Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech. Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure"

Transkript

1 Katalog Národní technologické platformy Catalogue of Czech Technology Platform Interoperabilita železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure

2 Interoperabilita železniční infrastruktury / Interoperabity of Railway Infrastructure Zájmové sdružení právnických osob / Czech Technology Platform Centrum 4D Kodaňská 46/1441 Praha 10, Vršovice Czech Republic Tel: Design a produkce / Design and production: ENTRE s.r.o.

3 Seznam členů Národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury Výrobní a stavební společnosti Skanska a.s. Subterra a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. EDIKT a. s. Dosta Tábor s.r.o. Elektrizace železnic Praha a.s. AŽD Praha s.r.o. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. ŽPSV a.s. AK signal Brno a.s. STARMON s.r.o. Trakce a.s. Výzkumná a projektová centra Výzkumný Ústav Železniční, a.s. VÚKV a.s. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. SUDOP PRAHA a.s. University, střední škola České vysoké učení technické v Praze (Fakulta dopravní) UNIVERSITA PARDUBICE (Dopravní fakulta Jana Pernera) Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín Vysoké učení technické v Brně (Fakulta stavební - Ústav železničních konstrukcí a staveb) Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava (Fakulta stavební) Státní organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Seznam spolupracujících subjektů Ústřední orgány státní správy Technologické platformy Železniční dopravci Agentury Asociace Společnosti

4 List of members of the Czech Technology Platform Interoperability of Railway Infrastructure Manufacturing and Construction Companies Skanska a.s. Subterra a.s. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. EDIKT a. s. Dosta Tábor s.r.o. Elektrizace železnic Praha a.s. AŽD Praha s.r.o. DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. ŽPSV a.s. AK signal Brno a.s. STARMON s.r.o. Trakce a.s. Research and Project Centres Railway Research Institute, j.s.c. Research Development and Testing of Railway Rolling Stock j.s.c. Technical and Test Institute for Construction Prague, state company SUDOP PRAHA a.s. Universities and Colleges Czech Technical University in Prague (Faculty of Transportation Sciences) University of Pardubice (Jan Perner Transport Faculty) College and Secondary School of Machinery and Civil Engineering and Transportation, in Děčín Brno University of Technology (Faculty of Civil Engineering - Institute of Railway Structures and Constructions) VSB Technical University of Ostrava (Faculty of Civil Engineering) State organizations Railway Infrastructure Administration, state organization Cooperating Entities Central Government Authorities Technology Platforms Railway Operators Agencies Associations Companies

5 Úvod Technologická platforma je zájmovým Sdružením dvaadvaceti podnikatelských subjektů, univerzit, výzkumných a projektových organizací z odvětví železničního stavebnictví, kteří se podílí na investiční výstavbě a údržbě železniční infrastruktury České republiky, v oblastech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. Sdružení je právnickou osobou od Jeho cílem je spojení vědecko-výzkumného a technického potenciálu univerzit, výzkumných a projektových ústavů spolu s výrobním potenciálem stavebních a výrobních společností k realizaci následujících cílů a předmětu činnosti: 1. Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Sdružení. 2. Strukturalizace a podpora realizace projektů vývoje, výzkumu a zkušebnictví zajišťující současnou produkci členů Sdružení s požadavky Technických specifikací interoperability transevropského železničního systému v podsystémech infrastruktura, energie, řízení a zabezpečení. 3. Získávání finančních prostředků na realizaci těchto projektů. 4. Uplatnění podílu členů Sdružení na mezinárodních (evropských) aktivitách souvisejících s vytvářením nových předpisů pro výstavbu, výrobu a údržbu i navazující zkoušky a hodnocení produkce evropského železničního průmyslu. Místo a úloha České Technologické platformy v oblasti Interoperability Transevropského železničního systému Požadavky spojené se zajištěním železniční interoperability jsou iniciovány záměry Evropské unie (EU) připravit podmínky pro integraci evropského železničního průmyslu a vznik jednotného trhu s jeho produkty a jsou vyjádřeny ve směrnicích ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního a konvenčního železničního systému. Těmito požadavky se musí řídit projektování, výstavba, související výroba i navazující údržba tratí, a ověřování železniční infrastruktury. Interoperabilita železničního systému zajišťuje mimo jiné kompatibilitu železniční infrastruktury jednotlivých členských států EU. Tzv. velká železniční infrastruktura je dle příslušných oblastí dělena na jednotlivé subsystémy. Jedná se o subsystém infrastruktura, energie a řízení a zabezpečení. V rámci interoperability jsou řešeny otázky nejen jednotlivých subsystémů, ale rozhraní jednotlivých subsystémů a rozhraní subsystémů s kolejovými vozidly. Věcný rozsah uvedených subsystémů je pokryt stavebními a výrobními činnostmi průmyslových partnerů Technologické platformy.

