Rovinná monochromatická vlna v homogenním, neabsorbujícím, jednoosém anizotropním prostředí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rovinná monochromatická vlna v homogenním, neabsorbujícím, jednoosém anizotropním prostředí"

Transkript

1 Rovinná monochromatická vlna v homogenním, neabsorbujícím, jednoosém anizotropním prostředí r r Další předpoklad: nemagnetické prostředí B = µ 0 H izotropně. Veškerá anizotropie pochází od interakce elektrických dipólů v látce s elektrickým polem vlny. Obecnější úvod (jednoosé i dvouosé materiály): Lineární dvojlom: charakteristickými módy jsou lineárně polarizované vlny. Pro jeden směr vlnového vektoru existují dva módy s polarizacemi navzájem kolmými, které se šíří s různými indexy lomu. Výjimkou jsou vlny s vlnovým vektorem rovnoběžným s optickou osou, které se šíří se stejným indexem bez ohledu na polarizaci. Pro popis lineárního dvojlomu v neabsorbujícím prostředí (pokud látka nevykazuje kruhový dvojlom jev způsobený prostorovou disperzí, a včetně kruhového dvojlomu indukovaného magnetickým polem) je vhodná symetrická reálná matice susceptibility χ = χ, v pravoúhlém souřadném systému P r ( r, t) = ε χ E ( r t) i 0 ij j, j= x, y, z Existuje transformace souřadnic, která matice susceptibility a relativní permitivity diagonalizuje: χ χ1 0 0 n1 0 0 t t χ = 0 χ 0 ε = 0 1+ χ 0 = 0 n χ χ n3 str. 1 Z Maxwellových rovnic vyplývá pro rovinnou vlnu, že vektory elektrické indukce a magnetického pole jsou kolmé na vlnový vektor; pro vektor intenzity elektrického pole tomu tak být nemusí. Vlnová rovnice ve vybraném souřadném systému je pro intenzitu elektrického pole rovinné monochromatické vlny r r r ω tr r k E εe = k. ( k. E), c str. 4. Vektor elektrické indukce D r je kolmý na vlnový vektor k r a má velikost D = ε 0n E cosα. Intenzita elektrického pole svírá s elektrickou indukcí úhel α a není tedy kolmá na vlnový vektor. Vzhledem k vlnovému vektoru má příčnou složku E = E cosα, pro kterou platí 1 D r 1 r r E =, a podélnou složku E sin. = E α Magnetické pole H = k E je kolmé na ε 0 n ωµ 0 E r i D r n c. Velikost magnetické indukce B = µ 0H = E cosα = µ 0 D. Směr toku výkonu c n (Poyntingova vektoru) je kolmý na E r r r r, protože S = E H, svírá tedy se směrem vlnového vektoru úhel α, str r ij ji

2 Rozepsáním vlnové rovnice do složek a za pomoci jednotkového vektoru k k s r r r = 0 ve směru vlnového vektoru dostaneme soustavu ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), z oz y y x ox oz z z oz y y x ox oy y z oz y y x ox ox x E s E s E s s n E n n E s E s E s s n E n n E s E s E s s n E n n + + = + + = + + = str. 8 kde n je index lomu pro danou vlnu; n c k ω =. Z toho vyplývá Fresnelova rovnice pro směrovou závislost indexu lomu ( ) oz y x s s s n,, n n s n n s n n s n z y x + + =, str Poyntingův vektor r w v H E S r r r r = =, kde 0 0 cos cos t n c t v v FAZ r r r r α α = = je paprsková rychlost, FAZ v je fázová rychlost, 0 t r je jednotkový vektor kolmý na E r a H r, ( ) S k S k B H D E w r r r r r r r r = = + = ω α ω cos 1 1 je objemová hustota elektromagnetické energie, str. 11. Pomocí materiálových parametrů ,, n c v n c v n c v = = = lze zavést paprskovou rychlost r v tak, že pro elektrickou indukci dostaneme rovnice ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) z oz y y x ox oz r z r z oz y y x ox oy r y r z oz y y x ox ox r x r D t D t D t t v D v v D t D t D t t v D v v D t D t D t t v D v v + + = + + = + + = a jednotkový vektor 0 t r je kolmý na intenzitu elektrického pole a na pole magnetické. Určuje tedy směr Poyntingova vektoru H E S r r r = a s vlnovým vektorem svírá úhel α. Pro směrovou závislost velikosti paprskové rychlosti ( ) t 0 v r r platí obdoba Fresnelovy rovnice pro index lomu ( ) s 0 n r v v t v v t v v t v r z r y r x r + + =. str

3 Optické osy jsou směry vlnových vektorů, pro které vlny různé lineární polarizace ( módy navzájem kolmo polarizované) mají stejnou fázovou rychlost, tj. stejné n. str. 16. Pro popis je podstatně jednodušší případ, kdy optická osa je pouze jedna. Takové prostředí nazveme opticky jednoosé a v následujícím se budeme zabývat právě tímto případem. Jednoosé prostředí. Pro optickou osu ve směru z je matice relativní permitivity t n1 ε = 0 0 a řešení Fresnelovy rovnice jsou n1 n s s, n n n o = pro řádnou (ordinární) vlnu e ( s ) Opticky kladný materiál je charakterizován nerovností n 3 > n1. ox, pro mimořádnou (extraordinární) vlnu. oy oz str Jednoduchý případ vlnového vektoru rovnoběžného s optickou osou a případ, kdy je vlnový vektor kolmý na optickou osu, jsou pojednány na str Podél optické osy se vlny šíří s indexem lomu n 1 pro libovolnou polarizaci, kolmo na optickou osu se vlna polarizovaná kolmo k optické ose šíří s indexem n 1, vlna polarizovaná rovnoběžně s optickou osou s indexem n 3. Je-li úhel mezi optickou osou a vlnovým vektorem ϑ, dostaneme pro směrovou závislost n ϑ indexu lomu mimořádné vlny ( ) e 1 cos ϑ sin ϑ n1 n3 = +, n e = ne n n n sin ϑ + n , cos ϑ r ω r přičemž mimořádná vlna je polarizována v rovině určené vlnovým vektorem ke = ne s0 a c optickou osou (optická osa osa z ). Řádná vlna se šíří s indexem lomu n o = n1 a je polarizována kolmo na optickou osu. str V řádné vlně souhlasí směr Poyntingova vektoru se směrem vlnového vektoru, v mimořádné vlně tomu tak není. Úhel ϑ mezi optickou osou a Poyntingovým vektorem mimořádné vlny splňuje vztah n1 tanϑ = tanϑ. n Úhel α = ϑ ϑ je úhel mezi vektory D r a E r, tedy i úhel mezi vlnovým vektorem k r e a Poyntingovým vektorem S r e, tj. úhel mezi s r 0 a t r 0. str. 4. 3

