Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009"

Transkript

1 Sustainable Development Udržitelný rozvoj Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009

2

3 Anglická verze této roční zprávy skupiny Czech Coal byla ověřena Det Norske Veritas CZ, s.r.o. Metodika GRI je aplikována na úrovni A+. Zpráva skupiny Czech Coal vychází z mezinárodní reportovací metodiky Global Reporting Initiative (GRI). Je zpracována s využitím Sustainability Reporting Guidelines GRI Version 3.0, 2006, a metodiky pro odvětví těžby nerostů (GRI Mining and Metals Sector Supplement, 2005). GRI v souladu s principy udržitelného rozvoje prosazuje dobrovolné zveřejňování environmentálních, ekonomických a sociálních ukazatelů ze strany organizací, zejména soukromých podnikatelských subjektů. Cílem GRI je podpořit transparentnost a důvěryhodnost aktivit spojených s udržitelným rozvojem. Více informací o iniciativě GRI je k dispozici na

4 Udržitelný rozvoj Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009

5 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele Czech Coal a.s...8 Určení zprávy HOSPODAŘENÍ V ROCE Profil Skupiny...12 Poslání skupiny Czech Coal...12 Hlavní obory činnosti skupiny Czech Coal...12 Místo působnosti skupiny Czech Coal...13 Mapa č. 1 Společnosti a významná zařízení Skupiny v Ústeckém kraji Vývoj akcionářské struktury skupiny Czech Coal...14 Vlastnická struktura skupiny Czech Coal k Vize a strategie skupiny Czech Coal Struktura řízení skupiny Czech Coal Produkce hnědého uhlí...26 Historie těžby v okolí Mostu...26 Těžba hnědého uhlí ve skupině Czech Coal Litvínovská uhelná a.s. těžba hnědého uhlí pro energetiku, teplárenství a domácnosti...27 Řez lomem ČSA Vršanská uhelná a.s. těžba hnědého uhlí pro elektrárny...29 Řez lomem Vršany Hlubinná těžba hnědého uhlí Důl Kohinoor a.s Rozsah těžby, výroba a expedice uhelných produktů...31 Mapa č. 2 Zásoby hnědého uhlí v hlavních lokalitách skupiny Czech Coal...31 Výhled těžby hnědého uhlí Management jakosti a odpovědnost za uhelné produkty...34 Informační systém pro řízení jakosti hnědého uhlí...34 Popeloměry, síroměry a automatické vzorkovače Aplikovaný výzkum Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Konsolidované základní ekonomické údaje za skupinu Czech Coal Plnění daňových povinností Obchod Czech Coal a.s. s elektrickou energií Trh s elektřinou v České republice Obchodování Czech Coal a.s. na burze PXE v roce Tvorba ceny elektrické energie...20 Ceny energie z klasických a z obnovitelných zdrojů Obchod s elektřinou nabídka zákazníkům Výsledky obchodu s elektřinou v roce 2009 a výhled pro rok Výhled obchodu s elektřinou ve vztahu k recesi a finanční krizi Obchod Czech Coal a.s. s hnědým uhlím Obchod s hnědým uhlím...22 Výsledky obchodu s hnědým uhlím...22 Sortimentní skladba prodeje hnědého uhlí údaje za rok Segmenty trhu...23 Průměrné jakostní parametry produkce mosteckého hnědého uhlí Strategie skupiny Czech Coal v obchodu s hnědým uhlím...25 Obchodní strategie...25 Tvorba ceny hnědého uhlí a změny v roce Poskytování informací zákazníkům a reklamace...25 Hodnocení spokojenosti zákazníků Strojírenství Krušnohorské strojírny Komořany a.s Strojní celky a technologické konstrukce...35 Kotle Varimatik...36 Kalibrační laboratoř Stavební a zemní práce, doprava DTS Vrbenský, a.s Gumárenské služby RENOGUM a.s Servis a renovace dopravních pásů...38 Gumový program Další obory činnosti ve Skupině Sdílené služby Czech Coal Services a.s Hlavní báňská záchranná stanice Most (HBZS) a Hasičský záchranný sbor (HZS) Litvínovské uhelné a.s Odvodňování lomů, provozování čistíren a čerpadel HUMECO, a.s Informatika Infotea s.r.o Rekultivace REKULTIVACE a.s Zajištění sportovní činnosti HIPODROM MOST a.s Přehled standardů ISO, certifikátů a fází hodnocení jakosti hlavních produktů skupiny Czech Coal Standardy a certifikáty managementu jakosti ve společnostech Skupiny, Fáze hodnocení jakosti v průběhu životnosti hlavních produktů...45

