Kapalné krystaly. (a jejich užití v zobrazovací technice)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapalné krystaly. (a jejich užití v zobrazovací technice)"

Transkript

1 Kapalné krystaly (a jejich užití v zobrazovací technice) RNDr. Lubor Lejček, DrSc. Fyzikální ústav Akademie věd ČR Úvod co jsou kapalné krystaly? V současné době tenké a ploché kapalně krystalické monitory stále více vytlačují klasické objemné katodové obrazovky, pracující při vysokém napětí. V tomto příspěvku se tedy zaměříme na principy a možnosti využití kapalných krystalů pro zobrazování informací v zobrazovačích (displejích) a v plochých televizních obrazovkách. Než přistoupíme k popisu těchto perspektivních aplikací, na kterých se v současné době stále pracuje, připomeňme čtenáři, co to kapalné krystaly vlastně jsou a jaké jsou principy zobrazování informací s jejich pomocí. Je však třeba podotknout, že v tomto úvodu budou zmíněny jen ty nejzákladnější fyzikální vlastnosti kapalných krystalů, potřebné pro sledování dalších částí příspěvku, věnovaných vybraným aplikacím kapalných krystalů. Více a podrobněji se lze o vlastnostech kapalných krystalů dovědět například ve všeobecné populárnější formě [1-6], kde jsou i odkazy na odbornou literaturu. Porovnejme nejprve pevný krystal s izotropní kapalinou. V pevném krystalu jsou atomy uspořádány periodicky ve všech třech směrech. Naopak kapalina je zcela neuspořádaná a v každém směru má stejné (izotropní) vlastnosti. Na druhé straně existuje řada organických látek s obecně nesférickými molekulami, například protáhlými, lomeného tvaru (připomínající banán) či diskovitými, které se díky tvaru molekul v určitém rozmezí teplot nad bodem tání orientují do určitého směru. Vzniká tak kapalina, která díky orientaci molekul vykazuje anizotropní vlastnosti. Jde například o anizotropní šíření světla, kdy rychlost šíření světla ve směru orientace molekul je jiná než ve směru kolmém na orientaci molekul. Tuto anizotropní kapalinu, ve které se současně spojují vlastnosti kapaliny (těžiště molekul jsou náhodně

2 rozložené a látka teče) a krystalu (směrová orientace molekul) proto nazýváme kapalným krystalem. Přesněji řečeno, jde o tzv. termotropní kapalný krystal, neboť fázový přechod z izotropní do kapalně krystalické fáze probíhá při snižování teploty. Základní kapalně krystalickou fází, stále využívanou v zobrazovacích aplikacích, je tzv. nematická fáze. bvykle se objevuje u látek tvořených nechirálními protáhlými molekulami při ochlazování z izotropní fáze. Při teplotě fázového přechodu začne být energie tepelných fluktuací srovnatelná s van der Walsovými silami, které začínají protáhlé molekuly látky směrově orientovat. Stupeň orientace se zvyšuje s dalším poklesem teploty. Stále však jde o kapalinu, jelikož nedochází k periodickému uspořádání molekul (obr. 1). Tato fáze se nazývá nematický kapalný krystal. Směr orientace molekul se nazývá direktor a součastně se jedná o optickou osu nematického kapalného krystalu. 1 Schematické znázornění struktury nematické fáze, tvořené protáhlými molekulami. Molekuly jsou orientovány převážně v jednom směru. 2 Schematické znázornění struktury smektické A fáze, ve které jsou protáhlé molekuly, uspořádané ve vrstvách, rovnoběžné s normálou k vrstvě. 3 Schematické znázornění struktury smektické C fáze, ve které jsou protáhlé molekuly ve vrstvách odkloněné od normály k vrstvám. Při studiu kapalně krystalických materiálů byly objeveny i jiné fáze než již zmíněná nematická fáze. Tentýž kapalný krystal s protáhlými molekulami, který při ochlazování z izotropní kapalné fáze tvořil nejprve nematickou fázi, může při dalším poklesu teploty přejít do tzv. smektické fáze. Smektická fáze je tvořena vrstvami molekul, které jsou relativně tuhé, ale mohou po sobě velice snadno klouzat: krystal teče podél těchto rovin (dvojrozměrná kapalina). Molekuly jsou v rovinách uspořádány obvykle rovnoběžně; je-li jejich orientace kolmá na rovinu vrstev, jde o tzv. smektický A (SmA) kapalný krystal (obr. 2), svírají-li molekuly s kolmicí k vrstvám nenulový úhel θ, jedná se o tzv. smektický C (SmC) kapalný krystal (obr. 3). Existují i smektické fáze s jiným molekulárním uspořádáním ve vrstvách, ale

3 P mířící tyto látky ještě použití v zobrazovací technice nenalezly. Pro další popisované aplikace budou důležité tzv. chirální smektické C kapalné krystaly: protáhlé molekuly, které je tvoří, jsou chirální (t.j. existují vždy dvě modifikace molekul: tzv. pravé a levé, které jsou svým zrcadlovým obrazem). Při uspořádání chirálních molekul do smektických rovin se jejich dipólový moment zcela nekompenzuje. Nezkompenzované složky dipólového momentu leží právě v rovině smektických vrstev, kde se sčítají. U tenkých vzorků o tloušťce kolem pouhých 2 µm lze pomocí vhodné úpravy povrchu krycích skleněných destiček, mezi kterými je kapalný krystal umístěn, dosáhnout toho, že jsou vrstvy krystalu uspořádány kolmo ke skleněným destičkám a že jsou molekuly ve vrstvách orientovány tak, aby všechny jejich dipólové momenty mířily jedním směrem a to kolmo k destičkám. Vzniká tak tzv. feroelektrická doména (obr. 4). Chirální smektické C kapalné krystaly se tedy též nazývají feroelektrické kapalné krystaly. 4 Mechanizmus přechodu od feroelektrické domény se spontánní polarizací PP p k pozorovateli (a) k doméně s opačným směrem polarizace (c). pačným doménám (a) a (c) odpovídá jiný směr molekul (optické osy). Jednu doménu lze převést na druhou otáčením molekul po povrchu myšleného kužele (b), kdy se tloušťka vrstvy d nemění a nedochází tak k deformaci vrstev. Zcela nové typy fází lze nalézt u kapalných krystalů s protáhlými zalomenými molekulami, připomínajícími tvarem banán. Pro tento tvar molekul se někdy tyto kapalně krystalické fáze nazývají banánovité kapalné krystaly. Zalomené molekuly bývají obvykle nechirální, ale jsou polární. Proto lze na jednom vzorku současně pozorovat domény s levotočivou či pravotočivou chiralitou. Vzhledem ke tvaru molekul a možnostem jejich zabudování do vrstev však existuje více možných struktur. V současnosti patří výzkum banánovitých kapalných krystalů k nejaktuálnějším problematikám v této oblasti výzkumu. Molekuly kapalných krystalů jak ve feroelektrické fázi tak v chirálních doménách pozo rovaných u tzv. banánovitých kapalných krystalů reagují na působení vnějšího elektrického pole prostřednictvím svých permanentních dipólových momentů. Vlivem elektrického pole

