EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh"

Transkript

1 EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh / v2.0 0

2 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud by se tak stalo, obraťte se na svého prodejce. Bezdrátový přístupový bod 1x CD (Průvodce instalací EZmax, vícejazyčný Průvodce rychlou instalací a Uživatelská příručka) 1x Napájecíadaptér 1x 3dBi anténa 2x Sada příslušenství 1x Průvodce rychlou instalací 1x Přední panel: Položka Barva Stav Popis PWR (Napájení) WLAN (Bezdrátová síť LAN) Zelená Oranžová Svítí Bliká Nesvítí Svítí Bliká Nesvítí LAN Zelená Svítí 1 Napájení zařízení je zapnuté Zařízení se restartuje Napájení zařízení je vypnuté WPS aktivní Probíhá bezdrátový přenos dat Neprobíhá bezdrátový přenos dat Zdířka sítě Ethernet připojena k platnému

3 Bliká Nesvítí zařízení Probíhá přenos dat prostřednictvím kabelu sítě Ethernet Žádné platné připojení (a) Anténa (1 of 2) (a) Anténa (2 of 2) (b) WPS / Reset tlačítko (c) LAN (d) Napájení a. Konektor antény Zde se připojuje anténa. Jedná se o kulatý konektor (standardníobrácený SMA) b. Tlačítko WPS/Reset Podržte tlačítko na méně než 5s pro aktivaci WPS. Držte déle než 10s (dokud LED napájení nezačne blikat) pro uvedení do výchozího továrního nastavení. c. 10/100M LAN zdířky Připojují tento přístupový bod k jiným zařízením na síti Ethernet (přepínače, routery nebo jiná síťová zařízení s kabelovým připojením) - u EW-7415PDn se zde připojuje access point do PoE switche. d. 5V DC (stejnosm.) Zde se připojuje napájecí adaptér. Poznámka: Pokud používáte EW-7415PDn s PoE switchem, tak nepotřebujete připojovat napájecí adapter. 2

4 Rozhranípro webovou správu 1. Spusťte svůj počítač Macintosh obvyklým způsobem a klepněte na System Preferences (Systémové preference). 2. V okně System Preferences (Systémové preference) klepněte na Network (Síť). 3. Zde uvidíte všechna síťová připojení. Odpojte všechny kabely sítě Ethernet, které by mohly být připojeny, aby se jako stav sítě Ethernet v levém bočním pruhu zobrazovalo Not Connected (Nepřipojeno), viz níže. Pak musíte zajistit vypnutíwi-fi ve vašem počítači Macintosh. Vyberte Wi-Fi v levém bočním pruhu. 4. Pokud je Wi-Fi zapnuté, klepněte na tlačítko s označením Turn Wi-Fi Off (Vypnout Wi-Fi). Obrazovka Network (Síť) by nyní měla vypadat jako 3

5 ta na níže uvedeném obrázku - pod záhlavím Wi-Fi v levém bočním pruhu se musí zobrazovat stav Off (Vypnuto). 5. Připojte jeden konec kabelu sítě Ethernet do zdířky sítě Ethernet na vašem počítači. Pak připojte druhý konec do zdířky sítě Ethernet na přístupovém bodě, jak je uvedeno níže (1). Připojte napájecí adaptér po zdířky 5V napájení na zařízení a pak adaptér připojte do zásuvky na stěně (2). LED indikátor PWR (Napájení) a příslušný LED indikátor LAN na přístupovém bodě by se nyní měly rozsvítit. 6. V okně Network Preferences (Síťové prefrence) se nyní zobrazí adaptér sítě Ethernet, viz níže. Stav sítě Ethernet by měl být Connected (Připojeno). 4

6 7. Klepněte na Ethernet na levém panelu a pak klepněte na rozbalovací šipku pro menu s označením Configure IPv4 (Konfigurovat IPv4) na pravém panelu. Z rozbalovacího menu vyberte Manually (Ručně). Poznámka: Přístupový bod používá výchozí IP adresu , která nemusíbýt ve stejné IP adrese podsítě ve vaší síti. Podle toho musíte změnit IP adresu vašeho počítače Macintosh na , jak je zobrazeno v následujícím kroku. 5

