PŘÍLOHA č. 11m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 2, číslo výzvy 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍLOHA č. 11m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 2, číslo výzvy 3."

Transkript

1 PŘÍLOHA č. 11m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 2, číslo výzvy 3.2 Verze č. 1.0 Účinnost od

2 Studie proveditelnosti Pro projekty předkládané v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 Regionální VaV centra, výzva č. 3.2 Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center. Základní osnova: 1. Základní údaje Profil žadatele, partnerů a podpořeného VaV centra Stručná charakteristika žadatele projektu Stručná charakteristika partnerů projektu Stručná charakteristika podpořeného VaV centra vstupujícího do projektu Výzkumné programy VaV centra související s aktivitami projektu Celkové cíle a výsledky projektu Monitorovací indikátory Celkové cíle projektového záměru Zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj prostřednictvím pořízení nebo rozvoje výzkumných infrastruktur Výzkumná aktivita - (název) Vazba na výzkumné programy centra Zvýšení kvality výzkumných programů Vazba na spolupráci s aplikační sférou Charakteristika pořizovaného vybavení včetně harmonogramu Výzkumný tým a posílení výzkumných kapacit Realizační tým (management projektu) Synergie Synergický projekt OP PI Synergický projekt OP VK Čestné prohlášení Přílohy 13 NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 2 / 13

3 Zkratky a vysvětlivky Zkratka (podrobný seznam zkratek je obsahem PPŽ) ESOP PPŽ SP TA Vysvětlení Elektronický systém Operačního programu VaVpI Příručka pro žadatele Studie proveditelnosti Technický Annex = Technický popis projektu Technický popis projektu obsahuje základní parametry projektu a konkrétní závazky příjemce dotace, které jsou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (Rozhodnutí) a jsou závazkem vůči Řídicímu orgánu. Úvodní komentář Studie proveditelnosti představuje zásadní dokument pro proces hodnocení. Obsahuje konkrétní informace pro hodnotitele s přímou vazbou na výběrová kritéria. Tento dokument popisuje projektový záměr a má za cíl umožnit jeho posouzení, popř. i obhájit realizovatelnost projektu. Dokument bude vypracován v jazyce českém. Dokument vypracujte stručně, přehledně a věcně. Srozumitelnost je důležitým faktorem při hodnocení kvality projektového záměru. Pokud je pro účely srozumitelnosti a průkaznosti nutné uvést rozsáhlejší text, tabulku či seznam, vložte jej do samostatné přílohy a v příslušné kapitole na tuto přílohu odkažte. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 3 / 13

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Položka Název projektu Název žadatele Zástupce žadatele 1 Kontaktní osoba projektu Dotčené součásti žadatele 2 Předpokládané zahájení realizace projektu Předpokládané ukončení realizace projektu Národní priorita orientovaného výzkumu 3 Priorita aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací 4 Hlavní obor / odvětví dle NACE 5 Celkové způsobilé výdaje Z toho investiční výdaje Z toho neinvestiční výdaje Celkové nezpůsobilé výdaje Celkové náklady projektu Komentář shoduje se s Benefit7 shoduje se s Benefit7 shoduje se s Benefit7 shoduje se s Benefit7 názvy a sídlo všech dotčených součástí projektu shoduje se s Benefit7, formát: DD/MM/YYYY Datem zahájení realizace projektu je vždy 1. den kalendářního měsíce, nejdříve však Toto datum znamená den stanovený žadatelem, od kterého hodlá započít s fyzickou realizací projektu, tj. datum zahájení dodávek, služeb a fyzických prací nebo první právně závazný akt smluvního vztahu (datum vystavení objednávky, uzavření smlouvy, uskutečnění zdanitelného plnění) podle toho, který z aktů nastal dříve. shoduje se s Benefit7, formát: DD/MM/YYYY Rozumí se vždy poslední kalendářní den měsíce, ve kterém bude realizace projektu ukončena, přičemž nejzazší datum je Uvedena bude osoba oprávněna jednat za žadatele. 2 Ve smyslu 22 odst.1 písm. a), b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 3 Vyberte jednu národní prioritu orientovaného výzkumu, kromě priority Sociální a kulturní výzvy, která není přípustná. Uveďte vybranou prioritu, její oblast a podoblast. 4 Projekt zařaďte do jedné z priorit: Biologické a ekologické aspekty udržitelného rozvoje, Molekulární biologie a biotechnologie, Energetické zdroje, Materiálový výzkum, Konkurenceschopné strojírenství, Informační společnost, Bezpečnost a obrana (Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta ). 5 Uveďte hlavní obor/odvětví, do kterého podpořený projekt tematicky spadá, a to dle klíče v Nařízení (tabulka na str. 7-27): NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 4 / 13