4 pak dochází k natáčení molekul a tudíž i ke změně optických vlastností kapalných krystalů. To je ostatně základní princip všech aplikací kapalných krystalů v zobrazovací technice. Některé z těchto aplikací probereme v následujících částech této informace. V závěru úvodní části však ještě uvedeme pro lepší představu čtenáře příklady látek, u kterých existují kapalně krystalické fáze. Základem molekuly těchto látek jsou obvykle benzenová jádra, která tvoří tuhé jádro molekuly kapalného krystalu, které je ještě prodloužené po stranách alifatickými řetězci. Typickou látkou s protáhlými molekulami je 4-kyano 4'-heptylbifenyl, označovaný jako 7CB. Nematická fáze existuje v teplotním rozmezí od 28,5 C do 42 C. Nad tímto teplotním intervalem přechází látka do isotropní kapalné fáze, pod ním krystalizuje. Složitější látkou tvořenou molekulami se dvěma chirálními jádry je série látek, označovaná obecně jako KLLm/n. Je tvořena molekulami typu: Například látka KLL6/4 z této série při ochlazování přechází při teplotě 110 C ze SmA fáze do feroelektrické fáze. Při dalším poklesu teploty na 96 C dochází k fázovému přechodu do antiferoelektrické fáze. Pod 56 C látka krystalizuje. Jedním z mnoha příkladů látky se zalomenými molekulami je látka, jejíž molekula je popsána následujícím strukturním vzorcem: CH 3 CH 3 C 10 H 21 C 10 H 21 Kapalně krystalická fáze podobná smektické C fázi, ale označovaná jako B2, existuje u této látky v teplotním intervalu od 173 C do 213 C. V současné době počet látek, které mají nějakou kapalně krystalickou fázi, již jde do statisíců. Kapalně krystalické zobrazovače a obrazovky na bázi nematických kapalných krystalů Jak pracuje kapalně krystalický zobrazovač (displej) v náramkových hodinkách? Nematický kapalný krystal je umístěn mezi dvě skleněné destičky, které jsou po stranách

5 zatavené. Použitý kapalný krystal je směsí několika látek zvolenou tak, aby nematická fáze existovala v širokém rozmezí teplot, např. od -20ºC do 50ºC. Kromě toho jde o směsi na bázi bifenylů, které jsou rezistentní vůči vlivu slunečního ultrafialového záření a nerozkládají se jeho vlivem. Na destičky jsou jednak napařené průhledné elektrody ve tvaru symbolů, které je třeba zobrazit, například segmentů číslic. Segmenty číslic tak vytváří jednotlivé zobrazovací prvky zobrazovače. Dále je na skleněné destičky napařená vrstva SiB2B, která zajistí orientaci molekul kapalného krystalu v celém objemu zobrazovače a to tak, že jsou molekuly rovnoběžné se sklíčky a podél tloušťky zobrazovače se otáčí o 90 (tzv. stočená struktura kapalného krystalu). Na vnější stranu sklíček jsou nalepené polymerní fólie sloužící jako polarizátor a analyzátor procházejícího světla. Tloušťka zobrazovače je µm, což je podstatně více než je vlnová délka viditelného světla. V tom případě rovina polarizovaného světla sleduje stočenou strukturu nematika a na tloušťce zobrazovače se otočí o 90. K otáčení roviny polarizovaného světla dojde tehdy, když dlouhé osy molekul, zakotvených na skleněné destičce, leží v rovině polarizovaného světla, vytvořeného polarizátorem (horní skleněná destička na obr. 5). Analyzátor se pak nastaví například tak, aby polarizované světlo, prošlé zobrazovačem, propustil. V případě schématu na obr. 6 jde tedy o tzv. zkřížený polarizátor a analyzátor. 5 Schéma jednoho zobrazovacího prvku zobrazovače s nematickým kapalným krystalem. Kapalný krystal je umístěn mezi dvěma skleněnými destičkam i vzdálenými o 20 µm. Kotvení pomocí SiB2B orientuje molekuly na horní a spodní skleněné destičce tak, aby svíraly úhel 90. Nepůsobí-li elektrické napětí, jsou molekuly v objemu mezi destičkami ve stočené konfiguraci, která otáč í rovinu polarizovaného světla o 90. Polarizátor a analyzátor jsou na sebe kolmé, aby světlo s rovinou polarizace otočenou o 90 procházelo. Pod napětím se orientace molekul změní a rovina polarizovaného světla, která již není strukturou kapalného krystalu otáčena, analyzátorem neprojde. Po vypnut í elektrického napětí vliv kotvení molekul ke skleněným destičkám způsobí opětné nastavení stočené konfigurace molekul.

