Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009"

Transkript

1 Sustainable Development Udržitelný rozvoj Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009

2

3 Anglická verze této roční zprávy skupiny Czech Coal byla ověřena Det Norske Veritas CZ, s.r.o. Metodika GRI je aplikována na úrovni A+. Zpráva skupiny Czech Coal vychází z mezinárodní reportovací metodiky Global Reporting Initiative (GRI). Je zpracována s využitím Sustainability Reporting Guidelines GRI Version 3.0, 2006, a metodiky pro odvětví těžby nerostů (GRI Mining and Metals Sector Supplement, 2005). GRI v souladu s principy udržitelného rozvoje prosazuje dobrovolné zveřejňování environmentálních, ekonomických a sociálních ukazatelů ze strany organizací, zejména soukromých podnikatelských subjektů. Cílem GRI je podpořit transparentnost a důvěryhodnost aktivit spojených s udržitelným rozvojem. Více informací o iniciativě GRI je k dispozici na

4 Udržitelný rozvoj Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2009

5 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele Czech Coal a.s...8 Určení zprávy HOSPODAŘENÍ V ROCE Profil Skupiny...12 Poslání skupiny Czech Coal...12 Hlavní obory činnosti skupiny Czech Coal...12 Místo působnosti skupiny Czech Coal...13 Mapa č. 1 Společnosti a významná zařízení Skupiny v Ústeckém kraji Vývoj akcionářské struktury skupiny Czech Coal...14 Vlastnická struktura skupiny Czech Coal k Vize a strategie skupiny Czech Coal Struktura řízení skupiny Czech Coal Produkce hnědého uhlí...26 Historie těžby v okolí Mostu...26 Těžba hnědého uhlí ve skupině Czech Coal Litvínovská uhelná a.s. těžba hnědého uhlí pro energetiku, teplárenství a domácnosti...27 Řez lomem ČSA Vršanská uhelná a.s. těžba hnědého uhlí pro elektrárny...29 Řez lomem Vršany Hlubinná těžba hnědého uhlí Důl Kohinoor a.s Rozsah těžby, výroba a expedice uhelných produktů...31 Mapa č. 2 Zásoby hnědého uhlí v hlavních lokalitách skupiny Czech Coal...31 Výhled těžby hnědého uhlí Management jakosti a odpovědnost za uhelné produkty...34 Informační systém pro řízení jakosti hnědého uhlí...34 Popeloměry, síroměry a automatické vzorkovače Aplikovaný výzkum Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Konsolidované základní ekonomické údaje za skupinu Czech Coal Plnění daňových povinností Obchod Czech Coal a.s. s elektrickou energií Trh s elektřinou v České republice Obchodování Czech Coal a.s. na burze PXE v roce Tvorba ceny elektrické energie...20 Ceny energie z klasických a z obnovitelných zdrojů Obchod s elektřinou nabídka zákazníkům Výsledky obchodu s elektřinou v roce 2009 a výhled pro rok Výhled obchodu s elektřinou ve vztahu k recesi a finanční krizi Obchod Czech Coal a.s. s hnědým uhlím Obchod s hnědým uhlím...22 Výsledky obchodu s hnědým uhlím...22 Sortimentní skladba prodeje hnědého uhlí údaje za rok Segmenty trhu...23 Průměrné jakostní parametry produkce mosteckého hnědého uhlí Strategie skupiny Czech Coal v obchodu s hnědým uhlím...25 Obchodní strategie...25 Tvorba ceny hnědého uhlí a změny v roce Poskytování informací zákazníkům a reklamace...25 Hodnocení spokojenosti zákazníků Strojírenství Krušnohorské strojírny Komořany a.s Strojní celky a technologické konstrukce...35 Kotle Varimatik...36 Kalibrační laboratoř Stavební a zemní práce, doprava DTS Vrbenský, a.s Gumárenské služby RENOGUM a.s Servis a renovace dopravních pásů...38 Gumový program Další obory činnosti ve Skupině Sdílené služby Czech Coal Services a.s Hlavní báňská záchranná stanice Most (HBZS) a Hasičský záchranný sbor (HZS) Litvínovské uhelné a.s Odvodňování lomů, provozování čistíren a čerpadel HUMECO, a.s Informatika Infotea s.r.o Rekultivace REKULTIVACE a.s Zajištění sportovní činnosti HIPODROM MOST a.s Přehled standardů ISO, certifikátů a fází hodnocení jakosti hlavních produktů skupiny Czech Coal Standardy a certifikáty managementu jakosti ve společnostech Skupiny, Fáze hodnocení jakosti v průběhu životnosti hlavních produktů...45

