Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ"

Transkript

1 PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ Obor: MOBILNÍ TECHNOLOGIE AR 14/15_LS Datum: Autor: Zdeňka Chmelíková Kontakt: 1

2 OBSAH STUDIJNÍ PLÁN 1. ROČNÍK 3 DP I - DIPLOMOVÝ PROJEKT I 4 STA - STATISTIKA 5 TI TEORETICKÁ INFORMATIKA 6 OSMZ OPERAČNÍ SYSTÉMY MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ 8 BvK - BEZPEČNOST V KOMUNIKACÍCH 9 SPS SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ 11 IT INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE 12 ŠvA - ŠÍŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN A ANTÉNY 15 STUDIJNÍ PLÁN - 2. ROČNÍK 17 DP III - DIPLOMOVÝ PROJEKT III 18 MUT - MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKA 19 GIS GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 20 RT II RADIOKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA II 21 PM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 23 VÝSLEDNÁ KLASIFIKACE PODLE POČTŮ BODŮ 24 ROZVRHY A DALŠÍ INFORMACE 24 ROZVRH 1. ROČNÍK 25 ROZVRH 2. ROČNÍK 26 2

3 STUDIJNÍ PLÁN 1. ROČNÍK Studium navazující magisterské - forma kombinovaná / T059 Mobilní technologie N2647 Informační a komunikační technologie Garant oboru: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.. 2. semestr (1. ročník, letní semestr) Povinné /01 DIPLOMOVÝ PROJEKT I Za 0+1 h/s /01 STATISTIKA ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 Povinně volitelné /01 TEORETICKÁ INFORMATIKA ZaZk 10 h/s+0 h/s /01 OPERAČNÍ SYSTÉMY MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ ZaZk 10 h/s+0 6 Volitelné /01 ŠÍŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN A ANTÉNY ZaZk 2 h/s+12 h/s /01 BEZPEČNOST V KOMUNIKACÍCH ZaZk 2 h/s+8 h/s /01 OPTICKÉ KOMUNIKACE II ZaZk 4 h/s+6 h/s /01 OPERAČNÍ SYSTÉMY REÁLNÉHO ČASU ZaZk 2 h/s+12 h/s /01 KOMPRESE DAT ZaZk 8 h/s /01 SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ ZaZk 0 h/s+15 h/s /01 METODY BYZNYS MODELOVÁNÍ ZaZk 8 h/s /01 INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE ZaZk 10 h/s /01 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA II KlZap 10 h/s+4 h/s /01 VYBRANÉ PARTIE Z LOGIKY ZaZk 10 h/s /01 INTELIGENTNÍ SYSTÉMY ZaZk 10 h/s /01 METODY SPECIFIKACE PROGRAMOVÝCH SYSTÉMŮ ZaZk 8 h/s+0 4 3

4 DP I - DIPLOMOVÝ PROJEKT I Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Anotace Aktivity předmětů Diplomový projekt I, Diplomový projekt II a Diplomový projekt III souvisí s vypracováním diplomové práce. Předmět Diplomový projekt I je zaměřen na vypracování projektových úkolů souvisejících se zvoleným tématem diplomové práce. Řešení úkolů probíhá podle pokynů vedoucího diplomové práce buď formou samostatné práce studenta, nebo formou týmové spolupráce studentů. Garant předmětu Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Tutor Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D., Tel.: , místnost EA 244, Harmonogram pro akademický rok 2014/15 Tutoriál učebna EB219 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Vstupní informace k předmětu, volbě DP a formě absolvování tohoto předmětu. Kontrola zadání DP. Tutoriál učebna EB219 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Kontrola zadání DP, informace k tvorbě OSP pro 2. roč., vysvětlení návazností předmětů PV, VP. Každý student je povinen si vybrat a přihlásit se na téma DP v IS EDISON do konce února. Před přihlášením ke zvolenému tématu je nutno kontaktovat vedoucího práce, který Vám poskytne všechny potřebné informace k závěrečné práci. Po přihlášení se k tématu se dostavte ke svému vedoucímu práce, který Vám zadá semestrální úkol k samostatnému řešení. Podmínky udělení zápočtu Úspěšné zahájení řešení diplomové práce, splněný semestrální úkol termín určí vedoucí DP, nejpozději však do Průvodce předmětem Diplomový projekt I sestavila Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. 4

5 STA STATISTIKA Anotace Absolventi ovládají základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur za použití statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. místnost EA538, tel , Tutor: Ing. Jan Kracík, Ph.D., místnost EA542, tel , Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (letní semestr): 1. tutoriál ( ) učebna EC1 seznámení se s náplní předmětu a organizací studia kombinatorika (variace, permutace, kombinace) základní pojmy z teorie pravděpodobnosti, Bayesův teorém, věta o úplné pravděpodobnosti 2. tutoriál ( ) učebna EC1 diskrétní a spojitá náhodná veličina 3. tutoriál ( ) učebna EC1 vybraná rozdělení náhodných veličin normální rozdělení, centrální limitní věta 4. tutoriál ( ) učebna EC1 explorační analýza dat seznámení se se statistickým software 5. tutoriál ( ) učebna EC1 bodové a intervalové odhady testování hypotéz 6. tutoriál ( ) učebna EC1 analýza rozptylu (ANOVA) zápočtový test konzultace semestrálního projektu konzultace dle potřeb posluchačů Podmínky udělení zápočtu 1. V průběhu semestru studenti obdrží zadání dvou domácích úkolů a semestrálního projektu. 2. V rámci závěrečného tutoriálu studenti absolvují zápočtový test. 5

6 Termín zadání Termín vyhotoven í Maximální bodové hodnocení Nutné minimální hodnocení Domácí úkol č Domácí úkol č Semestrální projekt Zápočtový test Celkem Pro udělení zápočtu musí student získat minimálně 20 bodů a zároveň dosáhnout minimálního hodnocení ze všech dílčích aktivit. Podmínky vykonání zkoušky Zkouška se skládá z praktické a teoretické části. Z praktické části lze získat maximálně 50 bodů, přičemž požadované minimum je 25 bodů. Z teoretické části (test, resp. ústní zkouška) lze získat maximálně 10 bodů, minimálně je nutno získat 2 body. Studijní materiály 1. Litschmannová M., Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, VŠB-TUO, Litschmannová M., Úvod do statistiky, VŠB-TUO, Další studijní materiály budou zveřejňovány na Průvodce předmětem Statistika sestavila Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. TI TEORETICKÁ INFORMATIKA Anotace Kurs rozšiřuje a prohlubuje teoretické základy informatiky nabyté v bakalářském studiu, speciálně v oblastech teorie jazyků a automatů a teorie algoritmů (vyčíslitelnost a složitost). Absolvent kursu má prokázat hlubší porozumění pojmům, výsledkům a metodám v oblastech jako jsou konečné automaty, regulární jazyky, regulární výrazy, bezkontextové gramatiky, zásobníkové automaty, Turingovy stroje, stroje RAM, časová a prostorová složitost algoritmů, obecné metody návrhu algoritmů a analýza jejich složitosti, třídy složitosti problémů, speciálně PTIME, NPTIME, PSPACE, algoritmická nerozhodnutelnost problémů, aproximační, pravděpodobnostní, paralelní a distribuované algoritmy. Garant předmětu: prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (místnost EA414, klapka 5969, 6

