Kapalné krystaly. (a jejich užití v zobrazovací technice)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapalné krystaly. (a jejich užití v zobrazovací technice)"

Transkript

1 Kapalné krystaly (a jejich užití v zobrazovací technice) RNDr. Lubor Lejček, DrSc. Fyzikální ústav Akademie věd ČR Úvod co jsou kapalné krystaly? V současné době tenké a ploché kapalně krystalické monitory stále více vytlačují klasické objemné katodové obrazovky, pracující při vysokém napětí. V tomto příspěvku se tedy zaměříme na principy a možnosti využití kapalných krystalů pro zobrazování informací v zobrazovačích (displejích) a v plochých televizních obrazovkách. Než přistoupíme k popisu těchto perspektivních aplikací, na kterých se v současné době stále pracuje, připomeňme čtenáři, co to kapalné krystaly vlastně jsou a jaké jsou principy zobrazování informací s jejich pomocí. Je však třeba podotknout, že v tomto úvodu budou zmíněny jen ty nejzákladnější fyzikální vlastnosti kapalných krystalů, potřebné pro sledování dalších částí příspěvku, věnovaných vybraným aplikacím kapalných krystalů. Více a podrobněji se lze o vlastnostech kapalných krystalů dovědět například ve všeobecné populárnější formě [1-6], kde jsou i odkazy na odbornou literaturu. Porovnejme nejprve pevný krystal s izotropní kapalinou. V pevném krystalu jsou atomy uspořádány periodicky ve všech třech směrech. Naopak kapalina je zcela neuspořádaná a v každém směru má stejné (izotropní) vlastnosti. Na druhé straně existuje řada organických látek s obecně nesférickými molekulami, například protáhlými, lomeného tvaru (připomínající banán) či diskovitými, které se díky tvaru molekul v určitém rozmezí teplot nad bodem tání orientují do určitého směru. Vzniká tak kapalina, která díky orientaci molekul vykazuje anizotropní vlastnosti. Jde například o anizotropní šíření světla, kdy rychlost šíření světla ve směru orientace molekul je jiná než ve směru kolmém na orientaci molekul. Tuto anizotropní kapalinu, ve které se současně spojují vlastnosti kapaliny (těžiště molekul jsou náhodně

2 rozložené a látka teče) a krystalu (směrová orientace molekul) proto nazýváme kapalným krystalem. Přesněji řečeno, jde o tzv. termotropní kapalný krystal, neboť fázový přechod z izotropní do kapalně krystalické fáze probíhá při snižování teploty. Základní kapalně krystalickou fází, stále využívanou v zobrazovacích aplikacích, je tzv. nematická fáze. bvykle se objevuje u látek tvořených nechirálními protáhlými molekulami při ochlazování z izotropní fáze. Při teplotě fázového přechodu začne být energie tepelných fluktuací srovnatelná s van der Walsovými silami, které začínají protáhlé molekuly látky směrově orientovat. Stupeň orientace se zvyšuje s dalším poklesem teploty. Stále však jde o kapalinu, jelikož nedochází k periodickému uspořádání molekul (obr. 1). Tato fáze se nazývá nematický kapalný krystal. Směr orientace molekul se nazývá direktor a součastně se jedná o optickou osu nematického kapalného krystalu. 1 Schematické znázornění struktury nematické fáze, tvořené protáhlými molekulami. Molekuly jsou orientovány převážně v jednom směru. 2 Schematické znázornění struktury smektické A fáze, ve které jsou protáhlé molekuly, uspořádané ve vrstvách, rovnoběžné s normálou k vrstvě. 3 Schematické znázornění struktury smektické C fáze, ve které jsou protáhlé molekuly ve vrstvách odkloněné od normály k vrstvám. Při studiu kapalně krystalických materiálů byly objeveny i jiné fáze než již zmíněná nematická fáze. Tentýž kapalný krystal s protáhlými molekulami, který při ochlazování z izotropní kapalné fáze tvořil nejprve nematickou fázi, může při dalším poklesu teploty přejít do tzv. smektické fáze. Smektická fáze je tvořena vrstvami molekul, které jsou relativně tuhé, ale mohou po sobě velice snadno klouzat: krystal teče podél těchto rovin (dvojrozměrná kapalina). Molekuly jsou v rovinách uspořádány obvykle rovnoběžně; je-li jejich orientace kolmá na rovinu vrstev, jde o tzv. smektický A (SmA) kapalný krystal (obr. 2), svírají-li molekuly s kolmicí k vrstvám nenulový úhel θ, jedná se o tzv. smektický C (SmC) kapalný krystal (obr. 3). Existují i smektické fáze s jiným molekulárním uspořádáním ve vrstvách, ale

