Příprava pokrmů studené kuchyně ( H)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příprava pokrmů studené kuchyně (65-002-H)"

Transkript

1 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně ( H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 2

3 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava pokrmů studené kuchyně ( H) Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Praha,

4 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 6 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 6 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 7 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 ORGANIZACE VÝUKY... 8 METODICKÉ POSTUPY VÝUKY... 8 POSTUPY HODNOCENÍ VÝUKY... 8 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY UČEBNÍ PLÁN MODULY PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 - ZPŮSOB ZJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉ VAZBY OD ÚČASTNÍKŮ DĚKUJEME VÁM ZA ČAS, KTERÝ JSTE VĚNOVALI VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU! PŘÍLOHA Č. 2 - PRVOTNÍ EVALUACE PROGRAMU DV SOCIÁLNÍMI PARTNERY PŘÍLOHA Č. 3 - ROZPOČET PRO REALIZACI VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

5 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Vstupní požadavky na uchazeče Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Forma studia Délka studia Způsob ukončení Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, , Ostrava-Hrabůvka Moravskoslezský kraj Příprava pokrmů studené kuchyně ( H) Příprava na získání dílčí kvalifikace dle zákona 179/2006 Sb. Ukončené základní vzdělání Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství, zdravotní způsobilost pro vykonávání profese Kuchař, doložená potvrzením lékaře Prezenční 150 hodin Úspěšné ukončení jednotlivých modulů Získaná kvalifikace Certifikát Osvědčení o účasti 5

6 2. Profil absolventa Cílem vzdělávacího programu je připravit frekventanty na vykonání zkoušky vedoucí k získání dílčí kvalifikace Příprava pokrmů studené kuchyně ( H). Program je určen pro osoby, které mají minimálně ukončené základní vzdělání, případně mají vyšší vzdělání a zájmem o práci v gastronomii. Je koncipován tak, aby účastníci získali kompetence nutné pro výkon pozice pracovníka pro přípravu pokrmů studené kuchyně (např. pomocný kuchař) nebo dovednosti specializované pozice (např. studená kuchyně). Výsledky vzdělávání Absolvent programu dalšího vzdělávání je schopen: volit vhodné postupy práce, potřebné suroviny a zařízení pro přípravu pokrmů, provádět přejímku potravinářských surovin, připravovat suroviny pro výrobu jídel, připravovat produkty běžné studené kuchyně, připravovat a esteticky upravovat studené pokrmy pro slavnostní příležitosti, zpracovávat a upravovat polotovary, nakládat s inventářem, skladovat potravinářské suroviny, obsluhovat technologická zařízení v provozu, provádět hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech, dodržovat hygienické předpisy, organizovat práci v gastronomickém provozu. Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent programu najde uplatnění zejména v gastronomických zařízeních v oblasti přípravy studených pokrmů, jako jsou např. hotelová a restaurační zařízení, závodní a školní jídelny a své znalosti a dovednosti může také využít i v provozovnách zaměřených na rychlé občerstvení (bufety, samoobslužné restaurace, výrobny studených výrobků v obchodních řetězcích). 6

7 3. Charakteristika programu dalšího vzdělávání Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program Příprava pokrmů studené kuchyně ( H) připravuje účastníka k vykonání zkoušky, vedoucí k získání dílčí kvalifikace a následně pro výkon pracovní pozice v gastronomických zařízeních pro přípravu studených pokrmů, popřípadě rychlého občerstvení. Po absolvování vzdělávacího programu se může takto připravený pracovník začlenit do pracovního procesu v různých gastronomických zařízeních. V teoretické části účastníci získají nové odborné znalosti, které pak aplikují v praktické části na odborném pracovišti, kde tyto dovednosti upevní, rozšíří a zdokonalí. Cílem tohoto vzdělávacího programu tedy bude získání odborných kompetencí pro přípravu pokrmů studené kuchyně. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program Příprava pokrmů studené kuchyně ( H) se skládá z pěti základních modulů, které na sebe navazují v předepsaném pořadí. Moduly jsou sestaveny tak, aby byl frekventant seznámen se všemi kvalifikačními standardy. K ukončení se používají předepsané hodnotící standardy. Modul SK 01 Bezpečnost a hygiena práce při přípravě pokrmů Modul je zaměřen na seznámení s předpisy o bezpečnosti, hygieně, ochraně zdraví při práci, požární ochraně, zásadách kritických bodů HACCP a s pravidly správného a bezpečného zacházení s inventářem a technologickými zařízeními v gastronomickém provozu. Modul SK 02 Organizace práce, výrobní středisko Modul je zaměřen na osvojení metod a postupů potřebných pro efektivní organizaci práce na gastronomickém pracovišti. Pozornost je zaměřena na činnosti, které souvisí s chodem gastronomického pracoviště, počínaje jeho převzetím a kontrolou, přes převzetí úkolů, stanovení plánu jejich realizace, dodržení stanoveného harmonogramu až po úklid pracoviště v souladu s platnými normami. Součástí modulu je rovněž seznámení se základním inventářem a technologickým vybavením gastronomického pracoviště a získání kompetencí pro jejich přípravu, používání, ošetření a údržbu. Modul SK 03 Přejímka a skladování surovin Modul je zaměřen na znalosti a dovednosti, které souvisejí s přejímkou potravinářského zboží, posouzením jeho nezávadnosti, skladováním a ošetřováním surovin dle hygienických norem, sledováním a evidencí pohybu surovin od jejich převzetí, přes výrobu až po expedici hotového pokrmu včetně vyhotovení dokladů o příjmu a výdeji. Modul SK 04 Předběžná příprava surovin a pracoviště Modul je zaměřen na předběžnou přípravu surovin potřebných pro přípravu produktů studené kuchyně, včetně polotovarů a konveniencí, použití vhodného technologického 7

