Program semináře. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vazbě na nový zákon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program semináře. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vazbě na nový zákon"

Transkript

1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vazbě na nový zákon Program semináře 1. Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz; 2. Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti; 3. Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky; 1

2 Program semináře 4. Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v České republice; = vymezení některých základních právních pojmů; = základní povinnosti bank; 5. Náhrada škody, přestupky a správní delikty; Program semináře 6. Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech: = otevírání účtů; = bankovní hotovostní operace; = bankovní bezhotovostní operace; = operace na trhu s cennými papíry; 2

3 Program semináře 8. Závěr semináře. Hurá, konečně konec!! Ú v o d Vznik pojmu : USA 30. léta 20. Století tzv. money laundring Jeho uplatnění až v roce 1973 v souvislosti s kampaní za znovuzvolení Richarda Nixona za prezidenta USA. 3

4 Ú v o d Předpokladem úspěchu celého procesu legalizace výnosů z trestné činnosti je úspěšné zneužití vybraného subjektu. Ú v o d Povinnými osobami jsou úvěrové instituce: banka, spořitelní a úvěrní družstvo, instituce elektronických peněz, osoba oprávněná vydávat elektronické peníze. Dále to jsou finanční instituce, mezi které patří zejména: centrální depozitář a osoby, které vedou evidenci cenných papírů organizátor trhu s investičními nástroji, osoba s povolením k poskytování investičních služeb, 4

5 Ú v o d pokračování: investiční společnost, IF, PF, osoba oprávněná k vydávání bezhotovostních platebních prostředků, leasingové, záruční a úvěrové osoby, osoby, které toto mohou zprostředkovávat, pojišťovny, zajišťovny, zprostředkovatelé a likvidátoři, osoby zabývající se výkupem pohledávek, směnárny a obchodníci s devizami, osoby poskytující platební služby, osoby poskytující poradenskou činnost spojenou s kapitálovou strukturou společnosti Ú v o d pokračování: osoby poskytující makléřské služby, a osoby poskytující úschovu cenností. Dále to jsou: provozovatelé kasin, realitní kanceláře a osoby obchodující s nemovitostmi, auditoři, daňoví poradci a účetní, exekutoři ve vazbě na úschovu peněz, cenných papírů a jiného majetku 5

6 Ú v o d pokračování: notáři, advokáti při úschově peněz či notářské úschově při zákonem stanovených úkonech (např. koupě nemovitostí či podniku, správě peněz a cenných papírů, zakládání, řízení a provozování obchodní společnosti nebo při inkasech, platbách, převodech nebo vkladech či výběrech nebo při jiném pohybu peněz). Ú v o d pokračování: osoba naplňující následující podmínky: zakládání právnických osob, jednání coby statutární orgán za právnickou osobu nebo i jako její člen tohoto orgánu související se správou této PO, poskytování sídla a jiných služeb pro jinou PO, pověřený akcionář s výjimkou těch, jejichž cenné papíry jsou obchodovány atd. 6

7 Ú v o d pokračování: osoba obchodující s kulturními památkami či jejímu zprostředkování, osoba obchodující s použitým zbožím či jejímu zprostředkování. Dále mezi povinné osoby patří zahraniční právnická nebo fyzická osoba, která splňuje výše uvedené znaky a působí na území ČR přes svou pobočku nebo jinou organizační složku. Ú v o d Pak to jsou také: osoby, které působí na území ČR jako podnikatelé a vykonávají činnosti uvedené výše, středisko cenných papírů, podnikatel, který přijímá platbu v hotovosti v hodnotě 15 tis. EUR a výše, nebo i PO, která není podnikatelem a přijímá hodnotu v hotovosti 15 tis. EUR a výše. 7

8 Ú v o d Nový zákon také vymezuje negativně osoby povinné a říká, že osobou povinnou není ta osoba, která činnosti uvedené výše nevykonává jako předmět svého podnikání. Dílčí shrnutí: Nový zákon precizuje okruh povinných osoba a zpřesňuje rozsah činnosti, kdy se subjekt stává osobou povinnou. Ú v o d Pojem Legalizací výnosů se rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosů s cílem vzbudit zdání, že se jedná o příjem nabytý v souladu se zákonem. Není přitom rozhodující, zda k takovému jednání došlo zcela nebo z části na území České republiky. 8