3 P mířící tyto látky ještě použití v zobrazovací technice nenalezly. Pro další popisované aplikace budou důležité tzv. chirální smektické C kapalné krystaly: protáhlé molekuly, které je tvoří, jsou chirální (t.j. existují vždy dvě modifikace molekul: tzv. pravé a levé, které jsou svým zrcadlovým obrazem). Při uspořádání chirálních molekul do smektických rovin se jejich dipólový moment zcela nekompenzuje. Nezkompenzované složky dipólového momentu leží právě v rovině smektických vrstev, kde se sčítají. U tenkých vzorků o tloušťce kolem pouhých 2 µm lze pomocí vhodné úpravy povrchu krycích skleněných destiček, mezi kterými je kapalný krystal umístěn, dosáhnout toho, že jsou vrstvy krystalu uspořádány kolmo ke skleněným destičkám a že jsou molekuly ve vrstvách orientovány tak, aby všechny jejich dipólové momenty mířily jedním směrem a to kolmo k destičkám. Vzniká tak tzv. feroelektrická doména (obr. 4). Chirální smektické C kapalné krystaly se tedy též nazývají feroelektrické kapalné krystaly. 4 Mechanizmus přechodu od feroelektrické domény se spontánní polarizací PP p k pozorovateli (a) k doméně s opačným směrem polarizace (c). pačným doménám (a) a (c) odpovídá jiný směr molekul (optické osy). Jednu doménu lze převést na druhou otáčením molekul po povrchu myšleného kužele (b), kdy se tloušťka vrstvy d nemění a nedochází tak k deformaci vrstev. Zcela nové typy fází lze nalézt u kapalných krystalů s protáhlými zalomenými molekulami, připomínajícími tvarem banán. Pro tento tvar molekul se někdy tyto kapalně krystalické fáze nazývají banánovité kapalné krystaly. Zalomené molekuly bývají obvykle nechirální, ale jsou polární. Proto lze na jednom vzorku současně pozorovat domény s levotočivou či pravotočivou chiralitou. Vzhledem ke tvaru molekul a možnostem jejich zabudování do vrstev však existuje více možných struktur. V současnosti patří výzkum banánovitých kapalných krystalů k nejaktuálnějším problematikám v této oblasti výzkumu. Molekuly kapalných krystalů jak ve feroelektrické fázi tak v chirálních doménách pozo rovaných u tzv. banánovitých kapalných krystalů reagují na působení vnějšího elektrického pole prostřednictvím svých permanentních dipólových momentů. Vlivem elektrického pole

4 pak dochází k natáčení molekul a tudíž i ke změně optických vlastností kapalných krystalů. To je ostatně základní princip všech aplikací kapalných krystalů v zobrazovací technice. Některé z těchto aplikací probereme v následujících částech této informace. V závěru úvodní části však ještě uvedeme pro lepší představu čtenáře příklady látek, u kterých existují kapalně krystalické fáze. Základem molekuly těchto látek jsou obvykle benzenová jádra, která tvoří tuhé jádro molekuly kapalného krystalu, které je ještě prodloužené po stranách alifatickými řetězci. Typickou látkou s protáhlými molekulami je 4-kyano 4'-heptylbifenyl, označovaný jako 7CB. Nematická fáze existuje v teplotním rozmezí od 28,5 C do 42 C. Nad tímto teplotním intervalem přechází látka do isotropní kapalné fáze, pod ním krystalizuje. Složitější látkou tvořenou molekulami se dvěma chirálními jádry je série látek, označovaná obecně jako KLLm/n. Je tvořena molekulami typu: Například látka KLL6/4 z této série při ochlazování přechází při teplotě 110 C ze SmA fáze do feroelektrické fáze. Při dalším poklesu teploty na 96 C dochází k fázovému přechodu do antiferoelektrické fáze. Pod 56 C látka krystalizuje. Jedním z mnoha příkladů látky se zalomenými molekulami je látka, jejíž molekula je popsána následujícím strukturním vzorcem: CH 3 CH 3 C 10 H 21 C 10 H 21 Kapalně krystalická fáze podobná smektické C fázi, ale označovaná jako B2, existuje u této látky v teplotním intervalu od 173 C do 213 C. V současné době počet látek, které mají nějakou kapalně krystalickou fázi, již jde do statisíců. Kapalně krystalické zobrazovače a obrazovky na bázi nematických kapalných krystalů Jak pracuje kapalně krystalický zobrazovač (displej) v náramkových hodinkách? Nematický kapalný krystal je umístěn mezi dvě skleněné destičky, které jsou po stranách

5 zatavené. Použitý kapalný krystal je směsí několika látek zvolenou tak, aby nematická fáze existovala v širokém rozmezí teplot, např. od -20ºC do 50ºC. Kromě toho jde o směsi na bázi bifenylů, které jsou rezistentní vůči vlivu slunečního ultrafialového záření a nerozkládají se jeho vlivem. Na destičky jsou jednak napařené průhledné elektrody ve tvaru symbolů, které je třeba zobrazit, například segmentů číslic. Segmenty číslic tak vytváří jednotlivé zobrazovací prvky zobrazovače. Dále je na skleněné destičky napařená vrstva SiB2B, která zajistí orientaci molekul kapalného krystalu v celém objemu zobrazovače a to tak, že jsou molekuly rovnoběžné se sklíčky a podél tloušťky zobrazovače se otáčí o 90 (tzv. stočená struktura kapalného krystalu). Na vnější stranu sklíček jsou nalepené polymerní fólie sloužící jako polarizátor a analyzátor procházejícího světla. Tloušťka zobrazovače je µm, což je podstatně více než je vlnová délka viditelného světla. V tom případě rovina polarizovaného světla sleduje stočenou strukturu nematika a na tloušťce zobrazovače se otočí o 90. K otáčení roviny polarizovaného světla dojde tehdy, když dlouhé osy molekul, zakotvených na skleněné destičce, leží v rovině polarizovaného světla, vytvořeného polarizátorem (horní skleněná destička na obr. 5). Analyzátor se pak nastaví například tak, aby polarizované světlo, prošlé zobrazovačem, propustil. V případě schématu na obr. 6 jde tedy o tzv. zkřížený polarizátor a analyzátor. 5 Schéma jednoho zobrazovacího prvku zobrazovače s nematickým kapalným krystalem. Kapalný krystal je umístěn mezi dvěma skleněnými destičkam i vzdálenými o 20 µm. Kotvení pomocí SiB2B orientuje molekuly na horní a spodní skleněné destičce tak, aby svíraly úhel 90. Nepůsobí-li elektrické napětí, jsou molekuly v objemu mezi destičkami ve stočené konfiguraci, která otáč í rovinu polarizovaného světla o 90. Polarizátor a analyzátor jsou na sebe kolmé, aby světlo s rovinou polarizace otočenou o 90 procházelo. Pod napětím se orientace molekul změní a rovina polarizovaného světla, která již není strukturou kapalného krystalu otáčena, analyzátorem neprojde. Po vypnut í elektrického napětí vliv kotvení molekul ke skleněným destičkám způsobí opětné nastavení stočené konfigurace molekul.

