DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE"

Transkript

1 PROJEKT CZ.1.07/3.2.13/ DÍLČÍ KVALIFIKACE - DRUHÁ ŠANCE NA TRHU PRÁCE PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BARMAN Název školy Integrovaná střední škola Moravská Třebová Vypracoval Pluháčková Marta, Doleţalová Vlasta Schválil Ing.Miloš Mička Funkce projektový manaţer Datum červen

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VZDÉLÁVACÍHO PROGRAMU PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŢNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDÉLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 5 ORGANIZACE VÝUKY... 6 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 7 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 7 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŔILOHY Příloha č. 1 - Závěrečná zkouška

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Název školy Integrovaná střední škola Moravská Třebová Adresa školy Brněnská 1405, Moravská Třebová, Zřizovatel školy Typ programu dalšího vzdělávání Název vzdělávacího programu Vstupní poţadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti Forma studia Délka studia Způsob ukončení Získaná kvalifikace Certifikát Pardubický kraj Profesní kvalifikace Barman Minimálně základní vzdělání Platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství Prezenční forma 40 vyučovacích hodin + 2 hodiny závěrečná zkouška Závěrečná zkouška. Barman ( H) Osvědčení o profesní kvalifikaci 3

4 2. PROFIL ABSOLVENTA Cílem vzdělávacího programu Barman je připravit absolventa k získání odborných znalostí a dovedností v rozsahu stanoveném kvalifikačním standardem Barman (kód: H). Tento vzdělávací program je určen pro osoby, které mají alespoň základní vzdělání a které jiţ pracují a nebo hodlají pracovat v oblasti gastronomie na pozici barman nebo číšník nápojář. Vzdělávací program bude obsahovat odborné způsobilosti z oblasti hygieny a bezpečnosti, přípravy a servisu nápojů, vyúčtování a odvodu trţeb. 2.1 Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: vyúčtovat trţby poskytnout pomoc při výběru z nápojového lístku vyřídit objednávky hostů připravit nápoje vyrobit míchané nápoje ošetřit a skladovat nápoje nakládat s inventářem skladovat potravinářské suroviny podávat nápoje hostům obsluhovat zařízení v baru organizovat práci v baru provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodrţovat hygienické předpisy zajišťovat bezpečnost hostů, BOZP, PO 2.2 Moţnosti pracovního uplatnění absolventa Absolventi tohoto vzdělávacího programu budou moci pracovat a v oblasti gastronomie jako číšník - nápojář nebo barman. Další moţností je získání výučního listu v oboru kuchař číšník, po absolvování potřebných profesních kvalifikací a vykonání závěrečné zkoušky pro tento obor. 4

5 3. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Absolvování programu profesní kvalifikace BARMAN umoţní absolventovi uplatnit získané znalosti a dovednosti při výkonu povolání barman, zejména v pozici zaměstnance ve středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné prae v oboru je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Vzdělávací program se bude skládat ze 3 modulů v celkovém počtu 40 hodin, které budou obsahovat poţadované odborné způsobilosti: a) Hygiena a BOZP b) Příprava a servis nápojů c) Kasírování Program bude řešit poţadavky zaměstnavatelů zejména na: - Poskytnutí pomoci při výběru z nápojového lístku - Výrobu míchaných nápojů - Obsluhu zařízení a organizování práce v baru 3.1 Pojetí a cíle vzdělávacího programu Cílem modulového studia kvalifikačního vzdělávacího programu je získat odborné znalosti a dovednosti v rozsahu profesní kvalifikace dle kvalifikačních standardů NSK oboru Barman (kód: H). Výuka se bude dělit na teoretickou část (15 hodin) a navazující praktickou část (25 hodin), která bude slouţit k získání a procvičení manuálních dovedností a zaţití předaných poznatků. Vzdělávací program bude zakončen závěrečnou zkouškou pro získání Osvědčení o profesní kvalifikaci Barman u autorizované osoby v rozsahu 2 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je organizována v souladu s hodnotícími standardy profesní kvalifikace Barman (kód: H). Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 aţ 30 minut. 3.2 Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Soubor vyučovaných dovedností je rozdělen do 3 povinných studijních modulů se 40 hodinovou dotací. Jednotlivé moduly obsahují soubor charakteristických kompetencí. 5

