Návrh typického bankovního webového portálu nové generace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh typického bankovního webového portálu nové generace"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrh typického bankovního webového portálu nové generace Diplomová práce Autor: Bc. Michal Libich Informační technologie a management Vedoucí práce: PhDr. Ing. Antonín Pavlíček Praha Duben, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval zcela samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze, dne 27. dubna 2010 Bc. Michal Libich - 2 -

3 Poděkování Děkuji vedoucímu diplomové práce PhDr. Ing. Antonínu Pavlíčkovi. Za ochotu, cenné rady, podněty, připomínky a metodické vedení práce

4 Anotace V mé diplomové práci se zabývám návrhem typického bankovního webového portálu nové generace. Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole analyzuji dle zvolených kritérií současný stav bankovních webů. Výstupem analýzy je určení slabých a silných stránek současných bankovních webů. Dále v kapitole analyzuji možnosti nejmodernějších webových technologií a jejich využití v bankovním webovém portálu, kapitola je doplněna o praktické demonstrace využití těchto technologií u českých i zahraničních bankovních webů. Ve druhé kapitole analyzuji potřeby a očekávání klientů od bankovního webového portálu a potřeby a očekávání banky od webového portálu. Ve třetí kapitole analyzuji technologické požadavky na moderní bankovní webový portál. Ve čtvrté kapitole na základě výstupů z provedených analýz popisuji návrh a vlastnosti bankovního webového portálu nové generace. V páté kapitole uvádím obchodní příležitosti, které by díky implementaci nového portálu bance/finanční skupině vznikly. V závěru popisuji hlavní rysy bankovního webového portálu nové generace. Annotation In my diploma thesis I pursue to design a typical banking web portal of a new generation. The thesis is divided into five chapters. In the first chapter I analyse the current state of banking web sites by the chosen criteria. Output of the analysis is to determine the strengths and the weaknesses of the current banking web sites. Furthermore in this chapter I analyse cutting-edge web technologies and their applications in banking web site, chapter is accompanied by practical demonstrations of these technologies in both Czech and foreign banking web sites. In the second chapter I analyze the needs and expectations of clients from banking web site and the needs and expectations of the bank from tehir web site. In the third chapter I analyze the technological requirements of modern banking web site. In the fourth chapter, on the basis of outputs from the analyzes I describe the proposition and the features of a typical bank web portal of a new generation. In the fifth chapter I introduce business opportunities for the bank/financial group, incurred due to the implementation of the new bank web portal. In conclusion I describe the main features of the banking web portal of the new generation

5 Obsah: 1. Úvod Analýza současného stavu Analýza bankovních webů v české republice Marketingová přesvědčivost Použitelnost Grafický design Přínos pro uživatele Přínos pro banku V čem weby nevyhovují po funkční stránce V čem weby nevyhovují po grafické stránce a použitelnosti Teoretický posun webu Návštěvnost internetu v české republice Webové prohlížeče Webové stránky Webová aplikace Web Web Praktické demonstrace Česká republika Zahraničí Analýza potřeb Z pohledu klientů Z pohledu banky Obsluha klientů Prodej produktů a služeb Flexibilita a přizpůsobivost portálu Reklamní činnost Životní cyklus návštěvníka portálu Analýza technologie Dle použitého koncového zařízení Přehled možných technologií Návrh bankoního webového portálu nové generace Veřejné stránky a akvizice klientů pro portál Informační služby pro klienty Aktivní operace klientů Prodej nových produktů a služeb Jak využít portál pro prodej Poznání klienta a jeho chování Prezentace, prodej, obsluha produktů a poradenské funkce Jak realizovat prodej Informační služby a obsah

6 Syndikace Aplikační komponenty tvorby a správy obsahu Různé úrovně zabezpečení přístupu Přizpůsobení porálu (konfigurace, personalizace a customizace) Přizpůsobení z hlediska poskytovatele obsahu (konfigurace a personalizace) Přizpůsobení z hlediska uživatele (customizace) Aplikace a jejich integrace v portálu Způsoby integrace aplikací v portálu Usability & User Experience Věrnostní systém Interní vyhledávání Bezpečnost Autentizace uživatele Bezpečnostní aspekty portálu Tracking pohybu uživatelů po portálu Nová generace formulářů Governance (řízení a správa) portálu a související procesy Oblasti governance portálu Role pro portálové řešení nové generace Obchodní příležitosti plynoucí z portálu Optimalizace obsluhy klienta napříč finanční skupinou, Integrace internetového bankovnictví zvýšení uživatelského komfortu Sdílení identity a autentizace klienta napříč finanční skupinou Centralizovaný back-office a helpdesk pro portálové služby Příbuzná logika workflow z pohledu klienta Dynamický komunikační kanál, pružná zpětná vazba Akviziční vytěžení a optimalizace produktového portfolia Akvizice nových klientů Retenční nástroj Platforma pro věrnostní systém Závěr Seznam zdrojů a použité literatury Slovník pojmů a seznam zkratek Seznam grafů

