Doprava jako významný faktor lokalizace PZI Transport as a significant factor for localization of foreign direct investments

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doprava jako významný faktor lokalizace PZI Transport as a significant factor for localization of foreign direct investments"

Transkript

1 Doprava jako významný faktor lokalizace PZI Transport as a significant factor for localization of foreign direct investments POVA Patrik Abstrakt V tomto textu se nahlíží na dopravu jako na důležitý faktor pro rozhodování o umístění PZI, přičemž je důležitost dopravy doložena pomocí lokalizačních teorií. Dále je doprava analyzována z hlediska investora, který se rozhoduje o umístění PZI a zvažuje vhodnost dopravní obslužnosti cílového území pro jeho podnikatelský záměr. Jsou rozlišeny tři funkce dopravy: 1. Doprava jako prostředek k zajištění kontroly investora nad PZI, 2. možnost obsluhy místních trhů a 3. možnost spojení se zahraničními trhy. Tyto teoretické předpoklady jsou doložené na základě případové studie devíti významných PZI v ČR. Klíčová slova Přímé zahraniční investice, doprava, dopravní infrastruktura, kontrola, lokální trhy, mezinárodní trhy, lokalizace Key words Foreign direct investments, transportation, transport infrastructure, supervision, local markets, international markets, localization Úvod Doprava je neodmyslitelnou součástí ekonomického dění. Prostřednictvím dopravních toků je zajištěna mezinárodní a regionální dělba práce a dále také možnost vyrovnávat regionální disparity prostřednictvím alokace a realokace ekonomických aktivit. Do jaké míry ovlivňuje dopravní infrastruktura PZI se snažím analyzovat v následující práci. Přímá zahraniční investice (PZI) vychází ze země přímého investora a je umístěna mimo rezidenční území přímého investora. V případě České republiky můžeme nahlížet na PZI ze dvou hledisek. Investice provedena českým residenčním subjektem mimo území České republiky, nebo investice zahraničního subjektu na území České republiky. Z této neformální definice PZI je zřejmá prostorová dimenze PZI. Investor a investice se nacházejí na odlišném území. Stránka 1 z 8

2 Naznačené teritoriální členění investic vychází ze sídla společnosti bezprostředně investující v České republice. Řada nadnárodních společností však u nás investuje z důvodů daňové optimalizace přes třetí země, zejména prostřednictvím dceřiných společností založených v Nizozemí, Lucembursku nebo na Kypru. 1 Z definice PZI 2 je zřejmé, že investor má snahu o udržení přímé kontroly nad svou investicí. Z obou uvedených okolností, prostorová odlišnost a kontrola, si můžeme odvodit potřebu personální interakce mezi investorem a investicí. Aby mohlo k této personální interakci docházet, musí existovat dopravní spojení mezi místem investice a sídlem investora. Zmíněné dopravní spojení mezi investorem a PZI, umožňující provádět kontrolu nad PZI investorem, není postačujícím předpokladem ve vztahu k alokaci PZI, ale v první fázi rozhodování investora nezbytné. Tak aby investor bral lokalitu, ve které umístí svou investici, v potaz, musí s touto lokalitou seznámit vedoucí pracovníky, pomocí kterých bude kontrolu provádět a také pracovníky, který o umístění investice rozhodují, případně na místě shromažďují potřebné informace pro rozhodování. Další hledisko je důležitost pracovní síly, místních trhů a lokalizovaných vstupů pro existenci PZI. Bude-li PZI intenzivněji závislá na jednom z uvedených faktorů, vstupuje tento významněji do rozhodování investora a je nutné se na něj zaměřit. Z těchto předpokladů je možné pojednat o dopravě ve vztahu k PZI ze čtyř hledisek: 1. Realizace kontroly investora nad PZI 2. PZI využívá místní trhy jak pro své vstupy, tak výstupy 3. PZI je na místních trzích nezávislá, jak z hlediska vstupů, tak výstupů 4. Kombinace 2. a 3. Realizace kontroly investora nad PZI Jak bylo již v úvodu nastíněno, je každá PZI pod přímou kontrolou investora. Kontrolu realizuje investor prostřednictvím svých zaměstnanců v lokalitě umístění PZI. Zde dochází k permanentnímu pohybu informací, materiálů a osob mezi sídlem investora a umístěním PZI. Z hlediska kontroly budou rozhodujícími dopravními druhy, kvalitní individuální pozemní doprava a letecká doprava, v některých případech kvalitní kolejová doprava. Vzhledem k tomu, že se v převážné části jedná o řídící pracovníky, patřící k vyššímu střednímu, nebo špičkovému managementu, je pohyb osob zajišťován individuální dopravou nebo leteckou dopravou, v nejčastějších případech kombinací obou 1 Zdroj ČNB Přímé zahraniční investice, březen Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu, který je rezidentem v ekonomice jiné než ekonomika investora (přímá investice). Trvalá účast implikuje existenci dlouhodobého vztahu mezi přímým investorem a přímou investicí a významný vliv na řízení podniku. Přímá investice zahrnuje jak původní transakci mezi oběma subjekty, tak všechny následující kapitálové transakce mezi nimi a mezi afilovanými podniky, zapsanými i nezapsanými v obchodním rejstříku. Zdroj ČNB Přímé zahraniční investice, březen 2006 Stránka 2 z 8