9 Ú v o d Toto jednání spočívá zejména: v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že tento pochází z trestné činnosti, za účelem utajení nebo zastření nezákonného původu majetku nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní takové trestné činnosti. ; v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, nakládání a pohybu majetku; v nabytí, držbě, použití majetku s vědomím, že tento pochází z trestné činnosti; Ú v o d Toto jednání spočívá zejména pokračování: ve zločineckém spolčení osob za účelem spáchání činů výše uvedených Tyto charakteristiky zůstaly v novém zákoně v podstatě zachovány. Nově však je včleněna charakteristika financování terorismu. 9

10 Ú v o d Financování terorismu: shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude (i částečně) užito ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoku nebo podpoře TČ, příp. k podpoře osoby či skupiny osob, připravujících se na spáchání takového TČ, jednání, které vede k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku nebo TČ, který má umožnit nebo napomoci spáchat takový TČ. Ú v o d Také v tomto případě není rozhodující, zda došlo nebo má dojít ke spáchání výše uvedených skutečností na území ČR nebo mimo ně. 10

11 Ú v o d S tzv.praním špinavých peněz se lze setkat v celém finančním světě a dále všude tam, kde peníze v jakékoliv formě hrají významnou úlohu. Úvod založení FATF v červenci 1989 (Financial Actions Task Force on Money Laundering) zeměmi tzv. G 7; Doporučení FATF z roku 1990; Úmluva Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, sjednaná 8. listopadu 1990 (ČR podepsala v prosinci 1995); Směrnice Rady ES č. 91/308/EHS z 10. června 1991, o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz ve znění směrnice EP a R č. 2001/97/ES ze dne 4. prosince 2001; 11

12 Úvod Směrnice EP a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu; Státy EU jsou povinny tuto směrnici transponovat do svých právních řádů do 15. prosince Tento termín nebyl v ČR dodržen. Nový zákon nabyl účinnosti až k 1. září Úvod FATF vydala v roce 1990 tzv. 40 Doporučení jako součást iniciativy zaměřené na potírání případů zneužívání finančních systémů. V roce 1996 došlo k jejich prvnímu přepracování a v roce 2001 rozšířila FATF svůj mandát na problematiku financování terorismu o 8 Zvláštních doporučení. MMF a Světová banka uznávají 40 Doporučení a 8 Zvláštních doporučení jako mezinárodní standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu. 12

13 Úvod FATF zahrnuje celkem 31 zemi a 2 nadnárodní organizace všech 15 původních zemí EU a další země jako např. Austrálie, USA, Singapur, Nový Zéland, Hongkong, Irsko, Island, Kanada, Švýcarsko a další. Úvod Pro zkvalitnění vzájemné spolupráce se finanční zpravodajské jednotky sdružily v tzv. Egmontskou skupinu, která byla založena v Bruselu. ČR je také členem této skupiny. 13

14 Právní úprava * nařízení EP a R 2006/1781/ES o informacích o plátci doprovázející převody peněžních prostředků; * zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; * zákon č. 21/1992 Sb., o bankách; * zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; Právní úprava * opatření ČNB k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu publikované ve Věstníku ČNB (pro banky opatření č. 1 ze září 2003, pro DZ opatření č. 1 z února 2007) 14

15 Znaky procesu legalizace Znaky procesu praní špinavých peněz a při financování terorismu: potřeba utajit vlastnictví a zdroj prostředků; nutnost změnit podobu prostředků; potřeba zamést stopy; nutnost mít celý proces praní pod neustálou kontrolou. Znaky procesu legalizace Základní etapy procesu praní špinavých peněz: umístění; zastření ilegálního původu; integrace; 15

16 Techniky legalizace Bankovní vs. nebankovní sektor Tradiční vs. nové technologie Techniky legalizace Tradiční bankovní: zakládání účtů a jejich dokumentace; vkládání peněžních prostředků na účet a jejich následné převedení či vybrání; postavení zastupitelských úřadů a jejich využívání k legalizaci; 16