7 Tutor: Ing. Martin Kot, PhD. (místnost EA413, klapka 5873, Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (letní semestr): 1. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Přehled náplně kursu, informace o požadavcích k zápočtu a o zkoušce, časový plán. Oblast konečných automatů a regulárních jazyků. 2. Tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Oblast bezkontextových jazyků, bezkontextové gramatiky a zásobníkové automaty. 3. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Turingovy stroje, model RAM, složitost algoritmů. 4. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Obecné metody návrhu algoritmů a analýza jejich složitosti, třídy složitosti problémů, speciálně PTIME, NPTIME, PSPACE. Diskuse ukázkové zápočtové písemky. 5. tutoriál ( ) povinný učebna EC1 Zápočtová písemka. Polynomiální převoditelnost problémů, NP-úplnost. Algoritmická nerozhodnutelnost problémů. 6. tutoriál ( ) povinný učebna EC1 Podrobné informace o zkoušce, diskuse ukázkové zkouškové písemky. Prezentace referátů. Účast na setkáních (tutoriálech) je jistě velmi žádoucí, byť formálně není povinná. Povinná je samozřejmě účast na zápočtové písemce a prezentování referátů. Výjimečný náhradní termín pro zápočtovou písemku bude vypsán jen pro studenty s doloženým závažným důvodem nepřítomnosti na výše uvedeném termínu. Podmínky udělení zápočtu Na 5. setkání se bude psát zápočtová 45-minutová písemka, ze které je možné získat až 24 bodů. Nutnou podmínkou k získání zápočtu je zisk alespoň 8 bodů. (Výjimečný náhradní termín pro nezúčastněné bude jen pro ty s doloženým závažným důvodem.) Je zde v zásadě jen tento jeden pokus, který není možné opakovat. Pokud bude dána možnost opravy v případě neúspěchu (což není zaručeno), bude možné při opravě získat jen minimální počet bodů. Další nezbytnou podmínkou k získání zápočtu je úspěšné zvládnutí referátu (v opačném případě zápočet udělen nebude). Zadání obdrží studenti em v první půlce semestru. Porozumění referátu a připravené podklady k prezentaci budou prověřeny ústně na posledním tutoriálu (případné náhradní termíny budou zveřejněny na stránce předmětu). Za uznaný referát bude přiděleno 5-11 bodů. Podmínky vykonání zkoušky Ke zkoušce je možné jít jen po splnění požadavků k zápočtu. Zkouška je písemná (90 minutová), podle potřeby doplněná ústní částí; max. zisk je 65 bodů (minimální zisk k uznanému absolvování zkoušky je 25 bodů). Studijní materiály 7

8 a informace o aktuálním průběhu kursu budou zveřejňovány na informace specifické pro kombinované studium budou na stránce Mj. bude přístupný ve formě pdf souboru studijní materiál P. Jančar: Teoretická informatika učební text, VŠB-TU Ostrava, srpen Průvodce předmětem Teoretická informatika sestavil prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. OSMZ - OPERAČNÍ SYSTÉMY MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ Anotace: Vytváření aplikací pomocí programovacích jazyků Java a C# je sice velmi pohodlné, ale v mnoha případech není příliš efektivní. Jde zejména o tvorbu aplikací nebo jejích částí, které vyžadují extrémní výpočetní výkon nebo velmi intenzívně spolupracují s periferními zařízeními. V takovýchto případech lze mnohem lepších výsledků dosáhnout pomocí programovacích jazyků C/C++. Důraz je kladen také na vnitřní architekturu operačních systému v mobilních a embedded zařízeních (Android, Windows CE, Linux, Bada, Symbian). Garant předmětu: Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D., EA-409, tel Tutor: Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D., EA-409 Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (letní semestr): 1. Tutoriál povinný učebna EB213 Organizace studia, podmínky absolvování předmětu, zadání semestrálních projektů. Architektura operačního systému, správa procesů, vlákna, správa paměti, přístup ke sdíleným prostředkům, charakteristiky operačních systémů pro mobilní zařízení. 2. Tutoriál povinný učebna EB213 Procesy a plánovače, IPC, synchronizace, Linux, Android, IDE, SDK a NDK, Java Native Interface 3. Tutoriál nepovinný učebna EB213 Síťová komunikace, souborové systémy (FAT, EXT2/3/4, JFFS), distribuované systémy 4. Tutoriál povinný učebna EB213 Architektura Androidu a OS Linux 5. Tutoriál nepovinný učebna EB213 Vývoj a přehled distribucí pro mobilní zařízení, tvorba vlastní malé distribuce (buildroot, busybox, Xorg, Qt), SEAndroid 6. Tutoriál povinný učebna EB213 8