8 vybavení a postupu. Důležitou součástí tohoto modulu je výběr čerstvých a kvalitních surovin. V souvislosti s těmito činnostmi je věnována pozornost také minimalizaci ztrát při předběžné přípravě surovin a dodržování ekologických předpisů pro nakládání s odpady. Modul SK 05 Příprava pokrmů studené kuchyně Modul je zaměřen na výběr vhodných pokrmů studené kuchyně, určených pro danou příležitost. Dále pak volbu odpovídajícího technologického postupu, dodržování receptur pro přípravu daných pokrmů s typickými požadovanými vlastnostmi. Nedílnou součástí tohoto modulu je estetická úprava výrobků, včetně jejich přípravy k expedici. Organizace výuky Výuka je realizována podle Učebního plánu prezenční formou v rozsahu 55 hodin teoretické výuky a 95 hodin praktické výuky. Teoretická i praktická výuka bude realizována v odpoledních hodinách. Teoretická výuka bude probíhat v učebně s možností využití notebooku s připojením k internetu a dataprojektoru. Praktická výuka bude probíhat v odborné učebně vybavené potřebným technologickým zařízením, inventářem a pracovními pomůckami. Před započetím praktické výuky budou účastníci proškoleni v oblasti základních právních předpisů, vztahujících se k BOZP (Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce a další navazující předpisy) a hygieně v gastronomii (Zákon č. 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a navazující předpisy, Vyhláška č. 107 /2001 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a navazující předpisy, Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Pro úspěšné ukončení programu dalšího vzdělávání musí účastník povinně absolvovat všechny moduly v předepsaném pořadí s minimálně 80% účastí. Metodické postupy výuky Při realizaci programu dalšího vzdělávání budou uplatňovány klasické i moderní metody a formy výuky, v závislosti na povaze probírané látky. Používané metody a formy budou přizpůsobeny věku účastníků, jejich schopnostem, možnostem a potřebám. Podle povahy učiva bude využívána frontální, skupinová a kooperativní výuka. V teoretické výuce budou uplatňovány zejména přednáška, práce s textem, výuka podporovaná ICT a diskuzní metoda. V praktické části programu dalšího vzdělávání budou využity zejména názorně demonstrační a dovednostně praktické metody (předvádění a pozorování, instruktáž, vytváření dovedností). Postupy hodnocení výuky Účastníci budou hodnoceni v průběhu jednotlivých modulů dle stanovených kritérií. Každý modul bude zakončen dílčím hodnocením a celý program dalšího vzdělávání bude ukončen započtením jednotlivých modulů. Při hodnocení budou využity metody pozorování výkonu a testy s uzavřenými i otevřenými testovými úlohami. 8

9 Vstupní předpoklady Program dalšího vzdělávání příprava pokrmů studené kuchyně je určen pro zájemce, kteří mají ukončené základní vzdělání a jsou zdravotně způsobilí k vykonávání povolání na pozici kuchař. Podmínkou pro absolvování praktické části programu dalšího vzdělávání je zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství. 9

10 4. Učební plán Název školy Adresa školy Název programu dalšího vzdělávání Název modulu Kód modulu teorie Hodinové dotace praxe samostudium Způsob ukončení modulu POVINNÉ MODULY Bezpečnost hygiena práce při přípravě pokrmů Organizace práce v gastronomickém provozu, výrobní středisko SK SK Písemná zkouška Písemná a praktická zkouška Přejímka a skladování potravin SK Písemná a praktická zkouška Předběžná příprava surovin a pracoviště Příprava pokrmů studené kuchyně SK SK Písemná a praktická zkouška Písemná a praktická zkouška Součty 150 Celkem 10

11 Optimální trajektorie: Jednotlivé moduly musí být absolvovány v uvedeném pořadí. Žádný z nich není možno vynechat. SK 01 SK 02 SK 03 SK 04 SK 05 11