6 2. UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ROCE Řízení a kontrola výkonnosti v oblasti udržitelného rozvoje Vývoj environmentální a sociální odpovědnosti ve Skupině...48 Cíle environmentální a sociální odpovědnosti Skupiny...48 Fakta o transformaci v oblasti povrchové těžby hnědého uhlí...48 Ocenění společností skupiny Czech Coal v kategorii bezpečnosti práce...49 Ocenění monitoringu terénu při báňské činnosti Řízení a kontrola výkonnosti v oblasti udržitelného rozvoje...49 Řízení minimalizace dopadů provozní činnosti organizace na místní společenství...49 Projekty zvyšování ekonomické, environmentální a sociální odpovědnosti ve skupině Czech Coal...50 Odpovědnost za produkty v oblasti komunikace a marketingu...50 Participace na veřejné politice...50 Podpora otevřeného transparentního trhu...51 Soulad s legislativou a dodržování právních předpisů...51 Významné právní spory, kontroly a incidenty, nehody, poplatky a pokuty...52 Interní etické kodexy, zásady, metodiky a koncepce pro oblast hospodářské, ekologické a sociální výkonnosti Rizika a příležitosti podnikání skupiny Czech Coal Rizika podnikání skupiny Czech Coal...54 Riziko omezování nabídky energie z tradičních zdrojů (uhlí a jádro)...54 Rizika plynoucí z návrhů na legislativní změny v oblasti těžby hnědého uhlí a zpoplatnění či zdanění jeho těžby, prodeje nebo z něj vyrobené energie...54 Rizika plynoucí z budoucího vývoje legislativy na ochranu ovzduší...55 Rizika v sociální oblasti a dopady recese Příležitosti Skupiny z hlediska udržitelného rozvoje jejího podnikání...56 Úplná liberalizace trhu s elektrickou energií a důslednější unbunding...56 Perspektiva EU ve využívání uhlí k výrobě energie...56 Investice do obnovitelných zdrojů...56 Rekultivace a revitalizace po těžbě Vztahy se zájmovými skupinami (stakeholdery) skupiny Czech Coal...57 Zásady vztahů se zájmovými skupinami ( stakeholders )...57 Typy zájmových skupin a obvyklé způsoby komunikace...57 Reporting názorů obyvatel kraje, Pravidla nefinančního reportingu...60 Priority...60 Hranice reportingu...60 Metodika reportingu...61 Změny ve vlastnictví a organizaci Skupiny Udržitelný rozvoj a pozice hnědouhelné energetiky v ČR Vývoj stavu životního prostředí ovzduší v ČR...62 Vliv energetiky na životní prostředí ovzduší Vliv energetiky na životní prostředí ovzduší v Ústeckém kraji...63 Ústecký kraj, energetika a její význam a vliv...63 Snížení emisí znečišťujících látek v uplynulé dekádě...63 Snížení hmotnostní koncentrace prachu a oxidu siřičitého v ovzduší Ústeckého kraje...63 Pochybnosti o návratu k topení hnědým uhlím...64 Vztah zlepšení zdravotního stav obyvatel a stavu ovzduší...65 Posouzení trendů vývoje kvality ovzduší v Ústeckém kraji a významu uhelné energetiky Otázka regulace energetiky a zdravotních přínosů pro obyvatelstvo Výhled hnědouhelné energetiky v ČR...72 Zásoby hnědého uhlí v Severočeské uhelné pánvi a územní limity těžby...72 Produkce hnědého uhlí v ČR...73 Podíl výroby elektrické energie z hnědého uhlí v ČR...74 Využívání tříděného uhlí v ČR v současnosti a perspektiva Strategické dokumenty k rozvoji energetického hospodářství ČR...75 Státní energetická koncepce, limity těžby a produkce uhlí v ČR Ekonomické vztahy skupiny Czech Coal s okolními komunitami Finanční prostředky plynoucí ze skupiny Czech Coal Finanční přínosy těžby obcím v mosteckém a chomutovském regionu Ochrana životního prostředí Principy péče o životní prostředí ve společnostech Skupiny...79 Kontroly zdrojů znečišťovaní...79 Ochrana vod...79 Nakládání s odpady...79 Správa a likvidace zařízení s možným obsahem PCB...80 Nakládání s chemickými látkami a přípravky Přehledné údaje o vlivu jednotlivých výrobních společností Skupiny na životní prostředí...81 Zdroje znečištění ve výrobních společnostech skupiny Czech Coal v roce Souhrnné environmentální indikátory výrobních společností, Ochrana životního prostředí při produkci hnědého uhlí...83 Vývoj celkových emisí produkce odpadů produkovaných při těžbě a zpracovaní uhlí ve skupině Czech Coal...83 Ochrana ovzduší při třídění a úpravě uhlí...83

7 Vliv přepravy hlavních produktů skupiny Czech Coal...84 Využití vedlejších energetických produktů ze spalování uhlí...84 Měření znečištění v ovzduší a hladiny hluku způsobené provozem v lomech...84 Systém sledování bočních svahů lomu ČSA...85 Další prováděná měření Tabulky energetické a materiálové náročnosti skupiny Czech Coal Rekultivace skupiny Czech Coal...87 Základní údaje o rekultivacích skupiny Czech Coal...87 Náklady na rekultivace Aktuální projekty rekultivací skupiny Czech Coal...91 Pěstování energetických plodin na rekultivacích...92 Exkurze a Uhelné safari Chytré hlavy pro Sever nový projekt v roce Podpora sociálních a vzdělávacích projektů na celostátní úrovni Reporting přínosů a vlivů na sousední komunity, Projekt zpřístupnění zásob hnědého uhlí budoucím generacím Přímé jednání s majiteli nemovitostí a obyvateli Horního Jiřetína a Černic Nabídka na vypořádání pro obyvatele Horního Jiřetína v případě přesídlení PŘÍLOHY Seznam reportovaných společností skupiny Czech Coal Lidské zdroje Společné principy zaměstnanecké politiky skupiny Czech Coal...94 Bezpečnost práce...94 Zaměstnanecké benefity Řízení lidských zdrojů...98 Principy řízení zaměstnanosti...98 Spolupráce se školami praxe a projekty studentů...99 Dodržování lidských práv a postupy proti neetickému jednání...99 Rovnocenné odměňování mužů a žen...99 Restrukturalizace, provozní změny a jejich dopady na zaměstnance...99 Vzdělávání zaměstnanců a psychologické služby Problematika zaměstnanců v předdůchodovém věku a outplacement Participace zaměstnanců na řízení firmy Význam kolektivních smluv Struktura odborové organizace a její činnost Kolektivní vyjednávání Tabulky GRI Ověření dle GRI Version 3.0, Popisky obrázků Hodnocení Zprávy anketa Regionální spolupráce Principy regionální politiky skupiny Czech Coal Poskytování informací Přímá podpora regionálního rozvoje společnostmi skupiny Czech Coal Přímá podpora obecně prospěšným projektům Podpora regionálního rozvoje v Ústeckém kraji Program Regionální politika skupiny Czech Coal v roce Partnerství s obcemi Program Spolužití Celoroční sponzoring Vybrané výsledky programu Regionální politika...106

