Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure"

Transkript

1 Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech Technology Platform Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure

2 Interoperabilita železniční infrastruktury / Interoperabity of Railway Infrastructure Zájmové sdružení právnických osob / Czech Technology Platform Centrum 4D Kodaňská 46/1441 Praha 10, Vršovice Czech Republic Tel: Design a produkce / Design and production: ENTRE s.r.o.

3 Seznam členů Národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury Výrobní a stavební společnosti Skanska a.s. Subterra a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. EDIKT a. s. Dosta Tábor s.r.o. Elektrizace železnic Praha a.s. AŽD Praha s.r.o. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. ŽPSV a.s. AK signal Brno a.s. STARMON s.r.o. Trakce a.s. Výzkumná a projektová centra Výzkumný Ústav Železniční, a.s. VÚKV a.s. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. SUDOP PRAHA a.s. University, střední škola České vysoké učení technické v Praze (Fakulta dopravní) UNIVERSITA PARDUBICE (Dopravní fakulta Jana Pernera) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín Vysoké učení technické v Brně (Fakulta stavební - Ústav železničních konstrukcí a staveb) Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava (Fakulta stavební) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Seznam spolupracujících subjektů Ústřední orgány státní správy Technologické platformy Železniční dopravci Agentury Asociace Společnosti

4 List of members of the Czech Technology Platform Interoperability of Railway Infrastructure Manufacturing and Construction Companies Skanska a.s. Subterra a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. EDIKT a. s. Dosta Tábor s.r.o. Elektrizace železnic Praha a.s. AŽD Praha s.r.o. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. ŽPSV a.s. AK signal Brno a.s. STARMON s.r.o. Trakce a.s. Research and Project Centres Railway Research Institute, j.s.c. Research Development and Testing of Railway Rolling Stock j.s.c. Technical and Test Institute for Construction Prague, state company SUDOP PRAHA a.s. Universities and Colleges Czech Technical University in Prague (Faculty of Transportation Sciences) University of Pardubice (Jan Perner Transport Faculty) College and Secondary School of Machinery and Civil Engineering and Transportation, in Děčín Brno University of Technology (Faculty of Civil Engineering - Institute of Railway Structures and Constructions) VSB Technical University of Ostrava (Faculty of Civil Engineering) State organizations Railway Infrastructure Administration, state organization Cooperating Entities Central Government Authorities Technology Platforms Railway Operators Agencies Associations Companies

5 Úvod Technologická platforma je zájmovým Sdružením dvaadvaceti podnikatelských subjektů, univerzit, výzkumných a projektových organizací z odvětví železničního stavebnictví, kteří se podílí na investiční výstavbě a údržbě železniční infrastruktury České republiky, v oblastech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. Sdružení je právnickou osobou od Jeho cílem je spojení vědecko-výzkumného a technického potenciálu univerzit, výzkumných a projektových ústavů spolu s výrobním potenciálem stavebních a výrobních společností k realizaci následujících cílů a předmětu činnosti: 1. Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Sdružení. 2. Strukturalizace a podpora realizace projektů vývoje, výzkumu a zkušebnictví zajišťující současnou produkci členů Sdružení s požadavky Technických specifikací interoperability transevropského železničního systému v podsystémech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. 3. Získávání finančních prostředků na realizaci těchto projektů. 4. Uplatnění podílu členů Sdružení na mezinárodních (evropských) aktivitách souvisejících s vytvářením nových předpisů pro výstavbu, výrobu a údržbu i navazující zkoušky a hodnocení produkce evropského železničního průmyslu. Místo a úloha České Technologické platformy v oblasti Interoperability Transevropského železničního systému Požadavky spojené se zajištěním železniční interoperability jsou iniciovány záměry Evropské unie (EU) připravit podmínky pro integraci evropského železničního průmyslu a vznik jednotného trhu s jeho produkty a jsou vyjádřeny ve směrnicích ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému. Těmito požadavky se musí řídit projektování, výstavba, související výroba i navazující údržba tratí, a ověřování železniční infrastruktury. Interoperabilita železničního systému zajišťuje mimo jiné kompatibilitu železniční infrastruktury jednotlivých členských států EU. Tzv. velká železniční infrastruktura je dle příslušných oblastí dělena na jednotlivé subsystémy. Jedná se o subsystém infrastruktura, energie a řízení a zabezpečení. V rámci interoperability jsou řešeny otázky nejen jednotlivých subsystémů, ale rozhraní jednotlivých subsystémů a rozhraní subsystémů s kolejovými vozidly. Věcný rozsah uvedených subsystémů je pokryt stavebními a výrobními činnostmi průmyslových partnerů Technologické platformy.