12 5. Moduly programu dalšího vzdělávání Název modulu Bezpečnost a hygiena práce při přípravě pokrmů Délka modulu 2 hodiny (2T/0P) Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Ukončení základního vzdělání Stručná anotace vymezující cíle modulu Kód SK 01 Modul je zaměřen na seznámení s předpisy o bezpečnosti, hygieně, ochraně zdraví při práci, požární ochraně, zásadách kritických bodů HACCP a s pravidly správného a bezpečného zacházení s inventářem a technologickými zařízeními v gastronomickém provozu. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) dodržovat osobní hygienu a hygienu práce v průběhu pracovních činností, b) uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP, c) během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád, d) připravit za dodržení bezpečnostních zařízení technologická zařízení k provozu, e) bezpečně používat technologická zařízení v souladu s jejich určením. Učivo / obsah výuky Hygiena a bezpečnost práce Kritické body HACCP Sanitační řád a jeho dodržování Bezpečná příprava a používání technologických zařízení v gastronomických provozech Doporučené postupy výuky Výklad spojený s praktickou prohlídkou gastronomického zařízení, vysvětlení,diskuse. Způsob ukončení modulu Písemná zkouška (test) Test je tvořen 50 uzavřenými testovými úlohami. Časový limit pro jeho vypracování je 45 minut. Lektor hodnotí: znalosti z oblasti hygieny a bezpečnosti práce 20 bodů znalosti z oblasti kritických bodů HACCP 20 bodů znalost sanitačního řádu 20 bodů znalost a dodržování pravidel bezpečné přípravy a použití technologických zařízení v gastronomickém provozu 40 bodů Maximální možný bodový zisk v testu je 100 bodů, pro úspěšné absolvování modulu je nutný zisk alespoň 75 bodů. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky kritéria hodnocení 12

13 ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) Věcně správně a úplně charakterizuje požadavky na osobní hygienu pracovníka gastronomického provozu a na hygienu v průběhu pracovních činností. Věcně správně a úplně charakterizuje a uplatňuje princip kritických bodů HACCP. Věcně správně a úplně charakterizuje a dodržuje povinnosti, které plynou ze sanitačního řádu. Ovládá a správně interpretuje pravidla bezpečné přípravy technologických zařízení k provozu. Ovládá a dodržuje pravidla bezpečnosti při požívání technologických zařízení v gastronomickém provozu. doporučená literatura a informační zdroje BRHLÍK, E. Technologie přípravy pokrmů 1, 2. Praha: Merkur, ISBN KOTALOVÁ, H. MUDr. Hygienické minimum. Opava: OPTYS, s.r.o., Název modulu Organizace práce v gastronomickém provozu, výrobní středisko Kód SK 02 Délka modulu 25 hodin (10T/15P) Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Ukončení modulu SK 01 Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul je zaměřen na osvojení metod a postupů potřebných pro efektivní organizaci práce na gastronomickém pracovišti. Pozornost je zaměřena na činnosti, které souvisí s chodem gastronomického pracoviště, počínaje jeho převzetím a kontrolou, přes převzetí úkolů, stanovení plánu jejich realizace, dodržení stanoveného harmonogramu až po úklid pracoviště v souladu s platnými normami. Součástí modulu je rovněž seznámení se základním inventářem a technologickým vybavením gastronomického pracoviště a získání kompetencí pro jejich přípravu, používání, ošetření a údržbu. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) připravit pracoviště na provoz, zhodnotit funkčnost a připravenost pracoviště. b) převzít pracovní úkoly podle pracovních plánů, c) účelně organizovat práci v gastronomickém provozu, d) dodržet posloupnost prací a časový harmonogram, e) používat, ošetřovat a udržovat inventář, f) zabezpečit a uskladnit inventář po ukončení provozu, g) obsluhovat technologická zařízení, h) ošetřit a zabezpečit technologická zařízení po ukončení provozu, i) provést úklid pracoviště po ukončení provozu v souladu s hygienickými požadavky. Učivo / obsah výuky Principy a zákonitosti organizace práce na gastronomickém pracovišti 13

