Program semináře. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vazbě na nový zákon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program semináře. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vazbě na nový zákon"

Transkript

1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vazbě na nový zákon Program semináře 1. Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz; 2. Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti; 3. Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky; 1

2 Program semináře 4. Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v České republice; = vymezení některých základních právních pojmů; = základní povinnosti bank; 5. Náhrada škody, přestupky a správní delikty; Program semináře 6. Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech: = otevírání účtů; = bankovní hotovostní operace; = bankovní bezhotovostní operace; = operace na trhu s cennými papíry; 2

3 Program semináře 8. Závěr semináře. Hurá, konečně konec!! Ú v o d Vznik pojmu : USA 30. léta 20. Století tzv. money laundring Jeho uplatnění až v roce 1973 v souvislosti s kampaní za znovuzvolení Richarda Nixona za prezidenta USA. 3

4 Ú v o d Předpokladem úspěchu celého procesu legalizace výnosů z trestné činnosti je úspěšné zneužití vybraného subjektu. Ú v o d Povinnými osobami jsou úvěrové instituce: banka, spořitelní a úvěrní družstvo, instituce elektronických peněz, osoba oprávněná vydávat elektronické peníze. Dále to jsou finanční instituce, mezi které patří zejména: centrální depozitář a osoby, které vedou evidenci cenných papírů organizátor trhu s investičními nástroji, osoba s povolením k poskytování investičních služeb, 4

5 Ú v o d pokračování: investiční společnost, IF, PF, osoba oprávněná k vydávání bezhotovostních platebních prostředků, leasingové, záruční a úvěrové osoby, osoby, které toto mohou zprostředkovávat, pojišťovny, zajišťovny, zprostředkovatelé a likvidátoři, osoby zabývající se výkupem pohledávek, směnárny a obchodníci s devizami, osoby poskytující platební služby, osoby poskytující poradenskou činnost spojenou s kapitálovou strukturou společnosti Ú v o d pokračování: osoby poskytující makléřské služby, a osoby poskytující úschovu cenností. Dále to jsou: provozovatelé kasin, realitní kanceláře a osoby obchodující s nemovitostmi, auditoři, daňoví poradci a účetní, exekutoři ve vazbě na úschovu peněz, cenných papírů a jiného majetku 5

6 Ú v o d pokračování: notáři, advokáti při úschově peněz či notářské úschově při zákonem stanovených úkonech (např. koupě nemovitostí či podniku, správě peněz a cenných papírů, zakládání, řízení a provozování obchodní společnosti nebo při inkasech, platbách, převodech nebo vkladech či výběrech nebo při jiném pohybu peněz). Ú v o d pokračování: osoba naplňující následující podmínky: zakládání právnických osob, jednání coby statutární orgán za právnickou osobu nebo i jako její člen tohoto orgánu související se správou této PO, poskytování sídla a jiných služeb pro jinou PO, pověřený akcionář s výjimkou těch, jejichž cenné papíry jsou obchodovány atd. 6

7 Ú v o d pokračování: osoba obchodující s kulturními památkami či jejímu zprostředkování, osoba obchodující s použitým zbožím či jejímu zprostředkování. Dále mezi povinné osoby patří zahraniční právnická nebo fyzická osoba, která splňuje výše uvedené znaky a působí na území ČR přes svou pobočku nebo jinou organizační složku. Ú v o d Pak to jsou také: osoby, které působí na území ČR jako podnikatelé a vykonávají činnosti uvedené výše, středisko cenných papírů, podnikatel, který přijímá platbu v hotovosti v hodnotě 15 tis. EUR a výše, nebo i PO, která není podnikatelem a přijímá hodnotu v hotovosti 15 tis. EUR a výše. 7

8 Ú v o d Nový zákon také vymezuje negativně osoby povinné a říká, že osobou povinnou není ta osoba, která činnosti uvedené výše nevykonává jako předmět svého podnikání. Dílčí shrnutí: Nový zákon precizuje okruh povinných osoba a zpřesňuje rozsah činnosti, kdy se subjekt stává osobou povinnou. Ú v o d Pojem Legalizací výnosů se rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosů s cílem vzbudit zdání, že se jedná o příjem nabytý v souladu se zákonem. Není přitom rozhodující, zda k takovému jednání došlo zcela nebo z části na území České republiky. 8

9 Ú v o d Toto jednání spočívá zejména: v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že tento pochází z trestné činnosti, za účelem utajení nebo zastření nezákonného původu majetku nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní takové trestné činnosti. ; v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, nakládání a pohybu majetku; v nabytí, držbě, použití majetku s vědomím, že tento pochází z trestné činnosti; Ú v o d Toto jednání spočívá zejména pokračování: ve zločineckém spolčení osob za účelem spáchání činů výše uvedených Tyto charakteristiky zůstaly v novém zákoně v podstatě zachovány. Nově však je včleněna charakteristika financování terorismu. 9

