Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure"

Transkript

1 Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech Technology Platform Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure

2 Interoperabilita železniční infrastruktury / Interoperabity of Railway Infrastructure Zájmové sdružení právnických osob / Czech Technology Platform Centrum 4D Kodaňská 46/1441 Praha 10, Vršovice Czech Republic Tel: Design a produkce / Design and production: ENTRE s.r.o.

3 Seznam členů Národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury Výrobní a stavební společnosti Skanska a.s. Subterra a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. EDIKT a. s. Dosta Tábor s.r.o. Elektrizace železnic Praha a.s. AŽD Praha s.r.o. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. ŽPSV a.s. AK signal Brno a.s. STARMON s.r.o. Trakce a.s. Výzkumná a projektová centra Výzkumný Ústav Železniční, a.s. VÚKV a.s. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. SUDOP PRAHA a.s. University, střední škola České vysoké učení technické v Praze (Fakulta dopravní) UNIVERSITA PARDUBICE (Dopravní fakulta Jana Pernera) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín Vysoké učení technické v Brně (Fakulta stavební - Ústav železničních konstrukcí a staveb) Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava (Fakulta stavební) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Seznam spolupracujících subjektů Ústřední orgány státní správy Technologické platformy Železniční dopravci Agentury Asociace Společnosti

4 List of members of the Czech Technology Platform Interoperability of Railway Infrastructure Manufacturing and Construction Companies Skanska a.s. Subterra a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. EDIKT a. s. Dosta Tábor s.r.o. Elektrizace železnic Praha a.s. AŽD Praha s.r.o. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. ŽPSV a.s. AK signal Brno a.s. STARMON s.r.o. Trakce a.s. Research and Project Centres Railway Research Institute, j.s.c. Research Development and Testing of Railway Rolling Stock j.s.c. Technical and Test Institute for Construction Prague, state company SUDOP PRAHA a.s. Universities and Colleges Czech Technical University in Prague (Faculty of Transportation Sciences) University of Pardubice (Jan Perner Transport Faculty) College and Secondary School of Machinery and Civil Engineering and Transportation, in Děčín Brno University of Technology (Faculty of Civil Engineering - Institute of Railway Structures and Constructions) VSB Technical University of Ostrava (Faculty of Civil Engineering) State organizations Railway Infrastructure Administration, state organization Cooperating Entities Central Government Authorities Technology Platforms Railway Operators Agencies Associations Companies

5 Úvod Technologická platforma je zájmovým Sdružením dvaadvaceti podnikatelských subjektů, univerzit, výzkumných a projektových organizací z odvětví železničního stavebnictví, kteří se podílí na investiční výstavbě a údržbě železniční infrastruktury České republiky, v oblastech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. Sdružení je právnickou osobou od Jeho cílem je spojení vědecko-výzkumného a technického potenciálu univerzit, výzkumných a projektových ústavů spolu s výrobním potenciálem stavebních a výrobních společností k realizaci následujících cílů a předmětu činnosti: 1. Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Sdružení. 2. Strukturalizace a podpora realizace projektů vývoje, výzkumu a zkušebnictví zajišťující současnou produkci členů Sdružení s požadavky Technických specifikací interoperability transevropského železničního systému v podsystémech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. 3. Získávání finančních prostředků na realizaci těchto projektů. 4. Uplatnění podílu členů Sdružení na mezinárodních (evropských) aktivitách souvisejících s vytvářením nových předpisů pro výstavbu, výrobu a údržbu i navazující zkoušky a hodnocení produkce evropského železničního průmyslu. Místo a úloha České Technologické platformy v oblasti Interoperability Transevropského železničního systému Požadavky spojené se zajištěním železniční interoperability jsou iniciovány záměry Evropské unie (EU) připravit podmínky pro integraci evropského železničního průmyslu a vznik jednotného trhu s jeho produkty a jsou vyjádřeny ve směrnicích ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému. Těmito požadavky se musí řídit projektování, výstavba, související výroba i navazující údržba tratí, a ověřování železniční infrastruktury. Interoperabilita železničního systému zajišťuje mimo jiné kompatibilitu železniční infrastruktury jednotlivých členských států EU. Tzv. velká železniční infrastruktura je dle příslušných oblastí dělena na jednotlivé subsystémy. Jedná se o subsystém infrastruktura, energie a řízení a zabezpečení. V rámci interoperability jsou řešeny otázky nejen jednotlivých subsystémů, ale rozhraní jednotlivých subsystémů a rozhraní subsystémů s kolejovými vozidly. Věcný rozsah uvedených subsystémů je pokryt stavebními a výrobními činnostmi průmyslových partnerů Technologické platformy.