5 2. PROFIL ŽADATELE, PARTNERŮ A PODPOŘENÉHO VAV CENTRA Představení žadatele projektu demonstruje předpoklady a připravenost k řešení navrhovaného projektu a obsahuje zejména následující věcné údaje v odpovídající struktuře kapitol Stručná charakteristika žadatele projektu Maximálně 1 strana Uveďte odkaz na internetové informační zdroje o žadateli projektu. Stručně představte žadatele projektu Stručná charakteristika partnerů projektu Název Partner 1 Odkaz na internetové informační zdroje o partnerovi projektu. Stručně představte partnera projektu. Maximálně 0.5 strany na partnera... Partner n Odkaz na internetové informační zdroje o partnerovi projektu. Stručně představte partnera projektu. Maximálně 0.5 strany na partnera Podíl [Kč] 2.3. Stručná charakteristika podpořeného VaV centra vstupujícího do projektu Maximálně 1 strana Uveďte odkaz na internetové informační zdroje o podpořeném VaV centru. Popište stručně současný stav a strategii VaV centra podpořeného v rámci projektů PO1 nebo PO2. Soustřeďte se na strategie relevantní k předkládanému projektu Výzkumné programy VaV centra související s aktivitami projektu Maximálně 0,5 strany na 1 výzkumný program Z projektu může být podpořeno rozšíření stávajících výzkumných aktivit nebo aktivity nové, související s výzkumnými programy centra, deklarovanými v rámci projektů PO1 a PO2. Uveďte seznam výzkumných programů dotčených předkládaným projektem. Stručně popište základní výzkumnou agendu těchto programů, které budou dále rozvíjeny aktivitami předkládaného projektu. Stručně uveďte jejich význam na počtu a charakteru výzkumných výsledků, počtu výzkumných pracovníků a spolupráci s aplikační sférou. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 5 / 13

6 3. CELKOVÉ CÍLE A VÝSLEDKY PROJEKTU Informace z této kapitoly jsou podkladem pro posouzení odborných kritérií v bloku A Monitorovací indikátory Monitorovací indikátory pro tento projekt jsou tříděny do kategorií Závazné monitorovací indikátory a Povinně volitelné monitorovací indikátory. V tabulce je uvedena informace o závaznosti a termínu, do kterého musí být uvedené indikátory naplněny. Nedodržení uvedených hodnot může být předmětem sankcí. V těchto kategoriích zadávejte hodnoty indikátorů, kterých bude realizací projektu dosaženo v souladu s Příručkou pro žadatele, přílohou č.8b Monitorovací indikátory PO2. Kód Název indikátoru Cílová hodnota Závaznost Počet výzkumných pracovníků využívající vybudovanou infrastrukturu Počet nakoupených strojů a technologií Software a práva duševního vlastnictví Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry Počet publikací v kvalitních odborných impaktovaných časopisech pro daný obor. k : k Datu ukončení realizace projektu: k Datu ukončení realizace projektu: k : k nebo pět let po ukončení realizace projektu: Závazný Povinně volitelný, 1. sada 6 Povinně volitelný, 1. sada 7 Povinně volitelný, 2. sada 8 Povinně volitelný, 2. sada 9 6 Indikátor bude závazný v případě výběru. Vyberte si alespoň jeden indikátor z povinně volitelných v první sadě. 7 Indikátor bude závazný v případě výběru. Vyberte si alespoň jeden indikátor z povinně volitelných v první sadě. 8 Indikátor bude závazný v případě výběru. Vyberte si alespoň jeden indikátor z povinně volitelných v druhé sadě. 9 Indikátor bude závazný v případě výběru. Vyberte si alespoň jeden indikátor z povinně volitelných v druhé sadě. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 6 / 13

7 3.2. Celkové cíle projektového záměru Dle následující osnovy uveďte účel, hlavní a specifické cíle projektu 10 s ohledem na cíle výzvy. Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými v kap. č. 1 Celkové cíle a výsledky projektu Technického popisu. Účelem 11 projektu je: - zlepšit podmínky pro výzkum a vývoj prostřednictvím pořízení nebo rozvoje výzkumných infrastruktur podpořených center výzkumu a vývoje. Hlavní cíl: Hlavním cílem je posílení a rozvoj následujících výzkumných programů: - Uveďte seznam výzkumných programů, podpořených tímto projektem. Specifické cíle 12 : - zvýšení kvality VaV centra s kvalitními výzkumnými týmy, která mají slibný potenciál z hlediska produkce aplikovatelných výsledků, a to posílením následujících výzkumných aktivit:...doplní žadatel...; - posílení kvality a rychlosti transferu technologií a znalostí do praxe a posílení spolupráce s aplikační sférou, zároveň zpětné posílení přenosu nových poznatků z aplikační sféry do výzkumného procesu a vzdělávací činnosti; - posílení výzkumných kapacit center s pozitivním dopadem na stávající a budoucí výzkumné pracovníky center se zkušenostmi z VaV projektů spolupráce s aplikační sférou. 4. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK PRO VÝZKUM A VÝVOJ PROSTŘEDNICTVÍM POŘÍZENÍ NEBO ROZVOJE VÝZKUMNÝCH INFRASTRUKTUR Informace z této kapitoly jsou podkladem pro posouzení odborných kritérií v bloku A., B. a C. V této části, formou podkapitol, je popsán předmět a věcná náplň projektového záměru vedoucí k naplňování cílů výzvy. Popis obsahuje věcné informace pro hodnotitele, který je obeznámen s daným oborem. Popisujte plánované aktivity projektu ve vazbě na stávající výzkumné programy podpořeného VaV centra (uvedené v kapitole 2.4), pořizované vybavení a zapojení výzkumných pracovníků. Neuvádějte duplicitně informace, které jsou (a věcně náleží) do jiných kapitol dokumentu. Na tyto kapitoly v případě potřeby odkazujte. 10 Účel a cíle projektu budou v případě schválení projektu podkladem pro vytvoření Technického popisu projektu, který bude nedílnou součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 11 V průběhu realizace projektu nelze měnit účel dotace, viz. zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 12 Konkretizujte a ponechte relevantní údaje dle Vašeho projektového návrhu. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 7 / 13