6 Přehled modulů a) Hygiena a BOZP b) Příprava nápojů a servis nápojů c) Kasírování Obsahy jednotlivých modulů se nepřekrývají, avšak kaţdý z těchto modulů je moţné absolvovat pouze ve stanoveném pořadí. Absolvent studia konkrétního vzdělávacího dovede samostatně provádět práce v obsaţené. Vzdělávací modul Hygiena a BOZP obsahuje tyto odborné způsobilosti : - Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodrţování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin - Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO Vzdělávací modul Příprava a servis nápojů obsahuje tyto odborné způsobilosti : - Poskytnutí pomoci při výběru z nápojového lístku - Vyřizování objednávek hostů - Příprava nápojů - Výroba míchaných nápojů - Podávání nápojů hostům - Obsluha zařízení v baru - Organizování práce v baru - Skladování potravinářských surovin - Nakládání s inventářem - Ošetřování a skladování nápojů Vzdělávací modul Kasírování obsahuje tyto odborné způsobilosti : - Vyúčtování trţeb 3.3 Organizace výuky Všechny studijní moduly je nutno absolvovat ve stanoveném pořadí. Z časové dotace vymezené pro studijní modul, bude probíhat výuka teoretická v rozsahu uvedeném v učebním plánu a navazující výuka praktická ve školních provozních pracovištích. Po absolvování profesních modulů bude studium ukončeno závěrečným přezkoušením skládajícím se z : a) písemného testu v rozsahu 30 min. b) provedení praktického ověření v rozsahu 2 hodin. 6

7 3.4 Metodické postupy výuky Jednotlivé tematické celky jsou řazeny tak, ţe vţdy praktické výuce předchází teoretický výklad pojmů, pracovních postupů a zásad. Před kaţdou praktickou výukou absolvují uchazeči příslušné školení předpisů BOZP a PO. Jak v teoretické tak i v praktické části je postup výuky definován jako posloupnost kompetencí - od jednoduchých k náročnějším. Hodnocení výsledků výuky a praktické přípravy v modulech je binární splnil / nesplnil poţadovanou kompetenci. 3.5 Postupy hodnocení výuky Při ukončení teoretické části kaţdého ze tří modulů jsou získané znalosti ověřeny krátkým testem, který diagnostikuje získané znalosti. Hodnocení praktické části výuky je zaloţeno na pedagogickém pozorování. Nedílnou součástí hodnocení je přehled docházky, kdy uchazeč k závěrečné zkoušce musí splňovat 80% účast na teoretické a praktické výuce. Při splnění výše uvedených poţadavků bude studium ukončeno závěrečným přezkoušením skládajícím se z písemného testu v rozsahu 30 min. a provedení praktického ověření v rozsahu 2 hodin. 3.6 Vstupní předpoklady a) předchozí vzdělání - minimálně základní vzdělání b) zdravotní předpoklady - platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství 7

8 4. UČEBNÍ PLÁN Integrovaná střední škola Moravská Třebová Brněnská Moravská Třebová Profesní kvalifikace - Barman ( H) Název Kód teorie Hodinové dotace prae samostudium Způsob ukončení POVINNÉ MODULY Hygiena a BOZP DK-HB 4 3 Test Příprava a servis nápojů DK-PN Kasírování DK-SN 1 2 Praktické ověření, test Praktické ověření - písemné vyúčtování Součty 40 CELKEM 8

9 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název Délka Typ Vstupní předpoklady HYGIENA A BOZP Kód 4 hodin TV+ 3 hodiny PV Platnost Teoreticko-praktický, povinný DK-HB Základní vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství Stručná anotace vymezující cíle Učivo se zaměřuje na tematické celky, které vyměřují jednotlivé základní znalosti provádění hygienicko-sanitační činnosti, dodrţování hygienických a bezpečnostních předpisů, skladování surovin, nakládání s inventářem. Teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k provádění číšnických a barmanských prací. Předpokládané výsledky výuky Absolvent bude schopen: provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodrţovat hygienické předpisy a) Dodrţovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností b) Uplatňovat postupy zaloţené na principu kritických bodů HACCP c) Během provozu i po jeho ukončení dodrţovat sanitační řád zajišťovat bezpečnost hostů, BOZP, PO d) Dodrţovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů e) Dodrţovat pravidla BOZP f) Dodrţovat pravidla poţární ochrany Učivo / obsah výuky Teorie 1/ Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodrţování hygienických předpisů 2/ Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, PO 9