4 Pro grafické znázornění závislosti indexu lomu na směru vlnového vektoru lze užít indexovou (normálovou, k-) plochu. Pro jednoosé materiály je to koule o poloměru n o = n1 a rotačně symetrický elipsoid o poloosách n 3 ve směrech kolmých na optickou osu a n 1 ve směru optické osy. Pro grafické znázornění indexu lomu v závislosti na směru elektrické indukce D r se užívá indexový elipsoid (optická indikatrix), což je pro jednoosý materiál rotačně symetrický elipsoid s poloosami n 1 ve směrech kolmých na optickou osu a s poloosou n 3 ve směru optické osy. Pomocí tečných rovin k indexovému elipsoidu nebo k normálové ploše lze ze zadaného směru vlnového vektoru graficky určit směr intenzity elektrického pole a Poyntingova vektoru, např. normála k indexové ploše (k-ploše) udává směr Poyntingova vektoru, str Alternativní možností grafického znázornění je použití paprskového (Fresnelova) elipsoidu. Pro jednoosý materiál to je rotačně symetrický elipsoid s poloosami ve směru kolmém na optickou osu 1 a ve směru optické osy 1. Ve směru intenzity elektrického pole je n n 1 v r vynesena paprsková rychlost. Paprsková plocha vznikne vynášením paprskové c v rychlosti r do směru Poyntingova vektoru (vektoru t r c 0 ) a je tvořena koulí o poloměru 1 n1 pro řádnou vlnu a pro mimořádnou vlnu elipsoidem o poloosách n ve směru optické osy a 1 n pro směry kolmé na optickou osu. Pomocí normál k těmto plochám lze graficky určit směr elektrické indukce při zadaném směru intenzity elektrického pole nebo směr vlnového vektoru při zadaném směru Poyntingova vektoru, str Dvojlom je běžně pozorován jako rozštěpení úzkého svazku na dva, které nastává v dvojlomném materiálu. Směry těchto svazků jsou určeny tokem výkonu, tj. ukazují směr Poyntingova vektoru. Úzký svazek je superpozice mnoha rovinných vln lišících se ve směru vlnových vektorů. V názorném modelu složme pouze rovinné vlny mírně se lišící ve směru k r e a zkoumejme rozložení intenzity záření. Zjistíme, že rozložení interferenčních maxim sleduje směr Poyntingova vektoru, str Obecnější přístup k šíření energie pracuje s pojmem grupová rychlost r r ( ) ω ω ω vg = grad kω k,,. k x k y k z Lze ukázat, že v modelu bezdisperzního prostředí (tj. za předpokladu, že index lomu n e r r nezávisí na frekvenciω ) je grupová rychlost stejná jako paprsková, v g = v r, obě mají velikost vfaz v r = a směr Poyntingova vektoru, cosα 1 str Šíření vlny z bodového zdroje v jednoosém anizotropním prostředí je kvalitativně naznačeno na str. 46,

5 vlnoplochy mají tvar elipsoidů, normály k vlnoplochám neleží na přímkách, ale jsou tečnami ke křivkám. Naproti tomu střední hodnoty Poyntingových vektorů leží v daném směru na přímkách a potvrzují pravidlo, že energie v homogenním prostředí se šíří přímočaře. Spektrální závislostií n 1( ω) a 3 ( ω) úhlové závislosti indexu lomu n e ( ϑ), směru Poyntingova vektoru ( ϑ) a Poyntingovým vektorem ( ϑ) n pro kalcit a křemen jsou uvedeny na str. 47, ϑ a úhlu mezi vlnovým α jsou na str Dobrou aproximací úhlové závislosti indexu mimořádné vlny pro malé rozdíly n3 n1 je n e ( ϑ) = n1 + ( n3 n1 ) sin ϑ, str. 51. Krátké shrnutí a obrázky řezů k-plochou, paprskovou plochou, indikatrixou a paprskovým elipsoidem pro kladné a záporné krystaly jsou na str Lom rovinné vlny na rovinném rozhraní vakuum jednoosý krystal (neabsorbující, homogenní, nemagnetický) Popis lomu je v anizotropním případě poněkud složitější než v izotropním. Důležité směry a úhly mezi nimi jsou shrnuty na str , a např. platí cosϑ cos Ψ cos Θ + sin Ψ sin Θ cos Φ, e = e e kde ϑ e je úhel mezi směrem vlnového vektoru mimořádné vlny a směrem optické osy, Ψ je úhel mezi normálou k rovině rozhraní a optickou osou, Θ e je úhel lomu (tj. úhel mezi vlnovým vektorem a normálou k rozhraní) a Φ je úhel mezi normálou k rovině dopadu (tj. rovina určená vlnovým vektorem a normálou k rozhraní) a normálou k rovině určené optickou osou a normálou k rozhraní. Obdobný vztah platí pro směry paprskové rychlosti (Poyntingova vektoru) popsané úhly ϑ ' a Θ. ' e Podmínky na rozhraní požadují stejnou periodicitu pole ze strany vakua a ze strany r r r anizotropního prostředí, tedy průměty vlnových vektorů ki, ke ko do roviny rozhraní musí být stejné. To je v souladu se zákonem lomu no sin Θo = sin Θi, n ϑ sin Θ = sin Θ e ( ) e i ale úloha je komplikována směrovou závislostí ( ϑ) n e a vztahem mezi úhlem lomu e Θ a úhlem ϑ. Obrázek řezu k-plochou pro případ, že optická osa leží v rovině dopadu je na str. 59, řez indikatrixou naznačující směry E r e a D r e v lomené mimořádné vlně na str. 60.