8 Pro hodnocení kvality Vašeho projektového záměru jsou zásadní následující body, na které se při popisu v této kapitole soustřeďte: - Projektový záměr musí být v souladu s hlavními i specifickými cíli výzvy a projektu (uvedené v kapitole 3.2). Musí být komplementární ke stávajícím výzkumným aktivitám a musí přispívat ke zvýšení kvality výzkumných programů centra (uvedených v kapitole 2.4). - Projektový záměr musí přispívat k posílení kvality a rychlosti transferu technologií a znalostí do praxe nebo k posílení spolupráce s aplikační sférou. - Pořizované vybavení musí být kapacitně i charakterově optimální pro uvedený směr VaV. Plánované náklady musí být zdůvodněny a musí být účelné, ekonomicky efektivní a hospodárné. - Žadatel musí disponovat kvalifikovaným týmem výzkumných pracovníků, který je schopen zajistit relevantní a efektivní využití pořizovaného vybavení. - Projektový záměr musí přispívat k posílení výzkumných kapacit centra s pozitivním dopadem na stávající a budoucí výzkumné pracovníky. Myšleno je jejich kapacitní posílení a kvalitativní profesionální rozvoj. - Projekt musí být realizovatelný v naplánovaném časovém rámci (pořízení i instalace vybavení). - Žadatel/příjemce projektu musí disponovat způsobilou infrastrukturní základnou, ve které bude projekt realizován. Rozumí se vhodnou pro instalaci pořizovaného vybavení. Z popisu musí být zřejmé, že projektový záměr představuje v místě a čase logicky provázaný celek s vazbou na výzkum prováděný v rámci stávajících nebo nových aktivit podpořeného VaV centra Výzkumná aktivita 13 - (název) Tuto kapitolu zopakujte pro každou aktivitu, výzkumný cíl, který plánujete z projektu podpořit, včetně následující struktury podkapitol. V úvodu stručně představte výzkumnou aktivitu. Dále pokračujte následujícími podkapitolami: Vazba na výzkumné programy centra Informace z této kapitoly jsou podkladem pro posouzení odborného kritéria A.1. S odkazem na kapitolu 2.4 uveďte, na jaké výzkumné programy centra je aktivita napojena. Z projektu mohou být podpořeny rozšíření stávajících výzkumných aktivit nebo nové aktivity centra, související s výzkumnými programy centra, deklarovanými v rámci projektů PO1 nebo PO2. 13 Uvedete název výzkumné aktivity a tuto kapitolu zopakujete tolikrát, kolik výzkumných aktivit plánujete podpořit. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 8 / 13

9 Zvýšení kvality výzkumných programů Informace z této kapitoly jsou podkladem pro posouzení odborného kritéria A.1. Popište, jakým způsobem ovlivní realizace projektu kvalitu výzkumných programů souvisejících s touto výzkumnou aktivitou, uvedených v kapitole 2.4. Popište vazbu na monitorovací indikátory, tedy na očekávané výzkumné výsledky a jejich kvalitativní vývoj Vazba na spolupráci s aplikační sférou Informace z této kapitoly jsou podkladem pro posouzení odborného kritéria A.1. Popište příspěvek projektu k posílení kvality spolupráce s aplikační sférou. Popište vazbu na monitorovací indikátory, tedy na očekávané výsledky v oblasti spolupráce a aplikační sférou a jejich kvalitativní vývoj. Pokud se jedná o základní výzkum, který ještě nemá vazbu na aplikační sféru, uveďte toto zdůvodnění a popište očekávání do budoucnosti. Jádro přínosu projektu pak bude zejména ve výzkumných výsledcích projektu. Dosavadní spolupráce s aplikační sférou s důrazem na roky , doporučená struktura popisu je následující: souhrnný popis / komentář ke spolupráci s aplikační sférou (s podniky v oblasti transferu znalostí a technologií). Nejlépe je uvést seznam spoluprací. indikativní objem spoluprací s aplikační sférou v Kč, indikativní přehled jednotlivých spoluprací (například akcí transferu technologií a znalostí). Předpokládaná budoucí spolupráce s aplikační sférou (podniky v oblasti transferu znalostí a technologií) s důrazem na období udržitelnosti projektu: souhrnný popis / komentář ke spolupráci s aplikační sférou (s podniky v oblasti transferu znalostí a technologií). Nejlépe je uvést seznam plánovaných spoluprací. indikativní informace o posílení objemu spolupráce v Kč. Popis bude uvádět zejména objemy dlouhodobé (již existující) spolupráce, u které lze doložit/předpokládat její pokračování. V případě nový spoluprací by mělo být uvedeno, v jakých oblastech činnosti žadatele se předpokládají a na jakou VaV aktivitu žadatele navazují. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 9 / 13