17 Techniky legalizace Tradiční nebankovní: směnárenská činnost; profesionální zprostředkovatelé; zakládání stínových korporací; pašování; Techniky legalizace Bankovní nové technologie: elektronické peníze (čipové karty a elektronické peněženky); alternativní distribuční kanály (tzv. elektronické bankovnictví); 17

18 Techniky legalizace Nebankovní nové technologie: oblast pojišťovnictví (zprostředkovatelé a makléři); oblast cenných papírů (vysoká likvidita a konkurenční prostředí); oblast stavebního spoření (relativní klid na účtu stavebního spoření); Vymezení základních pojmů Výnos z trestné činnosti byl charakterizován jako jakákoliv ekonomická výhoda z jednání, které vykazuje znaky trestného činu. Tento pojem z návrhu nového zákona vypadl. Zákon však přikročil k novým pojmům nebo stávající pojmy zpřesnil. Jedná se zejména o pojmy Obchod, Obchodní vztah, Příkaz klienta, Skutečný majitel účtu, Politicky exponovaná osoba, Korespondenční bankovní vztah, Podezřelý obchod a pojem Identifikační údaje. 18

19 Vymezení základních pojmů Obchodem se rozumí každé jednání povinné osoby s jinou, které směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo k poskytnutí služby této jiné osobě. Obchodním vztahem se pak chápe vztah mezi povinnou osobou a jinou osobou, jehož účelem je nakládání s majetkem této jiné osoby nebo poskytování služeb této jiné osobě, jestliže je při vzniku smluvního vztahu s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že bude obsahovat plnění, které se bude opakovat. Vymezení základních pojmů Příkaz klienta je jeho úkon, na jehož základě má povinná osoba nakládat s majetkem. Skutečný majitel podnikatel FO, která má rozhodující (přímý nebo nepřímý) vliv na řízení nebo provoz svého podniku, FO, která disponuje alespoň 25% hlasovacích práv svého podniku kromě dalších společníků, FO, která jedná ve shodě, pokud disponuje více než 25% hlasovacích práv podniku, FO, která je příjemcem výnosů z činnosti tohoto podniku. 19

20 Vymezení základních pojmů Skutečný majitel nadace nebo NF FO, která má být příjemcem alespoň 25% rozdělovaných prostředků, FO, v jejímž zájmu byla nadace či NF založeny. Skutečný majitel sdružení, o.p.s. Každá FO, která disponuje více než 25% hlasovacích práv nebo majetku, FO, která má být příjemcem alespoň 25% z rozdělovaného majetku, FO, v jejímž zájmu bylo subjekty založeny. Vymezení základních pojmů Politicky exponovaná osoba Jedná se o FO, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností (např. i asistent ministra, člen vrcholného orgánu banky, vysoký důstojník, člen kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, osoby činné v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizacích atd.), A dále FO, která je k výše uvedené osobě ve vztahu manželském, partnerském nebo i rodičovském vč. syna, dcery, zetě, snachy nebo se podílejí na PO, jsou majiteli či v podobném vztahu. 20

21 Vymezení základních pojmů Průkaz totožnosti podle návrhu zákona (změna) Jedná se o orgánem veřejné správy vydaný doklad, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho držitele. Vymezení základních pojmů Korespondenční bankovní vztah Je to smluvní vztah mezi úvěrovou institucí a úvěrovou nebo obdobnou institucí v zahraničí, který úvěrové instituci v ČR umožňuje provádět platby do zahraničí nebo přijímat platby ze zahraničí prostřednictvím druhé smluvní strany. 21

22 Vymezení základních pojmů Identifikační údaje nové Těmito údaji se rozumí: U FO všechna jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství. Jdeli o podnikatele, tak také jeho obchodní firma, místo podnikání a IČ, U PO obchodní firma nebo název, sídlo, IČ. U osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem pak údaje jako u FO. Vymezení základních pojmů Podezřelým obchodem se rozumí obchod provedený za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu nebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat. 22