7 1. Úvod Finanční společnosti, zejména banky se snaží v rámci zvyšování komfortu klientů a snižování vlastních nákladů přimět zákazníky, aby více využívali služeb svých internetových aplikací (korporátní web a internetbanking) a upřednostnili je před návštěvami jejich obchodních míst a poboček. To je správný směr. Musí ale tomu odpovídat i jejich úroveň. Jejich přehlednost, intuitivní způsob hledání, zvýraznění podstatných informací (na úkor nedůležitých), zřetelná a snadno pochopitelná struktura stránek apod. 1 V mé diplomové práci se snažím navrhnout takový bankovní webový portál, který bude odpovídat jak potřebám a požadavkům klientů, tak potřebám a požadavkům banky. Jako požadavky a očekávání od bankovního webu uvádí klienti zejména tyto vlastnosti: aktuálnost informací, intuitivnost, ergonomie, on-line prodej, správa produktů, customizace, bezpečnost, sdílení digitální identity a dostupnost. 2 Naopak banky od svého webu požadují: identifikaci klienta, uzavření smlouvy na dálku, optimální vazbu na obslužné procesy tak, aby na portálové procesy přirozeně navazovaly, schopnost zajistit rutinní obslužné procesy, které jinak zatěžují jiné zdroje a loajalita klientů tzn. poskytnutí takového obsahu a struktury portálu, který zajistí produktovou informovanost klientů a současně je na portál přivede a udrží je tam. 3 Na základě analýzy vybraných bankovních webů v české republice určím silné a slabé stránky těchto webových prezentací, ze kterých budu dále vycházet při návrhu portálu. V další kapitole provedu analýzu nejmodernějších webových technologií a zamyslím se nad jejich využitím v bankovním webovém portálu nové generace. Pro představu reálného využití těchto technologií a prodejních postupů uvedu několik příkladů z praxe v české republice i zahraničí implementace nových technologií do bankovních webů. Na základě výsledků z analýz navrhnu bankovní webový portál nové generace, který splní požadavky klientů i banky. Zejména se budu soustředit na funkcionality prodeje nových produktů a služeb, které budou hlavním obchodním přínosem celého portálu. Vzhledem k tomu že samotný prodej produktů a služeb úspěšnost portálu nezaručí. Budu se taky zabývat tím jak získat a udržet pozornost návštěvníků a budovat jejich vztah k portálu tak, 1 Nacher, Patrik. Internetové stránky finančních institucí [online]. Publikováno [cit ]. <http://www.bankovnipoplatky.com/internetove-stranky-financnich-instituci-9067.html>. 2 Zdroj: interní materiály ČSOB 3 Zdroj: interní materiály ČSOB - 7 -

8 aby jeho návštěvnost byla pokud možno co nejvyšší a aby klienti byli motivováni se na portál vracet. V poslední kapitole uvedu příklady obchodních příležitostí plynoucích z implementace webového portálu nové generace

9 2. Analýza současného stavu Kapitola je rozdělena na tři čási. V první části analyzuji dle zvolených kritérií současný stav vybraných bankovních webů v české republice. Výstupem analýzy je určení slabých a silných stránek současných analyzovaných webů. Dále v kapitole analyzuji možnosti nejmodernějších webových technologií a jejich využití v bankovním webovém portálu, kapitola je doplněna o praktické demonstrace využití těchto technologií u českých i zahraničních bankovních webů Analýza bankovních webů v české republice Cílem hodnocení je určit silné a slabé stránky vybraných bankovních webů/portálů v české republice. Aby byla zajištěná co největší objektivnost hodnocení vycházel jsem z reálné metodiky pro hodnocení webových stránek. V kapitole hodnotím weby českých bank podle zvolených oblastí: marketingová přesvědčivost, použitelnost, grafický design, přínos pro uživatele, přínos pro banku. Zvolené oblasti vychází z metodiky hodnocení soutěže WebTop V rámci každé z výše uvedených oblastí jsem definoval několik hodnotících kritérií, na základě kterých jsou weby hodnoceny. Výsledné hodnocení je souhrn subjektivních názorů a doporučení porotců soutěže WebTop100 doplněných o mé vlastní názory a postřehy. Hodnocené banky jsou tyto: Československá obchodní banka Hypoteční banka Poštovní spořitelna 4 Metodika hodnocení soutěže WebTop100:

10 Banky jsem volil podle dvou kritérií: významnost banky: o ČSOB je jednou z největších univerzálních komerčních bank v Česká republice. o Poštovní spořitelna patří mezi banky z nejvyšším počtem retailových klientů, své bankovní služby poskytuje více než dvěma miliónům klientů. o Hypoteční banka je hlavním hráčem v poskytování hypotečních úvěrů fyzickým osobám. kvalita webu Hodnocené bankovní weby se umístili na prvních místech soutěže WebTop Web Hypoteční banky dokonce obsadil první místo v oborovém žebříčku Finance Marketingová přesvědčivost V kapitole hodnotím zejména: propagaci banky, propagaci produktů a akčních nabídek, kvalitu zpracování textů ČSOB Silné stránky: Zajímavý, přehledný a obsahově bohatý web. Texty orientované na potenciálního klienta. Důstojná reprezentace ČSOB. Na produktových stránkách jsou dobře zvýrazněné akční nabídky. Slabé stránky: Web obsahuje málo emočních prvků, například na titulní stránce chybí vizuální a emoční prvky symbolizující hodnoty a orientaci banky. Proč bych se měl stát klientem ČSOB? apod. Méně je někdy více, některé služby bych posunul z homepage až do podstránek a více se věnoval dialogu s návštěvníky. Chybí interaktivní průvodce po produktech, návštěvník neznalý produktů ČSOB se rychle ztratí. Dlouhé, komplikované a neodlehčené texty. Web nabízí ke každému produktu spoustu informací, ale na jedné stránce, bez strukturování. Na některých produktech chybí funkce pro přímou žádost o 5 Výsledky soutěže WebTop :

