybraných bude studovat v příštím semestru (jaro 2009). Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Fakulty financí a účetnictví VŠE za rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 2012 2012 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Při ohlédnutí za uplynulým rokem nemohu začít nikde jinde než v pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2009 Praha, květen 2010 Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica Praha 2010 ISBN 978-80-245-1659-2 Předmluva Výroční zpráva

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 Brno, květen 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011 1 Úvod AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá vysoká

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 KVĚTEN 2013 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení vědecké rady,

Více

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady...

Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 1 Obsah 1 Úvod... 5 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný název soukromé vysoké školy (dále jen SVŠ ):... 7 2.2 Složení akademické rady... 8 2.3 Zastoupení SVŠE v reprezentaci českých vysokých

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha, červen 2014 Obsah 1 ÚVOD... 6 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 6 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 6 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Praha 2013 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. rektorka 1 Obsah Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 KVĚTEN 2011 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok Praha, červen 2013 1 Obsah 1 ÚVOD... 5 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 5 2.1 Úplný název vysoké školy, běžně užívaná zkratka, sídlo... 5 2.2 Organizační schéma vysoké

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za rok 2004 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, 686 04 Kunovice, tel./fax: +420 572 549 018 / 572 548 788, http://www.vos.cz/vysoka, e-mail: epi@vos.cz Výroční zpráva o činnosti vysoké školy za

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008

Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Výroční zpráva Vysoké školy finanční a správní za akademický rok 2007/2008 Praha únor 2009 Výroční zpráva VŠFS za akademický rok 2007/2008 1 O B S A H Část 1: Zpráva o činnosti VŠFS v akad. roce 2007/2008

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PŘEDMLUVA OBSAH Předmluva... 2 1 Úvod... 4 2 Kvalita a excelence akademických činností... 10 3 Kvalita a kultura akademického ţivota... 28 4 Internacionalizace... 33 5 Zajišťování kvality činností realizovaných

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Výroční zpráva. Cesta je cíl Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Výroční zpráva O ČINNOSTI 2013 Cesta je cíl 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva o činnosti Vysoké

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 Brno, květen 2011 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2010 1 Úvod 1.1 Základní informace AKADEMIE STING, o.p.s., soukromá

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více