6 V dalším je ukázáno několik příkladů zákona lomu v jednoduchých geometrických uspořádáních. A) optická osa kolmá na rovinu rozhraní n3 sin Θi tan Θe = n 1 n sin Θ tan Θ' e n = n 1 3 n 3 3 sin Θ i sin B) optická osa v rovině rozhraní a v rovině dopadu n1 sin Θi tan Θe = n 3 n sin tan Θ' e n = n 3 1 n 1 1 sin Θ i sin C) optická osa v rovině rozhraní a kolmá na rovinu dopadu sin Θi sin Θ e = n D) kolmý dopad při obecném směru optické osy Ψ = ϑ Θ = 0 e Θ' e = n 3 n + 3 n1 n 1 tan 3 Θ Θ Θ i i i i, tan Ψ, Ψ E) optická osa v rovině rozhraní a svírá s rovinou dopadu úhel Φ n1 sin Θi tan Θe = n n n sin Θ sin Φ n sin Θ cos tan Θ' = sin n 1 Θ sin i sin K poslednímu případu výpočet a obrázky pro e n n n Θ i i Φ + n sin sin Φ n 3 Θ sin i 0 Φ = 45 jsou na cos Θ i i Φ cos Φ, Φ str , str , str , str , str str Kolmý dopad na fázovou destičku Aplikačně je velmi důležitý případ kolmého dopadu na rozhraní s optickou osou v rovině rozhraní realizace fázové destičky, důležitého polarizačního prvku. Vstupuje-li do destičky lineárně polarizované záření, jehož rovina polarizace svírá s optickou osou z destičky úhel α 0, po dráze x je fázový rozdíl mezi složkou kmitající ve směru optické osy (z) a složkou kmitající ve směru kolmém (y) δ ( x) = ω ( n3 n1 )x c

7 a vlna je elipticky polarizovaná s parametry elipsy E tan α ( x) = tan α 0 cosδ ( x), tanα 0 = E a b ( x) = E0z cos α( x) + E0 y sin α( x) + E0 y E0z sinα( x) cosα ( x) cosδ ( x) ( x) = E sin α( x) + E cos α( x) E E sinα( x) cosα ( x) cosδ ( x). 0z Jednoduchý případ nastane pro δ 0 y 0 y 0z 0 y 0z α = 45 o, kdy též o 0 α = 45 nezávisle na δ. Pro π δ x = m + 1 je vlna polarizovaná ( x ) = mπ je vlna lineárně polarizovaná, pro ( ) ( ) kruhově, str Ideální funkce fázové destičky je ovlivněna rozdílem reflexních koeficientů pro řádnou a mimořádnou vlnu, str , vícenásobnými odrazy v destičce, str i spektrální závislostí rozdílu n3 n1, str Amplitudová propustnost destičky ( paralelní rozhraní) při kolmém dopadu a obecné 4ne ( ϑ) 4n1 poloze optické osy je pro mimořádnou vlnu, pro řádnou vlnu (při ( 1+ n ( ϑ) ) e ( ) 1+ n1 zanedbání vícenásobných odrazů v destičce), str Fázová destička mezi polarizátorem a analyzátorem, kolmý dopad Za fázovou destičkou dojde sice ke změně polarizačního stavu, nikoli však ke změně intenzity záření, kterou jsme schopni detekovat, což je ve shodě s pravidlem, že ortogonálně polarizované vlny neinterferují. K převedení změn polarizace na změny intenzity lze použít analyzátoru (tj. polarizátor umístěný za destičkou). Je-li úhel mezi kmitosměrem polarizátoru s optickou osou destičky π α, úhel kmitosměru analyzátoru s optickou osou destičky π β, je intenzita záření za analyzátorem úměrná I E + E + E E cosδ, E = E cosα cos β, 0 E 0 = E 0 sinα sin β, což vyjadřuje interferenci lineárně polarizovaných vln o amplitudách E 01 a E 0 polarizovaných ve stejném směru (kmitosměru analyzátoru) a majících fázový rozdílδ, str V obvyklé konfiguraci zkříženého polarizátoru a analyzátoru α = β + π dostaneme pro intenzitu za analyzátorem E 0 sin α sin δ, což dá při α = π intenzitu 4 E sin δ 0, str

8 Šikmý průchod dvojlomnou planparalelní deskou Vlna dopadající na desku se rozdělí na řádnou a mimořádnou vlnu, ty se šíří v desce s různými fázovými rychlostmi a různými směry. Po výstupu z desky tloušťky d se opět šíří stejným směrem. Průchodem deskou získaly fázový rozdíl ω δ = d( n e cos Θe no cos Θo ), c To je poměrně složitou funkcí úhlu dopadu k rozhraní, úhlu Φ mezi rovinou dopadu a rovinou ( ) 0,opt.osa str Θ i, úhlu Ψ optické osy vůči normále n r 0 n r a indexů n 1 a n 3. Nechť na destičku dopadá mnoho rovinných vln z různých směrů, ale stejné polarizace určené orientací polarizátoru. Za analyzátorem pak lze pozorovat směry, v nichž je stejný fázový posuv mezi řádným a mimořádným paprskem na křivkách zvaných izochromatické čáry (izochromáty), nejlépe v ohniskové rovině čočky umístěné za analyzátorem. V aproximaci malých úhlů dopadu (v paraxiální aproximaci) v případě jednoosého krystalu jsou tyto čáry kuželosečkami: pro optickou osu kolmou na rovinu destičky jsou to kružnice, se zvětšujícím se úhlem mezi normálou k povrchu destičky a optickou osou jsou to postupně elipsy, část parabol a pro velké úhly Ψ jsou to hyperboly. Jejich geometrické charakteristiky závisí na vlnové délce a tloušťce destičky. Jaká část vstupující vlny se v krystalu šíří jako řádná vlna a jaká část jako mimořádná vlna je určeno polarizací dopadající vlny (určuje polarizátor), rovinou dopadu (určuje směr, ze kterého vlna přichází) a orientací optické osy. Aby izochromatické čáry byly pozorovatelné, musí na analyzátoru spolu interferovat složky odvozené od řádné i mimořádné vlny v krystalu. Nejjednodušeji to lze ukázat na případu kolmé optické osy na rovinu destičky. Např. když vlna dopadá z takového směru, že polarizátorem prochází pouze vlna polarizace s, lomená vlna je polarizována kolmo na optickou osu a krystalem se šíří pouze řádná vlna. Naopak ze směru určeného stejným úhlem dopadu, ale s rovinou dopadu otočenou o pravý úhel, je polarizace určená touž polohou polarizátoru typu p a příslušná lomená vlna se šíří jako mimořádná. V obou těchto případech dopadá na analyzátor jen jedna lineárně polarizovaná vlna o směru určeném orientací polarizátoru a interferenci nepozorujeme. Pro zkřížené polohy polarizátoru a analyzátoru vlna neprochází. Tyto směry jsou ve výsledném interferenčním obrazu označeny jako izogyrické čáry (izogyry, inkolory). Jejich geometrické charakteristiky závisí na orientaci optické osy v destičce a nezávisí na vlnové délce ani tloušťce destičky.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120 NEDOKONČENO