14 Základní inventář gastronomického pracoviště, jeho používání, ošetřování a údržba Základní technologické vybavení gastronomického pracoviště, jeho používání, ošetřování a zabezpečení Doporučené postupy výuky Výklad, instruktáž, praktické procvičování. Způsob ukončení modulu Písemná zkouška (sestavení plánu pro realizaci modelové gastronomické akce) Časový limit pro vypracování je 45 minut. Lektor hodnotí: úplnost plánu a správnost jeho jednotlivých položek 15 bodů, účelnost a efektivnost stanoveného postupu prací 5 bodů, stanovení časového harmonogramu 5 bodů, reálnost vytvořeného pracovního plánu 5 bodů. Praktická zkouška Hodnocení bude prováděno průběžně v rámci praktických lekcí modulu. Lektor hodnotí: schopnost připravit správně pracoviště pro provoz 10 bodů, schopnost převzít úkoly a stanovit si posloupnost a časový harmonogram jejich plnění 10 bodů, míru dodržení stanoveného harmonogramu činností - 10 bodů, znalost inventáře a technologických zařízení 10 bodů, znalost principů nakládání s inventářem a obsluhy technologických zařízení, správnost používaných postupů 10 bodů, schopnost správně ošetřovat a zabezpečovat inventář a technologická zařízení 10 bodů, schopnost řádně a v souladu s hygienickými předpisy uklidit pracoviště 10 bodů. Maximální možný bodový zisk v testu je 30 bodů, při praktické zkoušce 70 bodů. Pro úspěšné absolvování modulu je nutný zisk alespoň 75 bodů. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) kritéria hodnocení V souladu s předpokládanou činností a provozním řádem připraví pracoviště k provozu, dokáže posoudit jeho funkčnost a připravenost. Na základě orientace v pracovních plánech dokáže převzít pracovní úkoly. V souladu s požadavky gastronomického pracoviště dokáže účelně a efektivně organizovat práci v provozu. Dodržuje časový harmonogram prací a stanovenou posloupnost činností. Požadovaným způsobem obsluhuje, udržuje a ošetřuje svěřený inventář. Po ukončení provozu inventář zabezpečí a uskladní v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy. Požadovaným způsobem obsluhuje, udržuje a ošetřuje technologická zařízení gastronomického pracoviště. Po ukončení provozu technologická zařízení ošetří a zabezpečí tak, aby byly dodrženy bezpečnostní a hygienické normy. 14

15 ad i) Provádí úklid pracoviště v souladu s hygienickými požadavky. doporučená literatura a informační zdroje BRHLÍK, E. Technologie přípravy pokrmů 1,2. Praha: Merkur,1994. ISBN RUNŠTUK, J. a kolektiv Receptury teplých pokrmů, Hradec Králové: R plus, 2009, ISBN Název modulu Přejímka a skladování potravinářských surovin Délka modulu 20 hodin (10T/10P) Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Ukončení modulů SK 01 - SK 02 Stručná anotace vymezující cíle modulu Kód SK 03 Modul je zaměřen na znalosti a dovednosti, které souvisejí s přejímkou potravinářského zboží, posouzením jeho nezávadnosti, skladováním a ošetřováním surovin dle hygienických norem, sledováním a evidencí pohybu surovin od jejich převzetí, přes výrobu až po expedici hotového pokrmu včetně vyhotovení dokladů o příjmu a výdeji. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) provést normování na daný počet porcí podle stanovené receptury, b) zkontrolovat deklarované množství suroviny a gramáž, c) senzoricky posoudit nezávadnost a kvalitu surovin, d) vyhotovit doklad o převzetí zboží, e) skladovat a ošetřovat suroviny podle hygienických norem, f) zhotovovat doklady o příjmu a výdeji, g) zkontrolovat, převzít a vydat požadované zboží Učivo / obsah výuky Normování na daný počet porcí podle stanovené receptury Přejímka a kontrola potravinářských surovin Skladování potravin a nápojů ygienické a administrativní předpisy pro skladování potravinářského zboží Vyhotovení dokladů o převzetí, příjmu a výdeji zboží Doporučené postupy výuky Výklad, předvedení, instruktáž a praktické procvičování. Způsob ukončení modulu Písemná zkouška (vyhotovení dokladů o příjmu a výdeji zboží, normování na daný počet porcí podle stanovené receptury) Časový limit pro písemnou zkoušku je 45 minut. Lektor hodnotí: 15