6 Pro navzájem si konkurující firmy (v nejbližším období nejen tuzemské) je zvláště významné udržet si a případně rozšířit podíl na předpokládaném razantním rozvoji české i evropské železniční infrastruktury. Současně jde o neopakovatelnou příležitost firem zajistit si v předstihu větší konkurenceschopnost při získávání zakázek zaměřených na realizaci technické propojenosti evropské železniční sítě. Cílevědomá a systémově usměrňovaná příprava českého průmyslu prostřednictvím spolupráce v rámci Technologické platformy je významným předpokladem jeho budoucí celkové úspěšnosti nejen na domácím, ale i evropském trhu s využitím nových progresivních technologií. Technologická platforma je členem Evropské technologické platformy ERRAC a spolupracuje zejména v oblastech: výměny informací o výzkumu, spolupráce ve výzkumu, poskytování podkladů univerzitám, informování univerzit o prioritách výzkumu a potřebné akademické podpoře. Tento katalog poskytuje informace o všech členech Národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury a seznam spolupracujících subjektů. Katalog je členěn do sekcí: Výrobní a stavební společnosti, Výzkumná a projektová centra, University a střední školy, Státní organizace a Seznam spolupracujících subjektů. Je zde uveden profil členů TP, jejich činnosti, aktivity a zejména jejich zapojení do výzkumných projektů v oblasti železniční infrastruktury na národní i evropské úrovni. Katalog je publikován v aktuálním formátu, tak aby usnadnil začleňování nových subjektů, které mají zájem zapojit se do činnosti Technologické platformy. Technologická platforma vydává tento katalog s cílem podporovat povědomí o činnosti TP, o technologických dovednostech jednotlivých subjektů (členů TP) a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na národní i mezinárodní úrovni čímž zároveň přispívá k vědeckému a technologickému rozvoji železničního průmyslu. Adresa: Národní technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury Kodaňská 46/ Praha 10, Vršovice Česká republika Kontakt: Ing. Bohuslav Dohnal Výkonný ředitel Tel.: sizi.cz

7 Foreword: The Czech Technology Platform is an interested Association of twenty two entities such as, manufacturing companies, universities, research and project centres/organisations from the area of railway civil engineering, which participate in the investment production and maintenance of the railway infrastructure in the Czech Republic, in the areas of infrastructure, energy, control, command and signaling. The Association has been a legal entity since 4th January Its objective is the linkage of the scientific and technical potential of universities, research and project institutes together with the production potential of construction and manufacturing companies for the implementation of the following objectives and the field of activities: 1. Support of innovations and increase of competitiveness of the members of the Association. 2. Structuring and support of implementation of development, research and testing projects ensuring the existing production of the members of the Association with the requirements of the technical interoperability specifications (TSI) of the Trans-European railway system in the sub-systems of infrastructure, energy, command, control and signaling. 3. Acquiring of financial funds for implementation of these projects. 4. The application of the ratio of the members of the Association in international (European) activities related to the creation of new regulations for construction, production and maintenance and related tests and assessment of the production of the European railway industry. The position and role of the Czech Technology Platform in the area of Trans-European railway network Requirements related to the ensuring of railway interoperability were initiated by the intention of the European Union (EU) to prepare conditions for the integration of the European railway industry and creating of a single market for its products and these are expressed in the EC Regulations on the interoperability of the Trans-European high-speed and conventional railway system. These requirements must be applied in construction, related production following maintenance of tracks and verification of railway infrastructure. The interoperability of the railway system ensures, among others, the compatibility of the railway infrastructure of individual member states of the EU. The so-called large railway infrastructure, according to particular areas, is divided into sub-systems. One of means for the achievement of the interoperability is the division of the railway system into sub-systems. The sub-systems of infrastructure, energy and command, control and signaling. In the Framework of interoperability not only issues of particular sub-systems are solved but as well the interface of the subsystems with the rolling stock. The contextual scope of the sub-systems is covered with the construction and production activities of the Technology Platform industrial partners. For the mutual competitiveness of the firms (in the near future, not only domestic) it is very important to keep and expand the ratio in the proposed rapid development of the Czech and European railway infrastructure. At the same time, it concerns the unrepeatable opportunity for companies to ensure higher competitiveness ahead for winning orders focused on the implementation of the technical linkage of the European railway network.