3 druhů dopravy. Zde je rozhodujícím faktorem vzdálenost mezi sídlem investora a umístěním PZI, a také vzdálenost letiště od PZI v relaci k vzdálenosti sídla investora od umístění PZI. Lze předpokládat, že vzdálenosti mezi sídlem investora od umístění PZI do 4 hodin jízdy budou překonávány osobním automobilem a vzdálenosti nad 4 hodiny, leteckou dopravou. Náklady na dopravu k provádění kontroly nebudou vstupovat přímo do poměru nákladů na dopravu na pracovní sílu a na přístup k trhu, budou ale rozhodujícím faktorem při volbě mezi dvěma si, z hlediska nákladů, rovnocennými lokalitami. PZI využívá místní trhy, jak pro své vstupy, tak pro své výstupy Místními trhy se rozumí trh pracovní síly, materiálních a nemateriálních vstupů a dále trh pro odbyt výstupů. Například firma poskytující služby ve zdravotnictví, bude závislá na kvalitní regionální dopravě, tak aby získala pro svůj záměr dostatečně vysoký odbyt, formou klientů, a mohla poskytnout dostatečně velkou nabídku, formou lékařského personálu. Zde je vhodné uvést gravitační teorii, podle které je objem toků mezi střediskem a okolím závislý na velikosti spádového střediska a na časové vzdálenosti. Vztah velikosti toku je přímo úměrný k velikosti střediska, nepřímo úměrný k časové vzdálenosti. Kvalita regionální infrastruktury a dopravních prostředků včetně dopravní obslužnosti jsou rozhodujícími faktory ovlivňující počet přepravovaných osob mezi centrem a svým spádovým okolím. Stejným způsobem bude uvažovat firma vyrábějící výstupy pro místní trh prostřednictvím místní pracovní síly. Jako příklad můžeme uvést výrobu pečiva. PZI je na místních trzích nezávislá, jak z hlediska vstupů, tak výstupů V roce 2002 činil podíl vývozu podniků se zahraniční účastí 63% 3 na přímém vývozu výrobků a služeb. Podniky vyvážející velkou část své produkce, musí zahrnout náklady na dopravu mezi místem výroby a odbytovým trhem. V případě vývozu mohou tyto náklady být značné. Kromě nákladů na přepravu je rozhodující spolehlivost přepravy a přijatelnost doby přepravy. Oproti podnikům, zaměřených na lokální trhy, je pro vyvážející podniky důležitá kvalitní meziregionální a mezinárodní dopravní infrastruktura. Zpracovává-li daný podnik meziprodukty, nebo suroviny dovezené ze zahraničí, a vyváží-li své produkty taktéž do zahraničí, je pro rozhodování lokalizace PZI v první řadě rozhodující mezinárodní infrastruktura a na ní se uskutečňující doprava. 3 ČSÚ - Vliv přílivu zahraničního kapitálu na přímý vývoz a dovoz Stránka 3 z 8

