Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška"

Transkript

1 MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

2 Jiří Chod

3 Mobilní stanice

4

5

6

7

8

9 Současnost Probíhajícívývoj systémů mobilní komunikace (GSM)

10 Lze předpokládat, že další rozvoj mobilních komunikací bude využívat úspěšného standardu GSM a bude směřovat ke zdokonalování nejenom vlastních přístrojů (rozměry, velikost displeje, grafika na displeji, typ displeje (OLED), zvýšení doby provozu, dvoupásmovéa vícepásmové MS, kombinace se standardem DECT atd.), ale důležitábude i návaznost na dalšítechnologie a přístroje a jejich vzájemnou součinnost (připojenípočítačů, souprav Hands Freepro telefonování vautomobilech atd.). Otázka vhodného komunikačního rozhraníje proto intenzivněřešena a jednou zmožností je použití interního bezdrátového rozhraní. Typickou ukázku představují specifikace Bluetooth. Je nutno si ovšem uvědomit, že standard GSM není ve světovém měřítku jediným moderním mobilním komunikačním standardem, ale existují i standardy jiné (např. IS-95) využívající další typy digitálních modulací a přístupů. Také voblasti kosmických telekomunikací se očekává další rozvoj. Počáteční fáze aplikací je zaměřena na skupiny účastníků vyžadujících trvalou dostupnost na kterémkoliv místě bez ohledu na cenu služby (vojsko, policie, státní organizace, nadnárodní firmy aj.). S nástupem dalších konkurenčních projektů lze předpokládat snižování komunikačních nákladů a rozšíření i pro další aplikace. Družicové komunikační systémy představují v současné době zastřešující systém globální komunikace. Systémy MEO a LEO budou zřejmě tvořit páteř kosmické komunikace a postupně budou přebírat úlohu systémů zatím dominantní GEO (INMARSAT). Směry budoucího vývoje jsou intenzivně rozpracovávány na půdě ETSI a ITU scílem vyřešit filosofii (a standardy) budování univerzálních mobilních radiokomunikačních systémů budoucnosti(umts).

11 Technologie a služby rozšiřující možnosti stávajícího systému datové přenosy (HSCSD) datovépřenosy GPRS Bluetooth novétechnologie kódování (EDGE) SMS MMS lokalizace polohy a navazujícíslužby Jiné(WAP, I-mode)

12 Datovépřenosy HSCSD HighSpeed CircuitSwitchedData

13 Přenos dat (CSD) - struktura TA Modem Modem Modem Přenos dat: 9,6 kbit/s 14,4 kbit/s

14 4 Přenos dat: Teoreticky 8 kanálů Limitováno rozhraním A na 64 kbit/s Princip HSCSD Um (Air) Abis A MS... BTS... BSC MSC n kanálů s plnou rychlostí nebo n slotů v TDMA rámci Maximálně jeden 64 kbit/s okruh

15 Souhrn: HSCSD je standard pro přenos dat v síti GSM, který byl vytvořen v roce 1996 v rámci fáze 2+ na půdě ETSI. Umožňuje přenosovým službám pro přenos dat používat vyšší přenosové rychlosti bez zásahu do stávající sítě GSM, jen se softwarovou úpravou jejích stávajících prvků. Rádiové rozhraní v systému GSM umožňuje standardní přenos dat rychlostí 9,6 kbit/s. Zvýšení rychlosti je možné úpravou kódování (14,4 kbit/s). HSCD dovoluje použití vyšších přenosových rychlostí, čehož se dosahuje spojením několika provozních kanálů s plnou rychlostí (TCH/F). Změny se týkají pouze MS a částí sítě, které musí poskytovat funkce řízení spojování a rozdělování datového toku pro potřeby přenosu na n TCH/F kanálech, kde n může nabývat hodnot 1,2,3, až8. Rozhraní na nižších vrstvách zůstávají beze změny. Rozdělený datový tok je přenášen po n x TCH/F kanálech (tzv. HSCSD kanály). Tyto kanály jsou až do místa svého spojení přenášeny nezávisle na sobě pro potřebu přepojování a řízení chyb. Těchto n kanálů logicky patří do stejné HSCSD konfigurace, a proto mohou být řízeny síťovými prvky jako jeden rádiový spoj pro potřebu operacívrámci buňkových operací (např. předávání spojení při přechodu z jedné buňky do druhé). Celková maximální přenosová rychlost, které je možno dosáhnout, je limitovaná rozhraním A, kde možno použít jen jeden 64 kbit/s okruh.