9 Bada, Symbian OS, přehled verzí a jejich architektura. Méně zastoupené OS na trhu - Palm OS, WebOS, BlackBerry. Uživatelská rozhraní a jejich tvorba. Odevzdávání semestrálních projektů. Podmínky udělení zápočtu 1. Semestrální projekt (35b - povinné, min. 18b) Android NDK aplikace. Vytvořte aplikaci, kombinující kódy napsané v Javě (SDK) a C/C++ (NDK). Aplikaci zvolte tak, abyste na ni mohli ilustrovat akceleraci vykonávání kódu při použití NDK. Změřte dobu vykonávání kódu v Javě a C++ a výsledky přehledně zobrazte. 2. Prezentace (10b - volitelné) Vytvořte prezentaci v PowerPointu (min. 10 slidů) nebo krátký odborný text (min. 3 str. A4) na téma možnosti využití NDK, architektury ARM, přístupu k periferiím apod. 3. Pro udělení zápočtu je nutno získat min. 23b. Podmínky vykonání zkoušky Písemná zkouška (55b, min. 28 bodů) Zkouška je zaměřené na teoretické znalosti z oblasti architektury operačních systémů s důrazem na OS Androidu. Studijní materiály budou zveřejňovány na Doporučená literatura Tannenbaum, A. S., Operating Systems: Design and Implementation (Prentice-Hall Software Series) - https://poli.cs.vsb.cz/edu/osy/pdf.auth/tanenbaum-osy-di.pdf Ableson, F., Collins, C., Sen, R.: Unlocking Android: A Developer's Guide, Manning Publications, 2009, ISBN Yaghmour, K.: Embedded Android: Porting, Extending, and Customizing, O'Reilly Media, 2013, ISBN Průvodce předmětem Bezpečnost v komunikacích sestavil Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D. BvK - BEZPEČNOST V KOMUNIKACÍCH Anotace Předmět poskytne vysvětlení základních bezpečnostních mechanizmů a řešení zabezpečení hlasové komunikace v IMS systémech, sítích s VoIP technologií a v mobilních sítích. Studenti získají praktické dovednosti při práci s openssl knihovnou, s OpenVPN při vytváření VPN tunelů, se SNORT a IPtables při realizaci systému detekce a prevence vniknutí. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni navrhnout a implementovat jednotlivá bezpečnostní řešení v open-source prostředí. Garant předmětu doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Tutor doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., kat. 440, tel , místnost EA232, Ing. Filip Řezáč, kat. 440, tel , místnost EA233, 9

10 Harmonogram pro akademický rok 2014/15 Tutoriál učebna EB230 doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Úvod do bezpečnosti, bezpečnost sítí, schéma síťového útoku, klasifikace a techniky útoků. OpenSSL knihovna a její použití, transportní a autentizační protokol SSH, SSH tunely. Zabezpečení na vrstvě síťové (IPsec - AH,ESP,IKE, ISAKMP) a transportní TLS/SSL. Útoky DoS v IP telefonii, firewally, systém prevence a detekce vniknutí. Tutoriál učebna N211 Ing. Filip Řezáč Nástroj OpenVPN využívající zabezpečení TLS/SSL, instalace, konfigurace, práce s OpenVPN a předvedení možností. Praktická implementace VPN tunelu pomocí nástroje OpenVPN. Zadání referátu. Bodovaná úloha: 5b. Tutoriál učebna N211 Ing. Filip Řezáč DoS útoky v IP telefonii, útok na transportní vrstvě pomocí UDP Flood, útok na aplikační vrstvě pomocí nástrojem INVITE Flood. Obrana proti DoS pomocí nástroje Snort. Zadání semestrálního projektu. Bodovaná úloha: 5b. Tutoriál učebna N211 Ing. Filip Řezáč Seznámení s klasickým a paralelizovaným přístupem k realizaci a prolomení algoritmu MD5. Praktická ukázka řešení a prolomení algoritmu MD5 prostřednictvím paralelních výpočtů v rámci architektury CUDA. Tutoriál učebna N211 Ing. Filip Řezáč V tutoriálu studenti odprezentují své referáty a semestrální projekty. Při dodržení podmínek absolvování předmětu obdrží zápočet. Bodovaný tutoriál: 20 bodů. Podmínky udělení zápočtu Podmínkou k udělení zápočtu je získání minimálně 15-ti bodů z praktických úloh, referátu či projektu, celkově jsou naplánovány dvě laboratorní úlohy, prezentace referátu na dané téma a vypracování semestrálního projektu. Pokud se student nebude moci zúčastnit realizace laboratorní úlohy, lze tuto nahradit v závěrečném tutoriálu. Podmínky vykonání zkoušky Zkouška bude mít tři části praktickou, testovou a ústní. V praktické části může student získat 30 bodů, ta bude spočívat v realizaci zadání, testová část (30 bodů) ověří teoretické znalosti a v ústní části zkoušky může student získat 10 bodů, veškeré informace a podklady k výuce předmětu nalezne student na adrese URL: Výsledná klasifikace Celkový počet bodů pro klasifikaci je dán součtem bodů dosažených v průběhu semestru a bodů za závěrečnou zkoušku. Termín závěrečné zkoušky Konkrétní termín zkoušek bude uveden v informačním systému EDISON, přihlašování posluchačů na zkoušku proběhne rovněž přes IS EDISON. 10

11 Studijní opory [1] ŘEZÁČ, F., VOZŇÁK, M., ROZHON, J. Bezpečnost v komunikacích, VŠB-TUO, skripta 185 str., 2013, dostupné přes Moodle po zapsání do předmětu URL: [2] SISALEM,D.,FLOROIU,J. SIP Security. New Jersey: JWS, Inc. 350p ISBN: [3] COLLIER,M.,ENDLER,D. Hacking VoIP exposed. New York: McGraww-Hill, 539p ISBN [4] LEVICKÝ,D. Kryptografia v informačnej bezpečnosti. Košice: Elfa, 266s ISBN: X Průvodce předmětem Bezpečnost v komunikacích sestavil Ing. Filip Řezáč. SPS Směrované a přepínané sítě Anotace: Předmět obeznamuje studenty s protokoly a principy návrhu rozlehlých paketových sítí založených na směrovacích a přepínacích prvcích. Studenti se naučí správně aplikovat směrovací protokoly (včetně multicastových), optimalizovat cesty a volit správné mechanismy podpory kvality služby a tvarování provozu. Prohloubí si znalosti z oblasti přepínaných sítí a naučí se navrhovat přepínané a virtuální sítě s rychlou konvergencí v případě výpadků tras. Probíraná problematika bude prakticky odzkoušena v rámci laboratorních cvičení. Garant předmětu: Ing. Petr Grygárek, Ph.D., tel Tutor: Ing. Daniel Stříbný, místnost CPIT/RB206, tel Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (letní semestr): Poznámka: Studenti před zahájením každého tutoriálu prostudují doporučené texty k tématům naplánovaným na daný tutoriál (viz a připraví si konkrétní dotazy na tutora. 1. Tutoriál ( ) učebna EB429 Seznámení s laboratoří. Pokročilé funkce v přepínaných sítích - Spanning Tree a jeho varianty, optimalizace STP stromu, ochrana STP. VLAN, 802.1q. Agregace linek, LACP. L3 přepínání, směrování mezi VLAN. SPAN/VSPAN. Je doporučeno předem prostudovat dokument na str Tutoriál ( ) učebna EB429 Adresování sítě, statické směrování, RIPv2, OSPF, oblasti v OSPF. Redistribuce mezi směrovacími protokoly, propagace implicitní cesty. Představení a zadání technologických referátů. 11

