Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ"

Transkript

1 PRŮVODCE STUDIEM NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA V KOMBINOVANÉ FORMĚ Obor: MOBILNÍ TECHNOLOGIE AR 14/15_LS Datum: Autor: Zdeňka Chmelíková Kontakt: 1

2 OBSAH STUDIJNÍ PLÁN 1. ROČNÍK 3 DP I - DIPLOMOVÝ PROJEKT I 4 STA - STATISTIKA 5 TI TEORETICKÁ INFORMATIKA 6 OSMZ OPERAČNÍ SYSTÉMY MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ 8 BvK - BEZPEČNOST V KOMUNIKACÍCH 9 SPS SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ 11 IT INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE 12 ŠvA - ŠÍŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN A ANTÉNY 15 STUDIJNÍ PLÁN - 2. ROČNÍK 17 DP III - DIPLOMOVÝ PROJEKT III 18 MUT - MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKA 19 GIS GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 20 RT II RADIOKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA II 21 PM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ 23 VÝSLEDNÁ KLASIFIKACE PODLE POČTŮ BODŮ 24 ROZVRHY A DALŠÍ INFORMACE 24 ROZVRH 1. ROČNÍK 25 ROZVRH 2. ROČNÍK 26 2

3 STUDIJNÍ PLÁN 1. ROČNÍK Studium navazující magisterské - forma kombinovaná / T059 Mobilní technologie N2647 Informační a komunikační technologie Garant oboru: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.. 2. semestr (1. ročník, letní semestr) Povinné /01 DIPLOMOVÝ PROJEKT I Za 0+1 h/s /01 STATISTIKA ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 Povinně volitelné /01 TEORETICKÁ INFORMATIKA ZaZk 10 h/s+0 h/s /01 OPERAČNÍ SYSTÉMY MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ ZaZk 10 h/s+0 6 Volitelné /01 ŠÍŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN A ANTÉNY ZaZk 2 h/s+12 h/s /01 BEZPEČNOST V KOMUNIKACÍCH ZaZk 2 h/s+8 h/s /01 OPTICKÉ KOMUNIKACE II ZaZk 4 h/s+6 h/s /01 OPERAČNÍ SYSTÉMY REÁLNÉHO ČASU ZaZk 2 h/s+12 h/s /01 KOMPRESE DAT ZaZk 8 h/s /01 SMĚROVANÉ A PŘEPÍNANÉ SÍTĚ ZaZk 0 h/s+15 h/s /01 METODY BYZNYS MODELOVÁNÍ ZaZk 8 h/s /01 INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE ZaZk 10 h/s /01 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA II KlZap 10 h/s+4 h/s /01 VYBRANÉ PARTIE Z LOGIKY ZaZk 10 h/s /01 INTELIGENTNÍ SYSTÉMY ZaZk 10 h/s /01 METODY SPECIFIKACE PROGRAMOVÝCH SYSTÉMŮ ZaZk 8 h/s+0 4 3

4 DP I - DIPLOMOVÝ PROJEKT I Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Anotace Aktivity předmětů Diplomový projekt I, Diplomový projekt II a Diplomový projekt III souvisí s vypracováním diplomové práce. Předmět Diplomový projekt I je zaměřen na vypracování projektových úkolů souvisejících se zvoleným tématem diplomové práce. Řešení úkolů probíhá podle pokynů vedoucího diplomové práce buď formou samostatné práce studenta, nebo formou týmové spolupráce studentů. Garant předmětu Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Tutor Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D., Tel.: , místnost EA 244, Harmonogram pro akademický rok 2014/15 Tutoriál učebna EB219 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Vstupní informace k předmětu, volbě DP a formě absolvování tohoto předmětu. Kontrola zadání DP. Tutoriál učebna EB219 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Kontrola zadání DP, informace k tvorbě OSP pro 2. roč., vysvětlení návazností předmětů PV, VP. Každý student je povinen si vybrat a přihlásit se na téma DP v IS EDISON do konce února. Před přihlášením ke zvolenému tématu je nutno kontaktovat vedoucího práce, který Vám poskytne všechny potřebné informace k závěrečné práci. Po přihlášení se k tématu se dostavte ke svému vedoucímu práce, který Vám zadá semestrální úkol k samostatnému řešení. Podmínky udělení zápočtu Úspěšné zahájení řešení diplomové práce, splněný semestrální úkol termín určí vedoucí DP, nejpozději však do Průvodce předmětem Diplomový projekt I sestavila Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. 4