23 Vymezení základních pojmů Podezřelými obchody jsou např.: provádění výběrů nebo převodů na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech, klient realizuje v jednom dnu nebo několika dnech bezprostředně po sobě následujících nápadně více peněžních operací než je pro něj obvyklé, počet účtů klienta je ve zjevném nepoměru k jeho předmětu podnikání nebo majetkovým poměrům, manipulace s majetkem bez ekonomického důvodu, nakládání s prostředky, které neodpovídají povaze nebo rozsahu klientově podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům, Vymezení základních pojmů Podezřelými obchody jsou např. pokračování: účet je používán k jiným účelům, než byl zřízen, klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele, klient, který spadá pod kompetenci tohoto zákona a vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo opatření proti financování terorismu, povinná osoba má pochybnosti o pravdivosti získaných údajů klienta. 23

24 Vymezení základních pojmů Podezřelými obchody je ale vždy nové vůči klientovi ČR uplatňuje mezinárodní sankce, předmětem obchodu má být zboží nebo služby, vůči nimž ČR uplatňuje sankce, klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést své identifikační údaje své nebo za osoby, za které jedná. Základní povinnosti Jde o následující povinnosti: identifikace; uchovávání identifikačních údajů; oznamování; odklad splnění příkazu; systém vnitřních zásad; mlčenlivosti; školení zaměstnanců; informační povinnost; 24

25 Základní povinnosti Identifikace podstatná změna Povinnost identifikace nastává tehdy, když osoba povinná uzavírá obchod v hodnotě přesahující částku 1 tis. EUR. Bez ohledu na limit je nutno provést identifikaci, pokud jde o: podezřelý obchod, vznik obchodního vztahu, uzavření smlouvy o účtu, vkladu na VK nebo jiné sjednání formy vkladu, Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: uzavření smlouvy o bezpečnostních schránkách nebo o úschově, uzavření smlouvy o ŽP, pokud má klient právo hradit další pojistné nad rámec sjednaný ve smlouvě, nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, použitého zboží nebo zboží bez dokladu o jeho nabytí, výplata zůstatku zrušeného vkladu z VK na doručitele. 25

26 Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: Při první identifikaci klienta FO, který i zastupuje PO, provede banka (povinná osoba) tuto za přítomnosti FO, pokud není zákonem připuštěno něco jiného. Návrh zákona pak následně uvádí, jak se musí identifikace provádět. Povinná osoba identifikační údaje zaznamená vč. druhu a čísla průkazu totožnosti a dále ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: U PO ověří banka (povinná osoba) existenci PO z příslušného dokladu a v rozsahu ověření identifikačních údajů FO tyto ověří u statutárního zástupce nebo jeho člena a všechny údaje zaznamená. Je-li plná moc zmocněnec se identifikuje shodně jako FO výše + plná moc. Toto se neděje, pokud osoba ukládá peněžní prostředky na účet v hotovosti a zároveň doručuje osobou oprávněnou podepsané doklady pro dispozici s peněžními prostředky na účtu. 26

27 Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: Pokud klient, který už byl identifikován, činí s osobou povinnou obchody, pak se ověřuje jen konkrétní FO, která jedná za něj (např. doručí příkazy ke zúčtování a nevkládá hotovost, přitom není osobou zmocněnou, která byla již prověřena.). Zároveň banka (osoba povinná) kontroluje jen platnost a úplnost identifikačních údajů klienta. Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: Pokud je podezření, že klient nejedná svým jménem nebo zastírá, že jedná za třetí osobu, banka vyzve klienta, aby předložil plnou moc. Ten je povinen vyhovět, jinak banka obchod neprovede. Povinná osoba, tedy i banka, může pro účely naplnění tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané údaje a informace k naplnění účelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 27

28 Základní povinnosti S povinností identifikace souvisí kontrola klienta. Banka a jiná povinná osoba před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě nad 15 tis. EUR vč., na který se vztahuje povinnost identifikace nebo se jedná o obchod s politicky exponovanou osobou, musí provádět kontrolu klienta. Klient musí poskytnout bance informace, kterou jsou nezbytné pro provedení kontroly, vč. předložení dokladů. Základní povinnosti Kontrola klienta zahrnuje: informace o účelu zamýšleného obchodu, zjištění skutečného majitele u PO, získání informací, které jsou potřebné pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu, jeho sledování s cílem zjistit, zda obchody jsou v souladu s tím, co banka ví o klientovi a jeho profilu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků. 28