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí

Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí Postupné, rovinné, monochromatické vlny v lineárním izotropním nemagnetickém prostředí Rovinné vlny 1 Při diskusi o řadě jevů je výhodné vycházet z rovinných vln. Vlny musí splňovat Maxwellovy rovnice

Více

Elektromagnetické pole je generováno elektrickými náboji a jejich pohybem. Je-li zdroj charakterizován nábojovou hustotou ( r r

Elektromagnetické pole je generováno elektrickými náboji a jejich pohybem. Je-li zdroj charakterizován nábojovou hustotou ( r r Záření Hertzova dipólu, kulové vlny, Rovnice elektromagnetického pole jsou vektorové diferenciální rovnice a podle symetrie bývá vhodné je řešit v křivočarých souřadnicích. Základní diferenciální operátory

Více

Optika pro mikroskopii materiálů I

Optika pro mikroskopii materiálů I Optika pro mikroskopii materiálů I Jan.Machacek@vscht.cz Ústav skla a keramiky VŠCHT Praha +42-0- 22044-4151 Osnova přednášky Základní pojmy optiky Odraz a lom světla Interference, ohyb a rozlišení optických

Více

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb

7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace. Co je to ohyb? 27.2 Ohyb 1 7 FYZIKÁLNÍ OPTIKA Interference Ohyb Polarizace Co je to ohyb? 27.2 Ohyb Ohyb vln je jev charakterizovaný odchylkou od přímočarého šíření vlnění v témže prostředí. Ve skutečnosti se nejedná o nový jev

Více

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů

Neživá příroda I. Optické vlastnosti minerálů Neživá příroda I Optické vlastnosti minerálů 1 Charakter světla Světelný paprsek definuje: vlnová délka (λ): vzdálenost mezi následnými vrcholy vln, amplituda: výchylka na obě strany od rovnovážné polohy,

Více

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška

FYZIKA II. Marek Procházka 1. Přednáška FYZIKA II Marek Procházka 1. Přednáška Historie Dělení optiky Základní pojmy Reflexe (odraz) Refrakce (lom) jevy na rozhraní dvou prostředí o různém indexu lomu. Disperze (rozklad) prostorové oddělení

Více

Charakteristiky optického záření

Charakteristiky optického záření Fyzika III - Optika Charakteristiky optického záření / 1 Charakteristiky optického záření 1. Spektrální charakteristika vychází se z rovinné harmonické vlny jako elementu elektromagnetického pole : primární

Více

P5: Optické metody I

P5: Optické metody I P5: Optické metody I - V klasické optice jsou interferenční a difrakční jevy popisovány prostřednictvím ideálně koherentních, ideálně nekoherentních, později také částečně koherentních světelných svazků

Více

Polarizace čtvrtvlnovou destičkou

Polarizace čtvrtvlnovou destičkou Úkol : 1. Proměřte intenzitu lineárně polarizovaného světla jako funkci pozice analyzátoru. 2. Proměřte napětí na fotorezistoru ozářenou intenzitou světla za analyzátorem jako funkci úhlu mezi optickou

Více

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník

VLNOVÁ OPTIKA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník VLNOVÁ OPTIKA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Optika - 3. ročník Vlnová optika Světlo lze chápat také jako elektromagnetické vlnění. Průkopníkem této teorie byl Christian Huyghens. Některé jevy se dají

Více

Úvod do laserové techniky

Úvod do laserové techniky Úvod do laserové techniky Světlo jako elektromagnetické záření I. část Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické v Praze jan.sulc@fjfi.cvut.cz 5. října 2016 Kontakty Ing. Jan

Více

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které

Kapitola 5. Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které Kapitola 5 Kuželosečky Seznámíme se ze základními vlastnostmi elipsy, hyperboly a paraboly, které společně s kružnicí jsou známy pod společným názvem kuželosečky. Říká se jim tak proto, že každou z nich

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Digitální učební materiál CZ.1.07/1.5.00/3.080 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/ Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010

Maticová optika. Lenka Přibylová. 24. října 2010 Maticová optika Lenka Přibylová 24. října 2010 Maticová optika Při průchodu světla optickými přístroji dochází k transformaci světelného paprsku, vlnový vektor mění úhel, který svírá s optickou osou, paprsek

Více

V mnoha běžných případech v optickém oboru je zanedbáváno silové působení magnetické složky elektromagnetického pole na náboje v látce str. 3 6.

V mnoha běžných případech v optickém oboru je zanedbáváno silové působení magnetické složky elektromagnetického pole na náboje v látce str. 3 6. Nekvantový popis interakce světla s pasivní látkou Zcela nekvantová fyzika nemůže interakci elektromagnetického záření s látkou popsat, např. atom jako soustava kladných a záporných nábojů by vůbec nebyl

Více

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je:

Řešení: Nejdříve musíme určit sílu, kterou působí kladka proti směru pohybu padajícího vědra a napíná tak lano. Moment síly otáčení kladky je: Přijímací zkouška na navazující magisterské studium - 16 Studijní program Fyzika - všechny obory kromě Učitelství fyziky-matematiky pro střední školy, Varianta A Příklad 1 (5 bodů) Jak dlouho bude padat

Více

Přednáška č.14. Optika

Přednáška č.14. Optika Přednáška č.14 Optika Obsah základní pojmy odraz a lom světla disperze polarizace geometrická optika elektromagnetické záření Světlo = elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390nm (fialové) až 790nm (červené)

Více

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj

2. Vlnění. π T. t T. x λ. Machův vlnostroj 2. Vlnění 2.1 Vlnění zvláštní případ pohybu prostředí Vlnění je pohyb v soustavě velkého počtu částic navzájem vázaných, kdy částice kmitají kolem svých rovnovážných poloh. Druhy vlnění: vlnění příčné

Více

Elektromagnetické vlnění

Elektromagnetické vlnění Elektromagnetické vlnění kolem vodičů elmag. oscilátoru se vytváří proměnné elektrické i magnetické pole http://www.walter-fendt.de/ph11e/emwave.htm Radiotechnika elmag vlnění vyzářené dipólem můžeme zachytit