12 3. Tutoriál ( ) učebna EB429 Protokol BGP externí a interní BGP, směrovací politiky. 4. Tutoriál ( ) učebna EB429 IPv6 adresování a směrování. Multicasting PIM Sparse Mode. Prezentace technologického referátu. Podmínky udělení zápočtu Vypracování technologickeho referátu a jeho prezentace témata a terminy budou sděleny tutorem na druhém tutoriálu. Podmínky vykonání zkoušky Kombinovaná zkouška max 50 b, nutno dosáhnout alespoň 30 b. Studijní materiály budou zveřejňovány na Průvodce předmětem Směrované a přepínané sítě sestavil Ing. Petr Grygárek, Ph.D. IT INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE Anotace Předmět je určen pro studenty navazujícího kombinovaného studia informatiky. V předmětu se studenti seznámí se současnými i připravovanými technologiemi pro Internet. Budou schopni analyzovat, kombinovat, sumarizovat a využívat spojitosti a vazby mezi jednotlivými technologiemi a přístupy. Studenti jsou vedeni také k samostatnému projevu a formulaci myšlenek a názorů k jednotlivým problémovým oblastem, a to spolu s obhájením těchto vlastních postojů. Garant předmětu: Ing. Michal Radecký, Ph.D., kat. 460, tel. 5876, místnost EA438, Tutor: Ing. Michal Radecký, Ph.D., kat. 460, tel. 5876, místnost EA438, Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (letní semestr): 1. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Na tomto úvodním soustředění Vám budou sděleny informace o organizaci studia předmětu a informace o náplni předmětu. Dále budete seznámeni se základním názvoslovím, historií a současností Internetu. 2. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Seznámení se základními technologiemi konceptu Web 2.0 či RIA, a to včetně zmínky o souvisejících technologiích sémantického webu, XML, RSS, apod. Na tutoriálu bude probíhat rovněž debata k uvedeným tématům. 12

13 3. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Přehled technologií, které je možné zahrnout do tzv. SOA (Service Oriented Architecture), jedná se především o webové služby, jejich řešení, nasazení a využívání. Dále se tutoriál bude věnovat moderním trendům v oblasti služeb a outsourcingu a cloud computingu. Rovněž bude probíhat debata k uvedeným tématům. 4. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Přehled o technologiích souvisejících s problematikou sdílení a distribuce dat (BitTorrent, WebDAV, atd.). Dále se předpokládá základní přehled o nástrojích pro zajištění bezpečnosti v prostředí Internetu. Rovněž bude probíhat debata k uvedeným tématům. 5. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Poslední tutoriál se bude věnovat problematice WebDesignu, a to především z vnějšího pohledu. Součástí bude také problematika copywritingu a SEO. Rovněž bude probíhat debata k uvedeným tématům. Změny v tématech a náplni jednotlivých tutoriálů jsou vyhrazeny a budou případně upřesněny na webu předmětu. Podmínky udělení zápočtu Hodnocení zápočtu je zde postaveno na zpracování a odevzdání odborného textu resp. projektu, který bude pokrývat zvolené téma související s náplní tohoto předmětu. Každý student si může volně vybrat ze tří níže uvedených témat. Své vybrané téma nahlásí svému tutorovi na 2. tutoriálu (zvolené téma je možné měnit pouze po domluvě s vyučujícím). Každý student si vybere jedno z témat. Termíny a další informace najdete na stránkách garanta předmětu. Témata: Fenomén doby o Popisný referát o vybraném tématu, které tvoří současné trendy oblasti IT/ICT a jsou jakýmsi fenoménem, ať již z pohledu uživatelů nebo technologií. Důraz bude kladen na odbornost zpracovaného tématu, a to včetně detailního rozboru technické stránky, použitelnosti, využití statistických údajů, apod. Součástí bude graficky zpracovaný plakát, jakási infografika k vybranému tématu. Mobilní aplikace o Přehled základních vlastností, možností, historie, budoucnosti, statistik, apod. Zaměření se na celkový koncept, ale i na konkrétní technologie umožňující vývoj mobilních aplikací a her napříč platformami. Součástí bude implementační ukázka (vč. zdrojových kódů) vlastní mobilní aplikace pro popisovanou platformu. Multimediální klip či aplikace o implementační téma, jehož výsledkem bude video klip (video nahrávka, střih, různá animační technika) či interaktivní animace (Flash, Silverlight, apod.) na libovolné téma spojené s Internetem. Maximální délka do 5 minut a použitý jazyk může být čeština i angličtina. Např. Jak fungují webové služby, Historie Internetu, Technologie X/HTML, kvíz, atd. Touto formou můžete rovněž zpracovat i výše uvedená témata. Požadavky na zpracování odborného textu: 13

14 Text bude odpovídat požadavkům na odborné texty. Úspěšně nebudou ohodnoceny příliš vágní texty bez technického pozadí. Každý text bude obsahovat technicky korektní údaje a bude zahrnovat technické údaje a specifika jednotlivých technologií, a to na vysokoškolské úrovni. Grafické zpracování textu je ponecháno na samotném studentovi, nicméně se předpokládá, že nebudou použity žádné nestandardní postupy. Dokument bude zpracován tak, aby byl kvalitně tisknutelný a čitelný. Text bude doplněn o odpovídající ilustrace, schémata či fotografie, a to v odpovídající kvalitě, informační hodnotě a rozumné míře. Součástí musí být také odkazované reference a zdroje. Rozsah zpracovaného tématu je nejméně 15 stránek. Všechny použité prvky (obrázky, kresby, animace) budou autorské, případně bude korektně citován zdroj. V případě video klipu, animace či aplikace budou použity takové obsahové prvky, které budou v souladu s autorskými právy a nebudou znemožňovat další využití a publikování klipu na Internetu, např. na YouTube. Hodnotit se bude především dodržení tématu, originálnost, obsahová náplň textu či klipu, jeho odbornost, informační a technická hodnota, grafické a stylistické zpracování a celková kvalita obhajoby prezentovaných myšlenek. Odevzdání zápočtové práce Práce bude odevzdána ve formě ZIP souboru (bude obsahovat PDF verzi dokument, zdrojový formát dokumentu (DOC, TEX, atd.), příp. zdrojové soubory doplňující implementace). Takto vytvořený ZIP soubor bude nazván podle loginu studenta (abc123.zip) a bude zaslán na ovou adresu tutora. Zasílaná zpráva bude jako předmět obsahovat řetězec IT2013-K. V těle zprávy dále budou informace o jméně studenta, jeho loginu a studijní skupině. Takovýto posílejte pouze jeden a jedenkrát. V případě násobného zaslání projektu bude hodnocen vždy první obdržený a student riskuje snížení hodnocení za nedodržení podmínek odevzdání. V případě klipu bude odevzdáno CD/DVD jak s výstupní podobou, tak všemi použitými zdrojovými prvky. Mailem podle pokynů výše bude zaslána pouze informace o obsahu CD/DVD, příp. URL adresa umístění klipu, animace či aplikace. Podmínky vykonání zkoušky Zkouška bude probíhat písemnou formou, kdy maximální možný zisk je 60 bodů. Student, který obdrží 29 bodů a méně, musí zkoušku opakovat (pokud mu to umožní studijní řád). Termíny k vykonání zkoušky budou uveřejňovány v informačním systému Edison. Kombinovaní studenti mohou využívat jak termíny určené výhradně pro kombinovanou formu, tak termíny vypsané pro prezenční studenty. Studijní materiály Budou zveřejňovány na Průvodce předmětem Internetové technologie sestavil Ing. Michal Radecký, Ph.D. 14

