Program semináře. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vazbě na nový zákon

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program semináře. Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vazbě na nový zákon"

Transkript

1 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ve vazbě na nový zákon Program semináře 1. Úvod do problematiky tzv. praní špinavých peněz; 2. Právní úprava související s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti; 3. Charakteristické znaky procesu legalizace a její techniky; 1

2 Program semináře 4. Problematika legalizace výnosů z trestné činnosti v České republice; = vymezení některých základních právních pojmů; = základní povinnosti bank; 5. Náhrada škody, přestupky a správní delikty; Program semináře 6. Příklady tzv. podezřelých obchodů v jednotlivých oblastech: = otevírání účtů; = bankovní hotovostní operace; = bankovní bezhotovostní operace; = operace na trhu s cennými papíry; 2

3 Program semináře 8. Závěr semináře. Hurá, konečně konec!! Ú v o d Vznik pojmu : USA 30. léta 20. Století tzv. money laundring Jeho uplatnění až v roce 1973 v souvislosti s kampaní za znovuzvolení Richarda Nixona za prezidenta USA. 3

4 Ú v o d Předpokladem úspěchu celého procesu legalizace výnosů z trestné činnosti je úspěšné zneužití vybraného subjektu. Ú v o d Povinnými osobami jsou úvěrové instituce: banka, spořitelní a úvěrní družstvo, instituce elektronických peněz, osoba oprávněná vydávat elektronické peníze. Dále to jsou finanční instituce, mezi které patří zejména: centrální depozitář a osoby, které vedou evidenci cenných papírů organizátor trhu s investičními nástroji, osoba s povolením k poskytování investičních služeb, 4

5 Ú v o d pokračování: investiční společnost, IF, PF, osoba oprávněná k vydávání bezhotovostních platebních prostředků, leasingové, záruční a úvěrové osoby, osoby, které toto mohou zprostředkovávat, pojišťovny, zajišťovny, zprostředkovatelé a likvidátoři, osoby zabývající se výkupem pohledávek, směnárny a obchodníci s devizami, osoby poskytující platební služby, osoby poskytující poradenskou činnost spojenou s kapitálovou strukturou společnosti Ú v o d pokračování: osoby poskytující makléřské služby, a osoby poskytující úschovu cenností. Dále to jsou: provozovatelé kasin, realitní kanceláře a osoby obchodující s nemovitostmi, auditoři, daňoví poradci a účetní, exekutoři ve vazbě na úschovu peněz, cenných papírů a jiného majetku 5

6 Ú v o d pokračování: notáři, advokáti při úschově peněz či notářské úschově při zákonem stanovených úkonech (např. koupě nemovitostí či podniku, správě peněz a cenných papírů, zakládání, řízení a provozování obchodní společnosti nebo při inkasech, platbách, převodech nebo vkladech či výběrech nebo při jiném pohybu peněz). Ú v o d pokračování: osoba naplňující následující podmínky: zakládání právnických osob, jednání coby statutární orgán za právnickou osobu nebo i jako její člen tohoto orgánu související se správou této PO, poskytování sídla a jiných služeb pro jinou PO, pověřený akcionář s výjimkou těch, jejichž cenné papíry jsou obchodovány atd. 6

7 Ú v o d pokračování: osoba obchodující s kulturními památkami či jejímu zprostředkování, osoba obchodující s použitým zbožím či jejímu zprostředkování. Dále mezi povinné osoby patří zahraniční právnická nebo fyzická osoba, která splňuje výše uvedené znaky a působí na území ČR přes svou pobočku nebo jinou organizační složku. Ú v o d Pak to jsou také: osoby, které působí na území ČR jako podnikatelé a vykonávají činnosti uvedené výše, středisko cenných papírů, podnikatel, který přijímá platbu v hotovosti v hodnotě 15 tis. EUR a výše, nebo i PO, která není podnikatelem a přijímá hodnotu v hotovosti 15 tis. EUR a výše. 7

8 Ú v o d Nový zákon také vymezuje negativně osoby povinné a říká, že osobou povinnou není ta osoba, která činnosti uvedené výše nevykonává jako předmět svého podnikání. Dílčí shrnutí: Nový zákon precizuje okruh povinných osoba a zpřesňuje rozsah činnosti, kdy se subjekt stává osobou povinnou. Ú v o d Pojem Legalizací výnosů se rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosů s cílem vzbudit zdání, že se jedná o příjem nabytý v souladu se zákonem. Není přitom rozhodující, zda k takovému jednání došlo zcela nebo z části na území České republiky. 8

