ROZHODNUTÍ PREZIDIA APS ČR ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZHODNUTÍ PREZIDIA APS ČR ze dne 25. 3. 2009"

Transkript

1 ROZHODNUTÍ PREZIDIA APS ČR ze dne Prezidium, na svém zasedání, uskutečněném dne , rozhodlo o předložených návrzích takto : návrh č. 1. A. Informativní sdělení o naplňování rozhodnutí prezidia Ve smyslu rozhodnutí prezidia tímto sděluji, že úkoly, uložené mi rozhodnutím prezidia, jsem naplnil takto : 1. Dne jsem jmenoval, a tuto skutečnost sdělil prezidentu APS ČR, členy VV ČNROI, kterými jsou : Jiří Šedina, Zdeněk Ochonski. 2. Taktéž jsem tohoto dne zveřejnil, prostřednictvím pandory, záměr konat školení level I. pro zájemce o získání kvalifikace RO dle pravidel IPSC. Kvido Klecanda, prezident ČNROI B. Informativní sdělení prezidiu APS ČR o činnosti VV ČNROI 1. V měsíci únoru 2009 byla provedena kontrola dodržování pravidel IPSC při pořádání závodů Moravského poháru v Otrokovicích, jelikož vzniklo podezření, že do závodu byly připuštěny 2 osoby, které nebyly členy IPSC. Následným šetřením pak bylo zjištěno, že chybou v evidenci byly tyto 2 osoby zahrnuty do výsledků ačkoliv se jednalo o komerční aktivitu střelnice, která se samotným závodem nesouvisela. Daná skutečnost byla prokázána zejm. objednávkou těchto 2 osob, doručenou vedení tohoto závodu. 2. VV ČNROI : - zahájil, prostřednictvím Jiřího Šediny, výrobu webových stránek, které umožní organizátorům závodů předkládat statistické listy prostřednictvím webového rozhraní. - shromáždil u větší části členů ČNROI kontaktní údaje a vytváří databázi těchto, kterou by bylo možné v budoucnu využívat pro uspokojování potřeb organizátorů závodů. - schválil nový seznam Zkušebních komisařů, oprávněných provádět bezpečnostní zkoušky u nových členů APS ČR. - přepracovává, prostřednictvím Zdeňka Ochonského, koncepci a materiály pro realizaci bezpečnostních zkoušek, kdy do této zahrnuje poznatky a podněty zkušebních komisařů, kteří tuto funkci vykonávají. - shromažďuje přihlášky do semináře Level I. RO, kdy k dnešnímu dni bylo přihlášeno 5 zájemců a 2 stávající RO, dalších 5 zájemců bylo odmítnuto, jelikož nesplňovali podmínky pro účast v semináři. - vyhlásil další ročník soutěže o nej-rozhodčího a pro tuto zajistil sponzora, který poskytne výherci Timer. - podílí se na organizaci závodů, a to u klubu Hell Squad, kterému poskytuje součinnost při zajišťování rozhodčích a dále klubu Tygři Boskovice, kterému poskytuje pomoc při organizování závodů level II. - úzce spolupracuje se SNROI při sjednocování postupů ve věci Seminářů level I RO a koncepci ověřování členství v databázi členů obou asociací pro potřeby organizátorů závodů při připouštění toho kterého zájemce o účast v závodech, konaných na území ČR a SR. Prezidium APS ČR bere na vědomí zprávu o činnosti ČNROI. za VV ČNROI, Kvido Klecanda