11 aktivaci produktů, uzavření smlouvy apod. Na webu chybí On-line prodej produktů, na některých produktových stránkách je odkaz na formulář umožňující sjednání schůzky s bankéřem. Obecně web neobsahuje dostatek výzev v akci (např. ke kontaktování společnosti, k dotazu k produktu apod.) na klíčových stránkách obchodního procesu výzvy k akci jsou umístěny nekontextově v pravém sloupci Hypoteční banka Přehledná, ale zároveň informačně bohatá titulní strana. Možná příliš komplikované a dlouhé texty, i když jsou dobře strukturované. Reference klientů zvyšují důvěru. Segmentace dle potřeb (Koupit, Stavět, Refinancovat) nejrychlejší navigace ke správnému produktu. Hezky zapracovaná korporátní grafika do stránek (různé postavičky pro každou sekci). Výborně zpracované online kalkulačky. Texty jsou dobře strukturované, důležitější informace jsou zvýrazněny. Nechybí jasná prezentace konkurenčních výhod Poštovní spořitelna Úvodní stránka webu jde přímo k věci a nabízí uživateli rychlou a snadnou cestu k finančním službám, které uživatel hledá. Flashový bnner na úvodní stránce je zbytečně velký. Přehledně rozdělené stránky s vyčerpávajícími informacemi o produktech banky, kterým nelze z marketingového hlediska nic podstatného vytknout Použitelnost V kapitole hodnotím zejména: použitelnost titulní stránky, použitelnost navigace, celková informační architektura

12 ČSOB Silné stránky: Jednotlivé stránky jsou vizuálně přehledné a čitelné, výborně navzájem propojené odkazy, zřetelný vstup do internetového bankovnictví. Vyhledávání poboček a kontaktů je velmi rychlé, přehledné. Slabé stránky: Z hlediska použitelnosti vykazuje web čtyři nedostatky, které kazí jinak pozitivní dojem. Duplicita navigačního systému znepřehledňuje strukturu stránek a ta pak není intuitivně srozumitelná. Návštěvník může nabýt dojmu, že se jedná o další (třeba podobné) služby. Pohyb uživatele stěžuje těžko ovladatelná horní (segmentová) navigace. Rozbalovací menu je samo o sobě dost komplikované a při dvou úrovních rozbalení je pro uživatele obtížné vést myš správnou cestou. Navíc však celé menu zmizí při rychlejším pohybu myši a uživatel musí začít znovu. Vzhledem k neobvyklému vzhledu menu mohou mít někteří uživatelé problém s jeho nalezením. Třetím nedostatkem je nedotažená úvodní stránka webu. Ta je prakticky seznamem odkazů na další stránky webu, téměř podobná katalogu, bez jakéhokoliv dalšího vysvětlení a představení jednotlivých oblastí. Pro uživatele je obtížné se v takovém množství nijak nepopsaných odkazů orientovat. Umístění akčních tlačítek, souvisejících produktů a informací v produktových stránkách je v pravé části stránek, mimo přirozený pohyb uživatele a tyto odkazy jsou lehce přehlédnutelné Hypoteční banka Silné stránky: Dobře zpracovaná domovská stránka. Návštěvník webu bez většího hledání a přemýšlení najde požadované informace. Přehledné jsou stránky s přehledy jednotlivých produktů a stránky detailů produktů. Na webu je vhodně využíváno kontextového provázání souvisejícího obsahu. Web nabízí klávesové zkratky. Slabé stránky: V některých případech se odkaz a odkazovaná stránka nedostatečně shodují (např. položka "kalkulačky" v hlavní navigaci odkazuje na stránku "základní kalkulačky", která se jmenuje "výpočet měsíční splátky", v drobečkové navigaci je uvedeno "hypoteční kalkulačka"). Navíc po kliknutí v hlavním menu na odkaz kalkulačky se defaultně otevře základní kalkulačka, seznam dalších kalkulaček který je v levém

13 sloupci je snadno přehlédnutelný. Výsledky vyhledávání nejsou dostatečně srozumitelné chybí zejména kontext vyhledávaného výrazu a jeho zvýraznění Poštovní spořitelna Silné stránky: Třídění výsledků vyhledávání do segmentů. Dobře řešená navigace (pomocí oušek ) na související informace k produktům na produktových stránkách. Rychlá navigace k hlavním produktům pomocí rozcestníku na homepage, aniž by rozcestník zbytečně na homepage zabíral místo pro marketingová sdělení. Slabé stránky: U políčka vyhledávání formulář nereaguje na odeslání klávesou Enter. CAPTCHA na kontaktním formuláři postrádá alternativu v případě že klient nebude schopen přečíst kód, například tlačítko pro přegenerování kódu nebo hlasová alternativa. Chybí odlišení prohlížených sekcí (segmentů), barevné odlišení jako má například ČSOB by usnadnilo orientaci Grafický design V kapitole hodnotím zejména: první dojem a účelnost grafiky, konzistence grafiky napříč webem, kreativitu grafiky ČSOB Grafika webu odpovídá charakteru firmy. Jedná se o finanční instituci, na místě je proto střízlivost a zdrženlivost. Grafika je napříč webem konzistentní. I při splnění těchto požadavků může web mít chytlavý vzhled a využít moderních grafických trendů. Slabou stránku vidím v nenápadné grafice které chybí šmrnc. Web využívá maximální prostor pro své informace, animovaným flash na titulní stránce působí nenásilným a přirozeným dojmem. Při vypnutém flashi jsou na mnoha místech prázdné bílé plochy, což celkový dojem narušuje. Grafika neodvádí pozornost od hlavního sdělení. Některé z podstránek by si určitě zasloužily něčím ozvláštnit. Stačilo by přidat pár ilustrací