8 Udržitelný rozvoj v roce

9 Úvodní slovo generálního ředitele Czech Coal a.s. Vážení partneři, přátelé a čtenáři, nejvýznamnějším úkolem skupiny Czech Coal v minulém roce bylo zvládnutí hospodářské recese, implementace účinných opatření k minimalizaci jejího dopadu, prozíravost v obchodním a platebním styku, tvorba úspor a změna struktury a navíc rozvoj činností v nové struktuře Skupiny, kterou představují především obchodní společnost Czech Coal a.s., výrobní společnosti Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s. a servisní společnost Czech Coal Services a.s. Tato roční zpráva popisuje vývoj v novém členění celé skupiny Czech Coal a zároveň poskytuje dlouhodobě ustálenou strukturu konsolidovaných údajů z oblasti finanční, obchodní, výrobní, environmentální, zaměstnanecké a regionální. V roce 2009 dosáhly celkové konsolidované tržby Skupiny 11,968 miliardy korun při ukazateli EBITDA 3,703 miliardy. Náročný dialog o aktualizaci Státní energetické koncepce související s možným využitím hnědého uhlí za stávajícími územními limity nenabídl řešení ani v roce 2009 a zůstává otevřeným tématem do roku dalšího. Předpokládané vynucené snížení těžby v dotčené lokalitě ČSA na polovinu stávajícího objemu po roce 2012 a dočasné zastavení těžby v roce 2021 se jeví jako reálné. Společnosti Skupiny se na celkové hnědouhelné produkci v roce 2009 v České republice podílely 32,06 %. Dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou hnědého uhlí pro elektrárny a teplárny nás neustále nutí hledat obchodní model, jenž poskytne našim zákazníkům férové podmínky pro soutěž o zbývající volné uhelné zásoby. Kromě lokality ČSA s největšími domácími uhelnými zásobami, které jsou však z velké části dosud blokovány územními limity, spravujeme těžební lokalitu Vršany. Ta naopak disponuje nejdelší životností zásob v České republice v rámci stávajících územních limitů, a to na dalších 50 let. Na trhu s elektřinou jsme navzdory poklesu spotřeby elektrické energie v ČR v důsledku recese zažili úspěšný rok a zvýšili dodávky koncovým zákazníkům o více než 25 % v porovnání s rokem předchozím. Obchodní výsledky prodeje elektrické energie nás opět nominovaly mezi pět největších obchodníků v zemi. Trvá náš zájem podílet se na zásadní obnově domácí uhelné energetiky a pokračujeme v přípravě investic do moderních zdrojů. Významnou událostí bylo také organizační začlenění společnosti realizující investice do obnovitelných zdrojů. REN Power CZ a.s. se po třech letech stala jedním z nejvýznamnějších provozovatelů fotovoltaických a větrných elektráren v ČR. Obnovitelné zdroje tak rozšířily portfolio Skupiny, jejímž posláním je investice do čisté elektrické energie z uhlí a obnovitelných zdrojů. Důležitým krokem minulého roku bylo rovněž oznámení Skupiny, že je připravena jednat s obyvateli Horního Jiřetína o aktualizaci nabídky, v níž by se měly odrazit současné podněty obyvatel města a jejich připravenost ke spolupráci. Dialog rozvíjíme i s řadou odborných cílových skupin, kterým je tato roční zpráva také určena. Naši připravenost podílet se významnou měrou na udržitelném rozvoji celého Ústeckého kraje, v němž působíme, jsme vyjádřili nabídkou dlouhodobé spolupráce Radě Ústeckého kraje. Na závěr mi dovolte deklarovat, že jsme tuto zprávu vypracovali v souladu s metodikou Global Reporting Initiative (GRI). Představuje vyváženou a přiměřenou prezentaci hospodářské, ekologické a sociální výkonnosti organizace v konsolidovaných údajích za rok Integruje v sobě konsolidovanou účetní závěrku skupiny Czech Coal (dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví /IFRS/ k ) a nefinanční report zahrnující skupinu Czech Coal včetně důležitých dceřiných firem. Nefinanční reporting se stal ve skupině Czech Coal již zavedenou praxí. V podobě ucelené roční zprávy se s ním můžete prostřednictvím tohoto dokumentu seznámit už pošesté. Tato zpráva je zpracována podle metodiky GRI Sustainability Reporting Guidelines, Version 3.0, 2006, a metodiky pro odvětví těžby nerostů GRI Mining and Metals Sector Supplement, 2005, úroveň aplikace metodiky je ověřena externím auditorem. Luboš Pavlas Generální ředitel Czech Coal a.s. 8