15 ŠvA - ŠÍŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN A ANTÉNY Anotace Předmět zkoumá šíření elektromagnetických vln ve volném prostředí, v ionosféře, v zemi, ale i šíření vln radiových frekvencí ve vodičích a vlnovodech. Součástí je popis základních typů antén a měření na anténách. Garant předmětu doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. Tutor doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc., kat. 420, tel , místnost EA113, Harmonogram pro akademický rok 2014/15 Tutoriál učebna EB111 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. Obecná problematika šíření elmag. vln. Prostory pro šíření vln a druhy šíření. Obecná charakteristika šíření vln v jednotlivých pásmech. Vedené vlny - jednodrátový vodič, symetrický a nesymetrický vodič (koaxiální vedení). Vedení elektromagnetické energie vlnovody - buzení vlnovodů. Úvod do anténní techniky. Tutoriál učebna EB111 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. Laboratorní měření následujících úloh: Měření směrových charakteristik Yagiho antén. Měření proudového obložení na drátové anténě. Tutoriál učebna EB111 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. Zadání a konzultace projektů a vysvětlení problematiky, která se v nich probírá: Fresnellovy zóny Návrh kv spoje Program MMANAGAL Měření na WiFi technice. Tutoriál učebna EB111 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. Laboratorní měření následujících úloh: Kmitočtová závislost impedance reálné cívky Kmitočtová závislost impedance cívky pro různé materiály jádra Vlny na vedeních, Lecherovy dráty Vyhodnocení laboratorních měření a konzultace protokolů z měření a projektů. Podmínky udělení zápočtu Získání 10 z možných 45 bodů ze cvičení a projektů. Podmínky vykonání zkoušky Zodpovězení dvou otázek, a obhajoba projektů maximálně 55 bodů. Výsledná klasifikace 15

16 Je dána součtem bodů z protokolů z laboratorních cvičení, z obhajoby projektů a zkoušky (dvě otázky). Termín závěrečné zkoušky Konkrétní termín zkoušek bude uveden v Edisonu, přihlašování posluchačů na zkoušku proběhne rovněž přes Edison. Studijní opory Odpovědi na otázky vypracované garantem předmětu - Mazánek,M., Pechač, P.: Šíření elektromagnetických vln a antény, ČVUT Praha, 2004 Černohorský,D., Svačina,J., Raida, Z.: Elektromagnetické vlny a vedení, PC-DIR spol. s r.o. Nakladatelství, 1995, Brno Průvodce předmětem Šíření elektromagnetických vln sestavil doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. 16

17 STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍK Studium navazující magisterské - forma kombinovaná / T059 Mobilní technologie N2647 Informační a komunikační technologie Garant oboru: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.. 4. semestr (2. ročník, letní semestr) Povinné /01 DIPLOMOVÝ PROJEKT III Za 0+8 h/s 16 Volitelné /01 MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKA ZaZk 2 h/s+6 h/s /01 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH ZaZk 2 h/s+6 h/s /01 RADIOKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA II ZaZk 2 h/s+8 h/s /01 KRYPTOGRAFIE A POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST ZaZk 10 h/s+5 h/s /01 GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY ZaZk 10 h/s+5 h/s /01 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Za 8 h/s+0 h/s /01 ZPRACOVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍCH DAT KlZap 10 h/s+0 h/s 4 17

18 DP III - DIPLOMOVÝ PROJEKT III Anotace Předmět Diplomový projekt III je zaměřen na poskytování obecných informací k vypracování a obhajobě diplomové práce. Součástí jsou také pravidelné konzultace s vedoucími diplomových prací (vždy dle individuální domluvy). Garant předmětu Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Tutor Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D., Tel.: , místnost EA 244, Harmonogram pro akademický rok 2014/15 Tutoriál učebna EB219 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Doporučení pro vypracování diplomové práce (šablona) a pro přípravu multimediální prezentace k obhajobě diplomové práce. Informace ke studiu, k harmonogramu absolventského řízení, k SZZ, apod. Tutoriál učebna EB219 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Informace k odevzdání DP, kontrole studia, obhajobě DP před katedrální komisí (sdělení termínu), informace k promocím, případně k přihlášce na doktorské studium. Prezentace řešení diplomové práce před katedrální komisí. Časový harmonogram bude zveřejněn na katedrálních stránkách. Podmínky udělení zápočtu - úspěšná prezentace řešení diplomové práce před katedrální komisí, - splnění úkolů zadaných vedoucím diplomové práce v souvislosti s jejím řešením, - odevzdaná diplomová práce. Studijní opory Literatura viz IS EDISON. Pokyny pro zpracování BP/DP Šablona diplomové práce Státní závěrečné zkoušky - informace a okruhy Průvodce předmětem Diplomový projekt III sestavila Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. 18