6 Přiložením elektrického napětí o velikosti několika voltů na kapalný krystal mezi elektrodami zobrazovacího prvku se v něm indukuje makroskopická polarizace (například rovnoběžně s dlouhou osou kapalného krystalu) a otáčí tak dlouhou osu molekul ve směru elektrického pole. Tím se stočená struktura nematika mezi segmenty elektrod změní na uniformní strukturu s rovnoběžně orientovanými molekulami kolmými na skleněné destičky. Mezi segmenty elektrod pod napětím není tedy rovina polarizovaného světla stáčena a světlo v této části zobrazovače není analyzátorem propuštěno (obr. 6). Elektrody pod napětím tak vytváří číslici, která je tmavá (světlo tudy neprojde) na světlém okolí (kde nepůsobí elektrické napětí), kudy světlo prochází. Jelikož náramkové hodinky využívají k zobrazování informací dopadajícího slunečního světla (tzv. pasivní zobrazovač), je pod spodním sklíčkem umístěno zrcátko, které obraz displeje odráží k pozorovateli. 6 Schématický řez TV obrazovkou s nematickým kapalným krystalem. Vlevo elektrický obvod jednoho elementu obrazovky ( T tranzisto r, K.K. kapalný krystal, S.E. společná elektroda). Společná elektroda je na horní skleněné destičce, na spodní je systém X,Y-elektrod. Zobrazovač v náramkových hodinkách je tedy jednoduchou světelnou uzávěrkou, která světlo buď propustí nebo nikoliv. Je to dáno tím, že přiložené elektrické pole je natolik vysoké, že většina molekul v objemu mezi elektrodami je zcela přetočená do směru pole. V televizních obrazovkách či počítačových monitorech, kde je obraz složen z mozaiky obrazových elementů, je však nutné dosáhnout určité stupnice šedi či určité barevné škály. Stupeň šedi, tj. stupeň propustnosti obrazového elementu je dán velikostí elektrického napětí. S rostoucím napětím se molekuly více a více natáčí do směru elektrického pole a propustnost obrazového elementu tak postupně klesá. Barevnosti obrazovky se dosáhne barevnými filtry. Jeden barevný obrazový element je složen ze tří sousedících obrazových elementů, opatřených červeným, zeleným a modrým barevným filtrem. Danému stupni světelné propustnosti obrazového elementu tak odpovídá daný barevný odstín. Každá obrazovka má

7 vlastní plochý homogenní zdroj světla, který zezadu obrazovku prosvěcuje. Ploché kapalně krystalické televizní obrazovky a počítačové monitory tedy již nejsou pasivní. 7 Schematické znázornění obrazového elementu s feroelektrickými kapalnými krystaly, jejichž vr stvy (sv) jsou kolmé na kryc í skleněné destičky (sd). A - analyzátor, P - polarizátor, P,A - orientace polarizátoru a analyzátoru vůč i kolmic i ke smektickým vrstvám (sv); rovina polarizátoru svírá s touto kolmicí úhel Ω. ptická osa je totožná se směrem moleku l ρ ρ n ve vrstvách, vekto r P označuje orientaci dipólových momentů molekul (spontánní polarizace). Přiložené napě tí je označeno jako. a) Přiložené napětí orientuje dipólové momenty molekul a tudíž i samotné molekuly tak, že po průchodu polarizátorem P leží molekuly (t.j. optická osa ρ n ) v rovině polarizovaného světla. Analyzáto r, kolmý k polarizátoru však toto světlo nepropustí a tak je obrazový element pro světlo neprůchodný. b) Napětí opačné polarity otáčí směr dipólových momentů molekul a tedy i optické osy kapalného krystalu tak, že směr molekul ρ n je odkloněn od roviny polarizátoru a analyzátoru o úhel Ω 45, t. j. vekto r ρ n má nenulové složky při projekci do rovin polarizátoru i analyzátoru). brazový element světlo propouští. V Pro vytvoření obrazu na obrazovce či monitoru je třeba každý obrazový element vhodným způsobem ovládat či adresovat. K tomuto účelu slouží XY-systém průhledných elektrod, napařených na jednom krycím skle obrazovky. V každém průsečíku elektrod je napařen tenkovrstevný transistor (TFT) pro řízení odpovídajícího obrazového elementu. Schéma systému elektrod s řídícími tranzistory televizní obrazovky s nematickými kapalnými krystaly je znázorněno na obr. 7. Řízení transistoru zabezpečuje X-elektroda. Kolmá Y- elektroda vede posloupnost pulsů jedné polarity s velikostí potřebnou ke změně orientace molekul kapalného krystalu. (Změna orientace molekuly u nematického kapalného krystalu záleží na velikosti napětí, nikoliv na jeho polaritě). Transistor pak řídí přívod napětí na elektrodu obrazového elementu a tak dochází ke změně optické osy a tudíž i kontrastu 2 obrazového elementu. Jeden obrazový element má rozměry přibližně 0,25 0,25 mmp P. Podobně jako v případě displeje je i vnitřní povrch obrazovky pokryt napařenou vrstvou, zajišťující výchozí orientaci kapalného krystalu v objemu obrazového elementu bez přiloženého napětí. Z tohoto popisu je zřejmé, že výroba takové TV kapalně krystalické