29 Základní povinnosti Kontrola klienta se provádí v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu s přihlédnutím na typ klienta, jeho obchodního vztahu, produktům nebo obchodu. Základní povinnosti Oblast tzv. kontroly klienta neuplatňují notáři, pokud jde o informace o klientovi, které získal od klienta či jiným způsobem v souvislosti - s poskytováním právních porad nebo následným ověřováním právního postavení klienta - zastupováním klienta v řízení před soudy - poskytováním jakýchkoliv právních porad souvisejících s řízením před soudy. 29

30 Základní povinnosti Identifikace klienta provedená notářem nebo KÚ nebo OÚ Identifikaci pro povinnou osobu na její žádost provádí i ten, kdo je oprávněn provádět ověřování podpisů a listin podle zvláštního právního předpisu (např. notáři). Ten v takovém případě sepíše veřejnou listinu (např. notářský zápis), která musí obsahovat: - kdo a na či žádost identifikaci provádí; - identifikační údaje ve smyslu tohoto zákona; - osvědčení prohlášení identifikované fyzické osoby, příp. osoby jednající jménem identifikované PO o účelu provedené identifikace a o potvrzení správnosti identifikace, - osvědčení prohlášení identifikované osoby o účelu provedené identifikace; Základní povinnosti Identifikace klienta provedená notářem nebo KÚ nebo OÚ pokračování. - místo a datum sepsání listiny o identifikaci - podpis toho, kdo provedl identifikaci vč. otisku úředního razítka a pořadové číslo evidence listin o identifikaci. Jako přílohu připojí k veřejné listně o identifikaci kopie příslušných částí dokladů, z nichž subjekt prováděl identifikaci a z nich lze zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti. Je-li prováděna identifikace osoby zmocněné, je přílohou i originál plné moci nebo její ověřená kopie. Přílohy se pevně spojí do svazku v listině o identifikaci. V přílohách musí být také kopie vyobrazení identifikované FO. 30

31 Základní povinnosti Identifikace klienta provedená notářem nebo KÚ nebo OÚ pokračování. Notáři, KÚ nebo OÚ pak vedou samostatnou evidenci listin o identifikaci, která obsahuje: pořadové číslo a datum sepsání, údaje o identifikované osobě jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo jiný pobyt, RČ nebo datum narození, u PO její obchodní jméno nebo název, IČ a sídlo, účel identifikace. Evidence se vždy vede po dobu jednoho roku (tj. od 1. ledna do 31. prosince daného roku) a poté je uzavřena a je uložena po dobu 10-ti let. Základní povinnosti Banka nebo jiná povinná osoba nemusí provádět identifikaci podle tohoto zákona, pokud byla provedena úvěrovou nebo finanční institucí (s výjimkou DZ, směnáren a osoby, která poskytuje platební služby), zahraniční úvěrová nebo finanční instituce s výše uvedenými výjimkami (+ některé další). Takové konání banky nebo jiné osoby povinné je nazýváno převzetí identifikace. 31

32 Základní povinnosti Pokud se postupuje, jak výše uvedeno, musí mít banka nebo jiná povinná osoba zajištěno poskytnutí informací vč. kopií dokladů o identifikaci klienta, účelu obchodu nebo obchodního vztahu a totožnosti skutečného majitele od příslušného subjektu. Pokud je naopak banka nebo jiná povinná osoba požádána o informace k identifikaci klienta, neprodleně tyto údaje poskytne, ale pouze se souhlasem klienta. Údaje o identifikaci však banka není povinna převzít. Základní povinnosti Další ustanovení hovoří o případu, kdy je smlouva o finančních službách uzavírána na dálku (ve smyslu Obč.z), banka nebo jiná povinná osoba provede identifikaci tak, že: První platba bude provedena z účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce na území EHP, Klient zašle bance kopii dokladu, potvrzující existenci účtu, ze kterého byla platba provedena, kopie příslušných částí průkazu totožnosti a pak ještě dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje vč. vyobrazení identifikované osoby. 32