6 Pro navzájem si konkurující firmy (v nejbližším období nejen tuzemské) je zvláště významné udržet si a případně rozšířit podíl na předpokládaném razantním rozvoji české i evropské železniční infrastruktury. Současně jde o neopakovatelnou příležitost firem zajistit si v předstihu větší konkurenceschopnost při získávání zakázek zaměřených na realizaci technické propojenosti evropské železniční sítě. Cílevědomá a systémově usměrňovaná příprava českého průmyslu prostřednictvím spolupráce v rámci Technologické platformy je významným předpokladem jeho budoucí celkové úspěšnosti nejen na domácím, ale i evropském trhu s využitím nových progresivních technologií. Technologická platforma je členem Evropské technologické platformy ERRAC a spolupracuje zejména v oblastech: výměny informací o výzkumu, spolupráce ve výzkumu, poskytování podkladů univerzitám, informování univerzit o prioritách výzkumu a potřebné akademické podpoře. Tento katalog poskytuje informace o všech členech Národní technologické platformy Interoperabilita železniční infrastruktury a seznam spolupracujících subjektů. Katalog je členěn do sekcí: Výrobní a stavební společnosti, Výzkumná a projektová centra, University a střední školy, Státní organizace a Seznam spolupracujících subjektů. Je zde uveden profil členů TP, jejich činnosti, aktivity a zejména jejich zapojení do výzkumných projektů v oblasti železniční infrastruktury na národní i evropské úrovni. Katalog je publikován v aktuálním formátu, tak aby usnadnil začleňování nových subjektů, které mají zájem zapojit se do činnosti Technologické platformy. Technologická platforma vydává tento katalog s cílem podporovat povědomí o činnosti TP, o technologických dovednostech jednotlivých subjektů (členů TP) a tím přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na národní i mezinárodní úrovni čímž zároveň přispívá k vědeckému a technologickému rozvoji železničního průmyslu. Adresa: Národní technologická platforma Interoperabilita železniční infrastruktury Kodaňská 46/ Praha 10, Vršovice Česká republika Kontakt: Ing. Bohuslav Dohnal Výkonný ředitel Tel.: sizi.cz

7 Foreword: The Czech Technology Platform is an interested Association of twenty two entities such as, manufacturing companies, universities, research and project centres/organisations from the area of railway civil engineering, which participate in the investment production and maintenance of the railway infrastructure in the Czech Republic, in the areas of infrastructure, energy, control, command and signaling. The Association has been a legal entity since 4th January Its objective is the linkage of the scientific and technical potential of universities, research and project institutes together with the production potential of construction and manufacturing companies for the implementation of the following objectives and the field of activities: 1. Support of innovations and increase of competitiveness of the members of the Association. 2. Structuring and support of implementation of development, research and testing projects ensuring the existing production of the members of the Association with the requirements of the technical interoperability specifications (TSI) of the Trans-European railway system in the sub-systems of infrastructure, energy, command, control and signaling. 3. Acquiring of financial funds for implementation of these projects. 4. The application of the ratio of the members of the Association in international (European) activities related to the creation of new regulations for construction, production and maintenance and related tests and assessment of the production of the European railway industry. The position and role of the Czech Technology Platform in the area of Trans-European railway network Requirements related to the ensuring of railway interoperability were initiated by the intention of the European Union (EU) to prepare conditions for the integration of the European railway industry and creating of a single market for its products and these are expressed in the EC Regulations on the interoperability of the Trans-European high-speed and conventional railway system. These requirements must be applied in construction, related production following maintenance of tracks and verification of railway infrastructure. The interoperability of the railway system ensures, among others, the compatibility of the railway infrastructure of individual member states of the EU. The so-called large railway infrastructure, according to particular areas, is divided into sub-systems. One of means for the achievement of the interoperability is the division of the railway system into sub-systems. The sub-systems of infrastructure, energy and command, control and signaling. In the Framework of interoperability not only issues of particular sub-systems are solved but as well the interface of the subsystems with the rolling stock. The contextual scope of the sub-systems is covered with the construction and production activities of the Technology Platform industrial partners. For the mutual competitiveness of the firms (in the near future, not only domestic) it is very important to keep and expand the ratio in the proposed rapid development of the Czech and European railway infrastructure. At the same time, it concerns the unrepeatable opportunity for companies to ensure higher competitiveness ahead for winning orders focused on the implementation of the technical linkage of the European railway network.