Více

Úvod do laserové techniky

Úvod do laserové techniky Úvod do laserové techniky Světlo jako elektromagnetické záření I. část Michal Němec Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické v Praze michal.nemec@fjfi.cvut.cz Kontakty Ing. Michal Němec,

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

Lom světla na kapce, lom 1., 2. a 3. řádu Lom světla na kapce, jenž je reprezentována kulovou plochou rozhraní, je složitý mechanismus rozptylu dopada

Lom světla na kapce, lom 1., 2. a 3. řádu Lom světla na kapce, jenž je reprezentována kulovou plochou rozhraní, je složitý mechanismus rozptylu dopada Fázový Dopplerův analyzátor (PDA) Základy geometrické optiky Index lomu látky pro světlo o vlnové délce λ je definován jako poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti světla v látce. cv n = [-] (1) c

Více

42 Polarizované světlo Malusův zákon a Brewsterův úhel

42 Polarizované světlo Malusův zákon a Brewsterův úhel 42 Polarizované světlo Malusův zákon a rewsterův úhel ÚKOL 1. Ověřte platnost Malusova 1 zákona. 2. Změřte rewsterův 2 úhel a nalezněte relativní index lomu dvou prostředí. (Výslovnost: rewster ['bru:stər,

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 1.4.2011 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 4 Ročník a kroužek: Pa 9:30 Spolupracovníci: Jana Navrátilová Hodnocení: Měření s polarizovaným světlem

Více

(Následující odstavce jsou zde uvedeny jen pro zájemce.) , sin2π, (2)

(Následující odstavce jsou zde uvedeny jen pro zájemce.) , sin2π, (2) Studium difrakčních jevů TEORIE doplněk: Odvození výrazů pro difrakční maxima (popř. minima) na štěrbině, dvojštěrbině a mřížce jsou zpravidla uvedena na středoškolské úrovni, což je založeno na vhodném

Více

Světlo jako elektromagnetické záření

Světlo jako elektromagnetické záření Světlo jako elektromagnetické záření Základní pojmy: Homogenní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti jsou ve všech místech v prostředí stejné. Izotropní prostředí prostředí, jehož dané vlastnosti

Více

Modelování blízkého pole soustavy dipólů

Modelování blízkého pole soustavy dipólů 1 Úvod Modelování blízkého pole soustavy dipólů J. Puskely, Z. Nováček Ústav radioelektroniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně Purkyňova 118, 612 00 Brno Abstrakt Tento

Více

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M

Využití komplementarity (duality) štěrbiny a páskového dipólu M Přechodné typy antén a) štěrbinové antény - buzení el. polem napříč štěrbinou (vlnovod) z - galvanicky generátor mezi hranami - zdrojem záření - pole ve štěrbině (plošná a.) nebo magnetický proud (lineární

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Definice Tečna paraboly je přímka, která má s parabolou jediný společný bod,

Definice Tečna paraboly je přímka, která má s parabolou jediný společný bod, 5.4 Parabola Parabola je křivka, která vznikne řezem rotační kuželové plochy rovinou, jestliže odchylka roviny řezu od osy kuželové plochy je stejná jako odchylka povrchových přímek plochy a rovina řezu

Více

Modulace vlnoplochy. SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál

Modulace vlnoplochy. SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál OPT/OZI L06 Modulace vlnoplochy prostorové modulátory světla (SLM) SLM vytváří prostorově modulovaný koherentní optický signál řízení elektronicky adresovaný SLM opticky adresovaný SLM technologie fotografická

Více

OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity

OPTIKA. I. Elektromagnetické kmity OPTIKA Optika se studuje elektromagnetické vlnění v určitém intervalu vlnových délek, které můžeme vnímat zrakem, a sice jevy světelné Rozlišujeme základní pojmy: Optické prostředí prostředí, kterým se

Více

Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza

Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza Mikroskopie a rentgenová strukturní analýza (1) Světelná mikroskopie (2) Elektronová mikroskopie (3) Mikroskopie skenující sondou (4) Rentgenová strukturní analýza Doporučená literatura (viz STAG): 1.

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory 5 Vlastní čísla a vlastní vektor Poznámka: Je-li A : V V lineární zobrazení z prostoru V do prostoru V někd se takové zobrazení nazývá lineárním operátorem, pak je přirozeným požadavkem najít takovou bázi

Více

Interference vlnění

Interference vlnění 8 Interference vlnění Umět vysvětlit princip interference Umět vysvětlit pojmy interferenčního maxima a minima 3 Umět vysvětlit vznik stojatého vlnění 4 Znát podobnosti a rozdíly mezi postupnýma stojatým

Více

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze

Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Fyzikální praktikum FJFI ČVUT v Praze Úloha 9: Měření s polarizovaným světlem Datum měření: 29. 4. 2016 Doba vypracovávání: 8 hodin Skupina: 1, pátek 7:30 Vypracoval: Tadeáš Kmenta Klasifikace: 1 Zadání

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 18.4.2012 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Měření s polarizovaným světlem Abstrakt V

Více

Vznik a šíření elektromagnetických vln

Vznik a šíření elektromagnetických vln Vznik a šíření elektromagnetických vln Hlavní body Rozšířený Coulombův zákon lektromagnetická vlna ve vakuu Zdroje elektromagnetických vln Přehled elektromagnetických vln Foton vlna nebo částice Fermatův

Více

X = A + tu. Obr x = a 1 + tu 1 y = a 2 + tu 2, t R, y = kx + q, k, q R (6.1)

X = A + tu. Obr x = a 1 + tu 1 y = a 2 + tu 2, t R, y = kx + q, k, q R (6.1) .6. Analtická geometrie lineárních a kvadratických útvarů v rovině. 6.1. V této kapitole budeme studovat geometrické úloh v rovině analtick, tj. lineární a kvadratické geometrické útvar vjádříme pomocí

Více

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3,

Analytická geometrie přímky, roviny (opakování středoškolské látky) = 0. Napište obecnou rovnici. 8. Jsou dány body A [ 2,3, Analytická geometrie přímky roviny opakování středoškolské látk Jsou dány body A [ ] B [ 5] a C [ 6] a) přímky AB b) osy úsečky AB c) přímky na které leží výška vc trojúhelníka ABC d) přímky na které leží