4 Pro otevřenou ekonomiku, kterou je také ekonomika České republiky, je kvalitní a moderní mezinárodní dopravní infrastruktura nezbytným předpokladem pro příliv PZI. Případová studie Výše uvedenou teoretickou část bych chtěl ověřit na vybraných PZI v České republice. Vycházím z devíti PZI rozdělených do tří kategorií: 1) zpracovatelský průmysl, 2) strategické služby, 3) největší inovační potenciál. Uvedené PZI byly vyhodnoceny agenturou Czech invest jako nejlepší v dané kategorii v soutěži Nejvýznamnější investice v ČR 4. Hyundai Motor Manufacturing Czech, za projekt automobilky v Nošovicích, výše investice: 30 miliard korun, počet nových pracovních míst: Zpracovatelský průmysl Strategické služby Největší inovační potenciál IPSAlpha Technology Europe, za projekt závodu na výrobu plochých obrazovek v Žatci, výše investice: 2,96 miliard korun, počet nových pracovních míst: HitachiHome Electronics (Czech), a projekt závodu na výrobu televizorů s plochou obrazovkou v Žatci, výše investice: 1,73 miliard korun, počet nových pracovních míst: IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o., a projekt na outsourcing informačních technologií v Brně výše investice: 102,7 milionu korun, počet nových pracovních míst: 821, JOB AIR - CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s., Za projekt centra pro opravy velkých letadel v Mošnově, výše investice: 1,050 miliard korun, počet nových pracovních míst: 244 Red Hat Czech, za projekt na vývoj softwaru v Brně, výše investice: 38,78 milionu korun, počet nových pracovních míst: 207 Visteon Autopal, za projekt centra pro vývoj světelné, klimatizační a chladící techniky pro automobilový průmysl v Novém Jičíně, výše investice: 16,82 milionu korun, počet nových pracovních míst: 62 EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, a projekt centra pro vývoj kompresorů pro klimatizace, chladících zařízení a topných těles, výše investice: 159,7 milionu korun, počet nových pracovních míst: 48 Bang & Olufsen, za projekt centra pro vývoj audio, video a telekomunikačních zařízení, výše investice: 62,5 milionu korun, počet nových pracovních míst: 70 4 Servr Online článek: CzechInvest a AFI ocenily nejvýznamnější investice v ČR ( ) online dostupné z Stránka 4 z 8

5 K uvedeným PZI jsem zjistil nekratší vzdálenosti od připojení k strategickým dopravním sítím: železnice, dálnice, mezinárodní veřejné letiště. Graf č. 1 Vzdálenost od strategické dopravní infrastruktury (v km) Zjištěné vzdálenosti vybraných PZI od strategických dopravních sítí použiji k vyhodnocení teoretických předpokladů při rozhodováni investora o alokaci PZI. KONTROLA, ZAHRANIČNÍ TRHY, MÍSTNÍ TRHY Vzdálenost k železniční síti Vzdálenost k železniční infrastruktuře je u všech zvolených PZI minimální. Některé PZI jsou přímo na železniční síť napojeni. Česká republika disponuje hustou železniční sítí a je prostřednictvím mezinárodních koridorů napojena na železniční sítě sousedních a dalších evropských států. Pro podniky dovážející a vyvážející svou produkci, nabízí železniční síť ČR optimální předpoklady. Pro investory ze zpracovatelského průmyslu je napojení na železniční síť jeden ze základních předpokladů při alokaci své PZI. Vzdálenost k dálniční síti PZI ze zpracovatelského průmyslu jsou ze zvolených PZI v průměru nejvíce vzdálené od dálničního napojení. Důvodem může být využití železnice k transportu vstupů a výstupů, nebo menší požadavky na rychlou a včasnou dopravu. Strategické služby se nacházejí ve všech třech případech v bezprostřední blízkosti k dálniční síti. Tato blízkost může souviset s potřebou dopravy osob k místu poskytování služeb. Stránka 5 z 8

6 Průmysl s nejvyšším inovačním potenciálem vykazuje podobné charakteristiky jako strategické služby. Zde bude charakter potřeb na dopravu v mnoha ohledech podobný jako u strategických služeb. Koncentrace je zde na přepravu osob. Vzdálenost k mezinárodnímu veřejnému letišti Zpracovatelský průmysl vykazuje v průměru největší vzdálenosti k letišti. Oproti tomu jsou PZI ve strategických službách ve všech třech případech umístěny v bezprostřední blízkosti k letišti. PZI s největším inovačním potenciálem se nacházejí v blízkosti, i když ne v bezprostřední blízkosti k letištím. Důvodem tohoto umístění mohou být potřeby mezinárodního pohybu zaměstnanců dotyčných PZI. Vyhodnocení Kontrolu nad PZI je vzhledem k dobré dostupnosti a blízkosti mezinárodních letišť možné provádět velmi snadno. Zahraniční investoři mají dobré mezinárodní letecké napojení z ČR do celého světa. Zvolené a hodnocené PZI potvrzuji blízkost mezinárodních letišť jako jedno zvažovaných kriterií lokalizace PZI. Zvolené PZI jsou z převážné části lokalizované ve velkých regionálních střediscích s širokým spádovým územím. Spádové území je pokryto hustou dopravní infrastrukturou. Hyundai Motor Manufacturing Czech Ostrava Zpracovatelský IPSAlpha Technology Europe Žatec průmysl HitachiHome Electronics (Czech) Žatec IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o., Brno Strategické JOB AIR - CENTRAL EUROPE AIRCRAFT MAINTENANCE a.s., Mošnov služby Red Hat Czech Brno Největší Visteon Autopal Nový Jičín inovační EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES Mikulov potenciál Bang & Olufsen Kopřivnice Tabulka uvádí konkrétní místo lokalizace PZI. Lokalita Ostrava nabízí hustou síť regionální dopravní a výborné napojení na mezinárodní dopravní infrastrukturu. Tato lokalita nabízí veškeré dopravní předpoklady pro dovoz a vývoz produktů z a do zahraničí a také široké a dobře dostupné spádové území. Z hlediska této lokality je možné získávat místí trhy, tak i vyvážet na trhy zahraniční. Kontrola PZI je prostřednictvím výborné dostupnosti pozemní a leteckou dopravou velice snadná. Lokalita Žatec má vhodné napojení na letiště Ruzyně u Prahy. Zajištění kontroly investorem je z hlediska dopravy snadné. Méně vhodná je síť regionálních komunikací a napojení na mezinárodní tahy. Stránka 6 z 8