14 Hypoteční banka Design Hypotéční banky je ze všech hodnocených webů nejzajímavější, působí svěžím moderním dojmem, je napříč webem konzistentní. Grafika neruší hlavní sdělení Poštovní spořitelna Úvodní stránka webu trpí grafickou roztříštěností a absencí jednotné sjednocovací linky, což se naštěstí uvnitř webu změní k lepšímu. Rozbalovací menu pro rychlou produktovou navigaci by mohlo vypadat moderněji. Detail produktu by měl mít estetičtěji zpracované záložky (ouška) Přínos pro uživatele V kapitole hodnotím zejména: on-line prodej, správa produktů, personalizace ČSOB Web nabízí odpovědi na často kladené dotazy, nenabízí ale možnost dotaz položit. Přílišná hloubka webu čtvrtá úroveň zanoření (a více) je příliš. Pro snadnější orientaci slouží barevné odlišení sekcí webu dle uživatelského segmentu. Častí návštěvníci webu určitě ocení funkci Moje stránka do které si mohou přidat stránky na které často chodí (kurzovní lístky nebo stránky fondů), jedná se o jednoduchý způsob personalizace. Přínosné jsou různé druhy kalkulaček. Sazebníky jsou přímo navázány k jednotlivým produktům. Web nabízí on-line prodej pojištění (cestovní pojištění, povinné ručení či pojištění domácnosti). O ostatní produkty je možné požádat pomocí formuláře a samotný nákup/sjednání produktů je nutné dokončit na pobočce. Na webu jsou aktuální grafy vývoje a ceny fondů. V internetovém bankovnictví mají klienti možnost spravovat své spořící a investiční produkty. Aplikace se dělí na tyto části:

15 Portfolio poskytuje přehled o cenných papírech vedených na klientově Investičním účtu. Klienti zde mohou získat například tyto informace: název portfolia, stav portfolia k určitému dni, měna portfolia nebo aktuální cena portfolia. Mohou také využít volbu Informuj mě která umožní nastavit zasílání informací o obchodech provedených na klientově investičním učtu, mezi tyto informace patří: zadané nákupy, zadané prodeje, vypořádané nákupy nebo vypořádané prodeje. Historie obchodů poskytuje informace o zadaných a uskutečněných operacích na klientově Investičním účtu (nákup, prodej, převod,...) Informace zde klienti naleznou přehled fondů ČSOB/KBC. Můžou použít různá výběrová kritéria, nebo si nastavit preferované fondy. Penzijní fondy zde klient může sledovat stav naspořených peněz na účtu, historii plateb, státní příspěvky a výnosy. Klienti mohou měnit v internetovém bankovnictví parametry u svých platebních karet, mohou sledovat vývoj svých penzijních fondů a dalších investičních produktů. Aplikace umožňuje sledovat historii obchodů, poskytuje informace o zadaných a uskutečněných operacích (nákup, prodej, převod ). Navíc v internetovém bankovnictví mohou klienti získat úvěrové produkty jakou jsou půjčky, kreditní karty, povolené přečerpání účtu. Po zahájení čerpání úvěru umožňuje sledovat výši nesplacené jistiny a měsíční splátky. Klienti kteří čerpají u ČSOB hypotéku mohou v internetovém bankovnictví sledovat splácení hypotéky (měsíční splátky a výši nesplacené jistiny) Hypoteční banka Nadstandardní vybavenost webu kalkulačkami, průvodci a počítadly. Dobrá informační architektura webu. Grafika webu působí příjemně. Hned na home page najde klient hypoteční kalkulačku. Na klienta to působí otevřeně a sebevědomě. Stejně jako služba hypotéka online. Internetoví uživatelé ocení Hypotéku po webu, jedná se o jednoduchý a intuitivní nástroj. Při modelování vlastní hypotéky, může klient libovolně měnit parametry v jednotlivých krocích. Funkce Collaborative browsing (klient i bankéř vidí stejnou obrazovku) by klientům usnadnila vyplňování formulářů a nastavování paramertrů hypotéky. Veškerá další komunikace s bankou probíhá korespondenčně ( nebo pošta) a po telefonu. Sdílení dokumentů s bankou přímo přes web by klientům usnadnilo práci. Pro zahájení čerpání hypotéky stačí jedna návštěva pobočky, při které klient podepíše

16 připravenou smlouvu. Škoda že banka nenabízí alternativní způsob podpisu smlouvy, například kurýr doveze smlouvu klientovy domů a klient ji před kurýrem podepíše. Chybí informace, jak dlouho zhruba trvá vyřízení hypotéky (standardní obchodní případ od doby odeslání kontaktního formuláře). Banka málo využívá potenciál obousměrné komunikace, na produktových stránkách by určitě nebylo na škodu umožnit klientům chat s bankéřem. Většina klientů určitě ocení slovníček pojmů který jim pomůže s orientací v bankovní terminologii. Odpovědi na často kladené dotazy. Klienti mohou dotazy prostřednictvím formuláře i pokládat, jenom škoda že si klienti na odpovědi musí počkat a že nedostanou odpovědi hned. Dialogový systém (Chat s robotem) by mohl být určitou alternativou. Na webu mi chybí možnost personalizace. Aktuality v RSS je již standardem Poštovní spořitelna Poštovní spořitelna má velmi široké zaměření a je dobře, že její web už nevypadá jako web pro studenty a důchodce. Funkce a možnosti prokliků jsou dobře provázané, každý zájemce o služby i stávající klient snadno, rychle a přehledně získá potřebné informace. Není běžné, že u každého produktu je ihned možnost zjistit informaci o ceně. Web Poštovní Spořitelny to umí a transparentní chování s dostupnými informacemi o cenách velmi oceňuji. Web umožňuje koupi produktů cestovního pojištění, povinného ručení, pojištění domácnosti a úrazového pojištění. Pomocí formuláře mohou klienti pokládat dotazy k produktům. Existuje i žádost o Callback. Na webu postrádám virtuálního průvodce produkty. Častí návštěvníci webu určitě ocení funkci Moje stránka do které si mohou přidat stránky na které často chodí (kurzovní lístky nebo stránky fondů), jedná se o jednoduchý způsob personalizace. Přes webový formulář mohou klienti požádat o produkty, nejedná se ale o on-line prodej ale pouze kontaktní formulář pro sjednání schůzky s bankéřem, samotný nákup musí dokončit klienti na pobočce. V aplikaci internetového bankovnictví mají klienti možnost spravovat své spořící a investiční produkty, měnit parametry u svých platebních karet, mohou sledovat vývoj svých penzijních fondů a dalších investičních produktů. Aplikace umožňuje sledovat historie obchodů, např. informace o zadaných a uskutečněných operací (nákup, prodej, převod ). Dále možnost získat úvěrové produkty jakou jsou půjčky, kreditní karty, povolené přečerpání účtu. Po zahájení čerpání úvěru umožňuje aplikace sledovat výši