10 Určení Zprávy Tato roční zpráva nenahrazuje výroční zprávu Czech Coal a.s. nebo jiné společnosti skupiny Czech Coal ani není jejím marketingovým nástrojem, ale předkládá v kontinuitě od roku 2005 výsledky nefinančního reportingu, který ve většině ohledů vysoce přesahuje zákonem vyžadovaný rámec výroční zprávy. Většina podnikatelských odvětví potřebuje pro svou činnost souhlas více zájmových skupin ( stakeholders ) než jen zájem zákazníků a soulad s legislativou. Věrohodný nefinanční reporting představuje důležitý aspekt odpovědného chování firem a patří mezi nástroje pro komunikaci mezi firmou a klíčovými zájmovými skupinami (ovlivněnými i ovlivňujícími), kterými kromě zákazníků jsou zejména akcionáři, zaměstnanci, okolní komunity, státní správa a samospráva, média, odborná a široká veřejnost. Zpráva představuje nenahraditelný zdroj informací o dlouhodobých výsledcích Skupiny a konkrétním vlivu jednotlivých společností na její okolí a umožňuje vymezit, za které vlivy a dopady nese skupina Czech Coal odpovědnost. Zahrnuje tři základní oblasti udržitelného rozvoje ekonomickou stabilitu a výkonnost, odpovědnost k životnímu prostředí a sociální rozvoj. Existuje ve dvou typech: tištěná verze a elektronická verze ta je k dispozici na webových stránkách skupiny Czech Coal. Výsledky reportingu předkládané v této zprávě jsou zpracovány na základě metodiky všeobecně uznávané jako nejvýznamnější mezinárodní nástroj nefinančního reportingu metodiky Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Reporting Guidelines GRI. Udržitelný rozvoj v roce

11

12 Hospodaření v roce 2009

13 1.1 Profil Skupiny Poslání skupiny Czech Coal zákazníky vyhledávaný partner pro poskytování paliv, energie a souvisejících služeb zodpovědná správa největších uhelných zásob v České republice, šetrná těžba a návrat rekultivované krajiny lidem a přírodě investice do čisté výroby elektrické energie z uhlí a obnovitelných zdrojů Skupina Czech Coal zahrnuje společnost Czech Coal a.s., obchodníka s energetickými komoditami, především s hnědým uhlím a elektrickou energií, významnou součástí Skupiny jsou těžební společnosti Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s., dále servisní společnost Czech Coal Services a.s. a řada obslužných firem. Skupina Czech Coal spravuje největší uhelné zásoby v České republice. Jejich životnost dosahuje v rámci stávajících územních limitů roku 2058, v případě zpřístupnění zásob za územními limity přesahuje životnost zásob horizont roku V roce 2009 byla do skupiny Czech Coal organizačně začleněna společnost REN Power CZ a.s., jejímž posláním je realizace investic do obnovitelných zdrojů energie. Skupina zaměstnává přibližně 5,2 tisíce pracovníků a v roce 2009 dosáhla celkových konsolidovaných tržeb 11,968 miliardy korun. Hlavní obory činnosti skupiny Czech Coal obchod s energetickými komoditami dobývání nerostných surovin poskytování sdílených služeb Czech Coal a.s. Vršanská uhelná a.s. (VUAS) Litvínovská uhelná a.s. (LUAS) Czech Coal Services a.s. (CCServices) investice do obnovitelných zdrojů výroby elektrické energie rekultivace a revitalizace krajiny výroba tepelné a elektrické energie servisní služby REN Power CZ a.s. REKULTIVACE a.s. DTS Vrbenský, a.s. Teplárna Otrokovice a.s. (34 %)* Energetika Malenovice, a.s. (34 %)* Více než 20 společností v oblasti služeb * Podíl 66 % v Teplárně Otrokovice a Energetice Malenovice drží skupina E.ON Czech 12

14 Místo působnosti skupiny Czech Coal Většina společností Skupiny působí v Ústeckém kraji, vedení společnosti Czech Coal a.s. má také kanceláře v Praze. Mapa č. 1 Společnosti a významná zařízení skupiny Czech Coal v Ústeckém kraji Meziboří Most Praha Informační centrum skupiny Czech Coal pro obyvatele regionu Brno Litvínov Duchcov Vysoká pec Zámek Jezeří Lom ČSA H. Jiřetín Důl Kohinoor a.s. (hlubinný důl Centrum) Litvínovská uhelná a.s. ČSA Louka u Litvínova Chemopetrol, a.s. Lom u Mostu Mariánské Radčice HUMECO, a.s. RENOGUM a.s. Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Úpravna uhlí Komořany DTS Vrbenský, a.s. Severočeské doly a.s. Doly Bílina Bílina Jirkov Chomutov Vrskmaň Lom Vršany Strupčice Vršanská uhelná a.s. Malé Březno Most Lokalita Hrabák HIPODROM MOST a.s. Hlavní báňská záchranná stanice Zaměstnanecké centrum Czech Coal a.s. Czech Coal a.s. Infotea s.r.o. Czech Coal Services a.s. REKULTIVACE a.s. Místo měření prachu Místo měření hluku Místo měření prachu a hluku Udržitelný rozvoj v roce