10 Odborný výcvik 1/ Princip kritických bodů HACCP 2/ Pravidla BOZP 3/ Pravidla poţární ochrany Doporučené postupy výuky Teoretická výuka je vedena formou výkladu, řízený rozhovor, samostatné řešení úkolů. Vyuţití nosičů se záznamem učiva. Praktická výuka zahrnuje úvodní seznámení s BOZP, výklad a nácvik stanovených dovedností při praktických ukázkách. Výsledným výstupem je samostatné zvládnutí poţadované profesní kompetence. Klade se důraz na samostatné, bezproblémové zvládnutí dodrţování hygieny a bezpečnosti. Způsob ukončení Test se uskuteční v prostorách ISŠ Moravská Třebová, Brněnská Pro úspěšné zvládnutí testu je nutné získat alespoň 60 % správných odpovědí. Otázky v testu se týkají problematiky hygieny a BOZP v potravinářských provozech. Test bude hodnocen výrokem splnil / nesplnil. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení Dodrţování hygieny osobní a hygieny práce v průběhu pracovních činností Uplatňování postupů zaloţených na principu kritických bodů HACCP Během provozu i po jeho ukončení dodrţování sanitačního řádu Dodrţování bezpečnostních pravidel spojených s ochranou majetku a zdravím hostů Dodrţování pravidel BOZP Dodrţování pravidel poţární ochrany Doporučená literatura a informační zdroje Stolničení Gustav Salač, druhé vydání, nakladatelství Fortuna 1996, 2001, ISBN Zařízení závodů učebnice pro odborná učiliště Marie Šebelová, nakladatelství Parta 2005, ISBN Učební materiály pro profesní kvalifikaci Barman modul Hygiena a BOZP. 10

11 Název Délka Typ Vstupní předpoklady PŘÍPRAVA A SERVIS NÁPOJŮ Kód 10 hodin TV + 20 hodin PV Platnost Teoreticko-praktický, povinný DK-SN Základní vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství Stručná anotace vymezující cíle Učivo se zaměřuje na tematické celky, které vyměřují jednotlivé základní znalosti při poskytnutí pomoci při výběru z nápojového lístku, podávání nápojů, obsluha zařízení a organizace práce v baru, vyřizování objednávek. Teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k provádění číšnických a barmanských prací. Předpokládané výsledky výuky Absolvent bude schopen: poskytnout pomoc při výběru z nápojového lístku 1) Orientovat hosty v nabídce nápojů 2) Charakterizovat nápoje zařazené na barovém lístku 3) Řešit obvyklé i neobvyklé situace u stolu hostů vyřídit objednávky hostů 4) Přijmout a vyřídit objednávku hosta přesně a rychle, 5) Profesionálně jednat s hosty, komunikovat v cizím jazyce 6) Provést vyúčtování s hostem (s vyuţitím PC) připravit a předloţit účet připravit nápoje 7) Zvolit vhodné suroviny v poţadovaném mnoţství 8) Připravit nápoje běţně zařazené na nápojovém lístku 9) Pouţít adekvátní technologické vybavení a inventář vyrobit míchané nápoje 10) Charakterizovat přípravu míchaných nápojů 11) Volit vhodné suroviny 11