8 obrazovky je náročnou záležitostí. Pro barevnou obrazovku o bodů (pixelů) je třeba skleněnou krycí desku obrazovky pokrýt obrazovými elementy se stejným počtem napařených TFT tranzistorů a se systémem XY elektrod. Výrobní normy připouští jen 6 defektních obrazových elementů, což zvyšuje cenu obrazovky. Výhodou kapalně krystalických obrazovek je pochopitelně jejich malá hloubka, kolem 3 cm (a méně) pro obrazovky o úhlopříčce 15 či 17, a nízké operační napětí, kolem 3V. Nevýhodami obrazovek a monitorů s nematickými kapalnými krystaly bývala pomalejší reakce nematického kapalného krystalu na přiložené elektrické pole a pomalejší návrat do výchozí konfigurace po vypnutí pole, závisející na elasticitě a viskozitě kapalného krystalu. Typicky býval tento komutační čas jednoho obrazového elementu asi ms. Dalším problémem byla velikost zorného úhlu. Ještě před 10 lety bylo možné číst údaje z obrazovky pod zorným úhlem 90 v horizontálním směru a 60 vertikálně. Zorný úhel se dařilo postupně zvětšovat jednak tím, že se úhel natočení molekul mezi spodním a horním sklem obrazovky měnil nikoliv o 90, ale o 270 (tzv. superstočená struktura kapalného krystalu). Dále se pro zvýšení kontrastu kombinovaly právě popsané obrazovky do dvou nebo tří vrstev. Tak lze dosáhnout zorného úhlu až 170 ve všech směrech pohledu na obrazovku. Další možností je tzv. bistabilní nematická struktura se dvěma stabilními stavy - stočená struktura nematika a uniformní struktura nematika, ve které jsou všechny molekuly uspořádány rovnoběžně. Tvarem pulsu elektrického pole se mění síla kotvení nematika ke spodnímu sklíčku. Tím lze dosáhnout toho, že stočená struktura přejde do uniformní rozvinuté struktury s rovnoběžnými molekulami. Foto 1: Barevný počítačový monitor firmy ACER o úhlopříčce 17 s nematickým i kapalnými krystaly, řízený TFT tranzistory. Ze záběru je patrné, že plochý a tenký kapalně krystalický monitor má dobrý kontrast i z bočního pohledu ( foto R. Louvarová)

9 Moderní technologickou úpravou je použití dvou elektrod na spodním sklíčku displeje, která je tak tenká, aby se dosáhlo uniformního molekulárního uspořádání v celém objemu obrazového elementu. Přepínáním napětí mezi elektrodami dochází i k přechodu mezi dvěma uniformními stavy se vzájemně pootočenými optickými osami. Úhel natočení optických os záleží na velikosti napětí, čímž se řídí i stupeň šedi obrazového elementu. Užitím dvou elektrod se současně dosáhlo i zmenšení komutačního času obrazového elementu. Všechny tyto úpravy dovolily v posledních letech značnou komercializaci kapalně krystalických monitorů a TV obrazovek na bázi nematik. Příklad komerčního počítačového monitoru AL1731 firmy ACER s úhlopříčkou obrazovky 17 je zobrazen na fotografii 1 [i1]. Na trhu však lze nalézt kapalně krystalické monitory řady dalších firem, např. i firmy EIZ. Nabídku monitorů této firmy lze nalézt na jejích internetových stránkách [i2], odkud jsou převzaty i informace v Tabulce. Tabulka: Komerční monito r FlexScan L767 firmy EIZ s nematickými kapalnými krystaly HThttp://www.eizo.com/products/lcd/l767/index.aspTHT ( T) Diagonála obrazovky 19 Rozměr aktivní části obrazovky 376 mm 301 mm Rozměr obrazovky (bez stojanu) 415 mm 374 mm 54 mm Počet obrazových elementů 1280 (1024 3) Rozměr obrazového elementu 0,294 mm 0,294 mm Kontrastní poměr 500:1 Zorný úhel 170 (horizontálně) 170 (vertikálně) Rychlost odezvy ~25 ms Poznámka: barva obrazu se dosahuje tím, že každé tři sousední obrazové elementy jsou opatřeny barevnými filtry základních barev (červené, zelené, modré ). brazovky na bázi feroelektrických kapalných krystalů Snížení zejména komutačního času jednoho obrazového elementu, tj. času potřebného ke změně kontrastu obrazového elementu, je možné volbou vhodného materiálu. Jako jedna z možností se tedy nabízelo použití feroelektrických kapalných krystalů. Na obr. 4a) a c) jsou schematicky znázorněné dvě možné feroelektrické domény, lišící se orientací spontánní makroskopické polarizace. Jsou-li na skleněných destičkách, kryjících