33 Základní povinnosti Identifikaci je nutno provést před provedením obchodu, všechny doklady musí být uloženy u banky nebo jiné povinné osoby. Návrh zákona však připouští celou řadu výjimek z povinnosti identifikace. Identifikace se tedy nemusí provádět u klienta, pokud je např.: úvěrovou nebo finanční institucí tuzemskou nebo působící v zahraničí ve státě, který ukládá této instituci boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, ústřední orgán státní správy ČR, ČNB, Základní povinnosti Pokračování skutečným majitelem peněžních prostředků uložených na účtu úschov notáře nebo advokáta, klientem s významnou veřejnou funkcí v ES nebo EU, s veřejně dostupnými identifikačními údaji, jehož činnosti jsou průhledné, jehož účetnictví podává věrný obraz předmětu účetnictví a finanční situace, nebo který je odpovědný orgánu EU nebo státu EU nebo EHP nebo tam, kde jsou možné jiné vhodné kontrolní postupy. 33

34 Základní povinnosti Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta není třeba plnit u: smlouvy o životním pojištění nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem, jestliže jednorázové pojistné nebo vklad nepřesahuje 2 500,-- EUR nebo souhrn pravidelných splátek pojistného nebo vkladů nepřesahuje částky 1 tis. EUR, systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění v ČR, poskytovaných institucemi z členských zemí EU nebo EHP, pokud jsou příspěvky placeny srážku ze mzdy, Základní povinnosti Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta není třeba plnit u pokračování: elektronických peněž, pokud nejvyšší částka na něm uložená, který nelze dobíjet, nepřekročí 150,-- EUR, pokud lze dobíjet, pak max. limit pro kalendářní rok činí 2 500,-- EUR, dalších produktů, které představují nízké riziko zneužití, jako např. smlouva, když má vždy písemnou formu, platby z účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce, 34

35 Základní povinnosti Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta není třeba plnit u pokračování: produkt ani platby nejsou anonymní, produkt nepřekročí hodnotu 15 tis. EUR, u spořících produktů pak jednorázový vklad nepřekročí částku 2 500,-- EUR nebo pravidelné vklady v kalendářním roce částku 1 tis. EUR, plnění nelze uskutečnit z produktu třetím osobám s výjimkou úmrtí majitele, jeho invalidity apod. u některých dlouhodobých investic do finančního majetku nebo pohledávek. Výjimky se nevztahují na politiky exponovanou osobu. Základní povinnosti Nařízení EP a R (ES) 1781/2006, o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků je platné a účinné přímo bez její transpozice. Návrh zákona, tak jako samotné Nařízení, přímo uvádí případy, kdy není třeba ustanovení dodržet. Jedná se o následující případy: převody se uskutečňují v ČR, poskytovatel platební služby příjemce je vždy schopen určit konkrétního plátce a účel platby prostřednictvím svého klienta příjemce platby, převáděná částka nepřekročí částku 1 tis. EUR. 35

36 Základní povinnosti Uchovávání identifikačních údajů: Osoba povinná je povinována uchovávat a zaznamenávat identifikační údaje o obchodech spojených s povinností identifikace po dobu 10 let od ukončení vztahu s klientem vč. všech kopií dokladů. To také platí pro údaje o tom, kdo a kdy první provedl identifikaci a také je nutno uchovávat údaje o identifikaci plátce doprovázející převody peněžních prostředků (výjimky - doba 5 let osoby obchodující s kulturními památkami nebo použitým zbožím, pokud částka obchodu nepřevýší 10 tis. EUR). Základní povinnosti Oznamování: Zjistí-li banka při své činnosti podezřelý obchod, je povinna o tom učinit oznámení příslušnému útvaru MF ČR s uvedením všech identifikačních údajů, a to do pěti kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obcodu. Příslušným úvarem MF ČR je Finanční analytický útvar MF ČR. 36

37 Základní povinnosti Oznamování pokračování: V oznámení se uvede, koho se oznámení týká, identifikační údaje všech dalších účastníků obchodu, informace o podstatných okolnostech obchodu a další informace, které by mohly souviset s podezřelým obchodem. Pokud má podezřelý obchod dopad na majetek, na který se vztahuje mezinárodní sankce, banka na toto v oznámení upozorní. Základní povinnosti Oznamování pokračování: V oznámení se dále uvede jméno, příjmení a pracovní zařazení kontaktní osoby vč. telefonického spojení, příp. spojení elektronické. Zjistí-li podezřelý obchod více osob povinných, má se za to, že bylo oznamovací povinnost splněna, oznámí-li to alespoň jedna z nich. 37