9 Ú v o d Toto jednání spočívá zejména: v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že tento pochází z trestné činnosti, za účelem utajení nebo zastření nezákonného původu majetku nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní takové trestné činnosti. ; v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, nakládání a pohybu majetku; v nabytí, držbě, použití majetku s vědomím, že tento pochází z trestné činnosti; Ú v o d Toto jednání spočívá zejména pokračování: ve zločineckém spolčení osob za účelem spáchání činů výše uvedených Tyto charakteristiky zůstaly v novém zákoně v podstatě zachovány. Nově však je včleněna charakteristika financování terorismu. 9

10 Ú v o d Financování terorismu: shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude (i částečně) užito ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoku nebo podpoře TČ, příp. k podpoře osoby či skupiny osob, připravujících se na spáchání takového TČ, jednání, které vede k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku nebo TČ, který má umožnit nebo napomoci spáchat takový TČ. Ú v o d Také v tomto případě není rozhodující, zda došlo nebo má dojít ke spáchání výše uvedených skutečností na území ČR nebo mimo ně. 10

11 Ú v o d S tzv.praním špinavých peněz se lze setkat v celém finančním světě a dále všude tam, kde peníze v jakékoliv formě hrají významnou úlohu. Úvod založení FATF v červenci 1989 (Financial Actions Task Force on Money Laundering) zeměmi tzv. G 7; Doporučení FATF z roku 1990; Úmluva Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, sjednaná 8. listopadu 1990 (ČR podepsala v prosinci 1995); Směrnice Rady ES č. 91/308/EHS z 10. června 1991, o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz ve znění směrnice EP a R č. 2001/97/ES ze dne 4. prosince 2001; 11

12 Úvod Směrnice EP a Rady 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu; Státy EU jsou povinny tuto směrnici transponovat do svých právních řádů do 15. prosince Tento termín nebyl v ČR dodržen. Nový zákon nabyl účinnosti až k 1. září Úvod FATF vydala v roce 1990 tzv. 40 Doporučení jako součást iniciativy zaměřené na potírání případů zneužívání finančních systémů. V roce 1996 došlo k jejich prvnímu přepracování a v roce 2001 rozšířila FATF svůj mandát na problematiku financování terorismu o 8 Zvláštních doporučení. MMF a Světová banka uznávají 40 Doporučení a 8 Zvláštních doporučení jako mezinárodní standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu. 12

13 Úvod FATF zahrnuje celkem 31 zemi a 2 nadnárodní organizace všech 15 původních zemí EU a další země jako např. Austrálie, USA, Singapur, Nový Zéland, Hongkong, Irsko, Island, Kanada, Švýcarsko a další. Úvod Pro zkvalitnění vzájemné spolupráce se finanční zpravodajské jednotky sdružily v tzv. Egmontskou skupinu, která byla založena v Bruselu. ČR je také členem této skupiny. 13

14 Právní úprava * nařízení EP a R 2006/1781/ES o informacích o plátci doprovázející převody peněžních prostředků; * zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; * zákon č. 21/1992 Sb., o bankách; * zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; Právní úprava * opatření ČNB k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému pro oblast předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu publikované ve Věstníku ČNB (pro banky opatření č. 1 ze září 2003, pro DZ opatření č. 1 z února 2007) 14

15 Znaky procesu legalizace Znaky procesu praní špinavých peněz a při financování terorismu: potřeba utajit vlastnictví a zdroj prostředků; nutnost změnit podobu prostředků; potřeba zamést stopy; nutnost mít celý proces praní pod neustálou kontrolou. Znaky procesu legalizace Základní etapy procesu praní špinavých peněz: umístění; zastření ilegálního původu; integrace; 15

16 Techniky legalizace Bankovní vs. nebankovní sektor Tradiční vs. nové technologie Techniky legalizace Tradiční bankovní: zakládání účtů a jejich dokumentace; vkládání peněžních prostředků na účet a jejich následné převedení či vybrání; postavení zastupitelských úřadů a jejich využívání k legalizaci; 16