5 STA STATISTIKA Anotace Absolventi ovládají základní dovednosti nezbytné pro použití statistických technik a procedur za použití statistického software včetně interpretace výsledků statistické analýzy. Garant předmětu: Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. místnost EA538, tel , Tutor: Ing. Jan Kracík, Ph.D., místnost EA542, tel , Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (letní semestr): 1. tutoriál ( ) učebna EC1 seznámení se s náplní předmětu a organizací studia kombinatorika (variace, permutace, kombinace) základní pojmy z teorie pravděpodobnosti, Bayesův teorém, věta o úplné pravděpodobnosti 2. tutoriál ( ) učebna EC1 diskrétní a spojitá náhodná veličina 3. tutoriál ( ) učebna EC1 vybraná rozdělení náhodných veličin normální rozdělení, centrální limitní věta 4. tutoriál ( ) učebna EC1 explorační analýza dat seznámení se se statistickým software 5. tutoriál ( ) učebna EC1 bodové a intervalové odhady testování hypotéz 6. tutoriál ( ) učebna EC1 analýza rozptylu (ANOVA) zápočtový test konzultace semestrálního projektu konzultace dle potřeb posluchačů Podmínky udělení zápočtu 1. V průběhu semestru studenti obdrží zadání dvou domácích úkolů a semestrálního projektu. 2. V rámci závěrečného tutoriálu studenti absolvují zápočtový test. 5

6 Termín zadání Termín vyhotoven í Maximální bodové hodnocení Nutné minimální hodnocení Domácí úkol č Domácí úkol č Semestrální projekt Zápočtový test Celkem Pro udělení zápočtu musí student získat minimálně 20 bodů a zároveň dosáhnout minimálního hodnocení ze všech dílčích aktivit. Podmínky vykonání zkoušky Zkouška se skládá z praktické a teoretické části. Z praktické části lze získat maximálně 50 bodů, přičemž požadované minimum je 25 bodů. Z teoretické části (test, resp. ústní zkouška) lze získat maximálně 10 bodů, minimálně je nutno získat 2 body. Studijní materiály 1. Litschmannová M., Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti, VŠB-TUO, Litschmannová M., Úvod do statistiky, VŠB-TUO, Další studijní materiály budou zveřejňovány na Průvodce předmětem Statistika sestavila Ing. Martina Litschmannová, Ph.D. TI TEORETICKÁ INFORMATIKA Anotace Kurs rozšiřuje a prohlubuje teoretické základy informatiky nabyté v bakalářském studiu, speciálně v oblastech teorie jazyků a automatů a teorie algoritmů (vyčíslitelnost a složitost). Absolvent kursu má prokázat hlubší porozumění pojmům, výsledkům a metodám v oblastech jako jsou konečné automaty, regulární jazyky, regulární výrazy, bezkontextové gramatiky, zásobníkové automaty, Turingovy stroje, stroje RAM, časová a prostorová složitost algoritmů, obecné metody návrhu algoritmů a analýza jejich složitosti, třídy složitosti problémů, speciálně PTIME, NPTIME, PSPACE, algoritmická nerozhodnutelnost problémů, aproximační, pravděpodobnostní, paralelní a distribuované algoritmy. Garant předmětu: prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (místnost EA414, klapka 5969, 6

7 Tutor: Ing. Martin Kot, PhD. (místnost EA413, klapka 5873, Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (letní semestr): 1. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Přehled náplně kursu, informace o požadavcích k zápočtu a o zkoušce, časový plán. Oblast konečných automatů a regulárních jazyků. 2. Tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Oblast bezkontextových jazyků, bezkontextové gramatiky a zásobníkové automaty. 3. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Turingovy stroje, model RAM, složitost algoritmů. 4. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Obecné metody návrhu algoritmů a analýza jejich složitosti, třídy složitosti problémů, speciálně PTIME, NPTIME, PSPACE. Diskuse ukázkové zápočtové písemky. 5. tutoriál ( ) povinný učebna EC1 Zápočtová písemka. Polynomiální převoditelnost problémů, NP-úplnost. Algoritmická nerozhodnutelnost problémů. 6. tutoriál ( ) povinný učebna EC1 Podrobné informace o zkoušce, diskuse ukázkové zkouškové písemky. Prezentace referátů. Účast na setkáních (tutoriálech) je jistě velmi žádoucí, byť formálně není povinná. Povinná je samozřejmě účast na zápočtové písemce a prezentování referátů. Výjimečný náhradní termín pro zápočtovou písemku bude vypsán jen pro studenty s doloženým závažným důvodem nepřítomnosti na výše uvedeném termínu. Podmínky udělení zápočtu Na 5. setkání se bude psát zápočtová 45-minutová písemka, ze které je možné získat až 24 bodů. Nutnou podmínkou k získání zápočtu je zisk alespoň 8 bodů. (Výjimečný náhradní termín pro nezúčastněné bude jen pro ty s doloženým závažným důvodem.) Je zde v zásadě jen tento jeden pokus, který není možné opakovat. Pokud bude dána možnost opravy v případě neúspěchu (což není zaručeno), bude možné při opravě získat jen minimální počet bodů. Další nezbytnou podmínkou k získání zápočtu je úspěšné zvládnutí referátu (v opačném případě zápočet udělen nebude). Zadání obdrží studenti em v první půlce semestru. Porozumění referátu a připravené podklady k prezentaci budou prověřeny ústně na posledním tutoriálu (případné náhradní termíny budou zveřejněny na stránce předmětu). Za uznaný referát bude přiděleno 5-11 bodů. Podmínky vykonání zkoušky Ke zkoušce je možné jít jen po splnění požadavků k zápočtu. Zkouška je písemná (90 minutová), podle potřeby doplněná ústní částí; max. zisk je 65 bodů (minimální zisk k uznanému absolvování zkoušky je 25 bodů). Studijní materiály 7