10 Ú v o d Financování terorismu: shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude (i částečně) užito ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoku nebo podpoře TČ, příp. k podpoře osoby či skupiny osob, připravujících se na spáchání takového TČ, jednání, které vede k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku nebo TČ, který má umožnit nebo napomoci spáchat takový TČ. Ú v o d Také v tomto případě není rozhodující, zda došlo nebo má dojít ke spáchání výše uvedených skutečností na území ČR nebo mimo ně. 10

11 Ú v o d S tzv.praním špinavých peněz se lze setkat v celém finančním světě a dále všude tam, kde peníze v jakékoliv formě hrají významnou úlohu. Úvod založení FATF v červenci 1989 (Financial Actions Task Force on Money Laundering) zeměmi tzv. G 7; Doporučení FATF z roku 1990; Úmluva Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, sjednaná 8. listopadu 1990 (ČR podepsala v prosinci 1995); Směrnice Rady ES č. 91/308/EHS z 10. června 1991, o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz ve znění směrnice EP a R č. 2001/97/ES ze dne 4. prosince 2001; 11

12 Úvod Směrnice EP a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu; Státy EU jsou povinny tuto směrnici transponovat do svých právních řádů do 15. prosince Tento termín nebyl v ČR dodržen. Nový zákon nabyl účinnosti až k 1. září Úvod FATF vydala v roce 1990 tzv. 40 Doporučení jako součást iniciativy zaměřené na potírání případů zneužívání finančních systémů. V roce 1996 došlo k jejich prvnímu přepracování a v roce 2001 rozšířila FATF svůj mandát na problematiku financování terorismu o 8 Zvláštních doporučení. MMF a Světová banka uznávají 40 Doporučení a 8 Zvláštních doporučení jako mezinárodní standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu. 12

13 Úvod FATF zahrnuje celkem 31 zemi a 2 nadnárodní organizace všech 15 původních zemí EU a další země jako např. Austrálie, USA, Singapur, Nový Zéland, Hongkong, Irsko, Island, Kanada, Švýcarsko a další. Úvod Pro zkvalitnění vzájemné spolupráce se finanční zpravodajské jednotky sdružily v tzv. Egmontskou skupinu, která byla založena v Bruselu. ČR je také členem této skupiny. 13

14 Právní úprava * nařízení EP a R 2006/1781/ES o informacích o plátci doprovázející převody peněžních prostředků; * zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; * zákon č. 21/1992 Sb., o bankách; * zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; Právní úprava * opatření ČNB k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu publikované ve Věstníku ČNB (pro banky opatření č. 1 ze září 2003, pro DZ opatření č. 1 z února 2007) 14

15 Znaky procesu legalizace Znaky procesu praní špinavých peněz a při financování terorismu: potřeba utajit vlastnictví a zdroj prostředků; nutnost změnit podobu prostředků; potřeba zamést stopy; nutnost mít celý proces praní pod neustálou kontrolou. Znaky procesu legalizace Základní etapy procesu praní špinavých peněz: umístění; zastření ilegálního původu; integrace; 15

16 Techniky legalizace Bankovní vs. nebankovní sektor Tradiční vs. nové technologie Techniky legalizace Tradiční bankovní: zakládání účtů a jejich dokumentace; vkládání peněžních prostředků na účet a jejich následné převedení či vybrání; postavení zastupitelských úřadů a jejich využívání k legalizaci; 16

17 Techniky legalizace Tradiční nebankovní: směnárenská činnost; profesionální zprostředkovatelé; zakládání stínových korporací; pašování; Techniky legalizace Bankovní nové technologie: elektronické peníze (čipové karty a elektronické peněženky); alternativní distribuční kanály (tzv. elektronické bankovnictví); 17

18 Techniky legalizace Nebankovní nové technologie: oblast pojišťovnictví (zprostředkovatelé a makléři); oblast cenných papírů (vysoká likvidita a konkurenční prostředí); oblast stavebního spoření (relativní klid na účtu stavebního spoření); Vymezení základních pojmů Výnos z trestné činnosti byl charakterizován jako jakákoliv ekonomická výhoda z jednání, které vykazuje znaky trestného činu. Tento pojem z návrhu nového zákona vypadl. Zákon však přikročil k novým pojmům nebo stávající pojmy zpřesnil. Jedná se zejména o pojmy Obchod, Obchodní vztah, Příkaz klienta, Skutečný majitel účtu, Politicky exponovaná osoba, Korespondenční bankovní vztah, Podezřelý obchod a pojem Identifikační údaje. 18