17 Techniky legalizace Tradiční nebankovní: směnárenská činnost; profesionální zprostředkovatelé; zakládání stínových korporací; pašování; Techniky legalizace Bankovní nové technologie: elektronické peníze (čipové karty a elektronické peněženky); alternativní distribuční kanály (tzv. elektronické bankovnictví); 17

18 Techniky legalizace Nebankovní nové technologie: oblast pojišťovnictví (zprostředkovatelé a makléři); oblast cenných papírů (vysoká likvidita a konkurenční prostředí); oblast stavebního spoření (relativní klid na účtu stavebního spoření); Vymezení základních pojmů Výnos z trestné činnosti byl charakterizován jako jakákoliv ekonomická výhoda z jednání, které vykazuje znaky trestného činu. Tento pojem z návrhu nového zákona vypadl. Zákon však přikročil k novým pojmům nebo stávající pojmy zpřesnil. Jedná se zejména o pojmy Obchod, Obchodní vztah, Příkaz klienta, Skutečný majitel účtu, Politicky exponovaná osoba, Korespondenční bankovní vztah, Podezřelý obchod a pojem Identifikační údaje. 18

19 Vymezení základních pojmů Obchodem se rozumí každé jednání povinné osoby s jinou, které směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo k poskytnutí služby této jiné osobě. Obchodním vztahem se pak chápe vztah mezi povinnou osobou a jinou osobou, jehož účelem je nakládání s majetkem této jiné osoby nebo poskytování služeb této jiné osobě, jestliže je při vzniku smluvního vztahu s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že bude obsahovat plnění, které se bude opakovat. Vymezení základních pojmů Příkaz klienta je jeho úkon, na jehož základě má povinná osoba nakládat s majetkem. Skutečný majitel podnikatel FO, která má rozhodující (přímý nebo nepřímý) vliv na řízení nebo provoz svého podniku, FO, která disponuje alespoň 25% hlasovacích práv svého podniku kromě dalších společníků, FO, která jedná ve shodě, pokud disponuje více než 25% hlasovacích práv podniku, FO, která je příjemcem výnosů z činnosti tohoto podniku. 19

20 Vymezení základních pojmů Skutečný majitel nadace nebo NF FO, která má být příjemcem alespoň 25% rozdělovaných prostředků, FO, v jejímž zájmu byla nadace či NF založeny. Skutečný majitel sdružení, o.p.s. Každá FO, která disponuje více než 25% hlasovacích práv nebo majetku, FO, která má být příjemcem alespoň 25% z rozdělovaného majetku, FO, v jejímž zájmu bylo subjekty založeny. Vymezení základních pojmů Politicky exponovaná osoba Jedná se o FO, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností (např. i asistent ministra, člen vrcholného orgánu banky, vysoký důstojník, člen kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, osoby činné v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizacích atd.), A dále FO, která je k výše uvedené osobě ve vztahu manželském, partnerském nebo i rodičovském vč. syna, dcery, zetě, snachy nebo se podílejí na PO, jsou majiteli či v podobném vztahu. 20

21 Vymezení základních pojmů Průkaz totožnosti podle návrhu zákona (změna) Jedná se o orgánem veřejné správy vydaný doklad, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho držitele. Vymezení základních pojmů Korespondenční bankovní vztah Je to smluvní vztah mezi úvěrovou institucí a úvěrovou nebo obdobnou institucí v zahraničí, který úvěrové instituci v ČR umožňuje provádět platby do zahraničí nebo přijímat platby ze zahraničí prostřednictvím druhé smluvní strany. 21

22 Vymezení základních pojmů Identifikační údaje nové Těmito údaji se rozumí: U FO všechna jména a příjmení, rodné číslo nebo datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství. Jdeli o podnikatele, tak také jeho obchodní firma, místo podnikání a IČ, U PO obchodní firma nebo název, sídlo, IČ. U osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem pak údaje jako u FO. Vymezení základních pojmů Podezřelým obchodem se rozumí obchod provedený za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu nebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat. 22