7 Poznámka: Vyhledejte si prosím v uživatelské příručce návod na přiřazení nové IP adresy přístupovému bodu. Pokud výchozíip adresa zůstane nezměněna, budete muset zopakovat tento postup a změnit IP adresu vašeho počítače Macintosh pokaždé, když budete chtít konfigurovat tento přístupový bod. 8. Na panelu na pravé straně zadejte IP adresu a masku podsítě Klepněte na Apply (Použít). 9. V levém bočním pruhu by měla síť Ethernet nyní zobrazovat stav Connected (Připojeno), viz níže. Na panelu na pravé straně byste měli vidět IP adresu a masku podsítě

8 10. Otevřete internetový prohlížeč a zadejte do pole adresy. V překryvném okně zadejte následující jméno uživatele a heslo: Jméno uživatele: Heslo: 1234 admin Klepněte na Log In (Přihlásit). 11. Tím se otevře rozhraní pro webovou správu přístupového bodu, které umožňuje nakonfigurovat funkce a nastavení přístupového bodu. Další informace o konfiguraci si prosím vyhledejte v uživatelské příručce; následující příklad je ukázkou postupu při nastavení přístupového bodu do režimu Universal Repeater (Univerzální opakovač). 7

9 Režim univerzálního opakovače (Universal Repeater Mode) 1. Na stránce Status and Information (Stav a informace) klepněte na Basic Setting (Základní nastavení) v levém menu. Pak klepněte na šipku pro otevření menu s označením Mode (Režim). Vyberte režim Universal Repeater (Univerzální opakovač). Klepněte na tlačítko Select Site Survey (Prohledání lokality). Zobrazí se seznam dostupných Wi-Fi sítí, viz níže. Vyberte vaši Wi-Fi síť a klepněte na Done (Hotovo). Pokud není vaše Wi-Fi síť v seznamu uvedena, aktualizujte tlačítkem Refresh seznam dostupných sítí a pak vyberte vaši Wi-Fi síť. Poznámka: Poznačte si Encryption (Šifrování) uvedené u vaší Wi-Fi sítě, protože jej budete později 8

10 potřebovat, konkrétně v kroku 4. V tomto příkladu je Encryption (Šifrování) nataveno na WPA1PSK WPA2-PSK. Klepněte na Done (Hotovo) pro uzavření tohoto okna. 2. Root AP SSID je váš hlavní Wi-Fi router. MAIN ESSID je SSID opakovače. Klepněte na okno s označením MAIN ESSID (Hlavní ESSID) a zadejte referenční název. V níže uvedeném příkladu jsme použili název repeater. Různé SSID poskytují možnost snadno rozlišovat mezi zařízeními. Klepněte na Apply (Použít). 9

11 3. Zobrazí se obrazovka se zprávou Save settings successfully! (Nastavení bylo úspěšně uloženo!) Vyberte Continue (Pokračovat). Poznámka: V tomto bodě prosím nevybírejte Apply (Použít). Je nezbytné pokračovat a zkonfigurovat nastavení zabezpečení přístupového bodu před jeho zprovozněním. 4. Vyberte Security (Zabezpečení) v levém bočním pruhu v rozhraní pro webovou správu Edimax. Zobrazí se níže uvedená obrazovka. Pod záhlavím Security Settings (Nastavení zabezpečení) otevřete menu s označením Encryption (Šifrování). Vyberte příslušný typ šifrování podle nastavení zabezpečení vaší existující Wi-Fi sítě, který se zobrazil v kroku 1. V tomto příkladu vybereme WPA pre-shared key (WPA předsdílený klíč). Poznámka: Musíte vybrat stejné šifrování, jako u vaší existujícíwi-fi sítě, jinak se k ní zařízení v režimu opakovače nepřipojí. 10

12 5. Pak musíte zadat nastavení zabezpečení vaší existující sítě. Pro šifrování WPA pre-shared key (WPA předsdílený klíč), jak je zobrazeno na následující obrazovce, vyberte v poli s označením WPA Unicast Cipher Suite nastavení WPA2(AES). V dolní části otevřete menu s označením Pre-shared Key Format (Formát předsdíleného klíče) a vyberte Passphrase (Přístupové heslo). Nakonec zadejte do pole s označením Pre-Shared Key (Předsdílený klíč) heslo k vaší existující bezdrátové síti. U ostatních typů šifrování si prosím vyhledejte podrobné pokyny v uživatelské příručce. Poznámka: Přístupový bod musí používat stejné heslo bezdrátového šifrování jako kořenová (root) bezdrátová síť, tj. vaše existující Wi-Fi síť. Poznámka: Pokud neznáte heslo do vaší současné sítě podívejte se do dodatku "Jak zjistit klíč zabezpečení sítě" Po dokončení této akce klepněte na Apply (Použít). 6. Pak se zobrazí následující obrazovka. Stiskněte prosím Apply (Použít) pro restart systému, aby se změny projevily. 11