8 a informace o aktuálním průběhu kursu budou zveřejňovány na informace specifické pro kombinované studium budou na stránce Mj. bude přístupný ve formě pdf souboru studijní materiál P. Jančar: Teoretická informatika učební text, VŠB-TU Ostrava, srpen Průvodce předmětem Teoretická informatika sestavil prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. OSMZ - OPERAČNÍ SYSTÉMY MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ Anotace: Vytváření aplikací pomocí programovacích jazyků Java a C# je sice velmi pohodlné, ale v mnoha případech není příliš efektivní. Jde zejména o tvorbu aplikací nebo jejích částí, které vyžadují extrémní výpočetní výkon nebo velmi intenzívně spolupracují s periferními zařízeními. V takovýchto případech lze mnohem lepších výsledků dosáhnout pomocí programovacích jazyků C/C++. Důraz je kladen také na vnitřní architekturu operačních systému v mobilních a embedded zařízeních (Android, Windows CE, Linux, Bada, Symbian). Garant předmětu: Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D., EA-409, tel Tutor: Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D., EA-409 Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (letní semestr): 1. Tutoriál povinný učebna EB213 Organizace studia, podmínky absolvování předmětu, zadání semestrálních projektů. Architektura operačního systému, správa procesů, vlákna, správa paměti, přístup ke sdíleným prostředkům, charakteristiky operačních systémů pro mobilní zařízení. 2. Tutoriál povinný učebna EB213 Procesy a plánovače, IPC, synchronizace, Linux, Android, IDE, SDK a NDK, Java Native Interface 3. Tutoriál nepovinný učebna EB213 Síťová komunikace, souborové systémy (FAT, EXT2/3/4, JFFS), distribuované systémy 4. Tutoriál povinný učebna EB213 Architektura Androidu a OS Linux 5. Tutoriál nepovinný učebna EB213 Vývoj a přehled distribucí pro mobilní zařízení, tvorba vlastní malé distribuce (buildroot, busybox, Xorg, Qt), SEAndroid 6. Tutoriál povinný učebna EB213 8

9 Bada, Symbian OS, přehled verzí a jejich architektura. Méně zastoupené OS na trhu - Palm OS, WebOS, BlackBerry. Uživatelská rozhraní a jejich tvorba. Odevzdávání semestrálních projektů. Podmínky udělení zápočtu 1. Semestrální projekt (35b - povinné, min. 18b) Android NDK aplikace. Vytvořte aplikaci, kombinující kódy napsané v Javě (SDK) a C/C++ (NDK). Aplikaci zvolte tak, abyste na ni mohli ilustrovat akceleraci vykonávání kódu při použití NDK. Změřte dobu vykonávání kódu v Javě a C++ a výsledky přehledně zobrazte. 2. Prezentace (10b - volitelné) Vytvořte prezentaci v PowerPointu (min. 10 slidů) nebo krátký odborný text (min. 3 str. A4) na téma možnosti využití NDK, architektury ARM, přístupu k periferiím apod. 3. Pro udělení zápočtu je nutno získat min. 23b. Podmínky vykonání zkoušky Písemná zkouška (55b, min. 28 bodů) Zkouška je zaměřené na teoretické znalosti z oblasti architektury operačních systémů s důrazem na OS Androidu. Studijní materiály budou zveřejňovány na Doporučená literatura Tannenbaum, A. S., Operating Systems: Design and Implementation (Prentice-Hall Software Series) - https://poli.cs.vsb.cz/edu/osy/pdf.auth/tanenbaum-osy-di.pdf Ableson, F., Collins, C., Sen, R.: Unlocking Android: A Developer's Guide, Manning Publications, 2009, ISBN Yaghmour, K.: Embedded Android: Porting, Extending, and Customizing, O'Reilly Media, 2013, ISBN Průvodce předmětem Bezpečnost v komunikacích sestavil Mgr. Ing. Michal Krumnikl, Ph.D. BvK - BEZPEČNOST V KOMUNIKACÍCH Anotace Předmět poskytne vysvětlení základních bezpečnostních mechanizmů a řešení zabezpečení hlasové komunikace v IMS systémech, sítích s VoIP technologií a v mobilních sítích. Studenti získají praktické dovednosti při práci s openssl knihovnou, s OpenVPN při vytváření VPN tunelů, se SNORT a IPtables při realizaci systému detekce a prevence vniknutí. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni navrhnout a implementovat jednotlivá bezpečnostní řešení v open-source prostředí. Garant předmětu doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Tutor doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., kat. 440, tel , místnost EA232, Ing. Filip Řezáč, kat. 440, tel , místnost EA233, 9