6 2. UDRŽITELNÝ ROZVOJ V ROCE Řízení a kontrola výkonnosti v oblasti udržitelného rozvoje Vývoj environmentální a sociální odpovědnosti ve Skupině...48 Cíle environmentální a sociální odpovědnosti Skupiny...48 Fakta o transformaci v oblasti povrchové těžby hnědého uhlí...48 Ocenění společností skupiny Czech Coal v kategorii bezpečnosti práce...49 Ocenění monitoringu terénu při báňské činnosti Řízení a kontrola výkonnosti v oblasti udržitelného rozvoje...49 Řízení minimalizace dopadů provozní činnosti organizace na místní společenství...49 Projekty zvyšování ekonomické, environmentální a sociální odpovědnosti ve skupině Czech Coal...50 Odpovědnost za produkty v oblasti komunikace a marketingu...50 Participace na veřejné politice...50 Podpora otevřeného transparentního trhu...51 Soulad s legislativou a dodržování právních předpisů...51 Významné právní spory, kontroly a incidenty, nehody, poplatky a pokuty...52 Interní etické kodexy, zásady, metodiky a koncepce pro oblast hospodářské, ekologické a sociální výkonnosti Rizika a příležitosti podnikání skupiny Czech Coal Rizika podnikání skupiny Czech Coal...54 Riziko omezování nabídky energie z tradičních zdrojů (uhlí a jádro)...54 Rizika plynoucí z návrhů na legislativní změny v oblasti těžby hnědého uhlí a zpoplatnění či zdanění jeho těžby, prodeje nebo z něj vyrobené energie...54 Rizika plynoucí z budoucího vývoje legislativy na ochranu ovzduší...55 Rizika v sociální oblasti a dopady recese Příležitosti Skupiny z hlediska udržitelného rozvoje jejího podnikání...56 Úplná liberalizace trhu s elektrickou energií a důslednější unbunding...56 Perspektiva EU ve využívání uhlí k výrobě energie...56 Investice do obnovitelných zdrojů...56 Rekultivace a revitalizace po těžbě Vztahy se zájmovými skupinami (stakeholdery) skupiny Czech Coal...57 Zásady vztahů se zájmovými skupinami ( stakeholders )...57 Typy zájmových skupin a obvyklé způsoby komunikace...57 Reporting názorů obyvatel kraje, Pravidla nefinančního reportingu...60 Priority...60 Hranice reportingu...60 Metodika reportingu...61 Změny ve vlastnictví a organizaci Skupiny Udržitelný rozvoj a pozice hnědouhelné energetiky v ČR Vývoj stavu životního prostředí ovzduší v ČR...62 Vliv energetiky na životní prostředí ovzduší Vliv energetiky na životní prostředí ovzduší v Ústeckém kraji...63 Ústecký kraj, energetika a její význam a vliv...63 Snížení emisí znečišťujících látek v uplynulé dekádě...63 Snížení hmotnostní koncentrace prachu a oxidu siřičitého v ovzduší Ústeckého kraje...63 Pochybnosti o návratu k topení hnědým uhlím...64 Vztah zlepšení zdravotního stav obyvatel a stavu ovzduší...65 Posouzení trendů vývoje kvality ovzduší v Ústeckém kraji a významu uhelné energetiky Otázka regulace energetiky a zdravotních přínosů pro obyvatelstvo Výhled hnědouhelné energetiky v ČR...72 Zásoby hnědého uhlí v Severočeské uhelné pánvi a územní limity těžby...72 Produkce hnědého uhlí v ČR...73 Podíl výroby elektrické energie z hnědého uhlí v ČR...74 Využívání tříděného uhlí v ČR v současnosti a perspektiva Strategické dokumenty k rozvoji energetického hospodářství ČR...75 Státní energetická koncepce, limity těžby a produkce uhlí v ČR Ekonomické vztahy skupiny Czech Coal s okolními komunitami Finanční prostředky plynoucí ze skupiny Czech Coal Finanční přínosy těžby obcím v mosteckém a chomutovském regionu Ochrana životního prostředí Principy péče o životní prostředí ve společnostech Skupiny...79 Kontroly zdrojů znečišťovaní...79 Ochrana vod...79 Nakládání s odpady...79 Správa a likvidace zařízení s možným obsahem PCB...80 Nakládání s chemickými látkami a přípravky Přehledné údaje o vlivu jednotlivých výrobních společností Skupiny na životní prostředí...81 Zdroje znečištění ve výrobních společnostech skupiny Czech Coal v roce Souhrnné environmentální indikátory výrobních společností, Ochrana životního prostředí při produkci hnědého uhlí...83 Vývoj celkových emisí produkce odpadů produkovaných při těžbě a zpracovaní uhlí ve skupině Czech Coal...83 Ochrana ovzduší při třídění a úpravě uhlí...83

7 Vliv přepravy hlavních produktů skupiny Czech Coal...84 Využití vedlejších energetických produktů ze spalování uhlí...84 Měření znečištění v ovzduší a hladiny hluku způsobené provozem v lomech...84 Systém sledování bočních svahů lomu ČSA...85 Další prováděná měření Tabulky energetické a materiálové náročnosti skupiny Czech Coal Rekultivace skupiny Czech Coal...87 Základní údaje o rekultivacích skupiny Czech Coal...87 Náklady na rekultivace Aktuální projekty rekultivací skupiny Czech Coal...91 Pěstování energetických plodin na rekultivacích...92 Exkurze a Uhelné safari Chytré hlavy pro Sever nový projekt v roce Podpora sociálních a vzdělávacích projektů na celostátní úrovni Reporting přínosů a vlivů na sousední komunity, Projekt zpřístupnění zásob hnědého uhlí budoucím generacím Přímé jednání s majiteli nemovitostí a obyvateli Horního Jiřetína a Černic Nabídka na vypořádání pro obyvatele Horního Jiřetína v případě přesídlení PŘÍLOHY Seznam reportovaných společností skupiny Czech Coal Lidské zdroje Společné principy zaměstnanecké politiky skupiny Czech Coal...94 Bezpečnost práce...94 Zaměstnanecké benefity Řízení lidských zdrojů...98 Principy řízení zaměstnanosti...98 Spolupráce se školami praxe a projekty studentů...99 Dodržování lidských práv a postupy proti neetickému jednání...99 Rovnocenné odměňování mužů a žen...99 Restrukturalizace, provozní změny a jejich dopady na zaměstnance...99 Vzdělávání zaměstnanců a psychologické služby Problematika zaměstnanců v předdůchodovém věku a outplacement Participace zaměstnanců na řízení firmy Význam kolektivních smluv Struktura odborové organizace a její činnost Kolektivní vyjednávání Tabulky GRI Ověření dle GRI Version 3.0, Popisky obrázků Hodnocení Zprávy anketa Regionální spolupráce Principy regionální politiky skupiny Czech Coal Poskytování informací Přímá podpora regionálního rozvoje společnostmi skupiny Czech Coal Přímá podpora obecně prospěšným projektům Podpora regionálního rozvoje v Ústeckém kraji Program Regionální politika skupiny Czech Coal v roce Partnerství s obcemi Program Spolužití Celoroční sponzoring Vybrané výsledky programu Regionální politika...106