12 12) Připravit míchaný nápoj podle receptury 13) Pouţívat adekvátní technologická zařízení a inventář ošetřit a skladovat nápoje 14) Skladovat a ošetřovat nápoje podle jejich druhů 15) Pouţívat adekvátní technologická zařízení při ošetřování a skladování nápojů nakládat s inventářem 16) Pouţívat inventář v souladu s jeho určením 17) Zkontrolovat a převzít poţadovaný inventář 18) Ošetřovat a udrţovat inventář 19) Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu skladovat potravinářské suroviny 20) Skladovat potraviny a nápoje podle hygienických norem 21) Zhotovit doklad o příjmu a výdeji zboţí 22) Zkontrolovat, převzít a vydat poţadované zboţí 23) Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny podávat nápoje hostům 24) Servírovat různé druhy nápojů v souladu s obecně platnými pravidly pro jejich podávání 25) Obsluhovat kvalitně, efektivně a dodrţovat hygienické předpisy 26) Zabezpečit prodej dalšího sortimentu výrobků na baru obsluhovat zařízení v baru 27) Připravit technologická zařízení a barový pult k provozu 28) Pouţít vhodná technologická zařízení a inventář pro konkrétní činnosti při obsluze v baru odborná způsobilost organizovat práci v baru 29) Připravit pracoviště na provoz 30) Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů 31) Dodrţovat posloupnost prací a časový harmonogram 32) Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými poţadavky 12

13 Učivo / obsah výuky Teorie Poskytnutí pomoci při výběru z nápojového lístku Vyřizování objednávek hostů Příprava nápojů Výroba míchaných nápojů Ošetřování a skladování nápojů Nakládání s inventářem Skladování potravinářských surovin Podávání nápojů hostům Obsluha zařízení v baru Organizování práce v baru Prae Orientace v nápojovém lístku, správné poskytnutí pomoci při výběru z nápojového lístku Inventář na nápoje správné pouţívání Výroba míchaných nápojů Správný postup při servisu všech druhů nápojů Pouţívání zařízení a pomůcek v baru Objednávky hostů, komunikace s hosty, vyřizování objednávek Doporučené postupy výuky Teoretická výuka je vedena formou výkladu, řízený rozhovor, samostatné řešení úkolů. Vyuţití nosičů se záznamem učiva. Praktická výuka zahrnuje úvodní seznámení s BOZP, výklad a nácvik stanovených dovedností při praktických ukázkách. Výsledným výstupem je samostatné zvládnutí poţadované profesní kompetence. Způsob ukončení Praktická zkouška se uskuteční v zařízeních ISŠ Moravská Třebová. Součástí zkoušky jsou doplňující otázky zkoušejícího. Obsahem praktické zkoušky je nabídka nápojů pomocí nápojového lístku, znalost inventáře na servis nápojů, servis nápojů, pouţívání inventáře v baru. Výkon bude hodnocen výrokem splnil / nesplnil. Test se uskuteční v prostorách ISŠ Moravská Třebová, Brněnská Pro úspěšné zvládnutí testu je nutné získat alespoň 60 % správných odpovědí. Otázky v testu se týkají problematiky nabídky, servisu různých druhů nápojů a pouţívání inventáře v baru. Test bude hodnocen výrokem splnil / nesplnil. 13

14 Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek kritéria hodnocení výuky 1) Orientace v nabídce nápojů 2) Charakterizování nápojů zařazených na barovém lístku 3) Řešení obvyklých i neobvyklých situací u stolu hostů 4) Přijímání a vyřizování objednávek hosta přesně a rychle 5) Profesionální jednání s hosty, komunikace v cizím jazyce 6) Provedení vyúčtování s hostem (s vyuţitím PC) příprava a předloţení účtu 7) Zvolení vhodných suroviny v poţadovaném mnoţství 8) Příprava nápojů běţně zařazených na nápojovém lístku 9) Pouţití adekvátního technologického vybavení a inventáře 10) Charakteristika přípravy míchaných nápojů 11) Volba vhodných surovin 12) Příprava míchaného nápoje podle receptury 13) Skladování a ošetřování nápojů podle jejich druhů 14) Pouţívání adekvátního technologického zařízení při ošetřování a skladování nápojů 15) Pouţívání inventáře v souladu s jeho určením 16) Kontrola a převzetí poţadovaného inventáře 17) Ošetřování a údrţba inventáře 18) Zabezpečení a uskladnění inventáře po ukončení provozu 19) Skladování potravin a nápojů podle hygienických norem 20) Zhotovení dokladu o příjmu a výdeji zboţí 21) Kontrola, převzetí a výdej poţadovaného zboţí 22) Skladování a ošetřování potravinářských surovin 23) Servírování různých druhů nápojů v souladu s obecně platnými pravidly pro jejich podávání 24) Obsluha kvalitní, efektivní a dodrţování hygienických předpisů 25) Zabezpečení prodeje dalšího sortimentu výrobků na baru 26) Příprava technologických zařízení a barového pultu k provozu 27) Pouţití vhodných technologických zařízení a inventáře pro konkrétní činnosti při obsluze v baru 14