6 Pro navzájem si konkurující firmy (v nejbližším období nejen tuzemské) je zvláště významné udržet si a případně rozšířit podíl na předpokládaném razantním rozvoji české i evropské železniční infrastruktury. Současně jde o neopakovatelnou příležitost firem zajistit si v předstihu větší konkurenceschopnost při získávání zakázek zaměřených na realizaci technické propojenosti evropské železniční sítě. Cílevědomá a systémově usměrňovaná příprava českého průmyslu prostřednictvím spolupráce v rámci Technologické platformy je významným předpokladem jeho budoucí celkové úspěšnosti nejen na domácím, ale i evropském trhu s využitím nových progresivních technologií. Technologická platforma je členem Evropské technologické platformy ERRAC a spolupracuje zejména v oblastech: výměny informací o výzkumu, spolupráce ve výzkumu, poskytování podkladů univerzitám, informování univerzit o prioritách výzkumu a potřebné akademické podpoře. Tento katalog poskytuje informace o všech členech Národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury a seznam spolupracujících subjektů. Katalog je členěn do sekcí: Výrobní a stavební společnosti, Výzkumná a projektová centra, University a střední školy, Státní organizace a Seznam spolupracujících subjektů. Je zde uveden profil členů TP, jejich činnosti, aktivity a zejména jejich zapojení do výzkumných projektů v oblasti železniční infrastruktury na národní i evropské úrovni. Katalog je publikován v aktuálním formátu, tak aby usnadnil začleňování nových subjektů, které mají zájem zapojit se do činnosti Technologické platformy. Technologická platforma vydává tento katalog s cílem podporovat povědomí o činnosti TP, o technologických dovednostech jednotlivých subjektů (členů TP) a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na národní i mezinárodní úrovni čímž zároveň přispívá k vědeckému a technologickému rozvoji železničního průmyslu. Adresa: Národní technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury Kodaňská 46/ Praha 10, Vršovice Česká republika Kontakt: Ing. Bohuslav Dohnal Výkonný ředitel Tel.: sizi.cz

7 Foreword: The Czech Technology Platform is an interested Association of twenty two entities such as, manufacturing companies, universities, research and project centres/organisations from the area of railway civil engineering, which participate in the investment production and maintenance of the railway infrastructure in the Czech Republic, in the areas of infrastructure, energy, control, command and signaling. The Association has been a legal entity since 4th January Its objective is the linkage of the scientific and technical potential of universities, research and project institutes together with the production potential of construction and manufacturing companies for the implementation of the following objectives and the field of activities: 1. Support of innovations and increase of competitiveness of the members of the Association. 2. Structuring and support of implementation of development, research and testing projects ensuring the existing production of the members of the Association with the requirements of the technical interoperability specifications (TSI) of the Trans-European railway system in the sub-systems of infrastructure, energy, command, control and signaling. 3. Acquiring of financial funds for implementation of these projects. 4. The application of the ratio of the members of the Association in international (European) activities related to the creation of new regulations for construction, production and maintenance and related tests and assessment of the production of the European railway industry. The position and role of the Czech Technology Platform in the area of Trans-European railway network Requirements related to the ensuring of railway interoperability were initiated by the intention of the European Union (EU) to prepare conditions for the integration of the European railway industry and creating of a single market for its products and these are expressed in the EC Regulations on the interoperability of the Trans-European high-speed and conventional railway system. These requirements must be applied in construction, related production following maintenance of tracks and verification of railway infrastructure. The interoperability of the railway system ensures, among others, the compatibility of the railway infrastructure of individual member states of the EU. The so-called large railway infrastructure, according to particular areas, is divided into sub-systems. One of means for the achievement of the interoperability is the division of the railway system into sub-systems. The sub-systems of infrastructure, energy and command, control and signaling. In the Framework of interoperability not only issues of particular sub-systems are solved but as well the interface of the subsystems with the rolling stock. The contextual scope of the sub-systems is covered with the construction and production activities of the Technology Platform industrial partners. For the mutual competitiveness of the firms (in the near future, not only domestic) it is very important to keep and expand the ratio in the proposed rapid development of the Czech and European railway infrastructure. At the same time, it concerns the unrepeatable opportunity for companies to ensure higher competitiveness ahead for winning orders focused on the implementation of the technical linkage of the European railway network.