17 nesplacené jistiny a měsíční splátky. Klienti kteří čerpají u Poštovní spořitelny hypotéku mohou v internetovém bankovnictví sledovat splácení hypotéky (měsíční splátky a výši nesplacené jistiny). Spousta klientů určitě ocení věrnostní program umožňující za nasbírané body obědvávat dárky z katalogu. Věrnostnímu programu se budu věnovat v další kapitole ve které hodnotím weby z pohledu přínosu pro banku Přínos pro banku V kapitole hodnotím zejména: Loajalita poskytnutí takového obsahu a struktury portálu, který udrží návštěvníky a přivede je na web znovu, Maximalizovat prodej služeb a produktů ČSOB Design stránek je málo atraktivní. Malá interaktivnost webu a sběr zpětné vazby od návštěvníků, chybí možnost pro pokládání jednoduchých dotazů, např. chat se zaměstnancem banky. Jako retenční (loajalitní) nástroj slouží denně aktualizované zpravodajství a analýzy z finančních trhů, ekonomické odhady a kalendáře, výhledy kurzů a úrokových sazeb, týdenní ekonomický video komentář. Kurzovní lístky i on-line vývoje měnových kurzů a akciových kurzů. Denní infoservis z oborů legislativa, právo, finance, daně, IT a technologie. Webu chybí věrnostní program kvůli kterému by návštěvníci web navštěvovali opakovaně. Web postrádá cílené obchodní nabídky pomocí kterých by cíleně banka oslovovala klinta. Všechny reklamní aktivity webu jsou cílené na náhodné návštěvníky, čímž se snižuje konverze prodeje. Banku musím pochválit za to že v internetovém bankovnictví nabízí stávajícím klientům předschválené úvěrové limity Hypoteční banka Web jako takový obsahuje pouze informace týkající se produktů banky, takže klienti kteří nehledají informace o hypotékách, nemají důvod na web chodit. Pro stávající klienty web taky nenabízí žádné zajímavé informace, maximálně kontaktní formuláře. Škoda že banka na webu pravidelně nezveřejňuje například analýzy z trhu nemovitostí, nebo rady na co si

18 dávat při koupi bytu pozor a další články týkající se bydlení. Informace které by určitě zvýšili retenci klienů se nacházejí na microsite na které jsou developerské projektů jejichž partnerem je Hypoteční banka. Pokud by si chtěl klient sjednat hypotéku na webových stránkách tak je odkázán na microsite Je pravda že microsites jsou v módě, nicméně podle mého názoru by současný obsah obou microsites měl být na webu Hypoteční banky. V sekci Náměty, připomínky a stížnosti je sice ový, telefonní a korespondenční kontatk, nicméně elektronický formulář by klientů usnadnil pokládání námětů, připomínek stížností. Bance by navíc umožnil získávat zpětnou vazbu od klientů ve více strukturované a lépe zpracovatelné formě. Navíc podobný formulář mají v části časté dotazy klientů, kde pomocí elektronického formuláře mohou klienti pokládat dotazy. Lehce a logicky dohledatelný kontakt na správce webový stránek umožní bance bez námahy a zdarma získávat zpětnou vazbu od návštěvníků webu Poštovní spořitelna Velkým plusem webu a internetového bankovnictví Poštovní spořitelny je věrnostní program díky kterému mohou klienti získat odměny za provedené transakce platební kartou. Je určen klientům, kteří používají Maxkartu a ostatní platební karty nebo kreditní kartu. Principem programu je sběr bonusových bodů za platby kartou u obchodníků nebo přes internet. Za body lze získat dárky dle výběru z katalogu. Předschválené úvěrové limity které mají stávající klienti k dispozici v internetovém bankovnictví jsou pro Poštovní spořitelnu velkým a správným krokem kupředu. Bohužel veřejné webové stránky žádné personalizované obchodní nabídky nenabízejí. Kurzovní lístek určitě zvýší retenci návštěvníků webu. Škoda že na webu není k dispozici žádné ekonomické zpravodajství, které by určitě přivedlo na web více loajálních návštěvníků. Klub Čtyřlístek pro držitele dětské vkladní knížky nebo postžirovýho účetu MINI poskytuje svým členům slevy nebo vstup zdarma např. v muzeích, galeriích, divadlech, hradech a zámcích, obchodech a na spoustě dalších akcí. Přes webový formulář mohou klienti kontatkovat ombudsmana který řešení problémy, reklamace a podněty zákazníků Poštovní spořitelny, tímto způsobem banka získává zpětnou vazbu od klietnů. Na webu jsou potom každý měsíc zveřejněny vybrané dotazy klientů s odpověďmi ombudsmana