8 Udržitelný rozvoj v roce

9 Úvodní slovo generálního ředitele Czech Coal a.s. Vážení partneři, přátelé a čtenáři, nejvýznamnějším úkolem skupiny Czech Coal v minulém roce bylo zvládnutí hospodářské recese, implementace účinných opatření k minimalizaci jejího dopadu, prozíravost v obchodním a platebním styku, tvorba úspor a změna struktury a navíc rozvoj činností v nové struktuře Skupiny, kterou představují především obchodní společnost Czech Coal a.s., výrobní společnosti Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s. a servisní společnost Czech Coal Services a.s. Tato roční zpráva popisuje vývoj v novém členění celé skupiny Czech Coal a zároveň poskytuje dlouhodobě ustálenou strukturu konsolidovaných údajů z oblasti finanční, obchodní, výrobní, environmentální, zaměstnanecké a regionální. V roce 2009 dosáhly celkové konsolidované tržby Skupiny 11,968 miliardy korun při ukazateli EBITDA 3,703 miliardy. Náročný dialog o aktualizaci Státní energetické koncepce související s možným využitím hnědého uhlí za stávajícími územními limity nenabídl řešení ani v roce 2009 a zůstává otevřeným tématem do roku dalšího. Předpokládané vynucené snížení těžby v dotčené lokalitě ČSA na polovinu stávajícího objemu po roce 2012 a dočasné zastavení těžby v roce 2021 se jeví jako reálné. Společnosti Skupiny se na celkové hnědouhelné produkci v roce 2009 v České republice podílely 32,06 %. Dlouhodobý převis poptávky nad nabídkou hnědého uhlí pro elektrárny a teplárny nás neustále nutí hledat obchodní model, jenž poskytne našim zákazníkům férové podmínky pro soutěž o zbývající volné uhelné zásoby. Kromě lokality ČSA s největšími domácími uhelnými zásobami, které jsou však z velké části dosud blokovány územními limity, spravujeme těžební lokalitu Vršany. Ta naopak disponuje nejdelší životností zásob v České republice v rámci stávajících územních limitů, a to na dalších 50 let. Na trhu s elektřinou jsme navzdory poklesu spotřeby elektrické energie v ČR v důsledku recese zažili úspěšný rok a zvýšili dodávky koncovým zákazníkům o více než 25 % v porovnání s rokem předchozím. Obchodní výsledky prodeje elektrické energie nás opět nominovaly mezi pět největších obchodníků v zemi. Trvá náš zájem podílet se na zásadní obnově domácí uhelné energetiky a pokračujeme v přípravě investic do moderních zdrojů. Významnou událostí bylo také organizační začlenění společnosti realizující investice do obnovitelných zdrojů. REN Power CZ a.s. se po třech letech stala jedním z nejvýznamnějších provozovatelů fotovoltaických a větrných elektráren v ČR. Obnovitelné zdroje tak rozšířily portfolio Skupiny, jejímž posláním je investice do čisté elektrické energie z uhlí a obnovitelných zdrojů. Důležitým krokem minulého roku bylo rovněž oznámení Skupiny, že je připravena jednat s obyvateli Horního Jiřetína o aktualizaci nabídky, v níž by se měly odrazit současné podněty obyvatel města a jejich připravenost ke spolupráci. Dialog rozvíjíme i s řadou odborných cílových skupin, kterým je tato roční zpráva také určena. Naši připravenost podílet se významnou měrou na udržitelném rozvoji celého Ústeckého kraje, v němž působíme, jsme vyjádřili nabídkou dlouhodobé spolupráce Radě Ústeckého kraje. Na závěr mi dovolte deklarovat, že jsme tuto zprávu vypracovali v souladu s metodikou Global Reporting Initiative (GRI). Představuje vyváženou a přiměřenou prezentaci hospodářské, ekologické a sociální výkonnosti organizace v konsolidovaných údajích za rok Integruje v sobě konsolidovanou účetní závěrku skupiny Czech Coal (dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví /IFRS/ k ) a nefinanční report zahrnující skupinu Czech Coal včetně důležitých dceřiných firem. Nefinanční reporting se stal ve skupině Czech Coal již zavedenou praxí. V podobě ucelené roční zprávy se s ním můžete prostřednictvím tohoto dokumentu seznámit už pošesté. Tato zpráva je zpracována podle metodiky GRI Sustainability Reporting Guidelines, Version 3.0, 2006, a metodiky pro odvětví těžby nerostů GRI Mining and Metals Sector Supplement, 2005, úroveň aplikace metodiky je ověřena externím auditorem. Luboš Pavlas Generální ředitel Czech Coal a.s. 8

10 Určení Zprávy Tato roční zpráva nenahrazuje výroční zprávu Czech Coal a.s. nebo jiné společnosti skupiny Czech Coal ani není jejím marketingovým nástrojem, ale předkládá v kontinuitě od roku 2005 výsledky nefinančního reportingu, který ve většině ohledů vysoce přesahuje zákonem vyžadovaný rámec výroční zprávy. Většina podnikatelských odvětví potřebuje pro svou činnost souhlas více zájmových skupin ( stakeholders ) než jen zájem zákazníků a soulad s legislativou. Věrohodný nefinanční reporting představuje důležitý aspekt odpovědného chování firem a patří mezi nástroje pro komunikaci mezi firmou a klíčovými zájmovými skupinami (ovlivněnými i ovlivňujícími), kterými kromě zákazníků jsou zejména akcionáři, zaměstnanci, okolní komunity, státní správa a samospráva, média, odborná a široká veřejnost. Zpráva představuje nenahraditelný zdroj informací o dlouhodobých výsledcích Skupiny a konkrétním vlivu jednotlivých společností na její okolí a umožňuje vymezit, za které vlivy a dopady nese skupina Czech Coal odpovědnost. Zahrnuje tři základní oblasti udržitelného rozvoje ekonomickou stabilitu a výkonnost, odpovědnost k životnímu prostředí a sociální rozvoj. Existuje ve dvou typech: tištěná verze a elektronická verze ta je k dispozici na webových stránkách skupiny Czech Coal. Výsledky reportingu předkládané v této zprávě jsou zpracovány na základě metodiky všeobecně uznávané jako nejvýznamnější mezinárodní nástroj nefinančního reportingu metodiky Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Reporting Guidelines GRI. Udržitelný rozvoj v roce