10 Charakteristika pořizovaného vybavení včetně harmonogramu Informace z této kapitoly jsou podkladem pro posouzení odborného kritéria A.2., B.1., B.2. a C. Uveďte jednotlivě vybavení (přístroje, laboratorní zařízení a vybavení, apod.), které je nezbytné pro realizaci projektu ve vazbě na výzkumnou aktivitu. Seznam bude sestávat z veškerých položek plánovaného klíčového vybavení, budou jmenovitě uvedeny všechny položky s pořizovací cenou 1 mil. Kč (bez DPH) a vyšší. Položky s nižší hodnotou budou sdruženy do tzv. funkčních modulů, vždy však s ohledem na dostatečnou míru podrobnosti (nezbytnou pro zhodnocení potřebnosti a zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti) a věcné provázanosti. V tabulce stručně popište specifikaci pořizovaného přístrojového a strojového vybavení 14, včetně jeho účelu (jasně identifikovatelná vazba na cíle projektu), způsobu a předpokládané míry jeho využití a širšího kontextu využití zařízení z hlediska výzkumných aktivit dotčeného centra. Uveďte tedy zásadní informace, které umožní provést věcné hodnocení projektu Dále uveďte základní informace o nákladech na provozování nově pořízeného vybavení 15, které budou po dokončení realizace projektu vznikat. V případě nárůstu provozních nákladů musí být z informací patrné, že žadatel zajistí financování v budoucím období. Seřaďte jednotlivé položky a funkční moduly do tabulky sestupně podle pořizovací hodnoty. Klíčové vybavení / funkční modul a harmonogram (seřaďte dle ceny sestupně od nejvyšší) Název položky / funkčního modulu (1 mil. Kč a více) Charakteristické vlastnosti: Počet kusů položky Plán. cena celkem bez DPH (tis. Kč) Účel pořizovaného vybavení: Harmonogram pořizování: Uveďte, zda již bylo zařízení nakoupeno, zda bylo vypsáno výběrové řízení, nebo kdy bude vypsáno a kdy je plánováno zařízení nakoupit a instalovat. Připravenost infrastruktury: Uveďte jak bude zajištěna infrastruktura nutná pro instalaci pořizovaného vybavení. Z popisu musí být zřejmé, že prostory jsou kapacitně, technicky a stavebně způsobilé a vhodné pro umístění a provozování pořizovaného vybavení, popřípadě že součástí 14 U plánovaných výběrových řízení neuvádějte např. konkrétní značku přístroje či vybavení s ohledem na dodržení transparentnosti veřejné soutěže. 15 Náklady na provoz po ukončení realizace projektu nemohou být z projektu financovány a žadatel se musí formou čestného prohlášení zavázat, že bude schopen tyto náklady financovat. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 10 / 13

11 instalace jsou přípravné práce, které budou realizovány do konce realizační fáze projektu. Název položky / funkčního modulu (1 mil. Kč a více) Charakteristické vlastnosti: Účel pořizovaného vybavení: Harmonogram pořizování: Připravenost infrastruktury: Výzkumný tým a posílení výzkumných kapacit Informace z této kapitoly jsou podkladem pro posouzení odborného kritéria A.2. Současný výzkumný tým (klíčoví výzkumní pracovníci): Lidské zdroje jsou navázány na realizaci projektu, nejsou projektem financovány, ale jsou součásti hodnocení. Uveďte pouze klíčové vědecké pracovníky, zaštiťující tuto aktivitu. U každého pracovníka uveďte základní kvalitativní údaje popisující relevantní vědecké výsledky v posledním období. Můžete uvést formou seznamu s odkazem na přiložená CV. Posílení výzkumných kapacit: Dále popište, jak dojde k posílení výzkumných kapacit skrze realizaci projektu. Popište kvantitavní a kvalitativní změnu po realizaci projektu. 5. REALIZAČNÍ TÝM (MANAGEMENT PROJEKTU) Informace z této kapitoly jsou podkladem pro posouzení odborného kritéria B.1. Lidské zdroje jsou navázány na realizaci projektu, nejsou projektem financovány, ale jsou součásti hodnocení. Ve formě tabulky (viz vzor) specifikujte celkové personální zajištění realizace projektu. Jedná se o management projektu, tedy tým zajišťující zejména administraci projektu a pořizování vybavení. Nejedná se o tým výzkumných aktivit. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 11 / 13

12 Tabulku vyplňte pro období realizace projektu. Výše úvazků se neuvádí. Všichni klíčoví pracovníci realizačního týmu by již měli být známi v době předložení žádosti. Připravenost týmu bude součástí hodnocení. Do přílohy Studie proveditelnosti je možno doložit CV. Údaje nekombinujte. Pokud například plánujete obsadit jednou osobou dvě pozice, rozepište je na dva řádky. Tabulka personálního zajištění: Zaměstnanec Role osoby*) Funkce v projektu*) Jméno 1 Jméno 2 vedoucí člen Manažer projektu Administrátor Jméno 3 člen Manažer výběrových řízení Jméno 4 člen Finanční manažer projektu *) Funkce a role zde uvedené jsou pouze ilustrativní. 6. SYNERGIE Informace z této kapitoly jsou podkladem pro posouzení kritérií v bloku D Synergický projekt OP PI V případě, že se žadatel/partner projektu účastní nebo účastnil rovněž projektu, jenž je financován nebo byl podán do vyhlášené výzvy v rámci OP Podnikání a Inovace (tj. již získal Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo podal žádost do otevřené výzvy), a který sleduje komplementární cíle a má potenciál pro vznik synergií s předloženým projektem, uvede se tento projekt / projekty v následující tabulce (popište také komplementarita cílů a potenciální synergie projektu): Identifikace projektu Datum vydání rozhodnutí, nebo vyhlášení výzvy Název projektu Uveďte, čím je komplementární Synergický projekt OP VK V případě, že se žadatel/partner projektu účastní nebo účastnil rovněž projektu, jenž je financován nebo byl podán do vyhlášené výzvy v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (tj. již získal Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nebo podal žádost do otevřené výzvy), a který sleduje komplementární cíle a má potenciál pro vznik synergií NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 12 / 13

13 s předloženým projektem, uvede se tento projekt / projekty v následující tabulce (popište také komplementarita cílů a potenciální synergie projektu): Identifikace projektu Datum vydání rozhodnutí, nebo vyhlášení výzvy Název projektu Uveďte, čím je komplementární. 7. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Žadatel projektu tímto čestně prohlašuje, že veškeré uvedené údaje jsou úplné a pravdivé a je si vědom případných právních následků nepravdivého prohlášení. Jméno zástupce žadatele Funkce zástupce žadatele... Podpis zástupce žadatele... Datum finalizace: 8. PŘÍLOHY Přílohou jsou například CV výzkumných pracovníků a managementu projektu. 16 Uvedena bude osoba oprávněna jednat za žadatele. NEŘÍZENÁ KOPIE l ÚČINNOST OD l ČÍSLO VERZE 1.0 l 13 / 13

PŘÍLOHA č. 11n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 9.