10 zobrazovač, napařeny průhledné elektrody, je možné změnou polarity vnějšího přiloženého napětí měnit i orientaci permanentních dipólů molekul. Molekuly jsou tak změnou polarity reorientovány (obr. 4b). Se změnou orientace molekul se mění i optické vlastnosti chirálního smektického C kapalného krystalu, čehož lze využít ke konstrukci zobrazovače. Ve srovnání s nematickým kapalným krystalem, jehož reorientace vlivem pole proběhne řádově za asi 0,1-0,01 s je chirální smektický C kapalný krystal daleko rychlejší: reorientaci, a tudíž i změnu optických vlastností, lze uskutečnit za µs (v závislosti na konkrétním kapalném krystalu). Tato rychlost reakce kapalného krystalu na přiložené pole již dovoluje uvažovat o jeho použití při konstrukci ploché televizní obrazovky. Na obr. 7 je zobrazeno schéma jednoho obrazového elementu obrazovky s feroelektrickými kapalnými krystaly. Roviny vrstev jsou kolmé ke skleněnému povrchu elementu, na jehož vnější straně jsou nalepeny polarizátor a analyzátor tak, aby nepropouštěly polarizované světlo v orientaci na obr. 7a. To znamená, že směr dlouhých os molekul leží v rovině polarizovaného světla, které se podél takto orientovaných molekul dobře šíří. Světlo tedy projde objemem kapalného krystalu, ale nikoliv analyzátorem, kolmým k polarizátoru a tudíž i k rovině prošlého polarizovaného světla. Při změně polarity elektrického napětí se dipólové momenty molekul natáčí do směru pole a současně jsou molekuly přetáčeny tak, jak je naznačeno na obr. 8b. V okamžiku, kdy jsou dipólové momenty molekul orientovány do směru elektrického pole, směr orientace molekul svírá s rovinou polarizátoru a analyzátoru úhel Ω 2θ 45. V tomto molekulárním uspořádání světlo obrazovým elementem projde (obr. 7b). Úplná přepolarizace feroelektrického kapalného krystalu vede k tomu, že obrazový element světlo buď propouští úplně nebo nikoliv. Pro konstrukci televizní obrazovky je však důležité zajistit určitou škálu šedivých odstínů obrazového elementu, tj. je třeba zajistit, aby element světlo propouštěl jen částečně. Konstruktéři experimentálních plochých televizních obrazovek se snaží řešit tento problém tím, že na obrazový element posílají napěťový puls jen takové velikosti, který přepolarizuje pouze část molekul kapalného krystalu. To znamená, že feroelektrický kapalný krystal v obrazovém elementu není v jednodoménovém stavu, ale jsou v něm zastoupeny obě domény. bjemový poměr těchto dvou domén pak udává stupeň šedi. Technologické řešení tohoto, na první pohled jednoduchého principu, však není snadné a každý konstruktér si jej chrání. Schéma systému elektrod s řídícími tranzistory feroelektrické kapalně krystalické televizní obrazovky je stejné jako při použití nematických kapalných krystalů (obr. 6). Řízení transistoru opět zabezpečuje X-elektroda. Kolmá Y-elektroda vede tentokráte posloupnost pulsů (±)-polarity s velikostí potřebnou k přepolarizaci feroelektrického kapalného krystalu.

11 Společná elektroda je na horní skleněné destičce, na spodní je systém XY-elektrod. Vzdálenost mezi skleněnými deskami (a tudíž i elektrodami) činí 2 µm. Co se týče funkčního prototypu ploché televizní obrazovky, japonská společnost Canon Inc. vyvinula velkoplošné ploché barevné i monochromatické TV obrazovky s vysokým kontrastem (foto 2). Foto 2: Fotografie experimentální ploché obrazovky s feroelektrickými kapalnými krystaly firmy Canon s úhlopříčkou 15. Výhodou feroelektrických kapalných krystalů je tedy jejich rychlost přepolarizace, tj. rychlost změny optického kontrastu vlivem elektrického pole. Zkušenosti s prototypy těchto obrazovek s větší úhlopříčkou však ukázaly značnou technologickou náročnost jejich výroby. Ta například spočívá v zabezpečení dokonalého uspořádání smektických vrstev s co nejmenší hustotou poruch. Jde ale o vrstevnatý smektický kapalný krystal, který teče podél vrstev. Například při rázové deformaci jakým je třeba úder obrazovky o podložku dojde k rozrušení vrstevnatého uspořádání doprovázeného generací velkého množství poruch v systému vrstev. Uvažovalo se i o přidání polymerních molekul, které by po uspořádání rovin kapalného krystalu a ozáření UV zářením vytvořily polymerní řetězce s cílem stabilizovat rovinné uspořádání feroelektrického kapalného krystalu. To komplikuje technologii obrazovek

12 s feroelektrickými kapalnými krystaly ve srovnání s obrazovkami na bázi nematických kapalných krystalů, jejichž technologie dosáhla v posledních letech značného pokroku. Proto se v současnosti vyrábějí jen malé obrazovky s feroelektrickými kapalnými krystaly, neboť při menším rozměru obrazovky je uspořádání vrstev stabilnější. Menší obrazovky s úhlopříčkou do 2,5 cm jsou vhodné jako hledáčky digitálních fotoaparátů nebo mohou sloužit v TV projektorech. Tyto aplikace jsou doménou společnosti Displaytech [i3]. Další důležitou oblastí jejich použití jsou optické telekomunikace, kde je lze využít jako rychlé světelné uzávěrky a modulátory v optických kabelech. Některé další trendy ve vývoji monitorů a TV obrazovek Vývoj plochých obrazovek na bázi nematických kapalných krystalů se nezastavil ani v současné době. Firma Philips zkouší technologii nanášení směsi nematického kapalného krystalu s polymerními molekulami na podklad, opatřený systémem elektrod. Pak je směs osvícena UV zářením jedné frekvence, které vede k polymerizaci jednoho typu polymerních molekul. Tím se podaří vytvořit síť buněk, které budou tvořit obrazové elementy budoucí displeje. Poté aplikací UV záření jiné frekvence se vytvoří polymerní povrch, překrývající obrazové elementy. Firma Sharp se nyní snaží vyvinout kapalně krystalickou obrazovku, umožňující prostorový třírozměrný obraz. brazovka pro 3D obraz je složena ze dvou vrstev tvořená vrchní a spodní obrazovkou. Ve vrchní obrazovce se vytváří systém paralelních vertikálních proužků šířky 120 µm, které jsou neprůhledné. Tyto proužky jsou od sebe odděleny mezerami šířky 60 µm, kterými je možné sledovat obraz na spodní obrazovce. Na spodní obrazovce se promítají obrazy pro levé a pravé oko. Je-li divák ve vhodné vzdálenosti od obrazovky, systém vertikálních proužků dovoluje pozorovat obraz, určený pro levé oko a současně zabraňuje levému oku vidět obraz určený pro oko pravé. Podobná situace je i pro pravé oko. Výhodou je to, že není nutné používat polarizační brýle, ale zase je třeba, aby pozorovatel byl ve vzdálenosti asi 50 cm od středu obrazovky. brazovka tohoto typu je tedy zatím určena jen pro jednoho diváka a proto nachází použití v přístrojích pro jednoho uživatele. Jde zejména o obrazovky telefonních přístrojů, monitory počítačů či obrazovky pro konstruktéry nebo pro lékařské přístroje. Vypnutím vrchní obrazovky se obrazovka změní v klasickou 2D obrazovku. Uvažuje se i o možnosti konstrukce zobrazovače s využitím kapalných krystalů se zalomenými molekulami. Princip tohoto zobrazovače využívá možnosti přechodu mezi