15 28) Příprava pracoviště na provoz 29) Převzetí pracovních úkolů podle pracovních plánů 30) Dodrţování posloupnosti prací a časového harmonogramu 31) Provedení úklidu pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými poţadavky doporučená literatura a informační zdroje Stolničení Gustav Salač, druhé vydání, nakladatelství Fortuna 1996, 2001, ISBN Učební materiály pro profesní kvalifikaci Barman modul Příprava a servis nápojů. Název Délka Typ Vstupní předpoklady KASÍROVÁNÍ 15 Kód 1 hodina TV + 2 hodiny PV Platnost Teoreticko-praktický, povinný DK-K Základní vzdělání, platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství Stručná anotace vymezující cíle Učivo se zaměřuje na vyuţívání zúčtovací techniky, správný způsob kasírování a komunikace s hostem, výpočty odvodu trţeb. Předpokládané výsledky výuky Absolvent bude schopen: vyúčtovat trţby 1) Vyuţívat zúčtovací techniku 2) Vyúčtovat bezchybně trţby Učivo / obsah výuky Teorie Práce s pokladnou Moţnosti plateb a předkládání účtu Výpočet odvodu trţby po skončení provozu Odborné výrazy pro výpočet odvodu trţby

16 Prae Práce s pokladnou objednávka, účet, průběţná trţba, konečná trţba Předkládání účtu různé způsoby Výpočet odvodu trţby bez zúčtovací techniky Doporučené postupy výuky Teoretická výuka je vedena formou výkladu a samostatného řešení úkolů. Praktická výuka zahrnuje, výklad a nácvik stanovených dovedností při zacházení se zúčtovací technikou. Výsledným výstupem je samostatné zvládnutí poţadované profesní kompetence. Způsob ukončení Praktická zkouška - písemné vyúčtování s hostem, pomocí zúčtovací pokladny a výpočet příkladu odvodu trţby na konci směny. Výkon bude hodnocen výrokem splnil / nesplnil. Kritéria hodnocení výsledků výuky ad a) Vyuţití zúčtovací techniky ad b) Bezchybné vyúčtování trţby Doporučená literatura a informační zdroje : Učební materiály pro profesní kvalifikaci Barman modul Kasírování. 16

17 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vyúčtování tržeb 10 min. praktická ústní písemná a) Využívat zúčtovací techniku a ústní Souč. ověření b) Vyúčtovat bezchybně tržby Poskytnutí pomoci při výběru z nápojového lístku a) Orientovat hosty v nabídce nápojů b) Charakterizovat nápoje zařazené na barovém lístku c) Řešit obvyklé i neobvyklé situace u stolu hostů a ústní ověření Ústní nebo písemné ověření a ústní ověření 10 min. Souč. Vyřizování objednávek hostů a) Přijmout a vyřídit objednávku hosta přesně a rychle b) Profesionálně jednat s hosty, komunikovat i v cizím jazyce c) Provést vyúčtování s hostem (s využitím PC) připravit a předložit účet 10 min. s písemným Souč. Souč. záznamem Ústní ověření Souč. a výpočet Souč. Souč. Příprava nápojů a) Zvolit vhodné suroviny v požadovaném množství b) Připravit nápoje běžně zařazené na nápojovém lístku c) Použít adekvátní technologické vybavení a inventář 10 min. Výroba míchaných nápojů a) Charakterizovat přípravu Písemné nebo ústní ověření míchaných nápojů b) Volit vhodné suroviny a ústní ověření c) Připravit míchaný nápoj podle receptury d) Používat adekvátní technologická zařízení a inventář 15 min. Souč. 17