PŘÍLOHA č. 11n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 9. PŘÍLOHA č. 11n) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 9.3 Verze č. 1.0 Účinnost od 15. 5. 2015 Studie proveditelnosti Pro

Více

PŘÍLOHA č. 27h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Komentáře k výběrovým kritériím hodnocení celkové kvality projektu Výzva č. 3.

PŘÍLOHA č. 27h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Komentáře k výběrovým kritériím hodnocení celkové kvality projektu Výzva č. 3. PŘÍLOHA č. 27h) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Komentáře k výběrovým kritériím hodnocení celkové kvality projektu Výzva č. 3.2 Verze č. 1.0 Účinnost od 15. 5. 2015 Komentáře k výběrovým kritériím

Více

PŘÍLOHA č. 23w) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Technický popis pro PO 1 Výzva č. 2.1

PŘÍLOHA č. 23w) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Technický popis pro PO 1 Výzva č. 2.1 PŘÍLOHA č. 23w) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Technický popis pro PO 1 Výzva č. 2.1 Verze 1.0 Účinnost od 30. 4. 2014 Technický popis projektu PO 1 Výzva č. 2.1 Datum vypracování: dd/mm/yyyy

Více

VÝZVA 3.2 K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 OP VaVpI. Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center

VÝZVA 3.2 K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 OP VaVpI. Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA 3.2 K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 OP VaVpI Rozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center Identifikace výzvy

Více

PŘÍLOHA č. 11k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 1 OP VaVpI, číslo výzvy 2.

PŘÍLOHA č. 11k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 1 OP VaVpI, číslo výzvy 2. PŘÍLOHA č. 11k) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 1 OP VaVpI, číslo výzvy 2.1 Příloha č. 11k): Závazná osnova studie proveditelnosti

Více

PŘÍLOHA č. 11e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 4.

PŘÍLOHA č. 11e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 4. PŘÍLOHA č. 11e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 4.3 Příloha č. 11e): Závazná osnova Studie proveditelnosti Pro projekty

Více

Technický popis pro PO 3 Výzva č. 7.3 rozšířená verze

Technický popis pro PO 3 Výzva č. 7.3 rozšířená verze PŘÍLOHA č. 23q) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Technický popis pro PO 3 Výzva č. 7.3 rozšířená verze Verze č. 1.0 Technický popis projektu PO 3 - Výzva č. 7.3 1 rozšířená verze Název dokumentu

Více

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Technický popis projektu I. Celkové cíle projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři):

Více

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO1

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO1 Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO1 Technický popis projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři): I. Celkové cíle projektu

Více

PŘÍLOHA č. 19f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI TEZE VÝZVY 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center

PŘÍLOHA č. 19f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI TEZE VÝZVY 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center PŘÍLOHA č. 19f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI TEZE VÝZVY 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center Verze č. 1.0 Účinnost od 16. 9. 2013 Teze výzvy 2.1 Posílení výzkumných kapacit VaV center

Více

PŘÍLOHA č. 11c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 2.

PŘÍLOHA č. 11c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 2. PŘÍLOHA č. 11c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 2.3 Příloha č. 11c): Základní osnova: Závazná osnova Studie proveditelnosti

Více

PŘÍLOHA č. 11d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 3.

PŘÍLOHA č. 11d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 3. PŘÍLOHA č. 11d) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 3.3 Příloha č. 11d): Závazná osnova Studie proveditelnosti Pro projekty

Více

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.

PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8. PŘÍLOHA č. 6m) příruček pro e a příjemce OP VaVpI SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní ose 3, číslo výzvy 8.3) Příloha č. 6m) SEZNAM PŘÍLOH PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI (pro Výzvy v prioritní

Více

PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI

PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI PŘÍLOHA č. 17a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Monitorovací zpráva o realizaci projektu OP VaVpI Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Monitorovací

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Technický popis pro PO 3 Výzva č. 8.3 rozšířená verze

Technický popis pro PO 3 Výzva č. 8.3 rozšířená verze PŘÍLOHA č. 23u) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Technický popis pro PO 3 Výzva č. 8.3 rozšířená verze Účinnost od 10. 3. 2014 Verze 1.0 Technický popis projektu PO 3 - Výzva č. 8.3 - rozšířená

Více

PŘÍLOHA Č. 6 POVINNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PŘÍLOHA Č. 6 POVINNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PŘÍLOHA Č. 6 POVINNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI Výzva ITI programu podpory Spolupráce - Klastry Podporovaná aktivita 3.1c) Internacionalizace 1. Stručný popis projektu - Název projektu, - Název klastru,

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI 1.1 Evropská centra excelence

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI 1.1 Evropská centra excelence Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Evropská centra excelence Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Evropská

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

PŘÍLOHA č. 11f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 4, číslo výzvy 2.