8 The purposefully and systematically directed preparation of the Czech industry through cooperation within the Technology Platform is an important prerequisite for its future overall success not only on the domestic market but as well in the European market with the usage of new advanced technologies. The Technology Platform is a member of the European Rail Research Advisory Council ERRAC and collaborates mainly in the areas of: exchanging information on research, cooperation in research, providing materials to universities, providing information to universities about research priorities and required academic support. This catalogue provides information on all members of the Czech Technology Platform Interoperability of Railway Infrastructure, their profile and activities and in particular their involvement in research projects in the rail sector at national and European level, and a list of its Cooperating Entities. The catalogue is divided into sections: Manufacturing and Construction Companies, Research and Project Centres, Universities and Colleges, State organizations, Cooperating Entities. The catalogue is published in the current format, to facilitate the integration of new entities that are interested to participate in the activities of the Technology Platform. The Technology Platform publishes this catalogue to promote awareness of the activities of TP, the technological skills of individual entities (members of TP) and thereby contributes to increasing their competitiveness on national and international level and thereby also contributes to scientific and technological development of the rail industry. Address: Czech Technology Platform Interoperability of Railway Infrastructure Kodaňská 46/ Prague 10, Vršovice Czech Republic Contact: M.Sc. Bohuslav Dohnal Executive Director Phone:

9 Výrobní a stavební společnosti

10 Manufacturing and Construction Companies

11 Skanska a.s. Profil: Skanska je stavební a developerská skupina působící v České a Slovenské republice, je součástí světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku. Základním předmětem činnosti jsou všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních projektů, správa majetku a související služby. Společnost Skanska a.s. je dále členěna na jednotlivé divize: Divize Pozemní stavitelství Divize Silniční stavitelství Divize Železniční stavitelství Divize Betonové konstrukce Skanska Reality V České republice dále působí společnosti Skanska Infrastructure Development a Skanska Property Czech Republic, s.r.o. Aktivity: Pozemní stavitelství Silniční stavitelství Železniční stavitelství Betonové konstrukce Bytové a komerční development Správa majetku Výzkum a vývoj Projekty /Produkty Projekt MAINLINE - údržba, obnova a zlepšení železniční dopravní infrastruktury s cílem snížit ekonomické dopady a dopady na životní prostředí Skanska, a.s. Líbalova 1/ Praha 4 Chodov Česká republika Kontakt: ing. Michal Šik tel.:

12 Skanska a.s. Profile: Skanska is a construction and development group operating in the Czech and Slovak Republics, it is a part of the global concern Skanska with headquarters in Sweden. The company specializes in all areas of construction, including residential and commercial development and sales, property management and providing of related services. Skanska a.s. has the following divisions: Buildings Division Roads & Bridges Division Railways Division Concrete Technologies Division Residential Development Division Other companies that are part of the group and operate in the Czech Republic are Skanska Infrastructure Development and Skanska Property Czech Republic, s.r.o. Activities: Building Civil Railways Concrete technologies Residential and commercial development Property management Research and Development Projects / Products: Project MAINLINE - maintenance, renewal and improvement of rail transport infrastructure to reduce economic and environmental impacts. Skanska, a.s. Líbalova 1/ Praha 4 Chodov Czech Republic Contact: M.Sc. Michal Šik Phone:

13 Subterra a. s. Profil: Subterra a.s. je multioborová stavební společnost. Její výrobní program zahrnuje podzemní, pozemní i dopravní stavitelství. Společnost rovněž zajišťuje technická zařízení budov a technologické celky v rámci velkých infrastrukturálních staveb. Tomuto základnímu rozčlenění výrobního programu odpovídá i organizační uspořádání do čtyř výrobních divizí. Subterra a.s. realizuje zakázky i v dalších stavebních oborech, jako jsou např. stavby vodohospodářské či sanace starých ekologických zátěží. Působí nejen na území celé České republiky, ale i v zahraničí. V současné době realizuje zakázky v Maďarsku, Srbsku a Německu. Historie společnosti se datuje již od roku 1964, kdy zahájila realizaci své první významné zakázky v oboru podzemního stavitelství. Od té doby opakovaně potvrzuje své kvality jako zhotovitel významných, často unikátních projektů. Mezi nejznámější dokončené stavby patří pražské kolektory v centru města, tramvajová trať z Hlubočep na Barrandov a další infrastrukturální stavby, na nichž se Subterra významně podílela, např. silniční tunel Mrázovka nebo železniční tunely Nového Spojení. Nelze opomenout ani účast na rozšiřování pražského metra. Mimo hlavní město jsou to pak především modernizace a rekonstrukce jednotlivých úseků železničních koridorů často spojené s rekonstrukcemi či výstavbou nových tunelů. Subterra a.s. věnuje soustavnou pozornost zdokonalování používaných a zavádění nových technologií. Nedávno tak bylo například investováno do dvou portálových pokladačů kolejových polí s automatikou pokládání, či do mikrotunelovacího zařízení s variabilitou využití od profilu 800 do 1000 mm. Ve stavebních oborech, v nichž působí, má tak Subterra a.s. stálé postavení na špici technologického rozvoje. Společnost má zavedeny a certifikovány systémy řízení QMS, EMS, SMS, ISMS a SA8000. Potvrzuje to péči, jaká je věnována kvalitě produkce, bezpečnosti a hygieně práce, vztahu k životnímu prostředí, bezpečnosti informací a společenské odpovědnosti. Aktivity: Dopravní stavby, Podzemní stavby, Občanské stavby, Bytové stavby, Ostatní stavby Výzkum a vývoj Projekty /Produkty Národní resortní program TIP Stimulace horninového masivu pro vytvoření puklinového rezervoáru pro jímání geotermální energie systémem hot-dry-rock (projekt FA-TI3/523) zahájení 2011 Subterra, a.s. Koželužská 2246/ Praha 8 Libeň Česká republika Kontakt: Ing. Jiří Tesař obchodní ředitel tel.:

14 Subterra a. s. Profile: Subterra a.s. is a company, which is active in numerous spheres of construction. Its production programme includes underground and building construction as well as transportation construction. The company also provides technical installations for buildings and technological units for large infrastructure projects. This basic classification of the production programme also corresponds to the organisational structure which is divided into four manufacturing divisions. In addition, Subterra has also been contracted to work on projects in other construction spheres, for example in water resource management projects or redevelopment of contaminated sites. It is not only active throughout the Czech Republic, but also abroad. The company currently has contractual arrangements in Hungary, Serbia and Germany. The history of the company dates back to 1964 when, after winning the contract, it began the realisation of its first major underground construction project. Since then it has repeatedly asserted its position as a contractor of prominent, often unique, projects. Among its most well-known, completed projects are the utility tunnels in the centre of Prague, the tram rail from Hlubočepy to Barrandov and other infrastructure constructions, to which the Subterra company significantly contributed, for example the Mrázovka Road Tunnel or the New Connection (Nové Spojení) Railway Tunnels. Worth mentioning certainly is the participation of the company in the Prague Metro extension. Outside the capital, the company is predominantly involved in the modernisation and reconstruction of individual railway corridors, often in conjunction with reconstruction or construction of new tunnels. As well as continually focusing on improvement of the implemented technology, the Subterra company makes an equal effort to introduce new technologies. For example, two tracklayers with automated laying mechanism were purchased recently, as well as a micro tunnel boring machine with a variable cutter head setting from 800 to 1000 mm in diameter. When it comes to technological development, Subterra has permanently occupied a dominant position in the fields of construction, in which it is active. Certification for the implemented QMS, EMS, SMS, ISMS and SA8000 management systems is unequivocal evidence that the company endeavours to achieve and maintain the highest production, safety and hygiene standards and to take seriously environmental issues, information security and social responsibility. Activities: Transport Construction Projects, Underground Construction Projects, Commercial and Services Projects, Housing Construction Projects, Other Construction Projects Research and Development Project and Products National resort programme TIP Stimulation of rock massif to establish fracture reservoir for capture of geothermal energy in the hot-dry-rock system (project FA-TI3/523) commencement 2011 Subterra, a.s. Koželužská 2246/ Praha 8 Libeň Czech Republic Contact: M.Sc. Jiří Tesař Commercial Director Phone:

15 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Profil: Společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. je firmou projektovou, zabývající se přípravou investičních celků v oblastech inženýrských, pozemních a dopravních staveb. V tomto oboru má téměř dvacetiletou tradici. Majetkově společnost patří do skupiny SUDOP GROUP a.s. Specialisté v oblasti statiky řeší náročné úkoly v oblasti statiky průmyslových staveb, mostního stavitelství, speciálního zakládání a podobně. Společnost má zkušenosti v oblasti zakládání, inženýringu, zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení a výkonu autorského dozoru. Aktivity: zpracování technických studií, ekonomických studií zpracování dokumentace stávajícího stavu staveb zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební řízení, pro realizaci staveb, skutečného provedení staveb zpracování plánů organizace výstavby a zařízení staveniště geodetické služby vč. majetkoprávní problematiky statické výpočty vedení realizace staveb výkon autorského/technického dozoru na stavbách výkon hlavních prohlídek mostů pozemních komunikací inženýrská činnost zpracování žádostí o finanční podporu z fondů EU a ČR Výzkum a vývoj Projekty /Produkty Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín, 2. část žst. Český Těšín zahájení 03/2014, předpokládaný termín dokončení 11/2015 Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba zahájení 09/2009, termín ukončení 01/2014 Rekonstrukce žst. Olomouc hl.n. zahájení X/2013, předpokládaný termín dokončení VIII/2016 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská Olomouc Česká republika Kontakt: Ing. Václav Kratochvíl předseda představenstva Tel.:

16 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Profile: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. is an engineering company that prepares investment units in the field of engineering, civil and transportation construction projects. The company, which is part of SUDOP GROUP a.s., has nearly twenty years of experience in this field. The company s structural analysts solve demanding tasks in the field of structural analysis of industrial structures, bridges, special foundation engineering and similar matters. The company has experience in foundation engineering, engineering, project documentation in all stages, in obtaining zoning approval and construction permits, and performing architectural supervision to ensure compliance with plans. Activities: Preparation of technical studies, economic studies Preparation of documentation of the structure s existing condition Preparation of project documentation for the zoning process, construction approval, construction implementation and the actual construction Preparation of plans for construction organization and site management Geodetic services, incl. property issues Structural calculations Construction management Architectural/technical supervision on sites Bridge inspections Engineering activities Preparation of applications for financial support from EU and Czech funds Research and Development Projects / Products Optimization of the railroad line Bystřice nad Olší Český Těšín, Part II station Český Těšín commencement 03/2014, expected completion date 11/2015 Reconstruction of Přerov station, 1st construction commencement 09/20009, completion date 01/2014 Reconstruction of Olomouc Main Station commencement X/2013, expected completion date 08/2016 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská Olomouc Czech Republic Contact: M.Sc. Václav Kratochvíl Chairman of the Board of Directors Phone:

17 EDIKT a. s. Profil: Firma EDIKT byla založena jako společnost s ručením omezeným v roce Zaměřila se především na realizaci dopravních, pozemních a inženýrských staveb se specializací na železniční stavby. Pro zajištění kompletních dodávek prací a staveb rozšířila společnost v polovině roku 1995 předmět své činnosti o práce v oblasti zabezpečovací a sdělovací techniky, telekomunikační techniky a montáže elektroinstalací. V lednu roku 1998 byla firma EDIKT s. r. o. transformována na akciovou společnost. V dubnu roku 2000 získala naše společnost certifikát potvrzující zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO 9001/2008 zaručující kvalitu v oboru. V následujících letech byla prověřena a shledána splňující požadavky norem ISO 14001/2004, BS OHSAS 18001/2007, ISO/IEC 27001:2005 a ISO Naše společnost je rovněž prověřena Národním bezpečnostním úřadem dle zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. V současnosti se orientujeme především na kompletní dodávky dopravních a pozemních staveb. Vzhledem k vysokým požadavkům investorů na kvalitu práce a splnění časových harmonogramů jednotlivých prací, vedení společnosti klade velký důraz na vybavení firmy novým, moderním technologickým vybavením s vysokou mírou provozní spolehlivosti, což společně se zkušenostmi a odbornými znalostmi našich zaměstnanců je zárukou kvality práce firmy EDIKT a. s. Aktivity: dopravní stavby pozemní stavby zemní práce silniční motorová doprava ubytování, hostinská činnost EDIKT a. s. Rudolfovská 461/ České Budějovice Česká republika Kontakt: Ing. Václav Sejk Chief Sales Officer Tel.: /616