6 Přiložením elektrického napětí o velikosti několika voltů na kapalný krystal mezi elektrodami zobrazovacího prvku se v něm indukuje makroskopická polarizace (například rovnoběžně s dlouhou osou kapalného krystalu) a otáčí tak dlouhou osu molekul ve směru elektrického pole. Tím se stočená struktura nematika mezi segmenty elektrod změní na uniformní strukturu s rovnoběžně orientovanými molekulami kolmými na skleněné destičky. Mezi segmenty elektrod pod napětím není tedy rovina polarizovaného světla stáčena a světlo v této části zobrazovače není analyzátorem propuštěno (obr. 6). Elektrody pod napětím tak vytváří číslici, která je tmavá (světlo tudy neprojde) na světlém okolí (kde nepůsobí elektrické napětí), kudy světlo prochází. Jelikož náramkové hodinky využívají k zobrazování informací dopadajícího slunečního světla (tzv. pasivní zobrazovač), je pod spodním sklíčkem umístěno zrcátko, které obraz displeje odráží k pozorovateli. 6 Schématický řez TV obrazovkou s nematickým kapalným krystalem. Vlevo elektrický obvod jednoho elementu obrazovky ( T tranzisto r, K.K. kapalný krystal, S.E. společná elektroda). Společná elektroda je na horní skleněné destičce, na spodní je systém X,Y-elektrod. Zobrazovač v náramkových hodinkách je tedy jednoduchou světelnou uzávěrkou, která světlo buď propustí nebo nikoliv. Je to dáno tím, že přiložené elektrické pole je natolik vysoké, že většina molekul v objemu mezi elektrodami je zcela přetočená do směru pole. V televizních obrazovkách či počítačových monitorech, kde je obraz složen z mozaiky obrazových elementů, je však nutné dosáhnout určité stupnice šedi či určité barevné škály. Stupeň šedi, tj. stupeň propustnosti obrazového elementu je dán velikostí elektrického napětí. S rostoucím napětím se molekuly více a více natáčí do směru elektrického pole a propustnost obrazového elementu tak postupně klesá. Barevnosti obrazovky se dosáhne barevnými filtry. Jeden barevný obrazový element je složen ze tří sousedících obrazových elementů, opatřených červeným, zeleným a modrým barevným filtrem. Danému stupni světelné propustnosti obrazového elementu tak odpovídá daný barevný odstín. Každá obrazovka má

7 vlastní plochý homogenní zdroj světla, který zezadu obrazovku prosvěcuje. Ploché kapalně krystalické televizní obrazovky a počítačové monitory tedy již nejsou pasivní. 7 Schematické znázornění obrazového elementu s feroelektrickými kapalnými krystaly, jejichž vr stvy (sv) jsou kolmé na kryc í skleněné destičky (sd). A - analyzátor, P - polarizátor, P,A - orientace polarizátoru a analyzátoru vůč i kolmic i ke smektickým vrstvám (sv); rovina polarizátoru svírá s touto kolmicí úhel Ω. ptická osa je totožná se směrem moleku l ρ ρ n ve vrstvách, vekto r P označuje orientaci dipólových momentů molekul (spontánní polarizace). Přiložené napě tí je označeno jako. a) Přiložené napětí orientuje dipólové momenty molekul a tudíž i samotné molekuly tak, že po průchodu polarizátorem P leží molekuly (t.j. optická osa ρ n ) v rovině polarizovaného světla. Analyzáto r, kolmý k polarizátoru však toto světlo nepropustí a tak je obrazový element pro světlo neprůchodný. b) Napětí opačné polarity otáčí směr dipólových momentů molekul a tedy i optické osy kapalného krystalu tak, že směr molekul ρ n je odkloněn od roviny polarizátoru a analyzátoru o úhel Ω 45, t. j. vekto r ρ n má nenulové složky při projekci do rovin polarizátoru i analyzátoru). brazový element světlo propouští. V Pro vytvoření obrazu na obrazovce či monitoru je třeba každý obrazový element vhodným způsobem ovládat či adresovat. K tomuto účelu slouží XY-systém průhledných elektrod, napařených na jednom krycím skle obrazovky. V každém průsečíku elektrod je napařen tenkovrstevný transistor (TFT) pro řízení odpovídajícího obrazového elementu. Schéma systému elektrod s řídícími tranzistory televizní obrazovky s nematickými kapalnými krystaly je znázorněno na obr. 7. Řízení transistoru zabezpečuje X-elektroda. Kolmá Y- elektroda vede posloupnost pulsů jedné polarity s velikostí potřebnou ke změně orientace molekul kapalného krystalu. (Změna orientace molekuly u nematického kapalného krystalu záleží na velikosti napětí, nikoliv na jeho polaritě). Transistor pak řídí přívod napětí na elektrodu obrazového elementu a tak dochází ke změně optické osy a tudíž i kontrastu 2 obrazového elementu. Jeden obrazový element má rozměry přibližně 0,25 0,25 mmp P. Podobně jako v případě displeje je i vnitřní povrch obrazovky pokryt napařenou vrstvou, zajišťující výchozí orientaci kapalného krystalu v objemu obrazového elementu bez přiloženého napětí. Z tohoto popisu je zřejmé, že výroba takové TV kapalně krystalické

8 obrazovky je náročnou záležitostí. Pro barevnou obrazovku o bodů (pixelů) je třeba skleněnou krycí desku obrazovky pokrýt obrazovými elementy se stejným počtem napařených TFT tranzistorů a se systémem XY elektrod. Výrobní normy připouští jen 6 defektních obrazových elementů, což zvyšuje cenu obrazovky. Výhodou kapalně krystalických obrazovek je pochopitelně jejich malá hloubka, kolem 3 cm (a méně) pro obrazovky o úhlopříčce 15 či 17, a nízké operační napětí, kolem 3V. Nevýhodami obrazovek a monitorů s nematickými kapalnými krystaly bývala pomalejší reakce nematického kapalného krystalu na přiložené elektrické pole a pomalejší návrat do výchozí konfigurace po vypnutí pole, závisející na elasticitě a viskozitě kapalného krystalu. Typicky býval tento komutační čas jednoho obrazového elementu asi ms. Dalším problémem byla velikost zorného úhlu. Ještě před 10 lety bylo možné číst údaje z obrazovky pod zorným úhlem 90 v horizontálním směru a 60 vertikálně. Zorný úhel se dařilo postupně zvětšovat jednak tím, že se úhel natočení molekul mezi spodním a horním sklem obrazovky měnil nikoliv o 90, ale o 270 (tzv. superstočená struktura kapalného krystalu). Dále se pro zvýšení kontrastu kombinovaly právě popsané obrazovky do dvou nebo tří vrstev. Tak lze dosáhnout zorného úhlu až 170 ve všech směrech pohledu na obrazovku. Další možností je tzv. bistabilní nematická struktura se dvěma stabilními stavy - stočená struktura nematika a uniformní struktura nematika, ve které jsou všechny molekuly uspořádány rovnoběžně. Tvarem pulsu elektrického pole se mění síla kotvení nematika ke spodnímu sklíčku. Tím lze dosáhnout toho, že stočená struktura přejde do uniformní rozvinuté struktury s rovnoběžnými molekulami. Foto 1: Barevný počítačový monitor firmy ACER o úhlopříčce 17 s nematickým i kapalnými krystaly, řízený TFT tranzistory. Ze záběru je patrné, že plochý a tenký kapalně krystalický monitor má dobrý kontrast i z bočního pohledu ( foto R. Louvarová)