10 Harmonogram pro akademický rok 2014/15 Tutoriál učebna EB230 doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. Úvod do bezpečnosti, bezpečnost sítí, schéma síťového útoku, klasifikace a techniky útoků. OpenSSL knihovna a její použití, transportní a autentizační protokol SSH, SSH tunely. Zabezpečení na vrstvě síťové (IPsec - AH,ESP,IKE, ISAKMP) a transportní TLS/SSL. Útoky DoS v IP telefonii, firewally, systém prevence a detekce vniknutí. Tutoriál učebna N211 Ing. Filip Řezáč Nástroj OpenVPN využívající zabezpečení TLS/SSL, instalace, konfigurace, práce s OpenVPN a předvedení možností. Praktická implementace VPN tunelu pomocí nástroje OpenVPN. Zadání referátu. Bodovaná úloha: 5b. Tutoriál učebna N211 Ing. Filip Řezáč DoS útoky v IP telefonii, útok na transportní vrstvě pomocí UDP Flood, útok na aplikační vrstvě pomocí nástrojem INVITE Flood. Obrana proti DoS pomocí nástroje Snort. Zadání semestrálního projektu. Bodovaná úloha: 5b. Tutoriál učebna N211 Ing. Filip Řezáč Seznámení s klasickým a paralelizovaným přístupem k realizaci a prolomení algoritmu MD5. Praktická ukázka řešení a prolomení algoritmu MD5 prostřednictvím paralelních výpočtů v rámci architektury CUDA. Tutoriál učebna N211 Ing. Filip Řezáč V tutoriálu studenti odprezentují své referáty a semestrální projekty. Při dodržení podmínek absolvování předmětu obdrží zápočet. Bodovaný tutoriál: 20 bodů. Podmínky udělení zápočtu Podmínkou k udělení zápočtu je získání minimálně 15-ti bodů z praktických úloh, referátu či projektu, celkově jsou naplánovány dvě laboratorní úlohy, prezentace referátu na dané téma a vypracování semestrálního projektu. Pokud se student nebude moci zúčastnit realizace laboratorní úlohy, lze tuto nahradit v závěrečném tutoriálu. Podmínky vykonání zkoušky Zkouška bude mít tři části praktickou, testovou a ústní. V praktické části může student získat 30 bodů, ta bude spočívat v realizaci zadání, testová část (30 bodů) ověří teoretické znalosti a v ústní části zkoušky může student získat 10 bodů, veškeré informace a podklady k výuce předmětu nalezne student na adrese URL: Výsledná klasifikace Celkový počet bodů pro klasifikaci je dán součtem bodů dosažených v průběhu semestru a bodů za závěrečnou zkoušku. Termín závěrečné zkoušky Konkrétní termín zkoušek bude uveden v informačním systému EDISON, přihlašování posluchačů na zkoušku proběhne rovněž přes IS EDISON. 10

11 Studijní opory [1] ŘEZÁČ, F., VOZŇÁK, M., ROZHON, J. Bezpečnost v komunikacích, VŠB-TUO, skripta 185 str., 2013, dostupné přes Moodle po zapsání do předmětu URL: [2] SISALEM,D.,FLOROIU,J. SIP Security. New Jersey: JWS, Inc. 350p ISBN: [3] COLLIER,M.,ENDLER,D. Hacking VoIP exposed. New York: McGraww-Hill, 539p ISBN [4] LEVICKÝ,D. Kryptografia v informačnej bezpečnosti. Košice: Elfa, 266s ISBN: X Průvodce předmětem Bezpečnost v komunikacích sestavil Ing. Filip Řezáč. SPS Směrované a přepínané sítě Anotace: Předmět obeznamuje studenty s protokoly a principy návrhu rozlehlých paketových sítí založených na směrovacích a přepínacích prvcích. Studenti se naučí správně aplikovat směrovací protokoly (včetně multicastových), optimalizovat cesty a volit správné mechanismy podpory kvality služby a tvarování provozu. Prohloubí si znalosti z oblasti přepínaných sítí a naučí se navrhovat přepínané a virtuální sítě s rychlou konvergencí v případě výpadků tras. Probíraná problematika bude prakticky odzkoušena v rámci laboratorních cvičení. Garant předmětu: Ing. Petr Grygárek, Ph.D., tel Tutor: Ing. Daniel Stříbný, místnost CPIT/RB206, tel Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (letní semestr): Poznámka: Studenti před zahájením každého tutoriálu prostudují doporučené texty k tématům naplánovaným na daný tutoriál (viz a připraví si konkrétní dotazy na tutora. 1. Tutoriál ( ) učebna EB429 Seznámení s laboratoří. Pokročilé funkce v přepínaných sítích - Spanning Tree a jeho varianty, optimalizace STP stromu, ochrana STP. VLAN, 802.1q. Agregace linek, LACP. L3 přepínání, směrování mezi VLAN. SPAN/VSPAN. Je doporučeno předem prostudovat dokument na str Tutoriál ( ) učebna EB429 Adresování sítě, statické směrování, RIPv2, OSPF, oblasti v OSPF. Redistribuce mezi směrovacími protokoly, propagace implicitní cesty. Představení a zadání technologických referátů. 11