19 Vymezení základních pojmů Obchodem se rozumí každé jednání povinné osoby s jinou, které směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo k poskytnutí služby této jiné osobě. Obchodním vztahem se pak chápe vztah mezi povinnou osobou a jinou osobou, jehož účelem je nakládání s majetkem této jiné osoby nebo poskytování služeb této jiné osobě, jestliže je při vzniku smluvního vztahu s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že bude obsahovat plnění, které se bude opakovat. Vymezení základních pojmů Příkaz klienta je jeho úkon, na jehož základě má povinná osoba nakládat s majetkem. Skutečný majitel podnikatel FO, která má rozhodující (přímý nebo nepřímý) vliv na řízení nebo provoz svého podniku, FO, která disponuje alespoň 25% hlasovacích práv svého podniku kromě dalších společníků, FO, která jedná ve shodě, pokud disponuje více než 25% hlasovacích práv podniku, FO, která je příjemcem výnosů z činnosti tohoto podniku. 19

20 Vymezení základních pojmů Skutečný majitel nadace nebo NF FO, která má být příjemcem alespoň 25% rozdělovaných prostředků, FO, v jejímž zájmu byla nadace či NF založeny. Skutečný majitel sdružení, o.p.s. Každá FO, která disponuje více než 25% hlasovacích práv nebo majetku, FO, která má být příjemcem alespoň 25% z rozdělovaného majetku, FO, v jejímž zájmu bylo subjekty založeny. Vymezení základních pojmů Politicky exponovaná osoba Jedná se o FO, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností (např. i asistent ministra, člen vrcholného orgánu banky, vysoký důstojník, člen kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, osoby činné v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizacích atd.), A dále FO, která je k výše uvedené osobě ve vztahu manželském, partnerském nebo i rodičovském vč. syna, dcery, zetě, snachy nebo se podílejí na PO, jsou majiteli či v podobném vztahu. 20

21 Vymezení základních pojmů Průkaz totožnosti podle návrhu zákona (změna) Jedná se o orgánem veřejné správy vydaný doklad, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho držitele. Vymezení základních pojmů Korespondenční bankovní vztah Je to smluvní vztah mezi úvěrovou institucí a úvěrovou nebo obdobnou institucí v zahraničí, který úvěrové instituci v ČR umožňuje provádět platby do zahraničí nebo přijímat platby ze zahraničí prostřednictvím druhé smluvní strany. 21

22 Vymezení základních pojmů Identifikační údaje nové Těmito údaji se rozumí: U FO všechna jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství. Jdeli o podnikatele, tak také jeho obchodní firma, místo podnikání a IČ, U PO obchodní firma nebo název, sídlo, IČ. U osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem pak údaje jako u FO. Vymezení základních pojmů Podezřelým obchodem se rozumí obchod provedený za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu nebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat. 22

23 Vymezení základních pojmů Podezřelými obchody jsou např.: provádění výběrů nebo převodů na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech, klient realizuje v jednom dnu nebo několika dnech bezprostředně po sobě následujících nápadně více peněžních operací než je pro něj obvyklé, počet účtů klienta je ve zjevném nepoměru k jeho předmětu podnikání nebo majetkovým poměrům, manipulace s majetkem bez ekonomického důvodu, nakládání s prostředky, které neodpovídají povaze nebo rozsahu klientově podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům, Vymezení základních pojmů Podezřelými obchody jsou např. pokračování: účet je používán k jiným účelům, než byl zřízen, klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele, klient, který spadá pod kompetenci tohoto zákona a vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo opatření proti financování terorismu, povinná osoba má pochybnosti o pravdivosti získaných údajů klienta. 23

24 Vymezení základních pojmů Podezřelými obchody je ale vždy nové vůči klientovi ČR uplatňuje mezinárodní sankce, předmětem obchodu má být zboží nebo služby, vůči nimž ČR uplatňuje sankce, klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést své identifikační údaje své nebo za osoby, za které jedná. Základní povinnosti Jde o následující povinnosti: identifikace; uchovávání identifikačních údajů; oznamování; odklad splnění příkazu; systém vnitřních zásad; mlčenlivosti; školení zaměstnanců; informační povinnost; 24

25 Základní povinnosti Identifikace podstatná změna Povinnost identifikace nastává tehdy, když osoba povinná uzavírá obchod v hodnotě přesahující částku 1 tis. EUR. Bez ohledu na limit je nutno provést identifikaci, pokud jde o: podezřelý obchod, vznik obchodního vztahu, uzavření smlouvy o účtu, vkladu na VK nebo jiné sjednání formy vkladu, Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: uzavření smlouvy o bezpečnostních schránkách nebo o úschově, uzavření smlouvy o ŽP, pokud má klient právo hradit další pojistné nad rámec sjednaný ve smlouvě, nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, použitého zboží nebo zboží bez dokladu o jeho nabytí, výplata zůstatku zrušeného vkladu z VK na doručitele. 25