9 Moderní technologickou úpravou je použití dvou elektrod na spodním sklíčku displeje, která je tak tenká, aby se dosáhlo uniformního molekulárního uspořádání v celém objemu obrazového elementu. Přepínáním napětí mezi elektrodami dochází i k přechodu mezi dvěma uniformními stavy se vzájemně pootočenými optickými osami. Úhel natočení optických os záleží na velikosti napětí, čímž se řídí i stupeň šedi obrazového elementu. Užitím dvou elektrod se současně dosáhlo i zmenšení komutačního času obrazového elementu. Všechny tyto úpravy dovolily v posledních letech značnou komercializaci kapalně krystalických monitorů a TV obrazovek na bázi nematik. Příklad komerčního počítačového monitoru AL1731 firmy ACER s úhlopříčkou obrazovky 17 je zobrazen na fotografii 1 [i1]. Na trhu však lze nalézt kapalně krystalické monitory řady dalších firem, např. i firmy EIZ. Nabídku monitorů této firmy lze nalézt na jejích internetových stránkách [i2], odkud jsou převzaty i informace v Tabulce. Tabulka: Komerční monito r FlexScan L767 firmy EIZ s nematickými kapalnými krystaly HThttp://www.eizo.com/products/lcd/l767/index.aspTHT ( T) Diagonála obrazovky 19 Rozměr aktivní části obrazovky 376 mm 301 mm Rozměr obrazovky (bez stojanu) 415 mm 374 mm 54 mm Počet obrazových elementů 1280 (1024 3) Rozměr obrazového elementu 0,294 mm 0,294 mm Kontrastní poměr 500:1 Zorný úhel 170 (horizontálně) 170 (vertikálně) Rychlost odezvy ~25 ms Poznámka: barva obrazu se dosahuje tím, že každé tři sousední obrazové elementy jsou opatřeny barevnými filtry základních barev (červené, zelené, modré ). brazovky na bázi feroelektrických kapalných krystalů Snížení zejména komutačního času jednoho obrazového elementu, tj. času potřebného ke změně kontrastu obrazového elementu, je možné volbou vhodného materiálu. Jako jedna z možností se tedy nabízelo použití feroelektrických kapalných krystalů. Na obr. 4a) a c) jsou schematicky znázorněné dvě možné feroelektrické domény, lišící se orientací spontánní makroskopické polarizace. Jsou-li na skleněných destičkách, kryjících

10 zobrazovač, napařeny průhledné elektrody, je možné změnou polarity vnějšího přiloženého napětí měnit i orientaci permanentních dipólů molekul. Molekuly jsou tak změnou polarity reorientovány (obr. 4b). Se změnou orientace molekul se mění i optické vlastnosti chirálního smektického C kapalného krystalu, čehož lze využít ke konstrukci zobrazovače. Ve srovnání s nematickým kapalným krystalem, jehož reorientace vlivem pole proběhne řádově za asi 0,1-0,01 s je chirální smektický C kapalný krystal daleko rychlejší: reorientaci, a tudíž i změnu optických vlastností, lze uskutečnit za µs (v závislosti na konkrétním kapalném krystalu). Tato rychlost reakce kapalného krystalu na přiložené pole již dovoluje uvažovat o jeho použití při konstrukci ploché televizní obrazovky. Na obr. 7 je zobrazeno schéma jednoho obrazového elementu obrazovky s feroelektrickými kapalnými krystaly. Roviny vrstev jsou kolmé ke skleněnému povrchu elementu, na jehož vnější straně jsou nalepeny polarizátor a analyzátor tak, aby nepropouštěly polarizované světlo v orientaci na obr. 7a. To znamená, že směr dlouhých os molekul leží v rovině polarizovaného světla, které se podél takto orientovaných molekul dobře šíří. Světlo tedy projde objemem kapalného krystalu, ale nikoliv analyzátorem, kolmým k polarizátoru a tudíž i k rovině prošlého polarizovaného světla. Při změně polarity elektrického napětí se dipólové momenty molekul natáčí do směru pole a současně jsou molekuly přetáčeny tak, jak je naznačeno na obr. 8b. V okamžiku, kdy jsou dipólové momenty molekul orientovány do směru elektrického pole, směr orientace molekul svírá s rovinou polarizátoru a analyzátoru úhel Ω 2θ 45. V tomto molekulárním uspořádání světlo obrazovým elementem projde (obr. 7b). Úplná přepolarizace feroelektrického kapalného krystalu vede k tomu, že obrazový element světlo buď propouští úplně nebo nikoliv. Pro konstrukci televizní obrazovky je však důležité zajistit určitou škálu šedivých odstínů obrazového elementu, tj. je třeba zajistit, aby element světlo propouštěl jen částečně. Konstruktéři experimentálních plochých televizních obrazovek se snaží řešit tento problém tím, že na obrazový element posílají napěťový puls jen takové velikosti, který přepolarizuje pouze část molekul kapalného krystalu. To znamená, že feroelektrický kapalný krystal v obrazovém elementu není v jednodoménovém stavu, ale jsou v něm zastoupeny obě domény. bjemový poměr těchto dvou domén pak udává stupeň šedi. Technologické řešení tohoto, na první pohled jednoduchého principu, však není snadné a každý konstruktér si jej chrání. Schéma systému elektrod s řídícími tranzistory feroelektrické kapalně krystalické televizní obrazovky je stejné jako při použití nematických kapalných krystalů (obr. 6). Řízení transistoru opět zabezpečuje X-elektroda. Kolmá Y-elektroda vede tentokráte posloupnost pulsů (±)-polarity s velikostí potřebnou k přepolarizaci feroelektrického kapalného krystalu.