13 antiferoelektrickou strukturou při nulovém elektrickém poli a vznikem feroelektrických domém při aplikaci elektrického pole nízké frekvence. Antiferoelektrická struktura je opticky transparentní zatímco feroelektrické domény světlo rozptylují. Ukazuje se, že pro dostatečný kontrast stačí vrstva kapalného krystalu o tloušťce 2 µm, kterou lze přepínat napětím V. Rychlost změny kontrastu je typicky ~100 µs. Kapalně krystalické zobrazovače nejsou však jedinou možností konstruovat ploché a tenké zobrazovače, které postupně nahrazují klasické monitory a TV obrazovky využívající katodového záření. Pro informaci čtenáři je třeba poznamenat, že jsou již komercializovány ploché TV obrazovky, využívající plazmového výboje. Tyto plazmové obrazovky (např. od firmy Panasonic o úhlopříčce 106 cm) jsou konkurencí televizních kapalně krystalických obrazovek s větší úhlopříčkou (Panasonic s úhlopříčkou 80,2 cm, viz [i4]). Dalším konkurentem jak kapalně krystalických tak plazmových obrazovek mohou být obrazovky na bázi organických světlo emitujících diod (LED). proti nematickým kapalně krystalickým obrazovkám, které potřebují homogenní zdroj světla, který obrazovku prosvěcuje, jsou LED aktivními prvky, které světlo sami emitují. To je jejich výhoda, takže podaří-li se zvládnout technologii výroby, mohly by být v budoucnosti obrazovky využívající LED alternativou jak plazmových tak kapalně krystalických televizních obrazovek a monitorů. Záleží tedy na tom, u kterého typu ploché obrazovky se podaří snížit náklady na jejich velkosériovou výrobu. Model tenké a ploché obrazovky, jejíž výroba bude ekonomicky a technologicky výhodnější, pak na trhu definitivně prorazí. Literatura všeobecně o kapalných krystalech: [1] P. J. Collings, M. Hird: Introduction to Liquid Crystals, Chemistry and Physics (Taylor and Francis, London 1997). [2] M. Mitov: Les Cristaux Liquides (Presses Universitaires d e France (série Que sais-je?) Paris 2000). [3] M. Glogarová: Kapalné krystaly (HThttp://emf-9.fzu.cz/lidi/glogarova/kapkrystaly/Kap-krystHTML2.htmTH). [4] L. Lejček: Vesmír 68(7) (1989) 373. [5] L. Lejček: Elektronika (6/1992) 4; (11/1992) 4. [6] L. Lejček: Jemná mechanika a optika 49(6) (2004) 167.

14 Internetové odkazy na některé nabídky kapalně krystalických obrazovek a monitorů: [i1] Internetové stránky firmy ACER: HThttp://www.acer.cz/TH. [i2] Internetové stránky firmy EIZ: HThttp://www.eizo.com/products/lcd/TH. [i3] Internetové stránky firmy DisplayTech: HThttp://www.displaytech.com/TH. [i4] Internetové stránky a nabídka produktů firmy Panasonic: HThttp://www.panasonic.cz/TH.

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory

Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Žatci Maturitní otázka č.19: Zpobrazovací prvky a monitory Datum vypracování: 28.9. 2011 Vypracoval:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín. Předmět Druh učebního materiálu monitory, jejich rozdělení a vlastnosti Název školy Číslo projektu Autor Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing. Martin Baričák Název šablony III/2 Název DUMu 2.13 Výstupní zařízení I. Tematická oblast Předmět

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Zdeněk Dostál Ročník: 2. Hardware. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 18 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 18 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: monitory CRT a LCD - princip funkce, srovnání (výhody

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Program. Zobrazovací jednotky

Program. Zobrazovací jednotky Program Zobrazovací jednotky CRT, LCD, plazmové, monitory dataprojektory, parametry současných zoobrazovacích jednotek rozlišení barevná hloubka obnovovací frekvence šířka pásma rozkladové frekvence Zobrazovací

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

P o l a r i z a c e s v ě t l a

P o l a r i z a c e s v ě t l a Ú k o l : P o l a r i z a c e s v ě t l a 1. Pozorovat různé polarizační stavy světla. 2. Seznámit se s funkcí optického polarizátoru. 3. Experimentálně prověřit zákon Maluse. P o t ř e b y : Viz seznam

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost

Obsah. Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Radek Lacina Obsah Historický vývoj Jednotlivé technologie 3D technologie Zobracovací zařízení Budoucnost Historie Bratři Lumiérové 1895 patentován kinematograf 35 mm film, 16 fps (převzato od Edisona)

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10

Základy mikroskopie. Úkoly měření: Použité přístroje a pomůcky: Základní pojmy, teoretický úvod: Úloha č. 10 Úloha č. 10 Základy mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se základní obsluhou třech typů laboratorních mikroskopů: - biologického - metalografického - stereoskopického 2. Na výše jmenovaných mikroskopech

Více

M I K R O S K O P I E

M I K R O S K O P I E Inovace předmětu KBB/MIK SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ M I K R O S K O P I E Rozvoj a internacionalizace chemických a biologických studijních programů na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0066

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (40) Zveřejněno 31 07 79 N ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ R E P U B L I K A (19) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 196670 (11) (Bl) (51) Int. Cl. 3 H 01 J 43/06 (22) Přihlášeno 30 12 76 (21) (PV 8826-76) (40) Zveřejněno 31 07