18 EDIKT a. s. Profile: The EDIKT company was established as a limited liability company in The company focused in particular on the implementation of highway and structural civil engineering works and engineering civil works with special focus on railway civil engineering works. To provide complete supplies of works and civil engineering projects, the company extended the scope of its business activity in the middle of 1995 by work pertaining to interlocking systems, communication and telecommunication engineering and performance of electrical installations. In January 1998, EDIKT s. r. o. was transferred to a joint-stock company. In April 2000, our company was awarded a certificate proving the implementation of the quality management system pursuant to ISO 9001/2008 standard, which is a guarantee of quality in the respective field. In the following years, audits pertaining to the ISO 14001/2004, BS OHSAS 18001/2007, ISO/IEC 27001:2005 and ISO standards were executed and proved compliance with the respective requirements. Our company underwent a security clearance held by the National Security Authority as well pursuant to Act No. 412/2005 Coll. to regulate classified information and security eligibility. At present, we focus in particular on complete supply of highway and structural civil engineering works. With respect to the demanding requirements of investors for work quality and adherence to time schedules of individual items of work, we accentuate the necessity to equip the company with brand-new, up-to-date technological equipment with high functional reliability, which, together with the experience and the professional competence of our employees, provide a guarantee of the EDIKT a.s. work quality. Activities : Transport civil engineering works, Structural civil engineering works, Earthworks Road motor transport Accommodation and hospitality EDIKT a. s. Rudolfovská 461/ České Budějovice Czech Republic Contact: M.Sc. Václav Sejk Chief Sales Officer Phone: /616

19 Dosta Tábor s.r.o. Profil: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Aktivity: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů Velkoobchod a maloobchod Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Ubytovací služby Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Produkty a služby výstavba, rekonstrukce a oprava železničních tratí, výhybek a vleček výstavba, rekonstrukce a oprava železničních stanic výstavba, rekonstrukce nástupišť výstavba, rekonstrukce mostů a propustků výstavba, rekonstrukce silnic, chodníků, zpevněných ploch zřizování a rekonstrukce přejezdů všech typů poradenská činnost, vypracování a posouzení technického stavu drah a vleček výstavba opěrných betonových a gabionových zdí dláždění a obklady z přírodního kamene odvodňovací systémy Dosta Tábor s.r.o. Blanická Tábo Česká republika Kontakt: Dvořák Marek jednatel společnosti Tel.:

20 Dosta Tábor s.r.o. Profile: Structural Engineering/Building Constructions, reconstructions and building removal Road transport - domestic freight using vehicles with a maximum weight of up to 3.5 tons domestic freight using vehicles with a maximum mass exceeding 3.5 tonnes, international freight using vehicles with a maximum weight of up to 3.5 tons Production, trade and services not specified in Annexes 1 3 Trade Act Activities : Manufacture of fabricated metal products Surface treatment and welding of metals and other materials Wholesale and retail trade Maintenance of motor vehicles and their accessories Providing services for agriculture, horticulture, fishing, forestry and hunting Manufacture of wood and of products of wood, cork, straw and plaiting materials Waste disposal (except hazardous waste) Specialized construction activities Accommodation services Advisory and consultancy, expert studies and reports Products and Services Construction, reconstruction and repair of railroad tracks, switches and sidings Construction, reconstruction and repair of railway stations Construction, reconstruction of platforms Construction, reconstruction of bridges and culverts Construction, reconstruction of roads, sidewalks, paved areas Installing of all types of crossings Consultancy, development and assessment of technical condition of tracks and sidings Construction of concrete retaining walls and gabion Paving and natural stone Drainage systems Dosta Tábor s.r.o. Blanická Tábor Czech Republic Contact: Dvořák Marek CEO Phone:

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma I n g. B o h u s l a v D o h n a l v ý k o n n ý ř e d i t e l Association of Corporate Bodies -,,Interoperability

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s.

www.beghelli.cz BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Profil společnosti Company profile Profil společnosti Company profile BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Brno, Česká republika BEGHELLI-ELPLAST,a.s. Poříčí 3A, 603 16 Brno Česká republika Tel. +420 531 014 111 Fax

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Solutions for Demanding Business INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉM MĚSTA TRNAVA Pilotní řešení Peter Ondrovič a kolektiv ISSS 2012 HRADEC KRÁLOVÉ OBSAH PREZENTACE Základní koncept pilotního řešení Poloha v

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

TA CR support energy field

TA CR support energy field 1 TA CR support energy field Vladimír Kebo Member of the Presidium 10th September 2015 round table ENERGY IS MONEY Management of R&D System in the CR TA CR Founding Organizational unit of the state and

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006,

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES. ze dne 18. prosince 2006, L 396/852 CS Úřední věstník Evropské unie 30.12.2006 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a správních

Více

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav

Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě. Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Telematická podpora v intermodální a multimodální dopravě Ing. Kopecký František, Ph.D., Ing. Věžník Miroslav Obsah přednášky: Druhové rozdělení dopravní telematiky Tematika v projektech výzkumu a vývoje

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Bezpečnostní silniční bariéry

Bezpečnostní silniční bariéry april 2007 Headquarters: via resciani, 16 46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy phone +39. 0376 685 1 fax +39. 0376 685 600 info@marcegaglia.com www.marcegaglia.com Sales offices and plants: strada Roveri,

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II - prodloužení)

Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II - prodloužení) Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do Plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy (výzva II

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s.

Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Subterra a.s. Projekt Inovace studijního oboru Geotechnika, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0009 Subterra a.s. Obsah Historie Mise, vize, strategie Významné stavby Organizační struktura a divize Kultura společnosti Historie

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1

Venture Kapitál. financování inovativních projektů. Vladislav Jež. Czech Private Equity &Venture Capital Association. Nov 30, 2009 Prague 1 Venture Kapitál financování inovativních projektů Vladislav Jež Czech Private Equity &Venture Capital Association Nov 30, 2009 Prague 1 Financování růstu společnosti (early stage, inovativní) Vlastní zdroje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Žáky 8. a 9. ročníků

Více

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012

ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company. Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 ANF DATA spol. s r.o. a Siemens company Den průmyslu na FIT 12. dubna 2012 1. ANF DATA - základní údaje rok založení 1992 vlastník 100% Siemens AG Rakousko roční obrat 267 mil CZK (2010/2011) 220 zaměstanců

Více

CAI. Center of Automatic Identification. Lukas Vojtech Daniel Lopour

CAI. Center of Automatic Identification. Lukas Vojtech Daniel Lopour CAI Center of Automatic Identification Lukas Vojtech Daniel Lopour RFID in Europe RFID Future, Prague, 29. - 31. 11. 2011 CAI General information Location: Science technology park Mstětice -20 min from

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy

Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Národní Technologická platforma Zájmové sdružení právnických osob Interoperabilita železniční infrastruktury Studie proveditelnosti do plné žádosti programu Spolupráce technologické platformy Praha prosinec

Více

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020

Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Aktuální možnosti v rámcovém programu Horizont 2020 Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Ústí nad Labem 30.9.2014

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Vize 2020. Průhonice, 12. 1. 2010. Petr MOOS Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Vize 2020. Průhonice, 12. 1. 2010. Petr MOOS Fakulta dopravní ČVUT v Praze Inteligentní dopravní systémy Vize 2020 Průhonice, 12. 1. 2010 Petr MOOS Fakulta dopravní ČVUT v Praze Produkční funkce regionu Synergie závisz visí na zdrojích a sdílen lení procesů a spolupráci mezi

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Evropská a národní legislativa k registrům