11 Společná elektroda je na horní skleněné destičce, na spodní je systém XY-elektrod. Vzdálenost mezi skleněnými deskami (a tudíž i elektrodami) činí 2 µm. Co se týče funkčního prototypu ploché televizní obrazovky, japonská společnost Canon Inc. vyvinula velkoplošné ploché barevné i monochromatické TV obrazovky s vysokým kontrastem (foto 2). Foto 2: Fotografie experimentální ploché obrazovky s feroelektrickými kapalnými krystaly firmy Canon s úhlopříčkou 15. Výhodou feroelektrických kapalných krystalů je tedy jejich rychlost přepolarizace, tj. rychlost změny optického kontrastu vlivem elektrického pole. Zkušenosti s prototypy těchto obrazovek s větší úhlopříčkou však ukázaly značnou technologickou náročnost jejich výroby. Ta například spočívá v zabezpečení dokonalého uspořádání smektických vrstev s co nejmenší hustotou poruch. Jde ale o vrstevnatý smektický kapalný krystal, který teče podél vrstev. Například při rázové deformaci jakým je třeba úder obrazovky o podložku dojde k rozrušení vrstevnatého uspořádání doprovázeného generací velkého množství poruch v systému vrstev. Uvažovalo se i o přidání polymerních molekul, které by po uspořádání rovin kapalného krystalu a ozáření UV zářením vytvořily polymerní řetězce s cílem stabilizovat rovinné uspořádání feroelektrického kapalného krystalu. To komplikuje technologii obrazovek

12 s feroelektrickými kapalnými krystaly ve srovnání s obrazovkami na bázi nematických kapalných krystalů, jejichž technologie dosáhla v posledních letech značného pokroku. Proto se v současnosti vyrábějí jen malé obrazovky s feroelektrickými kapalnými krystaly, neboť při menším rozměru obrazovky je uspořádání vrstev stabilnější. Menší obrazovky s úhlopříčkou do 2,5 cm jsou vhodné jako hledáčky digitálních fotoaparátů nebo mohou sloužit v TV projektorech. Tyto aplikace jsou doménou společnosti Displaytech [i3]. Další důležitou oblastí jejich použití jsou optické telekomunikace, kde je lze využít jako rychlé světelné uzávěrky a modulátory v optických kabelech. Některé další trendy ve vývoji monitorů a TV obrazovek Vývoj plochých obrazovek na bázi nematických kapalných krystalů se nezastavil ani v současné době. Firma Philips zkouší technologii nanášení směsi nematického kapalného krystalu s polymerními molekulami na podklad, opatřený systémem elektrod. Pak je směs osvícena UV zářením jedné frekvence, které vede k polymerizaci jednoho typu polymerních molekul. Tím se podaří vytvořit síť buněk, které budou tvořit obrazové elementy budoucí displeje. Poté aplikací UV záření jiné frekvence se vytvoří polymerní povrch, překrývající obrazové elementy. Firma Sharp se nyní snaží vyvinout kapalně krystalickou obrazovku, umožňující prostorový třírozměrný obraz. brazovka pro 3D obraz je složena ze dvou vrstev tvořená vrchní a spodní obrazovkou. Ve vrchní obrazovce se vytváří systém paralelních vertikálních proužků šířky 120 µm, které jsou neprůhledné. Tyto proužky jsou od sebe odděleny mezerami šířky 60 µm, kterými je možné sledovat obraz na spodní obrazovce. Na spodní obrazovce se promítají obrazy pro levé a pravé oko. Je-li divák ve vhodné vzdálenosti od obrazovky, systém vertikálních proužků dovoluje pozorovat obraz, určený pro levé oko a současně zabraňuje levému oku vidět obraz určený pro oko pravé. Podobná situace je i pro pravé oko. Výhodou je to, že není nutné používat polarizační brýle, ale zase je třeba, aby pozorovatel byl ve vzdálenosti asi 50 cm od středu obrazovky. brazovka tohoto typu je tedy zatím určena jen pro jednoho diváka a proto nachází použití v přístrojích pro jednoho uživatele. Jde zejména o obrazovky telefonních přístrojů, monitory počítačů či obrazovky pro konstruktéry nebo pro lékařské přístroje. Vypnutím vrchní obrazovky se obrazovka změní v klasickou 2D obrazovku. Uvažuje se i o možnosti konstrukce zobrazovače s využitím kapalných krystalů se zalomenými molekulami. Princip tohoto zobrazovače využívá možnosti přechodu mezi

13 antiferoelektrickou strukturou při nulovém elektrickém poli a vznikem feroelektrických domém při aplikaci elektrického pole nízké frekvence. Antiferoelektrická struktura je opticky transparentní zatímco feroelektrické domény světlo rozptylují. Ukazuje se, že pro dostatečný kontrast stačí vrstva kapalného krystalu o tloušťce 2 µm, kterou lze přepínat napětím V. Rychlost změny kontrastu je typicky ~100 µs. Kapalně krystalické zobrazovače nejsou však jedinou možností konstruovat ploché a tenké zobrazovače, které postupně nahrazují klasické monitory a TV obrazovky využívající katodového záření. Pro informaci čtenáři je třeba poznamenat, že jsou již komercializovány ploché TV obrazovky, využívající plazmového výboje. Tyto plazmové obrazovky (např. od firmy Panasonic o úhlopříčce 106 cm) jsou konkurencí televizních kapalně krystalických obrazovek s větší úhlopříčkou (Panasonic s úhlopříčkou 80,2 cm, viz [i4]). Dalším konkurentem jak kapalně krystalických tak plazmových obrazovek mohou být obrazovky na bázi organických světlo emitujících diod (LED). proti nematickým kapalně krystalickým obrazovkám, které potřebují homogenní zdroj světla, který obrazovku prosvěcuje, jsou LED aktivními prvky, které světlo sami emitují. To je jejich výhoda, takže podaří-li se zvládnout technologii výroby, mohly by být v budoucnosti obrazovky využívající LED alternativou jak plazmových tak kapalně krystalických televizních obrazovek a monitorů. Záleží tedy na tom, u kterého typu ploché obrazovky se podaří snížit náklady na jejich velkosériovou výrobu. Model tenké a ploché obrazovky, jejíž výroba bude ekonomicky a technologicky výhodnější, pak na trhu definitivně prorazí. Literatura všeobecně o kapalných krystalech: [1] P. J. Collings, M. Hird: Introduction to Liquid Crystals, Chemistry and Physics (Taylor and Francis, London 1997). [2] M. Mitov: Les Cristaux Liquides (Presses Universitaires d e France (série Que sais-je?) Paris 2000). [3] M. Glogarová: Kapalné krystaly (HThttp://emf-9.fzu.cz/lidi/glogarova/kapkrystaly/Kap-krystHTML2.htmTH). [4] L. Lejček: Vesmír 68(7) (1989) 373. [5] L. Lejček: Elektronika (6/1992) 4; (11/1992) 4. [6] L. Lejček: Jemná mechanika a optika 49(6) (2004) 167.