12 3. Tutoriál ( ) učebna EB429 Protokol BGP externí a interní BGP, směrovací politiky. 4. Tutoriál ( ) učebna EB429 IPv6 adresování a směrování. Multicasting PIM Sparse Mode. Prezentace technologického referátu. Podmínky udělení zápočtu Vypracování technologickeho referátu a jeho prezentace témata a terminy budou sděleny tutorem na druhém tutoriálu. Podmínky vykonání zkoušky Kombinovaná zkouška max 50 b, nutno dosáhnout alespoň 30 b. Studijní materiály budou zveřejňovány na Průvodce předmětem Směrované a přepínané sítě sestavil Ing. Petr Grygárek, Ph.D. IT INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE Anotace Předmět je určen pro studenty navazujícího kombinovaného studia informatiky. V předmětu se studenti seznámí se současnými i připravovanými technologiemi pro Internet. Budou schopni analyzovat, kombinovat, sumarizovat a využívat spojitosti a vazby mezi jednotlivými technologiemi a přístupy. Studenti jsou vedeni také k samostatnému projevu a formulaci myšlenek a názorů k jednotlivým problémovým oblastem, a to spolu s obhájením těchto vlastních postojů. Garant předmětu: Ing. Michal Radecký, Ph.D., kat. 460, tel. 5876, místnost EA438, Tutor: Ing. Michal Radecký, Ph.D., kat. 460, tel. 5876, místnost EA438, Harmonogram pro akademický rok 2014/15 (letní semestr): 1. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Na tomto úvodním soustředění Vám budou sděleny informace o organizaci studia předmětu a informace o náplni předmětu. Dále budete seznámeni se základním názvoslovím, historií a současností Internetu. 2. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Seznámení se základními technologiemi konceptu Web 2.0 či RIA, a to včetně zmínky o souvisejících technologiích sémantického webu, XML, RSS, apod. Na tutoriálu bude probíhat rovněž debata k uvedeným tématům. 12

13 3. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Přehled technologií, které je možné zahrnout do tzv. SOA (Service Oriented Architecture), jedná se především o webové služby, jejich řešení, nasazení a využívání. Dále se tutoriál bude věnovat moderním trendům v oblasti služeb a outsourcingu a cloud computingu. Rovněž bude probíhat debata k uvedeným tématům. 4. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Přehled o technologiích souvisejících s problematikou sdílení a distribuce dat (BitTorrent, WebDAV, atd.). Dále se předpokládá základní přehled o nástrojích pro zajištění bezpečnosti v prostředí Internetu. Rovněž bude probíhat debata k uvedeným tématům. 5. tutoriál ( ) nepovinný učebna EC1 Poslední tutoriál se bude věnovat problematice WebDesignu, a to především z vnějšího pohledu. Součástí bude také problematika copywritingu a SEO. Rovněž bude probíhat debata k uvedeným tématům. Změny v tématech a náplni jednotlivých tutoriálů jsou vyhrazeny a budou případně upřesněny na webu předmětu. Podmínky udělení zápočtu Hodnocení zápočtu je zde postaveno na zpracování a odevzdání odborného textu resp. projektu, který bude pokrývat zvolené téma související s náplní tohoto předmětu. Každý student si může volně vybrat ze tří níže uvedených témat. Své vybrané téma nahlásí svému tutorovi na 2. tutoriálu (zvolené téma je možné měnit pouze po domluvě s vyučujícím). Každý student si vybere jedno z témat. Termíny a další informace najdete na stránkách garanta předmětu. Témata: Fenomén doby o Popisný referát o vybraném tématu, které tvoří současné trendy oblasti IT/ICT a jsou jakýmsi fenoménem, ať již z pohledu uživatelů nebo technologií. Důraz bude kladen na odbornost zpracovaného tématu, a to včetně detailního rozboru technické stránky, použitelnosti, využití statistických údajů, apod. Součástí bude graficky zpracovaný plakát, jakási infografika k vybranému tématu. Mobilní aplikace o Přehled základních vlastností, možností, historie, budoucnosti, statistik, apod. Zaměření se na celkový koncept, ale i na konkrétní technologie umožňující vývoj mobilních aplikací a her napříč platformami. Součástí bude implementační ukázka (vč. zdrojových kódů) vlastní mobilní aplikace pro popisovanou platformu. Multimediální klip či aplikace o implementační téma, jehož výsledkem bude video klip (video nahrávka, střih, různá animační technika) či interaktivní animace (Flash, Silverlight, apod.) na libovolné téma spojené s Internetem. Maximální délka do 5 minut a použitý jazyk může být čeština i angličtina. Např. Jak fungují webové služby, Historie Internetu, Technologie X/HTML, kvíz, atd. Touto formou můžete rovněž zpracovat i výše uvedená témata. Požadavky na zpracování odborného textu: 13

