bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.1. 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám. je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte. výrazů. mimo vyznačená bílá pole"

Transkript

1 MATEMATIKA MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST DIDAKTICKÝ TEST MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 MAMZD14C0T01 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 2.1 Pokyny k otevřeným úlohám Maximální Hranice úspěšnosti: bodové hodnocení: 33 % 50 bodů 2.1 Pokyny otevřeným úlohám Hranice úspěšnosti: 33 Výsledky pište čitelně do vyznačených Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 2.1 Výsledky bílých Pokyny polí. pište k otevřeným čitelně do úlohám vyznačených Hranice úspěšnosti: 33 % bílých polí. 1 Základní informace k zadání zkoušky Základní informace zadání zkoušky Výsledky pište čitelně do vyznačených Didaktický test obsahuje 26 úloh. 1 bílých polí. 1 Didaktický Základní informace test obsahuje k zadání 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického zkoušky testu Časový Didaktický je uveden limit na pro test záznamovém řešení didaktického obsahuje 26 archu. testu úloh. 1 je uveden na záznamovém archu. Je-li požadován celý postup řešení, uveďte Časový Povolené limit pomůcky: pro řešení psací didaktického a rýsovací testu Je-li jej do požadován záznamového celý archu. postup Pokud řešení, uvedete uveďte Povolené potřeby, je uveden Matematické, pomůcky: psací na záznamovém fyzikální rýsovací archu. a chemické jej Je-li pouze do záznamového požadován výsledek, celý nebudou archu. postup vám Pokud řešení, přiděleny uvedete potřeby, uveďte Povolené tabulky a Matematické, kalkulátor pomůcky: bez fyzikální psací grafického chemické a rýsovací režimu, pouze jej žádné do záznamového body. výsledek, nebudou vám přiděleny tabulky archu. Pokud uvedete potřeby, bez řešení kalkulátor Matematické, rovnic a úprav bez grafického fyzikální algebraických režimu, žádné body. bez řešení rovnic úprav algebraických a chemické Zápisy pouze výsledek, uvedené nebudou mimo vyznačená vám přiděleny bílá pole tabulky výrazů. a kalkulátor bez grafického režimu, Zápisy výrazů. žádné nebudou uvedené body. hodnoceny. mimo vyznačená bílá pole bez U každé řešení úlohy rovnic je uveden a úprav maximální algebraických počet nebudou hodnoceny. každé úlohy je uveden maximální počet Zápisy Chybný uvedené zápis přeškrtněte mimo vyznačená a nově zapište bílá pole výrazů. bodů. Chybný bodů. nebudou správné zápis řešení. přeškrtněte nově zapište hodnoceny. U Odpovědi každé úlohy pište je do uveden záznamového maximální archu. počet správné řešení. Odpovědi pište do záznamového archu. Chybný zápis přeškrtněte a nově zapište bodů. Poznámky si můžete dělat do testového správné řešení. Poznámky si můžete dělat do testového 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám Odpovědi sešitu, nebudou pište do však záznamového předmětem archu. 