14 Internetové odkazy na některé nabídky kapalně krystalických obrazovek a monitorů: [i1] Internetové stránky firmy ACER: HThttp://www.acer.cz/TH. [i2] Internetové stránky firmy EIZ: HThttp://www.eizo.com/products/lcd/TH. [i3] Internetové stránky firmy DisplayTech: HThttp://www.displaytech.com/TH. [i4] Internetové stránky a nabídka produktů firmy Panasonic: HThttp://www.panasonic.cz/TH.

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení.

Monitory LCD. Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. Monitory LCD Obsah přednášky: Princip činnosti monitorů LCD. Struktura základní buňky. Aktivní v. pasivní matice. Přímé v. multiplexované řízení. 1 Základní informace Kapalné krystaly byly objeveny v r.

Více

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors).

LCD displeje rozdělujeme na pasivní DSTN (Double Super Twisted Nematic) a aktivní TFT (Thin Film Transistors). OBRAZOVKA TYPU CRT Princip obrazovky katodovou paprskovou trubici (Cathode Ray Tube) CRT, objevil 1897 dr. Brown. Roku 1936 byla patentována první televizní obrazovka. Obrazovka je vzduchoprázdná skleněná

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy

OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy OBRAZOVKY, MONITORY, DISPLEJE A POLARIZOVANÉ SVĚTLOĚ doc. RNDr. Josef Hubeňák, CSc. Podpora přednášky kurzu Mezioborové dimenze vědy Obrazovky, displeje, polarizované světlo Josef Hubeňák Univerzita Hradec

Více

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA) Optoelektronika elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD Elektro-optické převodníky žárovka - nejzákladnější EO převodník nevhodné pro optiku široké spektrum vlnových délek vhodnost pro EO

Více

MONITOR. Helena Kunertová

MONITOR. Helena Kunertová MONITOR Helena Kunertová Úvod O monitorech Historie a princip fungování CRT LCD PDP Nabídka na trhu Nabídka LCD na trhu Monitor Výstupní elektronické zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky Michal Bílek Karel Johanovský SPŠ - JIA Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír papír, dataprojektory 1 OBSAH Úvodem Aditivní model Gamut Pozorovací úhel CRT LCD Plazma OLED E-Paper Dataprojektory

Více

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Datum vypracování: 28.9. 2011 Vypracoval:

Více

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní)

LCD displeje. - MONOCHROMATICKÉ LCD DISPLEJE 1. s odrazem světla (pasivní) LCD displeje LCD = Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) Tekutými krystaly se označují takové chemické látky, které pod vlivem elektrického pole (resp. elektrického napětí) mění svoji molekulární

Více

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Monitor EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.12 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

Monitory, televizory

Monitory, televizory VY_32_INOVACE_PZA_216 Monitory, televizory Mgr. Radka Mlázovská Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Hezká optika s LCD a LED

Hezká optika s LCD a LED Hezká optika s LCD a LED JOSEF HUBEŇÁK Univerzita Hradec Králové Jednou z posledních částí fyziky, kterou se na střední škole pokoušíme zaujmout naše studenty, je optika. Velmi propracovaná učebnice [1]

Více

5. Zobrazovací jednotky

5. Zobrazovací jednotky 5. Zobrazovací jednotky CRT, LCD, Plazma, OLED E-papír, diaprojektory Zobrazovací jednotky Pro připojení zobrazovacích jednotek se používá grafická karta nebo také video adaptér. Úkolem grafické karty

Více

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření

Světlo 1) Světlo patří mezi elektromagnetické vlnění (jako rádiový signál, Tv signál) elmg. vlnění = elmg. záření OPTIKA = část fyziky, která se zabývá světlem Studuje zejména: vznik světla vlastnosti světla šíření světla opt. přístroje (opt. soustavami) Otto Wichterle (gelové kontaktní čočky) Světlo 1) Světlo patří

Více

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009.

PRAKTIKUM III. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM III Úloha č. XXVI Název: Vláknová optika Pracoval: Jan Polášek stud. skup. 11 dne 23.4.2009 Odevzdal dne: Možný počet bodů

Více

Úkoly. 1 Teoretický úvod. 1.1 Mikroskop

Úkoly. 1 Teoretický úvod. 1.1 Mikroskop Úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. Odhadněte maximální chyby měření. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro

Více

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU Hystorie Alexander Bain (Skot) 1843 vynalezl fax (na principu vodivé desky s napsaným textem nevodivým, který se snímal kyvadlem opatřeným jehlou s posunem po malých

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Optika. Zápisy do sešitu

Optika. Zápisy do sešitu Optika Zápisy do sešitu Světelné zdroje. Šíření světla. 1/3 Světelné zdroje - bodové - plošné Optická prostředí - průhledné (sklo, vzduch) - průsvitné (matné sklo) - neprůsvitné (nešíří se světlo) - čirá

Více

Přednáška č.14. Optika

Přednáška č.14. Optika Přednáška č.14 Optika Obsah základní pojmy odraz a lom světla disperze polarizace geometrická optika elektromagnetické záření Světlo = elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390nm (fialové) až 790nm (červené)

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Monitory a grafické adaptéry

Monitory a grafické adaptéry Monitory a grafické adaptéry Monitor je důležitá součást rozhraní mezi uživatelem a počítačem Podle technologie výroby monitorů rozlišujeme: CRT monitory (Cathode Ray Tube) stejný princip jako u TV obrazovek

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

Symetrie molekul a stereochemie

Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul a stereochemie Symetrie molekul Operace symetrie Bodové grupy symetrie Optická aktivita Stereochemie izomerie Symetrie Prvky a operace symetrie výchozí

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci.