13 7. Systém se restartuje. Počkejte prosím na dokončení. 8. Vraťte se do nabídky "Síť", najděte "Systémové preference". Klikněte na "Ethernet" v levém panelu a otevřete z rozbalovacího menu "Konfigurace IPv4". Vyberte "Použití DHCP" a potvrďte tlačítkem "Použít". 9. Odpojte přístupový bod od počítače Macintosh odpojením připojovacího kabelu sítě Ethernet. Stav sítě Ethernet v levém bočním pruhu by se měl změnit na Not Connected (Nepřipojeno). 12

14 Vyberte Wi-Fi v levém bočním pruhu a klepněte na Turn Wi-Fi On (Zapnout Wi-Fi) na pravém panelu. Otevřete menu Network Name (Název sítě) a vyberte v seznamu název vašeho přístupového bodu (Main ESSID). V tomto případě byla síť pojmenována repeater. Přístupový bod by měl být nyní plně funkční. Stav sítě Wi-Fi by se měl zobrazovat jako Connected (Připojeno). Ověřte vaše připojení otevřením webového prohlížeče s příslušnou adresou. Poznámka: Informace k instalaci režimu přístupového bodu, režimu klienta AP a režimu opakovače najdete v dodávaném průvodci rychlou instalací. 13

15 Instalace hardwaru Po konfiguraci zařízení jej můžete nainstalovat do cílového umístění. Režim přístupového bodu (Access Point Mode) Připojte jednu zdířku zařízení k vašemu routeru nebo xdsl modemu. Nyní se můžete připojit k zařízení prostřednictvím kabelového připojení připojením počítače k tomuto zařízení kabelem sítě Ethernet, nebo se můžete k zařízení připojit bezdrátově vyhledáním nastaveného názvu zařízení a připojením k tomuto zařízení. Režim klienta AP (AP Client Mode) Připojte jednu zdířku tohoto zařízení k zařízení, které chcete bezdrátově připojit k internetu - například k počítači, herníkonzoli nebo chytré TV. 14

16 Režim opakovače (Repeater Mode) Umístěte zařízení na místo s optimálním rozšířením pokrytí bezdrátovým signálem, například doprostřed domu. Nyní se můžete k tomuto zařízení bezdrátově připojit vyhledáním nastaveného názvu zařízení a připojením k tomuto zařízení. 15

17 16

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08

Air Force One 5. Stručná instalační příručka V1.08 Air Force One 5 Stručná instalační příručka V1.08 Úvod Kozumi představuje výkonný bridge třídy Wi-Fi N jako venkovní přípojný bod bezdrátové sítě pro poskytovatele internetu za účelem vykrytí poslední

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+

Uživatelská příručka. Linksys X-Series. Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Uživatelská příručka Linksys X-Series Bezdrátový směrovač s modemem ADSL2+ Obsah Uživatelská příručka Obsah Přehled výrobku X1000..................................... 1 Pohled shora 1 Pohled zezadu 2 Umístění

Více

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.

NWA1100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g. Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1. Bezdrátový přístupový bod Business 802.11g Výchozí přihlašovací údaje IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Červenec 2008 Vydání 1 Copyright ZyXEL Communications

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál

WR150N. Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem. Uživatelský manuál WR150N Bezdrátový Wi-Fi router s vestavěným 4-portovým switchem Uživatelský manuál 1. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme za zakoupení bezdrátového routeru EVOLVE WR150N. 2. ÚVOD 2. 1. Představení EVOLVE WR150N je zařízení

Více

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615

Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 Uživatelská příručka CQ-C605/CQ-C615 bezdrátový broadband router Obsah 1. Popis produktu...3 2. Obsah balení...4 3. Systémové požadavky... 4 4. Požadavky na místo instalace... 5 5. Vlastnosti produktu...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720

Technická podpora. Obsah balení. Instalační příručka CENTRIA WNDR4700/WNDR4720 Technická podpora Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem a s jeho pomocí zaregistrujte svůj výrobek na webu https://my.netgear.com. Bez registrace svého výrobku nebudete moci

Více

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

My Passport Wireless. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Wireless Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.

Řada Prestige 660HW. Řada Prestige 660H. Příručka pro rychlou orientaci. Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802. Řada Prestige 660HW Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H Čtyřportová brána ADSL2+ Příručka pro rychlou orientaci Verze 3.40 Září 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem...2

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu.