Více

9. Geometrická optika

9. Geometrická optika 9. Geometrická optika 1 Popis pomocí světelných paprsků těmi se šíří energie a informace, zanedbává vlnové vlastnosti světla světelný paprsek = křivka (často přímka), podél níž se šíří světlo, jeho energie

Více

27. Vlnové vlastnosti světla

27. Vlnové vlastnosti světla 27. Vlnové vlastnosti světla Základní vlastnosti světla (rychlost světla, šíření světla v různých prostředích, barva tělesa) Jevy potvrzující vlnovou povahu světla Ohyb a polarizace světla (ohyb světla

Více

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky

Zadání. Pracovní úkol. Pomůcky Pracovní úkol Zadání 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. Odhadněte maximální chybu měření. 2. Změřte zvětšení a zorná pole

Více

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE

FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM FJFI ČVUT V PRAZE Datum měření: 18.4.2012 Jméno: Jakub Kákona Pracovní skupina: 2 Hodina: Po 7:30 Spolupracovníci: Viktor Polák Hodnocení: Měření s polarizovaným světlem Abstrakt V

Více

DISPERZNÍ KŘIVKY V DESCE S KUBICKOU ANIZOTROPIÍ

DISPERZNÍ KŘIVKY V DESCE S KUBICKOU ANIZOTROPIÍ DISPERZNÍ KŘIVKY V DESCE S KUBICKOU ANIZOTROPIÍ P. Hora, O. Červená Ústav termomechaniky AV ČR Příspěvek vznikl na základě podpory grantu cíleného vývoje a výzkumu AV ČR č. IBS276356 Ultrazvukové metody

Více

Vlny v plazmatu. Narušení rovnováhy, perturbace se šíří prostorem => vlny Vlna musí být řešením příslušných rovnic plazmatu => módy

Vlny v plazmatu. Narušení rovnováhy, perturbace se šíří prostorem => vlny Vlna musí být řešením příslušných rovnic plazmatu => módy Vlny v plazmatu Narušení rovnováhy, perturbace se šíří prostorem => vlny Vlna musí být řešením příslušných rovnic plazmatu => módy Jakákoli perturbace A( x,t může být reprezentována jako kombinace rovinných

Více

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

BIOMECHANIKA KINEMATIKA BIOMECHANIKA KINEMATIKA MECHANIKA Mechanika je nejstarším oborem fyziky (z řeckého méchané stroj). Byla původně vědou, která se zabývala konstrukcí strojů a jejich činností. Mechanika studuje zákonitosti

Více

Cyklografie. Cyklický průmět bodu

Cyklografie. Cyklický průmět bodu Cyklografie Cyklografie je nelineární zobrazovací metoda - bodům v prostoru odpovídají kružnice v rovině a naopak. Úlohy v rovině pak převádíme na řešení prostorových úloh, např. pomocí cyklografie řešíme

Více

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce.

Zavedeme-li souřadnicový systém {0, x, y, z}, pak můžeme křivku definovat pomocí vektorové funkce. KŘIVKY Křivka = dráha pohybujícího se bodu = = množina nekonečného počtu bodů, které závisí na parametru (čase). Proto můžeme křivku také nazvat jednoparametrickou množinou bodů. Zavedeme-li souřadnicový

Více

27 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace

27 FYZIKÁLNÍ OPTIKA. Interference Ohyb Polarizace 325 27 FYZIKÁLNÍ OPTIKA Interference Ohyb Polarizace Do fyzikální optiky zahrnujeme ty jevy, které vznikají v souvislosti se světlem, v kterých se zjevně projevuje jeho vlnová podstata. Jde především o

Více

8. Anizotropní prostředí

8. Anizotropní prostředí Trivium z optik 55 8 Anizotropní prostředí Doposud jsme se zabývali šířením světla v izotropních prostředích To jest v takových prostředích, v nichž rchlost světla nezávisí na směru jeho šíření V této

Více

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály

Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí. 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály FP 1 Měření a analýza mechanických vlastností materiálů a konstrukcí Úkoly : 1. Určete moduly pružnosti E z ohybu tyče pro 4 různé materiály 2. Určete moduly pružnosti vzorků nepřímo pomocí měření rychlosti

Více

Optická mikroskopie v geologii. Pro studenty odborné geologie přednáší Václav Vávra, Nela Doláková

Optická mikroskopie v geologii. Pro studenty odborné geologie přednáší Václav Vávra, Nela Doláková Optická mikroskopie v geologii Pro studenty odborné geologie přednáší Václav Vávra, Nela Doláková 1 Polarizační mikroskop okulár tubus analyzátor objektivy na revolverovém držáku vzorek otočný stolek mikrometrický

Více

6. Vektorový počet Studijní text. 6. Vektorový počet

6. Vektorový počet Studijní text. 6. Vektorový počet 6. Vektorový počet Budeme se pohybovat v prostoru R n, což je kartézská mocnina množiny reálných čísel R; R n = R R. Obvykle nám bude stačit omezení na případy n = 1, 2, 3; nicméně teorie je platná obecně.

Více

rychlostí šíření světla v tomto prostředí ku vakuu, n = c/v. Pro vzduch je index lomu přibližně 1, voda má 1.33, sklo od 1.5 do 1.9.

rychlostí šíření světla v tomto prostředí ku vakuu, n = c/v. Pro vzduch je index lomu přibližně 1, voda má 1.33, sklo od 1.5 do 1.9. 1 Transport světla Pro popis šíření světla se může použít více metod v závislosti na okolnostech. Pokud je vlnová délka zanedbatelně malá nebo překážky, které klademe světlu do cesty, jsou mnohem větší

Více

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0 Kmity základní popis kmitání je periodický pohyb, při kterém těleso pravidelně prochází rovnovážnou polohou mechanický oscilátor zařízení vykonávající kmity Základní veličiny Perioda T [s], frekvence f=1/t

Více

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0 Řešení úloh. kola 58. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie A Autoři úloh: J. Thomas, 5, 6, 7), J. Jírů 2,, 4).a) Napíšeme si pohybové rovnice, ze kterých vyjádříme dobu jízdy a zrychlení automobilu A:

Více

Analýza napjatosti PLASTICITA

Analýza napjatosti PLASTICITA Analýza napjatosti PLASTICITA TENZOR NAPĚTÍ Teplota v daném bodě je skalár, je to tenzor nultého řádu, který nezávisí na změně souřadného systému Síla je vektor, je to tenzor prvního řádu, v trojrozměrném