2 návrh č. 2. Smlouva o půjčce Smlouvou o půjčce, uzavřenou mezi APS ČR, na straně jedné, a klubem IPSC Znojmo, poskytla APS ČR tomuto klubu částku ve výši ,- Kč. Předmětná půjčka byla využita výlučně k rozvoji střelnice v Hodonicích, jejímž majitelem je zmíněný klub. Zájmem klubu IPSC Znojmo je další rozvoj střelnice tak aby bylo možné nabídnout zájemcům o pořádání závodů prestižní sportoviště, na kterém bude možná realizace závodů té nejvyšší úrovně a kvality. Tímto svým záměrem podporuje klub jak rozvoj IPSC v České republice, tak požadavky členů APS ČR, kteří se chtějí účastnit prestižních závodů, ale zejména pak se poskytováním střelnice nepřímo podílí na části příjmů APS ČR, tvořené odvody za závody, uskutečněné na střelnici v Hodonicích. S ohledem na zájem o další rozvoj střelnice si dovoluji navrhnou změnu předmětu smlouvy z půjčky na účelovou nevratnou dotaci. Jelikož by se v tom případě jednalo o finanční prostředky, poskytnuté občanským sdružením, nabízíme, jako protihodnotu tomuto, právo užívat střelnici kterémukoliv klubu, registrovaným v APS ČR, a to po dobu 5-ti let, za shodných podmínek, za kterých je poskytována střelnice v Opařanech. Kvido Klecanda, člen prezidia Prezidium APS ČR schválilo návrh a pověřuje prezidenta a generálního sekretáře APS ČR uzavřením příslušných smluv ve schváleném rozsahu. návrh č. 3. Návrh na změnu Rozhodnutí prezidia ze dne , kterým se stanovují Kvalifikační předpoklady pro získání a udržení kvalifikací RO Z pověření VV ČNROI si tímto dovoluji předložit návrh, kterým se upravují a zpřesňují kvalifikační předpoklady pro získání a udržení kvalifikací v ČNROI, a to v rozsahu a způsobem, popsaným níže. za VV ČNROI, Kvido Klecanda Kvalifikační požadavky pro získání a udržení kvalifikací v ČNROI ze dne , ve znění změny ze dne (úplné znění) I. Dosažitelné kvalifikace v ČNROI Dosažitelnými kvalifikacemi v ČNROI, jakožto složky APS ČR, jsou : - RANGE OFFICER (RO) - CHIEF RANGE OFFICER (CRO)

3 - RANGE MASTER (RM) - STATS OFFICER (SO) II. Range Officer - členství v APS ČR po dobu minimálně jednoho roku, - úspěšné dokončení pěti závodů Level II. nebo vyšších (jako střelec), - musí úspěšně ukončit seminář RO Level I., - musí získat 5 bodů pod dohledem (pracovat při závodech IPSC jako RO) CRO ČNROI. Pro udržení dosažené kvalifikace by měl každý RO dosáhnout 6 bodů za kalendářní rok. V případě, že nebude vyvíjet žádnou činnost v ČNROI po dobu 2 let, bude vyřazen z evidence ČNROI. V případě opětovného zájmu bude muset splnit podmínky pro získání kvalifikace RO. III. Chief Range Officer - předpokladem je částečná znalost AJ (popis střelecké situace, hlášení a zápis čísel, časů), - musí aktivně zastávat funkci RO minimálně po dobu dvou let, - musí dosáhnout minimálně 35 bodů (celkově nashromážděných) z toho alespoň 15 bodů ze závodů Level III a vyšších, - je schvalován výkonným výborem ČNROI, který přihlédne k vyjádření stávajících RM, případně prezidia APS ČR. - dosažení 6-ti bodů za kalendářní rok, - v průběhu jednoho kalendářního roku musí zastávat funkci CRO alespoň na jednom závodu Level II. nebo vyšším. V případě, že za jeden kalendářní rok nezíská potřebný počet bodů nebo nesplní uvedenou podmínku a nepošle akceptovatelné písemné odůvodnění, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od ukončení kalendářního roku, bude mu snížena kvalifikace. IV. Range Master - předpokladem je částečná znalost AJ (viz. znalost CRO + komunikace se střelci, rozhodčími a RM v AJ), - musí aktivně zastávat funkci CRO minimálně po dobu dvou let, - musí být členem IROA, - musí mít minimálně 55 bodů (celkově nashromážděných) z toho alespoň 30 bodů ze závodů Level III. a vyšších, - je schvalován výkonným výborem ČNROI, který přihlédne k vyjádření stávajících RM a prezidia APS ČR. Vysloví-li jednohlasně stávající RM anebo Prezidium APS ČR negativní stanovisko k projednávané žádosti, nesmí výkonný výbor ČNROI tuto žádost schválit. Stejně tak nesmí výkonný výbor tuto žádost schválit v případě, že negativní stanovisko vysloví Prezident APS ČR. - dosažení 6-ti bodů za kalendářní rok, - v průběhu jednoho kalendářního roku musí zastávat funkci RM alespoň na jednom závodu Level II. nebo vyšším, - být členem IROA. V případě, že za jeden kalendářní rok nezíská potřebný počet bodů nebo nesplní uvedené podmínky a nepošle akceptovatelné písemné odůvodněné, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od ukončení kalendářního roku, bude mu snížena kvalifikace. V. Stats Officer