26 Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: Při první identifikaci klienta FO, který i zastupuje PO, provede banka (povinná osoba) tuto za přítomnosti FO, pokud není zákonem připuštěno něco jiného. Návrh zákona pak následně uvádí, jak se musí identifikace provádět. Povinná osoba identifikační údaje zaznamená vč. druhu a čísla průkazu totožnosti a dále ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: U PO ověří banka (povinná osoba) existenci PO z příslušného dokladu a v rozsahu ověření identifikačních údajů FO tyto ověří u statutárního zástupce nebo jeho člena a všechny údaje zaznamená. Je-li plná moc zmocněnec se identifikuje shodně jako FO výše + plná moc. Toto se neděje, pokud osoba ukládá peněžní prostředky na účet v hotovosti a zároveň doručuje osobou oprávněnou podepsané doklady pro dispozici s peněžními prostředky na účtu. 26

27 Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: Pokud klient, který už byl identifikován, činí s osobou povinnou obchody, pak se ověřuje jen konkrétní FO, která jedná za něj (např. doručí příkazy ke zúčtování a nevkládá hotovost, přitom není osobou zmocněnou, která byla již prověřena.). Zároveň banka (osoba povinná) kontroluje jen platnost a úplnost identifikačních údajů klienta. Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: Pokud je podezření, že klient nejedná svým jménem nebo zastírá, že jedná za třetí osobu, banka vyzve klienta, aby předložil plnou moc. Ten je povinen vyhovět, jinak banka obchod neprovede. Povinná osoba, tedy i banka, může pro účely naplnění tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané údaje a informace k naplnění účelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 27

28 Základní povinnosti S povinností identifikace souvisí kontrola klienta. Banka a jiná povinná osoba před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě nad 15 tis. EUR vč., na který se vztahuje povinnost identifikace nebo se jedná o obchod s politicky exponovanou osobou, musí provádět kontrolu klienta. Klient musí poskytnout bance informace, kterou jsou nezbytné pro provedení kontroly, vč. předložení dokladů. Základní povinnosti Kontrola klienta zahrnuje: informace o účelu zamýšleného obchodu, zjištění skutečného majitele u PO, získání informací, které jsou potřebné pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu, jeho sledování s cílem zjistit, zda obchody jsou v souladu s tím, co banka ví o klientovi a jeho profilu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků. 28

29 Základní povinnosti Kontrola klienta se provádí v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu s přihlédnutím na typ klienta, jeho obchodního vztahu, produktům nebo obchodu. Základní povinnosti Oblast tzv. kontroly klienta neuplatňují notáři, pokud jde o informace o klientovi, které získal od klienta či jiným způsobem v souvislosti - s poskytováním právních porad nebo následným ověřováním právního postavení klienta - zastupováním klienta v řízení před soudy - poskytováním jakýchkoliv právních porad souvisejících s řízením před soudy. 29

30 Základní povinnosti Identifikace klienta provedená notářem nebo KÚ nebo OÚ Identifikaci pro povinnou osobu na její žádost provádí i ten, kdo je oprávněn provádět ověřování podpisů a listin podle zvláštního právního předpisu (např. notáři). Ten v takovém případě sepíše veřejnou listinu (např. notářský zápis), která musí obsahovat: - kdo a na či žádost identifikaci provádí; - identifikační údaje ve smyslu tohoto zákona; - osvědčení prohlášení identifikované fyzické osoby, příp. osoby jednající jménem identifikované PO o účelu provedené identifikace a o potvrzení správnosti identifikace, - osvědčení prohlášení identifikované osoby o účelu provedené identifikace; Základní povinnosti Identifikace klienta provedená notářem nebo KÚ nebo OÚ pokračování. - místo a datum sepsání listiny o identifikaci - podpis toho, kdo provedl identifikaci vč. otisku úředního razítka a pořadové číslo evidence listin o identifikaci. Jako přílohu připojí k veřejné listně o identifikaci kopie příslušných částí dokladů, z nichž subjekt prováděl identifikaci a z nich lze zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti. Je-li prováděna identifikace osoby zmocněné, je přílohou i originál plné moci nebo její ověřená kopie. Přílohy se pevně spojí do svazku v listině o identifikaci. V přílohách musí být také kopie vyobrazení identifikované FO. 30