38 Základní povinnosti Oznamování pokračování: Oznámení se podává písemně doporučeným dopisem nebo ústně do protokolu. Za písemné je považováno též oznámení, které bylo dáno elektronickými prostředky při zajištění zvláštní ochrany přenášených údajů. Základní povinnosti Oznamování pokračování: Notáři provádějí oznamování podezřelého obchodu Notářské komoře ČR. Komora pak zkoumá, zda oznámení je v souladu se zákonem. Splňuje-li oznámení notáře podmínky, komora postupuje tak, aby ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů informovala FAÚ MF ČR. 38

39 Základní povinnosti Oznamování: Splnění oznamovací povinnosti není v žádném případě chápáno jako porušení bankovního tajemství. Základní povinnosti Odložení splnění příkazu: Pokud hrozí nebezpečí, že při řádném splnění příkazu klienta by mohlo dojít ke zmaření nebo by mohlo být ztíženo zjištění výnosu z trestné činnosti, banka splní příkaz klienta až po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení o podezřelém obchodu FAÚ. Jsou ale případy, kdy to možné není, zejména při operacích prováděných elektronickými platebními prostředky. 39

40 Základní povinnosti Odložení splnění příkazu pokračování: Jestliže si prověření podezřelého obchodu vyžádá delší dobu, může FAÚ uložit bance, aby splnění příkazu dále odložila. Celková doba odložení splnění příkazu klienta nesmí překročit 72 hodin od okamžiku přijetí oznámení FAÚ. Základní povinnosti Odložení splnění příkazu pokračování: Rozhodnutí o odkladu nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení. Vyhlášení může být provedeno ústně, telefonicky, faxem nebo elektronicky. Vždy se však doručuje následně v písemné podobě. Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání. Účastníkem řízení je pouze osoba povinná, nikoliv klient, kterého se rozhodnutí týká. 40

41 Základní povinnosti Odložení splnění příkazu pokračování: Pokud FAÚ do konce lhůty nesdělí, že podal trestní oznámení, banka příkaz klienta provede. Podá-li FAÚ oznámení orgánu činnému v trestním řízení, banka provede příkaz klienta, pokud tento orgán nerozhodne o jinak (např. zajištění předmětu obchodu). Základní povinnosti Jmenování odpovědné (kontaktní) osoby: Banky a ostatní povinné osoby určí osobu k zajišťování průběžného styku a výměny informací s FAÚ MF ČR. U finančních a úvěrových institucí by to neměl být statutární zástupce a zaměstnanec, který je odpovědný za vypořádání obchodů. (Jméno, příjmení, RČ, pracovní zařazení, telefonní a faxové spojení a elektronické spojení). 41

42 Základní povinnosti Mlčenlivost: Oznamovatel, jeho zaměstnanci a další osoby mají povinnost mlčet o oznámení podezřelého obchodu nebo o úkonech učiněných ke třetím osobám vč. osob, jichž se informace týkají. Zaměstnanci FAÚ a ostatní zaměstnanci MF ČR jsou také vázání mlčenlivostí (v obou případech i po skončení pracovního poměru nebo převedením na jinou práci). Základní povinnosti Mlčenlivost - průlom: orgány činné v trestním řízení a specializované útvary Policie ČR pro vyhledávání legalizace výnosů z TČ; zahraniční orgány působící v této oblasti; FŘ a GŘC soudy rozhodující v občanském soudním řízení; osoby vykonávající dozor (např. ČNB, profesní komory apod.); orgány rozhodující o odnětí oprávnění podnikat; samotnému klientovi, který byl postižen odkladem; 42

43 Základní povinnosti Mlčenlivost průlom: správní orgán opravňujícímu ukládat pokuty podle zvláštních právních předpisů, jimiž ČR uplatňuje mezinárodní sankce; NBÚ, MO ČR, zpravodajské služby nebo Policii ČR, pokud provádějí v rozsahu svého oprávnění příslušnou prověrku navrhované osoby; BIS, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace. Základní povinnosti Mlčenlivost průlom: Zachovávání mlčenlivosti se nelze dovolávat tehdy, pokud jde o výměnu informací mezi úvěrovými nebo finančními institucemi vč. zahraničních, působí-li na území státu, který jim ukládá bojovat proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 43