Více

17 Kuželosečky a přímky

17 Kuželosečky a přímky 17 Kuželosečky a přímky 17.1 Poznámka: Polára bodu M ke kuželosečce Nechť X = [x 0,y 0 ] je bod. Zavedeme následující úpravy: x x 0 x y y 0 y xy (x 0 y + xy 0 )/ x (x 0 + x)/ y (y 0 + y)/ (x m) (x 0 m)(x

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Fabry Perotův interferometr

Fabry Perotův interferometr Fabry Perotův interferometr Princip Dvě zrcadla jsou sestavena tak aby tvořila tzv. Fabry Perotův interferometr, s jehož pomocí je vyšetřován svazek paprsků vycházejících z laseru. Při experimentu se pohybuje

Více

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce

ŠROUBOVICE. 1) Šroubový pohyb. 2) Základní pojmy a konstrukce 1) Šroubový pohyb ŠROUBOVICE Šroubový pohyb vznikne složením dvou pohybů : otočení kolem dané osy o a posunutí ve směru této osy. Velikost posunutí je přitom přímo úměrná otočení. Konstantou této přímé

Více

JAK NA HYPERBOLU S GEOGEBROU

JAK NA HYPERBOLU S GEOGEBROU Trendy ve vzdělávání 015 JAK NA HYPERBOLU S GEOGEBROU KRIEG Jaroslav, CZ Resumé Článek ukazuje, jak pomocí GeoGebry snadno řešit úlohy, které vedou na konstrukci hyperboly, případně jak lehce zkonstruovat

Více

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm.

Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. 1. Podstata světla Světlo je elektromagnetické vlnění, které má ve vakuu vlnové délky od 390 nm do 770 nm. Vznik elektromagnetických vln (záření): 1. při pohybu elektricky nabitých částic s nenulovým zrychlením

Více

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta.

Otázku, kterými body prochází větev implicitní funkce řeší následující věta. 1 Implicitní funkce Implicitní funkce nejsou funkce ve smyslu definice, že funkce bodu z definičního oboru D přiřadí právě jednu hodnotu z oboru hodnot H. Přesnější termín je funkce zadaná implicitně.

Více

Další plochy technické praxe

Další plochy technické praxe Další plochy technické praxe Dosud studované plochy mají široké využití jak ve stavební tak ve strojnické praxi. Studovali jsme možnosti jejich konstrukcí, vlastností i využití v praxi. Kromě těchto ploch

Více

3.4.2 Rovnováha Rovnováha u centrální rovinné silové soustavy nastává v případě, že výsledná síla nahrazující soustavu je rovna nule. Tedy. Obr.17.

3.4.2 Rovnováha Rovnováha u centrální rovinné silové soustavy nastává v případě, že výsledná síla nahrazující soustavu je rovna nule. Tedy. Obr.17. Obr.17. F F 1x = F.cos α1,..., Fnx = F. cos 1y = F.sin α1,..., Fny = F. sin α α n n. Původní soustava je nyní nahrazena děma soustavami sil ve směru osy x a ve směru osy y. Tutu soustavu nahradíme dvěma

Více

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední

Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední Jestliže rozkmitáme nějakou částici pevného, kapalného anebo plynného prostředí, tak síly pružnosti přenesou tento kmitavý pohyb na částici sousední a ta jej zase předá svému sousedovi. Částice si tedy

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zrcadla Zobrazení zrcadlem Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života ráno se do něj v koupelně díváte,

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

ρ = 0 (nepřítomnost volných nábojů)

ρ = 0 (nepřítomnost volných nábojů) Učební text k přednášce UFY Světlo v izotropním látkovém prostředí Maxwellovy rovnice v izotropním látkovém prostředí: B rot + D rot H ( r, t) div D ρ rt, ( ) div B a materiálové vztahy D ε pro dielektrika

Více

Matematická kartografie. Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie, ČVUT. Referenční plochy

Matematická kartografie. Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie, ČVUT. Referenční plochy Matematická kartografie Buchar.: Matematická kartografie 10, ČVUT; Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie, ČVUT Referenční plochy referenční elipsoid (sféroid) zploštělý rotační elipsoid Besselův

Více

3.6. ANALYTICKÁ GEOMETRIE PARABOLY

3.6. ANALYTICKÁ GEOMETRIE PARABOLY 3.6. ANALYTICKÁ GEOMETRIE PARABOLY V této kapitole se dozvíte: jak je geometricky definována kuželosečka zvaná parabola; co je to ohnisko, řídící přímka, vrchol, osa, parametr paraboly; tvar vrcholové

Více

Petr Šafařík 21,5. 99,1kPa 61% Astrofyzika Druhý Třetí

Petr Šafařík 21,5. 99,1kPa 61% Astrofyzika Druhý Třetí 1 Petr Šafařík Astrofyzika Druhý Třetí 1,5 11 99,1kPa 61% Fyzikální praktika 11 Měření tloušt ky tenkých vrstev Tolanského metodou Průchod světla planparalelní deskou a hranolem Petr Šafařík 0. listopadu

Více

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky.

Laserová technika prosince Katedra fyzikální elektroniky. Laserová technika 1 Aktivní prostředí Šíření rezonančního záření dvouhladinovým prostředím Jan Šulc Katedra fyzikální elektroniky České vysoké učení technické jan.sulc@fjfi.cvut.cz 22. prosince 2016 Program

Více

1. Přímka a její části

1. Přímka a její části . Přímka a její části přímka v rovině, v prostoru, přímka jako graf funkce, konstrukce přímky nebo úsečky, analytická geometrie přímky, přímka jako tečna grafu, přímka a kuželosečka Přímka v rovině a v

Více

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky.

Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Základní otázky pro teoretickou část zkoušky. Platí shodně pro prezenční i kombinovanou formu studia. 1. Síla současně působící na elektrický náboj v elektrickém a magnetickém poli (Lorentzova síla) 2.