11

12 Hospodaření v roce 2009

13 1.1 Profil Skupiny Poslání skupiny Czech Coal zákazníky vyhledávaný partner pro poskytování paliv, energie a souvisejících služeb zodpovědná správa největších uhelných zásob v České republice, šetrná těžba a návrat rekultivované krajiny lidem a přírodě investice do čisté výroby elektrické energie z uhlí a obnovitelných zdrojů Skupina Czech Coal zahrnuje společnost Czech Coal a.s., obchodníka s energetickými komoditami, především s hnědým uhlím a elektrickou energií, významnou součástí Skupiny jsou těžební společnosti Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s., dále servisní společnost Czech Coal Services a.s. a řada obslužných firem. Skupina Czech Coal spravuje největší uhelné zásoby v České republice. Jejich životnost dosahuje v rámci stávajících územních limitů roku 2058, v případě zpřístupnění zásob za územními limity přesahuje životnost zásob horizont roku V roce 2009 byla do skupiny Czech Coal organizačně začleněna společnost REN Power CZ a.s., jejímž posláním je realizace investic do obnovitelných zdrojů energie. Skupina zaměstnává přibližně 5,2 tisíce pracovníků a v roce 2009 dosáhla celkových konsolidovaných tržeb 11,968 miliardy korun. Hlavní obory činnosti skupiny Czech Coal obchod s energetickými komoditami dobývání nerostných surovin poskytování sdílených služeb Czech Coal a.s. Vršanská uhelná a.s. (VUAS) Litvínovská uhelná a.s. (LUAS) Czech Coal Services a.s. (CCServices) investice do obnovitelných zdrojů výroby elektrické energie rekultivace a revitalizace krajiny výroba tepelné a elektrické energie servisní služby REN Power CZ a.s. REKULTIVACE a.s. DTS Vrbenský, a.s. Teplárna Otrokovice a.s. (34 %)* Energetika Malenovice, a.s. (34 %)* Více než 20 společností v oblasti služeb * Podíl 66 % v Teplárně Otrokovice a Energetice Malenovice drží skupina E.ON Czech 12

14 Místo působnosti skupiny Czech Coal Většina společností Skupiny působí v Ústeckém kraji, vedení společnosti Czech Coal a.s. má také kanceláře v Praze. Mapa č. 1 Společnosti a významná zařízení skupiny Czech Coal v Ústeckém kraji Meziboří Most Praha Informační centrum skupiny Czech Coal pro obyvatele regionu Brno Litvínov Duchcov Vysoká pec Zámek Jezeří Lom ČSA H. Jiřetín Důl Kohinoor a.s. (hlubinný důl Centrum) Litvínovská uhelná a.s. ČSA Louka u Litvínova Chemopetrol, a.s. Lom u Mostu Mariánské Radčice HUMECO, a.s. RENOGUM a.s. Krušnohorské strojírny Komořany a.s. Úpravna uhlí Komořany DTS Vrbenský, a.s. Severočeské doly a.s. Doly Bílina Bílina Jirkov Chomutov Vrskmaň Lom Vršany Strupčice Vršanská uhelná a.s. Malé Březno Most Lokalita Hrabák HIPODROM MOST a.s. Hlavní báňská záchranná stanice Zaměstnanecké centrum Czech Coal a.s. Czech Coal a.s. Infotea s.r.o. Czech Coal Services a.s. REKULTIVACE a.s. Místo měření prachu Místo měření hluku Místo měření prachu a hluku Udržitelný rozvoj v roce

15 1.1.1 Vývoj akcionářské struktury skupiny Czech Coal 2005 Vznik skupiny Czech Coal. Investoři odkupují od původního vlastníka energetická aktiva, která mj. zahrnují Mosteckou uhelnou společnost (MUS), skupinu s největšími uhelnými zásobami v ČR, a společnost Czech Coal a.s., držitele licence k obchodování s elektrickou energií od roku Skupina Czech Coal zakládá se skupinou E.ON společný podnik v Teplárně Otrokovice a.s. a Energetice Malenovice, a.s. Do skupiny Czech Coal vstupuje nákupem minoritního podílu finanční investor Indoverse Czech Coal Investments Limited Skupina Czech Coal je jedním z pěti největších dodavatelů elektrické energie. Skupina se člení na tři nové sesterské společnosti: Vršanská uhelná a.s. (VUAS), Litvínovská uhelná a.s. (LUAS) a Czech Coal Services a.s. (CCServices). Skupina připravuje projekt moderní elektrárny s nadkritickými parametry Ve skupině došlo k vyrovnání podílů mezi Indoverse Czech Coal Investments Limited (50 %) a Czech Coal N.V. (50 %) Czech Coal a.s. se stává dceřinou společností Czech Coal N.V. (50 %) a Indoverse Czech Coal Investments Limited (50 %) a sesterskou společností LUAS, VUAS a CCServices. Vlastnická struktura skupiny Czech Coal k Indoverse Czech Coal Investments Limited 50 % DTS Vrbenský, a.s. Krušnohorské strojírny Komořany a.s. RENOGUM a.s. HUMECO, a.s. Infotea s.r.o. Důl Kohinoor a.s. Servis Leasing a.s. REKULTIVACE a.s. HIPODROM MOST a.s. Údržba dolů Komořany a.s. Czech Coal a.s. Czech Coal Services a.s. Vršanská uhelná a.s. Litvínovská uhelná a.s. DTS Vrbenský, a.s. Krušnohorské strojírny Komořany a.s. RENOGUM a.s. Důl Kohinoor a.s. HUMECO, a.s. REKULTIVACE a.s. Infotea s.r.o. Teplárna Otrokovice a.s. (34 %) Servis Energetika Leasing Malenovice, a.s. a.s. (34 %) Údržba dolů Komořany a.s. Majetkové účasti v dalších obslužných společnostech a teplárnách Majetkové účasti v dalších obslužných společnostech a teplárnách Czech Coal N. V. 50 % HIPODROM MOST a.s. Teplárna Otrokovice a.s. (34 %) Energetika Malenovice, a.s. (34 %) Aktuální vlastnická struktura skupiny Czech Coal je na stránkách 14