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie

Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Laboratorní úloha č. 6 - Mikroskopie Úkoly měření: 1. Seznamte se s ovládáním stereoskopického mikroskopu, digitálního mikroskopu a fotoaparátu. 2. Studujte pod mikroskopem různé preparáty. Vyberte vhodný

Více

Fyzika aplikovaná v geodézii

Fyzika aplikovaná v geodézii Průmyslová střední škola Letohrad Vladimír Stránský Fyzika aplikovaná v geodézii 1 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního rozpočtu

Více

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH

ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH A PRŮŘEZECH ZOBRAZOVÁNÍ V ŘEZECH Základní pravidla Označení řezné roviny a obrazu řezu Šrafování ploch řezu Vyznačení úzkých ploch řezu Podélný a příčný řez Části a součásti, které se nešrafují v podélném řezu Poloviční

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76)

c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) c-3 gsso&s Č C S ľ. OLi LOV ú! IS K A SOCIALISTICKÁ R j P U D U K ň 1X3) POPÍŠ VYNÁLEZU 186037 Ul) (BI) (51) Ili»t. Cl.» G 01 T 5/12 (22) Přihlášeno ÍL J.U 70 12J) (PV 0552-76) ÚŘAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE VŠB-TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektrických strojů a přístrojů KAT 453 TECHNICKÁ DOKUMENTACE (přednášky pro hodiny cvičení) Zobrazování Petr Šňupárek, Martin Marek 1 Co je

Více

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II

VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II VY_32_INOVACE_FY.12 OPTIKA II Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Optická čočka je optická soustava dvou centrovaných

Více

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky

R8.1 Zobrazovací rovnice čočky Fyzika pro střední školy II 69 R8 Z O B R A Z E N Í Z R C A D L E M A Č O Č K O U R8.1 Zobrazovací rovnice čočky V kap. 8.2 je ke konstrukci chodu světelných paprsků při zobrazování tenkou čočkou použit

Více

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptylkách. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ČOČKY JAKO ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVY aneb O spojkách a rozptlkách PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Optická soustava - je soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění směr chodu světelných

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. výstup ELEKTONIKA I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í 1. Usměrňování a vyhlazování střídavého a. jednocestné usměrnění Do obvodu střídavého proudu sériově připojíme diodu. Prochází jí proud

Více

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie

Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk princip a vývoj Pavel Stelšovský a Miroslav Těhle 2009 Obsah Jehličkové tiskárny Inkoustové tiskárny Tepelné tiskárny

Více

Značení krystalografických rovin a směrů

Značení krystalografických rovin a směrů Značení krystalografických rovin a směrů (studijní text k předmětu SLO/ZNM1) Připravila: Hana Šebestová 1 Potřeba označování krystalografických rovin a směrů vyplývá z anizotropie (směrové závislosti)

Více

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení

ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA. Režimy práce: Monitory CRT. Provedení ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA Počítač vytvoří obraz pomocí dvou hlavních prvků: - zobrazovacího adapteru (grafická karta) - displeje (CRT,LCD,OLED) Obraz vytváří grafická karta, monitor jej pouze zobrazí. Režimy

Více

25. Zobrazování optickými soustavami

25. Zobrazování optickými soustavami 25. Zobrazování optickými soustavami Zobrazování zrcadli a čočkami. Lidské oko. Optické přístroje. Při optickém zobrazování nemusíme uvažovat vlnové vlastnosti světla a stačí považovat světlo za svazek

Více

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka.

PSK1-14. Optické zdroje a detektory. Bohrův model atomu. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka. PSK1-14 Název školy: Autor: Anotace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Optické zdroje a detektory Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Předmět:

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY

JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY JAK EFEKTIVNĚ VÝRÁBĚT LGP (BLU) PANELY Co jsou LGP panely? LGP je anglická zkratka pro Light Guide Panel znamenající světelný panel. Někdy je též možné se setkat se zkratkou BLU = Back Light Unit (panel

Více

Fotokroužek 2009/2010

Fotokroužek 2009/2010 Fotokroužek 2009/2010 První hodina Úvod do digitální fotografie Druhy fotoaparátů Diskuse Bc. Tomáš Otruba, 2009 Pouze pro studijní účely žáků ZŠ Slovanské náměstí Historie fotografie Za první fotografii

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor.

Fázorové diagramy pro ideální rezistor, skutečná cívka, ideální cívka, skutečný kondenzátor, ideální kondenzátor. FREKVENČNĚ ZÁVISLÉ OBVODY Základní pojmy: IMPEDANCE Z (Ω)- charakterizuje vlastnosti prvku pro střídavý proud. Impedance je základní vlastností, kterou potřebujeme znát pro analýzu střídavých elektrických

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Tvorba technická dokumentace

Tvorba technická dokumentace Tvorba technická dokumentace Základy zobrazování na technických výkresech Zobrazování na technických výkresech se provádí dle normy ČSN 01 3121. Promítací metoda - je soubor pravidel, pro dvourozměrné

Více

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal.

Chemická vazba. Příčinou nestability atomů a jejich ochoty tvořit vazbu je jejich elektronový obal. Chemická vazba Volné atomy v přírodě jen zcela výjimečně (vzácné plyny). Atomy prvků mají snahu se navzájem slučovat a vytvářet molekuly prvků nebo sloučenin. Atomy jsou v molekulách k sobě poutány chemickou

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami.