2.2 Pokyny uzavřeným úlohám sešitu, nebudou však předmětem Poznámky hodnocení. Odpověď, kterou považujete za správnou, hodnocení. si můžete dělat do testového 2.2 Odpověď, zřetelně Pokyny zakřížkujte kterou k uzavřeným považujete v příslušném úlohám za správnou, bílém poli sešitu, Nejednoznačný nebudou však nebo předmětem nečitelný zápis zřetelně Nejednoznačný nebo nečitelný zápis hodnocení. Odpověď, záznamového zakřížkujte kterou archu, považujete a příslušném to přesně za správnou, z bílém rohu poli odpovědi bude považován za chybné záznamového odpovědi bude považován za chybné zřetelně do rohu dle zakřížkujte obrázku. archu, to přesně rohu v příslušném bílém poli Nejednoznačný řešení. řešení. nebo nečitelný zápis do rohu dle obrázku. záznamového archu, a to přesně z rohu odpovědi První část didaktického bude považován testu za (úlohy chybné 1 15) První část didaktického testu (úlohy 1 15) do rohu A dle B obrázku. C D E řešení. tvoří úlohy otevřené. tvoří úlohy otevřené. 17 První Ve druhé část části didaktického (úlohy 16 26) testu jsou (úlohy uzavřené 1 15) 17 Ve druhé části (úlohy 16 26) jsou uzavřené A B C D E tvoří úlohy, úlohy které otevřené. obsahují nabídku odpovědí. úlohy, které obsahují nabídku odpovědí. 17 Pokud budete chtít následně zvolit jinou Ve U každé každé druhé úlohy úlohy části (úlohy nebo podúlohy nebo podúlohy 16 26) jsou je právě je právě uzavřené Pokud odpověď, budete zabarvěte chtít následně pečlivě původně zvolit jinou úlohy, jedna odpověď jedna odpověď které obsahují správná. správná. nabídku odpovědí. odpověď, zabarvěte pečlivě původně Pokud zakřížkované budete pole chtít a následně zvolenou zvolit odpověď jinou U Za každé nesprávnou úlohy nebo podúlohy neuvedenou je právě odpověď zakřížkované pole zvolenou odpověď Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď odpověď, vyznačte křížkem zabarvěte do pečlivě nového původně pole. jedna se neudělují odpověď záporné správná. body. vyznačte křížkem do nového pole. se neudělují záporné body. zakřížkované pole a zvolenou odpověď A B C D E Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole. 2 se Pravidla neudělují správného záporné zápisu body. odpovědí 17 Pravidla správného zápisu odpovědí 17 Odpovědi zaznamenávejte modře nebo A B C D E 2 Odpovědi černě Pravidla píšící správného zaznamenávejte propisovací zápisu tužkou, modře odpovědí která nebo píše Jakýkoliv 17 jiný způsob záznamu odpovědí černě píšící propisovací tužkou, která píše Jakýkoliv jiný způsob záznamu odpovědí Odpovědi dostatečně dostatečně zaznamenávejte silně a nepřerušovaně. silně nepřerušovaně. modře nebo a jejich oprav bude považován jejich oprav bude považován černě Budete-li píšící rýsovat propisovací obyčejnou tužkou, tužkou, která píše Jakýkoliv za nesprávnou jiný způsob odpověď. záznamu odpovědí Budete-li rýsovat obyčejnou tužkou, za nesprávnou odpověď. dostatečně následně obtáhněte silně a nepřerušovaně. čáry propisovací tužkou. Pokud a jejich zakřížkujete oprav bude více považován než jedno pole, následně obtáhněte čáry propisovací tužkou. Pokud zakřížkujete více než jedno pole, Budete-li Hodnoceny rýsovat budou obyčejnou pouze odpovědi tužkou, bude za nesprávnou vaše odpověď odpověď. považována Hodnoceny budou pouze odpovědi bude vaše odpověď považována následně uvedené obtáhněte v záznamovém čáry propisovací archu. tužkou. Pokud za nesprávnou. zakřížkujete více než jedno pole, uvedené záznamovém archu. za nesprávnou. Hodnoceny budou pouze odpovědi bude vaše odpověď považována uvedené v záznamovém archu. za nesprávnou. TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně závazných právních norem považováno za porušení autorských práv. 1