16 Společnost Czech Coal a.s. Kontaktní adresa: Evropská 2690/17, Praha 6, Dejvice Sídlo společnosti: V. Řezáče 315, Most Vize a strategie skupiny Czech Coal Vize skupiny Czech Coal Skupina se zaměřuje na tři hlavní oblasti činnosti: těžba, obchod s energetickými komoditami a rozvoj nových energetických projektů. Vizí Skupiny je při šetrné a k okolí ohleduplné těžbě udržení pozice nejúspěšnějšího nezávislého obchodníka s hnědým uhlím a dosažení pozice nejúspěšnějšího nezávislého obchodníka s elektrickou energií v České republice. Naši nezávislost chápeme ve vztahu k národní vertikálně integrované dominantní skupině ČEZ a k regionálně monopolním energetickým distributorům. V rozvojových projektech je vizí Skupiny úspěšná realizace nových energetických zdrojů, založených na čistých technologiích. Strategie skupiny Czech Coal V obchodě s energetickými komoditami jsme pro zákazníky flexibilním a spolehlivým partnerem, který kromě konkurenceschopných produktů nabízí i související služby s přidanou hodnotou a poradenství. V obchodě s hnědým uhlím, kde se na trhu v důsledku přetrvávající platnosti územních limitů těžby prohlubuje nerovnováha mezi omezenou nabídkou a rostoucí poptávkou, je povinností Skupiny zabezpečit rovné podmínky v prodeji uhlí vůči všem zákazníkům. V oblasti produkce hnědého uhlí se soustředíme na: kvalitní řízení jakosti uhlí a zákaznický servis tak, aby naše produkce vyhovovala nejvyšším nárokům na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost zákazníků, dodržení všech zákonných omezení při těžbě, včetně limitů hlučnosti a prašnosti, revitalizaci životního prostředí po těžbě nad rámec zákonem dané rekultivační povinnosti. letiště Ruzyně Evropská PRAHA Připravujeme investice do projektů a jednáme s potenciálními partnery tak, abychom se mohli podílet na výrobě elektřiny v energetických zdrojích založených na nejmodernějších technologiích. Cílevědomě vytváříme podmínky pro možnost zodpovědného dlouhodobého investičního chování v energetice, snažíme se informovat zákazníky a investory, varovat před riziky a získat většinový souhlas stakeholderů s činností Skupiny. Udržitelný rozvoj v roce

17 1.2 Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Struktura řízení skupiny Czech Coal Všechny hlavní společnosti Skupiny, tedy Czech Coal a.s., Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s. a Czech Coal Services a.s., jsou akciovými společnostmi. Jejich statutární orgány tvoří dozorčí rada a představenstvo, jak určují stanovy společností. Jednotlivé společnosti jsou řízeny výkonným vedením, výkonné vedení odpovídá organizační struktuře společnosti (podrobné údaje viz Procesy sloužící k vyloučení střetu zájmů definují stanovy. Dozorčí rady a představenstva společností Czech Coal a.s., Czech Coal Services a.s., Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s. jsou voleny a odvolávány valnou hromadou akcionářů s výjimkou členů dozorčích rad volených a odvolávaných zaměstnanci v souladu s ustanovením obchodního zákoníku. Představenstvo schvaluje roční priority, jejichž plnění je základem pro úkoly výkonného vedení jednotlivých společností. Další úkoly, pokyny či doporučení jsou přijímány na pravidelných jednáních představenstva. Za kontrolu, realizaci a audit hospodářských, ekologických a sociálních priorit a jejich výsledků odpovídá výkonné vedení konkrétní společnosti. Vedení společností je odborně tvořeno tak, aby obsáhlo strategické směrování organizace, včetně otázek týkajících se ekologických a sociálních rizik a příležitostí. V čele výkonného vedení společnosti stojí generální ředitel. Generální ředitel společnosti je vždy členem představenstva a předává úkoly jednotlivým ředitelům ve výkonném vedení společnosti. Plnění úkolů je hodnoceno na poradách vedení jednotlivých úseků či odborů. Podkladem hodnocení výkonnosti dané společnosti v hospodářské, ekologické a sociální oblasti je rozpočet (plán, očekávaná skutečnost a skutečnost) a reporty o plnění úkolů v oblasti lidských zdrojů, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Hodnocení vedoucích pracovníků je založeno na stanovení procenta odměn podle výsledku EBITDA Skupiny a příslušné společnosti a podle vyhodnocení plnění jmenovitých úkolů, ukazatelů a cílů. Kromě rozpočtu jsou dalšími klíčovými řídícími dokumenty hlavních společností Skupiny Priority pro daný rok. Priority pokrývají strategické finanční, obchodní a rozvojové cíle, včetně řízení finančních a nefinančních rizik, a jsou předmětem obchodního tajemství každé společnosti. Součástí Priorit v roce 2009 bylo pro celou Skupinu i přijetí koncepčního dokumentu Corporate Culture definujícího principy a cíle ve Skupině v zaměstnanecké oblasti zahrnující otázky sdílení informací, řešení konfliktních situací nebo rozvoje lidských zdrojů. Výkonnost společností Skupiny je sledována finančním i nefinančním reportingem jednotlivých organizačních částí, který je podkladem pro jednotlivé výroční zprávy společností. Za rok 2009 byla zpracována konsolidovaná účetní závěrka skupiny Czech Coal podle IAS/IFRS. Nefinanční reporting probíhá podle metodiky GRI (Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj). Zprávy jsou ověřovány interním i externím auditem. Podrobné konsolidované finanční výsledky skupiny Czech Coal (Konsolidovaná účetní závěrka dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví /IFRS/ k ) jsou k dispozici na Konsolidované základní ekonomické údaje za skupinu Czech Coal Údaje jsou konsolidovány po auditu jednotlivých společností. Do agregované/konsolidované skupiny byly zahrnuty společnosti Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná a.s., Czech Coal Services a.s., Czech Coal a.s., Czech Coal POWER s.r.o., Czech Coal SK s.r.o., Clythport Investments Limited, Důl Kohinoor a.s., Krušnohorské strojírny Komořany a.s., DTS Vrbenský, a.s., HUMECO, a.s., REKULTIVACE a.s., RENOGUM a.s., HG Správa a.s., HIPODROM MOST a.s., Infotea s.r.o., Servis Leasing a.s., Q-SERVIS a.s., Rental Servis a.s., PREHNISTEN s.r.o., Údržba dolů Komořany a.s., VS METALL, spol. s r.o., Synergoinvest SA, CH-Fribourg. (Podrobnosti viz Data roku 2008 oproti roku 2007 obsahují společnosti Czech Coal Services a.s., Litvínovská uhelná a.s. a Vršanská uhelná a.s., které vznikly na základě rozdělení bývalé Mostecké uhelné a.s., dále neobsahují společnosti E-GATE a.s., Porteuroinvest Anstalt a RÜCKL CRYSTAL a.s., STACH & I.P. a MUS-Uniservis s.r.o., které byly prodány. Navíc obsahují nově vzniklé společnosti PREHNISTEN s.r.o. a Údržba dolů Komořany a.s. Data roku 2009 oproti roku 2008 jsou beze změny. 16