PŘÍLOHA č. 11f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 4, číslo výzvy 2. PŘÍLOHA č. 11f) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 4, číslo výzvy 2.4 Příloha č. 11f): Závazná osnova studie proveditelnosti Pro projekty

Více

PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI

PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Statutární město Plzeň jako nositel ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 11. výzvu k předkládání projektových záměrů PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI Vazba na výzvu ŘO VVV:

Více

PŘÍLOHA č. 1p) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 3.

PŘÍLOHA č. 1p) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 3. PŘÍLOHA č. 1p) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 1 a 2 OP VaVpI, číslo výzvy 3.2 Verze č. 1.0 Účinnost od 15. 5. 2015 Pravidla způsobilosti výdajů

Více

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifické cíle 4.2 a 4.3

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifické cíle 4.2 a 4.3 Přehled jednotlivých kritérií a jejich zařazení do skupin kritérií Skupina kritérií (max. počet bodů) Potřebnost (30) Účelnost (20) Efektivnost a hospodárnost (20) Proveditelnost (25) Název kritéria (max.

Více

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva VÝBĚROVÁ KRITÉRIA pro aktivitu Rozvoj klastru pro subjekty podpořené v I. výzvě Spolupráce klastry

PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva VÝBĚROVÁ KRITÉRIA pro aktivitu Rozvoj klastru pro subjekty podpořené v I. výzvě Spolupráce klastry PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry II. výzva VÝBĚROVÁ KRITÉRIA pro aktivitu Rozvoj klastru pro subjekty podpořené v I. výzvě Spolupráce klastry ZÁKLADNÍ ÚDAJE Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 8 ZPRÁVA O UDRŽITELNOSTI PROJEKTU VZOR VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Úvodní strana dokumentu Datová položka

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

PŘÍLOHA č. 11g) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo Výzvy 6.3

PŘÍLOHA č. 11g) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo Výzvy 6.3 PŘÍLOHA č. 11g) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo Výzvy 6.3 Studie proveditelnosti Pro projekty předkládané v rámci Operačního programu Výzkum

Více

I. Formální kontrola a obecná kritéria přijatelnosti Vylučovací (binární ano/ne) kritéria

I. Formální kontrola a obecná kritéria přijatelnosti Vylučovací (binární ano/ne) kritéria Příloha A) Výběrová kritéria pro výzvu 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Proces hodnocení projektů v rámci výzvy 3.4 oblasti podpory 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách

Více

Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO

Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO Ing. Martin Švolba ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu 26. října 2017, Brno Obsah I. Priority a úkoly MPO v oblasti

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu Cíle projektu Věcná náplň projektu. 1.3.

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu Cíle projektu Věcná náplň projektu. 1.3. Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

PŘÍLOHA č. 11b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 1.

PŘÍLOHA č. 11b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 1. PŘÍLOHA č. 11b) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI v rámci prioritní osy 3, číslo výzvy 1.3 Příloha č. 11b): Závazná osnova Studie proveditelnosti Pro projekty

Více

PŘÍLOHA č. 27i) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Komentáře k výběrovým kritériím hodnocení celkové kvality projektu Výzva č. 9.

PŘÍLOHA č. 27i) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Komentáře k výběrovým kritériím hodnocení celkové kvality projektu Výzva č. 9. PŘÍLOHA č. 27i) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Komentáře k výběrovým kritériím hodnocení celkové kvality projektu Výzva č. 9.3 Účinnost od 15. 5. 2015 Verze č. 1.0 Komentáře k výběrovým kritériím

Více

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU

BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE GRANTU Příloha 4 Formulář Žádosti o poskytnutí grantu POZOR! TOTO JE POUZE VZOR FORMULÁŘE ŽÁDOSTI. PRO VYPLNĚNÍ ŽÁDOSTI

Více

PŘÍLOHA č. 40 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

PŘÍLOHA č. 40 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PŘÍLOHA č. 40 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 3 (výzvy 1.3, 2.3, 3.3 a 4.3) Verze č. 1.2 Účinnost od 17. 12. 2015 SEZNAM

Více

ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI

ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI Studie proveditelnosti je povinnou přílohou každé žádosti o podporu. Doložení Studie proveditelnosti bude předmětem kontroly formálních náležitostí. Obsah Studie proveditelnosti

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD SPECIFICKÝ CÍL 4.1 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 53 PŘÍLOHA Č. 4D OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI pro

Více

Výzva. Excelentní výzkum. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva. Excelentní výzkum. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Výzva Excelentní výzkum Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Základní informace k výzvě Identifikace výzvy Název výzvy: Excelentní výzkum Prioritní osa: PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum

Více

(management) a výzkumná činnost. Maximální počet není stanoven. Originál Platnost od Číslo verze 1.0 Strana 1/9

(management) a výzkumná činnost. Maximální počet není stanoven. Originál Platnost od Číslo verze 1.0 Strana 1/9 Příloha č. 7 Struktura podkladů do softwarové aplikace ESOP 1 pro tvorbu studie proveditelnosti a analýzu nákladů a přínosů projektů předkládaných do OP VaVpI (Výzva č. 1.2 - Regionální VaV centra) Uvedená

Více

Jednání MV OP VaVpI Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL, PROSPERITA

Jednání MV OP VaVpI Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL, PROSPERITA Jednání MV OP VaVpI Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL, PROSPERITA v Praze dne 1.dubna 2008 Ing. Petr Porák Sekce strukturálních fondů, MPO Cíl programu POTENCIÁL podpora zavádění a zvyšování