19 MuT MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKA Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Anotace: Předmět je orientován na společné počítačové zpracování multimediálních signálů, a to jak signálů zvukových, tak signálů obrazových. Kromě teoretické části je velký důraz položen na praktickou výuku s cílem samostatného vytvoření a zpracování multimediálního klipu. Garant předmětu Ing. Přemysl Mer, Ph.D. Tutor Ing. Přemysl Mer, Ph.D.; kat. 440, tel.: 5844, místnost EA239, Harmonogram pro akademický rok 2014/15: Tutoriál laboratoř EB211 Ing. Přemysl Mer, Ph.D Přednáška výběr kapitol z multimediální techniky, zadání samostatné práce a referátu. Tutoriál laboratoř EB211 Ing. Přemysl Mer, Ph.D. Základní pojmy, praktické seznámení s možnostmi laboratoře, základní instrukce a pokyny pro pořizování audio a video materiálů. Tutoriál laboratoř EB211 Ing. Přemysl Mer, Ph.D Pořizování a zpracování audio a video materiálů pro samostatnou práci. Tutoriál laboratoř EB211 Ing. Přemysl Mer, Ph.D Dokončení samostatné práce, odevzdání samostatné práce a referátu. Podmínky udělení zápočtu Pro získání zápočtu je potřeba odevzdat vypracovaný referát, jehož téma bude zadáno na prvním tutoriálu a zpracovanou samostatnou práci ve formě krátkých audio souborů. Další materiály a všechna zadání budou zveřejněna ve výukovém systému moodle na adrese Zápočet bude udělen na základě bodového hodnocení odevzdaného referátu a samostatné práce dle následujících pravidel: Bodované úkoly Body Referát C1 10 Samostatná práce C2 30 Celkem C 40 Celkový počet bodů se stanoví ze vzorce: C = C1 + C2 Maximální počet bodů, které student může v průběhu semestru získat je 40. Zápočet bude udělen na závěrečném tutoriálu, jestliže student získá alespoň 15 bodů. 19

20 Podmínky vykonání zkoušky Zkouška bude obsahovat dvě části, multimediální klip a prezentace zadaného referátu, který bude přidělen na prvních tutoriálech. Zkouška bude bodována dle následující tabulky: Bodované úkoly Body Prezentace P1 30 Multimediální klip P2 30 Celkem P 60 Celkový počet bodů závěrečné zkoušky se stanoví ze vzorce: P = P1 +P2 Maximální počet bodů, které student může za zkoušku získat je 60. Termín závěrečné zkoušky Konkrétní termín zkoušek bude uveden v informačním systému EDISON, přihlašování posluchačů na zkoušku proběhne rovněž přes IS EDISON. Studijní opory Repčík, D.,Lukáč, R.:Multimediálne telekomunikácie Dokumentace programu ADOBE Premiera Průvodce předmětem MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKA sestavil Ing. Přemysl Mer, Ph.D. GIS GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Anotace Geografické informační systémy (GIS) dnes představují velmi rychle se rozvíjející oblast IT. Kurz se zaměřuje se na seznámení se základními pojmy a způsoby zpracování dat v GIS. Představeny budou typické operace jako je příprava vstupních prostorových dat, jejich ukládání, zpracování pomocí funkcí typických pro práci s prostorovými dat, analytické nástroje a způsoby vizualizace v GIS. Po absolvování předmětu by se posluchači měli být schopni zorientovat v libovolném prostředí GIS na základě zvládnutých principů této oblasti. Předmět je určen pro studenty druhého ročníku kombinovaného studia informatiky a předpokládá znalost základů databázových a informačních systémů a OS unixového typu. Garant předmětu: Ing. Jan Gaura (EA408, 5866) 20

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ Obor: TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA AR 15/16_LS Datum: 1. 2. 2016 Autor: Zdeňka Chmelíková Kontakt: zdenka.chmelikova@vsb.cz 1 OBSAH STUDIJNÍ

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE. Autor: František Prášek Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 14 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta modulu Mezi základní studijní materiály patří Sylabus

Více

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi

Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia. Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Průvodce studiem modulu pro kombinovanou formu studia Modul č. 13 UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE - dílčí část II Bakalářský seminář + příprava na praxi Autor: František Prášek Ostrava 2010 Úvodní slovo garanta

Více

Návrh (příloha žádosti o rozšíření akreditace)

Návrh (příloha žádosti o rozšíření akreditace) Návrh 2016-04 (příloha žádosti o rozšíření akreditace) Průvodce bakalářským kombinovaným studiem na katedře informatiky PřF UJEP studijní program Aplikovaná informatika se studijním oborem Informační systémy

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2012 2013 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE

PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU BUSINESS FINANCE Renáta Nešporková Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem pro kombinovu formu studia modulu

Více

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni

Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Vyhláška děkana č. 4D/2015 o organizaci akademického roku 2015/16 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 7. 4. 2015 I. V souladu s harmonogramem akademického roku 2015/16 na ZČU upřesňuji organizaci základních studijních

Více

https://zolotarev.fd.cvut.cz/tdl

https://zolotarev.fd.cvut.cz/tdl Technologie dopravy a logistika LS 15/16 Podmínky k získání klasifikovaného zápočtu (resp. zápočtu a složení zkoušky u studentů opakujících předmět 17TDL/17TDLK) podmínky jsou jednotné pro studenty v Praze

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 3/2016 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D.

STATISTIKA LS 2013. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. STATISTIKA LS 2013 Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Přednášející: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. Cvičící: Ing. Ondřej Grunt RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D. Ing. Kateřina Janurová Mgr. Tereza

Více

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových)

K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy Oborový standard Katedry technické a informační výchovy K realizaci závěrečných prací (bakalářských a diplomových) Metodika

Více

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ

MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU TVŮRCE SYSTÉMŮ Michal Červinka, Ivo Špička Ostrava 2011 1 Název: Tvůrce systémů Autoři: Michal Červinka, Ivo Špička Vydání: první, 2011 Počet stran: 10

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Pokyn děkana č. 4/2015 Harmonogram vzdělávací činnosti pro akademický

Více

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová

Bakalářský seminář 1. Obsah semináře. Informace k volbě témat 31.10.2012 2012/2013 2.11.2012. Ing. Růžena Vorlová Bakalářský seminář 1 Ing. Růžena Vorlová 2012/2013 2.11.2012 Obsah semináře Informace k volbě témat a místa praxe Projekt a zadání bakalářské práce Termíny a harmonogram přípravy bakalářské práce SZZ Obsah

Více

Informace k předmětu Diplomové praktikum

Informace k předmětu Diplomové praktikum Informace k předmětu 634-3008 Diplomové praktikum Katedra: 634 Ekonomiky a managementu v metalurgii Studium: Navazující magisterské Studijní obor: 6208T123 Ekonomika a management v průmyslu Zařazení předmětu:

Více

Tutorujeme pomocí Moodle

Tutorujeme pomocí Moodle Tutorujeme pomocí Moodle Ing. Robert Kempný Ing. Petr Korviny, Ph.D. Ing. Roman Foltýn 1 ÚDiV Ústav distančního vzdělávání Prof. RNDr. Jaroslav RAMÍK, CSc. vedoucí 227 A401 Ingrid JURČÍKOVÁ sekretářka

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

Manažerská informatika projektové řízení

Manažerská informatika projektové řízení 3MA382 Manažerská informatika projektové řízení Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika projektové řízení Management Information Technology Project Management Managementinformatik

Více

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého, Ph.D.