31 Základní povinnosti Identifikace klienta provedená notářem nebo KÚ nebo OÚ pokračování. Notáři, KÚ nebo OÚ pak vedou samostatnou evidenci listin o identifikaci, která obsahuje: pořadové číslo a datum sepsání, údaje o identifikované osobě jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo jiný pobyt, RČ nebo datum narození, u PO její obchodní jméno nebo název, IČ a sídlo, účel identifikace. Evidence se vždy vede po dobu jednoho roku (tj. od 1. ledna do 31. prosince daného roku) a poté je uzavřena a je uložena po dobu 10-ti let. Základní povinnosti Banka nebo jiná povinná osoba nemusí provádět identifikaci podle tohoto zákona, pokud byla provedena úvěrovou nebo finanční institucí (s výjimkou DZ, směnáren a osoby, která poskytuje platební služby), zahraniční úvěrová nebo finanční instituce s výše uvedenými výjimkami (+ některé další). Takové konání banky nebo jiné osoby povinné je nazýváno převzetí identifikace. 31

32 Základní povinnosti Pokud se postupuje, jak výše uvedeno, musí mít banka nebo jiná povinná osoba zajištěno poskytnutí informací vč. kopií dokladů o identifikaci klienta, účelu obchodu nebo obchodního vztahu a totožnosti skutečného majitele od příslušného subjektu. Pokud je naopak banka nebo jiná povinná osoba požádána o informace k identifikaci klienta, neprodleně tyto údaje poskytne, ale pouze se souhlasem klienta. Údaje o identifikaci však banka není povinna převzít. Základní povinnosti Další ustanovení hovoří o případu, kdy je smlouva o finančních službách uzavírána na dálku (ve smyslu Obč.z), banka nebo jiná povinná osoba provede identifikaci tak, že: První platba bude provedena z účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce na území EHP, Klient zašle bance kopii dokladu, potvrzující existenci účtu, ze kterého byla platba provedena, kopie příslušných částí průkazu totožnosti a pak ještě dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje vč. vyobrazení identifikované osoby. 32

33 Základní povinnosti Identifikaci je nutno provést před provedením obchodu, všechny doklady musí být uloženy u banky nebo jiné povinné osoby. Návrh zákona však připouští celou řadu výjimek z povinnosti identifikace. Identifikace se tedy nemusí provádět u klienta, pokud je např.: úvěrovou nebo finanční institucí tuzemskou nebo působící v zahraničí ve státě, který ukládá této instituci boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, ústřední orgán státní správy ČR, ČNB, Základní povinnosti Pokračování skutečným majitelem peněžních prostředků uložených na účtu úschov notáře nebo advokáta, klientem s významnou veřejnou funkcí v ES nebo EU, s veřejně dostupnými identifikačními údaji, jehož činnosti jsou průhledné, jehož účetnictví podává věrný obraz předmětu účetnictví a finanční situace, nebo který je odpovědný orgánu EU nebo státu EU nebo EHP nebo tam, kde jsou možné jiné vhodné kontrolní postupy. 33

34 Základní povinnosti Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta není třeba plnit u: smlouvy o životním pojištění nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem, jestliže jednorázové pojistné nebo vklad nepřesahuje 2 500,-- EUR nebo souhrn pravidelných splátek pojistného nebo vkladů nepřesahuje částky 1 tis. EUR, systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění v ČR, poskytovaných institucemi z členských zemí EU nebo EHP, pokud jsou příspěvky placeny srážku ze mzdy, Základní povinnosti Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta není třeba plnit u pokračování: elektronických peněž, pokud nejvyšší částka na něm uložená, který nelze dobíjet, nepřekročí 150,-- EUR, pokud lze dobíjet, pak max. limit pro kalendářní rok činí 2 500,-- EUR, dalších produktů, které představují nízké riziko zneužití, jako např. smlouva, když má vždy písemnou formu, platby z účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce, 34

35 Základní povinnosti Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta není třeba plnit u pokračování: produkt ani platby nejsou anonymní, produkt nepřekročí hodnotu 15 tis. EUR, u spořících produktů pak jednorázový vklad nepřekročí částku 2 500,-- EUR nebo pravidelné vklady v kalendářním roce částku 1 tis. EUR, plnění nelze uskutečnit z produktu třetím osobám s výjimkou úmrtí majitele, jeho invalidity apod. u některých dlouhodobých investic do finančního majetku nebo pohledávek. Výjimky se nevztahují na politiky exponovanou osobu. Základní povinnosti Nařízení EP a R (ES) 1781/2006, o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků je platné a účinné přímo bez její transpozice. Návrh zákona, tak jako samotné Nařízení, přímo uvádí případy, kdy není třeba ustanovení dodržet. Jedná se o následující případy: převody se uskutečňují v ČR, poskytovatel platební služby příjemce je vždy schopen určit konkrétního plátce a účel platby prostřednictvím svého klienta příjemce platby, převáděná částka nepřekročí částku 1 tis. EUR. 35