Paprsková optika. Zobrazení zrcadly a čočkami. Rovinné zrcadlo. periskop 13.11.2014. zobrazování optickými soustavami. Paprsková optika Zobrazení zrcadl a čočkami zobrazování optickými soustavami tvořené zrcadl a čočkami obecné označení: objekt, který zobrazujeme, nazýváme předmět cílem je nalézt jeho obraz vzdálenost

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk ZAKLADNÍ VLASTNOSTI SVĚTLA aneb O základních principech PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk Elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami λ = (380 nm - 780 nm) - způsobuje v oku fyziologický vjem, jenž

Více

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát

Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát. Fotografický aparát Michal Veselý, 00 Základní části fotografického aparátu tedy jsou: tělo přístroje objektiv Pochopení funkce běžných objektivů usnadní zjednodušená představa, že objektiv jako celek se chová stejně jako

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Optika pro studijní obory

Optika pro studijní obory Variace 1 Optika pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Světlo a jeho šíření Optika

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM I

Optická (světelná) Mikroskopie pro TM I Optická (světelná) Mikroskopie pro TM I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Typy klasických biologických a polarizačních mikroskopů Přehled součástí

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika

ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika ZOBRAZOVÁNÍ ČOČKAMI Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Septima - Optika Čočky Zobrazování čočkami je založeno na lomu světla Obvykle budeme předpokládat, že čočka je vyrobena ze skla o indexu lomu n 2

Více

Tělesa sluneční soustavy

Tělesa sluneční soustavy Tělesa sluneční soustavy Měsíc dráha vzdálenost 356 407 tis. km (průměr 384400km); určena pomocí laseru/radaru e=0,0549, elipsa mění tvar gravitačním působením Slunce i=5,145 deg. měsíce siderický 27,321661

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M.

Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Diagnostika amyloidózy z pohledu patologa Látalová P., Flodr P., Tichý M. Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc Úvodem -vzácná jednotka i pro patologa Statistika Ústavu klinické a

Více

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů

Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů Uhlíkové struktury vázající ionty těžkých kovů 7. června/june 2013 9:30 h 17:30 h Laboratoř metalomiky a nanotechnologií, Mendelova univerzita v Brně a Středoevropský technologický institut Budova D, Zemědělská

Více

Školení CIUR termografie

Školení CIUR termografie Školení CIUR termografie 7. září 2009 Jan Pašek Stavební fakulta ČVUT v Praze Katedra konstrukcí pozemních staveb Část 1. Teorie šíření tepla a zásady nekontaktního měření teplot Terminologie Termografie

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Informace o výrobku. www.polycasa.com

Informace o výrobku. www.polycasa.com Informace o výrobku www.polycasa.com CAST VISION POLYCASA CAST VISION JSOU DESKY URČENÉ SPECIÁLNĚ PRO PROJEKCI PŘI AUDIOVIZUÁLNÍCH PREZENTACÍCH. Ve světě rychle se měnících obrazů a informací je pro vaše

Více

Fotometrie moderně s fototranzistorem a digitálním multimetrem

Fotometrie moderně s fototranzistorem a digitálním multimetrem Fotometrie moderně s fototranzistorem a digitálním multimetrem Josef Hubeňák Univerzita Hradec Králové Vnímání světla je pro člověka prvním (a snad i posledním) prožitkem a světlo je tak úzce spojeno s

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje

Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně. Přístroje Otázka 22(42) Přístroje pro měření signálů, metody pro měření v časové a frekvenční doméně Rozmanitost signálů v komunikační technice způsobuje, že rozdělení měřicích metod není jednoduché a jednoznačné.

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Nauka o materiálu Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Příčiny vzniku zbytkových napětí V konstruktérské a výpočtářské praxi je obvykle materiál považován za homogenní izotropní kontinuum. K deformaci

Více

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů

Optické zobrazení - postup, kterým získáváme optické obrazy bodů a předmětů Optické soustav a optická zobrazení Přímé vidění - paprsek od zobrazovaného předmětu dopadne přímo do oka Optická soustava - soustava optických prostředí a jejich rozhraní, která mění chod paprsků Optické

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

5.3.1 Disperze světla, barvy

5.3.1 Disperze světla, barvy 5.3.1 Disperze světla, barvy Předpoklady: 5103 Svítíme paprskem bílého světla ze žárovky na skleněný hranol. Světlo se láme podle zákona lomu na zdi vznikne osvětlená stopa Stopa vznikla, ale není bílá,

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

Transformátor trojfázový

Transformátor trojfázový Transformátor trojfázový distribuční transformátory přenášejí elektricky výkon ve všech 3 fázích v praxi lze použít: a) 3 jednofázové transformátory větší spotřeba materiálu v záloze stačí jeden transformátor

Více

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V

Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V Kapitola 2 Barvy, barvy, barvičky 2.1 Vnímání barev Světlo, které vnímáme, představuje viditelnou část elektromagnetického spektra. V něm se vyskytují všechny známé druhy záření, např. gama záření či infračervené

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP

FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP FLUORESCENČNÍ MIKROSKOP na gymnáziu Pierra de Coubertina v Táboře Pavla Trčková, kabinet Biologie, GPdC Tábor Co je fluorescence Fluorescence je jev spočívající v tom, že některé látky (fluorofory) po

Více

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po dlouhou dobu bylo vojenským tajemstvím

MONGEOVO PROMÍTÁNÍ. bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po dlouhou dobu bylo vojenským tajemstvím část 1. MONGEOVO PROMÍTÁNÍ kolmé promítání na dvě průmětny (půdorysna, nárysna), někdy se používá i třetí pomocná průmětna bokorysna bylo objeveno a rozvinuto francouzem Gaspardem Mongem (1746 1818) po

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery

Termovizní měření. 1 Teoretický úvod. Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery Termovizní měření Cíl cvičení: Detekce lidské kůže na snímcích z termovizní i klasické kamery 1 Teoretický úvod Termovizní měření Termovizní kamera je přístroj pro bezkontaktní měření teplotních polí na

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 6.1a 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace emisivní

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA

Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Učební osnova předmětu ELEKTRONIKA Obor vzdělání: 2-1-M/01 Elektrotechnika (slaboproud) Forma vzdělávání: denní studium Ročník kde se předmět vyučuje: druhý, třetí Počet týdenních vyučovacích hodin ve

Více