2 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 1 Tři shodné obdélníky jsou rozděleny různými způsoby. První obdélník je rozdělen na 4 shodné části, poslední obdélník na 6 shodných částí. 1 bod 1 Vyjádřete zlomkem, jakou část druhého obdélníku tvoří tmavá plocha. 2 Vypočtěte jednu třetinu z, kde. 1 bod 3 max. 2 body Výraz (s proměnnou ) zjednodušte tak, aby neobsahoval závorky. 2

3 4 Pro zjednodušte: max. 2 body V záznamovém archu uveďte celý postup řešení. 5 V oboru řešte: max. 2 body V záznamovém archu uveďte celý postup řešení včetně stanovení podmínek nebo zkoušky. 6 V oboru řešte: 1 bod 3

4 7 Je dána funkce,. Určete ve stupních hodnotu proměnné, v níž funkce nabývá minima. 1 bod VÝCHOZÍ OBRÁZEK K ÚLOZE 8 y 1 O 1 x 8 Pro je dána funkce. 8.1 Sestrojte graf funkce. max. 3 body V záznamovém archu obtáhněte graf propisovací tužkou. 8.2 Zapište souřadnice průsečíku grafu funkce se souřadnicovou osou. 8.3 Zapište všechny hodnoty proměnné, pro něž je hodnota funkce kladná ( ). 4

5 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9 Ke vchodu do rodinného domku vede schodiště s pěti schody, které jsou 20 cm vysoké a 30 cm široké. Šikmá část zábradlí tvaru rovnoběžníku s vnitřními úhly α a β má stejný sklon jako schodiště. β 30 α Rozměry v obrázku jsou uvedeny v centimetrech. max. 2 body 9.1 Vypočtěte s přesností na stupně velikost úhlu α. 9.2 Vypočtěte s přesností na cm délku delší strany šikmé části zábradlí. 5

6 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10 Ornament je složen z jednoho čtverce a čtyř půlkruhů, které jsou rozděleny vždy na tmavou a světlou polovinu. Čtverec má obsah 400 cm Vypočtěte s přesností na cm 2 obsah tmavé plochy ornamentu. 1 bod VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 11 Délka odvěsny pravoúhlého trojúhelníku je 14 cm. Na druhé odvěsně leží bod. Obsah tupoúhlého trojúhelníku je 56 cm 2. M P K 14 cm L 11 Vypočtěte v cm délku strany tupoúhlého trojúhelníku. 1 bod 6

7 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 12 V kartézské soustavě souřadnic je (v mřížovém bodě) umístěn bod. Dále platí: a. y 1 O 1 x A 12 Určete vzdálenost bodu od přímky. 1 bod 1 bod 13 Vypočtěte, kolik procent je 6 miliontin metru z 15 desetitisícin metru. 7

8 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 14 Petr dokáže udělat celou práci sám za 6 hodin. Martin dokáže udělat stejnou práci sám za 8 hodin. Ve skutečnosti pracoval nejdříve Petr a potom ho vystřídal Martin. Celou práci tak zvládli za 6,5 hodiny. (Žádný z chlapců neměnil své pracovní tempo a střídání chlapců proběhlo bez časové prodlevy.) 14 Vypočtěte, jak dlouho pracoval Petr, než ho vystřídal Martin. max. 3 body V záznamovém archu uveďte celý postup řešení. 8

9 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 15 Molitanová ortopedická podložka je těleso tvaru půlválce. Průměr podstav půlválce je 20 cm, délka půlválce je 70 cm. Přes podložku se přetáhne 70 cm dlouhý, těsně přiléhající návlek z pevné tmavé látky. Návlek nezakrývá ani jednu z obou podstav půlválce. 70 cm 70 cm 20 cm 20 cm max. 3 body Vypočtěte objem půlválce (tj. objem podložky) v litrech Vypočtěte v cm 2 obsah pláště půlválce (tj. obsah plochy, kterou zakrývá tmavý návlek). V záznamovém archu uveďte celý postup řešení. 9

10 16 Hází se jedenkrát běžnou šestistěnnou hrací kostkou s čísly od 1 do 6. max. 2 body Rozhodněte o každém z následujících tvrzení ( ), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). A N 16.1 Pravděpodobnost, že padne sudé číslo, je Pravděpodobnost, že padne číslo větší než 4, je Pravděpodobnost, že padne číslo menší než 3, je Pravděpodobnost, že nepadne číslo 6, je. VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 17 Trenér vybírá z 5 děvčat a 4 chlapců šestičlennou skupinu, v níž budou 3 dívky a 3 chlapci. 2 body 17 Kolika způsoby lze šestičlennou skupinu za těchto podmínek sestavit? A) B) C) D) E) jiným počtem 10