4 - členství v APS ČR, - musí získat 5 bodů pod dohledem, a to ze závodů Level II. a vyšších, (pracovat při závodech IPSC jako SO pod dohledem SO ČNROI) - musí získat písemné doporučení od SO ČNROI, pod jehož dohledem pracoval při závodech IPSC jako SO, s uvedením prohlášení, že je již plně způsobilý pracovat samostatně jako SO. Pro udržení dosažené kvalifikace by měl každý SO dosáhnout 6 bodů za kalendářní rok. V případě, že nebude vyvíjet žádnou činnost v ČNROI po dobu 2 let, bude vyřazen z evidence ČNROI. V případě opětovného zájmu bude muset splnit podmínky pro získání kvalifikace SO. VI. Závěrečné Každý člen ČNROI může dle svého uvážení podat sám písemnou žádost na snížení jeho kvalifikace, této žádosti bude vyhověno. za ČNROI, Kvido Klecanda prezident ČNROI za APS ČR, Roman Šedy prezident APS ČR Prezidium APS ČR schválilo předložený návrh. návrh č. 4. Zrušení jmenování Zkušebních komisařů S ohledem na stávající praxi byly do funkce Zkušebních komisařů jmenovány osoby, kdy jejich jmenování bylo schvalováno Prezidiem APS ČR. Ve snaze o přibližování se principům IPSC a s přihlédnutím ke změně stanov, kterou byl upraven institut ČNROI, a povinnosti, které tomuto orgánu stanovy ukládají a svěřují, měla by přejít pravomoc jmenovat toho kterého zkušebního komisaře ve prospěch ČNROI. Jelikož již existují rozhodnutí prezidia, kterými byly některé osoby do této funkce jmenovány a současně při zohlednění výše uvedeného, je žádoucí stávajícím Zkušebním komisařům zrušit stávající jmenování a v dalším ponechat jmenování na ČNROI. Navrhuji proto zrušení všech jmenování, kterými byly kterékoliv osoby za dobu existence APS ČR jmenovány do funkce zkušebních komisařů. za VV ČNROI, Kvido Klecanda Prezidium APS ČR schválilo návrh. Dnem schválení tohoto rozhodnutí zanikají všechna jmenování do funkce Zkušebních komisařů všech osob, které kdy byly do této funkce jmenovány.