16 vyhotovení věcně správných a úplných dokladů o příjmu a výdeji zboží 10 bodů, správnost normování na daný počet porcí podle určené receptury 15 bodů Praktická zkouška Hodnocení bude prováděno průběžně v rámci praktických lekcí modulu. Lektor hodnotí: provádění činností při přejímce, výdeji a kontrole surovin a zboží předepsaným způsobem 20 bodů, skladování potravinářských surovin předepsaným způsobem - 15 bodů, sledování pohybu potravinářských od příjmu až po výdej - 10 bodů, provádění kontroly množství a hmotnosti surovin a zboží, práce s váhou - 15 bodů, provádění senzorické kontroly surovin, kontrola kvality - 15 bodů. Maximální možný bodový zisk v testu je 25 bodů, při praktické zkoušce 75 bodů. Pro úspěšné absolvování modulu je nutný zisk alespoň 75 bodů. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) kritéria hodnocení Provádí normování na daný počet porcí podle stanovené receptury. Vhodným způsobem kontroluje deklarované množství a gramáž surovin. Senzoricky posuzuje nezávadnost a kvalitu surovin. Vyhotovuje věcně správné a úplné doklady o převzetí zboží. Skladuje a ošetřuje potravinářské suroviny podle hygienických norem. Vyhotovuje věcně správné a úplné doklady o příjmu a výdeji. Odpovídajícím způsobem kontroluje, přebírá a vydává požadované zboží. doporučená literatura a informační zdroje BRHLÍK, E. Technologie přípravy pokrmů 1, 2. Praha: Merkur,1994. ISBN KOTALOVÁ, H. MUDr. Hygienické minimum. Opava: OPTYS, s.r.o., Název modulu Předběžná příprava surovin a pracoviště Kód SK 04 Délka modulu 23 hodin (8T/15P) Platnost Typ modulu povinný Kredity Vstupní předpoklady Ukončení modulů SK 01 SK 03 Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul je zaměřen na předběžnou přípravu surovin potřebných pro přípravu produktů studené kuchyně, včetně polotovarů a konveniencí, použití vhodného technologického vybavení a postupu. Důležitou součástí tohoto modulu je výběr čerstvých a kvalitních surovin. V souvislosti s těmito činnostmi je věnována pozornost také minimalizaci ztrát při předběžné přípravě surovin a dodržování ekologických předpisů pro nakládání s odpady. Předpokládané výsledky výuky 16

17 Absolvent modulu bude schopen: a) zvolit vhodný technologický postup pro přípravu zadaného pokrmu, b) vybrat, připravit a upravit vhodné suroviny pro připravovaný pokrm, c) zvolit a připravit k provozu vhodná technologická zařízení pro daný účel, d) vykonat přípravné práce a opracovat suroviny s minimálními ztrátami, e) použít vhodné technologické vybavení pro přípravu a opracování surovin, f) dodržet ekologické předpisy při nakládání s odpady. Učivo / obsah výuky Technologické postupy pro přípravu pokrmů Výběr, příprava a úprava surovin pro přípravu pokrmů Výběr a příprava a použití vhodných technologických zařízení Ekologické předpisy pro nakládání s odpady Doporučené postupy výuky Výklad, předvedení, instruktáž a praktické procvičování. Způsob ukončení modulu Písemná zkouška (test) Test je tvořen 20 uzavřenými testovými úlohami. Časový limit pro jeho vypracování je 20 minut. Lektor hodnotí: znalost ekologických předpisů pro nakládání s odpady 20 bodů. Praktická zkouška Hodnocení bude prováděno průběžně v rámci praktických lekcí modulu. Lektor hodnotí: vhodnost volby technologického postupu pro přípravu daného pokrmu - 30 bodů, schopnost vybrat, připravit a upravit suroviny vhodné pro daný pokrm - 20 bodů, schopnost zvolit, připravit k provozu a požít vhodné technologické zařízení pro přípravu a opracování surovin - 20 bodů, praktické dodržování ekologických předpisů pro nakládání s odpady - 10 bodů. Maximální možný bodový zisk v testu je 20 bodů, při praktické zkoušce 80 bodů. Pro úspěšné absolvování modulu je nutný zisk alespoň 75 bodů. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) kritéria hodnocení V souladu se zvolenou recepturou volí vhodný a odpovídající technologický postup pro přípravu zadaného pokrmu. Požadovaným způsobem vybírá, připravuje a upravuje vhodné suroviny pro připravovaný pokrm. Volí a připravuje k provozu vhodná technologická zařízení pro daný účel. Odpovídajícím způsobem vykonává přípravné práce a opracovává suroviny s minimálními ztrátami. Používá vhodné technologické vybavení pro přípravu a opracování surovin. Důsledně při dodržuje ekologické předpisy pro nakládání s odpady. 17