7 Lokalita Brno nabízí obdobně vhodnou dopravní infrastrukturu jako Ostrava. Nachází se zde hlavní dálniční tah ze západu na jihovýchod a východ, dále železniční tranzitní koridor a mezinárodní veřejné letiště Brno-Tuřany. Dopravní infrastruktura je v České republice velice hustá a kvalitní. Nejhustší dopravní infrastrukturou disponují velké nadregionální střediska Praha, Ostrava a Brno. Výše analyzované PZI dosvědčují vysokou atraktivitu těchto středisek, jistě ne pouze z důvodu vhodné dopravní infrastruktury. Výhodnou pozici mají také regionální střediska nacházející se podél tranzitních koridorů železnice a dálniční sítě. Střediska mimo tyto hlavní tahy jsou z hlediska dopravy znevýhodněné a mají pro PZI menší atraktivitu, což uvedené příklady PZI dosvědčují. Summary Foreign direct investments (FDI) are located in accordance to several aspects. One of them is transport infrastructure. The Czech Republic is densely covered by rail and road infrastructure, this makes Czech Republic very attractive for FDI. In the process of decision making in locating FDI three aspects of transport can be considered: 1. how to stay in connection with the FDI, which means keeping control about it, 2. how to reach local markets, labour and input supply and output distribution, 3. how to reach foreign markets. The first point is keeping control. That means to make possible a fast and easy connection between the FDI and the investor s headquarter. This requires international airports and a well developed highway net. The second point requires a thick and high standard regional road net. This presumption is needed for a wide gravity field. A wide gravity field is needed for labour supply, supply of semi-finished products, for distribution of services and products offered by the FDI. On the example of nine selected FDIs in Czech Republic the necessity of the mentioned infrastructure is demonstrated. All chosen FTDs are located near by or closely to rail tracks, highways and international airports. All presumptions are fulfilled. Especially in regions Ostrava, Prague and Brno were most of the chosen FDI are located offer thick road infrastructure, connection to Trans European rail lines, international airports. Even regional centers located near by this Trans European rail and road lines, international airports gain of this circumstances. Stránka 7 z 8

8 Seznam literatury 1. Kolektiv autorů, Úvod do regionálních věd a veřejné správy, Plzeň 2008, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, ISBN Matoušková Z. a kol., Regionální a municipální ekonomika, VŠE v Praze 2000, ISBN Král Petr, ČNB Bankovnictví , 18 rubrika: Měna regulace Příliv přímých zahraničních investic ( ),(on-line dostupné) 4. Přímé zahraniční investice 2006 (pdf-dokument), ČNB březen 2008 ( ), (on-line dostupné) e_pb/pzi/pzi_2006_cz.pdf Stránka 8 z 8

NEGATIVNÍ DOPADY PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA TRH PRÁCE MĚSTA PLZNĚ

NEGATIVNÍ DOPADY PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA TRH PRÁCE MĚSTA PLZNĚ GEOGRAFIE ROK 2010 ČÍSLO 2 ROČNÍK 115 MAGDALENA BAŠTOVÁ, JAROSLAV DOKOUPIL NEGATIVNÍ DOPADY PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA TRH PRÁCE MĚSTA PLZNĚ BAŠTOVÁ, M., DOKOUPIL, J. (2010): The negative effects

Více

Dopravní obslužnost obcí v rámci SO ORP Zlín

Dopravní obslužnost obcí v rámci SO ORP Zlín UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Dopravní obslužnost obcí v rámci SO ORP Zlín Bakalářská práce Václav Polášek Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Šerý Olomouc 2012 Prohlašuji,