19 2.2. V čem weby nevyhovují po funkční stránce Současný pohled na přímé kanály obsluhy klienta je v bankách obvykle zúžený na dvě izolované části: veřejný informační web, obsahující z větší části statické informace o produktech, sazebníky a případně nějakou část věnovanou marketingu, internetové bankovnictví jako prostředek, kterým klienti mohou ovládat svůj účet a provádět operace se svými penězi. Tyto dvě části jsou provázány obvykle tak, že hlavní stránka bankovního webu obsahuje odkaz k přihlášení do internetového bankovnictví. Vzhledem k tomu, že klienti nemají příliš potřebu opakovaně si prohlížet stránky bankovního webu, pokud zrovna akutně nepotřebují nějakou informaci, a i jeho hlavní stránku míjejí jako nutnost na cestě k internetovému bankovnictví. Marketingová a prodejní síla je zaměřena spíše na náhodné návštěvníky stránek. V lepším případě banky využívají pro prodej klientskou část, tedy internetového bankovnictví, avšak obvykle s minimálním využitím znalosti klienta. Efektivita je pak vzhledem k necílenosti nabídek obvykle velmi nízká. Navíc i klienti se do internetového bankovnictví obvykle hlásí za účelem vykonání konkrétní operace a po přihlášení tedy obvykle přesně vědí kam dál, nabídkám tedy nevěnují příliš velkou pozornost. V ostatních typech finančních institucí, jako jsou penzijní fondy leasingové společnosti a další, pak bývá web využíván obvykle pouze pro veřejnost a klientovi s existující smlouvou či produktem neposkytuje často vůbec nic. Takový klient nemá žádný důvod se na stránky poskytovatele finanční služby vůbec vracet. Prodej produktů prodej a obsluha pouze některých produktů zejména on-line pojištění. Obousměrná komunikace (interaktivnost) existuje, ale omezeně V čem weby nevyhovují po grafické stránce a použitelnosti U finančních institucí je otázka grafiky nelehká a svým způsobem omezující. Na jedné straně mají stránky upoutat pozornost, být zapamatovatelné a uživatelsky příjemné. Na straně druhé se to nesmí přehnat s různými barevnými prvky, aplikacemi, animacemi, které pak v důsledku mohou zastínit samotný obsah a informace jsou to hlavní, o co

20 návštěvníkům stránek jde. 6 I při splnění těchto požadavků může mít web šmrnc a využít moderních grafických trendů. V tomto pohledu bych jako vzor dal web Hypoteční banky nebo Direct Pojišťovny. Webové stránky bank působících na českém trhu bych souhrnně označil jako průměrné, neurazí ale ani ničím nepřekvapí. Do této kategorie patří převážná většina bankovních webů, typickými zástupci průměru jsou webové stránky ČSOB, Poštovní spořitelny a Raiffeisenbank. Bankovní weby které mají po grafické stránce co dohánět jsou zastoupeny i mezi největšími českými bankami. Weby Komerční banky a hlavně České spořitelny jsou by potřebovali udělat redesign svých webových prezentací. S grafikou úzce souvisí přehlednost, použitelnost webu a snadné vyhledávání informací. Stránky finančních institucí slouží jako informační základna pro porovnávání produktů, cen a celkové nabídky jednotlivých institucí. Kde takovou informaci nenajdu nebo ji hledám dlouho (byť jsou stránky pěkné a plné různých prvků a akčních efektů), vnímám to jako zatajování pro dotyčnou instituci nepříjemných informací. I to je důvod, proč si nezvolit služby právě této banky. Na to samozřejmě navazují nároky na srozumitelnost (když už informaci najdu, chci jí rozumět a pracovat s ní). Produktů a služeb je stále více a jsou propracovanější. Tudíž je náročnější se v nich vyznat a vzájemně je porovnat. Pro přístup na web čím dál více lidí využívá mobilních zařízení. Banky nesmí zapomínat přizpůsobovat svoje weby pro přístroje jako jsou smartphones, PDA a TV Teoretický posun webu Návštěvnost internetu v české republice Ze statistik vyplývá že český internet stále roste. V roce 2008 poprvé více než polovina dospělé populace v České republice používá internet, přesněji jde o 54 % jednotlivců ve věku 16 let a starších. V absolutním vyjádření jsme se počet uživatelů přiblížil k počtu 5 miliónu (4,8) uživatelů internetu. K nárůstu počtu internetových uživatelů došlo u všech socio-demografických skupin. Nejvýraznější, od roku 2003 několikanásobný, byl tento nárůst zaznamenán u starší generace (především žen) a u osob s nižším vzděláním. 6 Nacher, Patrik. Internetové stránky finančních institucí [online]. Publikováno [cit ]. <http://www.bankovnipoplatky.com/internetove-stranky-financnich-instituci-9067.html>

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz

Komunikace na Googlu. Využití nástrojů Google při práci v knihovně. mraz@firemnifoto.cz Komunikace na Googlu Využití nástrojů Google při práci v knihovně 1 mraz@firemnifoto.cz Evoluce sociální komunikace 2 mraz@firemnifoto.cz Proč komunikovat na Googlu Služba Moje firma na Googlu je rychlý

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším.

financnasprava.sk Portál Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Případová studie Portál financnasprava.sk Technologie Microsoft zjednodušují komunikaci občanů s Finanční správou SR a činí výběr daní transparentnějším. Portál financnasprava.sk Uvedení portálu do života

Více

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová

WEB TOP 100 2008. Weby o rok starší Dana Bérová WEB TOP 100 2008 Weby o rok starší Dana Bérová Kritické faktory úspěchu webu Hodnotící kritéria v rámci WebTop100 vycházejí z kritických faktorů úspěchu : o o o o o PŘÍNOS PRO UŽIVATELE bez toho to nepůjde

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele

TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele TOP Katalog online řešení a služby pro podnikatele Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika mezinárodních internetových multimediálních projektů poskytující moderní obchodní, propagační a

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013

HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19.notebook. September 04, 2013 HOR_62_INOVACE_8.ZSV.19 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 27. 2. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Finanční produkty 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. 1. První přihlášení a přehled 2. Často kladené otázky 1. Jak mohu získat přístup

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu.

převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. převedeni půjčky k air bank otviraci. Osobní účty také často mají poplatek za vedení účtu. Souhlasím s šířením obchodních sdělení elektronickou formou. Tento souhlas poskytuji na dobu 10 let. počáteční

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Návštěvnost Portál Plastickachirurgie.info nabízí kompletní informace z oblasti estetické medicíny. Je koncipován jako edukativní a kontaktní portál pro pacienty, kteří zde naleznou odborné informace

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz

Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz Přehled služeb turistického videoportálu Cestykrajem.cz 1. Představení portálu Cestykrajem.cz jsou užitečný on-line průvodce pro všechny tuzemské i zahraniční turisty se silnou propagací a viditelnou reklamou.