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Vyplnění projektové žádosti

Vyplnění projektové žádosti Vyplnění projektové žádosti Projektová přihláška Benefit7 www.eu-zadost.cz www.eu-zadost.eu Projektová přihláška Benefit7 Registrace Přihlášení Registrační formulář Potvrzení registrace, aktivace Přihlášení

Více

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje

Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti. vyhlašuje Statutární město Plzeň jako zprostředkující subjekt ITI Strategie plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 19. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZLEPŠENÍ

Více

Řešení. Východiska řešení. Rizika

Řešení. Východiska řešení. Rizika Podpora ze strukturálních fondů EU jako významný faktor rozvoje českých podniků Operační program Podnikání a Inovace podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období Ing. Pavel

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR číslo 22 ze dne 3. listopadu 2016 k projednání aktualizace kritérií pro prioritní osu 1 (SC 1.1, aktivita 1.1.2) Operačního

Více

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM OBECNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍLOHA Č. 7 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA CELÉ OBDOBÍ REALIZACE PROJEKTU VZOR VYDÁNÍ 1.5 PLATNOST OD 1. 7. 2016 Úvodní strana dokumentu

Více

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Martin Švolba ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly MPO v oblasti VaVaI

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 10. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 10. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 10. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Přehled změn ke 29. říjnu

Více

2. Popis projektu a jeho soulad s výzvou programu, popis plánovaných přínosů celého projektu

2. Popis projektu a jeho soulad s výzvou programu, popis plánovaných přínosů celého projektu Příloha č. 3 Osnova podnikatelského záměru 1. Stručná charakteristika žadatele a. Obchodní jméno, Sídlo, IČ/DIČ, ne/plátce DPH, Osoba oprávněná jednat jménem žadatele, místo realizace projektu (sídlo,

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 3.2 PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 4 PŘÍLOHA Č. 2 OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI PLATNOST OD 17. 9. 2015 Strana 1 z

Více

Přehled změn ke 12. květnu Položka Popis změny Zdůvodnění změny

Přehled změn ke 12. květnu Položka Popis změny Zdůvodnění změny Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 10. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST Přehled změn ke 12. květnu

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Eva Brožová Brno, 7. 1. 2014 Program prezentace 1. Přehled situace 2. Stručný souhrn klíčových informací k OP VVV (struktura, alokace, synergie) 3. Podrobnější

Více

PŘÍLOHA č. 19a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. TEZE VÝZVY 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

PŘÍLOHA č. 19a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI. TEZE VÝZVY 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky PŘÍLOHA č. 19a) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI TEZE VÝZVY 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Teze výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Oblast

Více

PŘÍLOHA č. 8e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI KATEGORIE MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

PŘÍLOHA č. 8e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI KATEGORIE MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ PŘÍLOHA č. 8e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI KATEGORIE MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ podle způsobu a období vykazování v monitorovacích zprávách Kategorie monitorovacích indikátorů podle způsobu

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 1. výzva

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 1. výzva Příloha č. 5 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 1. výzva ZÁKLADNÍ ÚDAJE Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu: Požadovaná částka (dotace): Kč Metodika

Více

Monitorovací indikátory OP klub VaVpI

Monitorovací indikátory OP klub VaVpI Monitorovací indikátory OP klub VaVpI Indikátor 110502 Odborné publikace průběžný indikátor počet odborných publikací dokládáme pdf verze publikací ve vědeckých časopisech nebo přijatých k tisku (u těchto

Více

FORMULÁŘ IPRM PRACOVNÍ VERZE FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ IPRM PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM VERZE 1.3

FORMULÁŘ IPRM PRACOVNÍ VERZE FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ IPRM PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM VERZE 1.3 FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ IPRM PRO INFORMAČNÍ SYSTÉM VERZE 1.3 BŘEZEN 2008 1. Informace o IPRM 1.1. Číslo IPRM 1 1.2. Název IPRM Uveďte název Integrovaného plánu rozvoje města v českém jazyce. Název IPRM:

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ

MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ Statutární město Brno jako nositel Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro uplatnění nástroje Integrované územní investice (ITI) oznamuje změny ve 30. výzvě k předkládání projektových

Více

10. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 29. KVĚTNA 2017

10. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 29. KVĚTNA 2017 10. JEDNÁNÍ PS4 ITI HRADECKO-PARDUBICKÉ AGLOMERACE HRADEC KRÁLOVÉ 29. KVĚTNA 2017 PROGRAM JEDNÁNÍ 1) Úvodní slovo 2) Aktuální informace k ITI Hradecko-pardubické aglomerace 3) Prezentace projektových záměrů

Více

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura

Studie proveditelnosti. Obsah a struktura Studie proveditelnosti Obsah a struktura Cíle semináře Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol Studie proveditelnosti Základní nástroj projektového

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM

Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT 37451/2016-3 V Praze dne 2. února 2017 ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM k předkládání

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

VÝZVU Předaplikační výzkum

VÝZVU Předaplikační výzkum Č. j.: MSMT 37451/2016 V Praze dne ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Předaplikační výzkum k předkládání žádostí

Více

Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI. Ing. Nikolas Mucha, Ph.D

Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI. Ing. Nikolas Mucha, Ph.D Podpora pre-seed aktivit výzva 7.3, OP VaVpI Ing. Nikolas Mucha, Ph.D. 15. 1. 2013 1 Cíl výzvy Hlavním cílem výzvy je podpora přípravy komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým aplikačním