11 VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 18 U každé ze dvou firem se posuzovala kvalita 20 výrobků. Na trh mohou jít pouze výrobky, které získají známky kvality 1 až 3. 6? ? První firma Druhá firma Pouze 6 výrobků první firmy získalo známku 1 (nejvyšší kvality), dalších 10 výrobků známku 2 a zbývající 4 výrobky známku 3. Rovněž všechny výrobky druhé firmy obstály. Dosáhly téže průměrné známky jako výrobky první firmy, ale známku 2 dostalo jen 8 výrobků. 18 Kolik výrobků druhé firmy získalo známku nejvyšší kvality 1? 2 body A) B) C) D) E) 4 výrobky 6 výrobků 8 výrobků jiný počet Uvedená situace nemůže nastat. 11

12 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 19 Kocourkovští potřebovali peníze na opravu cest. V prvním roce si půjčili 1 milion korun. Nic nesplatili, proto ve druhém roce dluh narostl na 1,5 milionu korun. Protože Kocourkovští peníze ani nadále nespláceli, dluh se v každém dalším roce zvýšil o 50 % dluhu z předchozího roku. 19 Ve kterém roce dluh poprvé překročil částku 15 milionů korun? 2 body A) B) C) D) E) v 6. roce v 8. roce v 9. roce v 10. roce později než v 10. roce VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 20 Ve dvoukolové soutěži družstev Český čtverák se řešilo celkem 80 úkolů. V prvním soutěžním kole se řešila čtvrtina z celkového počtu úkolů, ve druhém kole zbytek. Z úkolů prvního kola družstvo vyřešilo pouze jednu pětinu. Proto do druhého kola změnilo taktiku. V něm pak z každé trojice úkolů vyřešilo právě dva. 20 Kolik procent všech soutěžních úkolů družstvo vyřešilo? A) 55 % B) 57 % C) 59 % D) 61 % E) jiný počet 2 body 12

13 VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 21 Kulička z plastelíny má poloměr 1 cm. Z osmi takových kuliček byla vytvořena jedna koule. 21 Jaký je poloměr koule? 2 body A) B) C) D) E) cm cm cm cm cm VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 22 Uvnitř čtvercového pozemku se žáci učili obsluhovat měřicí přístroje teodolit a laserový dálkoměr. Našli si místo, z něhož viděli jednu stranu pozemku pod úhlem 60. Poté určili vzdálenost tohoto místa od krajních bodů sledované strany (120 m a 100 m). 120 m 100 m Jaký je obsah čtvercového pozemku? A) m 2 B) m 2 C) m 2 D) m 2 E) jiný obsah 2 body 13

14 23 V trojúhelníku je dáno: Jaká je vzdálenost vrcholu od středu úsečky? 2 body A) B) C) D) E) jiná vzdálenost 2 body 24 Graf reálné funkce s předpisem prochází bodem. Ve kterém z uvedených intervalů naleznete hodnotu základu? A) B) C) D) E) 14

15 max. 4 body Přiřaďte každé soustavě rovnic ( ), kde, množinu všech řešení (A F) dané soustavy A) B) C) D) E) F) jiná množina 15

16 max. 3 body 26 Přiřaďte k prvním dvěma členům každé z uvedených posloupností ( ) následující člen (A E) Aritmetická posloupnost: Aritmetická posloupnost: Geometrická posloupnost: A) B) C) D) E) ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE DO ZÁZNAMOVÉHO ARCHU UVEDL/A VŠECHNY ODPOVĚDI. 16

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA 9 M9PID15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: pouze psací a rýsovací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 22 úloh. Časový limit pro

Více

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

MATEMATIKA. vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST MAGVD10C0T01. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! MATEMATIKA vyšší úroveň obtížnosti MAGVD10C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Didaktický test obsahuje 21 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: psací a rýsovací

Více

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů.

U každé úlohy je uveden maximální počet bodů. MATEMATIKA MPZD1C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 1 Maximální bodové hodnocení: 0 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 0 minut.

Více

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení

MATEMATIKA 5 M5PZD15C0T01 DIDAKTICKÝ TEST. Jméno a příjmení MTEMTIK 5 M5PZD15C0T01 DIDKTICKÝ TEST Jméno a příjmení Počet úloh: 17 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby Časový limit pro řešení didaktického testu je 60 minut.