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého, Ph.D. Základy programování Úvodní informace doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého, Ph.D.) Kontakt doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. Kancelář: A1025 Telefon:

Více

pro akademický rok 2010/2011

pro akademický rok 2010/2011 FAKULTA EKONOMICKÁ děkan Pokyn č. 2/10 děkana Fakulty ekonomické ZČU pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium prezenční forma studia 1. Pro studující, kteří nastupují ke studiu v akademickém roce

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky

Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky 1 Kombinované studium aplikované informatiky na katedře informatiky 2016 2 Obsah Co je kombinované studium?... 3 Proč studovat na katedře informatiky PřF UJEP?... 6 Studijní plán a uplatnění absolventů...

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2015 2016 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ

MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BUSINESS MODELOVÁNÍ Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Ostrava 2011 1 Název: Business modelování Autoři: Doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. Vydání: první,

Více

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého)

Základy programování Úvodní informace. doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Základy programování Úvodní informace doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. VŠB-TUO, FEI (přednáška připravena z podkladů Ing. Michala Radeckého) Kontakt doc. RNDr. Petr Šaloun, Ph.D. Kancelář: A1025 Telefon:

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/07/15 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2015/2016 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2015/2016 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012

HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Vyhláška rektorky číslo 1/2011-2012 HARMONOGRAM VÝUKY A ZKOUŠEK NA AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 Akademický rok 2011/2012 začíná 1. září 2011 a končí 31. srpna 2012. V průběhu měsíce září 2011: Studenti minulého

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela úvod, organizace výuky

teorie elektronických obvodů Jiří Petržela úvod, organizace výuky Jiří Petržela garant Ing. Jiří Petržela, PhD. UREL, FEKT, VUT v Brně Purkyňova 118, 612 00 Brno 6. patro, dveře 644, telefon 541149126 petrzelj@feec.vutbr.cz, icq 306326432 konzultační hodiny úterý a středa

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Účinnost dokumentu od: 1. 1. 2016 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2015 Podmínky přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech

Více

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI

Antonín Přibyl Odborná praxe oborů PS a AI Výchozí stav Vysoká škola polytechnická Jihlava je veřejná vysoká škola zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU IT V PODNIKU DÍLČÍÍ ČÁSTT PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: IT

Více

Manažerské rozhodování

Manažerské rozhodování 3MA413 Manažerské rozhodování Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerské rozhodování Managerial Decision Making Managemententscheidungen 2 hod. přednášek 2 hod. cvičení magisterská navazující

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2016 2017 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Podmínky realizace státních závěrečných bakalářských zkoušek Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v

Více

Manažerská informatika databázové aplikace

Manažerská informatika databázové aplikace 3MA383 Manažerská informatika databázové aplikace Česky Anglicky Německy Forma výuky Úroveň studia Manažerská informatika databázové aplikace Management Information Technology atabases Application Managementinformatik

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy:

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1. V prvním semestru se budeme zabývat těmito tématy: POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 1 Metodický list č. 1 Cílem tohoto předmětu je posluchačům zevrubně představit dnešní počítačové sítě, jejich technické a programové řešení. Po absolvování kurzu by posluchač měl zvládnout

Více

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vnitřní normy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Kód: Druh: Název: RD/05/16 Rozhodnutí děkana Předběžné zápisy předmětů pro akademický rok 2016/2017 a Zápisy do vyšších ročníků pro akademický rok 2016/2017 Fakulta aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Více

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci:

InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: Žáci: InformatikaaVT(1) Cílem předmětu je: seznámení žáků se základními pojmy informatiky a VT poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi azařízeními VT Žáci:

Více

Interim Project. Pravidla spolupráce pro Interim Project. platná k

Interim Project. Pravidla spolupráce pro Interim Project. platná k Interim Project Pravidla spolupráce pro Interim Project platná k 1. 6. 2015 1 Úvodní ustanovení 1.1 Interim Project Interim Project je platforma na rozhraní akademické a byznys sféry s cílem vytvářet,

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM navazujícím Mgr. studiem v kombinované formě studijního oboru Informatika a výpočetní technika

Více

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 HARMONOGRAM VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PRO AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Začátek akademického roku 1. 9. 2013 Období výuky 23. 9. 20. 12. 2013 Zápis studentů do 1. roč. Bc. a NMg. studia pro akademický rok do 4. 10.

Více

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části.

BEZPEČNOST IS. Ukončení předmětu: Předmět je zakončen zkouškou sestávající z písemné a doplňkové ústní části. BEZPEČNOST IS Předmět Bezpečnost IS je zaměřen na bezpečnostní aspekty informačních systémů a na zkoumání základních prvků vytváření podnikového bezpečnostního programu. Má představit studentům hlavní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK Reklama 1 Reklama 1 - LS 2010 Bakalářské studium Garant předmětu: doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. Vyučující:.. doc. PhDr. D. Pavlů, CSc. JUDr. P.Majerik Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/4 Rozsah studijního

Více

Organizace předmětu, podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu

Organizace předmětu, podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Ing. Radek Sedláček, Ph.D., katedra měření K13138 Organizace předmětu, podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu Kurz A0B38FPGA Aplikace

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017

Harmonogram kombinovaného studia PEF akademický rok 2016/2017 Harmonogram kombinovaného studia PEF Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2015/2016 končí 9. 9. 2016. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle stanoveného harmonogramu.

Více

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu:

Název předmětu: Školní rok: Forma studia: Studijní obory: Ročník: Semestr: Typ předmětu: Rozsah a zakončení předmětu: Plán předmětu Název předmětu: Algoritmizace a programování (PAAPK) Školní rok: 2007/2008 Forma studia: Kombinovaná Studijní obory: DP, DI, PSDPI, OŽPD Ročník: I Semestr: II. (letní) Typ předmětu: povinný

Více

Prováděcí pokyny katedry KMA pro zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací

Prováděcí pokyny katedry KMA pro zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací Prováděcí pokyny katedry KMA pro zadávání a odevzdávání kvalifikačních prací Pověřenými osobami jsou: RNDr. Pavel Ženčák, Ph.D. Mgr. Iveta Bebčáková, Ph.D. Mgr. Pavla Kouřilová, Ph.D. Termíny jsou stanoveny

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium

MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium MEDIÁLNÍ STUDIA navazující magisterské studium Poznámky k rozvrhu pro LS a pokyny pro zápis do STAGu Obecné informace k předzápisu do STAGu na FF UP jsou zveřejněny na webových stránkách UP. Níže uvedené

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok na ČVUT v Praze Fakultě dopravní Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách pro akademický rok 2011 2012 dle Vyhlášky MŠMT č. 343/2002 Sb. o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách a její změně č. 276/2004 Sb. 1. Informace

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Sylabus pro předmět GIS I.