Wi-FI kamera. Uživatelský manuál www.kameryip.cz. IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Wi-FI kamera Uživatelský manuál IP kamera se skládá z několika zařízení, která jsou umístěna v jednom společném krytu. Nejprve senzor s optikou snímá obraz který ho převádí na videosignál. Tento signál

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom

Prestige 335 Firewall router s tiskovým serverom Firewall router s tiskovým serverom Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 Prosinec 2004 Obsah 1 Seznámení s přístrojem... 2 2 Instalace hardwaru... 3 2.1 Přípojky na zadní straně... 3 2.2 LED kontrolky

Více

Řada Prestige 660HW v2

Řada Prestige 660HW v2 Řada Prestige 660HW v2 Čtyřportová brána ADSL2+ s bezdrátovou technologií 802.11g Řada Prestige 660H v2 Čtyřportová brána ADSL2+ Uživatelský manuál Listopad 2007 Obsah 1 Úvodní informace o DSL...2 Seznámení

Více

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101

Pokročilý průvodce konfigurací. Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone R101 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock (Sdílení mobilního internetu) Vodafone Obsah Vítejte... 3 1. Začínáme první připojení a nastavení zabezpečení... 4 1.1 Vodafone Mobile Broadband Sharing Dock přehled...

Více

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka

Wireless. My Passport. Přenosný pevný disk. Uživatelská příručka My Passport Přenosný pevný disk Uživatelská příručka Wireless i Servis a podpora společnosti WD Pokud narazíte na jakýkoli problém, obraťte se na nás dříve, než výrobek vrátíte. Většinu dotazů technické

Více

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00

N300. Uživatelská příručka. 8820aa01320cz Rev. A00 Bezdrátový ROUTER N N300 Uživatelská příručka F9K1002V5 8820aa01320cz Rev. A00 Obsah Základní informace... 1 Obsah balení... 1 Úvodní nastavení... 1 Příprava... 2 Připojte bezdrátová zařízení... 20 Další

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití

DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití DSL-G684T Bezdrátový ADSL2+ směrovač Návod k použití Leden 2006 ESL684TEU.A1G Varování FCC Toto zařízení splňuje část 15 norem FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) zařízení nesmí způsobovat

Více

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router

Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Uživatelský manuál 150Mbs Wireless-N AP Router Certifikát FFC CE Prohlášení o FCC Toto zařízení bylo testováno a splnilo všechny limity pro třídu B digitálních zařízení, na základě součástí 15 pravidel

Více

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business

NWA-3160 NWA-3163. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business NWA-3160 Bezdrátový přístupový bod 802.11a/b/g třídy Business NWA-3163 Bezdrátový přístupový bod 802.11b/g třídy Business Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.2 Heslo: 1234 Příručka k rychlé

Více

Průvodce nastavením bezdrátového připojení

Průvodce nastavením bezdrátového připojení Průvodce nastavením bezdrátového připojení 2008 Lexmark International, Inc. Všechna práva vyhrazena. Upozornění ohledně vydání Červen 2008 Následující odstavec neplatí pro země, kde taková nařízení odporují

Více

Straight. Core. Introduction

Straight. Core. Introduction Straight Core Introduction Multifunkční přístupový bod GWP-116VE IEEE 802.11b/g 54Mbps Uživatelský manuál Česká verze 1 Introduction Ob sah Kapitola 1 Úvodem... 3 1.1 Obsah balení... 3 1.2 Funkce jednotky...

Více

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka

Červenec 2014. Xerox Phaser 3020BI Uživatelská příručka Červenec 2014 BI 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox a obrazová značka jsou registrované ochranné známky společnosti Xerox Corporation v USA a dalších zemích. Phaser, CentreWare,

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot

N4100. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátová brána N HotSpot Bezdrátová brána N HotSpot Verze 1.00 Vydání 1, únor 2010 Výchozí nastavení: IP adresa: http://192.168.1.1 Uživatelské jméno: admin Administrátorské heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Copyright 2010.

Více

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1

Obsah. D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah D-Link DVA-G3671B Návod k použití 1 Obsah POPIS PRODUKTU...4 OBSAH DODÁVKY...4 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY...4 ÚVOD...5 VLASTNOSTI...6 POPIS HARDWARU...7 Připojení...7 LED indikátory...8 INSTALACE...9 NEŽ

Více