Více

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let

Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Era osobní účet Příručka pro klienty, kteří dovršili 18 let Co se na vašem účtu mění Způsob podepisování Nyní už všechny dokumenty podepisujete pouze vy. Platební karta Týdenní limit pro výběry z bankomatů

Více

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled

Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Přehled změn ve službě ČSOB InternetBanking 24 1. Nový vzhled Do služby vstoupíte přes přihlašovací obrazovku, která hodně napoví o novém vzhledu služby. Po přihlášení se zobrazí vstupní obrazovka. 1/5

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4)

Pravidelné aktivity na internetu I. ZÁKLAD: Respondenti 10+ využívající internet, n=6536 (fáze 1), n=6594 (fáze 2), n=2153 (fáze 3), n=2237 (fáze 4) Tisková zpráva PRAHA, 4/12/2009 Multimediální trendy na internetu sílí Na internetu nejvýznamněji roste podíl uživatelů, kteří se pravidelně věnují multimediálním aktivitám. Největší nárůsty byly pozorovány

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

ArcGIS Online Subscription

ArcGIS Online Subscription ArcGIS Online Subscription GIS pro organizace ArcGIS Online je GIS v cloudu. Poskytuje služby GIS v prostředí internetu, ať už se jedná o úložné místo, publikaci mapových a geoprocessingových služeb, nebo

Více

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013

Studijní průvodce e-learningovým kurzem. STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Studijní průvodce e-learningovým kurzem STRUKTURÁLNÍ FONDY A PROJEKTY v období 2007-2013 Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 4 3. TECHNICKÝ PRŮVODCE...

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance

Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Nastavení elektronického výpisu v Internet Bance Obsah Elektronický výpis... 3 Jak si nastavíte elektronický výpis... 3 Jak si prohlédnete elektronický výpis... 5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9. egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.2013 Mikulov Co bylo loni? ZÁKLADNÍ REGISTRY - zjednodušení života občana ad

Více

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety

INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety INTERAKTIVNÍ PUBLIKACE pro smartphony a tablety PŘEDSTAVENÍ PUBLIKACE Naše aplikace a interaktivní digitální publikace pro smartphony a tablety, jsou určeny jako marketingová podpora prodeje firem, které

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost

Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost Martin Kuna martin.kuna@seznam.cz Obsah Webová grafika Rozvržení stránky Typografické zásady Nejčastější chyby Struktura webu a navigace

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty

Manuál pro majitele Korporátní karty. Manuál pro majitele Korporátní karty Manuál pro majitele Korporátní karty Obsah příručky 1 MojeBanka Business...3 1.1 Přihlášení do aplikace MojeBanka Business...3 1.2 Elektronické výpisy v sekci evýpisy...3 1.3 Výpisy v sekci Výpisy transakcí...4

Více

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé

Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Uživatelský manuál k prodejní aplikaci věrnostního systému Nestlé Prodejní aplikace věrnostního systému Nestlé slouží k identifikaci zákazníka na prodejně, který se prokáže věrnostní kartou a k následnému

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro).

Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Tradiční zpravodajský server z Kutnohorska zprávy sport galerie Redakce Adresa redakce: Palackého náměstí 320, 284 01 Kutná Hora (budova bývalé České pojišťovny, druhé patro). Šéfredaktor zpravodajství:

Více

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu

Průměrný čas v minutách týdně věnovaný internetu Tisková zpráva PRAHA, 27/11/2009 Uživatelé tráví na internetu 10 hodin týdně Uživatelé se věnují internetu průměrně 609 minut týdně, což odpovídá 87 minutám denně. Nejvíce času internetu věnují uživatelé

Více

Moje Cisco Nejčastější dotazy

Moje Cisco Nejčastější dotazy 1. Co je Moje Cisco? Moje Cisco umožňuje mobilní, přizpůsobitelné zobrazení vašich oblíbených informací na webu Cisco.com. 2. Jak otevřít stránku Moje Cisco? Moje Cisco lze otevřít dvěma způsoby: Rozbalovací

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16

Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16 Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11

Více

Navigace na webových stránkách

Navigace na webových stránkách Navigace na webových stránkách Tato kapitola navazuje na kapitoly o přístupnosti, použitelnosti a optimalizaci webových stránek a podrobněji popisuje tvorbu informační architektury webových stránek, zejména

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015

Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 Využití sociálních sítí pro komunikaci s absolventy a profesní uplatnění absolventů Petr Macek Workshop KA05, Olomouc, 12. 5. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Agenda Účel sociálních sítí pro marketing Sociální

Více

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení

Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Příloha č. 2: Hypoteční banky a jejich nabídka produktů na financování bydlení Česká spořitelna, a.s. 1 Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, nejstarší

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

Produkční plán. Tvorba internetových stránek

Produkční plán. Tvorba internetových stránek Produkční plán Tvorba internetových stránek Marek Žáček - Zac0057 Systémové inženýrství a informatika Ostrava 2014 Obsah OBSAH 1 ÚVOD 2 NÁZEV WEBU 3 ZÁMĚR A CÍLE 3 CÍLOVÉ PUBLIKUM 3 VZOR NÁVŠTĚVNOSTI 3

Více

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp

Webové prezentace a aplikace. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Webové prezentace a aplikace Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1132_Webové prezentace a aplikace_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity:

Více

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS

PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS PŘEHLED SLUŽEB A PARAMETRŮ INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CREDITAS ÚČINNÝ OD 1. ÚNORA 2015 OBSAH Technické požadavky 01 Bezpečnostní prvky 01 Povinnost zřízení a vedení účtu 01 Dostupnost 01 Limity aktivních

Více

Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách 6/2012 Akviziční a retenční nástroje

Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách 6/2012 Akviziční a retenční nástroje Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách 6/2012 Akviziční a retenční nástroje na bankomatech GE Money Bank David Šlechtický Projektový manažer alternativních distribučních kanálů GE Money

Více

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*.