16 Při zahájení spojení se přenáší informace o počtu požadovaných TCH/F, o přípustném typu kódování a o přenosovérychlosti použitév pevné části sítě FNUR (FixedNetwork User Rate) a na rádiovém rozhraní AIUR (Air Interface Network User Rate). Spojení se zahajuje s libovolným počtem TCH/F, minimálně s jedním, maximálnímožný počet je dán konfigurací síťových prvků, schopností MS a vybranou službou. Počet alokovaných transportních kanálů může být během spojení měněn a tím i okamžitápřenosovárychlost. Spojení: -symetrické -asymetrické Asymetrickéspojení může být jen s vyšší přenosovou rychlostí ve směru k MS.

17 Počet a typ datového kanálu pro dosažení danépřenosovérychlosti: AIUR TCH/F4.8 TCH/F9.6 TCH/F14.4 4,8 kbit/s 1 N/A N/A 9,6 kbit/s 2 1 N/A 14,4 kbit/s 3 N/A 1 19,2 kbit/s 4 2 N/A 28,8 kbit/s N/A ,4 kbit/s N/A 4 N/A 43.2 kbit/s N/A N/A kbit/s N/A N/A 4

18 Datovépřenosy GPRS (General PacketRadio Service) (Všeobecná rádiová paketová služba )

19 Všeobecná rádiová paketováslužba - GPRS (General Packet Radio Service) Přenos dat v síti GSM dle původní specifikace uvažuje jen s přepojováním okruhů. Všeobecná rádiová paketová služba je nový standard v síti GSM pracující s přepojováním paketů, která umožňuje účastníkům mobilní přístup na internet nebo do jiných sítí. Aplikace používající standardní datové protokoly jsou také podporovány (SMS přes GPRS) a paketovýpřenos je možný do sítí založených na protokolech IP (Internet Protocol) nebo X.25. GPRS rozšiřuje původní architekturu GSM a využívá nových bloků přidaných do systému. Pakety jsou přenášeny po nové páteřní IP síti a jsou odděleny od existující pevné části sítě GSM, kde je provoz s přepojováním okruhů (hlavně hovorová služba). GPRS využívá existující rádiovou část sítě a rozhraní mezi BTS a BSC což snižuje náklady na budování GPRS systému. Prvky nově přidané do systému jsou jednak SGSN (ServingGPRS Support Node) přepojující pakety k MS v dané oblasti a GGSN (GatewayGPRS Support Node) zajišťujícípřístup do jiných sítí. Tyto prvky komunikují se stávajícími elementy sítě jako jsou HLR, VLR, MSC atd. GPRS používá stejné fyzické rádiové kanály, jaké jsou použity pro přepojování okruhů, definovány jsou nové logické rádiové kanály a jejich alokace. Uživatelé GPRS tedy mohou být trvale připojeni a přitom nezabírají žádný rádiový kanál. Potřebné rádiové prostředky se přidělí pokud síť nebo MS mají data k přenosu. Pro lepší využití kanálů je možné, aby několik účastníků využívalo stejný kanál. Pružně lze přidělovat v libovolném směru až 8 time slotů v TDMA rámci a to pro každý směr zvlášť. Skutečný maximální počet přidělených kanálů záleží na možnostech dané MS a na provozovateli sítě. Díky různému kódování provozních kanálů lze dosahovat širokého rozmezí přenosových rychlostí od 9 až přes 150 kbit/s. Specifikovány jsou čtyři typy kódování kódovací schémata (CodingScheme) CS-1 až CS-4 lišící se přenosovou rychlostí a stupněm zabezpečení.

20 Struktura GSM bez podpory GPRS

21 4 MSC/VLR Struktura GSM s podporou GPRS SGSN (Serving GPRS Support Node) přepojujícípakety k MS v danéoblasti GGSN (GatewayGPRS Support Node) zajišťující přístup do jiných sítí. HLR MS BSS SGSN Vnější síť (např. internet) GGSN Síť jiného operátora EIR Přenos signalizace Přenos dat

22 Kódovací schémata (CodingScheme) CS-1 až CS-4 Čím větší část kapacity kanálu je vyhrazena pro přenos uživatelských dat, tím menší část zbývá pro zabezpečení. Nejužším místem pro přenos je Um rozhraní (Air Interface), všechna ostatnírozhraní lze rozšířit, ale na Um jsme limitováni: -počtem timeslotů v buňce Standard definuje reservovanégprs timeslotya na požádání -počtem účastníků v GPRS buňce Pokud jich bude více nežjeden, musí se spravedlivě rozdělit -vlastnostmi mobilní stanice (počet timeslotů downlink/uplink) Většina nových terminálů umožňuje konfiguraci 4+1, některé použitým kódovacím schématem. CS1 je nejrobustnější pouze 160 ze 456 bitů je použito pro přenos informace, ostatní pro zabezpečení. Opakem je CS4 zde pouze 56 bitů pro zabezpečení a ostatní jsou data. Je skutečností, že zatím se používají převážně CS1 a CS2. Přenosovérychlosti pro jednotlivákódovací schémata (CodingScheme): Kódovací schéma CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 Přenosová rychlost na 1 timeslot 9,05 kbit/s 13,4 kbit/s 15,6 kbit/s 21,4 kbit/s