23 Vymezení základních pojmů Podezřelými obchody jsou např.: provádění výběrů nebo převodů na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech, klient realizuje v jednom dnu nebo několika dnech bezprostředně po sobě následujících nápadně více peněžních operací než je pro něj obvyklé, počet účtů klienta je ve zjevném nepoměru k jeho předmětu podnikání nebo majetkovým poměrům, manipulace s majetkem bez ekonomického důvodu, nakládání s prostředky, které neodpovídají povaze nebo rozsahu klientově podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům, Vymezení základních pojmů Podezřelými obchody jsou např. pokračování: účet je používán k jiným účelům, než byl zřízen, klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele, klient, který spadá pod kompetenci tohoto zákona a vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo opatření proti financování terorismu, povinná osoba má pochybnosti o pravdivosti získaných údajů klienta. 23

24 Vymezení základních pojmů Podezřelými obchody je ale vždy nové vůči klientovi ČR uplatňuje mezinárodní sankce, předmětem obchodu má být zboží nebo služby, vůči nimž ČR uplatňuje sankce, klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést své identifikační údaje své nebo za osoby, za které jedná. Základní povinnosti Jde o následující povinnosti: identifikace; uchovávání identifikačních údajů; oznamování; odklad splnění příkazu; systém vnitřních zásad; mlčenlivosti; školení zaměstnanců; informační povinnost; 24

25 Základní povinnosti Identifikace podstatná změna Povinnost identifikace nastává tehdy, když osoba povinná uzavírá obchod v hodnotě přesahující částku 1 tis. EUR. Bez ohledu na limit je nutno provést identifikaci, pokud jde o: podezřelý obchod, vznik obchodního vztahu, uzavření smlouvy o účtu, vkladu na VK nebo jiné sjednání formy vkladu, Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: uzavření smlouvy o bezpečnostních schránkách nebo o úschově, uzavření smlouvy o ŽP, pokud má klient právo hradit další pojistné nad rámec sjednaný ve smlouvě, nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, použitého zboží nebo zboží bez dokladu o jeho nabytí, výplata zůstatku zrušeného vkladu z VK na doručitele. 25

26 Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: Při první identifikaci klienta FO, který i zastupuje PO, provede banka (povinná osoba) tuto za přítomnosti FO, pokud není zákonem připuštěno něco jiného. Návrh zákona pak následně uvádí, jak se musí identifikace provádět. Povinná osoba identifikační údaje zaznamená vč. druhu a čísla průkazu totožnosti a dále ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti. Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: U PO ověří banka (povinná osoba) existenci PO z příslušného dokladu a v rozsahu ověření identifikačních údajů FO tyto ověří u statutárního zástupce nebo jeho člena a všechny údaje zaznamená. Je-li plná moc zmocněnec se identifikuje shodně jako FO výše + plná moc. Toto se neděje, pokud osoba ukládá peněžní prostředky na účet v hotovosti a zároveň doručuje osobou oprávněnou podepsané doklady pro dispozici s peněžními prostředky na účtu. 26

27 Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: Pokud klient, který už byl identifikován, činí s osobou povinnou obchody, pak se ověřuje jen konkrétní FO, která jedná za něj (např. doručí příkazy ke zúčtování a nevkládá hotovost, přitom není osobou zmocněnou, která byla již prověřena.). Zároveň banka (osoba povinná) kontroluje jen platnost a úplnost identifikačních údajů klienta. Základní povinnosti Identifikace podstatná změna pokračování: Pokud je podezření, že klient nejedná svým jménem nebo zastírá, že jedná za třetí osobu, banka vyzve klienta, aby předložil plnou moc. Ten je povinen vyhovět, jinak banka obchod neprovede. Povinná osoba, tedy i banka, může pro účely naplnění tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané údaje a informace k naplnění účelu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 27

28 Základní povinnosti S povinností identifikace souvisí kontrola klienta. Banka a jiná povinná osoba před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě nad 15 tis. EUR vč., na který se vztahuje povinnost identifikace nebo se jedná o obchod s politicky exponovanou osobou, musí provádět kontrolu klienta. Klient musí poskytnout bance informace, kterou jsou nezbytné pro provedení kontroly, vč. předložení dokladů. Základní povinnosti Kontrola klienta zahrnuje: informace o účelu zamýšleného obchodu, zjištění skutečného majitele u PO, získání informací, které jsou potřebné pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu, jeho sledování s cílem zjistit, zda obchody jsou v souladu s tím, co banka ví o klientovi a jeho profilu, přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků. 28