8 The purposefully and systematically directed preparation of the Czech industry through cooperation within the Technology Platform is an important prerequisite for its future overall success not only on the domestic market but as well in the European market with the usage of new advanced technologies. The Technology Platform is a member of the European Rail Research Advisory Council ERRAC and collaborates mainly in the areas of: exchanging information on research, cooperation in research, providing materials to universities, providing information to universities about research priorities and required academic support. This catalogue provides information on all members of the Czech Technology Platform Interoperability of Railway Infrastructure, their profile and activities and in particular their involvement in research projects in the rail sector at national and European level, and a list of its Cooperating Entities. The catalogue is divided into sections: Manufacturing and Construction Companies, Research and Project Centres, Universities and Colleges, State organizations, Cooperating Entities. The catalogue is published in the current format, to facilitate the integration of new entities that are interested to participate in the activities of the Technology Platform. The Technology Platform publishes this catalogue to promote awareness of the activities of TP, the technological skills of individual entities (members of TP) and thereby contributes to increasing their competitiveness on national and international level and thereby also contributes to scientific and technological development of the rail industry. Address: Czech Technology Platform Interoperability of Railway Infrastructure Kodaňská 46/ Prague 10, Vršovice Czech Republic Contact: M.Sc. Bohuslav Dohnal Executive Director Phone:

9 Výrobní a stavební společnosti

10 Manufacturing and Construction Companies

11 Skanska a.s. Profil: Skanska je stavební a developerská skupina působící v České a Slovenské republice, je součástí světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních projektů, správa majetku a související služby. Společnost Skanska a.s. je dále členěna na jednotlivé divize: Divize Pozemní stavitelství Divize Silniční stavitelství Divize Železniční stavitelství Divize Betonové konstrukce Skanska Reality V České republice dále působí společnosti Skanska Infrastructure Development a Skanska Property Czech Republic, s.r.o. Aktivity: Pozemní stavitelství Silniční stavitelství Železniční stavitelství Betonové konstrukce Bytové a komerční development Správa majetku Výzkum a vývoj Projekty /Produkty Projekt MAINLINE - údržba, obnova a zlepšení železniční dopravní infrastruktury s cílem snížit ekonomické dopady a dopady na životní prostředí Skanska, a.s. Líbalova 1/ Praha 4 Chodov Česká republika Kontakt: ing. Michal Šik tel.:

12 Skanska a.s. Profile: Skanska is a construction and development group operating in the Czech and Slovak Republics, it is a part of the global concern Skanska with headquarters in Sweden. The company specializes in all areas of construction, including residential and commercial development and sales, property management and providing of related services. Skanska a.s. has the following divisions: Buildings Division Roads & Bridges Division Railways Division Concrete Technologies Division Residential Development Division Other companies that are part of the group and operate in the Czech Republic are Skanska Infrastructure Development and Skanska Property Czech Republic, s.r.o. Activities: Building Civil Railways Concrete technologies Residential and commercial development Property management Research and Development Projects / Products: Project MAINLINE - maintenance, renewal and improvement of rail transport infrastructure to reduce economic and environmental impacts. Skanska, a.s. Líbalova 1/ Praha 4 Chodov Czech Republic Contact: M.Sc. Michal Šik Phone:

13 Subterra a. s. Profil: Subterra a.s. je multioborová stavební společnost. Její výrobní program zahrnuje podzemní, pozemní i dopravní stavitelství. Společnost rovněž zajišťuje technická zařízení budov a technologické celky v rámci velkých infrastrukturálních staveb. Tomuto základnímu rozčlenění výrobního programu odpovídá i organizační uspořádání do čtyř výrobních divizí. Subterra a.s. realizuje zakázky i v dalších stavebních oborech, jako jsou např. stavby vodohospodářské či sanace starých ekologických zátěží. Působí nejen na území celé České republiky, ale i v zahraničí. V současné době realizuje zakázky v Maďarsku, Srbsku a Německu. Historie společnosti se datuje již od roku 1964, kdy zahájila realizaci své první významné zakázky v oboru podzemního stavitelství. Od té doby opakovaně potvrzuje své kvality jako zhotovitel významných, často unikátních projektů. Mezi nejznámější dokončené stavby patří pražské kolektory v centru města, tramvajová trať z Hlubočep na Barrandov a další infrastrukturální stavby, na nichž se Subterra významně podílela, např. silniční tunel Mrázovka nebo železniční tunely Nového Spojení. Nelze opomenout ani účast na rozšiřování pražského metra. Mimo hlavní město jsou to pak především modernizace a rekonstrukce jednotlivých úseků železničních koridorů často spojené s rekonstrukcemi či výstavbou nových tunelů. Subterra a.s. věnuje soustavnou pozornost zdokonalování používaných a zavádění nových technologií. Nedávno tak bylo například investováno do dvou portálových pokladačů kolejových polí s automatikou pokládání, či do mikrotunelovacího zařízení s variabilitou využití od profilu 800 do 1000 mm. Ve stavebních oborech, v nichž působí, má tak Subterra a.s. stálé postavení na špici technologického rozvoje. Společnost má zavedeny a certifikovány systémy řízení QMS, EMS, SMS, ISMS a SA8000. Potvrzuje to péči, jaká je věnována kvalitě produkce, bezpečnosti a hygieně práce, vztahu k životnímu prostředí, bezpečnosti informací a společenské odpovědnosti. Aktivity: Dopravní stavby, Podzemní stavby, Občanské stavby, Bytové stavby, Ostatní stavby Výzkum a vývoj Projekty /Produkty Národní resortní program TIP Stimulace horninového masivu pro vytvoření puklinového rezervoáru pro jímání geotermální energie systémem hot-dry-rock (projekt FA-TI3/523) zahájení 2011 Subterra, a.s. Koželužská 2246/ Praha 8 Libeň Česká republika Kontakt: Ing. Jiří Tesař obchodní ředitel tel.:

14 Subterra a. s. Profile: Subterra a.s. is a company, which is active in numerous spheres of construction. Its production programme includes underground and building construction as well as transportation construction. The company also provides technical installations for buildings and technological units for large infrastructure projects. This basic classification of the production programme also corresponds to the organisational structure which is divided into four manufacturing divisions. In addition, Subterra has also been contracted to work on projects in other construction spheres, for example in water resource management projects or redevelopment of contaminated sites. It is not only active throughout the Czech Republic, but also abroad. The company currently has contractual arrangements in Hungary, Serbia and Germany. The history of the company dates back to 1964 when, after winning the contract, it began the realisation of its first major underground construction project. Since then it has repeatedly asserted its position as a contractor of prominent, often unique, projects. Among its most well-known, completed projects are the utility tunnels in the centre of Prague, the tram rail from Hlubočepy to Barrandov and other infrastructure constructions, to which the Subterra company significantly contributed, for example the Mrázovka Road Tunnel or the New Connection (Nové Spojení) Railway Tunnels. Worth mentioning certainly is the participation of the company in the Prague Metro extension. Outside the capital, the company is predominantly involved in the modernisation and reconstruction of individual railway corridors, often in conjunction with reconstruction or construction of new tunnels. As well as continually focusing on improvement of the implemented technology, the Subterra company makes an equal effort to introduce new technologies. For example, two tracklayers with automated laying mechanism were purchased recently, as well as a micro tunnel boring machine with a variable cutter head setting from 800 to 1000 mm in diameter. When it comes to technological development, Subterra has permanently occupied a dominant position in the fields of construction, in which it is active. Certification for the implemented QMS, EMS, SMS, ISMS and SA8000 management systems is unequivocal evidence that the company endeavours to achieve and maintain the highest production, safety and hygiene standards and to take seriously environmental issues, information security and social responsibility. Activities: Transport Construction Projects, Underground Construction Projects, Commercial and Services Projects, Housing Construction Projects, Other Construction Projects Research and Development Project and Products National resort programme TIP Stimulation of rock massif to establish fracture reservoir for capture of geothermal energy in the hot-dry-rock system (project FA-TI3/523) commencement 2011 Subterra, a.s. Koželužská 2246/ Praha 8 Libeň Czech Republic Contact: M.Sc. Jiří Tesař Commercial Director Phone:

15 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Profil: Společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. je firmou projektovou, zabývající se přípravou investičních celků v oblastech inženýrských, pozemních a dopravních staveb. V tomto oboru má téměř dvacetiletou tradici. Majetkově společnost patří do skupiny SUDOP GROUP a.s. Specialisté v oblasti statiky řeší náročné úkoly v oblasti statiky průmyslových staveb, mostního stavitelství, speciálního zakládání a podobně. Společnost má zkušenosti v oblasti zakládání, inženýringu, zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkonu autorského dozoru. Aktivity: zpracování technických studií, ekonomických studií zpracování dokumentace stávajícího stavu staveb zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, pro realizaci staveb, skutečného provedení staveb zpracování plánů organizace výstavby a zařízení staveniště geodetické služby vč. majetkoprávní problematiky statické výpočty vedení realizace staveb výkon autorského/technického dozoru na stavbách výkon hlavních prohlídek mostů pozemních komunikací inženýrská činnost zpracování žádostí o finanční podporu z fondů EU a ČR Výzkum a vývoj Projekty /Produkty Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín, 2. část žst. Český Těšín zahájení 03/2014, předpokládaný termín dokončení 11/2015 Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba zahájení 09/2009, termín ukončení 01/2014 Rekonstrukce žst. Olomouc hl.n. zahájení X/2013, předpokládaný termín dokončení VIII/2016 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská Olomouc Česká republika Kontakt: Ing. Václav Kratochvíl předseda představenstva Tel.:

16 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Profile: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. is an engineering company that prepares investment units in the field of engineering, civil and transportation construction projects. The company, which is part of SUDOP GROUP a.s., has nearly twenty years of experience in this field. The company s structural analysts solve demanding tasks in the field of structural analysis of industrial structures, bridges, special foundation engineering and similar matters. The company has experience in foundation engineering, engineering, project documentation in all stages, in obtaining zoning approval and construction permits, and performing architectural supervision to ensure compliance with plans. Activities: Preparation of technical studies, economic studies Preparation of documentation of the structure s existing condition Preparation of project documentation for the zoning process, construction approval, construction implementation and the actual construction Preparation of plans for construction organization and site management Geodetic services, incl. property issues Structural calculations Construction management Architectural/technical supervision on sites Bridge inspections Engineering activities Preparation of applications for financial support from EU and Czech funds Research and Development Projects / Products Optimization of the railroad line Bystřice nad Olší Český Těšín, Part II station Český Těšín commencement 03/2014, expected completion date 11/2015 Reconstruction of Přerov station, 1st construction commencement 09/20009, completion date 01/2014 Reconstruction of Olomouc Main Station commencement X/2013, expected completion date 08/2016 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská Olomouc Czech Republic Contact: M.Sc. Václav Kratochvíl Chairman of the Board of Directors Phone:

17 EDIKT a. s. Profil: Firma EDIKT byla založena jako společnost s ručením omezeným v roce Zaměřila se především na realizaci dopravních, pozemních a inženýrských staveb se specializací na železniční stavby. Pro zajištění kompletních dodávek prací a staveb rozšířila společnost v polovině roku 1995 předmět své činnosti o práce v oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky, telekomunikační techniky a montáže elektroinstalací. V lednu roku 1998 byla firma EDIKT s. r. o. transformována na akciovou společnost. V dubnu roku 2000 získala naše společnost certifikát potvrzující zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO 9001/2008 zaručující kvalitu v oboru. V následujících letech byla prověřena a shledána splňující požadavky norem ISO 14001/2004, BS OHSAS 18001/2007, ISO/IEC 27001:2005 a ISO Naše společnost je rovněž prověřena Národním bezpečnostním úřadem dle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. V současnosti se orientujeme především na kompletní dodávky dopravních a pozemních staveb. Vzhledem k vysokým požadavkům investorů na kvalitu práce a splnění časových harmonogramů jednotlivých prací, vedení společnosti klade velký důraz na vybavení firmy novým, moderním technologickým vybavením s vysokou mírou provozní spolehlivosti, což společně se zkušenostmi a odbornými znalostmi našich zaměstnanců je zárukou kvality práce firmy EDIKT a. s. Aktivity: dopravní stavby pozemní stavby zemní práce silniční motorová doprava ubytování, hostinská činnost EDIKT a. s. Rudolfovská 461/ České Budějovice Česká republika Kontakt: Ing. Václav Sejk Chief Sales Officer Tel.: /616