15 1.1.1 Vývoj akcionářské struktury skupiny Czech Coal 2005 Vznik skupiny Czech Coal. Investoři odkupují od původního vlastníka energetická aktiva, která mj. zahrnují Mosteckou uhelnou společnost (MUS), skupinu s největšími uhelnými zásobami v ČR, a společnost Czech Coal a.s., držitele licence k obchodování s elektrickou energií od roku Skupina Czech Coal zakládá se skupinou E.ON společný podnik v Teplárně Otrokovice a.s. a Energetice Malenovice, a.s. Do skupiny Czech Coal vstupuje nákupem minoritního podílu finanční investor Indoverse Czech Coal Investments Limited Skupina Czech Coal je jedním z pěti největších dodavatelů elektrické energie. Skupina se člení na tři nové sesterské společnosti: Vršanská uhelná a.s. (VUAS), Litvínovská uhelná a.s. (LUAS) a Czech Coal Services a.s. (CCServices). Skupina připravuje projekt moderní elektrárny s nadkritickými parametry Ve skupině došlo k vyrovnání podílů mezi Indoverse Czech Coal Investments Limited (50 %) a Czech Coal N.V. (50 %) Czech Coal a.s. se stává dceřinou společností Czech Coal N.V. (50 %) a Indoverse Czech Coal Investments Limited (50 %) a sesterskou společností LUAS, VUAS a CCServices. Vlastnická struktura skupiny Czech Coal k Indoverse Czech Coal Investments Limited 50 % DTS Vrbenský, a.s. Krušnohorské strojírny Komořany a.s. RENOGUM a.s. HUMECO, a.s. Infotea s.r.o. Důl Kohinoor a.s. Servis Leasing a.s. REKULTIVACE a.s. HIPODROM MOST a.s. Údržba dolů Komořany a.s. Czech Coal a.s. Czech Coal Services a.s. Vršanská uhelná a.s. Litvínovská uhelná a.s. DTS Vrbenský, a.s. Krušnohorské strojírny Komořany a.s. RENOGUM a.s. Důl Kohinoor a.s. HUMECO, a.s. REKULTIVACE a.s. Infotea s.r.o. Teplárna Otrokovice a.s. (34 %) Servis Energetika Leasing Malenovice, a.s. a.s. (34 %) Údržba dolů Komořany a.s. Majetkové účasti v dalších obslužných společnostech a teplárnách Majetkové účasti v dalších obslužných společnostech a teplárnách Czech Coal N. V. 50 % HIPODROM MOST a.s. Teplárna Otrokovice a.s. (34 %) Energetika Malenovice, a.s. (34 %) Aktuální vlastnická struktura skupiny Czech Coal je na stránkách 14

16 Společnost Czech Coal a.s. Kontaktní adresa: Evropská 2690/17, Praha 6, Dejvice Sídlo společnosti: V. Řezáče 315, Most Vize a strategie skupiny Czech Coal Vize skupiny Czech Coal Skupina se zaměřuje na tři hlavní oblasti činnosti: těžba, obchod s energetickými komoditami a rozvoj nových energetických projektů. Vizí Skupiny je při šetrné a k okolí ohleduplné těžbě udržení pozice nejúspěšnějšího nezávislého obchodníka s hnědým uhlím a dosažení pozice nejúspěšnějšího nezávislého obchodníka s elektrickou energií v České republice. Naši nezávislost chápeme ve vztahu k národní vertikálně integrované dominantní skupině ČEZ a k regionálně monopolním energetickým distributorům. V rozvojových projektech je vizí Skupiny úspěšná realizace nových energetických zdrojů, založených na čistých technologiích. Strategie skupiny Czech Coal V obchodě s energetickými komoditami jsme pro zákazníky flexibilním a spolehlivým partnerem, který kromě konkurenceschopných produktů nabízí i související služby s přidanou hodnotou a poradenství. V obchodě s hnědým uhlím, kde se na trhu v důsledku přetrvávající platnosti územních limitů těžby prohlubuje nerovnováha mezi omezenou nabídkou a rostoucí poptávkou, je povinností Skupiny zabezpečit rovné podmínky v prodeji uhlí vůči všem zákazníkům. V oblasti produkce hnědého uhlí se soustředíme na: kvalitní řízení jakosti uhlí a zákaznický servis tak, aby naše produkce vyhovovala nejvyšším nárokům na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost zákazníků, dodržení všech zákonných omezení při těžbě, včetně limitů hlučnosti a prašnosti, revitalizaci životního prostředí po těžbě nad rámec zákonem dané rekultivační povinnosti. letiště Ruzyně Evropská PRAHA Připravujeme investice do projektů a jednáme s potenciálními partnery tak, abychom se mohli podílet na výrobě elektřiny v energetických zdrojích založených na nejmodernějších technologiích. Cílevědomě vytváříme podmínky pro možnost zodpovědného dlouhodobého investičního chování v energetice, snažíme se informovat zákazníky a investory, varovat před riziky a získat většinový souhlas stakeholderů s činností Skupiny. Udržitelný rozvoj v roce