36 Základní povinnosti Uchovávání identifikačních údajů: Osoba povinná je povinována uchovávat a zaznamenávat identifikační údaje o obchodech spojených s povinností identifikace po dobu 10 let od ukončení vztahu s klientem vč. všech kopií dokladů. To také platí pro údaje o tom, kdo a kdy první provedl identifikaci a také je nutno uchovávat údaje o identifikaci plátce doprovázející převody peněžních prostředků (výjimky - doba 5 let osoby obchodující s kulturními památkami nebo použitým zbožím, pokud částka obchodu nepřevýší 10 tis. EUR). Základní povinnosti Oznamování: Zjistí-li banka při své činnosti podezřelý obchod, je povinna o tom učinit oznámení příslušnému útvaru MF ČR s uvedením všech identifikačních údajů, a to do pěti kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obcodu. Příslušným úvarem MF ČR je Finanční analytický útvar MF ČR. 36

37 Základní povinnosti Oznamování pokračování: V oznámení se uvede, koho se oznámení týká, identifikační údaje všech dalších účastníků obchodu, informace o podstatných okolnostech obchodu a další informace, které by mohly souviset s podezřelým obchodem. Pokud má podezřelý obchod dopad na majetek, na který se vztahuje mezinárodní sankce, banka na toto v oznámení upozorní. Základní povinnosti Oznamování pokračování: V oznámení se dále uvede jméno, příjmení a pracovní zařazení kontaktní osoby vč. telefonického spojení, příp. spojení elektronické. Zjistí-li podezřelý obchod více osob povinných, má se za to, že bylo oznamovací povinnost splněna, oznámí-li to alespoň jedna z nich. 37

38 Základní povinnosti Oznamování pokračování: Oznámení se podává písemně doporučeným dopisem nebo ústně do protokolu. Za písemné je považováno též oznámení, které bylo dáno elektronickými prostředky při zajištění zvláštní ochrany přenášených údajů. Základní povinnosti Oznamování pokračování: Notáři provádějí oznamování podezřelého obchodu Notářské komoře ČR. Komora pak zkoumá, zda oznámení je v souladu se zákonem. Splňuje-li oznámení notáře podmínky, komora postupuje tak, aby ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů informovala FAÚ MF ČR. 38

39 Základní povinnosti Oznamování: Splnění oznamovací povinnosti není v žádném případě chápáno jako porušení bankovního tajemství. Základní povinnosti Odložení splnění příkazu: Pokud hrozí nebezpečí, že při řádném splnění příkazu klienta by mohlo dojít ke zmaření nebo by mohlo být ztíženo zjištění výnosu z trestné činnosti, banka splní příkaz klienta až po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení o podezřelém obchodu FAÚ. Jsou ale případy, kdy to možné není, zejména při operacích prováděných elektronickými platebními prostředky. 39

40 Základní povinnosti Odložení splnění příkazu pokračování: Jestliže si prověření podezřelého obchodu vyžádá delší dobu, může FAÚ uložit bance, aby splnění příkazu dále odložila. Celková doba odložení splnění příkazu klienta nesmí překročit 72 hodin od okamžiku přijetí oznámení FAÚ. Základní povinnosti Odložení splnění příkazu pokračování: Rozhodnutí o odkladu nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení. Vyhlášení může být provedeno ústně, telefonicky, faxem nebo elektronicky. Vždy se však doručuje následně v písemné podobě. Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání. Účastníkem řízení je pouze osoba povinná, nikoliv klient, kterého se rozhodnutí týká. 40

41 Základní povinnosti Odložení splnění příkazu pokračování: Pokud FAÚ do konce lhůty nesdělí, že podal trestní oznámení, banka příkaz klienta provede. Podá-li FAÚ oznámení orgánu činnému v trestním řízení, banka provede příkaz klienta, pokud tento orgán nerozhodne o jinak (např. zajištění předmětu obchodu). Základní povinnosti Jmenování odpovědné (kontaktní) osoby: Banky a ostatní povinné osoby určí osobu k zajišťování průběžného styku a výměny informací s FAÚ MF ČR. U finančních a úvěrových institucí by to neměl být statutární zástupce a zaměstnanec, který je odpovědný za vypořádání obchodů. (Jméno, příjmení, RČ, pracovní zařazení, telefonní a faxové spojení a elektronické spojení). 41