8 The purposefully and systematically directed preparation of the Czech industry through cooperation within the Technology Platform is an important prerequisite for its future overall success not only on the domestic market but as well in the European market with the usage of new advanced technologies. The Technology Platform is a member of the European Rail Research Advisory Council ERRAC and collaborates mainly in the areas of: exchanging information on research, cooperation in research, providing materials to universities, providing information to universities about research priorities and required academic support. This catalogue provides information on all members of the Czech Technology Platform Interoperability of Railway Infrastructure, their profile and activities and in particular their involvement in research projects in the rail sector at national and European level, and a list of its Cooperating Entities. The catalogue is divided into sections: Manufacturing and Construction Companies, Research and Project Centres, Universities and Colleges, State organizations, Cooperating Entities. The catalogue is published in the current format, to facilitate the integration of new entities that are interested to participate in the activities of the Technology Platform. The Technology Platform publishes this catalogue to promote awareness of the activities of TP, the technological skills of individual entities (members of TP) and thereby contributes to increasing their competitiveness on national and international level and thereby also contributes to scientific and technological development of the rail industry. Address: Czech Technology Platform Interoperability of Railway Infrastructure Kodaňská 46/ Prague 10, Vršovice Czech Republic Contact: M.Sc. Bohuslav Dohnal Executive Director Phone:

9 Výrobní a stavební společnosti

10 Manufacturing and Construction Companies

11 Skanska a.s. Profil: Skanska je stavební a developerská skupina působící v České a Slovenské republice, je součástí světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních projektů, správa majetku a související služby. Společnost Skanska a.s. je dále členěna na jednotlivé divize: Divize Pozemní stavitelství Divize Silniční stavitelství Divize Železniční stavitelství Divize Betonové konstrukce Skanska Reality V České republice dále působí společnosti Skanska Infrastructure Development a Skanska Property Czech Republic, s.r.o. Aktivity: Pozemní stavitelství Silniční stavitelství Železniční stavitelství Betonové konstrukce Bytové a komerční development Správa majetku Výzkum a vývoj Projekty /Produkty Projekt MAINLINE - údržba, obnova a zlepšení železniční dopravní infrastruktury s cílem snížit ekonomické dopady a dopady na životní prostředí Skanska, a.s. Líbalova 1/ Praha 4 Chodov Česká republika Kontakt: ing. Michal Šik tel.:

12 Skanska a.s. Profile: Skanska is a construction and development group operating in the Czech and Slovak Republics, it is a part of the global concern Skanska with headquarters in Sweden. The company specializes in all areas of construction, including residential and commercial development and sales, property management and providing of related services. Skanska a.s. has the following divisions: Buildings Division Roads & Bridges Division Railways Division Concrete Technologies Division Residential Development Division Other companies that are part of the group and operate in the Czech Republic are Skanska Infrastructure Development and Skanska Property Czech Republic, s.r.o. Activities: Building Civil Railways Concrete technologies Residential and commercial development Property management Research and Development Projects / Products: Project MAINLINE - maintenance, renewal and improvement of rail transport infrastructure to reduce economic and environmental impacts. Skanska, a.s. Líbalova 1/ Praha 4 Chodov Czech Republic Contact: M.Sc. Michal Šik Phone:

13 Subterra a. s. Profil: Subterra a.s. je multioborová stavební společnost. Její výrobní program zahrnuje podzemní, pozemní i dopravní stavitelství. Společnost rovněž zajišťuje technická zařízení budov a technologické celky v rámci velkých infrastrukturálních staveb. Tomuto základnímu rozčlenění výrobního programu odpovídá i organizační uspořádání do čtyř výrobních divizí. Subterra a.s. realizuje zakázky i v dalších stavebních oborech, jako jsou např. stavby vodohospodářské či sanace starých ekologických zátěží. Působí nejen na území celé České republiky, ale i v zahraničí. V současné době realizuje zakázky v Maďarsku, Srbsku a Německu. Historie společnosti se datuje již od roku 1964, kdy zahájila realizaci své první významné zakázky v oboru podzemního stavitelství. Od té doby opakovaně potvrzuje své kvality jako zhotovitel významných, často unikátních projektů. Mezi nejznámější dokončené stavby patří pražské kolektory v centru města, tramvajová trať z Hlubočep na Barrandov a další infrastrukturální stavby, na nichž se Subterra významně podílela, např. silniční tunel Mrázovka nebo železniční tunely Nového Spojení. Nelze opomenout ani účast na rozšiřování pražského metra. Mimo hlavní město jsou to pak především modernizace a rekonstrukce jednotlivých úseků železničních koridorů často spojené s rekonstrukcemi či výstavbou nových tunelů. Subterra a.s. věnuje soustavnou pozornost zdokonalování používaných a zavádění nových technologií. Nedávno tak bylo například investováno do dvou portálových pokladačů kolejových polí s automatikou pokládání, či do mikrotunelovacího zařízení s variabilitou využití od profilu 800 do 1000 mm. Ve stavebních oborech, v nichž působí, má tak Subterra a.s. stálé postavení na špici technologického rozvoje. Společnost má zavedeny a certifikovány systémy řízení QMS, EMS, SMS, ISMS a SA8000. Potvrzuje to péči, jaká je věnována kvalitě produkce, bezpečnosti a hygieně práce, vztahu k životnímu prostředí, bezpečnosti informací a společenské odpovědnosti. Aktivity: Dopravní stavby, Podzemní stavby, Občanské stavby, Bytové stavby, Ostatní stavby Výzkum a vývoj Projekty /Produkty Národní resortní program TIP Stimulace horninového masivu pro vytvoření puklinového rezervoáru pro jímání geotermální energie systémem hot-dry-rock (projekt FA-TI3/523) zahájení 2011 Subterra, a.s. Koželužská 2246/ Praha 8 Libeň Česká republika Kontakt: Ing. Jiří Tesař obchodní ředitel tel.:

14 Subterra a. s. Profile: Subterra a.s. is a company, which is active in numerous spheres of construction. Its production programme includes underground and building construction as well as transportation construction. The company also provides technical installations for buildings and technological units for large infrastructure projects. This basic classification of the production programme also corresponds to the organisational structure which is divided into four manufacturing divisions. In addition, Subterra has also been contracted to work on projects in other construction spheres, for example in water resource management projects or redevelopment of contaminated sites. It is not only active throughout the Czech Republic, but also abroad. The company currently has contractual arrangements in Hungary, Serbia and Germany. The history of the company dates back to 1964 when, after winning the contract, it began the realisation of its first major underground construction project. Since then it has repeatedly asserted its position as a contractor of prominent, often unique, projects. Among its most well-known, completed projects are the utility tunnels in the centre of Prague, the tram rail from Hlubočepy to Barrandov and other infrastructure constructions, to which the Subterra company significantly contributed, for example the Mrázovka Road Tunnel or the New Connection (Nové Spojení) Railway Tunnels. Worth mentioning certainly is the participation of the company in the Prague Metro extension. Outside the capital, the company is predominantly involved in the modernisation and reconstruction of individual railway corridors, often in conjunction with reconstruction or construction of new tunnels. As well as continually focusing on improvement of the implemented technology, the Subterra company makes an equal effort to introduce new technologies. For example, two tracklayers with automated laying mechanism were purchased recently, as well as a micro tunnel boring machine with a variable cutter head setting from 800 to 1000 mm in diameter. When it comes to technological development, Subterra has permanently occupied a dominant position in the fields of construction, in which it is active. Certification for the implemented QMS, EMS, SMS, ISMS and SA8000 management systems is unequivocal evidence that the company endeavours to achieve and maintain the highest production, safety and hygiene standards and to take seriously environmental issues, information security and social responsibility. Activities: Transport Construction Projects, Underground Construction Projects, Commercial and Services Projects, Housing Construction Projects, Other Construction Projects Research and Development Project and Products National resort programme TIP Stimulation of rock massif to establish fracture reservoir for capture of geothermal energy in the hot-dry-rock system (project FA-TI3/523) commencement 2011 Subterra, a.s. Koželužská 2246/ Praha 8 Libeň Czech Republic Contact: M.Sc. Jiří Tesař Commercial Director Phone:

15 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Profil: Společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. je firmou projektovou, zabývající se přípravou investičních celků v oblastech inženýrských, pozemních a dopravních staveb. V tomto oboru má téměř dvacetiletou tradici. Majetkově společnost patří do skupiny SUDOP GROUP a.s. Specialisté v oblasti statiky řeší náročné úkoly v oblasti statiky průmyslových staveb, mostního stavitelství, speciálního zakládání a podobně. Společnost má zkušenosti v oblasti zakládání, inženýringu, zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkonu autorského dozoru. Aktivity: zpracování technických studií, ekonomických studií zpracování dokumentace stávajícího stavu staveb zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, pro realizaci staveb, skutečného provedení staveb zpracování plánů organizace výstavby a zařízení staveniště geodetické služby vč. majetkoprávní problematiky statické výpočty vedení realizace staveb výkon autorského/technického dozoru na stavbách výkon hlavních prohlídek mostů pozemních komunikací inženýrská činnost zpracování žádostí o finanční podporu z fondů EU a ČR Výzkum a vývoj Projekty /Produkty Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín, 2. část žst. Český Těšín zahájení 03/2014, předpokládaný termín dokončení 11/2015 Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba zahájení 09/2009, termín ukončení 01/2014 Rekonstrukce žst. Olomouc hl.n. zahájení X/2013, předpokládaný termín dokončení VIII/2016 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská Olomouc Česká republika Kontakt: Ing. Václav Kratochvíl předseda představenstva Tel.:

16 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Profile: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. is an engineering company that prepares investment units in the field of engineering, civil and transportation construction projects. The company, which is part of SUDOP GROUP a.s., has nearly twenty years of experience in this field. The company s structural analysts solve demanding tasks in the field of structural analysis of industrial structures, bridges, special foundation engineering and similar matters. The company has experience in foundation engineering, engineering, project documentation in all stages, in obtaining zoning approval and construction permits, and performing architectural supervision to ensure compliance with plans. Activities: Preparation of technical studies, economic studies Preparation of documentation of the structure s existing condition Preparation of project documentation for the zoning process, construction approval, construction implementation and the actual construction Preparation of plans for construction organization and site management Geodetic services, incl. property issues Structural calculations Construction management Architectural/technical supervision on sites Bridge inspections Engineering activities Preparation of applications for financial support from EU and Czech funds Research and Development Projects / Products Optimization of the railroad line Bystřice nad Olší Český Těšín, Part II station Český Těšín commencement 03/2014, expected completion date 11/2015 Reconstruction of Přerov station, 1st construction commencement 09/20009, completion date 01/2014 Reconstruction of Olomouc Main Station commencement X/2013, expected completion date 08/2016 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská Olomouc Czech Republic Contact: M.Sc. Václav Kratochvíl Chairman of the Board of Directors Phone:

17 EDIKT a. s. Profil: Firma EDIKT byla založena jako společnost s ručením omezeným v roce Zaměřila se především na realizaci dopravních, pozemních a inženýrských staveb se specializací na železniční stavby. Pro zajištění kompletních dodávek prací a staveb rozšířila společnost v polovině roku 1995 předmět své činnosti o práce v oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky, telekomunikační techniky a montáže elektroinstalací. V lednu roku 1998 byla firma EDIKT s. r. o. transformována na akciovou společnost. V dubnu roku 2000 získala naše společnost certifikát potvrzující zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO 9001/2008 zaručující kvalitu v oboru. V následujících letech byla prověřena a shledána splňující požadavky norem ISO 14001/2004, BS OHSAS 18001/2007, ISO/IEC 27001:2005 a ISO Naše společnost je rovněž prověřena Národním bezpečnostním úřadem dle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. V současnosti se orientujeme především na kompletní dodávky dopravních a pozemních staveb. Vzhledem k vysokým požadavkům investorů na kvalitu práce a splnění časových harmonogramů jednotlivých prací, vedení společnosti klade velký důraz na vybavení firmy novým, moderním technologickým vybavením s vysokou mírou provozní spolehlivosti, což společně se zkušenostmi a odbornými znalostmi našich zaměstnanců je zárukou kvality práce firmy EDIKT a. s. Aktivity: dopravní stavby pozemní stavby zemní práce silniční motorová doprava ubytování, hostinská činnost EDIKT a. s. Rudolfovská 461/ České Budějovice Česká republika Kontakt: Ing. Václav Sejk Chief Sales Officer Tel.: /616