14 Text bude odpovídat požadavkům na odborné texty. Úspěšně nebudou ohodnoceny příliš vágní texty bez technického pozadí. Každý text bude obsahovat technicky korektní údaje a bude zahrnovat technické údaje a specifika jednotlivých technologií, a to na vysokoškolské úrovni. Grafické zpracování textu je ponecháno na samotném studentovi, nicméně se předpokládá, že nebudou použity žádné nestandardní postupy. Dokument bude zpracován tak, aby byl kvalitně tisknutelný a čitelný. Text bude doplněn o odpovídající ilustrace, schémata či fotografie, a to v odpovídající kvalitě, informační hodnotě a rozumné míře. Součástí musí být také odkazované reference a zdroje. Rozsah zpracovaného tématu je nejméně 15 stránek. Všechny použité prvky (obrázky, kresby, animace) budou autorské, případně bude korektně citován zdroj. V případě video klipu, animace či aplikace budou použity takové obsahové prvky, které budou v souladu s autorskými právy a nebudou znemožňovat další využití a publikování klipu na Internetu, např. na YouTube. Hodnotit se bude především dodržení tématu, originálnost, obsahová náplň textu či klipu, jeho odbornost, informační a technická hodnota, grafické a stylistické zpracování a celková kvalita obhajoby prezentovaných myšlenek. Odevzdání zápočtové práce Práce bude odevzdána ve formě ZIP souboru (bude obsahovat PDF verzi dokument, zdrojový formát dokumentu (DOC, TEX, atd.), příp. zdrojové soubory doplňující implementace). Takto vytvořený ZIP soubor bude nazván podle loginu studenta (abc123.zip) a bude zaslán na ovou adresu tutora. Zasílaná zpráva bude jako předmět obsahovat řetězec IT2013-K. V těle zprávy dále budou informace o jméně studenta, jeho loginu a studijní skupině. Takovýto posílejte pouze jeden a jedenkrát. V případě násobného zaslání projektu bude hodnocen vždy první obdržený a student riskuje snížení hodnocení za nedodržení podmínek odevzdání. V případě klipu bude odevzdáno CD/DVD jak s výstupní podobou, tak všemi použitými zdrojovými prvky. Mailem podle pokynů výše bude zaslána pouze informace o obsahu CD/DVD, příp. URL adresa umístění klipu, animace či aplikace. Podmínky vykonání zkoušky Zkouška bude probíhat písemnou formou, kdy maximální možný zisk je 60 bodů. Student, který obdrží 29 bodů a méně, musí zkoušku opakovat (pokud mu to umožní studijní řád). Termíny k vykonání zkoušky budou uveřejňovány v informačním systému Edison. Kombinovaní studenti mohou využívat jak termíny určené výhradně pro kombinovanou formu, tak termíny vypsané pro prezenční studenty. Studijní materiály Budou zveřejňovány na Průvodce předmětem Internetové technologie sestavil Ing. Michal Radecký, Ph.D. 14

15 ŠvA - ŠÍŘENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VLN A ANTÉNY Anotace Předmět zkoumá šíření elektromagnetických vln ve volném prostředí, v ionosféře, v zemi, ale i šíření vln radiových frekvencí ve vodičích a vlnovodech. Součástí je popis základních typů antén a měření na anténách. Garant předmětu doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. Tutor doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc., kat. 420, tel , místnost EA113, Harmonogram pro akademický rok 2014/15 Tutoriál učebna EB111 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. Obecná problematika šíření elmag. vln. Prostory pro šíření vln a druhy šíření. Obecná charakteristika šíření vln v jednotlivých pásmech. Vedené vlny - jednodrátový vodič, symetrický a nesymetrický vodič (koaxiální vedení). Vedení elektromagnetické energie vlnovody - buzení vlnovodů. Úvod do anténní techniky. Tutoriál učebna EB111 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. Laboratorní měření následujících úloh: Měření směrových charakteristik Yagiho antén. Měření proudového obložení na drátové anténě. Tutoriál učebna EB111 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. Zadání a konzultace projektů a vysvětlení problematiky, která se v nich probírá: Fresnellovy zóny Návrh kv spoje Program MMANAGAL Měření na WiFi technice. Tutoriál učebna EB111 doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. Laboratorní měření následujících úloh: Kmitočtová závislost impedance reálné cívky Kmitočtová závislost impedance cívky pro různé materiály jádra Vlny na vedeních, Lecherovy dráty Vyhodnocení laboratorních měření a konzultace protokolů z měření a projektů. Podmínky udělení zápočtu Získání 10 z možných 45 bodů ze cvičení a projektů. Podmínky vykonání zkoušky Zodpovězení dvou otázek, a obhajoba projektů maximálně 55 bodů. Výsledná klasifikace 15