18 doporučená literatura a informační zdroje BRHLÍK, E. Technologie přípravy pokrmů 1, 2. Praha: Merkur,1994. ISBN KOTALOVÁ, H. MUDr. Hygienické minimum. Opava: OPTYS, s.r.o., Název modulu Příprava pokrmů studené kuchyně Kód SK 05 Délka modulu 80 hodin (25T/55P) Platnost Typ modulu Povinný Kredity Vstupní předpoklady Absolvování SK 01 SK 04 Stručná anotace vymezující cíle modulu Modul je zaměřen na výběr vhodných pokrmů studené kuchyně, určených pro danou příležitost. Dále pak volbu odpovídajícího technologického postupu, dodržování receptur pro přípravu daných pokrmů s typickými požadovanými vlastnostmi. Nedílnou součástí tohoto modulu je estetická úprava výrobků, včetně jejich přípravy k expedici. Předpokládané výsledky výuky Absolvent modulu bude schopen: a) dodržet technologické postupy při přípravě zadaného pokrmu, b) dodržovat množství surovin podle receptur, c) připravit studený pokrm s typickými požadovanými vlastnostmi, d) provést úpravu, estetizaci a senzorické hodnocení pokrmu před expedicí, e) použít vhodné technologické vybavení při přípravě pokrmu, f) navrhnout vhodné studené pokrmy a zvolit vhodné suroviny pro danou příležitost, g) dodržet technologický postup přípravy, h) připravit pokrmy pro slavnostní příležitosti, i) provést úpravu a estetizaci pokrmu před expedicí, j) zpracovávat polotovary v souladu s jejich určením a technologickým postupem úpravy, k) použít odpovídající technologické vybavení, l) připravit pokrm z polotovarů ke konzumaci. Učivo / obsah výuky Příprava produktů běžné studené kuchyně Příprava, úprava a aranžování pokrmů pro slavnostní příležitosti Zpracování a úprava polotovarů při přípravě pokrmů studené kuchyně Doporučené postupy výuky Výklad, instruktáž, praktické předvedení. Způsob ukončení modulu Písemná zkouška (návrh pokrmů studené kuchyně pro zadanou příležitost) Časový limit pro písemnou zkoušku je 45 minut. Lektor hodnotí: navržení vhodných studených pokrmů pro danou příležitost - 10 bodů, volbu vhodných surovin pro navržené pokrmy - 10 bodů. 18

19 Praktická zkouška (příprava pokrmů studené kuchyně podle vlastního návrhu) Hodnocení bude prováděno průběžně v rámci praktických lekcí modulu. Lektor hodnotí: výběr, přípravu a úpravu vhodných surovin pro zvolený pokrm (orientaci v nabídce potravin na trhu, znalost vlastností použitých surovin, ovládání tepelného zpracování daných surovin příp. jejich zpracování za studena, použití správných pomůcek ke zpracování surovin, ekonomičnost nakládání se surovinami, schopnost roztřídit případné obaly použitých surovin) 20 bodů, přípravu pokrmů pro slavnostní příležitosti 30 bodů, volbu a přípravu vhodných technologických zařízení k provozu pro daný účel (správné použití strojů, přístrojů a ostatního vybavení na pracovišti, znalost a dodržování pravidel BOZP a hygieny, hospodaření s energiemi a surovinami) 10 bodů, zpracování polotovarů v souladu s jejich určením a technologickými postupy úpravy (orientace v nabídce polotvarů na trhu, dodržování pokynů pro přípravu jednotlivých polotovarů od výrobce) - 20 bodů. Maximální možný bodový zisk v testu je 20 bodů, při praktické zkoušce 80 bodů. Pro úspěšné absolvování modulu je nutný zisk alespoň 75 bodů. Kritéria hodnocení výsledků výuky výsledek výuky ad a) ad b) ad c) ad d) ad e) ad f) ad g) ad h) ad i) ad j) ad k) ad l) kritéria hodnocení Dodržuje technologické postupy předepsané recepturami pro přípravu zadaného pokrmu. Dodržuje určené množství surovin podle receptur. V souladu s recepturou připraví studený pokrm s typickými požadovanými vlastnostmi. Požadovaným způsobem provede úpravu, estetizaci a senzorické hodnocení pokrmu před expedicí. Použije vhodné technologické vybavení. V souladu s gastronomickými pravidly navrhne vhodné studené pokrmy a zvolí odpovídající suroviny pro danou příležitost. Zvolí a dodrží technologický postup určený recepturou pro zvolený pokrm. Připraví pokrmy pro slavnostní příležitosti v souladu s předepsanými technologickými postupy a recepturami. Je schopen adekvátním způsobem provést úpravu a estetizaci pokrmu před expedicí. Zpracovává polotovary v souladu s jejich určením a technologickým postupem úpravy. Správně a bezpečně použije odpovídající technologické vybavení. Připraví předepsaným způsobem pokrm z polotovarů ke konzumaci. doporučená literatura a informační zdroje SEDLÁČKOVÁ, H. Technologie přípravy pokrmů 5. Praha: Fortuna ISBN RUNŠTUK, J. a kolektiv Receptury studených pokrmů, Hradec Králové: R plus, 2008, ISBN

20 Příloha č. 1 - Způsob zjišťování zpětné vazby od účastníků Vážení absolventi, prosíme o vyplnění přiloženého zpětnovazebního dotazníku. Vaše odpovědi pro nás budou zdrojem podnětů pro další práci. z vlastní iniciativy 1. Na kurz jsem se přihlásil z iniciativy zaměstnavatele, Úřadu práce z jiných důvodů... ANO 2. Náplň kurzu odpovídala mým představám spíše ANO spíše NE NE ANO 3. Časové rozvržení modulů považuji za vyhovující spíše ANO spíše NE NE ANO 4. Metody a formy výuky považuji za odpovídající spíše ANO spíše NE NE ANO 5. Poměr praktické a teoretické části považuji za vyvážený spíše ANO spíše NE NE 6. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli záporně, uvítali byste více teorie praxe ve stávající profesi 7. Získané znalosti a dovednosti uplatním v rámci změny profese při podnikání jinak Vyjádřete, prosím, svou spokojenost s kurzem známkou jako ve škole: teoretická část... praktická část Máte zájem o podobné kurzy? Jaké? Prostor pro Vaše náměty a připomínky:... Děkujeme Vám za čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku! 20