18 EDIKT a. s. Profile: The EDIKT company was established as a limited liability company in The company focused in particular on the implementation of highway and structural civil engineering works and engineering civil works with special focus on railway civil engineering works. To provide complete supplies of works and civil engineering projects, the company extended the scope of its business activity in the middle of 1995 by work pertaining to interlocking systems, communication and telecommunication engineering and performance of electrical installations. In January 1998, EDIKT s. r. o. was transferred to a joint-stock company. In April 2000, our company was awarded a certificate proving the implementation of the quality management system pursuant to ISO 9001/2008 standard, which is a guarantee of quality in the respective field. In the following years, audits pertaining to the ISO 14001/2004, BS OHSAS 18001/2007, ISO/IEC 27001:2005 and ISO standards were executed and proved compliance with the respective requirements. Our company underwent a security clearance held by the National Security Authority as well pursuant to Act No. 412/2005 Coll. to regulate classified information and security eligibility. At present, we focus in particular on complete supply of highway and structural civil engineering works. With respect to the demanding requirements of investors for work quality and adherence to time schedules of individual items of work, we accentuate the necessity to equip the company with brand-new, up-to-date technological equipment with high functional reliability, which, together with the experience and the professional competence of our employees, provide a guarantee of the EDIKT a.s. work quality. Activities : Transport civil engineering works, Structural civil engineering works, Earthworks Road motor transport Accommodation and hospitality EDIKT a. s. Rudolfovská 461/ České Budějovice Czech Republic Contact: M.Sc. Václav Sejk Chief Sales Officer Phone: /616

19 Dosta Tábor s.r.o. Profil: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Aktivity: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů Velkoobchod a maloobchod Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Ubytovací služby Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Produkty a služby výstavba, rekonstrukce a oprava železničních tratí, výhybek a vleček výstavba, rekonstrukce a oprava železničních stanic výstavba, rekonstrukce nástupišť výstavba, rekonstrukce mostů a propustků výstavba, rekonstrukce silnic, chodníků, zpevněných ploch zřizování a rekonstrukce přejezdů všech typů poradenská činnost, vypracování a posouzení technického stavu drah a vleček výstavba opěrných betonových a gabionových zdí dláždění a obklady z přírodního kamene odvodňovací systémy Dosta Tábor s.r.o. Blanická Tábo Česká republika Kontakt: Dvořák Marek jednatel společnosti Tel.:

20 Dosta Tábor s.r.o. Profile: Structural Engineering/Building Constructions, reconstructions and building removal Road transport - domestic freight using vehicles with a maximum weight of up to 3.5 tons domestic freight using vehicles with a maximum mass exceeding 3.5 tonnes, international freight using vehicles with a maximum weight of up to 3.5 tons Production, trade and services not specified in Annexes 1 3 Trade Act Activities : Manufacture of fabricated metal products Surface treatment and welding of metals and other materials Wholesale and retail trade Maintenance of motor vehicles and their accessories Providing services for agriculture, horticulture, fishing, forestry and hunting Manufacture of wood and of products of wood, cork, straw and plaiting materials Waste disposal (except hazardous waste) Specialized construction activities Accommodation services Advisory and consultancy, expert studies and reports Products and Services Construction, reconstruction and repair of railroad tracks, switches and sidings Construction, reconstruction and repair of railway stations Construction, reconstruction of platforms Construction, reconstruction of bridges and culverts Construction, reconstruction of roads, sidewalks, paved areas Installing of all types of crossings Consultancy, development and assessment of technical condition of tracks and sidings Construction of concrete retaining walls and gabion Paving and natural stone Drainage systems Dosta Tábor s.r.o. Blanická Tábor Czech Republic Contact: Dvořák Marek CEO Phone:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ANNUAL REPORT 2014 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...6 Výrobní program...7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

Výroční zpráva Annual Report 2011

Výroční zpráva Annual Report 2011 1 Výroční zpráva Annual Report 2011 2 001 Výroční zpráva Annual Report 002 Obsah Contents Základní údaje o společnosti General Information Historie společnosti The Company s History 004 008 Zpráva představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU

CZECH REPUBLIC CANADA USA SPAIN QUATAR MEXICO ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU CZECH REPUBLIC CANADA USA MEXICO SPAIN ALGIERS QUATAR TURKEY ARGENTINA CHILE BRAZIL PERU VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Pokud v textu není uvedeno jinak, jsou hodnoty vyjádřeny v IFRS. Data vykazována dle

Více

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Významné fi rmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Javorník

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

ANNUAL VÝROČNÍ REPORT ZPRÁVA

ANNUAL VÝROČNÍ REPORT ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Contents Opening Word 4 History of the Company UNIS 6 Basic Data of the Company 8 Facts and Numbers 8 Organisation Scheme of the Company 11 Company Structure Description

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

2009 roční zpráva activity report zat 2009

2009 roční zpráva activity report zat 2009 2009 roční zpráva Activity Report ZAT 2009 ZAT - dodávky komplexních řešení v oblasti automatizace pro energetiku a průmyslové procesy - výroba zdravotnických přístrojů Obchodní jméno: ZAT a.s. Rok založení:

Více

ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Content / Obsah Opening Word / Úvodní slovo 4 / 5 History of the Company UNIS / Historie společnosti UNIS 6 / 7 Basic Data of the Company / Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006

Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 Výroční zpráva 2006 Annual report 2006 32 obsah contents 01. Základní údaje o společnosti Basic Data on Company 02. Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Introductory Word by President

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

Obsah. Table of contents. Úvodní slovo / Opening Statement 2 Profil organizace / Company Profile 4 Provozování železniční dopravní cesty / Operation

Obsah. Table of contents. Úvodní slovo / Opening Statement 2 Profil organizace / Company Profile 4 Provozování železniční dopravní cesty / Operation ROČNÍ ZPRÁVA YEARLY REPORT 2007 ROČNÍ ZPRÁVA YEARLY REPORT Obsah Table of contents Úvodní slovo / Opening Statement 2 Profil organizace / Company Profile 4 Provozování železniční dopravní cesty / Operation

Více

Obsah. Table of contents. Úvodní slovo / Opening Statement 2 Profil organizace / Company Profile 4 Provozování železniční dopravní cesty / Operation

Obsah. Table of contents. Úvodní slovo / Opening Statement 2 Profil organizace / Company Profile 4 Provozování železniční dopravní cesty / Operation 2007 Obsah Table of contents Úvodní slovo / Opening Statement 2 Profil organizace / Company Profile 4 Provozování železniční dopravní cesty / Operation of the Railway Infrastructure 8 Provozuschopnost

Více

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013

Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Výroční zpráva 2013 Annual Report 2013 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku OBSAH 1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 2. Základní údaje o společnosti 3. Stanovy společnosti a zpráva o vztazích 4. Valná hromada 5. Představenstvo,

Více

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE

OBSAH - CONTENTS OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE ZPRÁVA REPORT 2013 OBSAH - CONTENTS 1 1 2 4 OBSAH CONTENTS ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE MANAGING DIRECTOR'S INTRODUCTION PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE HLAVNÍ CÍLE MAIN OBJECTIVES ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s.

Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. Výroční zpráva Annual Report ČD-Telematika a.s. zavřená klopa 1 Obsah Contents Vize, mise a strategie společnosti Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Profil společnosti Finanční

Více

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA * klasická a jaderná energetika * classic and nuclear power industry * chemie a petrochemie * chemistry and petrochemistry * plynárenství * gas industry * ropný průmysl * oil industry * hutnictví * metallurgy

Více

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Praha prosinec

Více

News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS

News. Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU ROZHOVOR SIEMENS News 01 2011 ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Růst železničního průmyslu, pozitivní loňský rok, co bude dál? ROZHOVOR S ŘEDITELEM SŽDC PAVLEM HABARTOU SIEMENS NOVÉ LOKOMOTIVY

Více

Vize a cíle společnosti

Vize a cíle společnosti Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Vize a cíle společnosti Vize ČD - Telematika chce být moderní společností orientovanou na zákazníka a jasně se odlišující od konkurence. Pro naše zákazníky se chceme

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report

VÝROČNÍ ZPRÁVA. annual report VÝROČNÍ ZPRÁVA annual report Report of the Board of Directors on business activities of the Company and on state of its assets Basic data of the company Articles of Association General Meeting Board of

Více

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region

Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Inovační potenciál plzeňského regionu Innovation Potential of the Pilsen Region Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu Publikace Inovační potenciál plzeňského regionu vznikla v rámci aktivit sítě

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více