17 1.2 Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Struktura řízení skupiny Czech Coal Všechny hlavní společnosti Skupiny, tedy Czech Coal a.s., Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s. a Czech Coal Services a.s., jsou akciovými společnostmi. Jejich statutární orgány tvoří dozorčí rada a představenstvo, jak určují stanovy společností. Jednotlivé společnosti jsou řízeny výkonným vedením, výkonné vedení odpovídá organizační struktuře společnosti (podrobné údaje viz Procesy sloužící k vyloučení střetu zájmů definují stanovy. Dozorčí rady a představenstva společností Czech Coal a.s., Czech Coal Services a.s., Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s. jsou voleny a odvolávány valnou hromadou akcionářů s výjimkou členů dozorčích rad volených a odvolávaných zaměstnanci v souladu s ustanovením obchodního zákoníku. Představenstvo schvaluje roční priority, jejichž plnění je základem pro úkoly výkonného vedení jednotlivých společností. Další úkoly, pokyny či doporučení jsou přijímány na pravidelných jednáních představenstva. Za kontrolu, realizaci a audit hospodářských, ekologických a sociálních priorit a jejich výsledků odpovídá výkonné vedení konkrétní společnosti. Vedení společností je odborně tvořeno tak, aby obsáhlo strategické směrování organizace, včetně otázek týkajících se ekologických a sociálních rizik a příležitostí. V čele výkonného vedení společnosti stojí generální ředitel. Generální ředitel společnosti je vždy členem představenstva a předává úkoly jednotlivým ředitelům ve výkonném vedení společnosti. Plnění úkolů je hodnoceno na poradách vedení jednotlivých úseků či odborů. Podkladem hodnocení výkonnosti dané společnosti v hospodářské, ekologické a sociální oblasti je rozpočet (plán, očekávaná skutečnost a skutečnost) a reporty o plnění úkolů v oblasti lidských zdrojů, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Hodnocení vedoucích pracovníků je založeno na stanovení procenta odměn podle výsledku EBITDA Skupiny a příslušné společnosti a podle vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů, ukazatelů a cílů. Kromě rozpočtu jsou dalšími klíčovými řídícími dokumenty hlavních společností Skupiny Priority pro daný rok. Priority pokrývají strategické finanční, obchodní a rozvojové cíle, včetně řízení finančních a nefinančních rizik, a jsou předmětem obchodního tajemství každé společnosti. Součástí Priorit v roce 2009 bylo pro celou Skupinu i přijetí koncepčního dokumentu Corporate Culture definujícího principy a cíle ve Skupině v zaměstnanecké oblasti zahrnující otázky sdílení informací, řešení konfliktních situací nebo rozvoje lidských zdrojů. Výkonnost společností Skupiny je sledována finančním i nefinančním reportingem jednotlivých organizačních částí, který je podkladem pro jednotlivé výroční zprávy společností. Za rok 2009 byla zpracována konsolidovaná účetní závěrka skupiny Czech Coal podle IAS/IFRS. Nefinanční reporting probíhá podle metodiky GRI (Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj). Zprávy jsou ověřovány interním i externím auditem. Podrobné konsolidované finanční výsledky skupiny Czech Coal (Konsolidovaná účetní závěrka dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví /IFRS/ k ) jsou k dispozici na Konsolidované základní ekonomické údaje za skupinu Czech Coal Údaje jsou konsolidovány po auditu jednotlivých společností. Do agregované/konsolidované skupiny byly zahrnuty společnosti Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s., Czech Coal Services a.s., Czech Coal a.s., Czech Coal POWER s.r.o., Czech Coal SK s.r.o., Clythport Investments Limited, Důl Kohinoor a.s., Krušnohorské strojírny Komořany a.s., DTS Vrbenský, a.s., HUMECO, a.s., REKULTIVACE a.s., RENOGUM a.s., HG Správa a.s., HIPODROM MOST a.s., Infotea s.r.o., Servis Leasing a.s., Q-SERVIS a.s., Rental Servis a.s., PREHNISTEN s.r.o., Údržba dolů Komořany a.s., VS METALL, spol. s r.o., Synergoinvest SA, CH-Fribourg. (Podrobnosti viz Data roku 2008 oproti roku 2007 obsahují společnosti Czech Coal Services a.s., Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s., které vznikly na základě rozdělení bývalé Mostecké uhelné a.s., dále neobsahují společnosti E-GATE a.s., Porteuroinvest Anstalt a RÜCKL CRYSTAL a.s., STACH & I.P. a MUS-Uniservis s.r.o., které byly prodány. Navíc obsahují nově vzniklé společnosti PREHNISTEN s.r.o. a Údržba dolů Komořany a.s. Data roku 2009 oproti roku 2008 jsou beze změny. 16

18 Základní ekonomické údaje za Skupinu, meziroční srovnání (miliony Kč) 2006 dle IFRS 2007 dle IFRS 2008 dle IFRS 2009 dle IFRS Celkové konsolidované tržby za Skupinu Čisté tržby (výkony + marže) Přidaná hodnota Provozní (konsolidované) tržby EBITDA Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Daň z příjmů za běžnou činnost Celková aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Počet zaměstnanců (měsíční průměr) Finanční ukazatele (index, procenta) Čistý dluh / EBITDA 1,08 0,86 0,46 0 Čistý dluh / Vlastní kapitál 94,79 50,64 28,16 0 EBITDA margin (EBITDA/Čisté tržby) = poměr provozního zisku na tržbách 0,34 0,40 0,45 0,41 EQUITY ratio (Vlastní kapitál/aktiva) = finanční stabilita společnosti 21,36 33,45 41,17 32,21 ROE (Výsledek hospodaření po zdanění / Vlastní kapitál) 66,72 37,55 27,25 78,29 Ostatní ekonomické údaje za Skupinu (miliony Kč) 2006 dle IFRS 2007 dle IFRS 2008 dle IFRS 2009 dle IFRS Náklady za nákup materiálu (výkonová spotřeba) Celkové náklady na mzdy a benefity (osobní náklady) Celková částka daní Obdržené dotace od státu/vlády/eu (nezahrnuje náklady státu na rekultivace) Celkový objem nákladů a investic v oblasti ochrany životního prostředí (bez nákladů na rekultivace)