Více

DOPORUČENÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích

DOPORUČENÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU. PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích Příloha č. 3 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OP PIK DOPORUČENÁ OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PROGRAM PODPORY MARKETING VÝZVA II

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 11 HLÁŠENÍ O POKROKU - VZOR Vydání 01, platnost od 22. května 2009 Hlášení o pokroku 1. Údaje o projektu: Prioritní

Více

Příloha č. 4: Povinná osnova podnikatelského záměru projektu

Příloha č. 4: Povinná osnova podnikatelského záměru projektu Příloha č. 4: Povinná osnova podnikatelského záměru projektu Název výzvy: Pořadové číslo výzvy: Druh výzvy: Model hodnocení: POTENCIÁL III kolová jednokolový (jedna žádost o podporu) Podnikatelský záměr

Více

Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI

Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO ITI ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT 37452/2016-3 V Praze dne 10. února 2017 ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Výzvu PŘEDAPLIKAČNÍ VÝZKUM PRO

Více

I. Výzva PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry

I. Výzva PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry Příloha č. 5 Osnova studie proveditelnosti I. Výzva PROGRAM SPOLUPRÁCE Klastry Podporovaná aktivita 2.1a) Kolektivní výzkum 1. Stručný popis projektu Název projektu klastru Technologická oblast projektu

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Nezbytné podmínky pro dopracování projektu Olomouc 29. 4. 2010 Zlín 30. 4. 2010 V rámci Etapy 2 Dopracování projektu žadatel dokládá: 1. Doklady

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Martin Švolba ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly MPO v oblasti VaVaI realizovat podporu

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 37. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 37. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 37. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II Přehled

Více

VÝZVU Předaplikační výzkum pro ITI

VÝZVU Předaplikační výzkum pro ITI Č. j.: MSMT 37452/2016 V Praze dne ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU Předaplikační výzkum pro ITI k předkládání

Více

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry

Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Osnova vstupní analýzy pro vyhledávání vhodných firem pro klastry Vstupní analýza v následující struktuře by měla být v rozsahu cca 20 25 stran formátu A4 (rozsah bez příloh). 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 28. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a

Více

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifický cíl 4.2

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifický cíl 4.2 Přehled jednotlivých kritérií a jejich zařazení do skupin kritérií Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifický cíl 4.2 Skupina kritérií (max. počet bodů) Potřebnost

Více

PŘÍLOHA č. 40 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

PŘÍLOHA č. 40 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI PŘÍLOHA č. 40 příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Seznam příloh monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu pro PO 3 (výzvy 1.3, 2.3, 3.3 a 4.3) Verze č. 1.3 Účinnost od 5. 2. 2016 SEZNAM

Více

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu

Závazná osnova projektu. 1. Cíle, věcná náplň a náklady projektu. 2. Výsledky a předpokládané přínosy projektu Cíle projektu Závazná osnova projektu Vlastní návrh projektu, který se přikládá k elektronické přihlášce, musí obsahovat všechny následující části, resp. níže požadované informace, které jsou nezbytné pro posouzení

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 56 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny ve 20. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny ve 20. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 20. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu NÍZKOEMISNÍ A BEZEMISNÍ VOZIDLA Přehled změn

Více

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt Strategie ITI Olomoucké aglomerace. vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt Strategie ITI Olomoucké aglomerace. vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt Strategie ITI Olomoucké aglomerace vyhlašuje 14. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REKONSTRUKCE,

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( ): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií. Konference Čistá mobilita

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ( ): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií. Konference Čistá mobilita Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2014-2020): Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií 1 Prioritní osy OP PIK PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace (1 352 544 411 ) PO

Více

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace

Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace Magistrát města Olomouce jako zprostředkující subjekt ITI Strategie Olomoucké aglomerace vyhlašuje 22. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu REKONSTRUKCE,

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU

ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU POKYNY K VYPLNĚNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.1 platnost od 1. března 2011 ZPŮSOB PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁVY O ZAHÁJENÍ REALIZACE

Více

PŘÍLOHA č. 1q) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 3 OP VaVpI, číslo výzvy 9.

PŘÍLOHA č. 1q) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 3 OP VaVpI, číslo výzvy 9. PŘÍLOHA č. 1q) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI Pravidla způsobilosti výdajů pro prioritní osu 3 OP VaVpI, číslo výzvy 9.3 Účinnost od 15. 5. 2015 Verze č. 1.0 Pravidla způsobilosti výdajů pro

Více

PŘÍLOHA VÝZVY MAS SOKOLOVSKO IROP STUDIE, STRATEGIE A PLÁNY V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE II

PŘÍLOHA VÝZVY MAS SOKOLOVSKO IROP STUDIE, STRATEGIE A PLÁNY V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE II INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PŘÍLOHA VÝZVY MAS SOKOLOVSKO IROP STUDIE, STRATEGIE A PLÁNY V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE II SPECIFICKÝ CÍL 4.1 VÝZVA MAS SOKOLOVSKO Č. 12 PŘÍLOHA Č. 2 KRITÉRIA

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

Nízkouhlíkové technologie

Nízkouhlíkové technologie Příloha č. 3 - Kritéria pro hodnocení Specifického cíle 3.4 Nízkouhlíkové technologie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací) kritéria B

Více

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II.

Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny ve 28. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Specifické informační a komunikační systémy a

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 19. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 19. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 19. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Přehled

Více