29 Základní povinnosti Kontrola klienta se provádí v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu s přihlédnutím na typ klienta, jeho obchodního vztahu, produktům nebo obchodu. Základní povinnosti Oblast tzv. kontroly klienta neuplatňují notáři, pokud jde o informace o klientovi, které získal od klienta či jiným způsobem v souvislosti - s poskytováním právních porad nebo následným ověřováním právního postavení klienta - zastupováním klienta v řízení před soudy - poskytováním jakýchkoliv právních porad souvisejících s řízením před soudy. 29

30 Základní povinnosti Identifikace klienta provedená notářem nebo KÚ nebo OÚ Identifikaci pro povinnou osobu na její žádost provádí i ten, kdo je oprávněn provádět ověřování podpisů a listin podle zvláštního právního předpisu (např. notáři). Ten v takovém případě sepíše veřejnou listinu (např. notářský zápis), která musí obsahovat: - kdo a na či žádost identifikaci provádí; - identifikační údaje ve smyslu tohoto zákona; - osvědčení prohlášení identifikované fyzické osoby, příp. osoby jednající jménem identifikované PO o účelu provedené identifikace a o potvrzení správnosti identifikace, - osvědčení prohlášení identifikované osoby o účelu provedené identifikace; Základní povinnosti Identifikace klienta provedená notářem nebo KÚ nebo OÚ pokračování. - místo a datum sepsání listiny o identifikaci - podpis toho, kdo provedl identifikaci vč. otisku úředního razítka a pořadové číslo evidence listin o identifikaci. Jako přílohu připojí k veřejné listně o identifikaci kopie příslušných částí dokladů, z nichž subjekt prováděl identifikaci a z nich lze zjistit identifikační údaje a dále druh a číslo průkazu totožnosti. Je-li prováděna identifikace osoby zmocněné, je přílohou i originál plné moci nebo její ověřená kopie. Přílohy se pevně spojí do svazku v listině o identifikaci. V přílohách musí být také kopie vyobrazení identifikované FO. 30

31 Základní povinnosti Identifikace klienta provedená notářem nebo KÚ nebo OÚ pokračování. Notáři, KÚ nebo OÚ pak vedou samostatnou evidenci listin o identifikaci, která obsahuje: pořadové číslo a datum sepsání, údaje o identifikované osobě jméno, příjmení, trvalý pobyt nebo jiný pobyt, RČ nebo datum narození, u PO její obchodní jméno nebo název, IČ a sídlo, účel identifikace. Evidence se vždy vede po dobu jednoho roku (tj. od 1. ledna do 31. prosince daného roku) a poté je uzavřena a je uložena po dobu 10-ti let. Základní povinnosti Banka nebo jiná povinná osoba nemusí provádět identifikaci podle tohoto zákona, pokud byla provedena úvěrovou nebo finanční institucí (s výjimkou DZ, směnáren a osoby, která poskytuje platební služby), zahraniční úvěrová nebo finanční instituce s výše uvedenými výjimkami (+ některé další). Takové konání banky nebo jiné osoby povinné je nazýváno převzetí identifikace. 31

32 Základní povinnosti Pokud se postupuje, jak výše uvedeno, musí mít banka nebo jiná povinná osoba zajištěno poskytnutí informací vč. kopií dokladů o identifikaci klienta, účelu obchodu nebo obchodního vztahu a totožnosti skutečného majitele od příslušného subjektu. Pokud je naopak banka nebo jiná povinná osoba požádána o informace k identifikaci klienta, neprodleně tyto údaje poskytne, ale pouze se souhlasem klienta. Údaje o identifikaci však banka není povinna převzít. Základní povinnosti Další ustanovení hovoří o případu, kdy je smlouva o finančních službách uzavírána na dálku (ve smyslu Obč.z), banka nebo jiná povinná osoba provede identifikaci tak, že: První platba bude provedena z účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce na území EHP, Klient zašle bance kopii dokladu, potvrzující existenci účtu, ze kterého byla platba provedena, kopie příslušných částí průkazu totožnosti a pak ještě dalšího podpůrného dokladu, z nichž lze zjistit identifikační údaje vč. vyobrazení identifikované osoby. 32