18 Základní ekonomické údaje za Skupinu, meziroční srovnání (miliony Kč) 2006 dle IFRS 2007 dle IFRS 2008 dle IFRS 2009 dle IFRS Celkové konsolidované tržby za Skupinu Čisté tržby (výkony + marže) Přidaná hodnota Provozní (konsolidované) tržby EBITDA Provozní výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění Daň z příjmů za běžnou činnost Celková aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Počet zaměstnanců (měsíční průměr) Finanční ukazatele (index, procenta) Čistý dluh / EBITDA 1,08 0,86 0,46 0 Čistý dluh / Vlastní kapitál 94,79 50,64 28,16 0 EBITDA margin (EBITDA/Čisté tržby) = poměr provozního zisku na tržbách 0,34 0,40 0,45 0,41 EQUITY ratio (Vlastní kapitál/aktiva) = finanční stabilita společnosti 21,36 33,45 41,17 32,21 ROE (Výsledek hospodaření po zdanění / Vlastní kapitál) 66,72 37,55 27,25 78,29 Ostatní ekonomické údaje za Skupinu (miliony Kč) 2006 dle IFRS 2007 dle IFRS 2008 dle IFRS 2009 dle IFRS Náklady za nákup materiálu (výkonová spotřeba) Celkové náklady na mzdy a benefity (osobní náklady) Celková částka daní Obdržené dotace od státu/vlády/eu (nezahrnuje náklady státu na rekultivace) Celkový objem nákladů a investic v oblasti ochrany životního prostředí (bez nákladů na rekultivace)

19 1.2.2 Plnění daňových povinností Plnění daňových povinností skupinou Czech Coal v roce 2009 (tisíce Kč) Daň z příjmů Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Daň z pevných paliv Celkem Daň silniční Daň z nemovitostí Daně a poplatky z toho: Daň z převodu nemovitostí Poplatky za vydobyté nerosty Poplatky z ploch dobývacího prostoru Poplatky za dočasné vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu Ostatní daně a poplatky DPH Celkem (odvod) Vrácení spotřební daně 192 CELKEM

20 1.3 Obchod Czech Coal a.s. s elektrickou energií Czech Coal a.s. se soustředí především na prodej mosteckého hnědého uhlí, na nákup a prodej elektrické energie, investice do klasických i obnovitelných zdrojů elektřiny a poskytování souvisejících služeb. Společnost Czech Coal a.s. je jednou z největších firem v ČR, obchodujících s energetickými komoditami. Obchodování s elektrickou energií v ČR bylo společností Czech Coal a.s. zahájeno v roce 2002, tedy v nejkratším možném zákonném termínu po otevření trhu s elektřinou v ČR. Czech Coal a.s. jako součást přední energetické skupiny představuje velmi silné znalostní a kapitálové zázemí i pro vlastní prodej elektřiny. Czech Coal a.s. se zpočátku více orientovala na velkoobchod s elektřinou. Velké objemy byly v letech realizovány zejména na zahraničních trzích. S postupným otevíráním trhu pro konečné zákazníky se firma zaměřila také na tento trh. V současné době patří mezi dva nejvýznamnější nezávislé dodavatele elektřiny pro tuto oblast trhu Trh s elektřinou v České republice Obchodování Czech Coal a.s. na burze PXE v roce 2009 Společnost Czech Coal a.s. zvládla velmi dobře dynamiku změn, kterou burza PXE v roce 2009 prošla. Czech Coal se stala jedním z velmi úspěšných a významných obchodníků na energetické burze, kde s výhodou využila dlouholetých znalostí energetického trhu. Prostřednictvím PXE byla v průběhu roku 2009 zajištěna pro rok 2010 a 2011 významná část potřebného množství elektřiny pro naše koncové odběratele. Zbývající část společnost Czech Coal a.s. nakoupila na ostatních relevantních trzích či formou bilaterálních obchodů. Vhodným načasováním nákupu na PXE se podařilo z velké části eliminovat problémy spojené s volatilitou cen. Pro obchodní partnery skupiny Czech Coal byla nakoupena elektřina za příznivé ceny, významná část dodávek byla uzavřena na období Průběh cen jednotlivých Base Load pro jednotlivé roky (ceny na rok 2009 až 2012) znázorňuje následující obrázek. Trh s elektrickou energií v ČR v roce 2009 nezaznamenal již tak extrémní vývoj jako v předchozím roce. Ceny elektřiny obchodované na Energetické burze Praha (PXE) byly oproti roku 2008 stabilnější a měly klesající tendenci. Nicméně i tak byly během roku 2009 zaznamenány výkyvy o 20 EUR/MWh oběma směry. Pohyby cen elektřiny vedly k podstatné změně v přístupu při nákupu elektřiny na velkoobchodním trhu. Pro řadu odběratelů energie představuje tato změna v obchodu s elektřinou úplně nové příležitosti a rizika při nákupu elektřiny. Prostřednictvím PXE lze nakoupit nebo prodat nabízené elektrické produkty za cenu, která podléhá tržním výkyvům podobně jako například cena akcií. Významným faktorem, který ovlivňoval zejména volatilitu ceny v průběhu roku 2009, se stala nastupující krize v průmyslu. PXE dosáhla významné likvidity překračující jiné organizované obchodní platformy a do konce roku 2009 prodala obchodníkům elektřinu v objemu GWh, což odpovídá prodejní ceně milionů eur. Při porovnání vývoje cen na různých likvidních trzích v Evropě lze dojít k závěru, že česká elektřina tuto cenu následuje. Hlavním cenotvorným trhem je německá burza EEX v Lipsku, které se dominantní dodavatel elektřiny (ČEZ) přizpůsobuje. Obchod s elektřinou a distribuce včetně cen je pod přísným dohledem státních orgánů. Tyto instituce ochraňují zájmy konečných spotřebitelů, vytvářejí pravidla a kontrolují jejich dodržování všemi účastníky trhu, zejména distributory. Jde o Energetický regulační úřad (ERÚ), Státní energetickou inspekci a Operátora trhu s elektřinou, a.s. Pozice konečného zákazníka na trhu s elektřinou doznala značných změn díky liberalizaci trhu, kdy je nutné umět posoudit kvalitu dodavatele elektřiny. EUR/1 MWh Vývoj roční CZ base dodávky CAL-09 CAL-10 CAL-11 CAL-12 CAL-13 Zdroj: PCX Udržitelný rozvoj v roce