GEOMETRICKÁ OPTIKA. Znáš pojmy A. 1. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Znáš pojmy A. Znázorni chod význačných paprsků pro spojku. Čočku popiš a uveď pro ni znaménkovou konvenci. Tenká spojka při zobrazování stačí k popisu zavést pouze ohniskovou vzdálenost a její střed. Znaménková

Více

Polarizované světlo a fotoelasticita

Polarizované světlo a fotoelasticita Polarizované světlo a fotoelasticita Obrázek znázorňuje zatížený vzorek obsahující ostré vruby. Vzniklá světlá a tmavá pole charakterizují rozložení napětí ve vzorku, i koncentraci napětí v okolí vrubů.

Více

7.ročník Optika Lom světla

7.ročník Optika Lom světla LOM SVĚTLA. ZOBRAZENÍ ČOČKAMI 1. LOM SVĚTLA NA ROVINNÉM ROZHRANÍ DVOU OPTICKÝCH PROSTŘEDÍ Sluneční světlo se od vodní hladiny částečně odráží a částečně proniká do vody. V čisté vodě jezera vidíme rostliny,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/3.080 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Stejnosměrné stroje Konstrukce

Stejnosměrné stroje Konstrukce Stejnosměrné stroje Konstrukce 1. Stator část stroje, která se neotáčí, pevně spojená s kostrou může být z plného materiálu nebo složen z plechů (v případě napájení např. usměrněným napětím) na statoru

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Základní poznatky Zdroje světla světlo vzniká různými procesy (Slunce, žárovka, svíčka, Měsíc) Bodový zdroj Plošný zdroj Základní poznatky Optická prostředí

Více

Program. Zobrazovací jednotky

Program. Zobrazovací jednotky Program Zobrazovací jednotky CRT, LCD, plazmové, monitory dataprojektory, parametry současných zoobrazovacích jednotek rozlišení barevná hloubka obnovovací frekvence šířka pásma rozkladové frekvence Zobrazovací

Více

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH

SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH SBÍRKA ŘEŠENÝCH FYZIKÁLNÍCH ÚLOH MECHANIKA MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA ELEKTŘINA A MAGNETISMUS KMITÁNÍ A VLNĚNÍ OPTIKA FYZIKA MIKROSVĚTA ODRAZ A LOM SVĚTLA 1) Index lomu vody je 1,33. Jakou rychlost má

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí Název a číslo projektu CZ.1.07/1.1.38/01.0021

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ZRCADLY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Optika Úvod Vytváření obrazů na základě zákonů optiky je častým jevem kolem nás Základní principy Základní principy Zobrazování optickými přístroji

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze

David Buchtela. Monitory 20.10.2009. Monitory. David Buchtela. enýrství lská univerzita v Praze 1 20.10.2009 Monitory Monitory David Buchtela Katedra informačního inženýrstv enýrství Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělsk lská univerzita v Praze Kamýcká 129, Praha 6 - Suchdol 2 Monitory Monitor

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

LCD (3) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii LCD (4) LCD (2)

LCD (3) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii LCD (4) LCD (2) LCD (1) LCD(Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která přisvéčinnosti využívá technologii kapalných (tekutých) krystalů Používá se zejména jako zobrazovací jednotka pro: přenosné počítače (notebook,

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru

4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu. A) Kalibrace tónového generátoru 4. Měření rychlosti zvuku ve vzduchu Pomůcky: 1) Generátor normálové frekvence 2) Tónový generátor 3) Digitální osciloskop 4) Zesilovač 5) Trubice s reproduktorem a posuvným mikrofonem 6) Konektory A)

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken

VLASTNOSTI VLÁKEN. 3. Tepelné vlastnosti vláken VLASNOSI VLÁKEN 3. epelné vlastnosti vláken 3.. Úvod epelné vlastnosti vláken jsou velice důležité, neboť jsou rozhodující pro volbu vhodných parametrů zpracování i použití vláken. Závisí na chemickém

Více

Optoelektronické. BGL Vidlicové optické závory. snímače

Optoelektronické. BGL Vidlicové optické závory. snímače Jednocestné optické závory jsou nepřekonatelné v jejich schopnosti rozlišovat malé díly a jemné detaily, stejně jako v provozní spolehlivosti. Nevýhody jsou pouze v jejich montáži a nastavení. A právě

Více

Základní funkce obrazového senzoru a displeje

Základní funkce obrazového senzoru a displeje Obrazové displeje Základní funkce obrazového senzoru a displeje zobrazovací systém konverze 3D na 2D senzor opto_elektrická konverze, časový multiplex displej elektro_optická konverze, časový demultiplex

Více

Rozšíření bakalářské práce

Rozšíření bakalářské práce Rozšíření bakalářské práce Vojtěch Vlkovský 2011 1 Obsah Seznam obrázků... 3 1 Barevné modely... 4 1.1 RGB barevný model... 4 1.2 Barevný model CMY(K)... 4 1.3 Další barevné modely... 4 1.3.1 Model CIE

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76)

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) POPÍŠ VYNÁLEZU 186037 Ul) (BI) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

P o l a r i z a c e s v ě t l a

P o l a r i z a c e s v ě t l a Ú k o l : P o l a r i z a c e s v ě t l a 1. Pozorovat různé polarizační stavy světla. 2. Seznámit se s funkcí optického polarizátoru. 3. Experimentálně prověřit zákon Maluse. P o t ř e b y : Viz seznam

Více

Lasery optické rezonátory

Lasery optické rezonátory Lasery optické rezonátory Optické rezonátory Optickým rezonátorem se rozumí dutina obklopená odrazovými plochami, v níž je pasivní dielektrické prostředí. Rezonátor je nezbytnou součástí laseru, protože