33 Základní povinnosti Identifikaci je nutno provést před provedením obchodu, všechny doklady musí být uloženy u banky nebo jiné povinné osoby. Návrh zákona však připouští celou řadu výjimek z povinnosti identifikace. Identifikace se tedy nemusí provádět u klienta, pokud je např.: úvěrovou nebo finanční institucí tuzemskou nebo působící v zahraničí ve státě, který ukládá této instituci boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu, ústřední orgán státní správy ČR, ČNB, Základní povinnosti Pokračování skutečným majitelem peněžních prostředků uložených na účtu úschov notáře nebo advokáta, klientem s významnou veřejnou funkcí v ES nebo EU, s veřejně dostupnými identifikačními údaji, jehož činnosti jsou průhledné, jehož účetnictví podává věrný obraz předmětu účetnictví a finanční situace, nebo který je odpovědný orgánu EU nebo státu EU nebo EHP nebo tam, kde jsou možné jiné vhodné kontrolní postupy. 33

34 Základní povinnosti Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta není třeba plnit u: smlouvy o životním pojištění nebo penzijním připojištění se státním příspěvkem, jestliže jednorázové pojistné nebo vklad nepřesahuje 2 500,-- EUR nebo souhrn pravidelných splátek pojistného nebo vkladů nepřesahuje částky 1 tis. EUR, systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění v ČR, poskytovaných institucemi z členských zemí EU nebo EHP, pokud jsou příspěvky placeny srážku ze mzdy, Základní povinnosti Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta není třeba plnit u pokračování: elektronických peněž, pokud nejvyšší částka na něm uložená, který nelze dobíjet, nepřekročí 150,-- EUR, pokud lze dobíjet, pak max. limit pro kalendářní rok činí 2 500,-- EUR, dalších produktů, které představují nízké riziko zneužití, jako např. smlouva, když má vždy písemnou formu, platby z účtu vedeného na jméno klienta u úvěrové instituce, 34

35 Základní povinnosti Povinnost identifikovat a kontrolovat klienta není třeba plnit u pokračování: produkt ani platby nejsou anonymní, produkt nepřekročí hodnotu 15 tis. EUR, u spořících produktů pak jednorázový vklad nepřekročí částku 2 500,-- EUR nebo pravidelné vklady v kalendářním roce částku 1 tis. EUR, plnění nelze uskutečnit z produktu třetím osobám s výjimkou úmrtí majitele, jeho invalidity apod. u některých dlouhodobých investic do finančního majetku nebo pohledávek. Výjimky se nevztahují na politiky exponovanou osobu. Základní povinnosti Nařízení EP a R (ES) 1781/2006, o informacích o plátci doprovázejících převody peněžních prostředků je platné a účinné přímo bez její transpozice. Návrh zákona, tak jako samotné Nařízení, přímo uvádí případy, kdy není třeba ustanovení dodržet. Jedná se o následující případy: převody se uskutečňují v ČR, poskytovatel platební služby příjemce je vždy schopen určit konkrétního plátce a účel platby prostřednictvím svého klienta příjemce platby, převáděná částka nepřekročí částku 1 tis. EUR. 35

36 Základní povinnosti Uchovávání identifikačních údajů: Osoba povinná je povinována uchovávat a zaznamenávat identifikační údaje o obchodech spojených s povinností identifikace po dobu 10 let od ukončení vztahu s klientem vč. všech kopií dokladů. To také platí pro údaje o tom, kdo a kdy první provedl identifikaci a také je nutno uchovávat údaje o identifikaci plátce doprovázející převody peněžních prostředků (výjimky - doba 5 let osoby obchodující s kulturními památkami nebo použitým zbožím, pokud částka obchodu nepřevýší 10 tis. EUR). Základní povinnosti Oznamování: Zjistí-li banka při své činnosti podezřelý obchod, je povinna o tom učinit oznámení příslušnému útvaru MF ČR s uvedením všech identifikačních údajů, a to do pěti kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obcodu. Příslušným úvarem MF ČR je Finanční analytický útvar MF ČR. 36