Průměrná měsíční návštěvnost dosahuje přes 2 milióny unikátních uživatelů*. Produktový list O službě Firmy.cz je katalogová služba, která kombinuje hledání na klíčová slova, oborové kategorie a lokalitu uživatele při hledání v největší databázi firem na českém internetu. Firmy.cz

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Elektronický výpis v Internet Bance

Elektronický výpis v Internet Bance Elektronický výpis v Internet Bance Obsah Elektronický výpis...3 Jak si nastavíte elektronický výpis...3 Jak si prohlédnete elektronický výpis...5 Jak si nastavíte upozornění na nový elektronický výpis...7

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

TOP Czech. Úvodem 1/10

TOP Czech. Úvodem 1/10 TOP Czech Předmětem tohoto dokumentu je stručná charakteristika řešení vývoje, provozu a údržby online multimediálního projektu TOP-Czech.com poskytující moderní obchodní a informační řešení pro všechny

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic

Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic Závěrečná konference k projektu Zdraví bez hranic Konferencja końcowa projektu Zdrowie bez granic 22. 2. 2014 v České Těšíně 22. 2 2014 v Cieszynie Page 1 Program konference I 8.00 9.00 Registrace 9.00

Více

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Nejdříve Vám chceme poděkovat za zájem o náš provizní program. Protože máme společný zájem, připravili jsme pro Vás návod, jak aplikaci

Více

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka

Novinky IPAC 3.0. Libor Nesvadba Karel Pavelka Novinky IPAC 3.0 Libor Nesvadba Karel Pavelka Webové technologie Držíme laťku na vysoké úrovni Validní, sémantický, strukturovaný, přístupný, znovupoužitelný a jednoduchý XHTML kód. Komprimované JavaScripty

Více

Co je SMS Podpis? Služba SMS Podpis je ZDARMA. A smlouva je uzavřena během několika minut. Výhody pro Vás

Co je SMS Podpis? Služba SMS Podpis je ZDARMA. A smlouva je uzavřena během několika minut. Výhody pro Vás Průvodce propagací Co je SMS Podpis? Při nakupování na eshopu a využití nákupu na splátky umožní podepsat zákazníkovi tuto smlouvu pomocí SMS kódu. Zákazník potvrdí on-line uzavřenou smlouvu prostřednictvím

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

Zahájení Konference ARBES FINANCE DAY 2014 a výsledky průzkumu Internet banking 2014 v ČR

Zahájení Konference ARBES FINANCE DAY 2014 a výsledky průzkumu Internet banking 2014 v ČR Zahájení Konference ARBES FINANCE DAY 2014 a výsledky průzkumu Internet banking 2014 v ČR 5.6.2014 Jan Denemark, ředitel společnosti www.arbes.com Dopolední program sál EUFORIE 9:30 9:45 10:30 Není všechno

Více

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz

případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz případová studie KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop www.fg.cz KB - BLOK systém, s.r.o. Nová webová prezentace rozšířená o e-shop Nová webová prezentace rozšířená o e-shop.

Více

Pokročilé funkce (pokr.)

Pokročilé funkce (pokr.) Co je Kompas Slev? Kompas Slev je moderním portálem umožňujícím uživatelům listovat letákovými nabídkami obchodníků a využívat různé pokročilé funkce. Historie: 7/2012 prvotní nápad ohledně projektu letáků

Více

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce

O portálu. Návštěvnost. Možnosti spolupráce O portálu Lekari-online.cz je informační a diskuzní portál s širokým spektrem lékařských oborů a specializací, jež umožňuje aktivní prezentaci lékařům, klinikám, zdravotním pracovištím a dodavatelům. Detailní

Více

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB

RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ. Marek Ditz, člen představenstva ČSOB RETAIL SUMMIT 2013 MODEL SPOLUPRÁCE RETAILU A BANKY PRO 21. STOLETÍ Marek Ditz, člen představenstva ČSOB Bankovní svět se mění Nízkonákladové banky Hráči s nabídkou základních služeb a omezenou distribuční

Více

SMS platby. pro úhradu poplatků ve zdravotnictví

SMS platby. pro úhradu poplatků ve zdravotnictví SMS platby pro úhradu poplatků ve zdravotnictví Představení společnosti ATS Společnost Advanced Telecom Services působí na trhu hlasových služeb a mobilního marketingu od roku 1997. ATS patří mezi největší

Více

Průvodce Mobilní agendou

Průvodce Mobilní agendou Průvodce Mobilní agendou DATUM VYTVOŘENÍ: 18.11.2014 AUTOR: Mgr. Jiří Brusenbauch VERZE DOKUMENTU: 1.0 Advokátní agenda v novém kabátě! Vaše online kancelář všude s vámi. Naše jedinečná aplikace Advokátní

Více

Internet Banka v mobilu

Internet Banka v mobilu Internet Banka v mobilu Obsah Co je Internet Banka v mobilu?... 3 Co umí Internet Banka v mobilu?... 3 Kdo může používat Internet Banku v mobilu?... 3 Na jakých telefonech Internet Banka v mobilu funguje?...

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci.

Případová studie. Intranet 2.0 pre. HB Reavis Group. Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Případová studie Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Jak jsme zaměstnancům společnosti HB Reavis Group pomohli zefektivnit práci. Intranet 2.0 pre HB Reavis Group Se společností Millennium jsme poprvé vyzkoušeli

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více