18 EDIKT a. s. Profile: The EDIKT company was established as a limited liability company in The company focused in particular on the implementation of highway and structural civil engineering works and engineering civil works with special focus on railway civil engineering works. To provide complete supplies of works and civil engineering projects, the company extended the scope of its business activity in the middle of 1995 by work pertaining to interlocking systems, communication and telecommunication engineering and performance of electrical installations. In January 1998, EDIKT s. r. o. was transferred to a joint-stock company. In April 2000, our company was awarded a certificate proving the implementation of the quality management system pursuant to ISO 9001/2008 standard, which is a guarantee of quality in the respective field. In the following years, audits pertaining to the ISO 14001/2004, BS OHSAS 18001/2007, ISO/IEC 27001:2005 and ISO standards were executed and proved compliance with the respective requirements. Our company underwent a security clearance held by the National Security Authority as well pursuant to Act No. 412/2005 Coll. to regulate classified information and security eligibility. At present, we focus in particular on complete supply of highway and structural civil engineering works. With respect to the demanding requirements of investors for work quality and adherence to time schedules of individual items of work, we accentuate the necessity to equip the company with brand-new, up-to-date technological equipment with high functional reliability, which, together with the experience and the professional competence of our employees, provide a guarantee of the EDIKT a.s. work quality. Activities : Transport civil engineering works, Structural civil engineering works, Earthworks Road motor transport Accommodation and hospitality EDIKT a. s. Rudolfovská 461/ České Budějovice Czech Republic Contact: M.Sc. Václav Sejk Chief Sales Officer Phone: /616

19 Dosta Tábor s.r.o. Profil: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Aktivity: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů Velkoobchod a maloobchod Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Ubytovací služby Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Produkty a služby výstavba, rekonstrukce a oprava železničních tratí, výhybek a vleček výstavba, rekonstrukce a oprava železničních stanic výstavba, rekonstrukce nástupišť výstavba, rekonstrukce mostů a propustků výstavba, rekonstrukce silnic, chodníků, zpevněných ploch zřizování a rekonstrukce přejezdů všech typů poradenská činnost, vypracování a posouzení technického stavu drah a vleček výstavba opěrných betonových a gabionových zdí dláždění a obklady z přírodního kamene odvodňovací systémy Dosta Tábor s.r.o. Blanická Tábo Česká republika Kontakt: Dvořák Marek jednatel společnosti Tel.:

20 Dosta Tábor s.r.o. Profile: Structural Engineering/Building Constructions, reconstructions and building removal Road transport - domestic freight using vehicles with a maximum weight of up to 3.5 tons domestic freight using vehicles with a maximum mass exceeding 3.5 tonnes, international freight using vehicles with a maximum weight of up to 3.5 tons Production, trade and services not specified in Annexes 1 3 Trade Act Activities : Manufacture of fabricated metal products Surface treatment and welding of metals and other materials Wholesale and retail trade Maintenance of motor vehicles and their accessories Providing services for agriculture, horticulture, fishing, forestry and hunting Manufacture of wood and of products of wood, cork, straw and plaiting materials Waste disposal (except hazardous waste) Specialized construction activities Accommodation services Advisory and consultancy, expert studies and reports Products and Services Construction, reconstruction and repair of railroad tracks, switches and sidings Construction, reconstruction and repair of railway stations Construction, reconstruction of platforms Construction, reconstruction of bridges and culverts Construction, reconstruction of roads, sidewalks, paved areas Installing of all types of crossings Consultancy, development and assessment of technical condition of tracks and sidings Construction of concrete retaining walls and gabion Paving and natural stone Drainage systems Dosta Tábor s.r.o. Blanická Tábor Czech Republic Contact: Dvořák Marek CEO Phone:

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma I n g. B o h u s l a v D o h n a l v ý k o n n ý ř e d i t e l Association of Corporate Bodies -,,Interoperability