37 Základní povinnosti Oznamování pokračování: V oznámení se uvede, koho se oznámení týká, identifikační údaje všech dalších účastníků obchodu, informace o podstatných okolnostech obchodu a další informace, které by mohly souviset s podezřelým obchodem. Pokud má podezřelý obchod dopad na majetek, na který se vztahuje mezinárodní sankce, banka na toto v oznámení upozorní. Základní povinnosti Oznamování pokračování: V oznámení se dále uvede jméno, příjmení a pracovní zařazení kontaktní osoby vč. telefonického spojení, příp. spojení elektronické. Zjistí-li podezřelý obchod více osob povinných, má se za to, že bylo oznamovací povinnost splněna, oznámí-li to alespoň jedna z nich. 37

38 Základní povinnosti Oznamování pokračování: Oznámení se podává písemně doporučeným dopisem nebo ústně do protokolu. Za písemné je považováno též oznámení, které bylo dáno elektronickými prostředky při zajištění zvláštní ochrany přenášených údajů. Základní povinnosti Oznamování pokračování: Notáři provádějí oznamování podezřelého obchodu Notářské komoře ČR. Komora pak zkoumá, zda oznámení je v souladu se zákonem. Splňuje-li oznámení notáře podmínky, komora postupuje tak, aby ve lhůtě nejpozději do 7 kalendářních dnů informovala FAÚ MF ČR. 38

39 Základní povinnosti Oznamování: Splnění oznamovací povinnosti není v žádném případě chápáno jako porušení bankovního tajemství. Základní povinnosti Odložení splnění příkazu: Pokud hrozí nebezpečí, že při řádném splnění příkazu klienta by mohlo dojít ke zmaření nebo by mohlo být ztíženo zjištění výnosu z trestné činnosti, banka splní příkaz klienta až po uplynutí 24 hodin od přijetí oznámení o podezřelém obchodu FAÚ. Jsou ale případy, kdy to možné není, zejména při operacích prováděných elektronickými platebními prostředky. 39

40 Základní povinnosti Odložení splnění příkazu pokračování: Jestliže si prověření podezřelého obchodu vyžádá delší dobu, může FAÚ uložit bance, aby splnění příkazu dále odložila. Celková doba odložení splnění příkazu klienta nesmí překročit 72 hodin od okamžiku přijetí oznámení FAÚ. Základní povinnosti Odložení splnění příkazu pokračování: Rozhodnutí o odkladu nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení. Vyhlášení může být provedeno ústně, telefonicky, faxem nebo elektronicky. Vždy se však doručuje následně v písemné podobě. Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání. Účastníkem řízení je pouze osoba povinná, nikoliv klient, kterého se rozhodnutí týká. 40

41 Základní povinnosti Odložení splnění příkazu pokračování: Pokud FAÚ do konce lhůty nesdělí, že podal trestní oznámení, banka příkaz klienta provede. Podá-li FAÚ oznámení orgánu činnému v trestním řízení, banka provede příkaz klienta, pokud tento orgán nerozhodne o jinak (např. zajištění předmětu obchodu). Základní povinnosti Jmenování odpovědné (kontaktní) osoby: Banky a ostatní povinné osoby určí osobu k zajišťování průběžného styku a výměny informací s FAÚ MF ČR. U finančních a úvěrových institucí by to neměl být statutární zástupce a zaměstnanec, který je odpovědný za vypořádání obchodů. (Jméno, příjmení, RČ, pracovní zařazení, telefonní a faxové spojení a elektronické spojení). 41

42 Základní povinnosti Mlčenlivost: Oznamovatel, jeho zaměstnanci a další osoby mají povinnost mlčet o oznámení podezřelého obchodu nebo o úkonech učiněných ke třetím osobám vč. osob, jichž se informace týkají. Zaměstnanci FAÚ a ostatní zaměstnanci MF ČR jsou také vázání mlčenlivostí (v obou případech i po skončení pracovního poměru nebo převedením na jinou práci). Základní povinnosti Mlčenlivost - průlom: orgány činné v trestním řízení a specializované útvary Policie ČR pro vyhledávání legalizace výnosů z TČ; zahraniční orgány působící v této oblasti; FŘ a GŘC soudy rozhodující v občanském soudním řízení; osoby vykonávající dozor (např. ČNB, profesní komory apod.); orgány rozhodující o odnětí oprávnění podnikat; samotnému klientovi, který byl postižen odkladem; 42