18 Ošetřování a skladování nápojů a) Skladovat a ošetřovat nápoje podle jejich druhů b) Používat adekvátní technologická zařízení při ošetřování a skladování nápojů a ústní ověření a ústní ověření 5 min. Souč. Souč. Nakládání s inventářem 5 min. a) Používat inventář v souladu s jeho určením b) Zkontrolovat a převzít požadovaný inventář c) Ošetřovat a udržovat inventář d) Zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu Skladování potravinářských surovin a) Skladovat potraviny a nápoje podle hygienických norem b) Zhotovit doklad o příjmu a výdeji zboží c) Zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží d) Skladovat a ošetřovat potravinářské suroviny a ústní ověření Písemné ověření 10 min. Souč. Podávání nápojů hostům a) Servírovat různé druhy nápojů v souladu s obecně platnými pravidly pro jejich podávání b) Obsluhovat kvalitně, efektivně a dodržovat hygienické předpisy c) Zabezpečit prodej dalšího sortimentu výrobků na baru 10 min. Obsluha zařízení v baru a) Připravit technologická zařízení a barový pult k provozu b) Použít vhodná technologická zařízení a inventář pro konkrétní činnosti při obsluze v baru 5 min. Organizování práce v baru 10 min. a) Připravit pracoviště na provoz 18

19 b) Převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů c) Dodržovat posloupnost prací a časový harmonogram d) Provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů a) Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností b) Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP c) Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád a ústní ověření 10 min. Souč. Zajištění bezpečnosti hostů, BOZP, 10 min. PO a) Dodržovat bezpečnostní pravidla Ústní ověření spojená s ochranou majetku a zdraví hostů b) Dodržovat pravidla BOZP Ústní ověření c) Dodržovat pravidla požární ochrany Ústní ověření Celkem 120 min. 19

20 KALKULACE NÁKLADŮ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NÁZEV ŠKOLY Integrovaná střední škola Moravská Třebová NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DÉLKA, POČET HODIN 40 Barman Č. POLOŢKA KČ POZNÁMKA 1. Přímý materiál (součet řádků 1.1aţ1.3) - výbava potřebná k provádění VP, kterou obdrţí účastník 1.1 (např. nutné školní potřeby a učebnice) 3.000,- na 10 účastníků - potřebné ochranné pracovní a mycí prostředky - OOPP dle vyhlášky č. 204 MPSV z roku 1994 ve znění 279/98 (v 1.2 platnosti) pouţitý výukový materiál, suroviny apod Přímé mzdy a odměny celkem (součet řádků 2.1aţ 2.2) 2.1 organizační pracovníci ( DPP) pedagogičtí pracovníci- učitelé, lektoři, instruktoři, mistři, zkušební komisaři( DPP) Ostatní přímé náklady (součet řádků 3.1 aţ 3.5) odvod na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 3.1 pracovníků a lektorů ( DPP - bez odvodů ) 3.2 cestovní náklady pracovníků a lektorů podílejících se na VP 3.3 nájmy a půjčovné (prostory, vyučovací technika) jiné ostatní přímé náklady: 3.5 dílčí subdodávky (fakturace)- lektoři, zkušební komisaři 4. Celkové vlastní náklady (součet poloţek 1 aţ 3) DPH 21%-pouze plátci DPH součet Zisk - 5 % Cena celkem Počet účastníků Cena na jednoho účastníka(vloţené) Samostatně ( je-li nutno): 1. Stravování : Kč/1 účastník 2. Ubytování : Kč/1 účastník 20

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: 65-51-H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů

Více

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)

Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV

Více

Příprava teplých pokrmů

Příprava teplých pokrmů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava teplých pokrmů Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Prodavač (kód: 66-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H)

Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H) Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Cukrář Doklady potvrzující

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Administrativní pracovník

Administrativní pracovník Asistent/ka, sekretář/ka (kód: 62-008-M) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Administrativní pracovník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 7.8.

Hodnoticí standard. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 7.8. Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Hodnoticí standard. Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Manažer prodeje Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Copyright: Ministerstvo školství,

Více

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka HODNOTÍCÍ STANDARD Dílčí kvalifikace DK 1 INSTRUKTOR AEROBIKU kvalifikační úroveň 3 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka a) Vyjmenovat, popsat

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

65-51-H/01 Kuchař - číšník

65-51-H/01 Kuchař - číšník Střední odborná škola gastronomie a potravinářství U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník Školní vzdělávací program 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE: Název a adresa školy: Střední odborná

Více

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Návrh kvalifikace. Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Odborná způsobilost. Platnost standardu Instalatér solárních termických soustav (kód: ) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2

Zemědělský a zahradnický dělník. Zakládání a udržování zeleně 2 Ošetřování okrasných dřevin a květin 2 Zakládání a ošetřování trávníků 2 Údržba veřejné zeleně (kód: 41-033-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 25.2.