19 1.2.2 Plnění daňových povinností Plnění daňových povinností skupinou Czech Coal v roce 2009 (tisíce Kč) Daň z příjmů Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Daň z pevných paliv Celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Daně a poplatky z toho: Daň z převodu nemovitostí Poplatky za vydobyté nerosty Poplatky z ploch dobývacího prostoru Poplatky za dočasné vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu Ostatní daně a poplatky DPH Celkem (odvod) Vrácení spotřební daně 192 CELKEM

20 1.3 Obchod Czech Coal a.s. s elektrickou energií Czech Coal a.s. se soustředí především na prodej mosteckého hnědého uhlí, na nákup a prodej elektrické energie, investice do klasických i obnovitelných zdrojů elektřiny a poskytování souvisejících služeb. Společnost Czech Coal a.s. je jednou z největších firem v ČR, obchodujících s energetickými komoditami. Obchodování s elektrickou energií v ČR bylo společností Czech Coal a.s. zahájeno v roce 2002, tedy v nejkratším možném zákonném termínu po otevření trhu s elektřinou v ČR. Czech Coal a.s. jako součást přední energetické skupiny představuje velmi silné znalostní a kapitálové zázemí i pro vlastní prodej elektřiny. Czech Coal a.s. se zpočátku více orientovala na velkoobchod s elektřinou. Velké objemy byly v letech realizovány zejména na zahraničních trzích. S postupným otevíráním trhu pro konečné zákazníky se firma zaměřila také na tento trh. V současné době patří mezi dva nejvýznamnější nezávislé dodavatele elektřiny pro tuto oblast trhu Trh s elektřinou v České republice Obchodování Czech Coal a.s. na burze PXE v roce 2009 Společnost Czech Coal a.s. zvládla velmi dobře dynamiku změn, kterou burza PXE v roce 2009 prošla. Czech Coal se stala jedním z velmi úspěšných a významných obchodníků na energetické burze, kde s výhodou využila dlouholetých znalostí energetického trhu. Prostřednictvím PXE byla v průběhu roku 2009 zajištěna pro rok 2010 a 2011 významná část potřebného množství elektřiny pro naše koncové odběratele. Zbývající část společnost Czech Coal a.s. nakoupila na ostatních relevantních trzích či formou bilaterálních obchodů. Vhodným načasováním nákupu na PXE se podařilo z velké části eliminovat problémy spojené s volatilitou cen. Pro obchodní partnery skupiny Czech Coal byla nakoupena elektřina za příznivé ceny, významná část dodávek byla uzavřena na období Průběh cen jednotlivých Base Load pro jednotlivé roky (ceny na rok 2009 až 2012) znázorňuje následující obrázek. Trh s elektrickou energií v ČR v roce 2009 nezaznamenal již tak extrémní vývoj jako v předchozím roce. Ceny elektřiny obchodované na Energetické burze Praha (PXE) byly oproti roku 2008 stabilnější a měly klesající tendenci. Nicméně i tak byly během roku 2009 zaznamenány výkyvy o 20 EUR/MWh oběma směry. Pohyby cen elektřiny vedly k podstatné změně v přístupu při nákupu elektřiny na velkoobchodním trhu. Pro řadu odběratelů energie představuje tato změna v obchodu s elektřinou úplně nové příležitosti a rizika při nákupu elektřiny. Prostřednictvím PXE lze nakoupit nebo prodat nabízené elektrické produkty za cenu, která podléhá tržním výkyvům podobně jako například cena akcií. Významným faktorem, který ovlivňoval zejména volatilitu ceny v průběhu roku 2009, se stala nastupující krize v průmyslu. PXE dosáhla významné likvidity překračující jiné organizované obchodní platformy a do konce roku 2009 prodala obchodníkům elektřinu v objemu GWh, což odpovídá prodejní ceně milionů eur. Při porovnání vývoje cen na různých likvidních trzích v Evropě lze dojít k závěru, že česká elektřina tuto cenu následuje. Hlavním cenotvorným trhem je německá burza EEX v Lipsku, které se dominantní dodavatel elektřiny (ČEZ) přizpůsobuje. Obchod s elektřinou a distribuce včetně cen je pod přísným dohledem státních orgánů. Tyto instituce ochraňují zájmy konečných spotřebitelů, vytvářejí pravidla a kontrolují jejich dodržování všemi účastníky trhu, zejména distributory. Jde o Energetický regulační úřad (ERÚ), Státní energetickou inspekci a Operátora trhu s elektřinou, a.s. Pozice konečného zákazníka na trhu s elektřinou doznala značných změn díky liberalizaci trhu, kdy je nutné umět posoudit kvalitu dodavatele elektřiny. EUR/1 MWh Vývoj roční CZ base dodávky CAL-09 CAL-10 CAL-11 CAL-12 CAL-13 Zdroj: PCX Udržitelný rozvoj v roce

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004

SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 SEVEROČESKÉ DOLY a.s. výroční zpráva 2004 Příroda obdarovala oblast pod Krušnými horami nesmírným bohatstvím v podobě uhelné sloje. Do značné míry tak ovlivnila

Více

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas.