Více

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 005 MA0Z9 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI A Testový sešit obsahuje 7 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Při řešení konstrukční úlohy užívejte rýsovací potřeby. V průběhu

Více

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011

MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 MANUÁL K DIDAKTICKÉMU TESTU Z MATEMATIKY PŘIJÍMAČKY MSK 2011 Didaktickým testem z matematiky budou ověřovány matematické dovednosti, které nepřesahují rámec dřívějších osnov ZŠ a jsou definované v Rámcovém

Více

MATEMATIKA. společná část maturitní zkoušky. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Testový sešit obsahuje 10 úloh. Na řešení úloh máte 60 minut.

MATEMATIKA. společná část maturitní zkoušky. Pokyny pro vyplňování záznamového archu. Testový sešit obsahuje 10 úloh. Na řešení úloh máte 60 minut. Krok za krokem k nové maturitě Maturita nanečisto 005 MA MATEMATIKA společná část maturitní zkoušk Testový sešit obsahuje 0 úloh. Na řešení úloh máte 60 minut. Odpovědi pište do záznamového archu. Poznámk

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 MATEMATIKA Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5.

STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST. Zadání neotvírejte, počkejte na pokyn! SD1ACZZ506DT. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. SD1ACZZ506DT Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ 2006 STUDIJNÍ DOVEDNOSTI DIDAKTICKÝ TEST A Testový sešit obsahuje 18 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Odpovědi pište do záznamového archu.

Více

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY

SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY SOUBOR TESTOVÝCH ÚLOH Z MATEMATIKY V široce otevřených úlohách 2 7 zapisujte celý postup řešení. 1 Vypočtěte, kolikrát kratší je časový interval sekund oproti časovému intervalu minuty. úzce otevřená 6krát

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 009/00 MATEMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU CO V PRŮVODCI NAJDETE? 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE ZKOUŠKÁM... 2 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ... 2 POVOLENÉ POMŮCKY... 3 DIDAKTICKÝ TEST... 3 2. PŘEDMĚTY A DÍLČÍ ZKOUŠKY... 6 ČESKÝ

Více

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn!

CHEMIE CHI0D11C0T01. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám. Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! CHEMIE DIDAKTICKÝ TEST CHI0D11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 78 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový limit pro

Více

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD základní úroveň obtížnosti

OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD základní úroveň obtížnosti OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD základní úroveň obtížnosti OZMZD12C0T01 DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 92 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA 1

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE MATEMATIKA ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2013 Ž Á K O V S K Ý P R Ů V O D C E M AT U R I T N Í Z K O U Š K O U P R O J A R N Í Z K U Š

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

INFORMATIKA vyšší úroveň obtížnosti

INFORMATIKA vyšší úroveň obtížnosti INFORMATIKA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST PRAKTICKÝ SUBTEST ITIVS12C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 41 bodů Hranice úspěšnosti: % 1 Základní informace k zadání zkoušky Zkouška

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJMZD11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 69 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

STANDARDY MATEMATIKA

STANDARDY MATEMATIKA STANDARDY MATEMATIKA Vypracovala skupina pro přípravu standardů z matematiky ve složení: Vedoucí: Koordinátor za VÚP: Členové: Eduard Fuchs, Přírodovědecká fakulta MU Brno Eva Zelendová, VÚP v Praze Helena

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA PŘIJÍMAČKY LIK 2012 DIDAKTICKÝ TEST TS-L7C0CINT ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 33 úloh. Časový

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJMZD12C0T04 Maximální bodové hodnocení: 69 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Konal(a) zkoušku Vyloučen(a) Nepřítomen(na) či nedokončil(a) ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 Jméno a příjmení DIDAKTICKÝ TEST STRANA 1 2 Evidenční číslo Časový limit: 60 min. 1 8 2 3 E F 9.1 9 A N 3.1 3.2 3.3

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2012

PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2012 ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO Vážená maturantko, vážený maturante, podobně jako pro maturanty v loňském roce jsme i pro Vás připravili průvodce maturitní zkouškou. Je zaměřen především na společnou

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 9 DIDAKTICKÝ TEST Jméno a příjmení C9PZD15C0T01 Počet úloh: 30 Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Povolené pomůcky: psací potřeby 1 Základní informace k zadání zkoušky Časový

Více