Evropská a národní legislativa k registrům Evropská a národní legislativa k registrům Ing. Danuše Marusičová ACRI akademie seminář Registry železničních kolejových vozidel Praha, 9.9.2014 Registry v železniční dopravě Železniční doprava je založena

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva

Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City. Tomáš Halva Inteligentní řízení HVAC aplikací ve Smart City Tomáš Halva Společnost Emerson Centrála v St. Louis, Missouri, USA NYSE: EMR Globální výrobce a poskytovatel technologií 2 Přibližně 133 000 zaměstnanců

Více

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012

PLATOVÝ. Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 PLATOVÝ Hays Czech Republic, February 2012 PRŮZKUM 2012 Hays Czech Republic, March 2012 ACCOUNTANCY & FINANCE PLATOVÝ PRŮZKUM Základní měsíční mzdy v českých korunách na plnoúvazkové pozice v oboru ACCOUNTANCY

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only

Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only Řídicí systém nejen pro standardní aplikace Control System Intended not for Standard Application Only ING. PAVEL KOCIÁN, WILKOP - TRADE, SPOL. S R. O. časopisu KLIMATIZACE 1-2010 byl představen V nový

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena

Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena VISION MAM je společnost, která na vysoké úrovni poskytuje služby v oblasti investičního bankovnictví. MAM provides high-quality services in

Více

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 ÚŽICE

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Aktuální témata WP 2012 v prioritě Doprava Ing. Martin Škarka e-mail: skarka@tc.cz Tel.: 234 006 113 Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 160 00 Praha 6 www.tc.cz Praha 24.5.2011 Důležitá data -

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování

Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Horizont 2020 Přístup k rizikovému financování Ing. M. Škarka Tel. 234 006 113 skarka@tc.cz Technologické centrum AV ČR Ve Struhách 27 16000 Praha Praha 5.12.2013 HORIZONT 2020 (2014-2020) Je nejvýznamnějším

Více

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED

VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED VÍTKOVICE MECHANIKA - PŘEHLED STROJÍRENSKÁ VÝROBA STROJÍRENSKÁ VÝROBA VÍTKOVICE MECHANIKA se svými výrobními možnostmi a zkušenostmi je výrobní firmou schopnou vyrábět díly a zařízení na základě své i

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT

Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný Základy IT Obsah Úvod 11 Jak být úspěšný 13 Krok 0: Než začneme 13 Krok 1: Vybrat si dobře placenou oblast 14 Krok 2: Vytvořit si plán osobního rozvoje 15 Krok 3: Naplnit osobní rozvoj 16 Krok 4: Osvojit si důležité

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015

Zpráva o jednání výroční hodnotící konference projektu IRICoN dne 28. května 2015 Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury Interoperability of Railway Infrastructure Competence Network Číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0176 Termín realizace: 01. 04. 2013 30. 6.

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION

Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the Czech Republic COMMUNICATION Ministerstvo dopravy České republiky Ministry of Transport of the OSV~DČEN( o: Nábřeží L.Svobody 12, CZ-110 15 Praha 1 UDĚLENí HOMOLOGACE RozšlŘENI ~OMOLOGACE ODEJMUTI ~OMOLOGACE UKONČENI VÝROBY COMMUNICATION

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8

Copyright 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 Insert Information Protection Policy Classification from Slide 8 9. listopad 2011 Marriott Praha Podnikový systém a ERP Alexandr Pomazal Application Presales Manager CZ&SK Insert Information Protection

Více

Czech Society for Non-destructive Testing invites all NDT specialists on

Czech Society for Non-destructive Testing invites all NDT specialists on Česká společnost pro nedestruktivní testování zve všechny defektoskopické odborníky i zájemce na nejvýznamnější událost roku 2011 z oblasti nedestruktivního zkoušení v České republice Czech Society for

Více

CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s.

CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s. CHARAKTERISTIKA PLATFORMY ESTEP ve vazbě na celkový vývoj ocelářského průmyslu Jaroslav Raab, Vladimír Toman Hutnictví železa, a. s., Praha V posledních letech dosahuje výroba a spotřeba ocelářských výrobků

Více

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Ing. Petr Kolář 25. 6. 2014 GNSS Centre of Excellence Obsah Úvod Železniční doprava o Mimořádné události o Přejezdy Technické předpoklady pro rozvoj železničních

Více