42 Základní povinnosti Mlčenlivost: Oznamovatel, jeho zaměstnanci a další osoby mají povinnost mlčet o oznámení podezřelého obchodu nebo o úkonech učiněných ke třetím osobám vč. osob, jichž se informace týkají. Zaměstnanci FAÚ a ostatní zaměstnanci MF ČR jsou také vázání mlčenlivostí (v obou případech i po skončení pracovního poměru nebo převedením na jinou práci). Základní povinnosti Mlčenlivost - průlom: orgány činné v trestním řízení a specializované útvary Policie ČR pro vyhledávání legalizace výnosů z TČ; zahraniční orgány působící v této oblasti; FŘ a GŘC soudy rozhodující v občanském soudním řízení; osoby vykonávající dozor (např. ČNB, profesní komory apod.); orgány rozhodující o odnětí oprávnění podnikat; samotnému klientovi, který byl postižen odkladem; 42

43 Základní povinnosti Mlčenlivost průlom: správní orgán opravňujícímu ukládat pokuty podle zvláštních právních předpisů, jimiž ČR uplatňuje mezinárodní sankce; NBÚ, MO ČR, zpravodajské služby nebo Policii ČR, pokud provádějí v rozsahu svého oprávnění příslušnou prověrku navrhované osoby; BIS, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace. Základní povinnosti Mlčenlivost průlom: Zachovávání mlčenlivosti se nelze dovolávat tehdy, pokud jde o výměnu informací mezi úvěrovými nebo finančními institucemi vč. zahraničních, působí-li na území státu, který jim ukládá bojovat proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 43

44 Základní povinnosti Systém vnitřních zásad: Povinné osoby (zejména banky, stavební spořitelny, obchodníci s cennými papíry, realitní makléři aj.) vypracují a uplatňují v rozsahu platných povolení či oprávnění k činnostem podléhajícím působnosti tohoto zákona systém vnïtřních zásad. Povinná osoba dále určí zaměstnance k plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku s FAU. Základní povinnosti Systém vnitřních zásad: Tyto zásady nemusejí být vypracovány, pokud povinná osoba nezaměstnává jiné osoby nebo vykonává činnosti pro jinou povinnou osobu na základě smlouvy, pokud se řídí zásadami této jiné povinné osoby. 44

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013

Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 Seminář Asociace inkasních agentur Praha, 31. leden 2013 PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ - proškolení ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 253/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a vyhlášky 281/2008 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného

Více

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH

DU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO KAPITÁLO TRHU TRH ZÁKON O DOHLEDU V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU 15/1998 Sb. PŮSOBNOST A PRAVOMOCI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V OBLASTI KAPITÁLOVÉHO TRHU Předmět úpravy Tento zákon upravuje působnost a pravomoci České národní banky

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR

FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚTVAR MINISTERSTVA FINANCÍ ČR Ing. Libor Kazda Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 2015 Finanční analytický útvar Ministr financí Náměstek ministra sekce 05 Odd. 2401 Mezinárodní

Více

Systém vnitřních zásad

Systém vnitřních zásad Systém vnitřních zásad (podle zákona č. 61/1996 Sb. po novele provedené zákonem č. 284/2004 Sb.) Povinná osoba: IČ: Adresa: Osoba zodpovědná za plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 10 Ročník 2005. Vydáno dne 27. července 2005. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 10 Ročník 2005 Vydáno dne 27. července 2005 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 12. Úřední sdělení České národní banky ze dne 14. července 2005 o vydání metodiky k vybraným povinnostem podle zákona č. 61/1996

Více

253/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

253/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 5. června 2008. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu 253/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Změna: 285/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím

Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím Praktické otázky vyplývající ze vztahu ČNB k vybraným mezinárodním obchodním operacím V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U

Více

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban

FAÚ Finanční analytický útvar. Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban FAÚ Ministerstvo financí ČR Mgr. René Urban 1. FAÚ - Obsah prezentace Činnost FAÚ Zákonná úprava Spolupráce s Policií ČR, daňovou a celní správou 2. - zařazení, struktura Ministr financí Náměstek ministra

Více

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení

1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství 1 ) (dále jen nařízení Strana 560 Sbírka zákonů č. 38 / 2008 Částka 11 38 ZÁKON ze dne 17. ledna 2008 o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující

Více

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006. o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy 69/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006 o provádění mezinárodních sankcí Ve znění zákona č. 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 139/2011 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu

Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering) a financování terorismu Postup auditorů při zamezování legalizace výnosů z trestné činnosti ( Money Laundering") a financování terorismu Metodická pomůcka Komory auditorů ČR 1. Účel materiálu Účelem materiálu je poskytnout auditorům

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 80 Rozeslána dne 8. července 2008 Cena Kč 56, OBSAH:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 80 Rozeslána dne 8. července 2008 Cena Kč 56, OBSAH: Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 80 Rozeslána dne 8. července 2008 Cena Kč 56, OBSAH: 253. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii

Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Ochrana pred praním špinavých peňazí v kontexte novej právnej úpravy v Európskej únii Merzinárodní vědecká a odborná konference Oktober 8/2015 Bratislava, Loft Hotel, Slovenská republika Problematika převzaté