16 Je dána součtem bodů z protokolů z laboratorních cvičení, z obhajoby projektů a zkoušky (dvě otázky). Termín závěrečné zkoušky Konkrétní termín zkoušek bude uveden v Edisonu, přihlašování posluchačů na zkoušku proběhne rovněž přes Edison. Studijní opory Odpovědi na otázky vypracované garantem předmětu - Mazánek,M., Pechač, P.: Šíření elektromagnetických vln a antény, ČVUT Praha, 2004 Černohorský,D., Svačina,J., Raida, Z.: Elektromagnetické vlny a vedení, PC-DIR spol. s r.o. Nakladatelství, 1995, Brno Průvodce předmětem Šíření elektromagnetických vln sestavil doc. Ing. Lubomír Ivánek, CSc. 16

17 STUDIJNÍ PLÁN 2. ROČNÍK Studium navazující magisterské - forma kombinovaná / T059 Mobilní technologie N2647 Informační a komunikační technologie Garant oboru: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.. 4. semestr (2. ročník, letní semestr) Povinné /01 DIPLOMOVÝ PROJEKT III Za 0+8 h/s 16 Volitelné /01 MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKA ZaZk 2 h/s+6 h/s /01 KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY V PODNIKOVÝCH SÍTÍCH ZaZk 2 h/s+6 h/s /01 RADIOKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA II ZaZk 2 h/s+8 h/s /01 KRYPTOGRAFIE A POČÍTAČOVÁ BEZPEČNOST ZaZk 10 h/s+5 h/s /01 GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY ZaZk 10 h/s+5 h/s /01 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Za 8 h/s+0 h/s /01 ZPRACOVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍCH DAT KlZap 10 h/s+0 h/s 4 17

18 DP III - DIPLOMOVÝ PROJEKT III Anotace Předmět Diplomový projekt III je zaměřen na poskytování obecných informací k vypracování a obhajobě diplomové práce. Součástí jsou také pravidelné konzultace s vedoucími diplomových prací (vždy dle individuální domluvy). Garant předmětu Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Tutor Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D., Tel.: , místnost EA 244, Harmonogram pro akademický rok 2014/15 Tutoriál učebna EB219 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Doporučení pro vypracování diplomové práce (šablona) a pro přípravu multimediální prezentace k obhajobě diplomové práce. Informace ke studiu, k harmonogramu absolventského řízení, k SZZ, apod. Tutoriál učebna EB219 Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. Informace k odevzdání DP, kontrole studia, obhajobě DP před katedrální komisí (sdělení termínu), informace k promocím, případně k přihlášce na doktorské studium. Prezentace řešení diplomové práce před katedrální komisí. Časový harmonogram bude zveřejněn na katedrálních stránkách. Podmínky udělení zápočtu - úspěšná prezentace řešení diplomové práce před katedrální komisí, - splnění úkolů zadaných vedoucím diplomové práce v souvislosti s jejím řešením, - odevzdaná diplomová práce. Studijní opory Literatura viz IS EDISON. Pokyny pro zpracování BP/DP Šablona diplomové práce Státní závěrečné zkoušky - informace a okruhy Průvodce předmětem Diplomový projekt III sestavila Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D. 18

19 MuT MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKA Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Anotace: Předmět je orientován na společné počítačové zpracování multimediálních signálů, a to jak signálů zvukových, tak signálů obrazových. Kromě teoretické části je velký důraz položen na praktickou výuku s cílem samostatného vytvoření a zpracování multimediálního klipu. Garant předmětu Ing. Přemysl Mer, Ph.D. Tutor Ing. Přemysl Mer, Ph.D.; kat. 440, tel.: 5844, místnost EA239, Harmonogram pro akademický rok 2014/15: Tutoriál laboratoř EB211 Ing. Přemysl Mer, Ph.D Přednáška výběr kapitol z multimediální techniky, zadání samostatné práce a referátu. Tutoriál laboratoř EB211 Ing. Přemysl Mer, Ph.D. Základní pojmy, praktické seznámení s možnostmi laboratoře, základní instrukce a pokyny pro pořizování audio a video materiálů. Tutoriál laboratoř EB211 Ing. Přemysl Mer, Ph.D Pořizování a zpracování audio a video materiálů pro samostatnou práci. Tutoriál laboratoř EB211 Ing. Přemysl Mer, Ph.D Dokončení samostatné práce, odevzdání samostatné práce a referátu. Podmínky udělení zápočtu Pro získání zápočtu je potřeba odevzdat vypracovaný referát, jehož téma bude zadáno na prvním tutoriálu a zpracovanou samostatnou práci ve formě krátkých audio souborů. Další materiály a všechna zadání budou zveřejněna ve výukovém systému moodle na adrese Zápočet bude udělen na základě bodového hodnocení odevzdaného referátu a samostatné práce dle následujících pravidel: Bodované úkoly Body Referát C1 10 Samostatná práce C2 30 Celkem C 40 Celkový počet bodů se stanoví ze vzorce: C = C1 + C2 Maximální počet bodů, které student může v průběhu semestru získat je 40. Zápočet bude udělen na závěrečném tutoriálu, jestliže student získá alespoň 15 bodů. 19