21 Příloha č. 2 - Prvotní evaluace programu DV sociálními partnery Název sociálního partnera Kontakt (adresa, tel., ) Jméno hodnotitele Gastronomické oddělení DK Akord Ostrava-Zábřeh s.r.o. Eurest s.r.o. Jaroslav Vašek Renata Žurovcová Vypořádání připomínek 1. sociálního partnera Připomínky Vypořádání připomínek Program doporučuji k realizaci. --- Vypořádání připomínek 2. sociálního partnera Připomínky Vypořádání připomínek Program doporučuji k realizaci

22 Příloha č. 3 - Rozpočet pro realizaci vzdělávacího programu 22

23 23

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň

Více

Příprava teplých pokrmů

Příprava teplých pokrmů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Příprava teplých pokrmů Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Obsah OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání: Kuchař Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník

Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník MODERNÍ GASTRONOMIE A TRH PRÁCE Výukový program pro profesní kvalifikace oboru Kuchař - číšník (kódy: 65-51-H/01) ZE SKUPINY OBORŮ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A TURISMUS Příprava teplých pokrmů Příprava pokrmů

Více

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium

Účast na ověřování modulu bude pro účastníky bezplatná a bude zakončena zkouškou z dílčí kvalifikace. kód modulu. teorie praxe samostudium Příprava pokrmů studené kuchyně 65-002-H Pilotní ověřování části programu Příprava pokrmů. Modul příprava pokrmů studené kuchyně je součástí programu Příprava pokrmů. V rámci projektu UNIV2, bude naše

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H)

Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Zhotovování sukní, halenek a šatů (31-001-H) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1. Identifikační

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie

PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání obor 65-41 L/01 Gastronomie PRAKTICKÁ ZKOUŠKA - zadání a způsob konání Praktická maturitní zkouška prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Skladník (kód: 66-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ

ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNICTVÍ A PODNIKÁNÍ M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222

Více

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H)

Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Manipulace se zbožím a materiálem (kód: 66-005-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy

1. Identifikační údaje programu dalšího. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel školy 1. Identifikační údaje programu dalšího Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD, Pelhřimov, s.r.o. vzdělávání Název školy Adresa školy Slovanského bratrství 1664, 393 01 Pelhřimov Zřizovatel

Více

Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET

Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET Propojování Národní soustavy kvalifikací a ECVET Pracovní návrh pro ověření postupu, srpen 2013 Obsah 1. Východiska návrhu propojení ECVET a NSK 4 1.1 Návrh přístupu k vymezování jednotek výsledků učení

Více

Slaboproudé instalace

Slaboproudé instalace Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Slaboproudé instalace Copyright: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06

Průběh a konání profesní kvalifikační zkoušky QI 75-04-06 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 17 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-04-06 Výtisk číslo:1 QI 75-04-06 Tato instrukce je majetkem

Více

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské

82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské 82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva - práce truhlářské Délka studia: Čtyři roky.: Splněná povinná školní docházka, zdravotní způsobilost uchazeče doložená lékařem a úspěšně složené talentové zkoušky.

Více

Podnikání na internetu

Podnikání na internetu Další vzdělávání administrativně-obchodních pracovníků CZ.1.07/3.2.13/04.0027 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Podnikání na internetu MODULY 1, 2, 3 HTML a CSS Publikační systém Legislativa internetového podnikání 2013

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi

Moderní ekonom účetnictví v současné praxi Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Moderní ekonom účetnictví v současné praxi M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E)

Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Manipulační práce se zbožím ve skladu (kód: 66-007-E) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Nabídka dalšího vzdělávání

Nabídka dalšího vzdělávání Nabídka dalšího vzdělávání Obsah: Základní informace o dalším vzdělávání na SŠOS Jihlava... 3 Popis programů... 7 Hodinářské práce... 7 Kosmetické služby... 8 Kosmetické služby... 9 Manikúra, pedikúra

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H)

Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H) Výroba a zpracování modelovací a marcipánové hmoty (kód: 29-008-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Cukrář Doklady potvrzující

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Prodavač (kód: 66-003-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pracovník obchodního provozu Kvalifikační úroveň

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MEDIÁLNÍ VÝCHOVA M A S A R Y K O V A O B C H O D N Í A K A D E M I E R A K O V N Í K, P R A Ž S K Á 1222 Copyright:

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NĚMECKÝ JAZYK obchodní

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Pokladní Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná

Více

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Příprava pokrmů studené kuchyně (kód: 65-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou

Více

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1.