23 Architektura GPRS sítě Uživatelsképřenosovérychlosti pro jednotlivákódováschémata

24 Aby bylo možno přijímat nebo vysílat data je nutno provést dvě procedury: připojení k GPRS (GPRS attach) a aktivaci PDP (Packet Data Protocol) kontextu.

25 Stávajícístav služeb mobilních operátorů (ČR) využívajících GPRS. Technologii mají implementovánu všichni operátoři (přehled dle data): Operátor: Služba: Zprovozněna: EUROTEL GPRS Instant (O2) T-Mobile GPRS Basic GPRS Pro EUROTEL GO GPRS (O2) (pouze přístup na WAP) T-Mobile Twist GPRS (pouze přístup na WAP a www oper.)

26 Stávajícístav služeb mobilních operátorů (ČR) využívajících GPRS. (pokračovánípřehledu) Operátor: Služba: Zprovozněna: OSKAR GPRS vždy (VODAFONE) připojen OSKAR OskartaGPRS (! Plný přístup na WAP i Internet) EUROTEL GO GPRS (O2) (! Plný přístup na WAP i Internet)

27 GPRS doplňkovéslužby GPRS Telemetrie Centralizovaný sběr dat z mobilních terminálů a jejich přenos do datového centra zákazníka. Komunikace je jednosměrnáod terminálu ke klientovi. GPRS Intranet Zaměstnanci uživatele se mohou připojit k firemnímu intranetu a využívat jeho služeb. (Informace, aktualizace dat atd.) GPRS monitoring Prostřednictvím datových jednotek se přenáší informace z průmyslového zařízení do dispečinku klienta. Vzhledem k tomu, že přenos je obousměrný, může být zařízení i řízeno. Typ. uživateléjsou energetickéspolečnosti a nebo banky. GPRS on-line průzkum Obousměrnákomunikace s datovým skladem

28 Závěrečnévyhodnocení GPRS Omezení rychlosti na reálných kbps Zatížení sítě při větším počtu uživatelů Relativně malý vliv kódovánícs2 CS4 s ohledem na kvalitu sítě Závěr: GPRS je určeno pro masovéslužby (odeslání multimediální zprávy, rychléprohlédnutí stránek WAP, načteníhlaviček ů), ale skutečné rychlédatovépřenosy budou orientovány na jiné standardy (v budoucnu).

29 Otázky? Děkuji Vám za pozornost.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Možnosti a aplikace v mobilních sítí 2. a 3. generace Romana Pošvová Bakalářská práce 2008 SOUHRN Práce je zaměřena na představení mobilních sítí a technologií

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 3 Sítě UMTS a CDMA datové přenosy Vypracoval: Jan Hlídek Spolupracovali: Tomáš Nemastil, Petr Putík, Jaroslav Jureček, Honza Sadílek

Více

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 11: bezdrátový broadband J. Peterka, 2010 Slide č. 1 bezdrátový.. použití bezdrátových

Více

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer

Výukový program: Moderní komunikační technologie. Modul 5: Přístupové sítě. Ing. Přemysl Mer Výukový program: Moderní komunikační technologie Modul 5: Přístupové sítě Ing. Přemysl Mer Výukový program: Moderní komunikační technologie 1 5 Přístupové sítě Cíl modulu: zařazení přístupové sítě do architektury

Více

Inteligentní dům s chytrou domácností

Inteligentní dům s chytrou domácností Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce Inteligentní dům s chytrou domácností Vypracoval: Vojtěch Kokeš Vedoucí práce: PaedDr. Petr Pexa, Ph.D.