Více

Klient Se sídlem IČ: Jednající

Klient Se sídlem IČ: Jednající Klient Se sídlem IČ: Jednající (dále jen klient ) a Pojišťovací makléřství INPOL a.s. se sídlem Praha 4 Braník, Bezová 1658 IČ: 63 99 85 99 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem *1* *PODPIS-ZM* Číslo Komisionářské smlouvy Dodatek ke Komisionářské smlouvě ZÁSTUPCE ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. února 2015 Č. j.: 2015/010790/CNB/580 Příkaz č. 1/2015 Počet stran: 6 Počet

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb

Mimosoudní vyrovnání sporů v oblasti platebních služeb v oblasti platebních služeb JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne,

N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu

I. SPRÁVNÍ ORGÁN II. ŽADATEL III. ŽÁDOST. 1. Název a adresa správního orgánu Název správního orgánu Žádost o licenci pro banku/povolení pro družstevní záložnu podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ) a podle zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer I. Údaje o firmě Obchodní jméno 2 *: Zkrácené obchodní jméno 3 *: 9. 2. 204 IČ*: DIČ: Právní forma 4 *: Zapsaná v*: ŽR /

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. prosince 2014 Č. j.: 2014/066817/CNB/580 Příkaz č. 16/2014 Počet stran:

Více

Mezibankovní platební styk

Mezibankovní platební styk JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdruţení SOS-Dětské vesničky Platební systémy s neodvolatelností

Více

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace

Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace Prevence a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnost identifikace 1. Úvod a účel Tento dokument je věnován základnímu výkladu povinností a opatření v boji proti

Více

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 Třídící znak 2 2 3 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 k žádostem o udělení souhlasu České národní banky ve věcech dispozice s podnikem, ukončení činnosti nebo přeměny

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011

Věstník ČNB částka 4/2011 ze dne 28. dubna 2011. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 Třídící znak 2 0 5 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 19. dubna 2011 o registraci zastoupení zahraničních bank a finančních institucí vykonávajících bankovní činnost Česká národní banka

Více

Komerční bankovnictví 2

Komerční bankovnictví 2 Komerční bankovnictví 2 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Komerční bankovnictví 2 Obsah: Neutrální

Více

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona

Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Základní údaje k žádosti o licenci podle 4 odst. 1 zákona Příloha č. 1 k vyhlášce č. 90/2006 Sb. ÚDAJE O ZALOŽENÉ BANCE 1. Základní identifikace založené banky Sídlo banky Výše Jmenovitá hodnota Počet

Více

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE METODICKÁ POMŮCKA k provádění identifikace podle 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Zákon č. 253/2008 Sb., o některých

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 2. března 2015 Č. j.: 2015/022823/CNB/580 Příkaz č. 2/2015 Počet stran: 5 Počet

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, 130 00, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 vydává v souladu s ustanovením 11 a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ČÁST PRVNÍ INTEGROVANÝ REGISTR ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A INTEGROVANÝ SYSTÉM PLNĚNÍ OHLAŠOVACÍCH POVINNOSTÍ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ č. 25/2008 Sb. ZÁKON ze dne 16. ledna 2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Věstník ČNB částka 12/2007 ze dne 29. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007

Věstník ČNB částka 12/2007 ze dne 29. května 2007. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007 Třídící znak 2 1 5 0 7 6 2 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2007 kterým se vydává metodika k vybraným povinnostem podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, určená

Více

277/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

277/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 277/2013 Sb. ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje podmínky výkonu činnosti

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

N á v r h. ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy N á v r h ZÁKON ze dne 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje provozování směnárenské činnosti

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA

STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA Slezská 7/100, 120 56 Praha 2 Tel.: +420 227 010 142 Fax: +420 227 010 191 elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz ID datové schránky: d2vairv Příloha č. 1 Zadavatel:

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2970 Sbírka zákonů č. 277 / 2013 277 ZÁKON ze dne 21. srpna 2013 o směnárenské činnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana...3 3.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Zákon č. 61/1996 Sb.

Zákon č. 61/1996 Sb. Zákon č. 61/1996 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 239/2001

Více

Zásady vedení pokladny

Zásady vedení pokladny Zásady vedení pokladny Název účetní jednotky: Označení: Číslo: Zpracoval: Kontroloval: Platnost: Závaznost: Datum vydání: Vydává: Nahrazuje: Doplňuje: Počet stran: Přílohy: Struktura vnitřního předpisu

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci

Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení Čl. II Žádost o dotaci Směrnice č. 1/2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Jíkev Čl. I Úvodní ustanovení 1. Dotací se pro účely těchto pravidel rozumí finanční prostředky poskytnuté dle ustanovení 85 písm. c)

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více