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 25.2. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Cukrář Doklady potvrzující úplnou profesní kv.:

Více

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI Název odborného zařízení: Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa sídla nebo místa podnikání: Obec: Část obce: Ulice: Č.p. Č.orient. PSČ: Oprávněný zástupce

Více

Hodnoticí standard. Florista (kód: 41-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 5.11.2012

Hodnoticí standard. Florista (kód: 41-008-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 5.11.2012 Florista (kód: 41-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zahradník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Hodnoticí standard. Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.2.2013

Hodnoticí standard. Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.2.2013 Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Cukrář; Pekař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Zemědělský a zahradnický dělník

Zemědělský a zahradnický dělník Vazačské práce (kód: 41-032-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský a zahradnický dělník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky

Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! PROFESNÍ KVALIFIKACE základní informace pro uchazeče o vykonání zkoušky Rozšiřte své vzdělání a zlepšete své uplatnění na trhu práce! Neváhejte a přihlaste se k vykonání zkoušky odborné způsobilosti a získejte Osvědčení profesní kvalifikace s celostátní platností. Pořádáme

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Personalista (kód: 62-007-N) Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Povolání: Personalista Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Aranžér v maloobchodu (kód: 66-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Aranžér Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu

1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby indoor cyclingu HODNOTÍCÍ STANDARD Dílčí kvalifikace 74-005-H INSTRUKTOR INDOOR CYCLING kvalifikační úroveň 3 A. KRITÉRIA A ZPŮSOBY HODNOCENÍ 1. Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka pro potřeby

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Personální práce III/2 VY_32_INOVACE_318 2 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.25 Obsluha ve vlaku Autor: Eva Němcová Období tvorby: září

Více

4) Vypouští se příloha č. 3 Kalkulace nákladů rekvalifikace pro část 1 až 9 obchodních podmínek pro část 1 až 9

4) Vypouští se příloha č. 3 Kalkulace nákladů rekvalifikace pro část 1 až 9 obchodních podmínek pro část 1 až 9 Veřejná zakázka: Rekvalifikace a poradenské činnosti počítačové kurzy Zadavatel: Česká republika - Úřad práce v Opavě Věc: Dodatečná informace Oznamuji vám, že zadavatel proved změnu zadávacích podmínek.

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. služba. MAS Šluknovsko. Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. služba. MAS Šluknovsko. Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá

Profesní kvalifikace chůvy v ČR. Mgr. Regína Dlouhá Profesní kvalifikace chůvy v ČR Mgr. Regína Dlouhá Klub K2 - Klub rodičů a dětí 2005 Praha 10 Programy pro rodiče a děti Programy pro rodiče Komunitní akce Cíle Klubu K2 Prevence sociálního vyloučení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je výchozím

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.21 Obsluha na lodi Autor: Eva Němcová Období tvorby: září

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (kód: 36-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Instalatér

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR. Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR. Platnost ŠVP od 1.9.2010 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): INSTALATÉR Učební obor (kód a název): 36-52-H/01 INSTALATÉR Platnost

Více

Vážení rodiče, milí žáci,

Vážení rodiče, milí žáci, Vážení rodiče, milí žáci, do rukou se Vám dostává materiál o Střední průmyslové škole Chrudim. Škola nabízí vzdělávání ve strojírenských, elektrotechnických a silničních oborech vzdělání, zakončených buď

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb. Obchodní akademie 63-41-M/02. Verze: v1.1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Obchodní akademie 63-41-M/02 Verze: v1.1 Obsah Obchodní akademie... 1 Úvod... 3 2 Profil absolventa... 3 2.1 Úvodní identifikační údaje... 3 2.2

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-82113-1/PO-VZ-2010 Kódové označení: MAN Praha 22. září 2010 listů: 18 M a n i p u l a c e s e z v í ř a t y p ř i m i m

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího programu: Sportovní management Kód a název oboru vzdělávání: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více