Hodnoticí standard. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 30.1. Evidence zásob zboží a materiálu (kód: 66-006-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Skladník Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014

Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP 1. 2. 2014 1. 2. 2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace ŘÁD HACCP Č.j.: 8/2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Marie Michnová, Veronika Veselá Mgr. Marie Michnová Pedagogická rada

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Vlakvedoucí osobní přepravy (kód: 37-015-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Hodnoticí standard. Pokladní (kód: 66-001-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Pokladní (kód: 66-001-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Odborná způsobilost

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 369/08 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 6/2008 ke kontrolní činnosti v Kolejích a menzách (dále KaM ) Univerzity Karlovy v Praze (dále UK ) Podle

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODULY 3, 4, 5 Pomocné účetní práce, majetek Mzdová agenda Vnější prostředí podniku

Více

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVBY PRO VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ A CESTOVNÍ RUCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

CZ.1.07/3.2.13/04.0013

CZ.1.07/3.2.13/04.0013 Masér CZ.1.07/3.2.13/04.0013 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Sportovní masáž (69-037-M) 2013 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ... 4 MOŽNOSTI

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 se sídlem: Jičínská 762, 293 01, Mladá Boleslav Charakteristika školy

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Frézování kovových materiálů (23-023-H)

Frézování kovových materiálů (23-023-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 536, 76701 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Frézování kovových materiálů (23-023-H) SŠ COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 25.2.

Hodnoticí standard. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 25.2. Výroba zákusků a dortů (kód: 29-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Cukrář Doklady potvrzující úplnou profesní kv.:

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Pilotní kurz UNIV2 kraje

Pilotní kurz UNIV2 kraje Pilotní kurz UNIV2 kraje SOU - Charles educate - school Hlavní 245, 27307 Vinařice SOU - CCŽV, Hlavní 245, 273 07 Vinařice Zpracoval kolektiv pedagogického sboru. Platnost od 1.7.2010 Kurzy jsou komerční,

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

Specialista maloobchodu

Specialista maloobchodu Skladník (kód: 66-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Povolání: Specialista maloobchodu Doklady potvrzující úplnou profesní kv.: Osvědčení o profesní

Více

Hodnoticí standard. Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66)

Hodnoticí standard. Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Manažer prodeje (kód: 66-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Obchod (kód: 66) Týká se povolání: Specialista maloobchodu; Manažer prodeje Kvalifikační úroveň NSK -

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H)

Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace (36-003-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1.

Více

Kurz práce s počítačem

Kurz práce s počítačem Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kurz práce s počítačem Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Výrobce oděvů a kusových výrobků

Výrobce oděvů a kusových výrobků Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví (kód: 31) Povolání: Výrobce oděvů a kusových výrobků Doklady potvrzující

Více

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011

Hodnoticí standard. Příprava minutek (kód: 65-004-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.2011 Příprava minutek (kód: 65-004-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Kuchař Doklady potvrzující úplnou profesní kv.:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD ČASQ ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE SYSTÉM TRENÉRSKÝCH TŘÍD 4. 3. 2015 Systém trenérských tříd platný od 4. 3. 2015 Pojmy: = Česká squashová asociace = Světová squashová federace ESF = Evropská squashová federace Trenérská

Více

Broušení kovových materiálů (23-024-H)

Broušení kovových materiálů (23-024-H) STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž REKVALIFIKAČNÍ PROGRAM Broušení kovových materiálů (23-024-H) SŠ - COPT Kroměříž 2014 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu

Příprava pokrmů. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Příprava pokrmů Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět příprava pokrmů obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce Příprava pokrmů (používá základní

Více

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.

Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01. Střední odborné učiliště Domažlice,Prokopa Velikého 640, Domažlice, MPV Stod, Plzeňská 322 Charakteristika výukového materiálu: VY_52_INOVACE_01.25 Obsluha ve vlaku Autor: Eva Němcová Období tvorby: září

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N)

Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury (kód: 65-032-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Týká se povolání:

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK KLASIFIKAČNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY MANAGEMENTU A PRÁVA, ŽITNÁ 1119/12, RUMBURK Hodnocení studenta je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Klasifikace je jednou z forem hodnocení,

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Hodnoticí standard. Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.2.2013

Hodnoticí standard. Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 26.2.2013 Výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie (kód: 29) Povolání: Cukrář; Pekař Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa

Popis uplatnění absolventa. Očekávané kompetence absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent školního vzdělávacího programu kuchař-číšník pro pohostinství se uplatní při výkonu činností na úseku výroby a odbytu v provozovnách veřejného i účelového stravování

Více