5 návrh č. 5. Úprava rozsahu práv a povinností VV ČNROI Rozhodnutím kongresu ze dne 10. ledna 2009 byl nově upraven statut prezidenta ČNROI a Výkonného výboru ČNROI. Současně také touto novou úpravou byl stanoven rámec práv a povinností těchto dvou orgánů, a to v rozsahu : 1. prezident ČNROI má za povinnost - jmenovat členy VV, - řídit VV, - spolupracovat s IROA, - zajišťovat v součinnosti s prezidiem aktuální změny pravidel. 2. VV ČNROI pak má povinnost - evidovat rozhodčí, - zpracovávat metodiku ke školením RO, - organizovat školení RO a vydat jim o tom potvrzení, - doporučovat rozhodčí k IROA. S ohledem na stávající praxi však mezi práva a povinnosti nepatří pouze uvedené, ale i rozsah již dříve popsaný pod názvem Hlavní úkoly ČNROI, které obsahují podstatně širší rozsah práv a povinností. Má-li mít VV ČNROI nějaký smysl a očekáváme-li od těchto naplňování úkolů, které souvisí s činností národních rozhodčích, pak by i rozsah působnosti měl být širší než jen realizace školení nových rozhodčích, protože již z logiky věci lze míti zato, že zřízením VV ČNROI přejde do jeho působnosti vše, co souvisí s činností národních rozhodčích a bezpečností IPSC závodů. Při zohlednění tohoto navrhujeme prezidiu APS ČR přechod práv a povinností na VV ČNROI v níže uvedeném rozsahu a navrhujeme tedy vydat rozhodnutí, jímž dnem schválení tohoto přechází na VV ČNROI tato práva a povinnosti : ČNROI sdružuje a řídí jednotlivé úseky rozhodčích s ohledem na bezpečnost závodů, organizovaných pod APS ČR. V rámci tohoto : - vede evidenci všech národních certifikovaných činovníků, - zpracovává metodické materiály pro školení rozhodčích v souladu s mezinárodními výcvikovými standardy,, - organizuje a provádí školení rozhodčích, - rozhoduje o udělení či odebírání kvalifikací národním rozhodčím RO, CRO, RM, SO, - vydává rozhodčím osvědčení o dosažené kvalifikaci, - vede seznam dosažených kvalifikačních bodů rozhodčích, - stanovuje podmínky činnosti rozhodčích ČNROI, - poskytuje součinnost rozhodčím ČNROI, - vyhodnocuje a předkládá presidiu požadavky na uspokojování potřeb, nezbytných při naplňování úkolů členů ČNROI, - činí veškerá opatření, vedoucí k zajištění bezpečného průběhu IPSC soutěží, - činí veškerá opatření, vedoucí k dodržování pravidel na IPSC soutěžích, odpovídá za výklad pravidel IPSC v APS ČR, - zpracovává metodické materiály pro provádění bezpečnostních zkoušek nových členů APS ČR, - organizuje a realizuje bezpečnostní zkoušky členů APS ČR, - předkládá podklady pro soutěžní řád APS ČR, - vyhodnocuje jednotlivé závody IPSC na základě statistických listů. - doporučuje rozhodčí pro získání akreditace IROA. Bc. Roman Šedý, prezident APS ČR a za VV ČNROI, Kvido Klecanda Prezidium APS ČR schválilo předložený návrh. Dnem schválení přechází na VV ČNROI práva a povinnosti v rozsahu, popsaném v návrhu.

6 návrh č. 6 Sdělení prezidenta APS ČR S ohledem na změnu pravidel IPSC, platnou od 1. ledna 2009, a to konkrétně čl , kterou se stanoví povinnost vyslovit souhlas regionálního ředitele se schválením jiných bezpečných úhlů než úhlů 90 0 (menší či větší), tímto pověřuji Kvida Klecandu k vyslovování souhlasu k těmto bezpečným úhlům mým jménem na střelnicích, nacházejících se v regionech Moravy. Bc. Roman Šedý, prezident APS ČR Prezidium APS ČR bere na vědomí sdělení prezidenta.

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014

Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z. s. Návrh revize pro VH ČBF 2014 Stanovy České basketbalové federace z.s. A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a postavení, sídlo, členové, dokumenty. 1.1 Česká

Více

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení

Organizační řád. České sledge hokejové asociace. Článek I Úvodní ustanovení Organizační řád České sledge hokejové asociace Článek I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád České sledge hokejové asociace (dále jen ČSHA) upravuje činnost VV ČSHA, předsedy ČSHA, odborných komisí ČSHA

Více

Statut Státního fondu kinematografie

Statut Státního fondu kinematografie Statut Státního fondu kinematografie I. Obecná ustanovení 1. Státní Fond kinematografie (dále jen Fond ) je právnickou osobou se sídlem v Praze. 2. Fond byl zřízen zákonem č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních

Více

STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE

STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE STANOVY ČESKÉ TRIATLONOVÉ ASOCIACE dále jen Stanovy 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Právní postavení 1.1.1. Česká Triatlonová Asociace o.s. (dále též ČTA ) je občanským sdružením, které vzniklo dne 28.5.1990

Více

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s.