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

PODPŮRNÁ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA VE VYBRANÝCH REGIONECH

PODPŮRNÁ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA VE VYBRANÝCH REGIONECH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PODPŮRNÁ PODNIKATELSKÁ INFRASTRUKTURA VE VYBRANÝCH REGIONECH Supportive Enterprise Infrastructure in Selected

Více

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 2011 Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5 Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 AUTOŘI Ing. Lucie Holešinská Mgr. Martina Krpcová

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11 / ročník 2005 / 19.12.2005 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Informační společnost

Více

ČESKÝ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V GLOBÁLNÍCH PRODUKČNÍCH SÍTÍCH: REGIONÁLNÍ SOUVISLOSTI ROZVOJE V OBDOBÍ 1998 2008

ČESKÝ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V GLOBÁLNÍCH PRODUKČNÍCH SÍTÍCH: REGIONÁLNÍ SOUVISLOSTI ROZVOJE V OBDOBÍ 1998 2008 GEOGRAFIE ROK 2013 ČÍSLO 2 ROČNÍK 118 JAN ŽENKA, PETR PAVLÍNEK ČESKÝ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL V GLOBÁLNÍCH PRODUKČNÍCH SÍTÍCH: REGIONÁLNÍ SOUVISLOSTI ROZVOJE V OBDOBÍ 1998 2008 ŽEN KA, J., PAVLÍNEK, P. (2013):

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V PODMÍNKÁCH EKONOMIKY ČR

LOKALIZAČNÍ FAKTORY MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V PODMÍNKÁCH EKONOMIKY ČR LOKALIZAČNÍ FAKTORY MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ V PODMÍNKÁCH EKONOMIKY ČR Milan Damborský, René Wokoun Úvod do problematiky První lidé se usidlovali v místech, která jim zajišťovala přežití, tj. v místech

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza vlivu vybraného prvku podnikatelské infrastruktury na region Petr Čírtek Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem

Více

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450 AUTOŘI Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD. Ing. Božena Schejbalová, CSc. Ing. Martin Vojvodík Mgr. Jan Pileček RNDr. Jan Müller Ing. Petr Ponikelský Ing. Hana Novotná

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

Analýza přímých investic v oblasti služeb

Analýza přímých investic v oblasti služeb Analýza přímých investic v oblasti služeb Zpracoval: odbor mnohostranné a společné obchodní politiky Březen 2009 1 Úvod... 3 2 Přímé zahraniční investice...4 3 Analýza PZI a PI... 6 3.1 Objem a struktura

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3

III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13. Verze 2.3 III. Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-13 Verze 2.3 Ostrava 21. 6. 2006 OBSAH OBSAH Seznam tabulek Seznam grafů Seznam zkratek Úvod 9 1 Sociálně-ekonomická analýza 10 1.1 Výchozí

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Dana Mračková Analýza veřejné podpory cestovního ruchu z ROP Severozápad v letech 2007 2013 v České republice Diplomová práce 2014 Analýza veřejné podpory

Více

Cenová analýza letenek ve vybraných destinacích

Cenová analýza letenek ve vybraných destinacích Cenová analýza letenek ve vybraných destinacích Bakalářská práce Štěpánka Drahoňovská Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra ekonomie a ekonomiky Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Barbora Benešová Skupina 55+ jako nevyužitý potenciál marketingové komunikace v oblasti cestovního ruchu a služeb Diplomová práce 2014 Skupina 55+ jako

Více

Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping

Analýza studentských bankovních účtů pomocí metody Mystery Shopping SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Analýza studentských bankovních účtů pomocí

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Petr Kobliha Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracoval

Více

Analýza konkurenceschopnosti služeb přeprav kusových zásilek

Analýza konkurenceschopnosti služeb přeprav kusových zásilek - Analýza konkurenceschopnosti služeb přeprav kusových zásilek Ivana Zapletalová Bakalářská práce 2012 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IMPACT ON PERFORMANCE OF A REGIONAL ECONOMICS

THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IMPACT ON PERFORMANCE OF A REGIONAL ECONOMICS VLIV PŘÍMÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIC NA EKONOMICKOU VÝKONNOST REGIONU THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IMPACT ON PERFORMANCE OF A REGIONAL ECONOMICS Bc. Aneta Hýblová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Více

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků

Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových pracovníků Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2007 Postavení vědy a výzkumu v ČR; riziko odchodu vědců, výzkumných a vývojových

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Anna Lovětinská Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce 2014 Návrh gastronomického provozu Lovas & Lovas II. Diplomová práce Bc.

Více