Udržitelný rozvoj. Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010

Udržitelný rozvoj. Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010 Sustainable Development Udržitelný rozvoj Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2010 Tato roční zpráva skupiny Czech Coal byla vytvořena v souladu s metodikou GRI. Skupina

Více

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011

Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011 Roční zpráva skupiny Czech Coal: Hospodaření a udržitelný rozvoj v roce 2011 Zpráva skupiny Czech Coal vychází z mezinárodní reportovací metodiky Global Reporting Initiative (GRI). Je zpracována s využitím

Více

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal

Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Hospodářské výsledky skupiny Czech Coal Podrobné finanční výsledky skupiny Czech Coal Výkazy sestavené dle mezinárodních standardů účetního výkaznictví /IFRS/ k 31. 12. 2010. I. Základní ekonomické údaje

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Zpráva skupiny Czech Coal

Zpráva skupiny Czech Coal Zpráva skupiny Czech Coal Činnost a udržitelný rozvoj v roce 2006 obsah www.czechcoal.cz obsah Soulad této zprávy s reportovacími principy ověřila Global Reporting Initiative na úrovni "In Accordance"

Více

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009

Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 Finanční výsledky skupiny Czech Coal a investice v roce 2009 1 Agregovaná skupina Agregované výkazy k 31. prosinci 2009 byly sestaveny agregací výkazů společností Litvínovská uhelná a.s., Vršanská uhelná

Více

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008

Budoucnost českého hnědého uhlí. Září 2008 Budoucnost českého hnědého uhlí Czech lignite - the future perspective Ing. Alexander MUSIL, Czech Coal, a.s. Září 2008 Spotřeba PEZ 2 Spotřeba PEZ 3 Těžební lokality v severočeské pánvi Hnědé uhlí ČSA

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016

Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 26. listopadu 2015 Tisková zpráva k cenovým rozhodnutím ERÚ č. 7/2015 a č. 8/2015, o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2016 Regulované ceny elektřiny pro příští rok budou na

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s.

AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU. Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. AKTUÁLNÍ TRENDY NA VELKOOBCHODNÍM TRHU S ELEKTŘINOU Luděk Horn, Trading, Head Front Office, ČEZ, a. s. VELKOOBCHODNÍ TRH S ELEKTŘINOU SPOJUJE ROZDÍLNÉ POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ A VÝROBCŮ A VYTVÁŘÍ CENU NA ZÁKLADĚ

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a

cenami regulovanými, které stanovuje Energetický regulační úřad (jedná se o přenos a distribuci elektřiny a další související služby) a Ceny regulovaných služeb souvisejících s dodávkou elektřiny pro rok 2013 Energetický regulační úřad v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013

INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 INFORMACE O SPOLEČNOSTI ŘÍJEN 2013 2 EP ENERGY TRADING, a. s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810 EIC kód elektřina: 27XG---UET-----U, EIC kód

Více

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA

ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO. Ing. Miroslav Žďánský, MBA ŠKO-ENERGO Projekt udržitelného rozvoje při dodávkách energií pro ŠKODA AUTO Ing. Miroslav Žďánský, MBA 1 Důvody a cíle projektu soustředí se na svoji hlavní činnost, financování externími partnery, využití

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! VTK při DP-Metro vás zve na exkurzi pořádanou společností Czech Coal UHELNÉ SAFARI aneb tváří v tvář novodobým dinosaurům konanou ve dnech 7. 5. a 1. 6. 2011 Organizační informace Sraz je na hlavním nádraží

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Pohled odběratele na liberalizovaný trh s energiemi

Pohled odběratele na liberalizovaný trh s energiemi Pohled odběratele na liberalizovaný trh s energiemi Priority odběratele ve fázi plného otevírání trhu a v současnosti IV. blok. : Obchod s energií PRO-ENERGY CON 2011 Ing. Luděk Popel Mikulov, 15.11.2011

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

TISKOVÁ KONFERENCE K PŘEDSTAVENÍ CENOVÉ NABÍDKY FIX 2010

TISKOVÁ KONFERENCE K PŘEDSTAVENÍ CENOVÉ NABÍDKY FIX 2010 TISKOVÁ KONFERENCE K PŘEDSTAVENÍ CENOVÉ NABÍDKY FIX 2010 Martin Roman, předseda představenstva a generální ředitel Alan Svoboda, ředitel divize obchod 11. 12. 2008 AGENDA Principy fungování trhu s elektřinou

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007

AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007 AKTUÁLNÍ INFORMACE Z OBLASTI OBCHODU S ELEKTŘINOU PRO ROK 2007 Tisková konference ČEZ, a. s. Hotel Palace, 30.8.2006 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, generální ředitel ČEZ

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře

Více

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu

znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč/MWh Zelené bonusy v Kč/MWh Datum uvedení do provozu Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ke dni 26. října 2010, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o.

Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AKVIZIČNÍ KAMPAŇ SKUPINY ČEZ Tisková konference - hotel Yasmin Praha, 16. ledna 2008 Alan Svoboda, ředitel divize Obchod, ČEZ, a. s. Bohumil Mazač, ředitel ČEZ Prodej, s.r.o. AGENDA Trh s elektřinou v

Více

významné projekty v ústeckém kraji

významné projekty v ústeckém kraji významné projekty v ústeckém kraji ČEZ Teplárenská, a.s. listopad 2013 Ing. Vladimír Gult předseda představenstva a generální ředitel představení společnosti čez teplárenská Jsme přední český dodavatel

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group

Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group CEZ MOL STRATEGICKÁ ALIANCE Tisková konference, Praha, Česká republika, 20. prosince 2007 Martin Roman, generální ředitel ČEZ Zsolt Hernádi, generální ředitel MOL Group DVA NEJVĚTŠÍ REGIONÁLNÍ SPOLEČNOSTI

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012

ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 ENERGETIKA V ČR Petr Sobotka 3.4.2012 Obsah 1. Energetika v ČR vymezení energetiky 2. Zákon č.458/2000sb. energetický zákon 3. Zákon č.180/2005 Sb. 4. Účastníci trhu s elektřinou 5. Fukuschima- dopady

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2011 ze dne 23. listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006,

Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2006 ze dne 21. listopadu 2006, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů.

energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných energetických zdrojů. Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. /2011 ze dne listopadu 2011, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Jak podnikat v energetice?

Jak podnikat v energetice? Jak podnikat v energetice? 1 Co musím znát pro podnikání v energetice Energetická politika Legislativa Trh s elektřinou Trh s plynem Trh s teplem Obnovitelné zdroje 2 Energetická politika ČR 3 1. Legislativa

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2007 ze dne 20. listopadu 2007, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012

BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 SIGNAL TRADE s.r.o. Kodaňská 558/25 101 00 Praha 10 GSM: +420 773 758 570 Mail: office@signaltrade.cz web: www.signaltrade.cz BCPP:ČEZ- BAACEZ, ISIN CZ0005112300, kurz 662 Kč, dne 28.11.2012 Popis společnosti:

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve

znění pozdějších předpisů. 3 ) Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 8/2008 ze dne 18. listopadu 2008, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla

Více

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14

Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2005 Sb. Pravidla pro sestavování regulačních výkazů pro držitele licence na obchod s elektřinou skupina 14 Pravidla stanoví způsob vyplňování regulačních výkazů, kterými

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU

INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU 26. listopadu 2009 INFORMACE K CENÁM ENERGIE PRO ROK 2010 I. CENY ZEMNÍHO PLYNU Energetický regulační úřad předpokládá, že celková cena dodávek plynu pro domácnosti v ČR se od 1. ledna 2010 nezvýší. Cena

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti EP ENERGY TRADING, a. s. Praha 2013 Základní údaje 3 KDO JSME obchodní společnost zaměřená na prodej elektřiny, zemního plynu a souvisejících služeb koncovým zákazníkům působíme

Více

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4

SLOVO jednatele... 3. Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 O B S A H SLOVO jednatele... 3 Personální vývoj... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU... 4 ZPRÁVA AUDITORA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA

SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA SEVEROČESKÉ DOLY DATA A FAKTA Bílina Chomutov Kadaň Litvínov DOLY BÍLINA Most DOLY NÁSTUP TUŠIMICE SRN K r u š n é h o r y Teplice Bílina Ohře Ústí n. L. Litoměřice Děčín N Žatec Ředitelství SD a. s. Elektrárny

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů

Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Vyhláška o náležitostech a členění regulačních výkazů včetně jejich vzorů a pravidlech pro sestavování regulačních výkazů Citace: 404/2005 Sb. Částka: 139/2005 Sb. Na straně

Více

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Hradec Králové 2015 DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY Centrální zásobování teplem a spalovny komunálních odpadů doc. Ing. Zdeněk Skála, CSc Ing. Jiří Moskalík, Ph.D. Obsah Vznik a členění produkovaných odpadů

Více

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY NOVÁ ENERGETICKÁ LEGISLATIVA ČESKÉ REPUBLIKY František Plecháč, zástupce ústředního ředitele Státní energetická inspekce Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Česká republika Tel. + fax: +420 2 96212052 E-mail:

Více

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE PORSENNA o.p.s. Pakt starostů a primátorů příležitost pro česká města Jeseník, 18.10.2011 Litoměřice, 20.10.2011 CO JE ENERGETICKÝ MANAGEMENT? Trvalý proces

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002)

VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) VÝROČNÍ ZPRÁVA (za rok 2002) 1. ÚVODNÍ ČÁST 1.1. Identifikační údaje společnosti Obchodní jméno: CZECH TOBACCO CORPORATION a.s. Právní subjektivita: akciová společnost Výpis z obchodního rejstříku: společnost

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Představení zkušeného obchodníka a nové příležitosti v tržním prostředí

Představení zkušeného obchodníka a nové příležitosti v tržním prostředí Představení zkušeného obchodníka a nové příležitosti v tržním prostředí Praha - květen 2008 Obchod s elektřinou kvete, ale Potvrzené změny dodavatelů v letech 2004 - duben 2008 ROK CELKEM 2004 2005 2006

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ. Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ

KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ. Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ 2012 2013 KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ Vážení obchodní přátelé, Severočeské doly a.s. člen skupiny ČEZ Vám předkládají pro rok 2012 2013 nabídku tříděného a prachového uhlí,

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012

HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ ROKU 2012 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 ROK 2012 BYL PRO RWE ÚSPĚŠNÝM OBDOBÍM STRANA 2 RWE JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ALTERNATIVNÍM OBCHODNÍKEM

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 30. dubna 2015 András Tövisi předseda představenstva Celkový trh cigaret Česká republika Celkový trh cigaret vzrostl o 1,6 % zejména v důsledku:

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen Citace: 150/2007 Sb. Částka: 54/2007

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Skupiny VČP a stavu jejího majetku v roce 2011 Profil Skupiny VČP Skupina VČP jako konsolidační celek vznikla důsledkem právního oddělení činností spojených

Více