20 Podmínky vykonání zkoušky Zkouška bude obsahovat dvě části, multimediální klip a prezentace zadaného referátu, který bude přidělen na prvních tutoriálech. Zkouška bude bodována dle následující tabulky: Bodované úkoly Body Prezentace P1 30 Multimediální klip P2 30 Celkem P 60 Celkový počet bodů závěrečné zkoušky se stanoví ze vzorce: P = P1 +P2 Maximální počet bodů, které student může za zkoušku získat je 60. Termín závěrečné zkoušky Konkrétní termín zkoušek bude uveden v informačním systému EDISON, přihlašování posluchačů na zkoušku proběhne rovněž přes IS EDISON. Studijní opory Repčík, D.,Lukáč, R.:Multimediálne telekomunikácie Dokumentace programu ADOBE Premiera Průvodce předmětem MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKA sestavil Ing. Přemysl Mer, Ph.D. GIS GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Anotace Geografické informační systémy (GIS) dnes představují velmi rychle se rozvíjející oblast IT. Kurz se zaměřuje se na seznámení se základními pojmy a způsoby zpracování dat v GIS. Představeny budou typické operace jako je příprava vstupních prostorových dat, jejich ukládání, zpracování pomocí funkcí typických pro práci s prostorovými dat, analytické nástroje a způsoby vizualizace v GIS. Po absolvování předmětu by se posluchači měli být schopni zorientovat v libovolném prostředí GIS na základě zvládnutých principů této oblasti. Předmět je určen pro studenty druhého ročníku kombinovaného studia informatiky a předpokládá znalost základů databázových a informačních systémů a OS unixového typu. Garant předmětu: Ing. Jan Gaura (EA408, 5866) 20

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM 5. semestr Bc. studia v kombinované formě studijního programu (zimní semestr) Informační a komunikační

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky PRŮVODCE STUDIEM 5. semestr Bc. studia v kombinované formě studijního programu (zimní semestr) Informační a komunikační

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky

4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky 4. Inovace předmětů skupiny podnikové informatiky Do skupiny Podniková informatika byly zařazeny následující předměty: Poř.č. Předmět Název Sem. Kredit Záp. Zk. Garant Stupeň im ai 1 AITE Aplikované informační

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadávací dokumentace Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Zpracování e-learningu a webového portálu vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

Institut informatiky Vyšší odborná škola

Institut informatiky Vyšší odborná škola Institut informatiky Vyšší odborná škola 1.1 Učební plán Dálková forma studia Učební plán vymezuje strukturu vyučovacích předmětů, časové dotace a zařazení předmětů do ročníků a jednotlivých období. V

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II.

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 12: DATOVÉ SÍTĚ II. Metodika Zpracoval: Jiří Hlaváček srpen 2009 Úvod I N V E S T I C E D O R O Z V O

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

UNIVERZITA PARDUBICE

UNIVERZITA PARDUBICE UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Využití penetračního testování pro zabezpečení počítačové sítě Jan Dušek Bakalářská práce 2014 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a

Více

ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA

ELEKTRONIKA A SDĚLOVACÍ TECHNIKA UREL FEKT :: Purkyňova 118 :: 612 00 Brno :: Tel: 541 149 105 :: Fax: 541 149 244 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně magisterský studijní obor ELEKTRONIKA

Více

Management malých a středních firem

Management malých a středních firem Management malých a středních firem Návrh vzdělávacího programu VOŠ Kód oboru: 63-41-N/.. Obor vzdělávání: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ CZECH SALES ACADEMY Hradec Králové - vyšší odborná škola a střední odborná

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém C Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém Písek 2003 Úvod: Rozvoj ICT (informační a

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Tvorba koncepce projektu

Tvorba koncepce projektu Tvorba koncepce projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0459 Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů 1 Název projektu: Registrační číslo projektu: Manažer

Více

Informační technologie

Informační technologie Doplněk ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento doplněk nabývá platnosti dne 1. 9. 2013 (počínaje prvním, druhým, třetím a čtvrtým ročníkem) Doplněk je

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Elektronické zpracování informací Zpracování informací jako synonymum pro lepší poznání světa, dobrou

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

S B O R N Í K KO N F E R E N C E

S B O R N Í K KO N F E R E N C E SBORNÍK KONFERENCE KPM CONSULT, a.s., člen SDT a Network of National ITS Associations, pořádá 2. ročník odborné konference TELEMATIKA PRO REGIONÁLNÍ DOPRAVU 2007 motto: Propojení vědy a praxe Plzeň, reprezentační

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více