S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. S T A N O V Y MAS Broumovsko+, z. s. ČÁST I SPOLEK Čl. 1 NÁZEV A SÍDLO 1) Název: MAS Broumovsko+, z. s. (dále jen spolek" nebo MAS") 2) Sídlo: Klášterní čp. 1, 55001 Broumov Čl. 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1)

Více

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy Příloha č. 1 k Příkazu ministra kultury č. 29/2013 Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST Čl. I Předmět a účel úpravy 1. Vláda ČR

Více

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule

Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha. Preambule Stanovy I. Českého Lawn - Tennis Klubu Praha Preambule 1. I.Český Lawn - Tennis Klub Praha (dále jen Klub nebo I.ČLTK ) je spolkem, založeným za účelem podpory sportovních aktivit svých členů a rozvoje

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

Stanovy MAS Krajina srdce

Stanovy MAS Krajina srdce Stanovy MAS Krajina srdce Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a povaha spolku MAS Krajina srdce, z. s. (dále též jen spolek ) je právnickou osobou registrovanou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 822 ze dne 21.5.2013 k návrhu na vstup hl.m. Prahy do zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst

Více

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF)

Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) Stanovy Asociace pro evropské fondy (APEF) spolek Úplné znění ke dni 17. 9. 2014 Článek I. Základní ustanovení 1. Název spolku: Asociace pro evropské fondy, z.s. (dále jen spolek nebo také APEF ) 2. Spolek

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Vznik společnosti

ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Vznik společnosti ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha 4, Olbrachtova 1929/62,

Více

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s.

Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Stanovy Českého svazu včelařů, o.s. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Název a charakteristika Českého svazu včelařů 1. Název sdružení je Český svaz včelařů, o.s., (dále rovněž Český svaz včelařů, ČSV, svaz).

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku.

3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou (hlavní) činnost a správu spolku. Čl. I Název, forma a sídlo Spolek PR Klub, z.s. (dále také jen spolek ) je spolkem ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, a jako takový je právnickou osobou způsobilou

Více

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012)

STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) STANOVY JESENÍKY - SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (schválené Valnou hromadou dne 30. 3. 2012) Preambule Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu je registrované, nepolitické, odborné, nezávislé, otevřené a dobrovolné

Více

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic

Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic Stanovy Dog Dancing Clubu Czech Republic 1 Článek 1 Vznik, název a sídlo 1. Název klubu zní: Dog Dancing Club Czech Republic. Zkratka: DDCCR. 2. Sídlo klubu je na adrese: Ke Spofě 19, Praha 4, 143 00 3.

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015

POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu IP/1/2015 MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU Rada města vydává dokument Ev. č.: 23/001/2015 Č. j.: ----- SMĚRNICE MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU POSTUPY pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Interní číslo směrnice: IP/1/2015

Více

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ

BULLETIN. č. 58/2007. ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ BULLETIN č. 58/2007 ČESKÉHO HOROLEZECKÉHO SVAZU, o.s. září 2007 STANOVY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VNITŘNÍ SMĚRNICE TRANSFORMACE ODDÍLŮ generální partner ČHS Vážení členové Českého horolezeckého svazu, tento bulletin

Více

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA

Organizační, jednací a volební řád České komory architektů ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA Organizační, jednací a volební řád České komory architektů 2014 ORGANIZAČNÍ, JEDNACÍ A VOLEBNÍ ŘÁD ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb.,

Více

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení

NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015. Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení NÁVRH ZMĚN STANOV pro valnou hromadu svolanou na 27. května 2015 Obsah: (A) Odůvodnění změn (B) Návrh změn stanov (C) Přechodná ustanovení Ondřej Surga, předseda legislativní komise 10. května 2015 (A)

Více

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s.

Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Stanovy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. Úplné znění Stanov ze dne 26. června 2014 Obsah I. Obecná ustanovení... 4 1 Identifikační údaje... 4 2 Předmět podnikání... 4 II. Základní kapitál,

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH

STANOVY PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH PLATNÉ A ÚČINNÉ OD 12. 11. 2012 OBSAH ČÁST I. Obecná ustanovení 01 Článek 1 01 Úvodní ustanovení 01 Článek 2 01 Obchodní firma a sídlo a výše zapisovaného základního kapitálu Záložny 01 Článek 3 01 Definice

Více

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice STANOVY Úplné znění k 22. 5. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1) Obchodní firma: JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice.

Více

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA Stanovy ČKA Česká klusácká asociace (dále jen ČKA ), je spolek, který je nositelem sportovního odvětví klusáckého dostihového sportu v ČR, je garantem vedení plemenné knihy klusáka, šlechtění, evidence

Více

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003

S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 S 77/03-OK-4890/03-ORP V Brně dne 12. září 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl ve správním řízení, zahájeném dne 7. května 2003 z vlastního podnětu dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním

Více