Sylabus pro předmět GIS I. Sylabus pro předmět GIS I. Název předmětu: GIS I. Anglický název: GIS I. Kód předmětu: ZGX01E Zajišťuje: Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování (FŽP) Fakulta: Fakulta životního prostředí

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

T V POD NIKU. Ostrava 2011

T V POD NIKU. Ostrava 2011 PRŮVODCE STUDIEM PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA MODULU IT P T V POD NIKU DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Pavlína Hronová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Průvodce studiem

Více

Výuka statistiky v Moodle zkušenosti a možnosti (11 let s Moodlem na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava) Václav Friedrich Pavel Hradecký

Výuka statistiky v Moodle zkušenosti a možnosti (11 let s Moodlem na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava) Václav Friedrich Pavel Hradecký Výuka statistiky v Moodle zkušenosti a možnosti (11 let s Moodlem na ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava) Václav Friedrich Pavel Hradecký Václav Friedrich Pavel Hradecký Část první TROCHA NOSTALGIE NEUŠKODÍ

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU LOGISTIKA A JAKOST Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Ostrava 2011 Název: Logistika a jakost Autoři: Doc. Dr. Ing. Miroslav Merenda Vydání: první, 2011 Počet

Více

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet a zdroje Úvodní hodina Základní informace Název předmětu:

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU

Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU Směrnice č. 1DS/2016 děkana Fakulty ekonomické ZČU Organizace státních závěrečných zkoušek na FEK ZČU čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tato směrnice doplňuje a rozvádí čl. 46 až 56 Studijního a zkušebního řádu

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU.

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové aktivity

Více

1 Fakulta informačních technologií VUT v Brně

1 Fakulta informačních technologií VUT v Brně Otevření Cisco Network Akademie na FIT VUT v Brně Abstrakt Dne 11. listopadu 2005 proběhlo na Fakultě informačních technologií VUT v Brně k slavnostnímu otevření Cisco Network Academie. JakoprvnívysokáškolavČRvyučujeFITVUTvBrněkurzyCCNA

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 17/2016 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích REALIZACE STUDIA VYBRANÝCH AKREDITOVANÝCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY VŠTE V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ STUDIA V

Více

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni

o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni Plzeň 6. 3. 2013 Vyhláška děkana č. 5D/2013 o organizaci akademického roku 2013/14 na FEL ZČU v Plzni I. V souladu s harmonogramem ZČU pro akademický rok 2013/14 stanovuji harmonogram základních studijních

Více

Technologie dopravy a logistika LS 14/15

Technologie dopravy a logistika LS 14/15 Technologie dopravy a logistika LS 14/15 Podmínky k získání zápočtu a složení zkoušky podmínky jsou jednotné pro studenty v Praze i v Děčíně: Student je dílčím způsobem hodnocen průběžně během semestru,

Více

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7

STATISTIKA. Inovace předmětu. Obsah. 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 Inovace předmětu STATISTIKA Obsah 1. Inovace předmětu STATISTIKA... 2 2. Sylabus pro předmět STATISTIKA... 3 3. Pomůcky... 7 1 1. Inovace předmětu STATISTIKA Předmět Statistika se na bakalářském oboru

Více

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010

Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Harmonogram kombinovaného studia PEF na akademický rok 2009/2010 Výuka probíhá v areálu ČZU v Praze. Zkouškové období za akademický rok 2008/2009 končí 11. 9. 2009. Zápis do vyšších ročníků probíhá podle

Více

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS

1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS 1 Harmonogram akademického roku 2013/2014 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU CESTOVNÍ RUCH A VOLNOČASOVÉ OČASOVÉ AKTIVITY DÍLČÍ ČÁST PODNIKÁNÍ VE VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Cestovní ruch a volnočasové

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 4/2007 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví 1 Rozsah platnosti Tato vyhláška v souladu se Studijním a zkušebním řádem VŠE (dále

Více

Nápověda ke cvičení 1

Nápověda ke cvičení 1 Nápověda ke cvičení 1 Uložení dokumentu: Soubor Uložit jako pohlídáme si správné umístění dokumentu (plocha) Název souboru: napíšeme název Uložit jako typ: Dokument Word Uložit Průběžné ukládání: Soubor

Více

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP

ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5/2015 ORGANIZACE STUDIA V BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA PEDAGOGICKÉ

Více

4IZ440 Propojená data na webu Organizační úvod

4IZ440 Propojená data na webu Organizační úvod 4IZ440 Propojená data na webu Organizační úvod Vyučující: Doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr. Zimní semestr 2014 http://nb.vse.cz/~svatek/rzzw.html Náplň předmětu Technologie propojených dat (linked data) na

Více

Policejní akademie České republiky v Praze BEZPEČNOST INFORMACÍ

Policejní akademie České republiky v Praze BEZPEČNOST INFORMACÍ Policejní akademie České republiky v Praze Fakulta bezpečnostního managementu PRŮVODCE KOMBINOVANÝM STUDIEM Metodická studijní opora BEZPEČNOST INFORMACÍ Bakalářský studijní program Veřejná správa, studijní

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA

HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ pro zakázku Vytvoření informačního systému znalostní báze v oboru Automatizace úpraven V rámci výuky předmětu Informační systémy oboru Informační a systémový

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Computer Network Research Group at FEI UPCE V případě zájmu se ozvěte na email: Josef.horalek@upce.cz Host Intrusion Prevention System Cílem

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_13_010 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 9. 12. 2013 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu navazujících 1/5 VŠB-TECHNICKÁ

Více

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost

Regionální studia kombinovaná 16.9.2014 14:00 Bezpečnostně právní činnost Harmonogram akademického roku 2014/2015 na VŠERS Zápis studentů Studenti VŠERS odevzdají index po složení zkoušek ke kontrole na studijní oddělení. Index jim bude předán u zápisu. Informační systém pro

Více

Výnos děkana č. 7/2010

Výnos děkana č. 7/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod

Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Střední odborné učiliště Domažlice, škola Stod, Plzeňská 322, 33301 Stod Registrační číslo projektu : Číslo DUM : CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_32_INOVACE_04.02 Tématická oblast : Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více