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY

VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY VÝHYBKOVÉ KONSTRUKCE PRO EVROPSKÉ KORIDORY Jiří HAVLÍK Ing. Jiří HAVLÍK, DT výhybkárna a mostárna a.s., Dolní 100, 797 11 Prostějov Anotace V oddělení výzkumu a vývoje firmy jsou řešeny úkoly zejména z

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu)

(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) L 37/74 Úřední věstník Evropské unie 10.2.2010 IV (Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. října 2009, kterým se mění rozhodnutí

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC Lecturer: Bohumil Pokorný České dráhy, a.s., www.cd.cz EXISTING CONDITIONS The Czech Republic needs quality and fast railway traffic conection with the other countries

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Kompatibilita kolejových obvodů a drážních vozidel - aktuální stav, evropské aktivity s vazbou na ČR

Kompatibilita kolejových obvodů a drážních vozidel - aktuální stav, evropské aktivity s vazbou na ČR 7. konference - Zabezpečovací a telekomunikační systémy na železnici Aktuální výzvy moderního řízení železniční dopravy a zajištění její bezpečnosti Kompatibilita kolejových obvodů a drážních vozidel -

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ

TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ TECHNICKÁ NORMALIZACE V OBLASTI PROSTOROVÝCH INFORMACÍ Ing. Jiří Kratochvíl ředitel Odboru technické normalizace Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví kratochvil@unmz.cz http://cs-cz.facebook.com/normy.unmz

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT

Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Zápis z 9. jednání pracovní skupiny č. 2 projektu DOPSIT Datum jednání: 09. 06. 2014 Čas jednání: 13:00 Místo jednání: Pracovní skupina: 2 Integrace dopravy Jednací místnosti č. 314 (stará budova) Centra

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Výhybky pro rychlá spojení

Výhybky pro rychlá spojení DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Dolní 3137/100, 797 11 Prostějov, Česká republika www.dtvm.cz, e-mail: dt@dtvm.cz EN ISO 9001 EN ISO 3834-2 EN ISO 14001 OHSAS 18001 Výhybky pro rychlá spojení 21.11.2013

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Veřejná doprava, Door-to-Door Seamless Mobility v ČR a ITS : Vize a Realita. Roman Srp Trendy evropské dopravy 6.6.2013

Veřejná doprava, Door-to-Door Seamless Mobility v ČR a ITS : Vize a Realita. Roman Srp Trendy evropské dopravy 6.6.2013 Veřejná doprava, Door-to-Door Seamless Mobility v ČR a ITS : Vize a Realita VIZE: cestující ve veřejné osobní dopravě budou mít možnost na jednom místě (nikoliv nutně na jediném) zakoupit univerzální multimodální

Více

Whatever you frame. výška / high. šířka / width

Whatever you frame. výška / high. šířka / width MOULDINGS Whatever you frame CZ Kolekce Classic je exklusivní kolekce převážně ručně dokončovaných lišt, které jsou svým vzhledem, nápaditostí a výrazem charakteristické pro společnost Lira, obrazové lišty

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka

VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE. Tasilo Prnka Abstrakt VÝZKUM MATERIÁLŮ V NÁRODNÍM PROGRAMU ORIENTOVANÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Tasilo Prnka TASTECH, Květná 441, 763 21 Slavičín, E-mail: mail.tastech@worldonline.cz V roce 2001 byl zpracován poprvé návrh

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

Česká technologická platforma,,interoperabilita železniční infrastruktury

Česká technologická platforma,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma,,interoperabilita železniční infrastruktury Association of Corporate Bodies -,,Interoperability of Railway Infrastructure Technological Platform Česká technologická platforma

Více

Bezpečnostní silniční bariéry

Bezpečnostní silniční bariéry april 2007 Headquarters: via resciani, 16 46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy phone +39. 0376 685 1 fax +39. 0376 685 600 info@marcegaglia.com www.marcegaglia.com Sales offices and plants: strada Roveri,

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Honeywell Česká republika. Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha

Honeywell Česká republika. Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha Honeywell Česká republika Deváté české dny pro evropský výzkum 27. října 2011, Praha Naše divize Obrat 35-36 miliard*usd, 50% mimo U.S.A. Bezmála 130,000 zaměstnanců ve 100 zemích Česká republika je pro