Více

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění

3.2.5 Odraz, lom a ohyb vlnění 3..5 Odraz, lom a ohyb vlnění Předpoklady: 304 Odraz a lom vlnění na rozhranní dvou prostředí s různou rychlostí šíření http://www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php?topic=16.0 Rovinná vlna dopadá šikmo

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma: Analytická geometrie

Více

Kmity a mechanické vlnění. neperiodický periodický

Kmity a mechanické vlnění. neperiodický periodický rozdělení časově proměnných pohybů (dějů): Mechanické kmitání neperiodický periodický ne(an)harmonický harmonický vlastní kmity nucené kmity - je pohyb HB (tělesa), při němž HB nepřekročí konečnou vzdálenost

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

Lasery základy optiky

Lasery základy optiky LASERY Lasery se staly jedním ze základních nástrojů moderních strojírenských technologií. Optimální využití laserových technologií předpokládá znalosti o jejich principech a o vlastnostech laserového

Více

plochy oddělí. Dále určete vzdálenost d mezi místem jeho dopadu na

plochy oddělí. Dále určete vzdálenost d mezi místem jeho dopadu na Přijímací zkouška z fyziky 01 - Nav. Mgr. - varianta A Příklad 1 (5 bodů) Koule o poloměru R=10 cm leží na vodorovné rovině. Z jejího nejvyššího bodu vypustíme s nulovou počáteční rychlostí bod o hmotností

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky. Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) volné rovnoběžné promítání průmětna

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora. Průřezová témata Poznámky. Téma Školní výstupy Učivo (pojmy) volné rovnoběžné promítání průmětna Předmět: Matematika Náplň: Stereometrie, Analytická geometrie Třída: 3. ročník a septima Počet hodin: 4 hodiny týdně Pomůcky: PC a dataprojektor, učebnice Stereometrie Volné rovnoběžné promítání Zobrazí

Více

Rovinné přetvoření. Posunutí (translace) TEORIE K M2A+ULA

Rovinné přetvoření. Posunutí (translace) TEORIE K M2A+ULA Rovinné přetvoření Rovinné přetvoření, neboli, jak se také často nazývá, geometrická transformace je vlastně lineární zobrazení v prostoru s nějakou soustavou souřadnic. Jde v něm o přepočet souřadnic

Více

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y].

Odvození středové rovnice kružnice se středem S [m; n] a o poloměru r. Bod X ležící na kružnici má souřadnice [x; y]. Konzultace č. 6: Rovnice kružnice, poloha přímky a kružnice Literatura: Matematika pro gymnázia: Analytická geometrie, kap. 5.1 a 5. Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a studijní obory SOU. část, kap. 6.1

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Vlnění Vhodíme-li na klidnou vodní hladinu kámen, hladina se jeho dopadem rozkmitá a z místa rozruchu se začnou

Více

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením.

Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Jaký význam má kritický kmitočet vedení? - nejnižší kmitočet vlny, při kterém se vlna začíná šířit vedením. Na čem závisí účinnost vedení? účinnost vedení závisí na činiteli útlumu β a na činiteli odrazu

Více

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A]

Graf I - Závislost magnetické indukce na proudu protékajícím magnetem. naměřené hodnoty kvadratické proložení. B [m T ] I[A] Pracovní úkol 1. Proměřte závislost magnetické indukce na proudu magnetu. 2. Pomocí kamery změřte ve směru kolmém k magnetickému poli rozštěpení červené spektrální čáry kadmia pro 8-10 hodnot magnetické

Více

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na Přijímací zkouška z fyziky 01 - Nav. Mgr. - varianta A Příklad 1 (5 bodů) Koule o poloměru R=10 cm leží na vodorovné rovině. Z jejího nejvyššího bodu vypustíme s nulovou počáteční rychlostí bod o hmotností

Více

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky

c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky Harmonický kmitavý pohyb a) vysvětlení harmonického kmitavého pohybu b) zápis vztahu pro okamžitou výchylku c) vysvětlení jednotlivých veličin ve vztahu pro okamžitou výchylku, jejich jednotky d) perioda

Více

Základním praktikum z optiky

Základním praktikum z optiky Úloha: Základním praktikum z optiky FJFI ČVUT v Praze #1 Polarizace světelného záření Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 10.3.2016 Spolupracoval: Obor / Skupina: 1. Úvod Alexandr Špaček FE / E Klasifikace:

Více

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna Rovinná harmonická elektromagnetická vlna ---- 1. příklad -------------------------------- 2 GHz prochází prostředím s parametry: r 5, r 1, 0.005 S / m. Amplituda intenzity magnetického pole je H m 0.25

Více

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou.

1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Z přiložených objektivů vyberte dva, použijte je jako lupy a změřte jejich zvětšení a zorná pole přímou metodou. 2. Změřte zvětšení a zorná pole mikroskopu pro všechny možné kombinace

Více

Vzájemné silové působení

Vzájemné silové působení magnet, magnetka magnet zmagnetované těleso. Původně vyrobeno z horniny magnetit, která má sama magnetické vlastnosti dnes ocelové zmagnetované magnety, ferity, neodymové magnety. dva magnetické póly (S-J,

Více

Fyzikální korespondenční seminář UK MFF 22. II. S

Fyzikální korespondenční seminář UK MFF  22. II. S Fzikální korespondenční seminář UK MFF http://fkosmffcunicz II S ročník, úloha II S Young a vlnová povaha světla (5 bodů; průměr,50; řešilo 6 studentů) a) Jaký tvar interferenčních proužků na stínítku

Více

Šroubový pohyb rovnoměrný pohyb složený z posunutí a rotace. Šroubovice dráha hmotného bodu při šroubovém pohybu

Šroubový pohyb rovnoměrný pohyb složený z posunutí a rotace. Šroubovice dráha hmotného bodu při šroubovém pohybu ŠROUBOVICE Šroubový pohyb rovnoměrný pohyb složený z posunutí a rotace Šroubovice dráha hmotného bodu při šroubovém pohybu ZÁKLADNÍ POJMY osa šroubovice o nosná válcová plocha (r poloměr řídicí kružnice

Více

Světlo x elmag. záření. základní principy

Světlo x elmag. záření. základní principy Světlo x elmag. záření základní principy Jak vzniká a co je to duha? Spektrum elmag. záření Viditelné 380 760 nm, UV 100 380 nm, IR 760 nm 1mm Spektrum elmag. záření Harmonická vlna Harmonická vlna E =

Více

9.1 Definice a rovnice kuželoseček

9.1 Definice a rovnice kuželoseček 9. Kuželosečky a kvadriky 9.1 Definice a rovnice kuželoseček Kuželosečka - řez na kruhovém kuželi, množina bodů splňujících kvadratickou rovnici ve dvou proměnných. Elipsa parametricky: X(t) = (a cos t,

Více