43 Základní povinnosti Mlčenlivost průlom: správní orgán opravňujícímu ukládat pokuty podle zvláštních právních předpisů, jimiž ČR uplatňuje mezinárodní sankce; NBÚ, MO ČR, zpravodajské služby nebo Policii ČR, pokud provádějí v rozsahu svého oprávnění příslušnou prověrku navrhované osoby; BIS, Vojenské zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace. Základní povinnosti Mlčenlivost průlom: Zachovávání mlčenlivosti se nelze dovolávat tehdy, pokud jde o výměnu informací mezi úvěrovými nebo finančními institucemi vč. zahraničních, působí-li na území státu, který jim ukládá bojovat proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. 43

44 Základní povinnosti Systém vnitřních zásad: Povinné osoby (zejména banky, stavební spořitelny, obchodníci s cennými papíry, realitní makléři aj.) vypracují a uplatňují v rozsahu platných povolení či oprávnění k činnostem podléhajícím působnosti tohoto zákona systém vnïtřních zásad. Povinná osoba dále určí zaměstnance k plnění oznamovací povinnosti a k zajišťování průběžného styku s FAU. Základní povinnosti Systém vnitřních zásad: Tyto zásady nemusejí být vypracovány, pokud povinná osoba nezaměstnává jiné osoby nebo vykonává činnosti pro jinou povinnou osobu na základě smlouvy, pokud se řídí zásadami této jiné povinné osoby. 44

ZÁKON č. 253/2008 Sb.

ZÁKON č. 253/2008 Sb. ZÁKON č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b.

Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. Z Á K O N č. 253/ 2 0 0 8 S b. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve znění zákona: - č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury:

Pro zpracování školících materiálů pro doškolovací kurs se doporučuje vycházet zejména z následujících právních předpisů a literatury: Příloha č. 2 k Metodice doškolovacích kursů pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí Obsahová náplň pro doškolovací kurs odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Více

SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD

SYSTÉM VNITŘNÍCH ZÁSAD Dnešního dne, měsíce a roku byl společností: společnost Sluneční reality s.r.o., IČO: 291 29 249, DIČ: 291 29 249 se sídlem: Zemské právo 1574/3, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Obchodní podmínky 03/2014. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu

Obchodní podmínky 03/2014. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky 03/2014 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identifikace a kontrola klienta 4. Postup nakládání

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15

Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky LBBW Bank CZ a.s. 1/15 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

Bankovní právo. Obsah

Bankovní právo. Obsah BANKOVNÍ PRÁVO Bankovní právo Obsah Obsah... 2 Úloha bank v ekonomice... 3 Pojem a definice banky... 3 Právní a ekonomické postavení bank... 4 Bankovní systémy... 4 Druhy bank... 4 Bankovní licence...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah:

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky VS 2015 001 OBD V01 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identi kace a kontrola klienta 4. Postup

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obsah H I. Část první Všeobecná část 1. Základní ustanovení 2. Definice pojmů 3. Výkladová pravidla II. Část druhá Společná ustanovení 1. Jednání Klienta a prokazování totožnosti

Více

Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n. Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem

Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n. Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem -1- Úplné zně ní př íslušných ustanovení s vyznač ením změ n Návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se sjednocováním dozoru nad finančním trhem Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky ČÁST

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění) 101/2000 Sb. ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001

Více

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14

Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky BAWAG Bank CZ a.s. 1/14 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice 3. Bankovní tajemství a ochrana osobních

Více

219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON

219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON 219/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. září 1995 DEVIZOVÝ ZÁKON ve znění: 159/2000 Sb., 362/2000 Sb., 482/2001 Sb., 126/2002 Sb., 257/2004 Sb., 354/2004 Sb., 444/2005 Sb., 254/2008 Sb., 285/2009 Sb. Parlament se

Více

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu neoficiální znění Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 377/2005

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČSOB SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní

jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní Přednáška 3, 2008 Počítačové a informační právo Mgr. Jiří Jirsa, M.A. jiri@jirsa.net Vysoká škola finanční a správní 1 106/1999 Sb. - o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 19. září 2008 Cena Kč 97, O B S A H : 346. Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů. Platné a účinné od 1. 3. 2015 Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů podnikatelů Platné a účinné od 1. 3. 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem ul. Senatorska

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s. Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více