Více

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0

Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 Řešení průmyslové automatizace Industry 4.0 EPLAN je součástí mezinárodní skupiny Friedhelm Loh Group Rittal the system. Faster better everywhere. Celosvětový lídr rozváděčových skříní, klimatizační systémy,

Více

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David

Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení. Petr David Analýza současného stavu vozového parku a návrh zlepšení Petr David Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vozových parků. V teoretické části jsou popsány jednotlivé

Více

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside

Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Regionální značka pohled zvenčí Regional brand view from outside Iveta Pavezová Úvod Introduction Výzkumy povědomí o regionálních značkách Regional brand researches awareness 2008 79 % respondentů bez

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Nový program EU pro financování železničního výzkumu a inovací SHIFT²RAIL

Nový program EU pro financování železničního výzkumu a inovací SHIFT²RAIL Nový program EU pro financování železničního výzkumu a inovací SHIFT²RAIL Ing. Petr Kroča ředitel pro výzkum a inovace OLTIS Group, zakládající člen Shift2Rail 20. kolokvium ŽELAKTUEL 2014, Praha, 22.

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Světová Metra přehled a vybrané projekty

Světová Metra přehled a vybrané projekty Světová Metra přehled a vybrané projekty D2 Metro Systems, overview and selected projects Martin SRB ITA AITES VÝSTAVBA MĚSTSKÝCH PODZEMNÍCH DRAH V ZAHRANIČÍ Praha 21. března 2012 27. September, 2004 Témata

Více

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12.

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. Přední evropský poskytovatel informací z železniční nákladní přepravy Evropy INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. 2009 RailMap Digitální železniční

Více

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 275/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva kultury ze dne 28. července 2000, kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Změna: 96/2013 Sb. Ministerstvo

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor

1-AYKY. Instalační kabely s Al jádrem. Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3. Konstrukce. Použití. Vlastnosti. Installation cables with Al conductor Instalační kabely s Al jádrem Installation cables with Al conductor Standard TP-KK-133/01, PNE 347659-3 4 3 2 1 Konstrukce Construction 1 Hliníkové jádro Aluminium conductor 2 Izolace PVC 3 Výplňový obal

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

Výrobní program Product line

Výrobní program Product line Výrobní program Product line Výrobní program Product line VEI POWER DISTRIBUTION založil v roce 1962 President Alberto Vaghini. V součastnosti má společnost perfektně členěnou výrobu a logistiku v podniku

Více

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY

TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY TUNGSTEN CARBIDE BURS TVRDOKOVOVÉ VRTÁČKY Tungsten Carbide Burs The first products enlisted in our company product portfolio were dental burs. Manufacture of dental burs thus started more than 60 years

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Alianční strategie: zkušenosti, výzvy a příležitosti spojení Skanska - IPS. Zdeněk Burda IPS Skanska 7.11.2001

Alianční strategie: zkušenosti, výzvy a příležitosti spojení Skanska - IPS. Zdeněk Burda IPS Skanska 7.11.2001 : zkušenosti, výzvy a příležitosti spojení Skanska - IPS Zdeněk Burda IPS Skanska 7.11.2001 České stavebnictví V roce 2000 objem trhu 230 mld. Kč 200 000 zaměstnanců 10 firem s více než 1000 zaměstnanci

Více

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava

Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava VŠB TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE Biosensors and Medical Devices Development at VSB Technical University of Ostrava Ing. Martin Černý Ph.D. and

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

Honeywell Česká republika SESAR 2020. Technologické centrum, Praha, 10. 6. 2014

Honeywell Česká republika SESAR 2020. Technologické centrum, Praha, 10. 6. 2014 Honeywell Česká republika SESAR 2020 Technologické centrum, Praha, 10. 6. 2014 Divize společnosti Honeywell Obrat $36.5 mld., z toho zhruba 55% realizováno mimo území USA Počet zaměstnanců 130,000 ve 100

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Profil skupiny EXTEC. The EXTEC GROUP Profile

Profil skupiny EXTEC. The EXTEC GROUP Profile www.extec.cz www.extec.sk Profil Profile Profil skupiny EXTEC The EXTEC GROUP Profile Skupinu EXTEC tvoří společnosti v Čechách a na Slovensku. Zakladatelé skupiny jsou dlouhodobými a uznávanými odborníky

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více