S U. Projekt Medard. SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006. mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum. www.suas. ČÍSLA A DATA LIDÉ PROFIL SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA BUDOUCNOST PŘÍLOHY S U SOKOLOVSKÁ UHELNÁ Zpráva o hospodaření za rok 2006 Projekt Medard mění vytěženou krajinu v turistické a kulturní centrum

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2007. Nejen ve sportu, ale i v podnikání je týmový duch klíčem k úspěchu. Sokolovská uhelná. www.suas.

Zpráva o hospodaření za rok 2007. Nejen ve sportu, ale i v podnikání je týmový duch klíčem k úspěchu. Sokolovská uhelná. www.suas. Zpráva o hospodaření za rok 2007 Sokolovská uhelná www.suas.cz Nejen ve sportu, ale i v podnikání je týmový duch klíčem k úspěchu. Zpráva o hospodaření za rok 2007 Sokolovská uhelná Zpráva o hospodaření

Více

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010

Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 Skupina ČEZ Výroční zpráva 2010 44,6 TWh prodej elektřiny koncovým zákazníkům 61,7 mld. Kč investiční výdaje 22,4 % rentabilita vlastního kapitálu 47,2 mld. Kč zisk po zdanění 28,5 mld. Kč přiznané dividendy

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly

Výroční zpráva 2012. Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2012 Skupina Severočeské doly 007 011 018 020 Skupina Severočeské doly stabilně dosahuje dynamických obchodních výsledků. 046 048 050 053 Severočeské doly mají smysl pro detail, který se

Více

Úvodní slovo jednatelů

Úvodní slovo jednatelů Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo jednatelů 4 Profil Společnosti 4 Základní informace 5 Společníci 6 Údaje o dozorčích a statutárních orgánech 6 Dozorčí rada 7 Jednatelé Společnosti 8 Správa a

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Slovo člena představenstva Profil společnosti Základní údaje o společnosti Předmět podnikání Hlavní události

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice.

PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch. spoleãností v âeské republice. 1 PraÏská teplárenská a.s. je jednou z nejvût ích teplárensk ch spoleãností v âeské republice. Obsah Profil společnosti Vývoj nejdůležitějších ekonomických ukazatelů Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1

OBSAH DTS VRBENSKÝ, A.S. / VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 / 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Představení společnosti DTS Vrbenský, a. s. 3 Správnou cestou 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 12 Profi l společnosti 14 Řídící orgány společnosti 16 Zpráva představenstva

Více

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s.

OBSAH. Dalkia Industry CZ, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo a chlad pro organizaci podléhající Hornímu zákonu,

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL RPA, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL RPA, s.r.o. Výroční zpráva 2007 UNIPETROL RPA, s.r.o. Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SKUPINY UNIPETROL... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 5 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 6 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 7 5. OČEKÁVANÝ

Více

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006

ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 ČEZ Distribuce, a. s. Výroční zpráva 2006 Skupina ČEZ Energie bez hranic ČEZ Distribuce, a. s. (dále též jen společnost ), se sídlem v Děčíně vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 31. 3. 2005. ČEZ

Více

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva

TEPLÁRNA STRAKONICE. a.s. výroční zpráva TEPLÁRNA STRAKONICE a.s. 2010 výroční zpráva obsah výroční zpráva Dle ustanovení 21 zákona 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění platných předpisů. PROFIL SPOLEČNOSTI 2 ZÁKLADNÍ UKAZATELE 3 HODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s.

Výroční zpráva 2014. Veolia Energie ČR, a.s. Výroční zpráva 2014 Veolia Energie ČR, a.s. Obsah 1 Identifikační a obecné údaje společnosti 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Charakteristika společnosti 3 1.3 Orgány společnosti 4 1.4 Organizační struktura

Více

Pražská teplárenská a.s.

Pražská teplárenská a.s. 01 Pražská teplárenská a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 Teplo a energie patří mezi základní životní potřeby. Pražská teplárenská a.s. již tradičně pečuje o tepelnou pohodu obyvatel a organizací a

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Zpráva o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ 2012/2013

Zpráva o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ 2012/2013 Zpráva o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ 2012/2013 2 Obsah Zpráva o společenské odpovědnosti Skupiny ČEZ 2012/2013 Obsah 1. Úvod 6 1.1 Schéma struktury koncernu 6 1.2 Informace o společnosti 7 1.3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ LOGISTIKA, s.r.o., ZA ROK 2008 SKUPINA ČEZ 2 3 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy s ústředím v České

Více

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění

75,3 TWh prodej elektřiny. 56,6 mld. Kč investiční výdaje. 27,6 % rentabilita vlastního kapitálu. 51,9 mld. Kč zisk po zdanění REVÝROČNÍ SKUPINA ČEZ ZPRÁVA 2009 SPON SIBLE JSME S VÁMI Rádi věnujeme energii tomu, co má smysl. Prostřednictvím naší nadace i přímým přispěním proto podporujeme projekty z různých oblastí, které pomáhají

Více

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu

e-mail stíny krajina pro život dnes rozhodují děti šéfkuchař miláček křehká pouta nerozluční cesta do Chomutova veselka nerušit, prosím čas na změnu miláček cesta do Chomutova veselka dnes rozhodují děti Skupina Severočeské doly Výroční zpráva 2014 e-mail nerozluční krajina pro život křehká pouta nerušit, prosím šéfkuchař čas na změnu stíny SEZONA

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více