44 Základní povinnosti Systém vnitřních zásad: Povinné osoby (zejména banky, stavební spořitelny, obchodníci s cennými papíry, realitní makléři aj.) vypracují a uplatňují v rozsahu platných povolení či oprávnění k činnostem podléhajícím působnosti tohoto zákona systém vnïtřních zásad. Povinná osoba dále určí zaměstnance k plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku s FAU. Základní povinnosti Systém vnitřních zásad: Tyto zásady nemusejí být vypracovány, pokud povinná osoba nezaměstnává jiné osoby nebo vykonává činnosti pro jinou povinnou osobu na základě smlouvy, pokud se řídí zásadami této jiné povinné osoby. 44

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace 1. Úvod a účel Tento dokument je věnován základnímu výkladu povinností a opatření v boji proti

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,

Finanční arbitr a jeho úloha v systému ochrany spotřebitele. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, systému ochrany spotřebitele JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Finanční arbitr České republiky, Vedoucí katedry finančních obchodů BIVS, a. s. Dne 20. června 2006 systému Program: ochrany spotřebitele 1)

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

O insolvenčních správcích.txt. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ZÁKON 312/2006 Sb. ze dne 23. května 2006 o insolvenčních správcích Změna: 108/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer I. Údaje o firmě Obchodní jméno 2 *: Zkrácené obchodní jméno 3 *: 9. 2. 204 IČ*: DIČ: Právní forma 4 *: Zapsaná v*: ŽR /

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI

ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI ZPRACOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ÚDAJŮ OTÁZKY A ODPOVĚDI Vážený kliente, Komerční banka si velmi váží Vaší důvěry v její bankovní produkty a služby, a proto předkládá následující výňatek z Oznámení, kterým se zavazuje

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Příloha č. 1 k vyhlášce č. 90/2006 Sb. ÚDAJE O ZALOŽENÉ BANCE 1. Základní identifikace založené banky Sídlo banky Výše Jmenovitá hodnota Počet

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno,

Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno, Burzovní pravidla Plodinové burzy Brno, při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Postupy a zásady Plodinové burzy Brno, které vyplývají ze zákona č. 61/1996 Sb., o některých

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2

ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Z NÁRODNÍHO FONDU K OPATŘENÍM FSEU č: O/ZP/2 Poskytovatel dotace: Česká republika - Ministerstvo financí Adresa: Letenská 15, 118 10 Praha 1 Část I - Obecné vymezení dotace

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011

Věstník ČNB částka 17/2011 ze dne 30. prosince 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 Třídící znak 2 2 3 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. prosince 2011 k některým požadavkům, které souvisí s transformací penzijního fondu Česká národní banka tímto úředním sdělením

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha

NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI. JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha NÁVRH ZÁKONA o KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI JUDr. Radomír Valica ředitel odboru právního a legislativního NBÚ 3. října 2013, Praha Převzetí gesce nad problematikou kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, jako

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

mění a vydává ji v úplném znění

mění a vydává ji v úplném znění Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč usnesením č. 12 ze dne 27. 10. 2009, podle 178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

S M Ě R N I C E. pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.Základní ustanovení S M Ě R N I C E pro odměňování smluvních zaměstnanců a obchodních zástupců Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky 1.1. Smluvním zaměstnancem (dále jen SZ) Vojenské zdravotní

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Písečná, IČ 70632430 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HBL9S Čj.: MSK 42954/2015 Sp. zn.: KON/16907/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Jiří Urbánek Telefon:

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení 159 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb (8. 4. 2015) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Návrh zákona o evidenci tržeb (8. 4. 2015) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Návrh zákona o evidenci tržeb (8. 4. 2015) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje práva, povinnosti a související postupy uplatňované při evidenci tržeb. 2 Subjekt a předmět

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce

Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce KAPITOLA 3 Povolení k výkonu činnosti insolvenčního správce a zvláštní povolení insolvenčního správce 3.1 Povolení k výkonu činnosti fyzické osoby Právní úprava: 4 odst. 1, 2, 3, 6 odst. 1, 3, 4, 5, 7,

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ŽIVNOSTI ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) upravuje vstup do podnikání. Tento zákon prošel za dobu své existence

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více