Více

OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. OPTIKA Polarizace světla TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Světlo je příčné elektromagnetické vlnění. Vektor intenzity E elektrického pole

Více

HALOVÉ JEVY OBJEKTIVEM AMATÉRSKÉHO FOTOGRAFA. Mgr. Hana Tesařová

HALOVÉ JEVY OBJEKTIVEM AMATÉRSKÉHO FOTOGRAFA. Mgr. Hana Tesařová HALOVÉ JEVY OBJEKTIVEM AMATÉRSKÉHO FOTOGRAFA Mgr. Hana Tesařová Halové jevy v atmosféře Optické jevy v atmosféře objevují se díky lomu a odrazu slunečního nebo měsíčního světla v drobných ledových krystalech

Více

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla

Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 3: Měření vlnové délky světla G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Gymnázium G Hranice Test

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE

OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE OPTIKA OPTIKA - NAUKA O SVĚTLE - jeden z nejstarších oborů yziky - studium světla, zákonitostí jeho šíření a analýza dějů při vzájemném působení světla a látky SVĚTLO elektromagnetické vlnění λ = 380 790

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače Televizní obrazovky a zobrazovače Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Obrazovky a monolitické zobrazovače pro BTV dělení. CRT vakuové

Více

Televizní obrazovky a zobrazovače

Televizní obrazovky a zobrazovače Televizní obrazovky a zobrazovače Prof. Ing. Václav Říčný, CSc. Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Obrazovky a monolitické zobrazovače pro BTV dělení. CRT vakuové

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

LCD (2) LCD (3) LCD panel je složen z následujících částí: LCD (4) LCD (5) LCD (6) Kapalné krystaly se dělí do třech skupin:

LCD (2) LCD (3) LCD panel je složen z následujících částí: LCD (4) LCD (5) LCD (6) Kapalné krystaly se dělí do třech skupin: LCD (1) LCD (Liquid Crystal Display): zobrazovací jednotka, která při své činnosti využívá technologii kapalných (tekutých) krystalů Používá se zejména jako zobrazovací jednotka pro: přenosné počítače

Více

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu.

1. Snímací část. Náčrtek CCD čipu. CCD 1. Snímací část Na začátku snímacího řetězce je vždy kamera. Před kamerou je vložen objektiv, který bývá možno měnit. Objektiv opticky zobrazí obraz snímaného obrazu (děje) na snímací součástku. Dříve

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky.

Polovodičové prvky. V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Polovodičové prvky V současných počítačových systémech jsou logické obvody realizovány polovodičovými prvky. Základem polovodičových prvků je obvykle čtyřmocný (obsahuje 4 valenční elektrony) krystal křemíku

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika

Variátor. Doutnavka. Zářivka. Digitron. Sensistor. Kompaktní Zářivka. Ing. Ladislav Fišer, Ph.D.: Druha prednaska. VA charakteristika VA charakteristika Variátor R S a R D. = f(u) VA charakteristika Doutnavka Sériové řazení 0-A náběhová oblast A-B pracovní oblast B-C oblast přetížení U R = I 27.2.2008 12:46 Základy elektroniky - 2. přednáška

Více

ZRCADLA A KALEIDOSKOP

ZRCADLA A KALEIDOSKOP ZRCADLA A KALEIDOSKOP Zrcadlo je dostatečně hladký povrch odrážející světlo, čímž vzniká obraz předmětů před zrcadlem. Používá se běžně v domácnosti, dopravních prostředcích, zdravotnictví, optických zařízeních,

Více

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí

3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3. MAGNETSMUS 3.1 Magnetické pole ve vakuu a v látkovén prostředí 3.1.1 Určete magnetickou indukci a intenzitu magnetického pole ve vzdálenosti a = 5 cm od velmi dlouhého přímého vodiče, jestliže jím protéká

Více

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010

Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010 Počítačová grafika Grafické karty a monitory (metodické materiály) dr. Josef Šedivý Centrum talentů UHK, 2010 Grafické karty zajišťuje o zobrazení obrazu na monitoru Původně grafické čipy (TV modulátory)

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.14.9 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 02. 12. 2012 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Kapitola 3. Magnetické vlastnosti látky. 3.1 Diamagnetismus

Kapitola 3. Magnetické vlastnosti látky. 3.1 Diamagnetismus Kapitola 3 Magnetické vlastnosti látky Velká část magnetických projevů je zejména u paramagnetických a feromagnetických látek způsobena především spinovým magnetickým momentem. Pokud se po sečtení všech

Více

Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10

Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10 Úloha č. 10 Základy mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se základní obsluhou třech typů laboratorních mikroskopů: - biologického - metalografického - stereoskopického 2. Na výše jmenovaných mikroskopech

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové

Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární proudové MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE, MAXWELLOVY ROVNICE MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Magnetické vlastnosti látek (magnetik) jsou důsledkem orbitálního a rotačního pohybu elektronů. Obíhající elektrony představují elementární

Více

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. Marek Teuchner Příprava Opravy Učitel Hodnocení. 1 c p. = (ε r

Jméno a příjmení. Ročník. Měřeno dne. Marek Teuchner Příprava Opravy Učitel Hodnocení. 1 c p. = (ε r FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM Ústav fyziky FEKT VUT BRNO Jméno a příjmení Petr Švaňa Ročník 1 Předmět IFY Kroužek 38 ID 155793 Lab. skup. Spolupracoval Měřeno dne Odevzdáno dne Marek Teuchner 11. 3. 2013 25. 3.

Více

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce

Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 16. prosince 2008 FI FSI VUT v Brn 1 Příklady: 31. Elektromagnetická indukce 1. Tuhý drát ohnutý do půlkružnice o poloměru a se rovnoměrně otáčí s úhlovou frekvencí ω v homogenním magnetickém poli o indukci

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1

OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1 OPTIKA VLASTNOSTI SVĚTLA ODRAZ SVĚTLA OPAKOVÁNÍ - 1 a) Vysvětli, co je zdroj světla? b) Co je přirozený zdroj světla a co umělý? c) Proč vidíme tělesa, která nevydávají světlo? d) Proč je lepší místnost

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více