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách

Více

Základy telekomunikačních sítí 2. část. Jan Jerie Červen 2015

Základy telekomunikačních sítí 2. část. Jan Jerie Červen 2015 Základy telekomunikačních sítí 2. část Jan Jerie Červen 2015 GSM síť Signalizace v sítích různých generací CS sítě (GSM) využívaly výhradně SS7 signalizaci, Interface v GSM síti označujeme písmeny M, N,

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 9: Moderní přístupové technologie (xdsl, CATV, PLC) Verze 1.2 Jandoš, Matuška Obsah Digital Subscriber Line (xdsl) Architektura, frekvenční

Více

Základy telekomunikačních sítí 2. část. Jan Jerie Červen 2014

Základy telekomunikačních sítí 2. část. Jan Jerie Červen 2014 Základy telekomunikačních sítí 2. část Jan Jerie Červen 2014 GSM síť Signalizace v sítích různých generací CS sítě (GSM) využívaly výhradně SS7 signalizaci, Interface v GSM síti označujeme písmeny M, N,

Více

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení

Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis komplexních telekomunikačních služeb Firemní řešení Detailní popis T-Mobile Firemní řešení 1/33 Obsah: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O FIREMNÍM ŘEŠENÍ 3 2 POPIS SLUŽEB V RÁMCI FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 4

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Leden 2015 Znalecký posudek č. 55/2014 na ocenění práva používání kmitočtového pásma 880-915/925-960 MHz a 1 710 1 785 / 1 805 1 880 MHz (pásma

Více

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí

Masarykova univerzita v Brně. Pedagogická fakulta. Moderní technologie počítačových sítí Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Moderní technologie počítačových sítí Vyučující: Ing. Martin Dosedla Vypracoval: Bureš Lubomír Brno, 2009 Moderní technologie počítačových sítí Vybrané

Více

Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech

Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech Využití lokalizace mobilních zařízení v řídicích systémech 1. Lokalizace mobilních zařízení Lokalizace uživatele mobilního zařízení je schopnost určení jeho polohy v dané části prostoru. Tato informace

Více

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS Ing. Vladimír Šnejd, Ing. Milan Švec, EGÚ ČB, a. s. Principy socketových spojů GPRS Technické řešení Zkušenosti a realizace Hodnocení

Více

Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka

Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Jiří Vodrážka Autor: Jiří Vodrážka Název díla: Komunikační sítě pro energetiku (Smart Grid) Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

Nabídka předkládaná v rámci veřejné zakázky Poskytování služeb elektronických komunikací pro Zadavatele Povodí Vltavy, státní podnik Uchazeč Telefónica Czech Republic, a.s. 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 1.1 Seznam

Více

Budoucnost GSM-R. Dr. Ansgar Bergmann (Detecon/ETSI), Dirk Münning (Detecon), Klaus Konrad (DB Netz AG)

Budoucnost GSM-R. Dr. Ansgar Bergmann (Detecon/ETSI), Dirk Münning (Detecon), Klaus Konrad (DB Netz AG) V posledních deseti letech byl vyvinut interoperabilní Systém řízení evropské železniční dopravy /ERTMS/ a v současné době je zaváděn v Evropě. Komunikační platformou pro ERTMS je systém GSM-R vyvinutý

Více

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA

DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Ministerstvo dopravy ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ DOPRAVNÍ INFORMAČNÍ CENTRA Požadavky na výměnu, zpracování a distribuci dat a informací TECHNICKÉ PODMÍNKY únor 2005 Sdružení pro dopravní telematiku

Více

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková

Internet a jeho služby. Ing. Kateřina Ježková Internet a jeho služby Ing. Kateřina Ježková Osnova předmětu (1) 1. Princip, funkce a vznik historie Internetu. 2. Důležité protokoly - komunikační, transportní, aplikační. 3. Adresy na Internetu -číselná

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb v Praze Jaroslava Andrlová Vyuţití mobilních technologií ve firmě RPB, s.r.o. Bakalářská práce 2009

Více

HiPath IP telefonie. Komplexní řešení podnikové komunikace

HiPath IP telefonie. Komplexní řešení podnikové komunikace HiPath IP telefonie Komplexní řešení podnikové komunikace HiPath: Odpověď na požadavky zítřka Žijeme v době, kdy kvalitní a efektivní komunikace má zásadní vliv na ziskovost podniků a firem. A to bez rozdílu

Více

Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu

Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ondřej Liška Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu Bakalářská

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA...

NÁRODNÍ STRATEGICKÁ OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÁ KMITOČTOVÁ PÁSMA... Obsah 1. ÚČEL DOKUMENTU... 4 1.1. ÚVOD... 4 1.2. HLAVNÍ VÝCHODISKA SPRÁVY RÁDIOVÉHO SPEKTRA V ČESKÉ REPUBLICE... 5 1.2.1. Hospodářská soutěž... 5 1.2.2. Cíle státní politiky... 6 2. NÁRODNÍ STRATEGICKÁ

Více

HiPath 4000 V3.0 IT systém pro střední a velké podniky

HiPath 4000 V3.0 IT systém pro střední a velké podniky HiPath 4000 V3.0 IT systém pro střední a velké podniky HiPath 4000 V3.0 je nejmodernější IP komunikační systém pracující v reálném čase. HiPath 4000 V3.0 podporuje otevřený standard SIP (Session Initiated

Více